PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 29 października 2013 roku

PROTOKÓŁ  Nr XXVII/2013
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 29 października 2013 roku
 
otwartej o godz. 1400
zamkniętej o godz. 1700
 
W sesji udział wzięło 12 radnych - na skład ustawowy 15.
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby: 
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury  i Rozwoju Gospodarczego
5. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego
6. p. Józef Szeligowski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
7. p. Izabela Grzegorz – Kierownik Biblioteki Publicznej w Drzycimiu
 
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady 
 
Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Składanie interpelacji.
7.  Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w Gminie Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
11. Uchwalenie podatków lokalnych na 2014 rok:
      - stawek podatku od nieruchomości,
      - stawek podatku od środków transportowych,
      - ceny 1 dt żyta – do obliczenia podatku rolnego.
12. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( druga edycja).”
14. Zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie nieprawidłowości w Publicznym Gimnazjum w Gródku ( pismo Wojewody ).
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Sprawy bieżące Rady Gminy.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
        Otwarcia XXVII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzonych panie i panów radnych, sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy, Panią Kierownik Biblioteki, Pana Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
        W oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy dwunastu radnych. Radni nieobecni: p. Ewa Kempińska, p. Alicja Rehmus, p. Mirosław Parczyk. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 3.
         Protokół z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy, został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
 
Ad. 4.
        Przewidziany porządek obrad XXVII sesji został zmieniony na skutek złożonego przez p. Wójta wniosku dotyczącego rozszerzenia porządku o jeden temat: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
     Zgłoszona propozycja została przez Radę zaakceptowana. Całość porządku obrad ze zmianą, została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ciąg dalszy porządku  obrad po zmianie i ustaleniu kolejności tematów:
 
 
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
 
7.  Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w Gminie Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
12. Uchwalenie podatków lokalnych na 2014 rok:
      - stawek podatku od nieruchomości,
      - stawek podatku od środków transportowych,
      - ceny 1 dt żyta – do obliczenia podatku rolnego.
13. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( druga edycja).”
15. Zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie nieprawidłowości w Publicznym Gimnazjum w Gródku ( pismo Wojewody ).
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy bieżące Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
          Informację z realizacji zadań bieżących między sesjami przedstawił p. Wójt ( załącznik nr 3 do protokołu ).
 
Ad. 6.
        Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
       Dodatkowe informacje do sprawozdania ( załącznik nr 4 ) z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 w Gminie Drzycim przedstawiła p. Monika Gajewska. Dotyczyły one wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Gródku.
 
Przedmiot egzaminu Średni wynik w gimnazjum Średni wynik w kraju Średni wynik w województwie Język polski 55,1% 62% 61% Historia i wiedza  o społeczeństwie 50,6% 58% 56% Matematyka 40,5% 48% 46% Przedmioty przyrodnicze 51,9% 59% 57% Język angielski (poziom podstawowy) 47,4% 62% 60% Język angielski (poziom rozszerzony) 51,5% 43% 45% Język niemiecki (poziom podstawowy)   50,1% 55% 58% Język niemiecki (poziom rozszerzony) 25,6% 37% 40%
 
     Uwag i zapytań do sprawozdania nie wniesiono.
 
Ad. 8.
       Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych omówiła p. Monika Gajewska.
      Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
      Głosów w dyskusji nie było.
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/166/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do realizacji projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.
       Wniosek sołectwa Drzycim ( załącznik nr 6 ) i projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku przedstawiła p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego.
      Pozytywne opinie do przedmiotowej uchwały przedstawili:
p. Wanda Wyłupska – opinia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
p. Zygmunt Wycinek – opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Dyskusja:
         Głos zabrała radna p. Elżbieta Babińska podkreślając, że zaplanowany do realizacji chodnik w Drzycimiu będzie służył nie tylko mieszkańcom Drzycimia.
       Przewodniczący Rady dodał, że nie podoba mu się podział pozostałych środków na realizację zadań w sołectwie Drzycim, który został dokonany poprzez suwerenną decyzję zebrania wiejskiego i należy się z tym zgodzić.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/167/2013 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2014 roku została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 9 głosów „za” i 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 10.
          Sprawozdanie z dokonanej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przez Komisję Rewizyjną nt. działalności związanej z gospodarką ściekową, przedstawił p. Edmund Szymczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przedstawione Radzie sprawozdanie łącznie z wnioskami, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Dyskusja:
Radna p. Wanda Wyłupska – zabrakło mi wyjaśnienia skąd wzięła się stawka dotacji, o którą wnioskował zakład o 1m3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stawka jest wynikiem kosztów odprawy rentowej i opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury. Stanowiło to dodatkowy koszt, na co zakład nie posiadał pieniędzy. 
Wiceprzewodniczący Rady p Dariusz Podlejski – Czy do materiałów na sesję każdemu z radnych przesłano ten protokół ?
Przewodniczący Rady – Nie.
Wiceprzewodniczący Rady p Dariusz Podlejski – W takim razie nie mieliśmy możliwości zapoznać się z tym protokołem a szkoda. Byłoby teraz więcej pytań i dyskusja mogłaby się rozwinąć. Na bazie tych materiałów, które ma Pan Przewodniczący widać, że obsługa samego ZGK jest chyba za droga. Nie ma daty sporządzenia protokołu. Nie wiemy, kiedy ten protokół był sporządzony. Na przyszłość, żeby każdy z radnych mógł wcześniej zapoznać się z takim protokołem po to, żeby mógł przygotować się do dyskusji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że protokół został sporządzony po kontroli, a daty nie wpisał Kierownik ZGK podpisując go.
Wiceprzewodniczący Rady p Dariusz Podlejski – Są do materiały jawne, więc pozostali radni powinni mieć możliwość zapoznania się z nim, skoro w porządku obrad jest taki punkt.
Przewodniczący Rady – Nie przesyłaliśmy tego protokołu z tego względu, że nie podejmujemy tutaj żadnej uchwały, przyjmujemy to do wiadomości. Chciałem żeby ten punkt był przed punktem następnym dotyczącym ustalenia taryf po to, żebyśmy świadomie podejmowali następną uchwałę. Nie wysłaliśmy tych materiałów  ze względów oszczędnościowych, bo to dosyć obszerny materiał. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani możemy go przekazać.
        Radni zadecydowali, aby przesłać wszystkim kopię sprawozdania z dokonanej kontroli.
Przewodniczący Rady – Ja ten protokół otrzymałem wcześniej, mogłem się z nim zapoznać i znałem zapisy tego protokołu. Został on tutaj w całości odczytany żeby nie było niedomówień. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Tam były przedstawione koszty ścieków za poszczególne lata: w 2011 – 3,14 ; w 2012 – 2,96. Czy to są koszty z kosztami zarządu, czy bez? Skoro koszty były niższe niż cena ścieków, to na jakiej podstawie wnioskujecie o datację?
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – wielkości, które były podane, to ścieki oczyszczone, natomiast zupełnie inną rzeczą jest ilość ścieków, która jest wyfakturowana, która wynika z ilości pobranej wody. Tutaj jest dość znaczna różnica wynikająca z podłączeń wody deszczowej i takich nielegalnych zrzutów. My licząc i przedstawiając Państwu stawki podajemy koszty na podstawie tego, co fakturujemy. Te stosunkowo niskie wartości wynikają z rzeczywistego przerobu przez oczyszczalnię. Ilość jest większa i ta cena rozkłada się bardziej korzystnie i jest niższa stawka tych ścieków.
Przewodniczący Rady – Bardziej zrozumiałe będzie powiedzenie ile ścieków jest fakturowanych a ile jest rzeczywiście przerabianych.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – Na dzień dzisiejszy ok. 115 m3 wpływa do oczyszczalni, natomiast w dni deszczowe, czy weekendy, gdzie prawdopodobnie są też zrzuty nielegalne, to nawet 130 – 140 metrów dziennie. Zdarza się 20 metrów różnicy.
Przewodniczący Rady – Ładunek jest taki sam, bo o tym mówimy. Oczyszcza się wodę a nie ładunek.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – Ale to powoduje pewne zachwianie.
Radny p. Edmund Szymczak – Około 12 tysięcy m3 ścieków umyka bokiem. Trzeba zobaczyć, czy to jest wina licznika zrzutów. Po prostu temu trzeba się przyjrzeć. Inaczej będziemy liczyli, że koszty się zgadzają a pieniędzy będzie brakowało. Stawka będzie niższa ze względu na to, że liczymy całość ścieków, koszty te które są rzeczywiste a przychód będzie mniejszy.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Zgłaszałem zimą, że ten problem jest w sobotę i niedzielę. Nie są podłączone posesje a studzienki są. Przybywa tych ścieków.  Czy poczyniliście jakieś kroki w tym zakresie? Gdzie woda deszczowa wpływa do kanalizacji?
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski -  Razem z Urzędem jest podjęta akcja żeby tych mieszkańców, którzy nie są podłączeni podłączyć do kanalizacji. Na dzień dzisiejszy się podłączają. W ostatnim czasie trzy osoby się podłączyły. Reszta próbuje się podłączyć. Myślę, że pojedyncze przypadki zostaną, które trzeba będzie przymusić. Jeżeli chodzi o zrzut wody deszczowej, myślę że to dotyczy głównie osiedla domków jednorodzinnych w Drzycimiu. Tutaj będziemy musieli przeprowadzić akcję kontrolną żeby stwierdzić, kto jest podłączony z deszczówką do kanalizacji, a kto nie jest. Jest to skomplikowana sprawa, ale planujemy takie działania przeprowadzić i ten problem rozwiązać.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Szczególnie prosiłem zwrócić uwagę tam, gdzie wywożą ścieki a nie mają możliwości spuszczenia i spuszczają do studzienki. Jest takie podejrzenie i trzeba to sprawdzić. Ja to czuję w sobotę lub w niedzielę, ale przeważnie w sobotę, piątek.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – Czasami ludzie bardziej nas pilnują niż my ich. Czasami się nie da upilnować. Przyłączanie tych pojedynczych przypadków do kanalizacji powinno częściowo problem wyeliminować.
 
 
Ad. 11.
         Wprowadzenia w temat dokonał p. Wójt: „Przygotowaliśmy projekt dotyczący przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim. Zakład Gospodarki Komunalnej złożył wniosek o przedłużenie obowiązujących dotychczas taryf (załącznik nr 9). Rozmawialiśmy na komisjach na temat tego wniosku oraz projektu uchwały. Ja uważam, że powinniśmy przyjąć w takim kształcie tę uchwałę i cieszyć się, że nie musimy obciążać naszych mieszkańców większymi kosztami w przyszłym roku.”  
         Opinie do projektu uchwały kolejno przedstawili:
- p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – opinię pozytywną.
- p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – „Komisja wstrzymała się od głosu.”
- p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – opinię pozytywną.
Dyskusja:
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Na Komisji ds. Kultury dyskutowaliśmy na temat dwóch stawek za ścieki. Miało to być już na dzisiaj przedstawione, czemu jest taka różnica.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – To wynikało z wcześniejszych kalkulacji prawdopodobnie z tego, że Zakład nie ponosi kosztów oczyszczania tych ścieków, bo odprowadza je do oczyszczalni Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk.” Taka stawka była ustalona. Koszty w Gródku w bieżącym roku będą się kształtowały w granicach 30 tysięcy. Tych ścieków jest stosunkowo niedużo. Przy zwiększeniu skuteczności ściągalności należności w stosunku do Zakładu, chcielibyśmy utrzymać tą stawkę. Pozostałe też. Coraz trudniej przychodzi ludziom regulowanie należności, społeczeństwo niestety jest coraz biedniejsze. Jakieś kolejne podwyżki niekoniecznie przyniosą spodziewany skutek i zwiększenie wpłat do zakładu. Przy większej skuteczności ściągania zadłużenia, utrzymanie przez kolejny rok tej stawki powinno mimo wszystko zbilansować dochody. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Chciałbym wiedzieć ile płacimy za metr i czy starcza nam na obsługę?
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – Spółdzielni płacimy 3,50 zł. Zostaje nam 20 groszy.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy to starczy?
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – Szczerze powiedziawszy nie do końca. W związku z tym, że jest to nieduża ilość ścieków, w tym nie chcielibyśmy podnosić opłat. Jeżeli Państwo radni uważacie, że stawka jest za niska to z naszej strony nie widzimy przeszkód żeby podnieść stawkę.
Przewodniczący Rady – Mówimy o konkretnym projekcie uchwały i ewentualnie, czy są jakieś wnioski konkretne z sali ? To powinno być wyliczone wcześniej i raczej trochę jest za późno na ustalanie nowych stawek, ponieważ my przyjmujemy to, co nam przedstawia zakład komunalny i opinia p. Wójta. Nie bardzo jest możliwość jakiejkolwiek regulacji w tej sprawie. Dzisiaj mamy to, co mamy.
          Więcej głosów w dyskusji nie było.
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVII/168/2013 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim opowiedziało się 7 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przerwa w obradach  ( 1500  -  1510 ).
Ad. 12.
      Ogólnego wprowadzenia w temat podatków lokalnych na 2014 rok dokonał p. Wójt.
a) stawki podatku od nieruchomości
     Opinie przedstawili kolejno:
1) p. Wanda Wyłupska – w mieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – opinię pozytywną.
2) p. Elżbieta Babińska – w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej -  „W zakresie stawek podatku od nieruchomości Komisja zaopiniowała większość stawek zaproponowanych przez Wójta oprócz pozycji 
od budynków lub ich części:
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – propozycja 19,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych - propozycja 5,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
 
3) p. Zygmunt Wycinek w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów:
„Projekt uchwały w tym zakresie uzyskał opinię negatywną ( 6 głosów przeciwnych), natomiast projekt z wypracowanymi zmianami:
od budynków lub ich części:
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - propozycja 19,- zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych 5,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, uzyskał opinię pozytywną.”
Dyskusja:
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Do punktu b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponuję 19,- do 19,50 zł, bo mało mamy zakładów na terenie naszej gminy. To są duże koszty. Większy jest też podatek od garażu niż od całego mieszkania. 
         Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał zatem pod głosowanie, stawki sporne tj.:
od budynków lub ich części b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   od 1m2 powierzchni użytkowej
 
rozpoczynając od najwyższej:
 
- propozycja Wójta 19,57 zł   - 2 głosy „za” 10 przeciwnych
- propozycja Komisji ds. Kultury – 19,50 zł  - 1 głos „za” 10 przeciwnych i 1 wstrzymujący się,
- propozycja Komisji ds. Budżetu i Finansów – 19,00 zł – 10 głosów „za”,  1 przeciwny i 1 wstrzymujący się.
 
     od budynków lub ich części e) pozostałych od 1m2  powierzchni użytkowej
 
rozpoczynając od wyższej:
 
- propozycja Wójta – 5,53 zł – 3 głosy „za” 8 przeciwnych i 1 wstrzymujący się,
- propozycji dwóch Komisji – 5,45 zł  - 9 głosów „za” 2 przeciwne     i 1 wstrzymujący się.
       W przeprowadzonych głosowaniach przeszły stawki: 19,00 złotych od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  od 1m2 powierzchni użytkowej
 
i  5,45 złotych od budynków lub ich części pozostałych od 1m2  powierzchni użytkowej.
 
         Do pozostałych stawek uwag nie wniesiono. Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVII/169/2013 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na rok 2014 głosowali wszyscy obecni radni. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
b) stawki podatku od środków transportowych
      Przewodniczący Komisji Rady przedstawili pozytywne opinie do propozycji przedstawionych przez Wójta Gminy.
      W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
      Za poddana pod głosowanie Uchwałą Nr XXVII/170/2013                  w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 opowiedziało się 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
c) cena 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
      Przewodniczący Rady podkreślił, że projekt uchwały               w tym względzie uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
      W ocenach Komisji Rady, propozycja Wójta Gminy tj. kwota – 50 złotych uzyskała opinię negatywną. Komisje zgłosiły propozycję dotyczącą kwoty 47,00 złotych.
      Głosów w dyskusji nie było.
      W wyniku głosowania 1 głos „za” 5 przeciwnych i 5 wstrzymujących się, propozycja Wójta upadła. Za kwotą 47,00 złotych opowiedziało się 9 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/171/2013                    w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku na terenie Gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
       Po podjęciu uchwały głos zabrała p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy wyjaśniając kwestię podatku leśnego na 2014 rok. Wyjaśniła, że corocznie, do obliczenia podatku leśnego                        w naszej gminie przyjmowana jest średnia cena sprzedaży drewna tartacznego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. W związku z tym, że komisje tym razem też nie wystąpiły               o jej obniżenie, w roku 2014 kwota 171,05 zł posłuży jako podstawa obliczenia podatku leśnego.
 
Ad. 13.
a)        Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok przedstawione na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów i zmiany konieczne „z ostatniej chwili” ( spisane wytłuszczonym drukiem w materiałach dla radnych )  przedstawiła p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy.
           Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian przedstawił p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
            W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
            Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVII/172/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
b)       Zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 przedstawiła również p. Anna Maćkowska Skarbnik Gminy.
         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawił p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/173/2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2013-2021 została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 10 głosów „za” i 2 wstrzymujące się. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14.
         Omówienia tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( druga edycja)” dokonała p. Ludwika Rezmer Sekretarz Gminy: „Jak sama nazwa wskazuje jest to projekt, którego ma nastąpić druga edycja. Pierwsza edycja nie wiązała się dla Gminy Drzycim ze środkami finansowymi, czyli z udziałem własnym. W związku z tym, że druga edycja wiązałaby się  z finansowaniem części tego projektu dzisiaj chcielibyśmy uzyskać Państwa zgodę, albo nie. Co do przystąpienia do tego projektu – na czym to ma polegać: dla Gminy Drzycim przewidziano wsparcie w postaci szkoleń, zestawu komputerowego i łącza internetowego na okres 24 miesięcy trwania projektu oraz 5 lat trwałości projektu dla mieszkańców gminy, którzy nie mają dostępu do Internetu i nie mają wyposażenia w komputery, czyli osób niepełnosprawnych i uczniów, którzy kwalifikują się do stypendium socjalnego oraz dla gospodarstw domowych tzw. ubogich. Na dzień dzisiejszy tych wniosków nie mamy 35, jest ich mniej – na razie 14. Być może tyle zostanie. Do końca października jest termin składania takich wniosków. Osoby niepełnosprawne muszą się legitymować stopniem umiarkowanym lub znacznym. Lekki stopień nie uprawnia do otrzymania takiego wsparcia. Koszty dla gminy byłyby ponoszone dopiero od roku 2016, w latach 2016-2020. Największe byłyby w roku 2016 i w kolejnych latach mniejsze  w takiej samej wysokości do roku 2020. Z wyliczeń, których dokonało Województwo wynika, że koszt na jednego beneficjenta (pokrywany przez gminę) wynosiłby w ciągu 5 lat finansowania 3.200 złotych. W związku z tym, że do końca października mamy się określić i zawrzeć porozumienie z Samorządem Województwa, więc dzisiaj konieczne jest podjęcie tej uchwały o przystąpieniu do tego projektu. Chcę tu jeszcze powiedzieć, że jeżeli gmina do projektu nie przystąpi, nasi mieszkańcy z tego w żaden inny sposób nie skorzystają. Przygotowane jest już porozumienie, gdzie Województwo wyliczyło te pieniądze, które byłyby naszym udziałem, przy założeniu, że radni się na to zgodzą, i dla 35 mieszkańców Gminy Drzycim w okresie trwałości projektu w roku 2016 Gmina musiałaby wyasygnować 44.800 złotych i w latach 2017-2020 po 16.800 złotych każdego roku przy założeniu, że będzie to 35 osób oczywiście, ale nie zanosi się na to na dzień dzisiejszy chyba, że znowu nastąpi przedłużenie terminu składania wniosków.”
        Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
         Opinię negatywną przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek umotywował stanowisko Komisji ds. Budżetu i Finansów: „W trakcie dyskusji przedstawiono wiele różnych aspektów i okoliczności związanych z tym projektem uwzględniając zarówno koszty gminy, jak i dzielenie społeczeństwa gminy ze środków samorządu. Członkowie Komisji wskazywali, że takie scedowywanie pomocy społecznej przez samorządy stanowi swego rodzaju rozróżnianie poszczególnych obywateli ze względu na ich majątek, na ich niepełnosprawność, ponieważ tych argumentów się używa proponując pomoc, natomiast nie bierze się pod uwagę okoliczności, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji tego projektu jak zamieszkiwanie ewentualnych beneficjentów w granicach poza terenem możliwości łączy cyfrowych. Takie również i inne sytuacje były w trakcie komisji, przy negatywnej opinii podnoszone.”
            W związku z tym, że więcej głosów w dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ( druga edycja)” pod głosowanie. W wyniku głosowania ( 2 głosy „za” 2 przeciwne i 8 wstrzymujących się ) uchwała nie została przez Radę Gminy podjęta. Odrzucony projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
       
Ad. 15.
          Wprowadzenia do tematu „Zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie nieprawidłowości w Publicznym Gimnazjum   w Gródku” dokonał Przewodniczący Rady Gminy: „Żeby przedstawić kontekst sprawy należy odczytać pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ( tu nastąpiło odczytanie pisma, które stanowi załącznik nr 17 do protokołu ). Pan Dyrektor podpisał zamówienie z datą 25 sierpnia 2007 r. a dyrektorem został z dniem 1 września 2007, czyli 5 dni przed oficjalnym objęciem funkcji, bo pewnie po konkursie już było, a jeszcze nie objął funkcji ponieważ do końca sierpnia pełnił funkcję dyrektora poprzedni dyrektora. Tutaj jest załączone pismo z kontroli, którą przeprowadziło Kuratorium. Jest tu kopia zamówienia, protokół  z kontroli doraźnej, pismo Pana Nowaka, który złożył ten wniosek. Żeby tą sprawę załatwić podjąłem czynności takie żeby przedstawić ją na posiedzeniu Rady Gminy, ponieważ Przewodniczący Rady nie działa sam. W związku z tym wystosowaliśmy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informację    o planowanej na 29 października sesji Rady i dopiero wtedy sprawa ta zostanie rozpatrzona przez Radę Gminy i właśnie w ten sposób sugerowaliśmy, że zlecimy działania kontrolne. Dlatego zaproponowałem taki a nie inny punkt. Chodzi o to, że generalnie sprawy kontrolne przeprowadza Komisja Rewizyjna. Tutaj na posiedzeniu plenarnym, możemy oczywiście jakieś decyzje podejmować natychmiast, bo znamy sytuację, ale stwierdziłem, że organem kontrolnym, właściwym do przeprowadzenia kontroli  i omówienia tych zarzutów, ewentualnie przedstawienia wniosków jest Komisja Rewizyjna. I jeszcze będzie czas na uzyskanie opinii radcy prawnego w tej sprawie, o co bym prosił, żeby komuś nie zrobić krzywdy ale też, żeby nie być posądzonym o bezczynność organu. Znając sprawę musimy ją od początku do końca załatwić. Nie możemy udawać, że jej nie widzimy i nie przystąpimy do jej wyjaśnienia. W związku z tym proponuję żeby zlecić tą sprawę Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna na następnej sesji przedstawi swoje wnioski. Prosiłbym Pana Wójta, aby radca prawny przedstawił opinię w tej sprawie i wtedy Rada Gminy podejmie swoje stanowisko, czy tą sprawę przekazać do dalszego postępowania właściwym organom, czy uznać, że się nic nie stało. Jest to nasze zadanie na posiedzeniu, ale wydaje mi się, że następnej sesji. Tyle z mojej strony żeby nie być posądzonym o jakieś pochopne działanie.”
Dyskusja:
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski –  Odczytał tutaj Pan Przewodniczący pismo skierowane do Rady, w którym na samym początku …. mnie to, że doszło do przekroczenia uprawnień dyrektora przez podpisanie zamówienia na meble w 2007 roku. Czyli zaistniało przypuszczenie popełnienia czynu zabronionego. Nie nazywam tego specjalnie przestępstwem, tylko czynem zabronionym, ponieważ to podlega dopiero sprawdzeniu. Mam duże wątpliwości, czy powinna to robić nasza Komisja Rewizyjna z uwagi na pewne niedociągnięcia, które już dzisiaj wytknąłem Komisji i na to, co jeszcze mam teraz zamiar powiedzieć. Mam przed sobą protokół naszej Komisji Rewizyjnej, która już raz rozpatrywała dane dotyczące szkoły w Gródku. Ta Komisja zebrała się na posiedzeniu 14 czerwca 2011 roku a swoje wnioski napisała, zbierając się drugi raz, po to żeby to napisać 27 stycznia 2012 roku. Wnioski – to jest jedno zdanie. Tego nie będę czytał, bo dotyczy też fragmentu jednej tylko, wyrywkowo znanej sprawy, sprawy dosyć poważnej, która dzisiaj ma swoje konsekwencje w prokuraturze. Aby nie rozwijać się bardziej i nie podważać tego, co robi nasza Komisja Rewizyjna, wnioskuję o to by Rada Gminy zajęła stanowisko właśnie w tej sprawie, które to miałoby dotyczyć tego, czy Pan Przewodniczący skieruje sprawę do organów ścigania od razu, czy po zbadaniu przez Komisję Rewizyjną. Ja wnioskuję tu o to żeby to zrobił na bazie stanowiska Rady Gminy, bezpośrednio bez badania przez Komisję Rewizyjną.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Protestuję Panie radny Podlejski, na stronnicze wystąpienia i okłamywanie pozostałych radnych pokazując dokument  i nie wyjaśniając dlaczego tak, a nie inaczej został sporządzony. Po pierwsze powiedział Pan nieprawdę  w dniu dzisiejszym na sesji mówiąc, że Komisja sporządziła protokół z kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej nie wpisując daty. Komisja wpisała, że kontrolę przeprowadzono w dniu 1 października. Skoro tak napisała w protokole, czyli tak było.  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – To nie jest równoznaczne. Nie jest tam napisane, że sporządziła protokół. Jest napisane, że  przeprowadziła w tym dniu kontrolę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Można przeczytać cały tekst i wtedy będzie wszystko jasne. Nie dopilnowano wpisania daty na końcu protokołu przez osobę, która była kontrolowana. To są dwie różne sprawy. Następna sprawa – protokół z kontroli w gimnazjum, jeżeli byśmy czytali treść protokołu, to byśmy wiedzieli, że Komisja czekała na rozstrzygnięcie sądu, aby zakończyć protokół. Dlatego trwało to pół roku. Komisja badała nie sprawę, jakąś podnoszoną przez Pana Nowaka, tylko sprawę niezgodnego z prawem zwolnienia nauczyciela – pana Sebastiana Żelaznego. W tym czasie Pan Sebastian Żelazny się odwoływał. Komisja czekała na rozstrzygnięcie sądu, by nie podejmować wniosków niezgodnych    z prawem. To jest logiczne dla mnie. Prosiłbym o nie manipulowanie protokołami, tekstami tylko ustalanie faktów takimi, jakie są. Takie w mojej ocenie jest stanowisko Pani Wojewody, która jeżeli miałaby świadomość konsultując ze swoimi radcami prawnymi, że czyn zabroniony przez pana Dyrektora Janiaka ma wymiar tak wielki, iż należy powiadomić organy ścigania, podejrzewam uczyniłaby to nie przekazując sprawy do samorządu, który poprzez swoją Komisję Rewizyjną takie sprawy bada, kontroluje i prowadzi. Natomiast, jeżeli chodzi o kompetencje Komisji może Pan złożyć wniosek w każdej chwili o odwołanie Komisji Rewizyjnej. Z chęcią zrzeknę się pracy w tej komisji.     
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Nie składam takiego wniosku o odwołanie radnych z pracy w komisji. Jeżeli chodzi o mój wniosek, go podtrzymuję do oceny radnych. Jeżeli chodzi o to, co zawiera treść protokołu sporządzonego 27 stycznia 2012 roku jest on do dyspozycji radnych, jeżeli ktoś chce się zapoznać. Jaki będzie wniosek pracy prokuratury, o ile przejdzie mój wniosek, czy ona umorzy z powodu przedawnienia, czy podciągnie to pod inną kwalifikację, która nie pozwoli na to, to już nie leży w mojej ocenie, ale uważam, że skoro doszło do tego, że jest podejrzenie popełnienia czynu zabronionego i wskazuje się to w piśmie, że doszło do przekroczenia uprawnień, to mam prawo taki wniosek złożyć i składam.         
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie radny, ja uważam, że jeśli chce Pan taki wniosek złożyć do prokuratury, to jako funkcjonariusz może Pan złożyć nie naciskając tutaj radnych. Nawet obowiązek ma Pan złożyć.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski  - Podniesiony temat został na forum Rady, jeszcze nie wypłynął  żaden wniosek. Nie doszło do głosowania projektu uchwały, nie doszło do głosowania mojego wniosku. Jeżeli my zostaliśmy zobligowani do zabrania głosu w tej sprawie, to najpierw ten głos a co zrobimy dalej, to każdy powinien wiedzieć indywidualnie. Jeżeli ten głos Rady będzie taki, że Pan Przewodniczący ma złożyć wniosek do prokuratury, to go złoży, bo taka będzie wola Rady. Jeżeli ja będę miał osobiście to zrobić i uznam za stosowne zrobić to jutro, czy za jakiś czas, to to zrobię.
Radny p. Jerzy Krüger – Przysłuchuję się dyskusji i stwierdzam, że wszyscy w tej dyskusji mają rację. Problem bierze się z tego miejsca, że dwóch panów zaangażowanych w spór nie żyje                   w zgodzie i próbują w tę niezgodę włączyć całą Radę. Nie dziwię się stanowisku Przewodniczącego, że musi coś z tym zrobić, ale wysyłanie Komisji Rewizyjnej do gimnazjum to jedynie dowiemy się to, co już wiemy, czyli „ nie muszę wchodzić do wody, żeby stwierdzić, że jest mokra.” Z całym szacunkiem dla członków Komisji Rewizyjnej – nie są oni prawnikami, nie rozstrzygną, czy to, co się wydarzyło, czy to miało znamiona jakiegoś wykroczenia, przestępstwa, nieprawidłowości. Mogą stwierdzić jedynie fakty, a te fakty są wszystkim znane. Według mnie mija się to z celem.  W związku z tym, mimo wszystko trzeba ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Przemyślałem sobie ten temat w domu. Dlaczego naszymi rękami ma być rozwiązany ten problem? Jeżeli zdaniem Pana Nowaka zostało popełnione jakieś przestępstwo, niech on to zrobi i niech zgłosi do prokuratury i niech „nie wciąga” ludzi                    z Rady Gminy. Jeśli ma rację, prokuratura będzie rozmawiała z nim a nie z nim poprzez nas.  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – To, co Pan Krüger powiedział, to tak powinno być, ale my zostaliśmy zobligowani do zajęcia stanowiska przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Musimy to zrobić, wykonać, jakby polecenie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pani Wojewoda zna fakty i nie chce potwierdzenia tych faktów. Zgodnie z sugestią Pani Wojewody Rada Gminy, nie istotne czy Komisja, może wyznaczyć, może jakieś uprawnienia dać jednemu radnemu, który bardzo chce  i jemu to zlecić. Rada Gminy ma zbadać sprawę w celu stwierdzenia wszystkich okoliczności, jakie zaistniały w tej sytuacji, nie faktów i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji. Powinniśmy raczej tej sugestii się trzymać. Natomiast wskazanie do prokuratury, mają panowie rację, można to zrobić niezależnie od Rady Gminy, niezależnie od włączenia się w ten spór pomiędzy obydwoma panami.      
Przewodniczący Rady – Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Jeżeli nastąpiło jakiekolwiek wykroczenie pracownicze, to są różne rodzaje wykroczeń. Można za te wykroczenia ponosić konsekwencje karne i tak samo konsekwencje służbowe. Są różne kwalifikacje tych czynów. Chciałbym otrzymać informacje od Komisji Rewizyjnej, jak do tej sprawy podejść, bo mamy sprawę wyjaśnić, a nie mówić o swoich odczuciach. Ja osobiście oczekuję od Komisji, nie mówię tutaj, jakie stanowisko podejmie Rada, dostosuję się do tego oczywiście, bo nie działam sam, tylko w imieniu Rady. Jeżeli Rada podejmie uchwałę większością głosów, w sprawie przekazania sprawy do prokuratury, ja oczywiście przekażę. Skierowałem sprawę do Komisji Rewizyjnej, ponieważ w imieniu Rady wyjaśnia wszystkie sprawy i prowadzi dochodzenie nasze wewnętrzne właśnie Komisja Rewizyjna, nie nikt inny. Takich spraw, na posiedzeniu plenarnym, bez przygotowania właściwego, nie powinno się tutaj podejmować. To jest moje zdanie osobiste. Dostosuję się oczywiście do tego, co Rada zdecyduje. Tutaj należy wziąć pod uwagę, jakie rodzaje konsekwencji należy wyciągnąć. Konsekwencje karne, czy służbowe. Oczekuję, aby Komisja coś zasugerowała i tu będzie ten czas, aby przygotować później opinię radcy prawnego. Tej opinii jestem też bardzo ciekaw, bo tutaj będzie pod względem prawnym jakaś podpowiedź, jak do tego podejść, bo nikt z nas prawnikiem nie jest. Tutaj dwaj panowie radni mają większe doświadczenie w sprawach karnych i nie neguję, czy mają rację, czy nie, ponieważ nie znam się na tych sprawach. Przygotowaliśmy taki projekt uchwały, żeby właśnie, całą procedurę, tę ostrożność wykazać, żeby nie osądzać od razu, bo jak ją zakwalifikować też po prostu nie wiem. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Pan Wójt, jako zwierzchnik bezpośredni, może poczynił jakieś kroki w tym kierunku? Może jest już wcześniej podjęta jakaś decyzja?    
Wójt – Nie chciałem się włączać do dyskusji. Dla mnie jest to temat odpowiedzialności pracowniczej, czyli w tym przypadku mój podwładny dokonał jakiegoś czynu, który został tu określony, jako zabroniony, czy coś w tym rodzaju. Jeżeli ja zaakceptowałem swego czasu tą fakturę, czyli zaakceptowałem to, że poniósł wydatek wcześniej, przed objęciem stanowiska tak też zaakceptowałem w tym momencie to, co zrobił. Nie miałem wówczas świadomości tego, co się wówczas dokonało. Dzisiaj,z perspektywy kilku lat wracamy do czegoś, co nie miało dla budżetu żadnego uszczerbku.  Ta sytuacja spowodowała, że dnia 1 września w tym gimnazjum rozpoczęto zajęcia w normalnym terminie. Remont, który był prowadzony w tym czasie w wakacje, jest szkoła przewrócona do góry nogami. Kto z Państwa może miał okazję być w sierpniu, to wie jak wygląda szkoła przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wszelkie poczynione, jeszcze przez nie pełniącego funkcji, ale już po wygranym konkursie człowieka, który zaangażował się w to, nie siedział w domu i nie czekał, że przyjdzie pierwszego i usiądzie na fotel i powie „teraz ja tu rządzę” tylko już od lipca, sierpnia zaczął pracować na rzecz szkoły, w której jeszcze nie miał ani dodatku funkcyjnego ani żadnych innych dyrektorskich apanaży. Znając sytuację, wiem że pani  dyrektor, która pełniła funkcję do pierwszego września zrzekła się podejmowania jakichkolwiek decyzji. Pan Dyrektor w dobrej wierze poczynił, to co poczynił. … Czy my, jako radni, ludzie którzy w jakimś sensie jesteśmy odpowiedzialni za dyrektora, który został przez konkurs powołany, czy to jest jakieś przestępstwo które powinno w niego w jakiś dotkliwy sposób uderza ? Ja jestem daleki od tego, ponieważ całe działania były w dobrej wierze i tylko w ten sposób ja bym oceniał tą sytuację.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Nie powinniśmy brać na swoje barki odpowiedzialności za te czyny, które są niezgodne z prawem, ale też i ja nie oceniam tego w taki sposób, że jest to coś niegodnego z prawem, ani też prokuratura nie będzie od razu sondażowała w jedną, czy w drugą stronę. Ona może stwierdzić, że nie zaistniało żadne przestępstwo. Ona tylko zbada tą sprawę pod kątem prawnym. Dlatego też, skoro my, radni  z Komisji Rewizyjnej nie mają takiej wiedzy w tym zakresie, a jest … przypuszczenie, to takie sprawy kieruje się do zbadania właśnie do organów prokuratury. Nie po to żeby już od razu przesądzić o czyimś losie, tylko po to żeby sprawdzić, czy rzeczywiście zaistniał taki czyn, który będzie podlegał ocenie sądu.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Proponuję wykonać zalecenie Pani Wojewody. Niech Komisja jedzie, stwierdzi fakty. Nie naszym celem jest ocenianie się.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Proponuję przeprowadzić głosowanie i faktycznie zastanowić się. Pani Wojewoda sugeruje jedną rzecz, Pan radny Podlejski, jako doświadczony funkcjonariusz publiczny policji – inne rozwiązanie. Sami Państwo radni musicie zdecydować, co faktycznie będzie lepsze. Być może przekazanie do organów, które się tym zajmą i ocenią czy faktycznie, ten czyn zabroniony był karany. Komisja Rewizyjna może mieć problem ze zebraniem się. Nie może w skaldzie dwuosobowym obradować. Pan radny Pamulak wyjeżdża za chwilę. Nie będzie obecny. Każdy z nas też nie jest dyspozycyjny na okrągło. Tylko dwóch członków zostaje.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – To by była też odpowiedź na to, co zrobiliśmy w sprawie. Przekazanie tych materiałów do rozpatrzenia to jest nasze działanie na zlecenie Wojewody.      
       Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Wiceprze-wodniczącego Rady p. Dariusza Podlejskiego. Za wnioskiem opowiedziało się 4 radnych, 4 było przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji Rada nie opowiedziała się za przekazaniem sprawy do prokuratury. Natomiast podjęta została przez Radę Gminy Uchwała Nr XXVII/174/2013 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum w Gródku. Wynik głosowania: 6 głosów „za” 4 przeciwne i 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.               
Ad. 16.
           Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 17.
        Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Izabeli Grzegorz Kierownikowi Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. „Wszyscy z Państwa otrzymali albumy pt. „Gmina Drzycim w obiektywie.” Chciałabym wyjaśnić skąd to się wzięło i jak to powstało. Pomyślałam sobie, że warto byłoby zrobić coś dla naszych mieszkańców, zintegrować, wpłynąć na rozwijanie nowych umiejętności i zagospodarować czas wolny mieszkańcom.  Napisaliśmy projekt do Urzędu Marszałkowskiego. Udało nam się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich określoną kwotę. Dofinansowanie wynosiło 4 tysiące złotych. Warsztaty fotograficzne były głównym celem projektu. Odbywały się od stycznia do czerwca tego roku. Brała w nich udział dziesięcioosobowa grupa. Były to zajęcia teoretyczne, później praktyczne w terenie. Był też wyjazd do muzeum fotografii w Bydgoszczy. Efektem koń   cowym tych spotkań jest właśnie ten oto album. Tutaj nie ma wszystkich zdjęć. W naszej gminie jest dużo ciekawych rzeczy, ale tutaj były ograniczenia nie tylko z uwagi na ilość stron. Taka prośba z mojej strony – chcielibyśmy kontynuować, nie wiem, czy w przyszłym roku. Te rzeczy, które nie znalazły się w tym albumie a są już sfotografowane, żeby w przyszłym roku ukazała się taka kolejna edycja. Prośba moja dotyczy właściwie głosowania nad przyszłorocznym budżetem. Ten, który jest zaplanowany przez nas, który już został oddany, żeby nie obcinać, bo rzecz podobała się. Ludzie, którzy zaangażowali się w te zajęcia chcieliby pokazać jeszcze coś więcej. Myślimy też nad kalendarzem, który powstałby z tych zdjęć, które nie zostały opublikowane. Album jest prezentem od uczestników i Biblioteki dla Państwa radnych, sołtysów i organu prowadzącego.
Przewodniczący Rady – Album jest bardzo ładny. Inicjatywa bardzo dobra i jeszcze udało się pozyskać środki z zewnątrz. Udało się zainteresować młode osoby z naszego terenu. Myślę, że inicjatywa bardzo cenna.  Jesteśmy w pełni podziwu i dziękujemy bardzo za przeprowadzenie takiej akcji. Jakie stanowisko dalsze będzie, co do budżetu, to się dopiero okaże. Dzisiaj nic nie obiecujemy. Następna sprawa - chciałbym poinformować Państwa, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Przychodni Rodzinnej w Drzycimiu ( odczytanie pisma – załącznik nr 19 do protokołu ). Pismo było omawiane na posiedzeniach Komisji. Pan Wójt też się wypowiedział, że planuje w przyszłym roku termomodernizację budynku przy ul. Dworcowej 20. Mam nadzieję, sprawa znajdzie swój pozytywny efekt, co od nas zależy, bo sprawa wiąże się z przyszłorocznym budżetem.
         Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu ( zał. nr 20 ) w sprawie wyznaczenia podmiotu w celu wykonywania nieodpłatnej pracy w ramach kary ograniczenia wolności. „W skrócie powiem, że skazani mogą odbywać karę poprzez wykonywanie pracy nieodpłatnej na rzecz środowiska i ktoś musi nadzorować tą pracę. Przewiduje się przyjęcie 20 skazanych w celu wykonania takiej pracy pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Następna sprawa - oświadczenia Wójta i Przewodniczącego ( pismo Wojewody – zał. nr 21) . Pan Wójt złożył oświadczenie bezbłędnie, natomiast ja zrobiłem uchybienia bo złożyłem nie na tym druku. Złożyłem już wyjaśnienia do Pani Wojewody i myślę, że je uzna. Naczelnik Urzędu Skarbowego ostatecznie na temat oświadczeń jeszcze się nie wypowiedział. Niektórzy pisali wyjaśnienia, niektórzy nie. Tego stanowiska jeszcze nie ma.”
Wójt – Rozmawialiśmy na wszystkich Komisjach na temat herbu, który nasza gmina mogłaby posiadać. Czy kontynuować prace z takim wzorem, który przedstawialiśmy z takim ewentualnie opisem skrótowym, czy zaprzestajemy działań? Zapłata za wykonanie wniosku do Komisji Heraldycznej odbędzie się po jego zatwierdzeniu przez tę Komisję. Nic nie stracimy, jeżeli nie uzyskamy zgody.
Przewodniczący Rady – Ile to może kosztować?
Sekretarz Gminy -  2,5 tysiąca netto na sierpień tego roku.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Chciałbym, aby na sesję trafił poprzedni wzór tego herbu. Pewnie zapomnieliście Państwo o tym. Prosiłbym prywatnie, aby mi przesłać na mój adres, po to, aby porównać te dwa projekty. Ten jest bardzo trafiony w opisie. Cena jest też o wiele niższa niż poprzedniego znaku. Tamten kosztował 4.800 bodajże. Myślę, że należy nam się to żeby nasza gmina też była identyfikowana.
       Za kontynuacją prac nad herbem gminy Rada opowiedziała się jednogłośnie.
 
Ad. 18.
Radna p. Elżbieta Babińska – Mam prośbę od mieszkańców osiedla. Na skrzyżowaniu ulic: Dolna – Okrężna  cd. ul. Szkolnej zrobił się uskok. Wypłukała się po prostu ziemia, żeby to uzupełnić, aby droga była bezpieczna dla samochodów. 
Wójt – To nie jest nasz grunt.
Radna p. Elżbieta Babińska – To nie ważne czyj grunt, byle droga była dobra.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski zgłosił, że gasną dwie lampy na ul. Kościelnej. Zapytał również, czy Świetlica Gminna może wynajmować lokal do działalności gospodarczej.
Wójt – Jeśli ktoś np. ma firmę, która sprzedaje garnki to wynajmie salę na ten czas, na pokaz, to może.  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Droga pomiędzy Biechowem a Biechówkiem. Jest tam dół, a po bokach bagniska. Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg, kiedy remontowali tę drogę wysypali tam 3, czy 4 przyczepy ziemi. Część rozgarnięto, części nie rozgarnięto. Spowodowało to to, że zasypano przepust pod drogą i teraz zbiera się tam woda i następuje obniżenie tego gruntu. Pobocze może na tyle rozmięknąć, że będzie to niebezpieczne dla pojazdów. Prośba o to, żeby zmobilizować Powiatowy Zarząd Dróg do oczyszczenia boków tej drogi.
Wójt – Dziwię się, że firma, która robi usługę dla Zarządu Dróg Powiatowych zasypuje przepusty, które są pod drogą powiatową. Postaram się, żeby to sprawdzono.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Grzegorz Pecka zwrócił się z prośbą, aby w kolejnym albumie, który wyda Biblioteka uwzględnić na fotografiach wszystkie sołectwa.
Sołtys sołectwa Sierosław p. Elżbieta Chróścińska zwróciła się  z prośbą, aby wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie naprawy pobocza przy drodze Drzycim-Sierosław.
Sołtys sołectwa Gródek p. Ryszard Dembek zapytał o różnicę pomiędzy „logo” a „herbem.”
   Wyjaśnień udzielił p. Wiceprzewodniczący Rady.
Radny p. Ryszard Popielas stwierdził, że po przebudowie drogi wojewódzkiej w Gródku należy przenieść szyld z nazwą ulicy Kwiatowej w inne miejsce.
Ad. 19.
         Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” o godz. 17-tej Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia XVII sesji.


                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Józef Gawrych
                                                                        

Załączniki (5351kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (14 listopada 2013)
Opublikował: Jacek Szopiński (17 listopada 2013, 17:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 811