Protokół Nr VI/2011 z przebiegu VI-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 marca 2011 roku

                                           P R O T O K Ó Ł  Nr VI/2011
 
                   z przebiegu VI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                            odbytej w dniu 24 marca 2011 roku
 
                                            sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
 
otwartej o godz. 15-tej
zamkniętej godz. 1630.
 
 
W sesji udział wzięło 15 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3. p. Ewa Pobłocka- Żurek – Referent ds. oświaty i płac oświaty, 
oraz trzech mieszkańców gminy.  
 
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie porządku obrad.
4.     Składanie interpelacji.
5.     Stanowisko Rady Gminy w sprawie przekazanej, przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  skargi mieszkańców wsi Sierosław na Uchwałę Nr V/9/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku  o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
6.     Odpowiedzi na interpelacje.
7.     Wolne wnioski i zapytania.
8.     Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia VI - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał             p. Józef Gawrych Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, osoby spoza Rady i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
        Przewodniczący Rady wyjaśnił powód nadzwyczajnego spotkania Rady – tj. ustosunkowanie się Rady Gminy do zarzutów zamieszczonych w skardze wystosowanej do Rady Gminy przez przedstawiciela rodziców i Panią sołtys sołectwa Sierosław, na podjętą na poprzedniej sesji uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Dodał, że Pani Wojewoda wskazała krótki termin ustosunkowania się do wspomnianej skargi do 25 marca br.- „Data wpływu do Urzędu Gminy jest 18 marca stąd nie można było zachować terminów do zwołania zwyczajnej sesji.”
Ad. 2.
        Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczą wszyscy radni, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
Ad. 3.
        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, ustalony w oparciu o zapisy Regulaminu Rady poczym zapytał o uwagi.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Chciałabym żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. Jeżeli nie na tej sesji, to na przyszłej sesji o szkole żeby mieszkańcy mieli prawo wypowiedzi na ten temat.                              
      W wyniku głosowania, porządek obrad sesji nadzwyczajnej został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
Ad. 4.
Zostały zgłoszone dwie interpelacje:
1/ Radny p. Zygmunt Wycinek złożył interpelację pisemną. Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.
2/ Przewodniczący Rady p. Józef Gawrych złożył interpelację ustną:
„Wiąże się ona z interpelacją złożoną na ostatniej sesji. Pan Wójt odpowiedział mi w terminie na interpelację z tym, że nie jestem tą odpowiedzią usatysfakcjonowany, ponieważ ta odpowiedź nie wyjaśnia przyczyn zaistniałej sytuacji związanej z obietnica Pana Wójta w 2010 roku wobec Pana Tadeusza Kufla – zwrotu środków za wymianę okien. Przypomnę, otrzymaliśmy odpowiedź na Komisji, że jest to niemożliwe, ta refundacja. Pan Wójt odpowiedział, powołał się na uchwałę dotyczącą wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Drzycim. Ja tą uchwałę przeczytałem i generalnie nie widzę związku pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami, o których przed chwilą mówiłem i nie wiem, dlaczego jest tu przytaczana ta uchwała. Przypuszczam, że prościej byłoby odpisać Panu Kuflowi, przeprosić go, że taka sytuacja miała miejsce, że ktoś się pomylił i przejść z tym do porządku dziennego. Proszę o sprecyzowanie, jaki wpływ ma ta uchwała na dzisiejszą sprawę związaną z nieplanowaniem tych środków, pomimo obietnicy, w budżecie tegorocznym. Według mnie ta odpowiedź nie była wyczerpująca.”
 
Ad. 5.
 
           Wprowadzając zebranych w temat Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo wystosowane przez Panią Wojewodę przekazujące kopię skargi mieszkańców wsi Sierosław na Uchwałę Nr V/9/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej                         w Sierosławiu ( załącznik nr 3 do protokołu ) oraz treść załączonej kopii skargi mieszkańców wsi Sierosław. Wyjaśnił, że w związku z zapytaniem Pani Wojewody został przygotowany projekt stanowiska Rady Gminy, dotyczący poruszanych zagadnień w skardze mieszkańców wsi Sierosław i był on  opiniowany przez Komisję ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.
„Chciałbym przedstawić treść tego pisma w związku z tym, że sam się tym zająłem. Po przeczytaniu tego pisma, tej skargi zaobserwowałem trzy konkretne uwagi do uchwały. Pierwsza uwaga, to jest niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii do projektu uchwały przez związki zawodowe. Odszukaliśmy Uchwałę siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 2010 roku i został cytat z tej uchwały przytoczony, jako odpowiedź na ten zarzut. „Niedopełnienie obowiązku zasięgnięcia opinii do projektu wzmiankowanej uchwały Rady Gminy w Drzycimiu przez Związki Zawodowe – jako argument przytoczono wykładnię prawną określoną uchwałą siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 2010 r., argumentując, że zarówno projekt uchwały o likwidacji szkoły i zamiarze likwidacji szkoły wymagają zasięgnięcia opinii związków zawodowych. Po wnikliwej analizie w/w Uchwały NSA z dnia 29 listopada 2010 r. uważamy, że wnioskodawcy błędnie zinterpretowali wspomnianą wykładnię prawną, która jednoznacznie w sentencji stwierdza, że „Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły, podjęte na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854    ze zm.), z tym że przedstawienie do zaopiniowania projektu jednej z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 2.”(treść w/w uchwały z dnia 29 listopada w załączeniu). Jest zatem oczywiste, że wystarczy przedstawić do zaopiniowania Związkom Zawodowym projekt jednej ze wspomnianych uchwał. Przed podjęciem uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu projekt tej uchwały zostanie przedstawiony do zaopiniowania przez odpowiednie władze statutowe związków zawodowych, co spowoduje dopełnienie obowiązku ustawowego.” Uchwała siedmiu sędziów nie mówi o tym, że obydwa projektu muszą być opiniowane przez związki zawodowe, ponieważ z uzasadnienia do tej uchwały wynika, że obydwie uchwały dotyczą tego samego faktu, który generalnie jest aktem prawa miejscowego i jako taki powinien być zaopiniowany przez związki zawodowe i oczywiście te terminy 30 dniowe wynikają z ustawy o związkach zawodowych, z tym że zapis jest jednoznaczny – że jedna z tych uchwał, a nie obie. Jeżeli Rada Gminy, czy wnioskodawcy przygotują projekt uchwały o likwidacji, to on powinien zostać przekazany do opinii związkom zawodowym i obowiązek, który wynika z ustawy o związkach zawodowych będzie wykonany. Czyli niekoniecznie pierwsza z tych uchwał musiała być wysłana. Może być wysłana druga. To nie jest według mnie, bo ja przygotowywałem to stanowisko i możecie się Państwo z tym zgodzić lub nie, ale przedstawiliśmy tutaj załącznik, czyli tą Uchwałę siedmiu sędziów i tak brzmi ta uchwała. Ja niczego nie zmieniam i nie nadinterpretowuję prawa, nie narzucam swoich pomysłów, tylko po prostu zacytowałem część sentencji z Uchwały siedmiu sędziów. Następna teza, którą postawili tutaj skarżący to jest: „Niedopuszczenie do wypowiedzenia się przez rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – zgodnie z „Zasadami obradowania i głosowania” zawartymi w Regulaminie Rady Gminy w Drzycimiu przyjętym Uchwałą Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku (wyciąg z regulaminu w załączeniu),  podczas obrad Przewodniczący obrad udziela głosu radnym i sołtysom, z czego radni i sołtysi mogli bez przeszkód korzystać.  Zgodnie   z § 23 ust. 3 „Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym szczególnie zaproszonym gościom” co, jak skarżący sami   w piśmie zauważyli, miało miejsce. Za zgodą radnych Przewodniczący obrad poprosił, aby wyznaczony przedstawiciel Rady Rodziców SP Sierosław przedstawił argumenty w sprawie dalszego istnienia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu (wyciąg z protokołu sesji Rady Gminy w Drzycimiu w załączeniu).”
Załączamy ten wyciąg żeby Pani Wojewoda mogła się zapoznać, że zabierali głos i radni i mogli zabierać głos sołtysi i przedstawiciel Rady Rodziców również zabrał głos z tym, że akurat nie był członkiem Rady Rodziców, ale skoro rodzice obecni na sesji stwierdzili, że może w ich imieniu zabrać głos, w związku z tym ta osoba zabierała głos. Punkt trzeci. Trzecia teza, która była w skardze. „Brak uzasadnienia przez wnioskodawców projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – sprawa ta była omawiana i zaopiniowana na posiedzeniu właściwej merytorycznie Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  Rady Gminy w Drzycimiu w dniu 14 lutego 2011 r., gdzie uzyskała pozytywną opinię większością głosów radnych obecnych na w/w Komisji – stanowisko to zostało przedstawione i było dyskutowane na posiedzeniu Rady Gminy w Drzycimiu w dniu 22 lutego 2011 r. Oprócz argumentów z dyskusji - przyczyny podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, prognoza demograficzna, wskazanie placówki, w której dzieci będą mogły kontynuować naukę oraz zobowiązanie się do dowożenia dzieci przez gminę - zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zamiaru jej likwidacji, który został przedstawiony wszystkim radnym i każdy miał możliwość się z nim zapoznać. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu nie kończy debaty na temat jej istnienia, ponieważ jak wyżej wspomniano, aby doszło do jej likwidacji konieczne jest podjęcie kolejnej uchwały Rady Gminy w Drzycimiu, którą poprzedzi wszechstronna dyskusja, gdzie strony będą mogły się jeszcze wypowiedzieć w przedmiotowej sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy w Drzycimiu stoi na stanowisku, że nie doszło do uchybień formalnych w trakcie procedury przyjmowania wzmiankowanej uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu i przedmiotową skargę należy w całości odrzucić. W załączeniu:
1.     Treść uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 2010 r.
2.     Poświadczony za zgodność z oryginałem wyciąg z Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu.
3.     Wyciąg z protokołu sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 r. w punkcie dotyczącym zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
4.    Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 20011 roku Nr V/9/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.”  
 
         Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Elżbieta Babińska przedstawiła pozytywną opinię ( 4 głosy „za” 1 przeciwny i 1 wstrzymujący się ) do projektu Stanowiska Rady Gminy w Drzycimiu dotyczącego skargi na Uchwałę Nr V/9/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, przekazanej pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2011 r. znak WNK-IV.4130.39.4.2011. poczym zobrazowała, jak przedstawiało się głosowanie w Komisji do poszczególnych zarzutów przy sześcioosobowym jej składzie: odparcie I zarzutu – uzyskało 4 głosy „za” 1 był przeciwny i 1 wstrzymujący się. Za stosownym wyjaśnieniem II zarzutu opowiedziało się 5 radnych, 1 był przeciwny. Wyjaśnienie III, pozytywnie odebrało 4 radnych, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu. „Dosyć długo Komisja rozpatrywała zarzuty, które zostały tutaj przytoczone, łącznie z przytoczeniem uprawnień związków zawodowych, odczytaniem art. 19, na który powołuje się Pani Wojewoda, łącznie z odczytaniem i przytoczeniem argumentów, które padły w tym wyroku NSA i taki właśnie jest rezultat opinii Komisji.”
 
Dyskusja:
 
Radny p. Edmund Szymczak uznał, że dobrze stało się, że taka odpowiedź zostanie przekazana, jak Rada tak uzna i dobrze, że będzie ona oceniana przez radców prawnych Wojewody.
Radny p. Mirosław Parczyk – Odnośnie I kwestii - mamy Uchwałę siedmiu sędziów, jest cytat, mamy wszystko czarno na białym. Odnośnie II punktu – Panie Przewodniczący, Regulamin Rady Gminy Regulaminem, ale pańska wola i dobre chęci udzielenia głosu przybyłym rodzicom, to jest inna sprawa. Przed tą sesją kwietniową prosiłbym dać tą szansę i możliwość wypowiedzenia się wszystkim chętnym. Jeśli chodzi o III punkt moje zdanie jest takie, że konkretne wyliczenia tych wymiernych zysków, jakie miałyby być z ewentualnego zamknięcia szkoły powinny zostać przedłożone na papierze przed 14 lutego, przed Komisją. Przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji. Mamy podjętą uchwałę o zamiarze likwidacji i zaczynamy jak gdyby nie od tej strony. Teraz zaczniemy debatować, jakie rzeczywiście, wymierne korzyści z tego będziemy mieli.   
Przewodniczący Rady – W kwestii formalnej chciałbym się wypowiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o punkt III ponieważ jeżeli chodzi o punkt II, to generalnie nie było moje stanowisko tylko stanowisko Rady Gminy, ponieważ    wnioski formalne zostały przegłosowane przez Radę Gminy. Ja arbitralnie  decyzji żadnej nie podejmowałem, podejmowała to solidarnie Rada Gminy większością głosów. Jeżeli chodzi o punkt III, nie czuję się w żaden sposób winny, jako Przewodniczący Rady. Chodzi o to, że zgodnie z procedurą, a te procedury zostały zachowane, przed wysłaniem zaproszeń na sesję Rady wpłynął do mnie wniosek podpisany przez radnych w liczbie większej niż 4, czyli mieli prawo zgłaszać projekty uchwał i ten projekt, moim obowiązkiem było na najbliższą sesję przedstawić. W związku z tym, że zdążyli w terminie złożyć ten wniosek o wprowadzenie tego punktu pod obrady i był przygotowany projekt tej uchwały, włączyłem ten projekt do porządku obrad. Jeżeli większości radnym nie odpowiadałoby to uzasadnienie, które było w projekcie uchwały, to po prostu by tej uchwały nie przyjęli a ona została przyjęta większością głosów. Cały czas mówimy o tym, że to Rada Gminy podejmuje uchwały większością głosów i jeżeli chodzi o dyskusję, to nie wiadomo, kiedy zakończyć generalnie, bo te dyskusje mogłyby trwać bardzo długo. Padł wniosek w tym punkcie II o zakończenie dyskusji i większość radnych przyjęła ten wniosek. W związku z tym ta dyskusja była zakończona. Wymogi formalne były spełnione. Jako Przewodniczący Rady, który czuwa nad sprawnością obrad, poczuwałem się do przygotowania projektu odpowiedzi. Sugerowałem się tylko dostępnymi materiałami. Jeżeli chodzi o zapisy treści proszę stwierdzić, czy jest coś niezgodnego z przebiegiem obrad, czy z Regulaminem Rady, czy ze Statutem, czy ustawą o samorządzie gminnym lub nie. Jeżeli jest to zgodne, to proszę zaproponować dodatkowe zdania, czy coś skreślić, coś dodać. Wtedy większością głosów będziemy modyfikować ten tekst. Jeżeli jest gdzieś jakiś błąd, to proszę go pokazać – merytoryczny, czy formalny.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ja wczoraj nie byłem na Komisji, ale Pan Parczyk wie. Dopiero koszty były przedstawione nam – jakie są koszty utrzymania szkoły, jednego ucznia, subwencja, to było wczoraj powiedziane. Nas też wprowadzono na zeszłej sesji w błąd, bo jak wiemy teraz to jest subwencja na jednego ucznia 4.717 złotych a tez nam mówiono, że jest 7,5 tysiąca. Już mamy wyliczenia. Wiemy ile kosztuje uczeń. W Sierosławiu jest. 10.593,90 złotych, na dojazdach nie dołożymy, bo Brzemiona nam odchodzą, na odprawach też nie dokładamy. W tym roku nie dołożymy do tego interesu, tak jak sugerowali niektórzy
Przewodniczący Rady – Panie radny, przepraszam, ale do rzeczy bym proponował bo mówimy teraz o projekcie stanowiska Rady. Nie mówimy o zamiarze, czy nielikwidowaniu szkoły.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Był zarzut, że nie pokazaliśmy oszczędności. My też nie wiedzieliśmy o oszczędnościach, jakie będziemy mieli przy zamiarze.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Myślę, że może zostawimy tą ocenę Pani Wojewodzie. Może ona oceni, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Co będzie dalej, zobaczymy.    
Radny p. Jerzy Krüger – Niepokoi mnie fakt, że Pan Przewodniczący nie korzysta z fachowej pomocy radców prawnych w takim temacie, jak ten. Jako członek Rady czuję się trochę słaby w tym momencie, bo oczekiwałbym w takiej ważnej sprawie, jaka jest szkoła żeby jednak i z naszej strony była opinia radcy prawnego, nie wiem kogo, czy Pana Górskiego, czy innego, ale jednak fachowca w tej branży. Przepisy są tak skonstruowane, że dla takiego zjadacza chleba, jak ja, to czasami jest czarna magia i każdy, kto czyta może interpretować na swój sposób. Czuję się słabo w tej Radzie, bo rzeczywiście nie jesteśmy wspierani w tym momencie, nie wiem, z jakiego powodu, Pan Przewodniczący sugeruje nam, że te jego pomysły, spostrzeżenia, jego ocena jest właściwa i my mamy teraz głosować, czy potwierdzamy stanowisko Pana Przewodniczącego, czy nie. Brakuje tej rzetelnej, fachowej oceny, czy jest naprawdę dobrze, czy jest naprawdę źle. Pomijam już to, że od samego początku wydawało mi się, że jest wszystko robione na hura, zbyt szybko, bo w zaproszeniu na poprzednią sesję dowiaduję się o takim temacie, który powstał. Nie wiem, dlaczego tak szybko. Komisja Budżetu i Finansów absolutnie nie zajmowała się tym tematem tak, że używa się argumentu, że może nie opłaca się utrzymywanie szkoły a Komisja Budżetu i Finansów w ogóle się tym tematem nie zajmowała. Skąd nagle temat likwidacja szkoły? Dla mnie jest to niezrozumiałe, bo powinno się zacząć od jakiegoś punktu wyjścia. Wiele rzeczy trzeba by spełnić żeby zrobić ten pierwszy krok a my najpierw podejmujemy uchwałę o zamiarze likwidacji potem zrozumiałe jest, że ludzie protestują, że szukają błędów, czy złego postępowania. Jako Rada zostajemy trochę ośmieszani, bo ludzie z zewnątrz teraz będą decydowali o tym, czy zachowujemy się właściwie, czy nie. 
Przewodniczący Rady – Chciałbym Panu odpowiedzieć na tą pierwszą część Pana pytania dotyczącą radcy prawnego. Po części odpowiedział na nią Pan Wójt na poprzedniej sesji, że radca prawny nie będzie brał udziału w sesjach Rady Gminy, ponieważ nie ma czasu i nie może brać udziału w posiedzeniach. To nie jest sprawa zawiniona przeze mnie. Po drugie radca prawny miał wgląd do tej odpowiedzi, może Pan Wójt odpowie, jakie jest jego zdanie na temat tej odpowiedzi. Nie prosiłem tutaj o pinię, z tego względu, że czasu nie było. Otrzymaliśmy to pismo 18 marca i nie było czasu na jakieś wielkie konsultacje. Trzeba było po prostu usiąść i to napisać.
Wójt - Czy radca jest na danej sesji, czy nie jest, nie jest tutaj najistotniejsze, ponieważ jeżeli skarga wpłynęła do Rady, był czas żeby do mnie oficjalnie wystąpić, jako do tego, kto zatrudnia radcę z poleceniem, żeby wydał opinię. Fakt, że czas był krótki, radcowie wolą mieć więcej czasu niż mniej, Być może byłby w stanie coś napisać na ten temat, ale takiej prośby ze strony Rady nie było. Dlatego też takiego zlecenia nie dostał radca. Zapoznał się jednak radca z tą treścią, będąc na miejscu i według jego pierwszych spostrzeżeń po przeczytaniu całości materiału stwierdził, że ta odpowiedź, którą Pan Przewodniczący przygotował nie zawiera żadnych rażących, prawnych nieprawidłowości. Słowna jego opinia, po krótkotrwałej analizie mogła być dla nas sygnałem, że ta opinia w zasadzie jest w zgodzie. Jest to słowna opinia, na którą w zasadzie nie mamy dokumentu.      
Przewodniczący Rady – Co do II części, rzeczywiście tych materiałów nie było z tego względu, że przypomnę, grupa radnych złożyła wniosek w terminie umożliwiającym złożenie go i omawianie go na sesji Rady ale nie były przygotowane materiały. Fizycznie nie mogły być przygotowane z prostego względu, że sam osobiście składałem zapytania te, o które Pan radny Krüger pytał, osobiście je przygotowałem, zostały przesłane do Urzędu Gminy w Drzycimiu. Na najbliższych Komisjach na te i na inne pytania urzędnicy przygotują odpowiedzi. Była o tym wczoraj mowa na Komisji Oświaty i to wymaga czasu. Wyliczenia nie trwają 5 minut. Pytania były dokładne, będzie mógł Pan je uszczegółowić. Poza tym radni by nie chcieli przyjąć tej uchwały, to by jej nie przyjęli, a skoro przyjęli tą uchwałę, to ona funkcjonuje. Jeżeli Pana argumenty przekonałyby resztę radnych, to one po prostu byłyby przyjęte i ta uchwała byłaby odrzucona. To znaczy, że Rada większością głosów przyjęła argumentację tą, która była w uzasadnieniu do uchwały i w dyskusji większość argumentów, które mogły paść, padły.
Wiceprzewodniczący Rady  p. Dariusz Podlejski  - Uchwała funkcjonuje od 22 lutego 2011 roku i była ona przyczynkiem do dyskusji, aby wywołać wymianę zdań pomiędzy osobami zainteresowanymi tą likwidacją szkoły, pomiędzy tą grupą inicjatywną a mieszkańcami Sierosławia, którzy wydawali się być żywo zainteresowani, przeciwnymi likwidacji szkoły. Były tutaj w trakcie porządku obrad dwa głosy z prośbą o udzielenie głosu mieszkańcom w sprawie likwidacji szkoły. Kiedy my mamy tego głosu udzielić? W momencie, kiedy będzie się odbywała sesja w kwietniu? Trochę za późno. Już miesiąc czasu mija. Macie Państwo możliwość – mieszkańcy Sierosławia zapytać, czy pisemnie, czy osobiście kogoś z grupy inicjatywnej, czy Przewodniczącego Rady a tak się niestety nie dzieje. Dziwię się temu, bo skoro jest tyle głosów oponujących, skoro jest to żywy temat, no to powinny być jakieś uwagi kierowane do nas, dlaczego akurat tak robimy, zapytania. Tych głosów ja nie widzę, nie słyszę. Pan Przewodniczący w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji również stwierdził, że nie dotarły żadne pisma, które byłyby tematem dyskusji.                
Przewodniczący Rady – Dodam właśnie, że tych pytań nie było. Pytania, dotyczące wyliczeń kosztów, niekoniecznie na sesji, czy Komisji. Dziesięć dni temu zgłosiłem tutaj do wyliczenia żeby znowu nie było zaskoczenia żeby wyliczyć żeby zadośćuczynić Państwa prośbie i te wyliczenia będą przygotowane. Wczoraj na Komisji rozdałem nawet, jakie to były pytania. Z tym, że na te pytania, które ja zadałem nie da się odpowiedzieć z biegu. One muszą być przeliczone, przygotowane te wszystkie cyfry, które mają paść, tak że padły te wszystkie pytania, o które Państwo prosili, czyli o dojazdy, o koszty likwidacji, koszty odpraw, koszty ucznia, subwencji oświatowej. Te wszystkie pytania zadałem i na te wszystkie pytania będzie odpowiedź na najbliższych Komisjach. Jeżeli Pan Krüger byłby ciekawy, jakie to były pytania, tutaj jest kopia u Pana Wiceprzewodniczącego. Jeżeli chciałby Pan coś uzupełnić, to proszę bardzo, czy zgłosić to do sekretariatu żeby te wyliczenia przygotować, żeby nawzajem na Komisjach te pytania zadać i żeby na nie odpowiedzieć, żeby ta dyskusja była rzeczywiście merytoryczna. Nie mam nic przeciwko dyskusji merytorycznej. Na ostatniej sesji na tą dyskusję merytoryczną nie było czasu z tego powodu, że był złożony późno wniosek i się z tym zgadzam, ale wniosek był złożony w terminie w związku z tym nie można go było odrzucić z powodów formalnych i Rada ten wniosek, jako uchwałę przyjęła, to znaczy, że większość radnych nie miała zastrzeżeń, co do ilości informacji, które uzyskały. Na poprzedniej sesji zgłaszał Pan wniosek, że tych informacji jest za mało, w związku z tym przygotowałem 8 pytań do wydziału oświaty żeby na najbliższą sesję, czy Komisję na te pytania pracownicy Urzędu przygotowali odpowiedzi. Nic innego w tej sytuacji zrobić nie mogliśmy, ja, jako Przewodniczący Rady, czy Państwo, jako radni. Zapraszam do zapoznania się tymi pytaniami. Jeżeli Panu wydaje się, że jest ich za mało lub zbyt mało szczegółowe, proszę dopisać następne żeby pracownicy Urzędu zdążyli na najbliższe Komisje zdążyli przygotować odpowiedzi na te pytania.     
Radny p. Mirosław Parczyk – Ja bym prosił oprócz wyliczenia, co ile kosztuje, ile kosztuje utrzymanie szkoły oprócz tego szczegółowego wyliczenia, taki drugi punkt: Wymierne zyski w skali roku po zamknięciu szkoły w Sierosławiu. Konkretna cyfra, po zamknięciu.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Ja bym chciała żeby wszyscy radni się wypowiedzieli, co oni czują. Czy chcą zamknąć, czy nie chcą, po prostu, co myślą o tym. Chciałabym żeby jeszcze były przedstawione opinie związków zawodowych i Kuratorium.
Przewodniczący Rady – W odpowiednim miejscu na sesji, czy Komisji zostaną te opinie przedstawione. Dzisiaj nie pora na to. Zostanie to przedstawione, bo inaczej się nie da merytorycznie dyskutować o projekcie o likwidacji. Będą dwie opinie. Jedna dotyczyć będzie zamiaru likwidacji, druga projektu uchwały w sprawie likwidacji. 
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Jak będą dowożone dzieci?
Wiceprzewodniczący Rady – Proszę Państwa, wykraczamy poza temat, ponieważ ten punkt dotyczy tylko i wyłącznie skargi a rozmawiamy o rzeczach, o których można rozmawiać w „Wolnych wnioskach i zapytaniach.”Proszę rozmawiać tylko na temat merytoryczny.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W ramach polemiki do Pana radnego Krügera. Otóż nieprawda, że Komisja ds. Budżetu i Finansów nie zajmowała się w tym roku najtrudniejszymi sprawami finansowymi. Nie został przyjęty budżet w pierwszym terminie, dopiero w drugim i Komisja Budżetu gościła dyrektorów szkół. Padały tam pytania, powinien Pan pamiętać, w kwestii kosztów szkół, w kwestii braku środków na utrzymanie w niektórych szkołach, na wynagrodzenia, tak, że Komisja Budżetowa zajmowała się tymi sprawami. Nie bezpośrednio, ponieważ nie jest merytoryczną do przygotowania projektu uchwały o oświacie.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja w sprawie obaw Pana radnego Krügera, że radcy prawni Wojewody mogą wydać inną opinię. Tak już jest. Trzeba to rozumieć, jako instruktaż, jak należy postępować w takich sprawach. Jak Pan zawsze mówi o oszczędnościach, to szkoda byłoby wydawać pieniędzy na radcę prawnego ze względu na to, że tak, czy tak będą to oceniali inni. Będzie decyzja z zewnątrz, czy będzie ona taka, czy taka, będzie ona do wykonania.
 
         Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał omawiane stanowisko Rady Gminy ( do przesłania Wojewodzie ) pod głosowanie. Za jego treścią opowiedziało się 9 radnych, 6 było przeciwnych. Zaakceptowane przez Radę gminy stanowisko stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 6.
         
Wójt wyjaśnił, że na złożone na sesji interpelacje, udzieli odpowiedzi pisemnej.
 
Ad. 7.
 
Radny p. Edmund Szymczak podkreślił, że o szkole w Sierosławiu od 10 lat wiemy wszystko i dalej będziemy tylko powtarzali jej historię. Dodał, że był obecny na zebraniu, kiedy likwidowano szkołę w Gródku i toczyła się tam dyskusja spokojna, pomimo, że dzieci uczyło się tam o wiele więcej. Jego zdaniem nikt nie mówiłby o likwidacji szkoły przy wzrastającej tendencji uczniów. Kończąc wypowiedź podzielił się z obecnymi negatywnymi uwagami na temat wypowiedzi o naszej gminie, zawartych na forum w Internecie.
Radna p. Elżbieta Chóścińska zapytała radnych, czy oglądają serial „Ranczo” poczym uznała, że jest to przykład naszej gminy, gdzie Przewodniczącym Rady został poprzedni Wójt. Wypowiedź została zakończona refleksją: „Czy oni biorą przykład z nas, czy my z nich?”
Przewodniczący Rady – Pozostawię to bez komentarza z mojej strony.
Radny p. Edmund Szymczak wyraził zdziwienie dla stanowiska, jakie wyraziła radna p. Elżbieta Chróścińska. Jego zdaniem wypowiedzi na forum, o których mówił wcześniej, w stosunku do wypowiedzi radnej, były grzeczne.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski zauważył, że zachowanie radnej było niegrzeczne, bo nie powinna radnym ubliżać. Zauważył też, że jest publiczne przyzwolenie z Sierosławia dla osoby pracującej na 1,5 etatu. 
Radna p. Elżbieta Chróścińska stwierdziła, że nikt z Sierosławia nie jest winny temu, że ktoś pracuje na 1,5 etatu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że powinien czuć się obrażony wypowiedzią Pani radnej Chróścińskiej, bo porównanie było niestosowne.
Radny p. Mirosław Parczyk zapytał o wysokość subwencji na ucznia na chwilę obecną.
Wójt – Uśredniona subwencja ogólnopolska to 4.716 złotych. Do tej kwoty należy dodać dodatkowe kwoty, które wynikają z przeliczników. Na chwilę obecną ta kwota nie jest przeliczona, ponieważ nie było takiej potrzeby, ale kwota 4.716 złotych to nie jest kwota, która dotyczy utrzymania jednego  ucznia w gminie Drzycim.
Przewodniczący Rady – W takim razie, skąd ja taką otrzymałem informację dzisiaj?
p. Ewa Pobłocka Żurek – Ja podałam średnią krajową. Subwencje na ucznia w każdej szkole muszę dopiero przeliczyć.
          Przewodniczący Rady poprosił, aby odnieść się do treści zadanego pytania pod pozycją nr 5 gdyż do dnia dzisiejszego nieznana jest ta kwota, którą wylicza się według kalkulacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kontynuując wypowiedź, Pan Przewodniczący dodał, że pytania do wyliczenia i opracowania zostały skierowane do sekretariatu żeby były upubliczniane i jawne.
Radna p. Elżbieta Babińska zapytała, w jaki sposób przelicza się subwencję, jeżeli chodzi o jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Sierosławiu.
        Na zadane pytanie wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady. 
         Następnie głos zabrał Wójt, zwracając uwagę Przewodniczącemu Rady, że zleca czynności bezpośrednio pracownikom Urzędu i pomija drogę służbową.
        Przewodniczący Rady odniósł się do tego zarzutu wyjaśniając, że zwrócił się z prośbą do Pani Sekretarz o przekazanie tych pytań w celu ich opracowania, zachowując tym samym drogę służbową.
 
Ad. 8.
 
          Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady uznał VI – nadzwyczajną sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
          
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                         Józef Gawrych 

Załącznik nr 1 (106kB) pdf

Załącznik nr 2 (112kB) pdf

Załącznik nr 3 (914kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (7 kwietnia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 kwietnia 2011, 12:35:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (8 lutego 2012, 09:44:21)
Zmieniono: dodanie załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1108