PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2014 z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 7 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ  Nr XXXVI/2014 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 7 listopada 2014 roku

otwartej o godz. 14.00 
zamkniętej o godz. 15.45


W sesji udział wzięło 13 radnych - na skład ustawowy 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:  
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
4. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego
5. p. Natalia Partyka – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
6. p. Przemysław Zaraś – Podinspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej
7. p. Monika Gajewska – Referent ds. oświaty i płac oświaty
8. p. Józef Szeligowski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
9. p. Iwona Różycka – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu
10. p. Robert Janiak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku
11. p. Aneta Tusznio-Michałowska – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu 
sołtysi z terenu gminy,
oraz mieszkańcy Drzycimia. 

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady  

Przewidywany porządek obrad :  

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Składanie interpelacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2021.
19. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015. Zapytania do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Sprawy bieżące Rady Gminy.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad.


Przebieg obrad: 

Ad. 1. 
         Otwarcia XXXVI sesji Rady Gminy dokonał jej Przewodniczący – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzoną Radę, sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców Drzycimia.

Ad. 2. 
          
         W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni: p. Wojciech Kruczyński, p. Dariusz Podlejski.

Ad. 3. 

          Protokół z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy, odbytej 30 września 2014 roku, został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad. 4. 

        O udzielenie głosu poprosił p. Wójt wyjaśniając, że chciałby wprowadzić do porządku obrad dwa tematy, które były omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, które odbyło się 28 października br. i jeden temat dodatkowy, który nie był omawiany przez żadną z Komisji:
 
1)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2014-2020 – jako punkt nr „7”,
2)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej – jako punkt nr „19”,
3)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) – jako punkt „12”.
       Propozycje zmian w porządku obrad zgłoszone przez Wójta Gminy zostały przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie.


Porządek obrad po zmianie:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.  Składanie interpelacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2014-2020.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2021.
22. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015. Zapytania do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
23. Odpowiedzi na interpelacje.
24. Sprawy bieżące Rady Gminy.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie obrad.

Ad. 5.
 
          Informacja złożona przez Wójta Gminy z działalności  w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6. 
         Interpelacji nie składano. 

Ad. 7. 
         Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2014-2020 omówiła p. Aneta Tusznio-Michałowska pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/240/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2014-2020 została przez rade gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 8. 
        Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu omówiła p. Monika Gajewska – Referent ds. oświaty i płac oświaty.
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/241/2014 w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu została przez Radę podjęta jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6, natomiast wystosowany do Rady Gminy wniosek o nadanie imienia, złożony przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. 
         Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu omówili: Wójt Gminy i p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy. Wyjaśnili, że zaproponowany w projekcie uchwały zapis w § 1 musi pozostać ze względu na fakt, że uprzednio podjęta przez Radę Gminy uchwała została ogłoszona dopiero w lipcu 2010 r., weszła w życie 14 dni po opublikowaniu i na jej podstawie została zawarta umowaz Przychodnią Rodzinną na 15 lat.
     Opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej: „Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu został zaopiniowany pozytywnie ze zmianą zaproponowaną przez Komisję w § 1 dotyczącą umieszczenia zapisu zamiast słów „ na okres przynajmniej 10 lat” – „do 10 czerwca 2020 roku.” 
 
Dyskusja:
       W dyskusji głos zabrała Radna p. Elżbieta Babińska wyjaśniając, że miała możliwość wglądu do zawartej umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu a Przychodnią Rodzinną i rzeczywiście zapisu zaproponowanego przez Komisję nie można zastosować.  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – To jak będzie brzmiał ten paragraf?
Przewodniczący Rady – Tak samo, jak w wersji pierwotnej.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/242/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10. 
        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego omówił  p. Przemysław Zaraś – Podinspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej.
         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXVI/243/2014 w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opowiedziała się Rada jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 11. 
         Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery omówiła p. Natalia Partyka – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: „Drzewo uznane za pomnik przyrody, rosnące przy drodze Drzycim - Wery uległo rozłamaniu na połowę. Ze względu na szczególne zagrożenie dla ruchu drogowego usunięcie drzewa było niezbędne. W związku z tym drzewo utraciło wartości przyrodnicze ze względu na które uznane było pomnikiem przyrody i zasadne jest aby znieść je z tej formy ochrony. Projekt przedmiotowej uchwały wysłano do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy, który uznał, że zniesienie jest zasadne.” 
        Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         W dyskusji głosów nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/244/2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
       
Ad. 12. 
        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) – zgodnie z uzasadnieniem omówiła p. Natalia Partyka – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: „Dnia 17 grudnia 2013 r. Rada Gminy Drzycim podjęła uchwałę Nr XXIX/177/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Drzycim. Uchwała była niezbędna do złożenia przez gminę Drzycim do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim” (zwanego dalej Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013). Wniosek wpłynął do NFOŚiGW  w dniu 27 grudnia 2013 roku. Wysokość dofinansowania wynieść może do 85% kwoty przeznaczonej na wykonanie Projektu. Przekazanie środków z tytułu dofinansowania nastąpi na zasadzie refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Drzycim po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez NFOŚiGW kontroli na zakończenie realizacji Projektu i na jej podstawie podjęciu decyzji o dofinansowaniu. W dniu 31 października 2014 r. Gmina Drzycim otrzymała z NFOŚiGW mailową informację, że Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i znalazł się na liście projektów  o dofinansowanie. Aby otrzymać dotację koniecznym jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej a Gminą Drzycim. Uchwała jest jednym z wymaganych dokumentów do podpisania w/w umowy. Uzyskane środki z NFOŚiGW zwiększą dochody Gminy Drzycim w wysokości otrzymanej dotacji.”
       
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/245/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 13.  
          Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków omówił p. Józef Szeligowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
             Opinie pozytywne do projektu uchwały przedstawili:
1) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
2) p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          W dyskusji głosów nie było.
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXVI/246/2014 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla następujących grup taryfowych „Woda teren Gminy G-1, ścieki Drzycim G-2” zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opowiedziała się Rada jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 14. 
          Wniosek w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz projekt uchwały   w tym zakresie omówił p. Józef Szeligowski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
          Opinie pozytywne do projektu uchwały przedstawili:
1) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
2) p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          W dyskusji głosów nie było.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/247/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy „Ścieki Gródek G-3” dla zbiorowego odprowadzania ścieków została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 11 głosów „za” 2 przeciwne. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 15. 
      Wprowadzenia do tematu, odnośnie ceny kwintala żyta do podatku rolnego i do kolejnych dwóch, dotyczących podatków lokalnych na 2015 rok dokonał p. Wójt.
       Następnie, głos zabrał Przewodniczący Rady przypominając, że Komisje na odbytym wspólnym posiedzeniu zajęły już stanowiska odnośnie podatków lokalnych, które w tej chwili wystarczy przedstawić. 
       W związku z powyższym, głos w kwestii ceny 1 dt żyta do podatku rolnego zabrali kolejno:
1) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska: Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim został zaopiniowany negatywnie. Komisja wystąpiła z wnioskiem o uchwalenie ceny żyta obowiązującej w roku bieżącym tj. 47,- zł za 1 dt.  

2) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej: Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim został zaopiniowany negatywnie. Komisja wystąpiła z propozycją uchwalenia kwoty obowiązującej w roku 2014 tj. 47,- złotych. 

3) p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów: Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim Komisja zaopiniowała negatywnie wychodząc jednocześnie z propozycją uchwalenia ceny żyta na poziomie 2014 roku – 47,- złotych.

Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – wystąpienie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Do tego, co przedstawił tu radny p. Zygmunt Wycinek odniosę się tak, że wzrost ceny do 50 złotych to nie jest o wzrost inflacji 2,3% tylko o 6,5%. Wzrost o inflację wyniósłby 48 zł. Co roku walczyłam o to, żeby podatek rolny nie wzrastał do ceny proponowanej przez Wójta a nie tylko w tym roku, bo zbliżają się wybory. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Ja akurat nie jestem rolnikiem i nie mam w tym żadnego interesu żeby wypowiadać się tutaj o obniżenie stawki 1 dt żyta, ale słyszę, co mówią rolnicy, jaką mają sytuację i jak trudno im wyżyć. Przed nami jeszcze podatki od środków transportowych, podatki od nieruchomości, od działalności gospodarczej, więc myślę, że tutaj mamy szerokie pole do popisu i możemy mówić o kolejnych podatkach a tutaj raczej przychylić się do tego, co ustaliła większość radnych.  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Były Komisje, był czas dyskusji. Teraz stawiam wniosek formalny o głosowanie, bo na Komisjach zapadły ustalenia. 
        Po głosowaniu wniosku radnego p. Tadeusza Kaszubowskiego, który uzyskał 9 głosów „za” 1 przeciwny i 3 wstrzymujące się Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie ceny 1 dt żyta skonstruowanego przez Wójta Gminy dotyczącego ceny 50,- złotych.
       W wyniku głosowania: 4 głosy „za” 6 przeciwnych i 3 wstrzymujące się, projekt ten nie uzyskał aprobaty Rady Gminy.
       W związku z tym, że propozycja ceny 47,- złotych 1 dt żyta wyszła z głosowań wszystkich Komisji Rady została uwzględniona, jako podstawa do kolejnego głosowania. Za propozycją w/w kwoty opowiedziało się 7 radnych, 5 było przeciwnych i 1 wstrzymał się od głosu.
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/248/2014  w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na terenie gminy Drzycim z kwotą 47,- złotych została przez Radę Gminy uchwalona w następującym wyniku głosowania: 7 głosów „za” 6 przeciwnych. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 16. 
           Propozycje w zakresie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku kolejno przedstawili: 
1) Przewodnicząca Komisji Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - p. Wanda Wyłupska: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku został zaopiniowany pozytywnie z jedną uwagą. Komisja ma inną propozycję stawki w punkcie 2 e)  - 5,45 zł   tj. na poziomie roku bieżącego.

2) Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - p. Elżbieta Babińska:  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku został zaopiniowany pozytywnie z poprawkami:
pkt 1 c) – propozycja 0,22 zł
pkt 2 a) – propozycja 0,71 zł
pkt 2 e) – propozycja 5,45 zł

3) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów - p. Zygmunt Wycinek: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku Komisja zaopiniowała pozytywnie z jedną zmianą w punkcie 2 e) – 5,45 złotych. Co do stawki w punkcie 2 a) Komisja nie zajęła żadnego stanowiska.

 
 

 

 Stawki podatku od nieruchomości

 górne na 2015 r. w zł,gr

 obowiązują w gminie
w
2014 r.
w zł,gr

 proponowane na 2015 rok
w zł, gr

 Proponowane

przez Komisję

ds. Rolnictwa,

Proponowane

przez Komisję

ds. Kultury

Proponowane

przez Komisję

ds. Budżetu

1)

od gruntów:

 

 

 

  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od m
2 powierzchni

0,90

0,76

0,78

0,78

0,78

0,78

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,58

4,56

4,58

4,58

4,58

4,58

 

c) pozostałe grunty od 1 m2 powierzchni

0,47

0,22

0,23

0,23

0,22

0,23 

2)

od budynków lub ich części:

 

 

  

 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

0,75

0,71

0,73

0,73

0,71

 -------

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m
2 powierzchni użytkowej

23,13

19,00

19,0019,0019,0019,00


 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m
2 powierzchni użytkowej

10,80

10,75

10,80

10,80


10,80


10,80


 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70

4,68

4,70

4,70

4,70

4,70

 

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,77

5,45

5,59

5,45

5,45

5,45

3)

od budowli - % ich wartości

 

2

2

2

2

 2


Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – W poprzednim punkcie padł wniosek formalny i nie pozwolono nikomu zgłosić innej propozycji. Zakończono dyskusje przed zapytaniem, czy są inne wnioski.
Przewodniczący Rady – Była zakończona dyskusja. Radni przyjęli zakończenie dyskusji większością głosów. Nie ja o tym decydowałem. 
         Więcej głosów w dyskusji nie było.
         Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania poszczególnych stawek:
1a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków od m2 powierzchni stawka 0,78 zł uzyskała jednogłośną akceptację Rady ( 13 głosów „za”),
1b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,58 zł również została zaakceptowana jednogłośnie,
1c) pozostałe grunty od 1 m2 powierzchni – Głosowanie rozpoczęte zostało od stawki dalej idącej tj. 0,23 zł i taką też stawkę Rada zaakceptowała w następującym wyniku głosowania: 10 głosów „za” 3 przeciwne. W tej sytuacji propozycji Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej już nie głosowano.     
2a)  od budynków lub ich części mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - Głosowanie rozpoczęte zostało od stawki dalej idącej tj. 0,73 zł. Za stawką opowiedziało się 11 radnych 2 było przeciwnych. Propozycji Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej już nie głosowano.   
2b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 
1 m2 powierzchni użytkowej – 19,00 zł. Stawka została zaakceptowana jednogłośnie. 
2c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,80 zł. Stawka zaakceptowana jednogłośnie.
2d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,70 zł. Stawka również  zaakceptowana jednogłośnie.
2e) od budynków lub ich części pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
- stawka proponowana przez Wójta Gminy w kwocie 5,59 zł została odrzucona w wyniku następującego głosowania: 3 głosy „za”, 7 przeciwnych i 3 wstrzymujące się, 
Radny p. Edmund Szymczak  zgłosił dodatkową propozycję stawki  w punkcie 2 e) – 5,50 złotych.
- stawka proponowana przez radnego p. Edmunda Szymczaka – 5,50 zł została również odrzucona w wyniku głosowania: 5 głosów „za” 7 przeciwnych i 1 wstrzymujący się,
- stawka zgłoszona przez Komisje Rady tj. 5,45 zł  uzyskała największą ilość głosów: 9 głosów „za” 2 przeciwne i 2 wstrzymujące się.   
        Do zaproponowanych w projekcie uchwały zwolnień Komisje uwag nie wniosły. W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr  XXXVI/249/2014 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku stanowi załącznik nr  15 do protokołu.
  
Ad. 17. 
         Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 był przedmiotem analizy przez Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu                 w dniu 28 października 2014 r.
Opinie pozytywne do w/w  projektu kolejno przedstawili:
1) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
2) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
3) p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXVI/250/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 opowiedziała się Rada jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Ad. 18. 
            Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso omówiła p. Skarbnik Gminy – Anna Maćkowska. Wyjaśniła, że zmiany wynikające z treści projektu podyktowane zostały zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obecny projekt różni się od poprzednio obowiązującej uchwały tylko tym, że inkasenci wymienieni są z imienia i nazwiska. 
             Do omówionego projektu uchwały Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek przedstawił opinię pozytywną.
             Głosów w dyskusji nie było.
             Poddaną pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVI/251/2014 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  w drodze inkasa i określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Rada Gminy podjęła jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 19. 
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej omówił p. Wójt.
         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
         W dyskusji głosów nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXVI/252/2014 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 20. 
          Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok, łącznie z ostatnimi zmianami podyktowanymi koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych, omówiła p. Skarbnik Gminy – zgodnie z uzasadnieniem zawartym w projekcie uchwały.
         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian przedstawił    p. Zygmunt Wycinek w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.
         W dyskusji, otwartej przez Przewodniczącego Rady nikt nie zabrał głosu.
         Uchwała Nr XXXVI/253/2014, zmieniająca Uchwałę XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 21. 
          Zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 pokrótce omówiła p. Skarbnik Gminy.
         Pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 przedstawił  p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
         Głosów w dyskusji nie było.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXVI/254/2014 zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/187/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014-2021, opowiedziała się Rada jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 22. 
            Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając, że temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015 był przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w miesiącu wrześniu br. i został oceniony pozytywnie.
            Zdaniem Rady nie było zatem potrzeby złożenia informacji z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.  Zapytań i uwag do sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 również nie wniesiono. Przekazane członkom Rady Gminy sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 23. 
         Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.

Ad. 24. 
          W „Sprawach bieżących Rady Gminy” nikt nie zabrał głosu.

Ad. 25. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Mam pytanie w związku z tą niefortunną lampą przy ul. Szkolnej w Drzycimiu. Czy zostaną podjęte jakieś działania w związku z interwencjami mieszkańców, którzy cały czas domagają się, aby ta lampa została prawidłowo usytuowana, aby oświetlała drogę, a nie łąkę. 
Wójt – Działania zostały podjęte takie, że specjaliści ocenili, że należałoby wymienić cały korpus, wysięgnik. Budowa tej podwójnej lampy nie umożliwia innego skręcania. Wszyscy wiedzą o co chodzi a pytania się powtarzają. Muszą być na to pieniądze, ewentualnie na wymianę. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Ciągnąc temat chciałabym zapytać, czy Pan Wójt zaplanował jakąś kwotę …
Wójt – Tak, w przyszłorocznym budżecie będą środki żeby to zrobić.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie Wójcie, to jest 160 złotych taki wysięgnik. 
Wójt – Jak ja zamówię wysięgnik, to zapłacę za tą usługę 500 albo 600 złotych.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – No to jest 1000 złotych, a to się ciągnie rok czasu. 
Wójt – Ta lampa mimo wszystko oświetla to, co ma oświetlać w sensie ogólnym. Ta lampa spełnia swoją rolę. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Owszem z jednej strony tak, ale ta druga, która zamontowana jest na tym słupie oświetla łąkę, natomiast nie świeci w drugą stronę drogi. 
Radny p. Ryszard Popielas -  Jakie są podjęte działania odnośnie zgłaszanego mojego wniosku o ul. Wdeckiej w Gródku po tych pracach związanych z budową wodociągów. Droga nie została przywrócona do stanu użytkowania. 
Wójt - Ulica Wdecka jest bardzo piaskowa i tam wszelkiego rodzaju prace dotyczące równania wystarczają na chwilę.  Takie głaskanie piaskownicy, sami Państwo wiecie, jak się na dłuższą metę sprawdza. Aby ta droga miała jakiś standard należałoby nawieźć jakąś warstwę tłucznia, czy jakiegoś innego materiału budowlanego, z którego utwardza się drogi gruntowe. Innej formy naprawy tej drogi w tej chwili nie widzę. Trzeba znaleźć pieniądze w celu utwardzenia tej drogi zgodnie ze sztuką utwardzania dróg.
Radny p. Ryszard Popielas – Czy Pan Wójt był zobaczyć tą drogę?
Wójt – Tak. Byłem. Wszystkie drogi gminne, które są gruntowe w zasadzie znam. 
Radny p. Ryszard Popielas – Od niedawna założone są znaki drogowe „pierwszeństwa” przy wjeździe na ulice: Podgórną i Kwiatową w Gródku. Jeden jest założony dobrze drugi niewłaściwie. Dziwię się, że nie doszło do jakiejś kolizji.
Wójt – Trudno jest tutaj wytłumaczyć. Faktycznie należałoby udać się na miejsce i sprawdzić, czy jest sprzeczność informacji wynikających ze znaków drogowych. To nie jest miejsce żeby o takich sprawach mówić. Jeżeli są znaki, które informują sprzecznie, to trzeba natychmiast reagować a nie czekać na sesję.  
      Jako ostatnia głos zabrała radna p. Ewa Kempińska i podziękowała Radzie Gminy poprzedniej kadencji oraz Wójtowi za utworzenie sołectwa Jastrzębie, które to sołectwo może się aktualnie rozwijać dzięki funduszowi sołeckiemu.         

Ad. 26. 
          O godz. 1545 Przewodniczący Rady podziękował obecnym za udział w obradach, życząc jednocześnie radnym startującym w nadchodzących wyborach powodzenia poczym uznał XXXVI - ostatnią sesję Rady Gminy VI kadencji za zamkniętą.                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                            Józef Gawrych         Po zamknięciu obrad odbyło się uroczyste spotkanie zamykające działalność Rady Gminy VI kadencji. W spotkaniu udział wzięli: członkowie Rady Gminy, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów w Urzędzie Gminy, Radny Rady Powiatu p. Tadeusz Gajewski. Przewodniczący Rady Gminy i Wójt wręczyli członkom Rady i sołtysom podziękowania za współpracę w okresie czteroletniej kadencji.Załącznik nr 1 (11kB) pdf
Załącznik nr 2 (21kB) pdf
Załącznik nr 3 (175kB) pdf
Załącznik nr 4 (42kB) pdf
Załącznik nr 4 - Strategia (3845kB) pdf
Załącznik nr 5 (258kB) pdf
Załącznik nr 6 (52kB) pdf
Załącznik nr 7 (31kB) pdf
Załącznik nr 8 (223kB) pdf
Załącznik nr 9 (42kB) pdf
Załącznik nr 10 (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (26 listopada 2014)
Opublikował: Jacek Szopiński (30 listopada 2014, 17:39:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426