Protokół z przebiegu XII sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 kwietnia 2004 r.

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2004

 

z przebiegu XII sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu  15 kwietnia  2004 roku

 

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1715.

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych/15 - skład ustawowy.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

1.    Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.    Grażyna Sośnicka - Sekretarz Gminy,

3.    Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4.      Mieczysław Lewandowski – Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu, oraz sołtysi. 

Obradom przewodniczył : mgr Andrzej Żelazny - Przewodniczący Rady Gminy.                                       

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady

                                  Bożena Szajerka.

PORZĄDEK  OBRAD  : 

 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie protokołów z  przebiegu X i XI sesji Rady Gminy.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Składanie interpelacji.

6.    Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

7.    Informacja nt. „Stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Drzycim w roku 2003.”

8.      Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

a)     wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003rok,

b)     wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003rok,

c)      przedstawienie opinii przez pozostałe Komisje Rady Gminy,

d)     dyskusja,

e)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim.

10.          Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy.

11.          Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnych działek gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

13.          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Gródku.

14.          Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2004 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

15.          Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

16.          Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Drzycim do Lokalnej Organizacji Turystycznej „BORY TUCHOLSKIE.’

17.          Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy na skutek nowelizacji rozporządzenia  w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

18. Odpowiedzi na interpelacje.

19.  Wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie obrad.

                                                                       

           Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu pn. „ Mój ogród – moja ojczyzna .” W kategorii – gospodarstwo – pierwsze miejsce zajął p. Andrzej Kamiński z Biechówka              ( nagrodzony kosiarką do trawy ).  Pierwsze miejsce w kategorii – nieruchomość – przyznane zostało p. Jadwidze  Rozgońskiej z Dąbrówki                 (nagrodą  były elektryczne nożyce do obcinania  żywopłotu). Podsumowania konkursu dokonała p. Teresa Ulatowska – Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy.  Nagrody wręczył Wójt Gminy.

Ad.1.

         Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia XII sesji Rady, powitał zgromadzoną Radę, zaproszonego do udziału w obradach Kierownika Posterunku Policji w Drzycimiu ( lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do nin. Protokołu ), w tym sołtysów ( lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), Wójta Gminy i  pracowników Urzędu Gminy. 

Ad. 2.

         W oparciu o listę obecności radnych p. Przewodniczący stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych na skład ustawowy Rady – 15. Radny nieobecny - p. Jacek Gawrych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.         Przewodniczący Rady stwierdził, że do protokołów z obrad X i XI - poprzedniej sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Za poddanym kolejno pod głosowanie ich przyjęciem, opowiedziało się 13 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4.

          Uwag do zaproponowanego porządku przebiegu sesji radni nie wnieśli. O udzielenie głosu poprosił p. Wójt zwracając się do Rady z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt pn. „Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu na przedłużenie drogi dojazdowej w Gackach.”  „Wprowadzony temat – wyjaśnił p. Wójt – był już przedmiotem dyskusji i opinii Komisji ds. Rolnictwa. Zostanie przedstawiony po 11 punkcie obrad, jako 12. Następne byłyby przesunięte w tej sytuacji o 1 numer dalej.”

       Poddany pod głosowanie wniosek Rada  przyjęła jednogłośnie.  W takim też wyniku głosowania, został przyjęty przez Radę  porządek obrad w całości  - po zmianach.

Ad. 5.

        Interpelacji nie składano.

Ad. 6.

         Zgodnie z porządkiem obrad p. Wójt zapoznał obecnych z przebiegiem swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

         Zaproszony do udziału w sesji p. Mieczysław Lewandowski – Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu zapoznał obecnych z informacją nt. „ Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Policji zatrudnionej w Posterunku w Drzycimiu. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zapytania :

Radny – p. Waldemar Moczyński -  planujemy w najbliższym czasie mecz w Werach. Dobrze byłoby, aby w trakcie tych rozgrywek pokazała się Policja.

Kierownik Posterunku – dysponujemy wykazem planowanych imprez, pod taki plan ustawiamy wcześniej służby. Mogę zapewnić, że dyżurujący policjanci, z pewnością radiowozem podjadą aby sprawdzić czy jest wszystko w porządku.

Pani Sołtys z Dólska stwierdziła, że Policja powinna częściej pokazywać się w tej miejscowości. Zdaniem  p. Sołtys należy zainstalować tablice  TEREN ZABUDOWANY, bo drogi w Dólsku  stały się  z nadejściem wiosny niebezpieczne, na skutek nieostrożnej jazdy młodzieży na motocyklach.

          Zanim Przewodniczący Rady podziękował p. Kierownikowi za przedstawienie wyczerpującej informacji głos zabrał Wójt Gminy i wypowiedział się nt. dobrze układającej się współpracy pomiędzy Policją a Urzędem Gminy podkreślając, że zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy odbywa się na miarę możliwości etatowych Posterunku.      

 Ad. 8.

         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając, że 29 marca br. wpłynął na jego ręce wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując dodał : „ Przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią   art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym został przesłany w dniu 30  marca 2004 roku, do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w celu   wydania  stosownej opinii odnośnie jego zasadności.  Taką opinię otrzymałem i pozwolę sobie na jej przedstawienie w punkcie  „b” tematu.”

ad.a)   Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad   Rada Gminy została zapoznana z treścią niezbędnych w tym zakresie materiałów:

-          opinią Komisji Rewizyjnej, wraz ze sporządzonym przez nią sprawozdaniem z dokonanej analizy realizacji budżetu gminy za rok ubiegły - przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  p. Teresa Piotrowska -  zał. nr 7  do protokołu,

-          wnioskiem Komisji Rewizyjnej wystosowanym do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy   – przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – zał. nr 8 do protokołu.

ad.b) Uchwały ( Nr  5/S/2004 i  Nr 5/Kr/2004 ) Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierające pozytywne opinie do realizacji budżetu za 2003 rok, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ( załączniki  nr 9 i 10 do protokołu ) przedstawił Przewodniczący Rady Gminy,

ad.c) Przewodniczący Rady udzielił kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym pozostałych komisji Rady Gminy, aby   przedstawili zgłoszone  na posiedzeniach uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego   protokołu );

Przewodniczący Komisji :

- ds. Budżetu i Finansów,

                   - ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

- ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony  Środowiska

nie wnieśli żadnych uwag, wręcz przeciwnie, wyrazili opinie pozytywne   ( opinie w załącznikach nr  24, 25, i 26 do protokołu ).

ad. d )  W otwartej dyskusji, jako pierwszy głos zabrał radny p. Zygmunt Wycinek ( członek Komisji Rewizyjnej ) – wysłuchaliśmy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i uważam, że sprawozdanie winno być uzupełnione o wskazania Składu Orzekającego zawarte w opinii. Mam na myśli nie wykonanie planu wydatków w 100 %. 

Wójt – W dziale 854 zaoszczędzono środki w związku z likwidacją  od 1 października ub. roku stanowiska dyrektora w Przedszkolu w Drzycimiu. Jednostka ta została włączona do Zespołu Placówek Oświatowych. Nie wykorzystane zostały również środki przyznane dla Policji na wydatki rzeczowe, a ściślej  - usługi remontowe.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski ( członek Komisji Rewizyjnej ) – były oszczędności w sporcie. Szkoda, że nie były wykorzystanie na projekt stadionu.

Wójt -  nie można było ich wykorzystać, bo stadion nie był przewidziany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy. Mówiłem już na jednej z poprzednich sesji, że w pierwszej kolejności należy powołać  komitet ds. formalno – prawnych. Wtedy można mówić o problemie budowy poważnie. Można zacząć zbierać środki, rozpocząć prace ziemne, wystąpić o dofinansowanie. Powołanie takiego komitetu jest potrzebne. To komitet musi ocenić, czy ta inwestycja jest potrzebna, czy też są inne ważniejsze. Jeżeli nie zgłoszą się chętni do jego składu, sam zaproponuję pewne osoby i zorganizuję spotkanie.

Radny – p. Zygmunt Wycinek ( członek Komisji Rewizyjnej ) – odbiegliśmy od tematu, a  chodziło mi o to, że sprawozdanie jest zawsze do wglądu, teraz nawet na stronie internetowej. Nie chcę, aby nam zarzucono, że coś ukrywamy,  bo tak  przecież nie jest. Chcę, aby nikt nam niczego nie zarzucił skoro gospodarka finansowa jest jawna.

Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska – pracując nad  sprawozdaniem opisowym  z wykonania budżetu gminy uzasadniono szczegółowo wykonanie planu wydatków poniżej 90%. W opinii RIO wskazano jako uwagę na brak uzasadnienia w odniesieniu do niektórych działów, gdzie wykonanie było poniżej 95 %. Nic nie stoi na przeszkodzie aby przy następnym sprawozdaniu opisowym szczegółowiej informować o przyczynach nie wykonania planu wydatków w 100%.  W roku sprawozdawczym 2003 rozbieżności  pomiędzy planem a jego wykonaniem we wskazanych działach spowodowane zostały tym, że zabezpieczono środki na zakup opału, energii, materiałów eksploatacyjnych, paliwa dla OSP tj. na wydatki, które bardzo trudno przewidzieć, można je tyko szacować i to w taki sposób aby nie zabrakło środków na zobowiązania danego roku.

            Więcej głosów w dyskusji nie było.

ad. e ) Przewodniczący Rady przypomniał obowiązujące zasady głosowania w zakresie udzielania absolutorium, poczym odczytał uchwałę w tej kwestii i poddał pod głosowanie. Uchwała Nr XII/78/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 13 głosów za, 1 wstrzymujący się.  Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  11 do protokołu. “

Ad. 9.

        Wójt, wprowadzając obecnych w temat wyjaśnił , że studium, które zostało opracowane 3 lata temu, na dzień dzisiejszy się zdezaktualizowało a ze względu na potrzeby Gminy, związane z przeznaczeniem terenów na cele infrastrukturalne, ( w tym również stadionu czy boiska ) należy  przystąpić do opracowania zmian.

        Pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Radny p. Waldemar Moczyński zgłosił swoją kandydaturę do składu Komisji zajmującej się studium.

Wójt – proszę nie mylić studium ze strategią rozwoju gminy.  Na kolejne spotkanie w sprawie strategii rozwoju gminy p. radny zostanie zaproszony.

         Więcej zapytań do tematu nie było.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr  XII/79/2004 głosowali wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 10.

         „Projekt tej uchwały – wyjaśnił p. Wójt -  powstał na skutek chęci nabycia przez p. Magdalenę Skorupską  i p. Teresę Deręgowską działek rolnych, z tym, że tylko  jedna z wnioskodawczyń będzie mogła nabyć  działkę bezprzetargowo. Działka, o którą wnioskuje p. Skorupska zostanie jest sprzedana bezprzetargowo, jako działka przylegająca do jej siedliska. Natomiast działka nr 3/1, położona w Dąbrówce, będzie mogła być sprzedana w drodze przetargu, gdyż wnioskodawczyni –  p. Deręgowska nie jest długoletnią jej  dzierżawczynią.”

         Pan Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił, do projektu uchwały, opinię pozytywną.

         Zapytań do projektu uchwały nie było.

         Poddaną pod głosowanie Uchwałę Nr XII/80/2004 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy, Rada podjęła jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 11.

         „Projekt tej uchwały – wyjaśnił p. Wójt – był omówiony pierwszy raz już w roku ubiegłym. Rada nie podjęła jednak w tej kwestii uchwały. Zgodnie z sugestią Rady Gminy zostały odnowione granice drogi. Okazało się, że pomimo tego zabiegu, w celu poszerzenia drogi, należy i tak dokonać wykupu gruntu. O mniejszym co prawda obszarze, ale jednak. Powierzchnia gruntu, który gmina powinna nabyć określona jest w projekcie uchwały. Obszar ten, o łącznej powierzchni 55 m2 stanowi część dwóch działek, których właścicielem jest p. Jacek Wnęk. Ponieśliśmy już koszty geodezyjne, teraz jeszcze koszt wykupu i opłaty notarialne.”

         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

         W wyniku głosowania, Uchwała Nr XII/81/2004 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnych działek gruntu, z przeznaczeniem na poszerzenia drogi dojazdowej w Gródku, została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 12. ( temat wprowadzony pod obrady )

         Wprowadzenia w temat dokonał p. Wójt wyjaśniając, że  „ P. Czesław Krauze zamieszkały w Gackach zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie istniejącej już drogi dojazdowej do pól. Wniosek ten został przeanalizowany przez członków Komisji ds. Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej w dniu 7 kwietnia br. W związku z tym, że Komisja postawiła warunki w zakresie projektu uchwały, musiałem przeprowadzić dodatkową rozmowę z wnioskodawcą. Efekt tej rozmowy nie był mi znany, dlatego temat ten nie znalazł się w porządku obrad sesji, który został przesłany wszystkim radnym. Przeprowadzona rozmowa z p. Krauze spełniła oczekiwania Komisji ds. Rolnictwa, zatem temat stał się przedmiotem dzisiejszych obrad. 

         Pan Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej stwierdził, że projekt przedmiotowej uchwały został  sporządzony zgodnie z oczekiwaniami Komisji.

         Uwag i zapytań nie było. Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/82/2004 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy prywatnej działki gruntu, z przeznaczeniem na przedłużenie drogi dojazdowej w Gackach została podjęta przez Radę jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 13 i 14.

         Wójt Gminy przedstawił jednocześnie dwa projekty uchwał w sprawie ustalenia parametrów wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych zarówno w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu, jak i w Publicznym Gimnazjum w Gródku.

         Propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów  na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 roku.        

         Obydwie uchwały, stanowiące załączniki nr 16 i 17 do protokołu: Nr XII/83/2004 i Nr XII/84/2004 zostały podjęte przez Radę Gminy jednogłośnie.         

Ad. 15.

           Temat dotyczący zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2004 rok omówił p. Wójt – zgodnie z uzasadnieniem opracowanym do projektu uchwały. Następnie przedstawił dwa projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na  następujące zadania :

1/ budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicy Osiedlowej w Drzycimiu,

2/ zakup samochodu pożarniczego dla OSP w  Drzycimiu.

         Pozytywne opinie, do  projektów uchwał  omówionych  przez Wójta Gminy przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. Do zaproponowanych zmian Komisja uwag nie wniosła a zaciągnięcie kredytów uznała za zasadne.

          W otwartej dyskusji głos zabrał Radny p. Waldemar Moczyński -  członkowie Komisji ds. Budżetu i Finansów są lepiej zorientowani. Jestem członkiem innej Komisji i chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście samochód pożarniczy jest potrzebny ?

Wójt – czy jest potrzebny należałoby zapytać strażaków. Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych otrzyma na województwo dwa samochody pożarnicze. Jeden dla gminy Koneck, drugi dla naszej gminy. Samochód STAR, który jednostka posiada ma już 22 lata. Jest to duży samochód, ale już wysłużony. Drugi, który jest w jej posiadaniu to LUBLIN. Jest to samochód co prawda nieduży ale niezwykle potrzebny. Sprawdza się wszędzie. Przy wypadkach, w sytuacjach, gdzie jest trudny dojazd.  Potrzeba zakupu samochodu dla OSP w Drzycimiu była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu  Gminnego OSP. Zarząd z tą oceną się zgodził. Straż pożarna na terenie gminy jest odpowiedzialna za jedno -  musi gasić pożary. Musi jednak mieć czym to robić. Nie stać nas na pełne wyposażenie np.  6 jednostek OSP. Samo utrzymanie jednostek istniejących, na dzień dzisiejszy  jest drogie. Musimy przecież ubezpieczyć 200 strażaków. Osoby na sali, które są strażakami wiedzą,  jak wygląda sytuacja, jeżeli przyjadą do gaszenia pożaru jednostki.  Najbardziej przy pożarze potrzebni są ludzie. Jednostka w Drzycimiu moim zdaniem powinna być dobrze wyposażona skoro działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski – uważam, że nie skorzystanie z tej możliwości byłoby grzechem. W 2003 roku jednostka OSP w Drzycimiu interweniowała ok. 70 razy. Trzeba jednak przyznać, że eksploatacja STARA jest droga ze względu na paliwo. Przydałby się nowy samochód.

Radny – p. Michał Gwizdała – przed rokiem podjąłem szerokie działania na rzecz zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Sierosławiu. Zebrałem 3.000,- złotych. Dowiedziałem się, od samej p. Dyrektor Banku, że darowizna przyznana nam przez Bank Spółdzielczy została w rezultacie przekazana na zakup samochodu dla Policji. Pełniłem dwa lata funkcję Prezesa OSP. Bardzo się starałem, ale nie uzbierałem kwoty 10 tys. złotych. W listopadzie ub. roku nie mogłem już nic zebrać od sponsorów. Wszystkie zakłady sponsorowały wtedy zakup samochodu dla Policji. Najpierw się coś obiecuje, potem się kręci i nie dotrzymuje słowa.

Wójt – na sesji w miesiącu listopadzie ub. roku, bodajże 28, Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2003 rok, za której podjęciem sam Radny Gwizdała pewnie głosował. Na mocy tej uchwały nastąpił zwrot darowizny z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Sierosławia. Nie był to już czas sprzyjający zakupom czy też gromadzeniu środków. Zbliżał się koniec roku, pieniądze nie zostały wydane i darowiznę należało zwrócić.

Radny – p. Zygmunt Wycinek zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.  Wniosek został przez Radę przyjęty ( 9 głosów za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujące ).

         W tej sytuacji Przewodniczący Rady poddał kolejno uchwały pod głosowanie.

         Za podjęciem Uchwały Nr XII/85/2004 zmieniającej Uchwałę Nr X/76/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok głosowało 13 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

         Uchwała Nr XII/86/2004 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicy osiedlowej w Drzycimiu”   została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

         Za podjęciem Uchwały Nr XII/87/2004 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drzycim” głosowało 13 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.”         

Ad. 16.

         Potrzebę uchwalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa oraz projekt uchwały w tym zakresie, omówił p. Wójt.

         Pozytywną opinię, do omówionego przez Wójta projektu uchwały, przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

         Poddaną pod głosowanie Uchwałę Nr XII/88/2004 Rada Gminy podjęła jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 17.

         Temat dotyczący przystąpienia gminy do organizacji turystycznej omówił p. Wójt podkreślając, że pozytywna decyzja Rady Gminy w tym względzie będzie miała zasadniczy wpływ na promocję gminy, gdyż mamy prawo – zdaniem Wójta - spodziewać się kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku naszej gminy poprzez szeroką działalność wydawniczą stowarzyszenia.

         Pozytywną opinię do tematu przedstawił p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/89/2004 w sprawie przystąpienia gminy do Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie” została przez Radę podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.                 

Ad. 18.

         Temat omówiła p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że  regulacja wynagrodzenia Wójta, na które składa się niewielka podwyżka, wynika z nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku określającego zasady wynagradzania  oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, w starostwach i urzędach marszałkowskich. 

        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/90/2004 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Drzycim została podjęta przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym. Stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu.  

Ad. 19.

         Interpelacji w 5 punkcie obrad nie składano.

Ad. 20.

         Jako pierwszy głos zabrał radny – p. Michał Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Gminy składając rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego i członka Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Drzycimiu. Treść rezygnacji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

         Przewodniczący Rady przyjmując na swoje ręce wspomnianą rezygnację wyjaśnił, że: „Problem rezygnacji pana Gwizdały z funkcji wiceprzewodniczącego nie był zgłoszony w 4 punkcie obrad w związku z czym nie stał się przedmiotem sesji. W takiej sytuacji dzisiaj nie mogą być podjęte żadne rozstrzygnięcia. Zgodnie z zapisem ustawowym, jeżeli nie będzie w najbliższym czasie sesji, Rada Gminy nie musi przyjmować tej rezygnacji. Zostanie ona jakby przez Radę przyjęta po upływie miesiąca. Na kolejnej sesji, prawdopodobnie w miesiącu czerwcu, będziemy musieli dokonać wyboru wiceprzewodniczącego i uzupełnić skład Rady Gminnej Przychodni.

Następnie głos zabrał p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów i wyjaśnił, ż na jego wniosek została sporządzona analiza obecności radnych na posiedzeniach ( zał. nr 28 ) ... „Wszyscy radni ją otrzymali na początku sesji. Nie trudno zauważyć, że radny Jacek Gawrych jawnie łamie Regulamin Rady. Nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, Komisja ds. Budżetu i Finansów wystąpi do Rady o odwołanie radnego Jacka Gawrycha z jej składu.”

Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły na pierwszej sesji w tym roku, p. Zygmunt Wycinek poinformował o odbyciu w dniu 2 marca br. posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z udziałem Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu nt. „Realizowanych zadań przez Spółkę a finansowanych przez gminę w 2003 roku,” poczym w oparciu o materiały stanowiące załącznik nr 29 do protokołu, zobrazował tę działalność.

         Przewodniczący Rady przypomniał członkom Rady Gminy o  obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2003 rok na drukach, które zostały im uprzednio przesłane do dnia 30 kwietnia br.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski - skierował pod adresem radnego Gwizdały wyrazy szacunku i pochwały za dotychczasową działalność społeczną na rzecz swojego środowiska, której efektem m.in. jest świetlica wiejska w Sierosławiu. Dodał również: „Po wydarzeniach tego roku można powiedzieć, że nie dla wszystkich we wsi jest wszystko równo ważne. Po pierwszej sesji w tym roku, kiedy była mowa o zamiarze likwidacji szkoły w Sierosławiu, Rada Sołecka z tej wsi odwiedziła mnie i jej członkowie   mówili, że oni już nic dla wsi nie chcą byleby tylko szkoła była.”

Radny – p. Michał Gwizdała – mogę teraz podziękować p. Sołtys za szczerość.

Wójt ponownie wrócił do tematu zwrotu darowizny przyznanej przez Bank Spółdzielczy na zakup samochodu dla OSP w Sierosławiu. Odczytał też zapisy z protokołów przebiegu obrad Rady Gminy. Wynikało z nich, że zebranie przez OSP Sierosław środków od sponsorów jest warunkiem starań w sprawie zakupu samochodu dla tej jednostki.

Radny – p. Zygmunt Wycinek przysłuchuję się wypowiedziom i wyjaśnieniom. Moim zdaniem jest wszystko zrozumiałe i niech czasem nikomu nie przyjdzie do głowy pomysł powołania specjalnej komisji do zbadania tej sprawy.

Radny – p. Edmund Szymczak – nie życzyłbym sobie na przyszłej sesji takich wypowiedzi i zarzutów, jakie tu dzisiaj miały miejsce. Cieszę się, że została podjęta uchwała i będą środki na zakup samochodu strażackiego. Każdy nowy zakup jest potrzebny. W tej sytuacji powinniśmy z tej możliwości skorzystać.

Radny – p. Waldemar Moczyński – nie jestem przekonany o słuszności zakupu tego samochodu. Społeczeństwo to oceni.

Radna – p. Wanda Wyłupska – czy Rada może coś zrobić w kwestii szkoły w Sierosławiu ?

Wójt - można powiedzieć, że sprawa na rok umarła. Pani Kurator wydała negatywną opinię, zatem przez kolejny rok szkolny szkoła będzie funkcjonowała. Będziecie Państwo chcieli, możemy wrócić do tematu za rok.

Sołtys – p. Bronisław Czechowski – chciałbym, aby do Ośrodka Zdrowia przyjeżdżał okulista.

Wójt – NFZ nie da pieniędzy na okulistę. Dyrektor Przychodni chcąc pozyskać takiego specjalistę musiałby mu dobrze zapłacić. Nie stać naszej Przychodni na taki wydatek. W ramach otrzymywanych środków z Funduszu Zdrowia zapewnia ona podstawowy zakres opieki zdrowotnej.

Ad. 21.

         Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w XII sesji i uznał ją za zamkniętą.

Uwaga :

Opinie Komisji Rady Gminy

( do materiałów będących przedmiotem obrad  )

stanowią załączniki nr 24, 25 i 26 do niniejszego protokołu.                                                      

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Gminy

 

                                                                                                         mgr Andrzej Żelazny

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 sierpnia 2005, 07:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2271