Protokół Nr VIII/2011 z przebiegu VIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku


PROTOKÓŁ Nr VIII/2011
 
z przebiegu VIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku
 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
otwartej o godz. 14-tej
zamkniętej o godz. 17.30.
 
 
W sesji udział wzięło 14 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Tadeusz Gajewski – radny Rady Powiatu
3. p. Adam Ruciński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
4. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy
5. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy
6. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
- sołtysi z terenu gminy
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
 
Protokół sporządziła: Sekretarz Gminy  Grażyna Sośnicka
 
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Składanie interpelacji.
7. Informacje na temat bezrobocia w Gminie Drzycim.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2010 rok, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Przedstawienie opinii komisji rady.
10. Zapoznanie się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
11. Zapoznanie się z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim za 2010 rok.
12. Zapoznanie się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie Uchwały Nr VIII/26/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/17/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy Drzycim położonych w miejscowości Sierosław.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych  w drodze przetargu ograniczonego w miejscowości Biechowo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
21. Podjęcie Uchwały Nr VIII/27/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu w likwidacji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
24. Sprawy bieżące.
25. Odpowiedzi na interpelacje.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad.
 
 
Ad 1.
 
         Otwarcia VIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych, Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów, radnego Rady Powiatu – p. Tadeusza Gajewskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – p. Adama Rucińskiego i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3.
 
Ad 2.
 
         Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestnicz 14 radnych na skład ustawowy 15 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować  i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
 
Ad 3.
 
         Protokół z przebiegu VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 maja 2011 roku został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
Ad 4.
 
         Przewodniczący przedstawił propozycję zmiany do planowanego porządku obrad. Zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/17/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ( pkt 16 porządku obrad). W punkcie 16 wprowadzić temat: Przedstawienie rozstrzygnięcia nadzorczego nr 13/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Uchwały Nr VII/17/2011                    w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Następnie zdjąć                 z porządku obrad  punkty 17  i 20 co jest konsekwencją rozstrzygnięcia Wojewody.
Innych propozycji zmian nie było.
         W wyniku głosowania, proponowany porządek obrad  po zmianie został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
Porządek obrad po zmianie:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu VII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Składanie interpelacji.
7. Informacje na temat bezrobocia w Gminie Drzycim.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2010 rok, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Przedstawienie opinii komisji rady.
10. Zapoznanie się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
11. Zapoznanie się z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim za 2010 rok.
12. Zapoznanie się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie Uchwały Nr VIII/26/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
16. Przedstawienie rozstrzygnięcia nadzorczego nr 13/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Uchwały Nr VII/17/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych  w drodze przetargu ograniczonego w miejscowości Biechowo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
19. Podjęcie Uchwały Nr VIII/27/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu w likwidacji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
22. Sprawy bieżące.
23. Odpowiedzi na interpelacje.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Ad 5.
 
         Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informację z wydanych zarządzeń. Stanowią one załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad 6.
 
         Interpelacji nie składano.
 
 
 
Ad 7.
 
         Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu – p. Adam Ruciński złożył informację na temat bezrobocia w Gminie Drzycim, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
 
Dyskusja:
 
Radna p. Elżbieta Babińska – jakie są możliwości podjęcia pracy przez osoby, które ukończyły szkolenia dla bezrobotnych?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu p. Adam Ruciński – mówimy  o dwóch rodzajach szkoleń: szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe.
Szkolenia indywidualne – skierowanie osoby bezrobotnej jest poprzedzone uprawdopodobnieniem zatrudnienia. Osoby kończące takie szkolenia podejmują zatrudnienie wykorzystując kwalifikacje nabyte podczas takiego szkolenia.
Szkolenia grupowe – dla osób dających konkretne kwalifikacje czy umiejętności, np. obsługa wózka widłowego. Mamy dość przyzwoitą efektywność, jeśli chodzi o te szkolenia, 40%-50%. Szkolimy tylko w tych segmentach zawodowych, gdzie są miejsca, oferty pracy.
Radna p. Elżbieta Babińska – ile osób kończy takie szkolenie i ilu osobom udaje się uzyskać pracę?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu p. Adam Ruciński – badamy efektywność   w granicach 3 miesięcy od ukończenia szkolenia, zatrudnienie podejmuje 40%-50% osób.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – dlaczego są tak późno pieniądze na tworzenie miejsc pracy?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu p. Adam Ruciński – od ustawy budżetowej zaczyna się cały proces przyznawania środków. Od decyzji finansowej w miarę szybko uruchomiliśmy te wszystkie procesy, tylko że cały proces, tryb konkursowy jest skomplikowany. Nie mamy na to wpływu, działamy jak wszystkie inne instytucje budżetowe i tylko w tym zakresie możemy realizować zadania.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – jako przedsiębiorcy boimy się zatrudniać, gdyż to jest za późno.
Radna p. Elżbieta Babińska – ile osób z Gminy Drzycim dostało się na roboty publiczne?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  p. Adam Ruciński – roboty publiczne jeszcze nie ruszyły, ale myślę, że akurat z Gminy Drzycim nie będzie osób w ramach robót publicznych, bo samorząd nie był w stanie zagwarantować dalszego zatrudnienia. Większość robót publicznych będzie organizowana w Gminie Świecie.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy na utworzenie miejsc pracy były umowy z Gminą Drzycim?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu  p. Adam Ruciński – odsyłam na stronę biuletynu informacji publicznej, gdzie znajdują się wszystkie wykazy umów.
 
Ad 8.
 
         Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych stwierdził, iż sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2010 rok, sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego, które stanowią załączniki nr 7 i nr 8 nie będą czytane, ponieważ wszyscy Radni otrzymali powyższe dokumenty i  się z nimi zapoznali.
 
Ad 9.
        
         Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska: „ Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok ( za przyjęciem 3 głosy, wstrzymały się 4 osoby).”
 
         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek: „ Komisja ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2011 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego budżetu gminy za 2010 rok ( za przyjęciem 3 głosy, wstrzymały się 3 osoby).”
 
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Wanda Wyłupska: „ Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej  i  Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok ( za przyjęciem 3 głosy, wstrzymały się 2 osoby).”
 
 
Ad 10.
        
         Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
 
 
 
Ad 11.
 
         Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski odczytał zebranym treść wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim za 2010 rok, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Ad 12.
 
         Z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu zapoznał zebranych Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski.
 
Ad 13.
 
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
 
 
 
Ad 14.
 
         Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski przeczytał projekt Uchwały   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, który stanowi. Odczytany projekt  uchwały poddano pod głosowanie ( za przyjęciem 7 głosów, wstrzymujących się 7 osób). Uchwała Nr VIII/26/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok  została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ad 15.
 
         Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drzycim z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, który stanowi załącznik nr 14 do protokołu, przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski. Odczytany projekt  uchwały poddano pod głosowanie ( za przyjęciem 6 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 8 osób).  W związku z tym, iż uchwała Rady Gminy powinna być podjęta bezwzględną większością głosów  (bezwzględna większość to jest 8 głosów). Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.
 
         Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach, po 10 minutach je wznowiono.
 
Ad 16.
 
         Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Uchwały Nr VII/17/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, które stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, odczytał Przewodniczący Rady Gminy    p. Józef Gawrych.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – ciekaw jestem stanowiska Pana Wójta w tej sprawie, gdyż jest on odpowiedzialny za wykonanie uchwał oraz między innymi za prawidłowe poinformowanie rodziców.
P. Wójt – nie mam tutaj wiele do wyjaśniania. Działaliśmy tak, aby uchwała została zrealizowana w 100%. Uważam, że wszyscy mieszkańcy, których dzieci uczęszczały do szkoły w tym czasie, zostali poinformowani, w taki czy inny sposób i na pewno o tym wiedzieli.
Radny p. Zygmunt Wycinek – cieszy mnie takie stanowisko Pana Wójta, bo jest ono jasne   i czytelne. Chciałbym przedstawić Panu Wójtowi kopię przesyłki listu poleconego, która była adresowana na dwoje rodziców, prawdopodobnie na poczcie odmówiono przyjęcia tejże przesyłki. Domniemam tak, gdyż mam taką podstawę. Pracownik Urzędu Gminy, najprawdopodobniej ten, który dostarczał te przesyłki na pocztę, skreślił jedno z imion rodziców, wstawiając parafkę, zrobił to samowolnie. W tym momencie już był sygnał, że dzieje się coś nie tak. Należało dociec, co, jak i dlaczego, a nie pozostawić tak sprawy. Sprawa jest do wyjaśnienia przez Pana Wójta, bo jemu podlegają pracownicy urzędu, którzy te przesyłki wysyłali. Wiadomo, że to nie on jest winien, tylko ktoś z pracowników spowodował taką sytuację. Przesyłka dotarła do adresatów, wewnątrz,               w kopercie, adresowana już na oboje rodziców. I tutaj Pan Wójt ma rację, oboje zostali powiadomieni, bez względu na to, w jaki sposób ta przesyłka do nich dotarła. To nie ulega wątpliwości.
Moim zdaniem sprawa jest dyskusyjna. Taka jest interpretacja radców prawnych Pani Wojewody, którzy sprawę tę po wizycie pana posła Kłopotka  w Drzycimiu akurat tak ocenili, a więc można tutaj domniemywać działania znalezienia konkretnego powodu unieważnienia uchwały. Uważam, że rozstrzygnięcie Wojewody należy zaskarżyć w trybie ustawowym  w ciągu 30 dni zgodnie z art. 90a ustawy o samorządzie gminnym. Sąd Administracyjny jest zobowiązany wyznaczyć termin rozprawy, na której będzie skarga rozpatrywana.
Radny p. Edmund Szymczak – mnie się wydaje, że wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Można było temu zapobiec.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek - złożył wniosek formalny o złożenie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody nr 13/2011 z 21 czerwca 2011 roku  w sprawie unieważnienia uchwały.
 
Radny p. Dariusz Podlejski -   kto, imiennie, zajmuje się w urzędzie wysyłaniem poczty? Czy może nam Pan Wójt wskazać, kto był odpowiedzialny za powiadomienie tych rodziców?
P. Wójt – nie, nie mogę wskazać, gdyż w tej chwili nie przeglądałem tych dokumentów. Ogólnie można powiedzieć, że powiadomienia te wychodziły z referatu organizacyjnego i zapewne adresowane też tam były. Wszystko to wymaga wnikliwego rozpatrzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnego p. Wycinka. Za złożeniem skargi opowiedziało się 9 radnych, przeciw 4, wstrzymała się 1 osoba.
Wobec powyższego wniosek został przyjęty przez Radę Gminy.
 
Ad 17.
 
         Omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu ograniczonego w miejscowości Biechowo, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu, dokonała p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym.     
Poinformowała zebranych , że do urzędu wpłynął wniosek  dotyczący wykupu nieruchomości położonej w Biechowie. Przeznaczona do sprzedaży droga graniczy z działkami dwóch właścicieli. W związku z tym postanowiono przeznaczyć przedmiotowy fragment do sprzedaży w przetargu ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich. Urząd Gminy poinformował potencjalnych zainteresowanych o projekcie sprzedaży.
Negatywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła Radna p. Wanda Wyłupska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska ( 2 głosy przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu).
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – myślę, że słuszne zajęliśmy stanowisko w tej sprawie teraz, jak i podczas poprzedniego spotkania. Chodzi mi głównie  o konflikty lokalne, żeby ich nie powodować i się do nich nie włączać.
      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, położonej w miejscowości Biechowo, gmina Drzycim przeczytał p. Dariusz Podlejski – wiceprzewodniczący Rady Gminy. W wyniku głosowania 2 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymujący projekt nie uzyskał wymaganej większości głosów. Wobec uchwala nie została podjęta.
 p. Joanna Sawińska omówiła drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Biechowo. Nieruchomość stanowi część drogi  położonej   pomiędzy gruntami trzech właścicieli. Również w tym przypadku urząd wystąpił z informacją do zainteresowanych faktem udostępnienia do sprzedaży  drogi. Przedstawiła Radzie odpowiedzi, które wpłynęły do urzędu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Drzycim w drodze przetargu ograniczonego w miejscowości Biechowo został zaopiniowany negatywnie  (3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się) przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, której Przewodniczącą jest p. Wanda Wyłupska.
 
     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ograniczonego w miejscowości Biechowo przedstawił Wiceprzewodniczący Rady, poczym Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie ( 0 głosów za, 9 głosów przeciw, 5 radnych się wstrzymało).Uchwała  nie został podjęta. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
 
 
Ad 18.
 
         Wprowadzenia w temat dokonał Wójt Gminy Drzycim p. Waldemar Moczyński. Poprosił zebranych o rozsądne podejście do tematu, gdyż pieniądze ze sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu znalazłyby zastosowanie przy remoncie przeciekającego dachu Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.
 
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Wanda Wyłupska: „ Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 roku w  projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu zaopiniowała pozytywnie (3 głosy za, 1 przeciw,  1 wstrzymujący się).”
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych poinformował o spotkaniu w sprawie wynajmu owego budynku. Z tego spotkania został sporządzony protokół, który Przewodniczący Rady Gminy następnie odczytał. Protokół stanowi  załącznik nr 18 do protokołu.
 
Dyskusja:
 
Radna p. Elżbieta Babińska – czy ja dobrze zrozumiałam, że ci Państwo zadeklarowali, że zrobią remont na koszt własny?
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych – tak, na koszt własny. Dodam tylko, że po ewentualnym zakończeniu wynajmu zabiorą ze sobą piec i podłogi jako ich właściciele. Najpierw wyremontują, a później zdekompletują ten budynek.
Radny p. Edmund Szymczak – w tych uzgodnieniach zabrakło jednej rzeczy: kiedy skończy się remont i kiedy opuszczą lokal, który zajmują?
P. Wójt – w trakcie trwania rozmowy sugestie Państwa były takie, żeby rozliczyć te koszty, które oni ponoszą w czynszu. Ten czynsz, który byłby płacony do Zakładu Gospodarki Komunalnej byłby cząstkowy. To również było sugerowane przez potencjalnych najemców.
Radny p. Edmund Szymczak – powstała taka sytuacja niewiadoma. Uważam, że powinno być jasno zapisane, ile będzie odliczone, co z piecem i z podłogami. Jeśli po zakończeniu wynajmu zabiorą piec i zdejmą podłogi, to zostanie tak, jak jest teraz.
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych – w tym protokole jest wpisane to, co strony mówiły i to wszystko. Konsensus trudno byłoby uzyskać.
Radna p. Elżbieta Babińska – jeszcze jedno pytanie, zanim zostanie odczytany projekt uchwały. Czy jest taki zamiar, żeby ten budynek wynająć w ogóle, czy tylko i wyłącznie do sprzedaży?
P. Wójt – na chwilę obecną jedyna możliwa dla mnie opcja to sprzedaż tego budynku w wolnym przetargu i wówczas ci Państwo mogą przystąpić do przetargu i kupić to na warunkach ogólnodostępnych.
Radny p. Edmund Szymczak – uważam, że w umowie najmu trzeba określić sztywno warunki i przekazać tym Państwu umowę. Jeżeli podpiszą, to wiadomo, do czego się zobowiązują.
P. Wójt – w stanie obecnym, w jakim jest ten budynek nie możemy, nie łamiąc prawa wynająć tym Państwu czy komukolwiek tego budynku , ponieważ nie stanowi on mienia komunalnego, które może służyć do zamieszkania.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski odczytał zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu, który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie ( 5 głosów za, 7 głosów przeciw, 2 radnych się wstrzymało). Uchwała nie została przyjęta przez Radę Gminy.
 
Ad 19.
 
         Wprowadzenia w temat dokonała Sekretarz Gminy p. Grażyna Sośnicka.
 
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska: „ Komisja na posiedzeniu 16 czerwca 2011 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się) bez wskazania propozycji składu kandydatów do zespołu.
Radni zgłosili kandydatów do zespołu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
1.     Grażyna Sośnicka
2.     Jerzy Krüger
3.     Barbara Kruczyńska
 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów ( 13 głosów za, 1 wstrzymujący się). Lista kandydatów została zamknięta.
 
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski odczytał zebranym projekt uchwały  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie (13 głosów za, 1 wstrzymujący się). Uchwała Nr VIII/27/2011 została przyjęta przez Radę Gminy i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Ad 20.
 
         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Annie Maćkowskiej – Skarbnikowi Gminy. P. Anna Maćkowska zaproponowała, aby wnieść poprawkę do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Przychodni  w Drzycimiu w likwidacji. Proponowana zmiana tytułu brzmiałaby następująco: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Gminnej Przychodni w Drzycimiu  w likwidacji za 2010 rok. Drugą proponowaną zmianą miałoby być dodanie do uchwały jeszcze jednego paragrafu, nowy paragraf 2 o treści: przekazać zysk netto za 2010 rok w wysokości 826,15 zł (słownie: osiemset dwadzieścia sześć zł 15/100)  w związku z likwidacją jednostki do budżetu Gminy Drzycim.               W związku z powyższym, paragraf 2 stałby się paragrafem 3, a 3 stałby się paragrafem 4 w brzmieniu niezmienionym. W uzasadnieniu uchwały również nastąpiłaby niewielka zmiana, a brzmiałoby ono następująco: Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Zakładu podlega zatwierdzeniu przez organ, który utworzył Zakład. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przekazania zysku netto za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu w likwidacji za 2010 rok uznaje się za zasadne.
 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek poinformował, że Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu w likwidacji ( 5 głosów za,                        1 wstrzymujący się).
 
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
 
Przewodniczący Rady poddał  uchwałę z poprawkami w treści, w jakiej przedstawiła i odczytała p. Skarbnik Gminy, pod głosowanie ( 14 głosów za – jednogłośnie). Uchwała Nr VIII/28/2011  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Gminnej Przychodni          w Drzycimiu w likwidacji za 2010 rok stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Przerwa w obradach.
 
Ad 21.
 
         Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Annie Maćkowskiej – Skarbnikowi Gminy, która przygotowała projekt uchwały Rady Gminy Drzycim  zmieniający uchwałę nr 5/13/2001 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. W budżecie zachodzą następujące zmiany: zwiększamy dochody i wydatki o kwotę 35 399 zł, aktualizuje się plan przychodów i rozchodów budżetu  i aktualizuje się załącznik budżetu sołeckiego.
 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek poinformował, że Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok (4 głosy za, 2 wstrzymujące się).
 
Dyskusja:
 
Radna p. Wanda Wyłupska – w związku z rezygnacją ze sprzedażą mieszkań w budynku szkoły w Sierosławiu ( nie została ona zamknięta), nie powinno się wykreślić tej kwoty  z dochodów i wydatków  i sprostować ? Jak można wydać coś, czego nie ma?
Radna p. Elżbieta Chróścińska - to jest mieszkanie na ul. Dworcowej w Drzycimiu, czy mieszkania w  szkole?
Przewodniczący Rady Gminy – sprawa sprzedaży mieszkań w Szkole Podstawowej w Sierosławiu była już rozpatrywana na Komisji Rolnictwa. Radca prawny podpisując projekt uchwały kierował się tylko jedną ustawą, nie brał pod uwagę Karty Nauczyciela. Mieszkania w szkołach to nie są mieszkania komunalne tylko służbowe. Mieszkań służbowych sprzedawać nie można, bo to nie są typowe mieszkania komunalne, one muszą być przeznaczone dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych. Za pół roku te osoby mogą sprzedać to mieszkanie   i będzie to już mieszkanie komunalne, a w szkole nie ma mieszkań komunalnych, tylko są mieszkania służbowe. W związku z tym, że szkoła w Sierosławiu nie będzie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2011 roku, nie możemy sprzedawać w dniu dzisiejszym tych mieszkań, gdyż one nie mogą być w obrocie „komunalnym”. Te 20 tys., o których wcześniej mówiliśmy, była mowa o mieszkaniach komunalnych w Sierosławiu i mieszkaniu komunalnym w Drzycimiu, zostało wykreślone odnośnie mieszkań komunalnych  w Sierosławiu i zostało przy mieszkaniu komunalnym w Drzycimiu. Ten dochód 20tys. pozostaje w dalszym ciągu i nie jest skreślony.
Radna p. Wanda Wyłupska – nigdy nie było mowy o mieszkaniu w Drzycimiu i projektu uchwały na sprzedaż tego mieszkania też nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – komisja tego nie opiniowała, stąd właśnie te wszystkie pytania.
Radna p. Elżbieta Babińska – ja myślałam, że to chodzi o Sierosław.
Przewodniczący Rady Gminy – dlatego poprosiłem o głos i wyjaśniłem sytuację.
P. Wójt – Proszę Państwa, uchwała dotycząca możliwości sprzedania dwóch mieszkań, które znajdują się w tym budynku, bo jedno mieszkanie jest już własnością prywatną p. Anny Cirsan, mówiła o dwóch mieszkaniach, ta uchwała nadal obowiązuje.
Radna p. Elżbieta Babińska – w tej chwili mówimy o wydatkach z tej uchwały, która jest dzisiaj przygotowana, o wydatkach ze sprzedaży mieszkań  z Sierosławia.
P. Wójt – te dochody, które są zaplanowane są z tego mieszkania, o którym mówimy, czyli P. Rezmer, bo taką informację na temat wyceny potencjalnie znaliśmy. Kwota podana tam jest realna i rzeczywista.
Radny p. Zygmunt Wycinek – można by określić lokalizację tego mieszkania komunalnego z adresem i wówczas już nie będzie wątpliwości.
Radna p. Wanda Wyłupska – mam propozycję, żeby te 16 tys. z działu 710 przenieść na remont dachu w szkole.
P. Wójt – ten wniosek powinien być bardziej umotywowany
Radna p. Wanda Wyłupska – chodzi o to, że mieliśmy zbierać pieniądze, żeby wyremontować dach w Szkole Podstawowej, a ciągle tych pieniędzy brakuje.
P. Wójt – 16 tys. na kapitalny remont dachu w szkole to za mało, te środki nie umożliwiają nam jakiegokolwiek poważnego remontu.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – jeszcze raz prosimy o przeniesienie 16 tys. zł  na szkołę  w Drzycimiu.
Radny p. Dariusz Podlejski – jeśli pani Dyrektor otrzyma te 16 tys. zł to będzie wiedziała, jak je dobrze zagospodarować. Popieram wniosek Radnej p. Wandy Wyłupskiej.
P. Wójt – tym ruchem odsuwają Państwo od siebie pozyskanie 200 tys. zł z programu Lider, ponieważ nie zdążymy złożyć wniosku o dofinansowanie i 200 tys. zł w przyszłym roku na pewno nie będziemy mogli zainwestować w naszą gminę. Chciałbym, żeby to stanowisko było jasne i żebyście Państwo byli świadomi, do czego Wy swoim nierzetelnym podejściem doprowadzacie. Myślę, że to historia oceni.
 
Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny Radnej p. Wandy Wyłupskiej dotyczący kwoty 16 tys. zł, aby nie przeznaczać jej, tak jak jest w projekcie na zakup usług na zagospodarowanie terenów zieleni przy strudze drzycimskiej w centrum wsi Drzycim. Te 16 tys. zł miałyby być przekazane na remont dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu na udział własny w pożyczce z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Remont dachu nie będzie kosztował gminy 300tys. zł tylko 20% udziału własnego + pożyczka z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Za poprawką, którą proponuje p. Wanda Wyłupska opowiedziało się 8 radnych, 5 radnych przeciwnych, 1 wstrzymujący się. Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy.
 
Głos w sprawie wniosku zabrała p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy. W związku z powyższymi zmianami, treść projektu uchwały uległa drobnej modyfikacji.
 
P. Wójt – skoro już taka decyzja zapadła, chciałbym poinformować Państwa, że nie będziemy niestety mogli występować z żadnym wnioskiem o te pieniądze, o których mówiłem. Gmina Drzycim jako jedyna z członków Lokalnej Grupy Działania nie przystąpi do tego projektu.
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami przedstawionymi wcześniej przez p. Skarbnik Gminy oraz wynikłymi   w trakcie dyskusji ( za 9 głosów, przeciw 5 głosów).
Uchwała nr VIII/29/2011 o zmianach w budżecie gminy na 2011 rok została uchwalona głosami 9 za, 5 głosów przeciw i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady poinformował, iż zmieniając uchwałę budżetową, musimy zmienić również wieloletnią prognozę finansową.
 
Skarbnik Gminy p. Anna Maćkowska przedstawiła zebranym zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drzycim na lata 2011 -2021
 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała  Nr VIII/30/2011  w sprawie zmiany uchwały w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drzycim na lata 2011 -2021 została przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy. Stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Ad 22.
 
         Sprawy bieżące.
 
1.  Przewodniczący Rady Gminy – musimy wrócić do sprawy skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Samo przegłosowanie wniosku  o wniesienie skargi nie wystarczy i należy w tej sprawie podjąć uchwałę. W  przerwie pani Sekretarz przygotowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił powyższy projekt, który poddał pod głosowanie.
Uchwała Nr VIII/31/2011 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze została uchwalona – za 9 głosów, przeciw – 5 głosów. ( stanowi załącznik nr 24 do protokołu).
 
2. Radna p. Wanda Wyłupska – chciałam poinformować, że tak jak było powiedziane na poprzedniej sesji, komisja rolna miała zająć się sprawą przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Rozdałam tutaj wszystkim radnym materiały, które przekazał pan kierownik zakładu komunalnego, z których wynika, że nowych przyłączy zostało wykonanych 115, starych było 143, na dzień dzisiejszy jest 258 przyłączy do odpływu ścieków i zwiększyło to zrzut o 40 m sześciennych na dobę.
Dyskusja:
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – 66% podłączonych do kanalizacji to jest troszkę mało.
Radna p. Wanda Wyłupska – to są nowe przyłącza, to są procenty nowych przyłączy, wykonanych w tym roku.
Przewodniczący Rady Gminy - chciałbym dodać tylko, z posiedzenia komisji, na której byłem, że komisja poprosiła pana Wójta, żeby wzmóc działania dotyczące przyłączenia się mieszkańców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości ( mieszkańcy mają obowiązek podłączyć się do sieci kanalizacyjnej) , pan Wójt się zobowiązał, że takie działania podejmie. Ta sprawa była już rozstrzygnięta na komisji rolnej.
Radna p. Elżbieta Babińska – pytanie od mieszkańców, którzy mieszkają  w budynku przychodni. Na podwórku jest rozkopany wykop, już od dłuższego czasu  prosili o interwencję, żeby wreszcie go zakopać. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za tę pracę. Najprawdopodobniej ten wykop był robiony przy doprowadzaniu wody do orlika.
P. Wójt – pani kierownik zapisała, będziemy interweniować.
 
Ad 23.
 
Odpowiedzi na interpelacje.
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że interpelacji nie składano.
 
Ad 24.
 
         Wolne wnioski i zapytania.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – chciałbym znać termin oddania orlika.
P. Wójt – nie jest on jeszcze ściśle określony. Wykonawca zgłosi gotowość odbioru. Jeżeli uda się bez poprawek, co jest mało prawdopodobne, to jakieś 14 dni po zgłoszeniu będzie można liczyć na to, że będzie otwarty. Daty konkretnej nie ma.
Radny p. Zygmunt Wycinek – pytanie do Wójta: jakie czynności przeprowadzono w sprawie ustalenia przyczyn powstawania zanieczyszczeń wody w wodociągu  w Jastrzębiu? Jakie działania w tym kierunku były już prowadzone?
P. Wójt – w tej chwili mam 3 oferty firm, które zamierzają przeprowadzić analizę szczegółową. Jest to sprawa bardziej złożona niż mogłoby się wydawać. Jedna z tych firm dała taką ofertę, którą prawdopodobnie wybierzemy i do 15 lipca wykona ekspertyzę szczegółową.
Radny p. Zygmunt Wycinek – korzystając z obecności pani Marii Majewskiej, miałbym pytanie: jak w tej chwili przedstawia się sytuacja zaawansowania prac nad projektem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krakówek, chodzi o działkę  z budynkiem komunalnym, pani na pewno jest zorientowana, także proszę o odpowiedź.
P. Maria Majewska –  został wysłany wniosek do Wojewody o wyłączenie części leśnej, jednak urbanista musi uzupełnić dokumenty.
Sołtys wsi Mały Dólsk – ja mam pytanie do pana wójta odnośnie wody: jak to będzie badane, jak te badania będą przebiegały i na czym to będzie polegało, bo to jest bardzo ważny temat, bo do Małego Dólska to dociera nie woda, ale coś    w rodzaju „gnojowicy”.
Wypowiedź do państwa radnych: dotknęła mnie taka przykra sytuacja, zachorował mi koń, zadzwoniłem do weterynarzy do Świecia, bo zawsze z ich usług korzystałem. Chciałbym pewne rzeczy przytoczyć, żebyście wiedzieli państwo jak to wszystko wygląda. Kosztowało mnie to w granicach 1500 zł, ale koń nie wyzdrowiał. Pomogła mi nasza Pani Weterynarz z Drzycimia, która wzięła za tę pomoc tylko 300 zł. Mój apel –„ nie wyrzucajmy czegoś, co mamy dobre.”
P. Wójt – nie jestem w stanie w tej chwili określić, co będzie badane, w jaki sposób. Wiem, że na pewno będzie trzeba robić odkrywki, wiem, że trzeba będzie robić różnego rodzaju nawiercenia po to, żeby sprawdzić, na jakim odcinku ewentualnie, jakie zanieczyszczenia powstają. Jest to dość złożona sprawa. Firma, która prawdopodobnie zostanie do tego celu wynajęta, ma doświadczenie długoletnie, myślę, że ich ekspertyza pozwoli nam uszczegółowić możliwość poprawy jakości wody w Jastrzębiu, bo taki jest główny cel tego zlecenia.
Michalczyk – ta woda podobno idzie wtedy brudna, kiedy się bierze ją z hydrantów. To nie jest moja opinia, to jest opinia fachowca, który mi podpowiedział. Trzeba by większą kontrolę sprawić, żeby sprawdzić, kto te hydranty odkręca i do czego jest mu to potrzebne.
P. Wójt – woda w Jastrzębiu bez względu na to czy jest hydrant otwierany czy nie ulega zanieczyszczeniu na pewnych odcinkach, które chcemy poprzez tę ekspertyzę zbadać.
 
P. Tadeusz Gajewski – radny Rady Powiatu – zdał relacje z sesji Rady Powiatu.
 
P. Wójt – chciałbym podziękować radnym, którzy zdecydowali się przyjąć sprawozdanie za ubiegły rok 2010, rok ciężki, wiele różnych inwestycji było, a jednocześnie zauważyć niechęć pozostałych członków rady. Wstrzymanie się od głosu świadczy o tym, że nie ma się stanowiska, co do tego, czy było dobrze czy źle w ubiegłym roku. Jeżeli ktoś ocenia, że było nijak, to pewnie tak też głosował.
Radny p. Dariusz Podlejski – to stwierdzenie na końcu Panie Wójcie było obraźliwe dla tych wszystkich, którzy wstrzymali się od głosu. Mieli na pewno swój powód, jeżeli będzie trzeba uzewnętrznią go, czy w formie swojej wypowiedzi na następnych sesjach, czy w prasie, jeśli ktoś zapyta o to – to moja uwaga do tej wypowiedzi.
 
Ad 25.
 
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział  i uznał VIII sesję Rady Gminy Drzycim za zamkniętą.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                            Józef Gawrych
Załącznik nr 1 (111kB) pdf
Załącznik nr 2 (101kB) pdf
Załącznik nr 3 (98kB) pdf
Załącznik nr 4 (526kB) pdf
Załącznik nr 5 (152kB) pdf
Załącznik nr 6 (1931kB) pdf
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 10 (498kB) pdf
Załącznik nr 11 (547kB) pdf
Załącznik nr 12 (348kB) pdf
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14 (189kB) pdf
Załącznik nr 15 (711kB) pdf
Załącznik nr 16 (154kB) pdf
Załącznik nr 17 (249kB) pdf
Załącznik nr 18 (299kB) pdf
Załącznik nr 19 (177kB) pdf
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21 (163kB) pdf
Załącznik nr 22 (150kB) pdf
Załącznik nr 23 (175kB) pdf
Załącznik nr 24

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (22 lipca 2011)
Opublikował: Jacek Szopiński (22 lipca 2011, 14:35:32)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (8 lutego 2012, 09:27:31)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1156