PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2014 z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 26 sierpnia 2014 roku

PROTOKÓŁ  Nr XXXIV/2014 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 
z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 26 sierpnia 2014 roku 
 
otwartej o godz. 14.00
zamkniętej o godz. 15.40

 
W sesji udział wzięło 13 radnych - na skład ustawowy 15.
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:  

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
5. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego
6. p. Paulina Riesop – Referent ds. gospodarowania odpadami,  
sołtysi z terenu gminy,
oraz Radny Rady Powiatu – p. Szczepan Nowakowski.
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6. Składanie interpelacji. 
7. Ocena funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. 
8. Rozpatrzenie skargi Pana ………………….   na działalność Wójta Gminy z dnia  22 marca 2014 r. 
9. Rozpatrzenie skargi Pana …………………  na działalność Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Drzycim. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Gródek.    
12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2014 rok – podjęcie uchwały. 
13. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – podjęcie uchwały. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Sprawy bieżące Rady Gminy 
16. Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zamknięcie obrad. 
  
Przebieg obrad:

Ad. 1. 
         Otwarcia XXXIV sesji Rady Gminy dokonał jej Przewodniczący – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzoną Radę, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. 
  
  
  
Ad. 2. 
          
         W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Radni nieobecni: 
1) p. Ewa Kempińska, 
2) p. Wojciech Kruczyński. 
  
Ad. 3. 
  
          Protokół z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku, został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
  
Ad. 4. 
  
         Porządek obrad obecnej sesji Rada przyjęła jednogłośnie. 
  
Ad. 5. 
  
          Informacja złożona przez Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
  
Ad. 6. 
       Została złożona jedna interpelacja pisemna i stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. Interpelację złożył Przewodniczący Rady Gminy. 
  
Ad. 7. 
  
       Sprawozdanie z zakresu funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, stanowiące załącznik nr 5 do protokołu,  przedstawiła p. Paulina Riesop – Referent ds. gospodarowania odpadami. 
Dyskusja: 
  
       W otwartej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady – Sprawa była dyskutowana na Komisjach. Można było się tam wypowiedzieć. Ocena działań gminy, Urzędu, była generalnie pozytywna. Urzędnicy nie mają się czym martwić. Robicie, co możecie w tej trudnej sytuacji. Nie są to łatwe sprawy, jeżeli chodzi o ściągalność. Największa obawa moja i wszystkich tu obecnych to ściągalność. To nie jest dobrowolność, że ktoś chce, zamawia                        i płaci. Te problemy będą się pewnie nasilać, ale na to nic nie poradzimy. Przyjęliśmy tą informację do wiadomości.  
  
Ad. 8. 
        Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie skargi Pana ………… na działalność Wójta Gminy z dnia 22 marca 2014 r. Myślę, że wprowadzenia w temat tutaj nie potrzeba robić, ponieważ wszyscy wiemy o co chodzi. Była sprawa rozpatrywana na Komisjach. Ona się dosyć długo nam przewija i można się było zorientować w sprawie. Chciałbym udzielić głosu poszczególnym przewodni-czącym Komisji, aby przedstawili, co Komisje wypracowały. 
1) Pani Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - W oparciu dokumenty i uzyskaną odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy, Komisja dokonała rozpatrzenia skargi Pana …………………. z dnia 22 marca 2014 roku i uznała ją w części za zasadną. Stanowisko Komisji, w tym skierowanie sprawy finansowania projektu studium do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, przedstawione zostało w projekcie uchwały, który otrzymali wszyscy radni.  
2) Pan Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów - Komisja dokonała rozpatrzenia skargi Pana ………………….   z dnia 22 marca 2014 roku i projekt uchwały                   w tym względzie, który wyszedł z Komisji ds. Rolnictwa, uzyskał opinię pozytywną: 3 głosy „za” 1 przeciwny i 3 wstrzymujące się. 
3) Pani Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - Komisja rozpatrywała skargi złożone przez Pana ……………….  łącznie ( z dnia 22 marca, jak i z dnia 11 lipca br. ) i uznała, że nie należy ich rozpatrywać na dzisiejszej sesji. Zdaniem Komisji przy ich dotychczasowym rozpatrywaniu, nie została zachowana należyta procedura, w związku z czym, należy skierować je uprzednio do Komisji Rewizyjnej lub innej – doraźnej, powołanej przez Radę Gminy. Komisja zawnioskowała o przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz za przygotowanie tych projektów uchwał, z którymi Państwo mieli możliwość zapoznać się już przed sesją. Chciałabym dodać, że dziękujemy bardzo Panu radnemu Wycinkowi za przybycie na naszą Komisję gościnnie i zwrócenie uwagi na nie zauważenie tego wcześniej, że wg Statutu Gminy nie została ta procedura przez radnych zachowana. 
Dyskusja: 
            W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady -  Przystąpimy do głosowania. Dalej idącym projektem uchwały jest uchwała Komisji ds. Kultury, Oświaty, ponieważ zwróciła uwagę na procedurę i powinna być głosowana, jako pierwsza, ponieważ są dwa projekty uchwał. Ona mówi o tym, że należy dochować procedury związanej z aktualnie obowiązującym dokumentem, czyli Statutem Gminy Drzycim.  W związku z tym przystąpimy do głosowania tego projektu uchwały. W tym projekcie uchwały mówi się, że należy zlecić Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, ponieważ Rada Gminy dotychczas nie zlecała tego Komisji Rewizyjnej w związku z tym Komisja Rewizyjna tych czynności nie wykonała. Poprzednia wersja była taka, że miały wszystkie Komisje się tym zajmować w związku z tym Komisja Rewizyjna została pominięta, ale bez uchwały Rady Komisja Rewizyjna pracować nie powinna. W tym projekcie uchwały jest zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności kontrolnych. Kolejna sprawa ważna to jest przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi, ponieważ powinniśmy się trzymać terminu na odpowiedź, ale w przypadku Rady Gminy jest to sytuacja specyficzna, ponieważ tutaj trudno mówić o terminach w przypadku działania organów kolegialnych, ponieważ jest jakiś harmonogram sesji. Wiadomo, że nie spotykamy się z dnia na dzień a jeżeli mielibyśmy do każdej sprawy się spotykać, a ostatnio tych skarg jest kilka, to musielibyśmy kilka sesji nadzwyczajnych zwoływać. Myślę, że takiej konieczności nie ma w związku z tym jest propozycja, aby przedłużyć termin rozpatrzenia tej skargi do 30 września 2014 r. Wykonanie uchwały powierza się Przewodni-czącemu Rady Gminy.      
            Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXIV/231/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi P. ………………… z dnia 22 marca 2014 r. na działalność Wójta oraz terminu rozpatrzenia skargi głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Ad. 9. 
         Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie skargi Pana …………………….  na działalność Wójta Gminy z dnia 11 lipca 2014 r. ( kopia skargi stanowi załącznik nr 7 do protokołu ). Tu również temat jest znany, ponieważ ta sprawa była rozpatrywana na wszystkich posiedzeniach Komisji. Udzielam głosu poszczególnym ich przewodniczącym.  
1) Pani Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  Skarga Pana  ……………….   z dnia 11 lipca 2014 r. została również uznana przez Komisję w części za zasadną. Uzasadnienie projektu uchwały w tym zakresie, który wszyscy otrzymali odzwierciedla stanowisko Komisji. 
2) Pan Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Pana ………………………  z dnia 11 lipca 2014 roku uzyskał negatywną opinię Komisji: 1 głos „za” 2 przeciwne i 4 wstrzymujące się. 
3) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego    i Ochrony Przeciwpożarowej – Jest to ta sama opinia, o której mówiłam poprzednio, ponieważ Komisja połączyła te dwie sprawy w jedna całość i zawnioskowała, tak jak poprzednio wspomniałam o przygotowanie projektów uchwał w związku z tym żeby Komisja Rewizyjna rozpatrzyła te obie skargi razem. Dodam jeszcze, że głosowanie odbyło się jednogłośnie wśród członków Komisji.     
Dyskusja: 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Dariusz Podlejski – Myślę, że ten projekt uchwały znajdzie poparcie w radnych, ale żeby rozpatrzyć tą skargę na sesji we wrześniu, która jest planowana, powinniśmy mieć całość materiałów, które do tej skargi zostały jeszcze załączone. Były również pytania do Pana Wójta od Pana …………. …..  I widzę tutaj u Pana Przewodniczącego, że udzielono odpowiedzi na te pytania. Mam taką prośbę, żeby te wszystkie rzeczy trafiły również do radnych i pytania Pana ……….…                           i odpowiedź Wójta. 
          Więcej głosów w dyskusji nie było. 
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXIV/232/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi P. ………………… z dnia 11 lipca  2014 r. na działalność Wójta oraz terminu rozpatrzenia skargi opowiedziało się 9 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Ad. 10. 
            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Drzycim omówiła p. Joanna Sawińska Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego: Właściciel działki sąsiadującej z działką 347/22 złożył wniosek o wykup jej części   stanowi drogę gminną na długości działki wnioskodawcy. Działka mogłaby być sprzedana w drodze przetargu ograniczonego w stosunku do działek sąsiednich. Problem jednak jest w tym, że w przedmiotowej działce znajdują się urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. 
            Następnie głos zabrała Pani Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Drzycim, został zaopiniowany przez Komisję negatywnie. 
  
Dyskusja: 
  
Radna p. Elżbieta Babińska – Nie znając powodów, dla których ta uchwała została przez Komisję odrzucona, chciałam zawnioskować żeby jednak wyrazić zgodę w związku z tym, że ta droga jest bardzo wąska i trudno żeby tam wjechał np. samochód ciężarowy, czy zimą żeby odśnieżyć ten kawałek drogi, ale jak usłyszałam przedstawione przez Panią Sawińską powody, wstrzymuję się od dalszej dyskusji. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Mogę wyjaśnić, czemu została odrzucona. Tam przebiega woda, kanalizacja. Ten, co kupi powie uciekajcie mi z tym urządzeniem, a tam nie ma gdzie uciec. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Drugim powodem było to, że ulica Boczna zostałaby ulicą zamkniętą. Nie byłoby połączenia z ulicą Kolejową. 
Przewodniczący Rady – Jest połączenie, ale utrudnione byłoby. 
p. Joanna Sawińska podkreśliła, że załączona mapa poglądowa do omawianego projektu nie stanowi załącznika do uchwały. 
     
         Poddana pod głosowanie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Drzycim została przez Radę Gminy odrzucona w następującym wyniku głosowania: 0 głosów „za”, 8 przeciwnych i 5 wstrzymujących się. Odrzucony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
  
  
Ad. 11. 
  
         Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Ludwice Rezmer - Sekretarzowi Gminy, która omówiła przebieg procedury zmierzającej do uchwalenia logotypu sołectwa Gródek. W swojej wypowiedzi podkreśliła pozytywny przebieg konsultacji społecznych, w wyniku których ustalony został wygląd znaku graficznego i zasady jego stosowania przez sołectwo. 
  
         Pozytywne opinie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiły: 
1) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
2) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
         W otwartej dyskusji głos zabrała Radna p. Elżbieta Babińska gratulując sołectwu Gródek, jako pierwszemu, stworzenia logotypu dla swojego sołectwa. 
  
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIV/233/2014 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gródek została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
  
Przerwa w obradach. 
  
Uwaga: o godz. 1500 na obrady przybył p. Szczepan Nowakowski – Radny Rady Powiatu. 
  
Ad. 12. 
  
        Omówienia zaproponowanych zmian do budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w tym zakresie, dokonała Pani Skarbnik Gminy – Anna Maćkowska. 
  
         Pozytywną opinię do omówionych zmian przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
  
        W dyskusji głosów nie było. 
  
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXIV/234/2014, zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi  załącznik nr 11 do protokołu. 
  
Ad. 13. 
  
         Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Pani Skarbnik Gminy, która omówiła zaproponowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
         
          W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji głos zabrał Radny p. Edmund Szymczak zwracając się z następującym zapytaniem: „Jak ma przebiegać reorganizacja instytucji kultury?”  
  
Wójt – Będziemy chcieli skupić „w jednych rękach” obie instytucje kultury, czyli bibliotekę i Świetlicę Gminną. Oprócz tego chcielibyśmy przekazać do tej nowopowstałej instytucji szereg spraw. Ten obiekt, w którym się znajdujemy, opiekę nad nim i bezpośrednie zarządzanie. Tak żeby po prostu kierownictwo tejże nowopowstałej instytucji było na tyle zorientowane we wszystkich tych instytucjach żeby generować oszczędności z tego tytułu, czyli wykorzystanie pracowników byłoby, uważam lepsze, ponieważ urlopy, funkcjonowanie księgowości również w ten sposób mogłoby być lepiej wykorzystywane. Taki jest zamysł. Nie ma jeszcze żadnych konkretów, ale będziemy do nich zmierzać. 
  
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIV/235/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/187/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014-2021 została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
  
         O udzielenie głosu poprosił p. Zygmunt Wycinek informując zgromadzonych o pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów, wydanej do przedmiotowego projektu uchwały. 
  
Ad. 14.    
  
          Pan Wójt wyjaśnił, że na złożoną na sesji interpelację zostanie udzielona odpowiedź pisemna.   
  
  
        Po wyczerpaniu przedmiotowych punktów obecnego posiedzenia Rady, Pan Przewodniczący dokonał oficjalnego przywitania Radnego Rady Powiatu, który przybył na obrady podczas przerwy. 
  
Ad. 15. 
  
     W ramach „Spraw bieżących Rady Gminy” jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady podkreślając, że wszyscy radni otrzymali druki do złożenia ostatnich oświadczeń majątkowych, które składa się na dwa miesiące przed upływem kadencji. „Jest do tego informacja dotycząca terminu składania, czyli chodzii o stan na 21 września i należy je złożyć najpóźniej do 22 września br.” Poinformował również radnych o zakupie publikacji „Kreowanie wizerunku radnego” i możliwości jej wypożyczenia  w celu wykorzystania. 
          Głos zabrał Pan Wójt przypominając, że 17 sierpnia odbyły się gminne dożynki wraz z otwarciem amfiteatru w Drzycimiu, poczym wręczył podziękowania za wzięcie w nich udziału i wkład pracy, obecnym na posiedzeniu sołtysom. 
  
  
  
Ad. 16. 
  
Wolne wnioski i zapytania. 
  
Radna p. Elżbieta Babińska – Mam pytanie dotyczące inwestycji. Chciałam poprosić o wyjaśnienie. Chciałabym zapytać o rozbudowę sieci wodociągowej – I etap Gródek. Uzyskałam odpowiedź na Komisji Budżetu, że ta inwestycja jest już zakończona natomiast w sprawozdaniu z działalności, Pan Wójt wspomniał, że jest ona w trakcie realizacji. 
Wójt – Ta inwestycja została ukończona. Została odebrana protokołem odbioru z tym, że nie możemy rozliczyć się jeszcze z wykonawcą, dlatego stwierdzenie było, że w trakcie realizacji, ponieważ dofinansowanie, jakie zamierzamy otrzymać na tą inwestycję wstrzymuje nas przed rozliczeniem się z wykonawcą. Żeby otrzymać dofinansowanie musimy wstrzymać się z ostatecznym odbiorem inwestycji, chociaż inwestycja już działa, już jest czynna. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Do jakiego momentu została pociągnięta ta nitka wodociągowa? 
Wójt – Trzeba by spojrzeć w projekt, bo ja mogę opowiadać, bo wszędzie tam przeszedłem, ale trudno jest tak określać. Całe osiedle od ul. Kwiatowej i po prawej stronie aż do gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych, to wszystko jest pokryte siecią. Nie mówimy o przyłączach, mówimy o sieci i na ul. Polnej – pod drugiej stronie gimnazjum. 
Radny p. Ryszard Popielas – Czy firma, która wykonywała to wodociągowanie nie powinna przywrócić do stanu poprzedniego dróg lokalnych? Między innymi ul. Wdecka i Okrężna. 
Wójt -  Stan sprzed inwestycji niewiele różni się od stanu w tej chwili. Tereny osiedla przy ul. Kwiatowej mają ziemię kl. V, VI – piski, które trudno jest przywrócić do dawnego stanu. Powinno się stosować, żeby przywrócić do stanu pierwotnego. Tylko, stan pierwotny był taki sam, jak teraz tylko po ubiciu. Ta droga nie była z niczego innego robiona.  Dopiero teraz możemy myśleć o jakimś utwardzeniu, kiedy już jest woda i częściowo kanalizacja. 
Radny p. Ryszard Popielas – Zgodzę się, że ta droga nie była utwardzona, ale w tej chwili przejechanie rowerem i przejście pieszo ulicą Wdecką, to jest brodzenie po kostki w piachu. 
Radny p. Jerzy Krüger – Mam sygnały od mieszkańców Gródka, że w kanale pływają śnięte ryby. Byłem tam wczoraj, sprawdziłem. Zapach, czy woń nieprzyjemna. Należałoby poinformować odpowiednie służby żeby zajęły się tym problemem, bo mieszkańcy, którzy mieszkają blisko tego kanału rzeczywiście mają nieprzyjemne środowisko. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy był wymagany w przetargu stopień zagęszczenia tej drogi? Jeśli nie ma zagęszczenia, to ci ludzie będą w tym pisku tonąć pół roku. Drugie pytanie – czy mamy gospodarza tego terenu? Proszę spojrzeć za okno. To powinno być wykoszone. 
Wójt – Pracownik jest drugi tydzień na chorobowym, ale będzie to zrobione. 
Pani Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Na tej inwestycji był zatrudniony inspektor nadzoru, który występował w naszym imieniu i nadzorował tą budowę. Na drogach gruntowych nie jest wymagane takie zagęszczenie, jak na drogach pokrytych asfaltem. Na pewno w jakimś stopniu jest zagęszczenie, ale ja w tej chwili nie umiem na to odpowiedzieć. Trzeba spojrzeć do projektu i zobaczyć, bo na pewno nie ma prób zagęszczenia. Próby zagęszczenia robi się tylko na drogach asfaltowanych względnie podbrukowanych. Na drogach gruntowych nie wymaga się prób zagęszczenia gruntu od wykonawcy. Każdy wykonawca daje gwarancję na wykonaną pracę i jeżeli są wymagane poprawki to my będziemy egzekwować. Na skutek tego zgłoszenia będziemy te drogi przeglądać i zobaczymy, czy są wymagane poprawki wykonawcy, czy trzeba zrobić bieżącą konserwację dróg gminnych.     
Przewodniczący Rady – Mam jedną uwagę. Pan radny pytał, czy było to w umowie? Czy było zastrzeżone? 
Pani Maria Majewska – Ja odpowiedziałam. W umowie się nie pisze takich szczegółów. W umowie nie, to jest zawarte w projekcie. Na bieżąco nie umiem odpowiedzieć, trzeba spojrzeć do projektu.  
Pan Ryszard Dembek Sołtys sołectwa Gródek – Chciałem podziękować Pani Sekretarz, Panu Wójtowi za prowadzenie i przygotowanie uchwały w naszej sprawie. W imieniu własnym i mieszkańców Gródka bardzo serdecznie dziękuję i Wam, Panie i Panowie radni za przyjętą uchwałę. 
Przewodniczący Rady – Dla nas była to przyjemność. 
Pan Szczepan Nowakowski Radny Rady Powiatu  - Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat przebudowy dróg w powiecie świeckim i na terenie gminy Drzycim ( przebudowa drogi Drzycim-Świecie rok 2016, przebudowa drogi Brzemiona-Drzycim rok 2018, droga Drzycim-Rowienica w 2015 roku. Prowadzę rozmowy odnośnie budowy chodnika zgłaszanego przez mieszkańców Drzycimia przy ul. Bydgoskiej. Radny Nowakowski wspomniał jeszcze o staraniach w sprawie remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Gródek-Kraplewice. 
Wójt – Droga do Rowienicy jest jeszcze cały czas powiatowa, dlatego my nie możemy wielkich nakładów na nią robić. Natomiast umowa z powiatem odnośnie remontu, jest aktualna od bodajże dwóch lat. Podobnie była remontowana droga do Kawęcina. Droga z Gródka do Krąplewic jest w trakcie dokumentacji i nie może być teraz robiona, dopiero w 2015 roku. 
  
Ad. 17. 
           
          Z chwilą wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady, o godz. 1540 dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady Gminy. 
 
                                                           

Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                   Józef Gawrych
 
 
   
Opinie Komisji Rady do materiałów na bieżącą sesję stanowią załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu.                                                                     

Załącznik nr 1 (21kB) pdf
Załącznik nr 2 (11kB) pdf
Załącznik nr 3 (185kB) pdf
Załącznik nr 4 (11kB) pdf
Załącznik nr 5 (62kB) pdf
Załącznik nr 6 (21kB) pdf
Załącznik nr 7 (251kB) pdf
Załącznik nr 8 (21kB) pdf
Załącznik nr 9 (21kB) pdf
Załącznik nr 10 (31kB) pdf
Załącznik nr 11 (1005kB) pdf
Załącznik nr 12 (1586kB) pdf
Załącznik nr 13 (21kB) pdf
Załącznik nr 14 (21kB) pdf
Załącznik nr 15 (21kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 września 2014)
Opublikował: Jacek Szopiński (11 września 2014, 18:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462