PROTOKÓŁ Nr XIII/2012 z przebiegu XIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 27 marca 2012 r.

 
 
  
  
PROTOKÓŁ Nr XIII/2012 
  
z  przebiegu XIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 27 marca 2012 r. 


Sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 

Otwartej o  godz. 14:00
Zamkniętej o godz. 18:30
 

 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. Nadkomisarz Marek Majka – w.z. Dariusza Knoffa Komendanta Powiatowego Policji
2. p. Sławomir Jarecki – Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu
3. p. Adam Meller - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
4. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
5. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
6. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy
7. p. Sabina Majewska – inspektor ds. Oświaty i Płac Oświaty.
8. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego.
9. p. Ludwika Rezmer –Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego.
10. p. Mirosława Jędrzejewska – pracownik socjalny GOPS (w. z.  Kierownika )
11. p. Joanna Sawińska –  inspektor ds. planowania i gospodarowania mieniem komunalnym
12.  p. Józef Szeligowski – inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
 
 
Protokolant obrad:  Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka
 
 
Przewidziany porządek obrad:
        
1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnego. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przyjęcie protokołu z przebiegu XII sesji Rady Gminy. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej. 
7.  Składanie interpelacji. 
8. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie. 
9. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Dąbrówce. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu dot. wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków EFS. 
16. Stanowisko Rady Gminy w sprawie przystąpienia gminy do programu „Cyfrowa szkoła.” 
17. Wprowadzenie zmian: 
      - do budżetu gminy na 2012 rok, 
      - do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021, 
      - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. 
19. Sprawy bieżące Rady Gminy. 
20. Odpowiedzi na interpelacje. 
21. Wolne wnioski i zapytania. 
22. Zamknięcie obrad. 
  
  
  
Ad. 1. 
        
          Otwarcia XIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych -Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: zaproszonych do udziału w obradach gości, Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2. Lista zaproszonych gości, to załącznik nr 3. 
  
Ad. 2. 
  
          Przewodniczący Rady przywitał szczególnie p. Ryszarda Popielasa -radnego, który wszedł do składu Rady Gminy w dniu 18 marca br. w drodze wyborów uzupełniających, które odbyły się w okręgu nr 3 poczym dodał, że nim rozpocznie swoją działalność musi złożyć ślubowanie, aby mógł sprawować mandat radnego. 
          Wszyscy zgromadzeni powstali, a Pan Ryszard Popielas złożył ślubowanie odczytując treść roty. 
  
Ad. 3. 
  
         Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach  uczestniczy aktualnie 14 radnych na skład ustawowy 15, wobec czego Rada mogła obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Wyjaśnił, że radna p. Ewa Kempińska dołączy do zgromadzonych za pół godziny.    
  
  
  
  
Ad. 4. 
         
         Protokół z przebiegu XII sesji Rady Gminy odbytej w dniu  31 stycznia 2012 roku został przez Radę Gminy przyjęty, przy jednym głosie wstrzymującym się. 
  
Ad. 5. 
  
         Po odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady, p. Wójt poprosił o umożliwienie wypowiedzenia się obecnemu na sesji p. Adamowi Mellerowi Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.  Zaproponował, aby mógł zabrać głos po punkcie „Składanie interpelacji.” 
  
           Propozycja Wójta została przyjęta przez Radę jednogłośnie. 
Jako drugi głos zabrał radny p. Wojciech Kruczyński przekazując na ręce Przewodniczącego wniosek grupy radnych ( załącznik nr 4 do niniejszego protokołu ). 
  
           Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek ten był również przedstawiony na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, ale nie rozpatrywała go Komisja z powodu braku quorum. „Byłbym za tym, aby głosowanie w tej sprawie przenieść na następną sesję – kontynuował – a przedtem przekazać go oficjalnie Komisji pod obrady, potem na sesję, ponieważ jest to projekt uchwały Rady Gminy. Należy go zatem, przyjąć lub odrzucić.” 
  
          Podpisani pod wnioskiem wnioskodawcy wyrazili zgodę na wniesienie projektu uchwały pod kolejne obrady Rady Gminy po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
Radna p. Wanda Wyłupska zaproponowała inną treść 11 punktu obrad: „Wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok,” ponieważ z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa wypłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu.  „W tej sytuacji – podkreśliła – obecna uchwała byłaby odrzucona i nie byłoby możliwości uchwalenia w tym punkcie kolejnej.” 
         Propozycja p. radnej Wyłupskiej została przyjęta przez Radę jednogłośnie. 
Wiceprzewodniczący Rady – Na Komisji Oświaty padł wniosek żeby do porządku obrad włączyć punkt w sprawie zmiany uchwały w sprawie dowozu uczniów. 
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych sprecyzowała temat: „Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/65/2012  Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.” 
              Zgłoszona uprzednio propozycja została przez Radę przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się, jako punkt „18.” 
  
  
  
Porządek obrad po zmianach: 
  
1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnego. 
3. Stwierdzenie quorum. 
4. Przyjęcie protokołu z przebiegu XII sesji Rady Gminy. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej. 
7. Składanie interpelacji. 
8. Wystąpienie p. Adama Mellera – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 
9. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie 
10. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2012 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia lub wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Dąbrówce. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu dot. wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków EFS. 
17. Stanowisko Rady Gminy w sprawie przystąpienia gminy do programu „Cyfrowa szkoła.” 
18. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/65/2012  Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej 
19. Wprowadzenie zmian: 
      - do budżetu gminy na 2012 rok, 
      - do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021, 
      - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy. 
21. Sprawy bieżące Rady Gminy. 
22. Odpowiedzi na interpelacje. 
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zamknięcie obrad. 
  
      Porządek obrad ze zmianami został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
  
Ad. 6. 
  
        Przedstawiona przez Wójta informacja z działalności w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
  
Ad. 7. 
  
           Przez radnego p. Wojciecha Kruczyńskiego została zgłoszona pisemna interpelacja stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu. 
  
  
Uwaga: Godz. 1430 - do składu Rady dołączyła radna p. Ewa Kempińska. 
  
Kolejny załącznik - nr 7 do protokołu – odczytany przez radnego p. Kruczyńskiego nie może być zaliczony do interpelacji, co podkreślił w swojej wypowiedzi Pan Przewodniczący Rady. Uznał, że ewentualnie można go rozpatrywać w punkcie „Wolne wnioski i zapytania.” 
  
Ad. 8. 
  
        Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który tytułem wstępu dokonał wprowadzenia w temat wyjaśniając powód wizyty Pana Dyrektora ( wizyta dotyczy zakresu i kosztów budowy chodnika przy drodze powiatowej na ul. Świeckiej w Drzycimiu; w budżecie gminy na ten cel wyodrębniono kwotę 220 tysięcy złotych). 
  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg -  Pierwotnie był nieco szerszy zakres budowy tego chodnika. Po weryfikacji i ustaleniach doszliśmy do porozumienia, że budujemy chodnik na ok. 400 mb. Mieliśmy zabezpieczone środki na realizację tego zadania w kwocie 440 tysięcy. Po weryfikacji tej dokumentacji pozwoliłem sobie wykonać kosztorys inwestorski, na dzień dzisiejszy ten skrojony jakby odcinek jest wart ok. 250 tysięcy złotych. Musimy jednak pamiętać o jednej ważnej sprawie, że budujemy chodnik, ograniczamy nawierzchnię bitumiczną z jednej strony i ograniczamy spływ wód opadowych w jednym miejscu. Budujemy ściek przykrawężnikowy a nie ruszamy nawierzchni. Z tego względu, że mamy tutaj pewne oszczędności chciałbym przekonać Państwa żeby jeszcze wspólnie na odcinku budowy chodnika wyremontować nawierzchnię bitumiczną, uregulować sprawę wód opadowych, czyli może przeprofilować rowy, zbudować zjazdy. Z tego, co się orientuję, po dużych opadach ten odcinek drogi wygląda strasznie. Koszty przebudowy tej  nawierzchni, to ok. 100 tysięcy złotych brutto, czyli na tą chwilę mielibyśmy kwotę 350 tysięcy brutto z kosztorysu inwestorskiego, a koszt po przetargu jest znacznie niższy, więc tutaj doszukuję się sporych oszczędności. Można nawet powiedzieć, że przy tych wielkościach, można jakieś 50 tysięcy urwać. Zbliża się nam również okres planowania długoterminowego przebudowy dróg w całym powiecie. Nie ukrywam, że będę mocno atakował, żeby przebudować drogę od Drzycimia do Świecia, ale jest to bardzo duża inwestycja i nie można jej zrobić tylko ze środków własnych. Pewnie będziemy gdzieś szukać dofinansowań unijnych, być może dofinansowania z budżetu państwa ( program – przebudowa dróg lokalnych ). Jeżeli teraz wybudujemy ten chodnik i po niewielkich kosztach nawierzchnię, to możemy to potraktować, jako I etap i uzyskać spore punkty przy wnioskowaniu o dofinansowanie na kolejny odcinek. Proszę przemyśleć, stawka jest bardzo wysoka. 
  
Przewodniczący Rady – Ta dyskusja wiąże się z naszymi rozważaniami na poprzednich sesjach dotyczącymi ograniczenia zakresu budowy. Mówiliśmy, że będziemy budowali tylko chodnik, a już nie nawierzchni. W związku z tym żeby nie podważać tutaj kompetencji Rady, Pan Meller chciał przedstawić nowe argumenty i poprosić Państwa, żeby ewentualnie upoważnić Pana Wójta do podpisania umowy na zadanie w zakresie proponowanym przez Pana Dyrektora i przystąpić jak najszybciej do budowy, bo czas to pieniądz w tym przypadku. Im później ten przetarg się odbędzie tym kosztorys będzie równy wykonawczemu, dlatego tutaj ten czas też jest ważny i należy tą decyzję podjąć dzisiaj i nie zwlekać. Proponuję ewentualną dyskusję i przystąpimy do głosowania. Będzie to głosowanie do protokołu, jako stanowisko Rady. 
  
Dyskusja: 
  
Radna p. Wanda Wyłupska – Koszty gminy to 50% ? Czyli 175 tysięcy? 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Tak, koszt brutto kosztorysu inwestorskiego. Uważam, że będzie taniej. My mamy 440 tysięcy. Zakładamy, że 350 tysięcy to zostaje nam 90 tysięcy do podziału na pół i do tego jeszcze koszty oberwane z przetargu. Oszczędności i tak będą. 
  
      Więcej głosów w dyskusji nie było. 
  
       Radni głosując pozytywnie ( przy trzech głosach wstrzymujących się ) w tym względzie, z pewnością wzięli pod uwagę atrakcyjność wystąpienia Dyrektora zarówno w kwestii  planowanego zakresu robót, ale również odnośnie korzyści finansowych. 
       Pan Przewodniczący, zwracając się do Dyrektora spuentował wynik głosowania stwierdzeniem „ Można działać.” 
  
  
  
Zapytania radnych, poza tematem, wystosowane do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
  
Radna p. Wanda Wyłupska – Przy przebudowie drogi Drzycim-Plewno oddałam kawałek pola na wysepkę autobusową. Poprzedni Pan Dyrektor mówił, że będzie to uregulowane po skończeniu budowy drogi. Do dnia dzisiejszego jest jednak cisza w tym temacie. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Nie znam tematu, ale na pewno się nim zajmę. 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Chodzi mi o skrzyżowanie drogi powiatowej            w Biechówku, które jest zalewane przez wodę deszczową. To, że po obu stronach są kałuże, to jest mniejsza sprawa, ale zalewana jest działka prywatna. Chodzi o to żeby woda z drogi nie spływała na jego posesję. Jeżeli nie będzie to zrobione to on wystąpi o odszkodowanie. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Musiałby do nas złożyć wniosek o pomoc w tej sprawie. 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Ta woda spływała wcześniej na inną działkę i tam zostało to zabezpieczone krawężnikiem. 
Radny p. Tadeusz Adrych – Czy jest coś planowane z drogą Drzycim-Sierosław-Tleń? Remont był planowany, tylko się go cały czas przesuwa. 
Odpowiedź  Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w tym względzie nie była pozytywna.  
  
Ad. 9. 
  
           Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu p. Sławomir Jarecki  zrelacjonował „Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Drzycimiu za lata 2010-2011 ale zaznaczył, że nie zawiera ona charakterystyki porównawczej obu gmin Drzycim i Lniano.( załącznik nr 8 do protokołu ). 
  
Dyskusja: 
  
Wiceprzewodniczący Rady podsumowując wystąpienie Kierownika Posterunku Policji stwierdził, że przedstawione sprawozdanie analityczne wykazało  jednocześnie zakres, jak  również ogrom wykonanej pracy w obu gminach. 
Radny p. Wojciech Kruczyński zwrócił się z prośbą do Kierownika Posterunku, aby przybliżył temat posiadania i braku posiadania koszy na śmieci, zaśmiecanie środowiska i form karalności w tym zakresie. 
Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu – Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5, Policja ma prawo nakładania mandatów. Artykuł ten wyraźnie określa, w co powinna być wyposażona posesja. Za brak pojemnika na śmieci jest kara 100 złotych. Ilość nałożonych mandatów obrazuje, że na terenie gminy Lniano jest  koszy mniej. Kontynuując wyjaśnił, że pojemników na śmieci przybyło i jednocześnie ubyło śmieci w lasach. 
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk zasygnalizował, że rolnicy się skarżą, że dostają mandaty za brak kosza.  Zdaniem sołtysa nie muszą posiadać koszy, bo odpadki w gospodarstwie zagospodarowuje się, zjedzą je zwierzęta, a gazety spalą i nie muszą koniecznie posiadać kosza, bo rodzi to  dodatkowe koszty. Jeżeli chodzi o starszych ludzi, niejednokrotnie  samotnych, to oni nie mają śmieci i nie oni śmiecą w lasach.   
Nadkomisarz Marek Majka – Każda nieruchomość, która podlegała odbiorowi technicznemu i posiada numer ewidencyjny, zgodnie z przepisami musi być wyposażona w taki pojemnik i to jest istota sprawy. W przypadku stwierdzenia braku kosza policja może nałożyć karę w postaci mandatu. Generalnie każda posesja musi być wyposażona w pojemnik na śmieci. 
Przewodniczący Rady – Dodam jeszcze, że reguluje to ustawa i uchwała Rady Gminy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, podjęta też swego czasu przez Radę, która uszczegóławiała tą ustawę. 
Sołtys sołectwa Mały Dólsk, p. Wiesław Michalczyk – Ja rozumiem, że to dotyczy mnie i wielu innych, gdzie produkujemy śmieci, ale są ludzie w wieku takim, że tych śmieci praktycznie nie mają i ja to widzę. Co mam odpowiadać ludziom, którzy nie mają kosza i nie mają śmieci. 
Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu – Ustawodawca określił jednoznacznie - nie ma osoby, która nie wytwarza śmieci. Są to worki foliowe, butelki plastikowe, są to inne odpady komunalne, puszki itd. Policjanci są też ludźmi i każą typowe, drastyczne sytuacje.  Mamy parę ludzi, którzy podpisali umowy do spółki. Jeden kosz mają dwie, trzy osoby. To już jest satysfakcjonujące, bo już mamy śmieci mniej. W lasach zdarzają się jeszcze tapczany, opony, butelki, pampersy. Albo będziemy wszyscy w jedną stronę szli, albo zostawimy to i zaśmiecimy się sami. 
Nadkomisarz Marek Majka – Na terenie Świecia i powiatu wszelkie przypadki ujawnienia wyrzucania śmieci w obszarach leśnych albo tam, gdzie oko Policji nie do końca dochodzi to sprawcami byli właściciele prywatnych posesji. 
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – śmieci takich, jak tapczany nie wyrzucają osoby starsze. 
Przewodniczący Rady – Niedługo problem rozwiąże się sam, ponieważ po zmianie ustawy o odpadach gmina będzie odpowiedzialna za wszystkie odpady i wtedy sytuacja diametralnie się zmieni i wtedy wróci pytanie, czy ten ktoś będzie musiał mieć kosz, ale to już na inną sesję i na inną uchwałę Rady Gminy, bo uchwałą Rady Gminy będziemy te wszystkie sprawy na terenie gminy Drzycim regulować pod koniec tego roku albo na początku przyszłego.  
          Po podziękowaniu gościom za udział w obradach Przewodniczący przeszedł do kolejnego tematu. 
  
Ad. 10. 
  
          Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2012 rok przedstawił inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Józef Szeligowski. Podkreślił, że został on skonstruowany w oparciu o przepisy  ustawy o ochronie zwierząt.  
          Pozytywną opinię do omówionego programu przedstawiła p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej                  i Ochrony Środowiska. 
  
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
  
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIII/68/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2012 rok została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
  
Ad. 11. 
  
         Na wstępie tematu wypowiedział się Wójt: „Od trzech lat na terenie naszej gminy funkcjonuje fundusz sołecki. Rada Gminy poprzez uchwałę wyznacza ewentualne funkcjonowanie takiego funduszu w roku następnym. Obowiązkiem Rady jest do końca marca taką uchwałę podjąć. Patrząc z perspektywy funkcjonowania na terenie naszej gminy funduszu sołeckiego widać bardzo dużo pozytywnych  symptomów, które działają na rozwój naszej gminy, natomiast są również elementy, które w jakiś tam sposób jakby nie do końca wypełniają funkcję tegoż funduszu. Dlatego w tym roku chcąc zaproponować inne rozwiązanie – nie wyodrębnianie z budżetu gminy takiego funduszu przedstawiłem projekt uchwały, mówiący o nie wyodrębnianiu. Mam świadomość i w tej chwili już wiedzę, że po dyskusjach w Komisjach wolą Rady będzie żeby mimo wszystko wyodrębnić taki fundusz. Po dyskusji, które miały miejsce jestem skłonny przyznać Państwu rację również. W związku z tym przeczę jakby sam sobie, ale tylko kamień nie zmienia swojego nastawienia do różnych spraw. Dlatego w tym układzie, w 2013 roku, myślę że bardziej merytorycznie podejdziemy do wydatków, które ewentualnie będą sołectwa planowały, by sytuacje, które w jakiś sposób mnie bulwersowały i spowodowały, że nie chciałem, by taki fundusz w przyszłym roku był wyodrębniony nie miały miejsca. Myślę, że wszyscy tu obecni będą nad tym również czuwać, bo też Państwo zauważyliście w dyskusjach, że niektóre wydatki po prostu są nie do końca przemyślane, nie do końca uzasadnione. W tej sytuacji wycofuję projekt uchwały ( załącznik nr  10 ) w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego.” 
  
          Przewodniczący Rady na skutek wycofania projektu uchwały autorstwa Wójta udzielił głosu p. Wandzie Wyłupskiej, aby przedstawiła treść projektu uchwały, który wyszedł z Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
  
          Po przedstawieniu treści projektu uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, uchwalonym na 2013 rok, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
  
Dyskusja: 
  
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym tylko uzupełnić, że Komisja ds. Budżetu i Finansów wiedziała o tym, że Komisja ds. Rolnictwa taki wniosek wypracowała i myśmy się już do niego odnieśli. Komisja głosowała pozytywnie przy 5 głosach „za” 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat uchwały wycofanej przez Pana Wójta. Opinia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia była negatywna. 
  
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIII/69/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok została przez Radę podjęta przy jednym głosie przeciwnym. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 12. 
  
         Głos zabrał Pan Wójt wyjaśniając: „Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek dotyczący wykupu części działki znajdującej się w miejscowości Dąbrówka. Jest to część działki należącej do gminy, na której posadowiona jest nieruchomość komunalna, można to nazwać remizą w Dąbrówce lub świetlicą. Jest tam również część wydzielona, bo kiedyś istniał tam sklep. Chodzi o to, że ta działka jest w części zagospodarowana. Po drugiej stronie ulicy jest działka, która stanowi jakby boisko dla festynu, dla mieszkańców, na imprezy, które ewentualnie na wolnym powietrzu mogłyby się tam odbywać. Natomiast część   działki, która jest za tym budynkiem jest dzierżawiona przez pana, który   przez drogę tam mieszka i ją użytkuje. Wiadomo, że użytkowanie gruntów dzierżawionych nie zawsze jest takie pełne i jakby można było użytkować gdyby one były na własność. W związku z tym pan chciałby to wykupić. Oczywiście przetarg byłby nieograniczony. Myślę, że można by wyodrębnić kawałek tej działki geodezyjnie i tą część sprzedać, ponieważ nie widzę jakiegoś sensownego zagospodarowania dla tego fragmentu działki dla potrzeb mieszkańców sołectwa, czy też mieszkańców gminy. 
  
Pani Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła negatywną opinię do omówionego projektu uchwały.  
  
Dyskusja: 
  
Przewodniczący Rady – Czy została już przeprowadzona wycena i ile ta działka miałaby kosztować? 
Wójt odpowiedział, że nie została wyceniona, bo nie chcemy ponosić niepotrzebnych  kosztów skoro nie wiadomo, czy Rada będzie zainteresowana pozbyciem się tego, przeznaczeniem do sprzedaży. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Ja może powiem dlaczego nasza Komisja zaopiniowała to negatywnie, ponieważ w statucie sołectwa Dąbrówka w rozdziale II § 4 w  pkt 6 dotyczącym zadań sołectw, mamy gospodarowanie mieniem komunalnym i mamy w nim wpisaną całą tą działkę. Uważam, że ta uchwała byłaby sprzeczna ze statutem. 
Wójt – Mienie gminne jest własnością gminy. Sołectwo, jako takie, ma wpisane ewentualnie zarządzanie tym mieniem. To są dwie różne rzeczy.  Nie wiem, czy zebranie sołeckie wyrażało zgodę na to żeby dzierżawić? Podejrzewam, że nie, bo to wówczas potrzeby takiej nie było. Jest tu kwestia zarządu. Nie ma problemu, jeżeli Rada Gminy wyrazi pozytywną opinię, co do wyodrębnienia i sprzedaży tej nieruchomości to poprosimy zebranie sołeckie żeby taką zgodę wyraziło lub nie. Jeżeli zebranie sołeckie nie wyrazi takiej zgody to my nie będziemy tego realizować. Można to uwarunkować wyrażeniem woli przez zebranie sołeckie. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Ja uważam, że kolejność powinna być raczej odwrotna. Najpierw wola zebrania wiejskiego, a potem wola Rady. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Koszty wyodrębnienia działki poniesie gmina?  Jeżeli tak, to ze sprzedaży tej ziemi będzie mały zysk, bo hektar ziemi kosztuje ok. 30 tysięcy a z powierzchni 0,11 ha może zyskamy 2 tysiące. 
Wójt – Koszty wydzielenia działki, koszty notarialne, wszystko pokrywa kupujący. Nie widzę tutaj strat z tego tytułu. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja wychwyciłem to, co pani radna mówiła. Dla mnie jest istotna kwestia formalno-prawna. Jeżeli uchwałą Rady Gminy zatwierdzono statuty sołectw, w których wpisane są takie, czy inne przynależne wiosce grunty i tutaj tylko i wyłącznie wieś mogłaby wyrazić opinię. Natomiast tamta uchwała Rady Gminy, jeżeli chcemy podjąć inną w tej materii zbycia gruntów, tamta uchwała, która określała w ramach funkcjonowania sołectwa powinna być również w tej części uchylona. Naruszałoby to statut sołectwa, czyli sprawa jest dalej idąca niż się tak pozornie wydaje ze strony formalno-prawnej. 
Radny p. Edmund Szymczak – Wpłynął wniosek pani radnej, aby przed głosowaniem zasięgnąć opinii sołectwa. 
Radna p. Wanda Wyłupska – zgłaszam wniosek formalny, aby przed podjęciem uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Dąbrówce zasięgnąć opinii mieszkańców sołectwa. 
Wójt – Ja sugerowałem odwrotność. Opinia mieszkańców powinna być tutaj istotna skoro mają zarząd nad tą działką. Myślę jednak, że gdy byśmy w uchwale obwarowali pozytywną opinią zebrania wiejskiego i dopiero wówczas Wójt może wykonywać tą uchwałę, załatwiłoby w pewnym sensie sprawę. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ja proponuję tak, jak pani radna Wyłupska mówiła i przenieść ten punkt na następną sesję. Będzie zgoda sołectwa Dąbrówka, wtedy rozpatrujemy i sprzedajemy. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Może jeszcze jeden wniosek żeby uzupełnić go o formalno-prawne sytuacje, o których mówił pan radny Wycinek, ponieważ okaże się potem, że ten statut sołectwa będzie niezgodny z tym, o czym my zagłosujemy. 
Przewodniczący Rady – Głosujemy, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? 
          Wniosek formalny radnej Wyłupskiej uzyskał 14 głosów pozytywnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
          Projekt uchwały, będący przedmiotem dyskusji, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
  
  
Uwaga: Przerwa w obradach. 
  
  
Ad. 13. 
  
           Zastępująca nieobecną p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu p. Mirosława Jędrzejewska wyjaśniła, że skonstruowanie nowego statutu nastąpiło zarówno na skutek zmiany ustawy                o pomocy społecznej, jak też w oparciu o zalecenia pokontrolne Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 
  
            Pozytywną opinię do omówionego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego                  i Ochrony Przeciwpożarowej. 
  
  
  
  
  
Dyskusja: 
  
Radny p. Edmund Szymczak – dopisać w § 14…. Chodzi o to, czy uściślamy teraz, czy co roku będziemy podejmować uchwałę żeby Kierownik GOPS-u składał corocznie sprawozdanie? 
Przewodniczący Rady – Zgodnie z planem pracy Rady na przykład. 
Radny p. Edmund Szymczak -W § 10 dopisać np., że do 31 marca jest okres rozliczeniowy, tak, jak rok budżetowy gminy. Byłoby to jasne i czytelne. 
Przewodniczący Rady zapytał o inne propozycje zmian. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Ja myślę, że to chodzi o terminy, które obowiązują wszystkich, do końca września przed planowanym budżetem. Dla mnie to jest logiczne. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Osobiście uważam, że koleżanka i kolega radny zbyt daleko ingerują w tekst tego statutu, ponieważ takie określenie w statucie jest najbardziej bezpieczne i ponadczasowe. Jeśli w przyszłości zmieniłaby się ustawa budżetowa, to ten statut będzie już to określał. Wg mnie lepiej byłoby tego nie ruszać. 
  
Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawców żeby odnieśli się do tego zapisu. 
  
Radny p. Edmund Szymczak wycofał swój wniosek. 
  
      Odczytana przez Wiceprzewodniczącego Rady Uchwała Nr XIII/70/2012 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 13 do protokołu). 
  
Ad. 14. 
  
          Zgromadzonych w temat wprowadziła p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego: „Projekt uchwały w sprawie stypendiów i nagród sportowych staje na sesji po raz kolejny i z tego samego powodu, co poprzednio. Uchwała dawałaby prawo uhonorować sportowców, którzy na poziomie sportu gminnego są zawodnikami wyróżniającymi się i mogą faktycznie gminę promować, co do tej pory miało miejsce. Rozwój kariery zawodniczej tych osób mógłby być wspierany w sposób nie budzący wątpliwości. W stosunku do projektu, który Rada wcześniej odrzuciła, obecnie przedstawiony różni się zapisem w § 2 - zmniejszono krąg osób uprawnionych do stypendium oraz w § 6 gdzie zwiększono krąg osób uprawnionych do nagrody. W tymże § 6 zlecono przyznawanie nagród Wójtowi. Projekt  został  wyposażony w załącznik, którego poprzednio nie było, określający wzór wniosku o przyznanie stypendium, czy nagrody. Projekt uchwały, który Państwo mają przed sobą poddany został zgodnie z uchwałą Rady Gminy konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Wyniki konsultacji zestawione zostały w informacji z przebiegu konsultacji, która została Państwu również dostarczona.” 
       Jako pierwsza, opinię Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych przedstawiła Przewodnicząca p. Elżbieta Babińska – Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 19 marca projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie pięcioma głosami „za” i  dwoma  wstrzymującymi się.” 
        Kolejną opinię przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu  i Finansów – Komisja niniejszy projekt uchwały zaopiniowała negatywnie i wypracowała wniosek o odrzucenie projektu uchwały w tym przedmiocie  w całości. 
  
       W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu, natomiast radny p. Zygmunt Wycinek podkreślił, że złożył w imieniu Komisji wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości. 
          
        W tej sytuacji Przewodniczący Rady poddał wniosek Komisji pod głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały został odrzucony: 8 głosów „za” 5 przeciwnych i 2 wstrzymujące się. Odrzucony projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
  
Radny p. Jerzy Krüger – Odnoszę wrażenie, że odrzucamy temat i przechodzimy do następnego tematu nie tworząc warunków do uprawniania sportu. Czy osoby, które odrzuciły uchwałę mają jakieś propozycje korekt tej uchwały?  
Przewodniczący Rady – Kwestia powrotu do tego tematu to jest sprawa nie na dzisiejszą sesję. Ewentualnie na posiedzenie Komisji, jeżeli to będzie wniosek. Wiadomo, kto ma prawo inicjatywy uchwałodawczej. Jeżeli taka inicjatywa uchwałodawcza będzie, to do projektu możemy wrócić. W tej chwili Rada odrzuciła i nie ma takiej uchwały na dzień dzisiejszy.  
  
   
  
Ad. 15. 
  
            Wprowadzenia do tematu dokonała również p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego: „Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przedstawiany jest powtórnie po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez Komisje Rady Gminy podczas procedowania nad poprzednio przedkładanym projektem, który był przedłożony do uchwalenia na sesji w dniu 31 stycznia br. Zmiany w stosunku do poprzedniego projektu zostały wprowadzone w § 5 ust. 2 oraz w § 9 ust. 2. Pozostałe zapisy projektu nie zmieniły się. Dostarczono również radnym wnioskowane przez Komisję ds. Budżetu materiały w postaci wyciągu z ustawy o systemie oświaty, kalkulację służącą do naliczania kwoty dotacji wpisanej w budżecie gminy na 2012 rok. Faktyczna kwota dotacji byłaby znana dopiero po złożeniu wniosku przez organ prowadzący niepubliczną placówkę i wykazaniu rzeczywistej liczby uczniów a także po otrzymaniu przez gminę aktualnych wartości subwencji oświatowej. Intencja złożenia tego projektu po raz wtóry jest określona i zawarta w uzasadnieniu do uchwały. konkretnie w akapicie drugim tego uzasadnienia.” 
  
        Opinie kolejno przedstawili: 
1)  Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych  - opinię pozytywną (  ( 3 głosy „za” i 4 wstrzymujące się), 
  
2) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów  -  opinię negatywną ( 2 głosy „za” 3 przeciwne i 2 wstrzymujące się). 
  
Dyskusja: 
  
Radna p. Elżbieta Babińska – Mam pytanie do p. Rezmer – Czy udało się może uzyskać jakąś podstawę prawną mówiącą o przyznaniu dotacji na okres wakacyjny? 
p. Ludwika Rezmer – Jest to zawarte w ustawie o systemie oświaty, w art. 90. ust. 3c  mówi się, że dotacje przekazywane są w 12 częściach do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Jeżeli w 12 częściach i na koniec miesiąca to znaczy, że w wakacje również.
Radna p. Elżbieta Babińska – Jeżeli ta dotacja jest zapewniona podstawą prawną to chciałabym aby w § 5 wykreślić pkt 2 ponieważ mówi o tym ustawa i nie musimy tego powtarzać. 
p. Ludwika Rezmer – Ten zapis został wprowadzony po to żeby organ prowadzący placówkę niepubliczną wiedział, jak sporządzić informację o ilości uczniów bo ona w wakacje jest trochę inna niż w poprzednich miesiącach, bo będzie ona pomniejszona o liczbę absolwentów. Tak samo, jeżeli chodzi o przedszkole. Jeżeli będzie przerwa w działalności tego przedszkola w którymś z miesięcy wakacyjnych, to dzieci nie będą chodziły do przedszkola ale organ prowadzący takie przedszkole musi wiedzieć, z jakiego miesiąca wziąć liczbę uczniów do dotacji. 
Przewodniczący Rady – Czy my możemy taki zapis zrobić, czy nie jest on za daleko idący ? Kontynuując wyjaśnił, że trudno też ocenić kiedy zaliczać ucznia do dotacji, a kiedy staje się on absolwentem, czy wtedy, kiedy otrzymuje świadectwo, czy do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia. Występujące wątpliwości interpretacyjne skłoniły Przewodniczącego Rady do zapytania, czy projektodawca wszystko przemyślał i żebyśmy nie narazili się na uchylenie tej uchwały przez nadzór lub, czy byśmy nie musieli tej uchwały za pół roku pooprawiać. 
p. Ludwika Rezmer – „Ja na Komisji mówiłam, że jest to zapis niepewny, bo wynika z interpretacji, jaką w tej chwili głosi Ministerstwo Edukacji. Jak wiadomo interpretacje nie są przepisami, nie są prawem, więc jeżeli nam się tego nie uchyli, to będziemy to stosować, jeżeli zostanie uchylone w tej części to stosować nie będziemy. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć.”  Dalej p. Rezmer posłużyła się interpelacją poselską i odpowiedzią na nią tzn. Ministerstwo Edukacji wyjaśnia, że absolwent nie jest uczniem, a dotacja jest naliczana na ucznia, który w danej szkole się uczy. „Sprawa jest dyskusyjna i możemy się narazić, że to zostanie nam zakwestionowane.” 
Przewodniczący Rady – Chciałbym zauważyć, że jest to zapis korzystny dla budżetu gminy, z tym że mogą mieć do tego wątpliwości prowadzący szkołę. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Komisja ds. Budżetu i Finansów w treści projektu uchwały w §9 pkt 1, który brzmi: „Gmina może przeprowadzać kontrole…” proponuje wprowadzić zapis „Gmina przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrole.”  Chodzi o to żeby takie zdarzenie miało miejsce, a nie - będzie mogło mieć miejsce. 
Radna p. Elżbieta Babińska wycofała wcześniej złożony wniosek. Natomiast wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów został poddany pod głosowanie, w wyniku którego został przez Radę przyjęty jednogłośnie. 
  
Radny p. Mirosław Parczyk – Jakie byłyby ewentualnie konsekwencje nie przyjęcia tej uchwały w dniu dzisiejszym? 
p. Ludwika Rezmer - Konsekwencje cały czas są, ponieważ już mówiłam kilkakrotnie prowadzona jest niepubliczna placówka w postaci punktu przedszkolnego niepublicznego i cały czas bez dotacji. Jeżeli chodzi o szkołę niepubliczną, bo jakby od września miała zacząć funkcjonować to jeszcze trochę czasu jest na uregulowanie tych spraw, natomiast jeżeli chodzi o ten punkt przedszkolny to on powinien już być zasilany dotacją. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Ja bym chciała zapytać o datę wpisu do ewidencji. Czy ona miała miejsce przed końcem września zeszłego roku ? 
p. Sabina Majewska – Wpis został dokonany przed końcem września, bo punkt zaczął działać od 1 października. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Wpis dotyczył szkoły, czy tylko punktu przedszkolnego? 
p. Sabina Majewska - Dotyczył tylko punktu przedszkolnego. Jeżeli chodzi o szkołę, to nie są spełnione jeszcze wszystkie warunki. W miejscu, gdzie ma funkcjonować szkoła niepubliczna na ten moment funkcjonuje szkoła publiczna a żeby uzyskać zgodę od Sanepidu i od straży pożarnej budynek powinien być już przekazany stowarzyszeniu, które zamierza prowadzić naukę niepubliczną.  W związku z tym wniosek czeka ( został również złożony we wrześniu ) o uzupełnienie dokumentacji o te dwie opinie. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Czytając tutaj ten wyrok sądu i punkty ustawy o systemie oświaty, to zrozumiałam, że powinno być podane - nie tylko liczba uczniów, ale również powinien być dokonany do końca września wpis o tej placówce, aby uzyskać dotację na rok następny ( art. 82, ust. 2 ustawy o systemie oświaty ). 
P. Ludwika Rezmer – Czytając wyrok sądu ja zrozumiałam to w ten sposób, że nie tylko liczy się sztywne uzyskanie wpisu do ewidencji, liczy się wszystko, co stowarzyszenie zrobiło, aby ten wpis uzyskać. Ludzie Ci założyli stowarzyszenie, napisali wnioski, złożyli wnioski, złożyli informację z planowaną liczbą uczniów, czyli podjęli wszelkie możliwe działania w tym momencie a uzyskanie opinii Sanepidu i straży pożarnej nie do końca od nich zależy, bo opinie te nie zostaną wcześniej wydane, jeżeli tam nie będzie pusta szkoła publiczna tzn. ten budynek powinien być pusty przy takich zasadach, jakie przyjęto. Jest to kwestia, którą rozpatrywał będzie sąd i co sąd zdecyduje to będzie. Sądzę, że czy prędzej, czy później stowarzyszenie po dotację uda się do sądu. Wiemy jedno, że podjęto tyle działań, że jesteśmy pewni, że to stowarzyszenie na pewno chce tą szkołę prowadzić, w związku z czym, powinno otrzymać dotację. 
Radna p. Wanda Wyłupska -  Mi chodziło o to, czy ten art. 82 ust. 2 mówi o tym, że powinny być dokonane te dwie rzeczy naraz – zgłoszenie liczby uczniów                   i  wpis do ewidencji? Takiej odpowiedzi oczekuję, a nie, jaki wyrok wyda                        w przyszłości sąd, bo tego nie wiemy. 
Radny p. Edmund Szymczak  -  Jest  obowiązek powiadomienia o zamiarze                     i złożenia informacji o ilości uczniów, jeżeli będzie działała szkoła niepubliczna. Taki jest obowiązek. Uważam, że te warunki zostały spełnione, a czy dokumenty będą po prostu na czas, to wszystko, dopuszczenie, wprowadzenie dzieci, to wszystko będzie działo się później, My mamy tu zadecydować, że formalnie stowarzyszenie złożyło chęć prowadzenia szkoły niepublicznej i taki miało zamiar i zgłosiło ilość dzieci we wniosku do Pana Wójta. Rozumiem, że wniosek został złożony w terminie. Uważam, że nie ma przeszkód aby tą uchwałę przyjąć i dać możliwość, jak dyskutowaliśmy na Komisjach i Radzie,  na rozpoczęcie działalności. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Każdy ma prawo do własnego zdania i własnej oceny sytuacji. Tutaj pan radny jakby bardziej chciał zajmować się uchwałą,  a nie wyrokiem sądu. Nie to jest przedmiotem obrad. Pan niedokładnie czyta, bo jeżeli chodzi o ścisłe czytanie pani radna ma rację w całej rozciągłości ponieważ jest napisane, że podmiot, który chce prowadzić działalność, ma Pan rację - zgłosi liczbę uczniów, ale także a przede wszystkim dokona zgłoszenia do rejestracji. Ten artykuł tak tutaj wskazuje. Tu nie jest jedna przesłanka. Są tu dwa elementy, które muszą być spełnione. Ja też nie wiem, czy postępujemy  w tym momencie właściwie, czy nie.  Te wątpliwości u mnie nadal pozostają. 
Radny p. Edmund Szymczak – Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i uważam, że jest to wystarczająca sprawa, a sprawa przeglądu dokumentów odbędzie się w terminie późniejszym przy uruchomieniu szkoły, to jasno sobie powiedzmy. Chodzi o to, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.  Zgłosiło wniosek, czytając, mogą być różne opinie, ale na dzień dzisiejszy stowarzyszenie zostało zapisane, został złożony wniosek.  
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o powrót do dyskusji. Jego zdaniem radni dyskutują nad wyrokiem sądu, a nie na temat projektu uchwały. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Skoro jest powiedziane, że wszystko ma się odbywać do 30 września, więc uważam, że w § 4 pkt 2 powinien być usunięty z projektu tej uchwały. To jest wniosek formalny. 
Przewodniczący Rady – Chciałem złożyć podobny wniosek, ponieważ mówimy tutaj o formalnej stronie sprawy. Generalnie  za nas te wszystkie rzeczy załatwił ustawodawca. Tłumaczyłem już swoje stanowisko na Komisjach i trzymam się tego do dzisiaj. Uważam, że należy postępować zgodnie z ustawą a tutaj występujemy ponad ustawę, dlatego popierałem tę sprawę, żeby pozostawić te zapisy  na temat wakacji, ponieważ może to stworzyć oszczędności w budżecie gminy, tak samo tutaj. Jeżeli go wykreślimy może on stworzyć oszczędności                     w budżecie gminy. Nie będę miał pretensji, jeżeli w 100% pracownicy Urzędu Gminy stwierdzą, że jest taki obowiązek. Jeżeli taki obowiązek jest, to nie ma sensu go zapisywać. Jeżeli takiego obowiązku nie ma, to ja jestem przeciwny żeby tak zapis był. Taka jest moja motywacja. Mam nadzieję, że uzupełniłem wniosek Pani radnej Wyłupskiej. Kto jest za tym żeby skreślić w §4 ust. 2? 
           Za wnioskiem opowiedziało się 10 radnych, 4 było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
          Podsumowując Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek Rada przyjęła. 
          Więcej uwag nie wniesiono. 
  
          Poddaną pod głosowanie Uchwałę Nr XIII/71/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z przyjętymi poprawkami, Rada Gminy uchwaliła w następującym wyniku głosowania:                    7 głosów „za” 6 przeciwnych i 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi  załącznik nr 15 do protokołu.
  
  
  
  
  
  
Ad. 16. 
  
W temat „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa  w realizacji projektu dot. wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków EFS” wprowadziła obecnych p. Sabina Majewska: „Fundacja  Edukacyjne drogi Polek i Polaków od roku 2008 prowadzi na terenie naszej gminy punkty przedszkolne. W pierwszym roku działalności były to 4 punkty: Biechówko, Drzycim, Gródek, Sierosław, później 3, obecnie jeden w Gródku. Prezes fundacji zwróci się do Pana Wójta z propozycją zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania do prowadzenia fundacji jednego oddziału przedszkolnego dzieci 3-4 letnich w Drzycimiu i możliwości kontynuacji prowadzenia punktu w Gródku. Porozumienie ma zostać zawarte na okres 4 lat. W pierwszych latach koszty utrzymania oddziałów poniesie fundacja ze środków unijnych, przez kolejne 2 lata będzie to kontynuacja projektu i koszty poniesie nasza gmina. Jeżeli fundacja pozyska środki unijne, o czym dowiemy się w okresie wakacyjnym, po podjęciu dzisiaj przez Państwa radnych uchwały  o przystąpieniu do partnerstwa, porozumienie będzie mogło być zawarte.” 
  
       Opinię pozytywną do objaśnionego projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych –   p. Elżbieta Babińska. 
       Kolejną opinię pozytywną przedstawił p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
  
       W otwartej dyskusji głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, że podjęcie uchwały jest tylko wstępem do zawarcia porozumienia, bo, jak podkreślił, nie mamy pewności, czy fundacja otrzyma środki, zatem nie mamy pewności, co do realizacji tego partnerstwa. 
  
       Więcej głosów w dyskusji nie było. 
  
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIII/72/2012 w sprawie   przystąpienia do partnerstwa w realizacji projektu dot. wsparcia edukacji przedszkolnej ze środków EFS została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 17. 
  
              Temat pod hasłem „Cyfrowa szkoła” przedstawiła również p. Sabina Majewska: „Na bazie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych mamy zamiar wystąpić z wnioskiem o wyposażenie Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu w komputery. Planuje się zakup 50 laptopów dla uczniów – będą to dwie pracownie i 13 laptopów dla nauczycieli. Do tego szafki do ładowania baterii, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne i rutery. W tym pilotażowym programie można otrzymać dotację w wysokości 140 tys. złotych. Wkład własny, to 20% tej kwoty, czyli 28 tysięcy. Na chwilę obecną zmiany w budżecie nie są wymagane, natomiast po Państwa akceptacji, podpisaniu rozporządzenia, możemy  złożyć wniosek do Wojewody. Po wylosowaniu nas w tym pilotażowym przedsięwzięciu otrzymamy dotację w wysokości 140 tysięcy, wówczas ten wkład własny – 28 tysięcy będzie konieczny.” 
      Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych – Stanowisko Komisji nie było głosowane, ale nie było w tym temacie wystąpień negatywnych. 
     Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów stwierdził, że Komisja zaaprobowała  przystąpienie do programu. 
  
      Zanim Przewodniczący Rady otworzył dyskusję poinformował, że nie będzie Rada podejmowała uchwały w tym zakresie, tylko zajmie w wyniku głosowania stanowisko, co zostanie odnotowane w protokole. 
  
Dyskusja: 
  
Radna p. Elżbieta Babińska – Uważam, że Rada powinna jak najbardziej wyrazić stanowisko pozytywne, czyli zaakceptować ten pomysł, ponieważ w dobie informatyzacji i komputeryzacji należałoby jak najbardziej przystąpić do tego programu ażeby dzieci naszej gminy miały możliwość korzystania w pełnym wymiarze z dogodnej ilości komputerów, żeby pracowało im się lepiej a równocześnie nauczyciele, żeby mieli możliwość swobodniejszej pracy z dziećmi. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski wyraził również stanowisko pozytywne. 
           Więcej głosów w dyskusji nie było. 
           W tej sytuacji Przewodniczący zwrócił się do Rady z zapytaniem: Kto jest za przystąpieniem Gminy do programu „Cyfrowa szkoła”? 
           Za przedstawionym stanowiskiem opowiedzieli się wszyscy radni – jednogłośnie. 
  
  
Ad. 18. 
  
Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/65/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, to temat wprowadzony pod obrady na sesji. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Babińskiej, aby przedstawiła wypracowane przez Komisję stanowisko w tym temacie. 
  
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych – Komisja na posiedzeniu w dniu 19 marca zajęła się szczegółowo jednym z tematów, a mianowicie wprowadzeniem zmian do uchwalonego w styczniu Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy. Komisja za tymi zmianami opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Projekt uchwały pozwolę sobie rozdać wszystkim radnym, aby mogli zapoznać się z tymi zmianami.  Projekt obejmuje dwie zmiany - i w tym momencie zdecydowała się na odczytanie projektu,- który stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Po odczytaniu projektu uchwały, w którym brakowało uzasadnienia wyjaśniła: „Powodem zmian było to, że wpłynęło pismo od mieszkańców miejscowości Biechówko z prośbą o ustalenie przystanku autobusowego w Biechówku, ponieważ na trasie między Dąbrówką i Biechówkiem, w połowie tej drogi, będą dojeżdżały dzieci do szkoły. Chodziło o to, żeby tam w tym miejscu zrobić przystanek zbiorczy dla dzieci, które mają 1,5 km do przystanku przy szkole w Biechówku. Komisja odniosła się pozytywnie do pisma, które wpłynęło do Przewodniczącego. 
  
  
  
  
Dyskusja: 
  
Radna p. Ewa Kempińska -  Rozmawiałam z kierowcą przez przypadek, że będą zmiany i jest tak, że kierowca nie wie, kto powinien w autobusie usiąść, czy dorośli, czy dzieci? 
Przewodniczący Rady – Pytanie skierujemy do wnioskodawców. 
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia – W tym przypadku uważam, że bezwzględnie dzieci, bo to jest autobus dla dzieci.  
Sekretarz Gminy p. Grażyna Sośnicka – Wypowiem się, jako Sekretarz i jednocześnie mieszkaniec tej gminy, Chciałam zapytać, dlaczego w autobusach szkolnych mogą jeździć, nauczyciele, pielęgniarka szkolna i pracownicy szkoły. Już dochodzą do nas głosy, dlatego pytam, bo przychodzą osoby do Urzędu i pytają, dlaczego nie mogą jeździć stolarze, murarze i inne zawody, jeżeli mogą jeździć nauczyciele. Ta grupa społeczna i zawodowa i tak ma już swoje przywileje większe niż inni i dlaczego autobusem szkolnym, bezpłatnie ta grupa zawodowa ma jeździć. Jaka jest podstawa, że można bezpłatnie jeździć ?Jest wiele osób ubogich w gminie, muszą dojeżdżać do pracy i nikt nie pyta, w jaki sposób oni dojadą. Ja pytam z racji, że przychodzą osoby do Urzędu i o to pytają. 
Radny p. Jerzy Krüger – Jestem zdziwiony tą propozycją, ponieważ dostaję ją w chwili kiedy jesteśmy na 5 minut przed podejmowaniem decyzji. Przecież wszyscy wiemy, że nie tak dawno były rozmowy, że autobusy szkolne są często przeładowane, tzn. jest więcej korzystających niż miejsc w tym autobusie.  W związku z czym, powstaje zagrożenie dla tych dzieci, ponieważ nie powinno się przewozić więcej dzieci niż pozwalają na to przepisy. Jest teraz uchwała, która proponuje, że do tych autobusów mamy zakwaterować jakby jeszcze inne osoby, to dla mnie jest sprzeczne z tym, co wcześniej problem był zgłaszany. Druga rzecz: jeżeli dajemy przywileje jakiejś grupie, to znajdą się za chwilę inne osoby, które nie korzystają z autobusów a też dojeżdżają i będą chciały uzyskać zwrot kosztów dojazdu do szkoły, bo jeśli gmina refunduje dojazd autobusem szkolnym jednemu nauczycielowi, a drugi nauczyciel będzie z innego rejonu, gdzie te autobusy  nie jeżdżą, dojeżdża swoim środkiem lokomocji, ponosi koszty i powie, że też chce z tego dowozu skorzystać. Nie wiem, czy jest do końca dobrze przemyślany ten pomysł. Ja będę głosował przeciw podejmowaniu tej uchwały.    
Radna p. Wanda Wyłupska – Ja również jestem przeciwna przewożeniu osób. Kto weźmie odpowiedzialność za ubezpieczenie w czasie drogi tych osób. No niestety w razie jakiegoś wypadku gmina będzie musiała płacić odszkodowania. Po drugie, przystanek Biechówko II, jeszcze go nie ma, już mamy wnioskować i zaopiniować pozytywnie. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Ja chciałabym się odnieść jeszcze do poprzedniej wypowiedzi. Była mowa na Komisji Oświaty nie o systematycznym dojeżdżaniu do pracy i z pracy, chodziło o sporadyczne dojazdy, tak, jak zapis tutaj mówi o umożliwieniu, czyli w wyjątkowych sytuacjach osobom, które tam zostały wymienione na dojazd do pracy lub z powrotem. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ja myślę, że tylko w sytuacjach takich, jaki przykład dał nam radny Pamulak, jak żonie zepsuł się samochód. Może to się zdarzyć raz, czy dwa razy w roku, ale nie więcej. 
Radny p. Edmund Szymczak - ..… albo wozimy dzieci i reszta jest zobowiązana dojechać. Jak nie kupujemy biletu, to kto będzie odpowiadał, jak coś się stanie. Trzeba zapytać władz, bo ja nie wiem. Nie trzeba robić odstępstw. Dlatego trzeba powiedzieć jednoznacznie, że autobusy są dla dzieci i opiekunów tych dzieci. Za chwilę powiemy, że może jechać ten, potem ten, jeszcze później ten. Wiem, jak się działo w autobusach zakładowych, jakie to były później skutki, rozmowy i tu jest ta sama sprawa. Autobusy są dla dzieci, dla opiekunów i kierowców. Jeżeli się nauczyciel spóźnia, to pisze usprawiedliwienie. Przepraszam, ale zaczynamy tworzyć coś wyjątkowego. Mówimy nie i tego się trzymajmy. Jesteśmy po trudnym okresie, zimowym, jest letni i za chwilę są dwa, czy trzy miesiące i będzie opinia nieaktualna i będzie robiona znowu do potrzeb. Czy warto to zmieniać na 2 czy 3 miesiące. Od września będziemy tworzyli nowy rozkład jazdy. 
Skarbnik Gminy  p. Anna Maćkowska – Nie mam tych materiałów, nie wiem czy dobrze zrozumiałam, tutaj się wnioskuje o nową trasę i przystanek. Chyba trzeba by było się przyjrzeć konsekwencjom finansowym. Wyliczyć, czy jakichś konsekwencji finansowych ta uchwała nie rodziłaby. Czy nowa trasa – więcej kilometrów, tak samo nowy przystanek. Myślę, że nad tym trzeba byłoby też pomyśleć. Czy dzisiaj podejmować już uchwałę, czy najpierw to bardziej przeanalizować ? 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Chodzi mi o dojazdy i nowy przystanek. Tak, jak Pani wspomniała ta sprawa była już analizowana na Komisji Oświaty, pracownicy Urzędu wiedzieli o tym, mogli sprawdzić już koszty, trasę, ilość kilometrów- przeliczyć, nie było żadnego problemu. Od Komisji Oświaty minął już jakiś czas. Nie wiem, czy to niechęć do stworzenia tego przystanku, czy niechęć do dzieci z Biechówka się rodzi w ten sposób. Jest tam ósemka, czy dziesiątka dzieci małych. Nie ma chodnika, nie ma poboczy, jako takich. Te dzieci muszą przejść 1,5 kilometra, a w uchwale jest przystanek OSP Drzycim, gdzie jest do szkoły zaledwie 500 m i stamtąd się dzieci dowozi. Ja tego nie rozumiem. I jest chodnik. 
Przewodniczący Rady – Tutaj padło kilka pytań konkretnych do wnioskodawców. Chciałbym trochę uporządkować tą dyskusję, pytania pani Sekretarz i pana Krügera. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Trudno mi w tej chwili powiedzieć, dlaczego akurat te grupy zawodowe, po prostu podczas dyskusji te grupy zostały wytypowane, natomiast jeżeli chodzi o koszty przystanku to próbowałam tą sytuację przedstawić na Komisji ds. Budżetu i zaznajomiłam, że Komisja Oświaty zajmowała się takim tematem, tak że członkowie Komisji Budżetowej zostali wprowadzeni do tematu.  Nie było jeszcze mowy no kosztach, ponieważ jest to trochę odległy termin i była mowa również o tym, że można by pozyskać fundusze na postawienie tego przystanku, ponieważ jeżeli chodzi o grunt to mieszkaniec miejscowości Biechówko zobowiązał się na udostępnienie placu pod przystanek autobusowy, natomiast wiata mogłaby być postawiona przez sponsora a ponieważ mieszkańcy zrobili już tam wstępne rozeznanie sponsor mógłby stawiając taką wiatę autobusową dać swoje logo, czy swoje afisze, które by go reklamowały. Mieszkańcy zrobili takie rozeznanie, taką mam informację na dzień dzisiejszy, że postawienie tego przystanku nie byłoby dużym kosztem dla gminy. 
Przewodniczący Rady – Chciałbym zadać jedno pytanie do pracowników Urzędu Gminy, o to, co pan radny Kruczyński mówił. Sprawy dotyczące kosztów i trasy ewentualnie, czy to jest fizycznie możliwe, czy ten dojazd tamtędy będzie i ewentualnie, czy wzrosną koszty z tego powodu. To pytanie również zadała pani Skarbnik. Czy takie rozeznanie pracownicy Urzędu wykonali? 
p. Sabina Majewska – Na tą chwilę takie rozeznanie nie zostało zrobione z tego względu, że jeżeli temat omawiany był na Komisji Oświaty, kolejny raz miał być omawiany na Komisji Budżetu i Finansów. Z kolei na tej Komisji, jak Przewodniczący usłyszał, że przystanek Biechówko II nie jest na trasie, którą aktualnie autobusy przejeżdżają odesłał ten temat do Komisji Oświaty do ponownego rozpatrzenia. Stąd nie robiliśmy jeszcze rozeznania, jeżeli chodzi o koszty i mierzenie trasy, tak, jak nam sugerował pan Podlejski, żeby zachować te czasy, gdzie w tej chwili się zatrzymuje i gdzie będzie się zatrzymywał, jeżeli ta trasa będzie zmieniona. Na tą chwilę mogę powiedzieć tyle, że trasa proponowana przez pana radnego Podlejskiego wydłużona będzie przynajmniej o zawracanie w miejscowości Lubocheń. W tej chwili jedziemy przez Lubocheń na około do miejscowości najdalej oddalonych Mały Dólsk, Bedlenki, wracamy przez Boiechówko, Gacki do Drzycimia a przy trasie proponowanej przez pana Podlejskiego pojedziemy przez Dąbrówkę- Biechówko-Biechowo i jak będziemy robili to kółko to już nie będzie kółko, bo z Lubocheni trzeba będzie wrócić z dziećmi żeby jechać dalej na Gacki. 
p. Skarbnik – Ja też tak to zrozumiałam, że jest to do rozpatrzenia ponownego na najbliższej Komisji stąd moje zdziwienie. Nie mam nic przeciwko dzieciom z Biechówka, czy z Biechowa. Jestem dalece od tego by mówić cokolwiek złego, ale chodziło mi o to żeby po prostu dobrze podejść do tematu żeby później nie okazało się, że zrobiliśmy jakiś błąd. 
Radna p. Elżbieta Babińska – Ja chciałam jeszcze tylko nadmienić, że w sytuacji, jeżeli jest mowa o dzieciach z naszej gminy należałoby podejść do tego w jakiś sposób, ustosunkować się, ponieważ mamy taki zapis, że dowozimy dzieci spoza terenu naszej gminy. Dowozimy dzieci z Zalesia Szlacheckiego. Są to dzieci spoza naszej gminy a dowozimy je nie licząc w tym momencie kosztów, czy odległości, czy miejsc przystankowych. Myślę, że powinniśmy pomyśleć o naszych dzieciach, których rodzice chcieliby żeby je też dowozić. 
Radny p. Jerzy Krüger – Widzę, że nie omawiamy jeszcze jednego aspektu tej sprawy. Do tej pory funkcjonowało dowożenie prawidłowo, bo nie było protestów. Teraz pojawia się wniosek żeby był bliżej przystanek. Się zgodzę jak byśmy nie patrzyli na koszty, aby pomóc tym dzieciom. Tylko obawiam się, że za chwilę znajdą się rodzice, którzy zaczną protestować, że nowy rozkład jazdy szkodzi ich dzieciom, ponieważ miesiące zimowe, wiadomo dosyć długo jest ciemno i jeśli odwrócimy bieg autobusu, to ten autobus przyjedzie załużmy pół godziny wcześniej w to miejsce, to rodzice zaczną protestować, że ich dziecko i tak już wstaje o szóstej, czy o którejś tam godzinie a teraz będzie musiało wcześniej wyjść i tam dłużej sobie postać, więc to jest też ważne. Coś, co się sprawdziło, co funkcjonuje kilka lat zasługuje na to żeby to docenić i myślę, że pozostanie przy tym, co było, to byłoby bardziej sensowne niż wymyślanie na siłę nowych rozwiązań, do których nie mamy pewności, że będą lepsze. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałem tylko potwierdzić to, co mówiły  pracownice Urzędu, że w trakcie posiedzenia Komisji ds. Budżetu w sprawach bieżących tę sprawę omawialiśmy, ale takie właśnie było stanowisko, jak panie mówiły, takie podejście większości członków. Stwierdziliśmy, że projekt uchwały jako takiej jest niedopracowany i wymagałby jeszcze szczegółowego rozpatrzenia właśnie w zakresie kosztów. Komisja wg właściwości tutaj podeszła i była propozycja żeby pracownicy Urzędu Gminy i Komisja ds. Oświaty nad tym projektem wspólnie popracowali i stwierdzili właśnie, czy są możliwości utworzenia tego drugiego przystanku w miejscowości Biechówko, bo o tym była głównie mowa. Te sprawy przesunęliśmy na najbliższą przyszłość.  
Radny p. Wojciech Kruczyński -  Składam wniosek formalny o przeniesienie tego tematu do ponownego rozpatrzenia przez Komisje i na kolejną sesję. 
      Poddany pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny uzyskał poparcie 13 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 
  
  
Uwaga: Przerwa w obradach. 
  
  
Ad. 19. 
  
             Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Skarbnik, która kolejno omówiła następujące tematy: 
1) wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2012 rok, 
2) wprowadzenie zmian do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021, 
3) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
  
  
        Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok, w tym w załącznikach  pani Skarbnik przedstawiła zgodnie z uzasadnieniem do uchwały: 
  
„W planie dochodów dokonano następujących zmian: 
  
1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł  na podstawie pisma z Urzędu Miejskiego w Świeciu, w świetle którego Rada Miejska w Świeciu uchwalając budżet na 2012 rok zaplanowała pomoc finansową dla gminy Drzycim na odbudowę spalonego budynku socjalnego w Jastrzębiu. 
2) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o łączna kwotę 38.194,50 zł. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Polska za skutki pożaru w miejscowości Jastrzębie 42b (gmina Drzycim) z dnia 17.12.2011 r. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 5.194,50 zł z tytułu otrzymanych datków na pomoc dla pogorzelców. 
3) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o łączną kwotę 21.000,00 zł, z uwagi na składane korekty deklaracji na podatek od nieruchomości. 
4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze. 
5) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się o łączną kwotę 134.911,18 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim,” mającego na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną, którego okres realizacji to lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w okresie realizacji projektu to 312.350,44 zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 150.738,75 zł, z czego 15.827,57 zł stanowi wkład własny, a 134.911,18 zł to kwota dofinansowania. W roku 2013 limit wydatków wynosi 161.611,69 zł, z czego 16.969,23 zł to wkład własny a pozostała kwota w wysokości 144.642,46 zł to kwota dofinansowania. Projekt jest prowadzony za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  
W planie wydatków dokonano następujących zmian: 
Dokonuje się zmian związanych ze złożoną informacją przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu o konieczności wystawienia korekt faktur za świadczone usługi w latach 2007, 2008 i 2009. 
W wyniku kompleksowej kontroli Urzędu Skarbowego w ZGK Drzycim, zakwestionowano zastosowanie stawki podatku VAT. Według Urzędu Skarbowego (na podstawie interpretacji podatkowych Izby Skarbowej w Bydgoszczy) usługi na rzecz Urzędu Gminy nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu złożył korekty faktur za świadczone usługi w roku 2010, które Gmina Drzycim pokryła w 2011 roku. Jednakże do skorygowania pozostały wcześniejsze lata (2007, 2008, 2009),  które zgodnie z deklaracją złożoną przez ZGK w Drzycimiu wobec Urzędu Skarbowego w Świeciu trzeba uregulować w pierwszym kwartale 2012 roku. Dlatego też ZGK w Drzycimiu przedłożyło Gminie Drzycim informacje o kwotach faktur korygujących za lata 2007-2009, które należy zapłacić. 
  
Kolejny, omówiony przez panią Skarbnik projekt uchwały, dotyczył wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021:  
  
„1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany: 
a) w roku 2012 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wprowadzono środki na realizację projektu systemowego pod tytułem: „Dajmy szansę  - czas na aktywność w gminie Drzycim”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, a także środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie”. 
  
b) w roku 2013 również uaktualniono plan dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem dwóch zadań: 
- Projekt systemowy pt: „Dajmy szansę  - czas na aktywność w gminie Drzycim”  (wydatki bieżące) 
- Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” (wydatki majątkowe). 
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany: 
a) Wprowadzono projekt systemowy pt: „Dajmy szansę  - czas na aktywność w gminie Drzycim”  mający na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną, którego okres realizacji to lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w okresie realizacji projektu to 312.350,44 zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 150.738,75 zł, z czego 15.827,57 zł stanowi wkład własny, a 134.911,18 zł to kwota dofinansowania. W roku 2013 limit wydatków wynosi 161.611,69 zł, z czego 16.969,23 zł to wkład własny a pozostała kwota w wysokości 144.642,46 zł to kwota dofinansowania. Projekt jest prowadzony za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
b) Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie”, którego okres realizacji przewiduje się na lata 2012 – 2013. Łączne nakłady przewidywane do poniesienia to kwota 645.000,00 zł, które w roku 2012 powinny wynieść nie więcej niż 45.000,00 zł, a w 2013 roku planuje się kwotę 600.000,00 zł.”         
  
Trzeci - ostatni projekt uchwały w ramach spraw finansowych  dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego: „Kredyt długoterminowy w kwocie  671.700,00 zł jest niezbędny dla sfinansowania zadania pod nazwą: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.” Kwota kredytu zawarta została w Uchwale Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu  z  dnia  20 grudnia 2011 r. w planowanym deficycie na 2012 rok Powinniśmy tę kwotę uchwalić teraz ponieważ płatności w połowie roku nam się tutaj klarują do sfinansowania tej inwestycji. Oprócz tego, jak uchwalimy tą uchwałę muszę wystąpić o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwość sfinansowania tego kredytu. Tak, jak już powiedziałam w przychodach i rozchodach zaplanowano 200 tysięcy na krótkoterminowy kredyt. Chciałabym zapytać RIO o możliwość sfinansowania zarówno  krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Wszystko wskazuje na to, że dofinansowanie otrzymamy w tym roku i zamknie się w kredycie  krótkoterminowym. Jednak może zaistnieć taka, sytuacja, że  może się on stać długoterminowym wtedy przy zmianach do budżetu będę to omawiać i ewentualnie  występować o drugą opinię na długoterminowy dla 200 tysięcy.” 
  
          Opinie do omówionych projektów uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek: „Pozytywnie ( 3 głosy „za” i 4 wstrzymujące się ) Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego uzyskał dwoma głosami opinię pozytywną, pięciu członków Komisji wstrzymało się od głosu.” 
  
Dyskusja: 
  
Przewodniczący Rady – Mam pytanie dotyczące ostatniej uchwały, którą podjęliśmy, ponieważ z nią się wiąże przekazywanie dotacji dla podmiotów, które prowadza przedszkola publiczne. Czy te środki są już w budżecie? 
p. Skarbnik –Planowaliśmy w związku z wnioskiem  chyba 6.205 złotych, od września do grudnia. Takie pieniądze były planowane a teraz by trzeba było podejść znowu do tematu, jak dostaniemy ostateczną kwotę subwencji. Trzeba wyliczyć wszystko na nowo i na kolejnych komisjach poruszać ten problem.   
Radna p. Elżbieta Babińska – Jeżeli mogłabym zaproponować Radzie, dzisiaj słyszeliśmy, bo obecny był na sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  p. Meller i może Rada przychyliłaby się do wykonania drogi w Drzycimiu. Okazuje się, że gmina zaoszczędzi na tej przebudowie i chciałabym zaproponować ażeby z drogi przenieść te pieniądze również na drogi. Mam taką propozycję żeby przeznaczyć pewną kwotę na projekt utwardzenia placu przy plebanii w Drzycimiu. W poprzedniej kadencji była o tym mowa, w tej też niejednokrotnie przewijał się ten temat żeby utwardzić ten plac, jak również myślę, że Komisja Rolna by mogła zrobić rozeznanie stanu dróg. Była już kilkakrotnie mowa o tym żeby zrobić projekt ul. Szkolnej, może nie sięgajmy aż tak daleko, żeby to był projekt ale chociaż doprowadzić do stanu użyteczności ulicę Szkolną w Drzycimiu.   Uważam również, że można by było doprowadzić do stanu używalności najbardziej newralgiczny odcinek drogi w Rowienicy. Prosiłabym ażeby może Komisja Budżetowa rozważyła przy współpracy pani Skarbnik, jakie kwoty można by było przeznaczyć na te remonty dróg dotyczące właśnie placu przy plebanii w Drzycimiu, ul. Szkolnej i drogi w Rowienicy. To jest wniosek formalny. 
Radny  p. Zygmunt Wycinek – Ponieważ tutaj, łącznie z panią Skarbnik zostałem niejako wywołany, uważam, że ten wniosek formalny oczywiście będzie przegłosowany, powinien być rozpatrywany na kolejną sesję, wtedy,  gdy będą znane kwoty i wtedy będzie można wiedzieć o czym się rozmawia. 
Wójt – Jeżeli ja już słyszę takie trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, myślę, że inni radni, ja również mamy więcej różnych inwestycji, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu, które są ważne, ważniejsze, najważniejsze i wtedy, jeżeli będziemy wiedzieli o jakiś środkach zaoszczędzonych mówimy, przedstawimy to pod dyskusję radnym. Dopiero ta dyskusja powinna wyłonić inwestycje, czy potrzeby, które będzie trzeba w pierwszej kolejności załatwić. Ja tylko tak rzucę hasło. Ludzie niedaleko, w Drzycimiu, nie mają wody z wodociągu i żądają tej wody już od kilku lat i naprawdę jest mi to na sercu i chciałbym im umożliwić korzystanie w XXI wieku z wody pitnej a nie ze Strugi. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie Wójcie, jeśli doszłoby do wykonywania projektu przy plebani, to prosiłbym żeby była możliwość ogłoszenia przetargu a nie z wolnej stopy, -  bo tak, jak nam tutaj pan Dyrektor mówił, na przetargach ceny spadają 30%- 40. 
Radny p. Edmund Szymczak – Czy kredyt, który zostanie zaciągnięty, czy wystarczy na zakończenie boiska już definitywnie? 
Wójt – Tak. Dzisiaj jesteśmy po wizji lokalnej na tej budowie z całą grupą zainteresowanych i widzimy, że praktycznie te prace dobiegają końca i dzisiaj wykonawca powiedział, że zakończy to prawdopodobnie przy końcu maja a co za tym idzie, jeżeli wystawi fakturę, to będzie koniec tego zadania.  Innych kosztów tutaj nie przewidujemy. W trakcie występują dodatkowo  roboty, których do końca nie można było przewidzieć. W każdym bądź razie ten kredyt, bo o to pan pytał, ten kredyt definitywnie zakończy tą inwestycję.  
Radny p. Edmund Szymczak – Będąc przy głosie chciałem przypomnieć kolegom radnym i koleżankom, że 5 lat temu głosowaliście przeciw ułożeniu polbruku w Gródku przy kościele. 
Radna p. Elżbieta Babińska- Czy to miało tyczyć się utwardzenia placu przy plebanii? Jeżeli tak, to wyjaśniam, że chciałabym wspomnieć – na gruncie gminnym. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy suma zwiększyła się od przetargu na zadanie boiska wielozadaniowe w Drzycimiu i o ile? Ile kosztorys wzrósł ? 
Wójt – Kosztorys nie wzrósł. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Tych dodatkowych prac? 
Wójt – Są różnice pomiędzy tym, co jest w umowie zawarte, zakres prac itd. ale w trakcie budowy po prostu wystąpiły pewnego rodzaju prace zamienne, bo tak to można ująć, bo np. były trybuny betonowe, a dziś nikt betonowych nie stawia. Są takie, jak na Orliku, czyli metalowe z siedzeniami plastikowymi. To akurat nie zwiększyło różnicy w kosztach, ale np. mur oporowy, który był w projekcie bez wieńca, my chcemy żeby wieniec był również, bo jest to rozsądne rozwiązanie. Są takie rzeczy, które na chwilę obecną bez szczegółowych dokumentów nie jestem w stanie kwotowo wymieniać, ale to nie są jakieś różnice znaczące, może 5- 8 % od wartości tego zadania, które robią. 
p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Na koszty około inwestycyjne przyjmuje się ok. 10 % wartości przetargowej zadania. Tutaj prawdopodobnie nie przekroczy. 
Radny p. Jarzy Krüger –Podoba mi się pomysł pani radnej Babińskiej, ale chciałbym zaapelować jednak o ostrożność w pomysłach na inwestycje, ponieważ mamy wieloletni plan inwestycyjny i wiemy, jakie jest stanowisko wszystkich radnych a to stanowisko dotyczy zaciągania kredytów. Właśnie na ostatniej Komisji Budżetu i Finansów kilka osób, ta większa część Komisji wstrzymała się od głosu w decyzji w sprawie zaciągania kredytu a wiadomo, wszystkie zadania wiążą się z tym, że będziemy musieli wydawać pieniądze, a  wystawianie nowych pomysłów do realizacji wiąże się z ponoszeniem kosztów, tak, żeby zająć się tymi pomysłami, które znalazły wcześniej potwierdzenie w Radzie Gminy. Mamy już projekty na niektóre zadania, mamy już kroki poczynione w stronę realizacji, jest to ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Wydaje się, że to na razie wystarczy. 
Przewodniczący Rady – Muszę trochę uporządkować tą dyskusję. Pani radna z pewnością nie miała na uwadze żeby zrobić to zaraz, tylko zgłaszała do zmian w budżecie do następnej sesji. Teraz jest burza mózgów, bo pokazały się jakieś środki i teraz każdy radny ze swojej okolicy proponuje jakiś wydatek. Pan również może to zaproponować. Myślę, że na tym to polega, bo ja byłbym daleki od tego żeby dzisiaj zaraz te środki dzielić bez jakiejś głębszej dyskusji. Wnioski zgłaszać można. Pokazały się wolne środki, mogą być większe. Tutaj nie ma chyba potrzeby zamykania radnym ust żeby nie zgłaszali swoich propozycji zadań, które ewentualnie gdzieś później ktoś zgłosi, czy mają być omawiane na komisjach, czy na przyszłej sesji, bo chyba o to tylko chodzi a nie żeby zaraz dzisiaj decydować, czy ma być robione, to, czy tamto. Tym bardziej  wymaga to większej konsultacji tak, jak pan Wójt mówił, zmienił zdanie w stosunku do funduszy sołeckich, bo np. część tych zadań, które radni będą proponować tez chciałbym i sam będę w tym uczestniczył, pewnie pan Wójt jeszcze bardziej się w to zaangażuje żeby wydatki było skorelowane z wydatkami funduszy sołeckich ze środkami, które mamy. Można te rzeczy później usystematyzować, Nasze pomysły skonsultować z radami sołeckimi, czy na zebraniach wiejskich żeby te pieniądze połączyć i wtedy na pewno będzie ta efektywność wydatkowania większa. Będą pogodzeni zwolennicy i przeciwnicy funduszy sołeckich. Jeżeli taka możliwość jest i sołtysi tutaj są i słyszą, co się dzieje i wiedzą ewentualnie, jak postępować dalej, czy rozmawiać z panem Wójtem, czy ewentualnie ze swoimi radnymi. Musimy te zadania znać i ocenimy, co jest ważniejsze od wody, czy coś jest mniej ważne a nie kto głośniej krzyczy.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Byłbym bardziej za tym żeby ludzi zaopatrzyć w wodę, bo tu Wójt wspominał rodziny nie mają wody. Przespali kiedyś sytuację ale teraz trzeba tym ludziom też pomóc. Uważam, że to jest bardziej właściwe niż projekt. 
p. Skarbnik wyjaśniła, gdzie należy wnieść w treści projektu uchwały poprawki    -  na 2 stronie  i dopisać słowa „ do niniejszej uchwały.” 
  
          Po dyskusji, w której już więcej głosów nie było Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie następujące uchwały: 
  
1) Uchwałę Nr XIII/73/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, która została przez Radę Gminy podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się  i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu, 
  
2) Uchwałę Nr XIII/74/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej, która została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania – 10 głosów „za” i 5 wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
3) Uchwałę Nr XIII/75/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
  
  
  
  
  
Ad. 20. 
  
            Przewodniczący Rady poinformował pana radnego Ryszarda Popielasa, że zwolniło się miejsce w składzie Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska poczym wyjaśnił, czym ograniczona jest liczebność członków w komisjach a następnie zapytał radnego, czy wyraża chęć pracy we wspomnianej wcześniej komisji. 
  
          Pan Ryszard Popielas wyraził zgodę. 
          Podjęta jednogłośnie Uchwała Nr XIII/76/2012, w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Gminy stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 21. 
  
Głos zabrał Przewodniczący Rady przypominając radnym zarówno o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. jak i o skutkach ich niezłożenia. 
  
Radny p. Wojciech Kruczyński zapytał czy petent musi osobiście złożyć deklarację podatkową. 
Wójt wyjaśnił, że może ją również przekazać drogą pocztową,  deklaracja jest formą oświadczenia. 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Ta osoba ma też problemy z pomiarem. Czy mógłby przyjechać do niego pracownik na posesję i pomierzyć? 
Wójt – Pracownik nie może przyjechać i pomierzyć, bo, jak już wcześniej wspomniałem, te dane są oświadczeniem podatnika. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Na ostatnich komisjach polemizowałem z panem Wójtem na temat tego, o czym mówimy w tej chwili, czyli zmian jeżeli chodzi o obliczenie podatku od nieruchomości. Dzisiaj byłem w biurze u osoby, która się tym zajmuje i była również pani radna Wyłupska i powstał taki problem, czy strych należy uznać za powierzchnię użytkową? Dyskutowaliśmy o tym i cały czas są niejasności. Odpowiedź na to pytanie  chciałbym usłyszeć teraz od pana. 
Wójt – Proszę Państwa, ja nie mogę z pozycji biurka określić, czy ten strych jest powierzchnią użytkową, czy nie.  Rolą podatnika jest oświadczyć na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Na Komisji Rolnej mówiłam o tym żeby zgłosić przystanek do remontu. Czy pan Wójt zrobił coś w kierunku tego zgłoszenia. 
Wójt – Tak, zleciłem tą sprawę pani odpowiedzialnej za drogi i jeszcze nie otrzymałem informacji zwrotnej.  
  
  
Ad. 22. 
  
          Przewodniczący Rady wyjaśnił, że została zgłoszona jedna interpelacja poczym zapytał, czy Wójt odpowie pisemnie, czy ustnie? 
Wójt – Nie było wniosków, które zostałyby odrzucone przez twórców studium, ale pisemna odpowiedź będzie również. 
  
  
Ad. 23. 
  
        Głos zabrał Przewodniczący Rady wyjaśniając, że w tym punkcie radny Kruczyński powinien zabrać głos i przedstawić swoje pytania. Czy pan Wójt chciałby się do tego odnieść, czy to jest po prostu apel, czy pytanie retoryczne do wszystkich? 
Radny p. Wojciech Kruczyński – Pytania zawarte są w końcówce, prosiłbym o odpowiedź Wójta. 
Wójt – Ja nie będę odnosił się do całości treści. Zauważam jednak niebezpieczny sposób podejścia pana radnego, czy też grupy radnych, czy mieszkańców. Ja nie jestem stroną, jeśli chodzi o budowanie wiatraków. Pan radny mnie postrzega, jako zwolennika budowy wiatraków. Nie jestem kimś takim. Jestem urzędnikiem, który wykonuje czynności, do których jest zobowiązany w imię przepisów. Moje  odczucia osobiste nie powinny stanowić problemu, który pan stawia na sesji. Prosiłbym pana oraz innych, którzy w przyszłości będą działać w imię budowy bądź zaniechania tej budowy, żeby nie traktować mnie, jako strony w tym całym postępowaniu.  Jeżeli wolą Rady było przystąpić do pracy nad studium to ja się cieszę, bo studium jest nam potrzebne. Ja nie jestem ani zwolennikiem ani przeciwnikiem budowy tych wiatraków. Chciałbym, aby ta sytuacja była jasna dla całego społeczeństwa naszej gminy, bo ta akcja, która miała miejsce w listopadzie postawiła mnie jakby po drugiej stronie barykady. Ja działam przede wszystkim w zgodzie z prawem w imieniu naszego społeczeństwa. Jeżeli wolą społeczeństwa będzie budowa 100 wiatraków, to ja będę realizował ich wolę. Jeżeli wolą będzie nie budowanie takiego parku wiatraków to ja tego nie będę robił na przekór mieszkańcom. 
Radna p. Elżbieta Babińska - Podczas niedalekiej dyskusji tutaj nasuwa mi się wniosek, żeby nie było niejasności ponieważ radny Szymczak wypomniał mi plac przy  plebanii, nasuwa mi się taki wniosek aby nadać nazwę temu placowi, aby nie wzbudzał kontrowersji czy jest przy plebanii, czy obok plebanii, żeby on był nazwany ponieważ to jest grunt gminny. 
Wiceprzewodniczący Rady – Pamiętam, pieniądze zostały przeznaczone na projekt ulicy Kwiatowej w Gródku, te z których nie został zrobiony plac przed kościołem. Nie ma placu, za to jest piękna ulica do cmentarza. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mam pytanie ogólne i myślę, że ktoś kompetentny się tu znajdzie i mi odpowie. Jakie działania są podjęte w stosunku do rolników którzy tej zimy ponieśli wielkie straty w swoich uprawach ozimych. Czy w związku z tym służby rolne gminy, czy ktoś inny tymi problemami już się zajął, ponieważ rolnicy się pytają, wiedzą, że jest okupowany Urząd Wojewódki w Bydgoszczy. Jest blokowany parking pracowników Urzędu Wojewódzkiego i rolnicy, którzy tam przebywają domagają się określonych roszczeń z tego tytułu. Chciałbym wiedzieć, jak ta sprawa przedstawia się w naszej gminie.    
Wójt – Jest powołana komisja do szacowania strat spowodowanych tym właśnie wymarznięciem. Nie mamy wytycznych od Wojewody. Ze swojej strony jesteśmy przygotowani do szacowania. 
  
              Przewodniczący Rady – Za chwilę nie będzie, co szacować, bo ja dzisiaj jadę orać. 
Wójt – Mamy przykłady na terenie naszej gminy, gdzie to już zostało zrobione, czyli rolnicy zaorali pewne areały, które wymarzły i pytali, czy coś mają z tym robić. Ze swojego punktu widzenia stwierdziłem, że tak. Sołtys powinien potwierdzić, że zaorany areał uległ szkodzie i komisja, która później będzie weryfikować przyjmie to na „tak.”Nie mamy dalszych żadnych wytycznych, jak będą szacowane odszkodowania. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Ja w tej kwestii rozmawiałam z p. Szeligowskim i mówił jeżeli ktoś zaorze, to komisja nie uzna większej straty, jak 40 %. Ktoś, kto decyduje się na zaoranie ma większe straty niż 40 %. 
p. Maria Majewska wyjaśniła, na jakich zasadach rolnik otrzymuje kredyt preferencyjny za poniesione straty w uprawach. 
  
Ad. 24. 
  
      Na skutek wyczerpania porządku obrad oraz głosów w zapytaniach Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 18.30. 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                               Józef Gawrych
 
 
Opinie Komisji stanowią załączniki nr 22, 23 i 24 do niniejszego protokołu
 
Załącznik nr 1 (100kB) pdf
Załącznik nr 2 (115kB) pdf
Załącznik nr 3 (95kB) pdf
Załącznik nr 4 (366kB) pdf
Załącznik nr 5 (509kB) pdf
Załącznik nr 6 (90kB) pdf
Załącznik nr 7 (196kB) pdf
Załącznik nr 8 (755kB) pdf
Załącznik nr 9 (655kB) pdf
Załącznik nr 10 (93kB) pdf
Załącznik nr 11 (101kB) pdf
Załącznik nr 21 (145kB) pdf
Załącznik nr 22 (324kB) pdf
Załącznik nr 23 (580kB) pdf
Załącznik nr 24 (159kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (13 marca 2012)
Opublikował: Jacek Szopiński (16 kwietnia 2012, 12:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904