Protokół z przebiegu XIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 czerwca 2004 roku

 

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2004

z przebiegu XIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 29 czerwca 2004 roku

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1530 .

W sesji uczestniczyli wszyscy radni : 13/15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

1.       Andrzej Feit – Komendant Powiatowy Policji

2.       Mieczysław Lewandowski – Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu

3.       Róża Żelazna – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku

4.       Maria Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

5.       Sławomir Moczyński – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

6.       Józef Gawrych – Wójt Gminy

7.       Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy

8.       Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy

9.       Bożena Gaca – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy

10. Barbara Żurek – inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego

Sołtysi z terenu gminy

Mieszkańcy gminy.

Obradom przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Żelazny.

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady – Bożena Szajerka.

PORZĄDEK OBRAD :

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII sesji Rady Gminy.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Składanie interpelacji.

6.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym przedstawienie wniosku Policji.

7.       Analiza obecnego stanu i główne problemy oświaty w gminie Drzycim ( temat z udziałem dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy ).

8.       Przyjęcie STRATEGII ROZWOJU GMINY DRZYCIM.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY DRZYCIM.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.

12.   Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

13.   Uzupełnienie składu Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

15.   TEMAT WPROWADZONY :

a) podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy budynku gospodarczego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK,

b) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

16.   Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2004 rok.

      17. Odpowiedzi na interpelacje.

      18. Wolne wnioski i zapytania.

      19. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Otwarcia XIV sesji Rady Gminy dokonał p. Andrzej Żelazny – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w sesji gości, w tym również sołtysów. Powitani zostali również Wójt i pracownicy Urzędu Gminy. Listy obecności gości i sołtysów stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Ad. 2. W oparciu o listę obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych.

Radni nieobecni :

1.       p. Mirosław Chyłła

2.       p. Jacek Gawrych.

 

 Ad. 3. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ostanie spotkanie Rady Gminy było sesją nadzwyczajną i Rada nie przyjmowała protokołu z obrad poprzedniej sesji. „W tej sytuacji – wyjaśnił – przystąpimy do przyjęcia dwóch protokołów : z XII i XIII sesji.” Protokoły, zarówno z przebiegu XII, jak i XIII sesji, zostały przyjęte przez Radę Gminy przy jednym glosie wstrzymującym.

Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Wójtowi, który zwrócił się do Rady z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad tematu zainicjowanego przez Komisję ds. Budżetu i Finansów na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Gródku.

„Temat miałby dotyczyć – kontynuował p. Wójt - podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy budynku gospodarczego stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK, oraz – w następstwie przejęcia budynku, rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.”

Poddany porządek obrad z zaproponowaną zmianą został przez Radę przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że „Temat wprowadzony do porządku obrad zostanie rozpatrzony jako „15” punkt w obradach a dotychczasowy 15, 16,17 i 18 przesunięte zostaną o jeden wyżej, czyli 16, 17, 18 i na 19 zakończymy sesję.”Ad. 5.

Ad. 5. Interpelacji nie składano.

Ad. 6. Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił informacje z zakresu swojej działalności w okresie od 15 kwietnia do 28 czerwca 2004 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Będąc przy głosie wyjaśnił, że z Posterunku Policji wpłynął wniosek w sprawie przyznania środków na zakup paliwa na bieżące potrzeby. Dodał, że na sesji obecni są : Komendant Powiatowy Policji – p. Andrzej Feit oraz Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu – p. Mieczysław Lewandowski w celu wyjaśnienia treści wniosku ( załącznik nr 5 do protokołu ).

Głos zabrał Komendant Powiatowy Policji omawiając trudności finansowe, z jakimi boryka się Policja oraz jej osiągnięcia zarówno w powiecie, jak i w województwie ( 4 miejsce w województwie pod względem skuteczności działania ).

Zapytania :

Radny – p. Tadeusz Gajewski – miałbym prośbę aby nasilić działania kontrolne punktów skupu złomu. Moim zdaniem powstrzymałoby to w znacznym stopniu kradzieże.

Radna – p. Teresa Ulatowska złożyła na ręce Kierownika Posterunku Policji w Drzycimiu podziękowanie dla st. sierżanta sztabowego Sławomira Jereckiego za szybkie i skuteczne działanie w zakresie odzyskania skradzionego jej mienia.

Ponownie głos zabrał Wójt dziękując gościom za przybycie oraz za bardzo dobrą współpracę na co dzień.

Ad. 7. Temat otworzył Przewodniczący Rady wyjaśniając : „Zaproszeni do udziału w sesji dyrektorzy placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy wypowiedzą się kolejno na temat prowadzonej w nich działalności w roku szkolnym 2003/2004.”

Pierwszy głos zabrał p. Sławomir Moczyński – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Przedstawiona przez niego informacja dotycząca działalności zarówno przedszkola jak i szkoły podstawowej. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Róży Żelaznej – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Gródku. Informacja, którą przedstawiła zebranym stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Trzecia i ostatnia głos zabrała p. Maria Adamczyk pełniąca obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Informacja przedstawiona przez nią stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono. Jedno z pytań, które miało miejsce zadał radny – p. Tadeusz Gajewski. Dotyczyło ono wyników nauczania w poszczególnych placówkach na tle innych w naszym powiecie. Wyczerpujących odpowiedzi udzielili poszczególni dyrektorzy.

Ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Bożenie Gaca – Kierownikowi Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy. Poproszona o zabranie głosu omówiła „zawartość” Strategii rozwoju gminy. Wyjaśniła, że nad projektem Strategii pracowała Społeczna Rada Konsultacyjna, która na bieżąco, w czasie swoich spotkań śledziła jej powstawanie, wnosiła uwagi i wnioski.

Opracowanie to, zawiera następujące, szczegółowo przedstawione części składowe :

         I.            Diagnozę obecnego stanu gminy – składają się na nią następujące tematy :

                               1.            Uwarunkowania zewnętrzne,

                               2.            Sfera ekologiczna,

                               3.            Sfera społeczna, na którą składają się : charakte-rystyka demograficzna gminy i charakterystyka gospodarstw domowych,

W tej części znajdujemy prognozę demograficzną, ruch naturalny ludności, źródła utrzymania ludności, struktury płci i wieku, poziom wykształcenia.

Sporo treści opracowania poświęcone jest jakości życia mieszkańców, na którą składają się : opieka przedszkolna, szkolnictwo (podstawowe i gimnazjalne), ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, poczta i telekomunikacja, obsługa finansowa, kościoły, instytucje kultury, pomoc społeczna, warunki mieszkaniowe i aktywność społeczna mieszkańców.

                               1.            Sfera gospodarcza,

                               2.            Sfera infrastruktury.

       II.            Część ta zawiera wizję rozwoju gminy :

- cele i kierunki rozwoju,

- projekty i zadania,

- priorytety realizacji kierunków działań,

- oczekiwane efekty założeń rozwoju gminy i jego finansowanie,

- znajomość stanu realizacji poszczególnych zadań,

- zgodność strategii gminnej ze strategią powiatową i strategią wojewódzką.

Następnie głos zabrał p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i przedstawił pozytywną opinię do omawianego opracowania.

Zapytania :

Radny p. Waldemar Moczyński – czy w Strategii zostały uwzględnione wnioski zgłaszane na spotkaniach Społecznej Rady Konsultacyjnej ?

p. Kierownik Referatu – wszystkie wnioski zostały ujęte.

Radny p. Tadeusz Gajewski – czy Strategia może być aktualizowana ?

p. Kierownik Referatu – może być aktualizowana i będzie.

Więcej zapytań nie było.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIV/92/2004 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 9. Wprowadzenia do tematu dokonała również p. Bożena Gaca - Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy.

Opracowanie pn. „ Plan gospodarki odpadami dla gminy Drzycim” zawiera przede wszystkim kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami na obszarze gminy, zmierzające do ograniczenia powstawania odpadów, prawidłowego postępowania z nimi oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim powstał na skutek obowiązku narzuconego ustawą z 2001 roku o odpadach i wymaga on opinii Zarządu Powiatu oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Pozytywną opinię do omówionego projektu planu przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Zapytania :

Radny p. Tadeusz Gajewski – przepisy z zakresu ochrony środowiska są coraz bardziej wymagające, ale nie pomyślałbym, że nasze gminne wysypisko nie ma perspektyw.

Wójt – wysypisko nie jest starym obiektem, ale ma też ograniczoną pojemność. Szacunkowo jesteśmy w stanie przyjmować odpady do 2009 roku. Segregacja odpadów pomogła znacznie w wydłużeniu tego terminu. Gdyby nie to z pewnością istniejąca kwatera byłaby już pełna. Rozwiązaniem mniej kosztownym dla gminy ale bardziej kosztownym dla mieszkańców jest wywóz śmieci na wysypisko wskazane w uchwalanym planie. Moglibyśmy przedłużyć istnienie naszego wysypiska tylko poprzez budowę kolejnej kwatery i zakup wagi. Nie wiem jednak, czy to jest dobre rozwiązanie, bo przede wszystkim pochłonie ono ogromne środki, a wszyscy przecież wiemy ile kosztuje nas roczne utrzymanie istniejącego wysypiska.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIV/93/2004 w sprawie Planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 10. Temat dotyczący zniesienia współwłasności omówił p. Wójt. Wyjaśnił : „ Zniesienie współwłasności działki nr 7/15 i znajdującego się na niej budynku ( nr 42b) w Jastrzębiu, pomiędzy właścicielem tj. P. Aldoną i Henrykiem Topolińskimi a gminą jest zasadne. Państwo Topolińscy są właścicielami lokalu użytkowego z udziałem w gruncie, pozostała część budynku, również z udziałem w gruncie jest własnością gminy. Znajduje się w niej 7 lokali mieszkalnych. Zniesienie współwłasności w tej sytuacji ułatwi w przyszłości gminie sprzedaż mieszkań obecnym lokatorom. Zgodnie z zobowiązaniem, koszty notarialne wynikające ze zniesienia współwłasności pokryją Państwo Topolińscy.

Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Zapytań do tematu nie było.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIV/94/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 11. Kolejny temat, dotyczący wyrażenia przez Radę Gminy zgody na udostępnienie do sprzedaży nieruchomości komunalnych omówił również Wójt. Wyjaśnił, że przedmiotem akceptacji miałyby być :

- działki nr 117 w Sierosławiu – sprzedaż bezprzetargowa,

- budynku gospodarczego, położonego na działce nr 7/50 w Jastrzębiu – sprzedaż w drodze przetargu.

Pozytywną opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił jej Przewodniczący – p. Jacek Kruczyński.

W związku z tym, że zapytań do tematu nie było, Przewodniczący Rady poddał Uchwałę Nr XIV/95/2004 pod głosowanie. Została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 12. Głos zabrał Przewodniczący Rady wyjaśniając, że temat został wywołany rezygnacją wiceprzewodniczącego z funkcji złożoną przez Radnego p. Michała Gwizdałę. Dodał również, że jej przyjęcie nastąpiło w drodze art. 19. ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Po złożeniu podziękowania p. Gwizdale za współpracę rozpoczął procedurę wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Po wyjaśnieniu, że wybór będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej.

W skład Komisji Skrutacyjnej, zaakceptowanej przez Radę jednogłośnie, weszli :

1. Radny p. Zygmunt Wycinek,

2. Radny p. Tadeusz Gajewski,

3. Radny p. Tadeusz Kaszubowski.

Po ustaleniu składu Komisji Skrutacyjnej Rada przystąpiła do zgłaszania kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego.

Radna p. Teresa Piotrowska zgłosiła kandydaturę radnej Wandy Wyłupskiej ( wyraziła zgodę ).

Radni : p. Teresa Ulatowska i p. Roman Piotrowski zgłosili kandydaturę radnego Edmunda Szymczaka ( wyraził zgodę ).

Po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na przygotowane przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady określił zasady głosowania.

Po akcie głosowania ( w którym zapewniona została tajność ) i obliczeniu głosów, Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 13, karty z głosowania stanowią załącznik nr 13 a.

W oparciu o wynik wyborów, w drodze których wiceprzewodniczącym Rady Gminy został p. Edmund Szymczak. Przewodniczący Rady Gminy pogratulował p. Szymczakowi wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego i przedstawił treść uchwały stwierdzającej ten wybór. Uchwała Nr XIV/96/2001 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 13.  Głos zabrał Przewodniczący Rady i wyjaśniając, że rezygnacja Radnego Michała Gwizdały z członkowstwa w Społecznej Radzie Gminnej Przychodni niesie za sobą obowiązek odwołania go z tej funkcji oraz wybór nowego członka Rady na jego miejsce.

Przystąpiono zatem do podjęcia pierwszej z uchwał tj. w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Gminnej Przychodni. Uchwała w tej kwestii – Nr XIV/97/2004 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Podjęcie kolejnej uchwały poprzedzone zostało zgłoszeniami kandydatur na członka Społecznej Rady.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski zgłosił kandydaturę radnego p. Waldemara Moczyńskiego – nie wyraził zgody.

Radny p. Tadeusz Gajewski zgłosił kandydaturę radnego p. Zygmunta Wycinka – wyraził zgodę.

Kandydatura Radnego Zygmunta Wycinka została zaakceptowana przez Radę Gminy jednogłośnie. Z takim też wynikiem została podjęta Uchwała Nr XIV/98/2004 o jego wyborze na członka Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu. Stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 14. Wprowadzenia do tematu dokonał p. Wójt przypominając, ostatnia regulacja wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej miała miejsce w 2003 roku i wynagrodzenie zasadnicze wówczas wyniosło 800,00 złotych a wartość punktu 3,00 złote. Przedstawiony przez Wójta projekt nowych wartości składających się na wynagrodzenia pracowników GOPS zakłada 850,00 złotych wynagrodzenie zasadnicze i 3,50 złotych wartość punktu.

Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Uwag i zapytań nie wniesiono.

Poddana pod glosowania Uchwała Nr XIV/99/2004 została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 15. Głos zabrał Wójt i wyjaśnił, że wprowadzony pod obrady temat nie jest całkiem obcy wszystkim radnym, gdyż omówiony został przez Komisję ds. Budżetu i Finansów. ...„Temat został wywołany na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Gródku, który to Zarząd proponuje gminie bezpłatne przejęcie budynku gospodarczego, stanowiącego własność Spółdzielni. Członkowie Komisji ds. Budżetu wypowiedzieli się do tej propozycji pozytywnie. Zdaniem Komisji, budynek należy przejąć na potrzeby mieszkańców wsi. Będzie mógł być przeznaczony zarówno na siedzibę Towarzystwa Rozwoju Gminy, jak i na wszelkie zebrania wiejskie i organizacji społecznych. Nabycie budynku wiąże się jednak z kosztami takimi jak : ubezpieczenie, bieżące remonty i utrzymanie ( energia i ogrzewanie ). Wymaga on również adaptacji, bo nie ma w nim żadnego zaplecza i sanitariatów.”

Pozytywną opinię do propozycji przejęcia przez gminę na jej własność budynku gospodarczego od Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Radny – p. Waldemar Moczyński – jaka jest powierzchnia budynku ?

Wójt – 50 m2.

Przewodniczący Rady – jestem mieszkańcem Gródka i mogę stwierdzić, że w tej chwili mieszkańcy nie mogą już korzystać z dawnej stołówki na terenie Zakładu Remontowego. Zmienił się właściciel zakładu i stąd szereg różnych zmian. W obecnej chwili naszym mieszkańcom pozostało tylko gimnazjum.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIV/100/2004 o nieodpłatnym nabyciu budynku na rzecz gminy została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ponownie głos zabrał Wójt i wyjaśnił, że podjęta właśnie uchwała będzie musiała wykluczyć użytkowanie wieczyste działki nr 219 pod budynkiem. Stąd kolejny projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Do projektu uchwały w tej sprawie opinię pozytywną przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Poddana pod głosowanie uchwała Nr XIV/1001/2004 została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 16. Temat dotyczący proponowanych zmian w budżecie omówiony został przez Wójta Gminy – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Pozytywne opinie przedstawili :

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – do całości projektu,

Przewodniczący Komisji ds.. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – opinie akceptującą przyznanie dotacji Gminnej Spółce Wodnej.

Radny p. Michał Gwizdała podziękował za zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sierosław.

Uchwała Nr XIV/102/2004 – w sprawie zmian w budżecie gminy, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie.

Uchwała Nr XIV/103/2004 został podjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Podjęte uchwały stanowią załączniki nr 22 i 23 do protokołu.

Ad. 17. Interpelacji w punkcie 5 obrad nie składano.

Ad. 18. Przewodniczący Rady odczytał pismo w sprawie organizacji szkolenia dla radnych, wystosowane do Rady Gminy przez Starostwo Powiatowe ( zał. nr 24 do protokołu).

Podkreślił, że chętni wzięcia udziału w szkoleniu muszą zgłosić ten fakt do dnia 9 lipca br. w Urzędzie Gminy.

Głos zabrał sołtys Wer – p. Artur Wróblewski i zapytał, czy jest przejęte już przez gminę boisko w Werach i prosił o naprawę dziur w asfalcie na drodze do Sierosławka.

Wojt - boisko w Werach będzie przez gminę przejęte, bo mamy zapewnienie z Agencji Nieruchomości Rolnych o jego zbyciu na naszą rzecz, tym bardziej, że nie chce go mieć na swoim stanie obecny dzierżawca Wer.

Ad. 19. Po wyczerpaniu porządku obrad p. Przewodniczący Rady Gminy uznał XIV sesję za zamkniętą.

Uwaga :

Opinie Komisji Rady Gminy stanowią załączniki 22 i 23 do protokołu.

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  mgr Andrzej Żelazny                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005, 08:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1887