PROTOKÓŁ Nr XXVI/2013 z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 17 września 2013 roku

  
PROTOKÓŁ  Nr XXVI/2013 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 
z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 17 września 2013 roku 
 
otwartej o godz. 1400
zamkniętej o godz. 1700
 
W sesji udział wzięli  wszyscy radni - na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby: 
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
5. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego
6. p. Przemysław Zaraś – Podinspektor ds. wojskowych i kultury fizycznej
7. p. Paulina Riesop – Młodszy referent ds. gospodarki odpadami
p. Józef Szeligowski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
8. p. Waldemar Szamocki – „Animator” na boisku Orlik
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady 
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie quorum. 
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXV sesji Rady Gminy. 
4.  Przyjęcie porządku obrad. 
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.  Składanie interpelacji. 
7.  Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka-Kawęcin – Dąbrówka. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka.       
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Drzycim i Powiatem Świeckim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w miejscowości Biechówko. 
16.               Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości. 
18.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku – pytania, wyjaśnienia.
19.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok. 
20.  Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. 
21.  Odpowiedzi na interpelacje. 
22.  Sprawy bieżące Rady Gminy. 
23.  Wolne wnioski i zapytania. 
24.  Zamknięcie obrad. 
  
  
Ad. 1. 
        Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzonych panie  i panów radnych, sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy. 
  
Ad. 2. 
        W oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
  
Ad. 3. 
         Protokół z przebiegu XXV sesji Rady Gminy, został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
  
Ad. 4. 
        Przewidziany porządek obrad XXVI sesji został zmieniony na skutek złożonych wniosków:
-  przez Przewodniczącą Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych ( zdjęcie z porządku obrad tematów pod poz. 8 i 9 – tematy muszą być przedyskutowane ze związkami zawodowymi nauczycieli ), 
- przez Wójta Gminy ( dodanie trzech tematów: 
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bukowiec w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m.” 
2) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych. 
3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów ). 
  
     Zgłoszone propozycje zmian zostały przez Radę zaakceptowane. Całość porządku obrad po zmianach, została przez Radę przyjęta jednogłośnie. 
  
  
  
Porządek obrad po zmianach i ustaleniu kolejności tematów: 
  
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie quorum. 
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXV sesji Rady Gminy. 
4.  Przyjęcie porządku obrad. 
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.  Składanie interpelacji. 
7.  Informacja na temat funkcjonowania i wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka-Kawęcin – Dąbrówka. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka.       
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Drzycim i Powiatem Świeckim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bukowiec w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m.” 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w miejscowości Biechówko. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim. 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości. 
17.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku – pytania, wyjaśnienia.
18.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok. 
19.  Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021. 
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych. 
21.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 
22.  Odpowiedzi na interpelacje. 
23.  Sprawy bieżące Rady Gminy. 
24.  Wolne wnioski i zapytania. 
25.  Zamknięcie obrad. 
  
Ad. 5. 
          Informację z realizacji zadań bieżących między sesjami przedstawił p. Wójt ( załącznik nr 4 do protokołu ). 
  
Ad. 6. 
        Interpelacji nie składano. 
  
Ad. 7. 
        Informację na temat działalności sportowej i rekreacyjnej na  „Orliku” oraz kosztów poniesionych na utrzymanie boiska przedstawił p. Waldemar  Szamocki – Animator na Orliku. Przedstawiona Radzie informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
         Informację na temat wykorzystania boisk wielozadaniowych przy ul. Podgórnej w Drzycimiu, przedstawił p. Przemysław Zaraś - Podinspektor ds. wojskowych i kultury fizycznej. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
         Uwag i zapytań do złożonych informacji nie wniesiono.   
  
Ad. 8. 
          Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła p. Paulina Riesop – Młodszy referent ds. gospodarki odpadami. 
          Pozytywne opinie do omówionego projektu uchwały przedstawili kolejno: 
p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 
p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów, 
p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
      W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
      Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/154/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  
Ad. 9. 
        Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ( załącznik nr 7 ), na wniosek „Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły” przedstawiła obecnym p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 
         Pozytywną opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska do projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska. 
  
  
Dyskusja: 
Radna p. Elżbieta Babińska zapytała o dokładną lokalizację przedmiotowych drzew dodając jednocześnie uwagę, że jedno z nich jest całkowicie spróchniałe. 
Radna p. Ewa Kempińska zauważyła, że wiosną te drzewa kwitły, a później miały owoce. 
p. Maria Majewska – One mają zostać uznane pomnikami przyrody ze względu na swoje pierwotne pochodzenie, czyli są to zanikające odmiany – różowa wielka, dlatego Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły zwróciło się z taką prośbą żeby te drzewa jednak uchronić jak najdłużej dla potomnych. Też widziałem te drzewa kwitnące wiosną. Pięknie kwitły, a potem owocowały. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy nie będzie problemu, jak uznamy te drzewa pomnikami, jak później będziemy drogę robić? 
Radna p. Elżbieta Babińska – Chciałem właśnie o tym samym powiedzieć. Będzie potem problem z ich usunięciem. Jedno z nich ma pusty pień w środku. Do usunięcia i wycięcia suchych gałęzi trzeba pewnie będzie mieć zgodę przyrodników. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Na naszej Komisji p. Partyka przedstawiała opinię, którą miała z Powiatowego Zarządu Dróg, że te drzewa nie będą kolidowały z naprawą drogi. 
p. Maria Majewska – Towarzystwo zwracając się do nas z tą prośbą przedstawiło też taką opinię z Powiatowego Zarządu Dróg (odczytanie opinii). 
Radny p. Jerzy Krüger – Pamiętam, jak cała ta droga była obsadzona czereśniami. Do tej pory zostały dwa ostatnie drzewa i doświadczenie moje wskazuje na to, że te drzewa tak, czy owak kiedyś padną. Obawiam się jednej rzeczy. Jeżeli postanowimy, że te drzewa są pomnikiem przyrody, zawsze pojawią się osoby, które będą wchodziły na te drzewa i będą pociągani do odpowiedzialności. Jestem negatywnie ustosunkowany do tej propozycji, ponieważ nic dobrego z tym się nie będzie wiązało. Dla mnie drzewa owocowe powinny rosnąć w sadach a nie przy drogach. Drogi niech są drogami a nie sadami. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Skłaniam się do wypowiedzi p. Krügera z tego względu, że przy pomnikach przyrody są określone obwarowania. Te drzewa mają lat 80, jak czytamy w projekcie uchwały i żywotność ich nie będzie już zbyt długa. Mogą zacząć się problemy i gmina będzie musiała ponieść określone koszty. Zastanawiam się, czy taki ruch przed całkowitą likwidacją tych drzew, jest w ogóle potrzebny. 
Wójt – Ja tylko podziękuję tym radnym, którzy zauważyli, że ochrona przyrody jest ważna, ale w tym przypadku być może rozsądek Rady powinien wziąć górę. 
           Za poddaną pod głosowanie uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody opowiedziało się 3 radnych, 6 było przeciwnych, 6 wstrzymało się od głosu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy uchwały nie podjęła.   
  
Ad. 10. 
      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka-Kawęcin – Dąbrówka omówiła p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego. 
      Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
     W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
      Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/155/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka-Kawęcin – Dąbrówka,   opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Ad. 11. 
  
        Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka omówiła p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego. 
         Pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
        W dyskusji głos zabrał p. Dariusz Podlejski pytając o drogę do Rowienicy. „Jest drogą powiatową i również zostanie przejęta na zasadach podobnych, z jakimś projektem przebudowy tej drogi  z pieniążkami z Zarządu Dróg na jej przebudowę.” 
Wójt – Ta sprawa jest nadal aktualna. Droga Bramka-Kawęcin-Dąbrówka fizycznie nie jest naszą własnością, stanie się nią dopiero po 1 stycznia. Jest jednak potrzeba zmiany z kategorii drogi powiatowej na drogę gminną.   Ta potrzeba wymuszona jest  tym, że chcemy aplikować o środki zewnętrzne. Natomiast droga do Rowienicy nie jest objęta takim dofinansowaniem i z chwilą, kiedy przejmiemy ją fizycznie, poprzez umowę notarialną, to zobowiązanie Powiatu zaistnieje. Zgoda Starostwa jest, ale fizyczne jej przejęcie nastąpi dopiero w 2014 roku.      
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/156/2013 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka została podjęta przez Radę jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 
  
Ad. 12. 
        Projekt kolejnej uchwały, w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Drzycim i Powiatem Świeckim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową, przedstawiła również  p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego.            
         Pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
        W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/157/2013 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Drzycim i Powiatem Świeckim w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową została podjęta przez Radę jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.
  
Ad. 13.    
        Temat wprowadzony, dotyczący podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bukowiec w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m” omówił p. Wójt. 
  
        Głosów w dyskusji nie było. 
  
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bukowiec w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Bramka-Kawęcin-Dąbrówka o długości ok. 6255 m” została podjęta przez Radę jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu. 
  
Ad. 14. 
      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w miejscowości Biechówko omówiła p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego. 
      Pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
      W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
      Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/159/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych, położonych w miejscowości Biechówko, opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
  
Przerwa w obradach. 
  
Ad. 15. 
        Temat dotyczący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim omówiła p. Ludwika Rezmer - Sekretarz Gminy. 
      Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
       W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/160/2013  w sprawie  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
  
Ad. 16. 
        Temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości omówiła p. Ludwika Rezmer - Sekretarz Gminy. 
      Pozytywne opinie do omówionego projektu uchwały przedstawiły: 
- p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 
- p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.   
Dyskusja: 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Kiedyś za torami Drzycim sięgał dotąd, gdzie jest istniejący CPN. Dalej było Gudajewo. Teraz jest tablica przesunięta. W dowodach wszyscy mieli wpisane Gudajewo. Czy wszyscy zmienili dowody? 
Sekretarz Gminy – Myślę, że tak, bo wymiana dowodów była powszechna, bo stare dowody utraciły ważność. W tej chwili Gudajewo jest częścią miejscowości Drzycim. Nazwa występuje  w urzędowych rejestrach, ale wszystkich ludzi melduje się w Drzycimiu na ul. Bydgoskiej. 
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/161/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości  opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
  
Ad. 17. 
          Odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku głos zabrała p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy. Podkreśliła, że sprawozdanie zostało omówione przez wszystkie Komisje Rady, w tym Rewizyjną. Ponadto dodała, że realizacja budżetu gminy za I półrocze 2013 roku uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
         W związku z tym, że radni odstąpili od kolejnego omawiania sprawozdania, głos zabrał p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów i przedstawił wypracowaną przez Komisję opinię do sprawozdania ( pozytywną). 
         Do sprawozdania uwag i zapytań nie wniesiono. 
  
Ad. 18. 
         Zaproponowane przez Wójta Gminy zmiany w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła zebranym p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy. 
         Opinię ( 3 głosy „za”, 4 wstrzymujące się ) do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
Dyskusja:   
Radny p. Edmund Szymczak – Chciałbym, aby wyjaśniono dokładnie dotację dla zakładu komunalnego ze względu na większe niż zakładano zużycie ścieków. Jeżeli dostarczono więcej ścieków, to jest więcej pieniędzy. Ta dotacja jest jakby zaprzeczeniem tego. Urządzenia, prąd są tak samo zużywane przy większej ilości. Wyliczono stawkę, że to będzie odpowiadało i w zeszłym roku przy analizowaniu stawek było, że nie potrzeba zwiększać stawki za odbiór ścieków. Teraz dopływa więcej ścieków, czyli coś tam zostaje i raptem musimy to dotować. Pytanie mieszkańców powstaje o to, dlaczego dotujemy ścieki, skoro nie dotujemy innym mieszkańcom za ich wywóz - ci, co mają prywatne oczyszczalnie przydomowe. Zapewniano nas, że stawka ta pokryje wszystkie koszty i teraz okazuje się, że musimy dopłacić. Z czego to się wzięło?    
Kierownik ZGK p. Józef Szeligowski – Zwiększone wpływy są obciążone taką rzeczą, że część ludzi, którzy dostają rachunki, ich nie płaci. Brak tych wpłat sięga 20 %. Poza tym w tym rejonie, gdzie ścieki wprowadzone są do oczyszczalni (Drzycim, Jastrzębie) dotacja jest pierwszy rok. Wystawianie faktur nastąpi w październiku. Jak to się będzie przedstawiało do grudnia trudno mi jest powiedzieć, dlatego że jest to również uzależnione od warunków pogodowych. Dotacja, którą dostaniemy będzie pierwszy rok i nie będzie to cały rok, w którym ścieki są do nas odprowadzane. Według naszych wyliczeń, otrzymanie tej dotacji pozwoli nam pokryć brak tych wpływów od mieszkańców. To są takie wpływy, gdzie mówimy o fakturach, które nie są zapłacone od kilku miesięcy a nawet rok.   
Wójt – Ja rozumiem, tutaj pan radny Szymczak pyta dlaczego? Więcej ścieków, powinno być więcej pieniędzy. Chodzi o to, że my zaplanowaliśmy w tym roku do 1 m3 ścieków – tj. określoną kwotę pieniędzy. Im więcej ścieków, tym ta dotacja musi być wyższa, bo tak gmina może dotować Zakład Gospodarki Komunalnej. Skąd jest ten wzrost?  Wyliczenia pierwotnie nie były precyzyjne, bo nie były do końca do przewidzenia, stąd w trakcie roku budżetowego bierze się ta różnica. Forma, jaką dotujemy w tej chwili zakład, jest jedyna słuszna, jeśli chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie możemy dotować uznaniowo. Im więcej ścieków firma nam wykaże, że oczyściła, tym nasza dotacja musi być zgodna z tym, co oni wykazują. Może p. Skarbnik ubierze to w formę finansową?   
Skarbnik Gminy – Jeżeli chodzi o dotację przedmiotową, to musi być to dofinansowanie do jakiegoś zadania. 66 groszy do m3  w zależności od tego, czy to się zmniejsza, czy zwiększa, to ta dotacja jest tak kształtowana. Oprócz tego mamy dofinansowanie do odbioru odpadów z pojemników, oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów, utrzymanie czystości chodników, udrażnianie kanałów. Różnie w gminach jest to przewidywane. Niektóre gminy dają tylko dofinansowanie do ścieków.  Niektóre, tak jak my, do tych różnych gałęzi. Rzeczywiście, tak, jak p. Wójt powiedział, w tym roku mamy dotację pierwszy raz do ilości zużytych ścieków. Zwiększyła się ta liczba, p. Kierownik to analizował. Przy projekcie budżetu być może rzeczywiście było to nieprecyzyjnie podane. Nie wiadomo było, jakie będzie to zużycie, dlatego tak to było zaplanowane. Możemy jedynie na przyszłość się zastanowić, jak skonstruować tą dotację przedmiotową. Na pewno musi być dofinansowanie do jakichś zadań. Ewentualnie możemy wziąć pod rozwagę, czy dofinansowywać też te ścieki. Na tą chwilę, jest zużycie większe i takie dofinansowanie dla zakładu się należy.   
Radny p. Edmund Szymczak – Ile wynoszą rzeczywiste koszty za 8 miesięcy na oczyszczalni ścieków? 
Kierownik ZGK p. Józef Szeligowski – Koszty administracyjne są dopiero możliwe do określenia na końcu roku. Czekamy na rachunek za prąd. Przypuszczalnie będzie to dwadzieścia kilka tysięcy. Z rachunkiem za prąd będzie to ok. 70 tysięcy, przy czym będziemy mieli zwiększone koszty administracyjne. Szacunkowo będzie to ok. 150 tys. kosztów, i ok. 150 tys.  wpływów. Część społeczeństwa nie realizuje swoich rachunków, a my musimy płacić. 
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli założymy, że będzie tych kosztów 80 tysięcy i przyjmiemy, że ścieków przyjęto za 31 tysięcy, to pan zobaczy, jaka będzie cena rzeczywista. Zgadzam się z panem, że musi być kwota bezpieczna, że ci, którzy panu nie wpłacą, musi pan mieć pieniądze. Nie jest możliwe, żeby pan ciągle chodził po dotacje. Z tym się zgadzamy. Jestem za tym, że takie pieniądze musi pan mieć, bo to musi istnieć. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy, sobie wyliczymy, jeżeli 80 tysięcy i dotychczas przyjętych ścieków z zestawienia, które mamy, to po 2,50 są ścieki. Czyli ta reszta stanowi dla pana bezpieczeństwo trzymania pieniędzy. 
Kierownik ZGK p. Józef Szeligowski – Wyfakturowaliśmy ścieków 24.000 m3. Natomiast to, o czym mówimy to jest rzeczywista ilość ścieków, która jest oczyszczana. Są jakieś niekontrolowane zrzuty mieszkańców, jakieś podłączenia także, a jednak oczyszczanie tych ścieków dodatkowych kosztuje nas dość sporo pieniążków, dlatego że czasami jest dość spora różnica, zwłaszcza w weekendy i po deszczach. Urządzenia pracują, cały system pracuje, bez względu na to ile tych ścieków tam wpłynie my musimy to utrzymywać i ponosić koszty.   
Radny p. Edmund Szymczak – Rozpatrujemy rzeczywistość. 31.133 m3 ścieków pan oczyścił i z tego wychodzi, że ścieki są po 2,56 zł. Ta złotówka jeszcze zostaje. Ja się nie upieram, żeby panu zdejmować pieniądze. Ale jeżeli ktoś zajrzy w dokument, bo tak to się robi. Koszty, ile pan oczyścił ścieków, to pan wyliczy stawkę i zaczyna się rozmowa na temat celowości dotacji, czy celowości podwyższenia stawki. Tak to się odbywa przy wodzie, przy czynszach. Jest celowość – te 9 tysięcy nie zrujnuje budżetu, ale ktoś, kto oprócz nas weźmie to do ręki, powie no jak to? Rzeczywista wartość ścieków jest 2,56 ; zakładamy, że musi pan mieć bezpieczne pieniądze, ja to popieram że jest ta stawka i będę zawsze głosował żeby była wyższa, żeby pan miał czym zapłacić faktury, ale my musimy spojrzeć, że po prostu musi pan powiedzieć, że ten dystans między rzeczywistą stawką a tą stawką wg taryfy jest za mały żeby panu zapewnić funkcjonowanie. Co trzeba zrobić?  Dłużników należy ścigać i to jest proces na 2 lata. Rozmawiamy o tym, żeby pokazać. Możemy to dotować. Tu jest 15 radnych, Szymczak nie jest sam. Zwracamy na to uwagę, co dotujemy. W tej chwili, jeżeli policzymy, to doliczamy ok. 0,24 grosze do m3 na koniec roku do stawki. Mamy  z wyliczenia, że stawka rzeczywista powinna być o wiele mniejsza, ale są te pieniądze na bezpieczeństwo, że pan to zapłaci. Musi być ten zawór bezpieczeństwa dla pana. Ja tu pokazuję, jaki tu jest sygnał od radnych. Następna dotacja może się po prostu rozminąć. Musicie sprawdzić sami siebie i dłużników.       
Radny p. Zygmunt Wycinek – Kwestie podnoszone przez pana radnego dla Kierownika, który pełni tą funkcję w zakładzie od niedawna są ważne i powinien sobie je wziąć pod uwagę. Trzeba podkreślić tą sytuację, o której mówił p. Kierownik, że zaistniała sytuacja, że zwiększyła się produkcja, bo tak to należy oceniać i wówczas z tytułu zwiększonej działalności  czeka się na wpływy. To jest tzw. różnica przejściowa. Żeby nie utracić płynności finansowej jest taka potrzeba, a nie inna, jeżeli chodzi o kwestie typowo finansowe. Pani Skarbnik pewnie mnie poprze. Tutaj jest podobna sytuacja. Nie mówię, że te sprawy nie są ważne. Są bardzo istotne, o których pan radny mówił. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ja wrócę do kosztów. Już zwracałem kilka razy uwagę, że wybudowaliśmy kanalizację, a nie są gospodarstwa domowe podłączone. Chciałbym wiedzieć na trasie Jastrzębie-Drzycim ile gospodarstw nie jest jeszcze podłączonych. Płacimy za umieszczenie urządzeń o to bardzo grube pieniążki i to są koszty. Czym więcej kosztów, tym będziemy co kwartał dotować. Jakie środki podjęto żeby tych ludzi podłączyć, czy zmusić do podłączenia?  Co sobotę, niedzielę, wypuszczają do kanalizacji, która nie jest poplombowana, ścieki. Wtedy jest przerób i to są skutki zrzuconych do studzienek ścieków.  
Radna p. Elżbieta Babińska – Otrzymaliśmy dzisiaj materiały rozliczeniowe zużycia ścieków. Zastanawiam się, czy ten zapis przygotowany przez p. Skarbnik dotyczący zmian w budżecie nie wynika z jakiegoś błędu księgowego ( dotyczy rozbieżności w sumach zużytych ścieków ). Wynika z tego, że to zużycie ścieków było już tak duże w 2012 roku, że tą dotację należało wcześniej przewidzieć. 
Skarbnik Gminy – W treści uzasadnienia napisane jest, że jest planowane do końca roku takie zużycie ścieków. 
Kierownik ZGK p. Józef Szeligowski – To, co Państwo otrzymaliście   i o co wnioskujemy, to jest obraz rzeczywistego przerobu tych ścieków. Szacunek może być troszeczkę przesunięty z uwagi na początki odbioru ścieków z miejscowości Jastrzębie. Od niecałego roku były odbierane ścieki z Jastrzębia i też tego do końca nie dało się przewidzieć. Wnioskowana przez nas kwota dotacji jest do rzeczywistego przerobu ścieków. To jest spisywane codziennie, natomiast to, o czym mówił pan radny Szymczak – fakturowanie itd. odbywa się w cyklach kwartalnych. Drzycim-Jastrzębie będzie ostatni raz fakturowane w miesiącu październiku i stąd tutaj może taka rozbieżność może być pomiędzy ściekami wyfakturowanymi a przyjętymi na oczyszczalni. My niestety ponosimy koszty ścieków  rzeczywiście przerabianych, a fakturowanie przesuwa się w czasie. 
Radny p. Edmund Szymczak – Patrzę na tą ilość ścieków, które się  zwiększyły i patrząc na to, co jest, to jest  prawie 50 % na co zakładamy w tym roku. To jest temat, na który warto porozmawiać. Jest to temat drażliwy dla ludzi. Wiemy, jak taryfa została przyjęta 3 lata temu. Trochę posłuchaliśmy na ten temat. Teraz jeszcze wkładamy pieniądze. Ten temat będzie aktualny, bo dotyczy wszystkich mieszkańców, czy mają swoje oczyszczalnie, czy nie. Warto to sprawdzić żeby takich spornych rzeczy unikać. 
Przewodniczący Rady – Mamy pomysł żeby ta sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna. To będzie najlepsza sprawa. Liczenie na sesji, to nie miejsce, ani czas. Tego się nie da rozgryźć. Myślę, że promocyjnie możemy tę kwotę dla zakładu przekazać, aby do końca roku funkcjonował i w międzyczasie przy kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wziąć tą sprawę na tapetę i ją przeliczyć dokładnie. Na następną sesję prosilibyśmy o informację, jak ta sprawa rzeczywiście wygląda, ponieważ nie mamy wglądu aktualnie w finanse zakładu, jeżeli chodzi o podział na poszczególne działalności. Co roku robimy podsumowanie działalności, ale nam chodzi szczególnie o podział na poszczególne rodzaje działalności i rzeczywiście jak te koszty wyglądają. Myślę, że to będzie dobry temat na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Chciałam zapytać jak została wyliczona kwota dotacji, ale skoro ma się zająć tym wszystkim Komisja Rewizyjna, to zostawmy. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dyskusja odbiega od przedmiotu sprawy, powinna się już zakończyć. Chciałbym zwrócić na dwie sprawy uwagę. Jastrzębie zaczęło zrzucać ścieki po półroczu w roku ubiegłym. Wniosek do budżetu ZGK przygotowywał w ubiegłym roku we wrześniu. To niedoszacowanie na pewno z tego wynika. Na pewno mniej założono ścieków z Jastrzębia niż faktycznie spływa. Podobna sytuacja z tą dotacją ok. 60,- groszy.  
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Nie dostałem odpowiedzi. Ilu mieszkańców nie jest podłączonych i czy jest coś czynione żeby ich podłączyć. 
Kierownik ZGK p. Józef Szeligowski – Są to pojedyncze osoby spośród rolników na trasie tego nowego rurociągu. W Drzycimiu ul. Podgórna jest cała podłączona, a pozostałe muszę sprawdzić. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy jest coś robione, żeby oni się podłączyli? Myśmy koszty ponieśli, jako gmina, jako mieszkańcy o płacimy za umieszczone urządzenia. 
Kierownik ZGK p. Józef Szeligowski – Ci ludzie są upominani i jeżeli się to nie zmieni, to jakieś sankcje karne trzeba by zastosować wobec tych pojedynczych osób, które się jeszcze nie podłączyły.    
Wiceprzewodniczący Rady – Dyskusja się przedłuża, nie rozwiążemy tego problemu na dzisiejszej sesji. Wiemy, że dla większości z nas jest on niezrozumiały. To, co mówi p. Kierownik nie przekonuje mnie zupełnie. Uważam, że do tematu powinien się przygotować w całej rozciągłości. Może będzie miał możliwość przygotować się na kolejną sesję, po tym, jak Komisja Rewizyjna zajmie się wyjaśnieniem tego tematu. Wobec powyższego wnioskuję, aby Komisja Rewizyjna rozwiązała ten problem, czy też przedstawiła nam wnioski po dokonanym sprawdzeniu. Jest to wniosek formalny. 
Przewodniczący Rady – Chodzi o to żeby do następnej sesji Komisja Rewizyjna sprawdziła temat dokładnie, jeżeli chodzi o rozliczenie kosztów w poszczególnych działalnościach, szczególnie jeżeli chodzi o ścieki, żeby przedstawić później na kolejnej sesji wyniki swojej działalności, jak to rzeczywiście wygląda, bo wszyscy jesteśmy ciekawi.    
           Za zgłoszonym wnioskiem formalnym opowiedziała się cała Rada. 
Przewodniczący Rady – Chodzi o piec centralnego ogrzewania w naszym budynku komunalnym – Dworcowa 20. Teraz nie będę głosował przeciw, ale generalnie należy to w inny sposób rozwiązywać. Rozmawialiśmy na przerwie, jestem przeciwny takiemu rozwiązywaniu sprawy. Z pieniędzy budżetowych rozwiązujemy sprawy, które powinny być finansowane przez lokatorów. Powinien być na ten cel zgromadzony fundusz remontowy. Amortyzacji jednostki budżetowe nie liczą, to się zgadza, ale generalnie coś w tym kształcie by musiało zafunkcjonować.  Po to są właśnie elementy czynszu żeby takich sytuacji uniknąć. W tej sytuacji dotujemy tych, którzy tam mieszkają. Już poprzednio Państwo słyszeliście moje wywody na temat szkoły w Sierosławiu i zdania do dziś nie zmieniłem. Uważam, że te działalności powinny być finansowane właśnie z tych działalności. Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków, ci którzy z niej korzystają, powinni w 100 % za to zapłacić. Jest to chyba najbardziej sprawiedliwe społecznie. Te 20 tysięcy moglibyśmy przekazać zupełnie na inny cel. Potrzeb jest dużo. Każdy z nas jest w stanie je wskazać. Tak nie powinno być, że jest jakaś uprzywilejowana grupa mieszkańców. 
            Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/162/2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drzycim na rok 2013 opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
  
Ad. 19. 
       Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 przedstawiła p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy. 
       Opinię ( 4 głosy „za”, 3 wstrzymujące się ) do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
      Głosów w dyskusji nie było. 
      Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/163/2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXI/120/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2013-2021 opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
  
Ad. 20. 
        Projekt uchwały w sprawie miesięcznych diet dla radnych omówił p. Wójt podkreślając, że stanowi on formę zebranych propozycji Komisji Rady. 
        Poniższa tabela przedstawia propozycje Komisji Rady Gminy zgłoszone przez ich Przewodniczących: 
Pełnione funkcje w Radzie Gminy Propozycja Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Propozycja Komisji ds. Budżetu i Finansów Propozycja Komisji ds. Rolnictwa, Gosp. Przestrzennej i Ochrony Środowiska Przewodniczący Rady 1.200,- 1.200,- 1.200,- Wiceprzewodniczący Rady 650,- 650,- 650,- Przewodniczący Komisji 550,- 550,- 550,- Radny - członek dwóch Komisji 450,- Dla wszystkich pozostałych radnych – 450,- 450,- Radny – członek jednej Komisji 400,- 400,- 
  
Dyskusja: 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mając czas na przemyślenia od Komisji do dnia dzisiejszego, przy okazji z uwagi na głosy krytyczne, które społeczeństwo zabiera, mimo, że nie podjęliśmy jeszcze w tym względzie uchwały, szeroko dyskutuje się na ten temat, odnosząc się do sytuacji gminy, do sytuacji w kraju, w tym stanie rzeczy uważam, że na 9 miesięcy przed końcem kadencji, ponieważ uchwała miałaby wejść w życie od stycznia przyszłego roku, nie warto tej Radzie zajmować się kwestią diet. Mogła to zrobić wcześniej, a w tej sytuacji niech to pozostawi po wyborach następnym radnym. Taka regulacja, w tym momencie na pewno nie przysporzy nikomu z nas wielkich pieniędzy przez 9 miesięcy, natomiast nie o to tutaj chodzi. Będzie stanowiła swego rodzaju, jeżeli chodzi o wyborców, krytyczne podejście do obecnych radnych. Proponowałbym głęboko się zastanowić. Myślę, że najrozsądniejsze byłoby tę sprawę sobie dzisiaj darować. Oficjalnie więc, składam wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały.        
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Chodzi tu głównie o usprawnienie systemu naliczania należności w budżecie, jak p. Wójt mówił. Wygodniejsza forma zaplanowania i wypłacania, nawet na konto, a ilość tych 9 miesięcy i zysku, który poniesie każdy z nas radnych nie ma najmniejszego wpływu na to, że ktoś będzie sądził, że pozyskaliśmy jakieś wielkie pieniądze. Usprawni to działanie w przyszłości i radni nie będą musieli się tym w przyszłości już zajmować, tracić na to czasu, bo skoro będzie nowa Rada, będą nowe tematy. 
Radny p. Jerzy Krüger – Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na takie dane, które na dzisiejszej sesji się zestawiają. Za utrzymanie 1 psa  ( w schronisku ) gmina płaci 15 złotych dziennie. 30 x 15 – tj. 450,- złotych miesięcznie, gdzie gmina płaci za utrzymanie jednego bezdomnego psa. W przypadku tej propozycji, gdzie radnemu ma się wypłacić dietę 450,- złotych, to jeśli się nikt nie obrazi jesteśmy postawieni równorzędnie wartościami. Niech się nikt nie boi, że z tego tytułu będą jakieś protesty społeczne. To jest śmieszne, ale realne i rzeczywiste. Nie bójmy się podjąć tematu, tym bardziej, że temat ma spowodować to, że łatwiej będzie przewidywać wydatki na działalność Rady Gminy. Łatwiej jest przewidzieć pieniądze, które są na to potrzebne. W ślad za taką uchwałą pójdzie zmiana, taka potrzeba, nie każdy radny musi być członkiem 2 Komisji. Przychodzić 2 razy i wysłuchiwać tego samego. Myślę, że temat powinniśmy rozpatrzyć. Temat był rozpatrywany na Komisjach. Wszyscy ustosunkowują się pozytywnie a nagle zjawia się wniosek i mamy zaprzeczyć własnym postanowieniom. 
Wójt – Ostatnia regulacja dotycząca diet radnych była 5 lat temu. W styczniu 2009 roku ostania regulacja miała miejsce, tak więc dla społeczeństwa może to być istotna data, która świadczy o tym, że Ci członkowie Rady przez cały czas nie domagali się zwiększenia diet.   
            Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny, zgłoszony przez radnego p. Zygmunta Wycinka pod głosowanie. 
           W wyniku głosowania: 4 głosy „za” 8 przeciwnych i 3 wstrzymujące się – wniosek został odrzucony. 
Przewodniczący Rady – Kto jest za połączeniem stawek dla pozostałych radnych, niezależnie od tego w ilu Komisjach pracują? 
Wójt – Zgłaszam autopoprawkę dotyczącą ujednolicenia stawki diety jednakowej dla pozostałych radnych w kwocie 450,- miesięcznie. 
          Za zgłoszoną autopoprawką ( wniosek dalej idący ) opowiedziało się 9 radnych, przeciwnych było 2, 4 wstrzymało się od głosu.                       
Radny p. Tadeusz Kaszubowski zgłosił uwagę, że za nieobecność na posiedzeniu jest na niska sankcja. Jego zdaniem za nieobecność nieusprawiedliwioną radny powinien stracić 100,- złotych w skali miesiąca. 
         Za tą propozycją opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
        Więcej głosów, uwag i propozycji nie zgłoszono. 
         Za podjęciem Uchwały Nr XXVI/164/2013 w sprawie miesięcznych diet dla radnych głosowało 11 radnych, 2 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
  
  
Ad. 21. 
        Kolejny projekt uchwały również przedstawił p. Wójt. Dotyczył on propozycji diet miesięcznych dla sołtysów. Wójt dodał, że projekt uchwały stanowi wynik złożonej przez radną Wyłupską interpelacji, na sesji w miesiącu czerwcu.   
       Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie do omówionego przez Wójta projektu uchwały.       
Dyskusja: 
Radna p. Wanda Wyłupska – Pan p. Wójcie nie zrozumiał do końca celu mojej interpelacji. Chodziło mi o to, że uważałam, że jest naruszane prawo i niezgodność z Konstytucją. Dlatego złożyłam tą interpelację, bo tak wynikało z przepisów, które przeczytałam w Poradniku sołtysa i radnego. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Rozmawialiśmy tutaj na ten temat między Komisjami a odbywającą się sesją, z niektórymi radnymi, doszliśmy do takiego wniosku, że są dwa ośrodki sołeckie znacznie większe aniżeli pozostałe w gminie tj. Gródek i Drzycim. Ilość mieszkańców w tych sołectwach jest znacznie większa i ilość obowiązków sołtysa też jest chyba trochę większa aniżeli w pozostałych ośrodkach sołeckich. Nie wiem, czy byłoby zasadnie podwyższenie kwoty dla tych sołtysów? 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie dalej, jak wczoraj oglądałem w telewizji Ministra Pracy, który dyskutował na temat płacy minimalnej i była dyskusja: czy minimalna w Warszawie powinna wynosić 1.600,- czy 3.000,- a w Wałbrzychu 1.600,- czy może 1.000,- by starczyło. I mieli rację. W Wałbrzychu chyba 1.000,- by starczyło. I mówi tak: „System amerykański w tej chwili tak to rozwiązuje, że w całych Stanach minimalna byłaby odnosząc na nasze podwórko – 1.600,- a poszczególne stany mają prawo podnieść.” Ja bym tutaj takich różnych doświadczeń nie proponował przenosić na nasz grunt. Najlepsze jest to, co jest sprawdzone. Jeżeli wszystkich sołtysów dotyczy ta stawka nie będzie to robiło zamieszania. Wiadoma rzecz, załóżmy od nakazów podatkowych, procent który sołtys ma, też rekompensuje w jakiś sposób koszty ponoszone w swojej działalności.    
Radna p. Wanda Wyłupska – Chciałam się przychylić do wypowiedzi radnego Wycinka i powiedzieć, że to nie można patrzeć pod tym względem dlatego, że niektórzy sołtysi opiekują się również świetlicami. Akurat w tych dużych miejscowościach w Drzycimiu i w Gródku nie opiekują się świetlicami, dlatego lepiej nie różnicujmy już tego wszystkiego. 
            Uchwała Nr XXVI/165/2013 w sprawie diet dla sołtysów została podjęta przez Radę jednogłośnie. Podjeta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
  
Ad. 22. 
         Interpelacji w „6” punkcie obrad nie składano. 
  
Ad. 23. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Chciałbym zapytać, kiedy lampa się zapali na ul. Szkolnej? 
p. Maria Majewska – Jest dokonana zapłata za założenie licznika, jest umowa na pobór energii, jest wszystko gotowe, czekamy na „puszczenie prądu”. Czekamy jeszcze na dwa punkty świetlne               w Krakówku i w Gródku. 
  
Ad. 24. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Jak wyglądają przygotowania projektu zagospodarowania centrum Drzycimia? 
Wójt – Jest złożony wniosek. Jest oceniany pod względem merytorycznym. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Byliśmy przeciwni amfiteatrowi. Czy to jednak będzie? 
Wójt – Będzie zadaszona scena. Tak, jak miało być. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – To się wiąże z przekwa-lifikowaniem gruntu. 
Wójt – Chodzi o przekwalifikowanie III klasy gruntu. Tak się zdarzyło, że jest tam fragment III klasy gruntu. Będzie to niestety po naszej stronie kosztem. Od tego nie odejdziemy. Łąka, jaka tam jest stanowi ten grunt. Nie będzie żadnych możliwości obejścia tego. Przy Orliku wcześniej udało się grunt przekwalifikować. Teraz było to zbyt szybko, żeby tego dokonać. 
Radny p. Tadeusz Adrych – Na jakim etapie są pomiary geodezyjne dróg w Sierosławiu? 
p. Joanna Sawińska – Pierwsze odtworzenie granicy przy Państwu Holc – już jest zawiadomienie przed wydaniem decyzji, czyli decyzja będzie niedługo, jeżeli nie będzie żadnych sprzeciwów. Protokół graniczny był podpisany, tak że wszystko jest na dobrej drodze. Natomiast drugi odcinek drogi, tam jeden z właścicieli działki sąsiadującej z tą drogą, którą odtwarzamy niestety nie odebrał listu. Mieliśmy podany przez geodetę błędny adres. Pisaliśmy do Urzędu Miasta o podanie adresu tej osoby. Otrzymaliśmy już ten adres i teraz będzie wysyłane przez geodetów zawiadomienie o stawieniu się na grunt. Planowane jest to na 30 września. 
Radny p. Mirosław Parczyk – Jak już mamy te granice odnowione, w jaki sposób wyegzekwować skutki tych pomiarów? Jak ktoś siedzi 1 m, 2 m w drodze, jak wyegzekwować skutecznie te wyniki? 
p. Joanna Sawińska – Tutaj trudno mówić o egzekwowaniu czegokolwiek, bo tam po prostu granic, jako takich nie było. Dwie strony musiały sobie te granice ustalić.  Na mapach w geodezji nie można tego ustalić. Dwie osoby muszą się zgodzić na przebieg tej granicy. Tak akurat jest w Sierosławiu, że przy prawie wszystkich działkach tak się dzieje i trzeba by było przeprowadzić rozgraniczenie. Czyli nie znamy granic niektórych działek i dwie strony muszą się zgodzić na to, że w tym miejscu musi przebiec granica. Nie ma tutaj osób winnych, że ktoś zajmuje czyjąś działkę. 
Radny p. Jerzy Krüger – Do kogo należy most na Zalewie Gródeckim? Z rozmów, które przeprowadziłem dowiedziałem się, że nie należy on ani do drogowców, ani do elektrowni. Strach po nim jeździć. Jeżeli nie ma właścicieli, to może się zawalić. Trzeba chyba podjąć jakieś działania żeby ustalić, kto jest właścicielem mostu. Wykonano remont drogi i most ominięto. 
Wójt – Most należy do Enei.  Pas, który zajmuje kanał należy do Enei. Działka na osiedlu, na której garaże stoją też należy do Enei. Enea z Poznania jest właścicielem. My występowaliśmy o to, by umożliwili nam wspólnie, czy w porozumieniu zainstalowanie kładki, która byłaby dodatkowym przejściem przez kanał. Ostatnie informacje mamy takie, że tan most na kanale będzie przebudowywany, po to żeby umożliwić całą szerokością przejazd, żeby most nie był wąskim gardłem przebudowanej drogi. Jest nadzieja, że ta inwestycja zostanie przeprowadzona w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich.  
p. Elżbieta Chróścińska – Moi mieszkańcy ( Sierosław ) są bardzo niezadowoleni z pomiarów geodezyjnych. Holc ma teraz większą działkę niż miał. Droga, jak była wąska, tak jest. Moim zdaniem szkoda było tych pieniędzy. Tak samo będzie u p. Górnowicza. To jest niepoważne. W związku z podwyżką diet radnych, jak i sołtysów. Nie macie pieniędzy na nic, ale podwyżki owszem.  Jestem ciekawa ile więcej wydacie na diety przez cały rok dla radnych i sołtysów? Nikt nas – sołtysów się nie pytał, czy ma być podwyżka, czy nie. Ja sądzę po sobie. Ja bym nie chciała tej podwyżki. 
Wójt – Odniosę się do tego pierwszego pytania. Podziały geodezyjne na gruntach, na których wcześniej nie było ustanowionych kamieni granicznych na takich zasadach polegają. To nie jest nasz wymysł. To jest w całej Polsce. Na takich zasadach ustala się granice, gdzie nie ma i nie było wcześniej wyznaczonych granic przez kamienie. Jest to być może dla Państwa niesprawiedliwość, że takie coś ma miejsce. My nie możemy komuś wejść na jego posesję i zabrać mu część jego drogi nie mając na to żadnych podstaw geodezyjnych, prawnych. 
Przewodniczący Rady – Ja tylko dodam, że tu żadnej kompetencji Rady Gminy nie ma, p. Wójta też nie. Są to typowe sprawy rozgraniczeniowe, które technicznie załatwiają geodeci, bo inaczej  się po prostu nie da. 
Wiceprzewodniczący Rady – Znak graniczny jest nienaruszalny i nawet w Kodeksie Karnym jest artykuł, który stanowi, że naruszenie znaku granicznego jest ścigane z urzędu. 
Ad. 25. 
        O godz. 17-tej Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXVI sesji Rady Gminy, dziękując wszystkim obecnym za udział w obradach. 
                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Józef Gawrych
             
Załączniki (3497kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 września 2013)
Opublikował: Jacek Szopiński (1 października 2013, 09:49:07)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (2 października 2013, 12:58:02)
Zmieniono: dodanie załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 889