PROTOKÓŁ Nr X/2011 z przebiegu X sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 8 listopada 2011 roku.


PROTOKÓŁ Nr  X/2011
 
z przebiegu X sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 8 listopada 2011 roku
 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
otwartej o godz. 14-tej
zamkniętej o godz. 18:45.
 
 
W sesji udział wzięło 13 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1.  p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Zofia Topolińska – Wójt Gminy Lniano
3. p. Anna Pilżys-Gezela – przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Metropolia-Satini
4. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy
5. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy
6. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
7. p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
8. p. Aneta Tusznio-Michałowska – pracownik socjalny GOPS w Drzycimiu
- sołtysi z terenu gminy
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
 
Protokół sporządziła:  Grażyna Sośnicka i Monika Górecka
 
Porządek obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przyjęcie protokołu  z przebiegu IX sesji Rady Gminy.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.       Składanie interpelacji.
7.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Drzycim.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic gminy Drzycim i Lniano.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim w latach 2012-2016.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krakówek dotyczącego przeznaczenia funduszu sołeckiego  w 2012 roku.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.
17.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatków lokalnych na 2012 rok:
a)    podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień  podatku od nieruchomości,
b)    podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c)     podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok,
d)    stanowisko Rady Gminy w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
20.  Przedstawienie „Planu rozwoju oświaty na terenie Gminy Drzycim na lata 2012-2014.
21.  Informacje Wojewody i Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych  Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i pracowników samorządowych.
22.   Sprawy bieżące.
23.   Odpowiedzi na interpelacje.
24.   Wolne wnioski i zapytania.
25.   Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
 
         Otwarcia X  sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych, Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, p. Annę Pilżys-Gezela – przedstawicielkę Biura Planowania Przestrzennego Metropolia-Satini ,  Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3.
 
Ad. 2.
 
      Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych na skład ustawowy 15 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować  i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
W  obradach nie uczestniczą: radne p. Alicja Rehmus oraz p. Ewa Kempińska, które mają pisemne usprawiedliwienie.
 
Ad. 3.
 
         Protokół z przebiegu IX sesji Rady Gminy odbytej w dniu  8 września  2011 roku został przyjęty przez Radę Gminy – 13 głosów radnych za przyjęciem protokołu.
 
Ad. 4.
 
      Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, poczym zapytał o uwagi i  zaproponował przeniesienie  punktu 12 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek  jako pkt 7. Propozycja jest spowodowana tym, że w sesji uczestniczy przedstawicielka biura projektowego, które przygotowywało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i z uwagi na ograniczony czas prosiła o przesunięcie omawiania tematu.
P.Wójt prosił o wprowadzenie do porządku obrad tematu w brzemieniu „Stanowisko Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w celu realizacji międzygminnego przedsięwzięcia pn. „ Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego  w Sulnówku” po punkcie „ Przedstawienie Planu rozwoju oświaty na terenie Gminy Drzycim na lata 2012-2014”.                             
 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał propozycję zmiany w porządku obrad pod głosowanie. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad było 13 radnych. W wyniku głosowania,  proponowany  porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie ( za przyjęciem porządku obrad 13 radnych).
 
Porządek obrad po zmianie:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołu  z przebiegu IX sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek
8.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Drzycim.
10.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
11.            Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12.            Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic gminy Drzycim i Lniano.
13.            Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim w latach 2012-2016.
14.            Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim.
15.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krakówek dotyczącego przeznaczenia funduszu sołeckiego  w 2012 roku.
16.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.
17.            Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatków lokalnych na 2012 rok:
a)    podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek i zwolnień podatku od nieruchomości,
b)    podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c)     podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok,
d)    stanowisko Rady Gminy w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2012 rok.
18.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
19.            Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
20.            Przedstawienie „Planu rozwoju oświaty na terenie Gminy Drzycim na lata 2012-2014.
21.            Stanowisko Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w celu realizacji międzygminnego przedsięwzięcia pn. „ Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego  w Sulnówku”
22.            Informacje Wojewody i Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych  Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i pracowników samorządowych.
23.            Sprawy bieżące.
24.            Odpowiedzi na interpelacje.
25.            Wolne wnioski i zapytania.
26.   Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
         Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informację z wydanych zarządzeniach. Informacje stanowią  załączniki nr 4  i nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
 
         Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
P. Wójt: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek, jest jakby ostatnim elementem wprowadzenia tego planu w życie. W trakcie kilkunastu miesięcy trwała procedura związana z opracowaniem takiego planu i każdy  z Państwa, jak również mieszkańcy, mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z planem,z jego założeniami i ewentualnie wnosić do niego uwagi czy też propozycje. Cała procedura uchwalenia miejscowego planu jest dosyć karkołomnym i długotrwałym przedsięwzięciem, ale dzisiaj jesteśmy przy finale tegoż  planu. Tak jak p. Przewodniczący już wcześniej zauważył, jest z nami pani, która jest urbanistą i uczestniczyła w przygotowaniu  planu. Jeżeli macie państwo jeszcze dzisiaj, tuż przed uchwaleniem, jakieś pytania, to pani jest do państwa dyspozycji.
   Opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sprawie projektu uchwały, przedstawiła przewodnicząca Komisji – p. Wanda Wyłupska. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek został zaopiniowany pozytywnie ( 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).
Głosy w dyskusji:
Radna p.Elżbieta Babińska: słyszałam, że do planu zagospodarowania przestrzennego wniesiono jedną uwagę i chciałam się dowiedzieć, czego ona dotyczyła.
P. Anna Pilżys-Gezela – przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Metropolia-Satini: ta uwaga dotyczyła wpisu w planie miejscowym odnośnie możliwości podziału nieruchomości, która mieści się na terenie 1ZN, czyli jest to teren zieleni  nie urządzonej. My tę uwagę uwzględniliśmy z tego względu, że plan miejscowy umożliwia taki podział.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: to jest plac zieleni, tak?
P. Anna Pilżys-Gezela – przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Metropolia-Satini: tak.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: i to jest podzielone? Przecież to pod plac budowy i tak nie może być.
P. Anna Pilżys-Gezela – przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Metropolia-Satini.: tak, ale jeżeli chodzi o tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które się znajdują przy terenie 1ZM, są to długie działki, w które, tak jak mogliśmy, to wprowadziliśmy zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, natomiast na tym terenie 1ZN, zieleń nie urządzoną. Jeżeli będzie wprowadzany podział, to do terenu 1MN, jakiś inwestor, albo osoba, która będzie chciała zakupić sobie ten teren, będzie można podzielić również teren 1ZN.
Przewodniczący Rady p. Józef  Gawrych: dobrze, w takim razie kończymy dyskusję w tym temacie, przystępujemy do głosowania. Uwag nie było do samej treści. Każdy miał możliwość zapoznania się z tym projektem dokładnie, także może bez szczegółowego czytania całości odczytam tylko samą uchwałę i przejdziemy do głosowania.
Głosowanie: 13 głosów za przyjęciem uchwały.
 
Uchwała Nr X/38/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad.8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. Pisemna informacja na ten temat stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: państwo radni mięliście czas, aby zapoznać się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych. Czy w związku z tym są jakieś pytania do tej informacji? Tu niczego głosować nie musimy, to jest tylko przedłożenie Radzie sprawozdania. Organ wykonawczy musi ustawowo co roku taki obowiązek spełnić.
Brak pytań.
 
Ad.9.  
         Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim .
Kierownik ZGK p. Zbigniew  Szajerka: Zakład Gospodarki Komunalnej złożył kolejny wniosek o przedłużenie taryf  na dostarczanie wody oraz na odbiór ścieków, na okres od 11 grudnia 2011 r. do 10 grudnia 2012 r. Jest to kolejny już wniosek o przedłużenie, a nie o podnoszenie cen wody. Jeżeli Państwo zatwierdzą, to ceny wody i ścieków, przez trzeci już rok, będą takie same. Po analizie przychodów i rozchodów stwierdzono, że są niedobory. Strata jest  w okresie rozliczeniowym szczególnie na ściekach, ale myślę, że po całkowitym wejściu w życie tej nowej sieci dostarczającej ścieki i rozliczenie tego, skumuluje powstałą stratę, także myślę, że zakład utrzyma się w granicach tych cen. Oczywiście Minister Finansów może nam zrobić psikusa, zwiększając stawkę podatku VAT, co oczywiście Zakładowi nie przyniesie żadnych większych dochodów, ale mam nadzieję, że VAT nie wzrośnie i prosiłbym o uchwalenie przedłużenia tych taryf.
P. Wójt: ja mogę się tylko cieszyć, że ceny Zakładu Gospodarki nie rosną wraz   z cenami innych usług i materiałów. Kiedyś była mowa o tym, że oczyszczalnia będzie zbierała coraz więcej ścieków płynnych, ale koszt ścieków nie powinien rosnąć.
Przewodniczący Rady p. Józef  Gawrych: sprawa ta była rozpatrywana również na Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, dlatego proszę o przedstawienie opinii Komisji Przewodniczącą Komisji p. Wandę Wyłupską.
 
Opinia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska dotycząca projektu uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim – pozytywna  ( 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”)
Brak głosów w dyskusji.
Po przeczytaniu projektu uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim, Radny p. Jerzy Krüger, zauważył, że w projekcie nie wskazano, kto jest jej wykonawcą uchwały.
P. Wójt: przyznam szczerze, że być może jest to jakiś uchybienie, ale z całą pewnością ta uchwała będzie realizowana przez Wójta Gminy, który ewentualnie zleca to Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
P. Szajerka: przeglądamy zeszłoroczny projekt uchwały i też nie było wskazanego wykonawcy.
P. Wójt: taka uwaga jednak padła, prawdopodobnie słuszna, w związku z czym proponuję wprowadzić taką autopoprawkę.
Przewodniczący Rady p. Józef  Gawrych: w związku z wątpliwościami, myślę, że przesuniemy głosowanie w tej sprawie, zrobimy 5 min. przerwy.
O 1445 zaczęła się przerwa, która trwała do 1455.
 
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych: w związku z tym, że ustaliliśmy już, kto jest organem, który powinien wprowadzić w  życie tę uchwałę, Pan Wójt wprowadzi autopoprawkę w tej sprawie, żeby formalnie była sprawa załatwiona.
P. Wójt: czyli tak jak w pierwszej wersji proponowałem: §5 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi, czyli jako §4 zrobimy: wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Drzycim i §5 będzie brzmiał: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: zatem mamy ustaloną ostateczną treść uchwały, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad treścią uchwały, którą przedstawił wiceprzewodniczący Rady z autopoprawką pana Wójta.
Głosowanie: 13 głosów „za”.
Uchwała Nr X/39/2011 w sprawie w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Drzycim została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad.10.
 
            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
P. Aneta Tusznio - Michałowska: w związku ze zmianą ustawy  o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. gminy mają obowiązek opracowania  Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Z treścią programu mogli się państwo zapoznać, gdyż stanowi on załącznik do uchwały. Przypomnę tylko, że głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc.
 
Radna p. Elżbieta Babińska przedstawiła opinię Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2016,  został pozytywnie zaopiniowany  przez Komisję (7 głosów „za” ).
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: jeżeli nie ma głosów w dyskusji, to muszę dodać, że byłem na Komisji, na której ten projekt został przedstawiony i uzyskał on bardzo dobrą ocenę.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski odczytał  projekt uchwały, który został uchwalony przez Radę Gminy  jednogłośnie – 13 głosów „za”.     
Uchwała Nr X/40/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 11.
         Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowanie.
 
P. Aneta Tusznio – Michałowska: jeśli chodzi o Zespół Interdyscyplinarny, wiadomo, warunki funkcjonowania są zawarte w Uchwale, cele i zadania tego Zespołu są ujęte we wspomnianym wcześniej Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy. Dodam jeszcze, że Zespół Interdyscyplinarny będzie diagnozował przemoc w rodzinie, przyjmował zgłoszenia dotyczące przemocy, uruchamiał procedury powstrzymujące rozwój przemocy, a także przeprowadzał interwencje kryzysowe oraz tworzył lokalne kampanie profilaktyczne i włączał się w kampanie ogólnopolskie.
Radna p. Elżbieta Babińska przedstawiła opinię Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Projekt  uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowanie został pozytywnie zaopiniowany  przez Komisję (13 głosów „za” ).
 
Brak głosów w dyskusji.
 
Uchwała Nr X/41/2011 w sprawie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowanie  została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
 
Ad. 12.
 
Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic gminy Drzycim i Lniano.
 
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych: przed wprowadzeniem do tematu, powitał Panią Wójt Gminy Lniano, panią Zofię Topolińską, która może nam ewentualnie przybliżyć sprawę w trakcie dyskusji. W związku z tym przybliżę trochę temat, który był już rozpatrywany na Komisji Rolnej i na Sesji, na której zaproponowaliśmy, aby temat przesunąć do kolejnej sesji, aby zebrać więcej materiałów. Na poprzedniej Komisji Rolnej stanowisko jej członków w tej sprawie było negatywne, drugi raz ta sprawa nie stawała już na Komisji.
P. Wójt Zofia Topolińska: dla mnie koronnym argumentem jest wniosek mieszkańców Zalesia Szlacheckiego. Problem mieszkańców polega na tym, że ewidencyjnie zameldowani są w Gminie Lniano, a ich nieruchomości leżą na terenie Gminy Drzycim. Rodzi to pewne komplikacje, a dla naszego Urzędu rozbieżność. We wszystkich sprawozdaniach statystycznych prosi się nas, abyśmy tę sprawę uregulowali. Można to zrobić w następujący sposób: albo następuje zmiana granic między naszymi gminami, albo przemeldowanie tych mieszkańców do państwa. My przedstawialiśmy mieszkańcom wielokrotnie te dwie alternatywy i wybrali oni zdecydowanie wariant zmiany granic. Na tę okoliczność wystąpili do Rady, a my ślemy do państwa kolejne korespondencje i oczekujemy państwa jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Jedno i drugie rozwiązanie jest możliwe. Przy zmianie granic jest konieczna wola dwóch samorządów, natomiast drugi wariant jest trochę uciążliwy dla mieszkańców, ponieważ wiązałoby się to ze zmianą adresu, ze zmianą dokumentacji a to w konsekwencji z kosztami. Uszanujemy każdą Państwa decyzję, z tym, że prosiłabym  tak bardzo serdecznie, żeby  stanowisko było jednoznaczne. Zaszłość nie wiem kiedy zaistniała, Ci Państwo twierdzą, że od zawsze byli zameldowani u nas, terytorialnie należą do Gminy Drzycim, nie ulega to żadnej wątpliwości. Znajdują się jakieś mapy topograficzne, na których są rzekomo  w Gminie Lniano, ale są to tylko mapy topograficzne, natomiast geodezja świecka potwierdza stan taki, jaki przedstawiają mieszkańcy. Ci mieszkańcy emocjonalnie twierdzą, że są od zawsze związani z Gminą Lniano, jest też bezsporne, że korzystają ze świadczeń, które oferuje Państwa Gmina. Myślę tu o szkole, o korzystaniu ze świadczeń medycznych. My się do nich przyznajemy  i  ramach inwestycji prowadzonych przez gminę, próbujemy  ich  włączać tam, gdzie jest to możliwe. Ostatnio im zafundowaliśmy, aby wybudowali oczyszczalnie przydomowe. Jednak nie może to być argumentem, ani takim momentem przetargowym w tej sprawie, należałoby przede wszystkim podejść do tego w zakresie uporządkowania, w taki czy w inny sposób.
 
Dyskusja:
 
Radna p. Elżbieta Babińska: o ile dobrze sobie przypominam, poprzednio dyskutując na ten temat, zadawaliśmy sobie pytanie, jak doszło do tego, że mieszkańcy Ci zostali zameldowani na terenie Gminy Lniano, skoro mieszkali na terenie Gminy Drzycim.
P. Wójt Zofia Topolińska: nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ci mieszkańcy sami nie wiedzą, jak do tego doszło i twierdzą, że z dziada pradziada mieszkali na terenie Gminy Lniano. Ja już próbowałam cofnąć się do kierowników Urzędu Stanu Cywilnego i do pracowników. Tutaj winnego nie znajdziemy, a nawet, jeżeli byśmy znaleźli to i tak trzeba się z tym zmierzyć  i jakoś to uporządkować. Tutaj w czasie pracy jednej z Komisji był obecny pracownik i wiem, że Państwo mieli takie stanowisko, że ewentualnie byliby zdolni zgodzić się na zmianę granic w stosunku do 4 mieszkańców, to w ramach przypomnienia.
Radna p. Wanda Wyłupska: może ja powiem, dlaczego stanowisko Komisji Rolnej było negatywne. Obawiamy się mianowicie, że w przyszłości mogą wpłynąć inne wnioski do Urzędu o zmianę granic. Jeżeli teraz przystaniemy na tę zmianę, to nie wiadomo, co kiedyś się komuś przyśni.
Radna p.Elżbieta Chróścińska: ja jestem za tym, aby przepisać te cztery gospodarstwa, oprócz pana Chyła i jeżeli mieszkańcy chcą, to powinniśmy  zgodzić się na to.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: proszę pani, tam jest jeszcze ziemia pana Łaszewskiego i on na pewno nie wyrazi zgody.
Radna p.Elżbieta  Chróścińska: ale oprócz terenu, gdzie pan Chyła jest i pan Łaszewski, to by nie wyszło w ogóle, a tamte by były w jednym ciągu.
P. Wójt Zofia Topolińksa: w drodze wyjaśnienia, przedstawiła radnym mapy.
Radna p.Elżbieta Babińska: uważam, że rzeczywiście niewątpliwie trzeba by tę sprawę uregulować, ale tak jak tu była opinia Komisji Rolnej na poprzedniej dyskusji, rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji, że ościenne miejscowości zaczną nam uciekać do sąsiednich gmin. Dojdzie do sytuacji, że np. mieszkańcy Spławia opowiedzą się za tym, że chcą należeć do Gminy Osie, bo rzeczywiście mają, jeżeli chodzi o kilometry, znacznie bliżej do Osia niż do Drzycimia.
Radny p.Dariusz  Podlejski: sprawa jest omawiana nie pierwszy raz. Wszyscy radni mają znajomość tematu. Wysłuchaliśmy głosu pani Wójt z Lniana i ja myślę, że przyszedł już czas, żeby wyrazić swoje stanowisko w formie głosowania, więc wnioskuję o to, żeby przegłosować sprawę.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: w związku z tym, że padł wniosek formalny, proszę o przegłosowanie stanowiska w sprawie kształtu granic, który został zaproponowany przez mieszkańców i samorząd Gminy Lniano.
 
Głosowanie: 2 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
 
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: na podstawie głosowania informuję, że stanowisko Rady jest takie, że nie zmieniamy granic Gminy Drzycim.
 
 
Ad. 13.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim w latach 2012 – 2016.
 
P. Wójt:  każda gmina, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, ma program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalany na okres pięciu lat. Czyli w naszym przypadku, z końcem tego roku traci ważność poprzedni plan, w związku z czym należy na lata 2012 – 2016 przyjąć nowy. Każdy z państwa Radnych miał możliwość zapoznania się z planem. Wiadomo, że zasoby mieszkaniowe, które posiadamy są skromne, niemniej jednak, taki wymóg istnieje i jako Wójt przygotowałem projekt takiego programu.
 
   Opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sprawie projektu uchwały  przedstawiła przewodnicząca Komisji – p. Wanda Wyłupska. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim w latach 2012 – 2016.  został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radna p.Elżbieta Babińska: w rozdz. 7 §8 pkt.1 brzmi: „przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne”. Chciałam zapytać, gdzie takie tereny przygotowuje się, co się planuje w tej sprawie?
P. Wójt: takie stwierdzenie nie oznacza jednoznacznie, że to mają być tereny należące do gminy. My wspieramy również prywatnych właścicieli gruntów do tego, by takie tereny na cele działek budowlanych przygotowywali. Zasoby gruntowe gminy są w tej chwili bardzo skromne, jeżeli chodzi o tereny nadające się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nie zamierzamy wydatkować pieniędzy budżetowych na dodatkowe tereny, jednak, np. uchwalenie tego planu szczegółowego zagospodarowania w miejscowości Gródek, który był wcześniej został uchwalony,  umożliwia  tworzenie nowych osiedli, zabudowy jednorodzinnej.
Radna p. Elżbieta Babińska: czy po podjęciu tej uchwały przez Radę Gminy, przez pana Wójta będzie przygotowywany teren pod budowę domów jednorodzinnych na terenie samego Drzycimia, czy będzie to tylko dotyczyło, w związku z planem zagospodarowania przestrzennego wyłącznie Gródka?
P. Wójt: tak jak wcześniej powiedziałem. My na terenie Drzycimia, nie posiadamy terenów, które mogłyby spełniać funkcję działek pod zabudowę jednorodzinną. Mamy wiedzę, że są prywatni właściciele gruntów, którzy chcą sprzedawać działki. Nie jest to jednak naszym udziałem. My jedynie wydajemy warunki zabudowy zgodne z prawem i umożliwiamy budowę tych domów lub też z powodów ściśle określonych, nie wydajemy tych warunków.
Radny p. Edmund Szymczak: czy koszty eksploatacji w wys. 26 800 zł zaplanowane na rok 2012 będą pokryte z wpływów z czynszu ?
P. Wójt: może powiem troszeczkę lapidarnie,  te kwoty są niekiedy, nie do końca ściśle określone, tak, jak tutaj, że w 2012 roku przewiduje się takie remonty. Taka propozycja została zgłoszona przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Co znajdzie się w budżecie, czy przekażemy w postaci pieniędzy, czy Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał taką kwotę, żeby dokonać remontu, jest to dla mnie trudne do określenia. Ten program nie jest na tyle obowiązującym prawem, bardziej jest program, który wskazuje skalę, rozwój naszych zasobów mieszkaniowych. Może gdyby był obecny tutaj ten, który wnioskował o tych kwotach, to mógłby powiedzieć, czy są wpływy z tego tytułu. Wpływy z tytułu wynajmu budynków komunalnych z całą pewnością nie pokrywają tego, co Zakład Gospodarki Komunalnej musi wydatkować na ich bieżące utrzymanie. Czynsze z tytułu wynajmu tych mieszkań są obliczone na minimalne wartości i dodatkowo nie są w pełnie wpłacane, tak więc remonty często są wykonywane z pieniędzy innych niż wpływy z tytułu czynszu.
Radny p.Michał  Pamulak: przewidywana  ilość mieszkań do sprzedaży  w 2012 r. to są 4 mieszkania. Chciałbym wiedzieć, z jakich miejscowości są te mieszkania.
P. Sawińska: do nas wpłynęły wnioski na sprzedaż tylu  mieszkań i stąd ta ilość. Chodzi tutaj o Gacki, wcześniej były złożone wnioski na sprzedaż mieszkań w Sierosławiu, czyli w Szkole Podstawowej, bo wiadomo, że brane jest pod uwagę to, co będzie kiedy szkoła przestanie istnieć.
P. Wójt: czyli 2 w Gackach, 2 w Sierosławiu. Trudno jest przewidzieć, czy obecni najemcy złożą wniosek o wykup, czy też nie.
 
W wyniku głosowania Uchwała nr X/42/2011 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drzycim w latach 2012-2016 została podjęta głosami 12 „za”, 1 głos „wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 14.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących            w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim.
 
P. Wójt: na terenie gminy lokale mieszkalne, które w tej chwili są wynajęte nie zmieniają swoich najemców, ale bywa tak, że są zwalniane. W związku z tym uchwała ta będzie regulowała na najbliższy okres zasady wynajmowania tychże lokali na terenie Gminy Drzycim. Poprzednia uchwała straciła ważność w niektórych przypadkach, w związku z czym ustalenie nowych zasad jest konieczne. Mieli państwo możliwość zapoznania się, były dyskusje na ten temat, o tym, że jeden  z §, który tam się znalazł, budzi pewnego rodzaju kontrowersje. Myślę, że jest pora na to, aby te sprawy wyjaśnić, ewentualnie mają Państwo możliwość wniesienia poprawek, uwag, czy też wykreślenia niektórych.
Radna p. Wanda Wyłupska przedstawiła opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska do  uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim.  Komisja wniosła o wykreślenie §10 z projektu uchwały i w takiej formie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
P. Wójt: §10, który został wywołany, jest dla mnie jednoznaczny, czyli dopuszcza się dokonanie przez Wójta sprzedaży w drodze przetargu wolnych lokali mieszkalnych, o ile jest na to uchwała Rady, bo innej drogi sprzedaży lokali mieszkalnych nie ma. Wójt nie może samodzielnie podjąć decyzji o sprzedaży mienia, czyli nie jest to forma zwykłego zarządu, do której wójt ma prawo podchodzić bez woli Rady. Ten § nawet gdyby został w tej uchwale w takim brzmieniu, on nie umożliwia sprzedaży wójtowi, bez zgody rady, jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego. Jeżeli lokal mieszkalny jest niezamieszkały, nie jest nikt zainteresowany takim lokalem, a uchwała rady jest obowiązująca, wtedy wójt ma prawo sprzedać go, bo tu mówimy o wolnym lokalu mieszkalnym.  Kwota uzyskana z takiego przetargu jest wyższa niż ta, którą osiągnęlibyśmy, gdybyśmy sprzedali to wynajmującemu, stąd jest ten zapis. Na wolnym rynku, można uzyskać za mieszkanie, które jest wolne, więcej, niż za mieszkanie, które kupuje od nas najemca, który ma prawo do bezprzetargowego zakupu.  Nie ma obawy jeśli chodzi o to, że Wójt samodzielnie może sprzedaż tego typu mienie gminne.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: należy to zinterpretować w ten sposób, że jeżeli będzie wolny lokal mieszkalny, Wójt ma prawo wyboru. Może to wynająć komuś innemu zgodnie z uchwałami, które zostały podjęte i zgodnie z ustawą o najmie lokali, albo może to po prostu sprzedać na wolnym rynku. Tak należy rozumieć ten §10. Czyli Wójt będzie miał możliwość wyboru pomiędzy wynajmem komuś, a sprzedażą na wolnym rynku niezamieszkanego lokalu mieszkalnego i do tego się sprowadza sedno tego wszystkiego. Tak jak Pan Wójt mówił, na sprzedaże wszystkich lokali mieszkalnych Rada Gminy musi wyrazić zgodę.
Radna p.Elżbieta Babińska: w takim razie, jeżeli i tak jest potrzebna wola Rady do sprzedaży mieszkań w przetargu wolnym, to po co ten zapis ?
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: jeżeli jest jakiś wolny lokal, który np. się zwolnił w budynku, w którym już Rada wyraziła zgodę, na to, żeby można było sprzedawać te lokale, to jeżeli p. Wójt zdecyduje, że będzie go sprzedawał, to go sprzeda, jeżeli p. Wójt będzie chciał go wynająć to go wynajmie, bo w tym momencie, jeżeli by nie było tej sprzedaży na zewnątrz, to by była tylko mowa o tym, że mogą zakupywać tylko Ci mieszkańcy, którzy zamieszkują, a wolne lokale muszą być najpierw zamieszkane, a dopiero później  mogą być sprzedawane. Jeżeli nie byłoby tego zapisu, to pan Wójt nie może sprzedawać mieszkania na wolnym rynku, tylko najpierw musi poszukać najemcy i dopiero najemca mógłby kupić, na zasadzie pierwokupu.
Radny p. Dariusz Podlejski: słuchając tych wyjaśnień, chciałem zapytać, jak się odbyła sprzedaż mieszkania, o której informuje nas Pan w pkt. „Informacje           z działalności Wójta”. Tam była taka informacja, gdzie uzyskano 25 tys. zł, za sprzedaż nieruchomości położonej w Drzycimiu. Czy w tym zakresie też była uchwała Rady Gminy?
P. Wójt: Była. Mieszkania zostały udostępnione do sprzedaży kilka lat wcześniej. Jedna Pani wykupiła kilka lat wcześniej, a druga obecnie. I dlatego nie było obecnie uchwały.
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych: jeszcze raz przypominam, tu chodzi o  lokale niezamieszkałe, powiedzmy ktoś się wyprowadził, to Pan Wójt ma prawo wyboru. Albo jakiejś rodzinie ten lokal udostępnić, czyjś problem lokalowy załatwić, albo po prostu ten lokal sprzedać. My jako Rada musimy zdecydować, czy naszym priorytetem są pieniądze ze sprzedaży zwalniających się mieszkań, czy to, żeby udostępniać je potrzebującym.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: ja proponuję do tego punktu dopisać, żeby nie było żadnych wątpliwości, że za zgodą  Rady Gminy i już będzie wszystko  porządku.
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: pierwszeństwo ma wniosek pana Wójta, który przełożył projekt uchwały, później będziemy głosować stanowisko Komisji w tej sprawie, czyli to, żeby ten punkt wykreślić, ponieważ to jest wniosek formalny i tutaj jest trzeci wniosek formalny pana Radnego Kaszubowskiego, żeby dopisać, że przed sprzedażą lokalu komunalnego należy spytać Radę Gminy, czy wyraża na to zgodę. Z tym, że to się będzie dublowało, ponieważ Rada Gminy już raz wyraziła zgodę na to, żeby sprzedać ten cały budynek i nie ma mowy o lokalach, tylko się mówi o sprzedaży całego budynku, czy nieruchomości. Tutaj będzie to według mnie wniosek bezzasadny z punktu widzenia prawnego. Alternatywa jest taka, że tutaj pierwszeństwo ma to, czy wola Wójta jest taka, że będzie chciał zarobić dla gminy jakieś środki.
P. Wójt: to często nie jest tak, że to jest kwestia zarobienia, tylko pozbycia się czegoś, co nie stanowi już wartości dla nas. Często pozbycie się takiej nieruchomości jest korzystne, ponieważy przestajemy jakby finansować to, a możemy uzyskać dobrą cenę.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: ale będę się trzymał mojej wersji, że to jest po prostu decyzja Wójta, czy chce wynająć komuś następnemu to mieszkanie, czy woli je sprzedać. To co Pan Wójt w sprawozdaniach swoich przedstawiał, to była uchwała uchwalona bodajże 10 lat temu? Kiedyś tam, już za kadencji którejś rady, ten cały budynek agronomówki był przeznaczony do sprzedaży i jeden lokator wykupił swoje mieszkanie, drugi lokator nie wykupił swojego mieszkania. Gmina w dalszym ciągu była zarządcą, a cena zawsze jest aktualna.  To nie była cena  sprzed 10 lat, tylko zawsze jest nowa wycena przed każdą sprzedażą, żeby nie było utraty wartości czy środków przez Gminę. Wybór jest taki, że Pan Wójt może decydować, czy wynająć czy może sprzedać.
 
Brak innych głosów w dyskusji.
 
Głosowanie w sprawie zostawienia §10 w rozdz. 9  w  projekcie uchwały:
3 głosy „za”, 6 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
 
Głosowanie w sprawie wniosku Komisji Rolnej, czyli wykreśleniu §10: 7 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
 
Głosowanie nad całością uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim,  z autopoprawkami (bez §10): 9 głosów „za” 2 głosy „przeciw:, 2 głosy „wstrzymujące się”.
 
Wobec powyższego  Uchwała Nr X/43/2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ad. 15.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krakówek dotyczącego przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2012 r.
 
P. Wójt: fundusz sołecki, jest funduszem, który jest wydzielony w budżecie gminy, przeznaczony na finansowanie zadań poszczególnych sołectw. W związku z tym, do 30 września, roku poprzedzającego rok budżetowy,  sołectwa składają wnioski, o to, co chcieliby robić. Wójt weryfikuje w pierwszej fazie te wnioski, które wpływają  z sołectw, w  dwóch przypadkach negatywnie zostały zweryfikowane. Ustawa o funduszu sołeckim przewiduje taką procedurę, że w przypadku, gdy wójt neguje taki wniosek, wniosek w formie odwołania może trafić pod obrady Rady Gminy. I to jest właśnie ten moment, że państwo Radni macie podjąć uchwałę, która moją decyzję anuluje. Jest to wniosek sołectwa Krakówek, kolejny punkt dotyczy wniosku sołectwa Drzycim, ale już mówię, że to są dwa wnioski z podobnym problemem.
 
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa p. Wanda Wyłupska  przedstawiła pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krakówek dotyczącego przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2012 r. Głosowanie : 2 głosy „za”, 5 głosów „ wstrzymujących się”.
 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów do powyższego projektu pozytywna : 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
 
Brak głosów w dyskusji.
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: sprawa była omawiana na dwóch komisjach i chyba wszyscy Radni mieli możliwość się z nią zapoznać.
Wiceprzewodniczący Rady p. Podlejski, odczytał uchwałę, po czym przystąpiono do głosowania.
 
Głosowanie: 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
 
Uchwała Nr X/44/2011 w sprawie  rozpatrzenia wniosku sołectwa Krakówek dotyczącego przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2012 r. została podjęta. Stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
 
Ad. 16.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 
P. Wójt: sytuacja podobna. Byłem zobligowany do tego, żeby przeanalizować szczegółowo te zadania i w związku z taką analizą, w tym wypadku należało odrzucić cały wniosek. Podobnie jak poprzednio, ten wniosek może zostać podtrzymany przez Radę Gminy i  zaakceptowany do realizacji.
 
Opinia Komisji ds. Rolnictwa do projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku – pozytywna ; 2 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”.
 
Stanowisko Komisji Finansów w sprawie uchwały - pozytywne: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
 
Radna p. Elżbieta Babińska: chciałam powiedzieć, że ten remont chodnika jest bardzo potrzebny i będzie służył nie tylko mieszkańcom Drzycimia, ale wszystkim mieszkańcom gminy. Poza tym pozwoli zachować bezpieczeństwo w drodze do przystanku autobusowego. Także, prosiłabym wszystkich radnych o uwzględnienie pozytywnej opinii.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski odczytał uchwałę, po czym Rada przystąpiła do głosowania.
 
Głosowanie: 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
 
Uchwała Nr X/45/2011 w sprawie  rozpatrzenia wniosku sołectwa Drzycim dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
O godzinie 1550  przewodniczący zarządził 10 min. przerwy. O godz. 1600 wznowiono obrady.
 
Ad. 17.
 
         Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatków lokalnych na 2012 rok:
 
P. Wójt: uchwalenie podatków jest jednym z obowiązków, prawem, a także wielką odpowiedzialnością, przed którą staje Rada Gminy. Wysokość uchwalonych podatków oddziałuje na to, w jakim kształcie będzie nasz przyszłoroczny budżet. Całość dochodów gminy składa się różnych dochodów, ale jednym z głównych, które pozwalają nam inwestować w infrastrukturę czy w inne rzeczy, są podatki. Dlatego mnie, jako organowi wykonawczemu oraz Państwu, jako Radzie czyli organowi stanowiącemu, powinno zależeć na tym, żeby tych podatków było jak najwięcej. Oczywiście za państwem stoją wyborcy, którzy ewentualnie woleliby tych podatków nie płacić w ogóle lub w jak najniższej stawce. Państwa odpowiedzialność przed uchwaleniem budżetu   gminy, powinna brać rozsądek i stanowić takie podatki, byśmy mogli w przyszłym roku zrealizować rzeczy, które są niezbędne dla naszej Gminy i dla społeczeństwa. W związku z tym przygotowałem w 3 projektach uchwał propozycje, do których proszę się odnieść.
 
a)    podatek od nieruchomości:
 
Stanowisko Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na rok 2012  przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. Elżbieta Babińska. Całość projektu - opinia pozytywna do proponowanych stawek ( 7 głosów „za” ), za wyjątkiem: pozostałe budynki i ich części -  propozycja Komisji: 5,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - (  5 głosów „za”,  1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” )
 
Stanowisko Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień  podatku od nieruchomości na rok 2012  przedstawiła Przewodnicząca Komisji  p. Wanda Wyłupska.  Opinia pozytywna ( 7 głosów „za”).
 
Stanowisko Komisji ds. Budżetu i Finansów w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnien  podatku od nieruchomości na rok 2012  przedstawił Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek - całość projektu - opinia pozytywna  ( 7 głosów „za”),  za wyjątkiem pozycji:
 -   pozostałe grunty:
* propozycja Wójta: 0,21 zł/m2 ( 2 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” )
* propozycja Komisji: 0,20 zł/m2 ( 3 głosy „za” 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” )
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
* propozycja Wójta: 18,86 zł/m2 – opinia negatywna (1 głos „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”)
* propozycja Komisji  18,30 zł/m2 – opinia pozytywna ( 5 głos „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący się”).
 
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych: przystępujemy do dyskusji w tej sprawie. Oczywiście  wnioski komisji będą głosowane i tu dyskusja nie wiem, czy będzie polegała na tym, że jeszcze będziemy się przekonywać, co do wysokości stawek, czy ewentualnie będziemy podawać swoje propozycje, żeby po prostu je po kolei głosować poczynając od najdalej idących. Przedyskutowane już wszystko było wielokrotnie. W związku z tym zajmiemy się tylko tymi stawkami, które były dyskusyjne. Do stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej nie było uwag, nie było uwag do stawki 4,33 zł pod jeziorami. Były wnioski do wysokości podatku od  pozostałych gruntów. Propozycja pana Wójta była: 0,21 zł od 1m2 , Komisji  Finansów     0,20 zł od 1m2.
Głosowanie:
a) propozycja p. Wójta: 3 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
b) propozycja Komisji: 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.
 
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: czyli wniosek komisji został przyjęty. Kiedy będziemy głosować nad całością uchwały, to będziemy mówili o stawce  0,20 zł/m2. Stawki od budynków lub ich części 0,66 zł od 1m2 nie była kwestionowana przez żadną z komisji. Działalności gospodarcze – tu były proponowane zmiany. Stawka proponowana przez p. Wójta 18,86 zł, stawka proponowana przez Komisję Finansów 18,30 zł. Stawką dalej idącą jest stawka, którą proponował  p. Wójt
Głosowanie:
a) propozycja p. Wójta: 3 głosy „za”, 6 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
b) propozycja  Komisji: 8 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: budynki pozostałe. Stawka poprzednia                  5,10 zł, stawka proponowana przez p. Wójta 5,28 zł, propozycja Komisji Oświaty 5,16 zł.
Głosowanie:
a) propozycja p. Wójta: 3 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.
b) propozycja Komisji: 9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski przeczytał całość uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na  rok 2012  z uwzględnieniem przegłosowanych zmian i Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie. Uchwała Nr X/46/2011 w sprawie określenia wysokości stawek    i zwolnień podatku od nieruchomości na 2012 rok została przyjęta – 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
b)podatek od  środków transportowych
 
Stanowisko Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. Elżbieta Babińska -  opinia pozytywna do proponowanych stawek ( 7 głosów „za” ),
 
Stanowisko Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012  przedstawiła Przewodnicząca Komisji  p. Wanda Wyłupska. Opinia pozytywna ( 7 głosów „za”).
 
Stanowisko Komisji ds. Budżetu i Finansów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012   przedstawił Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek - całość projektu - opinia pozytywna  ( 7 głosów „za”),
 
W dyskusji głosu nie zabierano.
 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 został  poddany pod głosowanie.
Uchwała Nr X/47/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosów „za”). Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
 
 
 
c) podatek rolny
 
W projekcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Drzycim, Wójt proponuje obniżenie ceny 74,15 za 1 dt żyta do kwoty 57,00 zł za 1 dt.
 
Stanowisko Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Drzycim  przedstawiła Przewodnicząca Komisji  p. Elżbieta Babińska -  opinia negatywna  ( 2 głosy „za”, 5 głosów „przeciw”).
Propozycja komisji   obniżyć  cenę 1 dt żyta do kwoty 47 zł  ( 5 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” )
 
Stanowisko Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w sprawie  ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Drzycim  przedstawiła Przewodnicząca Komisji  p. Wanda Wyłupska. Opinia negatywna  ( 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” ).
 Propozycja Komisji: 40 zł/dt –  (6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”).
 
Stanowisko Komisji ds. Budżetu i Finansów w sprawie sprawie  ustalenia ceny  1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Drzycim    przedstawił Przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek – opinia negatywna   ( 1 głos „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” )
Propozycja Komisji: 47 zł/dt  -  ( 3 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” )
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: wszystkie komisje mówiły na ten temat, tylko zanim przystąpimy do dyskusji przeczytam opinię, która wpłynęła z Izby Rolniczej ( opinia ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu ). Sprawa była omawiana dosyć obszernie na każdej z Komisji. Każdy mógł sobie wyrobić zdanie w tej sprawie, dlatego, jako, że nie ma głosów w dyskusji, przystępujemy do głosowania poszczególnych stawek. 57 zł – propozycja p. Wójta, propozycja Komisji Oświaty – 47 zł, Propozycja Komisji Budżetu i Finansów 47 zł                      i propozycja Komisji Rolnej 40 zł.
 
Głosowanie:
 
a) propozycja Wójta 57,00 zł -  2 głosy „za”, 11 głosów „przeciw”
b) propozycja Komisji Oświaty oraz Komisji Budżetu 47,00 zł -  1 głos „za”, 11 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
c) propozycja Komisji Rolnej 40,00 zł -  9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”,  1 głos „wstrzymujący się”.
 
Po przeczytaniu przez Wiceprzewodniczącego p. Podlejskiego całości projektu uchwały, Rada Gminy przystąpiła do głosowania.
 
Głosowanie nad całością projektu: 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”.
Uchwała Nr X/48/2011 w sprawie ustalenia 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku   na terenie Gminy Drzycim została przyjęta. Stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
d) podatek leśny
 
Przewodniczący Rady p. Gawrych: tutaj nie mówimy o podatku leśnym, ponieważ pan Wójt, ani nikt inny nie przygotował projektu uchwały o obniżeniu podatku leśnego, który jest obliczony według średniej ceny skupu drewna  i wynosi 186 zł 68 gr. Jeżeli Rada Gminy nie przyjmie żadnej uchwały o obniżeniu tej stawki, to jest stawka, którą ustalił prezes GUS-u.
Innych propozycji nie zgłoszono.
 
Ad. 18.
 
         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
 
P. Wójt: uchwała dotycząca sprzedaży tego budynku już kilkakrotnie była przedmiotem obrad i głosowań Rady Gminy w Drzycimiu. Ja ponawiam prośbę do Państwa o to, by pozytywnie tą uchwałę podjąć. W związku z tym, że budynek ten z tego powodu, że, raz – jest niezamieszkały, dwa – nie jest na bieżąco remontowany, uważam wymaga nowego właściciela. Potrzeby naszych mieszkańców są spore, ale myślę, że sprzedaż tego budynku, w którym on jest w tej chwili, czyli bez lokatorów, umożliwi nam uzyskanie rozsądnej, rynkowej ceny. W związku z tym proponuję, żeby sprzedać ten budynek wraz z wydzieloną działką w przetargu nieograniczonym.
 
 Opinię Komisji Rolnej do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu przedstawiła Przewodnicząca komisji p. Wanda Wyłupska. Opinia pozytywna ( 4 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” ).
 
 
Dyskusja:
 
Radny p. Zygmunt Wycinek: w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji  ds. Budżetu i Finansów, padła sugestia jednego z członków Komisji, by przeanalizować możliwość podziału działki tak, by budynek mający podlegać sprzedaży był na znacznie mniejszej powierzchni i jednocześnie przeanalizować kwestię możliwości dojazdów do pozostałych działek po ich podzieleniu. Czyli  podjąć czynności, które by umożliwiły jakikolwiek ruch w stronę sprzedaży po tym, jak się przeprowadzi wcześniej podział i nie pozbawi mienia gminnego, czy powiedzmy jakiegoś areału będącego własnością gminy wraz ze sprzedażą  w tym stanie rzeczy, jaki pan Wójt w tej chwili proponuje. Był to wniosek jednego z członków komisji. Uważam, że jest to głos do dyskusji w tym momencie, ponieważ myśmy tego nie przegłosowywali, tylko to odbywało się na zasadzie wymiany zdań. Jednocześnie uważam, że taki głos wart jest uwagi i analizowania. Uważam również, że trzeba definitywnie rozmówić się z Państwem, którzy wyrażali przez 2 lata zainteresowanie tym budynkiem tak, aby sprawa raz na zawsze była klarowna i by Rada bez żadnych oporów wewnętrznych czy jakichkolwiek wątpliwości mogła podjąć jednoznaczną decyzję.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: czy p. Radny ma w związku z tym jakiś wniosek formalny?
Radny p.Zygmunt Wycinek: w tym momencie to był głos do dyskusji. Jeżeli dyskusji nie będzie, to się zastanowimy jeszcze.
Radny p. Dariusz Podlejski: skoro mamy dyskusję, chciałbym również nawiązać do tego, o czym mówiono w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Budżetu   i Finansów. Już p. Wójt poinformował nas, że były ustalenia wcześniej, dotyczące wynajmu tego budynku zainteresowanym osobom, wykonującym zawód weterynarza. Jednak nie doszło do przekazania tego budynku, oczywiście ze względów tych, które były podane. Mianowicie potrzeba było tam wymiany instalacji grzewczej, a dokładniej tylko pieca oraz podłóg. Na chwilę obecną, ja sam twierdzę, że można było ten budynek dawno im przeznaczyć. Oni deklarowali wykonanie takich remontów w czerwcu tego roku na spotkaniu, które odbyło się w obecności Przewodniczącego Rady, ale jednak do tego nie doszło. Nie jest winą radnych to, że ten budynek stoi w dalszym ciągu nieużytkowany, tylko wydaje mi się, że nie było takiej woli ze strony pana Wójta, która sprawiłaby, że ten budynek na dzień dzisiejszy byłby już zamieszkały. Jeżeli mamy go sprzedać, to rzeczywiście należałoby wyznaczyć mniejszą działkę, która by była odpowiednia do potrzeb ewentualnych zainteresowanych kupnem, ponieważ ten budynek stoi na dzień dzisiejszy na dwóch działkach.
głos z Sali: ma jednej.
Radny p. Dariusz Podlejski: na jednej? Ale nieruchomość obejmuje dwie działki i jest to obszar ponad 0,5 ha przylegający do terenu przedszkola, szkoły. Można byłoby to wydzielić, oczywiście powiększyć ten teren, bądź też przeznaczyć na inne cele.
P. Wójt: nie chcę tutaj polemizować z panem radnym Podlejskim na temat tego czy można, czy nie można. Jako gospodarz mienia gminnego, mam na uwadze dobro tego mienia oraz wycenienie jak najwyżej tego majątku. Wynajęcie tego budynku wiązałoby się z zainwestowaniem w niego środków, których w naszej gminie w obecnej chwili i jeszcze pewnie długo nie będzie w nadmiarze. W związku z tym, inwestowanie nowych środków w coś, co nie przyniesie nam zysku, a wręcz odwrotnie, będzie generowało kolejne koszty, bo budynek ten jest w takim stanie, że wymaga ciągłego inwestowania. To się nie skończy z chwilą, nawet gdybyśmy wynajęli nawet ten budynek państwu, które ewentualnie było kiedyś zainteresowane, bo tak jak powiedziałem na wczorajszej komisji, od chwili spotkania, żadne informacje do mnie nie dotarły, czy są Ci państwo zainteresowani czy też nie. Podejrzewam, że zrezygnowali, ponieważ nakłady, które musieliby tam samodzielnie ponieść, bo gmina na pewno nie mogłaby wszystkiego im zafundować po raz kolejny, bo raz gmina wyremontowała im mieszkanie zachowując standard czasów obecnych. Kolejne inwestowanie uważam za nadmiar opieki nad ludźmi, którzy potrafią sobie radzić w życiu, bo  z pewnością radzą sobie. Nie możemy kosztem naszych mieszkańców, kosztem naszych podatników w dalszym ciągu zasilać ludzi, którzy dobrze sobie radzą w społeczeństwie.  Moje wewnętrzne odczucia są takie, by sprzedać ten budynek, po to, by faktycznie nie generował on dla nas kolejnych zobowiązań finansowych, a jednocześnie w przyszłorocznym budżecie wypełni sporą lukę  w dochodach. To mienie, które jest nam zbędne w chwili obecnej, powinniśmy  w sposób racjonalny sprzedawać. Natomiast jeżeli chodzi o wydzielenie tej działki, to tam nie ma uzasadnienia, by z tej działki jeszcze wydzielać odrębną działkę, która do niczego nie będzie miała przeznaczenia, bo nie widzę możliwości by tam pobudować cokolwiek, ponieważ ukształtowanie tego terenu jest takie a nie inne. Natomiast jeżeli chodzi o drogę dojazdową, to po wydzieleniu dwóch działek – jedną działkę będzie stanowiła działka, na której stoi nasz budynek komunalny  druga działka mogłaby być tą działką, która byłaby przeznaczona na sprzedaż.
Radna p.Elżbieta Babińska: czy od Państwa weterynarzy wpłynęło pismo do Urzędu Gminy o wynajem, czy z rezygnacją o wynajemu mieszkania?
P. Wójt: pismo wpłynęło o wynajem, ale po naszym ostatnim spotkaniu, które odbyło się w czerwcu, żadne inne pismo nie dotarło. Na tym spotkaniu uzgodniliśmy swoje stanowiska i dalszego ciągu korespondencji, rozmów ani żadnych innych ustaleń nie było.
Radna p. Elżbieta Babińska: wobec tego, jak często powinno wg pana wpływać pismo z prośbą o wynajem do Urzędu Gminy?
P. Wójt: z pewnością po tym spotkaniu, którego wynik był jednoznaczny, czyli ja określiłem swoje stanowisko co do dalszego losu tego budynku, Państwo weterynarze określili swoje wymagania co do wyposażenia tego budynku i dalsze rozmowy na ten temat się nie toczyły, w związku z czym uznaję sprawę za zakończoną.
Radny p. Zygmunt Wycinek: czy Państwo weterynarze zażądali dalszego inwestowania przez gminę, zanim by mogli to mieszkanie wynająć? Chodzi mi  o spotkanie, które odbyło się w czerwcu. Nie znamy szczegółów tej rozmowy, to jest jedna sprawa. Druga, jestem bezwzględnie przeciwny dalszemu inwestowaniu w tym budynku, bo to jest logiczne i to nie jest interes gminy. Następnie, podział działek mógłby spowodować to, że działki, które byłby wydzielone, również mogłyby podlegać odrębnej sprzedaży, jako nieruchomość. Czwarta sprawa, wraca taki projekt uchwały po raz kolejny na sesję, a brak mimo wszystko tej strony zainteresowanej, czyli państwa weterynarzy. Dla przejrzystości sprawy, dlatego, by decyzje podjąć bez jakichkolwiek wątpliwości, ich zdanie również byłoby tutaj przydatne.
Radny p.Edmund  Szymczak: może jest tak, że my widzimy problem, a problemu w ogóle nie ma. Nad tym warto się zastanowić i uwzględnić w swoich rozpatrywaniach tej sprawy. Coś powinniśmy z tym zrobić, przynajmniej ja chcę złożyć wniosek ze względu na to, żeby albo zmusić do działania państwa weterynarzy, albo nie będą działali i się zgodzą z tym stanem, który jest. Bezczynność szkodzi wszystkim. Na podstawie tego, co pan radny Darek Podlejski podsunął na Komisji Budżetu, ja składam wniosek o upoważnienie do działania pana Wójta, podziału działek ,wytyczenia dróg, celem przygotowania dokumentacji do podjęcia przez Radę jednoznacznego stanowiska w sprawie sprzedaży. Jeżeli państwo weterynarze będą się czuli pokrzywdzeni i będą widzieli, że to zmierza ku końcowi, podejmą swoje działania, zainteresują się lub podejmą swoje stanowisko.
P. Wójt: pytanie kogoś, kto nie jest już stroną, bo dla mnie stroną jest ktoś, kto wykazuje zainteresowanie w danej sprawie, mówi się np. o jakimś terminie na odpowiedź w związku z KPA, ale samo zainteresowanie typu, co dalej z tym budynkiem ma się dziać, to też powinno być zainteresowanie z ich strony. Ja chciałbym się cofnąć do uchwały, którą wcześniej państwo podjęli, na temat wynajmowania lokali. Jednym ze stwierdzeń, które jest zawarte w tej uchwale, jest mowa o tym, że lokale o powierzchni użytkowej, przekraczającej 80 m2, będą oddawane w najem rodzinom dziesięcio i więcej osobowym. Tu jest np. rozdz. 8 , jeżeli państwo macie jeszcze te materiały, możecie zajrzeć. I tę uchwałę państwo podjęliście, więc wynajęcie domu, który ma 130 m2, może nawet więcej, dwóm osobom, nawet nie będących w związku małżeńskim, co też jest podstawą do tego, żeby podejrzewać, że ta rodzina nie zacznie się powiększać. My oddajemy 140 m2 dla dwóch osób, czyli gdzie jest nasza uchwała? I wtedy pisze się w następnym punkcie: w przypadku, kiedy nie będzie rodzin dziesięcio i więcej osobowych, wówczas lokal taki będzie wskazany rodzinie o mniejszej ilości osób lub, jeżeli będzie to możliwe, zostanie zmodernizowany tak, aby utworzyć dwa lokale mieszkalne. Dzisiaj państwo przyjęliście tę uchwałę i prosiłbym ewentualnie, żeby wrócić do niej. Uchwała dotycząca mieszkań zakładowych również nie obowiązuje już w tej chwili, ponieważ państwo podjęli uchwałę, która tamtą uchwałę anuluje.
Radny p.Dariusz  Podlejski: zapomniał pan, panie Wójcie, co było argumentem dla tych państwa, jeżeli chodzi o wniosek dotyczący zajmowania tego budynku, mianowicie miał on być przeznaczony również do prowadzenia działalności, której oczekują mieszkańcy Gminy Drzycim. Ponadto istnieje uchwała z 2003 r., w której mówi się wyraźnie, komu w pierwszej kolejności może być udostępniony budynek i tam, o ile dobrze sobie przypominam, są wymieniani lekarze, pielęgniarki, pracownicy Ośrodka Zdrowia, następnie weterynarze i inne osoby, nauczyciele bądź też pracownicy Urzędu Gminy. To była uchwała pierwotna, do której należałoby nawiązać w tym momencie. A to że dzisiaj podjęliśmy taką  a nie inną uchwałę, dotyczy to i lokali socjalnych, gdzie określa się wielkość mieszkania dla jednej osoby 5 m2, to chyba w więzieniu mają teraz więcej, bodajże 7 m2 musi mieć więzień, żeby swobodnie sobie chodzić, a tutaj mamy 5 m2, więc ta uchwała nie jest dostosowana do wymogów, które stawiają osoby, które są bez mieszkań. Jeżeli dzisiaj nie będzie podjęta ta uchwała, którą pan proponuje, ja składam w tym momencie taki wniosek, aby Rada zajęła stanowisko odnośnie tego, czy jest naszą wolą to, by tę posesję przeznaczyć do użytkowania weterynarzom. Jeżeli będzie taka akceptacja z naszej strony, to będzie określony kierunek dla p. Wójta, co dalej z tym zrobić.
P. Wójt: panie radny Podlejski, nie słuchał pan uważnie tego, co mówiłem. Ta uchwała, o której pan przed chwilą tak bogato mówił, nie obowiązuje już od dzisiaj. W związku z tym, budynek ten oraz mieszkania, które znajdują się w Ośrodku Zdrowia, nie podlegają już uchwale, o której pan raczył wspomnieć. Nie ma takiego czegoś, jak mieszkania zakładowe w naszym zasobie mieszkaniowym. W związku z tym, ten budynek, o którym mówimy, może być wynajęty każdemu, a wskazanie naszej uchwały mówi o tym, by wynajmować go rodzinom, które są dziesięcioosobowe.
Radny p. Zygmunt  Wycinek: w kwestii formalno – prawnej. Paradoksalnie pan Wójt też nie ma racji, ponieważ uchwała nie wchodzi w życie z dniem podjęcia, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wobec czego wystarczy inicjatywa uchwałodawcza w celu odwołania uchwały dzisiaj przyjętej. To byłoby śmieszne, ale tak to w rzeczywistości wygląda.
Radny p.Edmund Szymczak: skupmy się na tym, co musimy zrobić, żeby doprowadzić tę sprawę do finału. To nic nie da, że zaczniemy odwoływać uchwałę, licytować się na słowa. Z mojej strony, po tym co usłyszałem na Komisji Budżetu i teraz, składam wniosek formalny o upoważnienie pana Wójta do działań mających przygotowanie dokumentacji do sprzedaży tego budynku.
P. Wójt: czyli wyrażenie zgody na sprzedaż.
Radny p.Edmund Szymczak: przygotowania dokumentacji.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: nie będzie zgody na sprzedaż, bo to jest uchwała upoważniająca do poczynań na sprzedaż, a to są dwie różne rzeczy.
Radny p.Edmund  Szymczak: żeby te działania rozpocząć. Żeby poszło hasło do państwa weterynarzy. Idziemy w kierunku sprzedaży. Jaki będzie finał, czy ci państwo przyjdą rozmawiać, tego nie wiemy, ale czymś musimy tę sprawę zakończyć.
Radny p.Jerzy Krüger: czuję taką potrzebę podsumowania wszystkiego, co tutaj się dzieje, bo dzieje się wiele, a tak jak kolega przedmówca powiedział, nie robimy nic, stoimy w miejscu i spieramy się. Jak ja to odbieram: mamy pusty budynek, który niszczeje, który aż się prosi, żeby ktoś się nim zajął. Mamy rodzinę, która chciałaby w nim mieszkać, ale nie na zasadach, które im się proponuje, czyli nikt nie chce włożyć pieniędzy w budynek nie należący do niego. Budynek ma właściciela, właściciel też nie ma pieniędzy. Taki stan rzeczy mamy na dzień dzisiejszy, czyli mamy jakby sytuację bez wyjścia. Wyjściem natomiast jest sama sprzedaż, bo wcześniejsza decyzja Rady i wszystkich dookoła, polega na tym, że boimy się, że uciekną nam ludzie, których potrzebujemy na tym terenie. Rzeczywiście ich potrzebujemy i zwiążemy ich możliwością zakupu tego budynku. Ta cała działka, jak kolega zauważył, jest dosyć duża, to jest wielkim plusem dla tych ludzi, bo jeżeli prowadzą taką działalność, jaką prowadzą, to kupując ten dom z taką ilością m2, mają szerokie pole do działania, mogą rozwinąć działalność gospodarczą na swoim, stać na swoim gruncie i to będzie z korzyścią i dla gminy i  dla rolników, którzy przywiążą do gminy ludzi, którzy są potrzebni. Nikt dzisiaj nie buduje domu bez kredytu. Jeżeli nie mają pieniędzy, a są ludźmi obrotnymi, to pożyczą pieniądze, kupią budynek zaczną urządzać się na swoim i na naszym terenie. Ich świadczenia będą gwarantem tego, że zostaną tu może nawet do końca życia, bo wynajmowanie mieszkania jest tylko rozwiązaniem tymczasowym nie dającym gwarancji, że ci ludzie zostaną tutaj. Być może dostaną oni inną ofertę, wydzierżawimy budynek, poniesiemy koszty. Nawet jeśli byłaby taka potrzeba i wola Rady, żeby wyremontować budynek za publiczne pieniądze dla kogoś, to uciekną nam po jakimś czasie mając lepszą ofertę. Już w poprzednich dyskusjach mówiłem, że jestem za tym, żeby sprzedać ten budynek i wtedy rzeczywiście się okaże, czy mają poważne plany do pracy na naszym terenie czy też nie. Jeżeli poważnych planów nie mają, to żadna metoda oferowania im lokalu nie będzie dobra, bo nie czują się związani z niczym w sumie. Jeśli natomiast kupią budynek, to mamy gwarancję tego, ze będziemy mieć dobrych fachowców na dłuższy czas.
P. Wójt: dodam tylko tyle, że w trakcie rozmów z panią weterynarz, ona jasno określiła, że jej marzeniem jest mieć własne gospodarstwo. Ja wyczułem sytuację, gdy ci państwo wynajęliby ten budynek od nas, za chwilę złożyliby wniosek o wykup i za 50% wartości mieliby możliwość wykupienia go, czyli staliby się pełnoprawnymi właścicielami tego budynku i mogliby go sprzedać po to, żeby kupić w innym miejscu piękne gospodarstwo. Ja widziałem w tym swego rodzaju jawne wykorzystanie majątku gminnego w celu szybkiego wzbogacenia się.
Radna p. Wanda Wyłupska: a czy nie można zmienić uchwały i ograniczyć, że za te 50% wartości sprzedaje się mieszkanie już zasiedlone ileś tam czasu, a nie nowo zasiedlane?
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: w kwestii formalnej chciałbym coś powiedzieć. Generalnie jest tak, że się tutaj przerzucamy paragrafami czy ostatnimi ustaleniami, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po tym spotkaniu, które się odbyło, ono było zaprotokołowane i ten protokół był przedstawiony na sesji, w czerwcu bodajże, tam stanowiska stron zostały przedstawione. Do kompromisu oczywiście nie doszło. Z tego, co pamiętam, to państwo weterynarze nie żądali od gminy żądnego wkładu finansowego. Deklarowali, że za własne pieniądze wyremontują, ewentualnie te części majątku, które zakupiliby za własne pieniądze, to później ewentualnie zdemontują, czyli piec centralnego ogrzewania, jeżeli się okaże za rok czy za dwa, że nie będą tu mieszkać. Nie domagali się bezpośrednio od gminy, przynajmniej z tego co ja pamiętam, żadnego wkładu finansowego i deklarowali, że te podstawowe wkłady, remonty wykonają na własny koszt, ewentualnie pod tym warunkiem o którym mówiłem. To jest pierwsza rzecz, jeżeli o formalną stronę sprawy. Druga rzecz to jest to, że dopóki Rada Gminy nie podjęła uchwały,  po prostu decyzji o sprzedaży, jest to normalny lokal mieszkalny, który należy wynająć. Dopóki nie ma fizycznie takiej uchwały, to pan Wójt powinien być zainteresowany tym, żeby ten lokal komuś wynająć.
Sołtys p.Alojzy Belt: państwo radni twierdzicie, że państwo weterynarze nie starają się już o ten lokal. Oni się nie będą już starać, bo za często im odmawiano. Wiem to, ponieważ rozmawiałem z panią weterynarz.
 Radny p.Mirosław  Parczyk: nawiązując do tego, co mówił pan Przewodniczący odnośnie protokołu z sesji czerwcowej, byłbym za tym, żeby wystosować pismo do państwa weterynarzy, czy na dzień dzisiejszy są nadal zainteresowani wynajęciem tego budynku w takim stanie w jakim jest, bez jakiegokolwiek dodatkowego nakładu ze strony gminy, czy też nie, i wtedy dopiero podchodzić do tematu sprzedaży.
Randy p.Edmund Szymczak: Rada Gminy nie jest upoważniona do wystosowywania takich pism, organem wykonawczym jest pan Wójt.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w kwestii formalnej. Chciałem dodać, że mamy sytuację patową, z tego względu, że strony się nie domówiły, kompromisu nie ma. Pana Wójta Rada nie może zmusić, do tego, żeby akurat z tymi ludźmi zawarł umowę najmu. Stanowisko pana Wójta jest najważniejsze w tej sprawie. Wniosek pana Parczyka jest trochę zmuszający pana Wójta przez Radę, która takich kompetencji nie ma. Dopóki nie ma uchwały o sprzedaży, to nie ma mowy o sprzedaży i teoretycznie lokal jest do wynajęcia.
Radna p.Elżbieta Babińska: ja chciałam złożyć wniosek formalny o odrzucenie tej uchwały i przedstawienie Radzie klarownej sytuacji dotyczącej wnioskodawców i stanowiska pana Wójta.
Radny p. Dariusz Podlejski: jeszcze raz powtarzam, że Rada może zająć stanowisko, czy naszą wolą jest, żeby dalej rozmawiać z tymi ludźmi i wynająć im mieszkanie, czy też nie.
Przewodniczący Rady p. Józef  Gawrych: do tego wniosku chciałem dodać, żeby odroczyć to do następnej sesji i żeby, niekoniecznie na podstawie prac geodezyjnych, pan Wójt, tak jak to pan Szymczak proponował, przedstawił  alternatywną propozycję sprzedaży tego budynku z innym kształtem działki.
Radny p. Jerzy Krüger: z tego, co pamiętam pan Szymczak złożył formalny wniosek, żeby poddać tę uchwałę pod głosowanie. Są to dwa wnioski przeciwstawne.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja chciałbym przegłosować zakończenie dyskusji w tej sprawie.
 
Głosowanie dotyczące zakończenia dyskusji: 13 głosów „za”.
 
Głosowanie dotyczące projektu uchwały w sprawie sprzedaży budynku  komunalnego: 3 głosy „za”, 9 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Głosowanie w sprawie wniosku radnego p. Szymczaka: 4 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
 
Radny p. Jerzy Krüger: sesje nie odbywają się co tydzień, więc przekładanie decyzji na następne sesje, spowoduje to, że budynek dalej pozostanie niezagospodarowany, także należałoby szybko w tym kierunku działać,z korzyścią dla budynku i dla naszego majątku.
Głosowanie w sprawie wniosku radnej p. Babińskiej: 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”.
P. Wójt: chciałbym, aby pan radny Parczyk sprecyzował, jakie zapytanie mam wystosować do państwa weterynarzy.
Radny p. Parczyk: proszę, żeby pan Wójt wystosował pismo treści, czy państwo weterynarze są nadal zainteresowani wynajmem budynku przy ul. Dworcowej 18, w znanym przez nich stanie technicznym, bez wkładów finansowych gminy.
 
Ad. 19. 
 
         Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
 
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Skarbnik Gminy.
 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów do projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok – pozytywna -  2 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących się”.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Zygmunt Wycinek: zmiany budżetu, które proponuje p. Wójt, zostały na Komisji Finansów szeroko omówione i zastanowiła mnie jeszcze jedna rzecz. W uzasadnieniu znajduje się zapis, iż przesuwa się środki w wysokości 60 tys. zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, zakończonej inwestycji budowa boiska Orlik 2012 na wydatki inwestycyjne jednostek pod nazwą „budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Ponieważ  w inwestycjach te pieniądze, które były potrzebne na zadanie objęte przetargiem, były zabezpieczone, chciałbym się dowiedzieć, na co dodatkowo te pieniądze miały być przeznaczone i czy można dowolnie przesuwać kwoty, które były objęte postępowaniem przetargowym?
P. Skarbnik:  te pieniążki przesunęliśmy na okołobudżetowe wydatki. Co prawda w momencie podpisania umowy były zagwarantowane środki i został jeszcze wolne. Gdyby przetarg był   w całości zrealizowany w tym roku i w przyszłym roku w takich kwotach, jak były, w tym roku zostałoby jeszcze 41 tys. zł. oprócz tego dokonaliśmy jeszcze  zapłaty za wykonanie zastępcze, więc zostało mało pieniędzy na wydatki okołobudżetowe tj. prąd, woda itp. Przesunięcie  środków nie jest związane z przetargiem. W ramach inwestycji mogą być finansowane zadania około inwestycyjne. Prawdopodobnie na koniec roku zostaną nie wykorzystane środki.
Radny p. Zygmunt  Wycinek: w roku bieżącym miało miejsce następujące zdarzenie. Z wydatków inwestycyjnych zostały uszczuplone środki na zadanie około inwestycyjne, czyli ze środków zabezpieczonych na wykonawstwo całego zadania, było wykonane odwodnienie boiska. Później Wójt występował o uzupełnienie środków inwestycyjnych, ponieważ ich zabrakło, a było to zadanie, które należało wykonać. Dmucham trochę na zimne, żeby taka sytuacja nie miała już miejsca. Chodzi mi o to, na co te pieniądze zostaną przeznaczone, bo domyślam się, że na zadania około inwestycyjne, tylko, na co dokładnie?
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: na początku roku była kwota 600 tys., z tego ileś pieniędzy było wydanych na utrzymanie, na odwodnienie, teraz na prace dodatkowe, które były w związku z zaleceniami Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Środków zostało ponad 500 tys., których  pewnie nie uda nam się wydać i jeszcze jest wniosek o dodatkowe 60 tys. Dlaczego  500 tys. zł, to jest za dużo, a 560 tys. ma być akurat?
P. Skarbnik: bezpieczniej było mi przesunąć tę kwotę na budowę, ale nie miałam na myśli, że będzie aż tak dużo.
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: co planuje się z tych pieniędzy zrobić?
Na co te 60 tys. ma być wydane ?
P. Maria  Majewska: jest podpisana nowa umowa z wykonawcą, który do umowy jest zobowiązany podać harmonogram rzeczowo - finansowy robót,                  w którym deklaruje wykonanie robót w 2011 r. za 260 tys. zł brutto. Pozostaje jeszcze do zapłacenia utrzymanie bieżące.
Przewodniczący Rady p.Józef Gawrych: tych pieniędzy jest już za dużo, a jeszcze dokładamy.
P. Skarbnik: podpisując umowę, ja muszę mieć zabezpieczone środki. One są i my wiemy teoretycznie, że ich nie wydamy, ale podpisując umowę, ja muszę mieć je w budżecie.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: § 710 9 działalność usługowa, cmentarze) Czy będzie 6 tys. czy jakaś inna suma przesunięta?
P. Skarbnik: tak jest w projekcie budżetu, nie zmieniono tej kwoty po żadnej z komisji, nie było takich sugestii.
 
Głosowanie dotyczące zmian w budżecie gminy na 2011 rok z  autopoprawkami: 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
 
Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie gminy na 2011 r. została podjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Głosowanie dotyczące projektu uchwały w zmieniającej Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021- 13 głosów „za”.
Uchwała Nr X/50/2011 zmieniająca Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy  w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021 została przyjęta  i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
O godzinie 1750 Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy.
 
Ad. 20.
 
Przedstawienie ”Planu rozwoju oświaty na terenie Gminy Drzycim na lata 2012-2014”.
Projekt  planu  stanowi  załącznik nr 22 do protokołu.
 
         Jako, że Radna p. Alicja  Rehmus - przewodnicząca zespołu przygotowującego projekt planu nie była obecna na sesji, Przewodniczący Rady wprowadził do temu.
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: dzisiaj żadnej uchwały podejmować nie będziemy, ponieważ ten plan dotyczy lat przyszłych. Projekt uchwały zostanie przygotowany na następną sesję. Projekt jeszcze nie powstał, ponieważ chcieliśmy w szerszym gronie przedyskutować sprawy dotyczące samego programu, a szczególnie jego część finansową. Ekipa, która przygotowywała ten plan, zaproponowała, żeby przygotować takie wyposażenie szkoły, które będzie wymagało nakładu finansowego i będzie się to wiązało również z przyszłorocznym budżetem.
Radna p.Elżbieta  Babińska: Komisja ds. Oświaty na swoim posiedzeniu 2 listopada, oceniła ten projekt pozytywnie ( 7 głosów „za” ). Przy czym członkowie Komisji oczekują jakichś uwag, spostrzeżeń od pozostałych radnych, ponieważ jest to nowa rzecz. Rzeczy, które są zawarte w tym planie, są ujęte  w strategii rozwoju gminy, mieszczą się również w tym, co się dotychczas realizuje w szkołach. Sprawy dotyczące poprawy stanu bazy dydaktycznej będą wymagały usystematyzowania według jakiegoś harmonogramu związanego z realizacją, w związku z wydatkami budżetowymi.
Radny p.Dariusz  Podlejski: nad tym planem pracowali również dyrektorzy, którzy byli na spotkaniu z grupą inicjatywną.
 
Ad. 21.
 
         Stanowisko Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w celu realizacji międzygminnego przedsięwzięcia pn. „ Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów  Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku”.
 
P. Wójt:  30 października 2007  Rada Gminy w Drzycimiu  zaakceptowała pomysł tworzenia takiego składowiska i wyraziła, poprzez uchwałę, chęć uczestniczenia w tym projekcie bez kwotowego wskazania. Była to tylko forma poparcia takiego przedsięwzięcia. Po 2 – 3 latach, Gmina Świecie, nie bacząc  na wcześniejsze porozumienia, samodzielnie przystąpiła do wykonania projektu i zlecenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. Następnie Burmistrz Świecia zorganizował spotkanie przedstawicieli gmin, na którym przedstawił ten projekt i propozycję porozumienia, które mówiło o tym, jaki jest całkowity koszt przedsięwzięcia i ewentualny udział w tych kosztach naszej gminy. Z tych wyliczeń wynikało, że koszt dla naszej gminy to 1 132 758 zł 70 gr., z czego 792 931 zł  w  roku budżetowym 2012 i 339 827 zł do końca stycznia 2013 r. Nasz budżet nie pozwala nam spełnić propozycji Burmistrza  Świecia. W tym porozumieniu są ujęte wszystkie gminy powiatu świeckiego. Jeżeli chodzi                       o naszą gminę, to jest to dla nas geograficznie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o transport odpadów z terenu gminy Drzycim. Na wczorajszej komisji budżetu uzgodniliśmy, że przygotuję stosowne pismo w którym wyrazimy wolę przystąpienia do projektu, bez konkretnego terminu naszego udziału finansowego.
 
         Pan Wójt przeczytał pismo skierowane do burmistrza Świecia, które stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady p.Józef  Gawrych: ja mam taką uwagę, że skoro jest to stanowisko Rady, to pod pismem powinien podpisać się Przewodniczący, chyba, że pismo zostałoby inaczej sformułowane. Jeżeli chodzi o zapis, to musi być konkretnie określone, że teoretycznie chcemy korzystać z tego składowiska, ale nie mamy środków na partycypowanie w kosztach w 2012 r. Na razie ostrożnie piszemy, ponieważ w 2013 r. coś się może wydarzyć. Nie możemy też wykluczyć tego, że jeżeli nie będziemy partycypować w kosztach, to nikt od nas tych odpadów nie weźmie i wtedy będzie problem.
 
Głosowanie w sprawie stanowiska rady, w takiej formie, że Gmina Drzycim chce korzystać ze składowiska odpadów, ale w przyszłym roku nie będzie miała środków, ale może będzie miała środki  finansowe  w roku następnym: 13 głosów „za”.
 
 
Ad. 22.
 
         Informacje Wojewody i Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gmin, radnych i pracowników samorządowych.
 
Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych: Naczelnik Urzędu Skarbowego zweryfikował oświadczenia majątkowe i dopatrzył się pewnych uchybień. Wszyscy radni, którzy niepoprawnie wypełnili oświadczenia, złożyli dodatkowe pisma. Teraz już wszelkie sprawy majątkowe z Urzędem Skarbowym są uregulowane. Oświadczenia majątkowe pana Wójta i moje były wysłane do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wojewoda również dopatrzył się kilku uchybień, które zostały już wyjaśnione. Ostatnia sugestia jest taka, że oświadczenia majątkowe zostały uzupełnione, czyli w tej chwili są już prawidłowe.
Pisma stanowią załączniki  nr 24 i 25 do protokołu.
 
 
 
Ad. 23.
 
         Sprawy bieżące. W tym punkcie brak było głosów ze strony Radnych .
 
Ad. 24.
 
         Odpowiedzi na interpelacje. Jako że interpelacji nie było, Przewodniczący Rady przeszedł do punktu następnego.
 
Ad. 25.
 
         Wolne wnioski i zapytania.
        
Radny p.Jerzy  Krüger: w takim tonie żartobliwym trochę. Z każdą sesją widzę, że przybywa punktów w porządku obrad, w związku z tym coraz dłużej przebywamy w tym pomieszczeniu. Wszyscy czują się zmęczeni i czasem się zastanawiałem skąd się bierze złośliwe zachowanie niektórych radnych, a to może z tego powodu, ze są głodni. Dlatego składam taki wolny wniosek, aby powrócić do ciastek, cukierków.
Radny p.Zygmunt Wycinek: w roku bieżącym dokonana została ekspertyza przyczyn złej jakości wody w miejscowości Jastrzębie. W związku z tym mam pytanie do pana Wójta: jakie są dalsze plany, czy przygotowany jest projekt określający koszt wymiany nitki?
P. Wójt: tak, jest, jest wiedza na temat tego, jako odcinek wymaga przebudowy na zasadzie wymiany całkowitej. Przybliżony koszt wynosi ok. 70 tys. zł. pan Kierownik ZGK taki wniosek złożył i wczoraj, przy konstruowaniu budżetu tę inwestycję ująłem, ale po dzisiejszej sesji kazało się, że dochody będą niższe i kto wie, czy ta inwestycja nie będzie na chwilę obecną zdjęta.
Radny p.Dariusz  Podlejski: rozmawialiśmy w przerwie z sołtysami i były problemy dotyczące wykonania projektu drogi w Gródku, a pan sołtys z Wer miał pytanie odnoszące się do tego, czy pan Kowalski mógł położyć polbruk niedaleko pasu jezdni.
Sołtys Gródka p. Ryszard Dembek: dziękuję panu Wójtowi, za wyczerpującą odpowiedź, odnośne przeniesienia szczątków żołnierza, jednak to wszystko zostało zrobione bez wiedzy społeczeństwa. Wygląda to tak, jakby odbyła się zwykła targowica. Człowiek leżał 73 lata i jakimś tam czasie ktoś pomyślał sobie, że można na tym zrobić pieniądze. Mam żal do pracownika Urzędu, który się tą sprawą zajmuje sprawą żołnierza. Mam także żal do proboszcza Gródka, który wiedząc o całej sprawie, nie poinformował nikogo. Dowiem się, o jakie pieniądze chodziło, dlaczego ten żołnierz nie mógł zostać pochowany w Gródku, co się temu człowiekowi należało. Również w poprzednich latach nikt nie dołożył żadnych starań, aby ten grób był upamiętniony. Ja również nie dowiedziałbym się o całej sprawie, gdyby mój kolega, będąc na grzybach, nie zauważył, że ktoś kopie grób. 12 listopada będą zorganizowane uroczystości 93 rocznicy Święta Niepodległości i jest okazja, żeby to uroczyście zakończyć, chciałbym jeszcze nadmienić, że tam nie leżą tylko żołnierze z Pułku Ułanów, tylko z całej kampanii wojennej. Ten żołnierz mógł zostać pochowany na cmentarzu w Gródku, być może naszemu Proboszczowi chodziło tylko o pieniądze, a przecież można było to zrobić patriotycznie, nawet za darmo.
         Druga sprawa. Jako przedstawiciel społeczeństwa gródeckiego, chciałem wnioskować o zainstalowanie przystanków autobusowych, 1  na osiedlu przy blokach w Gródku i 2 na osiedlu  tzw. „Biała Góra”. Są tam potrzebne przystanki, ażeby dzieci nie stały na deszczu. Jeden po jednej stronie drogi ,a drugi przy drodze do Lubocheni. Uważam, że bardzo małym nakładem można usytuować te dwa przystanki.  Chciałem ująć w we wniosku funduszu sołeckiego to zadanie, ale z pewnością Wójt wniosek odrzuci tak jak w Krakówku, bo przystanki nie są na naszym terenie.
P. Wójt: pan sołtys ma świadomość, że nie można wydatkować pieniędzy gminnych na drogi wojewódzkie. Gdybyśmy chcieli przekazać swoje środki finansowe na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich, to musielibyśmy złożyć wniosek do 30 września roku poprzedzającego takie przedsięwzięcie. Być może  petycje do tych, którzy w przyszłym roku będą robić tę drogę w Gródku, można by przy okazji skierować i ewentualnie dowiedzieć się, w jaki sposób zrealizować plan dotyczący postawienia przystanków.
Radny p. Zygmunt Wycinek: pan sołtys z  Gródka nasunął mi pytanie. Mieszkańcy Krakówka do funduszu sołeckiego na rok 2012 zaproponowali m.in. wykonanie projektu oświetlenia dróg. Urząd Gminy wystąpił do Izby Obrachunkowej  i otrzymał odpowiedź, że drogi inne nie powinny być oświetlane. Wobec tego składam wniosek do pana Wójta, aby wystąpił do Izby Obrachunkowej z pytaniem, czy oświetlanie miejsc publicznych, miejscowości, jest zadaniem własnym gminy czy też nie.
P. Wójt: to ja mogę odpowiedzieć od razu, oni powiedzą, że tak. Na szkoleniu było powiedziane, że oświetlanie miejsc publicznych, dróg itd. jest zadaniem własnym gminy, ale budowa oświetlenia  już nie jest zadaniem własnym gminy. Czyli my jesteśmy zobowiązani do płacenia za prąd, do wymiany żarówek, ale do budowania oświetlenia przy drogach powiatowych nie jesteśmy zobowiązani.
Radny p.  Zygmunt Wycinek: nie chodzi mi o budowę oświetlenia przy drodze powiatowej, może Pan zadać pytanie w tej formie: budowa punktów oświetleniowych, które będą oświetlały miejsca publiczne.
Radny p.Mirosław Parczyk: otrzymałem sygnały od jednego z mieszkańców Rowienicy o bardzo dużym zapyleniu, które towarzyszy procesowi suszenia kukurydzy w tej miejscowości. Kukurydza z tych wielkich obszarów p. Kurtysa i nie tylko, są właśnie tam wożona i suszona. Maszyna tam pracuje podobno od końca września, dzień i noc i zapylenie jest tak wielkie, że wszystkie dachy, parapety są silnie zapylone. Są to bardzo szkodliwe warunki dla tych mieszkańców i prosiłbym pana Wójta, żeby skierował tam jakiegoś pracownika  z Urzędu Gminy, aby to zweryfikował na miejscu i żeby Urząd podjął jakieś kroki w tym kierunku.
Sołtys p.Alojzy  Belt: chciałem zwrócić uwagę, że krawężnik położony przez pana Kowalskiego przed nieruchomością na ul. Podgórnej w Drzycimiu stanowi zagrożenie dla jeżdżących tamtędy samochodów jak i dla pieszych.
P. Wójt: wiem o jaki fragment chodzi. Ten nowy dywanik, który został położony w trakcie budowy kanalizacji nie jest zbyt szeroki. Pan inwestor, właściciel działki, otrzymał zgodę od Zarządcy Dróg Powiatowych na to, by przyłączyć się wręcz do asfaltu. Ja przyjrzę się temu dokładniej, polecę pracownikowi, żeby zbadał tę sprawę i skierujemy sugestię o tym, że mieszkańcy widzą pewnego rodzaju zagrożenie.
 
Ad. 26.
 
     Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodniczący Rady o godz. 18:45 zamknął obrady X Sesji Rady Gminy w Drzycimiu.
 
                                                                                                     
 
                                                                                     
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                            Józef Gawrych
 
Załącznik nr 1 (100kB) pdf
Załącznik nr 2 (104kB) pdf
Załącznik nr 3 (99kB) pdf
Załącznik nr 4 (321kB) pdf
Załącznik nr 5 (511kB) pdf
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 (1102kB) pdf
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17 (122kB) pdf
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19 (208kB) pdf
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22 (1079kB) pdf
Załącznik nr 23 (99kB) pdf
Załącznik nr 24 (383kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (5 grudnia 2011)
Opublikował: Jacek Szopiński (5 grudnia 2011, 08:24:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (7 lutego 2012, 07:45:08)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205