Protokół z przebiegu III sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2010 roku

                                              P R O T O K Ó Ł  Nr III/2010
 
                                    z przebiegu III sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                        odbytej w dniu  28 grudnia 2010 roku
 
                                  sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
  
otwartej o godz. 14.00
zamkniętej o godz. 16.00.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy,
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
5. p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz sołtysi z terenu gminy.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołów z przebiegu I i II sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.  Składanie interpelacji.
7.  Odpowiedzi na interpelacje.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
9.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
10.      Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok.
11.      Wolne wnioski i zapytania.
12.      Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
        III sesję Rady Gminy otworzył p. Józef Gawrych Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2.
Ad. 2.
        Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować uchwały. Radny nieobecny – p. Jerzy Krüger.
Ad. 3.
        Jednogłośne przyjęcie przez Radę protokołów z przebiegu I i II sesji Rady Gminy poprzedziło stwierdzenie Przewodniczącego Rady, że uwag do protokołów nie wniesiono.
Ad. 4.
        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany, na III sesję Rady Gminy, porządek obrad poczym zapytał o uwagi.
Radny p. Zygmunt Wycinek zgłosił propozycję, aby jako 12 punkt obrad ująć „Sprawy bieżące.”
 
        Innych propozycji do porządku obrad nie wniesiono.                                 W wyniku głosowania, zarówno zgłoszona propozycja, jak i porządek obrad z wprowadzoną zmianą, zostały przyjęte przez Radę Gminy jednogłośnie.
Porządek obrad sesji po zmianie:
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum.
3.       Przyjęcie protokołów z przebiegu I i II sesji Rady Gminy.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.       Składanie interpelacji.
7.       Odpowiedzi na interpelacje.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
9.       Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
10.   Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok.
11.   Wolne wnioski i zapytania.
12.   Sprawy bieżące.
13.   Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
       Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
 
Radny  p. Zygmunt Wycinek:
 
1) Pan Tadeusz Piotrowski zam. w Dąbrówce zgłaszał Panu Wójtowi problem polegający na zalewaniu jego pól przez wodę zbierającą się przy drodze powiatowej Drzycim –Plewno. Pan Wójt obiecał rolnikowi sprawą się zainteresować. Proszę więc, udzielić informacji, jakie działania zostały podjęte w przedmiotowej kwestii?
 
2)  Na poprzedniej sesji Pan Wójt wyjaśnił, że nie stosuje się odpłatności w przypadkach korzystania ze świetlic wiejskich przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy i służące lokalnemu społeczeństwu. Osoby prywatne i inne podmioty wynajmujące świetlice wiejskie dla własnych celów uiszczają zaś opłatę najmu. Pan Zenon Janiec organizując przed rokiem w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu zabawę sylwestrową za najem obciążony nie został. Uregulował tylko należność za energię elektryczną i wodę bieżącą. Co spowodowało, że w przypadku wynajmu świetlicy w Jastrzębiu przez Pana Jańca od stosowanego obciążenia odstąpiono?
      Złożone interpelacje stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
 
Ad. 7. 
 
        Pan Wójt wyjaśnił, że na złożone interpelacje, radny                            p. Zygmunt Wycinek uzyska wyjaśnienia na piśmie.
 
 
Ad. 8.
 
        Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Elżbiecie Babińskiej, która przedstawiła do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej opinię pozytywną. 
        Następnie głos zabrał p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawiając opinię pozytywną do załącznika nr 2 przedmiotowego programu ( preliminarz wydatków ).
 
W otwartej dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski zwracając się z prośbą o przedstawienie zebranym głównych założeń omawianego programu.
      Założenia te omówiła p. Jolanta Szczepańska – Koordynator  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
       W związku z tym, że więcej uwag i zapytań nie było Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały, a Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie.
       Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
          Pani Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy, zapoznała obecnych z zaproponowanymi zmianami w budżecie gminy na 2010 rok – zgodnie z uzasadnieniem do uchwały:
 
„Zmniejszono o kwotę  849.008,83 zł planowany deficyt budżetu Gminy Drzycim. Na podstawie pism Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych:
1/ w dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszono o kwotę 23.700 zł  § 6330  po stronie wydatków przeznaczoną na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
2/ w dz. 852
- rozdz. 85213 zmniejszono o kwotę 257 zł § 2030 po stronie wydatków przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- rozdz. 85216 zwiększono o kwotę 4.918 zł § 2030 po stronie wydatków przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- rozdz. 85295 zmniejszono o kwotę 26.207 zł § 2030 po stronie wydatków przeznaczone na dofinansowanie dożywiania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Świeciu zwiększono plan dotacji celowych § 2320 o kwotę 8.624 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych; dz. 600 rozdz. 60014 § 4300.
W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:
1/ w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono o kwotę 453.972,71 zł  § 6298. Dnia 7 grudnia br. w Toruniu pomiędzy Gminą Drzycim i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu została podpisana Umowa nr WPW.I3043-1-80-569/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 03555C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek”             Nr RPKP.01.01.00-04-062/10 współfinansowanego z Euro-pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalnie do 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu co daje kwotę 453.972,71 zł.
2/ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6298 zmniejszono o kwotę 66.000 zł. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce 34/3 położonej w Sierosławiu.”                  W wyniku negatywnej oceny złożonej przez nas dokumentacji, polegającej na wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, koszty poniesione w wyniku przedmiotowego postępowania nie zostały uznane za koszty kwalifikowane. Umowę na dofinansowanie uległa rozwiązaniu.
3/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 29.349,12 zł § 6298. Po podpisaniu aneksu do umowy na dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami” ze środków europejskich, zwiększyła się kwota dofinansowania, po podpisaniu umowy było 50%, obecnie jest 75% wydatków kwalifikowanych.
W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:
1/ w dz. 600 rozdz. 60016 zmniejszono o kwotę 900.000 zł § 6050; zwiększono o kwotę 453.972,71 zł § 6058 i o kwotę 446.027,29 § 6059. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych, należy środki przewidziane na inwestycję przenieść na właściwe paragrafy. (Szczegółowo omówione przy dochodach w dz. 600).
Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 13.567 zł, zmniejszono § 4210, zwiększono § 4300 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
2/ w dz. 700 rozdz. 70095 na wniosek sołtysa Sołectwa Krakówek po zebraniu wiejskim, dokonano zmian na kwotę 501,11 zł w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2010 r. Zabezpieczono środki na zakup i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi budynku świetlicy. Również na wniosek pani sołtys Sołectwa Drzycim po zebraniu wiejskim, dokonano zmian na kwotę 7.000 zł w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2010 r. W związku z brakiem możliwości zainstalowania latarni przy ul. Szkolnej (dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zmniejszono o kwotę 7.000 zł), kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup szafy chłodniczej i 2.000 zł na zakup kuchni z płytą ceramiczną. Sprzęt zostanie przekazany na wyposażenie Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
3/ Dz. 750
-  rozdz. 75022 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2.810 zł; zwiększono o tą kwotę § 3030 środki finansowe przeznaczone na wypłaty diet dla radnych, zmniejszono plan środków przewidziany na konserwację kserokopiarki
o kwotę 1.000 zł, na wyjazdy służbowe radnych o kwotę 1.000 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 810 zł; W ciągu całego roku odbyło się więcej posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Drzycim niż pierwotnie zakładano.
- rozdz. 75023 zwiększono o kwotę 3.000 zł § 4410, zmniejszono: o kwotę 100.000 zł § 4010, o kwotę 8.000 zł § 4110, o kwotę 4.000 zł § 4120, o kwotę 4.000 zł § 4270,
o kwotę 5.000 zł § 4350, o kwotę 7.000 zł § 4430, o kwotę 8.000 zł § 4700, o kwotę 4.000 zł § 4740. Po analizie dotychczasowych wydatków plan wydatków Urzędu Gminy, można zmniejszyć o łączną kwotę 140.000 zł. W związku z oszczędnym gospodarowaniem, pierwotnie planowane kwoty nie zostaną wydatkowane. Natomiast fundusz płac nie zostanie w pełni wykorzystany, ponieważ planowano odprawę dla wójta ( w przypadku braku reelekcji) i pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i w każdej chwili mogą z nich skorzystać.
- rozdz. 75056 (zadanie zlecone) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 920,06 zł; zmniejszono o kwotę 82,06 zł § 4410, zwiększono § 4210. Środki na wyjazdy służbowe pracownika zajmującego się spisem rolnym zaplanowano w kwocie wyższej niż trzeba, natomiast zaniżono plan zakupu materiałów. Kwotę 838 zł § 3020 z dodatków spisowych podzielono na wypłatę nagrody spisowej i pochodnych dla pracownika zajmującego się spisem na terenie Gminy Drzycim.
4/ w dz. 754 rozdz. 75412 zmniejszono o kwotę 22.000 zł § 4270, zmniejszono o kwotę 4.900 zł § 4430. Po analizie dotychczasowych wydatków, już wiadomo, że pierwotny plan nie zostanie zrealizowany, wobec czego urealniono plany wydatków. Zmniejszono o kwotę 66.000 zł § 6058 i o kwotę 22.000 zł  §  6059; zwiększono natomiast  § 6050 o kwotę 67.000 zł.                       W związku z brakiem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, całość kosztów stanowi wydatki własne budżetu gminy.
5/ dz. 757 rozdz. 75702 zmniejszono o kwotę 50.000 zł § 8110 plan odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pierwotny plan zakładał spłatę odsetek od kredytów i pożyczek od początku roku budżetowego, jednak kredyty zaciągnięto dopiero
w drugim półroczu.
6/ w dz. 801
- rozdz. 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu zmniejszono o kwotę 160.000 zł § 4010 wynagrodzenia dla nauczycieli. Nauczyciele otrzymali podwyżkę od dnia 1 września, natomiast planowana była od stycznia. W czasie przygotowań do budżetu na rok 2010, do końca nie było wiadomo, w jakim terminie nastąpi regulacja płac w oświacie, tym bardziej, że w latach ubiegłych, podwyżki miały miejsce w styczniu i wrześniu. Oszczędności wynikają również z mniejszej niż zakładano liczby godzin płatnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli jak też planowanych odpraw emerytalnych dla dwojga nauczycieli. Zwiększono § 4210 o kwotę 20.000 zł  z przeznaczeniem na zakup grzejników do sal lekcyjnych. W okresie wakacyjnym wymieniono część grzejników w pomieszczeniach, gdzie było najchłodniej; niestety fala mrozów, jaka była w listopadzie, wymusza konieczność wymiany pozostałych grzejników.
- rozdz. 80110 w budżecie Publicznego Gimnazjum w Gródku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000 zł. Zmniejszono o kwotę 5.000 zł § 4270 zakup usług remontowych, zwiększono o kwotę 3.700 zł § 4210 i o kwotę 1.300 § 4260
z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Zużycie energii jest większe niż przewidywano, wobec czego zaistniała konieczność zwiększenia planu. Również planowany jest zakup komputera.
7/ w dz. 851
- rozdz. 85154 w budżecie Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1.400 zł.  W związku z rezygnacją z pracy kierownika świetlicy, planowane wydatki na wynagrodzenie jak też na jego szkolenia uległy zmniejszeniu, zwiększono natomiast § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup grzejników do pomieszczenia świetlicy w  Biechówku.
- rozdz. 85195 zmniejszono o kwotę 1.100 zł § 4300. Opłata za badania w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyniosła 900 zł. Pozostałej kwoty nie wykorzystano ze względu na brak chętnych do uczestniczenia w badaniach.
8/ w dz. 852
- rozdz. 85215 zmniejszono o kwotę 17.000 zł § 3110 dodatki mieszkaniowe. Kwota nie zostanie wykorzystana ze względu na mniejszą niż planowano liczbę wniosków o przyznanie dodatków.
- rozdz. 85219 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę  1.518 zł; zmniejszono plan środków wynagrodzenia, natomiast zwiększono pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Środki, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu otrzymał w formie dotacji na wynagrodzenia dla pracowników, w całości zostały przyjęte na wynagrodzenia, bez podziału na wynagrodzenie i pochodne.
- rozdz. 85295 zmniejszono o kwotę 4.317 zł plan wydatków w zakresie prac społeczno użytecznych. Stawka za godzinę świadczenia pieniężnego nie wzrosła w takim zakresie jak wcześniej przewidywano, również rotacja wśród osób wykonu-jących te prace była mniejsza niż przewidywano.
9/ w dz. 853 rozdz. 85324 zmniejszono o kwotę 6.820 zł  § 4140. W związku z przedłożeniem przez jednego z pracowników orzeczenia o niepełnosprawności, wpłaty na PFRON są niższe niż planowano.
10/ w dz. 854 rozdz. 85415 zmniejszono o kwotę 17.900 § 3240 stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów. Ze względu na brak planu dotacji, zabezpieczono w tym § środki własne na realizację wydanych decyzji przyznających stypendia. W ciągu roku otrzymano dotację; udział dotacji w wydatkowanych środkach wyniesie łącznie 60,91%.
11/ w dz. 926 rozdz. 92605 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.650 zł. Niższe wykonanie wydatków, spowodowane zostało mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem społeczności lokalnej na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych jak też oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.”
           Po przedstawieniu proponowanych zmian p. Majewska wyjaśniła, że nie wszystkie zostały omówione na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów w dniu 21 grudnia, gdyż kilka spraw doszło i należy je przed upływem bieżącego roku uregulować.
          Opinię pozytywną do materiałów, które otrzymała na posiedzenie Komisja ds. Budżetu i Finansów, przedstawił Pan Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.
 
     W otwartej dyskusji głos zabrała radna p. Elżbieta Chróścińska pytając, co ustaliła Komisja Rewizyjna odnośnie badanej przez nią sprawy, dotyczącej nieprzyznania dotacji na remont świetlicy               w Sierosławiu.
 
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Edmund Szymczak wyjaśnił, że w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji Komisja Rewizyjna ustaliła, że nieprzyznanie gminie dotacji nie nastąpiło z winy pracowników Urzędu Gminy.
 
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/8/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10.
 
        Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy przedstawili plany pracy na 2011 rok poczym zostały one poddane pod głosowanie. Wszystkie plany pracy zostały zaakceptowane, przez Radę Gminy, jednogłośnie.
Plan pracy Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpoża-rowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Plan pracy Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Plan pracy Komisji ds. Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk: 1) Kto i kiedy wybiera firmy do odśnieżania i kto je potem kontroluje? To jest pytanie do Pana Wójta. 2) Jak chcemy wykorzystać taki ładny obiekt typu boisko sportowe i całe to zaplecze? Pytanie do Rady.
Wójt – Co roku przed rozpoczęciem zimy wysyłamy zapytania do firm, o których wiemy, że mają sprzęt umożliwiający odśnieżanie. Wysyłamy zapytania o chęć takiego zatrudnienia z pytaniem o cenę i sprzęt, jakim dysponują. Wybieramy dwa oddzielne zadania. Odśnieżanie dróg gminnych – organizujemy na sezon zimowy tzn. jesienią wybieramy wykonawcę, który przez zimę (końcówka roku 2010 i początek roku 2011) odśnieża i drogi powiatowe, które wykonujemy, jako zadanie zlecone przez Powiat i dostajemy na nie dotację to jest druga firma i drugi wybór na podstawie zapytań o cenę i sprzęt. Tego również dokonujemy jesienią, ale podpisujemy umowę na rok kalendarzowy. Czyli prace na drogach powiatowych rozpoczynają z dniem 1 stycznia i kończą z dniem 31 grudnia firmy, które zostaną wybrane.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Mi bardziej chodzi o te zapytania ofertowe.
Wójt – Czyli firmy, o których wiemy, że dysponują sprzętem. Na naszym terenie są to firmy typu Spółdzielnia Usług Wielobranżowych, która od wielu lat zajmowała się i nadal zajmuje się odśnieżaniem, dostała takie zapytanie. Na pewno, musiałbym wrócić tutaj do dokumentów. Nie wiem, czy Pani Kierownik podpowie?  Bez dokumentów pewnie słabo. Na pewno trzy firmy były wybrane. Tak samo, jeżeli chodzi o drogi gminne i powiatowe. Taka jest procedura, której my dochowujemy.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Chodzi o te zapytania. Tych zapytań myślę niewiele było. Może firmy współpracujące blisko.
Wójt – Przyznam szczerze, że wolę firmę, która się już w jakiś sposób sprawdziła i cenę ma na tyle konkurencyjną i jest zaakceptowana ta cena pracy przez Starostwo Powiatowe, bo jeśli chodzi o drogi powiatowe, to ja wskazuję firmę, ale to i tak Starosta ją akceptuje. Ceny, które według nas są najbardziej konkurencyjne i firma jest na tyle pewna, sprawdzona i dysponuje sprzętem na tyle sprawnym, nowoczesnym, że podoła, to my jak najbardziej polecamy tę firmę żeby z nią zawrzeć umowę. Mieliśmy do czynienia z różnymi firmami, które już na terenie naszej gminy pracowały i nawet Pan sołtys wówczas chyba nie był? A może już był? W każdym razie były niezadowolenia, jeśli chodzi o pewną firmę, która pracowała na terenie gminy. Tej firmy z racji doświadczenia nawet nie pytaliśmy o to, czy będą zainteresowani dalszą współpracą. Jest to pewnego rodzaju też doświadczenie naszych pracowników, którzy współpracują na co dzień z tymi firmami. Jedne lepiej się wywiązują z zadań, inne gorzej. Wolą naszą, wolą mieszkańców jest, żeby  w jak najlepszym stopniu być dobrze obsłużeni, jeśli chodzi o odśnieżanie. Firma, która w tym roku pracuje na terenie gminy jest już w jakiś sposób sprawdzona   i słyszę raczej pochlebne opinie na jej temat. Myślę, że nie powinno tutaj być większych problemów. Nie odśnieżamy być może wszystkiego w przeciągu 2 godzin, tych wszystkich dróg gminnych, bo to się po prostu nie da fizycznie, ale póki co nie zatrudniamy firm, które nie są z nami związane umową. Niestety w ubiegłym roku musieliśmy się posiłkować innymi, osobami fizycznymi nawet, które na umowę-zlecenie musiały nam pomagać, bo sił mieliśmy zbyt mało na warunki, jakie były.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Ile było zatrudnionych firm na ten rok do odśnieżania?
Wójt – W tej chwili jest zatrudniona jedna firma na drogi gminne.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – To za mało.
Wójt – Ja nie wiem, czy to jest za mało, ale wywiązuje się z tego, co ma. Gdybyśmy mieli pieniędzy więcej, to byśmy mogli odśnieżać codziennie po kilka godzin. Jeżeli Rada zadecyduje, a ma możliwość w przyszłorocznym budżecie ująć 100 tysięcy na odśnieżanie to będzie to wykorzystane. Na pewno możemy zatrudnić trzy firmy, które będą na okrągło jeździły.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – „Chodzi o to, że na taką gminę, jak Drzycim powinno być tych firm trzy, a może nawet cztery. I może za te same pieniądze.  Nie zlecać jednej firmie, która nie może sobie z tym poradzić i jedzie np. z Sierosławia do Małego Dólska i potem on nie ma czasu na cokolwiek.” …  Zdaniem sołtysa, w przypadku zatrudnienia czterech lub pięciu firm będzie gmina odśnieżona w krótkim czasie. Decyzja zatrudnienia jednej firmy jest w odczuciu sołtysa niewypałem.  
      Wójt wyjaśnił, że obowiązują gminę zasady wyboru firmy poprzez zapytania o cenę. Zdaniem Wójta gminę należałoby wówczas podzielić na strefy, czy obszary, które byłyby objęte oddzielnym zamówieniem publicznym.  … „Firma, którą zatrudniliśmy ma pięć maszyn, które odśnieżają i są to różnego rodzaju maszyny. Jeżeli nadal nie dawałaby rady, to posiłkujemy się innymi. W zeszłym roku to stosowaliśmy z powodzeniem.”
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Niech mi Pan wierzy, że jedna firma nie jest w stanie odśnieżyć całej gminy. … Dlatego zapytałem o zapytania ofertowe. … Na taką gminę, jak Drzycim powinny być przynajmniej trzy firmy, które zajmowały się odśnieżaniem. Myślę, że ceny miałyby takie same, albo podobne. Chyba idzie to ustalić.
Wójt – To jest niezgodne z zamówieniami publicznymi.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Upieram się przy tym, bo Pan twierdzi, że firma sobie radzi, a ja śmiem twierdzić, że sobie nie radzi, jako jedna. Muszą być przynajmniej dwie, trzy firmy do odśnieżania, żeby jedna firma nie jechała, tak, jak mówiłem z Sierosławia do Małego Dólska odśnieżać, bo to jest bezsens.
Wójt – Zostańmy przy swoich zdaniach, bo tutaj tego nie rozwiążemy. Umowy są podpisane. Na dzisiaj ich nie będę zrywał. Tą zimę musimy się jeszcze jedną firmą… a w przyszłym roku może zimy nie będzie.
Przewodniczący Rady – Pan sołtys złożył wniosek. Mam nadzieję, że Pan Wójt go przemyśli. Przystępujemy do odpowiedzi na drugie pytanie, czyli wykorzystanie boiska sportowego.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Nie. Kto jest odpowiedzialny za tych panów, którzy odśnieżają?
Wójt – W moim imieniu tymi sprawami zajmuje się Pan Józef Szeligowski pracownik Urzędu Gminy, który zatwierdza to odśnieżanie firmom.
        Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady z zapytaniem, kto odpowie na drugie pytanie sołtysa.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na ten temat. Otóż zwróciliśmy uwagę na posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, właśnie na sprawy związane z boiskiem sportowym, tym wielozadaniowym i drugim, które jest nazwane Orlikiem. Te inwestycje najprawdopodobniej będą ukończone na początku przyszłego roku i będzie można z nich korzystać. Wobec takiego stanu rzeczy w planie pracy Komisji Pani Przewodnicząca, czytając ten plan przeczytała, że jednym z tematów będzie omówienie działalności klubów sportowych na terenie gminy Drzycim, gdzie zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich klubów sportowych. Od nich chcemy usłyszeć, jaką zaplanowali sobie działalność w 2011 roku, jakie zadania chcą realizować. W jaki sposób będzie można je realizować właśnie przy wykorzystaniu tych dwóch boisk sportowych. Wiemy, że jedno będzie służyło tutaj na terenie samego centrum, będą wykorzystywały to boisko dzieci  poza godzinami lekcyjnymi. A drugie, prawdopodobnie istniejące kluby sportowe a głównie Korona Drzycim. Są jeszcze inne kluby. Jaka będzie możliwość wykorzystania tego boiska, tego naprawdę  jeszcze nie wiemy. Wiemy, że przez okres 2011 roku drużyna seniorska rozegra 9 spotkań piłkarskich i prawdopodobnie kilka sparingów, czyli w jakiś sposób będzie wykorzystywała to boisko. W jaki sposób będzie można wykorzystać zaplecze, tego nie wiem, na ile będzie ono dokończone, jak będzie realizowane. Głównym problemem jest to również ile będzie kosztować utrzymanie tych boisk, ponieważ trzeba będzie tam nawadniać, utrzymywać stan nawierzchni, czyli kosić trawę, zatrudnić pewnie osobę, która będzie opiekowała się Orlikiem. Środki finansowe na boisko wielozadaniowe, przewidziane w budżecie, to jest 800 tysięcy złotych. Nie wiemy, Pan Wójt byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie – Co w tej kwocie jest przewidziane? Czyli ten temat jest zauważony, będzie realizowany i będzie się pewnie jeszcze tutaj wypowiadała Rada Sportu na spotkaniu z Wójtem. Z tego spotkania zorganizowanego z przedstawicielami klubów na pewno   będą jakieś propozycje przedstawione, do wykorzystaniu Panu Wójtowi. Taki jest zamiar podjęcia tego tematu poprzez Komisję ds. Kultury. Nie wiem, czy satysfakcjonuje Pana ta odpowiedź?
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Mówiąc szczerze, to nie satysfakcjonuje. Uważam, że przez sport gmina może mieć wiele rzeczy wypromowanych, no przynajmniej nie tak drogo, jak kosztują reklamy. Przede wszystkim, przy takim obiekcie, jak ma gmina to zespół seniorów powinien być w V lidze, jak nie w IV. Tak to powinno być tu wypromowane i wtedy promocja gminy Drzycim jest jakby w szerszych kręgach. To dużo nie kosztuje, niewiele więcej, jak B klasa. Troszeczkę może dłuższe wyjazdy. Generalnie powiem, bo trochę się też w to bawiłem, jest napływ ludzi, tych gier, tych imprez sportowych i jednak ludzie ciągną do tego i chciałbym, to jest moja propozycja, gdyby ta Rada Sportu się gdzieś zebrała, to bardzo chętnie, jeżeli mógłbym coś doradzić, to bym się chętnie też… Ja uważam, myślę, że więcej ludzi by tak uważało, przy takim obiekcie to przynajmniej IV, no V ligowy zespół powinien tu grać.
Przewodniczący Rady – Dlaczego chciałem udzielić głosu Wójtowi? Z tego względu, że budżet na przyszły rok nie jest jeszcze uchwalony. Wiele rzeczy, które Pan tutaj zgłasza wiąże się z finansowaniem. Projekt budżetu przygotowywał Pan Wójt i dlatego chciałem ewentualnie żeby Pan Wójt udzielił informacji, co jest zaplanowane na przyszły rok i jak ma wyglądać sport według projektu budżetu? Rada się nim jeszcze nie zajmowała. My będziemy mogli powiedzieć coś więcej po pracach Komisji i po uchwaleniu budżetu. Wtedy dopiero zdecydujemy, w jakim zakresie będziemy finansować sport i jak to będzie wyglądało. Dlatego chciałem żeby Pan Wójt udzielił odpowiedzi, ponieważ  już wstępne założenia jakieś są, chcielibyśmy je usłyszeć.
Wójt – Projekt budżetu Państwo radni wszyscy mają i wiedzą jak wygląda. Stan finansów na rok 2011 jest bardzo skromny. Na sport, w dziale gdzie zawsze było ok. 90 tysięcy na wspieranie sportu niekwalifikowanego i kwalifikowanego, dzisiaj jest zero.                  W związku z tym, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, budżet nie jest uchwalony i to Rada ma zadecydować, w jaki sposób zamierza wspierać sport na terenie gminy Drzycim. Ja na chwilę obecną wiem, że pieniądze w przyszłorocznym budżecie, no na pewno będą zmiany do budżetu i pieniądze jakieś na pewno będą zapewnione dla podtrzymania istnienia tych klubów. Na chwilę obecną potrzebna jest właśnie ogólno gminna debata na temat tego, w jakiej formie ma istnieć sport na terenie gminy Drzycim. Z tego, co wiem, na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu już Pan Jacek Gawrych wspominał, że ta Rada Sportu, Komisja Kultury, Oświaty również będzie miała w tym swój udział. Ma powiedzieć ile tych klubów ma funkcjonować w pełnym zakresie jak dotychczas, jakie ewentualnie środki są niezbędne, żeby te kluby funkcjonowały i jest wiele innych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć w jakiejś debacie. Ja nie chciałbym w tej chwili przeznaczać w przyszłorocznym budżecie kwoty 10 – 20 – 50, bo być może Rada zadecyduje, że to ma być 150. Dlatego, jeżeli Rada tak zadecyduje, jak będzie to widziała to takie środki ja będę starał się zapewnić.   
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Proszę radnych, walczymy profilaktycznie z alkoholizmem, z narkotykami a na sport mamy zero. Pytam się – jak my chcemy walczyć?
Radny p. Zygmunt Wycinek  - Jakie ceny stosuje firma aktualnie wykonująca zimowe utrzymanie dróg? Jakie są ceny na odśnieżanie, na posypywanie.
Wójt – Nie jestem na tyle przygotowany żeby odpowiedzieć na to pytanie. Minęła 15-ta, nie ma już pracownika. Nie mam tych dokumentów, a musiałbym się tymi dokumentami posiłkować, bo są to oferty, które w różnym stopniu różne kwoty zawierają. Nie chciałbym tutaj przekłamać czegoś.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jest umowa podpisana, przynajmniej jedna na utrzymanie dróg gminnych, to już nie oferty. Chodzi mi o te ceny, które są stosowane przez firmy, które wykonują usługi.
        Obecna na sesji Pani Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zobowiązała się odszukać umowę.
Radny p. Tadeusz Adrych wystąpił w sprawie świadectw pochodzenia zwierząt, gdyż z dniem 31 grudnia br. lekarze weterynarii przestają je wydawać. Co będzie po 1 stycznia? - zapytał.
      Wójt na to zapytanie odpowiedział, że są to sprawy dotyczące Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Radny p. Tadeusz Adrych poprosił, aby sprawę monitować.  
Wójt – Nie znam problemu. Pierwsze słyszę. Rolniczych programów może tak szczegółowo nie oglądam, dlatego nie mam tej wiedzy. Temat zapiszę i postaram się wyjaśnić sprawę. Tak być nie może. Podejrzewam, że jest już jakieś rozwiązanie gotowe a my jeszcze o tym wszyscy nie wiemy. Nie sądzę, że od 1 stycznia nikt nie sprzeda żadnego świniaka.
Przewodniczący Rady – Rozumiem, że Pan Szeligowski zajmie się tym tematem jutro.
Wójt – Tak.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – W moim sołectwie mam kilku gospodarzy, którzy sobie sami odśnieżają drogi, drogi gminne. Może trzeba im to zrekompensować żeby coś dostali za to odśnieżanie.
Wójt – Forma innej gratyfikacji, poza fakturą VAT, nie wchodzi w grę.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Pan Adrych odśnieża sobie drogę sam, Pan Gackowski, Gaca, Chmurzyński, Błażejewski. Wszyscy sami sobie odśnieżają. Może w innych sołectwach też jest tak. Może by trochę pomóc tym gospodarzom żeby jednak coś też dać.
Wójt – Nie wiem, czym jest to spowodowane, może się nie mogą doczekać naszego sprzętu, czy jest inny jakiś powód? Firma, którą my wynajęliśmy posiada park maszyn, ale to nie jest nieograniczony park maszyn i nie jesteśmy w stanie odśnieżyć dwustu kilometrów dróg w ciągu dwóch – trzech godzin. Jeżeli ktoś ma sprzęt, który wykorzystuje w swoich prywatnych celach chcąc szybko wydostać się, bo ma ważny, pilny powód?   W ubiegłym zatrudnialiśmy takie firmy. Tylko, jak to rozliczać? Rolników, czy inne firmy. Co innego, gdy jest to podmiot gospodarczy, nie ma problemu, jest faktura itd. Z rolnikami jest różnie. Jedni mogą wystawić faktury, inni nie. Jest to dosyć skomplikowana sprawa. Forma innej gratyfikacji nie wchodzi jakby w rachubę. Chyba, że            z własnej kieszeni wyciągnę i dam po prostu.
Radna p. Elżbieta Chróścińska – Mogłoby być żeby od podatku trochę odliczyć. Każdemu po równo. Trzeba się zastanowić żeby pomóc. Nie zaraz, ale później żeby to jakoś rozwiązać.
Wójt – To nie jest możliwe żeby na tej sesji załatwić jednym słowem, jednym zdaniem tą sprawę.
Radny p. Michał Pamulak – Mam pytanie, odnośnie świetlicy środowiskowej i rezygnacji z pracy Kierownika tej świetlicy. Nie będzie Kierownika? Będzie? Jak to jest?
Wójt – Pełniący obowiązki Kierownika już jest – Pani Małgorzata Weber i funkcjonują świetlice w takim samym zakresie, jak funkcjonowały oprócz Dólska w tej chwili, ponieważ tam był remont.  
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Panie Wójcie, nie jest tak, jak Pan powiedział. Park maszynowy u tego pana jest ograniczony. Jakby były trzy firmy, to by odśnieżyły i tych rolników też. Nie byłoby problemu.
Radna p. Elżbieta Babińska – Chciałabym prosić o interwencję, jeżeli chodzi o drogę powiatową, ponieważ na przejeździe kolejowym w Drzycimiu mamy w tej chwili lodowisko. Żeby tam się zatrzymać samochodem, to jest naprawdę problem.
Wójt – Drogi powiatowe główne nie należą do naszego bezpośredniego zadania. Robi to Zarząd Dróg Powiatowych. My wszelkiego rodzaju uwagi zgłaszamy bezpośrednio do nich.
Radna p. Elżbieta Babińska – Wiem, dlatego prosiłam tylko o interwencję.
 
Ad. 12.
 
          Radna p. Wanda Wyłupska zapytała, na jaki dzień określić stan majątkowy w oświadczeniu, które radni mają złożyć.
         Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na dzień 30 listopada – na dzień złożenia ślubowania.
Wiceprzewodniczący Rady – p. Dariusz Podlejski – Chciałbym wrócić do tematu odśnieżania dróg i wywołać w tym punkcie dyskusję. Tą sprawę może uda się na tyle rozwiązać żeby w przyszłym roku nie było problemu, o którym mówimy dzisiaj. Problemu, który dotyczy odśnieżania dróg i jednej firmy, która nie korzysta z usług podwykonawców i stara się te drogi odśnieżyć na terenie całej naszej gminy. Chyba najprostszym rozwiązaniem, według mojego uznania byłoby to: podzielić naszą gminę na rejony i do każdego z rejonów ogłosić przetarg, gdzie firma mogłaby realizować zadanie w zakresie odśnieżania. Podział na rejony i ogłoszenie przetargu dla poszczególnego rejonu byłoby chyba najkorzystniejszym rozwiązaniem. Jakie macie Państwo w tym temacie zdanie?
Radny p. Zygmunt Wycinek – W temacie właśnie odśnieżania, czy zimowego utrzymania dróg, ponieważ temat jest aktualny i na pewno w tej chwili prawie, że najważniejszy. Bardzo dobra sugestia, tak uważam tą propozycję, którą Pan sołtys z Małego Dólska przedstawia jest godna uwagi, przemyślenia i dopracowania w jakiś sposób tego sposobu opanowania usług w zakresie utrzymania dróg zimą, by faktycznie mieszkańcy nie czekali na tę pomoc po kilkanaście godzin, jak to może mieć miejsce przy tej ilości kilometrów dróg gminnych na naszym terenie. Jest jeszcze następna sprawa przy okazji. Odśnieżane są drogi, przy których nikt nie mieszka.  Takie drogi uważam, na okres zimy, powinna być tablica – droga nieodśnieżana. Każdy na własną odpowiedzialność sobie dojeżdża gdzieś do lasu na polowanie, czy gdzieś tam jeszcze. To jest jego prywatna sprawa. Drogi tylko, którymi mieszkańcy dojeżdżają do głównych traktów, którymi tylko muszą połączyć się ze światem. Tak ogólnie to określę. Inne drogi, w tej chwili jest takich kilka odśnieżonych, nawet na terenie Krakówka, nie ma takiej potrzeby, ja osobiście uważam. To też obniżałoby w jakiś sposób koszty. Tutaj kłania się koordynacja nad tymi wszystkimi działaniami. Jest jeden pracownik – Pan Józef Szeligowski i nie wiem, czy jest w stanie tak dokładnie określić potrzebę. Mało tego, on powinien być ciągle pod telefonem. To nie jest taka łatwa sprawa. Z doświadczenia wiem, ponieważ firma moja wykonywała w swoim czasie przez podwykonawców właśnie, głównie te usługi na drogach wojewódzkich. Przebiegało to bardzo sprawnie. Nie było problemu. Tylko była stała łączność, był kontakt i było siedmiu podwykonawców na mniejszej ilości kilometrów niż na drogach gminnych z tym, że na terenie dawnego województwa bydgoskiego. Obszar był rozległy, ale szło to wszystko opanować tylko to jest kwestia koordynacji, przygotowania się przed zimą, opracowania jakiejś strategii w tym zakresie, w tym kierunku. Jest to rozwiązanie, które u nas również powinno mieć miejsce by uniknąć takich kwestii, że ktoś potrzebujący ratunku nie może mieć tej pomocy udzielonej. Dlatego tutaj faktycznie pod rozwagę i pod dyskusję ten temat Państwu radnym podałbym.
Przewodniczący Rady – Czy Pani Majewska ma umowę i zna stawki?
Wójt – Jeśli wolno odnieść się do tego, to tak krótko.
Przewodniczący Rady – Proszę bardzo.
Wójt – Jest racją, że koordynacja musi być w jednych rękach. Brak było tego w ubiegłym roku. Ja i nieobecny już u nas Pan Andrzej Erdmanis, głównie ja, ponieważ Pan Andrzej nie znał topografii naszej gminy, ja to koordynowałem i wiem ile to wymaga zachodu. Warunki były ciężkie. Było kilku podwykonawców, kilku „wolnych strzelców” tak to nazwę i to wszystko w jakiś sposób udawało się odśnieżyć. Dzisiaj zleciłem całą koordynację Panu Józefowi po to właśnie żeby w jednych rękach była ta koordynacja. Oprócz tego, że on informuje bezpośrednio operatorów tego sprzętu na miejscu, on wie, gdzie jest dalsza potrzeba, gdzie najbliżej mu będzie dojechać do następnego odcinka pracy. Nie jest istotna ilość tego sprzętu tylko właśnie odpowiednia koordynacja. To, że jest jeden koordynator to jest dobrze. Po drugie - gdybyśmy my mieli nieograniczone środki to ta firma jeździłaby 24 godziny na dobę. Nie jest problemem zatrudnić trzech, czy czterech operatorów i ten sprzęt nowy w miarę wytrzymałby 24 godziny na dobę. Czy jest sens odśnieżać wszystko, jak leci? Moglibyśmy to robić, tylko ja jestem strażnikiem budżetu, ja oszczędzam, skąpię na odśnieżaniu, że tak powiem. Ale nie po to żeby ktoś nie dojechał, czy do niego nie dojechano. Tylko po to żeby racjonalnie gospodarować budżetem gminy.
Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła umowę zawarta z formą KIC-TRANS,” wyjaśniła, że załącznikiem do umowy jest złożona oferta zawierająca wykaz sprzętu oraz ceny usług.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk wrócił do wypowiedzi Wójta i wyjaśnił, że rzeczywiście chodzi o oszczędność i jego zdaniem jednoczesne odśnieżanie gminy przez cztery podmioty jest oszczędne, bo problemem jest właśnie wykonywanie usług tylko przez jedną firmę. Zdaniem sołtysa koordynacja powinna polegać również na sprawdzeniu operatorów, jak wykonali usługę. … Nie widziałem wysypanego piasku i solanki na drodze. Czy Pan gdzieś widział wysypany piasek?”
Wójt – Nie. Nie było takiego polecenia.
Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  -  Nie było jeszcze takiej potrzeby. To jest w ofercie.
Zdaniem Sołtysa sołectwa Mały Dólsk solanka i piasek się znajdą się w fakturach za obecny miesiąc.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Ja myślę, że jak już jest taka wojna to niech Panu Szeligowskiemu pomagają sołtysi i też potwierdzają na terenie swojego sołectwa odśnieżenie, czy posypanie tego piasku. Będzie podwójna kontrola.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście sołtysi powinni ściśle współpracować z osobą, która koordynuje te działania i wskazywać miejsca, które należy w pierwszej kolejności odśnieżać. Taki jest plan również dróg powiatowych, czy wojewódzkich w kolejności odśnieżania dróg i taki plan można by przygotować dla naszej gminy. Sołtysi będą wiedzieli najlepiej, w które miejsce ten sprzęt powinien dojechać i monitując do Pana Szeligowskiego, ten sprzęt powinien być tam kierowany. Czyli powinien być opracowany plan działania.
Sołtys sołectwa Wery Pan Alojzy Belt – Kto nam zapłaci za te telefony, co my dzwonimy? Jestem sołtys, tak, ale kto mnie da na telefon? Mnie nikt nie da. Nie macie uchwalone. Wszystko zganiacie na sołtysów. Mamy za darmo robić? Ze swojej kieszeni?
Radna p. Elżbieta Chróścińska ( sołtys sołectwa Sierosłąw ) – Myślę, że sołtysi są w temacie i wiedzą, co mają odśnieżać. Czy narzekać, bo ja wiem? Dał się człowiek wybrać, to trzeba słuchać.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Zostałem tu wywołany, że mam zapłacić za telefony. Mogę zapłacić proszę Pana, ale zgodził się Pan być sołtysem i jeśli chce Pan, to dzwoni, nie to nie. Ja Pana nie zmuszam do tego. Myślę, że jako sołtysi znacie najlepiej teren i jak tu mówił radny Wycinek, że drogi niektóre odśnieżane są niepotrzebnie. Ja chcę tylko żeby tego uniknąć. Przecież do lasu droga nie jest potrzebna. Jak żeście zgodzili się być sołtysami, to niestety taka jest funkcja i taka jest rola.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Ja, to mojego kolegę sołtysa popieram z tym, że myślę, że on nie miał na uwadze tego, że on tu nie będzie dzwonił, że akurat Pan ma za ten telefon zapłacić, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby taki delikwent, który odśnieża, przynajmniej zatrzymał się przy tablicy „sołtys” i zapytał, gdzie tu jeszcze coś odśnieżyć. … Na drodze do Małego Dólska chciałbym mieć 2,3 zatoczki żeby ludzie mogli się normalnie wyminąć.
Przewodniczący Rady – Myślę, że te wszystkie sprawy należy na bieżąco po Pana Wójta, czy do Pana Szeligowskiego zgłaszać.
Radna p. Alicja Rehmus – Chciałabym zapytać, czy jest taka możliwość aby ustalić jeden dzień w tygodniu na organizowanie sesji. Większość z nas ma dodatkowe jakieś zajęcia popołudniowe i po prostu zaplanowanie tego dnia byłoby potrzebne. Chodzi o to, żeby było wiadomo, że jest to zawsze wtorek, albo zawsze środa, zawsze ten sam dzień w tygodniu.
Przewodniczący Rady - Są dwie różne sprawy, zwoływanie sesji i to należy do Przewodniczącego Rady. Czy są jakieś propozycje odnośnie wtorku i godziny 14-tej?....Co do zwoływania Komisji należy negocjować na najbliższych posiedzeniach Komisji.
       W drodze krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady zobowiązał się, że poczyni starania, aby sesje zwyczajne odbywały się we wtorki o godz. 14-tej.
        Następnie Przewodniczący Rady przedstawił kolejno: 
1) pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zakazu prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat
2) życzenia noworoczne przekazane przez Związek Gmin Wiejskich oraz posłów Rzeczypospolitej Polskiej.
 
      A
Ad. 13.
 
        Zamknięcie obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy zostało poprzedzone złożeniem przez Przewodniczącego Rady życzeń noworocznych.
        Po zamknięciu obrad, życzenia noworoczne, wszystkim zebranym, złożył Wójt Gminy.
 
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                       Józef Gawrych


Załącznik nr 1 (107kB) pdf

Załącznik nr 2 (106kB) pdf

Załącznik nr 3 (989kB) pdf

Załącznik nr 4 (72kB) pdf

Załącznik nr 5 (102kB) pdf

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 (226kB) pdf

Załącznik nr 9 (122kB) pdf

Załącznik nr 10 (119kB) pdf

Załącznik nr 11 (161kB) pdf

Załącznik nr 12 (94kB) pdf

Załącznik nr 13 (113kB) pdf

Załącznik nr 14 (1140kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (18 stycznia 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (18 stycznia 2011, 14:46:40)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (13 lutego 2012, 12:40:05)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1076