PROTOKÓŁ Nr II/2014 sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy z przebiegu II sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 5 grudnia 2014 roku otwartej o godz. 14.10 zamkniętej o godz. 16.15


P R O T O K Ó Ł Nr II/2014


z przebiegu II sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 5 grudnia 2014 rokuotwartej o godz. 1410

zamkniętej o godz. 1615.


W sesji udział wzięło 12 radnych na skład ustawowy 15.


Spoza składu Rady Gminy w sesji uczestniczyły następujące osoby:


1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim (wybrany w wyborach ponownych w dniu 30 listopada 2014 r. ),

2. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy,

3. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy,

4. p. Sabina Majewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej,

oraz przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Osiu.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Krüger.

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.


2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Drzycim.


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Drzycim.


4. Zamknięcie obrad.Ad. 1.

Obrady II sesji Rady Gminy nowej kadencji otworzył p. Jerzy Krüger Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, wybranego w wyborach samorządowych, p. Sabinę Majewską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej i pracowników Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni:

1. Pan Wojciech Kruczyński,

2. Pan Mirosław Parczyk,

3. Pan Jacek Szopiński.


Ad. 2.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Drzycimiu p. Sabina Majewska dokonała uroczystego wręczenia zaświadczenia p. Waldemarowi Moczyńskiemu stanowiącego o jego wyborze na wójta gminy w wyborach ponownych, które odbyły się 30 listopada 2014 roku.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie urzędu przez Wójta Gminy następuje z chwilą złożenia przez niego ślubowania wobec Rady Gminy, poczym poprosił wszystkich o powstanie i udzielił głosu Wójtowi Gminy, aby złożył ślubowanie.


Wójt Gminy p. Waldemar Moczyński - „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”


Obecne na sesji przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Osiu ( który prowadzi obsługę finansową Gminy Drzycim ) złożyły Wójtowi i radnym gratulacje wyboru na kolejną kadencję życząc jednocześnie powodzenia w zaszczytnej pracy na rzecz gminy.


Przewodniczący Rady – „W związku z tym, że zbliżamy się do końca sesji, informuję, że Komisarz Wyborczy odrębnym pismem z dnia 3 grudnia br. dał Radzie Gminy możliwość rozszerzenia porządku obrad obecnej sesji o dodatkowe tematy. Przyjęcie zgłoszonych tematów odbędzie się w formie jawnego głosowania, przy zachowaniu zasady bezwzględnej większości głosów.”


O udzielenie głosu poprosił p. Wójt i zwrócił się do Rady z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych tematów:


1) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,

2) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu,

3) Sprawy bieżące Rady Gminy.


Radna p. Elżbieta Babińska wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie tematu dotyczącego ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Gminy opowiedziała się za rozszerzeniem obecnego porządku obrad o następujące tematy:

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok ( 8 głosów „za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się ),

- Sprawy bieżące Rady Gminy ( jednogłośnie ),

- Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy ( 8 głosów „za” 4 przeciwne ).


Proponowany przez Wójta temat: „Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu,” nie uzyskał wymaganej większości głosów ( 5 głosów „za”, 5 przeciwnych i 2 wstrzymujące się ). Pan Wójt wyjaśnił powód rozpatrzenia przez Radę tego tematu, ale na zakończenie swojego wystąpienia dodał że może on być rozpatrzony również na kolejnej sesji.


Ciąg dalszy porządku obrad po zmianach:


4. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.

6. Sprawy bieżące Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady przypomniał, na czym Rada Gminy zakończyła temat „Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy” na poprzedniej sesji.

Głos zabrała Radna p. Małgorzata Katczyńska, zgłaszając swój akces do Komisji Rewizyjnej.

Radny p. Zygmunt Wycinek – zwrócił się z wnioskiem o odrzucenie tego tematu z porządku obrad z uwagi na nieobecność 3 radnych.

Radna p. Elżbieta Babińska – Ustaliliśmy na poprzedniej sesji wspólnie termin tej sesji. Sprzeciwów nie było.

Radna p. Barbara Kruczyńska – Skoro obecnych jest 12 radnych, to sesja jest wiążąca.

Radny p. Zygmunt Wycinek – Uważam, że nieobecni radni mogą mieć pretensje, że przy tak ważnym temacie zostali pominięci.

Radna p. Teresa Piotrowska – Jeżeli mamy tak dalej pracować, to o czym my tu mówimy. Myślę, że gdyby chcieli, gdyby im zależało być, byliby obecni.

Radna p. Lucyna Talaśka – Jeszcze dzisiaj byłam w Łodzi. Chciałam być na sesji i jestem.

Radna p. Elżbieta Babińska – Będziemy temat odsuwali, na kolejnej sesji znów kogoś nie będzie i co dalej?

Radna p. Teresa Piotrowska – Chodzi mi też o pracowników Urzędu. Tracą swój czas, bo my się nie możemy dogadać.

Poddany pod głosowanie wniosek radnego p. Zygmunta Wycinka nie przyniósł spodziewanego rozstrzygnięcia w temacie ( 6 głosów „za” 6 przeciwnych ) zatem przystąpiono do jego kontynuacji.

Komisje zbierając się oddzielnie, każda kolejno wyłaniała przewodniczącą, przewodniczącego i ich zastępców.

Radna p. Barbara Kruczyńska zwróciła uwagę Wójtowi, aby nie wpływał na radnych, jak mają głosować.

Po dokonanych wyborach Rada Gminy przystąpiła do akceptacji składów komisji i ich przewodniczących w formie Uchwały Nr II/3/2014. Za uchwałą opowiedziało się 6 radnych, przeciwnych było 4, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Józef Gawrych stwierdził, że należy poddać pod głosowanie fakt, czy rozpatrywać temat proponowanych zmian w budżecie gminy na rok bieżący bez udziału merytorycznej Komisji.

Rada opowiedziała się jednogłośnie „za” w tej wyjątkowej sytuacji poczym Pani Skarbnik Gminy omówiła poszczególne zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały tym zakresie.

Dyskusja:

Radny p. Józef Gawrych zwrócił uwagę na zmniejszenie środków w administracji z przeznaczeniem ich na Świetlicę Środowiskową.

p. Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z tym, co wyjaśnił Pan Wójt przy proponowaniu wprowadzenia tematu dotyczącego likwidacji Świetlicy Środowiskowej, który to temat został odrzucony z porządku obrad, Regionalna Izba Obrachunkowa zanegowała finansowanie wynagrodzeń pracowników Świetlicy z tzw. „kapslowego,” czyli ze środków wpływających do budżetu gminy z wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zatem musimy te wynagrodzenia pokryć z innych środków.

Radna p. Elżbieta Babińska - Czy od tej decyzji RIO nie możemy się odwołać?

p. Skarbnik – Myślę, że nie.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr II/4/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014 została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.

W sprawach bieżących głos zabrał Pan Wójt wyjaśniając, że: „Odbył się pierwszy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie naszej gminy i niestety nie wyłonił on żadnej firmy, która tą obsługę naszej gminie zapewniła. Kwota, jaką mogliśmy zapewnić na tą obsługę jest za mała. Przetarg powtarzamy. 10 grudnia okaże się, czy jakaś firma przystąpi do tego zadania. Jeżeli nie, to niestety będziemy musieli zwołać sesję i podwyższyć opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z posesji na terenie naszej gminy. Obawiam się, że jest to nieuniknione. Innego wyjścia nie ma. Z takimi samymi problemami borykają się gminy sąsiednie.”

Radna p. Teresa Piotrowska zasugerowała żeby przekonać mieszkańców do segregacji odpadów, gdyż opłaty wówczas są mniejsze.

Radna p. Lucyna Talaśka – śmieci nie segregują osoby samotne i małe rodziny, gdzie tych śmieci jest mało i nie warto tej segregacji prowadzić.

Radny p. Ryszard Popielas – Moim zdaniem podwyższenie opłat spowoduje jeszcze większe zadłużenie gminy w tym zakresie. Czy nie można tej brakującej kwoty pokryć z budżetu gminy?

p. Skarbnik – Nie można, bo to zadanie musi się samofinansować.

Wójt na zakończenie tematu wyjaśnił, że jeżeli będzie potrzeba będziemy zajmowali się tym problemem na odrębnej sesji.

Ad. 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach i uznał II sesję za zamkniętą.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik nr 1 (21kB) pdf

Załącznik nr 2 (52kB) pdf

Załącznik nr 3 (580kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 grudnia 2014)
Opublikował: Szymon Skonieczny (10 grudnia 2014, 10:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600