Protokół z przebiegu II sesji Rady Gminy odbytej w dniu 3 grudnia 2010 roku

                                           P R O T O K Ó Ł  Nr II/2010
 
                                 z przebiegu II sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                       odbytej w dniu  3 grudnia 2010 roku
 
                                      sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
 
otwartej o godz. 1410
zamkniętej o godz. 1630.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy
oraz sołtysi z terenu gminy.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Składanie interpelacji.
5. Objęcie urzędu przez Wójta Gminy.
6. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
7. Ustalenie limitu kilometrów na wyjazdy miejscowe – po terenie gminy.
8. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
        II sesja Rady Gminy nowej kadencji została rozpoczęta z opóźnieniem, z uwagi na odbywające się wcześniej posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów. Obrady otworzył p. Józef Gawrych Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, wybranego w wyborach samorządowych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2.
Ad. 2.
        Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczą wszyscy radni, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować uchwały. 
Ad. 3.
        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany na II sesję Rady Gminy porządek obrad. Uwag i innych propozycji do porządku obrad nie wniesiono. Został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 4.
 
       W celu wyjaśnienia, szczególnie nowo wybranym radnym, Przewodniczący Rady przytoczył, co znaczy termin interpelacja: Interpelacja jest zwykle wystąpieniem radnego, w formie pytania lub zarzutu, wystosowanym do Wójta Gminy, w sprawach dotyczących przede wszystkim wykonania uchwał i zadań bieżących, realizowanych zarówno przez niego, jak i przez pracowników samorządowych.  Odpowiedź na interpelację, jeżeli jest to możliwe, radny uzyskuje na tej samej sesji w punkcie „odpowiedzi na interpelacje” w formie ustnego wyjaśnienia lub pisemną - w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Radny p. Edmund Szymczak – Prosiłbym, aby p. Wójt, jeżeli da radę dzisiaj, a jeżeli nie, to na następnej sesji złożył relację z dwóch inwestycji, budowy boisk sportowych: Orlika  i wielozadaniowych boisk sportowych. Jaki jest stan zaawansowania robót, jak są płacone faktury, kiedy będzie końcowy odbiór tych inwestycji?
Ad. 5.
 
       Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie urzędu przez Wójta Gminy  następuje z chwilą złożenia przez niego ślubowania wobec Rady Gminy, poczym poprosił wszystkich o powstanie i udzielił głosu Wójtowi Gminy, aby złożył ślubowanie.
 
Wójt Gminy - „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
 
Ad. 6.
 
       Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ślubowanie jest tożsame z podjęciem pracy przez Wójta na kolejną kadencję, zatem należy, jak każdemu nowemu pracownikowi ustalić wynagrodzenie, czy warunki pracy poczym udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek – „Komisja ds. Budżetu i Finansów korzystając z inicjatywy uchwałodawczej według właściwości, czyli finansów z czym zachodzi ścisły związek wynagrodzenia Pana Wójta i budżetu gminy, postanowiła wystąpić do Rady Gminy z projektem uchwały o ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim przyjmując następujące wielkości kwotowe tegoż wynagrodzenia. Miesięczną kwotę wynagrodzenia zasadniczego, Komisja ds. Budżetu i Finansów proponuje w wysokości 4.200 złotych. Miesięczną stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.500 złotych. Dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 1.425,- złotych oraz dodatek za wieloletnią pracę – 20 %  wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 840,- złotych, co daje łączną kwotę 7.965,- złotych brutto. Komisja, korzystając z mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, sformułowała projekt uchwały, który zakłada wielkości takie same, jakie były do tej pory zastosowane w kwestii wynagrodzenia Pana Wójta. W zasadzie będzie zawarta nowa umowa przez nowego Przewodniczącego Rady Gminy z nowym Panem Wójtem w sprawie nowego wynagrodzenia, które będzie takie samo, jak było poprzednie. Przedstawię Panu Przewodni-czącemu projekt uchwały, by mógł go odczytać. Takie jest stanowisko wnioskowe Komisji ds. Budżetu i Finansów.”
          Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w przedstawionym temacie.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Jerzy Krüger – Jestem członkiem Komisji ds. Budżetu i zaproponowałem żeby urealnić wartość tych pieniędzy, bo wiadomo, że złotówka dwa, trzy lata temu miała inną wartość nabywczą niż w chwili obecnej. Moja propozycja na Komisji była taka, żeby podnieść te wielkości o stopień inflacji, o 6 % zwiększyć. Oczywiście większość Komisji zdecydowała żeby te wartości pozostawić na niezmienionym poziomie, ale mimo wszystko jako radny składam wniosek aby te wartości, jeśli oczywiście zostaną poparte przez większość radnych, żeby te wartości o wskaźnik inflacji pomnożony przez dwa lata, były zwiększone. Żeby po prostu urealnić wartość pieniądza, tak samo, jak to robimy przy ustalaniu podatków, kiedy to, co roku zwiększamy podatki o wskaźnik inflacji żeby nie mieć na celu podnoszenia podatków tylko urealnienie pieniądza. W tym wypadku sądzę, że to powinno mieć miejsce również w przypadku uposażenia Wójta. Nie podejrzewam żeby radni wykazywali się jakąś złą wolą, tylko po prostu jesteśmy zobligowani do tego żeby realizować też intencje wyborców, którzy nas tutaj wybrali a intencją wyborców było to żeby wybrać Wójta. Jest to jakby jego ocena dotychczasowej pracy, bo głosowanie na to wskazuje tak, że moja propozycja, w moim odczuciu wydaje się zasadna. Czy uzyska poparcie, tego nie wiem. To zależy od wszystkich nas tu siedzących.
Przewodniczący Rady – Chciałbym zapytać o konkretne propozycje. Czy Pan wyliczył te kwoty? Czy mówimy o kwocie 6 % i będzie to matematycznie wyliczone?
Radny p. Jerzy Krüger – To było wstępnie wyliczane. Pierwsza pozycja – 4.500, - druga – 1.600,-  trzecia pozycja tj. 25% od 4.600 – skala procentowa bez zmian a wartość uległaby zmianie na ustaloną kwotę wyjściową.
 
            Z uwagi na fakt, że więcej głosów w dyskusji nie był Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dalej idący tj. wniosek p. radnego Jerzego Krügera.
            W wyniku przeprowadzonego głosowania : 4 głosy „za,” 9 głosów przeciwnych i 2 wstrzymujące się – wniosek radnego Jerzego Krügera upadł.
 
             Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, z jakim wystąpiła Komisja ds. Budżetu i Finansów i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania: 8 głosów „za,” 5 przeciwnych i 2 wstrzymujące się uzyskał on poparcie Rady Gminy. Podjęta Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
      
Ad. 7.  
 
        Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że nad kwestią przyznania Wójtowi Gminy limitu kilometrów na jazdy lokalne,  również obradowała Komisji ds. Budżetu zatem zwrócił się do jej Przewodniczącego o przedstawienie wypracowanego stanowiska.
 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek – „Tak samo, jak w przypadku wynagrodzenia Pana Wójta, Komisja korzystając ze swoich uprawień uchwało-dawczych, przygotowała projekt uchwały, który w swojej dobroci Komisja rozwinęła ponad obowiązujące w tym zakresie przepisy, gdyż chciała przyznać Panu Wójtowi 400 kilometrów limitu miesięcznego do używania pojazdu prywatnego do celów służbowych na terenie gminy uznając, że 10 kilometrów na jeden dzień w miesiącu jest to zbyt mało gdyż Wójtem jest się 30 dni w miesiącu i tak to wychodzi po podzieleniu tegoż limitu przez wszystkie dni miesiąca i zaproponowała 400. Niestety nie jest to rozstrzygnięcie wiążące gdyż narusza rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 roku, które w §3 określa, że miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca i limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w której dany pracownik jest zatrudniony nie może przekroczyć w gminach do 100 tys. mieszkańców 300 kilometrów. Czyli niejako z mocy ustawy ten limit stanowi górną granicę możliwości, które posiada Rada Gminy, by taką przyjąć, jako kilometry, które w ciągu miesiąca do celów służbowych pojazdem prywatnym może Pan Wójt przejechać. W związku z tym uważam, że 300 kilometrów, które dotychczas było, które również Komisja w jakiejś tam części swojej akceptowała, co prawda mniejszej, można przyjąć, jako podstawę do głosowania. Nie może to być na pewno wniosek Komisji, niemniej Komisja zapoznawszy się z materiałami stwierdziła, że 300 kilometrów, jest to wielkość, która nie tylko mogłaby, ale powinna być w tej uchwale przyjęta. Przedstawię projekt uchwały Przewodniczącemu Rady i proszę o dokonanie rozstrzygnięcia w tej kwestii.”
 
         Przewodniczący Rady, podsumowując stanowisko Komisji,  jako niezgodne z prawem,  zaproponował aby ktoś zgłosił wniosek w sprawie przyznania limitu 300 kilometrów i przyjęcie go jako podstawę do projektu uchwały.
 
Radny p. Jerzy Krüger – Sadzę, że Pan Przewodniczący już to zrobił.
        Przewodniczący Rady stwierdził, że „formalności stało się zadość” i przystąpił do głosowania poprawki do przedstawionego przez Komisję ds. Budżetu i Finansów projektu uchwały.
         Za przyznaniem Wójtowi Gminy 300 kilometrów na jazdy lokalne opowiedzieli się wszyscy radni.
 
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie używania pojazdu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
 
 
Ad. 8.
 
         Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Sabinie Majewskiej wykonującej czynności Skarbnika Gminy, która przedstawiła zaproponowane zmiany w budżecie na 2010 rok.
 
           Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Zygmuntowi Wycinkowi w celu przedstawienia wypracowanej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
           Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek – „Komisja ds. Budżetu i Finansów po analizie przedstawionych materiałów wyłączyła z opiniowania zapis – w uzasadnieniu proszę sobie spojrzeć – w dziale 754 w dochodach rozdział 7512 kwota 88 tysięcy i w wydatkach również tę kwotę wyłączyła z opiniowania. Mówimy tutaj o dofinansowaniu zadania w Sierosławiu z Urzędu Marszałkowskiego, które nie miało miejsca. Pozostałe zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie. Jeżeli chodzi tutaj o tę zmianę, Komisja jednogłośnie wnioskuje do Przewodniczącego Rady o przekazanie wyjaśnienia sprawy Komisji Rewizyjnej. Chodzi o to, że kwestia tegoż dofinansowania była przedmiotem rozpatrywania uchwały budżetowej przez Radę Gminy w Drzycimiu w dniu 21 grudnia 2009 roku. W trakcie rozpatrywania budżetu roku 2010, Przewodniczący Komisji ds. Oświaty p. Dariusz Podlejski złożył  wniosek obwarowujący wydanie tychże środków w sposób następujący - cytuję: „ W przypadku braku otrzymania środków zewnętrznych realizować rozbudowę remizy w Sierosławiu w ramach środków z budżetu gminy etapowo w kolejnych latach”, co ówczesna Komisja jednogłośnie na swoim posiedzeniu zaakceptowała. Sprawę tę w trakcie omawiania projektu budżetu na rok 2010 poddano pod głosowanie, zgodnie z tym, jak należy budżet rozpatrywać w trakcie uchwalania. W trakcie głosowania zgłoszono wniosek następujący – cytuję dosłownie „W przypadku braku otrzymania środków zewnętrznych realizować rozbudowę remizy w Sierosławiu w ramach środków z budżetu gminy etapowo, w kolejnych latach.” Przez ówczesną Radę Gminy wniosek ten został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się. Było to wiążące dla wykonującego uchwałę budżetową Pana Wójta. Dla mnie niezrozumiałą rzeczą jest, już po wyjaśnieniach Pani Skarbnik, na jakiej podstawie w momencie składania wniosku można zdecydować o tym, że zadanie jest już dofinansowywane. Zadanie, wiecie, kiedy jest dofinansowywane? Kiedy jest ogłoszony wynik naboru wniosków. Z Urzędu Marszałkowskiego ze Spółki Wodnej korzystam z dotacji od lat czterech. Są to niewielkie kwoty, nie tak znaczące, niemniej taka jest procedura. Składa się wniosek, sprawdzają go pod względem formalnym i rachunkowym merytorycznym. Wniosek ten zostaje ogłoszony w Internecie, jako przyjęty lub nie. Od tego momentu, od tego dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego wolno zlecać podmiotom, ogłaszać przetargi, wolno wszcząć procedurę postępowania. Tak jest przy dotacjach dla Spółek, nie wiem, jak w tym przypadku? Podejrzewam, że procedura jest taka sama, ponieważ niezrozumiałe dla mnie jest, że można już zdecydować o przetargu nie mając zagwarantowanych pieniędzy, to czego żądała Rada Gminy. Dlatego uważam, że tutaj nastąpiło przekroczenie uprawnień Pana Wójta, odnośnie wykonania uchwały budżetowej roku 2010, co jest dla mnie ewidentne, gdyż składanie wniosków, powtarzam raz jeszcze nie jest jednoznaczne z rozstrzygnięciem nad tymi wnioskami. Rozstrzygnięcie następuje, później jest umowa i teraz tak. Od rozstrzygnięcia Urzędu Marszałkowskiego do podpisania umowy mijają nieraz dwa i trzy miesiące sobie wyobraźcie, ale zadanie już wolno realizować od tego momentu. Nieistotne jest, tak się często zdarza, że jest podpisana umowa na trzy tygodnie przed odbiorem, ponieważ zadanie jest faktycznie zakończone. W tym momencie jest podpisywana umowa, za chwilę jest zgłoszenie odbioru robót, roboty są zakończone, rozliczone, następuje zwrot dotacji, bo wpierw trzeba wyłożyć środki własne w całości lub w wysokości 50 %. Nie chce mi się wierzyć żeby w tym przypadku zasady były takie, że ktoś składa wniosek i już wie, że ma pieniądze. Nie wiem, czy jakakolwiek inna instytucja by w ten sposób postępowała, dlatego zaskoczył mnie pośpiech, że 29 stycznia tegoż roku już ogłoszono przetarg, gdzie wiadomo, że w tym czasie robót budowlanych nawet się nie prowadzi. To była jeszcze zima. Wiadomo czas trwa zanim to wszystko ruszy. Mimo wszystko Komisja Budżetowa powtarzam, składa wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o to, by Komisja Rewizyjna sprawą tą się zajęła, wyjaśniła a na następnej sesji sprawę te przegłosować w trakcie zmian w budżecie. Sprawa jest jednoznaczna, ona musi być zamknięta w tym roku, dlatego trzeba się nią zająć.  Niemniej trzeba ją wyjaśnić dogłębnie, zobaczyć w którym momencie popełniono błąd w całym postępowaniu. Jeszcze raz powtarzam opinia Komisji ds. Budżetu jest pozytywna z wyłączeniem tej jednej sprawy i jest wniosek o rozpoznanie, o wyjaśnienie szczegółowe przez Komisję Rewizyjną tej sprawy, do czego Rada Gminy jest uprawniona – Komisję Rewizyjną upoważnić.”
        Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym przypadku, wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów należy przegłosować, jako poprawkę do proponowanych zmian w budżecie poczym otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Jerzy Krüger – „Mam dwie prośby, ale proszę ich nie traktować, jako złośliwość, czy coś takiego. Z jednej strony mam prośbę do Pana Wycinka, jako Przewodniczącego Komisji żeby w momencie, kiedy przedstawia opinię Komisji, przedstawił opinię Komisji. Wszyscy słyszeliśmy, że dołączył do tego szeroki komentarz swój indywidualny, jako radnego. Oczywiście każdy ma to prawo zrobić w odpowiednim momencie. Prośba na przyszłość żeby swoje uwagi, które chce przekazać radnym, żeby uczynił w odpowiednim momencie. Druga prośba jest skierowana do Pana Przewodniczącego żeby czuwał nad przebiegiem obrad, bo Przewodniczący jest odpowiedzialny za przebieg obrad i w momencie, kiedy ktoś z radnych przekracza, że tak powiem w tym momencie swoje kompetencje, jak to Przewodniczący Komisji zrobił, to powinna nastąpić reakcja. To życzliwe moje uwagi, to nie  złośliwość.”
 
Przewodniczący Rady – „Może się do tego odniosę, jako Przewodniczący Rady. Byłem tylko na części posiedzenia Komisji, w związku z tym nie wiem, co Komisja od początku do końca wypracowała. Nie wiedząc, co Komisja wypracowała nie czułem się w obowiązku zabierać głosu Panu Wycinkowi bo nie wiedziałem, co Komisja do końca wypracowała i o czym była mowa przedtem, zanim przyszedłem na posiedzenie Komisji.  W związku z tym tutaj akurat bym nie poczuwał się do przyjmowania uwag.”
Radny p. Jerzy Krüger – „Jeszcze jedno zdanie. W wypowiedzi tutaj kolego obok siedzącego padały wyraźne sformułowania: Ja uważam, ja sądzę. Nie było to sformułowanie: Komisja uważa, Komisja sądzi. Komisja zajmuje stanowisko. Tylko ja, ja, ja. Ja tu siedzący obok słuchałem i zwracałem na to uwagę. Ten element powinien być już sygnałem dla Przewodniczącego żeby wyhamować, że tak powiem zapęd.”
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – „Uważam, że wypowiedź Przewodniczącego Komisji Budżetowej była pełna i pozwoliła skrócić w tej chwili dyskusję ponieważ rzeczy zostały wyjaśnione wszechstronnie a ponadto nie przekroczył przyznanego limitu czasu wypowiedzi, który jest określony regulaminem.”
 
Przewodniczący Rady – „Padł wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów, aby wyłączyć tą część zmian w budżecie dotyczącą remontu świetlicy w Sierosławiu na kwotę 88 tysięcy po stronie dochodów i 88 tysięcy po stronie wydatków, przepraszam 66 tysięcy. Może Pani Majewska poinformowałaby jeszcze raz, o czym za chwilę będziemy głosować.”
 
Pani Sabina Majewska -  „Patrząc na uzasadnienie, to jest w planie dochodów tj. w dziale 754 rozdział 75412  §6298 kwota 66 tysięcy co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1, natomiast po stronie wydatków ma odbicie w załączniku nr 2 pkt 2 w dziale 754 w rozdziale 75412 kwota 66 tysięcy z §6058 i 22 tysięcy z §6059 co łącznie daje 88 tysięcy planowane w §6050. To jest w załączniku nr 2, jak mówiłam dział omawiany drugi 754 rozdział 75412 te trzy paragrafy inwestycyjne.”
 
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek -  „W trakcie posiedzenia Komisji, już prywatnie, nie jako Przewodniczący Komisji Budżetu, prosiłem Panią Skarbnik o przygotowanie informacji o tym, jaka cała kwota za cały rok z wyłączeniem oczywiście ryczałtów za jazdy lokalne Pana Wójta wynosi przy delegacjach, przy kilometrówkach wszystkich. Jaka to jest wartość brutto.”
Pani Sabina Majewska – „Na tą chwilę był plan budżetu w dziale 750 rozdział 75023   §4410 podróże krajowe służbowe na kwotę 25 tysięcy. Teraz jest propozycja w tejże uchwale wzrostu o dwa tysiące, zamykałoby się kwotą 27 tysięcy. Z tego na kilometrówki, łączne kilometrówki zgodnie z umowami podpisanymi przez Pana Wójta z pracownikami, jak też Przewodniczącym Rady z Panem Wójtem. Na te kilometrówki przeznaczono 13.600 złotych, natomiast na delegacje 13.400 złotych. To nam daje 27 tysięcy. Brakuje nam tych dwóch tysięcy na wypłacenie kilo metrówek za grudzień – 1.200 złotych i na delegacje 800 złotych. Do tej pory wydano 11.500 złotych już na te delegacje, ale zaksięgowane jeszcze nie jest zupełnie do końca, do dnia dzisiejszego więc stąd nasza prośba żeby zwiększyć ten plan wydatków właśnie na tym paragrafie żeby nie było przekroczenia dyscypliny finansowej.”
Przewodniczący Rady – „Chciałbym tutaj uporządkować tą dyskusję, ponieważ chciałbym zakończyć część dyskusji, dotyczącą zmian odnośnie świetlicy w Sierosławiu, dojść do głosowania, przegłosować, czy poprawkę nanosimy, czy nie. Potem ewentualnie bym prosił o zgłaszanie kolejnych propozycji, czy pytań do projektu uchwały. Czy są jeszcze uwagi, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej części dotyczącej wniosku Komisji Budżetu i Finansów dotyczącej wyłączenia, tych pozycji dochodów i wydatków z projektu uchwały. Proszę bardzo, kto jest za tym, aby wyłączyć tą treść, którą przedstawiła Pani Majewska z treści uchwały, którą za chwilę będziemy głosować.”
         Za przedstawioną poprawką opowiedziało się 12 członków Rady, 1 głos był przeciwny i 2 głosy wstrzymujące się.
         Uwag do pozostałej części uchwały nie wniesiono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok z wyłączeniem wyżej głosowanej poprawki, została przez Radę podjęta, w następującym wyniku głosowania: 11 głosów za, 1 przeciwny i 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Ustalono, że informacja, o którą prosił radny p. Edmund Szymczak zostanie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Gminy.
 
Ad. 10.  
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – „Powracam do wniosku Komisji Budżetowej. W tym momencie jest dobry czas, aby przypomnieć wniosek poparty przez wszystkich członków Komisji.
Przewodniczący Rady – Czy ktoś chciałby dodać coś do dyskusji w tym przypadku, jeżeli chodzi o samo przekazanie wniosku do Komisji Rewizyjnej jeżeli chodzi o badanie tej sprawy nieotrzymania rozumiem, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i pokrycia tego wydatku środkami własnymi.
Radny p. Jerzy Krüger – Należałoby spojrzeć do regulaminu. W tym regulaminie jest zapis, że nad wnioskami i zapytaniami Rada nie debatuje. Trzeba by spojrzeć, czy jest to odpowiedni moment, odpowiednia chwila żeby Rada zajmowała się wnioskiem w tym punkcie obrad.
Przewodniczący Rady – W związku z tym, że Pan radny podpowiada, że nie powinniśmy dyskutować nad wnioskami, w związku z tym wniosek jest, pochodzi on z Komisji Budżetowej. Uznałem, że w punkcie merytorycznym nie należy go głosować i jest teraz dobry moment żeby jednak Rada zajęła się tą sprawą,                     w związku z tym poddam go pod głosowanie. Kto jest za tym, aby sprawą, którą przed chwilą omówiłem, zajęła się Komisja Rewizyjna?
          Wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów poparło 9 radnych, 4 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu.
 
           Przewodniczący Rady złożył dwa wnioski. Pierwszy dotyczył złożenia Radzie Gminy informacji o stanie gminy w materiałach na posiedzenia Komisji Rady.
Drugi dotyczył zaprzestania pisania protokołów tak dosłownych z posiedzeń Rady Gminy. Przewodniczący uznał, że nie jest to konieczne, aby protokoły były prezentowane w takiej formie i zgodnie z KPA protokoły powinny odzwierciedlać przebieg spotkań, a nie być dosłownym zapisem.
       Powyższy wniosek został przez Przewodniczącego poddany pod głosowanie, w wyniku którego, 13 członków Rady opowiedziało się za sporządzaniem protokołu z przebiegu obrad bez dosłownego zapisu, przytaczającego główny sens obrad. 2 członków Rady w tej kwestii wstrzymało się od głosu.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zgodnie z regulaminem, każdy radny w ciągu 3 dni przed sesją ma prawo zgłosić zmiany w protokole. My o tym pamiętamy i wiemy. Wstrzymaliśmy się, dlatego że akurat na mój wniosek ówczesny Przewodniczący, Pan Krüger tak uściślił te protokoły. To było na mój osobisty wniosek, który był wówczas w pełni uzasadniony. Dokumentację posiadam i mogę się odnieść do protokołów, na bazie których, taki wniosek składałem, by uniknąć jakichkolwiek niedomówień Pan Przewodniczący wówczas uznał, że to będzie najwłaściwsze. Jak się okazuje po czasie, jest to męczące dla czytających i zbyt obszerne. Skoro Rada tak uznała, to jest jej wola. Ja to akceptuję.
         Przewodniczący Rady stwierdził, że jak zajdzie taka potrzeba, zawsze Rada może wrócić do poprzednich zapisów.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – W sprawie planu finansowego inwestycji na 2010 rok: Na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu, na kwotę 55 tysięcy.
Wójt – W tej chwili jest zlecone odświeżenie granic, dotyczące tej właśnie drogi. Droga ta graniczy z wieloma działkami rolnymi. Jej przebieg rzeczywisty, dzisiaj istniejący, odbiega prawdopodobnie od granic, które są geodezyjnie wytyczone. Czyli odnowienie granic. Takie zlecenie dostała firma geodezyjna. Z całą pewnością chcąc dokonać remontu tej drogi musielibyśmy wykupić część gruntu od prywatnej osoby. To już wiemy na pewno. Granica działki przebiega przez drogę. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przebudowa Świetlicy Gminnej                 w Drzycimiu – na sesji na początku listopada słyszeliśmy, że remont tej świetlicy się zakończył. Natomiast na zebraniu przedwyborczym, po połowie listopada, obrady zakłócali pracownicy, którzy operowali tam wiertarkami, młotem, czymś jeszcze. W każdym bądź razie prowadzili prace wykończeniowe. To było po odbiorze. Co to był za stan? Czy to była naprawa po wykonaniu remontu? Czy to jeszcze remont kontynuowany? Nie wiem, kiedy faktycznie zakończyła się ta inwestycja.
Wójt – Nie mogę odpowiedzieć ściśle bez dokumentacji, w którym dniu dokładnie była przyjęta. Na to pytanie trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć. Musiałbym zasięgnąć pomocy pracowników, którzy byli przy odbiorze, którzy znaleźli jakieś niedociągnięcia, niedoróbki, które należało w trybie natychmiastowym naprawić. Być może takie sytuacje miały miejsce.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek: ul., Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna. Wykonanie projektu budowlanego. Na jakim etapie realizacji to zadanie w tej chwili się znajduje?
Wójt – W tej chwili praktycznie mamy gotowy projekt, do końca roku na pewno będzie gotowy. I to jest jakby koniec tej inwestycji na ten rok. ….  Z uwagi na warunki pogodowe nie będziemy rozpoczynać realizacji tego zadania.  Myślę, że w przyszłości na pewno tak.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Remont i modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu. Te prace miały zakończyć się 30 listopada. Z tego, co widziałem wczoraj one jeszcze trwają. Prosiłbym również o informację na temat zmiany zadaszenia na Domu Lekarza.
Wójt – Remont praktycznie jest zakończony, z tego, co ja wiem. Jeżeli tam trwają jeszcze jakieś prace, to z pewnością jakieś nieścisłości. Faktura jeszcze nie była zapłacona. Jeszcze nie dotarła i w pewnym sensie prace mogą tam istnieć.
Przewodniczący Rady zapytał, czy odbył się już odbiór?
Wójt odpowiadając poinformował, że odbioru jeszcze nie było. „Data umowna jest jakaś konkretna określona, ale jeżeli się to przeciągnie tydzień, czy dwa to na podstawie aneksów można poczekać aż ktoś to dokończy bez kar umownych.”  „Dach jest wymieniony, zgłoszony do odbioru. Odbioru jeszcze nie było, ponieważ w tej chwili jest śnieg, który uniemożliwia dokonanie szczegółowej oceny prac. Nie wiem, czy uda nam się to odebrać bez śniegu. W przyszłym tygodniu jest termin odbioru tych prac.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – Przebudowa drogi Drzycim-Rowienica – dokumentacja budowlana. Tutaj było zalecenie w porozumieniu z Zarządem Powiatu Świeckiego ustalić kwestię finansowania tego zadania ( droga w ¼ jest tylko drogą gminną ). Jak to się przedstawia w tej chwili?
Wójt – Trudno mi w tej chwili strzelać z rękawa tymi wszystkimi dokumentami. … Rozmawiałem z Panem Dyrektorem Soską, wystosowałem pismo, odnośnie wskazania, w jakich parametrach miałaby ta droga być remontowana. My zleciliśmy wstępne studium zakresu prac. Jest to dokumentacja, którą musiałbym mieć przed sobą by móc szczegółowo odpowiadać na takie szczegółowe pytania. To jest bardzo dobre pytanie ale na interpelację.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Każdy radny ma prawo zadawać pytania i obowiązek. Nowi Państwo się tego nauczcie. Wy musicie relacjonować sprawy przed swoimi wyborcami. Odnośnie moich pytań, na które nie otrzymałem odpowiedzi, one są zapisane, mam nadzieję, że będą zaprotokołowane w miarę dobrze, prosiłbym o odpowiedzi na następnej sesji. Czytając protokoły z ostatnich 4 lat, zdarzało się, że nie było odpowiedzi właściwej na pytania w „wolnych wnioskach” i do tematu się już nie wracało. Taki jest mój wniosek.
Wójt – Ja odpowiedziałem na tyle, ile potrafiłem w tej chwili. Komentować tego nie będę.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Proponuję, żeby Pan Wójt nam odpowiedział na ten temat drogi Drzycim – Rowienica bardziej szczegółowo na następnej sesji.
Radna p. Wanda Wyłupska – Mam pytanie odnośnie świetlic. Jesteśmy ostatnio trochę zdezorientowani – „Co nam wolno, co nam nie wolno.” Teraz się zbliżają terminy zebrań strażackich i zarządów strażackich. Czy jako sołtysi mamy prawo dać na to zebranie, czy musimy uzyskać pozwolenie z Urzędu?
Wójt – Dotychczas było tak stosowane, że sołtys, czy opiekun danej świetlicy dysponował kluczami i na zebrania wiejskie, czy zebrania strażackie udostępniał tą świetlicę bez pozwoleń itd. I nadal tak to widzę. Te świetlice są dla mieszkańców i jak najbardziej powinni z nich korzystać. Czy coś się zmieniło Pani radna?
Radna p. Wanda Wyłupska – Zmieniło się od tej sytuacji w Biechówku, która była. Trochę się zmieniły zasady zawierania tych umów.
Wójt – Sytuacja, która miała miejsce w Biechówku to było komercyjne wynajęcie sali firmie ze Świecia i to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, o której tutaj mówimy. Mieszkańcy na terenie, gdzie się ta świetlica znajduje, zawsze mieli możliwość korzystania z jej pomieszczeń bezpłatnie, jeżeli są to zebrania służące społeczności wiejskiej, strażackiej, czy jakiejkolwiek. Natomiast to, co działo się w Biechówku było odbiegające od tego, o czym my tu mówimy. Jeżeli wynajmuje się na imprezy, które mają przynosić dochód, spory dochód, bo tam mogło 200, czy 300 osób być i miałoby to za darmo funkcjonować, no to nie tak powinno być. Samowola sołtysa, która miała miejsce wówczas, spowodowała pewnego rodzaju ściślejsze dokonywanie umów wynajmu.
Radny p. Wojciech Kruczyński - Ja mam dokument na to, że wynajęła salę osoba zamieszkała w miejscowości Biechówko. Jest to umowa podpisana przez Pana i proszę mnie nie oczerniać w oczach radnych i sołtysów o to, że ja wynająłem przez Pańskie błędy i z Pańskiej winy salę osobie, która jest firmą w Świeciu, ponieważ Pan nie poinformował mnie o tym, że nie ma zamiaru tej osobie, mieszkającej w Biechówku, zaznaczam, wynająć świetlicy. I nie podał mi Pan nawet powodu dlaczego. Przyszedł człowiek, mieszkający w Biechówku, zamieszkały, zameldowany, o wynajem świetlicy. Tak, Panie Wójcie?
        Przewodniczący Rady przypomniał, że w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” nie ma dyskusji na temat zgłaszanych przez Państwa radnych spraw.
        Radna p. Wanda Wyłupska uznała wcześniej przedstawione przez Wójta wyjaśnienia, za wystarczające.
        Radny p. Jerzy Krüger wystąpił z prośbą do radnych aby sprawy, które zgłosił radny p. Zygmunt Wycinek były zgłaszane w interpelacjach. W ten sposób ma zapewnienie, że otrzyma odpowiedź, jeżeli nie ustną, to pisemną.   
 
Ad. 11.
 
         Przewodniczący Rady podziękował Paniom i Panom radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu za udział w obradach i uznał II sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
                                              
                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                               Józef Gawrych


Załącznik nr 1 (118kB) pdf

Załącznik nr 2 (112kB) pdf

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (17 grudnia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (17 grudnia 2010, 12:43:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (13 lutego 2012, 12:32:31)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1274