PROTOKÓŁ Nr XII/2012 z przebiegu XII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 31 stycznia 2012 roku.


PROTOKÓŁ Nr XII/2012
 
z  przebiegu Sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 31 stycznia 2012 r.
 
 
 
Sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
Otwartej o  godz. 14.00
Zamkniętej o godz. 17.30
 
W sesji udział wzięło 14 radnych na skład  14.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy
4. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. oświaty
5. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
6. p. Joanna Sawińska –  Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
 
Protokolant obrad:  Monika Górecka
 
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołu  z przebiegu XI sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.     Składanie interpelacji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne  w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2011 roku.
13. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
15. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.
16. Sprawy bieżące.
17.  Odpowiedzi na interpelacje.
18.  Wolne wnioski i zapytania.
19.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
       
         Otwarcia XII sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych -Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2.
 
Ad. 2.
 
         Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach rady bierze udział 14 radnych, wobec czego może ona obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.    
 
Ad. 3.
        
      Protokół z przebiegu XI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 grudnia 2011 roku został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie (14 głosów „za”).
 
 
 
 
Ad. 4.
 
         Po odczytaniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady, p. Wójt zaproponował wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad.
 
P. Wójt: chciałbym wprowadzić punkt dotyczący podjęcia uchwały  w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. W związku z uchwałą dotyczącą likwidacji Szkoły w Sierosławiu, należy podjąć uchwałę, która będzie na nowo określała ten obwód. Na komisjach projekt był  omawiany, po prostu został pominięty w porządku obrad wysłanym radnym.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: przez niedopatrzenie ten punkt nie znalazł się w porządku obrad, w związku z tym proponuję, żeby to był punkt 8 i wtedy punkt 8 będzie punktem 9. itd. W związku z tym, że było to omawiane na merytorycznej komisji, myślę, że uwag nie będzie.
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego punktu do porządku obrad: 14 głosów „za”.
 
Radna p. Wyłupska: ja bym chciała zgłosić dodatkowy punkt, jako punkt 12, w brzmieniu: Rozpatrzenie wniosku Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, dotyczącego rozbicia na etapy  inwestycji i budowy w 2012 roku chodnika przy ul. Świeckiej.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: tutaj mam wątpliwość, czy wprowadzać to jako oddzielny punkt na sesję, czy na wniosek Komisji Rolnej będziemy tę sprawę omawiać przy zmianach w budżecie. To chyba będzie najbardziej właściwe. Wniosek padł, więc trzeba go przegłosować.
 
Głosowanie w sprawie wprowadzenia propozycji Radnej p. Wyłupskej do porządku obrad: 4 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 6 głosowi „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w związku z tym, że wniosek ten nie uzyskał wymaganej większości, nie wprowadzamy dodatkowego punktu na dzisiejszą sesję. Będzie to sprawa rozpatrywana przy zmianach w budżecie.
 
Porządek obrad po zmianach:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Przyjęcie protokołu  z przebiegu XI sesji Rady Gminy.
4.        Przyjęcie porządku obrad.
5.        Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.       Składanie interpelacji.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim oraz wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
13.    Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2011 roku.
14.    Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok.
15.    Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
16.    Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.
17.    Sprawy bieżące.
18.     Odpowiedzi na interpelacje.
19.      Wolne wnioski i zapytania.
20.      Zamknięcie obrad.
 
 
Głosowanie w sprawie porządku obrad z wprowadzoną zmianą: 14 głosów „za”.
 
Ad. 5.
 
         Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami – załącznik nr 3.
 
 
Ad. 6.
 
         Składanie interpelacji.
 
Radna p. Wyłupska: ja mam takie zapytanie odnośnie Zarządzenia Wójta Gminy. Jakie kryterium zastosował pan Wójt odnośnie odpłatności za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych? Czy brano pod uwagę standard i wielkość lokalu i dlaczego nie wszystkie wsie mają ustaloną niższą stawkę dla mieszkańców? Co pan Wójt rozumie przez ogólnodostępne zebrania i imprezy kulturalne? Czy dotyczy to również zabaw organizowanych, za które pobierana jest opłata wstępna?
P. Wójt: rozumiem, że odpowiedź miałaby być udzielona  ustnie na dzisiejszej sesji ale nie będę w stanie przygotować wszystkiego, uczestnicząc w obradach. Może lepiej, żeby moja odpowiedź była na piśmie, bo żeby odpowiedzieć szczegółowo na wszystkie pytania, należałoby się nad tym troszeczkę zastanowić.
Radna p. Wyłupska: to, na co będzie Pan w stanie odpowiedzieć dzisiaj ustnie, to ustnie, a na resztę pytań może odpowiedzieć pan pisemnie.
 
Ad. 7.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
Pan Wójt dokonał wprowadzenia do tematu.
 
P. Wójt: jest to projekt uchwały, który był już omawiany na poprzedniej sesji. Nie została ona jednak podjęta przez radę, z prośbą o to, żeby ewentualnie wymienić   lokale, które ta uchwała będzie obejmowała. W związku z tym uszczegółowiliśmy projekt  przez określenie ich przeznaczenia w działalności. Tak jak państwo mają w §1, są wymienione cztery rodzaje lokali. Stawka czynszu miesięcznego, to jest 6 zł + VAT za 1 m2. Państwo jeszcze macie projekt uchwały, który ma w §2 treść dotyczącą jednostek organizacyjnych gminy, które są zwolnione z tego czynszu, a poprzez interpretację przepisów postanowiliśmy to, co było przedmiotem rozmów na komisji, wycofać, po to żeby nie gmatwać treści tej uchwały. Dlatego jako autopoprawkę prosiłbym, żeby ten §2 usunąć.
 
Opinia Komisji ds. Rolnictwa w sprawie  uchwały dotyczącej określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim – pozytywna: 6 głosów „za”.
 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów – pozytywna:
 
Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady p. Podlejskiego projektu uchwały, rada przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uzyskano: 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
 
Uchwała Nr XII/63/2012 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. 8.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
Wprowadzenia dokonała p. Sabina Majewska.
 
P. Sabina Majewska: w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Sierosławiu należałoby podjąć uchwalę określającą obwód Szkoły Podstawowej. Jako, że będzie to jedyna Szkoła Podstawowa, obwodem jest cała gmina i wszystkie miejscowości, jakie znajdują się na terenie gminy Drzycim.
 
Opinia Komisji ds. Oświaty w sprawie uchwały – pozytywna: 5 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.
 
W związku z tym, że brak było głosów w dyskusji, po przeczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady projektu uchwały, Rada przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uzyskano: 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.
 
Uchwała nr XII/64/2012 w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu  środkami komunikacji publicznej Przewodniczący Rady przekazał głos w tej sprawie pomysłodawcy, czyli Radnemu p. Podlejskiemu.
 
Radny p. Podlejski: na temat tego projektu uchwały rozmawialiśmy na poprzedniej sesji. Podałem wtedy przyczyny powstania tego projektu. Chodzi tutaj o to, żeby zapewnić bezpłatny dowóz do szkół wszystkim dzieciom, niezależnie od odległości od szkoły. Uważam, że tę regulację należy zastosować w naszej gminie z uwagi na pewnego rodzaju perturbacje związane z dowozami, które zaistniały  w końcówce roku 2011. Wtedy też zaistniał taki pomysł, by dowozić jednym autokarem wszystkie dzieci naszego rejonu. Okazało się, że jest to niemożliwe, niezgodne z prawem, interweniowała Inspekcja Transportu Drogowego. Okazało się, że pomysł pana Wójta został w tym momencie zmieniony i za chwilę obowiązywały z powrotem dwa kursy. Obciążono tym radnych, w szczególności mnie, którzy twierdzili, że autokary są przepełnione. Kiedy prosiłem o sprawdzenie tego faktu, weszło w życie zarządzenie pana Wójta, które zabroniło korzystać z autokaru osobom postronnym. Przyjmując to zarządzenie do wiadomości, każdy z nas myślał, że dotyczy to wyłącznie osób, które nie są pracownikami oświaty czy  Urzędu Gminy. Kilka lat wcześniej opracowaliśmy regulamin dowozu, który był potrzebą wcześniej zaistniałych sytuacji dotyczących zakłócenia ładu i porządku w autokarze. W tym momencie twierdzę, że jest grupa radnych, która dba o to, żeby nasze dzieci miały dowóz do szkoły, mimo tego, że im on nie przysługuje i żeby nikt tutaj nie wpadł na taki pomysł, aby dochodziły one pieszo do szkoły w odległości odpowiednio 3 i 4 km. Są to miejscowości: Gacki, Gródek, okolice Drzycimia, Jastrzębia, i w tym momencie jest zasadne, aby taka uchwała weszła w życie. Wzorowałem się na innych uchwałach, które zostały wprowadzone w innych gminach. Podstawy prawne, które są zawarte w tej uchwale, to są podstawy dotyczące ustawy o samorządzie gminnym, jak również ustawy o oświacie. Spotkałem się dzisiaj z opinią Radcy Prawnego, która została nam przedstawiona. Nijak nie mogę się zgodzić z tym, co jest zawarte w tej opinii prawnej. Wcześniej mieliśmy do wglądu różnego rodzaju inne opinie, wytyczne bądź też informacje zawarte chociażby w takim artykule -  obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Prawo Oświatowe. Jest on odmienny od tego, co prezentuje opinia przedstawiona nam przez pana Wójta. Wobec tego, że temat jest znany, był omawiany na poszczególnych komisjach, myślę, że moja wypowiedź może być już zakończona.
 
Stanowisko Komisji ds. Oświaty w sprawie powyższej uchwały – pozytywne: 5 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: żeby sprawa stała się bardziej jasna, bo pan Wiceprzewodniczący mówił o opinii Radcy Prawnego, w związku z tym chciałbym w ramach przystąpienia do dyskusji przedstawić opinię radcy prawnego do projektu uchwały.
 
Opinia Radny prawnego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Jerzy Krüger: ja mam pytanie, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Pan Przewodniczący powiedział, że wnioskodawcą jest pan Radny Podlejski, tak?
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: pomysłodawcą. Sprawą zajęła się Komisja Oświaty. Jest to wniosek Komisji Oświaty. Powiedziałem, że pan Radny jest wnioskodawcą, ponieważ wnioskował do Komisji Oświaty  o przyjęcie takiego projektu uchwały i Komisja Oświaty przyjęła ten projekt jako projekt Komisji Oświaty.
 
O godzinie 1540 Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę.
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski odczytał  projekt uchwały
 
Radny p. Podlejski: tutaj nie widzę wszystkich podstaw prawnych, które były przedstawione w projekcie uchwały.
P. Sabina Majewska: to jest uchwała podejmowana tylko na podstawie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, stąd też na dole strony wzmianka o wszystkich zmianach dotyczących ustawy o samorządzie. Innych podstaw prawnych nie ma w tej uchwale. Jest art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie.
Radny p. Podlejski: muszę powiedzieć, że w moim projekcie była zawarta podstawa wynikająca z art. 14a ust. 1, 2, 3 i art. 17 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Taka podstawa prawna łącznie z ustawą o samorządzie gminnym była zawarta w wielu uchwałach innych rad gminy, dotyczących tego samego zagadnienia, więc według mojej oceny, po sprawdzeniu tych artykułów, należało uznać, że będą one zawarte w projekcie uchwały. Taki projekt uchwały rozpatrywała Komisja Oświaty.
P. Sabina Majewska: podstawą prawną z ustawy o systemie oświaty również dysponuję, także nie ma problemu, uzupełnię ten zapis o art. 14a ust. 1, 2, 3 i art. 17 ust. 1, 2, 3 ze wszystkimi zmianami, jakie są do dnia dzisiejszego opublikowane.
P. Wójt: w treści jakiego paragrafu ewentualnie wymagana byłaby właśnie ta ustawa, o której pan tutaj wspominał? Gdzie ona miałaby mieć ewentualnie zastosowanie?
 
Radny p. Podlejski: chodzi o podstawę prawną. Podstawa prawna reguluje to, co jest zawarte w uchwale. Jeżeli jest mowa w ustawie o samorządzie gminnym, o tym jak się konstruuje uchwałę, a w prawie o systemie oświaty jest zawarte, jak reguluje się dowóz ucznia, to te dwie podstawy prawne składają się na treść danej uchwały. Nie może ona wynikać tylko z jednej podstawy, ponieważ one łączą się ze sobą i tylko w takim przypadku ta uchwała może mieć zastosowanie w treści przedstawionej.
P. Sabina Majewska: czyli po tych zmianach początek będzie brzmiał w ten sposób: na podstawie art. 18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym tekst jednolity z późniejszymi zmianami oraz art. 14a ust. 1, 2, 3 i art. 17 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w kwestii formalnej chciałem zapytać panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, w jakim kształcie Komisja opiniowała ten projekt uchwały?
Radna p. Babińska: w tym, w którym został odczytany przez panią Sabinę Majewską.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w związku z tym proponuję trzymać się wersji, którą przedłożyła Komisja Oświaty, ponieważ to jest wniosek Komisji Oświaty należy go przegłosować.
 
W związku z tym, że dyskusja dotycząca podstawy prawnej projektu uchwały dobiegła końca, Wiceprzewodniczący p. Podlejski wrócił do czytania owej uchwały, po czym Rada przystąpiła do głosowania.
 
Głosowanie w sprawie projektu uchwały: 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
 
Uchwała Nr XII/65/2012 w sprawie dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy Drzycim wobec których Gmina Drzycim nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu  środkami komunikacji publicznej została przyjęta przez Radę większością głosów i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 10.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
P. Sabina Majewska: z dniem 1 września bieżącego roku zostaje zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Sierosławiu. Do Urzędu Gminy w Drzycimiu, konkretnie do budżetu, wpłynął wniosek Stowarzyszenia, które zamierza prowadzić tę szkołę w formie niepublicznej, o przyznanie dotacji na ten cel. Dotacja ma być przyznana na punkt przedszkolny, szkołę podstawową i oddział przedszkolny przy tej Szkole Podstawowej.   W związku z tym należało wywołać uchwałę Rady Gminy, która reguluje zarówno przyznawanie jak i rozliczanie tejże dotacji. Z projektem uchwały zapoznały się komisje na swoich posiedzeniach.
 
Opinia Komisji ds. Oświaty w sprawie projektu uchwały
- wniosek pana Wójta – negatywnie ( 2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” )
- z poprawkami Komisji – pozytywnie ( 2 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących się” )
 
Opinia Komisji ds. Budżetu.
Radny p. Wycinek: Komisja ds. Budżetu i Finansów odniosła się do projektu uchwały negatywnie. Projekt  został odrzucony i Komisja 5 głosami „za” przy 2 „przeciw”, zgłosiła wniosek formalny o przeniesienie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na kolejną sesję.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Wycinek: uzupełnię ten wniosek informując państwa Radnych, czym członkowie Komisji ds. Budżetu i Finansów się kierowali podejmując taką a nie inną decyzję. Otóż po zapoznaniu się z projektem uchwały stwierdzili, iż istotna tutaj byłaby załączona do tegoż projektu podstawa prawna jeżeli chodzi o ustawę o systemie oświaty, bowiem art. 90 ust. 4 ustawy nie jest wszystkim znany i interpretacje mogą być różne. Z tego względu Radni wnioskują o to, by tekst podstawy prawnej był załączony. To jest jedna uwaga. Następna dotyczy  wyliczenia subwencji, która jest określona w tymże projekcie uchwały. Następna, w §2 pkt. 9 określa się zespół kontrolujący wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu i tutaj jest propozycja Komisji, aby jednym z członków tejże Komisji powoływanej przez  Wójta był albo przewodniczący Rady Gminy lub przewodniczący Komisji ds. Oświaty, względnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Tak trzy zasadnicze kwestie stanowiły podstawę przyjęcia wniosku o przeniesienie na kolejną sesję tegoż projektu uchwały przez Komisję ds. Budżetu i Finansów.
 
Głosowanie w sprawie projektu uchwały zgłoszonej przez p. Wójta: 4 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
 
Głosowanie w sprawie wniosku Komisji ds. Budżetu: 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w związku z tym, państwo Radni w wyniku głosowania zdecydowali, że do sprawy wracamy na następnej sesji. 
 
Ad. 11.
 
         Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia odpłatności  za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
         Wprowadzenia dokonała pani Sabina Majewska.
 
P. Sabina Majewska: na mocy ustawy o systemie oświaty Rada Gminy ma prawo ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu czy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej za pobyt dłuższy niż 5 godzin. Wcześniej w uchwale opłata była ustalana nie za  czas pobytu dziecka, ale zajęcia dodatkowe  prowadzone w zakresie ponad pięciogodzinnym. Teraz na mocy nowelizacji ustawy o systemie oświaty wystarczy tylko przebywanie dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin i za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, należy ustalić opłatę, jaką będą wnosili rodzice za pobyt dzieci przebywających zarówno w przedszkolu jak i w oddziale przedszkolnym. Na tę chwilę w oddziale przedszkolnym w Sierosławiu nie ma zajęć, które przekraczają tę normę 5 godzin, czyli tego obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich i dla dzieci zerówkowych. Do tej pory, do 31 grudnia, stawka ta była ustalona uchwałą Rady Gminy jako 0,1% minimalnej płacy. To do końca roku było 1 zł 39 gr. za każdą rodzinę, od 1 stycznia jest to 1 zł 50 gr. Obecna propozycja wprowadzenia w uchwale Rady Gminy odpłatności w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Dokładnie jak to się ma, jeżeli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających  do przedszkola w Drzycimiu, omawiała to pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych na posiedzeniu  Komisji Oświaty. Najwięcej dzieci jest takich, które korzystają z 1 godz. ponad te 5, czyli korzystają z 6 godz., a jest tylko kilkoro dzieci, które są zapisane do przedszkola i przebywają w przedszkolu w maksymalnym czasie, czyli 9 godzin.
Opinia Komisji Oświaty dot. uchwały w sprawie ustalenia odpłatności  za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – pozytywnie ( 7 głosów „za” ).
 
Dyskusja:
 
Radna p. Babińska: ja muszę powiedzieć, że nowelizacja, która została wprowadzona, niejako unormowała odpłatność w przedszkolu. Dla osób prowadzących placówkę, związane to było z problemami rodziców, którzy musieli, albo odbierać dzieci w wyznaczonym czasie, również zorganizowanie zajęć dla tych dzieci, które nie zostały przez rodziców terminowo odebranych. Myślę, że ta uchwała jest jak najbardziej na miejscu z pożytkiem i dla rodziców i dla osób prowadzących.
 
Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego projektu uchwały, Rada Gminy przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uchwała uzyskała: 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
Uchwała nr XII/66/2012 w sprawie ustalenia odpłatności  za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 12.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
Przewodniczący Rady oddał głos pani Skarbnik, aby wprowadziła Radnych do tematu.
 
P. Skarbnik: materiały odnoszące się do zmian budżetu dostaliście państwo na komisjach. Jednakże w związku z wnioskami Komisji ds. Budżetu  i Finans, które zakładały pewne zmiany i w związku  decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przedstawiłam przed sesją państwu materiały z tymi poprawkami, z tymi wniesionymi uwagami i teraz pokrótce je omówię. Zmiany, które wynikły w związku z tymi okolicznościami, o których przed chwilą powiedziałam są zaznaczone flamastrem, żebyście państwo wiedzieli, co zostało dodane i w jakim zakresie. Odniosę się tylko do tych zmian, które zostały na nowo wniesione, które wynikły z prac Komisji i decyzji Wojewody. W planie dochodów dokonano następujących zmian. Do pkt 3, który mówi o tym, że do działu 852, do pomocy społecznej, rozdz. 852 95 - Pozostałe działalności dodano kwotę 10 tys. zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25 stycznia 2012 roku, która dotarła do nas właściwie dopiero wczoraj, na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pieniężne pielęgnacyjne. Jeżeli chodzi o plan wydatków w pkt 4 odniesiono się do decyzji Wojewody i oprócz tego w dziale 852 w pomocy społecznej przenosi się środki finansowe w wysokości 24 tys. z rozdz. 852 16 zasiłki stałe do rozdz. 852 95 pozostała działalność na dożywianie. Tak jak wcześniej mówiłam,  decyzją Wojewody dodaje się  10 tys. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Podczas prac Komisji Budżetu i Finansów wpłynął wniosek, aby przenieść  środki zaplanowane na nagrody i organizację konkursów                 i turniejów sportowych, takich jak: Polska biega 2012, turnieje piłki siatkowej, turnieje na boisku Orlik, turnieje tenisa stołowego i turnieje wędkarskie o puchar Wójta Gminy  Drzycim, w kwocie 8 500 zł, a także środki przeznaczone na dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich sołectw i stowarzyszeń z  terenu gminy Drzycim w kwocie   11 tys. zł  i środki przewidziane dla opiekuna wielozadaniowego boiska sportowego przy ul Podgórnej w kwocie 1 700 zł, postanowiono je przeznaczyć na następujące cele: kwotę 10 tys. na zakup radaru dla policji, które są umiejscowione w dziale 754 rozdz. 754 05 i kwotę 11 200 na dotację dla klubów i stowarzyszeń. Czyli zostaną one w dziale 926 rozdz. 926 05. Oprócz tego zachodzi również konieczność dokonania zmian  w wydatkach inwestycyjnych, gdzie również na wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów rezygnuje się z dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów, przewidzianej w kwocie 20 tys. zł i przenosi się te środki na następujące zadania inwestycyjne: budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Gródek -  kwotę 10 tys. zł i budowa remizy OSP w miejscowości Gródek, projekt budowlany, bo o ten chodzi, na kwotę 10 tys. zł. W innych załącznikach dokonuje się kolejnych zmian,  o których wcześniej powiedziałam, czyli że zrezygnowano z tej dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, a także z dotacji celowej na inwestycje, na rzecz wydatków inwestycyjnych, o których przed chwilą powiedziałam, a także aktualizuje się plan w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.                        W załącznikach również państwu zaznaczyłam flamastrem zmiany, które  w uzasadnieniu przed chwilą przytoczyłam, czyli w załączniku 1 wspomniana dotacja, w załączniku 2 przeniesienia wydatków. Dodano załącznik 3, który mówi o zmianie w wydatkach w planie wydatków majątkowych na 2012 rok i tak jak zaznaczyłam w 13, 14 punkcie, są te zadania inwestycyjne na projekt budowlany i budowę punktu oświetleniowego w miejscowości Gródek, a usunięto dotację celową na zakup samochodu dla ZGK. Dodano również załącznik 4, ponieważ otrzymaliśmy decyzję od Wojewody na świadczenia dodatkowe i tak jak załącznik 4 w planie dochodów na zadania zlecone i wydatków na zadania zlecone jest dodane 10 tys. zł, czyli aktualizacja znana w tym załączniku. Oprócz tego jest załącznik nr 5, który dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST, czyli na zimowe odśnieżanie dróg. Mieliśmy w planie większą kwotę, ale w związku z pismem Starostwa dotacja, która jest planowana na rok 2012, to 19 155 zł, więc w osobnym załączniku trzeba było również to pokazać. Załącznik nr 6, gdzie się określa dotacje oraz pomoc finansową udzielaną z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku. Z tego załączniku usunięto dotację przewidzianą dla ZGK na zakup samochodu przystosowanego do wywozu śmieci i jak tłumaczyłam  szczegółowo na Komisji Finansów i Budżetu, planowana dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty zostanie przeniesiona z podmiotów należących do sektora finansów publicznych do podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, bo w tym miejscu powinny się one znajdować. Tyle z mojej strony, na ewentualne pytania postaram się odpowiedzieć.
 
Opinia Komisji ds.  Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie – negatywnie ( 2 głosy „za”, 4 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się” ).
Projekt uchwały ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję – pozytywne  ( 5 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” ).
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: zanim przystąpimy do dyskusji, żeby nie zapomnieć o wniosku pani Radnej Wyłupskiej, przystąpimy do głosowania  w tej sprawie.
Radny p. Kaszubowski: chciałbym się dokładnie dowiedzieć, bo jest napisane „dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242 c, czy to jest droga wyłącznie ze Świecie do przejazdu kolejowego czy do Drzycimia na dół?
Przewodniczący Rady p. Gawrych:  jest to numer drogi tam, gdzie jest ul. Świecka. Ul. Dworcowa ma inny numer drogi powiatowej. Skończę jeszcze wątek dotyczący tego chodnika. Tutaj miał być odrębny punkt, ale jako Rada stwierdziliśmy, żeby tę sprawę rozpatrywać w punkcie „Zmiany  w budżecie”. Też sobie udzielę głosu, ponieważ wnioskowałem o to, aby wypełnić zapisy, uchwały Radu Gminy i uchwały Rady Powiatu i właśnie to, co pan Radny Kaszubowski przed chwilą mówił, uściślić zakres robót, które są w przygotowanym projekcie, ponieważ projekt został przygotowany na  2 ulice, czyli na 2 drogi powiatowe na ul. Świeckiej i na ul. Dworcowej, a tak jak już mówiliśmy wcześniej, zapis jest i w uchwale Rady Gminy  w Drzycimiu i w uchwale Rady Powiatu Świeckiego i dotyczy wyłącznie budowy chodnika przy ul. Świeckiej. Zgodnie z numeracją dróg, która obowiązuje  w powiecie, prosiłem, żeby pana Wójta upoważnić do tego, żeby zaproponował w Zarządzie Dróg Powiatowych etapowanie. Do tego nie można inaczej podejść, bo mamy jeden projekt i żeby ten projekt zrealizować w części należy go formalnie podzielić,  przeliczyć kosztorys, i zrobić przetarg. Komisja Rolna również rozpatrywała ten wniosek, żeby uściślić, upoważnić pana Wójta wyłącznie do realizacji podpisanie umowy z powiatem literalnie tak, jak jest to  w uchwałach Rady Gminy i Rady Powiatu, czyli budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242 c.
Radny p. Kaszubowski: tu została ta sama suma 220 tys. i ja myślę, że dopiero po przetargu przeniesiemy to na inne inwestycje.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: tak, taka była propozycja wnioskodawców, czyli moja i Komisji Rolnej również. Ja myślę, że to przegłosujemy jako wniosek do protokołu już nie jako zmiany w budżecie, bo tutaj nie o to chodzi.
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rolnej - 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”.
 
Zanim przystąpiono do głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok, pan Wójt zajął głos.
 
P. Wójt: w trakcie propozycji Komisji, była mowa o projekcie remizy w Gródku. Rozmawiałem z osobą, która była kompetentna w B & K na tyle, że mogła mi udzielić informacji i otrzymałem informację, że firma B & K jest zainteresowana pozbyciem się budynku obecnej remizy w Gródku. Chcą się tego pozbyć, ponieważ najprawdopodobniej będą starali się cały ten majątek z Gródka sprzedać, w związku z czym ten budynek również będzie im zbędny, a tym samym gmina będzie mogła go pozyskać.
Nie mogliśmy ustalić jakiejś konkretnej kwoty, natomiast do końca 2012 roku mamy nieodpłatną dzierżawę tego budynku, tzn. mamy możliwość użytkowania tego budynku bezpłatnie, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy wykupili ten budynek, tak jak powiedział pan Mazurek,: „za przysłowiową złotówkę”. Przysłowiowa złotówka w takim biznesie, to może być kwota 10 – 20 tysięcy, podejrzewam, że maksymalnie 30 tys. mogłaby taka cena oscylować. Dzisiejsze, powiedzmy wyprzedzające przeznaczenie pieniędzy na projekt i budowę nowej remizy, być może później nie będzie przez Radę brane pod uwagę i być może nie od jutra zacznę szukać projektanta, który będzie taki projekt przygotowywał. Jak rozmawialiśmy na Komisji, te pieniądze w tej chwili miały być zapewnione, co nie oznacza, że miałoby to od razu zostać realizowane, ponieważ właśnie to o czym mówię, czyli kwestia pozyskania tego budynku od B & K, mogłaby być brana pod uwagę. To tak gwoli wyjaśnienia, że w tej sprawie nie jest wszystko oczywiste i jest możliwość jeszcze przejęcia tego budynku  i myślę, że w tym kierunku być może w najbliższej przyszłości pójdziemy.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: co na to wnioskodawca?
Radny p. Szymczak: uważam, że pieniądze powinny być przeznaczone zgodnie z propozycją Komisji Budżetu z chwilowym oczekiwaniem, co dalej ze sprawą zrobić, żeby po prostu nie wydawać pieniędzy i nie robić jakby dwóch rzeczy na raz. Jeżeli będzie okazja przejęcia budynku, to będzie bardzo dobrze.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w związku z tym rozumiemy, że pan Wójt ma od nas przyzwolenie na to, żeby jeszcze nie zlecać wykonania projektu. Poczekamy do zakończenia rozmów na temat przejęcia. Jeżeli OSP Gródek będzie satysfakcjonował ten budynek, to myślę, że Radni będą za tym, żeby go ewentualnie wykupić za przysłowiową złotówkę, a na razie przeniesienie w budżecie zrobimy, bo to wszystko jest już w dokumentach, także nie będziemy nic już tutaj zmieniać, a pan Wójt wie, co ma robić, także przystępujemy do głosowania.     
 
Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok:  10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” .
Uchwała nr XII/67/2012 zmieniająca Uchwałę Nr XI/60/2011 z dnia  20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012  została uchwalona i  stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 13.
 
         Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2011 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych:  myślę, że nie musimy tego czytać. To jest punkt typowo informacyjny. Podejmować uchwały w tej sprawie nie musimy. Przyjmujemy do wiadomości, że sprawozdaniem z realizacji uchwał każdy może się zapoznać. Taka jest właśnie idea sprawozdania z realizacji uchwał, żebyśmy my jako radni, orientowali się czy i jakie uchwały były podjęte i w jaki sposób były one realizowane i czy w ogóle zostały zrealizowane.
 
Ad. 14.
 
         Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok.
 
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z działalności za 2011  rok, które stanowią kolejno:
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej – załącznik nr 12, sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty – załącznik nr 13, sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej – załącznik nr  14 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 15.
 
 
Ad. 15.
 
         Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: projekt planu pracy rady państwo Radni mają przed sobą, prosiłbym ewentualnie o wniesienie jakichś dodatkowych propozycji do tego planu. Został oparty o plany pracy komisji na rok bieżący, ponieważ mogłem się z nimi zapoznać i wybrałem kilka tematów takich, które moim zdaniem powinny być omawiane nie tylko na posiedzeniach komisji, bo to jest zbyt małe grono. Sprawy, które ciekawią i radnych, sołtysów i osoby, które są na sesji, czyli omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Drzycim przez Kierownika Posterunku Policji w Drzycimiu. W zeszłym roku były omawiane sprawy zdrowotne w tym roku proponowałbym, żeby były omawiane sprawy nie pojedynczych mieszkańców, a działalność opieki społecznej w gminie Drzycim. Kierownik Gops-u ma prawo takie ogólne dane nam przedstawić. Jeżeli państwo chcieliby tutaj jakiś informacyjny albo interwencyjny  punkt wprowadzić na sesję, to proszę o zgłaszanie. Wiadomo, część spraw jest na komisjach, ale część należałoby omówić w szerszym gronie. Oczywiście w trakcie sesji także można zgłaszać jakieś poprawki, na kolejnych sesjach możemy państwu jakąś sprawę przybliżyć, i omówić, także ten plan pracy jest elastyczny.
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok: 14 głosów „za”.
Pan pracy Rady Gminy w Drzycimiu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
 
Ad. 16.
         Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.  
        
Przewodniczący komisji Rolnej, Oświaty, Budżetu oraz Rewizyjnej przedstawiły kolejno plany pracy komisji, które stanowią kolejno załączniki nr 17, 18, 19 i 20 do protokołu.           
 
Głosowanie dotyczące zatwierdzenia planów pracy komisji: 14 głosów „za”.
 
Po zrealizowaniu punktu 16 Przewodniczący Rady zarządził dziesięciominutową przerwę, która trwała od godz. 1605 do 16 1­5
 
Ad. 17.
 
         Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w tym punkcie chciałbym informacyjnie przedstawić sprawy, które wpłynęły do Rady Gminy i uważam, że należy państwa Radych o nich poinformować. Pani Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystosowała pismo ( załącznik nr 21 ) w sprawie uzupełnienia dokumentacji, którą przesłaliśmy do Wojewody w sprawie formalnego zbadania, rozpatrzenia sprawy naruszenia ustawowego łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej. To są właśnie te sprawy, które omawialiśmy na poprzedniej sesji o wygaszaniu lub nie, mandatów dla członków OSP, którzy są w zarządach Ochotniczych Straży Pożarnych. Pani Wojewodzie dosłaliśmy kopię protokołu i pisma, które wysłałem i odpowiedzi, które wróciły od jednostek. Tutaj uzupełniliśmy dokumentację, nie wiem na ile będzie to pani Wojewodzie pomocne,  w każdym razie żadnych nowych dokumentów nie tworzyliśmy, te dokumenty, które mieliśmy, wysłaliśmy. Teraz do Rady Gminy wpłynął wniosek pani Lisewskiej, który był rozpatrywany na Komisji Rolnej i wydaje mi się, że to wystarczy. Dotyczył wymiany lub wykupu części działki na osiedlu w Drzycimiu. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to ten wniosek jest do wglądu. Pani Wojewoda Kujawsko - Pomorski poinformowała Radę Gminy w Drzycimiu o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr XI/55/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek w Gminie Drzycim. Tutaj wymieniła pani Wojewoda ileś uwag do tej naszej uchwały i prosiła o uzupełnienie dokumentacji, zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ta odpowiedź została już wysłana. Jeszcze dwie sprawy ode mnie. Czytaliście państwo w prasie o postępowaniu w sprawie nieprawidłowości budowy wielozadaniowych boisk sportowych. Chciałem poinformować, że sprawa taka się toczy, z tym że toczy się ona z Urzędu. Policja wszczęła tę sprawę nie na wniosek kogoś z nas,  Radnych czy mieszkańców gminy Drzycim, ta sprawa została wszczęta z urzędu po artykule prasowym w Czasie Świecia, który się ukazał we wrześniu przy okazji sprawozdania budżetu za pierwsze półrocze. Niektórzy z radnych już byli przesłuchiwani na policji, dlatego chciałem powiedzieć, że dochodzenie toczy się w sprawie a nie przeciwko komuś, także policja prowadzi z własnej inicjatywy postępowanie wyjaśniające. Pani Skarbnik mnie prosiła o jeszcze jedną rzecz. Uchwalaliśmy przed chwilą dotacje na zakup radaru dla policji. Najnowsza wiadomość jest taka, że radar kosztuje nie 10 tys., a 10 500 zł , ale po konsultacji z Kierownikiem Posterunku, razem łącznie na policję w budżecie gminy jest 15 tys. zł z przeznaczeniem 10 tys. na radar i 5 tys. na paliwo. Po prostu dostaną mniej na paliwo i te 500 zł będzie dołożone do radaru.
 
Dyskusja:
 
P. Wójt: na sesji grudniowej, pan Przewodniczący prosił mnie, żebym przygotował montaż finansowy dotyczący budowy budynku socjalnego po tym, który został doszczętnie spalony w miejscowości Jastrzębie. Na wspomnianej sesji padało wiele słów, ale żadne konkrety nie zostały podjęte, w związku z czym w tej chwili przedstawiłem państwu wstępną propozycję. Nie jest to propozycja dotycząca szczegółowego kosztorysu, szczegółowego projektu. Chodzi o to, że do tej pory nie mam jasno sprecyzowanego stanowiska Rady co do tego czy robić jakieś konkretne ruchy w kierunku budowy tego budynku, czy też Rada w swoich zamierzeniach budżetowych nie ma takiego zamiaru. W związku z tym, decyzja jaką musicie państwo podjąć jest jakimś wstępem do tego, by rozpocząć proces powstawania lub nie tego budynku. Jeżeli miałbym jasną informację potwierdzoną przez głosowanie w tej materii, to można by do tego podejść bardziej szczegółowo, czyli rozeznać więcej możliwości, projektów. Powiedzmy jednak, że oscylujemy w kwocie, która została w tym montażu finansowym wskazana, czyli mówimy tu o 600 tys. zł. To też nie jest według mnie jakaś ostateczna kwota, może ta kwota być niższa po przetargu, czy po jakichś szczegółowych analizach, ale chcąc do tego podejść w sposób profesjonalny wolałbym mieć  zielone światło od Rady, po to, żeby cała praca, którą będzie trzeba wykonać dla uszczegółowienia potencjalnego projektu, żeby nie poszła w gwizdek. Macie Państwo przedstawiony projekt, który mówi o tym, jakiego standardu miałby to być budynek. Mówimy tutaj  o mieszkaniach socjalnych, które mają z założenia niski standard i które mają stanowić punkt przejściowy dla rodzin, które znajdują się w danym momencie w trudnej sytuacji materialnej. Według mnie gmina powinna zapewnić dach nad głową, dla tych którzy w danym momencie nie mają tego dachu, bo według mnie każdy obywatel, mieszkaniec, powinien dążyć do tego, żeby mieć jakiś swój dach nad głową czy wynajmowany, czy jakiś inny, ale taki który pozwoli mu w normalnym standardzie mieszkać przez dłuższy okres czasu. Dlatego moja propozycja mówi o budynku socjalnym, który w swoim standardzie zakłada naprawdę bardzo skromne warunki.
Radna p. Wyłupska: ja mam pytanie do tego montażu finansowego, skąd na dzień dzisiejszy trzeba by pokryć środki własne?
P. Wójt: o ile faktycznie wolą byłoby przystąpienie do tej całej inwestycji, to myślę, że trzeba by ten wydatek podzielić na dwa lata. Czyli w roku 2012 zakładalibyśmy zrobienie całej dokumentacji plus, być może jesienią, o ile dofinansowanie z funduszu dopłat byłoby już ogłoszone, bo wcześniej nie moglibyśmy rozpocząć tej inwestycji, to wtedy dopiero moglibyśmy rozpocząć inwestycję. Jeżeli nie będzie tego dofinansowanie, to musielibyśmy tych 30% szukać we własnych środkach, dlatego nie mam możliwości, żebyśmy w tym roku budżetowym wykonali cały budynek, jeżeli będziemy liczyć na dofinansowanie z tego programu wsparcia budowy zasobu lokali socjalnych. Myślę, że warto skorzystać z tego, bo każda kwota którą uzyskuje się spoza dochodów budżetowych jest dla nas istotna. W związku z tym, w tegorocznym budżecie nie byłaby to duża kwota potrzebna po to, żeby rozpocząć tę procedurę, mówimy tutaj o  zakupie projektu i przystosowaniu tego projektu do budowy. Być może  2012 rok moglibyśmy zamknąć kwotą, w przybliżeniu 40 tys. powiedzmy, gdyby taka kwota w tegorocznym budżecie była zabezpieczona. Prace mogłyby wtedy przebiegać dość terminowo. Państwo macie  montaż finansowy i tutaj mówimy o czymś, co w zasadzie w naszym budżecie istnieje, czyli mówimy tu o 30 tys. zł z tytułu odszkodowania, które wpłynęło, mówimy o kwocie 20 tys., które Gmina Świecie przeznaczyła dla Gminy Drzycim na budowę takiego budynku i ta kwota 50 tys. jest możliwa do wprowadzenia do budżetu i mogłaby ona stanowić  taki zaczyn do budowy.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, tu jest tylko kosztorys na budynek,  a powinno też być zaplecze gospodarcze, bo wymogi mówią, że jakieś zaplecze gospodarcze, wjazdy dla niepełnosprawnych, też muszą być, czego tutaj w kosztorysie nie ma.
P. Wójt: jeżeli chodzi o szczegółowy kosztorys, to ja mogę go przedstawić. To jest budynek parterowy, a w takim nie wymaga się podjazdu dla niepełnosprawnych. Teraz nie mówimy o szczegółowym projekcie, a jeżeli ktoś będzie miał takowy sporządzić, to na pewno weźmie pod uwagę wszystkie przepisy. Ja nie chcę mówić, co gdzie ma być umiejscowione. Ja rozpocząłem od tego, że nie znam woli Rady na chwilę obecną, czy wchodzić w to głębiej, czy odpuszczamy, nie budujemy, bo to jest dla mnie zasadniczy temat. Ten montaż finansowy jest realny, ale jest też i wstępny. On ma bardzo małą szczegółowość, dlatego trudno jest się odnosić do takich zagadnień, jak podjazd dla niepełnosprawnych.
 
Radny p. Szymczak: myślę, że każdy z nas otrzymał warunki tego wykonania i uważam, że każdy powinien napisać swoje uwagi, zastrzeżenia, wątpliwości i skierować je do pana Wójta, żeby mógł to uszczegółowić, zebrać w jedno i przed następnymi komisjami powiedzieć, jakie są informacje. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, z mojej strony, żeby zacząć budować.
P. Wójt: chcąc przygotować bardziej szczegółowy projekt czy zaproponować państwu jakiś kosztorys z czego to będzie wykonane, w jakiej technologii itd. musiałbym mieć to zielone światło, o którym cały czas mówię.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: stanowisko pana Radnego Szymczaka proponuję potraktować jako wniosek formalny i przystąpić do głosowania, właśnie pod tym warunkiem, o którym Wójt mówił. Na to środki są, chociażby z tytułu polisy ubezpieczeniowej. Te środki na nic innego nie powinny być użytkowane uważam, czyli na przygotowanie inwestycji. Także tutaj na przygotowanie tej inwestycji środki by były, a później ewentualnie Radni podejmą, wspólnie z panem Wójtem, stanowisko w sprawie, którą poruszył pan Radny Kaszubowski. Też się tym interesowałem i w prawie budowlanym jest zapis o budownictwie wielorodzinnym, które ma określone warunki, ale myślę, że projektanci znają się na swoim fachu i wiedzą jak należy projektować. Mówi się o budynkach gospodarczych, o wszystkich podjazdach, parkingach, ale po prostu muszą projektanci to wziąć pod uwagę, bo też ewentualnie lub nie będzie miało to wpływ na wartość kosztorysową inwestycji, ponieważ ta inwestycja, jak każda inna, musi uzyskać pozwolenie na budowę, czyli musi spełniać wszystkie warunki.  Wiadomo, że to jest sprawa priorytetowa, ale generalnie nikt  z uzgadniających podmiotów niczego tu nie przepuści, tak samo musi być uzyskana decyzja o warunkach zabudowy uzgodniona z Marszałkiem, z Wojewodą, muszą wszystkie sprawy być, łącznie z przetargiem przeprowadzone.  Żeby przeprowadzić przetarg pan Wójt też musi mieć zapewnione środki, jeżeli nie w budżecie to w wieloletniej prognozie finansowej, bo jeżeli wydatki będą, to nie w tym, ale w przyszłym roku. Powiedzmy w tym roku będzie czas na przygotowanie dokumentacji, na przeprowadzenie przetargu. Firma może już wejść na budowę, jeżeli będą jakieś wolne środki w tym roku, można częściowo zapłacić już za wykonawstwo, albo za całość zapłacić w roku przyszłym, to wszystko zależy od warunków w przetargu. Dzisiaj można by się pokusić o to, żeby pan Wójt mógł już przygotowywać tę inwestycję, żeby dokładnie było wiadomo czy dostaniemy dopłatę.
Radny p. Podlejski: moim zdaniem jest to zbyt daleko idący w wniosek. Z mojej strony chciałbym jeszcze widzieć ten projekt w innej perspektywie. To co mamy przed sobą, to tylko mało czytelny schemat. Są jakieś informacje, które wymagają przemyślenia, konsultacji. Jeżeli dzisiaj damy panu Wójtowi wolną rękę, to nie wiem czy uruchomi całą procedurę taką, że wystąpi o cały projekt, czy zacznie zbierać tylko materiały, żeby nas przekonać, że to ma sens, że ma to wyglądać tak, a nie inaczej, że nie ma innych możliwości. Wobec powyższego składam inny wniosek, żeby przełożyć głosowanie w sprawie pozwolenia Wójtowi do swobodnego działania w tej kwestii, na następną sesję.
P. Wójt: jeżeli dalej będziemy zwlekać z podjęciem jakiejkolwiek decyzji, to z tegorocznego  rozdania dotacji z ministerstwa pewnie nie skorzystamy. Nie zdążymy złożyć  wniosku bo pierwszy termin upływa 31 marca, drugi we wrześniu. Wtedy jednak decyzja dotycząca ewentualnego dofinansowania będzie gdzieś w grudniu, i wiosną  przyszłego roku moglibyśmy rozpocząć jakiekolwiek działanie. To jest państwa wola. Ja tylko informuję, jak wyglądają kwestie związane ze składaniem dokumentacji.
Radny p. Podlejski: byliśmy na ostatniej Komisji Oświaty. Ta dyskusja miała miejsce już po obradach, że można by przygotować dużo wcześniej taki projekt, nazwany montażem finansowym. Pan Wójt wspominał, że poczynił już jakieś kroki, które mógłby przedstawić Radnym w formie projektu. Szkoda, że tak się nie stało. Dzisiaj moglibyśmy nad tym, według mojego uznania, głosować. Jeżeli to, co przygotował pan Wójt, ma być tym o czym mówił na komisji, to  z całą pewnością nie satysfakcjonuje mnie to.
Radny p. Kaszubowski: czy do dofinansowania jest potrzebne pozwolenie na budowę?
P. Wójt:  tak.
Radny p. Kaszubowski: no to do września możemy o tym zapomnieć.
P. Wójt: jeżeli będzie to przeniesione, to napewno.
Radny p. Kaszubowski: procedura ze zezwoleniem na wszystko, trwa co najmniej 9 miesięcy, także nie wierzę, że do września to załatwimy.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: padły dwa wnioski formalne. Zaczniemy od najdalej idącego, czyli od wniosku pana Edmunda Szymczaka w sprawie dania zielonego światła do budowy, z tym że pod pewnym warunkiem, że nastąpią pewne uzgodnienia.
 
Głosowanie w sprawie umożliwienia panu Wójtowi przygotowanie inwestycji:
8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
 
Radny p. Kaszubowski: chciałbym, żeby pan Wójt przedstawił nam też inne projekty, nie tylko z ogrzewaniem elektrycznym, bo jak twierdziłem, to jest mieszkanie socjalne, ludzie tam pozamarzają i wtedy dopiero będziemy mieli kłopot.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja może jeszcze wejdę w słowo, żeby czasu nie tracić. Można przystąpić już w dniu dzisiejszym czy jutrzejszym do przygotowanie wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, żeby te terminy biegły i w sumie bryły budynku wystarczy narysować czerwonym pisakiem i możemy się w jakiś sposób zobowiązać, czy ja się zobowiążę, że do końca lutego zwołamy kolejną sesję, przed tym będą komisje i będziemy gorąco dyskutować, żeby za dużo pieniędzy po prostu nie wydać. Czy ktoś        z pań, panów Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach bieżących?
Radny p. Wycinek: składałem na poprzedniej sesji interpelacje, prosiłem pana Wójta o odpowiedź na piśmie, otrzymałem ją i myślę, że w sprawach bieżących będzie to moment właściwy, aby odnieść się do tej odpowiedzi. Interpelacje składałem trzy, a uwagi mam szczególnie do interpelacji w kwestii dostępu petentów do informacji publicznej umieszczanej na stronie internetowej Gminy Drzycim. Zadałem w interpelacji pytanie, co jest powodem powstawania znacznych zaległości w aktualizowaniu strony BIP, nie otrzymałem w ogóle odpowiedzi na to pytanie. To jest pierwsza sprawa, druga, która się z tym wiąże, jak wszyscy Państwo, którzy korzystacie z internetu widzicie, że są zaległości takie, jakie były, mimo że jest merytoryczny pracownik w Urzędzie Gminy zatrudniony. Protokoły z sesji co prawda ukazują się, natomiast nie ma załączników. I teraz sprawa jest taka. Co daje przez radnych składanie interpelacji, skoro nikt, kto chciałby wejść sobie do Internetu i je przeczytać, czego dotyczą interpelacje, nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie ma odpowiedzi ustnej, to nawet nie wie, jaka jest odpowiedź. Dlatego, kiedy p. Radna Wyłupska składała dzisiaj wniosek, od razu miałem wątpliwości, bo takie złożenie interpelacji to tak jakby jej nie było po prostu. Bo pani powie sobie, a pan Wójt odpowie politycznie tak, że w zasadzie samemu wcześniej można  tak sobie odpowiedzieć przed przedstawieniem problemu, bo interpelacja jest to sytuacja dotycząca większej ilości osób co ma na pewno miejsce, jeżeli chodzi o Biuletyn Informacji Publicznej. 01 stycznia br. minęło 10 lat od wejścia w życie ustawy, która umożliwia dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej mieszkańcom. Założenia, jakie były przy wdrażaniu tej ustawy są w większości państwu znane. Chodziło o to, żeby nie musieli biegać mieszkańcy czy petenci do urzędu w każdej sprawie, tylko mieli możliwość przeczytania na stronach internetowych o tym, co się dzieje, jak życie publiczne gminy funkcjonuje. Nie udzielił mi pan odpowiedzi na interpelację, konkretnie na pytanie: co jest przyczyną powstawania tak znacznych zaległości w aktualizowaniu strony BIP Gminy Drzycim, może w dniu dzisiejszym mi pan na nie odpowie. 
P. Wójt: żeby się do tego ustosunkować, to powiem tylko tyle, że musiałbym przeczytać dokładnie treść interpelacji, ewentualnie, co w tej interpelacji zostało odpowiedziane. Trudno jest mi pamiętać szczegółową treść pism, które podpisuję, a jest ich dziennie nawet kilkanaście. Może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, co jest przyczyną opóźnienia czy w ogóle nie umieszczania.
Radny p. Wycinek: umieszczania nawet, bo są protokoły, w których podane są załączniki, ale  w treści protokołu nie ma załączników. Nie ma informacji  z działalności Wójta między sesjami, co szkodzi samemu Wójtowi uważam, bo mógłby tutaj się wykazać swoimi działaniami. Także to w dwie strony jakby bije, w szczególności jeżeli chodzi o Radnych, którzy zgłaszają interpelacje, również mieszkańcy ci, którzy nie mają może nawet możliwości dotarcia do Urzędu Gminy, też nie mają możliwości zapoznania się  z tymi interpelacjami. Załączniki to wszystko, co się praktycznie w protokole zawiera, jeżeli jest  dokumentem pisanym. Czyli w zasadzie protokół odzwierciedla tylko jakąś tam dyskusję. Z dzisiejszej sesji będzie protokół krótki i w zasadzie ci, których interesuje, czego dotyczą uchwały, które były podejmowane, ci mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z internetu, też nie są w stanie. Pan Wójt w odpowiedzi na interpelacje wskazuje ustawę o samorządzie gminnym i Statut Gminy, który określa, że mieszkańcy czy interesanci mogą przyjść do Urzędu Gminy, ponieważ są to jawne informacje, te które dotyczą życia publicznego gminy i można takie dokumenty tutaj pozyskać. Tak, tylko to dotyczy tylko jakiejś grupy mieszkańców, a wydaje mi się, że nie takie były założenia wprowadzania Biuletynu Informacji Publicznej i możliwości dostępu do internetu przez jak największą część Polaków, także prosiłbym w tym kierunku odpowiadać.
P. Wójt: odpowiadając na to pytanie postaram się, żeby te wszystkie rzeczy, o których pan Radny Wycinek wspomniał, znalazły się w najbliższym czasie na BIP-ie. Natomiast inną kwestią jest to, że cały przebieg sesji jest nagrywany od kilku lat, jak państwo zauważyli i każde słowo, które jest tutaj wypowiadane. Jest możliwość  odsłuchania tego wraz z jakimiś tam emocjami lub brakiem tych emocji, więc jest to dość czytelne jeżeli chodzi o to, co działo się na sesji. Dlatego nie można mówić, że mieszkańcy gminy poprzez internet nie mają możliwości  dowiedzenia się, co dzieje się na sesji, czy też jakie interpelacje są zgłaszane, co ewentualnie Wójt odpowiada na interpelacje. Z odpowiedzią pisemną powinni w zasadzie, jeżeli pan Radny Wycinek otrzymał taką odpowiedź, być zapoznani wszyscy Radni i wtedy też nie umknęłoby to temu, który słucha  obrad naszej sesji.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja chciałbym dodać od siebie, że mi brakuje na przykład w protokołach sesji, właśnie sprawozdania. Mówi się, że jest załącznik ze sprawozdania z działalności między sesjami i nie było do tego czasu jak  sprawdzałem, zarządzeń Wójta. Dzisiaj na przykład interpelacja też dotyczyła zarządzenia Wójta i nie mamy jak tego sprawdzić, bo treści nie znamy. Także od siebie też bym prosił, żeby ten BIP na bieżąco prowadzić. Wiem, że to są sprawy bardzo czasochłonne, ale dla nas jako radnych bardzo cenne, bo do niektórych rzeczy wracamy.
Radny p. Wycinek: kolejna sprawa trochę się zbiega z interpelacją, ale odpowiedź na interpelację otrzymałem, dokument również został załączony. Chodzi o to, czy grunty które są ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krakówek są przewidziane jako powiększenie obecnej działki, są już odlesione. Otrzymałem odpowiedź, że w listopadzie minister środowiska dał decyzję odnośnie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieleśne tychże  gruntów. Także wiemy iż można poczynić dalsze kroki w tym kierunku, czyli wystąpić do lasów państwowych o przejęcie  tych gruntów, ponieważ to również zawiera decyzja ministra środowiska. Chciałbym wiedzieć, czy w tym kierunku coś dalej się dzieje  i czego dotyczą uwagi wniesione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego  w stosunku do uchwały Rady Gminy, podjętej w miesiącu grudniu odnośnie zagospodarowania przestrzennego w Krakówku? Także chciałbym wiedzieć, czego te uwagi dotyczą.
P. Wójt: uwagi Wojewody na temat nieprawidłowości w tej uchwale są dostępne. Szczegóły jakie są, to może faktycznie przeczytamy te zarzuty, skoro pan Radny chce szczegółowo znać uchybienia.
Radny p. Wycinek: może to nie interesuje wszystkich radnych, może tylko mnie ta informacja będzie podana. Odnośnie odlesienia gruntów poproszę się wypowiedzieć.
P. Wójt: na temat odlesienia ja nie poczyniłem żadnych dalszych kroków, ponieważ nie wiem czy jest potrzeba odlesiania jakiegoś tam fragmentu gruntów nie należących do końca do nas.  Mówimy tutaj o gruntach, których  gmina jest właścicielem i na tej działce nie ma lasu jako takiego. W związku z tym ja nie wnoszę o odlesienie części gruntu, który nie jest nasz. Może pani Kierownik bardziej szczegółowo się do tego odniesie.
P. Sawińska: decyzja, o której jest tutaj mowa, to jest decyzja, która dotyczy terenu już odlesionego, przeznaczonego na zabudowę. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba jest to 600 m2 przeznaczonych na zabudowę i jest to teren już odlesiony przeznaczony do dalszych prac.  Kolejnym etapem umożliwiającym rozbudowę świetlicy byłoby uzyskanie zgody państwa Radnych  i lasów państwowych na wykup tej części działki bądź zamianę. To jest kolejny etap, taka procedura dalszych czynności co do budowy tego budynku.
Przewodniczący Rady P. Gawrych: wejdę w słowo. Może poczekajmy aż ten plan wejdzie w życie. Wojewoda uchyli lub nie tę uchwałę o miejscowym planie  i kiedy już będzie ten plan, to będziemy rozmawiać w szczegółach      o odlesieniu.
 
Radny p. Wycinek: na  temat przejęcia gruntów, bo takie było moje pytanie. Pan Przewodniczący nadał trochę nie ten kierunek sprawie, tutaj panie podpowiedziały i myślę, że to będzie właściwa sugestia, kiedy przyjdzie ostateczne rozstrzygnięcie pani Wojewody w sprawie tejże uchwały.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tzn. ona jest ogłoszona, ale może być uchylona. Ta uchwała musi się  uprawomocnić.
Radny p. Kruczyński: Szanowni Państwo,
Korzystając z możliwości zabrania głosu podczas sesji Rady Gminy Drzycim, chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować tym, którzy w październiku i listopadzie zeszłego roku podpisali protest przeciwko budowie w naszej gminie oraz na terenie gmin ościennych elektrowni wiatrowych, zarówno na listach zbiorowych, jak i indywidualnie. Moją wdzięczność chciałbym również wyrazić pod adresem osób, które (pomimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych) czynnie zaangażowały się w zbiórkę podpisów pod protestem oraz wszystkich członków naszej społeczności, którzy w rozmaity sposób wspierali i wspierają dalej naszą inicjatywę. Dziękuję także radnym gminy, którzy w zdecydowanej większości bardzo przychylnie przyjęli nasze postulaty i wyrazili swoje zainteresowanie i poparcie.
Tych kilkaset podpisów mieszkańców gminy Drzycim złożonych pod protestem przeciwko lokalizacji siłowni wiatrowych, zebranych w ciągu zaledwie kilkunastu dni po zainicjowaniu tej akcji, świadczy o ogromnym zainteresowaniu naszego społeczeństwa tym tematem i jego determinacji. Biorąc pod uwagę, że zwyczajowo najczęściej, niejako „w imieniu” całej rodziny, podpis na proteście składała tylko jedna osoba, można wyobrazić sobie rzeczywistą skalę poparcia protestu. Było to działanie jak najbardziej legalne, które miało swoje oparcie zarówno bezpośrednio w przepisach Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jak i w przepisach ustawowych.
W zbiorowej odpowiedzi na nasz protest, z grudnia 2011 r., zauważyłem, że zarzucono mu „bezpodstawność”, co wskazuje, że pan wójt nie zrozumiał ani intencji, ani też ram prawnych, w jakich nasz protest został sformułowany. Chcę wyraźnie podkreślić, że głos setek mieszkańców naszej gminy miał oparcie w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w artykule jedenastym ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który w punkcie pierwszym stanowi, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia, a w punkcie czwartym tego samego artykułu stwierdza się jednoznacznie, iż wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa wyżej, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 
Podobna sytuacja ma miejsce na zakończenie procesu sporządzania studium lub zmiany studium – jest to kolejny etap, gdzie obywatele mają wyraźne prawo składać swoje postulaty do studium: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje w punkcie 10, 11  i 12 artykułu 11, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza w sposób poprzednio przeze mnie opisany, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami; poza tym wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa wyżej, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium. Na tym nie koniec – ponadto wójt jest zobowiązany do przedstawienia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych przez obywateli. Artykuł 12 ust. 1  tej samej ustawy z kolei stanowi dodatkowo, że studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium, które nie zostały uwzględnione przez wójta. Dodam jeszcze, że między innymi rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi, według ustawy, jeden z załączników do uchwały o uchwaleniu studium.
Czy na podstawie przytoczonych wyżej przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyznających wyraźnie obywatelowi konkretne prawa i wolności, pan wójt dalej podtrzymuje, że nasz protest był „bezpodstawny”…?
Przypomnę dla porządku, że protest przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych powinien być potraktowany między innymi jako wniosek wniesiony na podstawie wymienionych przeze mnie przepisów, który każdy obywatel ma prawo zgłosić, a wójt gminy powinien rozpatrzyć. Wniosek taki może być przyjęty bądź odrzucony, ale nie może być uznany za „bezpodstawny”, jak to uczynił pan wójt w swoim piśmie skierowanym do protestujących.
 Co ciekawe, w swojej odpowiedzi pan wójt powołuje się na niektóre przepisy przytoczone przeze mnie, ale najwyraźniej nie rozumie ich znaczenia, skoro formułuje w podsumowaniu zarzut „bezpodstawności” protestu…
Powtórzę raz jeszcze: każdy obywatel ma prawo, na podstawie wymienionych wyżej przepisów oraz ogólnych przepisów Konstytucji naszego kraju, złożyć w ustawowym terminie wniosek w związku z rozpoczęciem procedury zmiany gminnego studium, jak i jego zakończeniem, i nikt nie ma prawa odpisywać mu, że taki wniosek jest „bezzasadny”!
Trzeba też zauważyć, że nasz protest był kierowany nie tylko do wójta gminy, ale także do wiadomości Rady Gminy w Drzycimiu, Rady Powiatu Świeckiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Myślę więc, że my, jako radni gminy, także powinniśmy pochylić się nad protestem mieszkańców i w odpowiedniej uchwale ustosunkować się do podnoszonych przez protestujących argumentów. Proszę więc o podjęcie przez radę gminy odpowiednich działań, o dyskusję w tej sprawie, o przygotowanie i uchwalenie takich uchwał, które pomogą urzeczywistnić cele zawarte w proteście.
Na zakończenie chciałbym przypomnieć, w szczególności członkom naszej rady gminy, że zgodnie z wprowadzonym w 2010 roku art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (cytuję): „jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniui użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie”. Oznacza to, że już na etapie studium będziemy decydowali o szczegółach ewentualnego rozmieszczenia w naszej gminie elektrowni wiatrowych, o ich dopuszczalności, liczbie, mocy, strefach ochronnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy będzie tylko potwierdzeniem już istniejących w studium lokalizacji. Wcześniej często słyszało się argument, że przecież studium to nie jest przepis prawa, że to tylko ogólne założenia, że najważniejsze decyzje zapadną dopiero na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania. Owszem, na ogół tak właśnie jest, ale nie w przypadku siłowni wiatrowych – tutaj najważniejsze decyzje będą podejmowane właśnie na etapie studium, a nie planu miejscowego. Jeszcze raz uczulam Państwa Radnych na tę kwestię i bardzo proszę, aby o tym pamiętać przy głosowaniu nad przyjęciem studium, będziemy bowiem właśnie wtedy decydować o tym, czy siłownie wiatrowe mają być w naszej gminie, czy też nie.
Obywatele naszej gminy, którzy podpisali protest, czekają na reakcję ze strony władz gminy, czekają na dialog, zrozumienie i pochylenie się nad ich wnioskami. Zróbmy wszystko, aby nie zawieść ich nadziei!
Dziękuję za uwagę !   
Przewodniczący Rady p. Gawrych: mam propozycję, aby ten wniosek przekazać do właściwej komisji, czyli do Komisji Rolnej i na najbliższej komisji sprawa będzie wnikliwiej rozpatrzona. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz wnikali w tę sprawę, bo kiedy zaczniemy mówić  o wiatrakach, to możemy skończyć dopiero rano.
Radny p. Wycinek: wracając do sprawy, którą przedstawił pan Radny Kruczyński myślę, że całe wystąpienie pana Kruczyńskiego powinno być       w protokole, ponieważ treść jego wystąpienia, jeżeli będzie na Komisji Rolnej, to będzie wywoływała zupełnie inne postępowanie. Sprawa jako taka jest przedstawiona w sprawach bieżących i powinna być traktowana jako jeden z następnych problemów przedstawionych przez radnego w trakcie obrad           w tym punkcie, natomiast sugestia pana Przewodniczącego niejako będzie miała już dalsze postępowanie w tej sprawie.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: tak, bo trudno powiedzieć, jakie konsekwencje wywoła przekazanie tego pisma Komisji Rolnej. Może stworzy się tam uchwałę, albo kolejny punkt na sesję, bo może tak być, że do projektu prac Rady Gminy nie wpisaliśmy chociażby tych wiatraków, ale to może też będzie jakiś większy punkt na sesji, czy może w trakcie uchwalania samego studium. Materiałów jest dużo, sam chyba 2 prezentacje na ten temat zrobiłem, na potrzeby Komisji Ochrony Środowiska  Rady Powiatu Świeckiego, także służę swoimi materiałami. Starałem się nie być stronniczy w żaden sposób, ponieważ korzystałem z ogólnodostępnych materiałów, czyli programów ochrony środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego, czy z ogólnodostępnych programów rządowych. Myślę, że to nie są materiały, które w jakiś sposób próbują w jedną albo w drugą stronę sprawę rozstrzygnąć.
 
Ad. 18.
 
         Odpowiedzi na interpelacje.
 
Radna p. Wyłupska: chodzi mi o to, że wzrosły stawki za wynajem świetlic, ale jakoś dziwnie. W niektórych miejscowościach o 22%, w niektórych o 40, w niektórych o 100 %, a w niektórych o 150%. Dla mnie to jest dziwne, że w świetlicy o standardzie takim jak w Jastrzębiu, gdzie sala jest wykafelkowana, gdzie jest ogrzewana centralnie, gdzie ktoś wchodzi na gotowe, wzrosło o 100 zł, czyli o 22%, bo stawka była 450, a teraz jest 550.  A taka świetlica jak w Dąbrówce, a nawet w Werach, gdzie obiekt jest bardzo mały, stawka wzrosła z 40 do 100 zł, czyli o 150%. Tak samo w Dólsku, gdzie też jest bardzo mała świetlica, gdzie można zorganizować małą imprezę. To mnie dziwi, że  gdzie jest standard, wzrosło procentowo mało, a w Dąbrówce czy w Gackach, gdzie trzeba sobie palić w piecu 3 dni, wzrosło o tak wielki procent. Chodzi mi o stawki procentowe, dlatego pytam o kryterium.
P. Wójt: ja nie brałem pod uwagę procentowego kryterium wzrostu. Jeżeli w Biechówku jest 250, a dla pozostałych 300 i podobna wielkość, standard świetlicy w Gackach, jest również 300. Są to dla mnie dwie świetlice o równorzędnym standardzie, dlatego chciałem to ujednolicić. Jeżeli mówimy o Gródku, to Gródek jest małą świetlicą, dlatego tam dużej imprezy, typu wesela, nie  będzie i ta kwota też jest niższa. Do każdej z tych świetlic podchodziłem indywidualnie, dlatego nie możemy tu mówić ani o kryterium procentowym ani żadnym innym, jedynie uznaniowym.
Radna p. Wyłupska: tam jeszcze było pytanie, dlaczego w niektórych miejscowościach jest obniżka dla mieszkańców, a w innych nie.
P. Wójt: być może jest to rzecz do naprawy. W Biechówku, w Gackach, Gródku jest podobna sytuacja, tu widzę, że musimy uwzględnić mieszkańców Sierosławia, żeby im obniżyć. W takim razie naprawimy to uchybienie. W Dąbrówce jest tak niska stawka, że tu nie ma co tego rozbijać, bo jest tylko 200 zł za tak duży obiekt.
 
Radna p. Wyłupska: może jeszcze coś powiem odnośnie Dąbrówki, bo zebranie wiejskie podjęło kiedyś uchwałę o ograniczeniu wynajmu, to było w 2004 roku i to było tylko dla mieszkańców Dąbrówki. Poprzedni Wójt to honorował. Dlatego była jedna stawka, nie było podziału na mieszkańców   i na pozostałych, bo świetlica była tylko dla mieszkańców. Wtedy to była świetlica, którą naprawdę uważaliśmy za naszą, bo teraz tak nie uważamy. Tak jak Wójt zmienił w zarządzeniu, kiedyś były świetlice wiejskie, teraz jest lokal użytkowy i takie jest również odczucie mieszkańców, że nie mamy już nic w tej kwestii do powiedzenia.
 
Ad .19.
 
         Wolne wnioski i zapytania.
 
Radny p. Kruczyński: nawiązując do tych świetlic, chodzi mi panie Wójcie o opiekunów tych świetlic. Jest taka sytuacje, że opiekun będący rolnikiem, ubezpieczony w KRUS-ie musi się na okres 2 tygodni wyrejestrować i ponownie zarejestrować. Czy by nie można zmienić formy wynagrodzenia za opiekę nad tą świetlicą? Są inne formy, pracownicy Urzędu wiedzą o nich, mogą Panu podpowiedzieć.
P. Wójt: to może propozycja niech padnie z Pana ust.
Radny p. Kruczyński: ja wiem o jednej, która nie jest opodatkowana, jest to forma nagrody. Gmina może do 400 zł udzielić nagrody osobie, która się opiekuje taką świetlicą.
P. Wójt: ja w tej chwili nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć czy taka czy inna forma. Jestem za tym, żeby ktoś, kto pracuje na rzecz świetlic otrzymywał wynagrodzenie. Także z całą pewnością postaramy się znaleźć tutaj jakiś złoty środek.
 
Ad. 20.
 
         Przewodniczący Rady o godzinie 17:30 zamknął obrady XII sesji Rady Gminy w Drzycimiu.
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy
 
                                                                                   Józef Gawrych 
Załącznik nr 1 (99kB) pdf
Załącznik nr 2 (99kB) pdf
Załącznik nr 3 (308kB) pdf
Załącznik nr 4 (158kB) pdf
Załącznik nr 5 (209kB) pdf
Załącznik nr 6 (701kB) pdf
Załącznik nr 7 (909kB) pdf
Załącznik nr 8 (1619kB) pdf
Załącznik nr 9 (439kB) pdf
Załącznik nr 10 (3492kB) pdf
Załącznik nr 11 (1045kB) pdf
Załącznik nr 12 (347kB) pdf
Załącznik nr 13 (611kB) pdf
Załącznik nr 14 (280kB) pdf
Załącznik nr 15 (297kB) pdf
Załącznik nr 16 (132kB) pdf
Załącznik nr 17 (122kB) pdf
Załącznik nr 18 (216kB) pdf
Załącznik nr 19 (118kB) pdf
Załącznik nr 20 (140kB) pdf
Załącznik nr 21 (515kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (17 lutego 2012)
Opublikował: Jacek Szopiński (17 lutego 2012, 13:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 896