Protokół nr XVI/2004 z przebiegu sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2004 roku

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr XVI/2004

 

 

z przebiegu XVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 7 grudnia 2004 roku

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1545.

 

        W sesji uczestniczyło 14 radnych na skład ustawowy–  15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

2/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

3/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

 

 

Obradom przewodniczył : mgr Andrzej Żelazny

                                            Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                               Bożena Szajerka.

          

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Składanie interpelacji.

6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący.

9. Stanowisko Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wniosku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku dotyczącego zmiany nazwy szkoły.

10. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych na  2005 rok.

11.Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2004 rok.

12. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu  nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy i pracowników samorządowych.

 13.Odpowiedzi na interpelacje.

  14. Wolne wnioski i zapytania.

  15. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XVI sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach sołtysów oraz Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radny nieobecny – p. Jacek Gawrych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej – XV sesji Rady Gminy odbyło się w następującym wyniku głosowania : 12 głosów za, 2 wstrzymujące.

 

Ad. 4.

 

         Do porządku obrad zostały zgłoszone dwa wnioski o jego rozszerzenie o dwa tematy :

         Wójt zgłosił potrzebę  rozpatrzenia tematu dotyczącego odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy.

         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek zgłosił wniosek, wypracowany na posiedzeniu w dniu 30 listopada br., dotyczący podwyższenia diet dla radnych i sołtysów.

          Porządek obrad, łącznie z zaproponowanymi tematami do rozpatrzenia, Rada Gminy przyjęła w następującym wyniku głosowania:  12 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący.

Przewodniczący Rady zaproponował  aby temat wprowadzony przez Wójta Gminy rozpatrzyć jako punkt 11  -   tj.

Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy. Natomiast temat zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów rozpatrzyć jako punkt 13 -  tj.

Stanowisko Rady w sprawie podwyższenia diet dla radnych i sołtysów.

Porządek obrad po zmianach, od 5 punktu obrad, ukształtowany został następująco:

 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.                Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

8.                Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący.

9.           Stanowisko Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie wniosku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku dotyczącego zmiany nazwy szkoły.

10.      Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych na 2005 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy.

12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2004 rok.

13. Stanowisko Rady w sprawie podwyższenia diet dla radnych i sołtysów.

14. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu  nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy i pracowników samorządowych.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

  

Ad. 6.

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 29 września  do 6 grudnia  2004 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad. 7.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który omówił projekt uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

         Następnie głos zabrał p. Tadeusz Gajewski, który przedstawił opinię Komisji ds.

         W otwartej, do tematu, dyskusji nikt nie zabrał głosu.

        Za podjęciem poddanej do głosowania Uchwały Nr XVI/113/2004 w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu głosowali radni jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

        

Ad. 8.

 

         Zawartość projektu uchwały, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący, omówił Wójt Gminy zwracając szczególną uwagę na   uwzględnienie  w opracowywanym regulaminie wszystkich zmian podyktowanych zmianą  przepisów o wynagradzaniu nauczycieli.

         Pozytywną opinie do omówionego projektu uchwały, w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, przedstawił jej Przewodniczący – p. Tadeusz Gajewski.

             W otwartej dyskusji głosów nie było.

             Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/114/2004 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 9.

 

         Głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych – p. Tadeusz Gajewski i zapoznał obecnych z treścią wniosku, wystosowanego do Rady Gminy, w sprawie zmiany nazwy szkoły. Wyjaśnił, że: „Pani Dyrektor zawarła we wniosku nie tyle prośbę o zmianę nazwy szkoły, jak również prośbę o  nadanie jej imienia. Patronem miałby być profesor Alfons Hoffmann – zasłużona postać dla miejscowości Gródek, budowniczy elektrowni wodnej.  Wniosek został omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 25 listopada i został rozpatrzony ze skutkiem pozytywnym. Na wniosek Komisji został sporządzony i przedłożony Państwu radnym, projekt uchwały w tym przedmiocie.”

         Zapytań do tematu nie było. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/115/2004                          ( załącznik nr 6 ) w sprawie nadania imienia i zmiany nazwy Publicznemu Gimnazjum w Gródku, została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 10.

 

         Wójt Gminy dokonując ogólnego omówienia tematu wyjaśnił, że stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2005 rok zostały podwyższone w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym o ok. 3 %. Jako pierwsze propozycje w tym zakresie, Wójt przedstawił stawki podatku od nieruchomości. Sporo uwagi poświęcił również omówieniu zakresu zwolnień w ramach tego podatku.

        Następnie, poszczególni Przewodniczący Komisji Rady przedstawili opinie do projektu uchwały odnośnie omówionych  stawek i tak :

- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił opinie pozytywną,

- Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i ochrony Środowiska również,

Natomiast Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych przedstawił  wniosek dotyczący zwiększenia tylko jednej stawki w § 1  c) „grunty pozostałe” do kwoty 0,11 złotych. Pozostałe propozycje stawek Komisja zaopiniowała pozytywnie.

         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji ds. Kultury. W wyniku głosowania: 6 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące – wniosek upadł.

         Innych propozycji bądź uwag nie wniesiono.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/116/2004 w sprawie stawek podatku od nieruchomości została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

         Kolejny projekt, omówiony przez Wójta, dotyczył podatku od środków transportowych.

         W tym przypadku opinie wszystkich Komisji Rady były jednakowe – pozytywne. Zapytań także nie było, a poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/117/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

        

         Ostatni projekt uchwały – w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok, omówił również Wójt.

         Opinię pozytywną do projektu omówionej uchwały przedstawił, w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  jej przewodniczący  p. Jacek Kruczyński.

       

         Zapytań do tematu nie było.

         Uchwałę Nr XVI/118/2004 w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok, Rada Gminy podjęła jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu.

 

Ad. 11.

 

         Problem dotyczy wykupu działki od Gminnej Spółdzielni w Drzycimiu. GS sprzedaje część restauracji i teren do niej przylegający. W trakcie odnawiania granic okazało się, że obszar, który uważaliśmy za gminny – tj. droga,  wcale gminnym nie jest i stanowi własność GS. Z konieczności musimy wykupić ten teren, bo będzie sprzedany w ręce prywatne i nie będzie można korzystać z parkingu bo nie będzie drogi dojazdowej. Sprawa ta powinna być omówiona na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, ale sprawa wypłynęła dopiero wczoraj. Przedstawiam temat dzisiaj, bo na wykup potrzebne będą pieniądze, które już w zmianach w budżecie są zabezpieczone. Koszt zakupu 1m2  ma wynieść 15,- złotych.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek.

         Zapytań do tematu nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/119/2004 została podjęta trzynastoma głosami, przy jednym przeciwnym. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 12. 

 

         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2004 rok przedstawił Wójt : „ Spodziewamy się wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na rozbudowę gimnazjum w Gródku. Środki te, w kwocie 65.134 złote, będą pochodziły z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Stanowią one, zgodnie z zawartą umową, 42 % wartości kosztorysowej robót. Inwestycja jest zakończona. Przewiduję, że te środki spłyną do końca roku i nie trzeba będzie specjalnie zwoływać kolejnej sesji Rady, aby tę kwotę do budżetu wprowadzić.  

        Swego czasu Rada Gminy podjęła uchwałę zwiększającą limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na jego sprzedaż,  zwiększyły się dochody i proponuję w związku z tym zwiększenie planu dochodów o 11.000,- złotych. Za tę sumę – po stronie wydatków – Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi proponuje przede wszystkim doposażyć  Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Biechówku. Postanowiono  o zakupie telewizora i krzeseł oraz o zorganizowaniu wigilii dla dzieci uczęszczających do tej świetlicy.

O kwotę 29.771,- złotych zwiększyć należy plan uzupełnienia subwencji ogólnej. Dochody te, po stronie wydatków trzeba przeznaczyć na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( zwiększone koszty wynagrodzeń spowodowane są awansem zawodowym nauczycieli i wyższą, niż planowana, liczbą nadgodzin doraźnych ).

         W zakresie dochodów własnych nastąpił również wzrost. Stąd wypływa konieczność podwyższenia planu następujących dochodów :

- z tytułu wpływu zaległych należności za pobór wody  ( 650,-  złotych + odsetki za zwłokę 350,- złotych ),

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wspólnych ( 2.000,- złotych ),

- z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych – 29.000,- złotych,

- z tytułu jednorazowego wynajmu lokali – 8.000,- złotych

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.000,- złotych,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej ( 6.000,- złotych ),

oraz z tytułu opłat za korzystanie z wodociągów i kanalizacji o 3.700,- złotych.  

     Zwiększone dochody własne  ( na łączną kwotę 50.700,- złotych )  miałyby zostać wydane następująco :

- na pokrycie kosztów sprzedaży i zakupu składników mienia komunalnego – 13.000,- złotych,

- na pokrycie kosztów eksploatacji budynków mienia komunalnego -  8.000,- złotych,

- na sfinansowanie wydatków związanych z remontem pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu i w Sierosławiu – 9.000,- złotych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie – 20.700,- złotych.

        Proponuję również zmniejszenie planu dochodów z następujących tytułów :

- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych ( brak zapotrzebowania na tego rodzaju usługi ) – 1.200,- złotych i odpłatności za wyżywienie i koszty sporządzania posiłków w przedszkolu w Drzycimiu ( likwidacja kuchni  w przedszkolu ) 11.000,- złotych.

        Po stronie wydatków należy zmniejszyć o 8.000,- złotych plan wydatków na zakup żywności w przedszkolu w Drzycimiu oraz o 4.200,- złotych plan wydatków na modernizację ujęcia wodociągowego w Drzycimiu.

        Przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej miałyby dotyczyć zwiększenia o 33.900.- złotych planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie I  zmniejszenia zaplanowanych wydatków na modernizację ujęcia wodociągowego w Drzycimiu, gdyż środki na realizację tego zadania są wystarczające.

        Przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami miałyby dotyczyć sumy 3.700,- złotych i planowanego remontu pomieszczeń Gminnej Przychodni. W związku ze zmianą kwalifikacji remontu na modernizację  i środki te z § 4270  mają  być przeniesione na § 6050 czyli na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

        Proponuję również dokonanie korekty w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowaną kwotę w wysokości 10.000,- złotych na remont pomieszczeń Gminnej Przychodni przenieść  na § 6110 tj. wydatki inwestycyjne funduszy celowych i zwiększenie wydatków na to zadanie o 900,- złotych ponieważ kwota z przetargu wynikła wyższa niż planowano. Koniecznością jest również zwiększenie o 200,- złotych planowanych wydatków na wymianę okien w Urzędzie Gminy w Drzycimiu aby pokryć rzeczywiste koszty. O kwotę 1.100,- złotych         ( 900,- + 200,- )  zmniejszyć należy planowane wydatki na zakup materiałów. Ostania zmiana dotyczyłaby zwiększenia o 8.000,- plan przychodów i wydatków środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Drzycimiu z uwagi na zwiększenie liczby dzieci dożywianych w stołówce szkolnej, co jest spowodowane likwidacją kuchni w przedszkolu w Drzycimiu.  Zmiany, które teraz omówiłem były przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów. Doszły jednak  nowe.  Po odbytym już posiedzeniu Komisji, do dnia dzisiejszego spłynęły jeszcze dwie dotacje celowe, które należy do budżetu  wprowadzić,  na następujące zadania :

- na wyposażenie gabinetów profilaktycznych w szkołach ( 1.200,- złotych ),

- na zakup książek do biblioteki ( 2.582, - złote ). ”

         Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Zygmuntowi Wycinkowi, który w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię do zaproponowanych zmian, analizowanych na posiedzeniu Komisji w dniu 30 listopada br.

          Po przedstawieniu opinii Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwie dodatkowe zmiany omówione przez Wójta, jako poprawki do projektu uchwały. Zostały one przyjęte przez Radę jednogłośnie.

              Zapytań i uwag nie wniesiono.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/120/2004, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13.

 

         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Zygmuntowi Wycinkowi, który wystąpił z następującym wnioskiem: „ Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2004 roku Komisja ds. Budżetu i Finansów wypracowała propozycje podwyższenia diet dla sołtysów i radnych w formie przedstawionej na projektach uchwał, które Państwo otrzymali. Jednocześnie w imieniu Komisji wnioskuję o zapoznanie się z projektami uchwał i zajęcie pozytywnego stanowiska w tym zakresie.”

Dyskusja:

Radny  p. Tadeusz Kaszubowski – nie zgadzam się z tą propozycją. Ludzie, jak się dowiedzą wezmą nas na języki.

Przewodniczący Komisji – p. Zygmunt Wycinek – nie mamy nic przeciwko temu, aby wpłacać diety na jakieś cele skoro ktoś nie chce diety odbierać.

         Za zakończeniem dyskusji w temacie opowiedziało się 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/121/2004 w sprawie diet dla radnych uzyskała 6 głosów za, 5 przeciwnych i 3 wstrzymujące. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XVI/122/2004 w sprawie diet dla sołtysów głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 14.

 

         Przewodniczący Rady przedstawił informację sporządzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy i pracowników samorządowych. Informacja stanowi załącznik 14 do protokołu.

 

 

Ad. 15.

 

         Informacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 16.

 

Radny  p. Michał Gwizdała – jak wygląda sprawa wykupionej działki                  w centrum Drzycimia ?

Wójt – jest projekt jej zagospodarowania, a w zasadzie dwa projekty. Problem polega na tym, że nawet po rozbiórce działka będzie zabudowana. Blokadę stanowi dom p. Sowińskiego. Sejmik chce sfinansować przebudowę skrzyżowania – koszt. ok. 2 mln złotych. Wykupem budynku od p. Sowińskiego Sejmik też się interesuje. Projektowane rozwiązanie jest bardzo ładne. Nie przewiduje jednak miejsc parkingowych. Sejmik nie jest natomiast zainteresowany rozwiązaniem przy  zachowaniu istniejącego budynku, bo to jest drugie         z rozwiązań.

Sołtys wsi Gacki – zgłaszano potrzebę zainstalowania lampy pomiędzy posesjami p. Lahutta a p. Godzińską.

Wójt – zakładanie lamp łączy się z kosztami tj. 2 tys. złotych 1 punkt i bieżąca eksploatacja i konserwacja. Rada postanowi, że ma być, to będzie.

 

Ad. 17.

        

         Z chwilą wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  Rady podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w obradach i uznał XVI sesje Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

Uwaga:

Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr 15, 16 i 17 do protokołu.

 

                                                         

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                        mgr Andrzej Żelazny

            

 

 

        

 

            

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005, 11:44:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430