Protokół Nr XXXII/2014 z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 27 maja 2014r.

  W opublikowanym  protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych skarżącego i właścicielki działki – ze względu na ochronę ich prywatności, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.); jawność wyłączyła Ludwika Rezmer, Sekretarz Gminy.
 
 
 
  
PROTOKÓŁ  Nr XXXII/2014 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 
z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 27 maja 2014 roku 
  
otwartej o godz. 14.00
zamkniętej o godz. 17.30
W sesji udział wzięło 15 radnych - na skład ustawowy 15. 
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy,
3. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy,
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
5. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego,
6. p. Jolanta Szczepańska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. p. Mirosława Jędrzejewska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8. Justyna Dudzińska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
9. Monika Gajewska –  Referent ds. oświaty i płac oświaty
10. p. Natalia Partyka – Młodszy Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,
11. p. Przemysław Zaraś – Podinspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej
12. p. Izabela Grzegorz – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
13. p. Sławomir Zawadzki – Dyrektor Świetlicy Gminnej
14. p. Józef Szeligowski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  
sołtysi z terenu gminy oraz mieszkańcy Drzycimia.
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady 
 
1. Otwarcie sesji.                                                                                                  
2. Stwierdzenie quorum.                                                                                     
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy.                                     
 4. Przyjęcie porządku obrad.                                                                               
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.                    
6. Składanie interpelacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym ten wymiar. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu za 2013 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2013 rok. 
12.  Przedstawienie opracowania pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity               i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery. 
14.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego.” 
17. Rozpatrzenie skargi p.  …………. na działalność Wójta Gminy.  
18. Rozpatrzenie wniosku radnego p. Wojciecha Kruczyńskiego z dnia 11 marca 2014 roku.  
19. Zapytania i uwagi do sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2013 roku. 
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego  z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”. 
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014. 
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014 – 2021. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka”. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”. 
25. Odpowiedzi na interpelacje. 
26. Sprawy bieżące Rady Gminy. 
27. Wolne wnioski i zapytania. 
28. Zamknięcie obrad. 
  
  
Ad. 1. 
        Otwarcia XXXII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzoną Radę, sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców Drzycimia. 
Ad. 2. 
        W oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczą   wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Ad. 3. 
         Protokół z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy, został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie. 
Ad. 4. 
        Przewidziany porządek obrad XXXII sesji został zmieniony na skutek złożonego przez p. Wójta wniosku dotyczącego przeniesienia punktu „20” do rozparzenia jako punkt „23.” 
     Zgłoszona propozycja została przez Radę Gminy zaakceptowana. Całość porządku obrad ze zmianą, została przyjęta jednogłośnie. 
Ciąg dalszy porządku obrad – po zmianie: 
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.                    
6. Składanie interpelacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym ten wymiar. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu za 2013 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2013 rok. 
12.  Przedstawienie opracowania pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery. 
14.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego.” 
17. Rozpatrzenie skargi p.  ………….. na działalność Wójta Gminy.  
18. Rozpatrzenie wniosku radnego p. Wojciecha Kruczyńskiego z dnia 11 marca 2014 roku.  
19. Zapytania i uwagi do sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2013 roku. 
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014. 
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014 – 2021. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka”. 
23. ( punkt przeniesiony ) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długotermino-wego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”. 
25. Odpowiedzi na interpelacje. 
26. Sprawy bieżące Rady Gminy. 
27. Wolne wnioski i zapytania. 
28. Zamknięcie obrad. 
       
       Zaproponowane zmiany Rada zaakceptowała jednogłośnie. 
  
Ad. 5. 
         Informację z działalności w okresie między sesjami przedstawił p. Wójt. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
  
Ad. 6. 
        Radny p. Dariusz Podlejski złożył dwie interpelacje, ustną i pisemną. 
1) Interpelacja ustna: Przytoczę treść Uchwały Nr VI/14/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim uchwala się, co następuje: stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim. Rada Gminy Drzycim 17 grudnia 2013 r. podjęła Uchwałę XXIX/176/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 10 lutego 2014 roku, a więc po terminie, który zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) wynosi 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby 26 lutego 2014 r. O terminie posiedzenia kolegium, pismem z dnia znak RIO-KA-4010-6-4/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zawiadomiony został Wójt Gminy Drzycim, który nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie upoważnił przedstawiciela Gminy do uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium. … „Nie będę przytaczał całości tego uzasadnienia, w dalszej części dotyczy to spraw merytorycznych, chodzi mi o to, dlaczego Pan Wójt, czy przedstawiciel Pana Wójta nie poinformował nas szczegółowo, że uchylenie tej Uchwały XXIX/176/2013 wpłynęło 55 dni po terminie i dlaczego nie poinformowano o tym radnych, co teraz ma istotne znaczenie dla tych wszystkich, którzy interesują się dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i którzy zawierając odpowiednio wcześniej umowę na bazie uchwały przez nas uchwalonej ponoszą w tej chwili straty.” 
             W związku z powyższym wpłynęła tutaj też skarga. Składam tą skargę na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, bo ona jest skierowana do Pana Józefa Gawrycha od osoby zainteresowanej dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Moje pytanie jeszcze raz – Dlaczego nie poinformowano radnych, dlaczego wprowadzono nas w błąd co do właściwej przyczyny uchylenia uchwały?         
2) „Druga interpelacja dotyczy mojej interpelacji, którą złożyłem na poprzedniej sesji, która była również tematem posiedzenia Komisji przed dzisiejszą sesją a dotyczy studium. Otrzymałem oczywiście w terminie pisemna odpowiedź. Na bazie tej odpowiedzi poprosiłem o uzupełnienie dokumentów i po przeanalizowaniu tych dokumentów mam jeszcze kilka pytań, które myślę, pomogą rozstrzygnąć skargę Pana  …………., o której będziemy rozmawiali w punkcie 17 dzisiejszego posiedzenia. ”    
Interpelacja pisemna: stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Dodatkowe pytanie do interpelacji pisemnej: Czy istnieje protokół   z posiedzenia Komisji, jeżeli tak, to proszę załączyć w kopii w odpowiedzi do mojego zapytania. 
  
Ad. 7. 
         Temat dotyczący określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym ten wymiar, w oparciu o projekt uchwały w tym zakresie, omówiła p. Monika Gajewska: „W związku z ustawą o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniło się finansowanie wychowania przedszkolnego, ograniczając wysokość opłat za przedszkole powyżej bezpłatnych 5 godzin zajęć. Z przepisów ustawy wynika, iż uchwały rady gminy w sprawie opłat za przedszkola podjęte przed dniem wejścia w życie stawy zachowują moc, ale wszystkie ustalone w nich opłaty wyższe niż 1 zł za godzinę ponadprogramowych zajęć zostają zredukowane do poziomu wynikającego z przepisów nowelizacji. Poprzednia uchwała zawierała opłatę w wysokości 2 zł, która z dniem 1 września 2013 r. została obniżona do 1 zł. Na podjęcie uchwały mamy czas do końca sierpnia 2014. Zalecano nie spieszyć się z zmianą uchwał, ze względu na fakt, że mogłoby coś jeszcze w trakcie ulec zmianie. Dlatego dopiero teraz została ta uchwała stworzona.” 
  
       Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
      W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
  
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/210/2014 w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym ten wymiar została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
  
Ad. 8. 
         Temat dotyczący zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach omówiła p. Monika Gajewska: „W związku z pismem od nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Gródku z prośbą o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącej wysokości obowiązkowych godzin oraz dodatku funkcyjnego Pana Dyrektora Janiaka odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi w dniu 17 kwietnia br. Związki zawodowe podtrzymują założenia  z poprzedniego spotkania w listopadzie. Przyznają stałe pensum dla dyrektorów i wicedyrektora poszczególnych szkół niezależnie od ilości oddziałów i jednocześnie obniżają Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum z 10 godzin do 5 tygodniowo.” 
       Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
Dyskusja: 
  
Przewodniczący Rady – Chciałbym ponowić pytanie, które zadałem na Komisji ds. Budżetu i Finansów. Chodzi o to, że jest to uchwała, która zmienia regulamin, ale ta uchwała ma również skutki finansowe. W związku z tym chciałem zadać pytanie, jakie są to skutki finansowe dla budżetu gminy, czy dla budżetu gimnazjum i ewentualnie, czy te środki są w budżecie, czy w funduszu płac gimnazjum?  Czy trzeba będzie zwiększyć środki na ten cel w tym roku, czy nie? 
  
Skarbnik Gminy – Na Komisji ds. Oświaty poprosiłam p. Monikę żeby przedstawiła te dane i rzeczywiście koszt 4 miesięcy, bo mówimy tu od września, obniżki pensum, przy założeniu, że godziny te dostałby nauczyciel dyplomowany to koszt roczny ok. 10.345,92 złotych ( od IX do XII niecałe 3,5 tysiąca ). Po przeanalizowaniu budżetu gimnazjum, przyjmując średnie wynagrodzenie majowe do końca roku plan mamy 898.114 złotych, przewidywane wykonanie 891.034,75 zł. Różnica w stosunku wykonanie do planu jest 7.079,25 zł. Teoretycznie te 3,5 tysiąca mieszczą się w planie finansowym gimnazjum, jednakże nikt nie da głowy, bo od września br. jest zmiana organizacji i tak naprawdę dopiero we wrześniu, czy w październiku widać, jak kształtują się te płace do końca roku. Ze wstępnych obliczeń możemy powiedzieć, że tak ta sytuacja wygląda, ale nikt nie da głowy, że to się nie zmieni od września. Wiadomo, że został przywrócony nauczyciel do pracy i też nie wiemy, jaki będzie finał tej sprawy. Na razie czekamy na wyrok z uzasadnieniem i nie wiadomo, jak to będzie wyglądało.  
Radny p. Edmund Szymczak – Wydaje mi się, że już czas najwyższy żebyśmy się z tym uporali, bo już drugi, czy trzeci raz podchodzimy do sprawy i uważam, że czas najwyższy zakończyć ten temat żeby do niego nie wracać. Jak się jest dyrektorem, to wiadomo przysługują takie przywileje i musi to być po prostu określone i w miarę atrakcyjne dla innych żeby to stanowisko dyrektora coś znaczyło. Uważam, że bardzo pozytywnie ustosunkowuję się do tego żeby o te 5 godzin był obniżony czas dyrektora. 
Radna p. Alicja Rehmus – Ja chciałam powiedzieć, tak, jak mówiłam na Komisji, że duże znaczenie ma tutaj fakt, że związki zawodowe do takiego zdania się przychylają. Nie mówimy o podniesieniu dodatku funkcyjnego. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Chciałabym zapytać, czy Pan Dyrektor oprócz pensum ma jeszcze nadgodziny? Jeżeli teraz obniżymy pensum, to może wzrośnie ilość nadgodzin i dojdą dodatkowe koszty. 
Przewodniczący Rady – Nadgodziny nie rodzą dodatkowych kosztów. Ewentualnie problemem jest, kto Bedzie je wykonywał w tej sytuacji. 
p. Monika Gajewska – Mogą być przydzielone dodatkowe godziny doraźne. 
Wójt – W całym powiecie, we wszystkich gimnazjach są dyrektorzy, którzy mają nie więcej, jak 5 godzin swojego pensum. Wyróżnianie naszej gminy poprze niezauważanie tego problemu, dla dyrektora gimnazjum, który ma wiele innych obowiązków to też świadczy o tym, że nie zauważamy rzeczywistych realiów prowadzenia gimnazjum i jednoosobowego dyrektorowania w takich placówkach. Nie jest to bardzo prosta sprawa. Myślę, że te 5 godzin pozwoli na to by dyrektor był więcej dyrektorem niż nauczycielem, bo o to tu chodzi. 
       W wyniku głosowania: 11 głosów „za” i 4 wstrzymujące się, Uchwała Nr XXXII/211/2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach została przez Radę Gminy podjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 9. 
       Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu za 2013 rok omówiła radna p. Ewa Kempińska – główny księgowy jednostki. 
       Opinię pozytywną przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
       W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/212/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu, została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  
Ad. 10. 
         Sprawozdanie finansowe Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za 2013 rok omówiła również radna p. Ewa Kempińska – główny księgowy jednostki. 
        Opinię pozytywną przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/213/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu, została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.  
  
Ad. 11. 
         Sprawozdanie finansowe w imieniu głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przedstawił jego Kierownik p. Józef Szeligowski. 
         Do omówionego sprawozdania, Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek przedstawił opinię pozytywną. 
Dyskusja: 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – Rozumiem, że ta różnica wynagrodzenia wynika z tego, że jedna osoba – kierownik były, odchodził na rentę należało mu wypłacić odprawę, tak? 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Około 42 tysięcy zakład był zmuszony wypłacić odprawę z tytułu przejścia na rentę. To jest zgodne z Kodeksem pracy. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski –  Czyli ta różnica z 262 tysiące na 324, jest w tym wpisana ta odprawa? 
Kierownik ZGK – Zakład planował ok. 270 tysięcy w 2013 roku wydać na wypłaty. W związku z zaskoczeniem i przejściem kierownika na rentę, znacznie ten fundusz się zwiększył i na koniec roku wyszła strata. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – Na ile etatów rozkłada się kwota wynagrodzenia? 
Kierownik ZGK – Rozkładała się na 7,5 etatu: 5 osób obsługi technicznej, księgowa na cały etat, kierownik i główna księgowa 1/2 etatu.  
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXII/214/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2013 rok opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik    nr 9 do protokołu. 
  
Ad. 12. 
         Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jolanta Szczepańska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu oczekując w tym zakresie pytań. 
        Opinię pozytywną do „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok” przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
         Uwag i zapytań nie wniesiono. 
         Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 10 do protokołu, zostało przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie. 
  
Ad. 13. 
          Temat omówiła p. Natalia Partyka Młodszy Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: „Przedmiotowa uchwała dotyczy jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, zaliczonego, jako pomnik przyrody w Alei przydrożnej drogi powiatowej Drzycim – Wery. Drzewo to w wyniku gwałtownych wichur i zmian pogodowych uległo poważnemu uszkodzeniu i musiało zostać niezwłocznie usunięte ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  W związku z tym, iż Pomnik Przyrody utracił wartości przyrodnicze, konieczne jest zniesienie go z nadanej mu formy ochrony przyrody. Na podst. art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy o ochronie przyrody to Rada Gminy dokonuje zniesienia formy ochrony przyrody w drodze uchwały po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W związku z tym, w dniu 22 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Drzycim wysłał projekt uchwały z prośbą o uzgodnienie. 12 maja br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, iż projekt ten spełnia przesłanki,  o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody tzn. zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody.”
  
        Pozytywną opinię do uprzednio omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
    
       W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/215/2014 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy, z alei przydrożnej 279 dębów szypułkowych i 264 lip drobnolistnych, klon pospolity i jesion wyniosły, zlokalizowanej przy drodze Drzycim-Wery została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
  
Przerwa w obradach: 1505 - 1515 
  
Ad. 14. 
        Wprowadzenia do tematu dokonał p. Przemysław Zaraś  Podinspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej. 
  
         Opinię pozytywną do „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok” przedstawiła p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
         Uwag i zapytań nie wniesiono. 
         Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 12 do protokołu, zostało przyjęte przez Radę Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się. 
  
Ad. 15. 
         Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego omówił p. Wójt: W związku z rozpoczęciem nowego programowania na lata 2014-2020, środki unijne, jakie będą w dyspozycji naszego państwa a w zasadzie naszego województwa będą rozdysponowywane w tzw. ZIT-ach, czyli w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Ktoś, kto się interesuje sprawami tego typu na pewno wie o tym, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstało kilkanaście ZIT-ów o różnej wielkości, o różnym obszarze działania m.in. taki ZIT będzie tworzony na terenie powiatu świeckiego a co za tym idzie wszystkie gminy powiatu będą w tych Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych uczestniczyć. Żeby w tym uczestniczyć należy rozpocząć działania zmierzające do tego żeby zawrzeć porozumienie, które w uszczegółowiony sposób charakteryzuje możliwości wydatkowania, czy pozyskiwania pieniędzy na rzecz naszych gmin. Projekt porozumienia Państwo wszyscy mają. Mieliście możliwość zapoznania się. 
         
         Pozytywną opinię, do omówionego przez Wójta Gminy projektu uchwały, przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
  
        Głosów w dyskusji nie było. 
      
        Uchwała Nr XXXII/216/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Drzycim porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
  
  
Ad. 16. 
  
           Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego również omówił p. Wójt: Jest to podobna sytuacja, jak w poprzednim punkcie. Chodzi o perspektywę Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tu również w tym okresie zakłada się utrzymanie oddolnego decydowania o rozwoju lokalnym. Lokalna Grupa Działania Powiatu Świeckiego, która została utworzona w poprzedniej perspektywie, która skupia 7 gmin z powiatu, brakuje w tym gronie  czterech: Osia, Lniana, Świekatowa i Pruszcza. Chcąc określić późniejsze finansowanie obszarem powiatu będziemy starać się stworzyć wspólną strategię dla tych wszystkich jedenastu gmin, podobnie, jak tworzony jest ZIT, co prawda są to dwie różne rzeczy, ale powiedzmy, że ten ZIT będzie tworzony przez 11 gmin i Lokalna Grupa Działania docelowo w przyszłej perspektywie programo-wania ma również mieć w swoim składzie wszystkie 11 gmin. Chcąc dysponować pieniędzmi z Lokalnej Grupy działania, podstawą wydatkowania jest strategia. Zapraszamy do naszej Lokalnej Grupy Działania, do tworzenia strategii, jako dokumentu wstępnego, wszystkie gminy powiatu świeckiego. Jak jest to ważna sprawa, mówiłem na Komisjach. Powtórzę tylko, że to jest jakby taki fundament wydatkowania pieniędzy unijnych poprzez Lokalne Grupy Działania. Istotne rzeczy, które są w niej zawarte będą realizowane w późniejszym wydatkowaniu pieniędzy unijnych. 
    
          Pozytywne opinie do tematu przedstawiły: 
1) p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
2) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego      i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
          Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXII/217/2014 w sprawie wyrażenia woli współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego opowiedzieli się wszyscy radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
  
Ad. 17. 
         Wprowadzenia w temat dotyczący złożonej przez Pana  …………………. skargi na działalność Wójta Gminy dokonał Przewodniczący Rady oddając głos poszczególnym Przewodni-czącym Komisji Rady, w celu przedstawienia stanowisk po wstępnym rozpatrzeniu skargi. 
1) p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów: Wstępne rozpatrzenie skargi p.  …….………….  podsumowane zostało  dyskusją, w wyniku której Komisja poleciła  przekazanie dokumentów wyjaśniających sprawę na kolejne posiedzenia pozostałych Komisji oraz stwierdziła, że należy wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, czy finansowanie studium przez firmę wiatrakową, które miało miejsce w naszej gminie, nie naruszyło dyscypliny budżetowej i rozpatrzyć sprawę w terminie późniejszym po otrzymaniu wyjaśnień z RIO.   
2) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska: Skarga p.  ……………………. została rozpatrzona wstępnie. Komisja zapoznała się z materiałami dostarczonymi na posiedzenie. Stanowisko Komisji poprzedzone zostało dyskusją, w wyniku której ustaliła, że należy wystosować do Regionalnej Izby Obrachunkowej zapytanie „Czy wykonanie studium może być finansowane ze środków spoza budżetu gminy? Czy naruszona została dyscyplina budżetowa?” Po otrzymaniu wyjaśnień w tej sprawie należy wrócić do tematu. Stanowisko zostało przyjęte w następującym głosowaniu: 6 głosów „za” 1 wstrzymujący się. 
3) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego     i Ochrony Przeciwpożarowej:  Przy wstępnym rozpatrzeniu skargi     p. ...........  poprzedzonym dyskusją,   Komisja  ustaliła   że należy wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej   z zapytaniem, czy finansowanie studium przez firmę z zewnątrz jest zgodne z prawem i czy nie naruszono dyscypliny budżetowej.   
Dyskusja: 
Przewodniczący Rady – Dodam tylko, że żaden projekt uchwały nie został przy …. , nie jest, tylko, że on nie był przyjmowany przez żadną Komisję. Nie był opiniowany w związku, właśnie z tym stanowiskiem Komisji chciałem spytać, kto ten projekt przedstawia? Od Komisji on nie wyszedł. Dla mnie tego projektu generalnie nie ma. Inicjatywę uchwałodawczą ma Pan Wójt, albo Komisje albo 4 radnych.   
Radny p. Zygmunt Wycinek – Projekt tej uchwały jest niejako pokłosiem stanowiska, decyzji Komisji. My tutaj wskazywaliśmy. Końcowe rozpatrzenie skargi będzie miało miejsce po otrzymaniu odpowiedzi z Regionalnej Izby Obrachunkowej i w tym układzie Pan Przewodniczący wskazuje oczywiście, że takiego projektu uchwały mogłoby nie być nie mniej Komisja, jako taka również głosowała i 5 radnych było za takim rozstrzygnięciem sprawy, 1 się wstrzymał. 
Przewodniczący Rady – Możemy się umówić, że to jest projekt, który przygotowała Komisja ds. Budżetu i Finansów. Tak? 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Jako członek Komisji Budżetu i Finansów nie mogę się zgodzić z tym, że wynika to z prowadzonej dyskusji na posiedzeniu Komisji. Nie było takiego wniosku, nie było formalnie wniosku żeby na posiedzeniu Rady dzisiaj wpłynął do nas projekt, jedynie o co możemy dzisiaj wnioskować to żeby wystąpił z takim zapytaniem Urząd a nie możemy podejmować, zgodnie z regulaminem, uchwały w tym zakresie.   
Radna p. Elżbieta Babińska – Myślę, że skoro nie powstała taka uchwała, bo nie byłam obecna na Komisji Budżetowej, ale na Komisji ds. Oświaty, ani na Komisji Rolnej również nie powstał projekt takiej uchwały, to znaczy, że jej nie ma. Myślę jednak, że należałoby udzielić skarżącemu odpowiedzi, że sprawa jest w toku i jest skierowana do wyjaśnienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Przewodniczący Rady – Do tego właśnie zmierzałem, dlatego dochodzę genezy projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Do tego jeszcze moja interpelacja dzisiejsza. Myślę, że na posiedzeniach Komisji, które będą odbywała się przed sesją kolejną i odpowiedź na tą interpelację będzie pomocna żeby zająć właściwe stanowisko. Tak, jak prosiłem wcześniej do tej interpelacji, proszę o przygotowanie materiału dodatkowego w postaci protokołu z posiedzenia Komisji, która oceniała studium.   
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Musimy jakoś ten termin przedłużyć. Teraz nie mamy jakiejś koncepcji żeby odpowiedzieć a nie jesteśmy zorientowani, dlatego musimy ten termin, czy uchwałą, czy? No bo inaczej nie możemy przedłużyć a musimy jeszcze  przedłużyć. 
Sekretarz Gminy p. Ludwika Rezmer – Uchwała została przygotowana, ponieważ skargi rozpatruje się przy zastosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego i termin rozpatrzenia skargi musi zostać ustalony konkretnie. Jeżeli nie zostanie? Mówi się, że w przypadku spraw trudnych przedłuża się o jeden miesiąc, bardzo trudnych o 2 miesiące. W każdym razie już raz była przedłużona w związku z tym, że nie zbierała się Rada. W tej chwili sądzę, że trzeba ja przesunąć o miesiąc, bo tyle tylko można. Jeżeli z Regionalnej Izby nie otrzymamy odpowiedzi we właściwym terminie, Rada będzie musiała przesunąć termin rozpatrzenia jeszcze raz. W sumie Rada powinna podjąć uchwałę w tej sprawie i ten projekt formalnie nie wypływa znikąd, tak to nazwijmy, niech on będzie po prostu uchwałą Rady. Nikt tego projektu nie przedstawia, ale radni podejmują decyzje w formie uchwały powołując się m.in. na Kodeks postępowania administracyjnego. Wynikło to na skutek tego, co ustaliły wszystkie Komisje żeby to odłożyć do czasu uzyskania tej opinii  z Regionalnej Izby. Zgodnie z Kpa nie można napisać, że do czasu uzyskania opinii z Regionalnej Izby, tylko trzeba określić termin konkretnie. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Chciałam powiedzieć to samo, co powiedziała Pani Sekretarz, dlatego też uważam, że ma rację.  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Wobec powyższego ja uważam, że ta uchwała nie może mieć miejsca, składam wniosek formalny o przegłosowanie tego, żeby przedłużyć termin rozpatrzenia skargi o kolejny miesiąc, zgodnie z Kpa i udzielenia p.  ………………… informacji w tym zakresie, że taka była wola Rady, jeżeli ten mój wniosek uzyska akceptację.    
Przewodniczący Rady – Mamy wniosek formalny. Pan radny Podlejski wnioskuje, aby ten projekt uchwały, do którego przyznała się Komisja Budżetu i Finansów, żeby go odrzucić.  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jeżeli w ciągu miesiąca nie przyjdzie odpowiedź, to będziemy jeszcze nadzwyczajną sesję zwoływać? 
Przewodniczący Rady – Sesja odbędzie się i tak, pod koniec czerwca, ponieważ będzie to sesja absolutoryjna i będzie tam przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni. Ta sesja będzie i jeszcze będzie jedna skarga i druga skarga. Tutaj jest dla nas sprawa o tyle łatwiejsza, że my nie przedłużamy terminu dla samego przedłużania tylko inny organ musi się wypowiedzieć. To z Kpa. wynika, że terminy biegną inaczej, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie innego organu. To tez nie jest miesiąc, czy dwa tylko do chwili odpowiedzi uzyskanej od innego organu. To, że podejmiemy ta uchwałę, czy do protokołu będziemy głosować, to chyba nie ma znaczenia Panie Wiceprze-wodniczący, bo tutaj formalnie będziemy w porządku jeżeli przegłosujemy ta uchwałę i w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym żeby odrzucić projekt uchwały  w sprawie terminu załatwienia skargi Pana ……………………..   na działalność Wójta? Tu jest tylko mowa o przesunięciu terminu powołując się na ustawę o samorządzie gminnym i Kpa. Kto jest za odrzuceniem projektu uchwały?  
            W wyniku głosowania 1 głos „za” 9 przeciwnych i 5 wstrzymujących się – projekt uchwały nie został przez Radę Gminy odrzucony. 
Przewodniczący Rady – Myślę, że sprawa jest jednoznaczna. Wydaje mi się, że powinniśmy uzyskać tą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. To zapytanie do regionalnej Izby Obrachunkowej ja będę chyba podpisywał, jako Przewodniczący Rady upoważniony przez Państwa radnych. Sformułujemy pytanie odpowiednio tak, że na najbliższą sesję uzyskamy już odpowiedź i wtedy zajmiemy się również na Komisjach pozostałymi aspektami tej skargi, ponieważ ich trochę jest. Już rozmawialiśmy wstępnie, ale nie do końca.             
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Zanim będzie głosowanie chciałbym zaznaczyć, że ten projekt ma uchybienia formalne. Nie ma uzasadnienia ani opinii radcy prawnego. 
Sekretarz Gminy p. Ludwika Rezmer – Jak już mówiłam nie jest to projekt Wójta, ani niczyj. Zrobiliśmy druk pomocniczy dla Rady. Jeżeli Rada podejmuje taką uchwałę nie uzyskuje opinii radcy. Po prostu chce podjąć uchwałę. Mogą Państwo przegłosować do protokołu. Po prostu zrobiliśmy druk pomocniczy żeby był  z powołaniem się na przepisy Kpa. 
Przewodniczący Rady – Nie zawsze uchwała musi mieć uzasadnienie, ponieważ w zależności od tego, czy to jest sprawa jednoznaczna można odstąpić od uzasadnienia.  Co do podpisu radcy prawnego myślę, że tutaj Urząd Gminy na wniosek Komisji Budżetu i Finansów nam ułatwił sprawę tak, że chciałbym podziękować tylko. 
Radna p. Elżbieta Babińska -  Panie Przewodniczący, myślę, że §2 stanowiłby uzasadnienie tego projektu uchwały, ponieważ jest  uwzględnione to, o czym w tej chwili mówimy. Należałoby tylko ustalić termin rozpatrzenia skargi. 
Przewodniczący Rady – Do najbliższej sesji, czyli do 30 czerwca 2014 r.? Sesja będzie dwudziestego któregoś, to będziemy mieli kilka dni czasu żeby przygotować odpowiedź. Do 30 czerwca tak? 
        Po akceptacji terminu przez Radę, poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/218/2014 w sprawie terminu załatwienia skargi P.  ………………….… na działalność Wójta, została podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów „za” 1 przeciwny, 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
  
Ad. 18. 
         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, poczym udzielił głosu poszczególnym Przewodniczącym Komisji. 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek  -  W kwestii wniosku p. Wojciecha Kruczyńskiego Komisja w wyniku głosowania  ( 5 głosów „za” 1 wstrzymujący się ) uznała, że sprawy w nim zasygnalizowane, jak i w skardze p.  ……………………..…pokrywają się i znajdują wyjaśnienia w odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego p. Dariusza Podlejskiego i w dodatkowych dokumentach przekazanych członkom Komisji. 
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                 i Ochrony Środowiska p. Wanda Wyłupska - Odnośnie wniosku p. Wojciecha Kruczyńskiego złożonego w marcu br., Komisja przychyliła się do kolejnego wniosku wnioskodawcy dotyczącego złożenia przez Wójta Gminy na sesji sprawozdania z prac nad studium. Wniosek został poparty wszystkimi głosami członków Komisji. 
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpo-żarowej p. Elżbieta Babińska - W temacie rozpatrywania wniosku p. Wojciecha Kruczyńskiego złożonego w marcu br. sam wnioskodawca wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa wystąpił z kolejnym wnioskiem do Wójta Gminy, aby złożył na sesji wyczerpujące sprawozdanie z prac nad studium.  
Dyskusja: 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Myślę, że moglibyśmy przejść  od razu do tematu i Pan Wójt mógłby złożyć to sprawozdanie związane z pracami nad studium. 
Wójt – Czytałem w informacji z działalności krótkie sprawozdanie z tych czynności, które miały miejsce a miały miejsce te czynności, które wyłoniły kogoś, kto dokończy to dzieło, które zostało rozpoczęte. Na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty na dokończenie procedury studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim. Czyli było najpierw zapytanie o cenę za wykonanie dokończenia takiego studium i na nasze pytanie wpłynęły trzy propozycje. I tak: 
1) Biuro Urbanistyczne Artur Skaładanek – kwota zaproponowana w ofercie 35.055,00 zł brutto,
2) A-PLAN Usługi Urbanistyczne Agnieszka Wydra – kwota zaproponowana w ofercie 33.000,00 zł brutto, 
3) Metropolia – Satini, w imieniu której działa Rafał Łucki – kwota zaproponowana 20.000,00 zł brutto. 
       Wybrano najkorzystniejszą z ofert tj. Metropolia – Satini, z której właścicielem w dniu 6 maja 2014 r. podpisano umowę. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin realizacji przedmiotu umowy, czyli mamy nadzieję dokończyć studium łącznie, być może z uchwałą Rady Gminy do 31 grudnia o ile oczywiście się to nie uda, będziemy musieli kolejne aneksy, czy coś w tym rodzaju podpisywać. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim został przekazany urbaniście w celu dokonania korekt, poprawek oraz uwzględnienia uwag, jakie wyniknęły podczas procedury wyłożenia. Czyli te wszystkie uwagi, które w trakcie prac nad studium zostały do nas w jakikolwiek sposób skierowane ustnie, pisemnie w formie skargi, w formie zapytania, interpelacji, te wszystkie rzeczy po przeanalizowaniu zostały przesłane w formie pisemnej, tak by mieć 100 % pewność, że takie są nasze wymagania, odnośnie dalszych prac nad studium. Po naniesieniu poprawek, po naniesieniu tych właśnie uwag będzie kolejne wyłożenie tegoż studium, o którym Państwa radnych poinformujemy, jako osoby, które później, prawdopodobnie ta Rada będzie miała możliwość podjęcia uchwały, będę chciał poinformować tak byśmy mogli faktycznie jeszcze usiąść wszyscy wspólnie żeby się przed sesją, przed tą ostateczną decyzją, móc zaznajomić z faktami, jakie tam w tym studium zostaną zawarte.                 
Przewodniczący Rady dokonał analizy wniosku p. Kruczyńskiego omawiając poszczególne tezy: „w szczególności wnoszę o: 
1) przeprowadzenie na posiedzeniu Rady dyskusji na ten temat 
2) zobowiązanie Wójta Gminy do złożenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy szczegółowego sprawozdania związanego z wstrzymaniem prac nad zmianą studium gminnego oraz przyczynami nagłego braku środków finansowych na to zadanie – też już wiemy, sami uchwalaliśmy środki żeby dokończyć to zadanie 
3) podjęcie przez Radę Gminy w Drzycimiu odpowiednich pilnych działań ( uchwał ) w celu zabezpieczenia środków finansowych potrzebnych do sprawnego  i szybkiego dokończenia procedury zmiany studium ( w szczególności poprzez określone zmiany                      w budżecie gminy ) – miało miejsce 
4) wyciągnięcie wobec Wójta Gminy ewentualnych konsekwencji wobec nienależytego wykonania Uchwały Nr IX/32/2011 z dnia  6 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drzycim oraz nie wprowadzenia do projektu studium postanowień Uchwały XIV/82/2012 r. zmieniającej Uchwałę Nr XV/87/008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Drzycim  - No to już jest sprawa dyscyplinarna chyba, bo nie wiem, jakie konsekwencje moglibyśmy tu wobec Pana Wójta wyciągnąć. Żadnej propozycji w tym względzie nie słyszałem  
5) skierowanie sprawy finansowania studium do odpowiednich instytucji ( np. Prokuratura, Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli ), celem zbadania, czy podpisana przez Wójta Gminy umowa na opracowanie projektu zmiany studium z dnia 22 września 2011 roku była zgodna z prawem, w szczególności z przepisami antykorupcyjnymi – Tutaj też uchwaliliśmy przed chwilą, że będziemy występować do Regionalnej Izby Obrachunkowej i zobaczymy co z tego będzie. Wtedy ewentualnie będziemy w jedną albo w drugą stronę działać. Pozostaje tylko ten punkt – wyciągnięcie wobec Wójta wobec nienależytego wykonywania uchwały Rady. Pozostawiam tutaj pole do dyskusji. 
Radny p. Wojciech Kruczyński  - Myślę, że powinniśmy poczekać do wyników … 
Przewodniczący Rady – Też tak myślę. Jest to sprawa odpowiedzi RIO, ewentualnie naszych ustaleń na następnych Komisjach, będą one kluczowe, myślę, że sprawa wyjaśni się sama. Chciałem zapytać, czy takie rozwiązanie sprawy Pana radnego satysfakcjonuje? 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Tak. 
  
Ad. 19. 
         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady pytając jednocześnie, czy są zapytania bądź uwagi do sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy   w 2013 roku. 
Uwagi, zapytania: 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Chciałbym tylko zwrócić uwagę na poz. nr 52. Jest to ta Uchwała XXIX/176/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim i tu jest uzasadnienie, które zostało nam przedstawione bez uwzględnienia tego, o co pytałem w interpelacji. 
Wójt – Czy będziemy od razu wyjaśniać interpelację Pana Wiceprzewodniczącego? Interpelacja była ustana, odpowiemy ustnie. 
Sekretarz Gminy p. Ludwika Rezmer – Z tego, co zrozumiałam z interpelacji w tej sprawie, to chodzi o to iż radni nie zostali poinformowani, że uchwała Rady została wysłana z opóźnieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej i należy wnosić, że było to powodem uchylenia tej uchwały. Oczywiście przyznajemy się do błędu. Przesłaliśmy tą uchwałę zbyt późno. W trakcie pracy wynika tak, że człowiek czasami o czymś zapomina. Muszę powiedzieć jeszcze, że na skutek uwagi zwróconej przez nadzór Wojewody my tą uchwałę przesłaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została uchylona nie z tego powodu,  że została za późno przesłana, nie z tego powodu stwierdzono jej nieważność nie dlatego, że za późno została przesłana.  W uzasadnieniu Regionalna Izba Obrachunkowa o ile pamiętam poucza Wójta, że powinien przestrzegać terminu siedmiodniowego przesyłania uchwał do RIO, natomiast nie jest to powodem do stwierdzenia nieważności. Powodem do stwierdzenia nieważności było to, o czym piszemy, czyli brak opinii dotyczącej pomocy deminimis z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa. Ponieważ, jak Państwo pamiętają uchwała została podjęta 17 grudnia i pomoc deminimis miała się skończyć z dniem 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta 17 grudnia przez Radę Gminy a 18 grudnia Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie przedłużenia obowiązywania pomocy deminimis do 2020 roku. To był powód tego, że w naszej uchwale nie było zawartych spraw związanych z udzielaniem tej pomocy i nie zostały zasięgnięte opinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa. Jest jeszcze taki zarzut, że gdyby ta uchwała została wysłana do Regionalnej Izby w odpowiednim terminie, to można by było ja wcześniej poprawić. Być może można by było z tym, że z takich prostych wyliczeń: 17 została podjęta, w terminie 7 dni zostałaby wysłana tj. 24, Regionalna Izba otrzymałaby ja gdzieś pod koniec grudnia, wszczęłaby postępowanie, to trwa zwykle miesiąc, gdzieś do końca stycznia, albo początek lutego otrzymalibyśmy decyzję w sprawie stwierdzenia nieważności. Zaczęlibyśmy uzyskiwać opinie do powtórnej uchwały, tak że przypuszczam, że i tak w tym samym terminie zostałaby podjęta następna uchwała. Chyba, że zrobilibyśmy sesję nadzwyczajną w tej sprawie.  Nie wydaje mi się, żeby był to jakiś problem. Błędy się popełnia. Poprawiliśmy ten błąd. Staraliśmy się zrobić wszystko żeby te opinie otrzymać jak najwcześniej. Wysyłaliśmy dokumenty przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wydzwaniała Pani Natalia do Ministerstw  do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów żeby ten tryb przyspieszyć i robiliśmy wszystko żeby to zrobić jak najwcześniej.  Oczywiście nikt nie mówi, że błąd nie został popełniony. Został,  z tego powodu, że uchwała została przesłana zbyt późno do Regionalnej Izby. Nie mniej nie był to powód jej uchylenia ani stwierdzenia jej nieważności.   
Wójt – Czy można to traktować, jako odpowiedź na interpelację, która miałaby mieć miejsce później? 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Myślę, że tak.    Nie będziemy sobie zabierać czasu. Zachęcam tylko radnych żeby dotarli do tej Uchwały Nr VI/14/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Czytać po polsku umiemy,  a tłumaczenie nie bardzo było dla mnie jasne, jeżeli chodzi o słowa Pani Sekretarz. Jeżeli w uzasadnieniu wskazuje się formalizm, który jest przyczyną między innymi do tego, że staje się nasza uchwała nieważna, to jest to jeden z powodów uchylenia tego.    
Skarbnik Gminy p. Anna Maćkowska – Siedmiodniowy termin nie jest terminem zawitym. Nie przynosi żadnych konsekwencji tak naprawdę tylko zdarza się tak, że jeżeli nie był zachowany, to po prostu nas pouczają. Była też tam informacja, że Pan Wójt nie był obecny i nie wytypował żadnego przedstawiciela. Często jest tak, że zgadzamy się z zarzutami, to nie ma takiego obowiązku żeby tam jechać i powiedzieć: „Tak zgadzamy się z tym i poprawimy tą uchwałę.” Nie ma takiej konieczności.  
Przewodniczący Rady – Trzeba było się uderzyć w piersi i nic więcej. 
         W rezultacie dokonanych wyjaśnień, sprawozdanie  z wykonania uchwał podjętych przez Radę gminy w 2013 roku, stanowiące załącznik nr 16 do protokołu, zostało przyjęte przez Radę Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się. 
  
Ad. 20. 
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2014 rok – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w tym zakresie omówiła p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy. 
         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
Dyskusja: 
Przewodniczący Rady – W jakiej technologii ma być wykonywany ten drugi etap budowy tych dróg na osiedlu w Gródku, czyli ul. Miodowa? 
p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Zapomniałam, jak ta płyta się nazywa, z otworami, ażurowa. Ona ma swoja nazwę. Tam następuje samo wchłanianie wód opadowych. Nie będzie kanalizacji deszczowej. To ma zapobiec temu, by trzeba budować kanalizację deszczową.  
Przewodniczący Rady – Nie wiem, czy mieszkańcy będą z tego powodu szczęśliwi, bo słyszałem głosy przeciwne. Nie dalej, jak wczoraj. Nie zapoznawałem się z projektem, tylko usłyszałem komentarze, że mieszkańcom to się za bardzo nie podoba. Tutaj bardziej Pan Krüger może się wypowiedzieć. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – A chodnik też będzie tam? Miałem przyjemność w domu gościć mieszkańców i – że taka droga, i z tych płyt. 
p. Maria Majewska – Szkoda, że do nas z takimi pytaniami nikt  z mieszkańców się nie zgłasza. Projekt jest do wglądu i był do wglądu. W każdym razie przy Szkolnej jest chodnik i jest parking. 
Wójt – Na tym etapie, kiedy zmiany do budżetu są w tym kierunku idące, żeby ogłosić przetarg, jest za późno żeby cokolwiek zmieniać. Tak więc musimy przyjąć to, co jest. Uważam, że ta technologia jest nowoczesna, nie to, że jest ona w jakiś sposób szkodliwa dla mieszkańców. Przekonywali młodzi projektanci, którzy stworzyli tego typu rzeczy i efekt był pozytywny. Tak więc, wierzmy, że będzie wszystko dobrze.    
Radna p. Elżbieta Babińska – Nie wiem, czy lepiej nie byłoby wstrzymać się z realizacją tego projektu i skorzystać z funduszy unijnych i zrobić porządna pieszo-jezdnię dla mieszkańców Gródka. 
Wójt – Gwarantuję, że ona będzie porządna. To jest forma polbruku. Chodzi o to, że tam jest możliwość wsiąkania wody.  Na tej ulicy jest problem z wodą, bo jest zagłębienie, którego nie można w żaden sposób zewnętrznymi odwodnieniami odprowadzić. Należałoby wybudować studnie chłonne, gdzie też nie ma miejsca na to. My tak, czy inaczej, zawsze staramy się robić projekty nie z największym wypasem, tylko to, na co nas stać żeby do nie była droga za 500 tysięcy, niech to jest za 300 ale będzie spełniała wszystkie normy użytkowe, jak przystało na jezdnię na osiedlu. To jest osiedle, gdzie w zasadzie głównie poruszają się piesi, rowery i samochody osobowe. To nie jest trakt do jakichś wielkich, ciężkich wozów.   
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jeśli będzie podbudowa prawdziwa pod drogę to nie ma możliwości wsiąkania w te płyty, bo te płyty nie pochłoną. Nie pozwoli podbudowa pochłonąć wody. To jest tylko opowiadanie bajek. Jeśli byłoby to na pisku – zgoda. 
Przewodniczący Rady – Teraz, to już chyba za późno na te sprawy techniczne. Ja tylko z ciekawości spytałem, bo nie wiedziałem. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Właśnie do technologii, żeby w tym temacie zakończyć dyskusję, bo jest zbyt późno żeby dyskutować    o dokumentacji technicznej, natomiast projektanci, którzy przygotowują dokumentację techniczną, biorą pod uwagę wszystkie uwarunkowania występujące na danym terenie. Nie ten czas dla Rady żeby to rozważać. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Nie będę brał udziału w tej dyskusji. Wydaje mi się, że taka droga bez chodnika, to tylko dla ruchu kołowego, a nie pieszego na pewno.    
Wójt – Na osiedlu w Drzycimiu nie ma żadnych chodników. 
Przewodniczący Rady – Jest pieszo-jezdnia. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Jaki wymiar ma ta droga, jeżeli chodzi o szerokość? 
Przewodniczący Rady – Rozumiem, że Pani Majewska nie jest w stanie odpowiedzieć dokładnie, jaka szerokość ma ta droga. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Chciałabym jeszcze do mojej uwagi, bo ona jest bardzo wąska. Czy nie można by nieco poszerzyć ten pas drogowy poprzez zabranie gruntu szkolnego? 
p. Maria Majewska – Jeżeli chodzi o wątpliwości co do wymiarów tej drogi, projekt został poddany wszelkim konsultacjom i uzgodnieniom ze wszystkimi służbami i doga ma swój wymiar, który pozwala na poruszanie się pojazdów. Inaczej byśmy nie uzyskali uzgodnień branżowych.   
             Po zakończonej dyskusji Uchwała Nr XXXII/219/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok, została poddana pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 10 radnych, 4 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
  
Ad. 21. 
         Zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014-2021 – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały w tym zakresie omówiła p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy. 
         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/220/2014  zmieniająca Uchwałę XIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014-2021 została przez Radę Gminy podjęta przy 4 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
  
Ad. 22. 
           Kolejny projekt uchwały, omówiony przez p. Annę Maćkowską – Skarbnika Gminy, dotyczył udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka. 
           Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały  przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
Dyskusja: 
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy istnieje prawdopodobieństwo, że sąsiednia gmina zaoszczędzi z kwoty, która przekażemy na to zadanie? 
Skarbnik Gminy – Myślę, że nie ma takiej możliwości. 
Przewodniczący Rady – Tu oszczędności nie będzie. To jest ostateczna kwota wynikająca z ustaleń poprzednich, ale przynajmniej nie mamy wątpliwości. 
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXII/221/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
          
Ad. 23.  
  
           Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna” omówiła p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy. 
  
           Opinię pozytywną do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 4 głosy pozytywne, 1 negatywny przy obecności 5 członków Komisji ). 
  
  
Dyskusja: 
  
Przewodniczący Rady – Myślę, że jest to sprawa jednoznaczna, wynika z poprzednio podjętych uchwał. Nie będę tutaj przekonywał. Państwo moje poglądy znacie. Nie muszę ich mówić, a przekonania nie zmienię. 
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXII/222/2014 zmieniająca Uchwałę nr XXXI/207/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna” została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 11 głosów „za”  1 przeciwny i 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 24. 
  
          Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa” omówiła również p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy. 
  
          Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 5 głosów pozytywnych, 1 wstrzymujący się,  przy obecności 6 członków Komisji ). 
           
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
  
          Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXII/223/2014    w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długotermi-nowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa” głosowało 10 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Ad. 25. 
  
        Za zgodą radnego p. Dariusza Podlejskiego odpowiedź na ustną interpelację została udzielona w punkcie „19”  tj. str. 27, 28, 29 ). 
       Na drugą interpelację, pisemną, zostanie udzielona odpowiedź pisemna, która na prośbę radnego zostanie również przesłana pozostałym członkom Rady. 
  
Ad. 26. 
  
Wójt – Sprawa wykupu gruntu od p. ........... toczy się już jakiś dłuższy czas, może się pomylę, ale pewnie ponad dwa lata. W tej chwili doszliśmy do takiego miejsca, gdzie rozpoczęliśmy procedurę wywłaszczenia. Właścicielka tego gruntu przy pomocy swojego radcy prawnego, pełnomocnika, rozpoczęła z nami pertraktacje              w sprawie ewentualnego wykupu. Propozycja ze strony tej Pani jest taka, by za 14 zł za m2 kupić całą działkę sprzed podziału, bo później ona została podzielona geodezyjnie i została wydzielona działka, która w zasadzie jest nam potrzebna, by móc ja przejąć                i korzystać bezproblemowo z drogi gminnej, z drogi publicznej. Na poprzednich komisjach ta sprawę przedstawiałem. Każdy                        z Państwa radnych zapoznał się w jakimś tam procencie ze sprawą. Na dzisiaj przygotowałem stanowisko Rady Gminy, po to by przedłożyć je w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezyjnym, który będzie zajmował się dalszą procedurą wywłaszczenia. Moją rolą, po spotkaniu z przedstawicielami Starosty u nas na miejscu i z pełnomocnikiem Pani właścicielki będzie przedłożenie stanowiska Rady, co do dalszego postępowania. Jako organ wykonawczy stoję na stanowisku, że powinniśmy wykupić, czy przejąć, wykupić, ja chciałem od samego początku wykupić ten grunt, który jest nam potrzebny pod drogę. Natomiast Pani właścicielka takie ceny wysokie, zaporowe ustanowiła na ten fragment nie do przyjęcia, jak dla mnie uważam, co spowodowało dalsze postępowanie dotyczące wywłaszczenia. Doszło do spotkania, na tym spotkaniu została przedstawiona propozycja właścicielki, co do wartości m2 całej tej działki tj. 14 zł. Sugerując radnym na Komisjach, że jest to kwota zbyt wysoka, jak na ugór, który nie stanowi żadnego gruntu, który można by w jakiś konkretny sposób zagospodarować na rzecz naszego społeczeństwa jest to kwota niepotrzebna. Niepotrzebnie byłaby wydawana, dlatego, z informacji, jakie uzyskałem na Komisjach wywnioskowałem, że radni nie są przychylni do tego by taką kwotę przeznaczyć na wykup. Dzisiaj, po piśmie ze Starostwa chciałbym uzyskać od Państwa jednoznaczną deklarację, czy będziemy starali się wykupić ten grunt za kwotę, o której mówię, czyli 14 zł za m2 jako całości, czy też będziemy starali się wywłaszczyć ten grunt, który jest nam potrzebny do drogi                           i wówczas będziemy płacić odszkodowanie. Zapłacimy za ten grunt w formie odszkodowania tylko to, co jest nam potrzebne, co będzie z całą pewnością dużo niższą kwotą niż byśmy wydatkowali na całą ta działkę. Są przygotowane dwa stanowiska. Jedno za tym, by wykupić całość, drugie bu przejąć to poprzez wywłaszczenie, ale tylko ten fragment, który jest nam potrzebny.                  
  
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów poinformować Pana Przewodniczącego                        i pozostałych radnych, że na ustny wniosek Wójta Komisja sprawą się zajmowała i poparła działania Wójta w sprawie wykupu gruntu odnośnie nie zawierania ugody w kwestii tak wysokiej ceny proponowanej przez Panią .............  
  
Przewodniczący Rady – czy inne Komisje się tym też zajmowały? Chciałem spytać, jak już jestem przy głosie, czy znamy mniej więcej kwoty, bo o to pytałem na poprzednich Komisjach właśnie żeby Pan Wójt się przygotował ewentualnie, o jakich kwotach mówimy: o kwocie całości i jaka jest ewentualna kwota po wywłaszczeniu. Te dwie kwoty w przybliżeniu chciałbym znać. 
  
Wójt - Cena za całą działkę tj. 26.180,- zł. Natomiast za ten fragment tj. 175 metrów, to gdybyśmy mieli zapłacić odszkodowanie ceny działki uzbrojonej na tym terenie to może być kwota gdzieś od 15-30 zł, ale gdyby nawet 30 zł to jest 5.250 zł. 
    
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – A za użytkowanie przez ten czas było brane pod uwagę? 
  
Wójt – Pięć lat do tyłu, kwota wynikająca z dzierżawy, gdyby to nawet była brana pod uwagę, jako działka budowlana, no to wartość ta nie byłaby zbyt wielka. Ja może przeczytam, bo zacząłem, ale nie przeczytałem tego stanowiska, co ewentualnie miałoby być przedmiotem głosowania ( tu nastąpiło odczytanie stanowiska Rady w kwestii nie wyrażenia zgody na wykup gruntu, co skutkuje procedurą wywłaszczeniową i odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z przedmiotowego gruntu) stanowiącego załącznik nr 22 do protokołu.  
    
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy Pan Wójt w związku z tym kawałkiem ziemi przewiduje jakieś w przyszłości działania? 
Wójt – O jaki kawałek chodzi? Ten 147 m? On jest zajęty pod nasz polbruk. Tam już jest droga. Działka zajęta pod polbruk, to jest element naszego wykupu. 
  
Przewodniczący Rady – Wywłaszczenia. 
  
Wójt – Przez dwa lata miał być wykup. 
         
       Poddane pod głosowanie Stanowisko Rady w kwestii nie wyrażenia zgody na wykup gruntu, co skutkuje procedurą wywłaszczeniową i odszkodowaniem za bezumowne korzystanie  z przedmiotowego gruntu zostało przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik 22 do protokołu ). 
                   
Radna p. Wanda Wyłupska – Nasza Komisja na swoim posiedzeniu dokonała objazdu dróg gminnych. Byliśmy na placu przy szkole podstawowej i z posiedzenia Komisji wypłynął wniosek: „W przypadku zaistnienia w roku bieżącym wolnych środków w budżecie gminy należy dokonać zlecenia wykonania projektu na utwardzenie placu przy szkole Podstawowej w Drzycimiu.”   
  
Wójt – Jestem jak najbardziej „za” tylko czekam na te wolne środki. Dzisiaj dzwoniono do mnie z Sanepidu, po tej kontroli, która tam była i Pani Inspektor mówiła o tym, że koniecznie trzeba to zrobić. Obiecałem, że po następnej sesji o ile uda się zorganizować takie środki na projekt to ją osobiście poinformuję, że projekt w tym roku uda się zlecić a w przyszłym roku być może nawet uda się wykonać. O projekcie, już jej powiedziałem, że jest szansa.  
  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Myślę, że to zadanie można by wykonać w łączności z tym chodnikiem przy szkole wzdłuż ulicy Broniewskiego.  
  
Wójt – W dwóch, trzech etapach, bo naraz się wszystkiego nie da. Tam z tyłu są płytki, które też należałoby już wymienić. Jest to inwestycja bardzo poważna. 
  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – W uzasadnieniu będzie to wyłącznie dla dobra i bezpieczeństwa dzieci, które chodzą do szkoły no i to również, że nie będą chodziły po błocie.
  
Przewodniczący Rady – Będziemy czujni. Jak będą wolne środki, to będziemy się tutaj zastanawiać i upominać. 
  
Wójt – Wspominałem o tej sprawie już wcześniej na Komisjach, nie wiem, czy wszyscy Państwo mieli okazję to wysłuchać. Chodzi o Firmę MARDO-HAP, która budowała nam Orlika. Firma ta - Konsorcjum w zasadzie, złożyło pozew do sądu o zwrot niesłusznie naliczonych kar za opóźnienie, wykonanie tego zadania pod nazwą Orlik – ich zdaniem. Sąd w pierwszym swoim odruchu spowodował, że należy przystąpić do mediacji. Jest to jakaś forma odsuwania spraw procesowych na sprawy pozaprocesowe typu – zawarcie ugody. Pierwsze spotkanie stron już się odbyło w Bydgoszcz. Mediacje, to taka specyficzna forma porozumiewania, gdzie zachować należy szczególną tajemnicę rozmów, które mają miejsce w trakcie mediacji. Pan mediator od samego początku zaznaczył, że sprawy, które są szczegółowo omawiane podczas mediacji nie powinny wyjść poza ten pokój, w którym byliśmy. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, ale jest to fakt. Powiem Państwu w ten sposób: Obstaję przy tym co zostało wówczas naliczone w formie kar i nie poczuwam się w żaden sposób do tego by jakkolwiek korygować te kwoty. Pan mediator, który ma już doświadczenie w sprawach z samorządami domagał się, a ja rozpocząłem w tym kierunku tok rozumowania, że to nie ja będę decydował czy mamy się ugodzić z tym nazwijmy „Pokrzywdzonym,” który złożył pozew, czy też mamy obstawać przy swoim, bo ja uważam, że te kary zostały naliczone słusznie i nie mamy tu nic do stracenia. Niech skarżący idzie do sądu               i wykaże przed sądem, że nie miał możliwości w odpowiednim czasie, z przyczyn leżących po naszej stronie, dokonać pełnego zadania. Chciałbym prosić tu obecnych radnych by wyrazili poprzez głosowanie, w którym kierunku mają zmierzać moje mediacje. Czy będą to mediacje skłaniające się do tego żeby w jakiś sposób pójść na ugodę? Ugoda wiąże się zawsze z jakimiś stratami, bo to nie może być tak, że wszyscy zyskają. Albo nie iść w to, iść w zaparte i niech skarżący nawet poprzez rozprawę sądową domaga się swoich racji. Chciałbym sprecyzować ewentualnie pytanie: Czy uważacie Państwo, że powinniśmy iść na ugodę z firmą MARDO-HAP, która budowała dla nas Orlika? Takie pytanie w formie głosowania.  
  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ja będę popierał swój wniosek, jeśli w umowie było, że można było naliczyć odsetki, umowa była, że do tego terminu i jeszcze nawet było miesiąc przedłużone, żeby podtrzymywać to zdanie i uważam za słuszne naliczenie odsetek. 
  
Przewodniczący Rady – Od tego trzeba wyjść, czy chcemy głosować taki wniosek? 
  
Wójt – Ja bardzo nalegam. 
  
Przewodniczący Rady – Myślę, że tutaj trzeba zaufać Panu Wójtowi, ponieważ z tych informacji, które uzyskaliśmy raczej nie ma podstawy firma do tego żeby żądać zwrotu tych środków tym bardziej, że jest duża trudność taka, że te oszczędności rozłożyły się na gminę i jeszcze na zmniejszenie dotacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa. Gdyby te pieniądze miały do nas wrócić, to nie wiem, jak by to wyglądało? Wydaje mi się, że nie ma się co podkładać, trzymać się należy tego stanowiska, że słusznie obciążyliśmy firmę kosztami. Jeżeli sąd zdecyduje inaczej, to już są niezbadane wyroki sądu i wtedy będziemy musieli się dostosować. Ja nie widzę powodu żebyśmy mieli się teraz nagle przyznawać do winy, której chyba nie mamy. Jeżeli Pan Wójt prosi o takie stanowisko, to myślę, że możemy tutaj jednogłośnie, czy ktoś ma inne zdanie, to niech je powie, ale myślę, że tutaj nie ma wątpliwości do tego żeby trzymać się tej wersji, że słusznie naliczyliśmy te odsetki. To jest głosowanie do protokołu. Pan Wójt będzie miał wyciąg z protokołu i będzie się tym podpierał, że to nie są jego osobiste pomysły, tylko ma poparcie w Radzie w tym względzie.  Kto z Pań i Panów jest za tym żeby nie układać się                z firmą i podarować im te odsetki tylko stoimy na stanowisku, że słusznie te odsetki naliczyliśmy, tak, kary umowne. Kto jest  „za”? 13 głosów „za”. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Większością głosów przyjęliśmy propozycję Pana Wójta. 
  
Wójt –  Już mówiłem o tym wcześniej na Komisjach. Firma MONDI obecnie – właściciel dawnych zakładów celulozy i papieru od wielu, wielu lat, nawet wcześniejsi właściciele, płacili do gminy Drzycim podatek z tytułu posiadanych gruntów przy rzece Wda na terenie gminy Drzycim. Tych gruntów jest ok. 141.000 metrów, co dawało rocznie dochód w postaci podatku od gruntów w kwocie blisko 100 tysięcy. W styczniu tego roku firma MONDI złożyła deklarację podatkową uwzględniającą te wszystkie metry, które są podstawą do naliczania podatku a niecały miesiąc później przysła pismo, w którym w sposób jednoznaczny żąda od nas zwrotu nadpłaty podatku. Chodzi o kwotę ponad 505 tysięcy i zwrot niniejszej kwoty na rachunek bankowy. W uzasadnieniu piszą: „MONDI Świecie S.A. posiada w wieczystym użytkowaniu grunty w obrębach: Dólsk, Biechowo wszystkie o łącznej powierzchni 141.000 m2. Grunty te sklasyfikowane są, jako pod wodami płynącymi. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. W związku z tym, że MONDI Świecie w latach 2009-2014 płaciła podatek od w/w gruntów, stwierdzamy, że został on zapłacony niesłusznie. Składamy korekty deklaracji za wyżej wymienione lata i wnioskujemy jak na wstępie.”  Myśmy wszczęli postępowanie w sprawie tego wniosku. Rozpocząłem starania o to by przekwalifikować te grunty, które w rzeczywistości nie są wodami płynącymi tylko są zwykłym gruntem w obrębach lasów niekiedy, łąki i pastwiska są wśród tych, tyle, że własnością MONDI. Chcę udowodnić, że te grunty nie są zakwalifikowane zgodnie z ewidencją gruntów, bo oni się opierają o ewidencję gruntów. Działki te, które są wymienione tutaj w ewidencji gruntów stanowią wody płynące, co zgodnie z ustawą podatkową – są zwolnione. W związku z tym, że to właściciel gruntu ma obowiązek mieć aktualny stan w rejestrze gruntów  ( jaka klasa ziemi, czy to jest łąka, pastwisko, las ) powinien to w ciągu jakiegoś określonego okresu przemianować w ewidencji gruntów.  MONDI, jako właściciel tych gruntów, skoro oni twierdzą, że to są wody, a w rzeczywistości nie są wodami, powinni to sami zrobić. My próbujemy im udowodnić, że stan faktyczny tych gruntów stanowi grunt a nie wodę. W związku z czym, będziemy starali się, że nasz geodeta, którego zamierzamy zatrudnić w celu wskazania punktów granicznych, właśnie to wykazał. Sprawa poważna. Myślę, że warto w to się zaangażować po to by nie zwracać tych pieniędzy i po to by te podatki, które wpływały do nas mogły nadal wpływać. Póki co, jest sprawa w toku.     
  
Ad. 27. 
  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski zasygnalizował pilną potrzebę naprawy dachu na remizie w Drzycimiu.  
  
Wójt – Na pewno musimy to ratować. Nie wiem na chwilę obecną, czy to z bieżących remontów budynków komunalnych nam wystarczy, ale musimy rozeznać wartość zadania. Nie robiłem tego do tej pory. Myślę, że zaraz po sesji będzie chwila spokoju i się tym zajmiemy. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski zasugerował, aby sięgnąć po środki z Funduszu Ochrony Środowiska.  
Przewodniczący Rady potwierdził, że wniosek o naprawę dachu złożony został na piśmie, jako OSP Drzycim.    
Radny p. Ryszard Popielas: 
1) Czy gmina poniosła koszty finansowe wycofania klubu Korona z rozgrywek piłkarskich? 
2) Jakie są plany przyszłościowe, pytam dlatego, ponieważ wybudowaliśmy obiekt sportowy chyba pod ta drużynę między innymi. Teraz jakby nie ma celu ten obiekt.   
Wójt – Drużyny piłkarskie, które grają w lidze wojewódzkiej w klasie A, B są stowarzyszeniami, które mają własne finanse. Jeżeli drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek to z tego tytułu ten klub żadnych kosztów nie ponosi. Natomiast Korona Drzycim, jako taka istnieje. W tej chwili prowadzi drużynę młodzieżową. Od ubiegłego roku Pan Waldemar Szamocki, który opiekuje się tą drużyną prowadzi, jeżdżą na rozgrywki, na mecze. Tak więc, Korona jako taka funkcjonuje tylko poprzez jedną drużynę.  Inne kluby na terenie naszej gminy, jest kilka takich klubów. W kilku klubach jest ten sam prezes, który w jakiś sposób próbuje zachęcić naszych mieszkańców do tego żeby rozpoczęli rozgrywki seniorskie. Stadion, który jest zbudowany, można powiedzieć, że dla drużyn dorosłych, z widownią, z pełnym zapleczem. Wszystkie starania prezesa tych klubów opierały się na tym żeby zlikwidować Koronę w postaci dorosłej drużyny. W tej luce nic nowego nie powstało. Rozmawiałem z Panem Waldkiem Szamockim, który opiekuje się drużyna Orlików w Koronie, dał mi pewność, że na jesień, czyli na początek rozgrywek ligowych zorganizuje drużynę seniorów i przystąpią do rozgrywek  w klasie B. To są na razie deklaracje. Jest całe lato żeby to zorganizować. Pod koniec września trzeba w PZPN złożyć dokumenty, aby mieć możliwość uczestnictwa w tego typu rozgrywkach. Miejmy nadzieję, że mu się to uda, bo ciężko na naszym terenie amatorski sport utrzymać.  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski zasugerował, aby dokonać koniecznych napraw w budynku, w którym odbywała się sesja Rady. 
Wójt wyjaśnił, że naprawa dachu została wykonana, bo zaciekało w roku ubiegłym a ewentualne, widoczne ślady po zaciekach, są  obecnie suche. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski zapytał, czy Korona rozliczyła się ze środków finansowych. 
p. Przemysław Zaraś – Korona rozliczyła się z przyznanej dotacji. W tym roku, w związku z tym, że nie przystąpiła do rozgrywek, nie składała wniosku o dofinansowanie. 
Pan  ………………. wypowiedział się na temat swojej skargi. W wystąpieniu podkreślił, niezrozumiały dla niego, powód dla którego przesuwa się termin jej rozpatrzenia oraz inne aspekty w niej zawarte. Odniósł się również do udzielonej odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji w marcu przez radnego p. Dariusza Podlejskiego i do innych materiałów związanych z pracami nad studium.  
  
Ad. 28. 
  
           O godz. 1725 Pan Przewodniczący złożył obecnym radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy życzenia z okazji Dnia Samorządowca. Podziękował za udział w obradach i uznał XXXII sesję Rady Gminy za zamkniętą.                                                                                
 
 
                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                Józef Gawrych
  
Załącznik nr 1 (21kB) pdf
Załącznik nr 2 (21kB) pdf
Załącznik nr 3 (246kB) pdf
Załącznik nr 4 (113kB) pdf
Załącznik nr 5 (62kB) pdf
Załącznik nr 6 (42kB) pdf
Załącznik nr 7 (225kB) pdf
Załącznik nr 8 (225kB) pdf
Załącznik nr 9 (228kB) pdf
Załącznik nr 10 (1184kB) pdf
Załącznik nr 11 (52kB) pdf
Załącznik nr 12 (174kB) pdf
Załącznik nr 13 (52kB) pdf
Załącznik nr 14 (31kB) pdf
Załącznik nr 15 (21kB) pdf
Załącznik nr 16 (520kB) pdf
Załącznik nr 17 (845kB) pdf
Załącznik nr 18 (626kB) pdf
Załącznik nr 19 (32kB) pdf
Załącznik nr 20 (52kB) pdf
Załącznik nr 21 (42kB) pdf
Załącznik nr 22 (511kB) pdf
Załącznik nr 23 (52kB) pdf
Załącznik nr 24 (83kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (11 czerwca 2014)
Opublikował: Jacek Szopiński (11 czerwca 2014, 11:55:28)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (3 lipca 2014, 09:46:44)
Zmieniono: wyłączenie jawności załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 766