Protokół Nr I/2010 z przebiegu I sesji Rady Gminy VI kadencji odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku

                                            P R O T O K Ó Ł  Nr I/2010
 
                               z przebiegu I sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                    odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku
 
 
otwartej o godz. 14-tej,
zamkniętej o godz. 16-tej.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyli:
 
1. p. Edmund Szymczak – najstarszy wiekiem radny,
2. p. Józef Gawrych – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Przekazanie przez Radnego Seniora przewodniczenia obradom wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
      I sesję Rady Gminy nowej kadencji otworzył najstarszy wiekiem radny p. Edmund Szymczak. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych na skład ustawowy Rady – 15 (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2).
Ad. 2.
 
       Radny p. Edmund Szymczak wyjaśnił: „Aby rozpocząć pracę w Radzie Gminy jesteśmy zobowiązani, zarówno ja, jak i pozostali radni do złożenia ślubowania wymaganego do wykonywania mandatu.” Następnie wyjaśnił, w jaki sposób będzie przebiegało ślubowanie i poprosił obecnych o powstanie. Odczytał rotę ślubowania, a najmłodszy wiekiem radny – p. Mirosław Parczyk wyczytywał kolejno nazwiska poszczególnych radnych, którzy potwierdzali przyjętą do wiadomości treść słowem „ślubuję.” Ślubowanie złożyli wszyscy radni wybrani w wyborach do Rady Gminy w dniu 21 listopada 2010 roku:
 
1. Tadeusz Adrych,
2. Elżbieta Babińska,
3. Elżbieta Chróścińska,
4. Józef Gawrych,
5. Tadeusz Kaszubowski,
6. Ewa Kempińska,
7. Wojciech Kruczyński,
8. Jerzy Krüger,
9. Michał Pamulak,
10. Mirosław Parczyk,
11. Dariusz Podlejski,
12. Alicja Rehmus,
13. Edmund Szymczak,
14. Zygmunt Wycinek,
15. Wanda Wyłupska.
 
 
 
Ad. 3.
 
      Senior Rady przedstawił przewidywany zgodnie z Regulaminem Rady Gminy porządek obrad I sesji, poczym zapytał o uwagi.
     
Głos zabrała radna p. Elżbieta Babińska  i zapytała, czy jest możliwość włączenia do porządku obrad ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy. Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka wyjaśniła, że porządek obrad może być rozwinięty o ten punkt dopiero po wyborze Przewodniczącego Rady Gminy, gdyż to on kieruje pracą Rady i jej organów.
      Po tych wyjaśnieniach przewidziany porządek obrad I sesji został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
    Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszone zostały  trzy kandydatury:
1. Radny p. Józef Gawrych (zgłoszony przez radnego                            p. Kaszubowskiego),
2. Radny p. Jerzy Krüger ( zgłoszony przez radnego p. Parczyka ),
3. Radna p. Elżbieta Babińska (zgłoszona przez radną p. Rehmus).
 
      Zgodę na kandydowanie wyrazili: p. Józef Gawrych i p. Jerzy Krüger. Radna p. Elżbieta Babińska nie wyraziła zgody.
      
     Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
1. Elżbieta Babińska,
2. Mirosław Parczyk,
3. Zygmunt Wycinek.
     Skład Komisji Skrutacyjnej został zaakceptowany przez Radę jednogłośnie.
    
       Komisja spośród siebie dokonała wyboru przewodniczącego         w osobie p. Elżbiety Babińskiej, która zapoznała radnych                         z regulaminem głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy (regulamin głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
      Po wysłuchaniu zasad głosowania Senior Rady udzielił głosu kolejno zgłoszonym kandydatom na funkcję Przewodniczącego, aby dokonali swojej prezentacji.
 
Nastąpiła przerwa w obradach na przygotowanie kart do głosowania.
       
      Po przerwie, członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania. Radni, po dokonanym akcie głosowania, wyczytywani alfabetycznie, składali głosy w urnie.
     Po zarządzonej krótkiej przerwie w obradach Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – p. Elżbieta Babińska przedstawiła treść protokołu z wyników tajnego głosowania ( protokół stanowi załącznik nr 4, natomiast komplet kart – załącznik nr 5 ).
     W wyniku głosowania (10 głosów za kandydaturą) Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Józef Gawrych.
     Po przyjęciu gratulacji przez nowo wybranego Przewodniczącego, Senior Rady przedstawił treść uchwały stwierdzającej dokonany wybór. Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu ).
 
Ad. 5.
 
      Senior Rady p. Edmund Szymczak przekazał na ręce nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy dalsze prowadzenie obrad.
 
      O zabranie głosu poprosiła radna p. Elżbieta Babińska                      i ponowiła swój wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt „Wybór stałych Komisji Rady Gminy” jako punkt „7.”
      Wniosek został przez Radę Gminy przyjęty przy jednym głosie przeciwnym.
 
 
Ad. 6.
 
     Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zostały zgłoszone następujące kandydatury:
 
1. Radny p. Dariusz Podlejski,
2. Radny p. Jerzy Krüger.
 
       Radny po. Dariusz Podlejski wyraził zgodę na kandydowanie. Radny p. Jerzy Krüger nie wyraził zgody.
 
     Za zamknięciem listy zgłoszeń opowiedziało się 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
     Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za tym samym składem Komisji Skrutacyjnej.
      Zgłoszony kandydat – p. Dariusz Podlejski dokonał prezentacji swojej osoby.
      Zanim nastąpiła przerwa w obradach na przygotowanie kart do głosowania, Komisja Skrutacyjna wyjaśniła, że zgłoszony kandydat musi uzyskać minimalną ilość głosów tj. 8.
     
 
Przerwa w obradach na przygotowanie kart do głosowania.
       
      Po przerwie, członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania. Radni, po dokonanym akcie głosowania, wyczytywani alfabetycznie, składali głosy w urnie.
     Po krótkiej przerwie w obradach Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – p. Elżbieta Babińska przedstawiła treść protokołu                     z wyników tajnego głosowania ( protokół stanowi załącznik nr 7, natomiast komplet kart – załącznik nr 8 ).
     W wyniku głosowania (14 głosów za kandydaturą) Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Pan Dariusz Podlejski.
      Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały stwierdzającej dokonany wybór. Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu ).
 
Ad. 7.
 
        Po zadeklarowaniu przez radnych pracy w poszczególnych Komisjach Rady Gminy, sytuacja przedstawiała się następująco.
 
Skład Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:
 
1.
Elżbieta Chróścińska
2.
Wojciech Kruczyński
3.
Alicja Rehmus
4.
Jerzy Krüger
5.
Dariusz Podlejski
6.
Elżbieta Babińska
7.
Michał Pamulak
8.
Tadeusz Kaszubowski
9.
Mirosław Parczyk
 
Skład Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:
 
1.
Elżbieta Chróścińska
2.
Wojciech Kruczyński
3.
Alicja Rehmus
4.
Ewa Kempińska
5.
Wanda Wyłupska
6.
Tadeusz Adrych
7.
Tadeusz Kaszubowski
 
Skład Komisji ds. Budżetu i Finansów:
 
1.
Edmund Szymczak
2.
Zygmunt Wycinek
3.
Jerzy Krüger
4.
Ewa Kempińska
5.
Wanda Wyłupska
6.
Dariusz Podlejski
7.
Elżbieta Babińska
8.
Mirosław Parczyk
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 
1.
Edmund Szymczak
2.
Zygmunt Wycinek
3.
Michał Pamulak
 
Wobec tego, że radny nie może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych Komisji Rady, łącznie z Komisją Rewizyjną, a ich maksymalny skład nie może przekraczać 7 osób, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej ( 3 osoby ), Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad każdą kandydaturą w komisjach, gdzie skład przekracza liczbę 7.
 
1.
Elżbieta Chróścińska
6
0
9
2.
Wojciech Kruczyński
9
2
4
3.
Alicja Rehmus
13
0
2
4.
Jerzy Krüger
8
0
7
5.
Dariusz Podlejski
10
0
5
6.
Elżbieta Babińska
12
0
3
7.
Michał Pamulak
10
0
5
8.
Tadeusz Kaszubowski
10
1
4
9.
Mirosław Parczyk
10
0
5
 
        W wyniku jawnego głosowania nad każdą kandydaturą wykluczono (z uwagi na najmniejszą ilość otrzymanych głosów pozytywnych) ze składu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej radną p. Elżbietę Chróścińską i radnego                     p. Jerzego Krügera.
        Skład Komisji po głosowaniu Rada Gminy zaakceptowała przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
        Składu Komisji ds. Rolnictwa nie poddano żadnej weryfikacji z uwagi na właściwy jej skład ilościowy. Został on zaakceptowany przez Radę jednogłośnie.
 
 
      Głosowanie nad składem Komisji ds. Budżetu i Finansów poprzedziło wyjaśnienie Przewodniczącego Rady Gminy, aby nie  poddawać pod głosowanie kandydatury p. Jerzego Krügera, gdyż został on wykluczony już z jednej komisji i nie można go pozbawić prawa do pracy w organach Rady.
 
1.
Edmund Szymczak
14
0
1
2.
Zygmunt Wycinek
12
0
3
3.
Jerzy Krüger
-
-
-
4.
Ewa Kempińska
8
0
7
5.
Wanda Wyłupska
10
0
5
6.
Dariusz Podlejski
9
0
6
7.
Elżbieta Babińska
12
0
3
8.
Mirosław Parczyk
13
0
2
 
      Najmniejszą ilość głosów pozytywnych otrzymała radna                  p. Ewa Kempińska. Po jej wykluczeniu, skład Komisji ds. Budżetu  i Finansów został przez Radę zaakceptowany jednogłośnie.
 
      Przewodniczący Rady poprosił, aby komisje dokonały wyboru przewodniczących i zastępców spośród swoich członków.
    
      Po dokonanych ustaleniach, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie składów osobowych komisji. Uchwała   Nr I/3/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru ich przewodniczących                        i zastępców została przez Radę podjęta jednogłośnie – załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 8.
 
Radna p. Wanda Wyłupska wystąpiła z uwagą, że na ulicy Bydgoskiej w Drzycimiu nie zatrzymują się autobusy, bo tam jest linia ciągła i kierowca uważa, że stwarza zagrożenie dla ruchu               i zawozi pasażerów do Drzycimia ( przystanek koło piekarni )                 i dopiero tam się zatrzymuje. Zapytała, czy można interweniować w tej sprawie do PKS –u.
       Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy i wyjaśnił, że diety za udział w sesji zostaną wypłacone członkom Rady Gminy na kolejnej sesji z uwagi na to, że są zróżnicowane ze względu na rodzaj pełnionej w Radzie funkcji a z uwagi na konstytuowanie się Rady nie można było przewidzieć, jaka danemu radnemu dieta będzie przysługiwała. Poinformował również radnych o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni, licząc od dnia dzisiejszego w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 2. Podkreślił również, że zachodzi potrzeba zwołania kolejnej sesji dotyczącej zaprzysiężenia Wójta Gminy, gdyż wyniki wyborów zostały już ogłoszone. Po tej wypowiedzi złożył gratulacje Wójtowi Gminy, który zwyciężył w wyborach, jakie odbyły się 21 listopada br. Dodał, że czas na odbycie takiej sesji jest też ograniczony – tj. 7 dni.       
      Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w przypadku tych wyborów Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już wyniki po pierwszej turze wyborów i obwieszczenie jest opublikowane w Monitorze Polskim z datą wczorajszą, zatem od tego dnia w ciągu 7 dni musi się odbyć sesja, na której Wójt złoży ślubowanie i wtedy obejmie urząd kolejnej kadencji. Wyjaśniła również, że na obecnej sesji Wójt tego ślubowania nie mógł złożyć, gdyż sesję, na której Wójt składa ślubowanie zwołuje Przewodniczący nowej Rady Gminy. Dodała, że sesja powinna odbyć się najpóźniej do poniedziałku                i zwróciła się do Rady Gminy z prośbą, aby ten termin ustaliła, bo czasu jest niewiele, a Pani Skarbnik ma projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i jeszcze powinna się zebrać Komisja ds. Budżetu.
Wójt – Z naszej strony jest propozycja żeby to w piątek zrobić.
        W rezultacie uzgodniono, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu     i Finansów odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 13-tej, a sesja godzinę później – o 14-tej. Ustalono również porządek części zasadniczej sesji, która miałaby się odbyć :
Objęcie urzędu przez Wójta Gminy.
Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
Ustalenie limitu kilometrów na wyjazdy miejscowe – po terenie gminy.
Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu wyjaśnił, że zarówno wynagrodzenie, jak i tzw. kilometrówka powinny być omawiane przez Komisję, gdyż są to sprawy związane z wydatkami                  z budżetu gminy.
 
Ad. 9.
 
       Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Gminy VI kadencji.
 
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                            Józef Gawrych

Załącznik nr 1 (122kB) pdf
Załącznik nr 2 (111kB) pdf
Załącznik nr 3 (192kB) pdf
Załącznik nr 4 (112kB) pdf
Załącznik nr 5 (89kB) pdf
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 (110kB) pdf
Załącznik nr 8 (147kB) pdf
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (9 grudnia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (9 grudnia 2010, 18:44:31)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (13 lutego 2012, 12:29:41)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1457