Protokół z przebiegu XIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 13 maja 2004 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/2004

 

z przebiegu XIII - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

w Drzycimiu

odbytej w dniu 13 maja 2004 roku

 

otwartej o godz. 16-tej,

zamkniętej o godz. 17-tej.

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych : 14/15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

1.       Józef Gawrych – Wójt Gminy

2.       Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy

3.       Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy

4.       Róża Żelazna – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku.

5.       Bożena Gaca – Kierownik Referatu ds. Infrastruktury i Rozwoju  Gospodarczego UG

6.       Stanisław Grzella – podinspektor ds. inwestycji i budownictwa

Obradom przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Żelazny.

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady – Bożena Szajerka.

Porządek obrad:    

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Składanie interpelacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

         Otwarcia XIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i powitania obecnych  dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Andrzej Żelazny. Wyjaśnił również, że sesja zwołana została na wniosek Wójta Gminy,  zgodnie z  Regulaminem Rady Gminy               ( kopia wniosku  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. )

Ad. 2.

         W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny – p. Jacek Gawrych.

Ad. 3.

         Za przyjęciem porządku obrad przewidzianego na nadzwyczajną sesję Rady Gminy głosowali wszyscy radni.

Ad. 4.

         Interpelacji nie składano.

Ad. 5.

         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Wójtowi, który przedstawił zebranym powód zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i jednocześnie zapoznał wszystkich z treścią projektu uchwały będącego głównym przedmiotem obrad: „Przypomnę, że uchwalony budżet na 2004 rok zakładał realizację inwestycji pn. „Modernizacja Gimnazjum w Gródku” na kwotę 50 tys. złotych. Sporządzony kosztorys w oparciu o projekt budowlany określił wartość inwestycji na kwotę 157,866 złotych. 15 maja br. mija termin składania wniosków o dotację. O terminie składania wniosków o dofinansowanie z SAPARDU dowiedzieliśmy się 16 kwietnia br. Wszystko dzieje się w bardzo szybkim tempie. Nawet nie mieliśmy czasu by zwołać merytoryczne Komisje Rady. Czas nagli, a pieniądze, które możemy uzyskać są niemałe. Już raz takie pieniądze otrzymaliśmy. Dzięki nim wymieniliśmy okna w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Jeżeli chodzi o Gimnazjum w Gródku, muszę przyznać, że na początku planowaliśmy mniejszy zakres zadania. Rozszerzenie zakresu robót wpłynęło na zwiększenie kosztu zadania. W zakres  inwestycji wchodzą następujące zadania : likwidacja kuchni, powiększenie jadalni, utworzenie świetlicy,  budowa łącznika (  likwidacja konieczności wyjścia na zewnątrz budynku  w celu dotarcia do stołówki ) Całkowity   koszt inwestycji sięga kwoty 157,866   złotych. W tej sytuacji możemy uzyskać 42 % dotacji ( tj. 60 tys. zł. ), pozostałe środki  - 58 % kosztu zadania musimy sfinansować ze środków własnych. W związku z tym musimy wykazać w budżecie pokrycie w środkach na całe zadanie.”

Dyrektor Gimnazjum – p. Róża Żelazna  - remont   w kuchni i stołówce jest niezbędny, w zasadzie  wymuszony  zaleceniami Sanepidu. Od kolejnego roku szkolnego kuchnia w obecnych warunkach nie mogłaby już funkcjonować bo nie spełnia wymogów. Planowany remont zakłada likwidację kuchni i  powiększenie stołówki. Obecna stołówka jest na 30 miejsc a uczniów jest 250. Jest to stanowczo za mało, bo są trudności ze zjadaniem obiadów w czasie dwóch dłuższych przerw. Od nowego roku szkolnego  nie będziemy sporządzali posiłków na miejscu. Obiady będą przywożone. Na miejscu będzie odbywała się tylko konsumpcja. Odejdą ze szkoły panie zatrudnione w kuchni ( jedna za zasiłek przedemerytalny druga na inne stanowisko obsługi ). Dzięki temu powstaną oszczędności na funduszu płac.        

         Po wyjaśnieniach Wójta i p. Dyrektor radni zapoznali się z wyłożonym do wglądu projektem budowlanym.

Ad. 6.

         Interpelacji w punkcie 4 obrad nie składano.      

Ad. 7.

         Radny – p. Tadeusz Kaszubowski – czy otrzymamy z Unii środki na modernizację dróg ?

Inspektor ds. zamówień publicznych – p. Bożena Gaca – w zasadzie nie mamy szansy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy za bogaci, są gminy biedniejsze od naszej. Aktualnie trwa zawieranie umów. W przypadku przyznania nam dotacji już byśmy coś wiedzieli a jest tylko cisza.

Radny – p. Tadeusz Gajewski – w Jastrzębiu, niedaleko przystanku PKS znajduje się drzewo, które jest zagrożeniem w czasie burzy, deszczu i wiatru dla zbierających się tam dzieci na autobus szkolny. Druga sprawa dotyczy kanalizacji w Jastrzębiu. Trzeba wreszcie ustalić jej właściciela. W dwóch piwnicach znajdują się ścieki. Kanalizacja jest nieszczelna i będzie jeszcze gorzej.

Wójt - wycinka drzewa odbędzie się na koszt właściciela. Decyzję już otrzymali. Nie wiem dlaczego jeszcze nic nie robią.

Radny p. Gajewski – właściciele proszą o pomoc w organizacji tej wycinki. Drzewo trzeba ciąć po kawałku, bo jest w takim miejscu, że albo spadnie na budynek, albo na linię energetyczną.

Wójt – w takiej sytuacji musi nastąpić rozpięcie sieci, może to zrobić straż pożarna w ramach ćwiczeń. Druga sprawa to kanalizacja. Właściciel sieci wreszcie się przyznał, że jest właścicielem. Jest nim p. Klimacki. Agencja przy sprzedaży mienia przekazała również w drodze aktu notarialnego oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną. P. Klimacki nie ma zamiaru ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją sieci. Nie chce ponosić kosztów i nie chce zbierać odpłatności od mieszkańców za zrzut ścieków. Uznał, że może sieć zamknąć i niech mieszkańcy robią, co chcą. Aby sprawy załagodzić, na jutro proponuję dać tam ludzi, aby wyczyścili studzienki i udrożnili sieć.

Ad. 8.

       Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował obecnym za przybycie i uznał XIII sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                                                                  mgr Andrzej Żelazny                       

           

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005, 08:00:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487