PROTOKÓŁ Nr I/2014 sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy z przebiegu I sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku otwartej o godz. 17.00 zamkniętej o godz. 19.00

P R O T O K Ó Ł Nr I/2014


z przebiegu I sesji Rady Gminy Drzycim VII kadencji

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 rokuotwartej o godz. 1700

zamkniętej o godz. 1900.W sesji udział wzięło 15 radnych, na skład ustawowy – 15.


Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:


1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,

2. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy,

3. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy,

4. p. Sabina Majewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej,

- mieszkaniec gminy.


Obradom przewodniczył:


- najstarszy wiekiem radny – p. Jerzy Krüger,

- wybrany przez Radę Gminy Przewodniczący Rady Gminy – p. Jerzy Krüger.


Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

5. Zamknięcie obrad.Ad. 1.


I sesję Rady Gminy VII kadencji otworzył najstarszy wiekiem radny p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej oraz mieszkańca gminy Drzycim, poczym stwierdził, że w sesji uczestniczą wszyscy nowo wybrani radni w liczbie 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie pogratulował członkom Rady osiągniętych wyników w wyborach, dzięki którym znaleźli się w tym gronie życząc jednocześnie twórczej pracy w Radzie na rzecz rozwoju gminy.


Ad. 2.


Przewodniczący obrad poprosił p. Sabinę Majewską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o ich wyborze na radnego.

Ad. 3.


Po wręczeniu zaświadczeń Przewodniczący obrad wyjaśnił: „Aby móc rozpocząć pracę w Radzie Gminy jesteśmy zobowiązani zarówno ja, jak i pozostali radni do złożenia ślubowania wymaganego do wykonywania mandatu. Ślubowanie radnych odbędzie się w następujący sposób: odczytam rotę ślubowania, następnie najmłodszy wiekiem radny tj. Pan Jacek Szopiński wyczyta kolejno radnych według listy obecności, którzy będą składali ślubowanie poprzez potwierdzenie słowem „ślubuję.”

Proszę zatem wszystkich o powstanie, odczytam rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”


Ślubowanie złożyli wszyscy radni wybrani w wyborach do Rady Gminy, które odbyły się 16 listopada 2014 roku:


1. Elżbieta Babińska,

2. Anna Czerwińska,

3. Józef Gawrych,

4. Zenon Janiec,

5. Małgorzata Katczyńska,

6. Barbara Kruczyńska,

7. Wojciech Kruczyński,

8. Marian Krywald,

9. Jerzy Krüger,

10. Mirosław Parczyk,

11. Teresa Piotrowska,

12. Ryszard Popielas,

13. Jacek Szopiński,

14. Lucyna Talaśka,

15. Zygmunt Wycinek.


Ad. 4.


Przewodniczący obrad: „Porządek obrad obejmuje punkty dotyczące dokonania wyboru osób funkcyjnych w Radzie Gminy, przystępujemy zatem do kolejnego punktu obrad – „Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.”a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy


Radny p. Ryszard Popielas zgłosił kandydaturę p. Elżbiety Babińskiej ( wyraziła zgodę na kandydowanie ).


Radny p. Zygmunt Wycinek zgłosił kandydaturę p. Jerzego Krügera ( wyraził zgodę na kandydowanie ).b) powołanie Komisji Skrutacyjnej


Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:


1. p. Mirosław Parczyk,

2. p. Teresa Piotrowska,

3. p. Jacek Szopiński.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.


Po akceptacji składu Komisji Skrutacyjnej przez Radę Gminy (przy jednym głosie wstrzymującym się) Komisja Skrutacyjna dokonała spośród siebie wyboru przewodniczącego w osobie p. Mirosława Parczyka.
c) zapoznanie członków Rady z regulaminem głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał obecnych z treścią regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy. Odczytany regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.d) prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady GminyPo wysłuchaniu zasad głosowania, Senior Rady udzielił głosu kandydatce zgłoszonej na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy najpierw p. Babińskiej a następnie sam zabrał głos w celu dokonania swojej prezentacji.

Przerwa w obradach na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
e) przeprowadzenie tajnego głosowania


Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania a radni, po dokonaniu aktu głosowania, wyczytywani alfabetycznie, składali głosy w urnie.

Po kolejnej, krótkiej przerwie w obradach Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. Mirosław Parczyk przedstawił treść protokołu zawierającego wyniki tajnego głosowania. Protokół stanowi załącznik nr 3, natomiast komplet kart wykorzystanych głosowaniu – załącznik nr 4.

W wyniku głosowania i ustaleń Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącym Rady Gminy został p. Jerzy Krüger prowadzący obrady, jako Senior Rady.f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy


Nowo wybrany Przewodniczący Rady podziękował za oddane na niego głosy poczym przedstawił treść uchwały stwierdzającej jego wybór na tę funkcję. Uchwała Nr I/1/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

g) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił: „Porządek obrad dzisiejszej sesji ustalił Komisarz Wyborczy w związku z czym należy wyjaśnić, że zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Gminy Drzycim, Rada wybiera ze swego grona jednego Wiceprzewodniczącego.”

h) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy


Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zostały zgłoszone dwie kandydatury:

radnego p. Wojciecha Kruczyńskiego (przez radnego p. Mirosława Parczyka). Pan Wojciech Kruczyński Wyraził zgodę na kandydowanie.

- radnego p. Mariana Krywalda (przez radna p. Elżbietę Babińską). Pan Marian Krywald nie wyraził zgody na kandydowanie.


j) zapoznanie członków Rady z regulaminem głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zasady głosowania są takie same, jak przy głosowaniu pierwszym, inaczej natomiast wyglądać będzie karta do głosowania, bo będzie miała inny napis: „Karta do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drzycim” i będzie zawierała nazwisko tylko jednego kandydata ( regulamin głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu ).

Przerwa w obradach na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.k) przeprowadzenie tajnego głosowania

Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania. Radni, po dokonanym akcie głosowania, wyczytywani alfabetycznie składali głosy w urnie.


Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał zebranych z treścią protokołu z wyników tajnego głosowania. Protokół stanowi załącznik nr 7, natomiast pakiet kart wykorzystanych w głosowaniu – załącznik nr 8 do protokołu.


Komisja ustaliła, że zgłoszony kandydat – p. Wojciech Kruczyński, uzyskując wymaganą ustawowo bezwzględną większość głosów, został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.j) prezentacja kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy


Wybrany przez Radę Gminy Wiceprzewodniczący podziękował za oddane na niego głosy dokonując jednocześnie prezentacji swojej osoby.
k) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy


Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały stwierdzającej wybór radnego p. Wojciecha Kruczyńskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała Nr I/2/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując: „W związku z tym, że zbliżamy się do końca sesji przypomnę, że zgodnie z dopiskiem zamieszczonym w zaproszeniach na dzisiejszą sesję, Rada Gminy może rozszerzyć porządek obrad obecnej sesji o dodatkowe tematy. Przyjęcie zgłoszonych tematów odbędzie się w formie jawnego głosowania zachowując zasadę bezwzględnej większości głosów. Proszę o propozycje tematów dodatkowych.”


Radny p. Zygmunt Wycinek zaproponował aby dokonać na dzisiejszej sesji ustalenia skaldów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

Wniosek został zaakceptowany przez wszystkich członków Rady.Ad. 5. – temat wprowadzony do porządku obrad przez Radę.


Ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.Przewodniczący Rady - „Zgodnie ze Statutem Gminy Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje:

1) Komisję ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,

2) Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

3) Komisję ds. Budżetu i Finansów,

4) Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę powołuje Rada Gminy spośród radnych wchodzących w skład danej Komisji. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji stałych łącznie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. Skład każdej Komisji nie może przekraczać połowy ustawowego składu Rady Gminy – czyli maksymalny skład tj. 7 osób, minimalny – 3 osoby. Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną składającą się z 3 członków ( § 26 Statutu Gminy ).”


Po zadeklarowaniu pracy przez radnych w poszczególnych komisjach sytuacja wyglądała następująco:Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


Lp.

Imię i nazwisko

1.

Jacek Szopiński

2.

Mirosław Parczyk

3.

Elżbieta Babińska

4.

Barbara Kruczyńska

5.

Lucyna Talaśka

6.

Ryszard Popielas

7.

Marian Krywald

8.

Anna Czerwińska


Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Teresa Piotrowska

2.

Małgorzata Katczyńska (deklaracja do jednej komisji )

3.

Jacek Szopiński

4.

Barbara Kruczyńska

5.

Anna Czerwińska

6.

Zenon Janiec


Komisja ds. Budżetu i Finansów

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Wojciech Kruczyński (deklaracja do jednej komisji)

2.

Teresa Piotrowska

3.

Józef Gawrych (deklaracja do jednej komisji)

4.

Zygmunt Wycinek

5.

Mirosław Parczyk

6.

Elżbieta Babińska

7.

Lucyna Talaśka

8.

Ryszard Popielas

9.

Marian Krywald


Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Zygmunt Wycinek

2.

Zenon Janiec

3.W związku z tym, że zadeklarowane składy osobowe Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji ds. Budżetu i Finansów przekraczały ustaloną Statutem Gminy maksymalną liczbę – 7 dokonano w drodze jawnego głosowania eliminacji osób, które uzyskały najmniejsza ilość głosów.


Składy komisji stałych po głosowaniach i deklaracji przynależności do innych komisji:


Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


Lp.

Imię i nazwisko

1.

Jacek Szopiński

2.

Mirosław Parczyk

3.

Elżbieta Babińska

4.

Barbara Kruczyńska

5.

Lucyna Talaśka

6.

Marian Krywald

7.

Anna Czerwińska


Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Teresa Piotrowska

2.

Małgorzata Katczyńska (deklaracja do jednej komisji )

3.

Jacek Szopiński

4.

Barbara Kruczyńska

5.

Anna Czerwińska

6.

Zenon Janiec

7.

Ryszard Popielas

Komisja ds. Budżetu i Finansów

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Wojciech Kruczyński (deklaracja do jednej komisji)

2.

Józef Gawrych (deklaracja do jednej komisji)

3.

Zygmunt Wycinek

4.

Mirosław Parczyk

5.

Elżbieta Babińska

6.

Lucyna Talaśka

7.

Marian Krywald


Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Zygmunt Wycinek

2.

Zenon Janiec

3.Z uwagi na fakt, że Rada Gminy nie mogła dojść do porozumienia odnośnie składu Komisji Rewizyjnej, temat ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, na wniosek radnej Elżbiety Babińskiej, został przesunięty w wyniku głosowania do rozpatrzenia na kolejnej sesji (za wnioskiem opowiedziało się 12 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu).


Ad. 6.


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząc rady podziękował obecnym za udział w inauguracyjnej sesji i dokonał jej zamknięcia.


Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger


Załącznik nr 1 (21kB) pdf

Załącznik nr 2 (42kB) pdf

Załącznik nr 3 (21kB) pdf

 karty tajnego głosowania

Załącznik nr 5 (11kB) pdf

Załącznik nr 6 (42kB) pdf

Załącznik nr 7 (21kB) pdf

karty tajnego głosowania

Załącznik nr 9 (11kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 grudnia 2014)
Opublikował: Szymon Skonieczny (10 grudnia 2014, 09:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 575