Protokół z przebiegu XXXVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 7 października 2010 roku


                                   PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2010


           sporządzony na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku.


                    z przebiegu XXXVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                       odbytej w dniu 7 października 2010 roku


otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1930.


W sesji udział wzięło 15 radnych.


Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:


1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy,
4/ p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
5/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy,
6/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
sołtysi z terenu gminy.

Obradom przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Rady Gminy.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.


Zaplanowany porządek obrad:Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy.

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Składanie interpelacji.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek.

Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

Podjęcie uchwały w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości.”

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Drzycim.

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Odpowiedzi na interpelacje.

Sprawy bieżące Rady Gminy.

Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.


Przebieg obrad:


Ad. 1.


Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Powitała zgromadzonych radnych, Pana Wójta, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.
Ad. 2.


Przewodnicząca Rady stwierdziła, że: „Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12 radnych na skład ustawowy 15 wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.”
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni od początku obrad:

Radny p. Jacek Gawrych,

Radny p. Roman Piotrowski,

Radny p. Zygmunt Wycinek.


Ad. 3.


Uwaga: Do grona radnych dołączyli: radny p. Jacek Gawrych i radny p. Zygmunt Wycinek.


Pani Przewodnicząca stwierdziła, że do protokołu z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty 12 głosami przy dwóch wstrzymujących się.


Ad. 4.


Do zaplanowanego porządku obrad na XXXVII sesję Rady Gminy wniesiona została jedna propozycja. O zabranie głosu poprosił Pan Wójt zwracając się do Rady z wnioskiem o ujęcie do porządku obrad dodatkowego tematu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim ” pod pozycją nr 8 porządku obrad.
Wniesiony pod obrady dodatkowy temat został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Całość porządku obrad z uwzględnieniem wniesionej zmiany Rada również zaakceptowała jednogłośnie.


Porządek obrad po zmianach:Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy.

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Składanie interpelacji.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim.

Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.

Podjęcie uchwały w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości.”

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Drzycim.

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Odpowiedzi na interpelacje.

Sprawy bieżące Rady Gminy.

Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.


Uwaga: Do grona radnych dołączył radny p.Roman Piotrowski.
Ad. 5.


Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami.
I N F O R M A C J A
z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
od 19 sierpnia do 6 października 2010 r.
W okresie sprawozdawczym wydałem 20 zarządzeń. Cztery zarządzenia dotyczyły zadań z zakresu gospodarki komunalnej a ściślej powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego oraz dzierżawę komunalnego lokalu użytkowego. Na mocy dwóch zarządzeń powołałem komisje przetargowe do przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
1/ na „Remont i modernizację budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu,”
2/ na „Udzielenie Gminie Drzycim kredytu w wysokości 3 mln złotych.”
Kolejne zarządzenia dotyczyły gospodarki finansowej i tak: powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie Gminie Drzycim kredytu w wysokości 3 mln złotych,” wprowadzenia zmian do budżetu gminy, zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, założeń do projektu budżetu gminy na 2011 rok, opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy na 2011 rok, ustalenia zakładowego planu kont.
Dwa zarządzenia, wydane w dniu 23 września br. związane były z wyborami samorządowymi. Jedno z nich dotyczyło wyznaczenia na obszarze gminy Drzycim miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, natomiast drugie - upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania. Pozostałe zarządzenia dotyczyły następujących zagadnień: wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, uchylenia Zarządzenia Nr 75/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności Skarbnika Gminy Drzycim, ogłoszenia czwartego naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Drzycim, ustalenia wysokości dotacji w celu udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku, w trzecim naborze wniosków, ustalenia wysokości dotacji w celu udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku, w czwartym naborze wniosków.
Informacja
dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie
od 20 sierpnia do 6 października 2010 r.
Inwestycje

Budowa wielozadaniowych boisk sportowych – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie-Drzycim. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. W dniu 11 października nastąpi komisyjny odbiór robót.

Przebudowa drogi gminnej nr 03055C ( ul. Kwiatowa ) w miejscowości Gródek. Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Budowa boiska „ORLIK – 2010.” Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ul. Miodowa, Brzozowa i Szkolna – wykonanie projektu budowlanego. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 9 września 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – Biuro Inżynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek Bydgoszcz ul. Rekinowa 27/2.

Rozbudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Zadanie w trakcie realizacji.

Remont i modernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14 września została podpisana umowa z Wykonawcą – firma IZOBUD GARDEN Józef Karpiński z siedzibą w miejscowości Wiąg 107 86-100 Świecie. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowo-modernizacyjne pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 20. Zakres ważniejszych robót remontowo-modernizacyjnych obejmuje: roboty budowlane (przedmiot zamówienia obejmuje tylko roboty budowlane wewnątrz budynku) polegające na: demontażu niektórych elementów stolarki drzwiowej i okiennej, rozbiórce starych i wykonaniu nowych wybranych ścianek działowych, zamurowaniu niektórych otworów okiennych i drzwiowych, przebiciu otworu pod nowo projektowane wejście do Zakładu Opieki Zdrowotnej, poszerzeniu niektórych przejść i otworów drzwiowych do wymaganej szerokości minimum 90 cm, układaniu, naprawie lub uzupełnianiu ubytków w płytkach ceramicznych, wykonaniu gładzi gipsowych,malowaniu gładzi gipsowych. Roboty sanitarne polegają na: demontażu, remoncie i montażu wybranych elementów wyposażenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej. Roboty elektryczne polegające na: demontażu i montażu wybranych elementów wyposażenia elektrycznego, demontażu i remoncie części instalacji elektrycznej, remoncie części instalacji telefonicznej.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu – dokumentacja. Prace rozpoczęto od wytyczenia granic istniejącej drogi. Wykonanie zlecono firmie „TRANSIT” Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ul. Paderewskiego 8B/1.

Przebudowa drogi nr 1226C Drzycim-Rowienica doku-mentacja budowlana. Rozpoczęto rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg związane z określeniem zasad partycypacji w kosztach przebudowy przedmiotowej drogi. Przystąpienie do prac związanych z porozumieniem musi być poprzedzone określeniem zakresu robót, który po weryfikacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu będzie stanowić przedmiot zamówienia do przetargu na wykonanie dokumentacji budowlanej.

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na odcinkach następujących dróg:
- w miejscowości Gródek ul. Wdecka – 4 punkty oświetleniowe, ul. Okrężna – 4 punkty oświetleniowe,
- w miejscowości Wery 2 punkty oświetleniowe na jednym słupie,
- w miejscowości Drzycim ul. Szkolna 2 punkty oświetleniowe na jednym słupie, ul. Osiedlowa do 10 punktów oświetleniowych.
Remonty

Remont budynku komunalnego w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 18. Zakres robót: demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestu wraz jego utylizacją, montaż nowego pokrycia dachowego – blachodachówka. Na dzień sprawozdania dokonano rozeznania cenowego. Wysłano zapytania o cenę do pięciu wykonawców. Na zapytanie odpowiedziało dwóch wykonawców.

Remont dróg gminnych w miejscowości Drzycim – ulice Piękna i Spokojna oraz remont drogi gminnej w miejscowości Gacki. Koszt zadania – 8.829,00 zł. Wykonano utwardzenie ulic Pięknej i Spokojnej gruzem z wyrównaniem i utwardzeniem. Wykonano wyrównanie drogi gminnej w miejscowości Gacki na odcinku od drogi powiatowej Drzycim-Świecie do skrzyżowania dróg gminnych za świetlicą. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

Przebudowa przepustu drogowego z rur PCV w miejscowości Dólsk. Koszt zadania: 1.483,13 zł. Wykonano przebudowę przepustu drogowego w pasie drogi gminnej nr 030504C polegającą na wymianie zniszczonych i niedrożnych rur przepustu oraz umocnieniu przejazdu. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

Naprawa nawierzchni drogi – ul. Polnej w Drzycimiu. Zakres prac: mechaniczne wykonanie koryta drogi, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 450m2. Wykonawca – Zakład Brukarski Adam Zieliński Miedzno 86-150 Osie. Wykonawca zgłosił zakończenie prac w dniu 5 października 2010 r. Trwają prace rozliczeniowe.
Zmiany w stanie mienia komunalnego: sprzedano działkę rolną o numerze ewidencyjnym nr 142/37 o powierzchni 0,0251 ha położoną w miejscowości Gródek. Nabywcą wymienionej nieruchomości są Joanna i Michał Sośniccy. Wartość sprzedaży 4.831,20 złotych.
Realizacja zamówień publicznych

W podanym okresie zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie gminie Drzycim kredytu w wysokości 3000000 złotych. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie gminie Drzycim kredytu długoterminowego (na okres 10 lat) w wysokości 3000000 złotych. Gmina przeznaczy kredyt na finansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:
- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek – 900000 złotych,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim-Jastrzębie – 600000 złotych,budowa boiska „Orlik-2012” – 600000,- złotych,
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno – 900000 złotych.
Dostępność kredytu: pierwsza transza w wysokości 900000 zł na dzień 15 września 2010 r., druga transza w wysokości 600000 zł na dzień 1 października 2010 r., trzecia transza w wysokości 1.500000 zł na dzień 31 października 2010 r. Spłata kredytu nastąpi w 40 kwartalnych równych ratach kapitałowych, każda w wysokości 75000 zł, z uwzględnieniem okresu karencji do 31 marca 2011 roku płatnych ostatniego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału. Postępowanie rozpoczęto dnia 19 lipca 2010 roku. Planowany termin wykonania zamówienia – do dnia 31 grudnia 2020 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 30 sierpnia 2010 r. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta wobec wobec czego postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa Brzozowa, Świerkowa, Szkolna. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową: wykonanie dróg szerokości 5,0 m z kostki betonowej wraz z podbudową, odwodnieniem powierzchniowym, zjazdami, wyrównaniem niezajętego pod nawierzchnię drogi pobocza, wykonanie chodnika w kolorze kostki betonowej innym niż nawierzchnia drogi przy ul. Szkolnej str. L, na odcinku przebudowanym (z ewentualną rozbiórką istniejącego, z początkiem od skrzyżowania z ul. Kościelną), wykonanie parkingu na ul. Szkolnej str. P w ilości stanowisk do uzgodnienia w zależności od pozostałej powierzchni w granicach działki. Dokumentację należy wykonać dla następujących odcinków dróg:
- ul. Szkolna od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie,
- ul. Brzozowa: cała długość ulicy (od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Miodową),
- ul. Miodowa: od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Świerkową włącznie,
- ul. Świerkowa: cała długość ulicy.
Postępowanie rozpoczęto dnia 17 sierpnia 2010 r. Termin wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2010 r. Otwarcie ofert odbyło się dnia 26 sierpnia 2010 r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Umowę podpisano dniu 9 września 2010 r. z Biurem Inżynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rekinowej 27/2. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia to 28.060,00 brutto.

W podanym okresie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: Udzielenie gminie Drzycim kredytu w wysokości 3000000 zł.
Gmina Drzycim wszczęła postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na udzielenie gminie kredytu w wysokości 3000000 zł, gdyż w przetargu nieograniczonym do wyznaczonego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Wobec czego spełnione zostały przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia w art.62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Środki kredytowe są niezbędne na sfinansowanie realizowanych inwestycji gminy. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gminie Drzycim kredytu długoterminowego (na okres 10 lat) w wysokości 3000000 zł. Gmina przeznaczy kredyt na finanso-wanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:
- przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek – 900000 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie – 600000 zł,
- budowa boiska „Orlik-2012” – 600000 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno – 900000 zł. Dostępność kredytu: pierwsza transza w wysokości 900000 zł – niezwłocznie po zawarciu umowy, druga transza w wysokości 600000 zł na dzień 1 października 2010 r., trzecia transza w wysokości 1500000 zł na dzień 29 października 2010 r. Spłata kredytu nastąpi w 40 kwartalnych równych ratach kapitałowych, każda w wysokości 75.000 zł, z uwzględnieniem okresu karencji do 31 marca 2011 roku, płatnych ostatniego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału.
Gmina zgodnie z wymogami ustawowymi zaprosiła do negocjacji 5 banków. Na zaproszenie odpowiedziało tylko Konsorcjum Banków prowadzone przez pełnomocnika SGB BS w Osiu ( Partner:Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, któremu przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 20 września 2010 r. Oferta złożona przez Konsorcjum Banków prowadzone przez SGB BS Osie spełnia wymagania określone w SIWZ, ponadto cena oferty tj. 919.486,39 zł brutto nie przewyższa wielkości środków, jakie zaplanowano na sfinansowanie zamówienia. Umowę z Wykonawcą SGB BS Osie – pełnomocnikiem Konsorcjum Banków podpisano w dniu 29 września 2010 roku.

W podanym okresie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: remont i modernizację budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowo- modernizacyjne pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu przy ul. Dworcowej 20. Postępowanie rozpoczęto dnia 20 sierpnia 2010 r. Planowany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 listopada 2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 6 września 2010 r. Do upływu terminu składania ofert, ofertę złożył tylko jeden Wykonawca – Firma Izobud Garden Józef Karpiński z siedzibą Wiąg 107, 86-100 Świecie. Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, ponadto cena oferty tj. 168.838,24 zł brutto nie przewyższa wielkości środków, jakie zaplanowano na sfinansowanie zamówienia. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 14 września 2010 r.

Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.
Ad. 6.


Interpelację złożył radny p. Zygmunt Wycinek – „Na XXXVI sesji Rady Gminy przedstawiłem sprawę nielegalnego funkcjonowania finansów Rady Sołeckiej w Sierosławiu w kontekście przepisów ustawy o samorządzie gminnym i uregulowań będących pochodnymi tejże ustawy, zawartych w Statucie Gminy Drzycim i w Statucie sołectwa Sierosław a wskazujących na organy uprawnione i obowiązane do dokonania kontroli, zwłaszcza w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach w działaniu jednostek pomocniczych. Po dyskusji odbiegającej w większej części od meritum zagadnień przeze mnie przedstawionych Rada Gminy zdecydowała o zaniechaniu prowadzenia jakichkolwiek czynności w tym przedmiocie. Następnie grupa radnych wystąpiła z zapytaniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię na temat prowadzenia finansów przez sołectwa. Otrzymano odpowiedź, z której cytuję konkluzję: „Posiadanie przez sołectwo wyodrębnionego rachunku bankowego stanowi naruszenie ustawy o samorządzie gminnym,” co jednoznacznie potwierdza słuszność stawianych wniosków w kwestii niezgodności prawnej omawianej sprawy. Domniemając, że Rada Gminy Drzycim V kadencji nie chce i nie będzie rozpatrywać problematyki finansów sołectwa Sierosław nie ponawiam o wszczęcie działań w tym kierunku. Jednakże wnioskuję do Pana Wójta o udostępnienie radnym w dniu dzisiejszym w trakcie punktu obrad „odpowiedzi na interpelacje” uwiarygodnionego przez niego dokumentu księgowego zawierającego tzw. historię konta, czyli rozrachunki pomiędzy Urzędem Gminy Drzycim a Radą Sołecką Sierosław od 2007 roku do chwili obecnej.”
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do kolejnego punktu obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek.”Poprosimy Panią Joannę Sawińską o przybliżenie tego tematu.
Pani Joanna Sawińska – „Jak wiemy trwa przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Gródek. W projekcie tej przebudowy jest mowa o przepompowni wód opadowych, której położenie właśnie zaplanowano na działce 156/1. Działka stanowi własność Parafii pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego” w Gródku. Powierzchnia przeznaczona na przepompownię to 16 m2. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Poproszę Panią Teresę Piotrowską o przedstawienie opinii Komisji ds. Rolnictwa.
Radna p. Teresa Piotrowska – Komisja nasza, na posiedzeniu w dniu 30 września, omawiany projekt zaakceptowała pozytywnie jednogłośnie.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Temat był omawiany, nie widzę chętnych do zabrania głosu, wobec tego odczytam uchwałę ( odczytanie treści uchwały ). Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały takiej treści?
Radny p. Zygmunt Wycinek – W kwestii formalnej Pani Przewodnicząca. Podjęcie uchwały powinno być poprzedzone dyskusją.
Przewodnicząca Rady – Pytałam. Nikt nie zajmował głosu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Była dyskusja? To jeszcze materiałów nie miałem, dopiero się dokopałem. W kwestii takiej, że nie ma tutaj ceny określonej w tejże uchwale. Powinna być cena.
Przewodnicząca Rady – Wracajmy do dyskusji. Otwieram jeszcze raz dyskusję.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zgodnie z przygotowywaniem projektów uchwał, uchwała powinna zwierać skutki finansowe, czyli w tym przypadku powinna również określać cenę, za jaką gmina nabędzie tą działkę. Tak stanowi Regulamin gminy Drzycim. Tak, że musimy się tego trzymać – przygotowywanie projektów uchwał.
Przewodnicząca Rady – Ma Pan rację Panie radny. Panie Wójcie, jakie są określone kwoty, jeżeli chodzi o nabycie tej działki?
Wójt – Żeby przystąpić do jakichkolwiek negocjacji z właścicielem chciałbym mieć najpierw zgodę Rady, że wyrazi zgodę na to. Trudno jest dzisiaj określić, jakie to będą kwoty. Pamiętacie Państwo, jak była kwestia boiska Orlik, gdzie było tych metrów do zakupu dość dużo i powiem, że wtedy różnica jednej złotówki na metrze kwadratowym, czy dwóch złotych stanowiła pewną różnicę. Natomiast przy działce, która ma 16 m2 kwoty, jakie ewentualnie można zapłacić za taki grunt będą i tak bardzo, że tak powiem niewielkie z racji tego, że niewielka działka. Poza tym trzeba by było zlecić, znaczy właściciel powinien zlecić operat szacunkowy, czy kosztorys? Może Pani Joanna mi pomoże.
Pani Joanna Sawińska – Nie musi.
Wójt – Nie musi, czyli tylko negocjacje. Tak więc ja nie kupię 16 metrów za kwotę, nie wiem jakąś bagatelną. Działki budowlane na terenie Gródka no mają jakąś cenę za m2 nie wiem 20 złotych może, czy może nawet 30 i gdyby nawet przyjąć tą górną stawkę 30 zł za te 16 metrów to i tak uważam, że nie są to pieniądze, które na dzisiaj nie powinny nam tutaj blokować umożliwienia zakupu. Ja tłumaczyłem na Komisji Rolnej w jakim celu my tą działkę kupujemy, dzisiaj mamy prawo użytkowania tej działki, mamy prawo posadowienia tych swoich urządzeń na tej działce ale chcąc mieć stuprocentową pewność, że zawsze i każdy obojętnie jaka Rada, jaki Wójt i jaka inna sytuacja, musi mieć gmina prawo do wejścia na tą działkę i dozorowania, konserwowania tychże urządzeń. Natomiast forma dzierżawy, czy forma wynajęcia, jaka jest dzisiaj nie daje nam do końca świata takiej możliwości. Tak więc działka 16 m2 uważam, że nie powinna tu w tej chwili stanowić jakby konkretnej kwoty. Będę negocjował jak najniższą oczywiście i podejrzewam, że nikt nie będzie nam robił w ten sposób, żeby sięgać jakichś wyżyn.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan radny Wycinek proszę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Uważam, że nie ma znaczenia, czy działka będzie kosztowała 100 zł czy 100 tysięcy zł. Otóż jeżeli mówi się, że projekt uchwały, uchwała później uchwalana przez Radę Gminy musi zawierać skutki finansowe, czyli wartość, czyli kwotę napisaną, to dywagacje na temat, jak będzie a jak może nie być tutaj, nie mają w tej chwili w ogóle znaczenia najmniejszego i nie mogą mieć miejsca. Uchwała musi określać skutki finansowe. Taka jest zasada. Nie możemy tej zasady łamać, bo dzisiaj odstąpimy przy 100 złotych za chwilę odstąpi następna Rada, powiedzą, że wolno było przy 10 tysiącach, czy 50 tysiącach. Chociaż można nie? Da się wolną rękę i niech ktoś robi, co chce. Tutaj nie ma znaczenia, ja się domyślam, że to nie będzie wielka kwota. Dla zasady. Prawo jest prawem. Nie łammy go bez przerwy. Jako Rada Gminy powinniśmy dawać przykład jak się to prawo powinno egzekwować, jak to się powinno w tej gminie, w tej chwili tworzyć a nie cały czas naginać.
Przewodnicząca Rady – Zanim udzielę głosu Panu Wójtowi przeczytam, co mówi § 14 Regulaminu Rady Gminy: „ Projekty uchwał powinny określać w szczególności tytuł uchwały, odstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.” Proszę Pan Wójt.
Wójt – Tak więc z treści tej, którą Pani przeczytała nie wynika jasno i wyraźnie, że ma być określona kwota, za którą tą działkę mamy kupić. Ja przyznam szczerze, że dawno nie czytałem tego regulaminu ale to, co zostało teraz przeczytane jasno stanowi o tym, że nie mamy takiego obowiązku. Jeżeli ktoś inaczej to rozumuje, to nie wiem? To mogę z nim ewentualnie rozmawiać. Natomiast, jeżeli Pan radny Wycinek chce się upierać dalej jakby przy swoim zdaniu, ja proponuję że możemy zapis do tej uchwały wprowadzić, że „do 30 złotych za m2 maksymalnie.” I to będzie już jakiś ogranicznik. Jeżeli Państwo radni się zgodzą na takie stwierdzenie, co oczywiście w jakiś sposób stawia nas, jako tego, który ma pertraktować w pozycji gorszej, bo ktoś, kto zna treść uchwały powie - możecie dać 30, dlaczego nie macie dać 30. A jeżeli ja powiem, że grunt ten w zasadzie od nas kiedyś Parafia kupiła i droga, którą budujemy jest dla wszystkich mieszkańców, nie chodzi nam tutaj o jakieś komercyjne użytkowanie tej działki tylko dla społeczeństwa. Ja sądzę, że tutaj nie będzie problemu żeby uzyskać minimalne kwoty, nazwijmy symboliczne za m2 tej działki.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardo. Jeszcze raz Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Znając wyrozumiałość osób duchownych, jeżeli chodzi o majątki, o kwestie finansowe tutaj, się domyślam, że ksiądz za symboliczną złotówkę nam to udostępni dlatego ten zapis – do 30 złotych – uważam byłby wystarczającym zapisem, gwarantującym jakąś wiedzę o tym za mniej więcej jaką kwotę przybliżoną, maksymalną chociaż będzie można tę działkę sprzedać. I to w tym momencie byłoby już określenie tych skutków finansowych, o których ja mówię i nie będę już się upierał przy źródle pokrycia bo to też powinno mieć miejsce tutaj w tej uchwale finansowania tegoż zakupu. Zakładamy, że z budżetu gminy Drzycim.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo jeszcze raz Pan Wójt.
Wójt – Środki, to są na tą inwestycję Panie radny. Jeżeli planuje się inwestycję, planuje się to za jaką kwotę poprzetargowo wyszło, ale oprócz tego są jeszcze rzeczy, które jeszcze wychodzą dodatkowo i to jest jakby ta około inwestycyjna. Tutaj poprawia mnie Pani Kierownik. Są takie pieniądze, które z tego właśnie można płacić. I jeszcze raz powtarzam. Regulamin nie stanowi żebyśmy wskazywali kwotę, za którą… To wszystko, bo chyba szkoda czasu.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ponieważ padła tutaj propozycja ze strony Pana Wójta żeby dopisać ewentualnie „do 30 złotych za m2” przy sprzedaży, kto z Państwa jest za tym żeby uzupełnić ewentualnie treść tej uchwały o zapis dotyczący kwoty sprzedaży za m2 działki? 11 osób za. Kto jest przeciw? Jedna osoba, a kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymały się. Wobec tego poproszę Panią Sekretarz o sformułowanie paragrafu dotyczącego tego zapisu.
Sekretarz Gminy – W § 1 uważam jako ust. 1. zostawić to, co jest a ust. 2. Ustala się stawkę zakupu za 1m2 gruntu w wysokości nie większej, jak 30 zł.
Przewodnicząca Rady – Ustala się stawkę zakupu za m2 gruntu nie wyższą niż 30 złotych?
Sekretarz Gminy – Tak by mogło być chyba.
Przewodnicząca Rady – Odczytam treść uchwały po dokonanych poprawkach. Będzie ona brzmiała tak: § 1 ust. 1 wyraża się zgodę na nabycie – to jest bez zmiany. Dodaje się ust. 2 Ustala się stawkę zakupu gruntu nie wyższą niż 30 złotych za m2. Paragraf 2 i 3 pozostają bez zmiany. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały takiej treści? 11 osób „za.” Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Trzy osoby wstrzymały się. Stwierdzam zatem, że uchwała została przez Radę podjęta jedenastoma głosami.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/219/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gródek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8.
Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem naszego porządku obrad jest temat wprowadzony. Jest to „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim.” Poproszę o zajęcie głosu Panią Marię Majewską.


Pani Maria Majewska – Proszę Państwa już na temat planu odnowy miejscowości dla Drzycimia rozmawialiśmy, ale okazało się, że dowiedzieliśmy się o tym na ostatnim spotkaniu, na ostatnim szkoleniu w sprawie planów składania wniosków z odnowy wsi, że wprowadzono do instrukcji i do planów odnowy miejscowości dodatkowy punkt, punkt 5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości w kolejności wynikających z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. W związku z tym, że to należało wprowadzać i przy tym jeszcze dokument musi być spójny i w tekście jednolitym, dlatego poprawiliśmy plan odnowy miejscowości o ten 5 punkt. Nie będzie już żadnych dodatkowych uchwał zmieniających tylko tamten plan. Tamte uchwały, które były podjęte tracą moc a plan o takiej treści, która teraz obowiązuje, wprowadzamy nową uchwałą. Nic się w tym planie nie zmienia tylko ten dodatkowy 5 punkt i on jest na końcu, tam tak troszeczkę przyciemniony jest, ponieważ ten plan jest na kolorowo i przy kserowaniu ostatni punkt to jest, 5 punkt ostatni na samym końcu. Bo widzę, że Państwo przewracają. I to jest naprawdę kilka słów, które trzeba było przepisać i dopisują to wszystkie gminy niestety.
Przewodnicząca Rady - Mam pytanie. Ten punkt 5, to chodzi o budowę zespołu boisk nazwy Orlik? Bo ja mam tak w dokumentacji.
Pani Maria Majewska – Nie, nie, nie. To jest już za.
Przewodnicząca Rady – Czyli za tą dużą ciemną plamą.
Pani Maria Majewska – Tak, tak, tak. Punkt 5 opis i charakterystyka obszarów. Po tym opisie planowanych zadań. Punkt 5 ostatni punkt i tam trzeba no niestety trzeba było takie uzasadnienie zrobić. Robią to wszyscy, wszystkie gminy, bo to jest kolejna zmiana, zresztą takie zmiany właściwie przy rozpisywaniu kolejnego naboru wniosków zawsze coś tam nowego wprowadzają i trzeba niestety to zmieniać.
Przewodnicząca Rady – Ponieważ no nie mieliśmy czasu zapoznać się z tym no nie wiem czy chcą Państwo powiedzmy 5 minut przerwy żeby zapoznać się z treścią tego planu czy będziemy omawiać.
Pani Maria Majewska – Bo cały jest. Nie absolutnie nic się nie zmieniło. Tylko doszedł 5 punkt ostatni 5 punkt.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję Pani bardzo. Czy są jakieś pytania do Pani Majewskiej?
Pani Maria Majewska – Może ja jeszcze podam strony. Dwudziesta strona zaczyna się takim. Jest bardzo ciemny no tak to przy kserowaniu wyszło.
Radna p. Aniceta Gubańska – W tej ciemnej plamie?
Pani Maria Majewska - W tej ciemnej plamie jest tytuł a treść, która dotyczy tego, tak no te parę zdań, które no niestety jest taki obowiązek, jeżeli nie będziemy mieli to nam odrzucą.
Przewodnicząca Rady – Pytam jeszcze raz. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie jeszcze może Pani Majewskiej? Czy możemy przejść do głosowania? Jeżeli nie ma pytań to odczytam treść uchwały ( odczytanie treści uchwały przed głosowaniem). Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały treści, którą przeczytałam? 15 osób „za,” a więc stwierdzam zatem, że uchwała została przez radnych podjęta jednogłośnie.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/220/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.
Przewodnicząca Rady – Punktem „8” dzisiejszego porządku obrad jest „Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.” Chciałabym tutaj udzielić głosu Pani Ludwice Rezmer. Poproszę.
Pani Ludwika Rezmer – Państwo o tej uchwale, o jej treści mówili już na ostatniej sesji 19 sierpnia była ona wtedy podjęta. Na skutek tak, jak w uzasadnieniu jest do obecnego projektu napisane. Otrzymałam telefon z od Pana Adamka z nadzoru Wojewody, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i musi zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na piśmie oczywiście nie mam tego wystąpienia, ponieważ Pan Adamek stwierdził, znaczy zapytał, czy może liczyć na to, że zostanie to poprawione na najbliższej sesji. W związku z tym odpowiedziałam, że no może liczyć raczej na to i dlatego dzisiaj ponownie ta sama uchwała staje na sesji, żeby ją podjąć jakby na nowo i stwierdzić w ostatnim paragrafie uchylenie uchwały podjętej 19 sierpnia, aby nie było, jakby dwóch uchwał w obrocie. No i to jest właściwie wszystko. Do treści merytorycznej uwag Pan Adamek nie wnosił. Stwierdził, że wszystko jest dobrze tylko chodziło o to żeby była ta uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym, jako akt prawa miejscowego. I to właściwie wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękujemy bardzo. Poproszę Pana Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii Komisji ds. Kultury, Oświaty i tak dalej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja nasza obradowała w dniu 4 października. Zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały. Jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie to odczytam treść uchwały i przejdę do głosowania ( odczytanie treści uchwały ). Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały o treści, którą odczytałam? Widzę wszystkie ręce w górze. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/221/2010 w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt „10” - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2009/2010 ( materiały stanowią załącznik nr 7 do protokołu ). Czy wszyscy Radni otrzymali materiały? Proszę Pani Różycka.
Radna p. Janina Różycka - Tu jest zły rok.
Przewodnicząca Rady – 2011. Tak słuszna uwaga.
Pani Sabina Majewska – Nie. To jest informacja za rok szkolny miniony.
Przewodnicząca Rady – Ach „za.” Tak, czyli za to, co było w minionym roku kalendarzowym, szkolnym. A być może się przejęzyczyłam. Czy wszyscy z Państwa otrzymali te materiały? Jeżeli są jakieś pytania to może jeszcze Pani Sabina chciałaby udzielić informacji wiążących?
Wójt – Nie ma dyskusji.
Przewodnicząca Rady – Czy wobec tego, czy życzą sobie Państwo, żebym odczytała te informacje, bo jest dosyć sporo? Kto z Państwa chciałby żeby zostały one odczytane? Kto jest przeciwny odczytaniu? Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu.
Ad. 11.


Przewodnicząca Rady – Jest to punkt „11” - Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. I tutaj poproszę Panią Sabinę Majewską o przedstawienie tego regulaminu.
Pani Sabina Majewska – Regulamin wynagradzania nauczycieli swego czasu, ostatni regulamin wynagradzania nauczycieli był przyjęty uchwałą w marcu 2009 roku. Po podjęciu tej uchwały w roku bieżącym otrzymaliśmy zalecenie Wojewody, żeby tą uchwałę regulamin wynagradzania nauczycieli podzielić na dwie uchwały. Regulamin wynagradzania nauczycieli i regulamin przydzielania, przyznawania nagród dla nauczycieli. To właśnie uczyniono i właśnie na obecnej sesji macie Państwo dwa projekty uchwał odnośnie regulaminu wynagradzania i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. One wcześniej stanowiły jeden regulamin wynagradzania nauczycieli. Wcześniej w regulaminie wynagradzania od § 10 rozpoczynały się nagrody dla nauczycieli. Projekty uchwał zostały uzgodnione przez związki, ze Związkami Zawodowymi no to tyle dziękuję. Czekam na pytania.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii komisji, która zajmowała się tym tematem.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli opiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tematem.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa chciałby zabrać głos proszę bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu to znaczy, że uchwała jest czytelna i przez wszystkich zaakceptowana pewnie. Czy mogę się czuć przez Państwa zwolniona, jeżeli chodzi o odczytanie tej uchwały ponieważ jest ona bardzo długa? Jeżeli tak to proszę przejdźmy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały przygotowanej na dzisiejszą, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli? 15 osób za. Stwierdzam zatem, że uchwała została przez wszystkich radnych przyjęta jednogłośnie.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/222/2010 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 12.

Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem jest punkt 12. Jest podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Ponownie proszę Panią Sabinę Majewską o zajęcie głosu.
Pani Sabina Majewska – Tryb przyznawania nagród dla nauczycieli wcześniej też był właśnie określony w regulaminie wynagradzania teraz stanowi odrębną uchwałę. Został zaopiniowany pozytywnie projekt tejże uchwały przez międzyszkolne organizacje związków zawodowych. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Poproszę Pana Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii Komisji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Również pozytywnie został zaopiniowany przez naszą Komisję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Kto chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych do dyskusji. W takim razie przejdę do głosowania. Czy mogę czuć się zwolniona również z czytania tej uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, która została przygotowana na dzisiejszy w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli? 15. Kolejny raz uchwała została przez Radnych podjęta jednogłośnie.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/223/2010 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt 13 - podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. Ponownie poproszę Panią Sabinę Majewską o zajęcie głosu.
Pani Sabina Majewska – Aktualnie Wójt jako organ prowadzący zatwierdza ... organizacje, organizacji pracy szkół w całości. Wcześniej zatwierdzał sprawy finansowe teraz także pedagogiczne. Odkąd ma takie uprawnienia należało właśnie utworzyć uchwałę w sprawie udzielania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono te stanowiska kierownicze. W przedstawionej Państwu uchwale znajdują się zapisy w § 1 ust. 1 i 2 zapisy, które odzwierciadlają stan faktyczny w naszych arkuszach organizacji szkół, czyli takie zniżki maja dyrektorzy w szkołach, które my prowadzimy. I tak 10 godzin zniżki ma dyrektor w Sierosławiu, 3 godziny ma dyrektor w Drzycimiu, 5 godzin ma dyrektor w Gródku a zastępca dyrektora w Drzycimiu ma 9 godzin, bo tylko w tej jednej szkole, w tym zespole szkół jest wicedyrektor. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii Komisji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Opinia naszej komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusje nad tematem.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie to ona jest dosyć krótka pozwolę sobie odczytać tą jedną uchwałę chociaż ( odczytanie treści uchwały ). Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały o treści, którą odczytałam? 15 osób „za.” Stwierdzam zatem, że uchwała została przez radnych podjęta jednogłośnie.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/224/2010 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 14.
Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt 14 podjęcie uchwały w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. I znowu poproszę Panią Sabinę Majewską o zajęcie głosu.
Pani Sabina Majewska – Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli funkcjonują w naszej Gminie od roku 1996. Do tej pory, do końca tego roku będą funkcjonowały na podstawie zarządzenia. Jednak to zarządzenie traci moc bo zmieniła się podstawa prawna. Wyjściową podstawą prawną do wydania zarządzenia było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Teraz to zarządzenie straciło moc, dlatego należy uchwałą, podjąć uchwałę w sprawie tych świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W tej chwili te zapisy, tej uchwały stanowią te same zapisy, które były w tym zarządzeniu wydane i to obowiązuje. Po uzgodnieniach ze Związkami Zawodowymi ta treść została zupełnie zmieniona, w ogóle zmieniona z tego względu, że wszystkie strony zainteresowane ta pomocą dla nauczycieli są zadowolone. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii Komisji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Opinia komisji jest pozytywna. Głosowano jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad tematem.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Kto chciałby zabrać głos? Nie widzę ponownie. W takim razie odczytam może treść ( odczytanie treści uchwały ). Kto jest za przyjęciem uchwały treści, którą przeczytałam? 15. Kolejny raz Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Czy może zrobimy taką krótką, pięciominutową przerwę? Po następnym? Dobrze.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/225/2010 w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 15.


Przewodnicząca Rady – Przejdźmy do kolejnego punktu. Jest to punkt „15” – „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości.” Poproszę znowu Panią Sabinę Majewską o zabranie głosu.
Pani Sabina Majewska – Jak pamiętacie Państwo w roku szkolnym minionym realizowaliśmy projekt „Dajmy szansę – wyrównanie szans edukacyjnych dla naszych uczniów.” Też realizowany z powiatem świeckim. Wiodącą placówką jest tutaj Gmina Świecie i w tej chwili rozszerza ten projekt o szkoły katolickie i Starostwo Świcie. Weszły, jak w poprzednim projekcie do tego projektu wszystkie gminy z naszego powiatu. Dzięki temu projektowi nasza gmina uzyskuje na ten rok szkolny, który się rozpoczął 130 tys. złotych. 24 grupy dwunastoosobowe będą miały zajęcia dodatkowe. Z naszej strony, czyli z budżetu gminy nie trzeba dołożyć do tego projektu ani jednej złotówki. Nowością w tym projekcie będzie to, że w gimnazjum będą dwie grupy językowe, będą zdawały egzamin zewnętrzny tzw. egzamin TELK. Jedna grupa z języka niemieckiego, druga z języka angielskiego. W roku minionym, gdzie był ten program też wprowadzony grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu zdawała taki egzamin i wszyscy uczniowie ten egzamin zdali. Jest to kurs 110 godz. Jednak bardzo dobrze przygotowujący do tego egzaminu. Egzamin jest międzynarodowy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Podlejskiego o przedstawienie opinii Komisji.
Radny p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Komisja zaopiniowała pozytywnie. Nie było tu żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Odczytam treść uchwały ( odczytanie ).
Dyskusja: W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za treścią uchwały, którą przeczytałam przed chwilą? 15, stwierdzam zatem, że kolejny raz Rada uchwałę podjęła jednogłośnie.
Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVII/226/2010 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości” stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Przerwa w obradach


Ad. 16.


Przewodnicząca Rady – Wznawiam obrady po przerwie. Kolejnym punktem jest punkt 16. Jest to „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Drzycim.” Poproszę o zajęcie głosu Panią Sabinę Majewską.
Pani Sabina Majewska – Projekt o kredycie na milion sto otrzymaliście Państwo w materiałach. Ja dla wyjaśnienia mogę odpowiedzieć na pytanie, jakie zadano mi na Komisji Budżetu. Na co te pieniążki z tego kredytu mają być przeznaczone. I tak. Na Orlik 34 tysiące, na boiska w Drzycimiu 450 tysięcy, na drogę powiatową Drzycim – Plewno 41 tysięcy, na remont świetlicy w Drzycimiu 290 tysięcy. Miałam plac zabaw i tablice interaktywne w szkole podstawowej ale podpisaliśmy już dzisiaj umowę na remont budynku komunalnego w Drzycimiu na ul. Dworcowej za 40 tysięcy i to nam daje tą kwotę. Dodatkowo 300 tysięcy pożyczka krótkoterminowa jest do spłacenia w Banku Spółdzielczym w Drzycimiu. Pożyczkę zaciągnięto na drogi osiedlowe w Drzycimiu.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Radny p. Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 4 października do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 2 głosy za, 1 przeciwny, 4 wstrzymujące.
Wójt – Czyli pozytywnie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Odczytam treść uchwały (odczytanie). Otwieram dyskusję nad treścią uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos?
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak jak na Komisji Budżetowej, tak dzisiaj podnoszę głos w sprawie uzasadnienia tej uchwały. Po pierwsze podejmując uchwałę budżetową na 2010 rok kwota deficytu nie wynosiła 6 920 tysięcy a 8 070 819 zł więc należałoby tutaj nanieść poprawkę. Po drugie nie Rada Gminy zaplanowała deficyt a Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały budżetowej. W związku z powyższym wnoszę o to żeby zmienić uzasadnienie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy Pani Sabina chciałaby się odnieść tutaj do kwoty deficytu?
Pani Sabina Majewska – Tak. Kwota deficytu jest kwotą aktualnego deficytu wprowadzanego uchwałą budżetową. Uchwała budżetowa faktycznie była z grudnia 2009 roku na rok 2020. To była pierwsza wyjściowa uchwała budżetowa na ten rok. Jednakże każda uchwała budżetowa zmieniana przez Państwa jest konsekwentna, konsekwentnie zmienia te zapisy wcześniejszej uchwały. I tak w czerwcu bodajże, zmieniliśmy deficyt. Zmniejszyliśmy ten deficyt z 8 milionów do prawie 7 milionów stąd ta kwota 6 920 819 zł. Co do drugiej sprawy, jaką podniósł Pan radny Podlejski pragnę wyjaśnić, że faktycznie Wójt przygotowuje uchwały, wszystkie uchwały jakie Państwo dostajecie tutaj do przegłosowania. Głosujecie na tak bądź nie, bądź wstrzymujecie się od głosu. Wójt przygotowuje projekt uchwały, ale Państwo podejmując uchwałę przyjmujecie tą uchwałę do realizacji. Także to jest uchwała Rady Gminy. Dziękuję.
Wójt – Nie Wójta.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – W takim razie i tak powinienem widzieć zapis, że po zmianie uchwały budżetowej naniesionej na ostatniej sesji ten deficyt wynosi i tu podać kwotę. Na pewno nie będzie on wynosił 6 920 819 zł, ponieważ jest to deficyt za półrocze. Należałoby ustalić właściwą kwotę deficytu.
Pani Sabina Majewska – Czy mogę?
Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę. Pani Sabina Majewska.
Pani Sabina Majewska – Od czerwca nie zmieniliśmy deficytu. Ten deficyt cały czas jest w tej wysokości. Ma Pan dalej w materiałach uchwałę budżetową, proszę odjąć od wydatków dochody i wyjdzie deficyt. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja proponowałabym, ponieważ przygotowałam tutaj sobie już taką zmianę tego jednego zdania: Rada Gminy Drzycim podejmując uchwałę budżetową na 2010 rok zaplanowała deficyt w wysokości właśnie takiej jaka tu jest wpisana. Zamieniłabym to zdanie na: Uchwała budżetowa na 201 rok przewiduje zgodnie z wcześniejszym projektem budżetu przygotowanym przez Wójta Gminy deficyt w wysokości, taki jak jest podany.
Wójt – Można?
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.
Wójt – Nie można powiedzieć, że projekt był, owszem przygotowany przeze mnie, ale uchwała była podjęta przez Radę Gminy i treść uchwały, która zakłada taki deficyt była uchwalona przez Radę Gminy. To, że projekt złożył Wójt jest to rzeczą oczywistą, bo tak to się ma. Natomiast radni biorą na siebie odpowiedzialność za uchwalenie takich właśnie uchwał, które są głosowane tutaj. Tak więc ja nie uchwalam uchwał. Ja nie stanowię prawa uchwałodawczego. Ja jestem organem wykonawczym. Ja wykonuję uchwały, które Rada Gminy zatwierdza do wykonania poprzez uchwalenie na sesjach. Tak więc nie może być różnicy.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. To zdanie, o którym mówiłam nie mówi o tym, że Rada nie podejmuje tej decyzji. Jest po prostu tylko zmienione, jest rozwinięte powiedziałabym. Czyli będzie brzmiało to znaczy daję taką propozycję. Nie wiem co Państwo o tym myślą, że uchwała budżetowa na 2010 rok przewiduje zgodnie z wcześniejszym projektem budżetu przygotowanym przez Wójta Gminy ten deficyt.
Wójt – Ale już uchwała o tym mówiła. Nie mówimy o projekcie tylko mówimy o uchwale, która została wówczas kiedyś tam uchwalona. To nie był projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady – Więc mówię uchwała. Ta uchwała. Zgodnie z wcześniejszym.
Wójt – Nie mówimy o projektach. Projekty nie są w obrocie prawnym. Jeżeli mówimy o uchwale to albo ona jest uchwałą albo projektem. Jeżeli mówimy o uchwale to uchwałę stanowi Rada Gminy. I tylko o czymś takim, czy na podstawie takiej uchwały można podejmować jakieś działania przeze mnie czyli przez organ wykonawczy.
Przewodnicząca Rady – Więc jest słowo uchwała.
Wójt – Uchwała ale nie projekt uchwały. Bo projekt.
Przewodnicząca Rady – Jest projektem budżetu.
Wójt – Ale dlaczego projekt? Rada Gminy przegłosowując to większością głosów zrobi z projektu uchwałę i w obrocie prawnym jest tylko uchwała a nie projekt dlatego nie można odnosić się do projektu uchwały tylko należy odnieść się do uchwały, którą Rada Gminy swego czasu uchwaliła.
Przewodnicząca Rady – No dobrze. Przemyślę to jeszcze. Proszę Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jest to tutaj w tym momencie gra słów i jeżeli mamy czytać to uzasadnienie, że Radni zaplanowali deficyt to, to słowo należy zamienić z zaplanowanym deficytem w kwocie. I na pewno radni oczywiście podejmują uchwałę z zaplanowanym deficytem w wysokości.
Pani Sabina Majewska – Mogę na to odpowiedzieć?
Przewodnicząca Rady – Tak proszę.
Pani Sabina Majewska – Czyli to miałoby brzmienie od tego akapitu. Zgodnie z zaplanowanym deficytem w uchwale budżetowej na rok 2010 w wysokości 6 920 819 zł. Tak? To Pan radny Podlejski miał na myśli?
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jeszcze coś takiego, aby zaznaczyć skąd się wzięła ta zmiana. Bo jeżeli ktoś śledzi nasze uchwały, w której projekt zakładał, że będzie 8 milionów 70 tysięcy a mam teraz 6 milionów 920 to zdanie powinno brzmieć w sposób następujący: Rada Gminy Drzycim podejmując uchwałę budżetową na 2010 rok zaplanowała deficyt w wysokości, który po zmianach naniesionych w trakcie trwania roku budżetowego wynosi i tutaj podać tą kwotę.
Wójt – Można?
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Wójt.
Wójt – Czy to w jakiś sposób zmienia treść? To znaczy jeżeli deficyt budżetowy jest w takiej kwocie, którą dzisiaj tu przedstawiamy to czy to w jakiś sposób zmienia sytuację? Pytanie do Pana radnego Podlejskiego.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jest to dla mnie istotne ponieważ w tym momencie wskazuję na to, jak podejmowana jest uchwała i wolą na przykład moją jest tego to żeby zmienić uzasadnienie. Jeżeli się przychylą do mojego głosu inni radni to znaczy, że mam słuszność, jeżeli nie no to przychylą się do Pańskiego projektu. Zresztą podpisuje się tutaj pod słowami Pani Przewodnicząca Rady i ona decyduje o tym czy będzie poddawała moją propozycję do głosowania czy nie.
Przewodnicząca Rady – Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Proszę Pan Krüger.
Radny p. Jerzy Krüger – Nie wiem dlaczego rodzi się tutaj taki pomysł żeby tutaj dzielić głos na czworo bo wydaje się, że zapis jest czytelny. Według mnie nie ma potrzeby zmieniania czegokolwiek bo tu są nazwane rzeczy po imieniu. Jeśli radni wyznaczają zadania, zlecają wykonanie zadań Wójtowi Gminy no to wiadomo, że na te cele muszą być pieniążki i jeśli mają być pożyczone bo brakuje no to, to pożyczamy i trzeba taką odpo-wiedzialność brać na siebie bo bierzemy taką odpowiedzialność na siebie jako radni i zapis, że został zaplanowany deficyt przez Radę Gminy nie jest bynajmniej dla mnie, jako radnego czymś umniejszającym, czy coś takiego. Po prostu jest faktem. Wydatki mamy jakie mamy i musimy je pokryć pieniążkami, których nie mamy. I taki zapis jest dokonany i uważam, że kombinowanie w zapisach, żeby jakby schować głowę w piasek, żeby któryś z wyborców nie powiedział, że to my radni powiedzmy pożyczamy pieniądze, żeby coś w tej gminie robić jest trochę nieuzasadnione. Tak, że proponuję, żeby nie ruszać zapisów bo ktoś kto pracował nad treścią uchwały, nad uzasadnieniem z pewnością miał czas, przemyślał i jest napisane tak jak to powinno być. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Wydaje mi się Panie radny, że jest ten zapis nieco obciążający Radę Gminy ponieważ no fakt, Rada podjęła taką decyzję ale na czyjś wniosek. Więc ktoś proponował, żeby doszło do takiego dużego deficytu a radni to po prostu zatwierdzili. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zająć głos? Proszę Pani Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja chciałabym, ale nie odnośnie uzasadnienia tylko punktu drugiego. Być może to było omawiane na komisji ale akurat w niej nie uczestniczę. Źródłem spłaty mają być dochody z tytułu wpłat podatku od nieruchomości i rolnego. I tu w związku z tym mam pytanie. Czy to jest wyliczone na obecne kwoty podatków, czy po prostu z założeniem, jakie są już konkretne koszta?
Radny p. Jacek Gawrych – Najpierw może odpowiem ja, jako Przewodniczący Komisji Budżetowej. No sprawa ta była poruszana na Komisji Budżetowej przez radnych. O ile dobrze pamiętam otrzymaliśmy odpowiedź, że jeszcze tematyki podatków nie otrzymaliśmy … .
Pani Sabina Majewska – Nie mamy jeszcze wytycznych. Nie znamy stawek górnych.
Radny p. Jacek Gawrych – Bo to jest jeszcze kwestia późniejsza.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ale ma to wystarczyć na pokrycie, więc było to liczone w jakiś sposób.
Przewodnicząca Rady – Proszę Pani Sabina Majewska.
Pani Sabina Majewska – Źródłem sfinansowania całego deficytu więc kredytów, pożyczek i obligacji bo takie jest źródło sfinansowania deficytu prawie 7 milionowego zawsze dla samorządów są tylko podatki lokalne - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. I pod tym względem sprawdzono nam uchwałę budżetową grudniową, gdzie ten deficyt był o milion wyższy i takie też było wskazanie jej źródła pokrycia dochodu tego przychodu. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Pani Pani Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – To odnośnie tego mi wystarczy. Wystarczy mi tych informacji.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan radny Wycinek w kolejności.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałem tylko potwierdzić, że ten zapis faktycznie jest tak odnośnie kredytu, jaki tylko i wyłącznie może być wskazanie tego źródła pokrycia. Natomiast odnośnie tego podatku od nieruchomości chcę przypomnieć wszystkim radnym, że w przyszłym roku wpływy z tego tytułu najprawdo-podobniej będą o 200 tysięcy złotych niższe z tytułu zamknięcia zakładu w Gródku, gdyż tej wielkości, jak się orientuję podatek roczny był odprowadzany z tego zakładu.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze takie pytanie. Jaki będzie realny, realna kwota w ciągu tych 10 lat kredytu? Czyli bierzemy milion sto tysięcy pożyczki przez te 10 lat ile trzeba będzie oddać?
Pani Sabina Majewska – Około 380 tysięcy.
Przewodnicząca Rady – Więcej tak?
Pani Sabina Majewska – Tak. Tu już liczę odsetki i prowizje, które wypłaci się w momencie wypłaty tego kredytu.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Dziękuję bardzo. Kto był w kolejności? Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – W związku z powyższym chciałbym jeszcze powiedzieć, że podczas Komisji Budżetowej tematem rozmowy była pożyczka wcześniejsza ta długoterminowa w kwocie 3 miliony złotych i tu uzyskaliśmy informację, że koszt tej pożyczki będzie wynosił milion złotych dodatkowo. To również jest istotne do tego co mówiłem wcześniej, do tego uzasadnienia ponieważ osobą, która realizuje budżet jest Wójt no i Wójt decyduje o sposobie realizacji dlatego też ja cały czas będę wnosił o to, żeby ta propozycja, którą Pani Przewodnicząca zgłosiła również była poddana głosowaniu.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Pan Parczyk.
Radny p. Mirosław Parczyk – Zacznę może odnośnie zakładu w Gródku. Byłem jego pracownikiem i moim zdaniem dopóki BE&K nie sprzeda tego zakładu, dopóki nie pozbędzie się tych budynków, musi ten podatek po prostu uiszczać, płacić. Bo ona, jako firma istnieje, tylko zamknęła oddział.
Wójt – Proszę o głos.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Wójt.
Wójt – Ja rozumiem, że Pan radny Wycinek czarno widzi niektóre sprawy i czasami jest dobrze czarno widzieć ale ja uważam, że taki zakład jak zakład w Gródku, jeżeli BE&K zaprzestał produkcji to na pewno, z pewnością będzie chciał go odsprzedać i może jakaś inna firma będzie produkowała, tak więc spływy z tytułu podatku nie sądzę, żeby były o tyle niższe. Natomiast wpływy z podatków no niestety trzeba bardziej zagęścić do, gdzie ewentualnie jeszcze są jakieś możliwości ściągnięcia podatków, które może dotychczas jeszcze nie wszędzie są należycie płacone.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na wstępie do dyskusji Pani Majewska powiedziała, że kredyt będzie pokrywał zobowiązania dotyczące między innymi powstania placu zabaw w Drzycimiu jak i również zakupu tablic interaktywnych. Potem dowiadujemy się, że te zobowiązania zostały już pokryte i będą przeznaczone na remont budynku komunalnego. Chciałbym zapytać, z jakich środków pokryto zobowiązania, te o których tutaj wspomniałem wcześniej, czyli plac zabaw w Drzycimiu i zakup tablic interaktywnych?
Przewodnicząca Rady – Proszę Pani Sabina Majewska.
Pani Sabina Majewska – Jak Państwu powiedziałam plac zabaw i tablice interaktywne na Komisji Budżetowej, te zadania jeszcze nie zostały pokryte. Na plac zabaw mamy dofinansowanie 50% od Kuratora Kujawsko – Pomorskiego, natomiast na tablice interaktywne dla szkół mamy dofinansowanie 75% a my dajemy tylko 25 %. Te zadania jeszcze nie zostały zrealizowane bo tych tablic jeszcze nie ma i te tablice będą do końca grudnia. Natomiast też na Komisji Budżetowej wyjaśniłam Państwu, że to są zadania wybrane do wskazania płatności właśnie nie tym kredytem ale też zaznaczyłam Państwu, że są inne zadania, które są kontynuowane w tej chwili z naszego budżetu i te zadania będą sfinansowane z przychodów własnych czyli z podatków. Na przykład remont Gminnej Przychodni w Drzycimiu na kwotę 170 tysięcy, naprawa ul. Polnej w Drzycimiu na kwotę prawie 50 tysięcy, dokumentacja projektowa w Gródku na drogi za 28 tysięcy i od dzisiaj mamy podpisaną umowę prawie na 40 tysięcy na remont budynku komunalnego na ul. Dworcowej 18. Tak, że to po prostu wybiórczo podałam zadania żeby wyjść na kwotę milion sto. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja tutaj jeszcze a dream do Pana Wójta. Chodzi o to czarnowidzenie. Kwestia teraz płacenia podatków. Ja wiem do czego Pan pije, czy do kogo może. Ja Panu powiem wprost. Niech Pan sobie sprawdzi w wydziale podatkowym, czy kiedykolwiek na koniec roku bilansowego Spółdzielnia Usług Wielobranżowych nie uregulowała podatku z odsetkami co do grosza, co do złotówki może, bo tak się zaokrągla odsetki przy podatkach. To jest jedna rzecz. A teraz druga. Jeżeli chodzi o te kredyty. Wie Pan, doskonale można rządzić biorąc kredyty w wysokości 33 %. Niech ktoś z was kochani radni odważy się tak rządzić w domu. Chyba, że to nie będzie rządził swoim majątkiem tylko na cudzym. Wtedy pewnie tak się odważy. Jeżeli miałbym swoim tak zawiadywać, nie brałbym nigdy kredytu 33 % bo to jest obciążenie, którego dzisiaj sobie nikt nie wyobraża, bo nie czuje, ale ono będzie widoczne za 2 lata, za 3 wtedy tych radnych następnych tu będą bolały głowy i tego Wójta, czy następnego to będą mieli taki problem bo będą psioczyli tak jak mieszkańcy, że to czy tamto nie jest wykonane, dlatego, że będzie brakowało pieniędzy w budżecie. Pieniędzy będzie mniej a kosztów utrzymania obiektów i urządzeń więcej. I trzeba mieć tego świadomość plus bardzo wysokie odsetki kredytów. Wasza decyzja. I tak będzie jak zdecydujecie, ale inaczej w zasadzie nie możecie ponieważ przyjąwszy taki budżet na ten rok, powinniście mieć świadomość jakie z nim się wiążą obciążenia. Tak, że dzisiaj tutaj ta dyskusja w zasadzie przy tym punkcie zaciągania kredytu no nie powinna mieć miejsca, bo i tak ktoś go będzie musiał zaciągnąć. I tak ktoś będzie musiał te długi wszystkie spłacić. W lutym Państwo radni zdecydowaliście, 21 grudnia ubiegłego roku nie dzisiaj? Tak, że tego musicie mieć świadomość.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Trzeba wrócić do, chciałbym wrócić do początku ustalania budżetu, gdzie skreśliliśmy niektóre zadania i Pan Wójt żeśmy zdecydowali, że będą nowe, na które będą dotacje. Pan Wójt przedstawił sprawę również tak, że jest to jedyna szansa w tym roku ściągnięcia większych dotacji o znacznych pieniądzach żeby po prostu zrealizować. I w tym momencie głosując zwykły budżet na 2010 rok wyraziliśmy zgodę i poparcie, że mamy świadomość zaciągnięcia kredytów i mamy świadomość zadań, jakie mogą być wykonywane. Z mojej strony padło również pytanie do Pana Wójta na sesji, czy starczy pieniędzy na wypłaty? Odpowiedź była, że starczy, czyli po prostu wszystko funkcjonuje normalnie. Dziś patrząc na to, czy udzielić poparcia, czy zgody na zaciągnięcie kredytu milion sto jak gdyby będącym uzupełnieniem poprzednich decyzji, zadań i nakładów finansowych trzeba sobie zadać pytanie, jaki wymiar społeczny będzie miało to, że my jak gdyby zatrzymamy się w połowie drogi, bo część zadań, które są realizowane zostaną jak gdyby z góry już zawalone w terminach, w płatnościach i po prostu wykonawcy będą mieli też swoje podejście do tej sprawy. Druga sprawa jest taka, że jeżeli nie zaangażujemy się do poparcia o udzielenie tego kredytu musimy sobie powiedzieć otwarcie wyliczyć teraz jakie pieniądze tracimy po prostu z różnych dotacji i funduszy. Ja po prostu mówię o cyfrach bo skorzystałem sobie z tabelki i jak to po prostu wygląda w życiu. Plan finansowy inwestycji na 2010 rok i na ostatniej stronie czwartej, z tego skorzystałem, że mamy tak 6 939 625 zł, czyli cały plan inwestycyjny, swoich środków mamy 3 825 909 zł, czyli to z kredytem również bo to jest też kredyt, ale dotacji dostaniemy do tego w sumie z tych zadań, to wyliczyłem to jest dodałem tabelkę, z tabelki 4, 5, 6, 7, 8 i wyszło 3 113 716 zł, czyli te pieniądze przyjdą jak gdyby do nas. Mówiąc teraz „nie,” każdy niech sobie rozsądzi w jakiej sytuacji się stawia. Ja tu nikogo nie namawiam. Czy on nazywa ten budżet wyborczym, czy nie wyborczym, czy takim, czy takim, o tym mogliśmy sobie rozmawiać w grudniu a teraz musimy po prostu, jak gdyby dokańczać sprawę. I wyszło, że tych pieniędzy z dotacji dostaniemy 3 113 716 zł, czyli jest tych pieniędzy dużo. Gdybyśmy byli bogaci, a nie jesteśmy na pewno i liczmy skromnie zadania realizujemy z kredytu to jeżeli dostaliśmy 3 113 716 zł jeżeli od tego odejmujemy koszty kredytu to tak, czy tak jest tych dotacji w granicach 1 800 000 – 1 900 000 zł. Ja nie wiem tu nie będę o złotówkę wyliczał ale bo tu jest jedno zadanie na 2012 rok. I Państwo radni musicie sobie teraz Panie i Panowie powiedzieć, czy my dokańczamy te zadania i udzielamy po prostu zgody na zawarcie kredytu żeby zrealizować te zadania bo tak, czy tak, jeżeli przyjdzie nam tłumaczyć się po prostu na zebraniach sołeckich, bo to na pewno temat jest zawsze ciekawy pieniędzy, to każdy może zapisać tak żeśmy udzielili, żeśmy wzięli kredyt ale jeszcze przy tym dostaliśmy - 1 800 000 zł mamy zaoszczędzone. Jeżeli nie udzielimy poparcia, to musimy sobie powiedzieć jakie zadania już z wielu będą skreślone i z jakich pieniędzy już nie skorzystamy, bo już w następnym roku, następna Rada nie będzie miała takiego podejścia. To trzeba sobie powiedzieć. Następnej Radzie możemy powiedzieć wzięliśmy bo były szanse a następna Rada niech to dokończy, wyczyści. Będą mieli prawdopodobnie bo sytuacja finansowa jest różna ja nie mówię, że bo po prostu kto wie, jakie to są pieniądze, co to są kredyty i dopóki nie spłyną wszystkie dotacje to uważam, że naprawdę jest się po głowie mocno drapania żeby wszystkich zadowolić, bo tak to wygląda z życia. Jeżeli wpłyną dotacje będzie trochę większy odwet. I dlatego mówię następna Rada będzie miała do dokończenia. Będzie miała ostatni rok jak gdyby zaczęcia czegoś, bo to a reszta to będzie ręka do góry spłacamy. W budżecie jak przeczytacie są kwoty, jest z czego brać, bo Wójt zaciśnie pasa. To nie, że tam po prostu będzie się uśmiechał bo pieniądze nie lubią zabawy. Pieniądze muszą być wyliczone tyle i tyle przychodzi bank, przychodzi Rada, przychodzą wypłaty i to wszystko trzeba po prostu pogodzić. Dlatego mówię. Ja przedstawiam swoje stanowisko. Uważam, że jeżeli doszedłem do tego punktu, że mówiłem tak w grudniu, pytałem w lipcu czy w czerwcu czy starczy na wypłaty było zapewnienie, że tak, to po prostu jestem jak gdyby współodpowiedzialny za to też. Potem było to po prostu tak bywa, że w sposób demokratyczny te wydatki zostały zaakceptowane czy uchwalone przez nas, dlatego uważam, na pewno jest trudno dziś podejmować decyzję o następnym kredycie ale też jest to, że tych pieniędzy mimo kredytu skorzystaliśmy 1 900 000 zł. Kiedy będzie następna taka szansa nie wiem, czytając w gazetach, patrząc na dług publiczny państwa na pewno nie tak szybko. I każdy niech sobie tam w sumieniu powie czy to mu odpowiada. Czy się tym zgadza czy nie. Ja mogę mieć tam po prostu różne nastroje ale sobie to z liczb wyliczyłem. To ma być obsłużone i dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Wójt.
Wójt – Panie Radny Szymczak. Wiele wypowiedzi miał Pan w tej kadencji mądrych, ale to na pewno przemówi do wszystkich, którzy tutaj są. Rozsądek. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Pan Krüger.
Radny p. Jerzy Krüger – Oceniam również bardzo pozytywnie stanowisko Pana radnego Szymczaka. Podpisuję się jedną i drugą ręką pod stanowiskiem. Mimo wszystko ta obawa, że ktoś z radnych chciałby powiedzmy głosować przeciwko podjęciu uchwały jest póki co wydaje się nieuzasadniona, bo znając tych ludzi tutaj, którzy siedząc przy tym stole przez 4 lata mogę powiedzieć, że niektórzy są jacy są, nie będę komentował jacy, ale są odpowiedzialni, nie zachowają się jak kierowca, który zatankuje i odjedzie bez zapłacenia. Więc jeśli wyznaczyliśmy zdania, jest czas płacić trzeba płacić. Tak, że wnioskuję, żeby nie stawiać Pani Przewodniczącej w takiej sytuacji, że nie wie właściwie co poddać pod głosowanie. Proponuję, żeby poddać pod głosowanie treść, projekt uchwały, który jest przygotowany a te wszystkie zdania, które były wypowiedziane czyli pomysły, żeby zmienić zdanie na takie, siakie i inne będą dopiero wtedy rozpatrywane, jak Rada postanowi czy przyjąć projekt uchwały czy nie.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – … 450 tysięcy złotych przewidziane na stadion czy tam pełna nazwa budowa wielozadaniowych boisk sportowych. Ta firma, która tam buduje budynek socjalny kiedy tak realnie może to skończyć, czyli kiedy trzeba będzie im zapłacić? Bo w prawdzie termin jest chyba koniec października albo koniec listopada no ale to tak końca prac nie widać.
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Wójt.
Wójt – Panie radny Gawrych. My tu rozmawiamy na temat kredytu a nie w tej chwili inwestycji. Co prawda temat inwestycji był poruszany na komisji i tłumaczyłem w czym jest rzecz mogę to w tej chwili też powtórzyć ale myślę, że nie o to chodzi. Czy jest ta inwestycja ku ukończeniu, czy za dzień czy za dwa będzie ten termin do płacenia. Tak czy owak te pieniądze prędzej czy później będą potrzebne na zapłatę. I tu jakby nie w tym punkcie jest to pytanie. Myślę, że nie powinniśmy mieszać jakby tutaj tych spraw.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Dobrze bo jeżeli w tej samej kwestii do odniesienia. Pan Gawrych.
Radny p. Jacek Gawrych – To znaczy chodzi mi o to, że no skoro budowa tego budynku socjalnego przy stadionie no nie wygląda na to, żeby już była na ukończeniu no to równie dobrze te pieniądze można zapłacić później, kiedy rzeczywiście one będą potrzebne a to jest znaczna kwota 450 tysięcy złotych. Skoro nie są potrzebne już teraz no to równie dobrze można je wziąć z przyszłorocznego budżetu.
Przewodnicząca Rady – Proszę.
Wójt – Fizycznie tych pieniędzy więcej nie będzie. Przyszłoroczny budżet będzie projektowany, planowany. Tak czy owak to zadanie musi być zapłacone. Nie z dochodów właśnie a kredytów tak jak zostało to zaplanowane w tegorocznym budżecie. Kredyt ma być też częścią właśnie, jego część ma być również zapłatą za to zadanie.
Radny p. Jacek Gawrych – Chodzi mi o to, że jeśli nie jest to w tej chwili koniecznie potrzebne no to można jeszcze z tym troszkę poczekać. Dobrze, ale to we wolnych wnioskach. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja chciałam zapytać o te 40 tysięcy. To chodzi o budynek komunalny typowo od … .
Wójt – Tak.
Radna p. Teresa Piotrowska – Dobrze. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Głosy w dyskusji? Jeżeli nie, to padły tutaj dwa wnioski. Jeden wniosek Pana Podlejskiego o zmianę zapisu w uzasadnieniu i drugi wniosek Pana Krügera o nie zmienianie. Jako dalej idący będzie wniosek Pana Krügera żeby nie zmieniać. Wobec tego kto z Państwa jest za tym, żeby nie zmieniać uzasadnienia tylko pozostawić w takim brzmieniu jakie ono jest? Osiem osób. Kto jest przeciwny? 3 osoby. Kto się wstrzymał? 4. Stwierdzam zatem, że wniosek Pana Krügera został przez Radę zaopiniowany pozytywnie wobec tego uzasadnienie zostaje bez zmiany. Treść uchwały. Czy mogę przejść już do podjęcia uchwały, do głosowania? Treść uchwały już odczytałam wobec tego jest wszystkim znana ta treść. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały o treści, która już jest znana? 9 głosów za. Kto jest przeciwny? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 5. Stwierdzam zatem, że Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim została przez Radę podjęta większością głosów. Uchwała Nr XXXVII/227/2010 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad.17.
Przewodnicząca Rady – Punkt 17. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy na 2010 rok. Poproszę Panią Sabinę Majewską ponownie o zajęcie głosu.
Pani Sabina Majewska – Uchwałę budżetową dostaliście. Uchwałę o zmianie budżetu otrzymaliście Państwo w materiałach. Dzisiaj przed sesją członkowie komisji budżetowej tą uchwałę omawiali w zapisach jakie była jest dzisiaj przegłosowywana. Dołożyłam dzisiaj tylko załączniki od 4 do 8 one nie były gotowe jeszcze przed uchwałą budżetową a o nich jest mowa właśnie w tejże uchwale i też muszą stanowić aktualne wskazania budżetu dochodów i wydatków dlatego te załączniki są nam niezbędne. Jeżeli chodzi o jakieś pytania wszystkie zadania są omówione w uzasadnieniu. Jeżeli są pytania to czekam. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Może jeszcze w związku z tym, że nie wszystkie komisje omawiały ten budżet Pani Sabino co się zmieniło?
Pani Sabina Majewska – Nic. W uchwale budżetowej omawianej przez Komisję Budżetu były te same zapisy jakie macie Państwo dzisiaj.
Wójt – Tak. Ale oprócz komisji budżetowej są Radni, którzy nie byli zapoznani wcześniej.
Pani Sabina Majewska – I o to chodzi?
Przewodnicząca Rady – Tak.
Pani Sabina Majewska - Aha. Dobrze to przeczytam uzasadnienie odzwierciadla wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone do uchwały budżetowej podjętej 19 sierpnia tegoż roku ( odczytanie uzasadnienia do uchwały ).
Przewodnicząca Rady – Czy mogę przerwać? Może bardziej obrazowo, ponieważ sołtysi też słuchają a nie bardzo będą zorientowani jeżeli chodzi o działy.
Pani Sabina Majewska – Jest to pomoc społeczna płatności tylko i wyłącznie na składki zdrowotne. 500 zł to jest dotacja celowa, ją zmniejszono natomiast zwiększono o 1800 zł na zadania własne. Także w tym dziale jest ruch minus 500 i plus 1800 z tym, że to jest różnica dotacja celowa a zadania własne. Natomiast w planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian. W dziale 80101 w § 870 to są szkoły podstawowe zwiększono o 2800 zł dochody o kwotę ze sprzedaży złomu. W dziale 795 są to budynki komunalne, wszystko związane z budynkami komunalnymi zwiększono o kwotę 83,26 zł dochody o sprzedaż drewna. W dziale 80101 w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 350 zł uzyskaną z najmu pomieszczeń szkolnych to znaczy sklepiku w szkole podstawowej w Drzycimiu. Natomiast w dziale 921 jest to dział związany z kulturą zmniejszono o kwotę 100 000 tysięcy § 6298 przewidywano wpływ dotacji na rozbudowę budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu jednak, że nabór o środki finansowe z budżetu państwa w ramach PROWU ukończy się dopiero z dniem 31 października tegoż roku i dotację można będzie uzyskać najwcześniej w przyszłym roku budżetowym. W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian w dziale 600 są to drogi, 616 drogi gminne w § 6050 zmniejszono o kwotę 105 000 zł wartość zadania przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ul. Miodowa, Brzozowa, świerkowa, Szkolna ze względu na zbyt krótki okres od wykonania projektu do końca roku budżetowego. Pierwszy etap jego realizacji nie będzie możliwy do wykonania w roku bieżącym. Projekt mamy umowę z wykonawcą dostaniemy najpóźniej 15 grudnia. W dziale 700 zmniejszono § 6060 o kwotę 19 tysięcy są to budynki komunalne natomiast zwiększono § 4300 o kwotę 19 083, 26 zł. Niedobór planowanych środków na § 4300 spowodowany jest niespodziewanym wpływem wniosków na wykup nieruchomości komunalnych. W związku z czym zwiększyły się koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości, wyceny oraz dokumentacji geodezyjnej. Za te pieniądze przewidywane jest podział działki prowadzącej do miejscowości Mały Dólsk, podział działki nr 566 w Drzycimiu to jest na osiedlu, koszty przetargu i wyceny tych, że działek. W rozdziale 795 w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego po zebraniu wiejskim sołectwa Dólsk na wniosek sołtysa dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 700 zł. Zmniejszono § 4210, zwiększono § 4270. Nie wykorzystane środki z zakupu sprzętu kuchennego i kosiarki przeznaczono na remont posadzki w Świetlicy Wiejskiej. Zakupów już dokonano a remont będzie wykonywany po przeniesieniu tych pieniędzy. W dziale 801 czyli w szkołach zwiększono plan zakupów materiałów o kwotę 2800 zł dla szkoły w Drzycimiu, to są środki pozyskane ze sprzedaży złomu. Natomiast w gimnazjum dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 6000 zł. Zmniejszono paragraf inwestycyjny 6060, zwiększono wydatki rzeczowe 4210. Powodem zmiany planu wydatków jest awaria sprzętu komputerowego w Publicznym Gimnazjum w Gródku spowodowana prawdopodobnie przepięciem linii energetycznej. W wyniku awarii zostało uszkodzonych kilka komputerów wobec czego zrezygnowano z zakupu nowej kserokopiarki. W dziale 85215 czyli w Pomocy Społecznej zmniejszono § 3110 o kwotę 6000 zł. Środki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe nie zostaną wykorzystane. Mniej osób kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W rozdziale 85219 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 3100 zł. Środki zostaną wykorzystane na opłacenie transportu żywności przeznaczonej dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu. W dziale 85415 zwiększono § 3240 o kwotę 6 000 zł. Większa liczba uczniów niż zakładałam zakwalifikuje się do otrzymania stypendiów szkolnych. W dziale 921 w rozdziale 92109 zmniejszono o kwotę 100 000 zł § 6058 i o 125 000 zł § 6059. Zwiększono o kwotę 230 000 zł § 6050. Te paragrafy z 8, 9 dotyczą środków unijnych. A w związku z tym, że nie będzie tej dotacji 100 000 zł, tego dochodu w wysokości 100 000 zł musi powstać § 6050 w miejsce tego 58 i 59. W związku z brakiem możliwości pozyskania w roku bieżącym środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa Świetlicy Gminnej w Drzycimiu zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych. Zgodnie z regulaminem ubiegania się o środki w ramach PROW zadanie może być zrealizowane wcześniej z funduszy własnych Gminy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię do uchwały Pana Jacka Gawrycha. Opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Radny p. Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 4 października 2010 zaopiniowała pozytywnie zaproponowane zmiany w budżecie na 2010 rok. 4 głosy za, 3 wstrzymujące się.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę. Kto chciałby zabrać głos? Proszę Pan Wycinek.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na Komisji ds. Budżetu omawialiśmy sprawę funduszu sołeckiego sołectwa Krakówek. Chodzi o zmianę przeznaczenia. Na sugestię Pana Wójta, kwestia rozumienia dokumentów, opinii RIO i tak dalej nie będę tutaj opowiadał o tym wszystkim radnym. W każdym razie zażądał złożenia wniosku przez sołectwo o zmianie funduszu, bo została złożona tylko uchwała zebrania wiejskiego … trzyma się opinii RIO, pisze o wniosku chociaż to jest jedno i to samo, bo pierwsza uchwała została podjęta na zebraniu, które uchwalało fundusz sołecki poprzez zebranie wiejskie w roku poprzednim, tak jakie są zasady. Dobrze. Z tego co wiem taki wniosek został złożony a słyszę, że nie ma żadnej zmiany w budżecie, bo tylko i wyłącznie Rada Gminy jest władna takich zmian dokonać. Jeżeli takich zmian nie będzie najprawdopodobniej fundusz sołecki Krakówka przepadnie, ponieważ ze względów wszystkim wiadomych nie będzie dokonywana rozbudowa świetlicy w Krakówku, ponieważ nie ma studium zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który jest w trakcie opracowywania do tego dojdę, bo w tym budżecie są jeszcze następne mankamenty. W każdym bądź razie mieszkańcy Krakówka zdecydowali o innym przeznaczeniu tychże środków z funduszu sołeckiego w roku bieżącym. Wniosek taki został złożony i teraz mam pytanie. Dlaczego ten wniosek nie został ujęty w dniu dzisiejszym w trakcie owej sesji chociaż na Komisji Budżetowej była taka deklaracja strony Pana Wójta? Czyli to co mówiłem się sprawdza, to robienie pod górkę, czy to nie tak jest?
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Wójt.
Wójt – No złośliwość rzeczy martwych znowu dotyczy sołectwa Krakówek. Prosiłem o uzupełnienie tych dokumentów, ponieważ nie były faktycznie wszystkie złożone w odpowiedniej ilości i to co miało być. Czyli mowa jest o liście obecności między innymi i innych rzeczach, które należało złożyć. I tak, jak powiedziałem, że jeżeli wpłynie to w odpowiednim czasie, przedłożymy to na dzisiejszą sesję. Faktycznie wpłynęły dokumenty z Krakówka w ekspresowym tempie bodaj jednego dnia no i popełniono kolejne poważne błędy, które eliminują te dokumenty do ponownego zajęcia się sprawą przez Radę Gminy. Otóż. Dostarczono listę, dostarczono protokół z posiedzenia tego zebrania sołeckiego, który jest uchwalony. Zupełnie coś innego, co jest przedłożone we wniosku sołectwa podpisanego przez Pana Trzosa i przez Panią sekretarz, która została wyłoniona na tym zebraniu. Różnice są tak znaczące, że nie możemy podejść do tego tematu bez ponownego złożenia dokumentów prawidłowych, czy też nie wiem? Czy ktoś próbował oszukać mieszkańców Krakówka, co do tego, co zostało uchwalone na zebraniu a co do tego, co zostało złożone. Pani Kierownik czy mamy te dokumenty tu przy sobie? Żeby nie być gołosłownym chciałbym Państwu powiedzieć w czym są różnice. Otóż. Według uchwały zebrania wiejskiego mieszkańcy w protokole z zebrania napisali, że posadzka ma kosztować 3 tysiące, zadaszenie ma kosztować 900 zł, stoły i krzesła mają kosztować 3 020 zł natomiast według uchwały posadzka ma kosztować 2 500 zł, zadaszenie ma kosztować 600 zł, stoły i krzesła 2 999 zł inne wyposażenie 820 zł. Tak więc rozbieżności są na tyle poważne, że nie wiem kto się pomylił, czy też ktoś chce mieszkańców Krakówka w jakiś sposób wymanewrować, bo mieszkańcy nie przewidywali żeby były jakieś inne wyposażenia natomiast Pan Trzos, który się podpisał pod tym stwierdził, że jeszcze trzeba kupić inne wyposażenie. Dlatego tą sprawę po prostu trzeba wyjaśnić. Ale to nie w tej chwili, nie dzisiaj, nie w tym miejscu.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję Panu Wójtowi. Proszę Pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie trzeba być tutaj żadnym wielkim erudytą, żeby zrozumieć, że na zebraniu wiejskim określa się wydatki szacunkowo. Po rozpoznaniu ceny określonego sprzętu się go urealnia dlatego tutaj ta różnica nie powoduje według mnie żadnych konfliktów. Jeżeli chodzi o to, co uchwalono no bo te same przedmioty są, te same rzeczy tylko wartość jest inna rozumiem. Zresztą Pan sołtys być może, Pani Przewodnicząca pozwoli, przybliży nam temat bo ja nie jestem tak blisko tego, nie jestem członkiem Rady Sołeckiej i nie uczestniczę w tych zebraniach ani w redagowaniu tych tekstów. Jednakże chciałbym zwrócić, że to w jednym paragrafie wydatki o funduszach sołeckich, więc w czym tu jest problem?
Wójt – Właśnie, że paragrafy są inne, w związku z tym należy się odnieść dokładnie do tego co jest napisane. Ja nie wiem, czy Pan radny widział to czy nie widział, bo jeżeli tu jest napisane, że zebranie uchwaliło: posadzka za 3 tysiące, zadaszenie za 900 zł, stoły i krzesła w takiej kwocie to nie może być to zgodne z tym co jest napisane dalej czyli tutaj tak we wniosku, że 2500 zł, 600 zł, 2999,60 zł, 820,40 zł. I jeżeli Pan to traktuje, że to nie ma żadnego uchybienia to no ja w takim razie nie wiem, gdzie jest prawo według Pana.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski - Panie Wójcie był Pan zaproszony na zebranie sołeckie do Krakówka no i jako osoba zorientowana jak widać bardzo dobrze w funduszach sołeckich powinien być Pan na tym zebraniu ale brak dobrej woli kolejny raz, mimo obietnic składanych wcześniej spowodował, że nikt z urzędu tu nie potrafił tym ludziom wytłumaczyć dobrze, jeżeli była taka potrzeba, mieli pytania to należało służyć pomocą. Tak się nie stało i w dalszym ciągu podzielam tu zdanie Pana radnego Wycinka, że jest zupełny brak dobrej woli dla sołectwa Krakówek. Będziecie robić Państwo wszystko, żeby Ci ludzie nie skorzystali z funduszu sołeckiego. Jestem o tym święcie przekonany. Zostaje tylko jedna sesja i zobaczymy, czy da się wykorzystać te środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem, bo pogoda na to nie pozwoli. Za chwilę powiecie no tak my wam damy pieniądze po to żebyście zrobili coś czego nie można robić w danym okresie czasu. Więc takie jest moje zdanie, taka jest moja opinia, taka jest opinia społeczeństwa mieszkańców sołectwa Krakówek. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja jeszcze raz do Pani Przewodniczącej. Jeżeli Pani pozwoli to sołtys, bo mówię ja nie byłem przy redagowaniu tych tekstów, nie wiem z czego te różnice wynikają. Może Pan Sołtys nam coś przybliży.
Przewodnicząca Rady – Przychylam się do prośby Pana radnego Wycinka i poproszę Pana sołtysa o wyjaśnienie tej sprawy dotyczącej funduszu sołeckiego z miejscowości Krakówek. Proszę Pan Maliski. Może mikrofon. Jeszcze chwileczkę tak.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – Nie wiem dokładnie jak Pan Trzos to wypisał ale wypisał to uważam, że dobrze wypisał bo to co chcieliśmy kupić niestety. Zaraz, zaraz to jest coś tu nie gra. Nie no na zebraniu sołeckim była ustalona ta suma, która tutaj jest i innej sumy nie będzie. To jest całość.
Wójt – Która jest właściwa.
Pan Bronisław Maliski – I tu jest sprawa.
Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę Pan Wójt.
Wójt – Proszę Państwa tej sprawy nie załatwimy tutaj i w ten sposób. Tak czy owak zebranie sołeckie musi się odbyć jeszcze raz i jeszcze raz musi być uchwała ale już stanowiąca dokładnie co ma być. Bo ja nie wiem kto, gdzie, w jakim miejscu popełnił błąd, czy coś w tym rodzaju.
Pan Bronisław Maliski – Tak. Dobrze Panie Wójcie, to jeśli Pan przyjedzie to Pan się dowie dokładnie ale nie wiem jaka jest złośliwość Pana czy coś, że do nas nie przyjeżdżacie.
Wójt – Nie. W zasadzie nigdzie nie byłem oprócz Wer i Gacek.
Pan Bronisław Maliski – Nie. Dlaczego Pan nie przyjechał?
Wójt – Bo zebranie sołeckie dotyczące funduszu sołeckiego dotyczy mieszkańców. Ja nie jestem po to żeby wam sugerować co macie robić. I jeżeli w takiej formie zebrania się odbywają to moja obecność mogłaby tylko ewentualnie komplikować wam podejmowanie właściwych decyzji. Dziękuję.
Pan Bronisław Maliski – Teraz zaprosimy Pana i to może być już za 2, 3 dni zebranie.
Przewodnicząca Rady - Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa mam taką uchwałę z zebrania sołeckiego w Krakówku do wglądu otrzymałam ją i ona opiewa właśnie na te kwoty. Czyli na zebraniu sołeckim okazuje się, że uchwalono właśnie kwotę 2 500 zł, 600 zł, 2999, 60 zł i 820. Przypuszczam, że no jeżeli nastąpiła tutaj jakaś rozbieżność to no być może, że można liczyć na to, że ktoś pracownikom pomoże osobom na miejscu w Krakówku sformułować taką uchwałę, czy przygotować wnioski z funduszu sołeckiego. Bo skoro są rozbieżności nie wiem jak to się stało, że one zaistniały, jak to się stało, że do tego doszło ale uważam, że należałoby ludziom na miejscu pomóc.
Wójt – Można?
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.
Wójt – Ja uważam, że akurat sołectwo Krakówek ma tak wybitne osoby, które znają się na funduszu sołeckim, że no już lepszych osób nie znajdziemy nawet u nas w Urzędzie. Dlatego kwestie związane z dodawaniem, czy odejmowaniem prostych tam do stu czy do dwustu to ja myślę, że dziecko z przedszkola potrafi dodać. Według mnie jest to uchybienie dotyczące okłamania czy też wprowadzenia w błąd mieszkańców. Bo mieszkańcy uchwalili co innego natomiast dokument, który podpisał Pan Trzos zupełnie co innego przedstawia, dlatego tu zaszła poważna, poważne jakieś no nadużycie, że tak powiem.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Pan Wycinek w kolejności.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jakby na to nie patrzył bez względu jak ten wniosek jest sformułowany, wniosek nie jest podstawą tylko uchwała zebrania wiejskiego i to jest dokument, który wiążący, który można byłoby z powodzeniem tutaj w ramach zmian w budżecie przyjąć. Natomiast wniosek domyślam się, że był sporządzony po rozeznaniu cen. Wiadomo zebranie wiejskie odbywa się w określonym terminie i nikt nie zna jeszcze kosztów, czy powiedzmy cen towarów czy materiałów, które mają być kupowane tak jak krzesła czy stoliki. Wybiera się później najkorzystniejsze, poszukuje się. Podobny przypadek był w sołectwie Biechówko, jak się orientuję przy zakupie lady chłodniczej tak? Tak, że dlaczego jednym można, drugim nie, no ja nie rozumiem dlaczego. Bo tych tutaj obraźliwych sformułowań od Pana Wójta się co chwilę tyle słyszy, że naprawdę nie wiem czy to jest poziom Wójta z Drzycimia, czy nie powiem z jakiej gminy telewizyjnej. W każdym bądź razie można by się tutaj też kulturalnie odnosić to jest jedna rzecz. A druga uważam, że uchwała zebrania wiejskiego z powodzeniem mogłaby być w tym budżecie dzisiaj w ramach zmian w tym budżecie wprowadzona.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Krüger w kolejności.
Radny p. Jerzy Krüger – Przepraszam. Mamy 11 sołectw i przez te 4 lata siedzę tutaj wraz z Państwem przy tym stole to wydaje się, że tylko jedno sołectwo ma ciągle problemy i ciągle z tego powodu wynikają tutaj jakieś dyskusje, przetargi nie powiedzieć żeby kłótnie. 10 sołectw jakby nie istnieje. Nie wiem czy są nieaktywne, czy są na tyle dobrze współpracujące z osobą Wójta, że nie wytrząsają swoich problemów na tym terenie działalności Rady Gminy. Druga rzecz została udzielona odpowiedź dlaczego nie jest wprowadzone, nie jest wprowadzona zmiana do budżetu odnośnie sołectwa w Krakówku i wydaje się, że temat został zakończony to cała dyskusja się rozszerza niezgodnie z punktem, nad którym w tej chwili dyskutujemy. Więc mamy zatwierdzić wprowadzenie zmian do budżetu. Padło pytanie dlaczego nie zostały umieszczone jakieś tam kwoty, które były rzekomo potrzebne. Została udzielona odpowiedź i powinniśmy, że tak powiem brnąć dalej w tym punkcie, w którym jesteśmy a dyskusja się rozszerza i nie potrzebnie przedłużamy czas. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W kompetencji Rady Gminy jest wprowadzanie zmian, jeżeli chodzi o fundusze sołeckie, jeżeli ich nie podejmie się Pan Wójt. Więc wnioskuję w tej chwili o wprowadzenie tych zmian w budżecie roku 2010 w ramach zmian dzisiaj wprowadzanych w oparciu o uchwałę, żeby nie było, że ktoś sobie jakiś wniosek napisał, uchwałę zebrania wiejskiego, bo to jest dokument, który może stanowić tylko i wyłącznie tutaj o tym, że taką decyzję Rada Gminy podejmie.
Wójt – Proszę o głos.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo Pan Wójt.
Wójt – To o czym Pan radny Wycinek mówi będzie nie zgodne z prawem. Jako, że na wniosek Wójta taka sytuacja może mieć miejsce dopiero jako zmiana w budżecie. Tylko Wójt ma w tym wypadku ocenić wniosek i przedłożyć go Radzie Gminy. Ja takiej oceny nie dokonałem i nie ma prawa ta sytuacja w ogóle być brana pod uwagę jeśli chodzi o uchwałę Rady Gminy i zmianę do budżetu. Ja nie wprowadzam takiej zmiany żeby to była rzecz oczywista ponieważ ta sytuacja, jaka zaistniała jest na tyle niejasna, że trzeba ją najpierw wyjaśnić. W związku z tym, nie ma mojej zgody na wprowadzenie tego pod obrady dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę Pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Już tak na zakończenie skomentuję krótko. Widzicie dobrą wolę Pana Wójta.
Przewodnicząca Rady – Pani radna Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja chciałam zapytać jeszcze odnośnie uzasadnienia do punktu „6,” bo nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Chodzi o przebudowę Świetlicy Gminnej w Drzycimiu i taj jak tu było nam wyjaśnione pieniądze muszą, ta przebudowa musi być pokryta, jak na razie ze środków własnych gminy i czy już jak na przykład my to już zrealizujemy w późniejszym czasie, można złożyć wniosek do PROW czyli można coś najpierw zrobić a później złożyć wniosek tak?
Przewodnicząca Rady - …
Pani Teresa Piotrowska – No właśnie nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja chciałbym wrócić do sprawy jednak sołectwa Krakówek. Tak na spokojnie to uważam, że oprócz tych dużych pieniędzy, które załatwiamy i jakoś pozytywnie to przechodzi rozumiejąc również i trudności wszystkie koło tego, to nie umiemy sobie poradzić z kwotą 5 czy 6 tysięcy. Naprawdę nie umiemy sobie poradzić jako radni i uważam, że jest to jakaś tam nasz plama na honorze, że po prostu o tej świetlicy w Krakówku to normalnie można pisać drugą książkę, oprócz funkcjonowania Rady. Ja mówię to z przykrością, bo drobne pieniądze, temat powinien być załatwiony. Ja wiem, że nie zawsze sołtysów stać na to, żeby te wnioski formalne były dobrze sprecyzowane bo każdy ma tam jakieś umiejętności i raz uważam, że tą sprawę się pisze, drugie też przyznaję rację, że raz się napisze jedno raz drugie. I właściwie nie wiadomo o co chodzi komu i jak gdyby co uważać za ważniejsze. Ale uważam, że uchwała zebrania wiejskiego jest ważniejsza od tego co pisał Pan Trzos. No bo jakby powiedzieć Przewodniczący Rady Sołeckiej usiadł i mówi no to teraz damy upust swoich możliwości. I tak, tak to należało skomentować. I uważam, że powinniśmy z dobrej woli pokazać, że dla nas najważniejsza jest uchwała wiejskiego zebrania bo z tą się musimy liczyć a nie z jakimiś tam po prostu, ktoś tam coś dopisuje, poza tym podpisze. Jeżeli znajdą się chęci to uważam, że do tego powinniśmy tą sprawę wprowadzić w ramach Rady, w ramach wspólnych jakichś tam porozumień i uzgodnień. Uchwalić ten fundusz sołecki w wysokości, czy wydatków uchwały sołectwa Krakówek, żeby się jakoś po prostu z tym uporać i jeżeli jest potrzebna przerwa, czy po prostu dalsza dyskusja to uważam, że dla dobra nas wszystkich radnych, że się uporamy z tym tematem akurat. Byłoby dobrze, żeby się uporać na tej sesji bo mówię później pogoda i różne czynniki mogą sprawiać, żeby nie rozpatrywać tego rozszerzonego wniosku Pana Trzosa tylko rozpatrzeć tą uchwałę zebrania wiejskiego i skończyć temat. Taka prośba, bo to tak trochę pachnie delikatnie nie bardzo o nas wszystkich nie, bo są za marne pieniądze. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pani Radna Kempińska.
Radna p. Ewa Kempińska – Ja mam tylko obiekcje co odnośnie Pana Trzosa dlatego, że za jakiś czas wystąpi z wnioskiem o ukaranie Wójta, bo nie zastosował się do jego sprawozdania tylko przyjął co inne i znając jego system na pewno byłabym ostrożna w tej sprawie.
Radny p. Edmund Szymczak – Bardzo przepraszam. Jeśli można.
Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę. Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli Pan Wójt skieruje taką sprawę do Rady to odpowiedzialność ponosi Rada. No i jest no wie Pani no ja wiem, że akurat ktoś ma trochę czasu pisze normalne życie, rewolucjoniści są potrzebni w życiu bo człowieka jakoś tam mobilizują ale uważam, że ja jako radny uważałbym żeby załatwić tę sprawę w tym czasie spokojnie, bo już więcej nie będziemy mieli tych trudnych spraw takich. To jest taka trudna sprawa, która za parę pieniędzy, za kilka tysięcy się ciągnie, kurczę jak gdyby jest nie do pokonania. Jak patrzycie sprawa jest prawie, że nie do pokonania.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Wójt.
Wójt – Kwestię zmiany dotyczącej przeznaczenia funduszu sołeckiego w Krakówku Wójt Gminy Drzycim sygnalizował sołectwu w Krakówku już w lipcu. Od lipca do wczoraj praktycznie nie otrzymałem propozycji zmiany rzeczowo przygotowanej tak jak powinno być. Jeżeli ktoś chce zmiany no to musi przygotować się na tyle żeby ta zmiana mogła być dokonana na sesji. Proszę Państwa, to, że wczoraj został ten wniosek do nas tutaj doniesiony tak to też było wynikiem jakby ponaglenia bo gdybym był na tyle arogancki w stosunku do mieszkańców Krakówka to swoje 7 dni bym odczekał i w ogóle by nie było sprawy. W ogóle bym się do tego nie odniósł. Po 7 dniach bym napisał, że proszę o stworzenie innej dokumentacji. Ta dokumentacja została załatwiona po komisji tak przyszła tutaj i nadal jest niedobra. Dlatego moja wola dobra była, dwu lub trzykrotnie wręcz wykazywana w stosunku do mieszkańców, do sołectwa Krakówek. Nie potrafili po prostu skorzystać z tak prostej, że tak powiem czynności. Czyli przelać to, co uchwaliło zebranie na papier z tymi samymi kwotami. To dziecko z podstawówki potrafi zrobić proszę Państwa.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na Komisji Budżetowej wspominał tutaj kolega radny Szymczak, że tą sprawę należy załatwić dzisiaj. Pan Panie Wójcie mówi, że mimo tych krótkich terminów wczorajszego wpływu dokumentów sołectwa Krakówek to dysponuje Pan pracownikami Urzędu Gminy, którzy mogli tą sprawę wyjaśnić definitywnie biorąc za telefon i rozmawiając o co tam chodzi. My się domyślamy i mniemamy, że chodzi tutaj o szczegółową wycenę materiałów, które chcieli zakupić mieszkańcy sołectwa Krakówek do swojej świetlicy i gdyby była poprawa to dzisiaj mielibyśmy te informacje pełne. To była, to nie jest żadna wielka sprawa złapać za telefon: Panie Trzos o co Panu chodzi, może to tylko jakaś pomyłka. Zapraszam Pana jest wczorajszy dzień jest dzisiejszy, skorygujemy to ładnie szybciutko wprowadzimy na sesję ja Panu pomagam. Jak świetnie załatwiliśmy sprawę. Gdzie Pan był wczoraj i dzisiaj, gdzie byli Pańscy pracownicy mając możliwość załatwienia tej sprawy i wiedząc o tym, że na Komisji rozmawialiśmy w taki sposób, że będziemy ją chcieli dzisiaj załatwić definitywnie.
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Wójt.
Wójt – No niestety doświadczenie uczy, że rozmowy telefoniczne nie mają żadnego znaczenia. Ja nauczyłem się, że jeżeli dostaję pismo na to pismo muszę odpowiedzieć, bo później ktoś mnie rozliczy z tego, że ja nie zrobiłem nic. Chociaż może zadzwoniłbym do Pana Trzosa Panie Trzos proszę skorygować czy poprawić czy coś w tym rodzaju. I okazałoby się na przykład, że ja w ogóle nie zrobiłem tego tak no bo nie ma czegoś takiego jak rozmowa telefoniczna. Dla nas urzędników jest ważny dokument, który potwierdza takie czy inne zdanie. W związku z tym poprosiłem, żeby sporządzono pismo, które zostanie wysłane do Pana Przewodniczącego Rady z prośbą o wytłumaczenie tych niejasności, nieścisłości. Natomiast ja nie traktuję tych dokumentów jako komplet z zebrania sołeckiego bo ja nie wiem gdzie, kto popełnił błąd. Czy zebranie sołeckie, które liczyło osób 9 osób było na zebraniu, czy te 2 osoby, które podpisały się pod wnioskiem. Kto ma rację? Ja nie wyjaśnię tego przez telefon. Tak czy owak, ja dzisiaj nie przewiduję wprowadzania tej sprawy pod obrady. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałem zwrócić Pani Przewodni-czącej uwagę, że złożyłem wniosek. Jeżeli wniosek Rada Gminy przyjmie to sprawa musi być załatwiona w tym budżecie. Jeżeli nie, to Pan Wójt ma prawo zaskarżyć tą uchwałę o zmianę w budżecie i będzie rozstrzygana w przyszłości przez inne organy. Także nie wiem. Wniosek, który zgłosiłem musi być przegłosowany. Taka jest procedura nie inaczej. Więc prosiłbym o to, żeby tak postąpić.
Przewodnicząca Rady – To znaczy wnioski były dwa z tego co słyszałam, ponieważ jeszcze Pan Szymczak zgłaszał wniosek też dotyczący wprowadzenia. Może Pan przypomnieć jak to brzmiało? Panie Szymczak. Czy może Pan przypomnieć jeszcze jak brzmiał Pana wniosek?
Radny p. Edmund Szymczak – Wie Pani patrząc na tą dyskusję starczy. Starczy za 5 tysięcy starczy. Nie ma żadnych wniosków. Nie składam żadnych wniosków.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Czyli przypomnijmy wniosek Pana Wycinka. Mogę prosić o przypomnienie treści?
Radny p. Edmund Szymczak – Składam wniosek o ujęcie w zmianach budżecie zmianę przeznaczenia funduszu na bazie uchwały zebrania wiejskiego podjętej zgodnie z dokumentami, które były dostarczone do Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przychyleniem się wniosku do wniosku Pana Wycinka? 9 osób za. Kto jest przeciwny? 4. Kto się wstrzymał? 2. Stwierdzam zatem, że większością głosów, bo dziewięcioma, Rada przychyliła się do wniosku Pana Wycinka o to, żeby uwzględnić w zmianach budżetowych wniosek sołectwa Krakówek. Czy jeszcze jakiś głos w dyskusji? Proszę Pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałem podziękować Państwu radnym za zrozumienie. Przy okazji tak tylko informacyjnie powiem, że w tym roku, na rok bieżący, może inaczej 2010 w budżecie to jest załącznik nr 4 przewidziano na sołectwo Krakówek 46 tysięcy, 10 tysięcy uciekło i to jest jakaś rekompensata za to, że tą sprawę rozpatrzeliście pozytywnie ponieważ 36 tysięcy pojawiło się w dokumentach tegorocznych jeżeli chodzi o ścisłość. Podobno zresztą z tymi 25 tysiącami przeznaczonymi na zmianę zagospodarowania przestrzennego wiemy, że 8 tysięcy w tym roku będzie wydane a 2 tysiące w roku przyszłym, ponieważ na 10 tysięcy opiewa umowa z biurem Pana Morczyńskiego i tutaj też nie ma jeszcze żadnej korekty, ale to myślę później Pani Skarbnik nam wyjaśni.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Proszę Pani Przewodnicząca trzeba by zarządzić przerwę, żeby uzupełnić uzasadnienie tego projektu uchwały o te dane, które są niezbędne do przegłosowania całości.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Przychylam się do wniosku przegłosowania. Proszę Pana Wójta.
Wójt – Ja stwierdzam, że tutaj w tej chwili zostało złamane prawo i tej uchwały obiecuję, że nie wykonam.
Przewodnicząca Rady – W takim razie 10 minut przerwy.
Przerwa w obradach.
Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa koniec przerwy. Widzę rękę w górze. Jako pierwszy Pan Wycinek chciałby zabrać głos.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W związku z tym, że zapoznałem się z wszystkimi dokumentami stawiam wniosek o wycofanie mojego poprzedniego wniosku, o zmianę przeznaczenia tegoż funduszu. Dlaczego? Pan Wójt przyszedł do mnie z wnioskiem ja myślałem, że jest różnica między wnioskiem a uchwałą i protokołem. Okazało się, że nie różnica jest między protokołem a jego załącznikiem, czyli uchwałą. A takie coś nie może mieć miejsca, dlatego wniosek w ogóle był bezzasadny. Przy czym intencje moje w pierwszym takie, że Pan Trzos we wniosku pokręcił między wnioskiem a uchwałą i protokołem. Natomiast w tej sytuacji faktycznie tego nie można przyjąć tylko musi sołectwo dalej tę sprawę unormować, żeby było właściwie to wszystko zredagowane.
Przewodnicząca Rady – Poddaję wniosek Pana Wycinka pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pana radnego Wycinka? Za wycofaniem? Trzeba przegłosować. Wszyscy 15 osób za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że wniosek został wycofany. Czy są jeszcze jakieś głosy dotyczące może w sprawie dyskusji do uchwały w sprawie zmian w budżecie? Jeżeli nie ma żadnych głosów to w takim razie poddam uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok? 11 osób za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4. Stwierdzam zatem, że uchwała budżetowa została, zmiany do budżetu zostały podjęte większością głosów.
Podjęta Uchwała Nr XXXVII/228/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 18.
Przewodnicząca Rady – Punktem „18” są „Odpowiedzi na interpelacje.” Czy interpelacja złożona miała być złożona w formie pisemnej czy ustnej bo nie pamiętam? Bardzo proszę w takim razie Pana Wójta o zajęcie głosu.
Wójt – W interpelacji tej oprócz pytania no jest wiele tutaj tekstu, który tu nie wiem czy powinien mieć miejsce jako interpelacja, bo to jest tutaj jakieś polityczne podejście do sytuacji. Nie mniej jednak ja też podejdę do tego tak trochę politycznie. Sołectwo Sierosław i Gmina Drzycim nigdy nie miały żadnych przepływów środków finansowych na konto sołectwa z konta gminy i na odwrót. Tak więc odpowiedź jest bardzo prosta i tu nie ma żadnych innych problemów natomiast to, że Pan Wycinek jakby nie daje za wygraną i dręczy mieszkańców Sierosławia to świadczy tylko o jego o jakiejś determinacji, żeby uprzykrzyć tym mieszkańcom życie. Konta już dawno nie ma i Pan radny o tym doskonale wie, natomiast wracanie jakby do tego co miało miejsce, co być może było w pewnym sensie błędem ale ta sprawa już jakby dawno znalazła rozwiązanie i szkoda naprawdę szkoda żebyśmy my tu czas zajmowali na roztrząsanie takich rzeczy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem 19. Proszę Pan Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zgodnie z regulaminem musi się Pani zapytać czy odpowiedź mnie satysfakcjonuje.
Przewodnicząca Rady - Bardzo proszę. Wobec tego czy satysfakcjonuje Pana odpowiedź Pana Wójta?
Pan Zygmunt Wycinek – Dziękuję. Ja wystąpiłem o dokumenty, jeżeli takich dokumentów księgowych potwierdzających na operację finansowe nie ma wówczas prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
Przewodnicząca Rady – Czy Pan Wójt słyszał?
Wójt – Tak słyszałem.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.
Ad. 19.
Przewodnicząca Rady – W takim razie teraz przejdziemy do punktu „19” - Sprawy bieżące Rady Gminy. W sprawach bieżących Rady Gminy chciałabym jako pierwszą ująć informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Otóż otrzymałam 1 października wpłynęła do Urzędu Gminy, wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej takiej treści ( treść pozytywnej opinii RIO do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu ) . Wszyscy z Państwa otrzymali taką informację z wykonania budżetu za 1 półrocze 2010 roku. Chciałabym prosić może coś Pani Sabina Majewska chciałaby dodać coś jeszcze jeśli chodzi o tą informację, którą Radni otrzymali.
Pani Sabina Majewska – Informacje były zawarte w materiałach, do których miało okazję odnieść się RIO. RIO wskazuje nam tutaj, że nie było w tej informacji ujęte na przykład to, że ten deficyt w wysokości 30 tysięcy nie było wskazanie pokrycia tego deficytu. Nie wiem ja akurat widzę na stronie 4 części opisowej, że w tym momencie zaciągnęła Gmina te 300 tysięcy pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu z tym, że należało pewnie to powtórzyć w miejscu gdzie jest mowa o tym deficycie pewnie tak Pan … uznał. Natomiast jeśli chodzi o te 100 tysięcy to no widocznie było tak mało, że mi to umknęło i nie opisałam tego. Ale te 100 tysięcy w opisówce za cały rok nie wystąpi bo dzisiaj właśnie Państwo je zdjęliście bo tej dotacji w tym roku nie będzie, bo to był ten dochód przewidywany 100 tysięcy na świetlicę. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kolejnym jest również pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wpłynęło do mnie 30 sierpnia wystosowane z Regionalnej Izby Obrachunkowej 6 wrzesień wpłynęło do Urzędu Gminy ( treść pisma stanowi załącznik nt 16 do protokołu). Tak przy okazji chciałam tylko zapytać czy dokumentacja dotycząca prowadzenia tego konta została w jakiś sposób może zabezpieczona w Urzędzie Gminy?
Wójt – Urząd Gminy nigdy nie wiedział o istnieniu takiego konta. Tak więc nie mieliśmy żadnego wglądu ani też nie śledzimy co się na tym koncie działo. Tak więc ja nie traktuję tego konta, które było jako konto sołectwa Sierosław i tłumaczyłem to już kilkakrotnie wcześniej, że dla mnie sołectwo Sierosław nie prowadziło żadnego rachunku bankowego, konta bankowego czy czegoś takiego. Jeżeli coś takiego miało miejsce to była to grupa osób prywatnych, które akurat są Radą Sołecką, i które same sobie z własnej inicjatywy utworzyły taki rachunek po to, żeby mieć jasność co do przepływu. Ale nigdy nie było to filowane przez konto sołeckie. Wójt na ten temat nie wiedział nic. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pismo, które Rada Gminy otrzymała do wiadomości wpłynęło to w zasadzie do Urzędu Gminy 27 września. Jest to wniosek ( odczytane pismo mieszkańców Zalesia Szlacheckiego do Rady Gminy Lniano w sprawie zmiany granic gminy stanowi załącznik nr 17 do protokołu). I podpisało tutaj 5 osób zamieszkałych na terenie Zalesia Szlacheckiego. To byłoby tyle z mojej strony.
Ad. 20.
Przewodnicząca Rady - Myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu „Wolne wnioski i zapytania.” Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli z Państwa Radnych nikt nie chce zabrać głosu to może Państwo Sołtysi mają chcieliby zadać pytania? Proszę bardzo Pan Kruczyński.
Sołtys Sołectwa Biechówko p. Wojciech Kruczyński – Ja chciałbym się spytać o taką sprawę. Przekształcając szkoły, likwidując szkołę w Biechówku zapewniano nas o tym, że nasze dzieci będą bezpiecznie dojeżdżały do szkoły. Otóż okazuje się, że autokary są przepełnione, dzieci siedzą po trójkę na siedzeniach to pół biedy ale są i sytuacje, w których stoją. Bardzo często stoją i jest to spora ilość dzieci, gdy dojdzie do wypadku kto za to odpowie? Kto poniesie konsekwencje tej sytuacji? Obiecując nam mieszkańcom gminy bo to się dzieje na terenie całej gminy ponieważ dzieci dowożące są z całej gminy, obiecując bezpieczeństwo dowożenia tych dzieci do szkoły a to nie jest przestrzegane w ogóle. Gdy zbliża się zima, warunki zimowe, autokary nadmiernie obciążone będą jechały do Gródka czy z Gródka są strome zjazdy i podjazdy. Było tak w ubiegłym roku, że utknęły w śniegu, stały na śliskiej powierzchni i nie mogły dotrzeć do szkoły. To co? Dzieci mają wysiąść i pchać te autokary nadmiernie obciążone? Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Wójt.
Wójt – Proszę Państwa no autobusy, które kursują po terenie gminy Drzycim faktycznie zabierają dużą ilość młodzieży przemieszczając ją w różnych kierunkach, że tak powiem bo przewóz dzieci odbywa się i do szkoły w Drzycimiu i do gimnazjum, tak więc niekiedy się nawet krzyżują. Natomiast funkcjonowanie tych autobusów jest zgodne z prawem. Ja rozumiem, że dzieci no nie wiem zerówki, pierwsza, druga klasa jeżeli usiądą w trójkę na tym siedzeniu to im się krzywda nie stanie. Wiadomo, że autobusy te kursują codziennie, prędkości jakie osiągają to są no niewielkie, że tak powiem czyli zagrożenie powiedzmy jakiegoś ruchu zawsze istnieje. Ja nie powiem, że pojazd, który znajduje się w ruchu zawsze stwarza pewnego rodzaju ryzyko dla podróżujących i dla tych, którzy są w jego otoczeniu. To jest rzecz oczywista, z tym nie ma co polemizować. Natomiast prawo zezwala na to, żeby były również miejsca stojące w takim autobusie i my to prawo, że tak powiem wykorzystujemy. Ja rozumiem, że każde zdarzenie losowe, które miałoby miejsce będzie analizowane pod względem prawnym, pod względem no różnym. Będzie szukany winny i pewnie do tego to wszystko tak de facto się znaczy do tego ktoś, kto bada dane zdarzenie na pewno do tego będzie dążył. Ja rozumiem, że moja odpowiedzialność tutaj jako Wójta nad całością tego co się dzieje w gminie jest olbrzymia i niekiedy ten ciężar jest odczuwalny ale nie jestem w stanie dzisiaj zapewnić każdemu miejsca tak wygodnego jak można by sobie tutaj marzyć. Dowozy dzieci nie odbywają się godzinami tylko są to raczej krótkie trasy mimo wszystko bo obręb gminy jest, no nie jest aż tak odległe te trasy żeby dziecko przez nie wiem 10 -15 minut czy nawet 20 mogłoby stać i temu dziecku nic z powodu stania się nie stanie. Ja rozumiem, że w chwili jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia jest to większe zagrożenie ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co się może zdarzyć. Bo może się zdarzyć, że te dzieci, które jadą autobusem gdzie nie ma ani jednej osoby, która stoi równie bardzo mogą ucierpieć. Ale to ryzyko jest przewidziane, jakby w ogóle w poruszaniu się jakimikolwiek pojazdami tak, że nie chciałbym tutaj w żaden sposób tłumaczyć się. Mamy te autobusy jakie mamy. Dowozy są takie jakie są, dowozimy jak Państwo wiecie mnóstwo dzieci, do Świecia jest specjalny autobus, który jeździ z dziećmi do szkoły specjalnej, zatrudniamy trzech kierowców, właściwie czterech, bo dzieci z Leosi są jeszcze oddzielnie dowożone, tak więc pieniędzy na te dowozy ze strony gminy bardzo dużo jest wydatkowanych. I myślę, że nie jest to aż takim wielkim uchybieniem, że któreś dziecko stoi przez 15 czy 20 minut w trakcie dojazdu. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pani Gubańska.
Radna p. Aniceta Gubańska – Znaczy ja chciałam potwierdzić to co mówił Pan sołtys, że faktycznie może to nie chodzi może o wszystkie kursy autobusów, bo są takie, gdzie dzieci mają miejsca, gdzie czasami nawet są wolne miejsca ale może jakby się przyjrzał tej sprawie bo na przykład z tego co wiem, to kurs po drugiej taki czternasta z minutami jedzie to nie, że oni stoją, po prostu są jak śledzie w beczce napchani. I to nie o to chodzi, bo tam jak siedzą po trójkę to też nie jest tak całkiem zgodne z przepisami ale ja mówię świat się nie zawali wiadomo, że nie jest nas stać na jakiś luksusowy autobus, żeby tak było całkiem bezpiecznie. Ale żeby się przyjrzeć, żeby oni faktycznie nie byli tak stłoczeni. Mi się sporadycznie przytrafiło, że w taki autobus wsiadłam i naprawdę, że jest bardzo ciasno i w razie czego no dobrze by było, żeby nie było z tego jakichś tam nieprzyjemności. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Radny Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja po prostu nie mogę słuchać co Pan mówi, Pan Wójt tutaj odpowiada na temat dojazdów wobec tego ja oczekuję potwierdzenia tej informacji. Czyli jak radna Pani Gubańska mówi trzeba potwierdzić tą informację, że jest tak a nie inaczej. Wszelkie niebezpieczeństwo, które podczas dojazdu do szkoły musi być wyeliminowane. Jeżeli nie stanowi wykroczeń ja proponuje tą sprawą zająć się natychmiast jeżeli ma to miejsce, to proszę to tak zorganizować, te dojazdy, żeby nie było żadnych sygnałów a nasze dzieci jeździły bezpiecznie. To tyle.
Przewodnicząca Rady – Proszę jeszcze raz Pani Gubańska.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja tak sądzę, że po prostu dzieciom zależy na szybszym powrocie do domu. Bo jedzie autobus o godzinie 15, który na przykład w Biechówku często jest już prawie pusty i ja mówię może po prostu te dzieci nie chcą w świetlicy siedzieć ale no niestety ja mówię rolą chyba dorosłych jest żeby jakoś to zorganizować. No nie potrafię, nie zajmowałam się tym i dokładnie nie wiem tylko stwierdzam to co widzę. Czyli, że są takie kursy, są bardzo przeładowane i są takie kursy, w których byłoby jeszcze miejsce do siedzenia. Po prostu no może jakoś tam przyjrzeć się sprawie i zobaczyć, czy można jeszcze coś tam poprawić. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Wójt.
Wójt – Tak przyjrzymy się.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę Pan Kruczyński.
Sołtys sołectwa Biechówko p. Wojciech Kruczyński – Ja jeszcze w takiej sprawie. Jeszcze raz prosiłem o to, o sprawniejszy przepływ informacji z Urzędu do sołtysów. Ponieważ wynikła taka sytuacja, mieszkańcowi sołectwa nie wiedząc o tym, że Wójt mu zakazał wynajęcia tej świetlicy. Wójt ma pretensje do mnie, że ja mu wynająłem. Przyszedł mieszkaniec to było na dyskotekę w dokumentach jest, że jako sołtys upoważniony przez Wójta - mogę wynająć na wesela, zabawy, stypy, urodziny, dyskoteki salę. Jeżeli zaszła taka sytuacja, że Wójt się nie zgadza żeby danej osobie wynająć taką świetlicę to powinienem być powiadomiony przed faktem wynajęcia a nie po fakcie z nieuzasadnionymi pretensjami. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Wójt.
Wójt – No ja nie sądzę, żeby Pan nie wiedział o co chodzi. Ten Pan, który wynajął, jako mieszkaniec, owszem miał prawo wynająć na rodzinną imprezę, na dyskotekę dla mieszkańców Biechówka na przykład i wtedy ta kwota jest tam na przykład 100 złotych. Jako mieszkaniec zgadzam się jak najbardziej i nie byłoby żadnego problemu. Problem zrodził się wtedy, gdy ten Pan wystąpił o sprzedaż alkoholu tam. Ja dokończę. Ten Pan a właściwie nie Pan tylko firma, którą on wynajął po to żeby jemu tą dyskotekę poprowadziła czy nie wiem, w jakim sensie. Jeżeli do nas do Urzędu dotarł wniosek dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w czwartek, impreza ma być w piątek, gdzie jest cała procedura wyrażająca zgodę na sprzedaż alkoholu na imprezie w danym lokalu, takim czy innym tym bardziej to jest nasz lokal. Ja na temat tego, że ta świetlica w piątek ma być wynajęta nie wiedziałem nie a wchodzi wniosek, że tam w tym i w tym dniu o tej i o tej godzinie będzie impreza, na której trzeba będzie sprzedawać alkohol. No to ja się pytam ta osoba fizyczna tak Pan X chce wynająć świetlicę i chce tam handlować alkoholem. Ale kto składa wniosek o handel tym alkoholem. Firma, o której ja zielonego pojęcia nie mam skąd ona się bierze. Pytam tego Pana co to ma być a on mówi ja to wszystko z Sołtysem mam obgadane Pan tu nie ma nic do tego. O przepraszam bardzo sołtys owszem w moim imieniu często wynajmuje tego typu, na tego typu imprezy jak stypy, urodziny inne imprezy mniejsze lokal i to było słuszne dlatego, żeby nie jeździć tutaj do Urzędu, żeby bezpośrednio tam spisać stan licznika przed po bardzo dobrze funkcjonowało to do tego momentu kiedy Pan wiedząc o tym, że tam ma być dyskoteka, która ma zgromadzić 200, 300 osób, gdzie ma być sprzedawany alkohol, gdzie nie jest powiadomiona policja o tej imprezie Pan wyraża zgodę na to. Pan za to kasuje 100 złotych na imprezę, która z założenia ma przynieść kolosalne zyski firmie, która to wynajmuje. I teraz Pan się mnie pyta, że ja jestem zdziwiony podejściem do sprawy?
Pan Wojciech Kruczyński – Nie, nie. Panie Wójcie.
Przewodnicząca Rady – Proszę Pan Kruczyński.
Pan Wojciech Kruczyński – Mnie nie chodziło o to, że Pan odmówił może nawet i słusznie. Ja nie wnikałem w to. Chodziło mi o to dokładnie takie pytanie dlaczego ja się nie dowiedziałem o tym, że Pan zabronił? Rozumie Pan. Że Pan mnie nie poinformował. Mi chodzi o ten przepływ informacji. Ma Pan do mnie numer, ja mam do Pana dzwoni Pan do mnie Panie sołtysie, ja się nie zgadzam na wynajem proszę nie wynajmować. I to jest to było pytanie konkretne. A Pan mi tutaj jakieś banialuki „kurczę Felek,” które nie są związane ze mną w ogóle. Ponieważ nie ja wydaję decyzję na alkohol, nie ja wydaję zezwoleń na organizację takiej imprezy i nie moim obowiązkiem było sprawdzać tego gościa. Pan się nie zgodził, nie ma problemu nie daję, nie wynajmuję żadnej sali. Ale czemu Pan mnie nie powiadomił o tym, że się Pan nie zgadza. O to mi chodzi. O ten przepływ informacji. Króciutki. Cyk, cyk. Telefon dwie sekundy Kruczyński nie wynajmuj temu X bo on taki i taki. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Wójt.
Wójt – No właśnie bo to działa również w drugą stronę Panie Sołtysie. Pan doskonale wiedział, że całe Biechówko jest plakatowane różnymi plakatami, wiedział Pan co tam się szykuje. Niech Pan nie udaje, że nie wiedział Pan, że tam będzie wielka dyskoteka, która może zgromadzić setkę, dwie setki czy trzy setki ludzi. I podejście tego Pana, który zrobił no ja nie mówię, że mnie ale między innymi.
Pan Wojciech Kruczyński – Ale ja nie mówię, że nie wiedziałem. Mnie chodzi o ten przepływ. Pan Wójt powinien mnie poinformować.
Wójt – Ja mogłem Pana poinformować ale czy Pan nie spodziewał się dlaczego ja nie chciałem tego wynająć? Pan wiedział, niech Pan nie udaje, że nie wiedział bo ten człowiek przyszedł do Pana bo ja z nim rano rozmawiałem przez telefon i on mówił, że on nie ma jeszcze z Panem podpisanej tej umowy. Pan dopiero podpisał.
Pan Wojciech Kruczyński – Ja nie wiedziałem.
Wójt - Powiedział Panu doskonale. Ja wiem o tym. To Pan może, możemy sobie mówić co chcemy. Ja wiem po prostu, że Pan chciał wykorzystać to że miał Pan im blanko podpisanej przeze mnie umowy i Pan to wykorzystał. I ja w tej chwili do Pana nie mogę mieć pretensji bo Pan działał w moim imieniu. Dostał Pan takie pełnomocnictwo czy coś w tym rodzaju. I Pan wykonał według siebie dobrze. Ale nie zastanawiając się nad konsekwencjami tej imprezy, która nie była poinformowana 30 dni przed na policję i tak dalej. I niech Pan nie mówi, że Pan o tym nie wiedział bo naprawdę w to nie uwierzę.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę Pan Podlejski.
Pan Dariusz Podlejski – Ja słyszałem słowo im blanko podpisana umowa. Prawda to jest? Do Pana Wójta.
Przewodnicząca Rady – Pan Wójt.
Wójt – Nie, nie prawda.
Ad. 21.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zadać pytanie? Albo zająć głos w dyskusji? Wnioski? Jeżeli nie to dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i zamykam obrady dzisiejszej sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska
metryczka


Wytworzył: Inspekto ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (28 października 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 października 2010, 09:26:08)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (28 października 2010, 09:32:54)
Zmieniono: poprawka w numeracji protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1128