Protokół Nr IX/2011 z przebiegu IX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 6 września 2011 roku


PROTOKÓŁ Nr IX/2011
 
z przebiegu IX sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 6 września 2011 roku
 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
otwartej o godz. 14-tej
zamkniętej o godz. 18.30.
 
 
W sesji udział wzięło 15 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Alicja Zdziarska – Kierownik Biura Wdrażania Projektów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
3. Lek. med. Henryk Doliwka
4. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy
5. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy
6. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
- sołtysi z terenu gminy
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
 
Protokół sporządziła:  Grażyna Sośnicka i Monika Górecka
 
 
Porządek obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przyjęcie protokołu  z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.       Składanie interpelacji.
7.       Wystąpienie informacyjne p. Bartosza Szymańskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat możliwości wykorzystywania środków unijnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8.       Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Drzycim.
9.       Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim.
12.  Podjęcie uchwały sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012-2015.
13.  Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej  w Sierosławiu.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
16.   Sprawy bieżące.
17.   Odpowiedzi na interpelacje.
18.   Wolne wnioski i zapytania.
19.   Zamknięcie obrad.
 
Ad 1.
 
         Otwarcia IX  sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych, Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów, p.Alicję Zdziarską - Kierownika Biura Wdrażania Projektów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, p. Annę Stachera – Głównego Specjalistę w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, lek. med. Henryka Doliwkę i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3.
 
Ad 2.
 
         Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych na skład ustawowy 15 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować  i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
 
Ad 3.
 
         Protokół z przebiegu VIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czerwca  2011 roku został przyjęty przez Radę Gminy – 14 głosów radnych za przyjęciem protokołu, 1” wstrzymujący”.
 
Ad 4.
        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad poczym zapytał o uwagi.
Radny p. Zygmunt Wycinek  zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad jako punktu 16 „ podjęcie  uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy”. Pozostałe punkty otrzymają numery kolejne.
Przewodniczący Rady Gminy poddał propozycję zmiany w porządku obrad pod głosowanie. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad było 13 radnych,2 radnych wstrzymało się od głosowania..
  W wyniku głosowania, proponowany  porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
Porządek obrad po zmianie:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołu  z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Wystąpienie informacyjne p. Bartosza Szymańskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat możliwości wykorzystywania środków unijnych – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8.     Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Drzycim.
9.     Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim.
12.Podjęcie uchwały sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012-2015.
13.Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
16.Pojęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.                          
17.Sprawy bieżące.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.
 
Ad 5.
 
         Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informację z wydanych zarządzeniach. Informacje stanowią  załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad 6.
 
         Interpelacji nie składano.
 
Ad 7.
 
 Głos zabrała p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy.
Informuję Państwa Radnych, że uległa zmianie sytuacja w realizacji zadania „ Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim”.
Kończymy postępowanie przetargowe na dokończenie prac budowlanych tego obiektu. Wykonawca, który oferował najniższą cenę, nie wyraził zgody na przedłużenie związania ofertą, co  oznacza, że zrezygnował z budowy. W myśl ustawy Prawo zamówień publicznych ma takie prawo nie tracąc wadium. Następna oferta jest wyższa od poprzedniej o 400 tys. zł co przekracza możliwości finansowe  gminy. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć w obecnej sytuacji takich środków  na kontynuowanie tej inwestycji.
Dalsza procedura to ogłoszenie następnego przetargu nieograniczonego. Procedura przetargowa potrwa około 3 tygodni. Z tego wynika, że podpisanie umowy mogło by nastąpić na koniec października. Wchodzimy  w okres miesięcy, które nie sprzyjają wykonywaniu prac budowlanych na tym obiekcie. Zakończenie prac powinno nastąpić w lipcu 2012r. aby otrzymać dofinansowanie z PROW. Wynika to z rozporządzenia dotyczącego warunków realizacji zadań dofinansowanych z PROW. Nasze zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Umowa na dofinansowanie została podpisana w lipcu  2009 roku. Przy realizacji projektu w etapach wykonanie całego projektu musi się zakończyć w ciągu 3 lat od podpisania umowy natomiast wykonanie I etapu w ciągu dwóch lat od podpisania umowy. Bardziej fachowo  te warunki przedstawi państwu z pewnością Pani Kierownik Biura Wdrażania Projektów PROW Pani  Alicja Zdziarska. Tylko dzięki przychylności i zaangażowaniu Dyrekcji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie dokonana zmiana umowy na dofinansowanie z PROW. Zmianie ulegną zakresy prac budowlanych do wykonania w poszczególnych etapach. I etap to zakres prac wykonanych przez firmę INTER-IWEST Świecie Zbigniew Baran na kwotę 228 tys. termin wykonania 31.08.2011r. i w tym terminie został złożony wniosek o płatność gdzie dofinansowanie z PROW wynosi 95 tys. II etap to pozostałe roboty. Zakończenie realizacji inwestycji powinno nastąpić w miesiącu lipcu 2012r., aby można było dokonać zapłaty i skompletować wszystkie  dokumenty do wniosku końcowego o płatność, który należy złożyć do dnia 31.08.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim( Departament ROW). Propozycja zwiększenia kwoty wydatków w roku 2011 jest podyktowana tym, że kwota najniższej oferty na zakres prac określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego i wydatków zabezpieczonych w budżecie na tą inwestycję. Taki zakres prac w SWIZ został określony  biorąc pod uwagę środki finansowe w budżecie na to zadanie w roku 2011 w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Ponadto dotychczasowe doświadczenia z innych przetargów pozwalały przypuszczać, że kwota z przetargu będzie niższa niż w  kosztorysie inwestorskim. Nie unikniemy zwiększenia kwoty wydatków na dalszą realizację inwestycji, ponieważ z zapytań oferentów wynikały  dodatkowe elementy do wyceny, które nie były ujęte w kosztorysie inwestorskim, a są niezbędne do wykonania.
P. Alicja Zdziarska: witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem pracownikiem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jak już wspomniał Pan Przewodniczący, jest ze mną Pani Anna Stachera, która  jest głównym specjalistą i koordynatorem zajmującym się działaniami infrastrukturalnymi programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to program, na skierowany przede wszystkim na obszary wiejskie, gdzie beneficjentami w głównej mierze są gminy, ale są to również osoby fizyczne i stowarzyszenia, realizujemy. Oczywiście o wszystkich tych działaniach nie będę Państwu mówiła. Chciałabym się skupić na państwa projekcie i przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiem szczerze, że nie jest to taka standardowa sytuacja w naszej pracy, że jeździmy na posiedzenia rad gmin, natomiast wyznajemy generalnie taką zasadę, że jeśli wnioskodawcy  składają do nas wniosek, ponoszą koszty, przygotowują projekty, wydatkują środki na kosztorysy inwestorskie, na projekty budowlane, my przez kilka dobrych miesięcy, czasami to są 4 miesiące, czasami 6 miesięcy, weryfikujemy te wnioski i dojdzie już do podpisania umowy, to staramy się zrobić wszystko, żeby doszło również do rozliczenia i wypłaty środków, bo tak naprawdę o takim efekcie końcowym możemy mówić wtedy, kiedy następuje refundacja środków. Staramy się też oczywiście reagować w trakcie  realizacji różnych inwestycji i zaistniały problem w Państwa gminie, to nie tylko, że tak powiem, problem w Gminie Drzycim. Wiele mamy projektów problemowych, natomiast niektóre są już tak beznadziejne, że tych projektów nie da się uratować, ale tam, gdzie jest jakakolwiek szansa ratunku i wyjścia z sytuacji na prostą, to staramy się na to reagować i pomagać, bo najważniejsze są efekty, ale też bardzo ważne jest to, aby wszystko było wykonane zgodnie z zasadami, zgodnie z zasadami programu, ale też wszystkich innych aktów prawnych przede wszystkim, bo potem nie tylko my do państwa przyjeżdżamy i sprawdzamy, czy wszystko jest zrobione tak, jak było napisane w umowie, ale też różne inne organy kontrolne przyjeżdżają, sprawdzają, począwszy od Agencji Restrukturyzacji po UKS. Państwo doskonale wiecie, jakie inne organy kontrolne mogą Państwa kontrolować, a w przypadku środków unijnych, to oczywiście jeszcze jest Europejski Trybunał Obrachunkowy czy inny organ komisji europejskiej. Wracając do Państwa przypadku, to wszystko, co Pani Majewska przedstawiła, to są fakty i oczywiście je potwierdzam, natomiast chciałam zwrócić na najważniejszą rzecz uwagę. Jakby na dzisiaj, ten problem wynikły u Państwa z wykonawcą boisk wielozadaniowych. Oczywiście okazał się wykonawcą nierzetelnym i gmina stanęła na wysokości zadania, ponieważ dość szybko tutaj na wniosek nadzoru budowlanego rozpoczęły się też inne prace. Z punktu widzenia realizacji projektu aneksowaliśmy umowę, ograniczyliśmy w pierwszym etapie te koszty, został złożony wniosek o płatność częściową, bo projekt jest realizowany w dwóch etapach. Tak jak pani Majewska powiedziała, drugi etap kończy się w przyszłym roku w sierpniu, natomiast my patrzymy na takie projekty unijne kompleksowo. Ostatecznie kontrola, wypłacanie środków odbędzie się w przyszłym roku, po złożeniu wniosku ostatecznego. Już po tym wniosku o płatność, który został złożony 31 sierpnia br., jeśli oczywiście wszystko będzie dobrze na etapie weryfikacji, a zakładam, na podstawie dobrej, wieloletniej współpracy z państwa urzędem, że nastąpi refundacja środków, tak jak pani Majewska powiedziała ok. 95 tys. zł. Drugi etap na pozostałą różnicę, ale to co najważniejsze i myślę, że Ci z Państwa, którzy sami jesteście wnioskodawcami w jakichś projektach unijnych, wiecie, że najważniejsza rzecz, to jest osiągnięcie celu całej operacji. I tak naprawdę osiągnięcie tego celu my badamy wraz z wnioskiem o płatność ostateczną, czyli sprawdzimy to w sierpniu przyszłego roku i jeśli się okaże, że my teraz zweryfikowaliśmy wniosek, czyli ten wniosek, który już jest złożony do nas na te 95 tys. zł, wypłacimy te środki, a nie nastąpi dalsza realizacja tego zadania, czyli ten drugi etap nie zostanie wykonany z różnych powodów, czy to z braku własnego zabezpieczenia środków, czy złego wykonania, to niestety te 95 tys. będzie musiało być zwrócone wraz z odsetkami. Myślę, że żadnej gminy w naszym województwie, a nawet i w kraju na taką sytuację nie stać i każdy taką świadomość powinien mieć i też odpowiedzialność za to, co się realizuje. Ja też nie mówię tego, żeby Państwa w jakikolwiek sposób straszyć. My na szkoleniach, jakie organizujemy dla pracowników gmin, czy innych beneficjentów o tych wszystkich zagrożeniach zawsze mówimy. Mówimy oczywiście  także o  plusach, że są to środki bezzwrotne. To nie jest kredyt komercyjny, są to środki bezzwrotne, których w żaden inny sposób nie można pozyskać, jak tylko z dotacji unijnych. Oczywiście w związku z tym jest bardzo wiele, między innymi takich, że te wszystkie procedury, wszystkie rozporządzenia, o których też pani Maryla mówiła, muszą być respektowane, bo z tego jesteście Państwo kontrolowani,               a my również jesteśmy kontrolowani jako Urząd Marszałkowski, jako instytucja wdrażająca, tak samo, jak inna instytucja każdego beneficjenta. W związku  tym, chciałam tylko państwu powiedzieć, że jest to istotne. Mnie osobiście, jako że wiele lat już pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, zajmuję się funduszami unijnymi, żal mi każdego projektu, który ma szansę realizacji i zawsze cieszy mnie taki fakt, jak jadę przez nasze województwo i widzę te tabliczki naszego programu, czy wcześniejszego programu Sektorowego Programu Operacyjnego. Państwo też tam wiele projektów realizowaliście i to jest na pewno miłe, bo widać takie namacalne efekty naszej pracy. W związku z tym, jeśli jest jakakolwiek możliwość realizacji i zabezpieczenia  środków, żebyście Państwo mogli zrealizować tę inwestycję, to szansa na refundację jest bardzo duża. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że stuprocentowa, różne rzeczy przez ten okres mogą mieć miejsce. Jednak biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie, nasze chęci, takie pozytywne nastawienie, to myślę, że będzie dobrze i warto się na tym skupić. Może Państwo macie do mnie jakieś pytania, jeśli byłyby też jakieś pytania co do przyszłości, co do kolejnych konkursów, to też bardzo chętnie mogę coś na ten temat powiedzieć. Nie chciałabym oczywiście tutaj Państwu zabierać czasu, bo te najważniejsze rzeczy chyba państwu przedstawiłam. Jakby ryzyko nie wykonania, nie zabezpieczenia środków, czym to może skutkować, ale jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się coś na temat przyszłego roku i końcówki tego roku, bo też mamy różne plany odnośnie konkursów w różnych innych dziedzinach  to jestem do Państwa dyspozycji.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: Dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Zygmunt Wycinek.
P. Radny Zygmunt Wycinek:  wczoraj odbyło się u nas posiedzenie komisji ds. Budżetu i Finansów, gdzie dosyć szczegółowo analizowaliśmy właśnie ten problem, ponieważ w tej chwili w budżecie gminy w Drzycimiu nie ma środków na to, by móc zwiększyć wydatki, pod określonego, o czym tu się wcześniej mówiło, wykonawcę, którego oferta przewyższa środki przewidziane w budżecie gminy na realizację drugiego etapu. Mam do Pani takie pytanie, ponieważ w tej chwili wykonawca zastępczy prowadzi usuwanie usterek, co jest  w ogóle paradoksem żeby na nowej inwestycji usuwano usterki - brak nadzoru inwestorskiego. Przechodząc do sedna. Następny wykonawca musiałby podjąć działania nie później niż w miesiącu październiku, jeżeli w listopadzie przyjdzie zima, praktycznie nic nie wykona w tym roku. Czy jest możliwość unieważnienia  tego przetargu i ten drugi etap, skoro ma być realizowany do końca sierpnia przyszłego roku, załóżmy w miesiącu styczniu, gdy wykonawcy za stosunkowo niskie ceny podejmują się wykonawstwa określonych zadań, rozpisać przetarg, wyłonić wykonawcę, który z wiosną rozpocząłby realizację tegoż zadania i w miesiącu sierpniu niewątpliwie miałby je ukończone. Czy dofinansowanie tego drugiego etapu, skoro ma być zakończony do końca sierpnia przyszłego roku, czy jest możliwe w ten sposób przeprowadzenie całej sprawy?
 
P. Alicja Zdziarska:  tak, oczywiście jest możliwe. Wszystko zależy od ilości robót i to musi być zgodne z prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych. Jeśli wykonawca, bo przecież w specyfikacji robót do przetargu określa się również termin na wykonanie zadania. Jeśli jakikolwiek oferent przystępuje do złożenia oferty, zna wszystkie szczegóły konkretnego zadania,             w związku z tym, jeśli podejmuje się wykonania i odpowiednio wcześniejszego odbioru robót i do końca sierpnia, to mówimy o złożeniu do nas wniosku                     o płatność, czyli ten odbiór musiałby być stosunkowo wcześniej, ale my nie nakładamy w trakcie realizacji żadnych późniejszych terminów, także Państwo sobie to regulujecie i oczywiście oby ten wykonawca był już rzetelny i wyrobił się w terminie, ale jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście wiadomo, że jest to pora jesienno-zimowa, gdzie te roboty są na zewnątrz, więc można w tym okresie przeprowadzić także przetarg, tak, żeby już w lutym ?????
Radny p. Wycinek: dziękuję za odpowiedź, ponieważ wczoraj otrzymaliśmy informację, że w ten sposób nie można realizować dalej tego zadania. Dlatego dziękuję za odpowiedź, że jednak ta nasza nadzieja, że w przyszłym budżecie można zawarować na te środki, dokończyć inwestycję jest jednak do spełnienia.
Wiceprzewodniczący p.Dariusz Podlejski: chciałbym zapytać, na dzień dzisiejszy, jakie wysokości kwot przekazano na realizację tego zadania dotyczące dofinansowania. W ilu transzach wypłacono i kiedy?
p. Alicja Zdziarska: jeśli chodzi o wypłatę środków, to u nas polega to na refundacji środków. Beneficjent wydatkuje środki, realizuje zadanie i wydatkuje te środki. Nie ma żadnej formy wcześniejszej zaliczki i dopiero po wykonaniu zadania, po odbiorach technicznych, po zapłacie faktur wykonawcy ubiega się   u nas o refundację. Czyli tak jak mówiłam już do tej pory, do chwili obecnej na to zadanie nie zostały wydatkowane państwa środki, ponieważ dopiero 31 sierpnia został złożony wniosek o płatność pośrednią, częściową, na te 95 tys. zł, o czym mówiła już p. Majewska. Dopiero teraz ten wniosek będzie weryfikowany, czy te faktury zostały dobrze opłacone itd. cała kontrola administracyjna i w przeciągu ok. 2 do 3 miesięcy zostaną zrefundowane te środki finansowe, te 95 tys. i tak z każdym projektem. Tak jak mówiłam wcześniej, za ten drugi etap, jak w sierpniu przyszłego roku państwo złożycie wniosek o refundację,  nastąpi znów weryfikacja o płatność i refundacja środków za ten pozostały etap. Natomiast co do samej umowy, to umowa jest podpisana na kwotę dofinansowania na 400 tys. zł łącznie na te dwa etapy, na całe zadanie.
Przewodniczący p.Józef Gawrych:  dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli  nie ma pytań, to dziękujemy w takim razie za przybycie na dzisiejszą sesję, za przybliżenie nam tematu i przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad, czyli informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Drzycim. Proszę bardzo, pan Henryk Doliwka.
 
Ad.8.
 
Lek.med. Henryk Doliwka:  od listopada 2010 roku funkcjonujemy jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. W zasadzie zakres świadczeń oferowanych przez przychodnię się nie zmienił, czyli w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze pozostają bez zmian, czyli p. dr Wenerska oraz drugim lekarzem jestem ja. W chwili obecnej pomaga nam pani dr Wołowicz, która robi specjalizację z medycyny rodzinnej. W zasadzie będzie z nami w przychodni do końca tego roku. Jeżeli chodzi o personel średni, pielęgniarki również się nie zmieniły, również pozostała ta sama położna. Forma zatrudniania pielęgniarek nie uległa zmianie, pomimo, że wcześniej zapowiadaliśmy,  że będziemy próbowali przejść na kontrakty, na umowy cywilno – prawne, natomiast pielęgniarki nie bardzo chciały taką formę zatrudnienia, więc  pozostaliśmy przy umowach o pracę, jak do tej pory. Jeżeli chodzi o ginekologię, to tutaj zaszły pewne zmiany. Na początku były pewne problemy z ginekologią, ponieważ, gdy było przekształcenie, trzeba było składać dokumenty odnośnie kontraktów na ginekologię. Złożyliśmy te dokumenty jako stary podmiot, bo tak nam dział prawny w NFZ poradził, natomiast później odrzucono nasze dokumenty, nie dostaliśmy później kontraktu. NFZ przyznał się do błędu, ogłosił jeszcze raz konkurs, dlatego ginekolog zaczął przyjmować dopiero od marca.  Wcześniej świadczenia były wykonywane przez dr Nowackiego, w tej chwili mamy dwóch nowych ginekologów, przyjmują oni w dwa dni, w poniedziałki i we wtorki. Jednym z ginekologów jest dr Szolginia, drugim jest dr Kosowicz. Jeżeli chodzi o ginekologię, to myślę, że dostępność dla pań znacznie się polepszyła.  Godziny przyjęć, ponieważ dr Nowacki był bardzo zajęty, on często przyjmował w takich godzinach niedogodnych dla pań, w tej chwili są to godziny południowe, czy wczesno popołudniowe, także myślę, że jest to też wygodniejsze dla pacjentek. Jeżeli chodzi o jakieś inne zmiany, to jakichś rewolucyjnych zmian nie był. W zasadzie, jako nowa jednostka działamy od kilku miesięcy, ja myślę, że to wszystko będzie ewoluowało, czyli powoli będzie się zmieniało, mam nadzieję, że na lepsze. Czekam na jakieś uwagi, pytania, odnośnie funkcjonowania w przyszłości.
 
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: dziękuję bardzo, jeżeli są jakieś pytania do p. Doktora to proszę bardzo. Wszyscy wiedzą o co chodzi, wszyscy zadowoleni, wszyscy zdrowi, tak? To dziękuję bardzo w takim razie. Ten punkt był typowo informacyjny, po prostu wynikał z planu pracy rady, tym bardziej, że były zmiany przekształceniowe, w związku z tym chcieliśmy być jako radni na bieżąco. Dziękuję bardzo, za przygotowanie, za przybycie.
 
 
 
Ad.9.
                                    
Przewodniczący p.Józef Gawrych: przystępujemy do punktu 9. Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Proszę bardzo pan Wójt.
P. Wójt: jak co roku sprawozdanie z wykonania budżetu do półrocza Wójt przedkłada Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Tym razem też takie opracowanie zostało sporządzone. Każdy z państwa miał możliwość zapoznania się szczegółowo z tym sprawozdaniem. Na komisjach odbywały się dyskusje, pytania. Staraliśmy się na nie wyczerpująco odpowiedzieć. Gdyby ewentualnie jeszcze dzisiaj jakieś pytania miały być, to proszę bardzo. Jeśli chodzi  o szczegóły, to są zawarte właśnie w tym zarządzeniu. Dziękuję.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zadać pytanie do pana Wójta, albo do pani Skarbnik. Skoro nie ma pytań, proszę radnego pana Zygmunta Wycinka o wyrażenie opinii  Komisji ds.. Budżetu i Finansów.
Radny p. Zygmunt Wycinek: Komisja ds. Budżetu i Finansów na wczorajszym posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu zaI półrocze 2011 roku, sześcioma głosami za przy jednym wstrzymującym się.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chciałby z pań, panów zabrać głos w tej sprawie? Sprawa była szeroko omawiana na każdej z komisji, także mogliśmy się wypowiedzieć wszyscy. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Uchwały w tej sprawie podejmować nie musimy.
 
O 1450 przewodniczący rady gminy zarządził 5 min przerwy. O godzinie 1455 przewodniczący p. Gawrych wznowił obrady po przerwie.
 
Ad.10.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: wznawiam obrady po przerwie. Przystępujemy do punktu 10, czyli podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu. Proszę bardzo, po raz kolejny o  wprowadzenie do tematu  p. Wójta.
P. Wójt: projekt uchwały w powyższej sprawie wprowadzany jest po raz kolejny i  po raz kolejny tylu szczegółów nie trzeba tu Państwu przytaczać. Myślę, że sprawa jest na tyle jasna i oczywista, że wolą moją jest to, by zbyć tę nieruchomość, która w tej chwili jest pusta, nie służy nikomu, a czas działa na niekorzyść tej nieruchomości. Motywowałem to również tym, że nasz skromny budżet byłby zasilony kwotą, która ewentualnie otrzymana z tej nieruchomości mogłaby spowodować kolejne kroki do realizowania inwestycji rozpoczętych,a których zakończenia trzeba dokonać. Motywy, oprócz tych stricte finansowych, są również takie, że wynajmowanie budynku, który nie spełnia wymogów, które mogłyby zagwarantować wynajmującym zamieszkanie w nim, czyli gmina byłaby zmuszona do zainwestowania kolejnych pieniędzy, których, jak wiadomo, ciągle brakuje. Dlatego uważam, że zbycie  nieruchomości jest w interesie naszej gminy i po raz kolejny wnoszę o to, by tę nieruchomość przeznaczyć do sprzedaży. Wiadomo, ze koniunktura na sprzedaż nieruchomości bywa różna, raz lepsza raz gorsza, ale patrząc na to z perspektywy czasu nieruchomości aż tak bardzo nie tanieją. Dzisiejsza decyzja byłaby, uważam rozsądnym rozwiązaniem. Są firmy, które w odpowiednim czasie pozbyły się zbędnego majątku, co umożliwiło im funkcjonowanie. Takim najlepszym przykładem jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, która sprzedała, nie wiem czy połowę, ale coś koło tego, majątku, który był jej zbędny, co umożliwiło funkcjonowanie i funkcjonuje dzisiaj w dobie obecnej. Podobnie zrobił dawny SKR, który sprzedał swoje zbędne nieruchomości, które też umożliwiły mu dotychczasowe funkcjonowanie w gospodarce rynkowej. Dlatego sprzedaż akurat tej konkretnej nieruchomości, którą uważam dla naszego społeczeństwa jako nieruchomość zbędną, ponieważ funkcję, jaką ten dom spełniał kiedyś, w tej chwili  nie wymaga pełnienia takiej funkcji, ponieważ wszyscy, którzy są  w naszej gminie potrzebni, dla których ewentualnie takie mieszkanie było dawno temu przygotowywane, nie wymagają te osoby już, jakby zabezpieczenia mieszkań. Mamy mieszkania, które w tej chwili z końcem września zostaną zwolnione w ośrodku zdrowia, są to dwa mieszkania, które zajmowała, do tej pory pani dentystka, a które z końcem września zostaną zwolnione, ale ich przeznaczenie też może być ściśle określone zgodnie z uchwałą rady gminy. Dlatego, jeśli byłaby taka konieczność zabezpieczenia jakiegoś mieszkania dla osoby, która jest nam na terenie naszej gminy niezbędna, to takie dwa mieszkania za chwilę będą wolne i tego domu, o którym w tej chwili mówię, nie potrzeba ani remontować, ponosić kolejnych wydatków, ani też wynajmować komukolwiek. Dlatego jeszcze raz proszę państwa o odpowiedzialne potraktowanie tej sprawy, że dla społeczności naszej gminy sprzedaż tej nieruchomości będzie korzyścią. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo panu Wójtowi. Proszę o opinię Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Radna p.Wanda Wyłupska: Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu w wyniku głosowania: 3 głosy za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo, przystępujemy do dyskusji, przed podjęciem głosowania. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos.
 Radny p.Zygmunt Wycinek: po pierwsze gmina nie jest w takiej sytuacji, jak największe podmioty gospodarcze na terenie Drzycimia, czyli Gminna Spółdzielnia i Spółdzielnia Usług Wielobranżowych by wyprzedawać swój majątek, by móc dalej funkcjonować. Te podmioty gospodarcze, z różnych to względów, o których może i też trochę wypada powiedzieć, musiały tak postąpić. Gminna Spółdzielnia z tego powodu, że uwolniono handel, co było prawidłowym działaniem w nowej Polsce i konkurencja na rynku handlu spowodowała, że podmioty tego typu coraz słabiej funkcjonują i muszą szukać innych rozwiązań by jeszcze istnieć, by móc dalej działać. Z kolei Spółdzielnia Usług Wielobranżowych, jako firma usługowa mimo odprowadzania kilkudziesięciu tysięcy złotych podatku, usług na terenie gminy nie wykonuje i niestety również zmuszona jest wyprzedawać majątek, którego ma zbyt dużo w stosunku do wysokości zatrudnienia i do obrotu. To tyle, jeżeli chodzi o porównanie pana Wójta. Natomiast gmina, jak mówiłem, na pewno w tym momencie takiej potrzeby nie ma. Ja odczuwam, że jest to osobista sprawa pana Wójta, który sobie postawił za priorytet nie wynająć tegoż mieszkania weterynarzom. Tak to osobiście odbieram.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo, kto chciałby zabrać głos w dyskusji, proszę bardzo. Proszę, pan radny Kaszubowski.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: ja byłem przeciwny, jestem przeciwny, nawet proponowałem panu Wójtowi, żeby wpisał klauzulę cenową, żeby nie poszło to w drugim przetargu, powiedzmy za parę złotych. Proponuję przełożyć przetarg na boisko wielozadaniowe na przyszły rok. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo.
P. Wójt: ten przetarg będzie robiony w tym roku, po to, żeby firma, która ewentualnie podpisze umowę, będzie mogła jesienią rozpocząć jakiekolwiek prace. Rozliczenie końcowe będzie z końcem lipca, ale jeżeli my ogłosimy za chwilę przetarg, to musimy mieć zapewnione środki na realizację tego zadania. Także te pieniądze, które byłby ze sprzedaży, umożliwiłby nam podpisanie umowy i firma, która wygrywa przetarg na całość dokończenia zadania, rozpoczyna już jesienią te prace, które można. Być może udałoby się wstawić okna i wtedy pracować wewnątrz. To jest realna sytuacja i tak pani kierownik mówiła, że ten przetarg można zrobić od razu, a rozliczenia dokonać w przyszłym roku. Także tu nie mówmy, że w przyszłym roku będziemy organizować dopiero przetarg. To będzie zbyt krótki czas, żeby doprowadzić do finału to zadanie.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Zanim oddam głos radnemu p. Podlejskiemu, jeszcze raz p. Kaszubowski.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: panie Wójcie, wiadomo, ze jesienią są najdroższe ceny. Pracujemy kupę lat na tym terenie i wiemy, że przedsiębiorcy stawiają na jesień najwyższe ceny. Tak, jak zaproponował tu radny Wycinek, w styczniu ogłosić przetarg i wtedy jeszcze ta praca mogłaby od marca się zacząć, a może i nawet w lutym, bo różne są anomalia pogody. Okna można wstawiać przy zerowej temperaturze.  Nie musi to być robione w tym roku na siłę, żeby wydać pieniążki o wiele większe niż w styczniu.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję,
P. Wójt: w tym roku była zagwarantowana pewna kwota pieniędzy, którą należałoby wydatkować. Te pieniądze, które są w tej chwili,  są przeznaczone na te zadanie i gdyby rozpocząć w tym roku jakiekolwiek prace, można by było z tych pieniędzy skorzystać i zapłacić przejściową fakturę dla wykonawcy, z której na pewno byłby zadowolony po to, żeby zakupić towary na dalszy ciąg prac i do tego trzeba zmierzać.
 
Przewodniczący : Chciałbym tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby nie mieszać tych dwóch spraw. Jedna sprawa, to jest sprawa sprzedaży tego domu i ewentualnie na co te środki mogłyby  być przeznaczone. Teraz mówimy wyłącznie o uchwale na sprzedaż budynku na ul. Dworcowej. Proszę bardzo, p. radny Podlejski.
Wiceprzewodniczący Rady p.Dariusz Podlejski: nie mogę się zgodzić z tym, żeby odłożyć sprawę do przyszłego roku, ponieważ jeżeli znowu odłożymy tę sprawę, dotyczącą wynajmu bądź sprzedaży budynku, to będzie on niszczał. Zbliżą się kolejny sezon zimowy   i dlatego też, przy całej nieprzychylności pana Wójta do sprawy związanej   z wynajmem budynku weterynarzom. Moim zdaniem, mimo wszystko powinniśmy udostępnić im budynek do zamieszkania. Powinien on dawno już być udostępniony. Mówiliśmy o tym na pierwszych sesjach w tym roku i byłoby dzisiaj po sprawie. Za chwilę będą wolne mieszkania w ośrodku zdrowia, może należałoby się pokusić o sprzedaż tych mieszkań.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Kto chciałby jeszcze zabrać głos?
P. Wójt: jeżeli chodzi o sprzedaż lokali w budynku ośrodka, to jest to niemożliwe w tej chwili, dopóki jest tam ośrodek, nie wyodrębnia się  lokali, jako oddzielne lokale na sprzedaż. Ten budynek, który jest budynkiem samodzielnym, tylko on nadaje się ewentualnie do wydzielenia i sprzedaży.
Radna p. Elżbieta Babińska: chciałam tylko wspomnieć o tym, ze w sierpniu minęły dwa lata, jak wyprowadził się dr Czuryłło z tego mieszkania i jest to, uważam, niegospodarnością, aby przez dwa lata tego domu nie zagospodarować. On będzie stał i niszczał  w dalszym ciągu jeśli nie zostanie wynajęty. Moim zdaniem należy go jak najszybciej komuś wynająć, żeby ktoś zajął się tym domem i zadbał o niego.
Radny p.Zygmunt  Wycinek: uważam również, że nie leży w interesie gminy, aby sprzedawać w centrum Drzycimia działki o powierzchni 0,5 ha. W tej chwili jak widzę w projekcie uchwały, budynek jest usadowiony łącznie na 0,51 ha z działkami przyległymi. Przy wartości działek budowlanych, jakie w tej chwili osiągają, to jest ok. 35 zł/m2. Tutaj byłoby niekorzystne sprzedawać jednemu właścicielowi, jeżeli chodzi o sprzedaż jednemu nabywcy. Przeznaczenie te działki mogły już mieć wcześniej inne. Przypomnę, ile zapłaciliśmy za grunt pod Orlika. Możliwość była inaczej tegoż Orlika pobudować, częściowo na własnych działkach. Niemniej wracając do sprawy uważam, iż nie powinniśmy tego budynku sprzedawać, a Wójt powinien go jak najszybciej go udostępnić najemcom.
 
Sołtys p. Belt: jeżeli nie będzie weterynarzy, to kto zapłaci za ich dojazd do rolnika ?
 
p. Wójt: proszę państwa, państwo weterynarze mają ładnie wyremontowane przez gminę  mieszkanie. Mają również możliwość przyjmowania małych zwierząt w budynku  ośrodku zdrowia. W piwnicy mają przygotowany gabinet dla małych zwierząt. Nie muszą się martwić o ogrzewanie. Jest to w pewnym sensie wygodne, mieszkać na wsi i nie martwić się o ogrzewanie. Poza tym, jeżeli te mieszkanie, które w tej chwili wynajmują jest dla nich za małe, to możemy jedno lub nawet dwa mieszkania, te które sąsiadują z nimi im przeznaczyć, skoro nie mają jakby miejsca. Nie wiem, po co jest weterynarzom potrzebny dom, który tam stoi, czy to umożliwi łatwiejsze dotarcie do pana?  Mieszkanie, które w tej chwili zajmują, jest gminne. Oni płacą za czynsz stosunkowo bardzo niewielkie pieniążki. To, czy oni będą nadal tutaj pracować czy nie, to nie zależy od tego, czy się przeniosą do tego budynku, który w tej chwili wymaga remontu wewnątrz, naprawdę poważnego remontu. My jako gmina nie mamy pieniążków, by wyremontować ten budynek od wewnątrz i ponoszenie kolejnych nakładów na remontowanie tego budynku jest według mnie marnotrawieniem społecznych pieniędzy.
Wiceprzewodniczący p.Dariusz Podlejski: słuchając wypowiedzi sołtysa chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jest to głos dotyczący dobrej opinii, jaką mają państwo świadczący usługi weterynaryjne. Temat był bardzo szeroko omawiany na komisjach, ja proponuję w tym momencie zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania. Jest to wniosek.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: pan radny zgłosił wniosek zamknięcia dyskusji, jest to wniosek formalny, w związku z tym, kto jest za tym, aby zamknąć dyskusję w tej sprawie, proszę bardzo. 14 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo, w związku z tym przystępujemy do głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18  w Drzycimiu. Projekt uchwały przeczyta pan wiceprzewodniczący.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski odczytał zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: zanim przystąpimy do głosowania jeszcze jedna kwestia formalna. Pamiętamy wszyscy ten projekt uchwały. Tą sprawą zajmowała się nie tylko Komisja ds. Rolnictwa, ale i Komisja ds. Budżetu, ponieważ wiązało się to z finansami, w związku tym, zanim jeszcze będziemy głosować, jeszcze opinia Komisji Budżetu, p. radny Zygmunt Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: Komisja ds. Budżetu i Finansów projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu zaopiniowała negatywnie przy 2 głosach za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym się.
 
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie ( 4 głosy za, 8 głosów przeciw, 3 radnych się wstrzymało). Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu nie została przyjęta przez Radę Gminy, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad.11.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych Przystępujemy do punktu 11, czyli podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim. Do tematu wprowadzi pan Wójt.
 
P. Wójt: na terenie naszej gminy pojawiła się firma, która jest zainteresowana postawieniem kilku siłowni wiatrowych, które mogłyby ewentualnie na terenie naszej gminy mieć swoje miejsce. W związku z tym, że należy rozpocząć od zmian w Studium, ta firma bierze na siebie koszt opracowania zmian, a my jako gmina podejmując uchwałę będziemy mogli skorzystać z ich inwestycji i swoje potrzeby ująć w tym Studium. Obecne  Studium obowiązuje od 24 kwietnia 2001 roku i w tej chwili należałoby uaktualnić dane, które w takim Studium są zawarte. W związku z czym bezkosztowo moglibyśmy skorzystać z tej sytuacji.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: zaczniemy od opinii komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, która zajmowała się tą sprawą. Proszę bardzo, pani przewodnicząca radna Wyłupska.
Radna p.Wanda Wyłupska: nasza Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim, w wyniku głosowania: 6 głosów za i 1 wstrzymujący się.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Kruczyński.
Radny p.Wojcieh Kruczyński: panie Wójcie, dlaczego w tym Studium jest ujętych aż 17 wiatraków na terenie sołectwa Biechówko, a na pozostałej części gminy, praktycznie chyba tylko w Gródku są 2 wiatraki? Co jest przyczyną takiej kumulacji w jednym miejscu siłowni wiatrowych?
p. Wójt: było organizowane spotkanie latem dla wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców zainteresowanych tą sprawą. Była okazja, żeby przyjść, dlaczego tak jest, bo to nie ja te lokalizacje wskazałem, to nie ja jestem inwestorem. Odpowiadając na pytanie, te lokalizacje wybrała firma, wybrali specjaliści, którzy jakimiś powodami się kierowali, żeby tam umieścić daną siłownię wiatrową. Przede wszystkim Natura 2000, która w części naszej gminy uniemożliwia powstanie takich siłowni wiatrowych, wymusiła lokalizację w innych miejscach. Tak jak mówiłem na komisjach, te propozycje posadowienia tych siłowni nie są do końca ostateczne, bo my przystępując do opracowania Studium jakby dopiero rozpoczynamy proces analizowania czy te lokalizacje będą w zgodzie z naturą, w zgodzie z mieszkańcami i w zgodzie ze wszystkimi innymi prawnymi aspektami tego przedsięwzięcia. Także to, że w okolicy Biechówka akurat jest tyle tych lokalizacji, nie wiem czy do końca one tam zaistnieją. Na dzień dzisiejszy jest zbyt daleko idącym stwierdzeniem, że tam będzie tyle tych wiatraków.
Radny p.Wojciech Kruczyński: co oprócz tych siłowni wiatrowych zostanie jeszcze ujęte   i jakie korzyści przyniesie Studium poszczególnym sołectwom, ponieważ my o tym nic nie wiemy, nie zostały przygotowane nawet jakieś wstępne zarysy tego Studium.
P. Wójt: trudno mi jest tak tutaj odpowiedzieć krótko, bo nie chciałbym się specjalnie tutaj rozwodzić na temat Studium.  Co powinno być w tym dokumencie, na czym polega opracowanie, kto to robi i na jakich podstawach itd. Żeby się w to zagłębić, to należałoby zorganizować oddzielne spotkanie, żeby faktycznie wyjaśnić wszystkie aspekty powstawania Studium. Tu obecny pan Przewodniczący, kiedyś wójt, robił coś takiego dla gminy Drzycim i wie, że jest to proces, raz długotrwały, dwa szerokie opracowanie dotyczące różnych aspektów życia musi się w tym wszystkim zmieścić. To jest wstęp do bardziej szczegółowych planów. Także jest to program planistyczny, który dotyczy określonego terenu, w tym wypadku całego terenu Gminy Drzycim. Na przykład teren szczegółowego planu zagospodarowania miejscowości Krakówek  dotyczy to praktycznie jednej działki, to już trwa prawie dwa lata, a Studium jakby bardziej ogólnie określa te wszystkie parametry. Korzyścią jest to, że my nie płacimy za przygotowanie tego dokumentu.
Radny p.Wojciech Kruczyński: kto będzie brał udział w tworzeniu tego studium, ponieważ ja nie byłem w tych latach w radzie, ani nie mam takiej wiedzy.
P. Wójt: Taki plan sporządza planista, urbanista, wiele innych osób, które będą proszone o opracowanie jakichś bardziej szczegółowych analiz dotyczących poszczególnych dziedzin.  Projekt studium będzie konsultowany z mieszkańcami.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dopowiem jeszcze dla uspokojenia sumień, że takich rzeczy nie można bez konsultacji podjąć. Jest cała skomplikowana procedura, tak jak p. Wójt mówił. Nie wiem czy ta procedura rozpocznie się strategicznie od oceny oddziaływania na środowisko. Generalnie Studium nie jest prawem miejscowym. Prawem miejscowym jest aktualny   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do 94 albo 96 roku obowiązywały gminne plany zagospodarowania przestrzennego i one uważam spełniały swoją rolę. Na tej podstawie nie trzeba było ponosić kosztów związanych z wydawaniem  decyzji o warunkach zabudowy, także jeżeli miejscowego planu nie ma, zastępuje go właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i z niego wtedy mogą ewentualnie wynikać projekty czy plany dotyczące powstawania miejscowych planów. Także myślę, że powinniśmy się cieszyć, że ktoś nam to zasponsoruje, bo to nie są tanie rzeczy. Z drugiej strony była mowa też o Naturze 2000. Oczywiście  Natura 2000 nam pewne rzeczy blokuje, z tym że to nie jest tak, że w tej Naturze 2000 nie można nic robić. Opiniuje te sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i po prostu nie wyraża zgody na takie inwestycje, bo samo to, że coś jest w Naturze 2000 nie zabrania, to są po prostu jakieś tam wskazania dotyczące ochrony, szczególnie to jest dyrektywa ptasia, są wskazania dotyczące ochrony zwierząt w tym przypadku, bo to jest dyrektywa siedliskowa i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska tak to interpretuje, że dzięki temu będzie chronił ptaki. Od strony drogi Drzycim – Jastrzębie te ptaki będą chronione, od strony drogi w kierunku Biechówka te ptaki nie muszą być chronione. Zajmie im to minutę albo dwie, ale tak to po prostu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska interpretuje. Takie jego prawo i z tym się trzeba zgodzić. Myślę, że tutaj też wiele inicjatyw cennych zostało zaprzepaszczonych, ale Regionalny Dyrektor takie prawo po prostu ma.  Myślę, że tu wyjaśniliśmy sobie wszystkie sprawy, w związku z tym proszę o przeczytanie projektu uchwały przez pana Wiceprzewodniczącego.
Wiceprzewodniczący p.Dariusz Podlejski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny Drzycim.
Przewodniczący p. Józef Gawrych: dziękuję bardzo, w związku z tym przystępujemy do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminny Drzycim. 
 Głosowanie: 13 głosów za przyjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące się.
Uchwała Nr IX/32/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad.12.
 
Radny p.Jerzy Krüger – przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na ławnika przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący p. Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Tutaj należy nadmienić, że wybór ławnika odbywa się w głosowaniu tajnym. Także musimy całą procedurę głosowania tajnego przeprowadzić. W związku z tym musimy najpierw wybrać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: p. Elżbietę Babińską, Wandę Wyłupską i Tadeusza Adrycha. Podani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji. Przegłosowano proponowany  skład komisji skrutacyjnej. Głosowanie: 12 głosów za proponowanym składem komisji, 3 głosy wstrzymujące się.
Radna p.Elżbieta Babińska:  kartę do głosowania wszyscy państwo otrzymali. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” odpowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.
 
Odbyło się głosowanie.
 
O godz. 15­­­­­40 przewodniczący Rady Gminy w Drzycimiu p. Józef Gawrych zarządził przerwę na sporządzenie protokołu przez komisję skrutacyjną.
 
Po  przerwie, o godz. 1545 przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
 
Radna p.Elżbieta Babińska  przedstawiła protokół komisji skrutacyjnej z wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydatka na ławnika pani Anna Gajewska  została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu.
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Gratulujemy pani Annie Gajewskiej. W związku tym przystąpimy do przedstawienia projektu uchwały w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady p.Dariusz Podlejski odczytał projekt uchwały  w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012-2015
Niektórzy radni mieli wątpliwości co  do konieczności przeprowadzenia głosowania, ponieważ głosowanie tajne  w tej sprawie miało miejsce przed sporządzeniem uchwały, jednak  Sekretarz Gminy, p. Sośnicka rozwiała wszelkie wątpliwości. Wytłumaczyła, że było to tajne głosowanie, a teraz trzeba wybór stwierdzić w formie uchwały.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych:  głosuje się w głosowaniu jawnym wszystkie uchwały, stąd taka procedura. To nie ma przełożenia czy ktoś głosował za czy przeciw, bo tu już głosujemy nie za człowiekiem, tylko za uchwałą. Przystępujemy do głosowania.
W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Nr  IX/33/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2012-2015 ( 15 głosów za przyjęciem uchwały). Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad.13.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji  Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Do tematu wprowadzi p. Zygmunt Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: na posiedzeniu w dniu wczorajszym Komisja ds. Budżetu i Finansów przyjęła uchwalę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Jako swój autorski, chociaż projekt był przygotowany wcześniej, natomiast formalnie Komisja to potwierdziła. Zgodnie z regulaminem ten organ,  jest właściwy do zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych. Przy okazji dodam od siebie, że wiem to po szkoleniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jest jeszcze jedna rzecz, w tej chwili już jasna, że najwyższym organem na terenie gminy jest Rada Gminy. Więc jeżeli Rada Gminy by w dniu dzisiejszym wprowadziła taki punkt do porządku obrad, nad tym debatowała, wypracowała projekt, następnie go przegłosowała, byłby on uchwałą, której nikt by nie podważył, na pewno nie organ nadzoru. Rada Gminy jest organem o najwyższej kompetencji. Komisje, 4 radnych, czy wójt mają niższe kompetencje  niż Rada Gminy, gdyby to była odwrotna droga postępowania, taki projekt uchwały mógłby być wypracowany, może być przegłosowany, może być przyjęty i wprowadzony do obrotu prawnego. Niemniej, bo wczoraj takie uwagi były, dlatego tutaj wyjaśniam, odnośnie tego że niezgodnie z inicjatywą uchwałodawczą ten projekt uchwały zostaje wprowadzony do porządku dzisiejszej sesji. Komisja ds. Budżetu i Finansów przyjęła na siebie inicjatywę uchwałodawczą, wobec czego przedstawiam teraz ten projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu .
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji  w tej sprawie.
Radny p .Edmund Szymczak: w poprzedniej uchwale wystąpiły zawirowania na temat powiadamiania rodziców. Dziś jest sytuacja taka, że poczta ogłosiła, że można jednym nazwiskiem i dwoma imionami adresować listy, chciałbym jednak, żeby w tej uchwale znalazł się zapis, że wójt oddzielnie powiadamia każdego rodzica lub opiekuna.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: głos jest o tyle cenny, że wiemy o co chodzi,    z tym że ja bym proponował, żeby jednak nie dopisywać tak literalnie, bo to wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Tak samo tutaj też jest w tekście o powiadamianiu rodziców o zamiarze likwidacji. Ja myślę, że mieliśmy poligon doświadczalny dobry w tej sprawie i myślę, że tutaj podkreślać tego specjalnie nie potrzeba. Trudności redakcyjne byłby, żeby wpisać to w pkt 4. Myślę, że raczej przyjmiemy taki głos w dyskusji, żeby zmotywować pana Wójta, żeby po prostu tej sprawy nie przegapił, tak panie radny?
Radny p. Edmund Szymczak: mam wątpliwości, mówię o tym wprost. To się działo w Urzędzie.
P. Wójt: jest pan członkiem Komisji Rewizyjnej, może pan sprawdzić, czy faktycznie w odpowiednim momencie rodzice zostali poinformowani.
Radny p. Edmund Szymczak: z ostrożności to mówię.
Radny p.Józef Gawrych: pan Wójt się zobowiązuje, że się przyłoży do tej spraw. Po prostu się nie pisze rzeczy oczywistych w uchwałach, ponieważ wtedy mogłaby mieć błędy formalne, także piszemy tylko to, co musi i powinno w niej być, także jeszcze raz bym apelował o to, by jednak mimo wszystko nie wprowadzać tych zmian, bo może po prostu namieszać w tej uchwale. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Temat był szeroko wałkowany, także myślę, że każdy wie o tej sprawie dużo. W takim razie, skoro nie ma już głosów w dyskusji, to przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały  o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w brzmieniu, którą przedstawił przedstawiciel wnioskodawcy, czyli Komisji ds. Budżetu i Finansów.?
Głosowanie: za  przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 5, 1 głos wstrzymujący się.
Informuję, że uchwała Nr IX/34/2011 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu została przyjęta większością głosów przez Radę Gminy. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ad.14.
 
Przystępujemy do punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
P. Wójt: tak tytułem wprowadzenia, bo proponuję zmiany do projektu uchwały  a te zmiany trzeba potraktować w tej chwili już jako moją autopoprawkę, ponieważ projekt wcześniej przedstawiony nie znalazł państwa akceptacji. W związku z czym, kwota którą zaplanowaliśmy tutaj w tych zmianach do budżetu, po prostu musi być wycofana. W związku z tym, w uzasadnieniu, w punkcie 1, gdzie dział 700 jest Gospodarka mieszkaniowa, trzeba będzie zmniejszyć te dochody o kwotę 176 tys. 700 zł, ponieważ sprzedaż tej nieruchomości nie będzie miała miejsca. Co za tym idzie, jeżeli  nie mamy tego dochodu, to nie mamy również wydatku i to w pkt 10 dział 926 – Kultura fizyczna rozdział 92 601 – Obiekty sportowe. Tę kwotę należy zdjąć, a  co za tym idzie nie będzie ta kwota przeznaczona na budowę wielozadaniowych boisk sportowych. I może oddam tutaj głos pani Skarbnik, bo nie chciałbym tutaj państwa wprowadzać w błąd, bo jest jeszcze jedna sprawa.
P. Skarbnik: jeszcze na wczorajszej komisji  była też taka sugestia, żeby w pkt 6 dział 801 Oświata i wychowanie, gdzie się zwiększa kwotę na wynagrodzenie dla nauczycieli, żeby w rozdziale Szkół Podstawowych dopisać „ wynagrodzenia osobowe dla pracowników w Zespole Szkół Oświatowych w Drzycimiu”, żeby sprecyzować jakiej szkoły podstawowej to dotyczy. Może przybliżę od początku te wszystkie zmiany, bo w świetle tego, co pan Wójt przed chwilą powiedział zmieni nam się dosyć dużo rzeczy. Począwszy może od pierwszej strony, tu gdzie mamy §1 otrzymuje brzmienie Dochody budżetu gminy w wysokości, mieliśmy 14 697 737 zł 39 gr. Oczywiście musimy od tej kwoty odjąć te 176 tys. 700 zł, więc będzie to kwota 14 523 037 zł 39 gr. Patrząc dalej, dochody bieżące pozostały bez zmian, Dochody majątkowe również musimy zmniejszyć o te 176 tys. 700 zł, więc będzie kwota 1745 517 zł. §2 Wydatki budżetu gminy w wysokości i będzie teraz to kwota 15 016 156 zł 39 gr. Czyli również pomniejszona o te 176 tys. 700 zł. patrząc dalej, wydatki  bieżące 12 583 854 zł 39 gr., z tego wynagrodzenie pochodne od wynagrodzeń 6 122 184 zł 26 gr., dotacje 480 156 zł, obsługa od długu jednostek samorządu terytorialnego 275 500 i pkt 2 wydatki majątkowe, teraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały to należałoby wykreślić, bo tej tabeli w ogóle nie będzie, bo nic w wydatkach inwestycyjnych nie zmieniamy. Kwota 2 609 002 zł będzie 2 432 302 zł, więc znowu pomniejszona o te 176 700 zł i  inwestycyjne 2 432 302 zł. Przechodząc do uzasadnienia w planie dochodów dokonano następujących zmian. Pkt 1 w ogóle nie będzie, więc zaczynamy od pkt 2 w dz. 758 Różne rozliczenia w rozdz. 758 14 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 30 000 075 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w zeszłym roku. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 801 95 Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 132 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych  i Egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku, ds. awansu zawodowego nauczycieli. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 926 01 Obiekty sportowe, zgodnie z podpisaną umową dotacji na dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Drzycim na kwotę 500 000 , zwiększa się §6330, dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizacje inwestycji, zakup inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 166 667 zł. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć: dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. Infrastruktura  wodociągowa i sanitarna wsi, zwiększa się §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł na zadanie polegające na konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Dólsk. Przedmiotowe prace zostały nałożone na gminę Drzycim decyzją Starosty Świeckiego z 06 lipca 2011 roku. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 2 drogi publiczne i gminne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 10 000 zł. Zwiększa się §4300, zmniejsza §4210 w związku z niewystarczającymi środkami na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 795 Pozostała działalność zwiększa się §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł na materiały związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków komunalnych. Zwiększa się również §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 17 000 zł na bieżące remonty budynków komunalnych. W dz. 750 Administracja publiczna rozdz. Urzędy Miast, Gmin  i miast naprawach powiatu zwiększa się §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5000 na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna boiska Orlik. Zachodzi konieczność zwiększenia §4210 Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000 zł, z uwagi na wzrost cen oleju opałowego. Zwiększa się również §4270 Zakup usług remontowych,  o kwotę 2000 zł, ponieważ wystąpił nieplanowany wydatek związany z naprawą drzwi wejściowych do budynku urzędu, które z powodu warunków atmosferycznych uległy zniszczeniu, a także nieplanowany wydatek związany  z naprawą dachu na budynku urzędu, gdyż występowały zacieki. Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 757 02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30 000 z uwagi na wzrost stóp procentowych. Dz. 801 zwiększa się o łączną kwotę 95 974 zł do rozdz. 801 01 Szkoły podstawowe dodaje się 67 500 zł  z przeznaczeniem na  wynagrodzenie osobowe pracowników w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Do rozdz. 801 10 Gimnazja, dodaje się  kwotę 28342 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdz. 801 95 Pozostała działalność - dodaje się kwotę 132 zł zgodnie z decyzją Wojewodyz przeznaczeniem na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnychi Egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku ds. awansu zawodowego nauczycieli. W dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 2000 zł do rozdz. 852 13 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dodaje się tę kwotę 2000 na opłacenia składek zdrowotnych stanowiący wkład własny gminy. Obowiązek nałożył na gminy zapis art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. finansowaniu w 20% kosztów realizacji wypłat zasiłków stałych oraz kosztów opłacenia składki na świadczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki. W rozdz. 852 19 Środki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między§ w wysokości 400 zł przeznaczonych na realizację umów zleceń za sprzątanie biur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 1500 zł z przeznaczonych na zakup energii. W dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o 5000 zł środki na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 900 02 Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 1000 zł i przenosi do rozdz. 010 10 §4300 na zadania polegające na konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Dólsk. Do rozdz., 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dodaje się kwotę 14 000 na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. Zwiększone wydatki spowodowane są zwiększoną ilością wyłapanych i utrzymanych w schronisku psów. W pkt 10 też wystąpią zmiany. Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 926 01 Obiekty sportowe, i teraz nie będzie, zwiększa się o kwotę 176 tys. 700, to należałoby wykreślić, aż do Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu i do rozdz. 826 05 Zadania w zakresie kultury fizycznej dodaje się kwotę 5 900 na funkcjonowanie boiska Orlik. Czyli planuje się zakup plastronów, znaczników, chorągiewek, pompki do piłek, siat do tenisa ziemnego, stojaków na rowery, gaśnic, tabliczek instrukcji, apteczki, tablicy informacyjnej, ławek do szatni, wieszaków i sprzętu do monitoringu, zabezpiecza się również środki na usługi telefonii komórkowej i dostęp do sieci Internet. Nie będzie już tego zdania: „Aktualizuje się również załącznik dotyczący planu finansowego i inwestycji”, ponieważ jego w ogóle nie będzie. Co za tym idzie, również nie będzie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ te zmiany tego nie wymagają. W uchwale WPI miały się zmienić środki na inwestycje, jeżeli ich nie zwiększę, na budowę wielozadaniowych boisk, to nie zasadnym jest, żeby w ogóle ona była podjęta. No i oczywiście, tak jak mówiłam jeszcze w tabelach zmienią się kwoty. Jakbyśmy spojrzeli na nasz pierwszy załącznik w planie dochodów, przed zmianą, wiadomo, będzie ta sama kwota, zmiana to nie będzie już 373 574 zł, będzie pomniejszona o te 176 700. Czyli  będzie 196 874 i po zamianie dochody będą wynosiły 14 523 037 zł 39 gr, i te zmiany mają również odzwierciedlenie na załącznik nr 2, czyli Zmiany w planie wydatków, zmiana to będzie 176 874 zł, czyli pomniejszone już o te 176 700 zł no i po zmianie będzie to 15 016 156 zł 39 gr.,  a załącznika 3 nie było, tak jak mówiłam już wcześniej.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: dziękuję bardzo. Właściwie jest to zbieżne     z tym, co Komisja Budżetu i Finansów proponowała i poproszę przewodniczącego Komisji o opinię w tej sprawie.
Radny p.Zygmunt Wycinek: tak się składa, że Komisja ds. Budżetu i Finansów opiniowała inny projekt uchwały, dlatego zaopiniowała go negatywnie, gdyż tych autopoprawek nie było, chociaż Komisja ułatwiła zadanie panu Wójtowi wczoraj, przestawiając w trakcie posiedzenia punkt porządku obrad w sprawie wydania opinii do projektu uchwały, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej przy ul. Dworcowej 18, która do tego projektu uchwały wydała opinię negatywną, przez co później zawnioskowała o wykreślenie z budżetu dochodu ze sprzedaży nieruchomości i wydatku na budowę boiska przy 6 głosach za tym wnioskiem, jednym przeciwnym. Wnioskowała również o dopisanie w pkt 6, to co pani Skarbnik przed chwilą przedstawiła, wydatku uściślając jego kierunek na Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu, również przy 6 głosach „za” i jednym „wstrzymującym się”. Ponieważ projekt zmian w budżecie zaopiniowała negatywnie, takie wnioski zostały złożone. Później opinie do projektu uchwały ze zmianami Komisji, przyjęła pozytywnie 6 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”. Ten projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie, jest zupełnie taki sam, jak dzisiaj przedstawił pan Wójt po autopoprawkach.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Czyli generalnie po opinii negatywnej, opinia jest pozytywna. Proszę bardzo, dyskusja. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, czytać już nie będziemy projektu uchwały, pani Skarbnik go przeczytała, wszyscy mamy te projekty uchwał przed sobą. Jako radni mogliśmy wprowadzić poprawki, bo będziemy głosować tę uchwałę z poprawkami, jakie zostały naniesione jako autopoprawki pana Wójta.
Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok, w brzmieniu, które przedstawiła pani Skarbnik: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Informuję, że Uchwała Nr IX/35/2011 zmieniająca Uchwałę Nr V/13/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok   została przyjęta przez Radę Gminy w Drzycimiu, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ad.15.
 
P. Skarbnik: poprzednio Rada też podejmowała uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem  uchwały budżetowej z 19 sierpnia 2010 roku, jednakże ustawa  i to, że teraz pracujemy na WPF-ie  wymusiła pewne zmiany w załącznikach do uchwały. W poprzedniej uchwale w §3 były wymienione załączniki, podobnie jak jest w projekcie tej uchwały  i był pkt. 3 Zadania inwestycyjne na dany rok budżetowy, został on rozszerzony i brzmi on teraz: Wydatki majątkowe na dany rok budżetowy. Poza tym zmienił się pkt. 4, który brzmiał następująco: Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów i pkt. 5: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zostały one skreślone, ponieważ odzwierciedlenie mają w wieloletniej prognozie finansowej. Również pkt. 13 prognoza kwoty długu i spłaty na planowany ruch budżetowy i lata następne, ponieważ również ma on odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Pozostałe punkty, paragrafy pozostały bez zmian. Ten zabieg ma na celu po prostu zaktualizowanie załączników do projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? A przed tym jeszcze proszę o opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów, pan Radny Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
Radna p.Elżbieta  Babińska: może, jeśli nie będziemy czytać uchwały, a są tutaj sołtysi i mogą nie wiedzieć, może wspomnijmy tylko, co zmieniło się, chodzi mi tutaj o §2 pkt. 4 o tym, że w tym roku składamy do 30 września wnioski do  budżetu, tak?
Przewodniczący p.Józef Gawrych: tak. To było poprzednio i jeszcze poprzednio 15 października, w ostatnim było już 30 września;. Także przypominamy, to jest termin ważny dla wszystkich tutaj, dla nas też, bo też mamy prawo wnioskować do budżetu jako mieszkańcy. Termin składania wniosków na następny rok budżetowy – 30 września.
 Czyli przystępujemy głosowania projektu uchwały w sprawie określenia  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.                                
 Głosowanie: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr IX/36/2011  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ad.16.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek: panie przewodniczący, wysoka rado, wniosłem dzisiaj o to by w porządku posiedzenia został ujęty punkt o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim. Państwo większością głosów to zaaprobowali. W tej chwili przedstawiam podstawę tego wniosku, z czego wynika i dlaczego został złożony. Otóż proszę państwa, w lutym tegoż roku Rada Gminy w Drzycimiu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. 12 maja podjęła Uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Do wykonania uchwał został zobowiązany Wójt Gminy Drzycim. Uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nie została przez Wójta wykonana należycie. Skutkowało to tym, że Wojewoda w rozstrzygnięciu  nadzorczym mogła wykluczyć z obrotu prawnego Uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Konsekwencje takiegoż postępowania są następujące: finanse gminy w tym roku jak i w roku przyszłym zostały dodatkowo obciążone wydatkami z tytułu utrzymywania Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i wszystkimi kosztami, które są z tym związane. W uzasadnieniu projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, którą państwo przyjęliście dzisiaj, na własne uszy zapoznaliście się państwo z ilością dzieci i z ilością pracowników, co  w zestawieniu dla laika nawet jest już dowodem na to, ze przy takich płacach jakie dzisiaj funkcjonują na bazie karty nauczyciela, koszty tejże placówki są przeogromne i będą wyższe niż w roku 2010. Tutaj, no niestety, pan Wójt mówi, że jest ofiarą nieuczciwości rodziców. Tak wypowiadał się do prasy publicznej, gdyż wszyscy rodzice zostali powiadomieni. Z resztą na moje pytanie na sesji czerwcowej pan Wójt podobnie odpowiedział, że nie był świadom tego, iż nie powiadomienie każdego rodzica z osobna może skutkować w ten sposób, iż uchwała o likwidacji szkoły podstawowej może zostać uchylona. Przedstawiałem sprawę skreślenia jednego imienia na kopercie, co już powinno dać do myślenia w tamtym czasie. W tej chwili ja nie mam pewności czy pan Wójt powiedział prawdę odpowiadając na moje pytanie odnośnie stanu jego wiedzy na ten temat w czerwcu, gdyż dowiaduję się, że w sezonie grzewczym do Szkoły Podstawowej w Sierosławiu dowieziono kilkanaście ton węgla. Jeżeli pan Wójt wiedziałby, ze nie będzie szkoła dalej funkcjonowała, na pewno nie pozwoliłby na to by ten opał tam dotarł na kolejny sezon grzewczy, bo dla kogoż byłby tam ten węgiel dowieziony ja się pytam. Czyli domniemam, że pan Wójt działał wspólnie i w porozumieniu  z obrońcami szkoły, by ta placówka mogła dalej funkcjonować, natomiast przed prasą i społeczeństwem musiał się w jakiś sposób wybielić, gdyż samo to, że się organizuje zapas opału na kolejny sezon grzewczy, gdy rada gminy już takiego sezonu dla tej placówki już nie przewiduje, jest swego rodzaju nonsensem albo pewnością siebie, że placówka mimo wszystko będzie dalej funkcjonowała. To naprawdę daje do myślenia i w tym stanie rzeczy uważam, że konsekwencje pan Wójt z tego tytułu powinien ponieść, ponieważ konsekwencje finansowe dla budżetu gminy poniesiemy wszyscy, wszyscy mieszkańcy gminy Drzycim. W tej chwili już są problemy ze znalezieniem pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, o czym ostrzegaliśmy w miesiącu lutym. Gdy przesuwano przyjęcie tegoż budżetu z tego względu, że brakowało środków na pokrycie wydatków bieżących. W dniu wczorajszym dowiadujemy się, że pan Wójt z zabezpieczonych przez radę gminy pieniędzy, z uchwalonych w budżecie na rok bieżący na inwestycje na boisku wielozadaniowym, uszczuplił o 100 000 te środki bez wiedzy rady gminy. Miał takie prawo, ale domagał się, niejako szantażując radę gminy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu, by te pieniądze przeznaczyć na inwestycję na boisku wielozadaniowym, argumentując w ten sposób, że w tym roku jeżeli nie będą pozyskane, będą już niemożliwe do pozyskania w latach następnych, o czym się wszyscy państwo przekonaliście, że wcale tak nie jest, bo same panie z Departamentu Urzędu Marszałkowskiego powiedziały, że można równie dobrze te pieniądze pozyskać w roku przyszłym. Tutaj nakłada się kilka informacji, które świadczą o tym, że albo pan Wójt nie posiada wiedzy, albo specjalnie wprowadza w błąd radnych. Jeżeli chodzi o finanse, wykorzystuje własne kompetencje do tego, by wydatkować środki z budżetu, co mu wolno, ale uszczuplając wydatki planowane przez radę gminy i domagając się później pokrycie tychże braków w budżecie, z różnych innych źródeł dochodu.  W tym stanie rzeczy nie wiedzę innej możliwości, jak zdyscyplinowanie pana Wójta przez Radę przede wszystkim do właściwego wykonywania uchwał rady gminy, poprzez karę finansową, a powiedzmy inaczej, przez ustalenie nowego wynagrodzenia. Bo ma być to forma dyscypliny. W ten sposób, że dodatek funkcyjny, który w przedziale od 0  może być Wójtowi przyznany, w tej chwili jest w wysokości 1500 zł, obniżyć do 1000 zł, a dodatek specjalny, który w przedziale do 20 do 40% jest naliczany od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, w tej chwili jest 25%, obniżyć do 20%. Skutkowało by to obniżeniem pensji o 880 kilka złotych brutto, jak dobrze sobie wyliczyłem. Myślę, że taka sytuacja mogłaby mieć stan przejściowy, niemniej w uchwale nie wolno określać terminów, czego doświadczaliśmy w poprzednim roku, gdy pan Wójt zaskarżał poprzednią uchwałę, która wynikała z braku nadzoru, a miała również dyscyplinować wówczas pana Wójta, dlatego ustalenie wynagrodzenie nie może posiadać charakteru okresowego, tylko formę uchwały, jako obowiązującą od określonego dnia bez terminów. Myślę, że państwo również będziecie chcieli zabrać głos i przedyskutować tę sprawę, niemniej uważam, że nie można przejść do porządku dziennego nad niewykonywaniem należytej pracy przez Wójta. Pan Wójt może mówić: „pracownicy są odpowiedzialni”, zgadza się, ale pan Wójt ich zatrudnia. Po to ma  specjalistów w dziedzinie budownictwa, może na nich wymusić to, co było w roku ubiegłym, mówimy o braku nadzoru na boisku wielozadaniowym, by należycie wykonywali swoje obowiązki. Ten pracownik szeregowy miał jakiegoś kierownika bezpośredniego. Jest referat ds. inwestycji i zamówień publicznych, ten kierownik również powinien tutaj był się zainteresować sprawą, natomiast na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, pani kierownik mówi na pytanie członków Komisji, że jak przez miesiąc się wykonawcy nie pojawili na budowie i gdy interweniowaliśmy, to wówczas przyszli na kilka dni w silnej grupie, a później zostało kilku i dalej nic nie robili. Natomiast w samej umowie na wykonawstwo tegoż budynku proszę Państwa, była klauzula, że przy dwutygodniowym opuszczeniu placu budowy przez wykonawcę, inwestor ma prawo interweniować do rozwiązania umowy włącznie, czyli były narzędzia. Umowy redagowane były dobrze i teraz ta suma wszystkich tych niedociągnięć, jakiejś niesumienności, nierzetelności w wykonywaniu pracy przez podległych pracowników niestety skutkuje i na panu Wójcie. Czyli w mojej ocenie to, co w roku ubiegłym się działo i odnoście wykonawstwa budynku na boisku wielozadaniowym i to, co stało się z likwidacją Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wymaga zdyscyplinowania Wójta do tego, aby w przyszłości takie sprawy miejsca nie miały.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Kto chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Może pan wójt, proszę bardzo.
P. Wójt: tyle jadu, złości, nierzetelnych informacji dawno nie było słychać z ust pana radnego Wycinka. Obniżanie mojego wynagrodzenia jest bardzo motywujące dla mnie, żebym faktycznie zaczął bardziej karać swoich pracowników, czy też może jakieś inne sankcje kierował wobec nich. Kwestia Sierosławia i poinformowania rodziców, była tak jak mówiłem na sesji, działo się to bez mojej wiedzy, bez mojej aprobaty w tej sprawie nie mam nic więcej do dodania.  Pani Dyrektor, jako osoba, która dysponuje budżetem swojej szkoły, ma prawo, bez mojej oddzielnej zgody dokonywać wydatków. To jest jej prawo    i tego prawa nikt jej nie może zabrać. Podejrzewanie mnie o to, że ja działałem wspólnie w porozumieniu na szkodę, czy też po to, żeby zakupić ten węgiel, czy w ogóle mieć plany z tym, ze ta szkoła będzie funkcjonowała dalej. Takich kłamstw proszę wobec mnie nie składać, bo to są nieprawdziwe rzeczy i takie oszczerstwa mogłyby być podstawą tego, żeby wytoczyć proces cywilny. Nie będę się procesował z radnym, który w sposób bardzo brzydki oczernia mnie wobec rady, wobec całej gminy. Wolą rady jest ukaranie mnie, ćwiczyła to poprzednia rada, na czele też z panem radnym Wycinkiem, który był wówczas radnym i był pewnie też inspiratorem takich poczynań. Przećwiczona kwestia była, tak jak pan powiedział. Teraz będziecie wiedzieć, jak podejść do tej uchwały, żeby ewentualnie nie było z mojej strony próba odwołania. Wolą rady jest to, bo tak stanowi prawo, ja wobec tego nie będę miał podstaw do tego, żeby się na państwa obrażać lub cokolwiek w tej sprawie robić, ale uważam, że ingerowanie w wynagrodzenie jakiegokolwiek pracownika, jest karą największą, jaką może pracodawca pracownika ukarać. Nawet najmniejsza kwota zabrana pracownikowi jest bardzo dotkliwa, nie ze względów finansowych być może, ale ze względów godności pracownika i to powinno być tutaj sygnałem, co państwo robicie. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo pan Zygmunt Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: panie Wójcie, należało uważnie słuchać, co mówiłem. Nie oskarżałem pana, że działał pan wspólnie i w porozumieniu, tylko że może istnieć domniemanie, a to są dwie różne sprawy. Po drugie, przepraszam, pod kogo podlegają dyrektorzy szkół? Pod radę gminy czy pod Wójta? Kto ma nad nimi możliwość kontroli i reagowania natychmiastowego? Wójt. I ma narzędzia znaczące, bo akurat dyrektorów szkół, z tego co się orientuję karać nie może, ale może ich zawiesić albo zwolnić, jeżeli działają na szkodę. Wiemy jakie są uwarunkowania, cała otoczka tej historii ze Szkołą Podstawową w Sierosławiu. Jest, to jest, niemniej mówimy o czymś innym. Mówimy o tym, że skutki finansowe są niestety niekorzystne dla całej gminy i tu trzeba mieć tego świadomość. Nie należało do tego doprowadzić, dzisiaj ani później nie byłoby miejsca w tym temacie.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Kto chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Pan Wójt, proszę.
P. Wójt: jeśli chodzi o dyrektorów, są to instytucje niezależne i one same się gospodarzą. Ja nie dysponuję bezpośrednio budżetem szkoły, tylko to są jednostki organizacyjne gminy, które mają samodzielność finansową. Ja owszem, potwierdzam zakupy, które zostały dokonane przez dyrektorów i proszę to sprawdzić, o ile nie orientuje się pan w tej dziedzinie. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dobrze, dziękujemy panu Wójtowi. Pan Krüger prosi o głos.
Radny p.Jerzy Krüger: mój kolega siedzący obok użył argumentu, że nie powinno się kupować węgla, a moim zdaniem, nawet gdyby szkoły by nie było, to węgiel trzeba kupić, bo budynek pozostaje dalej w gminie i trzeba go przez tę zimę ogrzać, żeby nie zniszczał, ale to tak nawiasem mówiąc. Po drugie, chciałbym przejść do tych spraw proceduralnych. Jeden radny występuje z konkretnym wnioskiem, przedstawia swoje propozycje, czyli jest jakby autorem projektu uchwały i znów dochodzimy do tego samego, o czym mówiłem wczoraj na Komisji. Jeden radny, czy nawet jeden przewodniczący, nie ma uprawnień inicjatywy uchwałodawczej, więc rada może podjąć uchwałę, ale inicjatywę ktoś zapoczątkowuje. Regulamin Gminy nie pozwala jednemu radnemu wyjść  z inicjatywą uchwałodawczą, a tu mamy ewidentny przykład tego, że jeden radny przedstawia całej radzie jakby projekt uchwały w tej sprawie. Nawet jeśli my podejmiemy uchwałę, to ktoś powie, że zrobiono to niezgodnie  z regulaminem. Może nie powinno być sprawy w tym momencie.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: proszę bardzo, pan radny Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: znowu nieporozumienie formalno- prawne. Ja nie zredagowałem żadnego projektu uchwały, ja tylko zawnioskowałem w określonej sprawie. Rada Gminy ma najwyższe kompetencje, to co już podkreślałem przy projekcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Ma najwyższe kompetencje, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał, czyli całą procedurę z tym związaną. Natomiast naruszenie Regulaminu Rady Gminy, panie radny Krüger, nie jest podstawą do uchylenia uchwały rady gminy. Podstawą jest naruszenie Statutu Gminy Drzycim, ustawy o Samorządzie Gminnym, natomiast Regulamin Rady Gminy nie jest wykładnią prawa proszę państwa, jest to wewnętrzny przepis Rady Gminy, który powinien być stosowany, ale niedostosowanie się do niego w pewnych określeniach do jego ścisłych zapisów nie jest podstawą do uchylenia uchwały podjętej przez radę gminy, także w tym układzie ja składam wniosek. Rada, jak będzie chciała, sama opracuje projekt uchwały, bo to są jej kompetencje, tak samo jak podjęcie później tejże uchwały. Rada jako taka, jest organem najwyższej władzy  w gminie. Jest ponad Komisją Rewizyjną, to są tylko komisje jej podległe. 4 radnych jest grupą tylko 4 radnych, a nie Radą Gminy. Nie możemy mylić określonych kompetencji. Nikt nie określa w kompetencjach rady gminy możliwości zgłaszania projektów, albo możliwości opracowywania projektów uchwał, bo to rozumie się samo z siebie. Projekty uchwał przygotowuje pan Wójt, jeżeli już o to chodzi, natomiast inicjatywę uchwałodawczą posiada, a wójt jest zobowiązany przygotować projekt uchwały korzystając z pomocy prawnika zatrudnionego przez gminę. Tak to jest napisane w Regulaminie Gminy, jeżeli chodzi już o ścisłość. Także tutaj nie ma na pewno uchybienia prawnego w takim stopniu, by nie można było sprawy przyjąć.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: proszę bardzo, pan radny Kruger.
Radny p.Jerzy Krüger: muszę się odnieść do wypowiedzi. Dziękuję za szerokie przeszkolenie, ale jestem zorientowany w procedurze, bo byłem również na szkoleniach, które te tematy poruszały i dalej twierdzę, że jeżeli nie mamy projektu uchwały, bo nie mamy, to jedna osoba, że tak powiem, nie może wychodzić z propozycją, bo pan tu wyszedł z propozycją, zmniejszyć o tyle, zmniejszyć o tyle, czyli jest to jakby podsuwanie radzie gotowych rozwiązań. Nie wiem, jak pan przewodniczący w tej chwili zareaguje na temat, ponieważ pan przewodniczący odpowiada za prowadzenie i wpuszczanie w obieg pewnych spraw do dyskusji, także z mojej strony to jest tylko uwaga dotycząca tego tematu, dziękuję.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: proszę bardzo, pan radny Kaszubowski.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: myślę, że propozycję trzeba przegłosować  i wtedy dopiero można uchwałę robić, bo propozycji może być więcej, może być nawet o podniesienie. To zależy od nas, czy to przegłosujemy.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: proszę bardzo, pani radna Chróścińska.
Radna p.Elżbieta Chróścińska: może ja coś powiem. To znaczy, jeżeli już chcecie oszczędzać na Wójcie, to ja składam formalny wniosek o obniżenie diet. Niestety, jeżeli tak chcecie karać, to siebie też ukarzcie, bo żeście w porę też nie zaczęli rozmowy o zamknięciu szkoły. Trzeba było zacząć miesiąc, dwa na przód, a nie tydzień przed i w ciągu pięciu dni pan Wójt miał poinformować wszystkich rodziców. Jak wy sobie to wyobrażacie, jeszcze w tym były dwa dni wolne od pracy – sobota, niedziela. I kogo tu winić? Powinniście siebie obwinić, a nie Wójta.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: proszę bardzo, pan Kaszubowski.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: ja myślę, że tutaj nie podszedł tylko temat szkoły, ale podszedł również temat boiska. Proszę pani, byliśmy  z kolegami na tym boisku. W życiu nie widziałem, za przeproszeniem, tak spapranej roboty. Jest koszt napraw 40 000 zł. Te naprawy pójdą z naszych kieszeni. No niestety czyjaś wina to była, brak nadzoru. Nie wierzę, że odzyskamy te pieniążki od wykonawcy. Przecież było się zastanowić przy wypłacie, jak na Orliku, żeby wstrzymać pewną część, a nie na siłę zapłacić, chociaż robota była skończona. Przecież tam było nawet przekłamanie, bo był protokół podpisany z datą grudniową, żeby tylko wydać pieniążki, a pieniążki były wydane za fuszerkę. Po prostu w życiu takiego czegoś nie widziałem. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek: tu się odniosę do wniosku pani Chróścińskiej. Nie ma w porządku dzisiejszego posiedzenia sprawy rozpatrywania diet.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: tutaj w kwestii formalnej chciałbym się wypowiedzieć, bo pan Krüger wypowiadał się na temat kwestii formalnej. Generalnie przewodniczący rady prowadzi obrady sesji i generalnie dba o to, żeby były podejmowane wszelkie uchwały, czy inne rzeczy, większością głosów. Pan Zygmunt Wycinek zaproponował na dzisiejszą sesję punkt: Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim, gdzie większością,             z tego co pamiętam 13 głosów,  Rada Gminy ten wniosek przyjęła. To nie zdecydowałem ja, ani pan Wycinek, tylko Rada Gminy. Rada Gminy jest najwyższą władzą, ustala pewne zasady i teoretycznie może je zmieniać. Stąd właśnie rozmawiamy w tym punkcie o propozycjach w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Drzycim, ponieważ Rada Gminy przy ustalaniu porządku obrad wyraziła zgodę na taki punkt. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos w dyskusji. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, to ja proponuję 5 min. przerwy, żeby ewentualnie zastanowić się nad tym, co dalej uczynić, żeby nie popełnić jakichś błędów formalnych i po 5 minutach wznowimy obrady. Dziękuję.
 
Przerwa w obradach.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: wznawiam obrady po przerwie i chciałbym przystąpić do kontynuacji tego punktu w sprawie ustalenia, zaproponowanego przez radnego pana Wycinka. Rada przyjęła to jako punkt, w związku z tym, należy traktować wniosek pana Wycinka, jako wniosek formalny o zmianę stawek, czy wielkości kwot, znaczy konkretnych pozycji w uchwale dotyczącej wynagrodzenia pana Wójta. Pan Szymczak jeszcze, proszę.
Radny p. Edmund Szymczak: w kwestii formalnej. Uchwała jest podjęta. My nie mówimy o czymś nowym. My robimy tylko w niej manewry. Nie mówcie, że nie ma uchwały o wynagrodzeniu Wójta. Uchwała została podjęta w sposób prawny. Sprawa stawek nie jest uchwałą, sprawa stawek jest ingerencją przestawienia słupków.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: tak, i do czego zmierzam. Nie rozmawiam jeszcze o uchwale, tylko rozmawiamy o wielkości kwot w tej uchwale. W związku z tym rozumiem, że to jest wniosek formalny radnego pana Zygmunta Wycinka             i chciałbym zapytać, czy są inne propozycje, żeby ewentualnie głosować, propozycje najdalej idące. Chyba w ten sposób należy postąpić w tej sytuacji. Proszę bardzo, pan radny Podlejski.
Wiceprzewodniczący p. Dariusz Podlejski: moim zdaniem należałoby uchylić istniejącą uchwałę, która dotyczy obecnego wynagrodzenia Wójta i podjąć nową, ze zmianami zaproponowanymi przez radnego Wycinka.
Przewodniczący p. Józef Gawrych: pani radna Chróścińska.
Radna p.Elżbieta Chróścińska: ja proszę o pozostawienie wynagrodzenia takiego, jakie pan Wójt ma.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dobrze, dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Też myślę nad tym, jak to przeprowadzić, jeżeli któryś z państwa radnych wie, jak to zrobić lepiej, to proszę bardzo. Padł wniosek formalny  o zmianę wynagrodzenia, bo tak to należy potraktować i tutaj radny pan Zygmunt Wycinek zaproponował określone kwoty w pozycjach wynagrodzenia pana Wójta i należałoby podejść do tego w ten sposób, że, jeżeli ten wniosek formalny jest, należałoby ten wniosek formalny przegłosować i później ewentualnie na podstawie tych stawek przygotować nowy projekt uchwały, który byśmy ewentualne przyjęli wtedy lub nie. Chyba w ten sposób należy wybrnąć  z tej sytuacji, bo Rada większością głosów przyjęła ten punkt i teraz należy ten punkt po prostu przeprowadzić do końca, czyli powinno się odbyć głosowanie, ja uważam. Jeżeli są jakieś inne propozycje od państwa radnych, to proszę bardzo.
Radny p.Zygmunt  Wycinek: chciałbym zwrócić uwagę, że wniosek formalny pani Chróścińskiej jest dalej idący.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: tak, wiem. Także kolejność wniosków za chwilę tutaj ustalę sam osobiście, ale proszę w takim razie o zgłaszanie propozycji. Jeżeli nie ma propozycji, mamy dwa wnioski formalne o ustalenie wysokości wynagrodzenia, wniosek dalej idący, tak jak pan radny Wycinek tutaj zaznaczył, jest pani Chróścińskiej, pani radnej, w związku z tym będzie głosowany jako pierwszy, jeżeli nie ma innych wniosków. W związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym, aby nie zmieniać składników wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem radnej p. Chróścińskiej w uchwale dotyczącej wynagrodzenia pana Wójta?
 
Głosowanie: 6 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”. 1 głos „wstrzymujący się”.
 
W związku z tym głosujemy drugą propozycję pana radnego Wycinka. Mówimy  o stawkach, nie o projekcie uchwały na razie. To jest ta sprawa, o której mówił pan Krüger. Jest głosowanie, a później są jeszcze inne rzeczy w uchwale, którą się podejmuje później. W związku z tym, proszę bardzo, kto jest za przyjęciem wniosku dotyczącego stawek wynagrodzenia pana Wójta, który przedstawił radny pan Zygmunt Wycinek, proszę bardzo.
 
Głosowanie: 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, ze wniosek formalny pana Wycinka został przegłosowany co do składników wynagrodzenia pana Wójta, ogłaszam 10 min. przerwy na przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
 
Przerwa  w obradach.
 
Przewodniczący p. Józef Gawrych: wznawiamy obrady po przerwie. Państwo radni mają przed sobą projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim z propozycjami, które zostały przed chwilą przegłosowane. W związku  z tym przystępujemy do przyjęcia lub nie powyższej uchwały, w związku z tym proszę wiceprzewodniczącego o przeczytanie uchwały.
 
Wiceprzewodniczący p.Dariusz Podlejski przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: czy są jakieś uwagi to treści uchwały,                     w sumie ona jest świeża, dlatego jeszcze pytam przed głosowaniem. Proszę bardzo, pan radny Pamulak.
Radny p.Michał  Pamulak: to ostatnie zdanie- uzasadnienie mi nie bardzo pasuje do tego, co się działo na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: dobrze, proszę bardzo. Znaczy to jest zgodne z wolą wnioskodawcy. Wnioskodawca zaproponował takie uzasadnienie, dlatego takie uzasadnienie przyjęliśmy. Akurat nie dyskutowałem w tej sprawie. Czy są jakieś inne propozycje? Wnioskodawcy zapytamy, co on na to?
Radny p.Zygmunt Wycinek: chodzi o zmianę uzasadnienia czy wykreślenie w ogóle.
Radny p.Michał Pamulak : zmianę uzasadnienia.
Radny p.Zygmunt Wycinek: a jaka jest propozycje?
Radny p.Michał  Pamulak: ja nie składam żadnej propozycji.
Radny p.Zygmunt Wycinek: powiem państwu, że dotychczas uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim, nie posiadały uzasadnienia. Jakby wynikały z podstawy prawnej na podstawie której były podejmowane, także tutaj kwestia czy ma być uzasadnienie czy nie ma być w ogóle, wydaje mi się, że nie jest aż tak istotne. Jeżeli jest taki wniosek pana radnego Pamulaka, ja się przychylam, uzasadnienie w ogóle, uważam, w tej uchwale może nie być zapisane.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dobrze, dziękuję bardzo. Są teraz dwa wnioski formalne,
Przewodniczący p.Józef Gawrych: w związku z tym pan radny Pamulak zawnioskował o…
Radny p.Michał  Pamulak: uzasadnienie uchwały powinno wynikać  z tego, co dzisiaj mówiliśmy, czyli, jeśli Rada chce karać Wójta za niegospodarność, to takie powinno być uzasadnienie uchwały, a nie trudna sytuacja finansowa gminy, bo tu o tym nie rozmawialiśmy i nie dyskutowaliśmy o tej trudnej sytuacji finansowej, że przez to akurat ma być uchwała podjęta. Ja nie wnoszę po prostu, jak to uzasadnienie miałoby wyglądać.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: proszę bardzo, pan Wójt.
P. Wójt: pan radny Wycinek przez pół godziny uzasadniał swój projekt zmian dotyczących mojego wynagrodzenia, także uważam, że przynajmniej 1/10 powinien takie właśnie uzasadnienie ująć w tej uchwale. Gdy będę się odwoływał od jej obrotu prawnego, no to muszę wiedzieć, z jakiego powodu została obniżona moja pensja. Jeżeli będzie to uzasadnienie z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy, to nie jest żadne uzasadnienie. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję, pan radny Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: uzasadnienie może być tutaj bardzo ważne i istotne, chociażby dla obrotu prawnego, ponieważ nie wykonanie uchwały Rady Gminy, to są konsekwencje włącznie z referendum o odwołanie panie Wójcie. To jest poważne naruszenie funkcjonującego prawa. A w tym miejscu, my o tym mówiliśmy, to było podstawą niejako.
P. Wójt: to tak trzeba ująć w uzasadnieniu.
Radny p.Zygmunt Wycinek: ponieważ nie wykonał Pan uchwały Rady Gminy o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Niemniej, to jest zasadniczy powód, na podstawie którego wnioskowałem. Także chociaż tutaj niewykonanie uchwały Rady Gminy nie ma związku niejako bezpośredniego              z ustaleniem wynagrodzenia. To jest takie absurdalne, dlatego wiemy w czym rzecz, na jakiej podstawie i dlaczego tak właśnie Rada miałaby postąpić, a sama uchwała o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim w mojej ocenie może być bez uzasadnienia.
P. Wójt:  ja myślę, jeśli wolno?
Przewodniczący pJózef . Gawrych: proszę bardzo panie Wójcie.
P. Wójt: jeżeli każda uchwała zdaniem pana radnego Podlejskiego ma mieć, czy musi mieć, nie jestem tego pewien akurat, uzasadnienie i w tym wypadku zgadzam się z jego twierdzeniem, to uzasadnienie powinno być adekwatne do tego, co wnioskodawca wnosił za uwagi w stosunku do tego. Jeżeli mówimy o tym, że nie wykonałem uchwały, jakiejś konkretnej, to proszę to ująć. Jakiej uchwały, z jakiego dnia, nr, itd. Bo ja chcąc odwoływać się od tej uchwały, to chcę znać podstawy, jakimi kierowała się Rada obniżając moje wynagrodzenie. Dziękuję.
Przewodniczący p. Józef Gawrych: proszę bardzo pan radny Podlejski.
Radny p.Dariusz Podlejski: widać, ze Wójt dąży do tego, że będzie to miało dalsze konsekwencje prawne, będzie się odwoływał, chociaż twierdził wcześniej, że nie. Chciałbym tu pomóc, żeby szybciej zakończyć nasze posiedzenie, które jest tak długie i proponuję, żeby uzasadnienie ująć to, że dotychczasowej ocenie pracy, na bazie wypowiedzi radnego Wycinka, stwierdzono, że powstały uchybienia dotyczące realizacji uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu oraz braku nadzoru nad realizacją zadanie wielozadaniowych boisk sportowych. To byłyby dwa główne argumenty. Jeżeli założymy takie uzasadnienie, no to myślę, że będzie ono wyczerpywało to, co było zawarte w dyskusji. Dziękuję.
Przewodniczący p. Józef Gawrych: proszę bardzo, pan radny Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek: w międzyczasie zredagowaliśmy tekst tego uzasadnienia, którego tak bardzo domaga się pan Wójt. Otóż brzmiałoby ono następująco: zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim następuje ze względu na brak skutecznego nadzoru w realizowaniu procesu inwestycyjnego, tutaj można wskazać jakiego, mówimy o budynku na boisku wielozadaniowym     i uchwały rady gminy, ze wskazaniem jaka to jest uchwała z datą.
 
Radny p. Wycinek: w międzyczasie zredagowaliśmy tekst tego uzasadnienia, którego tak bardzo domaga się pan Wójt. Otóż brzmiałoby ono następująco: zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim następuje ze względu na brak skutecznego nadzoru w realizowaniu procesu inwestycyjnego, tutaj można wskazać jakiego, mówimy o budynku na boisku wielozadaniowym i uchwały rady gminy, ze wskazaniem jaka to jest uchwała z datą.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Czy pana radnego Pamulaka takie uzasadnienie satysfakcjonuje?
Radny p.Michał Pamulak: jak najbardziej. To odzwierciedla to, o czym rozmawialiśmy na tej sesji.
Przewodniczący p. Gawrych: dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze pan Krüger, proszę bardzo.
Radny p.Jerzy Krüger: właśnie pan przewodniczący teraz doświadczył, w jakiej trudnej sytuacji się znalazł, kiedy uchwałę Rady tworzy się, że tak powiem, na kolanie, bo brakuje nam tu dużo danych. Mnie jako radnemu, jeśli mam głosować nad uchwałą, brakuje informacji kadrowego czy kadrowej, bo ta osoba jest zorientowana, jakie są minimalne stawki wynikające z ustawy, bo ustawa narzuca jakieś minimalne stawki. Ja tego nie wiem na dzień dzisiejszy. Jeśli ktoś z państwa radnych wie i może mi to powiedzieć, to gratuluję i chętnie usłyszę, bo ja tego nie wiem. Jeśli czegoś nie wiem, to nie mogę nad czymś głosować, bo nie wiem, czy podejmuję właściwą decyzję. I tak może się zdarzyć, że podejmiemy decyzję, a widzę, że jest taki ciąg większości radnych, żeby szybko coś postanowić, podjąć uchwałę. I w takim szybkim działaniu często bywa tak, że tworzymy coś, co potem jest odrzucane, a jaki jest skutek odrzucenia? Po prostu ośmieszenie, bo poważna instytucja jaką jest Rada, powinna podejmować decyzję na podstawie wielu danych, a nie emocji, ewentualnie wniosku jednej osoby, której się wydaje, że ma rację, bo pewnie przedstawiając swoje opinie uważa, że ma rację. Każdy z nas ma jakieś swoje racje, ale żeby podjąć decyzję, jako osoba odpowiedzialna, a myślę, że wszyscy radni są osobami odpowiedzialnymi, podejmują decyzję tylko wtedy, kiedy mają cały pakiet wszystkich informacji, które są potrzebne do podjęcia decyzji. Dziękuję.
Przewodniczący p. Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Tylko z tego co pamiętam, to pan Zygmunt Wycinek, wnioskodawca, podawał dolne i górne stawki. Tyle pamiętam. Był wspomniany dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 - 40% bodajże i tak samo dodatek funkcyjny, także te dane nie są tajne i możemy to wiedzieć. Mówimy o wnioskach formalnych teraz, czy pan radny zgłasza wniosek formalny?
Radny p.Jerzy  Krüger: nie.
Przewodniczący p. Gawrych: no właśnie. Był wniosek formalny pana radnego Pamulaka o zmianę treści uzasadnienia. Ta treść uzasadnienia została już sformułowana, w związku z tym proszę jeszcze  raz o sprecyzowanie treści uzasadnienia. Czy już wszyscy przyjęli do wiadomości. Jeszcze raz proszę, chociaż akurat nie wnioskodawca będzie tworzył to uzasadnienie, ale proszę bardzo, pan radny Wycinek.
Radny p,Zygmunt Wycinek: prosiłbym o wskazanie w uzasadnieniu, jako podstawy zmiany wynagrodzenia, brak skutecznego nadzoru w realizowaniu procesu inwestycyjnego budynku na boisku wielozadaniowym. Tutaj nie określam ściśle tekstu, bo chodzi o to, żeby zaznaczyć samą podstawę, natomiast fachowe określenia będą wynikały z nazw, oraz z niewykonania Uchwały Rady Gminy i tutaj nr, z miesiąca lutego i z datą należałoby wpisać. Ja tego w tej chwili w głowie nie mam, a jest to wszystko w danych, jeżeli chodzi o obsługę Rady Gminy, dlatego myślę, że nie będzie to stanowiło większego problemu.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest przedstawionym przed chwilą, za chwilę to uściślimy, tekstem uzasadnienia do uchwały, proszę bardzo, kto jest za?
Głosowanie: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący p Józef Gawrych: czyli musimy dopracować, niestety, treść uzasadnienia. Panie radny, tam do tekstu proszę dopisać Nr V/9/2011 z dnia 22 lutego 2011 r., a tam nazwa zadanie jest… pani Majewska nam pomoże?
P.Maria Majewska: pomogę. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych                            w miejscowości Drzycim.
Radny p.Zygmunt Wycinek: zmiana wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim następuje ze względu na brak należytego nadzoru w realizowaniu procesu inwestycyjnego w budowie wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim oraz niewykonanie Uchwały Rady Gminy Drzycim Nr V/9/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo, uzasadnienie mamy gotowe. Jeszcze raz przedstawię tekst projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim i w związku z tym głosujemy już nad całością uchwały.
Głosowanie: 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głosowi „wstrzymujący się”.
Uchwała Nr IX/37/2011 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim została podjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.17.
 
 
Sprawy bieżące.
 Przedstawienie informacji dotyczącej wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy i przedstawienie odpowiedzi z NIK i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie wysłanych zawiadomień. Tutaj udzielam sobie głosu na samym początku z tego względu, że są to sprawy, które wynikają z przebiegu poprzednich sesji i tutaj mamy odpowiedzi, które otrzymała Rada Gminy, bo tu już funkcjonujemy cały czas jako Rada Gminy, na te sprawy, o których mówiliśmy w poprzednich punktach. Chciałbym przybliżyć, jak technicznie do tego podszedłem, ponieważ do uchwały w sprawie wniesienia i do przygotowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostałem upoważniony, jako przewodniczący Rady, w związku z tym udzieliłem pełnomocnictwa radcy prawnemu, panu Wojciechowi Górskiemu. Pan Radca przygotował skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i może odczytam tę skargę, którą myśmy złożyli jako Rada Gminy, a pan radca działał w naszym imieniu.
Kserokopia skargi stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Pani Wojewoda przekazując  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego naszą skargę, od razu załączyła swoją interpretację powyższych faktów i od razu w swoim piśmie zawnioskowała o oddalenie skargi Rady Gminy w Drzycimiu.
Kserokopia odpowiedzi na skargę stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Jest odpowiedź NIK-u na nasz wniosek w sprawie nieprawidłowości i mamy tutaj również odpowiedź Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Przewodniczący Rady przedstawił treść pisma z Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy ( pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu) oraz Zarządzenie Nr 4/AZ/2011 o zwrocie zawiadomienia od Rzecznika dyscypliny finansów publicznych ( zarządzenie stanowi załącznik nr 19 do protokołu).
To by było na tyle, jeżeli chodzi o korespondencję, która wpłynęła na moje ręce w okresie międzysesyjnym. Dotyczy to działalności Rady Gminy, zdecydowałem, że należy to Radzie Gminy przedstawić i Rada Gmin ewentualnie może z tego jakieś wnioski wynieść lub dalsze sugestie co do mojej dalszej działalności, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski: na bazie odczytanych pism, tych ostatnich, jeżeli mogę sobie pozwolić skomentować troszeczkę to, w odpowiedzi Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych jak również Najwyższej Izby Kontroli dzisiaj mieliśmy okazję dowiedzieć się, ile będzie wynosiła dotacja pierwszego etapu prac związanych z wykonaniem zadania na wielozadaniowych boiskach sportowych. Będzie to 95 tys. zł, dopiero po wystąpieniu Urzędu do odpowiedniej jednostki z wnioskiem o pozyskanie tych środków. Okazuje się, że ciąg dalszy ma sprawa dotycząca tego, o czym mówiono na sesji w lutym  i kolejnej sesji kwietniowej, gdzie przedstawiono nam informację taką, że 31 grudnia 2010 roku nastąpił odbiór pierwszego etapu budowy wykonywanego przez Inter-Inwest. Faktura ta potwierdza w dalszym ciągu nieprawdę i jeżeli będzie przedłożona wraz z dokumentacją w związku z ubieganie się o dofinansowanie, będzie dotyczyła wyłudzenia tych należności i dalszym ciągu te rzeczy, o których tutaj mówimy będą miały miejsce, będziemy się zwracać o wyjaśnienie, oczywiście do odpowiednich organów, czy ścigania, czy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Dziękuję.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chciałby jeszcze w punkcie sprawy bieżące zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Szymczak.
Radny p.Edmund  Szymczak: chciałem tylko przekazać informację z działalności Komisji, na temat tych rzeczy, które Rada nas zobowiązała do wykonania. Tzn. mamy oświadczenie pana dyrektora, że ks. Proboszcz z Gródka był na pełnym etacie i przysługiwało mu prawo do korzystania z urlopu zdrowotnego. Ze względu na to, że było dużo pracy, wtenczas pan dyrektor też był zajęty, umówiliśmy się w tym tygodniu, ale nic z tego nie wyjdzie, ze względu na to, że sprawy się przesunęły w czasie. Jeżeli chodzi o pana Żelaznego, pan dyrektor się odwołał od wyroku pierwszej instancji. Sąd w drugiej instancji uznał, że zażalenie pana Żelaznego jest zasadne i kazał przywrócić do pracy. W tej chwili są jeszcze dwie sprawy. Pan Żelazny wystąpił o odszkodowanie na podstawie tego wyroku i ze względu na to otrzymał drugie wypowiedzenie, zwrócił się ponownie o przywrócenie do pracy, o nieważność tego wypowiedzenia. Dziś miała się odbyć jedna z rozpraw, pan dyrektor przyszedł z nowym prawnikiem, który nie był zaznajomiony ze wszystkimi aktami i sprawa została odroczona. My dzisiaj rozmawialiśmy z członkami Komisji, że spotkamy się jeszcze raz z panem Dyrektorem i bez względu, jakie będą wyniki rozpraw z panem Żelaznym, bo to decyduje Sąd, Rada zakończy ten temat i na następnej sesji przedstawimy już rzetelną informację, co do dokumentów, jakie były i co spowodowało, że taka była sytuacja, jak gdyby rodząca podejrzenia, czy one są słuszne czy nie słuszne, to w przedstawionych sprawozdaniach przedstawimy.
 
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kaszubowski.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: ja chciałbym dążyć nadal do budowy. Teraz już wiemy, że jest firma zastępcza, która naprawia. Koszt przybliżony jest ok. 40 tys. zł. Z jakich pieniążków to będzie płacone i czy firma, która to budowała  istnieje? Dziękuję.
P. Wójt: czyli wszystko jasne jest. Mówiłem, że firma pana Saganowskiego wykonuje  zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, natomiast firma, która była wykonawcą tej inwestycji Inter-Inwest, nie ma żadnych dokumentów dotyczących obciążenia jej tą pracą zastępczą, ale z pewnością takie dokumenty będą i będziemy domagać się od tej firmy zwrotu.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kaszubowski.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: ja zadałem jeszcze jedno pytanie, czy firma istnieje?Wiem, że nie istnieje. I jeśli nie będzie możliwości ściągnięcia, z czyich pieniędzy to będzie zapłacone. Bo to nie tylko firma zawiniła. Tak samo zawinił Inspektor Nadzoru.
P. Wójt: chciałem powiedzieć, że nie mam informacji na temat, czy ta firma istnieje czy nie, i nie do mnie należy sprawdzanie czy ta firma istnieje. Jeżeli my wytoczymy w jakiś sposób żądanie zapłaty, to pewnie będziemy szukać tej firmy, o ile się gdzieś ukryła lub faktycznie jest rozwiązana. Nie mam takiej wiedzy.
Przewodniczący p Józef. Gawrych: dziękuję bardzo. Pan radny Kaszubowski.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: a czy inspektor nadzoru będzie ukarany?
P. Wójt: będzie przeprowadzone całe postępowanie zgodnie z umową jaką zawarliśmy z inspektorem nadzoru, na nadzór. Nie umiem powiedzieć w tej chwili, w jaki sposób można ukarać inspektora nadzoru.
Przewodniczący . Józef, Gawrych: dziękuję bardzo. Mamy w dalszym ciągu punkt sprawy bieżące. Pani radna Wyłupska.
Radna p.Wanda Wyłupska: chciałam przekazać informację pana Kierownika Zakładu Komunalnego, który przedstawił nam pokrótce wyniki ekspertyzy wodociągu w miejscowości Jastrzębie. Jeżeli ktoś z radnych jest zainteresowany bardziej, dogłębniej, to ekspertyza znajduje się u pani Barwik.
Przewodniczący p.Józef Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Kaszubowski.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski: jeszcze takie pytanie do pana Wójta. Jak ma się sprawa likwidacji Zakładu Komunalnego, ponieważ mój pracownik, dawniej pracownik Urzędu Gminy jest wzywany na policję jako świadek. Ja ponoszę koszty. Jakim prawem jest wzywany? Przecież on zakończył swoją pracę i jego dokumentacji  nie ma. Dokumentacja powinna być w Zakładzie Komunalnym.
P. Wójt: tu jestem, powiem szczerze, bardzo zdziwiony taką sytuacją. Jeżeli policja wzywa obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, to on ma obowiązek stawić się na wezwanie i składać zeznania zgodne z jego wiedzą. Ja tutaj jakby nie mam nic do tego. Szanowny panie pracodawco, chyba normalna jest sytuacja, że są sprawy sądowe, czy wezwania policjanta itd. i po prostu pracodawca pewnie w tym momencie traci na tym. Proszę się zgłosić o odszkodowanie na policję ewentualnie, jeżeli zabrała Panu pracownika na jakiś czas.
Radny p.Tadeusz Kaszubowski: ja zapomniałem powiedzieć, że najpierw otrzymał wezwanie z Urzędu Gminy, na które ja go nie puściłem, bo Urząd Gminy nie ma prawa wzywać pracownika, którego zwolnił i likwidacja  Zakładu została zamknięta w którymś roku.  Przecież pani Basia, czy likwidator, nie wiem kto tam jest likwidatorem mogła się dogadać prywatnie, jeśli już chciała uzyskać jakieś wiadomości, a nie przez policję.
P. Wójt: jeśli wolno mi wyjaśnić. Pan Roman Urbański był likwidatorem spółki komunalnej i nie rozliczył się ze wszystkich dokumentów, których był w  posiadaniu. Jednocześnie dysponował samodzielnym kontem Zakładu Komunalnego, z którym też nie rozliczył się do końca. Został odwołany i nie zakończył likwidacji. Każda likwidacja ma swój początek i powinna mieć swój  koniec. On nie dopełnił wielu rzeczy, które zostaną, pewnie wkrótce wyjaśnione, kto był winny i nie mnie jest to oceniać. My, jako spadkobierca tej spółki, jesteśmy od 4 lat nękani przez Sąd Gospodarczy w Bydgoszczy, by dokonać likwidacji. Na prośby, żeby pan Urbański raczył wyjaśnić, co zrobił  z dokumentami, nie było żadnego odzewu. Nie odbierał telefonów, nie odbierał listów. Mamy wiele innych dokumentów na to, że unikał spotkania w celu wyjaśnienia pewnych kwestii w celu zakończenia likwidacji. My ponosimy cały czas koszty z tym związane i pewnie będziemy domagać się od pana Urbańskiego, że wskutek jego braku współpracy, ponosimy koszty tej likwidacji, która trwa już naprawdę wiele lat. Pan tu obecny przewodniczący, jako ówczesny wójt, odwołał pana Urbańskiego, jako likwidatora, nie kończąc likwidacji spółki. Ta spółka cały czas istnieje w KRS-ie i ma na to dokumenty  i  nie można przeprowadzić  końcowej likwidacji. Mógłbym tu jeszcze tłumaczyć wiele, bo ta sprawa jest w tej chwili poza naszym zasięgiem, ona została przekazana do prokuratury i prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie  o finansowe rozliczenia. Nie mówię o jakichś niedociągnięciach. Mówię o tym, że są sprawy finansowe niewyjaśnione i myślę, że to wystarczy.
Przewodniczący p.Józef  Gawrych: dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze w punkcie sprawy bieżące? Jeżeli nie ma chętnych przechodzimy do następnego punktu.
 
 
 
Ad. 18.
 
Odpowiedzi na interpelacje.
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że interpelacji nie składano.
 
 
 
Ad.19.
 
 Wolne wnioski i zapytania.
 
 
Ad. 20.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział  i uznał IX sesję Rady Gminy Drzycim za zamkniętą.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                     Józef Gawrych
 
Załącznik nr 1 (104kB) pdf
Załącznik nr 2 (103kB) pdf
Załącznik nr 3 (135kB) pdf
Załącznik nr 4 (443kB) pdf
Załącznik nr 5 (426kB) pdf
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 (179kB) pdf
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 (196kB) pdf
Załącznik nr 10 (143kB) pdf
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16 (1661kB) pdf
Załącznik nr 17 (817kB) pdf
Załącznik nr 18 (118kB) pdf
Załącznik nr 19 (220kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (28 września 2011)
Opublikował: Jacek Szopiński (28 września 2011, 07:49:24)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (7 lutego 2012, 10:20:04)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1269