Protokół Nr VII/2011 z przebiegu VII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 maja 2011 roku

P R O T O K Ó Ł  Nr VII/2011
 
z przebiegu VII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 12 maja 2011 roku
 
  sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
otwartej o godz. 14-tej
zamkniętej godz. 18.45.
 
 
W sesji udział wzięło 15 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Tadeusz Gajewski – radny Rady Powiatu,
3. p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy
4.p. Mieczysław Lewandowski – były Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu
5. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
6. p. Anna Maćkowska – kandydatka na Skarbnika Gminy,
7. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. oświaty i płac, wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy,
8. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
9. p. Sławomir Zawadzki – Dyrektor Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
10. p. Izabela Grzegorz – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  w Drzycimiu,
12. p. Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
11. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym,
12. p. Żanetta Grabowska – z upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,
13. p.Iwona Różycka – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
14. p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - sołtysi z terenu gminy oraz mieszkańcy wsi Sierosław oraz Zalesia Szlacheckiego.  
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych

Protokół sporządziła: Sekretarz Gminy Grażyna Sośnicka
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu V i VI sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podziękowanie za współpracę byłemu Kierownikowi Posterunku Policji w Drzycimiu.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Składanie interpelacji.
8. Odwołanie Skarbnika Gminy – podziękowanie za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy i współpracę z Radą Gminy.
9. Powołanie Skarbnika Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Drzycim: 
a) położonej w Gródku,
b) położonej w Biechowie.  
12. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zmiany granicy administracyjnej gminy Drzycim ( wniosek mieszkańców Zalesia Szlacheckiego). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013” 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku odprowadzenia na rachunek budżetu gminy Drzycim przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Drzycimiu nadwyżki środków obrotowych, uzyskanej na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 17.118,08 złotych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Gospodarki Komunalnej.”
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
20. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drzycim za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
21. Przedłożenie sprawozdania ( raportu ) z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
22. Sprawy bieżące.
23. Odpowiedzi na interpelacje.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
         Otwarcia V sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów, radnego Rady Powiatu – p. Tadeusza Gajewskiego, mieszkańców wsi Sierosław i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2, lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 3.
Ad. 2.
        Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczą wszyscy radni, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
Przed przystąpieniem do następnego punktu obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi, który poinformował zebranych, że w dniach od 20 marca 2011 r. do dnia 06 kwietnia 2011 roku odbywały się zebrania wyborcze w sołectwach. Na zebraniach wybierano Sołtysów i Rady Sołeckie. W większości sołectw wybrani zostali dotychczasowi sołtysi. Zmiana nastąpiła w dwóch sołectwach: w Gródku sołtysem został p. Ryszard Dembek a  w Krakówku p. Grzegorz Pecka.
 
Ad. 3.
         Protokół z przebiegu V  sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 lutego 2011 roku został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Protokół z przebiegu VI nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 2011 roku został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 4.
        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad poczym zapytał o uwagi.
Wójt  zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad sprawy wyrażenia zgody  na  sprzedaż  nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu po punkcie 10.
Przewodniczący Rady Gminy poddał propozycję zmiany w porządku obrad pod głosowanie. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad było 7 radnych, przeciw 8 radnych.
  W wyniku głosowania, proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
Ad.5.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych poinformował zebranych, że p. Mieczysław Lewandowski – były Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu przeszedł na emeryturę. W imieniu Rady Gminy złożył podziękowania za kilkuletnią współpracę, wręczył życzenia i kwiaty.
Również Wójt Gminy podziękował za pracę na rzecz Gminy oraz przekazał pamiątkowy grawerton i kwiaty.
 
Ad. 6.
 
       Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informację z wydanych zarządzeń. Stanowią one załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7.
 
Interpelacji nie składano.
 
 
 
Ad. 8.
 
        Wprowadzenia w temat dokonał Wójt Gminy p. Waldemar Moczyński. Poinformował Radę, że z uwagi na wyczerpanie okresu zasiłkowego i orzeczenia lekarskiego o  niezdolności do pracy  p. Bogusławy Radzikowskiej – Skarbnika Gminy wystąpił o odwołanie wyżej wymienionej z pełnionej funkcji.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie.
Uchwała Nr VII/15/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wójt Gminy p. Waldemar Moczyński, Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych oraz w imieniu sołtysów  p. Barbara Kruczyńska i Wiesław Michalczyk złożyli serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Gminy. Otrzymała pamiątkowy grawerton oraz kwiaty.
Pani Bogusława Radzikowska podziękowała za wieloletnią współpracę i życzyła owocnych obrad.
Następnie Wójt podziękował p. Sabinie Majewskiej za wykonywanie zadań Skarbnika w czasie usprawiedliwionej nieobecności p. Radzikowskiej.
 
Ad.9.
 
 Wójt zawnioskował do Rady Gminy o powołanie p. Anny Maćkowskiej na stanowisko skarbnika gminy. Poinformował, że kandydatka została wyłoniona w drodze konkursu. Jej przebieg pracy zawodowej jest omówiony w uzasadnieniu projektu uchwały. Ponadto, można zadawać pytania  bezpośrednio kandydatce, która jest obecna na sesji.
Radna p. Elżbieta Babińska  - zapytała o wykształcenie p. Maćkowskiej.
p. Anna Maćkowska – poinformowała zebranych, że ma wykształcenie wyższe. Poinformowała o swoim doświadczeniu zawodowym.
             Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Drzycim, przedstawił  Przewodniczący Rady poczym poddał uchwałę   pod głosowanie ( 14 głosów „za” 1 wstrzymujące się ), w wyniku którego została podjęta. Uchwała Nr VII/16/2011 w sprawie powołania Skarbnika Gminy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad.10.
 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w miesiącu lutym Rada podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Kolejnym etapem jest uchwała o jej likwidacji. Zapytał, czy wpłynęły opinie od związków zawodowych, ponieważ nie było ich kiedy obradowały komisje rady. Poprosił  o przedstawienie opinii komisji.
      Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska: „Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.  zaopiniowała pozytywnie projekt  uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ( 5 głosów „za,” 2 przeciw ).
         Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinie związków  zawodowych dotyczące  projektu uchwały Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.
1)    Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Drzycimiu ( załącznik nr 8 do protokołu),
2) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania  ( załącznik nr 9 do  protokołu).
 
Dyskusja
 
Radny p. Mirosław Parczyk – złożył wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Proponował przeniesienie tematu na następną sesję i przygotowanie projektu uchwały o przekazaniu prowadzenia szkoły stowarzyszeniu. Założyciele stowarzyszenia są w trakcie rejestracji w Sądzie. Prosił o przychylne załatwienie sprawy.
Radna p. Elżbieta Chrócińska – zaapelowała do radnych o przekazanie prowadzenia szkoły stowarzyszeniu. Stwierdziła, że radni powinni dbać o to, ażeby mieszkańcy gminy mieli pracę.
Przed przystąpienie do głosowania wniosku złożonego przez Radnego p. Parczyka Przewodniczący wyjaśnił różnice  dotyczące likwidacji szkoły i przekazanie do prowadzeniu stowarzyszeniu. Jeżeli nastąpi likwidacji, to szkoła otrzyma subwencję oświatową po złożeniu wniosku do końca września br. a środki  zostaną  uruchomione w  styczniu  przyszłego roku. Majątek ruchomy  zostanie przekazany do zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. I to jest propozycja Rady Gminy. Radny proponuje, ażeby przekazać prowadzenie szkoły stowarzyszeniu, które to otrzyma subwencję i majątek od września.
Radna p. Elżbieta Chrócińska – stwierdziła, że Kurator Oświaty w swojej opinii również sugeruje przekazanie do prowadzenia szkoły rodzicom. Zawnioskowała o odczytanie opinii na sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego p. Parczyka o odrzucenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Za odrzucenie głosowało 5 radnych, przeciw 10. Wobec powyższego wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady poinformował, że opinia Kuratora była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty.
Zdaniem Radnej p. Chrócińskiej sprawa likwidacji szkoły winna być również omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa.
Przewodniczący Rady stwierdził, że po to są komisje problemowe, ażeby na ich posiedzeniach omawiać tematy specjalistycznie. Radni sami deklarowali przynależność do ich składu. Ale jeżeli jest wola odczytania opinii Kuratora  to ją odczyta.
Przewodniczący odczytał opinię Kuratora Oświaty ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Radny p. Edmund Szymczak -  uważa, że podejmując decyzję należy patrzeć na całe społeczeństwo Gminy. Sprawa nie toczy się od dziś, ale od kilku lat bo nie stać nas na utrzymywanie szkoły. Jest to również dla dobra dzieci. Było dużo czasu, ażeby stowarzyszenie przygotowało się na tę okoliczność.
Radny p. Mirosław Parczyk – zaapelował raz jeszcze o rozważne podniesienie ręki podczas głosowania. Szkoła to nie działka pod lasem. Zamknięcie szkoły do zamknięcie długiej historii jej istnienia.
Ks. Jerzy Benkowski – Proboszcz Parafii w Sierosławiu  od 20 lat. Prosił o przemyślenie decyzji o likwidacji szkoły i zostawienie jej. Ks. Proboszcz dostał od Biskupa podziękowania na starania o istnienie szkoły.
             Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowejw Sierosławiu przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady poczym Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie ( 9 głosów „za”, przeciw – 5, 1 wstrzymujący się ), w wyniku którego została podjęta Uchwała Nr VII/17/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
 
Przerwa w obradach
 
Ad.11.
      a) Omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, położonej w miejscowości Gródek  dokonała p. Joanna Sawińska - Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym.
 
          Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska - Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
W dyskusji nad projektem głos zabrał:
Radny p. Jerzy Krüger – zauważył, że na mapkach, które otrzymali radni, zaznaczona część drogi do sprzedaży jest drogą dojazdową do nieruchomości i w związku z tym prosił o wyjaśnienie.
Pani Joanna Sawińska – dojazd do nieruchomości o której p. Radny pytał znajduje się z drugiej strony nieruchomości.
        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, położonej w miejscowości Gródek  przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady poczym Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie ( 13 głosów „za”, 2 radnych wstrzymało się ),  w wyniku którego została podjęta Uchwała Nr VII/18/2011 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, położonej w miejscowości Gródek, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
  b) Omówienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, położonej w miejscowości Biechowo  dokonała p. Joanna Sawińska - Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym
  Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska - Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ( 6 głosów za, 1 głos przeciw).
 
Dyskusja:
 
Radny p. Edmund Szymczak – stwierdził, że wyrażenie zgody na sprzedaż drogi dzielącej dwie działki różnych właścicieli byłaby decyzją pochopną. Jeżeli  sąsiad będzie chciał sprzedać działkę to może w przyszłości być to problemem.
Wójt – wyjaśnił, ze kupno części drogi spowoduje, że w p. Bogun będzie mógł swobodnie rozmieścić budowle na swojej nieruchomości. Obecnie problemem jest zgodne z przepisami zachowanie odległości budynków od granicy działki. Sąsiad będzie miał dostęp do drogi.
Radna p. Wanda Wyłupska -  zapytała o właściciela działki znajdującej się na końcu drogi. Na posiedzeniu komisji otrzymała informację, że droga jest nie użytkowana.
Pani Sawińska na tę chwilę nie udzieliła odpowiedzi.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – właścicielem działki jest p. Tadeusz Bogun.
Wójt – poinformował, że był osobiście w Biechowie. Sporna droga jest to łąka i nie było śladów przejazdów. Wyglądało to na normalne użytkowanie.
Radna p. Elżbieta Babińska - są różni właściciele sąsiadujących działek, istnieje prawdopodobieństwo, że kiedy będą chcieli je podzielić na mniejsze i co wówczas z dojazdem ?
Odpowiedzi udzieliła p. Sawińska -  jeżeli chodzi o podział działek rolnych są inne zasady, a również można wydzielić drogę wewnętrzną.
Radna p.Wanda Wyłupska  - uważa, że nie powinno się sprzedawać tej działki bezprzetargowo.
Wójt – wyjaśnił, że rozmowa na ten temat była również na posiedzeniu komisji rolnictwa i pomysł został odrzucony. Nie było propozycji, ażeby sprzedać tę działkę w drodze przetargu. Uważa, że w kupno tej działki pozwoli rozwijać się rolnikowi. Nie będzie to uciążliwe dla innych, którzy w jakiś sposób są związani ze sprzedażą.
Radna p. Elżbieta Babińska – zapytała, czy drugi właściciel został powiadomiony o zamiarze sprzedaży.
Wójt – nie został poinformowany, ale posiadamy wiedzę, że nie byłby zainteresowany kupnem.
Radny p. Wojciech Kruczyński – zna obydwu właścicieli. Uważa, żeby droga nie została sprzedana, ażeby została dla rolniczego sprzętu ciężkiego, ponieważ droga główna jest nadmiernie eksploatowana przez sprzęt rolniczy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – uważa, że źle byłoby, żeby Rada stała się stroną   w konflikcie, który może zaistnieć po sprzedaży drogi.
Złożył formalny wniosek  o odłożenie sprawy głosowania nad projektem uchwały na następną sesję po rozpatrzeniu stanowiska właścicieli sąsiadujących działek.
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu uchwały. W wyniku głosowania ( 8 głosów za odrzuceniem, 1 przeciw i 6 wstrzymujących się ) odrzucony został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Drzycim położonej w Biechowie ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
 
Ad.12.
 
       Wprowadzenia do tematu dokonała p. Joanna Sawińska - Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym. Pani Wójt Gminy Lniano wystąpiła do Wójta Gminy Drzycim z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany granic gmin. Dotyczy to wniosku mieszkańców miejscowości Zalesie Szlacheckie, których nieruchomości leżą w granicach administracyjnych Gminy Drzycim a zameldowani są w miejscowości  Zalesie – Gmina Lniano. Jest to 5 działek i Radni otrzymali mapki – jest to ok.50 ha. Procedura zmiany granic rozpoczyna się konsultacjami z mieszkańcami. I na tę czynność musi być podjęta uchwała przez Radę Gminy. Całe postępowanie kończy decyzja Ministra. Sprawa była poruszana w ubiegłym roku, jednak decyzją Rady przeniesiono jej rozpatrzenie na nową kadencję
 p. Wanda Wyłupska - Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  poinformowała, że komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała sprawę rozpoczęcia procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Drzycim.
Dyskusja:
 
Radny p. Wojciech Kruczynski – zapytał, czy mamy opinię Gminy Lniano, czy Gmina Lniano jest zainteresowana przejęciem gruntów.
Wójt – jeżeli  jest wniosek Wójta to sądzę, że Gmina Lniano jest zainteresowana.
P. Kozik – oświadczyła w imieniu  mieszkańców zainteresowanych sprawą, że chcą mieszkać w Gminie Lniano. Przekazała wszystkim Radnym pismo mieszkańców w powyższej sprawie.
 
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach na zapoznanie się z pismem. Pismo jest załącznikiem nr 14 do protokołu.
 
Po przerwie kontynuowano dyskusję na powyższy temat.
 
Radna p. Elżbieta Babińska – uważa, że jest sprawą zastanawiającą jak mogło dojść do takiego błędu, że grunty są na terenie Gminy Drzycim a zostali zameldowani na terenie Gminy Lniano.
Pan Targaczewski – mieszkaniec Zalesia. Poinformował zebranych, że od zawsze są związani ze Zalesiem Szlacheckim. Gmina Lniano wodociągowała nasze nieruchomości, budowała infrastrukturę drogową, telefoniczną, internetową czy w ostatnim czasie wybudowała przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – uważa, że tak łatwo nie oddaje się ziemi. Księgi wieczyste mówią, że grunty są na terenie naszej gminy więc właściciele winni zameldować się w Sierosławiu.
Radny p. Jerzy Krüger – grunty nie są Gminy, a właścicieli posesji. Nasza gmina czerpie korzyści z podatków, a mieszkańcy mówią, że nie czują się związani z Gminą Drzycim. Uważa, że trzeba tym ludziom pomóc.
Wójt – poparł to co mówił p. Krüger. Przynależność mieszkańców do Gminy Lniano jest istotną sprawą, dla której chcą walczyć. Podatek dla naszej gminy nie stanowi wielkiej kwoty, a koszty przekraczają dochody. Zdaniem Wójta winna być zgoda Rady Gminy na zmianę granic, dotyczy to działek, które są w całości.
Radna p. Wanda Wyłupska -  zapytała, która gmina podniosłaby  koszty.
Wójt – Gmina Lniano jest wnioskodawcą, jeżeli tego chce nie róbmy trudności.
Radny p. Edmund Szymczak – złożył wniosek formalny o niegłosowanie tej uchwały. Zasięgnięcie opinii Rady Gminy w Lnianie i Wójta, poczynienie wspólnych ustaleń co do dalszych czynności, co kto będzie dalej załatwiał.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Rada nie będzie podejmowała uchwały, ale ma zająć stanowisko, czy jest zainteresowana uruchomieniem procedury zmiany granic.
Radna p. Elżbieta Babińska – zapytała jakie będą konsekwencje tej decyzji, czy zmniejszenie powierzchni gminy nie wpłynie na pozyskiwanie środków unijnych? W związku z tym nie  jest zorientowana na tyle, ażeby zająć stanowisko.
Wójt – udzielił odpowiedzi Radnej, stwierdzając, że obawy są bezpodstawne, bo czym mniejsza gmina tym może pozyskiwać większe środki.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – zapytał, czy działka 6/5 też musiała by przejść?
Pani Joanna Sawińska – dlatego dzisiaj o tym mówimy, ażeby różne wątpliwości rozwiać.
Radna p. Wanda Wyłupska – uważa, że jeżeli podejmiemy decyzję pozytywną mogą zacząć wpływać następne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – zawnioskował o przerwę, ażeby porozmawiać między sobą. Mamy też pisemną informację mieszkańców.
 
Przerwa.
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady  Gminy poinformował, że zmienił się plan pracy rady, ponieważ sesja absolutoryjna odbędzie się pod koniec czerwca. Przyczyną są zmiany przepisów. Radni otrzymali sprawozdania. Komisja Rewizyjna też wie co w związku z tym robić.
 
C.d. dyskusji:
Radny p. Wojciech Kruczyński - zgłosił  formalny wniosek, ażeby rozpatrzyć stanowisko rady w powyższej sprawie na najbliższej sesji. Wcześniej poczynić uzgodnienia z p. Wójt Gminy Lniano oraz po zasięgnięciu opinii geodety.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował przybyłym mieszkańcom Zalesia Szlacheckiego.
 
Ad.13.
 
       Omówienia projektu uchwały dokonała p. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Wyjaśniła cel przygotowania „Programu aktywności lokalnej dla Gminy Drzycim na lata 2011-2013”.
      Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska: „Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r.  zaopiniowała pozytywnie projekt  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013” ( jednogłośnie).
 
  W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
 
             Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013”przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady poczym Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie  została podjęta Uchwała Nr VII/19/2011w sprawie przyjęcia  „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013”, która stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.
 
Ad.14.
 
       Wprowadzenia do tematu dokonała  p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    i Przeciwdziałania Narkomanii. Uzupełniła uzasadnienie o informację o przebiegu konsultacji z Gminna Radą Sportu. Na posiedzeniu na ogólną liczbę 6 członków, obecnych było 2 , którzy wyrazili opinię pozytywną.
 
  Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej zaopiniowała negatywnie  ( 1 głos za, 6 przeciw).
 
Dyskusja:
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski  -  poinformował, że jest członkiem komisji oświaty i dyskusja była długa. Brali w niej udział również zaproszeni goście. Uważa, że osób uprawnionych do korzystania byłoby za  dużo. Powinniśmy znać prognozę ile osób by skorzystało z tej formy. Uważa, że sprawa nie jest przesądzona ale należałoby przygotować projekt poprawiony .
 
Na powyższym dyskusję zakończono, ustalono, że projekt uchwały nie będzie czytany, ponieważ wszyscy się z nim zapoznali.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej, który został odrzucony ( za przyjęciem 1 głos, przeciw 9 radnych, wstrzymało się 5 radnych). Nie uchwalony projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
 
Ad.15.
 
 
    Wprowadzenia do temat dokonała p. Sabina Majewska. Jak stanowi przepis ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec roku sprawozdawczego. W sprawozdaniach finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu za 2009 roku wykazano nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 47 118,08 zł, a zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na 2009 rok nadwyżka winna się zamknąć kwotą 30.000 zł. Innym rozwiązaniem jest odstąpienie od tej zasady i przeznaczenie nadwyżki na usprawiedliwione potrzeby ZGK. I taka jest propozycja Wójta Gminy i zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 2 głosy za, 5 radnych wstrzymało się).
 
Dyskusja:
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – na posiedzeniu komisji budżetu brak było uzasadnienia do projektu. Otrzymaliśmy uzasadnienie, wyjaśnienie kierownika jestem za podjęciem uchwały.
Radny p. Michał Pamulak – zapytał z czego powstała nadwyżka ?
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Zbigniew Szajerka – wyjaśnił, że nadwyżka jako taka nie powstała. Zakład taki jak nasz może mieć ustaloną nadwyżkę budżetową do 130 tys. zł., w planie w 2009 roku ujęto tylko 30 tys. Jest to nadwyżka typowo wirtualna. Obecnie jest to kwota 80 tys. zł. I to jest kwota bezpieczna. Wielu mieszkańców zalega z płatnościami za  pobór wody                 i aktualnie odcinamy wodę. Pieniędzy zakład nie posiada.
Radny p. Michał Pamulak – wyjaśnił, że zadał to pytanie ponieważ jest droga woda i że z tego powodu powstała nadwyżka.
 
     Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku odprowadzenia na rachunek budżetu gminy Drzycim przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Drzycimiu nadwyżki środków obrotowych, uzyskanej na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 17.118,08 złotych przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady po czym Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie ( 14 głosów „za”, 1 wstrzymujący się ), w wyniku którego została podjęta Uchwała Nr VII/20/2011 w sprawie odstąpienia od obowiązku odprowadzenia na rachunek budżetu gminy Drzycim przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu nadwyżki środków obrotowych, uzyskanej na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie  17.118,08 złotych, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Ad.16.
 
   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował Radę, że podjęcie działań zmierzających do nadania nowego statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej jest skutkiem realizacji wprowadzonych zmian w zakresie funkcjonowania zakładów budżetowych ustawą o finansach publicznych. Różnica sprowadza się tylko do nazewnictwa zakładu. Aktualnie zakład funkcjonuje jako zakład budżetowy. Po podjęciu przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały, będzie funkcjonował na niezmienionych warunkach, jako samorządowy zakład budżetowy. Proponowanej zmiany statutu dokonuje się na skutek ustnych ustaleń, jakie nastąpiły w trakcie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 
  Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( jednogłośnie).
 
  W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
 
       Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „ Zakład Gospodarki Komunalnej” odczytał  Przewodniczący RADY Gminy i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania ( za przyjęciem      14 głosów, 1 wstrzymujący) została przyjęta Uchwała Nr VII/21/2011 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „ Zakład Gospodarki Komunalnej ”stanowiąca załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ad.17.
 
   Wprowadzenia do tematu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu dokonała p. Izabela Grzegorz – Kierownik Biblioteki. Wyjaśniła, że podczas omawiania tematu na posiedzeniu komisji budżetu  w załączonym do sprawozdania rachunku zysków i strat wkradł się błąd, chodziło o wynagrodzenia. Została sprawa wyjaśniona i dokonano korekty.
Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący).
 
Dyskusja:
 
Radny – p. Zygmunt Wycinek  - wnioskował na posiedzeniu komisji ażeby w §1 lub jako § 2 wpisać zdanie co będzie się działo z zyskiem, że zysk zwiększa przychody roku bieżącego.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że już po posiedzeniu komisji Wójt uznał wniosek i w projekcie uchwały jest poprawione jako autopoprawka.
 
     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady po czym Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie ( 13 głosów „za”, 2 wstrzymujące się ), w wyniku którego została podjęta Uchwała Nr VII/22/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
 
Ad.18.
 
  Wprowadzenia do temu dokonał p. Sławomir Zawadzki – Dyrektor Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Również poinformował Radnych, że na posiedzeniu komisji wystąpiły wątpliwości dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Sprawa została wyjaśniona.
Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 6 głosów za, 1 wstrzymujący).
 
Radny – p. Zygmunt Wycinek – również prosił o uwzględnienie w powyższej uchwale zapisu dotyczącego przeznaczenia zysku.
 
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
 
     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Świetlicy Gminnej  w Drzycimiu przedstawił  Wiceprzewodniczący Rady po czym Przewodniczący poddał uchwałę  pod głosowanie ( 13 głosów „za”, 2 wstrzymujące się ), w wyniku którego została podjęta Uchwała Nr VII/23/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Świetlicy  Gminnej  w Drzycimiu, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 
Ad.19.
 
  Pani Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy, zapoznała obecnych z zaproponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2010 rok – zgodnie z uzasadnieniem do uchwały:
W związku z zapisami  wieloletniej  prognozy finansowej,  gdzie jednym
z elementów są planowane wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, w uchwale budżetowej nie określa się limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wobec czego załącznik nr 3 skreśla się. Pozostałym załącznikom nadaje się numery kolejne; czwartemu – trzeci, piątemu – czwarty, itd.
 
W planie dochodów dokonano następujących zmian:
1)    w dz. 600 rozdz. 60016 wprowadzono kwotę 471.515 zł, środki europejskie otrzymane na podstawie umów podpisanych w roku 2010 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, z czego 17.541,65 zł dotyczy płatności końcowej otrzymanej na współfinansowanie inwestycji  zakończonej w roku 2010 „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu: ul. Kolejowa, Osiedlowa,
i Okrężna”, natomiast kwota 453.972,70 zł dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem  kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek” również zrealizowanej w roku ubiegłym; zwiększono o kwotę 8.440 zł § 0770 środki uzyskane ze sprzedaży odcinków dróg gminnych położonych w centrum gruntów ich nabywcy;
2)    w dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono planowaną kwotę odsetek o 13.164 zł.
W miejscowym banku założono lokaty terminowe na łączną kwotę 1.000.000 zł, wobec czego dochody będą wyższe niż planowano uzyskać
z oprocentowania rachunku bieżącego;
3)    w dz. 756 rozdz. 75618 zwiększono o kwotę 5.000 zł plan wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po stronie wydatków przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w budżecie Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu;
4)    dz. 758 rozdz. 75801, na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych
z Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 43.955 zł część oświatową subwencji ogólnej;
5)    dz. 801 rozdz. 80101 na podstawie umowy z Narodowym Centrum Kultury
w Warszawie  zwiększono plan dochodów o kwotę 4.671,92 zł
z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla dyrygentów chórów szkolnych ramach programu  „Śpiewająca Polska”
w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu (2.335,96) i Publicznym Gimnazjum w Gródku (2.335,96); zwiększono o kwotę 400 zł plan dochodów
z najmu pomieszczeń w ZPO Drzycim, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów;
6)    dz. 851 rozdz. 85195 zwiększono o kwotę 80.000 zł plan dochodów po likwidacji Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
7)    w dz. 926 rozdz. 92601 zmieniono §§ dotyczące płatności w zakresie budżetu środków europejskich - § 6298 na § 6297.
 
W planie wydatków dokonano następujących zmian:
1)    w dz. 010 rozdz. 01010  zwiększono o kwotę 10.000 zł plan wydatków na wyszukanie przyczyn okresowego zanieczyszczania wody w sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie;
2)    w dz. 750 rozdz. 75023 w związku z należną odprawą rentową
dla Skarbnika Gminy, zwiększono o kwotę 60.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia pracowników z przeznaczeniem na odprawę rentową
i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w/w pracownika; Rada Gminy rozwiązała rezerwę celową w wysokości 20.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne;
3)    w dz. 757 rozdz. 75702 zwiększono o kwotę 4.369 zł plan odsetek od kredytów i pożyczek;
4)    w dz. 900 rozdz. 90019 zwiększono o kwotę 4.840 zł środki przewidziane na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku;
5)    w dz. 921 rozdz. 92109 zmniejszono o kwotę 5.004 zł plan dotacji podmiotowych dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Całkowicie zrezygnowano
z organizacji imprez w drugi dzień festynu gminnego (niedziela);
6)    w dz. 926 rozdz. 92605 zmniejszono o kwotę 4.996 zł § 4260 zakup energii elektrycznej na boisku Orlik;
7)    dz. 700 rozdz. 70095 w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierosław dokonano zmiany przeznaczenia środków, pierwotnie planowano  wymienić 9 szt. okien w budynku remizy OSP, po sprawdzeniu cen można wymienić wszystkie okna - 12 szt.
 
Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu przedstawił p. Zygmunt Wycinek - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( 6 głosów za, 1osoba  wstrzymała się od głosowania).
Poinformował, że na posiedzeniu komisji zgłoszono 2 wnioski :
1)    60 tys. złotych zdjąć z planu – modernizacja sieci wodociągowej                      w Jastrzębiu i ująć w pozycji –zmniejszenie deficytu,
2)    10 tys. złotych przeznaczyć na przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej wyszukania przyczyn okresowego zanieczyszczenia wody w Jastrzębiu,
3)    zdjąć 5 tys. złotych z planowanych wydatków na festyn i zagospodarować środki na pokrycie pilnych wydatków.
Powyższe wnioski zostały już ujęte w projekcje uchwały  przedstawionym na dzisiejszej sesji.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Edmund Szymczak – stwierdził, że skoro występuje okresowe zanieczyszczenie wody to nie trzeba od razu modernizować całego odcinka sieci. Trzeba znaleźć przyczyny.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  uważa, że nie mówi się o złej jakości wody, a o zanieczyszczeniu sieci. Należy  przyczyny znaleźć, a potem wydawać pieniądze. Sieć ma 16 lat więc coś może zdarzyć, są przypadki awarii w nowych sieciach.
P. Zenon Janiec – sołtys sołectwa Jastrzębie -   poinformował , że sprawa jakości wody istnieje od lat.  Najgorsza sytuacja jest w mieszkaniach na piętrach w blokach i podczas zaniku energii elektrycznej. Podejrzewamy, że przyczyną mogą być stare rury.
Radny p. Edmund Szymczak – trzeba zlecić do ZGK , kierownik ma doświadczenie, trzeba rury przeciąć i zobaczyć co jest w środku i wtedy myśleć co dalej. Nie mówimy, że nie damy, ale wpierw trzeba znaleźć przyczynę.
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych – uważa, że są wątpliwości dotyczące tego wydatku, ponieważ nie wiadomo, czy jak zostaną wymienione rury efekt zostanie osiągnięty. Jeżeli na najbliższej sesji będzie ekspertyza to do tematu wrócimy.
Decyzją Radnych odstąpiono od czytania projektu uchwały.
     Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały zmieniającej    Uchwałę  Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. W wyniku głosowania ( jednogłośnie) podjęto Uchwałę Nr VII/24/2011 zmieniającą Uchwałę  Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok., która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że konsekwencją zmiany uchwały budżetowej jest zmiana w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Drzycim. Wobec powyższego przedstawił projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021. W wyniku głosowania ( jednogłośnie) podjęto Uchwałę Nr VII/25/2011 zmieniającą Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Ad.20.
 
   Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że wszyscy Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drzycim za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Obowiązek złożenia sprawozdania co dwa lata wynika z ustawy o gospodarce odpadami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
           W związku z tym, że każdy miał możliwość zapoznania się z informacją prosił  o pytania bądź uwagi.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – zadał Wójtowi pytanie na temat odbioru odpadów płynnych. Na terenie naszej gminy jest problem zrzutu ścieków w istniejącej oczyszczalni. Stwierdza, że na terenie Gminy Lniano jest taki punkt zlewny, ale brak porozumienia między gminami. Firmy, które oczyszczają nasze szamba muszą wywozić je do innych oczyszczalni co wpływa na coraz wyższe koszty  usługi. Gmina Lniano również inwestuje w ekologiczne oczyszczalnie przydomowe. Jak u nas ta sprawa wygląda ?
Wójt – odpowiedział na pytanie p. Radnego, że problem istnieje nie od dziś. W najbliższych planach nie ma budowy punktu zlewnego przy oczyszczalni. Nie jest to niemożliwe ale sprawdza się w dużych oczyszczalniach. Jeżeli chodzi  o przydomowe oczyszczalnie – Gmina Lniano była w kanalizowaniu gminy kilka kroków dalej i teraz postawili na przydomowe oczyszczalnie. Na budowę sieci kanalizacyjnej do Jastrzębia dostaliśmy więcej dofinansowania z zewnątrz.
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę, ażeby mówić na temat, ponieważ gospodarka ściekowa będzie w następnym, punkcie.
Radna p. Wanda Wyłupska – na posiedzeniu komisji Radni pytali, dlaczego nie stosuje się sankcji wobec tych, którzy nie mają umów.
Przewodniczący Rady Gminy – zadał pytanie dotyczące  ile % mieszkańców gminy ma umowy z firmami odbierającymi odpady ?
Wójt – również widzi problem dotarcia z kanalizacją do wszystkich mieszkańców gminy. Ale nie tylko my borykamy się z tym problemem. Ustawodawca  proponuje wprowadzić opłaty od wszystkich mieszkańców na organizowanie odbioru odpadów. Do czasu wprowadzenia ustawy będziemy chcieli wymóc na mieszkańcach poprzez kontrole, ażeby zawierali umowy o odbiór odpadów.  Na tę chwilę przygotowujemy kurendy do mieszkańców z apelem o podpisanie umów. Karać urząd nie może, ale presję wywierać możemy.
Radna p. Elżbieta Babińska – zapytała czy w roku bieżącym planuje się odbiór odpadów wielkogabarytowych ?
Wójt – nie bo brak środków.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych, czy są pytania do sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drzycim za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku.  Uwag nie zgłoszono                       i sprawozdanie zostało przyjęte.
 
 Ad.21.
 
  Przewodniczący Rady Gminy wprowadził do tematu. Ustawa prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek przedkładania Radzie Gminy sprawozdania ( raportu ) z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
       Powiedział kilka słów na temat gospodarki ściekowej. Ścieki dowożone mają inny skład chemiczny i bez nakładowo w naszej oczyszczalni nie da się zrobić. Przyłączenie się mieszkańców Jastrzębia do sieci kanalizacyjnej ma na celu dociążenie Oczyszczalni w Drzycimiu. Przy budowie oczyszczalni założono, że Mleczarnia w Drzycimiu będzie zrzucać ścieki, ale do chwili obecnej korzysta ze swojej oczyszczalni. Dociążenie oczyszczalni poprawi parametry jej działania i umożliwi nie zwiększania kosztów. Zadał pytania w jakim % podłączyli się mieszkańcy Jastrzębia i dlaczego tak późno ?
Wójt – stwierdził, że nie zna procentu. Mieszkania w blokach są już podłączone. Późno, bo inwestycja zakończyła się późną jesienią i w zimie  nic nie można było zrobić. Jeżeli chodzi o % odpowiedzi udzieli na następnej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – ustawa określa wymóg okazania przez właścicieli nieruchomości dowodu co robi z odpadami. Jeżeli nieruchomość nie jest podłączona to właściciel winien okazać rachunek, bądź umowę co robi  z odpadami. Komisja rolna winna zająć się tym tematem ( przyłączy mieszkańców Jastrzębia).
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski -  uważa, że przepisy o ochronie środowiska są bardzo rygorystyczne. Jego zdaniem jest jednym  z nielicznych, którzy korzystają z usług  firm wywożących ścieki. Jest pytanie co reszta robi z tymi odpadami, należy podjąć działania w tym zakresie.
Podsumowując Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie, ale do sprawy jeszcze wrócimy
 
Przerwa w obradach.
 
Ad. 22.  
 
Sprawy bieżące:
 
1.Przewodniczący Rady Gminy Józef Gawrych udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił wyniki kontroli w Urzędzie Gminy zleconej na sesji w dniu 22 lutego 2011 r.
 Komisja Rewizyjna w  dniu 10 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy  w Drzycimiu  dokonała kontroli niezakończonych ( rozpoczętych w 2010 r.) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji. Sprawozdanie z kontroli przedstawił Przewodniczący Komisji p. Edmund Szymczak – sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący Komisji poinformował Radę, że Wójt odmówił podpisania sprawozdania z kontroli uzasadniając, iż powodem odmowy jest rozbieżność pomiędzy zapisami sprawozdania a stanem faktycznym.
Przewodniczący Rady poinformował, że kontrola została wywołana  ponieważ na sesji w miesiącu lutym mówiono o tym, że roboty na boisku nie zostały wykonane na faktura zapłacona. Wobec tego, że wyniki kontroli nie zostały przyjęte przez Wójta i w sumie kontrola nie wypełniła swojej roli ponieważ brak z niej wniosków. Przewodniczący otrzymał wszystkie dokumenty związane                  z kontrolą i w związku z tym, żeby nie był posądzony o stronniczość i narzucanie swojej woli, wystąpił do niezależnego radcy prawnego o opinię.
Przedstawił zebranym opinię, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zacytowana opinia, to nie jest to co nas obliguje, bo to jest materiał roboczy dla nas. Chodzi o to żeby ktoś z zewnątrz tej sprawie się przyjrzał i osądził bez emocji i bez oskarżania, że jest stronniczy. W związku z tym, że  powziął informację o możliwych nieprawidłowościach jako Przewodniczący miał obowiązek podjęcia kroków wyjaśniających sprawę i w związku z tym na podstawie dokumentów do których miał dostęp zlecił radcy prawnemu wydanie opinii. Radca sugeruje, że należy powiadomić inne organy właściwe do rozpatrzenia tej sprawy, które stwierdzą w wyniku kontroli, o ile taką kontrolę podejmą, czy były nieprawidłowości bądź nie. Sprawa nie jest przesądzona Jeżeli zarzuty się nie potwierdzą to Wójt się ucieszy. Przewodniczący stwierdził, że On jak i Wiceprzewodniczący jako urzędnicy mają obowiązek interweniować jeżeli powezmą informację o nieprawidłowościach, stąd takie szerokie działania. Do radnych należy decyzja co z tą sprawą zrobić. Wójt odmówił podpisania protokołu więc należy dążyć do rozstrzygnięcia sprawy. Nie można zostawić tego w powietrzu. Najlepsze rozwiązanie to oczyszczenie z zarzutu, będziemy się z tego cieszyć, bo to kładzie cień na wszystkich, bo pieniądze byłyby do zwrotu. Sugestia z opinii to sprawę skierować do właściwego organu. Sprawa się uzdrowi w jedną czy drugą stronę.
 
Wójt – nie podpisanie protokołu, nie miało na  celu całkowicie nie zgadzanie się z jego treścią. Nie wszystkie dokumenty, które znajdują się w urzędzie były zauważone przez Komisję Rewizyjną. Sporządzony protokół do końca nie odzwierciedlał tego co było do dyspozycji. Wystarczyło się bardziej zagłębić lub zapytać. Dlatego nie było mojej zgody na treść protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – stwierdził, że jako wiceprzewodniczący ma świadomość, że ciąży na Nim obowiązek wyjaśnienia   kwestii ujawnionej na lutowej sesji. Uzyskanie dotacji pod warunkiem, że podpisany zostanie protokół z zakończenia robót z dniem 31.12.2010 r. jest ewidentne. Zdaniem p. Podlejskiego należało dużo wcześniej dostosować się do tego co sygnalizował jako radny poprzedniej kadencji kiedy były kłopoty finansowaniem, kiedy już przewidywano to, że nas nie stać na tak dużą inwestycję. Kiedy wnosił o przeprojektowanie całości budowy i nie korzystanie  z dotacji podniósł się wielki harmider, wtedy 400 tys. było najważniejsze. Na chwilę obecną jest to duży problem. Bardzo dobrze, że jest opinia prawna i na bazie wniosków  należy poczynić kroki, które pozwolą wyjaśnić podnoszone zarzuty .Zdaniem w/w powinien zająć się tym organ nadzoru i kontroli przy Wojewodzie, tak jak w wielu przypadkach było do tej pory robione. Należy poinformować ten organ.
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych – jako przewodniczący sam nie może podejmować czynności. Kroki takie może podjąć organ stanowiący czyli Rada Gminy. Czy sprawę prowadzić dalej czy nie
Wójt – uważa, że mimo pewnych uchybień całość sprawy jest pozytywnie załatwiona. Firma, która otrzymała zapłatę wykonała to za co jej zapłaciliśmy. Firma dostała zapłatę za to co jest w tej chwili na boisku. Nie było to do końca roku, bo przyczyną była aura.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Podlejski – uważa, że nie wszystko się zgadza, bo Wójt potwierdza, że nieprawnie podpisano protokół odbioru robót 31.12.20101 r .i wypłacono należność. Dzięki temu pozyskanie środków z zewnątrz narusza prawo. Sprawę należy przekazać osobom kompetentnym, którzy ocenią, czy to działanie było zgodne z prawem.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – zapytał czy usługa budowlana została wykonana zgodnie z prawem. Nadzór budowlany wszedł, więc nie wszystko jest w porządku.
Wójt – były kontrole, stwierdziły uchybienia które trzeba usunąć. Protokół wskazywał kilka uchybień, które nie były na tyle istotne żeby budynek rozbierać. Usterki będą usunięte w najbliższym czasie przez  INTER-INWEST. Pisma zostały wysłane z terminem usunięcia 21 dni. Jeżeli w/w firma nie naprawi usterek zrobi to kto inny, a obciążona będzie firma.
Radny p. Zygmunt Wycinek – zapytał czy wykonawcę obciążono karnymi odsetkami.
Pani Sabina Majewska – poinformowała, że nota została wystawiona, egzekucji jeszcze nie prowadzimy, bo dopiero upłynął termin wpłaty.
Radny p. Zygmunt Wycinek - w czasie kontroli stwierdzono jednoznacznie elementy niegospodarności. Umowa dobra, można już ją było zerwać kiedy wykonawca przez 14 dni nie pojawił się na budowie. Brak działania Gminy, brak dokumentów potwierdzających kontrolę inspektora nadzoru. Stwierdził, że było to ewidentne sfałszowanie dokumentów, przyjęto fakturę z watem. Poparł przekazanie sprawy profesjonalistom.
Radna p. Wanda Wyłupska -  zgłosiła formalny wniosek o przegłosowanie, czy przekazujemy sprawę kompetentnym organom.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie dalszego biegu sprawie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii prawnika.
Przeprowadzono głosowanie : za głosowało 8 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się 4 radnych.
Przewodniczący w wyniku głosowania został upoważniony do dalszego działania w powyższej kwestii.
 
2. Przewodniczący Rady Gminy podziękował Radnym za terminowe złożenie oświadczeń majątkowych.
 
3. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o kopię udzielonej odpowiedzi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na wystąpienie pokontrolne.
 
4. Przewodniczący Rady  Gminy poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek p. Anety Topa i p. Dariusza Młynarskiego w sprawie braku zgody na wynajęcie budynku na ul. Dworcowej nr 18. Pismo odczytał i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Wójt – wyjaśnił, że w dniu 25.04.br do w/w Państwa żadnego pisma nie wystosował.
Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych – oświadczył, że jako Przewodniczący Rady nie podejmuje samodzielne żadnych czynności do których nie ma uprawnień. Jednak skoro wpłynął wniosek to Rady winna ona stanowisko zająć, bo jest to wniosek ponowny i trzeba się do tego odnieść.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – zaproponował spotkanie w którym udział wzięliby: Wójt, Przewodniczący Rady i wnioskodawcy. Na spotkaniu należałoby wypracować jakieś stanowisko i przedstawić je Radzie.
Wójt – oświadczył, że Jego stanowisko jest niezmienne. Gmina wyremontowała mieszkanie, które wynajęła zainteresowanym wynajmem domu. Sporny budynek na dzień dzisiejszy nie nadaje się do wynajęcia, ponieważ wymaga remontu. Obecnie jest brak środków finansowych na remont, a jak nic nie będzie robione to popadnie w ruinę. Uważa, że budynek należy sprzedać, zainteresowani Państwo też mogą stanąć do przetargu. Spotkanie zostanie zorganizowane.
Przewodniczący Rady Gminy – też uważa, że należy się spotkać i skonfrontować stanowiska.
Radna p. Wanda Wyłupska – zadała pytanie w jakiej wysokości Gmina poniosła koszty w związku z nieprawnym rozwiązaniem umowy o pracę z p. Sebastianem Żelaznym – nauczycielem w Publicznym Gimnazjum w Gródku. Wygrał sprawę w Sądzie, ma otrzymać odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych.
Wójt – pytanie nie do Wójta ale winno być skierowane do pracodawcy tj. Dyrektora Szkoły. Pani Radna zostanie poinformowana na piśmie.
Radna p. Wanda Wyłupska – p. Żelazny sprawy sądowe wygrał, a obecnie znów dostał wypowiedzenie. Wniosła o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli zatrudnienia zgodnego z arkuszem organizacyjnym w Gimnazjum  w Gródku. Za rok ubiegły i bieżący.
Przewodniczący Rady poddał wniosek p. Radnej pod głosowanie. Za upoważnieniem Komisji Rewizyjnej do kontroli dyscypliny pracy, zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacji szkoły – Publicznego Gimnazjum w Gródku głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się od głosowania – 4 radnych. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna została upoważniona do przeprowadzenia powyższej kontroli.
Wójt – poinformował, że termin kontroli należy uzgodnić z Dyrektorem Gimnazjum.
Radny p. Jerzy Krüger – zauważył, że według Niego głosowanie winno odbyć się w następnym punkcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że efekt byłby taki sam.
Radna p. Wanda Wyłupska – stwierdziła, że wolnych wniosków się nie głosuje.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – zadał pytanie dotyczące prac na boisku wielozadaniowym i  kiedy będzie zakończona budowa „ORLIKA” ?
Wójt -  na boisku są prace wstrzymane przez Inspektora Nadzoru  Budowlanego. Kiedy zostaną usunięte usterki nastąpi kontynuacja prac. Termin zakończenia prac na „ORLIKU ”do 31 maja br. może przedłużyć się do połowy czerwca. Dostawa zaplecza w dniu 23 maja – dzisiaj przygotowywane jest podłoże. Stoją słupy oświetleniowe i za chwilę ogrodzenie.
Przewodniczący Rady– termin zakończenia obliguje umowa czy  zobowiązanie ?
Wójt – zobowiązanie.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – zapytał czy będą naliczane odsetki wykonawcy?
Pani Sabina Majewska – po podpisaniu protokołu odbioru można naliczać odsetki i z faktury je odliczyć.
 
Ad.23.
 
Interpelacji w „siódmym punkcie obrad” nie składano.
 
Ad.24.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy mamy potwierdzenie otrzymania dotacji do budowy „ORLIKA”?
Wójt – w poniedziałek jadę podpisać umowę z Marszałkiem Województwa.
Radny p. Zygmunt Wycinek  - cała kwota 666 tys. złotych ?
P. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – Wójt jedzie podpisać umowę na dotację od Marszałka, zaś z Ministerstwa Sportu oczekujemy odpowiedzi. Żadna z gmin jeszcze nie otrzymała informacji o współfinansowaniu.
Radny p. Zygmunt Wycinek  - zapytał o wysokość cen usług na rekultywację dróg.
P. Maria Majewska – poinformowała, że p. Radny otrzyma informację na piśmie, ponieważ w tej chwili nie jest w stanie ich podać.
Radny p. Zygmunt Wycinek  - prosił Wójta o wyjaśnienie kwestii  rozwiązania i powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wójt – wyjaśnił, że ma takie prawo. Skład komisji wymagał uzupełnienia i w związku z tym skorzystał z okazji, ażeby nowy skład komisji z nowymi pomysłami wszedł w nową kadencję.
Radny p. Zygmunt Wycinek  - chodzi mi o byłego członka komisji p. Michała Gwizdałę .Jest  to osoba oddana sprawie i wieloletni abstynent.
Pan Wiesław Michalczyk sołtys sołectwa Mały Dólsk  zwrócił się z prośbą do Urzędu Gminy  ażeby uaktualnić numerację budynków we wsi Mały Dólsk. Domy stoją  są obok siebie a mają różną numerację ( np. ja mam 4, a mój sąsiad 25.
Wójt – wyjaśnił, że na ten temat już rozmawiano na zebraniu w Małym Dólsku, w tej chwili jest to trudne bo wiąże się z  wymianą dokumentów mieszkańców.
Wrócimy do tematu po przeanalizowaniu przepisów.
 
           Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady uznał VII  sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                    Józef Gawrych
 
 
Załącznik nr 1 (102kB) pdf
Załącznik nr 2 (106kB) pdf
Załącznik nr 3 (122kB) pdf
Załącznik nr 4 (260kB) pdf
Załącznik nr 5 (582kB) pdf
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8 (123kB) pdf
Załącznik nr 9 (143kB) pdf
Załącznik nr 10 (313kB) pdf
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13 (160kB) pdf
Załącznik nr 14 (218kB) pdf
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16 (817kB) pdf
Załącznik nr 17 (118kB) pdf
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23 (2064kB) pdf
Załącznik nr 24 (658kB) pdf
Załącznik nr 25 (1916kB) pdf
Załącznik nr 26 (794kB) pdf
Załącznik nr 27 (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (9 czerwca 2011)
Opublikował: Jacek Szopiński (9 czerwca 2011, 13:59:45)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (8 lutego 2012, 09:41:45)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1193