Protokół nr XV/2004 z przebiegu sesji Rady gminy w Drzycimiu z dnia 29 września 2004 roku

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr XV/2004

 

 

z przebiegu XV sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu  29 września 2004 roku

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1910.

 

        W sesji uczestniczyło 14 radnych na skład ustawowy–  15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

1/ Barbara Studzińska – Wicestarosta Powiatu Świeckiego,

2/ dr Jerzy Czyż – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie PowiatowAym w Świeciu,

3/ Stanisław Fiedurek – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Drzycimiu Spółka z o.o.  

4/ Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

5/ Józef Gawrych  - Wójt Gminy,

6/ Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,

7/ Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

8/ Krystyna Świerczyńska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.

 

Obradom przewodniczył : mgr Andrzej Żelazny

                                            Przewodniczący Rady Gminy.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                             Bożena Szajerka.

          

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Składanie interpelacji.

6.   Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.   Opieka społeczna i jej problemy na terenie gminy Drzycim.

8.   Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku o zmianę stawek opłat za składowanie odpadów na gminnym wysypisku śmieci.

9.   Stanowisko Rady Gminy w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka  z o.o.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Drzycim.

12.      Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

14.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XII/79/2004 dotyczącej przystąpienia do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.

16.     Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2003 rok.

17.     Informacja  Wójta Gminy nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników  jednostek organizacyjnych.

18.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. Oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

19.     Odpowiedzi na interpelacje.

 20. Wolne wnioski i zapytania.

 21. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia XV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Powitał zaproszonych do udziału w obradach gości :

- p. Barbarę Studzińską – Wicestarostę Powiatu Świeckiego,

- p. Elżbietę Riesop – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

- p. Jerzego Czyża – Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym,

- p. Stanisława Fiedurka – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka z o. o.

oraz zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów                                 i pracowników Urzędu Gminy.

         Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności gości zaproszonych do udziału w obradach – załącznik nr 3.

 

Ad. 2.

 

         Przewodniczący Rady, w oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.

Radny nieobecny – p. Jacek Gawrych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej – XIV sesji Rady Gminy odbyło się w następującym wyniku głosowania : 12 głosów za, 2 wstrzymujące.

 

Ad. 4.

 

         Przyjęcie porządku obrad odbyło się bez uwag. Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za jego realizacją.

 

 Ad. 5.

 

         Interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 6.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który zapoznał zebranych z przebiegiem swojej działalności w okresie od 29 czerwca do 28 września  2004 roku. Informacja dotycząca wspomnianej działalności  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 7.

         

         Wprowadzenia do  tematu  dokonał Przewodniczący Rady Gminy przypominając, że temat główny sesji wynika z rocznego planu pracy Rady Gminy, który został przyjęty do realizacji. Jako pierwszej, udzielił głosu p. Elżbiecie Riesop – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Sprawozdanie przez nią przedstawione, dotyczące realizacji zadań własnych i zleconych nałożonych na gminę ustawą o pomocy społecznej, stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu.

        Kolejne zagadnienia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (ustawa zaczęła obowiązywać od 1 maja 2004                     roku ) przedstawiła p. Krystyna Świerczyńska – podinspektor w Urzędzie Gminy. Informacja na powyższy temat stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zapytania :

Radny p. Waldemar Moczyński – skąd pochodzą pieniądze na zasiłki rodzinne ?

p. Świerczyńska – z budżetu państwa.

Radny p. Waldemar Moczyński – w jakiej sytuacji przysługuje osobie zasiłek stały ?

p. Elżbieta Riesop – należy przedstawić orzeczenie o stanie zdrowia, które określa stopień umiarkowany. Taka osoba nie może podjąć pracy. Najczęściej są to osoby samotne.

Radny p. Michał Gwizdała – gdzie ma zgłosić się ktoś, kto   pobierał zasiłek z opieki społecznej i teraz go utracił ?

p. Riesop – powinien zapytać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wójt – „Środki z budżetu państwa na wypłatę  świadczeń rodzinnych już się skończyły w miesiącu wrześniu. Nie wiemy też tego czy dalej będą pieniądze. Założono miesięczny plan                  w wysokości 30 tys. złotych a rzeczywiście wypłacamy 60 tys. miesięcznie. Kredytować wypłat nie będziemy, zwyczajnie nie wypłacimy zasiłków.”

         W związku z tym, że więcej zapytań do tematu nie było Przewodniczący Rady podziękował p. Riesop i p. Świerczyńskiej za wyczerpujące przedstawienie tematu.

 

Ad. 8.

 

         Wójt – „Odbiorem śmieci na terenie gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Utrzymanie wysypiska jest bardzo drogie. Spółka co kwartał  przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. Dotychczasowa odpłatność za składowanie śmieci jest za mała, aby pokryć te opłaty. Propozycja PGK, zawarta we wniosku, zakłada warunkowanie opłat za składowanie śmieci od ich rodzaju. Moim zdaniem nie jest to właściwe rozwiązanie bo opłata musi być dostawcy znana.              W proponowanej  przez Spółkę wersji szacunek ceny odbywałby się na wysypisku.”

Prezes PGK Spółka z o.o. po odczytaniu uzasadnienia zawartego we wniosku ( załącznik nr 7 do protokołu ) wyjaśnił, że rzeczywiście intencją było przeniesienie wartości opłat za korzystanie ze środowiska na dostawcę śmieci. Dodał, że Spółka zakłada jeszcze dodatkową odpłatność symboliczną                 w wysokości 4,- złotych od każdego pojazdu dostarczającego śmieci – niezależnie od jego wielkości.

         Następnie głos zabrał p. Jacek Kruczyński, który w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił do wniosku  Spółki opinię pozytywną.

Dyskusja :

Radny p. Zygmunt Wycinek  - na wysypisku nie ma wagi. Propozycja uchwały, przygotowana na wniosek Spółki, jest sprzętowa  ( uzależniona od rodzaju pojazdu ) a nie wagowa. Nie mogę się z tym zgodzić. Następstwa tej propozycji będą takie, że śmieci w lasach będzie coraz więcej.

Prezes PGK – właśnie z braku wagi na wysypisku nie proponowałem opłat od tony. Jeżeli chodzi o kolejny zarzut, to moim zdaniem każda propozycja zwiększenia opłat będzie skutkowała powstawaniem dzikich wysypisk i zapełnianiem lasów.

Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie musi być waga specjalna, wystarczy zwykła. Wtedy możemy mówić o sprawiedliwej odpłatności. Ze skutków wprowadzenia proponowanych opłat  wszyscy zdajemy sobie sprawę.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Sprawiedliwie byłoby za tonę. Trzeba się obejrzeć za jakąś wagą używaną.

Prezes PGK – Biorąc pod uwagę fakt, że w cenie jednej tony zawarta jest opłata za korzystanie ze środowiska, to 1 tona jakichkolwiek odpadów musiałaby kosztować 35 ,- złotych.

Radny – p. Zygmunt Wycinek – czy stała opłata 4,- złote dotyczy tylko pojazdu ?

Wójt – opłata 4,- złote jest we wniosku Przedsiębiorstwa ale już w projekcie uchwały jej nie ma.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/104/2004 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych  na składowisku w Sierosławku została podjęta w następującym wyniku głosowania :  11 głosów za, 4 wstrzymujące. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 9.

 

         Ogólnego wprowadzenia w temat dokonał p. Wójt : „ 30 sierpnia br. wpłynął na moje ręce wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( wniosek -  załącznik nr 9 do proto-kołu ). Dokonałem jego analizy i uwagi przekazałem na ręce Prezesa.

Prezes PGK –  „Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Proponowane taryfy, wynikające z obliczeń przedstawionych w tabelach miałyby obowiązywać od 8 listopada br. do 7 listopada 2005 roku. 14 tabel zostało opracowanych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku. Kalkulacja sprawiła, że nie wszystkie taryfy proponuje się podwyższyć, zaledwie tylko jedną – dotyczy ona zaopatrzenia w wodę. Pozostałe dwie dotyczą odprowadzania ścieków : w Drzycimiu pozostałaby na tym samym poziomie, natomiast w Gródku uległaby obniżce. Proponowana wysokość taryfy na pobór wody różniłaby się wzrostem tylko o 4 grosze.”

         Opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, przedstawił w jej imieniu p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji. Zawiera ona uwagi do sporządzonego wniosku o zatwierdzenie taryf.

Zapytania :

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jak wygląda ściągalność należności ?

Prezes PGK – zadłużenie z tytułu nie zapłaconych należności przez odbiorców wody i dostawców ścieków jest dość znaczne. Nie ma to jednak wpływu na wysokość taryf. Środki spodziewane do uzyskania z tego tytułu wykazane są po stronie dochodów Spółki.

Radny p. Michał Gwizdała – jaki jest procent strat w stosunku do całkowitej ilości „produkcji” wody ?

Prezes PGK – straty te sięgają 40 %. Staramy się maksymalnie nad sytuacją panować. Mieszkańcy jednak mają sposoby na czerpanie wody z hydrantów, są tak wyspecjalizowani, że wodę pobierają najczęściej nocą.

Ostatnie z zapytań, skierowane do Prezesa PGK – wystosowane przez radnego  p. Mirosława Chyłłę, dotyczyło podania powodów obniżki taryfy za zrzut ścieków w Gródku. Uzyskał na nie wyczerpującą odpowiedź.

         Poddana pod głosowanie uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim została przez Radę Gminy odrzucona. Za jej podjęciem głosowało tylko czterech radnych, przeciw sześciu, czterech wstrzymało się od głosu. Projekt przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 9a do protokołu.

 

 

 

 

Ad. 10.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi.

Wójt: „Swego czasu byłem zwolennikiem powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka                   z o.o. Spółka powstała i  działa ponad dwa lata. W obecnej sytuacji jej działalność się nie sprawdza. Dzisiaj stwierdzam, że miałem inne wyobrażenia co do jej działalności. Jest to spółka prawa handlowego. Trudno ją w naszych warunkach sprawdzać, jeszcze trudniej nadzorować. Spółka powinna osiągać zyski. Gmina nie może dotować spółki. Wciąż jednak na coś spółce brakuje, np.  na duże nie przewidziane wydatki, których pokryć nie może. Z kolei gmina nie jest albo nie zawsze jest przygotowana na ich pokrycie. Zadziwiającą rzeczą jest fakt, że Rada Gminy, już po raz drugi odrzuciła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf. Nasuwa się w tym momencie wniosek o braku zaufania Rady Gminy do działalności spółki. Drugi wniosek, to taki, że zdaniem mieszkańców woda jest za droga. Skoro za droga to gmina musi do tego interesu dołożyć.                      W obecnej sytuacji nie dołoży bo nie ma takiej możliwości. PGK nie rozwija się bo w zasadzie nie ma możliwości. Budynki i obiekty są nasze – gminne i faktem jest, że spółka bazuje na dochodach z majątku gminy i z opłat eksploatacyjnych. Moim zdaniem lepszą formą działalności w tym zakresie będzie zakład budżetowy. Jest to forma o wiele „zdrowsza” jak na naszą sytuację i potrzeby. Wnioskuje zatem do Rady Gminy o rozwiązanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                            w Drzycimiu. Kontrola NIK w Spółce wypadła w miarę dobrze. Nie kieruję się również w tej decyzji  żadnymi uwagami personalnymi w stosunku do osoby Prezesa.”

Dyskusja :

Radny p. Waldemar Moczyński – Powinien się teraz wypowiedzieć Prezes PGK.

Prezes PGK – Spółka rzeczywiście przynosiła straty                         w pierwszym roku swojej działalności. W drugim roku zadłużenia już nie było. Jeżeli chodzi o brak zaufania do Spółki ze strony Rady Gminy to muszę podkreślić, że nie powinno to mieć miejsca, bo wszystkie sporządzone tabele, które znajdują się we wniosku o zatwierdzenie taryf, sporządzone zostały rzetelnie, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Propozycja Wójta jest słuszna bo zakład budżetowy może być dotowany przez gminę.

Radny p. Zygmunt Wycinek – Zakład budżetowy będzie miał zupełnie inne zasady funkcjonowania. Jest to lepszy sposób obsługi komunalnej. Wójt słusznie zauważył, że sytuacja na sesji wygląda na brak zaufania do  działalności Spółki.

Radny p. Waldemar Moczyński – Czy my możemy tak nagle podejmować tak ważną decyzję. Moim zdaniem należałoby poczekać jeszcze jakiś czas np., pół roku, może sytuacja uległaby poprawie. Ponieśliśmy niemałe koszty związanie z utworzeniem spółki i nim ta forma zaczęła się sprawdzać już z tego rezygnujemy.

Wójt – Rzeczywiście ponieśliśmy pewne koszty tj. akt założycielski i kapitał początkowy. Koszty rejestracji poniosła Spółka. Wniesiony kapitał jest nienaruszalny więc go odzyskamy.

Radny p. Waldemar Moczyński – Podobnie jest z ZOZ-em. Obojętnie, jak to będzie się nazywało, też będzie przynosiło straty.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały w sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka z o.o. i poddał pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, dwóch było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu. Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XV/105/2004 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu gościowi sesji – Panu dr Jerzemu Czyżowi – Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym.

         Dr Czyż wyjaśnił, że Pani Starosta Powiatu zaaprobowała powstanie Programu ochrony środowiska przy współudziale gmin należących do powiatu. Decyzją Starosty powołano Radę Programową, która odbyła trzy robocze spotkania. Wykonawca dokonał konstrukcji programu korygując jednocześnie  wszystkie wnioski. Powstał w ten sposób Program ochrony środowiska dla powiatu świeckiego i gmin powiatu na lata 2004-2011. Ponadto, w formie odrębnych dokumentów, wykonawca przygotował dla każdej z gmin gminny program                w tym zakresie, który podlega uchwaleniu przez miejscowe władze. Opracowany Program posłuży gminie między innymi do uzyskania środków pomocowych z Unii na realizację zadań               z zakresu ochrony środowiska. Dalej, w swojej wypowiedzi                 dr Czyż zapoznał obecnych z zawartością opracowania przedstawiając jego główne cele i zadania.

         Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Jacek Kruczyński  poinformował Radę, że Komisja zapoznała się z Programem w dniu 22 września br. i zaopiniowała go pozytywnie.

Dyskusja:

Radny p. Waldemar Moczyński – Czy wprowadzenie w życie programu spowoduje jakieś konkretne działania w ochronie środowiska w naszej gminie ?

Dr Czyż – Rolnicy będą otrzymywali dopłaty. Liczy się na to, aby rolnicy racjonalnie tymi środkami gospodarowali. Będzie następowało kontrolowanie posesji pod względem przestrzegania uchwały o czystości i porządku w gminie.

Radny p. Tadeusz Gajewski – Czy konsekwencją programu będzie rozszerzenie asortymentu pojemników na odpady ?

Dr Czyż – Program przewiduje rozszerzoną segregację około 2010 roku.

Radny p. Michał Gwizdała – Sytuacja w rolnictwie jest nam ogólnie znana. W tej chwili nie mamy środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Czy będą jakieś możliwości na pozyskanie środków z Unii ?

Dr Czyż – Na terenie naszego województwa są gminy, które już mają w większości swoje tereny skanalizowane i teraz mogą występować o środki na oczyszczalnie przydomowe na zasadzie kredytu – nie dotacji. U nas nastąpi to trochę później.

Radny p. Tadeusz Gajewski - Czy przewiduje się wymianę azbestowych pokryć dachowych? Czy jest na tę wymianę określony czas ?

Dr Czyż – Azbest nie postrzępiony nie jest szkodliwy. Do 2007 roku mamy dokonać spisu występowania tego materiału. Musimy się do tego przygotować. Azbest i inne szkodliwe odpady będzie przyjmowało jedno wysypisko w powiecie. Azbest jest bardzo szkodliwy, jeżeli chodzi o jego składowanie. Granicznego terminu rozwiązania tego problemu jeszcze nie ma.

Radny p. Tadeusz Gajewski – Gdzie przewiduje się lokalizacje takiego składowiska ?

Dr Jerzy Czyż – Przewiduje się, że w Sulnówku ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Radny p. Waldemar Moczyński – Czy warto inwestować w nasze wysypisko śmieci ?

Dr Czyż – Nie warto. Będą środki na rekultywację małych wysypisk. Zamykanie małych wysypisk przewidziane jest ok. 2008 roku.

Radny p. Waldemar Moczyński – Jakie są skutki nie przystąpienia do programu ?

Wójt -  Chodzi o to, że problem składowania śmieci ma każda gmina. Wymagania pod tym względem wzrosną , zarówno ze strony mieszkańców  jak i  wymogów z zakresu ochrony środowiska. My jednak jako gmina nie będziemy w stanie tym wymogom sprostać z tej prostej przyczyny, że nie będzie na to środków. Dzisiejsze ponoszone przez nas wydatki będą w miarę upływu czasu wzrastały a  społeczeństwo będzie ubożało. Wszystko sprowadzi się do tego, że jesteśmy za „mali” aby takim wydatkom i wymogom sprostać. Uda się prędzej te oczekiwania spełnić na szczeblu powiatu dlatego powinniśmy ten program przyjąć.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/106/2004 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Drzycim, została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 12.

 

         Wójt: „Projekt uchwały dotyczy udostępnienia do sprzedaży działek komunalnych, położonych w Biechówku, w Gackach i w Gródku. Dwie działki w Biechówku ( nr 21/13 i 21/14 ) zostały oszacowane przez rzeczoznawcę i zostaną udostępnione do sprzedaży  w drodze przetargu. Są to działki  przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Działka w Gackach zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz p. Lahutty. W wyniku tej sprzedaży gmina pozbędzie się zbędnej działki stanowiącej odcinek drogi. Trzecia działka, położona w Gródku, zostanie udostępniona do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z jej przeznaczeniem w planie pod działalność handlową.”

         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         Zapytań do projektu uchwały nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV107/2004 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym ( 13/1 ).  Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 13.

 

         Wójt: „Działka nr 7/49, położona w Jastrzębiu, stanowi własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chcemy wystąpić do Agencji o jej przekazanie na rzecz gminy. Obecnie część działki wykorzystywana jest przez mieszkańców jako boisko do gier sportowych. W związku z tym, że wieś ta nie dysponuje innym obszarem na taki cel, przejęcie gruntu jest zasadne.”

         Pan Jacek Kruczyński, w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, przedstawił do projektu uchwały opinię pozytywną.

         Zapytań do tematu nie było.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/108/2004                  w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych została podjęta przez Radę jednogłośnie. Uchwalony akt prawny stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Ad. 14.

 

         Wójt dokonał omówienia projektu kolejnej uchwały wyjaśniając: „ Na sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu, Rada podjęła uchwalę o przystąpieniu do opracowania zmian                      w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim. Uchwała ta okazała się za mało szczegółowa, bo pod pojęciem „zmiany” rozumieliśmy możliwość wprowadzenia wszelkich zmian związanych                     z infrastrukturą. Takie rozwiązanie jest jednak wadliwe. Chcąc umieścić w Studium boisko sportowe w Drzycimiu zmuszeni jesteśmy określić w uchwale numery działek, ich położenie oraz powierzchnię.”

         Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił do projektu uchwały opinie pozytywną.

         Zapytań do projektu uchwały nie było.

         Poddana pod głosowanie uchwała Nr XV/109/2004                     w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2004 Rady Gminy                    w Drzycimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku dotyczącej przystąpienia do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym ( 13/1).

 

Ad. 15.

 

         Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Świeckiego wystosował do Rady Gminy pismo przewodnie oraz projekt uchwały ( z którym zapoznali się wszyscy radni ) sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oczekując  wyrażenia opinii na ten temat ( zał. nr 15 do protokołu ).  W celu szczegółowego wyjaśnienia tematu udzielił głosu przybyłej na sesję Pani Barbarze Studzińskiej – Wicestaroście Powiatu.

Pani Wicestarosta wyjaśniła, że jeszcze wiosną br. Starostwo starało się  przedłużyć funkcjonowanie szpitala na różne sposoby. Jednakże w chwili obecnej dług ciążący na szpitalu już zagraża jego istnieniu w sposób poważny co jest skutkiem nasilenia się roszczeń pracowniczych ( nie wypłacone wynagrodzenia i żądania dostawców ).

Ad. 16.

 

a)    wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2004 rok.

 

Propozycje zmian w budżecie gminy na 2004 rok przedstawił p. Wójt :

„Pismem z Wydziału Finansów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformowano nas o zmniejszeniu dotacji celowych na zasiłki i pomoc w naturze. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy zmniejszyć zarówno plan dochodów, jak i wydatków w tym zakresie. Wszyscy Państwo pamiętacie, że swego czasu otrzymaliśmy dotację celową na edukację i podnoszenie kwalifikacji  zawodowych mieszkańców wsi. Zrealizowaliśmy to zadanie nie wykorzystując całkowitej kwoty otrzymanej dotacji. W tej sytuacji musimy dokonać zwrotu pozostałych środków tj. 1.236,- złotych i tym samym  zmniejszenia planu dochodów i wydatków o tę kwotę.

Zwiększyły nam się dochody z wynajmu autobusów. Uzyskane tą drogą środki w wysokości 20 tys. złotych proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji autobusów.

Przystąpiliśmy do nowego zadania, które będzie polegało na utworzeniu Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Drzycimiu. Otrzymaliśmy na ten cel, dzięki naszym staraniom, dotację w wysokości 50 tys. złotych. Przy bibliotece wygospodarujemy pomieszczenie, które będzie stanowiło siedzibę GCI. Będzie ono wyposażone w 5 stanowisk komputerowych. Działalność ma rozpocząć z dniem 1 grudnia br. Centrum będzie służyło pomocą mieszkańcom w poszukiwaniu pracy. Będzie ono również organizatorem szkoleń dla rolników i przedsiębiorców. Umowa na działalność  GCI obowiązuje nas na okres 2 lat.  Po upływie 2 lat możemy kontynuować  program lub z niego zrezygnować.

Z uwagi na zły stan okien w Gminnej Przychodni w Drzycimiu proponuję dokonać ich wymiany i przeznaczyć na ten cel środki w wysokości 13.700,- złotych. Na kwotę tę składają się środki pochodzące z darowizny – 3.700,-  i 10.000,- z ponadplanowych dochodów na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponuję też rozdysponować 11.500,- złotych z rezerwy ogólnej budżetu gminy na następujące zadania :

- 8.000,- na przygotowanie pomieszczeń dla Gminnego Centrum Informacji,

- 3.500,- na dofinansowanie remontu pobocza drogi Drzycim-Plewno.

         W wyniku rozstrzygniętego przetargu na modernizację ujęcia wodociągowego w Drzycimiu powstała nadwyżka środków w kwocie 25.700,- złotych. Proponuję je przeznaczyć na budowę nitki wodociągowej do p. Umlauf w Gackach tj. 15.000,- złotych – jest to sprawa konieczna, bo rodzina z małym dzieckiem nie ma dostępu do wody pitnej. Czekam jednak na poparcie tej propozycji przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Pozostałe środki w kwocie 10.700,- złotych proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów awaryjnego remontu studni w hydroforni w Jastrzębiu.

Decyzje Zarządu Gminnego OSP mają również zasadniczy wpływ na konieczność dokonania  zmian w planie wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rezygnacja z zakupu samochodu dla OSP Sierosław daje kwotę 16,000,-  złotych, którą proponuje się przeznaczyć na :

- zakup oraz montaż wyciągarki do samochodu pożarniczego (7.800,-)

- remont pomieszczeń remizy OSP w Drzycimiu.

         Ostatnia zmiana miałaby dotyczyć zwiększenia planu dochodów i wydatków na skutek zwiększenia kwoty zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drzycim. Jeżeli Rada Gminy podejmie stosowną uchwałę, o której mówiłem w poprzednim punkcie posiedzenia będzie to musiało mieć odbicie w zmianach w budżecie .”

         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmia, w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów, przedstawił p. Zygmunt Wycinek.

         Głos zabrał również p. Jacek Kruczyński – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiając pozytywną opinię w zakresie rozbudowy nitki wodociągowej w Gackach polegającej na podłączeniu do sieci państwa Umlauf.

         Po  zakończeniu przedstawionych wypowiedzi nie wniesiono żadnych uwag i zapytań.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/111/2004 została podjęta w następującym wyniku głosowania : 13 za, 1 głos wstrzymujący. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr  18 do protokołu.

 

         Po podjęciu wym. wyżej uchwały Rada Gmin, przy jednym głosie wstrzymującym, upoważniła Wójta Gminy do złożenia wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o pożyczkę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego FORD TRANSIT 350 M dla jednostki KSRG  OSP w Drzycimiu. W wyniku zakupu przedmiotowego samochodu dla Drzycimia, OSP Sierosław otrzyma LUBLINA ( aktualnie w jednostce OSP Drzycim ) z podstawowym wyposażeniem.

b)  Głos zabrał Wójt Gminy informując obecnych, że podjęta            w kwietniu br. uchwała w sprawie pożyczki była już pierwszy raz zmieniona na sesji w miesiącu czerwcu. Wyjaśnił, że chodziło wówczas o doprecyzowanie nazwy zadania, na które pożyczka ma być wzięta. Zmiana ta uściśliła nazwę samochodu pożarniczego na  samochód do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim. Omawiając temat dalej Wójt dodał : „ Dzisiaj mamy uchwalić kolejną, istotną zmianę spowodowaną wynikiem rozstrzygniętego przetargu. W jego wyniku wzrosła cena zakupu samochodu, który chce gmina nabyć w ramach pożyczki, a tym samym zaszła konieczność zwiększenia kwoty zaciąganej pożyczki z Funduszu o 17.545 złotych.”

         Pozytywną opinię do projektu uchwały, w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił jej przewodniczący – p. Zygmunt Wycinek.

         Zapytań do tematu nie było w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy poddał przedmiotową uchwałę po głosowanie, w wyniku którego została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała Nr XV/112/2004  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17.

 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który zapoznał zebranych z informacją nt. oświadczeń majątkowych, złożonych przez  pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Ad. 18.

 

         Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację nt. oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu.

 

Ad. 19.

 

         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 20.

 

         Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił pismo Woje-wody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie  oświadczeń  majątko-wych złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy ( bez uwag ). Pismo Wojewody stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

         Kolejne pismo, odczytane przez Przewodniczącego Rady,  (wystosowane do Rady Gminy ) dotyczyło udziału uczniów naszej gminy w III edycji ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł.” Gratulacyjne pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Radny p. Michał Gwizdała – Czy będzie naprawiana droga Drzycim – Sierosław ?

Wójt – Nie wiem. Może coś utargujemy w Powiatowym Zarządzie Dróg. Dzisiaj uchwaliliśmy trochę środków na naprawę pobocza drogi Drzycim-Plewno. Od nich nie możemy się niczego wielkiego spodziewać, bo wszystkie pieniądze idą na oddłużenie szpitala. W planach remont tej drogi był przewidziany, ale na lata późniejsze.

Radna p. Teresa Ulatowska – Gródek jest częściowo skanalizowany, bo i wieś i osiedle. Nie są podłączone do kanalizacji gospodarstwa rolne oddalone od zwartej zabudowy. Czy jest możliwość skorzystania ze środków unijnych ?

Wójt – na kolejną sesję musimy przygotować listę zadań priorytetowych w zakresie kanalizacji na terenie gminy. Musimy postanowić, co robić w pierwszej kolejności, co może poczekać.

Radny p. Waldemar Moczyński – zakupiliśmy dom w centrum Drzycimia z przeznaczeniem do rozbiórki. Dom jednak stoi. Co dalej z tą sprawą ?

Wójt – dom zostanie rozebrany, jak będzie potrzeba. W tej chwili rozbiórka nie ma sensu bo Urząd Marszałkowski nie wejdzie tej jesieni  z inwestycją. Ponadto opracowane zostały dwie koncepcje. Na żadną z nich jeszcze się nie zdecydowano. Sprawę zagospodarowania centrum trzeba rozwiązać kompleksowo.  Pan Krüger dalej prowadzi sklep w zakupionym przez nas budynku i płaci czynsz za wynajem. Zawarliśmy ustną umowę, że p. Krüger opuści lokal, jak będzie taka potrzeba.

 

 

Ad. 21.

 

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział i wytrwałość,  poczym o godzinie 1910 dokonał zamknięcia XV sesji Rady Gminy w Drzycimiu.

 

 

Uwaga:

Przedstawione podczas obrad opinie Komisji stanowią załączniki nr 24, 25 i 26 do protokołu.

 

                                                         

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                     mgr Andrzej Żelazny

             

 

 

        

 

            

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005, 11:38:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2243