PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 z przebiegu XXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 19 lutego 2013 roku.


PROTOKÓŁ   Nr XXII/2013 
  
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 
z  przebiegu XXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 19 lutego 2013 r. 
  
Otwartej o  godz. 1405
zamkniętej o godz. 1635
 
W sesji udział wzięli  wszyscy radni, na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby: 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
5. p. Sabina Majewska  – Inspektor ds. Oświaty i Płac Oświaty
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad: p. Jolanta Szczepańska
Protokół sporządziła p. Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady (na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku).
 
Przewidywany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie XXII sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXI sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Składanie interpelacji.
7.  Uchwalenie Programu Promocji Zdrowia Psychicznego.
8.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok        2014.
9.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
10. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2012 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
       Otwarcia XXII sesji Rady Gminy o godz. 1405 dokonał Przewodniczący Rady Gminy – p. Józef Gawrych. Powitał zgromadzonych: panie i panów radnych, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził  stan obecnych radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 3.
       Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że do protokołu z przebiegu  XXI sesji nie zostały wniesione żadne uwagi. 
        W wyniku głosowania protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad. 4
      Głos zabrał Wójt Gminy zwracając się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie tematu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 18.”
            Zgłoszoną propozycję Rada przyjęła przy jednym głosie przeciwnym.
        Kolejną zmianę zaproponował Przewodniczący Rady - jako temat informacyjny, omówiony przez członków Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia: „Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
            Zgłoszoną propozycję przyjęła Rada jednogłośnie.   
            Trzecia propozycja to: „Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.” Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat ten proponowany jest w formie wniosku 4 radnych, stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.
         O przyjęciu do porządku obrad zgłoszonego tematu Rada Gminy zdecydowała jednogłośnie pozytywnie.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski informując, że na posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty,  Zdrowia, Spraw Socjalnych padł wniosek aby  Wójt na forum Rady przedstawił dzisiaj informację na temat pomysłu dotyczącego zmiany systemu dowozu uczniów.
Radna p. Elżbieta Babińska – Rzeczywiście była o tym mowa na Komisji.
Sekretarz Gminy p. Ludwika Rezmer – Ja byłam na tej Komisji, słyszałam ten wniosek. Wniosek był głosowany, ale ja zrozumiałam, że na następną sesję. Nie na dzisiaj. Na dzisiaj nic nowego nie przygotowaliśmy.
          Ustalono, że temat dowozu uczniów do szkół zostanie przez Wójta przedstawiony w punkcie  „Sprawy bieżące,”  a omówiony na kolejnej sesji.
Porządek obrad po zmianach:
1.  Otwarcie XXII sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXI sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Składanie interpelacji.
7.  Uchwalenie Programu Promocji Zdrowia Psychicznego.
8.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014.
9.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
10.   Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.
11.   Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2012 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 18.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16.   Sprawy bieżące.
17.   Wolne wnioski i zapytania.
18.   Zamknięcie obrad.
           Porządek obrad ze zmianami został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5.
         Informację z realizacji zadań między sesjami przedstawił p. Wójt ( załącznik nr 4 do protokołu ).
 
Ad. 6.
        Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
         Temat przedstawiła p. Karolina Daroń: „Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie narodowego programu zdrowia psychicznego, gminy mają obowiązek upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu. Gminy mają obowiązek opracować lokalny program promocji zdrowia psychicznego, stąd też konieczność podjęcia uchwały. W terminie od 25 stycznia do 8 lutego odbyły się konsultacje. Otrzymaliśmy jedną pozytywną opinię od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Głównym założeniem działań przyjętych do realizacji w ramach programu na lata 2013-2015 jest umożliwienie jego adresatom zwiększenia kontroli nad zdrowiem psychicznym oraz polepszenie jakości życia. Adresatami programu są mieszkańcy gminy Drzycim narażeni na niekorzystny wpływ czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu, osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliscy. Działania zapobiegawcze będą kierowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i ich rodzin oraz osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Program będzie finansowany z budżetu gminy Drzycim. Ze względu na ograniczony budżet przewidujemy umieszczanie plakatów i ulotek w miejscach publicznych oraz organizowanie prelekcji i pogadanek dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.”   
             Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia- p. Elżbieta Babińska, w imieniu Komisji przedstawiła do programu pozytywną opinię. 
             W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
             Odczytana Uchwała Nr XXII/125/2013 w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla gminy Drzycim na lata 2013-2015 została podjęta jednogłośnie – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 8. 
          Wójt dokonał wprowadzenia w temat informując, że „Projekt uchwały zawiera wyodrębnienie w roku 2014 funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki znany jest wszystkim doskonale, jaka jest jego rola i w jaki sposób jest on realizowany. Sądzę, że większość Rady jest za tym żeby ten fundusz w roku 2014 również funkcjonował.”  
           Pozytywne opinie do omówionego projektu uchwały przedstawili: 
- p. Wanda Wyłupska w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
- p. Zygmunt Wycinek w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.    
            W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
            Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/126/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014 została przez Radę podjęta przy jednym głosie przeciwnym. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  
Ad. 9.  
         Temat, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały omówiła p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy: „W planie dochodów dokonano następujących zmian: 
1) Dział 756 „Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy  z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się o kwotę 143.520,00 zł. Zmniejszenie dochodów w tym zakresie wynika z obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, o czym informuje promesa udzielenia dotacji, zgodnie 
z którą Uchwałą Zarządu Nr 88/13 z dn. 08.02.2013 r. wniosek Gminy Drzycim został wprowadzony na listę zadań do dofinansowania w 2013 roku. 
W planie wydatków dokonano następujących zmian: 
1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - projekt”, z uwagi na zwiększenie opracowania dokumentacji projektowej w miejscowości Gródek o dwa kompleksy zabudowy jednorodzinnej, tj. teren, który obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek oraz tereny przy ulicy Polnej. 
2) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł. Zmniejsza się środki przewidziane na realizacją zadania inwestycyjnego pn:. „Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt”, ponieważ koszt wykonania projektu budowlanego na wykonanie parkingu w Drzycimiu będzie elementem kosztu wykonania projektu budowlanego na Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim. 
3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,  aby zabezpieczyć środki na nagłe remonty budynków komunalnych. 
4) W dziale 750 „Administracja publiczna,” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami. Zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.250,00 zł. Powyższe przesunięcie podyktowane jest faktem, że środki zaplanowane w § 4300 są niewystarczające na realizację wydatków dot. m.in. opłat pocztowych oraz aktualizacji  i konserwacji programów komputerowych. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 450,00 zł i przenosi się do rozdziału 90002 § 4300 jako wkład własny na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. 
5) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-rowa,”  rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na stanie Posterunku Policji w Osiu. 
6) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć miedzy paragrafami.W związku z koniecznością zapłaty zaległego zobowiązania Gminnej Przychodni w Drzycimiu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia (Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiegow Bydgoszczy) za nieprawidłowo rozliczone świadczenia zdrowotne w latach 2010 – 2011, a dokładniej za świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii tworzy się §  4280 – Zakup usług zdrowotnych i zwiększa się o kwotę 230,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia § wydatków w tym rozdziale: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – Składki na Fundusz Pracy, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i § 4410 – Podróże służbowe, krajowe. 
7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przesunięć między rozdziałami. Tworzy się rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” i zwiększa § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę 649,00 zł, i jednocześnie zmniejsza się rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 649,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością dokonania opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy Drzycim w pogotowiu rodzinnym (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 9 pkt 1). 
8) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł. 
9) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” łącznie zmniejsza się            o kwotę 139.020,00 zł. Zmniejszenie wydatków w tym zakresie wynika z obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonuje się również bardziej szczegółowego podziału paragrafów wyodrębniając wydatki na wynagrodzenia, pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia i inne. Do tego rozdziału dodaje się również środki na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, w łącznej kwocie 4.500,00 zł, z czego 4.050,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a 450,00 zł wkład własny gminy. 
10) Podczas posiedzeń komisji stałych, głównie Komisji ds. Budżetu i Finansów wypracowano również inne wnioski dotyczące zmian budżetu na 2013 rok. Zaproponowane zmiany dotyczą: 
- zmniejszenie upoważnienia  Wójta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 1.000.000,00 zł, do kwoty 500.000,00 zł. 
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”  o kwotę 24.245,00 zł  i przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na bieżący remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin (dział 600 rozdział 60014 § 2320), a pozostałą kwotę w wysokości 14.245,00 zł,  przeniesiono na bieżące remonty dróg gminnych, dokładnie na remont ul. Słonecznej i Wędkarskiej  w Gródku (dział 600 rozdział 60016 § 4270). 
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 20.000,00 zł (dział 926 rozdział 92605 § 2820) i przeniesienie jej na wynagrodzenia osobowe do Szkoły Podstawowej w Drzycimiu (dział 801 rozdział 80101 § 4010). 
Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej    w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)”, o kwotę 8.000,00 zł,   z uwagi na zwiększenie opracowania dokumentacji projektowej    w miejscowości Gródek o dwa kompleksy zabudowy jednorodzinnej. Zmniejsza się środki kwocie 8.000,00 zł przewidziane na realizację zadania inwestycyjnego pn:. „Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt”.  Zmienia się również nazwa zadania inwestycyjnego (poz. 22 i 23 załącznika). Poprzednia nazwa: „Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej”, nazwa obowiązująca: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej”. 
Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 
Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku. Zwiększono kwotę dotacji przewidzianej dla Powiatu Świeckiego na remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin  o 10.000,00 zł, zmniejszono również dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 20.000,00 zł. 
Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zmianie uległa jedynie nazwa zadania inwestycyjnego w sołectwie Drzycim. Poprzednia nazwa: „Budowa punktu oświetleniowego     w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej”, nazwa obowiązująca: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg                               w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim –   ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej”. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Drzycim.” 
  
                 Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek przedstawił do zaproponowanych zmian pozytywną opinię. 
  
Dyskusja: 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałem tylko przypomnieć Państwu radnym, że w zaproponowanych zmianach mają miejsce zmiany zaproponowane przez Komisję ds. Budżetu i Finansów w miesiącu grudniu ubiegłego roku. 
                 Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/127/2013  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok ostała przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 13 głosów „za”  1 przeciwny i 1 wstrzymujący się.  Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Ad. 10. 
          Odnośnie zaproponowanego planu pracy Rady Gminy na 2013 rok nie wniesiono żadnych propozycji ani też uwag. Uchwała w tym zakresie Nr XXII/128/2013 została podjęta jednogłośnie                i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Ad. 11. 
           Roczne sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady przedstawili kolejno: 
1) p. Elżbieta Babińska, 
2) p. Wanda Wyłupska, 
3) p. Zygmunt Wycinek, 
4) p. Edmund Szymczak. 
          Sprawozdania stanowią załączniki nr 9, 10 i 11 do protokołu. 
Ad. 12. 
          Wprowadzenia w temat dokonała p. Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty: „Zgodnie z art. 30a ustawy Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Kwota bazowa określana jest corocznie w ustawie budżetowej. 
Średnie wynagrodzenie stanowi: 
dla nauczyciela stażysty - 100% kwoty bazowej 
dla nauczyciela kontraktowego - 111% 
dla nauczyciela mianowanego - 144% 
dla nauczyciela dyplomowanego - 184% kwoty bazowej, co daje odpowiednio w roku 2012 kwoty: 
dla nauczyciela stażysty od stycznia 2.618,10; od września  2.717,59 
n. kontraktowego od stycznia 2.906,09; od września  3.016,52  
n. mianowanego od stycznia 3.770,06;    od września  3.913,33 
n. dypl. od stycznia 4.817,30;  od września    5.000,37 
W przypadku nieosiągania średnich wynagrodzeń, wylicza się kwotę różnicy; kwota dzielona jest między zatrudnionych 
i pobierających wynagrodzenie nauczycieli w roku, którego sprawozdanie dotyczy. Nauczycielom wypłaca się do 31 stycznia dodatek uzupełniający. W terminie do 10 lutego samorząd sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń,  i przedkłada je w terminie 7 dni RIO, Radzie Gminy, dyrektorom szkół i związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Wzór sprawozdania ustalany jest przez MEN w drodze rozporządzenia.” 
           Po wstępnym omówieniu tematu p. Majewska omówiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
           Pozytywną opinię do omówionego sprawozdania przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia. 
           W dyskusji głosów nie było. 
            Odbyło się natomiast głosowanie ( do odnotowania                 w niniejszym protokole ). Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie. 
  
Ad. 13. 
            Przewodniczący Rady przedstawił wniosek czterech  radnych, którzy zgodnie z Regulaminem Rady wystąpili                               z inicjatywą uchwałodawczą. Wniosek w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim, który został przez Przewodniczącego odczytany stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
             Sekretarz Gminy – p. Ludwika Rezmer przedstawiła wysokość wszystkich składników wynagrodzenia Wójta, które obowiązuje od 2011 roku.  Następnie wyjaśniła, że proponowane  wynagrodzenie w projekcie uchwały załączonej do przedstawionego przez Przewodniczącego wniosku,  stanowi  wysokość wynagrodzenia uchwalonego Wójtowi w dniu 3  grudnia 2010 roku po objęciu przez niego urzędu w drugiej jego kadencji, czyli - jak podkreśliła - jest to powrót do wynagrodzenia ustalonego dla Wójta w 2010 roku. 
Przewodniczący Rady – Pan Wójt ma pecha, jeżeli chodzi o wynagrodzenie z tego względu, że p. premier ogłasza co chwilę jako zwycięstwo nad administracją, że nie zmieniają się wynagrodzenia w administracji rządowej. Tutaj stawka wynagrodzenia zasadniczego jest najniższa z widełek. Od czterech lat Rada Ministrów nie reguluje wynagrodzenia miesięcznego i tutaj pod tym względem p. Wójt jest dość mocno pokrzywdzony. Pracownicy Urzędu otrzymują podwyżki, bo mieszczą się w tabelach. Płace ulegają podwyższeniu o stopień inflacji w ramach uchwalanego corocznie przez Radę funduszu płac. 
Dyskusja: 
Radny p. Edmund Szymczak – Dobrze się stało, że chcemy ten problem załatwić. Wiadomo, że żaden problem się sam nie załatwia. Myślę, że minęło dość czasu żeby ocenić pracę Wójta. Myślę, że każdy oceni to poprzez głosowanie. 
         Więcej głosów w dyskusji nie było. 
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/129/2013 w sprawie wynagrodzenia Wójta została przez Radę podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
  
Ad. 14. 
         Omówienia kolejnego wprowadzonego tematu, dotyczącego wyrażenia zgody na sprzedaż domu przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu dokonał p. Wójt: „W uzasadnieniu tego projektu uchwały jest mowa o tym, że w projekcie budżetu po stronie dochodów jest kwota, którą myślimy, że uzyskamy po sprzedaży tego budynku. Można powiedzieć, że jest to konsekwencja uchwalenia budżetu na rok 2013.” 
        Opinie do omówionego tematu przedstawili kolejno: 
1) p. Wanda Wyłupska – opinia pozytywna Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
2) p. Elżbieta Babińska wyjaśniła, że Komisja w wyniku głosowania nie wydała opinii. 
3) p. Zygmunt Wycinek również nie przedstawił opinii, gdyż w wyniku głosowania Komisja ds. Budżetu i Finansów jej nie wyraziła. 
Dyskusja: 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Chciałbym wniosek formalny złożyć do protokołu, żeby budynek, jeśli dojdzie do sprzedaży, nie poszedł niżej niż 220-230 tysięcy.  Jeśli pójdzie za 150, to nie ma sensu, niech zostanie. Taki wniosek składam. Proszę o przegłosowanie.   
Radna p. Wanda Wyłupska – w projekcie budżetu założono, 310 tysięcy ze sprzedaży tego budynku. 
Wójt – Sami wiemy, jak nieruchomości idą w dół. Działki budowlane też nie są już tak cenne, jak 3-5 lat temu. Im dłużej nie będziemy chcieli sprzedać tego tym cena będzie mniejsza. Takie ograniczenie właściwie moglibyśmy przegłosować, ale to nam zablokuje jakąkolwiek formę sprzedaży. Albo jest uchwała na sprzedaż, albo jest ta uchwała ograniczona. Jeżeli jest ograniczona, jest warunkowa. Jeżeli w przetargu nie osiągniemy kwoty, która została tak luźno zaproponowana bez opinii rzeczoznawcy?  Trudno mi się odnieść. Czy to będzie 220? Czy 218 - już jest problem. Sytuacja zablokowana. Nie chciałbym faktycznie takich ram wyznaczać. Sami Państwo wiecie na czym polega przetarg. Myślę o sprzedaży w przetargu nieograniczonym i rozpropagowanym mocno. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Koleżanka powiedziała, że w budżecie było przyjęte 310. Ja już obniżyłem, bo sama wartość ziemi jest około 40-50 tysięcy. Myślę, że budynek był wyceniony bez zrobienia dachu na 150, czy 170 tysięcy. Było trochę remontu. Za 220 powinien iść. Jeśli nie będzie, będziemy dyskutować dalej. Taką barierę chciałbym założyć żeby nie poszedł za 150. Za 150 niech stoi i robimy mieszkania socjalne. 150, w tym punkcie, to jest trochę mało. Taki wniosek złożyłem. Jeżeli radni się zgodzą to mogą głosować. Uważam, że jest to zabezpieczenie a nie blokowanie. 
Przewodniczący Rady podkreślił, że tutaj chodzi o to żeby nie obniżać ceny wywoławczej, bo wówczas sprzedaż ta jest nieopłacalna. 
Radny p. Jerzy Krüger – Chciałbym się odnieść do wniosku ponieważ niesie on za sobą wskazania dla kogoś, kto chce kupować. Jeśli wyznaczymy jakieś minimum, to możemy sami sobie zaniżyć. Może rzeczoznawca wyceni to na 350- 400 tysięcy, a tu nasza sugestia, żeby nie było niżej niż ileś. Dopatrywałbym się nawet w takim zachowaniu, że pod czyjąś potrzebę zaczynamy tworzyć dane. To jest trochę ryzykowny temat dla mnie. Wolałbym nie wchodzić w tego typu ustalenia na początku. Powinniśmy się dzisiaj skupić na tym, czy ten budynek jest nam potrzebny, czy nie. Rozpocznijmy od wyceny. Jeżeli będzie rzeczywiście niska wycena możemy całą uchwałę odwołać. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie radny widać, że nie jest pan na rynku mieszkaniowym.  Po drugie, ja nie chcę zaniżać, bo to idzie tylko do protokołu, żeby nie poszedł za 150. Ten budynek nie jest więcej warty niż 220-230 i będzie na to przetarg. Jeżeli da ktoś 220, to będę dziękował. Niech ten budynek idzie. My nie chcemy przeciwko, ale chcemy go sprzedać po realnych kosztach. Ja nie ustawiam tu przetargu dla siebie, czy dla kogoś innego. Na poprzednich sesjach też zwracałem uwagę żeby nie poszedł za 150 tysięcy, bo ja byłem za sprzedażą już dawno i jestem. Ta bariera ma być zapisana dla nas w protokole, nie w uchwale. Nie wiadomo, czy rzeczoznawca w ogóle wyceni na 220 tysięcy. Jak nie wyceni, to będziemy się zastanawiać. Proszę o przegłosowanie. 
                 Za określeniem dolnej ceny zaporowej  w kwocie 220 tysięcy opowiedziało się 7 radnych, 5 było przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek uzyskał wymaganą większość o został przyjęty do protokołu. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że do sprawy Rada może zawsze wrócić, bo są to wytyczne dla p. Wójta. 
Wójt – Przetargi ogłaszamy po to żeby jak najwięcej osób o nich wiedziało. Gro osób będzie obserwowało, kiedy został on ogłoszony. Musimy przygotować jeszcze całą dokumentację, podziały geodezyjne,  tak,  że to nie będzie za miesiąc. Pierwszy przetarg, który będzie ogłoszony będzie opiewał na taką kwotę, jaka będzie wynikała z wyceny biegłego rzeczoznawcy.  Jeżeli ta kwota będzie niższa, to już się kłóci z tym, co Rada ustaliła. 
Przewodniczący Rady – To p. Wójt ogłosi przetarg po kolejnej sesji, gdzie zostaniemy zapoznani z wyceną rzeczoznawcy. 
        Po przeprowadzonej dyskusji Uchwała nr XXII/130/2013 została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 10 głosów „za”  4 przeciwne i 1 wstrzymujący się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Ad. 15. 
           W szóstym punkcie obrad interpelacji nie złożono. 
Ad. 16. 
  
Wójt – Sprawa dowozów, jaka jest w tej chwili, to wszyscy wiemy jak to funkcjonuje i na jakich zasadach się to wszystko odbywa. Mamy dwie szkoły publiczne na terenie naszej gminy, do których są dowożone dzieci. Mamy 3 autobusy plus jeden autobus dziewiętnastomiejscowy plus bus siedmiomiejscowy. Wszystkie pojazdy kursują, można powiedzieć, że od rana do późnego popołudnia pracują na rzecz dowozów i odwozów dzieci do szkół. Jest to dla nas, jako gminy kosztowna sprawa i co roku te koszty są coraz wyższe. Rynek jest taki, że  zaczyna rozglądać się za tym żeby w tego typu przedsięwzięcia wchodzić. Jest PKS, jest też zainteresowana inna firma VEOLIA tzw. też są zainteresowani dowożeniem dzieci w gminach. W innych gminach tego typu dowozy są już realizowane, czy PKS, czy tą VEOLIĄ. Z tego, jakie mamy rozeznanie jest to pozytywnie odbierane przez rodziców  i dzieci, które są dowożone i przez szkoły, do których są dowożone. Nie ma spóźnień i innych elementów, które w jakiś sposób dezorganizują pracę szkół. Do nas również zgłaszały się oba przedsiębiorstwa, o których mówię, bo jeszcze nie wiem, czy jakieś inne przedsiębiorstwo się nie ujawni, kiedy będziemy chcieli ogłaszać przetarg. Różnica w kosztach, których my ewentualnie nie będziemy ponosić polega na tym, że przewoźnicy, którzy świadczą usługi na rzecz takich jednostek samorządu terytorialnego, jak my, czyli dowóz dzieci do szkół otrzymują od Zarządu Województwa dofinansowanie do biletów miesięcznych. To dofinansowanie jest w wysokości 51%. Jeżeli bilet miesięczny kosztuje 100 złotych, to Marszałek dopłaca do niego 51 złotych. Stąd są oszczędności, których my nigdy nie uzyskamy ponieważ my takiego dofinansowania do przewozów nie uzyskamy. Inne aspekty, inne szczegóły być może będę mógł przygotować na najbliższą sesję, bo w tej chwili jest to bardzo wstępne rozmyślanie, wstępne kalkulacje, wstępne przymiarki do tego              w jaki sposób i w jakiej formie będziemy realizowali  te przewozy. Szczegółów póki co, nie chciałbym mówić. Szczegóły dzisiaj są takie, a za miesiąc może być nieco inaczej lub całkowicie inaczej. Patrząc na szkoły, na gminy, które już z tego korzystają widzimy pozytywne aspekty takiego rozwiązania. Liczę, że u nas również będzie więcej pozytywnych stron takiego rozwiązania niż negatywnych. Myślę, że oszczędności, które wstępnie szacujemy są na tyle dla naszego budżetu ważne i istotne warto podjąć to niełatwe rozwiązanie zmiany przewoźnika, pozbycia się własnego parku autobusów, własnych ludzi, których dzisiaj zatrudniamy na rzecz oszczędniejszego gospodarowania środkami, które są przeznaczone na dowozy. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Chciałbym zapytać się, czy jest taka możliwość jakby ci pracownicy utworzyli spółkę z kapitałem Urzędu Gminy ( bo autobusy są Urzędu Gminy ), czy tą dotację by otrzymywali? 
Wójt – Przyznam szczerze, że nie rozważałem takiego rozwiązania. Być może jest to jakieś rozwiązanie. Gdyby faktycznie taka spółka powstała. My bylibyśmy skłonni przekazać im te autobusy, jak to mówią za symboliczną złotówkę, czy za jakąś kwotę umowy  dzierżawnej, jak najbardziej byłbym skłonny  w takie rozwiązanie iść. To jest na żywo zadane pytanie. Trudno mi się do tego tak szczegółowo odnieść.  
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Myślę, że to jest dobry pomysł. Oczywiście musi on być poparty wyliczeniami stosownymi. Jeżeli będzie tylko taka możliwość dofinansowania tej spółki, która miałaby powstać, to jest to bardzo dobre rozwiązanie, które poparłbym już dzisiaj gdyby rzeczywiście mogło tak funkcjonować o ile w naszych zamysłach ma to tak funkcjonować. Chciałbym powiedzieć, że ten temat powinien być przedyskutowany szeroko we wszystkich Komisjach, które będą odbywały się przed kolejną sesją. Przypominam, że składałem wniosek żeby to Rada opiniowała na kolejnej sesji, jeżeli będzie to podjęte w tematyce posiedzenia. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Chciałbym, aby p. Wójt się zorientował w tej sytuacji, wtedy można by kierowców zmobilizować, żeby nie pozbywać się, żeby mieli pracę. To by było najmniej krzywdzące, a wiemy, co mamy. 
Wójt – Kiedyś chyba były jakieś przymiarki, żeby kierowcy przejęli autobusy w dzierżawę, ale to nie wyszło. Dzisiaj faktycznie, kiedy ten przewoźnik taki duży mocno wchodzi do gmin może takie właśnie rozwiązanie jak szkoła w Sierosławiu się usamodzielniła, koszty nauczycieli spadły, funkcjonują. Być może forma spółki pracowniczej, czy czegoś takiego? Garaże też moglibyśmy im w sposób niezyskowny wynająć, jak najbardziej jestem za tym żeby koszty, których się spodziewam, po ewentualnej zmianie były porównywalne z tym co ta spółka pracownicza, czy ten podmiot, który powstanie na bazie naszego sprzętu i na bazie naszych kierowców pozwoli nam zaoszczędzić w budżecie. Jak najbardziej jestem za tym żeby to można było tak przeprowadzić z zyskiem dla nas wszystkich. Nie możemy nie widzieć znaczących kosztów dowozów. 
Radny p. Jerzy  Krüger – Chciałbym nawiązać do artykułu w „Czasie Świecia” na temat dróg osiedlowych za szkołą Gródku. Co roku pojawia się ta sama sytuacja ponieważ mieszkańcy  budynków postawionych na tym terenie mają ciągle pretensje do gminy, która im sprzedała te działki, że drogi nie są  w odpowiednim  stanie, że ciągle brną w błocie i takie sygnały docierają do nas. Jestem radnym z tego terenu i muszę wysłuchiwać takich uwag. Na ostatniej Komisji Budżetowej  p. Wyłupska i p. Szymczak też zwracali na to uwagę. Mieszkańcy protestują. Muszę powiedzieć Państwu, że te działki były sprzedawane 25 może 30 lat temu przez gminę i dzisiaj po upływie tego terminu można by powiedzieć, że ci, którzy kupili te działki   zostali przez gminę wyprowadzeni w pole. Drogi rzeczywiście nie są utwardzone. Szczególnie w tym okresie wczesno-wiosennym są, jakie są. Po prostu są takie duże kałuże, wyboje, dziury, że  transport jest utrudniony, a komunikacja piesza - niemożliwa. Dochodzą z tego osiedla dzieci do szkoły, do punktu zbiorczego do autobusów i rzeczywiście muszą zmieniać obuwie, bo ogrodzenia, które są po obu stronach tej drogi nowej – ul. Miodowej uniemożliwiają przejście poza teren, poza ulicę i muszą iść tą drogą. Droga jest wyboista i zalana wodą. Działki, które były sprzedawane przez gminę w Drzycimiu, na tej górce tam za piekarnią były sprzedawane o wiele później niż w Gródku i tam mieszkańcy doczekali się utwardzenia dróg. To wydaje się rzeczą naturalną, że ktoś, kto sprzedaje działki powinien zatroszczyć się  to żeby te drogi dojazdowe do posesji były w takim stanie żeby nadawały się do użytku. My w Gródku nie możemy się tego doczekać, więc jestem ciekawy, jaka jest reakcja p. Prze-wodniczącego, bo kto czytał artykuł wie, co p. Przewodniczący powiedział. Miał być temat poruszony na tej sesji, a do tej pory nie było osoby, która zainteresowałaby się tym tematem. Z racji tego, że jestem z tego terenu i tam są moi wyborcy, czuję się w obowiązku żeby ten temat poruszyć. Ta inwestycja jest ujęta  w planie wieloletnim inwestycyjnym tylko jakoś nie może doczekać się realizacji. Mamy projekty, tylko działać. Temat zniknął. Chciałbym, aby kilka minut poświęcić na omówienie tego tematu, bo coś musimy ludziom powiedzieć. Ludzie są już zdeterminowani i chcą żeby wreszcie ten temat został załatwiony. 
Radna p. Elżbieta Babińska - Mieszkańcy Gródka nie są odosobnionymi mieszkańcami, którzy mają problem dotyczący dróg. W całej naszej gminie, nie mówię o samym Drzycimiu, są drogi nieutwardzone, gdzie są wyboje. Na drogach utwardzonych porobiły się takie dziury, że będą podlegały wiosną gruntowej naprawie. W samym centrum Drzycimia dziury wymagające naprawy, ulica Szkolna, gdzie porusza się duża liczba osób   z osiedla do centrum Drzycimia są takie wyboje, że można koła pourywać. Na ulicy Polnej też jest teren nieutwardzony. Nie wspomnę już o takich drogach, jak do Rowienicy. Mieszkańcy dzisiaj interweniowali w sprawie tej drogi nieszczęsnej. W całej gminie mamy problem z drogami. Gródek nie jest odosobnioną miejscowością. 
Radny p. Jerzy Krüger – Jest taka mała uwaga. Podzieliłbym temat na drogi i bezdroża. Ja mówiłem o bezdrożach w Gródku, które są nazwane ulicami, a pani mówiła o drogach. Rozumiem, że każdy w swojej miejscowości chciałby coś w tym temacie załatwić. Moja prośba była skierowana żeby zastanowić się właśnie nad tym tematem i nie wszczynać dyskusji na temat dróg w całej gminie, bo wiadomo, że wszędzie są jakieś potrzeby. Chcę, żeby ludzie siedzący w tej Radzie odnieśli się akurat do tego tematu.   
Radna p. Elżbieta Babińska - Chciałam tylko powiedzieć, że  ze sprzedaży budynku na Dworcowej na ulice nie wystarczy. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie radny proszę wskazać z jakiego mamy brać działu i robimy drogę. To nie jest tak proste żeby to zrobić. Tam potrzeba ok. 300 tysięcy. Moglibyśmy zrezygnować z sali, z czegoś jeszcze i byśmy tę drogę robili. Musimy się zastanowić na przyszły rok, bez złości, bo tam jest już czas na tę drogę. Musimy szukać tych pieniążków. Coś, co chcemy sprzedać sprzedajmy, za jak największe pieniążki żeby coś zrobić w tej gminie. Jeszcze przyszły rok i jest koniec kadencji i drogi zostaną dziurawe. Musimy wspólnie się wspierać i myśleć. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Sprawa tych dróg osiedlowych w Gródku była omawiana na Komisji Budżetu i to dosyć szczegółowo, prawie jak na Komisji Rolnej. Mówiliśmy też o środkach, które są przewidziane na remont tych dróg w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Mówiło się o roku 2014. Wójt przedstawiał kwestię kompleksowej budowy tych wszystkich ulic. Mało tego, powiązania braku możliwości etapowania na pieniądze, które miały być zabrane z budowy chodnika w Drzycimiu, a przeznaczone właśnie, bo taka była propozycja, na remont ulicy  Miodowej. Później padła następna propozycja aby za te pieniądze może pobudować chodnik przy ul. Broniewskiego. Następnie padła propozycja p. Wójta, że najpilniejszy byłby zajazd przy szkole, gdzie autobusy w tej chwili stają i dzieci czekają w błocie. Tych potrzeb pokazano w jednym momencie kilka i wartościowo mniejszych niż ta przebudowa ulic w Gródku, które niewątpliwie powinny być przebudowane, wyremontowane, aby nie były w takim stanie, jak są, tylko popieram tutaj głos p. radnego Kaszubowskiego,  aby o sprawie nie zapominać tylko nie w tym budżecie, w którym nie ma możliwości ani środków, nie kombinować i nie dzielić tego budżetu, w którym brakuje w tej chwili   jeszcze,  aby się domknął ponieważ, jak mówimy budynek przy Dworcowej 18 za 300 tysięcy sprzedany nie będzie. Nie można zapominać o sprawach realnych i trzeba je uwzględniać  w przyszłości. 
Wójt – Wartość tej całej inwestycji, dotyczącej przebudowy dróg, z kosztorysu wynika 943.687,- złotych. To jest załatwienie wszystkich dróg na osiedlu przy szkole w Gródku. Można podzielić, bo tak mamy przygotowany projekt i może za połowę tej kwoty można było te najbardziej newralgiczne miejsca. Całościowo załatwić dwie ulice: Szkolna i Miodowa np. za połowę tej kwoty. 
Radny p. Jerzy Krüger – Ani jednym słowem nie sugerowałem, aby się zająć tematem w tym roku z tegorocznego budżetu. Nawet byłem przeciwny na Komisji żeby temat rozwiązywać interwencyjnie i wyrzucać jakieś pieniądze cząstkowe. Ja nazywam to wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Wyrównywanie, czy   łatanie dziury też tworzy jakieś wydatki. Po co wyrzucać na coś pieniądze, co za chwilę obróci się w stan poprzedni. Chodziło mi  o to, żeby pamiętać i jeśli będzie taka wola wszystkich radnych  w przyszłym roku żeby ten temat był załatwiony. Wcześniej zaplanować i umówić się, co do tego, że jesteśmy wszyscy zgodni żeby to zadanie w przyszłym roku zostało wykonane. 
Przewodniczący Rady – Nie chciałbym mówić, która inwestycja jest ważniejsza, tylko żebyśmy mieli jasność, co do przyszłorocznego budżetu. Można mieć pretensje do wszystkich, że się czegoś nie robi, tylko że my nie robimy czegoś dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że mamy po prostu za mało środków a potrzeby są wielkie. Tak jest od roku 1990, od kiedy powstały samorządy. Żeby było więcej środków to trzeba mieć większe dochody. Z tym jest najtrudniej. Ratujemy się sprzedażami nieruchomości, działek i innych rzeczy. Z drugiej strony staramy się działać i czynimy oszczędności. Tutaj zaczyna się komedia. Pan Wójt doświadczył tego ostatnio, ja poprzednio. Wskazujemy oszczędności a wszyscy mówią „oszczędności nie” bo trzeba dać. Wtedy do dzielenia pieniędzy, jest mnóstwo chętnych. Dzisiaj ponosimy jeszcze konsekwencje jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli byśmy mieli   z własnych środków wydać 600 tysięcy na drogi, to jest niemożliwe z jednego prostego względu. Licząc spłatę kredytów kapitału plus odsetki. Po prostu takich wolnych środków w budżecie nie ma. To są konsekwencje naszych poprzedników,  że wolnych środków w budżecie nie ma na inwestycje. To jest nasza największa bolączka. Z jednej strony chcemy być dobrzy, z drugiej wymagamy. Musimy w przyszłości wypracować kompromisy. Jak możemy cokolwiek planować? U nas to jest łatanie dziur. Budżet znam na wylot od 23 lat. Tutaj nie ma cudów. Wymaga to niestety od nas tych dwóch działań: albo zwiększenia dochodów, czego się zrobić nie da, albo szukania oszczędności, z czym jest właśnie bardzo duży problem. Podnieść podatki od nieruchomości, rolny, czy likwidacja szkół, czy właśnie teraz sprawy dowozu. To są rzeczy, które musimy w sumieniu rozważyć. Ja osobiście do nikogo pretensji nie mam. Chodzi o to, że w kampanii wyborczej są takie obietnice. Każdy obiecuje: obniżę podatki, zwiększę dochody i dam wszystkim. A tutaj mamy szarą rzeczywistość i musimy się z tym zgodzić.                                                                                                   
Radna p. Wanda Wyłupska – Na Komisji ds. Rolnictwa gościliśmy p. Mellera - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który przedstawił nam program inwestycji dotyczący dróg na lata 2014-2020. Mówił, że na początku stycznia odbyły się rozmowy z wójtami gmin. W wyniku tych rozmów ma powstać ten plan. Na terenie naszej gminy w tym programie znalazłyby się drogi: Drzycim-Świecie (2014 – przy udziale finansowym gminy Drzycim), Drzycim-Brzemiona (2018 – przy udziale finansowym gminy Drzycim i gminy Lniano), Drzycim-Żur 2017, Dąbrówka, Biechówko-Biechowo 2020 r. Pan Dyrektor mówił o drodze powiatowej Dąbrówka-Kawęcin-Bramka ( Wójt Gminy Bukowiec przejmie część tej drogi w zasoby gminy ) że jest możliwość aby i nasza gmina przejęła jako drogę gminną część tej drogi należącą do gminy Drzycim. 
Skarbnik Gminy – Rzeczywiście takie rozmowy się odbyły i w 2014 roku, gdyby to wszystko doszło do skutku Powiat chciałby oddać nam odcinek drogi 1.600 mb Dąbrówka-Kawęcin.  Zrobienie tej drogi wyniosłoby ok. 500 tysięcy, z czego 300 tys. dałby Powiat ok. 130 uzyskalibyśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i 70 tysięcy gmina musiałaby dołożyć z własnego budżetu. Na Komisji Rolnictwa p. Dyrektor Meller mówił, że z FOGR-u można wyższą kwotę uzyskać i mogłoby odbyć się bez udziału środków z naszej gminy. To są wstępne plany. Teraz czekamy na inicjatywę Powiatu. Potem dowiemy się, czy Rada chce przejąć tą drogę, a później dopiero remont. Mieliśmy w budżecie na remont tej drogi 9 tysięcy i teraz dołożyliśmy 10 tj. już 19 tysięcy. Postanowiliśmy, że przeznaczymy w tym roku na coś te pieniądze, a w roku przyszłym zrobimy z Powiatem drogę kompleksowo. 
Wójt – Warunkiem jest przejęcie przez nas tej drogi na własność i wówczas będziemy mogli przekazać środki na remont bez przekazywania dotacji Powiatowi. Być może powinniśmy w ten sam sposób przejąć drogę do Rowienicy i tą samą metodą uzyskać pieniądze na jej remont. Przejęcie jej, jako całości tj. od asfaltu do centrum Rowienicy mogłoby wpłynąć pozytywnie na gruntowny jej remont. Rada Powiatu musi się zdecydować, czy chcą nam również tą drogę przekazać. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Cieszę się, że usłyszałam tutaj takie zdanie od Wójta. Popieram to stanowisko, bo codziennie tam musi dojechać BUS po dzieci. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Tam pieniążki na drogę do Kawęcina są – 9 tysięcy. Pan Dyrektor powiedział, że jak przejmiemy drogę musimy zrobić projekt i te pieniądze przydadzą się na projekt. 
Wójt – Dlatego nie robimy żadnych zmian dalszych w tej materii, niech one na razie są. 
Przewodniczący Rady -  Mam jeszcze jedną uwagę do tworzenia budżetu. Padły tu przed chwilą słowa, że środki możemy przeznaczyć na inny cel. Jak je dzisiaj przeznaczymy na inny cel, to jutro już ich nie będzie. Trzeba się też zastanowić nad kolejnością ich wydatkowania. Jeżeli chcemy zrobić większe inwestycje należy środki koncentrować, aby przeszły w nadwyżkę budżetową i były wydane w roku przyszłym. Jest to kwestia strategii i myślenia. 
Ad. 17.  
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Kiedy się mówi, że się zrobi to, czy tamto w dniu wyborów jest to okłamywanie wyborców. Mówi się o drogach w Drzycimiu, Gródku, Rowienicy i o tym, że nie ma pieniędzy. Ja wiem, że ich nie ma, bo nie ma ich wszędzie. Mówi się o bezdrożach. Zapraszam do Małego Dólska żeby zobaczyć jak wygląda droga krossowa, bo tak bym ją nazwał. Mam tu do Wójta też trochę pretensji, bo 2 tygodnie temu prosiłem żeby chociaż przejechał tą drogą. Oczywiście przejechał się, bo widziałem go osobiście i chyba mu się udało przejechać, bo nie wracał. Pan Kaszubowski wie ile kosztuje budynek, wie ile kosztuje działka, to po co mamy zatrudniać rzeczoznawcę żeby nam wyceniał? Po co nam rzeczoznawca, jak Pan to wszystko wie. Pan Kaszubowski wycenił budynek na 220 tysięcy, działkę na 50, to za budynek będzie 170. Proste liczenie. Pan mówi, że za budynek musi być 220, to ja tego nie rozumiem. 
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Chciałbym  zwrócić uwagę, że  w porządku obrad w dniu dzisiejszym nie mamy punktu „Ocena pracy Rady.” Proponuję przejść do meritum. 
Wiceprzewodniczący Rady – Patrząc na to pomieszczenie, w którym się znajdujemy i te zacieki, które są za nami chciałbym zapytać p. Wójta, czy zauważył je i w tym temacie w najbliższym czasie będzie coś zrobione? Może w ramach napraw gwarancyjnych? 
Wójt- Zauważyłem i faktycznie są to rzeczy niepokojące. Trudno natomiast wykazać przyczynę, może to jakiś śnieg podwiewający powoduje właśnie tego typu rzeczy. W formie jakiejkolwiek naprawy trzeba będzie usunąć te usterki. 
Radny p. Edmund Szymczak zwrócił uwagę, aby godło powiesić na inną ścianę. 
Wójt przyznał rację i dodał, że brakuje jeszcze zegara. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie Wójcie, czy wyjaśniła się sprawa tych 40 tysięcy, co były na poprawki? Czy w sądzie już coś jest wyegzekwowane? 
Wójt – Rozprawa się zakończyła jesienią ubiegłego roku. Pan inspektor nadzoru został zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Pan inspektor odwołuje się od tego wyroku. 
p. Maria Majewska – Mamy taką informację, że w pierwszej  instancji sąd zasądził od inspektora nadzoru pokryć żądaną kwotę, ale każdy ma prawo odwoływania się od wyroku i wiemy od naszego radcy, bo on jest naszym pełnomocnikiem, że inspektor nadzoru z tego skorzystał. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy, kiedy dalsze czynności nastąpią. Odnośnie zacieku – budynek ma gwarancję i oczywiście wystąpimy, aby dokonano naprawy gwarancyjnej. Takie rzeczy zdarzają się, ale po to jest gwarancja żeby wyegzekwować. 
Ad. 18. 
          O godz.1635 Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i uznał XXII sesję za zamkniętą. 
 
Uwaga: Opinie Komisji stanowią załączniki nr 16, 17  i 18 do protokołu.
                                                                  

      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Józef Gawrych
 
Załączniki do protokołu XXII (3249kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (5 marca 2013)
Opublikował: Jacek Szopiński (6 marca 2013, 10:30:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 749