Protokół z przebiegu XXXVIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 listopada 2010 r.

                                         PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2010


                 sporządzony na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku


                       z przebiegu XXXVIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                    odbytej w dniu 4 listopada 2010 roku
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1630.

W sesji udział wzięło 14 radnych.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:


1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy,
4/ p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
5/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy,
6/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
oraz sołtysi z terenu gminy.


W sesji udział wzięli również zaproszeni goście:
1/ p. Krzysztof Hofman – Likwidator SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu,
2/ p. Henryk Doliwka – Kierownik NZOZ Przychodnia Rodzinna w Drzycimiu.
3/ p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,
4/ p. Stanisław Tankiewicz – członek Izby Rolniczej.

Obradom przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Rady Gminy.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.


Przebieg obrad:


Ad. 1.


Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXVIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Powitała zgromadzonych radnych, zaproszonych gości do udziału w obradach, Pana Wójta, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.


Ad. 2.


Przewodnicząca Rady stwierdziła, że: „Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15 wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.”
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2.
Nieobecny radny – p. Roman Piotrowski.


Ad. 3.


Pani Przewodnicząca stwierdziła, że do protokołu z przebiegu XXXVII sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.


Do zaplanowanego porządku obrad na XXXVIII sesję Rady Gminy wniesione zostały trzy propozycje. Dwie wniosła Pani Przewodnicząca Rady:
1/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Drzycim i jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, jako punkt „12,”
2/ Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic gmin Drzycim i Lniano na wniosek mieszkańców Zalesia Szlacheckiego, jako punkt „14.”
O zabranie głosu poprosił Pan Wójt zwracając się do Rady z wnioskiem o rozszerzenie treści punktu „11 c)” w następującym brzmieniu: Stanowisko Rady Gminy w sprawie średniej ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2011 rok, i średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonych przez Prezesa GUS w dniu 19 i 20 października 2010 r.
Wniesione pod obrady dodatkowe tematy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie, po czym całość porządku obrad z uwzględnieniem wniesionych zmian, Rada również zaakceptowała jednogłośnie.


Porządek obrad po zmianach:


1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXVII sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Składanie interpelacji.
7. Informacja z przebiegu procesu likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dólsk.
9. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, w tym podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatków lokalnych na 2011 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c) stanowisko Rady Gminy w sprawie średniej ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2011 rok, i średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS w dniu 19 i 20 października 2010 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Drzycim i jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
13. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
14. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic gmin Drzycim i Lniano na wniosek mieszkańców Zalesia Szlacheckiego.
15. Informacje ( Wojewody i Naczelnika Urzędu Skarbowego ) na temat złożonych oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy, radnych i pracowników samorządowych.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Sprawy bieżące Rady Gminy - wręczenie podziękowań za działalność na rzecz gminy w okresie V kadencji Rady Gminy.
19. Zamknięcie obrad.


Ad. 5.


                                              I N F O R M A C J A
           Wójta Gminy z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
                       od 7 października 2010 r. do 3 listopada 2010 r.


W okresie sprawozdawczym wydałem 5 zarządzeń i dotyczyły one następujących spraw: przyznania nauczycielom nagrody organu prowadzącego, przyjęcia i konsultacji projektu Programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok, kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Drzycim, powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
                                            I N F O R M A C J A
dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od 7 października do 3 listopada 2010 roku.
Inwestycje
1/ Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zdanie w trakcie realizacji.
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie-Drzycim. W dniu 11 października nastąpił komisyjny odbiór robót. Zadanie w trakcie rozliczenia finansowego.
3/ Przebudowa drogi gminnej nr 03055C ( ul. Kwiatowa ) w miejscowości Gródek. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na dzień 31 października 2010 r. Komisyjny odbiór robót nastąpi w dniu 15 listopada 2010 r.
4/ Budowa boiska 'Orlik-2012” - zadanie w trakcie realizacji.
5/ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ul. Miodowa, Brzozowa i Szkolna - wykonanie projektu budowlanego. Zadanie w trakcie realizacji.
6/ Rozbudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Wykonawca zgłosił zakończenie robót na dzień 31 października 2010 r. Komisyjny odbiór robót nastąpi w dniu 10 listopada 2010 r.
7/ Remont i modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu. Zadanie w trakcie realizacji.
8/ Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu – dokumentacja. Prace rozpoczęto od wytyczenia granic istniejącej drogi Wykonanie zlecono firmie „Transit” Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ul. Paderewskiego 8B/1. Obecnie są realizowane prace geodezyjne.
9/ Przebudowa drogi nr 1226C Drzycim-Rowienica – dokumentacja budowlana. Trwają rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg związane z określeniem zasad partycypacji w kosztach przebudowy przedmiotowej drogi.
10/ Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Zadanie w trakcie realizacji.
11/ Przebudowa drogi powiatowej Drzycim-Plewno. W dniu 28 października 2010 roku nastąpiło komisyjne odebranie zadania inwestycyjnego i przekazanie do eksploatacji drogi powiatowej. Gmina Drzycim partycypowała w kosztach realizacji tej drogi w wysokości 941.000,00 złotych.
Remonty.
1/ Naprawa nawierzchni drogi – ul. Polnej w Drzycimiu. Wykonano podbudowę wraz z ułożeniem krawężników, obrzeży ścieków oraz kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożono 450 m2 kostki. Wartość wykonanych robót 49.993,21 złotych. Wykonawca Zakład Brukarski Adam Zieliński Miedzno 4, 86-150 Osie. Wykonano w terminie od dnia 8 września 2010 r. Do dnia 5 października 2010 r.
2/ Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej w Gackach. Wymieniono drzwi wejściowe oraz zamontowano drzwi balkonowe wraz z wstępną obróbką ościeży. Wykonano zadaszenie nad drzwiami balkonowymi. Wartość wykonanych robót 5.319,20 złotych. Wykonawca „Umlex” Leszek Umlauf ul. Wyzwolenia 36 86-141 Lniano. Prace zostały wykonane w terminie do dnia 25 października 2010 r.
3/ Ułożenie krawężników w ramach zadania zagospodarowania skwerku w miejscowości Drzycim. Ułożono krawężnik wokół skwerku w Drzycimiu przy ul. Kościelnej. Wartość wykonanych robót 2.384,00 zł. Wykonawca – Zakład Brukarski Adam Zieliński Miedzno 4, 86-150 Osie.
4/ Wykonanie chodnika dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Przedszkole. Zakres prac – chodnik z kostki betonowej polbruk 95,02 m2. Wartość robót 9.982,84 złote. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
5/ Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gródku. Wartość wykonanych robót 6. 200,00 złotych. Wykonał w ramach środków własnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
6/ Wykonanie obudowy studni głębinowych. Drzycim 2 studnie. Gródek 2 studnie. Wartość wykonanych robót 5.360,00 złotych. Wykonał w ramach środków własnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
7/ Wymiana pompy w studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Gródku. Wartość wykonanych robót 8.220,00 złotych. Wykonał w ramach środków własnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
8/ Remont areatorów Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu. Wartość wykonanych robót 4.960,00 złotych. Wykonał w ramach środków własnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
9/ Wymiana wkładów filtracyjnych odmanganiacza w Stacji Uzdatniania Wody w Gródku. Wartość robót 3.860,00 złotych. Wykonał w ramach środków własnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
10/ Bieżące prace porządkowe placów i innych terenów gminnych. Wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
Zmiany w stanie mienia komunalnego
Sprzedano:

Działkę o nr ewidencyjnym 6 o powierzchni 0,5200 ha położoną w miejscowości Gródek, stanowiącą drogę. Nabywcą w/w nieruchomości jest „AGRO-ZEA” Sp. z o. o., której właścicielem jest Andrzej Kurtys. Wartość sprzedaży 10.145,00 zł.

Działki o nr ewidencyjnych 2, 8, 10, 14, 18, 22/1, 22/3, 28,2 o łącznej powierzchni 1,0242 ha położone w miejscowości Gródek, stanowiące rowy melioracyjne. Nabywcą w/w nieruchomości jest „AGRO-ZEA” Sp. z o. o., której właścicielem jest Andrzej Kurtys. Wartość sprzedaży 13.060,00 zł.

Działkę o nr ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,2200 ha położoną w miejscowości Rówienica, obręb ewidencyjny Wery, stanowiącą drogę. Nabywcą w/w nieruchomości jest właściciel gospodarstwa rolnego Andrzej Kurtys. Wartość sprzedaży 3.795,00 zł.

Działkę o nr ewidencyjnym 54/1 o powierzchni 0,9371 ha położoną w miejscowości Rówienica, obręb ewidencyjny Wery, stanowiącą drogę. Nabywcą w/w nieruchomości jest właściciel gospodarstwa rolnego Andrzej Kurtys. Wartość sprzedaży 20.396,00 zł.
Realizacja zamówień publicznych
W okresie objętym sprawozdaniem nie wszczęto postępowań o udzielenie zamówienia w trybach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.
Przedłożone informacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 6.


Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem naszego dzisiejszego porządku obrad jest składanie interpelacji. Proszę kto z Państwa chciałby złożyć interpelację? Proszę bardzo pierwszy był Pan Szymczak więc proszę.


Radny p. Edmund Szymczak – Chciałem zapytać o remont dróg osiedlowych, które są w budżecie Gminy na rok 2010. Jak ta sprawa się trzyma? Dziękuję.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Jacek Gawrych.


Radny p. Jacek Gawrych – Znaczy ja chciałem zapytać w takiej sprawie. Czy z końcem października minęły terminy oddania do użytku kompleksu boisk ORLIK i budynku zaplecza socjalnego na tak zwanym nowym stadionie. Chciałbym zapytać o jakieś nowe realne terminy no kiedy będzie to oddane do użytku zarówno ORLIK jak i ten budynek na tak zwanym nowym stadionie?


Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Ja chciałabym zapytać jak postępują czynności związane z remontem i wynajmem budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 18? Czy jeszcze jakieś interpelacje? Jeżeli nie to przejdźmy do kolejnego punktu.

Ad. 7.


Pan Krzysztof Hofman - Dzień dobry. Przedstawiam Państwu sprawozdanie z likwidacji. Pozwolę sobie przeczytać treść. Jest tego dwie i pół strony- są to najważniejsze informacje i wydaje się bardzo istotne dla wniosku, który złożyłem na koniec. Sprawozdanie likwidatora SPZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu na dzień 31 października 2010. Przedmiot sprawozdania: sprawozdanie niniejsze ma charakter cząstkowy i obejmuje najważniejsze informacje związane z realizacją Uchwały nr XXXIV/203/2010 Rady Gminy Drzycim z 10.06.2010 r. w sprawie likwidacji SPZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 113 poz. 1460 i Nr 120 poz. 1568. Sprawozdawca Krzysztof Hofman-doradca podatkowy, wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 1573 powołany na likwidatora SPZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu zarządzeniem nr 71/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28.07.2010r. Podstawą likwidacji SPZOZ określającą tryb i zasady przeprowadzenia tej likwidacji jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w powiązaniu z ustawą o samorządzie gminnym. Przywołana wcześniej uchwała Rady Gminy nałożyła na likwidatora obowiązek przeprowadzenia, w szczególności następujących czynności:
1.Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zakładu.
2. Sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej zakończenia.
3. Zaspokojenie wierzycieli likwidowanego zakładu.
4. Zawieranie umów w zakresie niezbędnym do likwidacji.
5. Dokonywanie czynności prawnych wynikających z prawa pracy wobec pracowników zakładu.
6. Wykreślenie zakładu z właściwych rejestrów.
Pomijając 6 punkt, czyli wykreślenie zakładu z właściwych rejestrów, który w części jest zrealizowany, to wszystkie pozostałe czynności zostały praktycznie przeprowadzone i odniosę się do nich zbiorczo.
I tak, do punktu 1 i 4: Inwentaryzację przeprowadzającą likwidację przeprowadzono w dniach 29 lipca do 2 sierpnia 2010r. ze stanem z 31 lipca 2010r. W wyniku tej inwentaryzacji w porozumieniu z NZOZ „Przychodnia Rodzinna” uzgodniono, że całe mienie ruchome na zakończenie likwidacji przekazane zostanie w drodze sprzedaży ww. podmiotowi. Mienia ruchomego nie stwierdzono. Warunki sprzedaży określone zostały w zawartej umowie, a sprzedaż dokumentowano fakturami VAT. Ceny określone zostały jako ceny rynkowe, a stawka VAT przyjęta została jako zwolniona, gdyż jednostka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT przy zakupie. I tak, za auto, komputery, oprogramowanie termin płatności określono do 27 października 2010r. Należność wpłynęła na rachunek bankowy likwidowanej jednostki. Za pozostałe mienie termin płatności określono na 31 maja 2011r. i należy przy tym podkreślić, że pozostałe mienie w przeważającej części ze względu na znaczący stopień zużycia przedstawiało znikomą wartość. Proszę państwa, dla jasności jak przyszedłem na pierwszą inwentaryzację to byłem zaskoczony. Wiele tych przedmiotów Pan doktor Doliwka, Pani Wenerska w momencie, gdy rozwiną działalność będą musieli je zastąpić, ze względu na to, że te rzeczy są bardzo stare, w znacznym stopniu zużyte. Dotyczy to zarówno sprzętu, mebli jak i skromnego dosyć wyposażenia medycznego. Zapłata za tę część mienia winna wpłynąć po zamknięciu i wyrejestrowaniu likwidowanego podmiotu bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy. Bilans otwarcia likwidacji i bilans zamknięcia likwidacji będą stanowiły treść następnego-końcowego już sprawozdania. Nadmienić jednak należy, że likwidacja kończy się dodatnim wynikiem finansowym. Eliminując szacunkowo wydatki likwidowanej jednostki, które będzie trzeba ponieść w szczególności regulowanie zobowiązań za usługi podwykonawców w październiku uznałem, że istotna część nadwyżki finansowej może być przekazana na rachunek urzędu gminy, co uczyniłem w dniu 2 listopada, przekazując na rachunek urzędu gminy kwotę120.000,00zł. Rozliczenia z kontrahentami poprzez uzgodnienia sald i regulowanie zobowiązań jest realizowane sukcesywnie w miarę spływania rachunków, faktur i not, a także deklarowania własnego względem Urzędu Skarbowego i ZUS. Ponadto pozostałe wydatki związane z opłatami wyrejestrowującymi, archiwizacją dokumentów, sprawozdawczością i ekwiwalentami urlopowymi dla części personelu.
Personel likwidowanej jednostki z wyłączeniem dwóch osób, tu chodzi o pana dr Doliwkę i główną księgową p. Ruszkowską oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, mocą prawa z dniem 1 listopada związany jest na podstawie dotychczasowych umów z nowym pracodawcą NZOZ „Przychodnia Rodzinna”. Najkrócej mówiąc pracownicy, którzy mięli umowę o pracę z dniem przejęcia zakładu przez nowy podmiot stają się pracownikami tego zakładu w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i dalsze uregulowania będą już tylko relacjami pomiędzy tymi pracownikami a nowym pracodawcą. A zatem ten ważny element, ochrona praw pracowniczych nałożonych uchwałą jest w całości zrealizowany. W dniu 20 października działając jako likwidator SPZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu przekazałem panu doktorowi Henrykowi Doliwce, jako umocowanemu przedstawicielowi NZOZ „Przychodnia Rodzinna” s. c. Henryk Doliwka i Elżbieta Wenerska przysłowiowe klucze w głębokim przekonaniu, że proces, o którym państwo zdecydowaliście kilka miesięcy temu, był dobrym wyborem. Podsumowując likwidacja SPZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu została zakończona z dniem 31 października 2010r. natomiast likwidacja osoby prawnej jako podmiotu prawa będzie jeszcze trwała przez kilka miesięcy. Wynika to przede wszystkim z konieczności dokonania rozliczeń z kontrahentami oraz szeregu czynności administracyjnych. W związku z tym, że okazało się, że nie mamy możliwości proceduralnego poproszenia o podjęcie uchwały nowelizującą uchwałę likwidacyjną będę prosił państwa o zajęcie stanowiska i akceptację. Ja dołożę wszelkich starań, żeby czynności wyrejestrowujące pomiot zostały zakończone jak najszybciej, ale termin jest bardzo trudny, żeby to zrobić do końca roku. Będzie to termin proponowany przeze mnie na 31 marca 2011r. i wtedy będziemy już mięli wszystko wyczyszczone, uzgodnione salda, pozamykane, wyrejestrowane w US i KRS. Dziękuję za współpracę członkom Rady Gminy, dziękuję Panu Wójtowi, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w szczególności Pani Ludwice Rezmer. Dziękuję też całemu personelowi przychodni za współpracę i dziękuję za wyrozumiałość, bo sama ta procedura rozumiem, że była dla osób tam pracujących dodatkowym wysiłkiem i stresem z niepewnością, gdy pojawia się coś nowego. Dziękuję również i życzę powodzenia Panu dr Doliwce i Pani Wenerskiej- Szczęść Boże.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję bardzo. Poproszę, czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Hofmana?
Wójt- Może ja mam pytanie.
Przewodnicząca Rady - Proszę, Wójt może jako pierwszy.
Wójt- To znaczy. Mięliśmy okazję porozmawiać wcześniej, ale chciałbym się upewnić, Pan tu oświadczył, że pieniądze z tytułu sprzedaży mienia ruchomego tzw., czyli samochód, itp. Zostały nam przekazane, tak?
Pan Krzysztof Hofman - Pieniądze za faktury dokumentujące sprzedaż auta, komputerów i oprogramowania zostały wpłacone 27 października na rachunek SPZOZ’ki, czyli rachunek likwidacji. I z kwoty ogólnej, którą dysponowaliśmy na ten moment - kwotę 120 tysięcy przekazaliśmy na rachunek urzędu i są one na państwa rachunku.
Wójt- Tak, ale chodzi o to, że początkowo rozmawialiśmy, że te pieniądze wpłyną jako oddzielna kwota, będą uwidocznione.
Pan Krzysztof Hofman - Żeby była widoczna?
Wójt- Nie jest widoczna na naszym rachunku bankowym, tylko jest jako cała kwota 120.000,00zł.
Pan Krzysztof Hofman- Ale ja nie mogłem inaczej zrobić.
Wójt- Chodzi mi o wyjaśnienie kwesti…
Pan Krzysztof Hofman- Tak, w tej chwili w tej kwocie 120.000,00zł są pieniądze za samochód, komputery, oprogramowanie oraz nadwyżka jaką bezpiecznie mogłem przekazać, widząc i szacując bieżące wydatki, które nas jeszcze czekają. Przecież cały październik to faktury dopiero spływają w tej chwili, za usługi zewnętrzne: szpitali, przychodni, laboratoriów, różnych innych kontrahentów, więc to będzie trzeba zapłacić. Mogę zadeklarować tak - jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni, trzech tygodni będą miał orientację, że mamy swobodną nadwyżkę to kolejną transzę tej nadwyżki przekażemy na rachunek urzędu gminy, natomiast rozliczenie całości nastąpi na moment zamknięcia i wyrejestrowania podmiotu.
Wójt- Tak, dlatego chciałem, żeby było to wyjaśnione tu na tej sali, że kwota 120.000,00zł, która wpłynęła i o której pan tu mówi to nie jest wszystko, co z tytułu niedawno funkcjonującej przychodni wpłynie na rachunek Gminy Drzycim. I chciałbym, żeby pan powiedział jakich pieniędzy możemy się jeszcze spodziewać ze zlikwidowanej jednostki, bo wiemy, że Rada Gminy podjęła decyzję o remoncie, który miał być pokryty ze środków pochodzących ze zlikwidowanego ZOZU.
Pan Krzysztof Hofman- Proszę Państwa, ja myślę, że ta likwidacja to i dla Państwa jak i dla mnie była likwidacją komfortową. Zwykle w takich sytuacjach jest tak, że jednostki są na minusie, że mają duża stratę, że z czego w ogóle przeprowadzić likwidację. To co zastałem pozwoliło mi bardzo oszczędnie gospodarując kosztami, chcę też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Na początku było przekonanie, że od tego całego mienia będzie trzeba zapłacić podatek VAT. Po sprawdzeniu wiem, że tego podatku nie będzie. Wszystko jest sprzedawane ze stawką zwolnioną, ponieważ podmiot nie miał prawa odliczenia podatku przy zakupie, a zatem z punktu widzenie gminy jest to znaczna oszczędność sięgająca około 15 tysięcy złotych. Oczekiwałbym właściwie na pytanie od państwa, bo wiem, takie informacje, mimo że to jest 80km do Torunia to jakieś tam informacje docierają, że jest mały zakres wiedzy, że Państwo czegoś nie wiedzieliście, więc bardzo bym prosił. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie na nie odpowiem, natomiast co do kwoty, którą będę w stanie przekazać jeszcze do urzędu gminy, nie potrafię tego oszacować. Dopiero w momencie, gdy wszyscy kontrahenci potwierdzą nam salda, a te rozliczenia są niestety w kierunku kontrahentów, a nie odwrotnie, bo my już na istotne pieniążki nie możemy oczekiwać. Jedyną wpłatą, która wpłynie bezpośrednio na rachunek to będzie cząstkowa i końcowa zarazem wpłata- wyrównanie zwrotów z tytułu kontraktów. Ja występowałem za zaliczkowe wypłacenie za październik i NFZ wypłacił taką zaliczkę, natomiast będzie jeszcze rozliczenie, które zostanie przekazane zgodnie z moją prośbą do NFZ bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy. Także w całym bilansie taka pozycja będzie bezpośrednia. Wpłata do urzędu z NFZu. Co jeszcze, sądzę, że około kilkudziesięciu tysięcy złotych powinniśmy jeszcze mieć, ale nie chcę robić deklaracji nie znając pełnego preliminarza wydatków, które nas czekają głównie z powodów zapłaty za wystawione przez kontrahentów faktury. Mogę też jeszcze dodać, że był bardzo duży problem leżący po stronie urzędników Wojewody, komplikacji związanych z wyrejestro-waniem i zarejestrowaniem nowego podmiotu i musieliśmy się trochę gimnastykować, żeby tę rejestrację przeprowadzić. To samo tyczyło się nowego podmiotu s. c. „Przychodnia rodzinna,” w każdym bądź razie na tę chwilę bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy jest zapewnione, ale o tym może już Pan doktor powie.
Przewodnicząca Rady - Dziękujemy bardzo. Może ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć. Proszę pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek- Słucham tutaj Pana Likwidatora odnoście VAT-u, który był szacowany przy prognozowaniu wartości sprzedawanego majątku, czy przedmiotów. Myślę, że miał Pan świadomość, że nie tylko to, iż przedmioty, które przy nabyciu nie były objęte podatkiem VAT. Czyli są to stare rzeczy, nie ma co mówić. Wiemy od kiedy VAT funkcjonuje, ale również przedmioty, które są co najmniej przez 6 miesięcy w użyciu przez nabywcę również są zwolnione przy odsprzedaży z podatku VAT Także tutaj, ten szacunek, nie do końca była to podstawa wyceny, tegoż majątku, który podlegał sprzedaży. Można było założyć, że on w całości będzie zwolniony, gdyż tylko ten który byłby nabyty w ostatnich 6 miesiącach przed dokonaniem sprzedaży byłby objęty podatkiem VAT. To jest historia czysto techniczna ze strony księgowej, natomiast ja mam do Pana takie pytanie, gdyż we wniosku końcowym Pana sprawozdania, usłyszeliśmy tutaj propozycję przesunięcia terminu zakończenia likwidacji SPZOZ na 31 marca. Chciałbym wiedzieć czym jest to ściśle podyktowane, bo pan tak ogólnikowo nam to tylko powiedział, że kwestią rozrachunku z kontrahentami.
Pan Krzysztof Hofman- Już wyjaśniam. Proszę państwa, uchwała którą państwo podjęliście w czerwcu mówiła o jednym terminie. W tej części można powiedzieć, że uchwała posiadała pewien mankament-powiedziałbym wadę prawną. Mamy do czynienia z dwoma terminami dotyczącymi dwóch różnych czynności. Czym innym jest, zresztą w tej kwestii jest orzecznictwo sądowe, czym innym jest likwidacja społecznego ZOZ-u i to są te czynności związane z wyrejestrowaniem ZOZ w rejestrach wojewody, czyli z rejestru placówek medycznych. Państwo określiliście w swojej uchwale termin 31, nie wprost, ale on wynikał z przerachowania różnych innych terminów administra-cyjnych na koniec października. Te czynności zostały zrobione, czyli zlikwidowanie jednostki świadczącej usługi medyczne, a niezależną od tego czynnością jest wyrejestrowanie podmiotu prawa- osoby prawnej. I nie da rady zrobić w ten sposób, żeby te terminy się pokryły. Jest to po prostu nierealne, bo to by oznaczało, że na dzisiaj miałbym wyrejestrowany w KRS podmiot bez możliwości regulowania i dochodzenia zobowiązań i swoich praw. Jest to po prostu niemożliwe. Ta procedura zawsze przy tego rodzaju przedsięwzięciach rozgranicza te dwa terminy. Myślę, że jest to oczywiste i powinno być zrozumiałe. Natomiast w odniesieniu do pierwszego pańskiego pytania to nie do końca jest tak jak pan tutaj powiedział o tym sześciomiesięcznym terminie, to nie ma w ogóle żadnego związku. Nawet jeżeli po 15 latach będę sprzedawał jako przedsiębiorca, czy jako podmiot prawa zarejestrowany do celów VAT jakikolwiek swój majątek to muszę zapłacić podatek VAT, jeżeli korzystałem z prawa odliczenie przy zakupie. Wchodząc na likwidację ja nie byłem w stanie pstryknąć sobie i wiedzieć czy z takiego prawa korzystano. Dopiero w trakcie zapoznawania się z dokumentami stwierdziłem, że przy zakupach nie korzystano z odliczenia, ponieważ jednostka świadczyła tylko usługi zwolnione z podatku VAT. Ale tego nie mogłem wiedzieć na początku likwidacji, w związku z tym zakładałem ten pesymistyczny wariant, że będzie VAT do zapłaty. Po sprawdzeniu, że wszystkie te przedmioty – mienie ruchome, które było sprzedawane nowemu podmiotowi, nie korzystały z prawa do odliczenia, w związku z tym tego VATu nie naliczaliśmy, ale gdybyśmy w ciemno nie sprawdzili tego i naliczyli to ten obowiązek by powstał. Trzeba by go zapłacić. Myślę, że jest to wyczerpujące.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję bardzo, Pani Ludka jeszcze.
Pani Ludwika Rezmer- Tutaj przed chwilą Pan Likwidator podniósł sprawę wady prawnej w uchwale. Ja mam nadzieję, że Państwo pamiętają kiedy podejmowana była ta uchwała informowałam, że w jakby moim pojęciu ustalenie jednego terminu zakończenia działalności medycznej i zakończenia likwidacji jest niewykonalne. Ale taką opinię otrzymałam z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, że te terminy muszą być jednakowe, bo inaczej opinia Wojewody będzie niekorzystna co do tej uchwały. W związku z tym tak ona została zapisana i przed jej podjęciem jeszcze wysyłałam tę uchwałę pocztą elektroniczną do pań z Wydziału Zdrowia, które uznały, że w takiej formie jest właściwa, bo jeśli będzie likwidacja w terminie późniejszym, zakończenie likwidacji jako podmiotu prawa, będzie to błąd. Dlatego zostało to tak zrobione. Ja oczywiście nie neguje w ogóle tego, że ta likwidacja powinna być przedłużona, bo jest to fizyczną niemożliwością, zakończenie działalności i zakończenie likwidacji. Jak tutaj słychać tutaj są pewne rzeczy jeszcze w trakcie rachunki i inne sprawy. Trzeba to pokończyć i pozamykać. Na dzisiejszej sesji dobrze byłoby ustalić ten termin, żeby Państwo radni zgodzili się na jakiś termin i przegłosowali go, bo muszę powiedzieć jeszcze jedno. Uchwała o likwidacji podejmowana była w pewnym trybie i procedurze, która wymaga zaciągnięcia opinii wojewody i tych gmin, których pacjenci korzystają z leczenia w takiej przychodni, i każda zmiana w takiej uchwale wymaga takiej samej procedury. Więc w dniu dzisiejszym nie jest możliwe podjęcie uchwały przedłużającej termin likwidacji. Jedynie ewentualnie przegłosowanie tego terminu. Uchwała, tzn. punkt praktyczny jest gotowy, muszę dokończyć tylko uzasadnienie, bo też oczekiwałam na to jakie ono jest. Zostanie ona rozesłana po jednostkach powiatu świeckiego i do Wojewody. Na opinie wszyscy mają 30 dni i dopiero wtedy będzie można tę uchwałę podjąć i ogłosić ją trzeba w dzienniku województwa, tak samo jak tę podstawową.
Pan Krzysztof Hofman- Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć taką rzecz. Gdyby ktokolwiek z Państwa, z tego grona miał kiedykolwiek właśnie do czynienia z koniecznością w uczestniczeniu w podejmowaniu tego rodzaju uchwał to niestety ten termin 3 miesięczny, należy uznać za absolutnie krótki. Ja w swoim postępowaniu wyrejestrowującym przychodnię jako zakład opieki zdrowotnej miałem szereg czynności, z których każdy kolejny krok był warunkowany krokiem poprzednim. Były to przynajmniej 4 postępowania, każde postępowanie ma teoretycznie 30 dniowy termin administracyjny. Razem nam to daje 120 dni i tylko dzięki, że tak powiem proszeniu, żebraniu, przekonywaniu urzędników, żeby zrobili to szybciej, niż mają prawo, udało się te terminy dotrzymać. Myśmy w ostatnich 10 dniach października zaczęliśmy mieć obawy, że z powodu przeciągającego się postępowania w KRS z powodu nieobecności referenta, który prowadził naszą sprawę, jego choroby, wydania błędnego postanowienia, że nie będziemy w ogóle w stanie wyrejestrować placówki. Także sugestia na przyszłość, że taki termin jest zbyt krótki. Jeśli Pani Rezmer tutaj mówi o tym, że urzędnicy Wojewody udzielili takich informacji, to mnie specjalnie nie dziwi, bo to nie pierwszy wypadek w tym postępowaniu. Urzędnicy Wojewody niestety udzielali błędnych informacji, które miały wpływ również na rejestrację nowego podmiotu. Pan doktor może tutaj też powiedzieć. A druga sprawa jest taka. Z punktu widzenia czysto prawnego, czy Rada podjęłaby uchwałę nowelizującą, nie ma to żadnego znaczenia, ale uważałem, że z mojej strony będzie to elementarna grzeczność , żeby państwa poprosić o akceptację takiego zachowania. Został wyrejestrowany zakład opieki zdrowotnej, likwidujemy teraz osobę prawną. Ta czynność może trwać nieskończenie długo, przy mojej niedbałości na przykład. Ale zrobimy to tak szybko, jak to tylko możliwe, żeby nie mnożyć kosztów i nie wprawiać w zakłopotanie Rady i Wójta oraz żeby był porządek prawny. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję bardzo. Ze względu proceduralnych, bo trzeba przygotować taką uchwałę, ona musi być zaopiniowana przez prawnika, więc nie jest w dniu dzisiejszym taka uchwała przygotowana, więc nie będziemy podejmować uchwały w tej sprawie. Jednak, że padła tutaj sugestia, żeby zaopiniować, wydajmy wobec tego opinię o przedłużeniu tego procesu likwidacji ZOZu.
Pan Krzysztof Hofman- Przepraszam. Likwidacji osoby prawnej, bo ZOZ został zlikwidowany.
Przewodnicząca Rady - Likwidacji osoby prawnej. Jak Państwo uważają, jaki powinien być termin, poproszę o propozycję członków Rady. Proszę pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Mam do Pana Likwidatora takie pytanie. Czy podejmując się tych czynności likwidacyjnych miał pan już jakieś doświadczenie z jednostkami typu SPZOZ, przychodniami, czy jest to Pana pierwsze doświadczenie w tej spawie.
Pan Krzysztof Hofman- Proszę Państwa prowadziłem już likwidację wielu podmiotów. Jeśli chodzi o ZOZ jest to pierwsze doświadczenie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie muszę mieć przy tym doświadczeniu ogólnym, jako doradca podatkowy. Dla tak małego podmiotu nie jest to problem. Zasady są znane, one wynikają z przepisów prawa. Wszyscy urzędnicy, szczególnie w Bydgoszczy, których spotykałem, chcieli się zastosować do obowiązującego prawa i skorzystać z przysługującym im terminów administracyjnych to oczywiście z takiego punktu widzenia powinienem na samym początku powiedzieć, proszę zmieńcie państwo uchwałę, ale co to by oznaczało. Gdybym Państwu powiedział, że ta uchwała z nieskończenie wielkim terminem, gdzie jest kilka terminów i do rozróżnienia terminy: likwidacja ZOZu i likwidacja osoby prawnej. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że te wszystkie procesy, które się toczyły - przygotowanie wszystkich dokumentów nadawałoby się do kosza. Była taka intencja, aby nie generować dodatkowych kosztów i nie opóźniać całego procesu. Proszę o drugie pytanie?
Radny p. Zygmunt Wycinek- To już do Pani Ludki będzie kolejne. Ja rozumiem argumenty, stanowisko Pana likwidatora, tutaj w tej sprawie. Teraz chciałbym się spytać pani Ludki, jeżeli chodzi, bo mówiła pani, że pracownicy urzędu wojewódzkiego wskazywali, że może tutaj kolizja prawna nastąpić. W Pani opinii, w pani ocenie jakie byłoby najwłaściwsze postępowanie i termin, który powiedzmy byłby możliwy, jeżeli chodzi o likwidowanie, likwidację osoby prawnej- łącznie z zakończeniem rozrachunków wszystkich, termin który pozwoliłby w najkrótszym czasie tę likwidację zakończyć.
Pani Ludwika Rezmer – Ktoś, kto tego nie prowadzi, to nie jest w stanie określić terminu. Jestem za tym, aby to przedłużenie było uchwalone , ale na dzisiejszej sesji to nie będzie uchwała, bo tak być nie może. Po prostu musi być zaopiniowana. Chodzi o akceptację tego terminu i projekt uchwały zostanie wysłany do zaopiniowania. Kiedyś rozmawiałam z Panem likwidatorem, mówił, że to będzie do końca stycznia. Dzisiaj jest do końca marca. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jak mnie się wydaje, bo ja tego nie robię ,więc trudno mi jest powiedzieć.
Pan Krzysztof Hofman- Powiem jak to w praktyce będzie wyglądało. Osoby, z którymi nie zawierano dalszej umowy, czy które nie pozostały jako pracownicy nowego podmiotu, to w stosunku do tych osób mam obowiązek wypłacenia jako likwidator z rachunku dotychczasowego podmiotu ekwiwalentów urlopowych. Co z tego wynika. Te ekwiwalenty będą wypłacone w listopadzie, obowiązek sprawozdawczy do US to jest grudzień. Mamy w tej chwili postępowanie zainicjowane przeze mnie- rozliczenie kont z ZUS, złożyłem ten wniosek 3 tygodnie temu. Ten wniosek ponowie po ostatnim wypłaceniu świadczeń i rozliczeniu deklaracjami zusowskimi , co będzie oznaczało, że będę mógł go złożyć w grudniu. ZUS ma trzydzieści dni. Już mamy styczeń i pewnie koniec stycznia. Tych czynności nie będzie dużo, ale one muszą się toczyć w terminach administracyjnych. Znakomita większość, jeszcze raz jak będziemy mięli koniec roku to będziemy naprawdę zorientowani jakie jeszcze koszty się pojawią i znakomita większość nadwyżki finansowej z likwidacji wpłynie na rachunek urzędu gminy w tym roku. Ale samo wyrejestrowanie- nie należy robić tego na łapu-capu.
Przewodnicząca Rady- Dziękuję bardzo. Wobec tego czy termin- koniec stycznia byłby terminem…
Pan Krzysztof Hofman- Nierealny jest. Proszę państwa jeszcze raz powiadam. Jeśli państwo mnie nie zaakceptujecie, to ja mając nad sobą przepisy prawa to i tak będę musiał te procedury prowadzić, ale deklaruję, że dołożymy wszelkich starań, aby to zamknąć z końcem pierwszego kwartału.
Przewodnicząca Rady - Dobrze, dziękuję. Jeszcze widziałem rękę podniesioną, Pan Wycinek?
Radny p. Zygmunt Wycinek- Jeszcze raz do pani Ludki – fachowca od strony legislacyjnej. Czy projekt uchwały mógłby przewidywać, załóżmy określenie zakończenia tejże likwidacji 31 grudnia, czy 31 stycznia, natomiast nowa rada, która będzie podejmowała uchwałę będzie wiedziała na jakim etapie jest w tym momencie likwidacja podmiotu prawnego i będzie decydowała o określeniu tego terminu. Czy można dzisiaj tak postąpić? Mówimy o projekcie uchwały tylko.
Pani Ludwika Rezmer- Zgadza się, ale nie jestem pewna czy tak można postąpić, bo jeżeli projekt się opiniuję i opinię się daje do konkretnej treści projektu. Fakt, że te opinie nie są wiążące i można je uznać, bądź nie, ale ja naprawdę nie jestem tak dalece prawnikiem, żebym ja mogła na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Proszę mi wybaczyć, ale…
Radny p. Zygmunt Wycinek- Dziękuję, rozumiem.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie to zadam pytanie, kto z państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii dot. przedłużenia procesu likwidacji podmiotu prawnego SPZOZ Gminna Przychodnia? Na razie bez terminu. Kto z państwa jest za przedłużeniem, bo taką opinię trzeba dzisiaj wydać? 14 osób, czyli rozumiem, że wszyscy są za wydaniem pozytywnej opinii na przedłużeniem tego terminu. Kolejne pytanie będzie związane z terminem, dotyczące terminu przedstawionego przez pana likwidatora, czyli aby zakończyć tę likwidację z dniem 31 marca 2011r. Może jeszcze zanim to pytanie zadam, chciałabym dowiedzieć się, czy z przedłużeniem tego terminu będą wiązały się dla gminy jakieś koszty.
Pan Krzysztof Hofman - Proszę Państwa, jeśli byłoby możliwie zrobienie to w ciągu miesiąca, czy dwóch to ilość oszczędności będzie taka sama jakby to trwało do końca marca, no bo to będą głównie rozrachunki i procedury wyrejestrowujące, także ja nie będę miał później już pracy, która generowałaby jakieś koszty. Myśmy wykonaliśmy pracę większą niż zakładaliśmy na początku, ale ona dotyczyła przede wszystkim tego co było zrobione we wrześniu i w październiku i dotyczyło to przede wszystkim postępowań przed KRS, bo referendarzy sądowi opierając się o treść uchwały, która była. Powiem tak, manipulowano w pewien sposób tą treścią, uznając, że jest niekompletna, że właściwie, gdyby nie dyskusje, działania, zmierzające jednak do złagodzenia tego wszystkiego, uczynienia bardziej miękkim to mielibyśmy sytuację, taką że referendarzy KRS odrzuciliby w ogóle mój wniosek i nie przeszedłbym przez wyrejestrowanie SPZOZ z rejestrów wojewody- z rejestru placówek medycznych. Także ta największa praca została już wykonana i tutaj jedynym większym kosztem, jedyne większe koszty, które nas czekają to pomijając oczywiście rozrachunki to jest archiwizacja dokumentacji, bo ta dokumentacja medyczna, która znajdowała się do tej pory w całości zostaje przekazana nowemu podmiotowi. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację księgową, dokumentację tę należy zgodnie z zasadami archiwizowania dokumentów przeprowadzić poprzez likwidację starych, jeszcze pochodzących z początku 2000r. i starszych z wyłączeniem dokumentów, które mają charakter pracowniczy, czyli to co się wiąże z koniecznością przechowywania lat 50. To jest jeden koszt no i ekwiwalenty, tak jak powiedziałem jeszcze będą do wypłaty.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję, kto ma jeszcze pytanie do Pana Likwidatora? Proszę pan Krűger.
Radny p.Krűger- Ja nie mam pytania do pana likwidatora, tylko do Pani|Przewodniczącej, bo widzę że pani przewodnicząca skłania się do zadania pytania nam radnym, do kiedy mamy to uchwalić, a fachowcy w tej branży nie podejmują się w określeniu daty, tym bardziej ja jako radny, który nie mam zielonego pojęcia o tych wszystkich sprawach, które trzeba załatwić, ja nie będę głosował za przyjęciem jakiegokolwiek terminu, bo ja nie mam danych. Tak samo jakbym miał rozwiązać zadanie z matematyki, gdy ktoś mi daje zadanie, nie dając mi danych. Jak ja mam to rozwiązać? Nie rozwiążę, bo nie mam danych. Tak samo Pan nie ma danych, pani Ludka nie ma danych, więc możemy jedynie określić termin jak najszybszy, jak najszybciej można to zrobić bez jakiegoś tam zbędnego przedłużania procedury, ale nie możemy powiedzieć tutaj, że do któregoś- łącząc się z kalendarzem. Ja się nie podejmuję .
Pan Krzysztof Hofman - Jeszcze raz wyjaśniam. Ta akceptacja daty z Państwa strony ma charakter właściwie przyjęcia do wiadomości informacji. Z punktu widzenia prawnego, nie ma ona żadnego znaczenia. Ja tę likwidację przeprowadzam i muszę ją doprowadzić do końca, bo tego się podjąłem, jestem zobowiązany umową i tylko płynność działania mogłaby przedłużyć likwidację ponad termin.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję. Padła tutaj sugestia pana Krugera, żeby nie zawierać terminów w podejmowaniu decyzji. Czy uważają państwo, że opinia którą wydaliśmy powinna pozwolić Pani Rezmer skonstruować uchwałę ? Proszę, kto chciałby się wypowiedzieć? Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Gawrych- Ja przychyliłbym się do zdania Pana Krügera, żeby nie określać terminu i w ogóle zamknąć dyskusję w tej sprawie, przejść do następnego punktu, bo i tak nie ustalimy tutaj nic wiążącego. A na pewno już nie uchwalimy uchwały, bo nie mamy projektu, możemy jeszcze rozmawiać na ten temat godzinę, dwie, trzy, cztery, no i to nie posunie sprawy naprzód. Składam wniosek o zakończenie dyskusji w tym punkcie.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przychyleniem się do wniosku pana Jacka Gawrycha, żeby ten temat skończyć na podjęciu tej opinii, którą podjęliśmy? 14 osób za, a więc stwierdzam, że uważamy temat za zamknięty na tym zaopiniowaniu. Dziękuję bardzo, nie wiem czy pan likwidator słyszał. Panie Hoffman, nie wiem czy Pan słyszał. Rada podjęła decyzję, aby zakończyć temat na wydaniu pozytywnej opinii na przedłużenie procesu likwidacji bez określenia terminu.
Pan Krzysztof Hofman- Dziękuję.
Przewodnicząca Rady - Dziękujemy również, dziękujemy za przybycie.
Przedłożona przez Likwidatora informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 8.

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu p. Joannie Sawińskiej, która przedstawiła temat wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dólsk.


Pani Joanna Sawińska – Projekt uchwały dotyczy drogi prowadzącej do Małego Dólska, która została wytyczona przez geodetę. Początkowo zakładano, że wydzielona działka stanowiąca drogę należy do Nadleśnictwa Dąbrowa. W trakcie prac geodety okazało się, że w skład tej drogi wchodzą grunty prywatne Pani Anny Szczepaniak ( uchwała w sprawie wyrażenia zgody podjęta została na sesji w dniu 10 czerwca br. ) oraz grunty Państwa Ryszarda i Marioli Maciejak, które są przedmiotem dzisiejszego projektu uchwały. Jest to działka 111/2 o powierzchni 0,0004 ha położona w obrębie ewidencyjnym Dólsk. Celem podjęcia omawianej uchwały jest przede wszystkim uregulowanie stanu prawnego gruntów stanowiących drogę.
Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła Pani Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i otworzyła dyskusję.
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVIII/229/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Dólsk stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


Ad. 9.


Przewodnicząca Rady – Punktem 9 kolejnym jest analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, w tym podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim. Poproszę Pana Zbyszka Szajerkę o zabranie głosu i przedstawienie nam swojego tematu.


Pan Zbigniew Szajerka Kierownik Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – W dniu 29 września 2010 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przedłożył wniosek o zatwierdzenie dotychczas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Drzycim na okres od dnia 15 grudnia 2010 do 10 grudnia 2011 roku. W przedłożonym wniosku zawarłem dosyć szczegółowe informacje dotyczące tego co żeśmy wykonali, jaki jest stan zakładu pod tym względem, jakie mamy dochody, jakie mamy rozchody tak, że myślę Państwo się z tym zapoznali. Gdyby ewentualnie jakieś pytania, proszę bardzo. To by było na tyle z mojej strony.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę kto ma pytania do Pana Zbyszka Szajerki? Kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Przedstawiony przez, przepraszam. Z przedstawionych informacji mamy, że łączne wydobycie wody, czy sprzedaż wody wynosiła 144 102 metry tak?
Pan Zbigniew Szajerka – Tak.
Radny p. Edmund Szymczak – I jeżeli biorąc stawkę to 2,98 to przychód powinien wynosić 429 423,96 zł a nie 352 820,03 zł. Skąd ta różnica się bierze?
Pan Zbigniew Szajerka – Bardzo dobre pytanie. To się bierze z tego po prostu, że okres obrachunkowy wynosi od 1 sierpnia 2009 roku i kończy się na 30 czerwca 2010 roku. W okresie do dnia 15 grudnia 2009 roku obowiązywały stare stawki. Praktycznie dochody wynikające z nowej stawki dopiero uzyskaliśmy w marcu roku 2010. Dlatego jest ta różnica.
Radny p. Edmund Szymczak – Dobrze. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nikt z radnych w takim razie chciałabym poprosić jeszcze Pana Wójta w związku z wnioskiem, który wpłynął z Zakładu Komunalnego dotyczącego ustalenia stawek opłat za wodę.
Wójt – Czyli ja mam zająć głos tak?
Przewodnicząca Rady – Tak bardzo proszę.
Wójt – To znaczy. Chodzi o to, że wpłynął wniosek z Zakładu Komunalnego w Drzycimiu na temat tego by w przyszłym roku nie podwyższać cen za wodę i za ścieki. W związku z tym jest projekt uchwały tak, Państwo ten projekt uchwały macie. Czy ja mam to jeszcze w jakiś sposób uzasadniać?
Przewodnicząca Rady – Nie. Myślę po prostu, że chciałby Pan dodać od siebie w tej sprawie. Czy to co Pan powiedział to jest wszystko?
Wójt – A nie. No dodać można tylko tyle, że powinniśmy być zadowoleni, że ten wzrost jakby cen za wodę, za ścieki tutaj no nie nastąpił. Bo wiadomo, że koszty eksploatacyjne wszystkiego rosną, wzrastają natomiast sytuacja jaką mamy w naszej Gminie pozwoliła nam na to, żeby tej podwyżki w przyszłorocznym budżecie nie planować. No co się złożyło na to, że tak możemy jakby tutaj zaproponować Państwu no to o szczegóły można pytać obecnego Pana Kierownika, w związku z czym ja tylko mogę powiedzieć, że cieszę się, że jesteśmy w stanie jakby z dotychczasowych wartości się utrzymać. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie jeszcze do Pana Kierownika. Z czym zakład boryka się, jakie ma największe problemy, jakie trudności, które mógłby przedstawić Radzie Gminy?
Pan Zbigniew Szajerka – Tak. Zakład nasz działa rzeczywiście w różnych kierunkach. Jednym z tych kierunków jest zaopatrzenia wody jak i odprowadzanie ścieków. Jeżeli chodzi akurat o ten kierunek największym kłopotem i największą bolączką jest w sprawie to jest nie terminowe płacenie za ścieki, za wodę. To powoduje nam bardzo duże perturbacje jeżeli chodzi o rozliczenia z zakładem energetycznym, różnymi innymi firmami za wykonane prace i tak dalej. Ogólne zadłużenie na dzień dzisiejszy jest około 65 425 zł. To jest dosyć spora kwota. Jak byśmy mieli ją w obiegu to bylibyśmy poważną firmą. No niestety. Mamy związane ręce jeżeli chodzi o egzekucję tych spraw. Pomimo tego, że oddajemy sprawy i do komornika, wysyłamy wysłaliśmy w tym roku 180 upomnień oraz posługujemy się też likwidatorem. Na skutek tego, że z reguły komornik odpowiada nam po całym postępowaniu, że kwoty są nieściągalne i to się tak przedłuża, przedłuża. Jak jest osoba zagrożona odcięciem wody, wówczas następuje jakaś tam spłata czy częściowa, czy całkowita i cały proces zaczyna się od początku. To są takie najgorsze bolączki jeśli chodzi o wodę. Ale chciałbym jeszcze wspomnieć w związku z rozwojem sieci wodociągowej na terenie naszej gminy i widziałbym takie dwa aspekty, na które złożyłem wnioski do budżetu na rok 2011, które dotyczą właśnie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Drzycimiu. A głównie chodzi o sieć wodociągową. Po zamknięciu stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu praktycznie pomijając Gródek, to cała gmina zaopatrywana jest z jednej stacji dostarczenia wody w Drzycimiu. Stacja ta była budowana w roku 1976 i urządzenia są z tego okresu. Na obecny okres, obecny czas są to urządzenia daleko już niewystarczające jeżeli chodzi o możliwości uzdatniania tych ilości, które nam są potrzebne. Kiedyś zatwierdzona wielkość wody wydobywczej na 1 godzinę to było 30 metrów w tej chwili mamy po wybudowaniu nowej studni 80 metrów na godzinę a możliwość jednego zbiornika jednego filtra jest tylko 10 metrów na godzinę. Tak, że zużycie wody na dobę jest około 700 – 800 m³. Brakuje przynajmniej o połowę zbiorników uwadniających wodę. Dlatego wymagałoby to rozbudowy. Jest konieczna budowa niestety tych układów filtracyjnych właśnie na terenie Drzycimia. Drugim takim elementem, bardzo nieprzyjemnym dla zakładu i mieszkańców Jastrzębia jest to, że pozostałość po byłych PGRach wybudowana sieć jest zbudowana z bardzo różnych materiałów. Jest tam i ... i żelazo są rury rozkopane, tam jest wszystko. I tutaj złożyłem wniosek do Wójta Gminy w sprawie planowania budżetu na rok 2011 żeby ująć przebudowę linii od Pana Zielińskiego do nowej przepompowni, która zbudowana jest z rur praktycznie stalowych. Nawet nie wiem czy one są ocynkowane bo one są zabudowane, że prawdopodobnie po prostu wystąpienie tam awarii na większą skalę to jest rzecz no może dni, nie może tygodni może roku. A poza tym mieszkańcy Jastrzębia wiedzą Pani Kempińska może poświadczyć, że z uwagi na to, że w żelaznych rurach odkładają się złogi żelaza, manganu, rdzy i tak dalej przy każdym powiedzmy zakłóceniu w dostawie następuje pogorszenie jakości wody znacznie. To by było takim drugim elementem, który widziałbym na rok 2011 bo jeszcze widziałbym inne na przyszłość, które i tak będziemy musieli podjąć w następnej kadencji Rady, no myślę tu większość z Państwa w tej Radzie będzie. To jest przebudowa sieci zasilającej z rur azbestowych w Drzycimiu. Dotyczy to ulicy Młyńskiej, Świeckiej i Kościelnej. Ale to musi być skoordynowane już z przebudową chodników i innych elementów. Musi to być w ramach projektu. To jest na lata już następne ale to też będzie nas czekało jak gdyby w przyszłości. I pozostaje jeszcze następny element, który też mnie bardzo męczy no jest to przepompownia w Gródku, która również jest no już na obecne czasy jak gdyby reliktem przeszłości. Ponieważ sposób podawania wody poprzez hydrofory w tej chwili się już tego nie stosuje teraz są zbiorniki retencyjne plus do tego pompy poziome, które w sposób znacznie prostszy, stabilny podają wodę pod odpowiednim ciśnieniem. To są zagadnienia jeżeli chodzi o sprawy wodociągowe. Ponadto zakład administruje budynkami komunalnymi na terenie gminy. Liczba administrowanych mieszkań jest to 31 mieszkań o ogólnej powierzchni 1332 m² z czego w budynkach stanowiących współwłasność jest to 9 mieszkań o kubaturze 290 m². No i tu znowu największą bolączką to jest regulowanie należności. Na 31 mieszkań zadłużenia są na 17 mieszkaniach. Nawet nie połowa płaci regularnie. I tu również postępowania komornicze jak i wszystkie inne działania zawodzą z uwagi na ubóstwo tych ludzi po prostu i ich niewypłacalność. Największym zmartwieniem jeżeli chodzi o budynki komunalne to jest dla nas budynek komunalny w Jastrzębiu nr 33 tak zwany barak, którego już jak gdyby w tej chwili stan techniczny no nie pozwala na to, żeby zapewnić ludziom tam odpowiednie warunki mieszkaniowe i tak dalej. Wiadomo kto tam mieszka i wiadomo, że ci ludzie tam większość niestety nie wydobędą za mieszkania pieniążków ale są z drugiej strony takie wymogi odnośnie gminy i odnośnie zarządzającego, że budynek musi też spełniać pewne warunki pod względem bezpieczeństwa i pod względem technicznym. A zapewnienie już w tej chwili tam jakichś warunków pełnego bezpieczeństwa, szczególnie w okresie zimowym i tak dalej jest bardzo trudno. Musimy tam za każdym razem zgarniać śnieg z dachu z obawy na to, że elementy wiążące nośne dachu mogą w każdej chwili runąć. Po przeglądzie tego okazało się, że jest to wykonane po prostu z desek, na podbite, dach blachą i w pewnym momencie może gwałtownie nastąpić załamanie tego wszystkiego także nie wiem. Nie wiem propozycja moja byłaby taka, że po porostu przyszła Rada będzie musiała zastanowić się nad tym czy budynek ten utrzymywać dalej czy rozwiązać ten problem w jakiś inny sposób poprzez zakup kontenerów jakichś innych elementów, czy wykonać jakieś elementy jakieś budynki lokalne, które posiadamy wolne tutaj ewentualnie zagospodarować je i tych ludzi z czasem przekwaterować ponieważ budynek ten zbudowany był o ile pamiętam no przynajmniej 25 lat 30 prawie lat temu a był przewidziany na okres powiedzmy 10 lat. Taki tymczasowy miał być a z uwagi na to, że były takie potrzeby chwilowe gminy tak to zostało ale w końcu tą sprawę trzeba przerwać i zmienić sposób myślenia i znaczy rozważyć to troszkę inaczej. To by było tyle jeżeli chodzi o budynki komunalne. Pozostałe budynki komunalne też nie są budynkami komunalnymi nowymi, są raczej starymi ale ich utrzymanie to są stare ceglaste przeważnie i z ich utrzymaniem no jeszcze na razie przynajmniej na te parę lat myślę, że jakoś tam będzie nam się udawało to utrzymywać. Tam się oczywiście cały czas naprawia kominy, dachy i takie inne sprawy no a w tym roku mamy dużą inwestycję jak na dochody z czynszu. Dosyć znaczne ponieważ wyremontowano cały dach na Gminnej Przychodni papą termozgrzewalną. Położono blacharkę pełną tak, że pochłonęło nam to prawie 12 tysięcy złotych no ale była konieczność, ponieważ u Pani Toś i tej innej Pani po tych roztopach, mieszkanie było zalane praktycznie i musieliśmy to z własnych środków zrobić. Ponadto wykonaliśmy naprawę kominów na ulicy Młyńskiej oraz dachu, wymieniliśmy instalację elektryczną w mieszkaniu po Panu … bo tam nie było instalacji praktycznie w ogóle a te resztki były tak zniszczone, że energetyka nigdy nie pozwoliła na podłączenie liczników i używanie tego. Też zrobiliśmy to za własne pieniądze takim własnym sumptem no i potem wiele takich różnych napraw, o które telefony są wiadomo przynajmniej raz w tygodniu jest jakiś telefon z każdego budynku, jakieś tam wymiany powiedzmy klamki zewnętrznej, innych spraw i tak dalej. Tego nie będę mówił i w drobiazgi wchodził. Następnym elementem działalności, który prowadzimy jest gospodarka odpadami. Do naszych obowiązków należy oczyszczanie ulic, chodników, zbieranie odpadów z koszy, pojemników, miejsc składowania nielegalnego również to niestety też jest naszym obowiązkiem, oczyszczanie ścieków, udrożnianie kanałów i studzienek na terenie Drzycimia i innych miejscowości i to również wykonujemy. Ponadto zajmujemy się również zbiórką odpadów selektywnych, plastików i szkła. Złożyłem wniosek do Wójta o ujęcie w planie na rok 2011 o dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do przewozu odpadów. Ponieważ nasz ciągnik ma już prawie 40 lat, jest praktycznie na wykończeniu i w tej chwili prawdopodobnie za tydzień będę musiał robić remont kapitalny i silnika i skrzyni biegów ale zrobimy to i go przystosujemy dalej natomiast to już nie jest wykonywanie tego typu czynności na XXI wiek. Po prostu ci ludzie tam nawet w zimę, w deszczu i tak dalej jeżdżą na tej przyczepie. No po prostu to nawet inspekcja pracy zarzuciła mi takie nieodpowiednie warunki dla pracowników to raz, a twa to dosyć długo po prostu to trwa. Gdyby był samochód można by to robić częściej. Wycofałem się co prawda z tego wniosku tymczasowo oczywiście z uwagi na to, że z dniem 1 stycznia, z tego co się dowiedziałem wchodzi nowa ustawa o porządku na terenie gminy oraz ustawa o odpadach i ona w sposób diametralny zmieni podejście gmin. Po prostu gminy będą musiały zupełnie inaczej spojrzeć na sprawę zbierania odpadów, na w ogóle gospodarkę odpadami tych ............. obiektów. Nie wiem, czy Państwo czytali o tym jak Państwo są ciekawi to powiem o tym, jak wiecie, to nie będę o tym mówił. Jak to ma wyglądać w przyszłości. Ogólny zarys. Ogólny zarys wygląda tak, że nie będzie już tak jak do tej pory, że na naszym terenie są 3 – 4 firmy, które zbierają odpady i się tym zajmują. I teraz jest tak: ja kosz mam, drugi nie ma, inny też nie ma, inny ktoś tam też ma. Kto kosza nie ma, to stara się odpady wyrzucać powiedzmy gdzieś tam gdzie się je tylko albo w te składowiska powiedzmy gdzieś tutaj gdzie są selektywnie składowane … są składowane wszędzie takie odpady. Przeważnie jest to od osób, którzy nie posiadają podpisanej umowy. Zmieni się to na tyle, że nastąpi takie podliczenie, sprawdzenie ile na danej posesji zamieszkuje osób i na każdą osobę będzie przewidziana jakaś kwota miesięczna do zapłaty z tytułu odkładanych odpadów i te kwoty będą spłacane nie tak jak w tej chwili będą płacone tym zakładom, które tam te czynności wykonują a będą płacone będą pobierane przez gminę. Gmina z kolei w drodze przetargu wyłoni jednego ewentualnie może dwóch, to zależy jakie będą nakłady w jakich gminach i tak dalej. Duże miasta … u nas też to będzie wyglądało inaczej wyłoni wykonawcę tych prac. 100 % posesji praktycznie będzie wyposażone w swoje pojemniki no i to czy to jest słuszne czy nie słuszne tego nie oceniam bo to nie w tym moja rzecz. Ale takie są ogólne założenia czy to się zmieni w sposób rewolucyjny jak gdyby podejście do odpadów. Myślę, że po prostu przez to będzie tych odpadów takich do zbierania, których my w tej chwili zajmujemy się o wiele mniej. Ale dlatego się z tego wycofałem bo zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, to będzie wiadomo po pierwszym kwartale roku następnego. No to by było na tyle jeżeli chodzi o te sprawy związane z zakładem i tymi sprawami, które najbardziej jakoś tam decydują i wpływają na nasze kłopoty, trudności i sposób działania. Dziękuję bardzo.


Przewodnicząca Rady – Dziękujemy Panu bardzo. Czy ktoś ma pytania do Pana Szajerki? Bardzo proszę Pan Szymczak był pierwszy.


Radny p. Edmund Szymczak – Chciałem zapytać Pana, jaka jest strata wody między wodą wydobytą a sprzedaną.
Pan Zbigniew Szajerka – A więc tak. Za okres, który nas interesuje, sprzedaż wody była 144102 m³ wydobycie wody całkowite to było 196676 m, a 25574 m to była jakby woda nie sprzedana a wydobyta. I teraz żeby sobie wyjaśnić z czego się bierze ta kwota 25 574 m. Są to tak zwane wody użyte do celów technologicznych, czyli na płukanie sieci, na płukanie i właśnie dlaczego jeszcze muszę do tego wrócić z powrotem. Dlaczego chcemy tą stację uwadniania wody naszą rozszerzyć. Ponieważ w tej chwili wymaga to praktycznie płukanie filtrów powinno się odbywać raz na dwa tygodnie lub dłużej. Myśmy musieli płukać w ciągu tego roku w okresie tym większego wydobycia tego letniego praktycznie co 4 -5 dni bo te filtry po prostu zatykało. Z tego tytułu też jest zużycie wody. Ponadto byłem na seminarium, które organizował producent wodomierzy i na pewno ta sprawa się zmieni z czasem, bo jak wszystko wiadomo idzie z czasem, wchodzą w tej chwili zupełnie nowe wodomierze szkoda, że nie zabrałem ich ze sobą bo bym Państwu pokazał te wodomierze z anty kropelkowym zabezpieczeniem i tak dalej. Także ubytki z tego tytułu też są. Firmy te dokonały badań w kilku gminach i co wykryto? Jaka jest, jaka była różnica między tym okresem jak były zamontowane takie wodomierze jak my, do okresu nowego gdzie je po prostu firma zafundowała tej gminie po bardzo tam powiedzmy niskim stanie wymianę wszystkich wodomierzy dla wszystkich użytkowników. Prosiłbym żeby Państwo próbowali zgadnąć, jaka była różnica w ilości straconej wody w stosunku do tej wyprodukowanej. To wyszło 26 %. Taka jest niedokładność dla poszczególnych wodomierzy, że ona jest rozłożona powiedzmy na całą gminę i tak dalej. No to jest niedokładność wynikająca ze startu wodomierza. Przy bardzo małym zużyciu wodomierz nie ruszy nawet, przy kropelkowym zużyciu wody i tak dalej. Potem jak się zsumuje to wszystko razem, to są dosyć bardzo duże ilości. Teraz no nie ma akurat tej różnicy, nie ma takiej dużej, bo jest w granicach tam powiedzmy … to by było gdzieś powiedzmy tam około 18 % to jest sprawa jeszcze do przyjęcia, no ale bywają takie sprawy. Poza tym mamy miejsca nieopomiarowane a służące wszystkim obywatelom (cmentarze). One są w ogóle nieopomiarowane. Nie robimy tego wyłącznie ze względów technicznych tylko to byłaby dosyć skomplikowana sprawa opomiarować to, tak naprawdę, kto by nam za to zapłacił. Bardzo się obawiam, że byłyby tu kłopoty. Kto jest użytkownikiem. Pan mówi o Drzycimiu i Sierosławiu tak bardziej. W Dólsku tak tam są. Ale u nas, u nas na przykład nie. No tak to by było na tyle jeśli chodzi o te sprawy.


Przewodnicząca Rady – Dziękujemy. Jeszcze było jedno pytanie widziałam. Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mając przed sobą projekt uchwały przeanalizowałem paragraf 2 i jest tutaj informacja o wysokości stawki za ścieki odprowadzone w miejscowości Drzycim dla wsi Drzycim 4,50 i dla wsi Gródek 3,70 plus VAT. Jaka jest ta stawka dla miejscowości Jastrzębie?
Pan Zbigniew Szajerka – Jest to ta sama stawka, która jest dla Drzycimia ponieważ jest to ten sam układ. Jest ta sama oczyszczalnia i po prostu nie rozgraniczamy tego.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do Pana Kierownika?
Pan Dariusz Podlejski – To w związku z powyższym trzeba by było tu w tym paragrafie 2 zaznaczyć dla wsi Drzycim i Jastrzębie. Byłaby to pełna informacja.


Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za tym a żeby dopisać dopisek dla wsi Drzycim i Jastrzębie? Czyli wszyscy. Odczytam w takim razie, nie wiem czy zatem kończymy dyskusję? Proszę bardzo Pan Wójt.
Wójt – Bo jeżeli mówimy tutaj o wyszczególnieniu właśnie żeby to był Drzycim i Jastrzębie to za chwilę będziemy no mieli jakieś wątpliwości bo a nuż przyłączy jakąś inną miejscowość lub jakąś inną wieś nie znajdującą się i nam to w jakiś sposób już zdezaktualizuje uchwałę. Natomiast sugestia mogłaby być taka, że oczyszczalnia ścieków w Drzycimiu, oczyszczalnia ścieków w Gródku i wtedy byłoby to powiedzmy no bardziej sprecyzowane, że te ścieki, które płynął do oczyszczalni w Drzycimiu czy te ścieki, które płyną do oczyszczalni w Gródku mają taką cenę. Ale to ja nie wiem czy jest potrzeba żeby to właśnie tak wyszczególniać. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo Pani Janka Różycka.
Radna p. Janina Różycka – Ja myślę, że nie bo to w zasadzie jest uchwała na rok tylko. W ciągu roku pewnie nic się tam aż tak bardzo nie zmieni.
Przewodnicząca Rady – Kto jeszcze ma jakieś propozycje? Przegłosujmy wobec tego, która była dalej idąca propozycja Pani Janki na to żeby pozostawić. Proszę jeszcze Pan Szymczak jakaś sugestia?
Radny p. Edmund Szymczak – Mi się wydaje, że tu trzeba było zmienić przedłuża się obowiązywanie dotychczasowych stawek w taryfie za wprowadzanie 1 m³ ścieków sieci kanalizacji ściekowej zakładu gospodarki komunalnej w Drzycimiu w wysokości 4,50 zł. Do oczyszczalni.
Przewodnicząca Rady – Do sieci. Bez słów dla wsi Drzycim. Dobrze i 3,70 dla wsi Gródek. To byłoby sensowne. Kto z Państwa jest wobec tego bo to będzie uważam, że to będzie taka najbardziej czytelna propozycja, którą przedstawił Pan Szymczak. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej propozycji? Widzę wszystkie ręce w górę więc 14 osób. Myślę, że Pan Wójt nie będzie miał tutaj nic przeciwko temu no żeby to tak brzmiało. Dziękuję. Odczytam w takim razie treść uchwały. Czyta treść. Do uchwały dołączony jest wniosek i poproszę Panią Teresę Piotrowską o przedstawienie opinii komisji, która zajmowała się tym tematem.
Radna p. Teresa Piotrowska – Komisja nasza ( Komisja ds. Rolnictwa )omawiany projekt uchwały tutaj szeroko przedstawiony przez Pana Kierownika zaopiniowała pozytywnie.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę w takim razie o przegłosowanie tej uchwały. Kto z Państwa jest za uchwały o treści, którą odczytałam? 13 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 1 osoba wstrzymująca się. Stwierdzam zatem, że uchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drzycim została przez Radę podjęta 13 głosami za. Dziękuję. Może mam teraz taką propozycję żeby zrobić 5 minut przerwy? Widzę, że Państwo przychylają się do tej prośby. W takim razie chwila przerwy.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVIII/230/2010 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Przerwa w obradach.

Ad. 10.
Przewodnicząca Rady – Wznawiamy obrady po przerwie. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poproszę Panią Ludkę Rezmer o zajęcie głosu.
Pani Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – Jak Państwo pamiętają program współpracy uchwalany był od kilku lat corocznie i w tym roku też należy to zrobić z tym, że w związku ze zmianą ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie program wygląda trochę inaczej, ponieważ zgodnie z ustawą musiały zostać zawarte w nim pewne punkty i program musi być uchwalony do końca listopada roku poprzedzającego, na rok, który jest uchwalany. Program również podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi, którą przeprowadziliśmy zgodnie z uchwałą Rady w sprawie konsultowania aktów prawnych, o której była mowa aż dwa razy w związku z tym, że trzeba było zmienić ogłoszenie tej uchwały. Konsultacja została przeprowadzona w dniach tak jak Państwo otrzymali dzisiaj informację od 12 października do 1 listopada. Właściwie tak to wyszło, ponieważ jeden z podmiotów odebrał przesłane pocztą projekty programu 18 października dopiero mimo, że wysłany był 13 ale to tak jakoś tam się stało. Jeżeli chodzi o jakiś odzew na tą konsultację to tak, jak jest to napisane, nie było praktycznie żadnego. Jedna z organizacji pozarządowych po prostu wyraziła pozytywną opinię co do tego programu i program za pośrednictwem poczty tradycyjnej został doręczony dziewiętnastu podmiotom na terenie gminy. Spoza gminy również żadnych opinii, ani wniosków, ani uwag do tego programu nie było. Jednym jakby z nowych elementów programu, którego do tej pory nigdy nie było to jest ustalenie jakby kwoty środków, które należy na realizację tego programu zapewnić. W związku z tym, że trudno jest to zrobić przed podjęciem uchwały budżetowej bo różnie się to może zdarzyć. Po prostu to jest ta kwota ustalona w taki sposób, w tak zwanym minimum, czyli nie mniej niż, jak co najmniej 50 tysięcy. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to jest właściwie wszystko co się wiąże. To nie są tylko dotacje dla organizacji pozarządowych ale również inne formy współpracy na przykład współorganizacja pewnych imprez. Do tego można doliczyć również partnerstwo z fundacją edukacyjną „Drogi Polek i Polaków”, która prowadzi na terenie gminy punkty przedszkolne, gdzie też pewne koszty ponosimy. W związku z tym wszystkie te pieniądze jakby mają stanowić nie mniej jak 50 tysięcy. Oczywiście zależnie od tego jak będzie wyglądał budżet i czy będą takie możliwości, Rada będzie mogła uchwalić więcej zapewne albo i nie, nie wiem. W każdym razie tak to wygląda. Do tego programu doszły też sprawy związane z powoływaniem i sposobem powoływania komisji konkursowych do przeprowadzania konkursów, na udzielenie na powierzenie zadań do wykonania i udzielenia dotacji, ponieważ też zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie w skład komisji konkursowych wchodzić muszą wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tak, że zostało to też w programie określone. Poza tym są tam też elementy znane z poprzednich lat typu umożliwienie z korzystania z ksero, z faksu, z telefonu jakby ktoś musiał i tym podobne rzeczy. Czy na przykład nie wiem, udostępniania pomieszczeń na spotkania i takie sprawy, które do tej pory miały miejsce też. Nie wiem, Państwo otrzymali te programy wcześniej więc być może są jakieś uwagi z Państwa strony. Ja bym miała do powiedzenia tyle. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę o przedstawienie opinii Komisji, która zajmowała się tym tematem. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nasza Komisja w dniu wczorajszym projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaopiniowała pozytywnie.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Odczytam treść uchwały ( odczytanie ). Wszyscy z Państwa otrzymali taką informację z przebiegu konsultacji? Tak.


Dyskusja:


Przewodnicząca Rady – Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie widzę to przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały o treści, którą odczytałam? Wszyscy. 14 osób za. Stwierdzam zatem, że uchwała została przez Radę podjęta jednogłośnie.
Podjęta Uchwała Nr XXXVIII/231/2010 w sprawie przyjęcia na rok 2011 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 11.


Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem jest punkt 11- Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatków lokalnych na 2011 rok. I będą tutaj trzy podpunkty.

podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

stanowisko Rady Gminy w sprawie średniej ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2011 rok i średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS w dniu 19 i 20 października 2010 r.
Poproszę Pana Wójta o wprowadzenie do tematu.


Wójt – Wprowadzeniem może być tylko to, że co roku podatki się uchwala, jest to zawsze pod koniec roku. Te podatki, które będą obowiązywały w 2011 roku, jako jedną z ostatnich tutaj czynności podejmie ta Rada, w tym składzie. W związku z czym były te podatki już szeroko dokładnie omawiane na komisjach wszystkich, wszyscy Państwo mieli możliwość się wypowiedzenia ewentualnie odniesienia no i tylko tyle powiedzmy jako wstęp. Myślę, że tu Pani Przewodnicząca już też będzie wiedziała jak przeprowadzić całą procedurę uchwalenia w sensie tym, że poszczególne stawki trzeba będzie po prostu przegłosować.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pani Sabina Majewska proszę bardzo.


Pani Sabina Majewska – W § 2 pkt. 5 zostanie wykreślony - komunalne lokale mieszkanie nie stanowiące odrębnej nieruchomości. Tego zwolnienia Rada nie może określić w tej uchwale, ponieważ na podstawie art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można tylko zwalniać, dokładać inne zwolnienia przedmiotowe. Natomiast pkt. 5 jest to zwolnienie podmiotowe, gdyż wskazuje na właściciela a nie przedmiotowe. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę może od razu o wykreślenie tego punktu w § 2 żeby już nie było nieporozumień. Coś jeszcze? Poproszę może o przedstawieni ponieważ każda z komisji zajmowała się tym tematem poproszę przedstawienie opinii komisji poszczególnych komisji. Pani Teresa Piotrowska .
Radna p. Teresa Piotrowska – Ale jedziemy po kolei od gruntów?
Przewodnicząca Rady – Tak.
Radna p. Teresa Piotrowska – Wszystkie mam od razu przedstawić przepraszam czy po kolei?
Przewodnicząca Rady – Może po kolei. Po kolei.
Radna p. Teresa Piotrowska – Czyli w punkcie a związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków komisja nasza zaopiniowała kwotę stawkę znaczy się 0.69 za m².
Przewodnicząca Rady – Czyli zaproponowaną przez Pana Wójta.
Radna p. Teresa Piotrowska – Tak.
Przewodnicząca Rady – Komisja Oświaty.
Radny p. Dariusz Podlejski – Również ta sama stawka 0,69 zł za m² powierzchni.
Przewodnicząca Rady – I Komisja Budżetowa.
Radny p. Jacek Gawrych – Tak samo. 0,69.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej stawki jeżeli chodzi o stawkę podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków? 13 osób za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Przy jednym głosie wstrzymującym się.
Przewodnicząca Rady - Kolejny punkt „b” stawka pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych. Proszę Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Nasza Komisja 4,15 zł ustaliła stawkę.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nasza również 4,15 zł.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Tak samo. 4,15.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przyjęciem stawki zaproponowanej przez Wójta Gminy Drzycim? Wszyscy. Stwierdzam zatem, że stawka 4,15 zł została przez Radnych podjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady – Podpunkt „c” od gruntów pozostałych. Poproszę Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – 18 gr. za m² powierzchni.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – 18 gr. za m² powierzchni.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Tak samo 18 gr.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przyjęciem stawki 18 gr. zaproponowanej przez Wójta? 13 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy jednej osobie wstrzymującej. Stwierdzam zatem, że stawka 18 gr. od gruntów pozostałych została przez Radę przyjęta większością głosów.


Przewodnicząca Rady – Punkt 2 - stawki podatków od budynków lub ich części. Podpunkt „a” części mieszkalnych. Proszę Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – 64 gr. za m².
Przewodnicząca Rady – Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – 64 gr. za m².
Przewodnicząca Rady – Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Tak samo. 64 gr.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej stawki od budynków mieszkalnych? 13 osób. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym się. Stwierdzam zatem, że stawka 64 gr. od budynków mieszkalnych została przez Radę przyjęta trzynastoma głosami.


Przewodnicząca Rady – Podpunkt „b” z gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – 18,22 zł.
Przewodnicząca Rady – Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak samo 18,22 zł.
Przewodnicząca Rady – Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – 17,60 zł.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest ponieważ 18,22 jest kwotą wyższą. Kto z Państwa jest za przyjęciem kwoty 18,22 zł? 8 głosów za. Kto jest przeciwny? 3 głosy. Kto się wstrzymał? 3 głosy. Stwierdzam zatem, że stawka wyższa czyli 18,22 zł została przez Radę zaopiniowana pozytywnie.


Przewodnicząca Rady – Stawka od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Proszę bardzo Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Znaczy się tu zakradł się błąd jak widzę z materiału. Mieliśmy w materiałach kwotę 9,57 ale w otrzymanych dzisiaj jest adnotacja, że była to błędnie nam podana stawka. My taką opiniowaliśmy, która została zaopiniowana wtedy pozytywnie.
Przewodnicząca Rady – Czyli 9,57.
Radna p. Teresa Piotrowska – Tylko, że to był błąd w materiałach jak się domyślam.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Czyli zakradł się błąd. Błąd pisarski. Poproszę Pana Dariusza Podlejskiego o zaopiniowanie.
Radny p. Dariusz Podlejski – My już opiniowaliśmy tą poprawioną kwotę 9, 82 zł od metra powierzchni użytkowej.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – 9, 82.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś inne propozycje? Kto z Państwa jest w takim razie za dalej idącą kwotą podniesienia stawki podatku do 9, 82 zł? Wszyscy. 14 głosów za. Stwierdzam zatem, że stawka 9,82 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Przewodnicząca Rady – Podpunkt „d.” Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych proponowana kwota 4,27. Poproszę o opinię komisji Panią Teresę Piotrowską.
Radna p. Teresa Piotrowska – Tak samo 4,27.
Przewodnicząca Rady – Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie zmieniło się nic. 4,27.
Przewodnicząca Rady – Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – 4,27.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej stawki podatku? 14. Stwierdzam zatem, że 14 osób zaopiniowało pozytywnie taką stawkę.
Przewodnicząca Rady – Podpunkt „e.” Od budynków pozostałych proponowana stawka 5,23 zł. Poproszę Panią Teresę Piotrowską.
Radna p. Teresa Piotrowska – Tak 5,23 zł od m² powierzchni użytkowej.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Powstał wniosek radnego z Sierosławia. Pan Parczyk, który zaproponował stawkę 5,10 zł została ta stawka przyjęta.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – 5,10 zł.


Przewodnicząca Rady – Mamy tutaj dwie stawki więc przegłosujemy tutaj stawkę wyższą. Kto z Państwa jest za przyjęciem stawki od budynków pozostałych stawki w wysokości 5,23? Kto jest za? 2 osoby. Kto jest przeciwny? 10 osób przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 osoby. W takim razie stwierdzam, że stawka nie została przyjęta przez Radę, nie została zaopiniowana pozytywnie. Wobec czego proszę o przegłosowanie stawki proponowanej 5,10 zł. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej stawki? Chyba, że są jeszcze jakieś inne propozycje. 11 osób za. Kto jest przeciwny? 2 osoby. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Stwierdzam zatem, że stawka od budynków pozostałych w kwocie 5,10 zł została zaopiniowana pozytywnie przez 11 radnych przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.


Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt 3 jest to stawka od budowli, która obowiązywała 2 % ich wartości i 2% jest zaproponowana. Kto z Państwa jest za. Może najpierw opinia Komisji. Proszę Pani Teresa Piotrowska.


Radna p. Teresa Piotrowska – 2% tak samo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – 2%.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – 2%.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej stawki procentowej? Widzę wszystkie ręce w górze a więc 14 osób za. Stwierdzam zatem, że od budowli podatek w wysokości 2% został przez Radę podjęty jednogłośnie.


Przewodnicząca Rady odczytała treść § 2 projektu uchwały i zwróciła się do obecnych: Poproszę o przedstawienie opinii Komisji. Jak został ten punkt zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa?


Radna p. Teresa Piotrowska – Na naszej Komisji do proponowanych w projekcie uchwały zwolnień uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Bez uwag.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Do zaproponowanych w projekcie uchwały zwolnień uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Kto z Państwa jest za tym a żeby ten § 2 przyjąć w takim projekcie jaki jest przedstawiony w uchwale? Wszystkie głosy. Czyli 14 osób za. Stwierdzam zatem, że § 2 został przez Radę zaopiniowany pozytywnie.
Przewodnicząca Rady – ( odczytanie § 3 uchwały ). Kto z Państwa jest za przyjęciem. Może tak najpierw, tak Pani Teresa Piotrowska. Opinia Komisji ds. Rolnictwa. Czy był opiniowany ten punkt, czy był przyjęty już w całości uchwały?
Radna p. Teresa Piotrowska – W całości.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Pozostałe Komisje też nie opiniowały pojedynczych kolejnych punktów. W takim razie odczytam może przyjęte stawki w całości ( odczytanie stawek w kolejności ). Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały treści, którą przeczytałam? 12 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam zatem, że uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przez Radę podjęta 12 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVIII/232/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


b) Przewodnicząca Rady – Podpunkt „b” podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Poproszę Panią Teresę Piotrowską o przedstawienie opinii Komisji do tej uchwały.
Radna p. Teresa Piotrowska – Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych komisja zaopiniowała pozytywnie z poszczególnymi wszystkimi punktami.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nasza komisja również zaopiniowała ten projekt pozytywnie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Tu jest bardzo dużo pozycji. Czy mogę czuć się zwolniona z odczytania treści tej uchwały? Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie to poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, która została przez komisje zaopiniowana pozytywnie? 14 głosów za. Stwierdzam zatem, że uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych została przez Radę podjęta jednogłośnie.
Podjęta Uchwała Nr XXXVIII/233/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
c) Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do podpunktu „c.” Stanowisko Rady Gminy w sprawie średniej ceny skupu żyta do podatku rolnego na 2011 rok i średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS w dniu 19 i 20 października 2010 r. Ponownie poproszę o przedstawienie opinii komisji. Pani Teresa Piotrowska.


Radna p. Teresa Piotrowska – Komisja nasza zaopiniowała pozytywnie czyli to jest kwota 37,64 zł za decytonę. Może dla uściślenia dodam, że to jest kwota ta liczona jest razy dwa i pół kwintala czyli daje razem sumę 94,10 zł za hektar przeliczeniowy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na posiedzeniu naszej komisji w dniu wczorajszym zapoznałem radnych z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i nie wniesiono o obniżenie ceny skupu żyta. Stawka w kwocie 37,64 pozostała i jest ona w porównaniu z ubiegłym rokiem wyższa, ponieważ w ubiegłym roku wynosiła 34,10.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie stanowiska Komisji.
Radny p. Jacek Gawrych – Komisja budżetowa nie wniosła o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 37.64 zł.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos, czy wypowiedzieć się w sprawie tych dwóch komunikatów? Jeżeli nie to odczytam treść komunikatu ( odczytanie ). Kto z Państwa jest za pozytywnym wyrażeniem stanowiska, że przyjmuje się cenę kwintala żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2010 roku? Proszę.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy my głosując tę cenę skupu żyta jednocześnie ustalamy podatek rolny? Znaczy jeszcze nie bardzo.
Przewodnicząca Rady – Poproszę o udzielenie odpowiedzi.
Radny p. Jacek Gawrych – No bo tego tu nie ma napisane.
Wójt – Tak. To jest właśnie kwota, która będzie podstawą do wyliczenia podatku rolnego. No po 4 latach uchwalania tego co roku, wiemy na jakiej podstawie to jest, dlatego dziwię się, że tutaj jest takie pytanie. No ale wyjaśniamy i jest tak właśnie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Proszę.
Radny p. Jacek Gawrych – Znaczy to co roku było napisane wprost podatek rolny i dlatego to jest takie trochę mylące dla mnie bo tutaj mamy napisane o cenie skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, no skoro prezes GUS ogłosił taką cenę to na czymś się jakby to powiedzieć, jakimiś danymi się podpierał a z nim tu nie będziemy dyskutować. Taka cena, no rzeczywiście była w tych pierwszych trzech kwartałach a kwestią Rady Gminy jest czy podatek rolny chce ustalić w jakiejś konkretnej wysokości mniejszej większej czy takiej samej jak w poprzednim roku.
Przewodnicząca Rady – Jeżeli mogę tutaj dopowiedzieć to ta kwota, która ustalana jest za średnią cenę skupu żyta jest brana pod uwagę przy ustalaniu kwoty, czyli ceny podatku za jeden hektar przeliczeniowy i jeden hektar fizyczny. Jeżeli jeszcze mogę tutaj poprosić Panią Teresę Piotrowską ponieważ dyskutowałyśmy jeszcze po zakończeniu Komisji Rolnej jak przedstawiają się te kwoty czyli kwoty podatku w stosunku do roku ubiegłego na ten i na przyszły rok. Poproszę Panią jeszcze żeby Pani wyjaśniła wszystkim jak to się ma dla rolników.
Pani Teresa Piotrowska – Dobrze. Bo ja sobie tak z samej ciekawości dla siebie poszukałam właśnie materiały 2 lata wstecz i tak w ubiegłym roku czyli 2009 było to 85,25 zł mówię o hektarze czyli kwota 34,10 za decytonę razy dwa i pól kwintala daje właśnie 85,25. Rok prędzej była to kwota, nie mam tutaj rozdrobnionego ale była to stawka 100 zł za hektar przeliczeniowy. Rok jeszcze dalej wstecz było to wyższe, w ubiegłym roku było niższe i teraz jest o 3,54 na decytonie więcej w porównaniu do ubiegłego roku.
Przewodnicząca Rady – Jak będą wyglądały prognozy jeżeli chodzi w tej chwili o cenę zboża w stosunku do ustalania stawek. Bo to można prognozować. Do stawek, które mogą być ustalane jeżeli chodzi o podatek w roku przyszłym?
Radna p. Teresa Piotrowska – Tak, bo GUS, właśnie Główny Urząd Statystyczny kieruje się głównie tak jak tu już od lat to jest ceną skupu żyta głównie i jak wiadomo żyto ma cały czas cenę zwyżkującą. Więc podejrzewam, że no ciężko przewidzieć jak to będzie na przyszły rok ale jeżeli cena ta będzie dalej rosła więc ten podatek pewnie dalej będzie jeszcze wyższy. No i tak w sumie chociaż to jest trudno przewidzieć bo to są trzy kwartały więc właściwie w ciągu tych trzech kwartałów może się dużo wydarzyć. Na razie cały czas ta cena idzie w górę no ciężko powiedzieć co będzie na przykład w następnych kwartałach. No i tak w ogóle no na Komisji naszej zdecydowaliśmy, że po prostu zostawimy tą cenę no z tego względu, że jeżeli byśmy teraz zaniżyli za rok się okaże, że ta cena będzie no taka pesymistyczna więc potem te stawki od razu idą tak w górę. No nie wiem? Ciężko przewidzieć jest z prognozy. Decyzja taka zapadła, że zostawiamy właśnie cenę gusowską.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Myślę, że jeżeli rolnicy, znaczy jeżeli osoby na Komisji Rolnej zaopiniowały to pozytywnie więc możemy bazować na opinii fachowców. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Może Pan Jacek.
Radny p. Jacek Gawrych – Znaczy no ja mam pytanie może do kogoś na sali kto jest rolnikiem. Jakie były w tym roku tak orientacyjnie tegoroczne zbiory rolników?
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pani Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Zbiory były na pewno niższe niż w poprzednim roku … te dwa lata i na przykład cena zboża na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest zadowalająca jeżeli chodzi, jeżeli jakiś rolnik utrzymuje się ze sprzedaży trzody czy posiada bydło i ze sprzedaży mleka no to tu już wygląda w zasadzie na dzień dzisiejszy znowu dramatycznie. Przynajmniej cena żywca. Bo spadły te ceny do nie wiem sprzed ilu lat bo jest to na dzień dzisiejszy cena 3,50 bo akurat się dowiadywałam. No fakt faktem, że to zboże jest cały czas małe chociaż też nie do końca ma tendencję wzrostową bo to też tak różnie. Czasami są na przykład tygodnie, że wzrasta potem znowu minimalnie spada. Mówię naprawdę nie chciałabym się wypowiadać bo w zasadzie ruchu na rynku nie jest w stanie nikt przewidzieć nawet żaden rolnik.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Proszę Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski - My jako radni mamy możliwość regulowania wysokości tej ceny i wydaje mi się, że tak jak w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości powinniśmy tą kwotę określić projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że nie. Poproszę tutaj o pomoc kogoś z pracowników. Może Pani Szajerka. Poproszę o wyjaśnienie.
Pani Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady – Rada może wystąpić o obniżenie tej kwoty a takiej uchwały nie było, bo Wójt obniżenia nie zaproponował. Więc przyjmuje się jako podstawę naliczenia podatku rolnego, jak i leśnego w kwocie ogłoszonej przez Prezesa GUS. Kiedyś się tej kwoty nigdy nie obniżało, to stanowiło podstawę naliczenia podatku rolnego na każdy rok następny. I w tym roku uchwały w sprawie podatku rolnego nie było, bo Wójt nie wystąpił z propozycją obniżenia tej kwoty. I Pan właśnie zmierza do tego, że zawsze się nazywało to, że się uchwala podatek rolny. Inne lata były uchwały, ale nie zawsze.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie to chciałabym abyśmy wyrazili swoje stanowisko o przyjęciu ceny kwintala żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie, który przeczytałam. Kto z Państwa jest za wyrażeniem pozytywnej opinii do tego komunikatu przyjęcia stawek proponowanych przez GUS. 11 osób za. Kto jest przeciwny? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Ktoś mi tu brakuje. Dobrze 14. Stwierdzam zatem, że 2 osoby. 11, 1 i 2. Stwierdzam zatem, że większością Rada zajęła stanowisko wyraziła pozytywną opinię do stawek zaproponowanych znaczy związanych z zaproponowanych przez komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Przewodnicząca Rady – I kolejnym, jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2010 roku ( odczytanie treści komunikatu ). Rada powinna zająć tutaj też jakieś stanowisko odnośnie tych kwot. Czy ktoś chciałby zająć jeszcze głos w sprawie tego komunikatu. Jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie stanowisko, że Rada Gminy przyjmuje średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października w kwocie 154,65 zł za m3 jako podstawę naliczenia podatku leśnego na rok 2011. Kto z Państwa jest za? 13 osób za. Kto jest przeciwny? 1 osoba. Stwierdzam zatem, że 13 głosami za został ten podatek przegłosowany pozytywnie. Tak proszę.
Radny p. Jacek Gawrych – Zgodnie z regulaminem Rady Gminy proszę o odnotowanie w protokole iż głosowałem w sposób przeciw tym cenom.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Proszę o odnotowanie, że Pan Jacek Gawrych był przeciwny.
Radny p. Jacek Gawrych – Zarówno cenom skupu żyta jak i cenom sprzedaży drewna.
Pani Bożena Szajerka – Dobrze.
Uwaga: Radny p. Jacek Gawrych w przeprowadzonych głosowaniach odnośnie przyjęcia cen skupu żyta i sprzedaży drewna ogłoszonych w Komunikatach przez Prezesa GUS, służących jako podstawa naliczenia podatku rolnego i leśnego, był przeciwny.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pytanie legislacyjne. Czy Rada Gminy, czy na podstawie stanowiska Rady Gminy mogą być później obciążane podatki, czy nie musi być to uchwała Rady Gminy? Nie musi być uchwała.?
Przewodnicząca Rady – Poproszę o udzielenie odpowiedzi.
Pani Bożena Szajerka – My to tak już robimy nadto, żeby panie, które właśnie naliczają podatek miały wyciąg z protokołu, że to jest dla nich ta podstawa, bo właściwie nic by się nie działo, bo z uchwałą Wójt nie wystąpił a Rada nie wystąpiła również z wnioskiem o obniżenie tych cen. Czyli te jakby automatycznie przyjmuje się za podstawę naliczenia podatku, bo Rada ma uprawnienie obniżyć ale nie podwyższyć. Jeżeli do tego nie dochodzi to, to jest podstawą naliczenia podatku zarówno jednego jak i drugiego. Ażeby było to jasne i żeby panie w podatkach miały, że to jest oczywiste, to biorą ode mnie wyciąg z protokołu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Rozumiem w czym rzecz tylko myślę, że byłoby tak bardziej jasno to wszystko przedstawione gdyby osoba. Ja skończę tak?
Pani Bożena Szajerka – Bo to, że to jest podstawa naliczenia podatku, wynika z ustawy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Właśnie o to mi chodzi, że to wynika z określonych przepisów ustawy i wówczas to by było zrozumiałe bardzo.
Pani Bożena Szajerka – Tak.
Przewodnicząca Rady – Poproszę jeszcze o wyjaśnienie żeby tutaj wszelkie wątpliwości rozwiać. Pan Wójt.
Wójt – To znaczy nie. Ja jakby potwierdzam to co powiedziała Pani Bożena tutaj i tu nie neguję w żadnym stopniu tego co było powiedziane. Jest to podatek znaczy kwota, którą tutaj no opiniujemy tak jest podstawą do naliczenia podatku i to jest jakby koniec pieśni. Natomiast jeżeli gminy są bogate lub mają jakieś ważne interesy społeczne obniżają często to i wtedy Wójt lub Rada Gminy wychodzi z propozycją uchwały obniżającej te stawki. Stać naszą gminę na to żebyśmy obniżyli podatek na przykład leśny bo lubimy leśników. Ale oczywiście tak się nie dzieje akurat Lasy Państwowe są bardzo dobrym płatnikiem podatku, spore wpływy z tego tytułu mamy i no dziwię się, że ktoś głosuje przeciwko tak pokaźnym wpływom do budżetu. Dziękuję. Też lubimy leśników i grzyby.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Wycinek proszę.
Pan Zygmunt Wycinek – Pan Wójt jak często nie na temat. Ja pytałem się o stronę formalnoprawną. Nic nie sugerując. Pytałem się o tą ustawę, Pani Bożena wyjaśniła więc mówię dla jasności sprawy byłoby dobrze gdyby było przedstawiane, że z takiej to, z takiej to ustawy na podstawie, której nalicza się podatek rolny i podatek leśny wynika, że jeżeli Rada Gminy pozostawia takie stawki one są podstawą do naliczania. Wszystko. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Nie byłoby dodatkowych pytań bo wszystko jasne. Czy wobec tego możemy przejść do kolejnego punktu? Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie? Nie.


Ad.12.
Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt, to punkt 12. Jest to temat wprowadzony dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Poproszę Panią Sabinę o zajęcie głosu.


Pani Sabina Majewska – Projekt tejże uchwały otrzymaliście Państwo w materiałach. Pozwolę sobie już tego nie czytać. Podobnej treści uchwała była podjęta w 2004 roku, w kwietniu 2004 roku. W związku z tym, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych należało tą uchwałę zmienić, bardziej ją uszczegółowić. Jeżeli są pytania to proszę bardzo. Dziękuję bardzo.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Uchwała jest dosyć długa. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii do tej uchwały.
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Kto chciałby zająć głos? Czy może najpierw mam odczytać uchwałę? Mogę się czuć zwolniona z odczytywania tej treści? Bardzo dziękuję. Kto chciałby zabrać głos dotyczący treści w ogóle uchwały? Nie widzę żadnych głosów więc poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, która została zaopiniowana przez Komisję ds. Budżetu pozytywnie? 14 osób za. Stwierdzam zatem, że uchwała została przez Radę podjęta jednogłośnie.
Podjęta Uchwała Nr XXXVIII/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Drzycim i jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Ad.13.


Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt 13 to wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Ponownie poproszę Panią Majewską o zabranie głosu.
Pani Sabina Majewska – Na podstawie pism Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych. W rozdziale 85213 zwiększono § 2030 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem o opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. W rozdziale 85216 zmniejszono § 2330 i zwiększono § 3110 o kwotę 24 607 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian w dziale 926 w rozdziale 92601 zmniejszono o kwotę 200 tys. zł § 6298. W roku bieżącym planowano zakończenie etapu budowy zaplecza na boisku w Drzycimiu. Zadanie w załączniku 4 inwestycyjnym nosi nazwę budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu, jednakże ze względu na niskie zaawansowanie robót wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu wpłaty planszy dotacji ze środków PROWU na rok 2011. Urząd Marszałkowski przychylił się do naszej prośby, podpisano aneks o zmianie terminu płatności. W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian. W dziale 700 w rozdziale 70095 w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego po zebraniu wiejskim sołectwa Krakówek na wniosek sołtysa zmniejszono § 6050 o kwotę 6 920 zł. Środki w wysokości 3 tysięcy przeznaczono na zakup krzeseł, 820 zł przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy natomiast 600 zł na zakup i montaż okapu nad wejściem do budynku, 2500 zł na zmianę posadzki w tymże budynku. W dziale 801 w budżecie Szkoły Podstawowej w Sierosławiu dokonano przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 12 100 zł. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 11 500 zł na zakup miału węglowego, 200 zł na dodatki mieszkaniowe i 400 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu dokonano przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 32 750 zł. W związku z barakiem akceptacji modernizacji placu zabaw przy szkole przez komisję powołaną przez MEN zabezpieczono kwotę 23 700 zł jako środki własne na to zadanie. Kwotę 9 050 zł zabezpieczono na zakup opału. W rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 4 600 zł. Natomiast 15 000 zł przeniesiono do budżetu Szkoły Podstawowej w Drzycimiu na zakup mebli do dwóch klas lekcyjnych. W rozdziale 80148 w budżecie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Drzycimiu dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 2 750 zł celem zabezpieczenia planowanych wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń. Natomiast kwotę 7 250 zł przeniesiono do budżetu Szkoły Podstawowej celem zakupu mebli do klasy. W rozdziale 80110 w budżecie Gimnazjum w Gródku dokonano przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 10 500 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Po analizie dokonania zmiany planu wydatków zwiększono § 4300 o kwotę 5 tysięcy, składki ZUS o kwotę 5 tysięcy i o 500 zł fundusz pracy. W § 3020 o kwotę 1000 zł zmniejszono wydatki BHP pracowników i o 100 zł zwiększono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli. W dziale 926 w rozdziale 92601 zwiększono § 6050 o kwotę 450 891 zł, zmniejszono natomiast § 6058 o kwotę 200 tysięcy zł i § 6059 o kwotę 450 891 zł. Po podpisaniu aneksu o współfinansowania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w roku 2011 wydatki poniesione w tym roku budżetowym stanowią wydatki Gminne. Po tych wszystkich zmianach, które Państwu przedstawiłam dochody budżetu na chwilę bieżącą zamykają się kwotą 15 345 467,19 zł, natomiast wydatki kwotą 22 266 286,19 zł. Na wszystkie omówione zmiany są też załączniki od 1 do 5. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii Komisji, która zajmowała się tymi zmianami.
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2010 rok: 2 głosy za 4 wstrzymujące się.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Otwieram dyskusję.


Dyskusja:
Przewodnicząca Rady - Kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Tutaj tak w pozycji rozdział 80104 w budżecie przedszkola dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 4 600 zł, natomiast 15 tysięcy przeniesiono do budżetu SP Drzycim na zakup mebli. Późnij poniżej mamy, że jeszcze o kwocie 7 250 zł przeniesiono do budżetu SP Drzycim celem zakupu mebli do klasy czyli to znaczy, że razem na te meble 22 tysiące.
Pani Sabina Majewska – Tak.
Radny p. Jacek Gawrych – Aż tyle na meble.
Pani Sabina Majewska – Tak na wyposażenie dwóch klas meblami.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to roszę bardzo Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja tak z samej ciekawości. Bo tutaj przedstawił nam Pan Gawrych, że były 2 głosy za 4 wstrzymujące się. W czym były te wątpliwości odnośnie, że tyle było głosów aż wstrzymujących się.
Radny p. Jacek Gawrych – Znaczy spora część. Oj nie pamiętam. Wczoraj dyskusja była poświęcona sprawie budowy wielozadaniowych boisk sportowych. Tu kilku radnych składało na przykład zapytanie, czy w umowie z tą taką trochę niepoważną firmą są przewidziane jakieś kary umowne za no, za opóźnienie już poważne. W umowie termin miał być ukończony do 31 października a zadanie jest w tak niskim stopniu zaawansowania, że no trzeba było nawet wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu wypłaty. Ja także wczoraj na Komisji Budżetowej nawet zadałem pytanie takie, czy jest możliwość w ogóle całkowitego rozwiązania kontraktu z tą firmą i w ogóle podpisania nowego przetargu w tej sprawie ponieważ często z racji wykonywania swojej funkcji prezesa klubu sportowego no może nie aż tak często ale od czasu do czasu no przebywam w okolicach tego stadionu no i rzeczywiście tak jak mogę zauważyć i tak jak inne osoby, które się tą sprawą interesują no tempo prac na tym obiekcie jest bardzo kiepskie.
Radna p. Teresa Piotrowska – Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to kto z Państwa, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem zmian do budżetu Gminy? Proszę bardzo jeszcze Pani Kempińska.
Radna p. Ewa Kempińska – Pani Skarbnik miała przygotować odnośnie umowy z tą firmą, która robi to boisko i miała nam przedstawić właśnie jakie są tam sankcje, i że oni nie wykonali tego w terminie.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pani Skarbnik, czy są te umowy przygotowane?
Pani Sabina Majewska - Tak mam.
Przewodnicząca Rady – To bardzo proszę o przedstawienie.
Pani Sabina Majewska – Mam umowę przed sobą.
Przewodnicząca Rady – Czy Pani Ewa Kempińska wyraża zgodę żeby odpowiedź na to pytanie uzyskać podczas interpelacji?
Radna p. Ewa Kempińska – Może być. Tak.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tych zmian budżetowych? Jeżeli nie to ponownie poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem zmian do budżetu gminy na 2010 rok w takiej formie, jak została przedstawiona w proponowanej uchwale? 10 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4 osoby. Stwierdzam zatem, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok została przez Radę podjęta 10 głosami za przy 4 wstrzymujących się.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVIII/235/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad.14.


Przewodnicząca Rady – Punkt „14” jest to punkt wprowadzony. Dotyczy stanowiska Rady Gminy w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic gmin Drzycim i Lniano na wniosek mieszkańców Zalesia Szlacheckiego. Jak Państwo sobie przypominają wpłynęło pismo, które czytałam na poprzedniej sesji. Wpłynęło pismo od mieszkańców gminy w zasadzie no naszej a jak po nieco nie naszej, w którym poproszono o uregulowanie niejako spraw geodezyjnych ( kopia – załącznik nr 12 do protokołu ). Do Rady Gminy wpłynęło kolejne pismo od Pani Wójt Zofii Topolińskiej z Lniana, w którym pisze do nas w ten sposób ( odczytanie treści pisma, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu ). Sprawą tą zajmowały się wszystkie Komisje i zajęły pewne stanowisko. Wypracowały pewne stanowisko, ażeby móc odpowiedzieć pisemnie jeszcze za naszej kadencji. Myślę, że sprawa ta będzie rozpatrywana przez kolejną kadencję radnych. Chciałabym poprosić przewodniczących komisji o przedstawienie tych opinii jakie komisje wypracowały. Poproszę Panią Teresę Piotrowską.


Radna p. Teresa Piotrowska - Komisja nasza ( Komisja ds. Rolnictwa ), długo dosyć rozmawialiśmy na ten temat i w zasadzie trudno było nam podjąć jakiekolwiek stanowisko nie znając właściwie czym się mieszkańcy sugerowali składając w ogóle taki wniosek o zmianę i właściwie naszym zakończeniem, czy jakby finałem tej całej właściwie pogadanki czy rozważań było to, że po prostu zasugerowaliśmy aby zorganizować spotkanie z osobami wnioskującymi o zmianę tych granic i wysłuchanie ich argumentów.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Podlejski Komisja ds. Oświaty.
Radny p. Dariusz Podlejski – My również dyskutowaliśmy na ten temat i z tej dyskusji wynikło to, że postawiliśmy się przeciw zmianie granic ale sprawa nie jest do końca wyjaśniona, ponieważ skoro wpłynął wniosek tych mieszkańców naszej gminy o zmianę przynależności a wiem, że administracyjnie należą do gminy Lniano to trzeba tą sprawę wyjaśnić, wyprostować. Bo skoro są zameldowani w gminie Lniano a mieszkają na terenie gminy Drzycim to coś tutaj nie gra do końca. Podzielam tutaj zdanie Pani radnej Piotrowskiej, że tą sytuację trzeba wyjaśnić pytając ich o to, dlaczego akurat tak się dzieje.
Przewodnicząca Rady – I komisja nie wyraziła na dzień dzisiejszy zgody na zmianę granic. Dziękuję. Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – W sprawie pisma wystosowanego przez Panią Wójt Gminy Lniano, Komisja ( Komisja ds. Budżetu i Finansów ) opowiedziała się przeciw zmianie granic Drzycim i Lniano w miejscowości Zalesie Szlacheckie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy od wczoraj do dzisiaj urodziły się jeszcze jakieś nowe pomysły? Czy ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie zająć głos? Jeżeli nie to poddam pod głosowanie opinie, które wypracowały Komisje. To znaczy, że Rada, można odpowiedzieć w ten sposób, że Rada nie wyraża zgody na zmianę granic geodezyjnych dotyczących działek tych mieszkańców, którzy zwracali się z taką prośbą oraz o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie dalszego postępowania. W przyszłej kadencji, znaczy przyszła kadencja radnych będzie myślę zajmowała się tym tematem w dalszym ciągu. Kto jest za wydaniem takiej odpowiedzi do Urzędu Gminy w Lnianie? Chyba widzę wszystkie ręce w górze, a więc 14 osób za. Dziękuję bardzo.


Ad.15.


Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt to informacje Wojewody i Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Odczytam treść pism, które wpłynęły do Rady Gminy. Pierwsze to informacja Wojewody Kujawsko–Pomorskiego ( odczytanie treści pisma – zał. nr 14). Kolejne jest to pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu adresowane do Rady Gminy ( odczytanie treści pisma – zał. nr 15 ). Kolejne pismo adresowane do Przewodniczącego Rady Gminy ( odczytanie treści pisma – zał. nr 16 ). I kolejne pismo Naczelnika, które weryfikuje oświadczenia majątkowe ( odczytanie pisma – zał. nr 17 ).


Ad 16.


Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem porządku dzisiejszych obrad są odpowiedzi na interpelacje. Poproszę Pana Wójta o zabranie głosu.


Wójt – Odpowiedzi na interpelacje to jest tak. Pierwsza interpelacja dotycząca dróg na osiedlu w Gródku Pana Szymczaka. Tu powiem tylko tak. Firma, która się zobowiązała wykonać to, no nieco przesuwa jakby termin zrobienia tego, w międzyczasie dzwoniłem i upewniałem się, czy będzie to wykonane. Mam zapewnienie, że w przyszłym tygodniu na pewno będzie zrobione, no i tak do końca listopada mam nadzieję to się uda zrobić. Kolejna sprawa termin oddania ORLIKA i stadionu mówimy tu o tych dwóch inwestycjach, które trwają, które jak sami Państwo zauważyli opóźniają się jakby nieco. Temat tego boiska tutaj wielozadaniowych boisk sportowych tego budynku zaplecza jest dość poważnie opóźniony i w tym roku z całą pewnością nie zostanie dochowany termin powiedzmy oddania. W związku z czym, wykonawca zwracał się do mnie po kilku monitach w międzyczasie o przedłużenie terminu. Nie wyraziłem zgody, jakby nie wierząc w to, że tej firmie po prostu uda się w jakikolwiek sposób zakończyć tą inwestycję w jakimś rozsądnym terminie. Wiadomo, zimą powiedzmy grać w piłkę nie będziemy i tak dalej nie jest to jakoś tutaj mocno ważna sprawa żeby to na zimę oddać ale tak czy owak te opóźnienia są na tyle znaczące, że takiej zgody nie ma, czego konsekwencją będą naliczane odsetki od, znaczy jako kara umowna w postaci odsetek od całości wartości tego zadania w kwocie 0,1% wartości co daje nam kwotę 430 zł dziennie za każdy dzień opóźnienia. Ja wcale się nie cieszę z takiego obrotu sprawy, bo to nie jest wcale jakiś biznes ale tak czy owak kary no nie wiem czy one stanowią jakąś dotkliwą karę dla tego wykonawcy czy nie, tak czy owak sytuacja jest na chwilę obecną dosyć powiedziałbym no niezręczna, skomplikowana. Będziemy szukali jakby rozwiązania sprawy. Sugestia Pana radnego Gawrycha, że należałoby być może rozwiązać umowę jest całkiem realna być może w związku z czym no jakieś ruchy konkretne powiedzmy w najbliższym, czasie będą dokonane. Jeśli chodzi o Orlik, Orlik uzyskał moją jakby akceptację na przesunięcie tego terminu i ten termin został przesunięty na 10 grudnia. Tak. 25 listopada tak? Listopad tak. To skąd 10 grudzień? Płatność przepraszam już wiem. Chodzi o to, że płatność za Orlika będzie no dokonana wówczas, a oddanie musi być oczywiście wcześniej. Dzisiaj byłem na Orliku wiem, że prace no dość mocno zostały nadgonione i dzisiaj tam już jest paręset metrów polbruku wyłożone, przyjedzie firma, która kładzie powiedzmy już te nawierzchnie sztuczne i można powiedzieć, że oni robią to w dość szybkim czasie jeśli chodzi już o samo zadanie. No bardzo wierzę, że uda się praktycznie do końca roku do końca tego terminu, który przedłużyliśmy powiedzmy bo był on do 31 października czyli o miesiąc można powiedzieć przedłużyliśmy i wierzę w to, że uda się faktycznie to dokonać. Pewnie wiecie, że mi też zależy żeby to jak najszybciej odebrać no ale są siły jakby niezależne i trudno z nimi jakoś wejść w mocne układy, czy też mocne możliwości wpływania na niektóre sytuacje. I teraz punkt trzeci. To jest remont budynku przy Dworcowej 20. Chodzi o dom lekarza tak zwany. W tej chwili firma znaczy w tej chwili firma podpisała umowę na temat wymiany tego dachu do końca listopada dach będzie wymieniony. Jest to firma specjalistyczna, która ma koncesję na utylizację azbestu, bo to nie może sobie każda firma jakby podejmować się tego. Dlatego liczę, że uda się po prostu tego terminu dochować.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo jeżeli mogę to jeszcze mam jedno pytanie. Jaki jest koszt tej wymiany dachu?
Pani Sabina Majewska - …
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Wójtowi. Mam pytanie. Czy Radni są usatysfakcjonowani odpowiedzią? Dziękuję wobec tego.
Wójt – Bo. Właśnie bo tu była mowa od Pani Ewy, że mieliśmy odpowiedzieć ale ja tak częściowo wyręczyłem tu Panią Skarbnik bo my tak działamy wspólnie tutaj wszyscy.
Przewodnicząca Rady – Więc bardzo prosimy jeszcze raz odpowiedź dla Pani Ewy Kempińskiej.
Wójt – Ale gdyby właśnie jeszcze jakieś.
Pani Ewa Kempińska – No mi właśnie po prostu chodzi o to czy te 38 tysięcy to jest z utylizacją starego dachu?
Wójt – Tak.
Radna p. Ewa Kempińska – Dziękuję.
Wójt – A w sprawie tu powiedzmy boisk coś jeszcze?
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Dziękujemy w takim razie.


Ad.17.


Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do kolejnego punktu jest to punkt „17” Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo kto z radnych ma zapytania? Proszę Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – No jak już skoro mówiliśmy o tych boiskach to niedawno się dowiedziałem, że gmina już zdążyła pozyskać na nowy stadion bramki i siatki i podobno one już są od roku tylko, że są troszkę w złych warunkach przechowywane, bo z tego co zdążyłem zauważyć po prostu bramki leżą w błocie za budynkami gospodarczymi Pana Chylewskiego. Czy jest jakaś możliwość żeby to lepiej zabezpieczyć, żeby chociażby jakieś złodziejaszki tego nie wzięły dla siebie?
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Wójt.
Wójt – To znaczy bramki są. My nie przejęliśmy placu budowy ani też inwestycji i wszystko. Co tam znajduje się na tym placu nie należy do gminy Drzycim. Można tak przyjąć. Z tym, że za niektóre rzeczy zapłaciliśmy i one są naszą własnością także tak, ale akurat, ale bramki były razem z murawą Pani Kierownik tak, że tak, czy owak no są nasze i musimy się nimi zająć o ile faktycznie tą zimę mają spędzić pod chmurą. Bramki stoją w zasadzie na dworze i funkcjonują.
Radny p. Jacek Gawrych – Mogą dostać nóg.
Wójt – No nie sądzę żeby, no ale dobrze rozumiem sugestię. Zainteresuję się w jakim one są stanie, czy istnieje możliwość ich schowania. Wiem, że one były zabezpieczone w pomieszczeniu Pana Chylewskiego, bo mówimy o budynkach gospodarczych Pana Chylewskiego. Były w stodole i być może w związku ze żniwami wystawił je na zewnątrz.
Radny p. Jacek Gawrych – Może tak.
Wójt – Wiadomo no.
Przewodnicząca Rady – Poproszę o ciszę. Jedna osoba mówi.
Wójt - Jeżeli jest taka wola no możemy wynająć jakiś czy też szukać jakiegoś miejsca. Zakład Gospodarki Komunalnej ma tak na dobrą sprawę, ale to kwestia przewożenia byłaby czyli gdzieś, gdzie są te garaże.
Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę żeby zajmować głos pojedynczo. Dobrze? Dlatego, że robi nam się hałas i potem będzie problem z odczytywaniem protokołu.
Wójt – No te tuleje już tu są, znaczy wszystko jest. Dobrze. Zainteresuję się sprawą. Postaram się żeby one po prostu nie niszczały krótko mówiąc.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Według kolejności Pan Jacek Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – Bo główną moją intencją było, taka po prostu żeby zabezpieczyć. Jest dużo osób, które no wszystko mogą ukraść i żeby to już nie było ukradzione.
Przewodnicząca Rady – Wszystko się przyda. Dziękuję Pani Janka Różycka.
Radna p. Janina Różycka – Ja chciałam spytać o lampę. Oświetlenie na ulicy Szkolnej. Czy to się da w tym roku zrobić?
Wójt – Tą lampę z funduszu sołeckiego. Trwa, tak jak mówiłem tutaj w pracach jakie wykonujemy trwa projekt. Wykonanie projektu wszystkich punktów świetlnych, wszystkich lamp na terenie, jakie zostały zaplanowane w tym roku. No i ten projekt po prostu uzgodnienia różnego rodzaju i tak dalej trwają na tyle długo, że nie mamy jeszcze gotowego tego projektu. Natomiast jeśli chodzi o realizację tego projektu nie jestem w 100 % pewien, w zeszłym roku robiliśmy to w grudniu udało się. W tym roku być może też uda się w grudniu to zrobić ale nie wszystkie rzeczy od nas zależą.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję.
Wójt – Przed świętami akurat tam w Sierosławiu zaświeciły krótko chyba. Tak, że ten proces jest bardzo długi jeśli chodzi o projektowanie, o wszelkiego rodzaju uzgadniania z energetyką no są ciężkie sprawy, prawda.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. W kolejności Pan Krüger.
Radny p. Jerzy Krüger – Ja mam pytanie techniczne. Jest 7 mikrofonów, 14 radnych. Jeden mikrofon przypada na dwie osoby. A obserwując aktywność radnych na końcu stołu on jest ciągle przeginany w prawo lewo i nie wiem ile on tych przegięć wytrzyma. Tak, że na przyszłość nie wiem, czy jest możliwość dołożenia jednego mikrofonu.
Przewodnicząca Rady – To znaczy ja mam inną możliwość.
Wójt – Może układ radnych się zmieni i nie ten będzie używamy. Tak ale musimy wziąć to pod uwagę.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. W kolejności Pani Ewa Kempińska.
Pani Ewa Kempińska – Ja jeszcze mam takie pytanie bo chodzi o to, że pewien kierowca przed Urzędem Gminy stał i takie coś zauważył, że po prostu nasze tablice na budynku Urzędu Gminy są zarośnięte przez jakieś drzewa, które tu rosną. Żeby to albo odsłonić albo wyżej powiesić te tablice bo faktycznie na zewnątrz dla obcych ludzi nie widać, że to jest Urząd Gminy. My z przyzwyczajenia wchodzimy jak do siebie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Wójt.
Wójt – Tak oczywiście sprawdzę. Wytnę w pień.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Może z sołtysów ktoś? Proszę Pani Grażyna Sośnicka.
Pani Grażyna Sośnicka Sekretarz Gminy – Ja chciałabym skorzystać z okazji, że Państwo sołtysi są u nas i podziękować za wywieszanie obwieszczeń urzędowych, które ostatnio dosyć często do Państwa przysyła. Będzie ich jeszcze trochę więcej, więc już z góry dziękuję za tą fatygę ale też mam drugą sprawę mniej przyjemną bo z miejscowości Biechówko miałam interwencję niejedną i wysyłamy czasami do Państwa sołtysów kurendy. Mam serdeczną prośbę, żeby te kurendy były jakby przesyłane do wsi i kilka zawsze egzemplarzy, one są zawsze wysyłane i one nie docierają do niektórych mieszkańców i z tego powodu są interwencje i już mi tu Pan groził, że naskarży na mnie, że nie mam wpływu na sołtysów. I chciałam spytać przy tej okazji Panie sołtysie z Biechówka czy dotarła do Pana kurenda dotycząca spalania odpadów w piecach domowych? I czy to ruszyło?
Sołtys sołectwa Biechówko p. Wojciech Kruczyński – Dostałem. I dość, że zostały rozwieszone to jeszcze dostarczone.
Pani Grażyna Sośnicka – To bym bardzo prosiła. Bo już było kiedyś jest potwierdzenie pocztowe ale nie były nie poszły w teren i tu mam co drugi dzień Pana i dlatego nie tylko w tej sprawie ale też w innych serdecznie prosiłabym w przyszłości.
Pan Wojciech Kruczyński - …
Pani Grażyna Sośnicka - To trzeba jeżeli Pan wie kto to jest, to trzeba osobiście iść i dać podpisać i niech wróci to do urzędu bo naprawdę jest... To bym prosiła. Bo jest nieprzyjemna wtedy sprawa. I dlatego przy tej okazji prosiłabym jeżeli są kurendy nie są one często ale żeby one szły w obieg i wracały w miarę możliwości do urzędu żebyśmy mieli po prostu dokumenty potwierdzające, że mieszkańcy się z tym zapoznali. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę kto jeszcze? Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja mogę tylko potwierdzić te słowa sołtysa wypowiedziane wcześniej. Rzeczywiście ogłoszenia są wywieszone i wszelkie kurendy do mnie docierają. Jestem mieszkańcem tego sołectwa. Dziękuje.
Przewodnicząca Rady – Kto jeszcze? Pani Janka Różycka proszę bardzo.
Radna p. Janina Różycka – Ja już kiedyś mówiłam na Komisji. Chodzi mi o ten znak drogowy przed progiem zwalniającym na ulicy Okrężnej na wysokości kto wie, to Pana Kęsika z jednej strony, ten znak był przewrócony a w tej chwili wcale go nie ma już tam nawet w krzakach.
Przewodnicząca Rady – Znaczy mogę to potwierdzić, bo wczoraj przejeżdżałam i chciałam zwrócić uwagę, gdzie ten znak leży. I przejeżdżałam i się okazało, że tego znaku już nie ma.
Radna p. Janina Różycka – Już nie leży ale stać też nie stoi.
Wójt – No właśnie.
Radna p. Janina Różycka – To ja już nie wiem, czy został do naprawy wzięty czy też.
Wójt – Mogę odpowiedzieć?
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.
Wójt – Tak faktycznie on leżał i pracownik Gospodarki Komunalnej podjechał na miejsce i stwierdził, że leży ale już bez słupa. Czyli słup został komuś był potrzebny być może natomiast został sam znak. W tej chwili jest ten znak w Zakładzie Gospodarki domontują do niego słup i zostanie zamontowany, no w najbliższym czasie. Nie chciałbym tu mówić, że jutro, pojutrze. W najbliższym, czasie będzie stał na swoim miejscu.
Przewodnicząca Rady – Dziękujemy. Proszę Pan Radny Krüger.
Radny p. Jerzy Krüger – Otrzymałem sygnał od mieszkańców, że mostek w Leosi jest w złym stanie technicznym. Przypomniało mi się to teraz i składam wniosek o zajęcie się tą sprawą, żeby nie było nieszczęśliwego wypadku, że ktoś wpadnie do rzeki a mostek jest na terenie naszej gminy.
Wójt – Tak. Ta sprawa była już wcześniej zgłaszana przez Pana radnego Michała Pamulaka.
Przewodnicząca Rady – Na Komisji.
Wójt – Dokładnie. I wysłany został tam też pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, który na miejscu stwierdził faktycznie, że kilka desek jest do wymiany i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej stwierdził, że tej wymiany dokona. Być może już jest zrobiona. Nie wiem. Bo gdybym wcześniej tu miał takie pytanie mógłbym podpytać. Ale podejrzewam, że jeżeli podjął się tego, to wykona to w jak najszybszym, jak najbliższym czasie.
Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Proszę bardzo Pan Michalczyk. Proszę bardzo.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Ja bym chciał wszystkim podziękować. Właściwie złożyć takie no kondolencje właściwie, takie żebyście nie powymierali tylko żebyście na drugi rok się spotkali tak samo jak teraz. Przynajmniej w takiej grupie. Ale nie o tym chciałbym mówić. Dziękuję Wam za tą moją drogę nieszczęsną ale chciałbym jeszcze nadmienić może Rada będzie taka sama, może trochę lekko zmieniona ale pewnie będzie. Z tego mojego funduszu sołeckiego, to ja tej drogi nie zdążę chyba za swojego życia zrobić tak, że chciałbym żebyście może o tym pomyśleli o tym jak to zrobić bo mnie już nie chodzi nawet o tą drogę tylko chodzi o bezpieczeństwo tych dzieciaków, którzy tam mieszkają bo ta droga zrobiła się właściwie trasą kładów i motokrosowych motocykli. Powiem wam, że jest to no nagminne. Tam sobie nikt z tym nie może poradzić a ja w ogóle, bo chciałem postawić takie pasy tych sierżantów takich gdzieś leżących ale to musi być zgoda chyba gminy nie wiem kogo, żeby to tak można było coś zrobić. Ale ja myślę jakby to była droga asfaltowa to oni by nie mieli po czym jeździć bo po asfalcie by już nie jeździli. Tak sobie myślę. Dlatego trzeba pomyśleć.
Wójt – Trzeba zapytać w Dólsku, czy przestali jeździć, czy dopiero teraz jeżdżą.
Pan Wiesław Michalczyk – Nie wiem. Ale to ja będę później pytał. Tak, że jeszcze raz serdeczne dzięki. Na ręce Wójta składam podziękowania dla wszystkich pracowników Gminy, przynajmniej od sołtysa z Małego Dólska. Nie wiem jak reszta. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – To znaczy ja tak chciałam poczekać na koniec, ale jak już zaczęły się te podziękowania to nikomu nie jest nowością, że ja dalej nie kandyduję i właśnie chciałam też skorzystać z tej okazji i wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu, Państwu radnym, Państwu sołtysom za miłą współpracę. Było to dla mnie tak licząc w ciągłości 8 wspaniałych długich lat. Były one dla mnie nowym doświadczeniem i poznaniem szeregu wspaniałych ludzi, których na pewno bym nie poznała nie będąc radną tak, że myślę również, że szczególne podziękowania należą się Pani Bożenie. To znaczy pracowało mi się z wszystkimi super ale jakby zawsze dbała o to, nie pozwoliła mi o niczym zapomnieć, o czym powinnam pamiętać tak, że myślę, że należą jej się również jeszcze szczególne podziękowania. I jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i tym co będą dalej kandydować życzę dalej powodzenia. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze do tego punktu wolne wnioski i zapytania jakieś głosy?


Ad. 18.


Przewodnicząca Rady - Jeżeli nie to przechodzimy do kolejnego punktu są to - Sprawy bieżące Rady Gminy. Szanowni Państwo dobiegła końca V kadencja Rady Gminy w Drzycimiu. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim za zaangażowanie, trud i pracę oraz czas poświęcony na rzecz naszej gminy i społeczności lokalnej. Dziękuję za cenne uwagi, zgłaszane problemy, zauważanie braków i niedociągnięć, za wszystko co miało wpływ na poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców gminy i znalazło pozytywny odbiór społeczny. Dziękując za czynne uczestnictwo w Komisjach i sesjach Rady Gminy, za udział w spotkaniach z mieszkańcami sołectw. Dzięki Państwa pozytywnym opiniom do większości uchwał, Wójt Gminy Drzycim mógł podejmować decyzje wpływające na poprawę wizerunku naszej gminy. Być może nie nastąpiło to gdyby nie pilotowanie inwestycji i współpraca z Radą Powiatu poprzez dwóch przedstawicieli naszej gminy, których mieliśmy w Radzie Powiatu. Dziękujemy dziś im za współpracę. W obecnej kadencji sprzyjającym atutem podejmowania decyzji inwestycyjnych stał się dogodny czas na pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Radzie Gminy, choć w wielu kwestiach podzielonej, przyświecał jeden cel dobro gminy i jej mieszkańców. Ich odmienne zdania i poglądy będą integralną częścią łączącą pomysły nowych radnych dla dobra gminy i mieszkańców. Dziękujemy wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom w nich zatrudnionym za 4 letnią współpracę i pomoc. Przepraszamy, jeżeli byliśmy uciążliwi w wykonywaniu waszej pracy ale chcieliśmy naszą wykonywać jak najlepiej. Podziękowania za współpracę również dyrektorom: Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, Publicznego Gimnazjum w Gródku oraz gronu pedagogicznemu tych placówek. Dyrektorowi Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, Kierownikowi Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, organizacjom pozarządowym, członkom Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim działaczom społecznym, których może tutaj nie wymieniłam. Bez ich wsparcia i pomocy nie udałaby się organizacja wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gminy. Chciałabym, abyśmy jeszcze minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy odeszli z grona żyjących. Brakuje tutaj wśród nas dziś Pana Czechowskiego z Małego Dólska. Poproszę wszystkich o powstanie ( minuta ciszy ). Dziękuję. Drodzy Państwo coś się zaczyna i coś kończy. My dziś dotarliśmy do końca kadencji. Dziękuję Paniom, które były zawsze z nami. Pani Bożena, która świadczyła usługi obsługując Radę Gminy. Pani Grażynie, która musiała nas znosić czasami nasze humory. Pani Sabinie, która służyła dobrą radą w sprawach finansowych. Pani Marii Majewskiej, która jest z nami w sprawach infrastruktury. Pani Ludce, której akurat w tej chwili nie ma. Kierownikom naszych jednostek organizacyjnych. Chciałabym rozdać Państwu takie pamiątkowe podziękowania. Odczytam treść jednego z tych podziękowań, bo wszystkie są takie same. Nastąpiło odczytanie treści jednego z podziękowań a następnie wręczenie ich wszystkim radnym.


Wójt – To może jeśli chodzi o radnych jest tu jeszcze osoba Pani radnej, której tylko ja się podpisałem osobiście tutaj pod tym - Pani Elżbiecie Babińskiej – nastąpiło odczytanie i wręczenie podziękowania.


Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Skoro Pan Wójt mnie wyprzedził, to ja postaram się zrobić to odwrotnie, odwrotną pocztą. nastąpiło odczytanie i wręczenie podziękowania Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady - Sołtysom kadencja się jeszcze nie kończy tak jak nam, sołtysi będą jeszcze funkcjonowali do końca tego roku.
Wójt – Nawet dłużej.
Przewodnicząca Rady – A być może i dłużej, ale serdecznie dziękujemy za współpracę.
Nastąpiło wręczenie podziękowań sołtysom.


Przewodnicząca Rady – Są jeszcze podziękowania dla naszych Radnych Powiatowych, dla Pana Szczepana Nowakowskiego i dla Pana Tadeusza Gajewskiego. Też zostaną u Pani Bożeny do rozdania. Jeszcze chwila. Chciałabym podziękować osobom, które nie otrzymały podziękowań ale towarzyszyły nam przez całe 4 lata kadencji. Dziękuję bardzo Pani Grażynie. Dziękuję Pani Sabinie. Dziękuję Pani Bożenie. Dziękuję Pani Marii. Jeden kwiatek zostanie dla Pani Ludki ponieważ uciekła już. I tym miłym akcentem chciałabym podziękować jeszcze raz wszystkim za minione 4 lata kadencji. Jeżeli ktoś chciałby od siebie jeszcze coś dodać, to bardzo proszę. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim pracownikom, dziękuję wszystkim radnym za wszelkie uczestnictwa, za bytność z mieszkańcami, za przekazywanie ich wszelkich problemów. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos to bardzo proszę. Jeżeli nie, to dziękuję wszystkim za przybycie na tę ostatnią. Jednak jeden głos. Bardzo proszę Pan Kruczyński.
Pan Wojciech Kruczyński – Ja chciałbym podziękować w imieniu sołtysów wszystkim pracownikom gminy, radnym i przede wszystkim Wójtowi za te 4 lata wspaniałej współpracy.


Ad. 19.

Przewodnicząca Rady – Zamykam wobec tego obrady ostatniej, XXXVIII sesji Rady Gminy dziękując wszystkim za przybycie i życząc szczęśliwego powrotu do domu.


Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (26 listopada 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (26 listopada 2010, 13:37:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1521