Protokół z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2010 (800kB) pdf                                       

                                            PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2010
                              z przebiegu XXXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu

                        sporządzony na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku.

                                       odbytej w dniu 19 sierpnia 2010 roku

                                                otwartej o godz. 1300
                                               zamkniętej o godz. 1930.


W sesji udział wzięło 12 radnych.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy,
4/ p. Joanna Riesop – Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej,
5/  p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
6/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy,
7/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
sołtysi z terenu gminy,
mieszkańcy gminy Drzycim
oraz zaproszeni goście:
            1/ p. Krzysztof Hofman – Likwidator SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu

        2/ p. Henryk Doliwka – Zastępca Kierownika Zakładu ds. Lecznictwa
3/ p. Iwona Różycka - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu
4/ p. Danuta Raczkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosłwiu
5/ p. Robert Janiak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku.

Obradom przewodniczył:  p. Jacek Gawrych Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu XXXIV i XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Informacja o wszczęciu i planowanym przebiegu procesu likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu ( z udziałem likwidatora jednostki ).
8. Analiza problemów szkół, w tym przygotowanie do nowego roku szkolnego ( z udziałem dyrektorów placówek oświatowych ).
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr XXII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 roku.
13. Sprawozdanie z realizacji funduszy sołeckich w I półroczu 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim-Plewno na terenie Gminy Drzycim.”
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa droga nr 239.”
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
18. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.                                                            
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Sprawy bieżące Rady Gminy.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad. 

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Przewodniczący obrad otworzył obrady XXXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Powitał zgromadzonych radnych, zaproszonych do udziału w obradach gości: p. Krzysztofa Hofmana – Likwidatora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu, p. Henryka Doliwkę – Zastępcę Kierownika Zakładu ds. Lecznictwa, p. Iwonę Różycką – Panią Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, p. Danutę Raczkowską – Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, p. Roberta Janiaka – Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku.
         Następnie zostali przywitani:  Pan Wójt, sołtysi, mieszkańcy gminy i pracownicy Urzędu Gminy.

Ad. 2.

         Przewodniczący obrad stwierdził, że: „Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 11 radnych na skład ustawowy 15 wobec tego  Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.”
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  Lista zaproszonych do udziału w obradach gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radni nieobecni:
Pani Elżbieta Babińska,
Pani Aniceta Gubańska,
Pani Wioletta Łaszewska,
Pan Jerzy Krüger.


Ad. 3.

         Pan Przewodniczący obrad stwierdził, że do protokołu z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty jednogłośnie               ( 4 radnych nieobecnych ).
        Następnie został poddany pod głosowanie protokół z przebiegu XXXV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy i został również przyjęty przez Radę jednogłośnie (4 radnych nieobecnych).

Ad. 4.

            Do zaplanowanego porządku obrad na XXXVI sesję Rady Gminy  wniesione zostały dwie propozycje. O zabranie głosu poprosił Pan Wójt zwracając się do Rady  z wnioskiem o ujęcie do porządku obrad dodatkowego tematu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” pod pozycją nr 14 porządku obrad.
           Kolejną propozycję zgłosił Przewodniczący obrad- „ Na Komisji Budżetowej omawialiśmy sprawę wniesioną przez Pana radnego Zygmunta Wycinka dotyczącą gospodarki finansowej Rady Sołeckiej w sołectwie Sierosław. W wyniku dyskusji oraz przeprowadzonego głosowania, Komisja większością głosów postanowiła przedstawić projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. dokonania kontroli gospodarki finansowej Rady Sołeckiej w sołectwie Sierosław. W związku z tym, że jestem Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu i jednocześnie prowadzę dzisiaj w zastępstwie obrady, będę musiał sam złożyć ten wniosek do protokołu, z tym, że tutaj Pani sołtys z Sierosławia poprosiła mnie żebym…. Właśnie, może radny Parczyk.
Radny p. Mirosław Parczyk – W związku z trochę ograniczonym czasem w dniu dzisiejszym Pani sołtys Chróścińskiej, chciałbym umieścić ten punkt, ten wniosek z Komisji Budżetowej po analizie problemów szkół, tj. jako punkt „9.”
Przewodniczący obrad – Myślę, że byłoby wskazane, aby Pani sołtys była obecna podczas omawiania tego punktu dlatego tez uważam, że powinniśmy ten punkt wnieść do porządku obrad jako w miarę „wczesny,” nie tam gdzieś pod koniec sesji, która nie wiadomo jak długo może potrwać.
           Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy porządku obrad z zaproponowanymi zmianami głos zabrał Radny p. Zygmunt Wycinek z uwagą odnośnie powielenia się dwóch tematów w porządku obrad.
           Po wyjaśnieniach, porządek obrad ze zgłoszonymi zmianami został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie. Wniesione punkty zdecydowano rozpatrzyć jako dziewiąty i piętnasty.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu XXXIV i XXXV - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Informacja o wszczęciu i planowanym przebiegu procesu likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu. 
8. Analiza problemów szkół, w tym przygotowanie do nowego roku szkolnego. 
9. Powołanie komisji doraźnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr XXII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 roku.
14. Sprawozdanie z realizacji funduszy sołeckich w I półroczu 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim-Plewno na terenie Gminy Drzycim.”
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa droga nr 239.”
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
20. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.                                                            
21. Odpowiedzi na interpelacje.
22. Sprawy bieżące Rady Gminy.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad.


Uwaga: O godz. 1320 do grona radnych dołączyła nieobecna od początku obrad radna - p. Wioletta Łaszewska.
 
          
Ad. 5.

       Informację z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym przedstawił Pan Wójt.

Informacja dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od  11.06.2010 r. do dnia 18.08.2010 r.

Inwestycje:
1. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie – Drzycim. Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót, przyjętym przez Wykonawcę.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 03055C (ul. Kwiatowa) w miejscowości Gródek. W dniu 24.05.2010r. podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane „MARBRUK” mgr inż. Marcin Kwiatkowski, Charzykowy ul. Długa 1. Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.
4. Budowa boiska „ORLIK – 2012”. Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.
5. Rozbudowa budynku komunalnego świetlica w miejscowości Krakówek. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 18.06.2010 r. została podpisana umowa na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest rozbudowa budynku komunalnego – świetlicy, w miejscowości Krakówek.” Wartość opracowania 10.000,00 zł brutto. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 28.02. 2011 r.
6. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Roboty budowlane obejmowały II etap zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w SP Drzycim” tj. przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Etap I został zrealizowany w roku 2009. Etap II realizowany w roku 2010 dotyczył przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach technicznych kotłowni. Swoim zakresem obejmował przebudowę instalacji centralnego ogrzewania od kotła do rozdzielaczy (łącznie z sekcją zaworów za rozdzielaczami). Zadanie zostało wykonane w terminie od 06.07.2010 r. do dnia 29.07.2010 r. na podstawie umowy nr 342-07/10 z dnia 06.07.2010 r. Wykonawca PUH „INBUD” Jerzy Rączka ul. Bydgoska 27 Grudziądz. Zadanie zostało wykonane i odebrane komisyjnie protokołem odbioru robót w dniu 29.07.2010 r. Wartość zadania 39 085,96 zł.
7. Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ul. Miodowa, Brzozowa i Szkolna  – wykonanie projektu budowlanego. Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie projektanta. Planowany termin realizacji IV kwartał 2010 r.
8. Rozbudowa budynku Świetlicy Gminnej  w Drzycimiu. Roboty budowlane obejmują: rozbudowę budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu o pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie sanitarne, jako parterową i niepodpiwniczoną bez poddasza użytkowego, od strony północno-zachodniej istniejącego budynku, powiązaną w jeden układ funkcjonalno-przestrzenny z częścią istniejącej świetlicy. Dodatkowo przewiduje się rozbiórkę istniejącego wejścia zewnętrznego na poddasze i wykonanie nowego wejścia od wewnątrz ze schodami składanymi, a także zmianę pokrycia dachowego zawierającego azbest na pokrycie bez azbestowe i wykonanie pokrycia pozostałej części obiektu. Zadanie obejmuje również rozbudowę instalacji wewnętrznych: elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wod.-kan. jako rozwinięcie istniejących instalacji w budynku. Odprowadzenie ścieków bytowych ma następować za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do kanalizacji sanitarnej gminnej.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - Firma Izobud Garden z siedzibą Wiąg 107, 86-100 Świecie. Umowę podpisano w dniu 29.07.2010 r. z Panem Józefem Karpińskim właścicielem firmy. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2010 r. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia to 219.023,22 zł brutto.
9. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do pielęgnacji nawierzchni boisk sportowych. W ramach zadania do dnia sporządzenia informacji zakupiono:
- kosiarkę o wartości                                 12.837,00 zł
- rozsiewacz nawozu o wartości                   1 250,00 zł
- skaryfikator   o wartości                            1 065,00 zł
- pompę paliwa Kawasaki 25 o wartości        199,00 zł

Remonty.

1. Prace malarskie w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Biechówku. Wartość robót  4.090,54 zł. Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany TAD-BUD Tadeusz Borowski Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Prace zostały wykonane w okresie od 09.06.2010 r. do 16.06.2010 r.

2. Roboty malarskie i wymiana podłogi w pomieszczeniu biurowym pok. Nr 12 w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu. Wartość robót 3 209,10 zł. Wykonawca firma „PARKIETER” Damian Deranek ul. Podgórna 14, 86-140 Drzycim. Prace zostały wykonane w okresie od 18.06.2010 r. do dnia 30.06.2010 r.
3. Remont budynku komunalnego przy ul. Spacerowej nr 3 w Gródku polegający na wykonaniu izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku. Wartość robót  8.560,93 zł w tym koszt Gminy 3.958,28 zł. Wykonawca Spółdzielnia Usług Wielobranżowych w Drzycimiu. Roboty wykonano w okresie od dnia 14.06.2010 r. do dnia 01.07.2010 r.
4. Utwardzenie kostką brukową placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Sierosławiu. Wartość robót 13 025,00 zł.  Wydatek został poniesiony z funduszu sołeckiego. Wykonawca – Zakład Brukarski Adam Zieliński  Miedzno 4, 86-150 Osie. Prace zostały wykonane w terminie od 02.06.2010 r. do dnia 30.06.2010 r.
5. Remont przystanków autobusowych w miejscowości Dólsk i Gacki. Wartość robót 9.602,49 zł. Wykonawca firma „TECHBUD” Andrzej Bukowski ul. Świętopełka 1, 86-100 Świecie. Prace zostały wykonane w okresie od 14.07.2010 r. do 20.07.2010 r.
6. Wykonanie ogrodzenia oraz przygotowanie terenu do montażu wyposażenia  placu zabaw w m. Gródek. Wartość zadania 5 958,00 zł. Wydatek został poniesiony w funduszu sołeckiego. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Prace zostały wykonane w okresie od 10.06.2010 r. do 20.07.2010 r.
7. Modernizacja drogi gminnej Dólsk – Mały Dólsk. Wartość zadania 9.555,48 zł. Wykonawca: Zakład Drogowo – Mostowy sp. z o.o. ul; Wojska Polskiego 78/1, 86-100 Świecie.
8. Wykonanie naprawy pokrycia dachu wraz z wykonaniem rynien na budynku komunalnym – Gminna Przychodnia  w Drzycimiu. Wartość robót 12.600,00 zł. Wykonał w m-cu lipcu Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
9. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną na świetlicy  w Gródku. Wartość zadania 2 988,28 zł. Wykonał w m-cu lipcu Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
10. Renowacja pokrycia dachu świetlicy gminnej w Drzycimiu. Wartość wykonanych robót 4.196,57 zł. Wykonał w m-cu lipcu Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
11. Utwardzenie ulic Spokojnej i Pięknej w Drzycimiu tłuczniem budowlanym na odcinku 320 mb. Wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Prace w trakcie rozliczania.
12. Przebudowa przyłącza wodociągowego przy świetlicy w Gackach. Wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Prace w trakcie rozliczania.
13. Naprawa pomostu oraz nawiezienie piasku na plaży przy zbiorniku wodnym w Gródku. Wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Prace w trakcie rozliczania.
14. Naprawa dróg gruntowych w miejscowości Gacki oraz do            P. Fiedurek w Drzycimiu. Prace polegały na wyrównaniu nawierzchni oraz uzupełnienie ubytków tłuczniem budowlanym. Wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Prace w trakcie rozliczania.
15. Montaż oznakowania ulic na osiedlu w Drzycimiu. Wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu. Prace w trakcie rozliczania.
16. Bieżące utrzymanie porządku, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych i placach gminnych. Wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

Zmiany w stanie mienia komunalnego.
Sprzedano lokal mieszkalny, komunalny położony w miejscowości Biechówko. Nabywcą w/w nieruchomości była Aniceta Gubańska. Wartość sprzedaży 15.568,00.
 
Bezpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy
1. Działka nr 7/52 o powierzchni 0,7933 ha położona w Jastrzębiu, poprzedni właściciel: Skarb Państwa, władający Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, wartość nieruchomości 10.947,54 otrzymana bezpłatnie, przeznaczenie: utworzenie ogólnodostępnego boiska sportowego.
2. Działka nr 60/1 o powierzchni 0,0372 ha położona w Dólsku, poprzedni właściciel: Skarb Państwa, władający Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, wartość nieruchomości: 513,36; otrzymana bezpłatnie, przezna-czenie: urządzenie drogi dojazdowej do przyległych działek.
3.  Działka nr 7/12 o powierzchni 0,2557 ha położona w Jastrzębiu, poprzedni właściciel: Skarb Państwa, władający Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, wartość nieruchomości: 3.528,66    otrzymana bezpłatnie, przezna-czenie: urządzenie drogi i włączenie do sieci dróg gminnych.

Realizacja zamówień publicznych

W podanym okresie zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w SP Drzycim – II etap: Przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

a)  Postępowanie rozpoczęto dnia 07.06.2010 r.
b)  Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert miało miejsce dnia 22.06.2010 r.
c) Umowę podpisano w dniu 06.07.2010 r. z Panem Jerzym Rączką właścicielem Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego INBUD z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Bydgoska 27.
d) Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia to 38.508,34 zł brutto.

W podanym okresie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę budynku Świetlicy Gminnej  w Drzycimiu.
a) Postępowanie rozpoczęto dnia 07.07.2010 r.
b) Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert miało miejsce dnia 22.07.2010 r.
c)  Umowę podpisano w dniu 29.07.2010 r. z Panem Józefem Karpińskim właścicielem firmy Izobud Garden z siedzibą Wiąg 107, 86-100 Świecie.
d) Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2010 r.

W podanym okresie wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie Gminie Drzycim kredytu w wysokości 3 000 000 zł
a) Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Drzycim kredytu długoterminowego (na okres 10 lat) w wysokości 3 000 000 zł. Gmina przeznaczy kredyt na finansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:                          - przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa, wraz z wykonaniem  kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek – 900 000 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie – 600 000 zł
- budowa boiska „Orlik-2012” – 600 000 zł.
- udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno – 900 000 zł.
Dostępność kredytu: 
1) pierwsza transza w wysokości 900 000 zł na dzień 15.09.2010 r.
2) druga transza w wysokości 600 000 zł na dzień – 1.10.2010 r.
3) trzecia transza w wysokości 1 500 000 zł na dzień 31.10.2010 r.,
Spłata kredytu nastąpi w 40 kwartalnych równych ratach kapitałowych, każda w wysokości 75 000 zł, z uwzględnieniem okresu karencji do 31.03.2011 r., płatnych ostatniego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału.
b) Postępowanie rozpoczęto dnia 19.07.2010 r.
c) Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2020 r.
d) Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 30.08.2010 r.

W podanym okresie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową:
- wykonanie dróg szerokości 5,0 m z kostki betonowej wraz z podbudową, odwodnieniem powierzchniowym, zjazdami, wyrównaniem niezajętego pod nawierzchnię drogi pobocza,
-wykonanie chodnika w kolorze kostki betonowej innym niż nawierzchnia drogi, przy ul. Szkolnej str. L, na odcinku przebudowywanym (z ewentualną rozbiórką istniejącego, z początkiem od skrzyżowania z ul. Kościelną),
-wykonanie parkingu na ul. Szkolnej str. P w ilości stanowisk do uzgodnienia w zależności od pozostałej powierzchni w granicach działki.
 Dokumentację należy wykonać dla następujących odcinków dróg:
- ul. Szkolna: od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie,
- ul. Brzozowa: cała długość ulicy (od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Miodową),
- ul. Miodowa: od skrzyżowania z ul. Szkolną  do skrzyżowania z ul. Świerkową włącznie,
- ul. Świerkowa: cała długość ulicy.
b) Postępowanie rozpoczęto dnia 17.08.2010 r.
c) Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2010 r.
d) Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 26.08.2010 r.
Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.


Informacja o zaległościach podatkowych za I półrocze 2010 roku – stan n 13 sierpnia 2010 r. - dotycząca podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego.

Osoby fizyczne – łączne zobowiązania pieniężne, wystawiono 25 upomnień dot. podatku rolnego na łączną kwotę 7.105,80 zł z tego tytułu zapłaciło 8 osób na kwotę 2.933,40 złotych. 74 upomnienia dot. podatku od nieruchomości na łączną kwotę 17.207,40 zł – z tego tytułu zapłaciły 2 osoby na kwotę 2.550,00 zł. 34 tytuły wykonawcze dla Komornika Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 14.619,00 zł.
Osoby prawne – wystawiono 4 upomnienia w podatku od nieruchomości na kwotę 27.401,00 zł.
Użytkownicy wieczyści gruntów – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty dla osoby fizycznej na kwotę 63,36 zł oraz 1 wezwanie dla osoby prawnej na kwotę 3.009,00 zł.
Czynsze - wystawiono 1 wezwanie do zapłaty za wynajęcie świetlicy na kwotę 406,42 zł. W 2010 roku wystawiono dla osób fizycznych 34 tytuły wykonawcze opiewające na łączna kwotę 14.619,00 zł. W I półroczu 2010 r. kwoty uzyskane z egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Świeciu ( bieżące oraz z lat poprzednich ) wyniosły wraz z odsetkami 13.866,32 zł. W I półroczu dokonano umorzeń i odroczeń. I tak: umorzono sześciu podatnikom podatek, w tym podatek rolny na kwotę 25,00 zł oraz podatek od nieruchomości na kwotę 1.404,20 zł. oraz odsetki na kwotę 711,44 zł. Umorzeń dokonałem na wniosek podatników ze względu na trudną sytuację finansową, zdrowotną lub losową. Natomiast jednemu podatnikowi odroczono podatek na kwotę 201,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową.
Zaległości podatkowe na dzień 17 sierpnia 2010 r. – podatek rolny:
- zaległości z lat ubiegłych razem – 40.231,50 zł
- zaległości tegoroczne razem – 3.653,40 zł
W sumie zaległości dają nam kwotę 43.884,90 zł, natomiast same odsetki od tych zaległości wynoszą 88.524,00 zł. największe zobowiązanie w podatku rolnym wobec gminy Drzycim stanowi zaległość należąca do p. Stolarczyka – dzierżawcy gruntów rolnych w Jastrzębiu.
Zaległości podatkowe na dzień 17 sierpnia 2010 r. – podatek od nieruchomości – osoby fizyczne:
- zaległości z lat ubiegłych razem – 56.307,49 zł
- zaległości tegoroczne razem – 15.877,60 zł
W sumie zaległości dają nam kwotę 72.185,09 zł, natomiast same odsetki od tych zaległości wynoszą 31.756,00 zł
Zaległości podatkowe podatek od nieruchomości – osoby prawne:
- łącznie 26.224,00 zł  ( stan na 13 sierpnia 2010 r.  )
- SUW Drzycim 10.420,00 zł
- GS Drzycim 10.544,00 zł
- PKP Bydgoszcz – 5.250,00 zł
W tym roku ujawniłem zaległość dot. podatku od nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą i wystawiłem decyzję podatkową na kwotę 5.532,00 zł + 1.806,00 odsetki, co daje łączną kwotę 7.338,00 zł dla osoby fizycznej, która od początku prowadzenia działalności gospodarczej tj. od roku 1990 nie płaciła tego podatku. Jako, że ordynacja podatkowa przewiduje przedawnienie zobowiązania podatkowego po upływie 5 lat, nie ma możliwości zastosowania przymusu zapłaty zaległych kwot pieniężnych w okresie nie płacenia podatku przez podatnika. Dlatego tylko dobra wola zobowiązanego może doprowadzić do odzyskania należnych podatków z tytułu wykorzystywania nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej za okres nie płacenia należnego podatku.

Informacja Wójta Gminy z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym  od 10 czerwca do 18 sierpnia 2010 r.


           W okresie sprawozdawczym wydałem 30 zarządzeń. Sześć zarządzeń dotyczyło zadań z zakresu gospodarki komunalnej i tak: jedno dotyczyło powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę mienia komunalnego,
jedno - ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, dwa dotyczyły udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnych na okres do 3 lat, jedno dotyczyło udostępnienia do dzierżawy komunalnego lokalu użytkowego na okres do 3 lat i ostatnie  zawarcia umowy najmu lokalu w Drzycimiu przy ulicy Młyńskiej 8/3. W drodze zarządzenia z dnia 28 czerwca uzupełniłem skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Drzycimiu, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy trzech zarządzeń powołałem komisje przetargowe do przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
1/ na „Udzielenie Gminie Drzycim kredytu w wysokości 3 mln złotych,”
2/ na „Rozbudowę budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.”
3/ na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna.”
         Kolejne zarządzenia dotyczyły gospodarki finansowej  i tak:
- wprowadzenia zmian do budżetu gminy,
-  kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok,
-  instrukcji kasowej,
- ustalenia procedur oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie Gminie Drzycim kredytu w wysokości 3 mln złotych.”
         Dwa zarządzenia, wydane w dniu 28 lipca br. związane były z likwidacją SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu. Jedno dotyczyło odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnej Przychodni, drugie powołania Likwidatora tejże jednostki.
          Kolejne dwa zarządzenia dotyczyły wydania upoważnień pracownikowi na stanowisku ds. funduszu alimentacyjnego.
          Pozostałe zarządzenia dotyczyły następujących zagadnień:
1/ ogłoszenia trzeciego naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Drzycim,
2/ przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników wyposażenia w likwidowanej jednostce świetlica profilaktyczno wychowawcza w Drzycimiu,
3/ ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników do szkół na terenie gminy Drzycim,
4/ powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
5/ powołania komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków w celu udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, złożonych w wyniku ogłoszenia trzeciego i kolejnych w 2010 roku naboru wniosków,
6/ upoważnienia do wykonywania czynności Skarbnika Gminy  Drzycim.
      Przedstawione przez  Wójta informacje stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. ( Składanie interpelacji )

Radna p. Teresa Piotrowska – Jakie skutki będzie miało nie wywiązanie się z mocy ustawy nie wywiązanie się z terminu do 31 lipca powiadomienia sołtysów o wysokości kwot funduszu sołeckiego? Chodzi mi głównie o to, czy gmina nie utraci przysługującej refundacji z ministerstwa, a w związku z tym nie będzie musiała pokryć tego wydatku z własnego budżetu? Proszę o pisemną odpowiedź, jeżeli można.
Radny p. Edmund Szymczak – W nawiązaniu do wyrażonych opinii przedstawicieli mieszkańców ul. Świeckiej w Drzycimiu w dniu 6 lipca 2010 r. na XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu dotyczącej funkcjonowania i rozwoju Fermy Drobiu Gospodarstwo Rolne „ELCZAR” EC Zawiślak, która przez bliskie sąsiedztwo z zawartą zabudową mieszkalną staje się uciążliwa przez wytwarzanie i wydzielanie przykrych zapachów składam interpelację dotyczącą:
- jaka strefa ochronna jest wymagana dla takiej fermy przy zbliżeniu z zwartą zabudową mieszkalną,
- jakich i w jakim terminie udzielał Urząd Gminy w Drzycimiu pozwoleń i warunków na eksploatację i rozwój fermy,
- jakich i w jakim  terminie Urząd Gminy udzielał wiążących opinii na rzecz eksploatacji i rozwoju fermy,
- czy i w jakim zakresie ferma posiada pozwolenie na gromadzenie obornika i odpadów ( zał. nr 5 do protokołu ).
Radny p. Dariusz Podlejski –
1/ Na podstawie § 64 pkt 1 i 2 Uchwały Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu zwracam się do Wójta o wyjaśnienie sprawy: W dniu 12 lipca 2010 roku Pan Zdzisław Wycinek zam. Krakówek 22 otrzymał pismo z Urzędu Gminy w Drzycimiu nr UG-0114/05/10 datowane na dzień 9 lipca 2010 r. Pismo to jest adresowane „Pan Zdzisław Wycinek, Radny Rady Gminy Drzycim.” Jak jest wiadomo to radnym jest Pan Zygmunt Wycinek zam. Krakówek lecz mieszka pod innym numerem domu. W związku z powyższym mam takie pytania do Pana Wójta:
Kto jest autorem tego pisma?
Jak mogło się stać, że Wójt podpisał takie pismo – czyżby nie czytał tego, co podpisuje?
Są to błahe sprawy lecz bardzo wyraźnie wykazują brak profesjonalizmu przez sporządzającego to pismo. Również postępowanie Wójta w tej konkretnej sprawie wskazuje najdelikatniej mówiąc niedochowanie należytej staranności poprzez jak sądzę nie przeczytania pisma przed jego podpisaniem ( zał. nr 6 ).
2/ Na podstawie § 64 pkt 1 i 2 Uchwały Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu zwracam się do Wójta Gminy o wyjaśnienie sprawy związanej z wyborami Prezydenta RP. Podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami naszej gminy wielokrotnie pytano mnie o znajdujące się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Drzycimiu ( bip.drzycim.pl ) pod zakładką  „Wybory prezydenckie” dokumenty wytworzone przez Wójta Waldemara Moczyńskiego. Chodzi tu o wydane zarządzenie nr 41/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W zarządzeniu tym, jako podstawę prawną tego zarządzenia podano art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku ( Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ). Natomiast w § 1. ust.1. widniał zapis „Wcelu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. powołuje cztery Obwodowe Komisje Wyborcze ………..”Dokument ten został wytworzony przez Waldemara Moczyńskiego w dniu 31 maja 2010 r. a wprowadzony na stronę internetową UG przez Jacka Szopińskiego w dniu 9 czerwca 2010r. o godz. 09:26:08. Dokument o takiej treści był umieszczony na stronie UG do dnia 19 lipca 2010 r. do godz. 08:31:08 i do tego czasu dokonano 24 odsłon. O tej godzinie, po interwencji jednego z mieszkańców gminy zmieniono treść zarządzenia na prawidłową. Zmiany dokonano poprzez usunięcie dokumentu z dnia 9 czerwca i wprowadzono nowy. Uważam, że zmiany dokumentu powinno się dokonać poprzez wprowadzenie zmian w zakładce „ostatnia zmiana” a nie poprzez usunięcie wadliwego dokumentu i wprowadzenie nowego. W tej obecnej wersji wygląda to tak jakby wprowadzono zarządzenie nr 41/2010 dopiero 19 lipca 2010 r. a więc już po wyborach ( załącznik nr 7 do protokołu ).
3/Na podstawie § 64 pkt 1 i 2 Uchwały Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu zwracam się do Wójta o wyjaśnienie sprawy obiegu dokumentu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr  WNK/DT.IV.0716-2/10 z dnia 1 marca 2010 r. W dniu 4 marca 2010 r. do UG w Drzycimiu wpłynęło pismo od Pana Wojewody adresowane do Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmiku Woje-wódzkiego. Pismo dotyczy istotnych spraw związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi a dokładniej radnych aktualnej kadencji, którzy zdecydują się do ponownego kandydowania. Ponadto Pan Wojewoda prosi Przewodniczących Rad do podania informacji zawartej w tym piśmie do publicznej wiadomości. Wymienione pismo trafia do rąk Pani Elżbiety Babińskiej, Przewodniczącej Rady Gminy a właściwie jego kopia dotarła w dniu 6 sierpnia 2010 r. czyli po 156 dniach. To co stało się z tym pismem a właściwie jego doręczeniem po tylu dniach jest kompletną kompromitacją i brakiem profesjonalizmu urzędników oraz permanentnym brakiem nadzoru ze strony Wójta nad pracownikami. W związku z tym zwracam się do Wójta o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Jaki był obieg tego dokumentu od momentu wpływu do przekazania adresatowi?
Kto, kiedy i komu polecił ten dokument przekazać?
Dlaczego nie przekazano dokumentu adresatowi w terminie?
Dlaczego przekazano kopię dokumentu adresatowi po upływie ponad pięciu miesięcy i z czyjego polecenia?
Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy?
Kto jest winny wędrówce pisma przez ponad pięć miesięcy od daty wpływu do daty doręczenia adresatowi?
Jak ma się w tej sprawie nadzór Wójta nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Urzędzie Gminy oraz pracownikami merytorycznymi?
Jakie wyciągnięto konsekwencje służbowe do osób winnych tych zaniedbań?
Uważam, że została złamana tajemnica korespondencji, która jest chroniona przez prawo cywilne – mówi o tym art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz co jeszcze bardziej bulwersuje art. 49 Konstytucji RP. Ponadto w sposób pośredni lub bezpośredni złamano wiele międzynarodowych aktów prawnych np. w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych czy w Deklaracji Powszechnej Praw Człowieka ( załącznik nr 8 do protokołu ).
4/ W związku z przesłaniem przez Wójta Gminy Drzycim informacji do Wydziału Nadzoru i Kontroli przy Wojewodzie w sprawie pozbawienia mnie mandatu radnego z uwagi na rzekome prowadzenie działalności gospodarczej na mieniu gminnym zapytuję czy udzielono Panu informacji w tym zakresie? Jeżeli tak, to jakiej? Odpowiedzi oczekuję w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje.”
 
Ad. 7.

Przewodniczący obrad – Przechodzimy do następnego punktu obrad – „Informacja o wszczęciu i planowanym przebiegu procesu likwidacji SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.” Udzielam głosu Likwidatorowi jednostki – Panu Krzysztofowi Hofmanowi.

Likwidator  jednostki SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu Pan Krzysztof Hofman – Dzień Dobry Państwu. Jestem doradcą podatkowym. Prowadzę kancelarię doradztwa podatkowego w Toruniu.  likwidatorem Gminnej Przychodni.  Zgłosiłem się z ofertą o przeprowadzeniu tej likwidacji. Oferta została przyjęta i zarządzeniem nr 71/2010 z 28 lipca zostałem upoważniony przez Pana Wójta Gminy Drzycim na likwidatora. Likwidację, zgodnie z uchwałą, rozpoczęliśmy 1 sierpnia. Likwidacja formalnie powinna być przeprowadzona do 1 listopada, natomiast ze względów oczywistych, powiedziałbym kalendarzowych uznaję, że tę likwidację zakończymy 31 października. I następcą zapewniającym ciągłość świadczeń medycznych na terenie gminy będzie Spółka Cywilna p. E. Wenerskiej i p. dr H. Doliwki. Spółka funkcjonuje już w tej chwili i w czasie likwidacji. Majątek, który pozostanie, tzn. nowa spółka i likwidator uznają, że może być przedmiotem przekazania. Będzie to sprzedane nowemu podmiotowi świadczącemu usługi medyczne. Środki, jakimi dysponuję na moment rozpoczęcia likwidacji to 157 tys zł, nieco ponad 157.000 zł. Ta kwota praktycznie w całości zostanie wykorzystana w związku z likwidacją. Być może nawet zabraknie na likwidację, ale rachunkowo to tak może wyglądać. Chciałbym Państwu powiedzieć, żeby nie odczytywać tego wprost, że przyszedł likwidator i wydał 150.000zł na likwidację. Po prostu z tych pieniędzy jednostka musi funkcjonować przez cały czas. Wejście nowego podmiotu od 1 listopada będzie się wiązało z udziałem kapitałowym spółki świadczącej usługi medyczne. To by były takie bardzo ogólne informacje, szczerze mówiąc oczekiwałbym pytań od Państwa, jeśli Państwo sobie życzycie, jesteśmy przygotowani do udzielenia wyjaśnienia.
Przewodniczący obrad: Dobrze, może ja tutaj zabiorę głos. Chciałbym tutaj radnych zachęcić do zadawania pytań. Nie wiem czy Pan Doktor lub Pani Doktor chcieliby też tu dodać coś do tego.
Pan Henryk Doliwka: Na razie nie.
Przewodniczący obrad: Czy ktoś z Państwa radnych, bądź osób zebranych na sali ma jakieś pytania do pana Hofmana?
Likwidator  jednostki SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu Pan Krzysztof Hofman - Mi jest niezmiernie miło, że sprawa nie budzi kontrowersji, bo takie kwestie najczęściej są bardzo kontrowersyjne. Społeczeństwo rozmaicie to odbiera. Chciałbym też poprosić Państwa radnych przede wszystkim, także przekazać środowisku, w którym Państwo funkcjonujecie. Jeśli jakiekolwiek informacje, które by miały charakter niepotwierdzonych pojawiłyby się we wszelkiego rodzaju rozmowach, proszę o bezpośredni kontakt, korzystając z pośrednictwa, albo Pana Wójta, czy osoby z którą mam ciągły kontakt p. L. Rezmer. To będzie chyba najlepszy środek. Jeśli coś takiego by się pojawiło proszę o bezpośredni kontakt. To tyle, ja nie mam nic więcej do dodania. Likwidacja przebiega w formalnym tempie, z powiadomieniem instytucji stosownych do potrzeb wynikających z przepisów prawa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad: Może jeszcze raz zadam to pytanie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania lub uwagi, bo jeśli nie to zamkniemy ten punkt porządku obrad i przejdziemy do następnego. W związku z tym, że nie widzę i nie słyszę, by ktoś wyrywał się do zadawania pytań Panu Likwidatorowi, trzeba chyba stwierdzić tak jak Pan powiedział, że wprawdzie może są miejscowości, gdzie ten proces przebiega z jakimś kłopotami, ale skoro tutaj nie słychać żadnych pytań, to oznacza, iż proces likwidacji tej jednostki w naszej gminie przebiega w sposób prawidłowy i nie budzący kontrowersji i na tym byśmy zakończyli ten punkt...  
Likwidator  jednostki SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu Pan Krzysztof Hofman Może jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest używane słowo likwidacja.  Ja jestem likwidatorem, jednostka jest w likwidacji,  i tak jest, bo to wynika z prawa, tak, że to normalne. Natomiast to właściwe określenie to jest przejęcie przez następcę prawnego. Żeby tak to rozumieć, bo to jest chyba inne przez odbiór społeczny i właściwsze w sensie faktycznym. Dziękuję. 
Przewodniczący obrad – W związku z tym, że w dalszym ciągu nie widać chętnych do zadawania pytań w tej sprawie, to byśmy zakończyli ten punkt, podziękowali za obecność Panu Likwidatorowi. Oczywiście można pozostać na posiedzeniu, jeśli ktoś chce.
 
Ad. 8.

Przewodniczący obrad – Następnym punktem jest „Analiza problemów szkół, w tym przygotowanie do nowego roku szkolnego.”

Pani Iwona Różycka Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w dzisiejszej sesji. „W okresie wakacyjnym w Zespole Palcówek Oświatowych w Drzycimiu zostało przeprowadzonych kilka remontów. Część została wykonana przez firmy specjalizujące się w danym zakresie, pozostałe prace wykonali pracownicy obsługi i interwencyjni, dzięki którym będziemy mieli trochę oszczędności w budżecie szkoły i przedszkola. W budynku szkoły dokonano następujących prac: wymieniono grzejniki w 12 salach lekcyjnych i dwóch korytarzach, przeprowadzono drugi etap remontu kotłowni, wymieniono pompy, zawory, rury. We własnym zakresie pomalowano pomieszczenie kotłowni i składu opału. Pomalowano dwie sale lekcyjne. W czterech salach wymieniono lampy oświetleniowe. Wymieniono uszkodzone drzwi w jadalni, stołówce i świetlicy szkolnej. Położono nową posadzkę w pomieszczeniu składu żywności, zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Pomalowano pomieszczenie kuchni szkolnej i zamontowano nowy bojler w miejsce uszkodzonego. W kilku przęsłach płotu wokół szkoły wymieniono skorodowaną i dziurawą siatkę na nową. W łazienkach szkolnych zamontowano nowe sedesy dla dzieci sześcioletnich. Ponadto wykonano mnóstwo napraw, których nie sposób wymienić. W budynku przedszkola przeprowadzono remont jednej sali zajęć, położono nową instalację, lampy oświetleniowe. Pracownicy obsługi i interwencyjni zdemontowali zniszczone zabawki z placu zabaw. Położono nowy chodnik przy budynku przedszkola w miejsce uszkodzonego, który zagrażał bezpieczeństwu bawiących się dzieci. Zmodernizowano plac zabaw. W październiku 2009 roku złożyłam dwa wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zakup pomocy dydaktycznych i modernizację placu zabaw w ramach rządowego programu pt. „Radosna szkoła.” Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymaliśmy dotację w kwocie 12 tysięcy na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III i na modernizację placu zabaw. Zakupione pomoce do sal, zabawki oraz położona nawierzchnia na placu zabaw posiadają certyfikaty i są zgodne z wymogami, które określiło w rozporządzeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmoderni-zowany plac zabaw będzie służył dzieciom przedszkolnym i uczniom klas I-III. W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolu naukę rozpocznie 41 sześciolatków i 50 dzieci 3-4-5 letnich, łącznie 91 dzieci. W szkole rozpocznie naukę 285 uczniów. W stosunku  do roku 2007 jest to spadek o 68 uczniów. Od września 2010 r. przystępujemy do realizacji aż czterech programów unijnych, dzięki którym dzieci zarówno w przedszkolu, jak i w szkole będą miały bezpłatne dodatkowe zajęcia. Za realizację zajęć Urząd Gminy ani rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów albowiem są to środki unijne. Dzięki realizacji tych zajęć szkoła i przedszkole otrzymają bezpłatnie mnóstwo pomocy dydaktycznych, które zostaną na wyposażeniu naszych placówek. Będą to następujące programy: 1/ „Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III,” 2/ „Klucz do uczenia się” – 4 moduły matematyczne,”  3/ „W drodze do sukcesu” dla dzieci upośledzonych i wymagających dodatkowej pomocy dydaktycznej, 4/ „My też potrafimy” dla uczniów klas IV-VI tj. kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie przede wszystkim otrzymują dodatkowe wsparcie z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, języka angielskiego, rewalidacji, logopedii, a rodzice bezpłatne psychologiczne konsultacje. Oprócz zajęć w ramach programów dzieci chętne mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty i uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, kółkach zainteresowań, należeć do chóru, UKS, ZHP, ZUCH-ów i wielu innych, których jest w naszej szkole bardzo dużo. Sprawy, które budzą niepokój to przede wszystkim spadająca liczba uczniów, co często ogranicza możliwości podziału klas na oddziały, czy uczniów na grupy językowe bądź zajęć z wychowania fizycznego, a prowadzenie zajęć z całą klasą o czym wspomniałam już w ubiegłym roku, niestety przynosi niskie efekty dydaktyczno-wychowawcze.” Przedłożona informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pani Danuta Raczkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – „Remonty, które przeprowadzono w szkole podczas wakacji, a trochę tego było, dlatego, że dosyć mocno szkoła w zasadzie odczuwa skutki zimy. W wyniku tego mieliśmy bardzo zalaną jedną klasę, oprócz tego uszkodzone sufity …. na dachu. Wystąpiłam do ubezpieczyciela z wnioskiem o wycenienie strat i odszkodowanie. Uzyskaliśmy prawie 10 tysięcy. Uważam, że .. tych pieniążków nam starczyło na usunięcie tych szkód. Między innymi, jakie to były szkody? Usunięte zostały 4 płyty bitumiczne na dachu, które były uszkodzone. Wymieniono część rynien,  ponieważ ich długa eksploatacja spowodowała, że nie były do naprawy a to … zostało naprawione. Również uzupełniono uszkodzenia, które zacieki spowodowały w elewacji i następnie po usunięciu tych uszkodzeń zostały odmalowane gzymsy jak również odnowiona została i pomalowana jedna klasa, która najbardziej ucierpiała podczas tego wiosennego zalania. Oprócz zaplanowanych remontów zostały zrobione drzwi ewakuacyjne, został naprawiony dach na kotłowni, jak również musiał zostać rozebrany stary komin centralnego ogrzewania ponieważ groził powiedziałabym, taką katastrofą budowlaną i został on postawiony od początku. Oprócz tego, w szkole, we wszystkich klasach pomalowano podłogi oraz schody farbą olejną. Tutaj szkoła poniosła tylko koszty zakupu materiałów natomiast wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników. Zostało od nowa całe pomalowane pomieszczenie przedszkola unijnego. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu  w toaletach na kramach zostały zamontowane przepływowe ogrzewacze wody. Oprócz tego szkoła również przystępuje do realizacji programów unijnych takich jak: „Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I-III,”  w klasach IV-VI  „My też potrafimy.” Również napisaliśmy wniosek w ramach programu Radosna szkoła uzyskaliśmy 6 tys. dofinansowania na zakup pomocy dydaktyczny do klas I-III. W dalszym ciągu będziemy korzystać z programu „Szklanka mleka dla ucznia”- z tego korzystają wszyscy uczniowie. Od września uczniowie klas 0-III będą korzystać z owoców i soków, które są właśnie z programu rządowego polecane. Jeżeli chodzi o ilość uczniów sytuacja u nas na dzień dzisiejszy jest taka właściwie, jaka była w ubiegłym roku, czyli mamy 48 uczniów w klasach 0-VI i oprócz tego 12 uczniów w przedszkolu unijnym. W związku z tym, na tak małą ilość uczniów zajęcia w klasach są łączone: zerówka z pierwszą,  druga z trzecią, czwarta z piątą. W szóstej są zajęcia oddzielnie. Właściwie to jest chyba wszystko.”
 
Pan Robert Janiak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – „Gimnazjum do nowego roku szkolnego jest dobrze przygotowane. Jeżeli chodzi o remonty, które były w szkole przeprowadzone, przyjąłem jako dyrektor taki harmonogram prac. Pierwszego roku zostały wyremontowane klasy – pomieszczenia lekcyjne, drugiego roku została wyremontowana elewacja szkoły – została szkoła ocieplona. I teraz w tym roku szkolnym zostanie wyremontowany dolny hol szkoły i to, co było największą bolączką szkoły w Gródku, to jest to zaplecze takie socjalne przy sali gimnastycznej. Było to koszmarne, świadczyło to i o szkole i o dyrektorze i o gminie i o nas wszystkich. Ludzie, którzy przychodzili na różnego rodzaju festyny organizowane w Gródku wchodząc do toalety odczuwali z pewnością dyskomfort. Do 1 września wszystko zostanie wyremontowane zgodnie z planem. Mamy piękne szatnie, są one potrzebne dla naszych dzieci gimnazjalistów i dla „Korony”- gdzie muszą się zawodnicy ubrać, przebrać, umyć. Dotychczas przez 40 lat funkcjonowania tej szkoły przy tej szatni nie było żadnego zlewu, nie było kranu. Było to coś koszmarnego. Zaplecze od 1 września będzie na takim profesjonalnym poziomie. Jeżeli chodzi o samą sytuację personalną grupy dzieci, jak już moje koleżanki mówiły, tych dzieci ubywa wszędzie, natomiast do gimnazjum ten niż jeszcze nie dotarł i nie dotrze jeszcze w tym roku. Do tej pory mieliśmy zawsze 9 oddziałów i przewidujemy, że jeszcze w tym roku po raz ostatni ta ilość oddziałów się utrzyma i dzieci będziemy mieli, wszystko na to wskazuje, tylko o 10 mniej.  W tym roku będzie w Gródku 193 uczniów. Wszystko okaże się 1 września, bo to są takie przymiarki. W Gródku prowadzone są 4 programy unijne tj. „Śpiewająca Polska,” z „Rozwoju terenów wiejskich” - zajęcia sportowe ( trzeci rok z rzędu ), kontynuacja „Za rękę z Einsteinem” – o rozwijaniu zainteresowań przedmiotami ścisłymi   ( matematyka, fizyka, chemia i języki obce ) i czwarty program  „My tez potrafimy” wpływający na rozwój dzieci  i słabych i bardzo dobrych mający wpływ na rozwój różnego rodzaju zainteresowań. Te cztery poważne  programy unijne  w Gródku były realizowane i będą realizowane w tym roku i między innymi przyczyniły się te programy do rozwoju umiejętności i przyczyniły się do osiągnięcia wyników zadowalających tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Jego wynik można uznać za, nie powiem rewelacyjny, ale w miarę dobry. Chciałbym sobie życzyć i moim nauczycielom i dzieciom żebyśmy dalej osiągali takie wyniki. Wyniki te są też dzięki Państwu, dzięki poparciu Rady Gminy, że możemy się rozwijać i za to Państwu dziękuję.”
 
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – Mam pytanie do Pani Dyrektor Różyckiej z Drzycimia. Jakie efekty wymierne zostały osiągnięte przez wymianę pieca centralnego ogrzewania?
Pani Iwona Różycka Dyrektor ZPO – Powiem szczerze, że do tego pytania nie jestem przygotowana. Takich obliczeń nie dokonałam. Zima dokonała spustoszenia w każdym domu, tak samo i w mojej szkole, ale obliczeń jeszcze nie robiłam. Nie mniej jednak myślę, że będzie do przodu aniżeli do tyłu. Samo to, że nie zatrudniłam dodatkowego palacza. To już jest jedna sprawa. Druga sprawa –do  Funduszu Ochrony Środowiska gmina nie poczyniła żadnych opłat ponieważ za brak emisji spalin nie ponosi się opłat, a takie były zdaje się w kwocie 4,5 tys. złotych. Obliczyłam sobie zużycie prądu, mimo, że była podwyżka prądu dwukrotna to miałam kwotę do zapłaty porównywalną do poprzedniego roku, czyli jakby tej podwyżki nie było, a więc to, że opalałam bojler,  … tym samym paliwem i szkoła opalana i tym samym miałam wodę ciepłą w kuchni i nie musiałam włączać bojlera. To są dwa duże bojlery. Tak, że nie udzielę konkretnej odpowiedzi, bo muszę do tego usiąść, policzyć. Mam spisane wszystkie rachunki i jeśli byliby Państwo zainteresowani to udzielę odpowiedzi. Wszystkich radnych chętnie zaprosiłabym do mojej kotłowni, bo jest się czym pochwalić. Nie tylko chodzi o pochwałę ale chodzi o to, że jest naprawdę w klasach ciepło i ekologicznie i widzę tutaj same superlatywy. Jest zatrudniony palacz, który przychodzi rano i wieczorem a w międzyczasie wykonuje inne prace, gdzie musiałabym jakiegoś pracownika, czy woźnego zatrudnić, bo chodzi o wymianę zamków i tak dalej.
Przewodniczący obrad – Pan Dyrektor Janiak wspomniał, że będzie miał 9 oddziałów, czy dobrze rozumiem – po 3 oddziały na każdy rocznik szkolny? Jak to u Pani będzie wyglądało w klasach IV-VI?
Pani Iwona Różycka Dyrektor ZPO – Sprawa jest tego typu, że odeszły nam dzieci, które wyjechały za granicę. Nie spodziewałam się, że uda się utworzyć trzeci oddział w klasie czwartej. Na dzień dzisiejszy mam zgodę na trzy oddziały klasy czwartej. Dwa oddziały w piątej, dwa oddziały w szóstej. Mogę powiedzieć, że ubolewam troszeczkę nad piątą i szóstą. W klasie piątej mam 24 i 25 dzieci, w klasie szóstej 24 i 24. Tu jest znowu problem jeżeli chodzi o podział na grupy językowe i wychowania fizycznego. Więc mamy tak: dwa oddziały pierwszej, dwa oddziały drugiej, dwa oddziały trzeciej, trzy oddziały czwartej, dwa oddziały piątej, dwa oddziały szóstej. Mam też dwa oddziały zerówki i pełną obsadę dzieci do przedszkola – pięćdziesięcioro. Wyż demograficzny dopiero do nas idzie. W przedszkolu mogłabym jeszcze jedną grupę utworzyć, ale nie mam warunków.
Przewodniczący obrad – Pytanie wspólne do Pana Dyrektora i Pań. Pan Dyrektor wspomniał, że będzie miał w tym roku trzy oddziały w każdej klasie ale dochodzą tutaj takie różne sygnały, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu, nie wiem, jak wygląda w Sierosławiu, w dość dużej liczbie  nie przechodzą do gimnazjum w Gródku tylko wybierają inne. Ja tu akurat słyszę coraz większe liczby, chciałbym wiedzieć, jaka jest rzeczywista skala tego problemu bo liczby, które słyszę są bardzo wysokie. Być może jest to zawyżane?
Pan Robert Janiak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – Takie stuprocentowe dane będę posiadał na dzień 1 września. Prawo wygląda tak, że jeżeli uczeń jest z naszej gminy i chce się na terenie naszej gminy uczyć, musimy mu zapewnić naukę w naszej szkole. Nie ma jednak przymuszenia. Jeżeli uczeń chce kontynuować naukę w innej szkole, w innej gminie, nie możemy się temu przeciwstawiać.  Liczba uczniów, która zmniejszy się w szkole wynosi ok. dziesięciu. Czyli 10 uczniów kończy podstawkę a nie idzie do gimnazjum w Gródku. Teraz, jak wygląda struktura tych uczniów. Chcę powiedzieć w ten sposób: pięcioro z nich to są uczniowie którzy posiadają orzeczenia do szkolnictwa specjalnego, ale przez cały czas uczęszczali do szkoły w Drzycimiu posiadając orzeczenia do nauki, do uczęszczania w szkolnictwie specjalnym. To jest problem troszeczkę szerszy, nie chcę się specjalnie rozwodzić, bo nie ma na to czasu. W szkole w Świeciu istnieje szkoła specjalna, która jest wyspecjalizowana do nauczania takich dzieci. W moim przekonaniu rozwój tych dzieci będzie przebiegał lepiej na pewno w szkole, która po pierwsze ma warunki, ma bazę materialną i ma doskonale wykształconą kadrę. Natomiast szkoła masowa, taka, jak nasze gimnazjum takiej bazy ani kwalifikacji nauczycieli nie ma. Ta piątka uczniów,  która idzie do szkoły specjalnej w Świeciu, myślę, że tak powinno być ze względu na to, że tym dzieciom po prostu będzie lepiej. Jeżeli dbamy o rozwój dziecka, a dyrektor chyba powinien o to dbać, to w moim przekonaniu dla dobra tego dziecka będzie lepiej jeżeli ono będzie chodziło do Świecia. Teraz pozostaje piątka dzieci, to są dzieci, które chodziły do szkoły masowej. Powiem, że część tych dzieci nie idzie do Gródka, bo twierdzą, że w Gródku jest za wysoki poziom. Ktoś prowadzi taką propagandę, nie wiem na czym to polega. Mówi się, że ktoś kto jest słaby to w Gródku będzie mu trudno i łatwiej mu będzie ukończyć gimnazjum w Świeciu. To jest jeden taki głos, ale też słyszę głos przeciwny – uczniowie bardzo zdolni nie chcą przyjść do Gródka, bo po prostu uważają, że rozwiną się lepiej w Świeciu. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Ja mam taki apel po prostu, jako dyrektor gimnazjum i uważam, że wszystkim nam tutaj powinno zależeć, wszystkim, nie tylko mnie, wszystkim Państwu, Wójtowi powinno zależeć na tym żeby większość uczniów jednak chodziła właśnie do naszego gimnazjum gminnego dlatego, że my dostajemy na te dzieci dotację. Jeśli dziecko idzie do Świecia dostaniemy tych pieniędzy mniej. To jest prosta sprawa, dlatego wszystkim nam powinno na tym zależeć i powinniśmy kreować i Państwo, jako radni i Pan Wójt i dyrektorzy szkół, powinniśmy kreować taką wizję, aby większość, czy wszyscy uczniowie jednak do tego Gródka przyszli.
Przewodniczący obrad – Czy któraś z Pań dyrektorek chciałaby się do tego głosu dołączyć? Czy wystarczy jak Pan Janiak udzieli  takiej wypowiedzi? Bo ja, tak przyznam się uczciwie słyszałem, Pan Dyrektor Janiak mówił, że to około 10 osób, ja słyszałem, że to już około 20. Jeśli 10, no to rzeczywiście nie jest to tak za wiele. Do tych spraw, co Pan Dyrektor dodał jest jeszcze taka kwestia żeby ich do Gródka nie przychodziło coraz mniej no to trzeba by znowu oddziały zmniejszać i to też wiązałoby się znowu z kłopotami odnośnie zatrudnienia nauczycieli, zmniejszenia właśnie godzin i kolejne byłyby z tym związane kłopoty.
Pan Robert Janiak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – Tak, jak Państwo słyszeliście, niż do nas dojdzie. W Drzycimiu też kiedyś były trzy oddziały. Pani Dyrektor już o tym mówiła. Oni mają już wszędzie dwa i do nas te dwa oddziały zaczną przychodzić. W przyszłym roku 1,5 etatu mniej. Jak jeden oddział mniej, to jest 30 godzin. Za rok następne 30 godzin to już razem 3 etaty nauczycielskie. Trzeciego roku następne 1,5 etatu. Prawie  pięciu nauczycieli w ciągu trzech lat będzie za dużo.
Przewodniczący obrad – No niestety, jeżeli takie będą realia to byłoby bardzo kiepsko ale niestety na to się zanosi.
Pani Iwona Różycka Dyrektor ZPO w Drzycimiu – Proszę Państwa, to, gdzie dziecko wybierze naukę czy w gimnazjum, czy u nas w Drzycimiu to zależy wyłącznie od rodziców a rodzice najlepiej wiedzą „co w trawie piszczy.” Każdy ma swoje zdanie wyrobione o podstawówce o przedszkolu i to w każdej gminie tak jest. Stan faktyczny, jaki będziemy mieli, będzie wiadomy dopiero na 1 września.  Te dzieci, które deklarowały się do Świecia być może w ostatniej chwili zmienią zdanie i przyniosą dokumenty. Być może. Tego nie wiem. Natomiast, jeżeli chodzi o kształcenie specjalne, zgadzam się tutaj z Dyrektorem, że najlepiej jak szkoła specjalna jest. Ja mam atut w ręku, ja mam bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. Prawie 3/4 osób ma ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Mamy naprawdę wysokie wyniki jeżeli chodzi o sprawdzian kompetencji pisany przez uczniów klas specjalnych, natomiast rodzice chcą żeby dziecko było bliżej domu i w swoim środowisku i ja to cenie i szanuję. Ja nawet miałam telefon od Pani Dyrektor ze Świecia – „Dlaczego dzieci nie przychodzą?” Odpowiedziałam - to proszę zapytać ich rodziców, bo rodzic decyduje o tym, gdzie to dziecko  posłać. Jest to problem i utrudnienie dla nas, bo czasami trzeba nawet objąć dziecko nauczaniem indywidualnym, rożnie to wygląda. Ale każde dziecko, które do nas przychodzi, każde dziecko specjalnej troski to są te dodatkowe godziny dla nauczycieli. W związku z tym nie ma tragedii, jeżeli chodzi o ograniczanie etatów chociaż w tym roku trzy osoby są na zmienionych warunkach pracy, mają ograniczony etat. W tej chwili jestem na etapie przydziału godzin i właśnie dzięki temu, że będę miała ten trzeci oddział, nie wszyscy będą mieli ograniczony etat. Być może tylko dwie osoby, a nie trzy. Niestety z roku na rok spada liczba dzieci. Będzie problem z nauczycielami.
Przewodniczący obrad – Jeszcze tutaj Pani Teresa Piotrowska zgłasza się do mikrofonu.
Radna p. Teresa Piotrowska – Właściwie moje pytanie jest do Pana Wójta skierowane, bo mi się nasunęło w trakcie wypowiedzi Państwa Dyrektorów. Pytanie mi zadał ktoś z mieszkańców i nie ukrywam, nie umiałam na nie odpowiedzieć. Chodzi mi o dojazdy do szkoły specjalnej do Świecia. Jeżeli gmina nie posiada takiej szkoły, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie dojazdu do niej. Jeżeli to są dzieci, które z własnego wyboru uczęszczają do innych szkół, jak sytuacja się przedstawia? Czy gmina pokrywa koszty? Jeżeli te dzieci trafiają do innych gimnazjów, to gmina pokrywa koszty ich dojazdu, czy rodzice pokrywają?
Wójt – Tak. Do szkoły specjalnej w Świeciu. Ten autobus, który swego czasu był zakupiony z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych służy właśnie dowożeniu tych dzieci. W tej chwili wniosek dotyczy 22 dzieci. Natomiast, jeżeli chodzi o szkoły masowe nie mamy takiego obowiązku dowożenia poza teren naszej gminy. Jeżeli ktoś wybiera gimnazjum w Świeciu, ten obowiązek jest z nas zdejmowany, jeżeli chodzi o dowóz.
Radna p. Teresa Piotrowska – Dziękuję. Czyli krótko mówiąc gmina nie pokrywa kosztów.
Wójt – Tak.
Przewodniczący obrad – Pan Dyrektor Janiak.
Pan Robert Janiak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku - Ja tylko chcę powiedzieć, że gmina Świecie, nie chcę mówić o jakiejś nieuczciwej konkurencji ale wydaje mi się, że niektóre gimnazja zwracają uczniom koszty dojazdu z gmin wiejskich. Uważam, że jest to nieuczciwa konkurencja. Gmina Świecie jest bogata gmina i jest to takie podkupywanie, zabieranie, podbieranie uczniów gminom wiejskim. Niektórzy rodzice godzą się na to, bo dostaną zwrot tych kosztów.
Przewodniczący obrad – Ja chciałbym też właśnie dodać do tej wypowiedzi Pana Dyrektora Janiaka i wcześniej, co Pani Różycka mówiła, że w zasadzie teoretycznie jest tak, że jest to sprawa rodziców, gdzie poślą dzieci ale to nie można tak ująć, że to jest tylko i wyłącznie ich sprawa bo to jednak w interesie naszej gminy byłoby aby jak najwięcej dzieci uczęszczało do gimnazjum, bo jak Pan powiedział za każdym uczniem idą pieniądze, które lepiej aby trafiły do naszej gminy niż do jakiejś innej, zwłaszcza gminy bogatej, gminy miejskiej. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania, bo tutaj dosyć długo obradujemy nad tym tematem? Szkoda, że nie było tego tematu na Komisji Oświatowej, to byśmy sobie wszystko omówili, a dzisiaj to by było bardzo krótko. No niestety musimy teraz wszystko omawiać na sesji, gdzie temat powinien być dawno zakończony.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja mam jedno, krótkie pytanie do pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Mówiła Pani, że 48 dzieci będzie uczęszczało do szkoły od 1 września. Ile z tej liczby będzie dzieci spoza obwodu szkolnego i do jakich oddziałów, czy jest Pani zorientowana, te dzieci będą chodziły.
Pani Danuta Raczkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – Nie ma nikogo spoza obwodu, jeżeli chodzi o klasę zerową, natomiast dzieci spoza obwodu są w klasie pierwszej tj. 5 uczniów, w klasie drugiej też jest pół na pół, w klasie trzeciej – piątka, w czwartej nie ma nikogo w piątej czwórka, w szóstej nie ma nikogo spoza obwodu. W tamtym roku było osiemnaścioro dzieci, natomiast jaki będzie dokładny stan w tym roku, czy to będzie 15, czy 16 to dopiero będę wiedziała na 1 września, bo może jeszcze ktoś spoza obwodu jakieś dziecko zapisze.
Radny p. Zygmunt Wycinek  - Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Tu jeszcze do Pana Dyrektora Janiaka chciałem zapytać. Chcę potwierdzić to, co mówił odnośnie remontu tych szatni, to rzeczywiście będzie dobra promocja gminy, jak te szatnie będą odnowione, przyjadą ludzie z obcych miejscowości, z Bydgoszczy i będą widzieć, że na wsi jednak w szkole jest porządna szatnia. Można się umyć i nie jest tak właśnie, jak Pan mówił, że jest wstyd wejść. Jeszcze taką uwagę, w czasie, gdy prowadzone są treningi piłkarskie, na tym placu, gdzie są te kosze zawieszone przybywa też sporo młodzieży. Zawieszają się na  tym i sprawia to pewne niebezpieczeństwo, tak że rodzice się o tą kwestię dopytują, czy jest możliwe żeby Pan złożył jakiś wniosek może tutaj do Wójta, czy do Rady w sprawie wymiany tych koszy na jakieś bardziej bezpieczne bądź z atestem, no bo rzeczywiście, jak ja widzę na treningu, że się ktoś  na tym wiesza, no to włos staje dęba, że się tak wyrażę.
Pan Robert Janiak – To jest rzeczywiście problem od wielu, wielu lat. Teraz kosze nie mają atestów … takie coś umiejscowione być nie powinno. Ja chętnie ten wniosek do Wójta skieruję. .. . przydałyby się takie kosze z prawdziwego zdarzenia. … Gdyby ten kosz się złamał, to dyrektor idzie siedzieć. To nikogo nie interesuje, czy boisko planowano dziesięć, czy dwadzieścia lat temu. Nie ma atestu- do więzienia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – Ja mam pytanie do Pani Dyrektor Różyckiej i to będzie ostatnie, może później zrobimy jakąś przerwę. Ja tutaj mam takie sygnały od nauczycieli, że Szkoła Podstawowa w czasie I półrocza bardzo dużo uczniów jeździło na zawody lekkoatletyczne do Świecia w czasie godzin lekcyjnych. To z jednej strony bardzo dobrze, że młodzież się garnie do sportu, sam jestem działaczem sportowym ale po pierwsze czy jest możliwe aby uczniowie jeździli na zawody lekkoatletyczne po   lekcjach żeby nie zakłócać zajęć merytorycznych, żeby ta grupa była ograniczona do takiej ilości aby nauczyciele innych przedmiotów mogli prowadzi normalne lekcje a nie, mieć do czynienia np. z połową klasy lub w takiej wersji szczątkowej.  
Pani Iwona Różycka –Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej. Zawsze na koniec roku, a także na półrocze każdy składa sprawozdanie czy zrealizował podstawę programową czy też nie. Z tego co wiem, z dokumentacji, która istnieje w szkole, każdy nauczyciel zrealizował podstawę programową a to jest najważniejsze. Natomiast, jak świat światem dzieci zawsze utalentowane są muzycznie, plastycznie, humanistycznie, matematycznie ale też i sportowo a że nasza szkoła stawia na to, że każdy uczeń w każdej dziedzinie może się rozwijać, również i w sporcie, a że zajęcia są w godzinach ok. 12-tej, zgodnie z higieną pracy umysłowej zawsze w planie rano mamy ułożone zajęcia ścisłe, tak że ci uczniowie, którzy wybierają się na zajęcia sportowe, te dzieci naprawdę mało tracą. Tracą powiedziałabym tzw. „michałki” czyli muzykę, plastykę, wf. To jest powiedziałabym z korzyścią, bo w Świeciu, jeżeli Państwo czytali a na pewno tak, to odniosły nasze dzieci spore sukcesy. Dziewczynki zajęły I miejsce w powiecie konkurując zdaje się z ośmioma szkołami z całego powiatu, a więc uważam to, jako wielki sukces. Chłopcy natomiast II miejsce. Też jest ogromny sukces. Dodam więcej, dzięki temu, że zajęły I miejsce w powiecie zostały wytypowane do uczestnictwa w finale w Warszawie i tam nasi uczniowie konkurowali z dziećmi ze szkół typowo sportowych zajmując na całą Polskę 17 miejsce i potem 21 i 24.  Możemy ograniczyć, jak to było za poprzedniej kadencji dyrektora, gdzie się ograniczało wyjazdy, nie stawiano niestety na sport. Natomiast tutaj stawiam na wszystkich żeby dzieci rozwijały się w każdej dziedzinie.    
Przewodniczący obrad – Byłem obecny na rozdaniu świadectw i z tego, co się orientuję to np. w takich szóstych klasach bardzo mało uczniów otrzymało bądź świadectwa z paskiem, bądź zakwalifikowało się do stypendium naukowego. Wiem, że z tego co spamiętałem w takiej VIa klasie, to chyba ani jedna osoba, w VIb tu mam napisane 4 osoby, w VIc jedna osoba. Z tego, co ja się orientuję, to żadna z osób, które jeździły w czasie lekcji na zawody do Świecia, czy tam nawet dalej do Torunia to nie otrzymała świadectwa. To też musimy sobie postawić, co jest najważniejsze w szkole takiej normalnej, niesportowej. Zdecydować, czy sport, czy nauka. Jeżeli sport, to tak po lekcjach by wypadało.
Pani Iwona Różycka – Ja jestem nastawiona i na działalność sportową i rozwijającą w każdej dziedzinie. Jeśli chodzi o byłe szóste klasy, to jest efekt naszej działalności. W czwartych klasach były te dzieci w klasach tak tragicznych – 29 i 30 uczniów. To już są te efekty. Ja Państwu cały czas mówię, że bardzo liczne klasy to nie ma efektów dydaktycznych ani wychowawczych i to się mści. Jakie można mieć efekty, jak dzieciaki prawie od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się w klasach prawie po 30 uczniów, więc nie liczmy  na efekty. Ten rocznik był specyficzny. Bardzo dużo dzieci powtarzało klasy, drugoroczność, w jednym przypadku trzecioroczność, a mam chłopaka …
Wójt – W kwestii formalnej Panie Przewodniczący. Chciałem zapytać, bo jest tu analiza problemów szkół. Jesteśmy w tym punkcie bardzo długo, a jeśli chodzi o analizę to dyrektorzy już chyba wszystko powiedzieli a takie pytania można zadawać nawet w kuluarach. Jeśli wolno, to prosiłbym o próbę zakończenie tego tematu. 
Przewodniczący obrad – Tak, może ja powoli kończę, tak jak wcześniej mówiłem szkoda, że ta sprawa nie była wcześniej omawiana na Komisji Oświatowej. Wtedy byśmy mogli rozmawiać na ten temat bardzo długo. No niestety, jak trafiła na sesję, to musimy wszystko powtarzać to, co byśmy chcieli powiedzieć na Komisji. Już nie widzę pytań a słyszę głosy proszące o przerwę.
Radny p. Mirosław Parczyk- Czy moglibyśmy przesunąć przerwę po następnym punkcie?
Przewodniczący obrad – Ja sam powonieniem zarządzić przerwę, ale poddam propozycję pod głosowanie.
        Większość radnych opowiedziała się za przerwą w obradach po kolejnym punkcie.
Przewodniczący obrad – Czyli przerwa po następnym punkcie. Dziękujemy dyrektorom szkół. Mogą pozostać jeśli chcą.

Ad. 9.

Przewodniczący obrad – Przechodzimy do następnego punktu obrad. Temat wprowadzony do obrad przez Komisję ds. Budżetu i Finansów – Podjęcie uchwały sprawie powołania doraźnej komisji ds. dokonania kontroli gospodarki Finansowej Rady Sołeckiej w sołectwie Sierosław. Podczas obrad tej Komisji, temat właściwie rozpoczął Pan radny Wycinek i może dzisiaj także i jemu pozwolimy rozpocząć zagadnienie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak, jak członkom Komisji Budżetowej, tak i pozostałym radnym przybliżę temat, który był przedstawiony i w wyniku dyskusji, po którym Komisja ds. Budżetu i Finansów zdecydowała zgłosić na dzisiejszą sesję projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w sołectwie Sierosław. Otóż proszę Państwa Rada Sołecka w sołectwie Sierosław posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Osiu Oddział Drzycim. Potwierdzeniem na istnienie tego rachunku jest dokument podpisany przez sołtysa wsi Sierosław Panią Elżbietę Chróścińską. Dodam, że podpisała pismo Rady Sołeckiej jako sołtys, gdzie są różne funkcje przewodniczący rady sołeckiej musiałby w imieniu rady sołeckiej występować a nie sołtys. To jest taka niezgodność tutaj no ale w każdym bądź radzie Pani sołtys podpisała pismo Rady Sołeckiej w Sierosławiu i taki dokument posiadam. Jeżeli ktoś z Państwa sobie w tej chwili życzy mogę kpie tegoż dokumentu dostarczyć. Na tym dokumencie wskazany jest rachunek bankowy, jak już mówiłem i posiadam również dokument przelewu zrealizowanego na to właśnie konto bankowe. Funkcjonowanie takiego konta dowodzić może, że nie-uprawniony do prowadzenia działalności finansowej podmiot, jakim jest sołectwo, taką działalnością się zajmuje lub zajmował. Zgodnie z zapisem § 28 Statutu Sołectwa Sierosław. Poproszę o spokój. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu i nie prowadzi gospodarki finansowej. Te same zasady obowiązują we wszystkich sołectwach na terenie naszej gminy. Sołectwa jako takie nie mają osobowości prawnej ani żadnej innej, która by je upoważniała do prowadzenia gospodarki finansowej. Nie wolno więc w sołectwach prowadzić, pod szyldem organów sołectwa żadnych działań związanych z finansami. Działalność bez umocowania prawnego jest działalnością nielegalną. I nieważne są intencje i cele osób tym się zajmujących gdyż istotą sprawy jest sam fakt złamania prawa. Nie podlega dyskusji w tym konkretnym przypadku takie naruszenie obowiązujących przepisów mogło nastąpić. Uważam, że w świetle przedstawionych informacji, uprawniona do dokonania kontroli w celu przedstawienia stanu faktycznego Rada Gminy w Drzycimiu takie działania podjąć powinna. Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym cytuje tekst: „Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Właściwym więc organem do zbadania sprawy jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy. Jednakże Statut Gminy Drzycim w  § 9 ust. 1 nakazuje wyłączyć od udziału w pracach Komisji Rewizyjnej członków, wobec których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność w badanej sprawie. Sprawa przeze mnie przedstawiana dotyczy sołectwa Sierosław a jeden z członków Komisji Rewizyjnej naszej Rady jest mieszkanką Sierosławia. Jest to Pani Wioletta Łaszewska, natomiast drugi członek Komisji Pani Teresa Piotrowska z tej miejscowości pochodzi i łączą ją z wieloma mieszkańcami Sierosławia więzy bardzo bliskiego pokrewieństwa.
Przewodniczący obrad – Ja poprosiłbym o zachowanie powagi. Jesteśmy na posiedzeniu Rady Gminy a nie na jakimś tam zebraniu towarzyskim.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Prosiłbym Panie Przewodniczący, aby przestrzegać tych zasad aby mogła się ta sesja normalnie odbywać.
Przewodniczący obrad – Proszę kontynuować.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Kontynuuję. Pozostaje więc tylko Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który nie może jednoosobowo  podejmować żadnych czynności kontrolnych i teoretycznie w tym momencie Rada Gminy nie posiada możliwości dokonania jakichkolwiek działań kontrolnych wobec jednostki pomocniczej Sierosław. Ustawodawca taką okoliczność przewidział i w art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym dał Radzie Gminy delegację do powoływania innych komisji oprócz Komisji Rewizyjnej stałych i doraźnych, powoływanych do określonych zadań z zastrzeżeniem do ustalenia przez Radę dla tych komisji podmiotu działania oraz składu osobowego. By uprawnienia kontrolne komisji doraźnych nie kolidowały z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnej w art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że cytuję: „Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji i powoływanych przez Radę Gminy na podstawie art. 21 ust. 1, który przed chwilą cytowałem. Innymi słowy Rada Gminy ma prawo powoływać komisje doraźne ds. kontroli, które mogą zajmować się działaniami bieżącymi, leżącymi w kompetencjach samorządu oprócz opiniowania wykonania budżetu gminy, występowania do Rady Gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi, co jest zastrzeżeniem kompetencji Komisji Rewizyjnej. Przedstawione obwarowania ustawy o samorządzie gminnym znalazły swoje odzwierciedlenie w Statucie Gminy Drzycim. Są to treści § 22 ust. 1 pkt 3 i  §23 ust. 3. Na mój wniosek Komisja ds. Budżetu i Finansów zdecydowała o wniesieniu pod obrady Rady Gminy projektu uchwały o powołaniu komisji  doraźnej Rady Gminy w Drzycimiu ds. kontroli gospodarki finansowej sołectwa Sierosław. Nie budzi wątpliwości fakt iż działano niezgodnie z prawem, gdyż samo istnienie rachunku bankowego jest dowodem na to, że osoby funkcyjne  w  samorządzie wiejskim Sierosławia być może nieświadomie działalnością finansową w ramach pełnionych funkcji, firmując to organami sołectwa się zajmują lub zajmowały. Myślę, że nie znajdzie się wśród radnych nikt, to z pełną odpowiedzialnością taki fakt zaaprobuje już byłoby to tylko potwierdzeniem na tolerowanie i akceptowanie działań prowadzonych poza obowiązującym prawem.
Przewodniczący obrad – Dziękuję za wypowiedź. Wiem, że jest obecna na sali Pani sołtys z Sierosławia – Elżbieta Chróścińska. Tu zgłasza się do wypowiedzi Pan radny Mirosław Parczyk. Ja może chciałbym się zapytać, bo nie wiem. Kto jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej w Sierosławiu?  
Radny p. Mirosław Parczyk – Jest nieobecna.
Przewodniczący obrad – W takim razie udzielam głosu Panu Mirosławowi Parczykowi i prosiłbym o zachowanie powagi i właściwego zachowania w czasie trwania dyskusji w tym temacie.
Radny p. Mirosław Parczyk – Może kilka słów wyjaśnienia na temat samego konta naszej Rady Sołeckiej. Rada Sołecka w Sierosławiu od kilku lat organizuje festyny sportowo-rekreacyjne latem i zabiegając o pozyskanie sponsorów na ten cel cześć z nich wymagała posiadania konta bankowego, aby móc przelać środki pieniężne. Na to konto były również wpłacane pieniążki zarobione podczas tego festynu i te pieniążki później idą na jakieś cele upiększające naszą wieś. Taki był właściwie główny i jedyny powód założenia tego konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Drzycimiu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Jeśli ja mogę coś dodać i zaraz udzielę głosu Pani Teresie Piotrowskiej. Zgadzam się tu z Panem Parczykiem i z innymi mieszkańcami Sierosławia, z którymi zdążyłem rozmawiać na ten temat, że intencje były tutaj jak najbardziej prawidłowe. Chcieliście zbierać pieniądze na konto żeby wszystko było jawne i przejrzyste i szło to na cele takie społeczno-użyteczne typu, jak tu Pan mówi festyn sportowy, czy coś podobne z tym, że właśnie troszkę jest problem, że przepis Statutu stanowi to inaczej. To jest taki kłopot formalny w zasadzie.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja chciałam zadać pytanie pomysłodawcy, jak się domyślam jest to Pan radny Zygmunt Wycinek, odnośnie powołania tej komisji. Usłyszeliśmy wszyscy uzasadnienie dlaczego nie ma tego zrobić Komisja Rewizyjna ale może chciałabym usłyszeć odpowiedź. Czy są jakiekolwiek podstawy, bo jak się domyślam to Komisja Budżetowa nad tym obradowała, aby podważyć nasze dotychczasowe kontrole, że one się dobyły w jakiś sposób nierzetelny, czy nieuczciwy skoro sa takie podejrzenia a co prawda mieszkam już więcej lat w Gackach jak w Sierosławiu ale to tak na marginesie. Uzasadnienie jest, jakie jest ale chciałam zapytać głównie o to czy są jakieś kwestie podważające nasze dotychczasowe przeprowadzone kontrole? Jeśli tak, to wskazać które były nierzetelne. Dziękuję.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie, o niczym takim nie mówiłem. Nie podnosiłem takich spraw. Mówiłem tylko o tym, że w tym konkretnym przypadku członkowie Komisji Rewizyjnej mogliby łamać zapisy, które w Statucie Gminy zakazują wręcz brania udziału w sprawach, w badaniu spraw, przy których można by zarzucić stronniczość względnie interesowność. Tutaj ta sprawa dla mnie jest ewidentna i nie wiem. Jeżeli Rada Gminy zdecyduje, że Komisja Rewizyjna ma taką kontrolę przeprowadzić no to jest wola Rady. Z tym, że ja uważam, że tutaj mogłyby być z drugiej strony zarzuty, iż mimo wszystko nie zrobiono wszystkiego w kierunku by ta kontrola przeprowadzona była w sposób jak najbardziej niemogący być podważana.
Radna p. Teresa Piotrowska – Nie ukrywam. Dla mnie jest to sprawa nowa. Jak się dowiedziałam to taka była dla mnie trochę  niekomfortowa, jeśli się mogę tak wyrazić żeby nikogo nie obrazić. Ja się poczułam się w tym momencie jakby mi zarzucano, że kiedykolwiek zrobiłam coś nieuczciwie, czy coś nielegalnie z prawem. To jest moje zdanie. Ja przynajmniej tak to odebrałam. Znają mnie już niektórzy 4 lata, niektórzy 8 lat, między innymi Pan i na pewno wie dobrze, że zawsze staram się mieć swoje zdanie przemyślane i jak najbardziej uczciwe, czy sprawiedliwe. Może nie zawsze ono zgadza się ze zdaniem pozostałych, ale przynajmniej taka staram się być i tutaj, to powołanie tej komisji to nie ukrywam dla mnie jest trochę takie, no dwuznaczne. Dziękuję bardzo.
Wójt – Proszę Państwa. Wniosek padł. Słyszeliśmy wszystko, co przeczytał tutaj Pan radny Wycinek i zadaję sobie takie pytanie: Ta komisja, która miałaby być, czy to byłaby rewizyjna, czy jakakolwiek inna wytypowana przez Radę, jakie ona miałaby kompetencje do tego żeby w banku prosić o wgląd do rachunku bankowego, czy też badać przepływ środków na tym rachunku  itd. Uważam, że to poza naszą kompetencją jest by badać coś takiego. Tylko uważam, że taka forma sprawdzania tej sprawy nie powinna mieć oficjalnego trybu powoływania komisji tylko po prostu dzisiaj, czy na jakiejś komisji specjalnej, Budżetowej, czy jakiejkolwiek innej możecie zapytać Panią sołtys, czy Radę Sołecką, czy pojedziemy całą Radą np. do Sierosława i tam dowiemy się jak te sprawy miały miejsce. Ale, czy powoływanie speckomisji, bo już tu kilka takich w tej kadencji było, jest faktycznie potrzebne? To raz. Dwa, to są kolejne pieniądze podatników wykorzystywane w żadnym celu, bo to, czy to jest słuszne, przejrzyste obracanie takimi pieniędzmi społecznymi, ja uważam, że to jest słuszna idea by wszelkiego rodzaju pieniądze, które są z różnych wpływów, z darowizn, czy z jakichś innych składek były w obiegu kontrolowanym. Każda wpłata, wypłata, miała swój dokument. Jeżeli taką formę przyjęła grupa ludzi, bo czy to jest grupa zwana Radą Sołecką, czy grupą mieszkańców, bo też może być traktowana, jako grupa mieszkańców. To, że akurat na tym piśmie, które Pan radny Wycinek otrzymał było podpisane, że jest to Rada Sołecka, po to żeby to nie były osoby anonimowe być może. Bo Radę Sołecką w jakiś sposób się rozpoznaje. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie tego, czy to jest w formie rachunku bankowego, czy w formie książeczki oszczędnościowej, czy jakiegokolwiek innego udokumentowanego przepływu pieniędzy jest to chwalebne uważam. Jak najbardziej chwalebne. To, czy to łamie przepisy prawa naszego samo-rządowego, być może tak w którymś momencie ale takiego przekonania do końca nie mam. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Wprawdzie chciałem udzielić głosu Panu Kohlmeyerowi, ale na sesjach maja pierwszeństwo radni. Chyba, że Panowie rezygnują, to…
Pan Mirosław Kohlmeyer członek Rady Sołeckiej  sołectwa Sierosław - …  Dzisiaj przychodząc na sesję, …uczycie się, pracujecie nad ważnymi sprawami, ale to, co kolega Wycinek tutaj zaproponował to jest po pierwsze: obraża kolegów, z którymi współpracuje. Jeżeli jest Komisja Rewizyjna, nie ważne, czy jest matka, córka, czy żona, tu nie chodzi o śmierć, o przestępstwa kryminalne, nie są to sprawy wielkości nie wiadomo czego.  Jest Komisja Rewizyjna, jest problem do …  jeżeli coś się dzieje można się umówić z Panią sołtys, przyjechać, porozmawiać, sprawdzić sprawy i tematu nie ma. Z tego, co zdążyłem tutaj zauważyć to nie chodzi tyle o kontrolę wsi Sierosław i jej rachunku, jak o … wybory … do przodu  i pod tym kierunkiem mówi się, że tutaj mieszkaniec nie może brać udziału w komisji  i ten mieszkaniec mieszkał tam, więc jest związany i nie może być w komisji a Pan Wycinek może brać w komisji udział z wiceprzewodniczącym i jemu wszyscy zaufali. Wszyscy radni składali przyrzeczenia itd. że będą wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem itd. ale oni mają być odsunięci i ma być powołana inna komisja, która być może nie ma prawa powstać i pytać w banku czy Sierosław ma słuszne konto, czy nie. Jeżeli tak mała proceduralnie sprawa nakręca całą Radę to przepraszam bardzo, to chyba nie tędy droga. Jeżeli można sprawę załatwić przy bufecie przy kawie usiąść i wytłumaczyć sprawy i potem dalej przekazać informacje z rozmowy jaka się odbyła. Na tym się powinno skończyć, a nie żeby Rada zajmowała się godzinami a potem jeszcze pieniędzmi … z gminy, które można przeznaczyć na szkoły żeby komisja miała z tego jeszcze pieniądze …
Radna p. Ewa Kempińska – Mam takie pytanie do naszych kochanych współtowarzyszy. Który z Was zajmuje się pracami społecznymi? Albo się kiedykolwiek zajmował dla swojej wioski?   Chodzi o to, że ja też jestem społecznikiem i to kupę lat, jeszcze jak pracowałam. Chodzi o to, że pozyskanie i zrobienie czegokolwiek w miejscowości zamieszkania dla tych dzieci, czy dla młodzieży żeby nie stała przy bufecie później jest bardzo wyczerpujące i psychicznie i trzeba się nachodzić, trzeba się naprosić. Pani sołtys może nie zdawała sobie sprawy, na pewno, że to nie może być tego konta ale chciała to zrobić przejrzyście, dokładnie żeby w każdej chwili wszystko było jasne. Żeby nikt jej nie zarzucił, że cokolwiek zrobiła poza. Chciała to zrobić dla swojego środowiska. No, po co my wybieramy sołtysów? Po co ? Żeby tylko objechali z nakazami płatniczymi? Żeby pozbierać pieniądze, podatek?  I na tym koniec? Chodzi o to żeby naprawdę zaangażować się w tą miejscowość. Zrobić ją ładniejszą. Żeby ludzie mieszkający cieszyli się. Ludzie się angażują, pomagają w różnych sytuacjach, jeżeli widzą, że jest coś robione. W tym wypadku współczuję Pani sołtys, bo zdaję sobie sprawę, że to można się zdenerwować i nie będziecie mieli społeczników, jeżeli będziecie tak podchodzić do sprawy. Można tą sprawę załatwić zupełnie inaczej, spokojnie. Nie robić komisji, nie robić cyrków. Pani sołtys pokaże, co zrobiła. Nie wołać wielkiej komisji bo ona więcej nie pozyska sponsorów jeżeli wyjdzie na wieś, że: „O coś tam nie grało na pewno były przekręty, na pewno coś Pani sołtys przekabaciła” i nie będzie miała więcej sponsorów jeżeli będzie cokolwiek chciała zrobić dla swojej miejscowości. Przy okazji gmina też na tym zyska skoro w jakichś miejscowościach robi się ładnie, które były praktycznie przekreślone, bo tam nic się nie dzieje. I proszę wziąć to pod uwagę przy głosowaniu. Jestem za tym żeby żadnej komisji nie było, żeby Pani sołtys zlikwidowała rachunek a pieniądze nie wiem? Wpłaciła do gminy, nie wiem? Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Kto teraz? Proszę o zachowanie powagi.
Radny p. Mirosław Parczyk – Składam wniosek formalny o całkowite odrzucenie projektu uchwały jakiego wnioskodawcą jest Pan radny Wycinek. 
Przewodniczący obrad – Najpierw Pan Szymczak się zgłasza.
Radny p. Edmund Szymczak – Tak patrze i słucham tego z ciekawością. Pieniądze wzięte do ręki podlegają wielu przepisom.  I każdy musi mieć świadomość, że jeżeli biorę pieniądze  do ręki, jeżeli jest to na konto osoby prawnej to Pani ma świadomość jakie zachodzą przepisy przy przelewach, przy tworzeniu kasy. Ja wiem, że to są  ….nieduże pieniądze, jeżeli jest to soba indywidualna bo po prostu reprezentuje kogoś. Wydaje mi się, że my szukamy żeby się pokłócić na ten temat. Ale pytam, co powiedzieć reszcie sołtysów, którzy mogliby załatwić sponsora? Tylko przeczytali – nie, nie mamy konta i nie bierzemy pieniędzy do ręki.  I się nic nie dzieje. Ale powstaje głos dlaczego tam można, a tu nie można? Ja nie jestem za ukaraniem nikogo. Niech mi Pani wierzy. Nie jestem za zabijaniem aktywności społecznej ale problemem Rady jest stworzenie takich warunków i pokazania – tak otworzyć konto. Może mamy stare statuty? Ja mówię wprost.  Lub poszukania takiego rozwiązania, jest Pani Skarbnik, jest Pan Wójt. To są pieniądze brane wbrew przepisom.  Tu nie chodzi, czy to są duże, czy małe.  Jak ktoś ma wątpliwości, to proszę się zgłosić na 10 Lutego w Świeciu. Oni to wszystko powiedzą bardzo dokładnie i określą zdecydowanie. Należy po prostu pomóc sołtysom i Pani sołtys, bo jak przyjdą ci inni ludzie, to nie będą pytali o intencje. Będą pytali o przepisy. Uważam, że my jako Rada,  powinniśmy po prostu na podstawie tego zdarzenia, nie chodzi mi o oskarżanie, czy to słuszne, stało się, ale tak dostosować wymogi żeby każdy z sołtysów, który pójdzie i będzie coś organizował, mówił – proszę mi przelać na konto, bo ja mam to konto prawidłowe i się niczego nie będę obawiał. Tylko w tym celu rozmawiajmy żeby naprawić to a nie  … wziął tyle tysięcy, czy tam tyle. Pieniądze są od sponsorów. Ja wierzę, że mogę wierzyć Pani sołtys, że robiła to uczciwie. Ale mamy problem, który my, jako Rada musimy załatwić. Pokazać reszcie sołtysom, że tak, to jest prawnie w gminie zapisane w statucie, czy po prostu w świetlicach zrobione konto z rozrachunkami wewnętrznymi? Nie wiem? Po prostu niech pokaże to komisja i niech Rada to rozwiąże, czy ta, czy następna. Nie chodzi o zabijanie aktywności społecznej bo tak to można niekiedy odczytać. Wie Pani mi się też zrobiło przykro, jak byłem w komisji i zostałem przywitany że ja przyszedłem kogoś złapać. Nie chcę nikogo złapać, bo nie  mam takich uprawnień. Przyszedłem po to żeby pokazać problem, do którego trzeba się ustosunkować i który trzeba rozwiązać. Uważam, że ta komisja powinna powstać po to żeby ułatwić wszystkim rozwiązanie tego zagadnienia bo to jest problem Rady. Mnie chodzi o to , Rada nie ma nawet takich uprawnień czy karać, czy nie karać ale chodzi o to żeby pozostałe sołectwa, jak pójdą gdzieś po pieniądze powiedzieli tak, mamy legalne konto, tak bierzemy, przyjdzie fiskus, proszę bardzo. Ja patrzę z podziwem na Panią sołtys, Z podziwem, bo jakby przyszła inna kontrola to Pani zamiast radości i zadowolenia miałaby przykrości a nawet, wie Pani wyciągnięte pieniądze z kieszeni, jako indywidualna osoba. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – Dziękuję Panu, widzę że zgłaszają się kolejni radni do wypowiedzi, no ale w zasadzie padł wniosek formalny Pana Parczyka
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Wniosek formalny jest bezzasadny, Pan Parczyk sformułował – „Składam wniosek formalny o odrzucenie wniosku Pana Wycinka.” Pan Wycinek nie składał wniosku więc nie można głosować nad tą sprawą.
Radny p. Mirosław Parczyk – Jest Pan pomysłodawcą tego
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wniosek wyszedł od Komisji Budżetu a tak wniosek Pana Parczyka sformułowany nie był.
Przewodniczący obrad – Po kolei. Widziałem.. Myślę, że jednak mimo wszystko trzeba dać możliwość każdemu się wypowiedzieć.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja chciałam tylko zapytać. Czy np. ta komisja, czy Komisja Rewizyjna, czy w ogóle ma takie prawo. Z tego co kiedyś byłam, jeszcze w poprzedniej kadencji na szkoleniu to mówione było, że właśnie nie możemy sprawdzać między innymi  rad sołeckich. Tu są, w uzasadnieniu są zmiany. Dostaliśmy te materiały dzisiaj, nie miałam czasu się z tymi zmianami, może ktoś umiałby przybliżyć te zmiany, na czym polegały? Na jakiej podstawie teraz Komisja Rewizyjna ma prawo sprawdzać rady sołeckie?
Przewodniczący obrad – Dobrze, ale najpierw zgłaszał się Pan Dariusz Podlejski, później wtedy Pan Wycinek. Będziemy pamiętać, jaka była kolejność.
Radny p. Dariusz Podlejski – Do odpowiedzi koleżanki radnej będzie tu przygotowany kolega Zygmunt Wycinek. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że wywołanie tego tematu świadczy o potrzebie zmian. Zmian dotyczących statutów, regulaminów, nie tylko sołectw ale i Rady samej. Te sygnały były już w tej sprawie. O tych sygnałach w tej sprawie mówiono już wcześniej.  My jako Rada nie możemy wykraczać poza granice prawa. Powołanie takiej komisji czy to Komisji Rewizyjnej, czy komisji niezależnej  ma pozwolić na to by stwierdzić, że taka sprawa zaistniała. To nie będą wyciągane jakieś konsekwencje w stosunku do osoby Pani sołtys, do Rady Sołeckiej bo to rzeczywiście działanie jej było w dobrej wierze. Na pewno skuteczne i na pewno pozytywnie odbierane przez społeczeństwo. My chcemy zwrócić uwagę na to, że jest potrzeba robienia szkoleń dla sołtysów, dla rad sołeckich, o których mówiliśmy również wcześniej. Potrzeba prowadzenia takiej gospodarki pod nadzorem pracowników Urzędu. To jest rola Urzędu właśnie a sołectwa są jednostkami pomocniczymi żeby w tych sołectwach działo się dobrze. Teraz trzeba znaleźć taki sposób, który pozwoli na to żeby nasze społeczności lokalne się mogły rozwijać. To jest przyczyną do tego żeby właśnie ta sprawa mogła zaistnieć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wpierw odpowiem Pani Teresie Piotrowskiej. Ja cytowałem tutaj art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – Rada Gminy kontroluje działalność Wójt Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, to są sołectwa gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Czytałem również, że takie same uprawnienia może posiadać komisja doraźna. To nie wyklucza jedno drugiego. Tylko jest zapisane, co Komisja Rewizyjna tylko i wyłącznie może. Może tylko i wyłącznie opiniować wykonanie budżetu i wnioskować do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Tego nie może żadna inna komisja. To jest wyłączna kompetencja Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jest powołana w celu kontroli działalności finansowej właśnie tych podmiotów. Li tylko działalności finansowej bo to jest jej główne przesłanie. Jej podstawa funkcjonowania aby tym się zajmowała. Natomiast inne komisje, cytowałem wcześniej i tutaj jest usankcjonowanie prawne takiego działania natomiast z samych statutów sołectw wynika, raz że nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w sołectwach, że  kontrolę i nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada i sprawuje jak dokładnie: zgodności z prawem, celowości i rzetelności i gospodarności to obejmuje również gospodarkę finansową. Tak, że tutaj nie ma czegoś takiego. Poza tym jest jedna rzecz, zwróćcie uwagę. Przecież, czy sołtys, czy rada sołecka, no przykro mi, że nie czytaliście statutów, nie znacie statutów, n ie mają żadnej podmiotowości. Podmiotowość ma sołectwo, jako jednostka pomocnicza, gdzie najwyższą władzą jest zebranie wiejskie. Trzeba by się tego wszystkiego uczyć. To, co mówił kolega radny Szymczak w ubiegłym roku po spotkaniu w Tleniu, właśnie o to wnioskował, aby do edukować co niektórych. Szkoda, że to nie nastąpiło bo sprawa dzisiaj może inaczej by się przedstawiała.
Radna p. Teresa Piotrowska – Mogę kolejne pytanie? Ja słuchałam tego, jak Pan czytał. Wszystkiego bardzo uważnie i co mi tak utkwiło w pamięci tamtego szkolenia, pomimo tego, że  było bardzo dawno, że jednostka pomocnicza, którą kontrolujemy musi posiadać swój własny budżet a jeżeli ona nie posiada ja mam wątpliwości co do kontroli Komisji Rewizyjnej. Czy nie okaże się, że ta Komisja była bezpodstawna. Właśnie o te zmiany mi chodzi. Bo tutaj w zasadzie nie ma. Ta jednostka pomocnicza nie ma jako takiego swojego budżetu. Tutaj, to co wyszło, to tak, jak tutaj wcześniej było wspomniane – z nieświadomości Pani sołtys. Znowu może będzie, że ją bronię ale na pewno zrobiła to nieświadomie bo gdyby o tym wiedziała na pewno by tego konta nie założyła tylko by schowała te pieniądze do własnego portfela. I tak, jak tu już więcej mówiło radnych, taka jest prawda. No niestety wyszło, jak wyszło ale mam wątpliwości co do naszej Komisji Rewizyjnej, czy ona nie okaże się bezpodstawna. 
Radny p. Edmund Szymczak -  Ja nie chcę wiedzieć ile tam pieniędzy przeszło, jakie, na co, na jakie cele? Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, jak załatwić ten problem na przyszłość. Dziś, jeżeli idzie się do zakładu pracy nikt nie daje pieniędzy do ręki. Z drugiej strony, jeżeli w statucie mamy zapisane, że sołectwo nie ma prawa posiadać rachunku to nie ma. Ale te pieniądze, które otrzymała Pani sołtys, czy otrzymali następni sołtysi są pokazane w rozliczeniach firmy, która je dawała. I pan, który robi kontrolę zapyta – a gdzie te pieniądze poszły? No tam. No to muszę sobie zrobić kontrolę tam, bo to mała jednostka, to szybciutko tam dwa dni, napiszę tydzień i załatwię kontrolę. I mówię, zamiast przyjemności, radości, będą przykrości. Ci panowie nie patrzą na intencje. Patrzą ile się z tego należało państwu.
Wójt – Jeśli chodzi o majątek w posiadaniu sołectw jest to majątek w zasadzie trwały czyli wyposażenie świetlic itd. Nie chodzi o sprawdzanie przez Komisję, przez Radę, poprzez Komisje Rewizyjną, czy jakąś inną  może to dotyczyć tylko i wyłącznie majątku jaki ma sołtys i rada sołecka przekazany do użytkowania, do swojej opieki. Tylko w tej materii Rada może oddziaływać w jakikolwiek sposób na majątek sołectwa. Tak, jak już powiedziano sołectwa nie mają osobowości prawnej jako takiej więc nie mogą mieć rachunku bankowego i nie mają. Żadne sołectwo nie ma rachunku bankowego. Sierosław również nie ma rachunku bankowego, którego jest posiadaczem Rada Sołecka, czy sołtys. Takiego rachunku nie ma. To są osoby prywatne, które żeby mieć między sobą stuprocentowe zaufanie mają pełną jawność, co do przepływu środków, jakimi oni dysponują. Ja biorę swoje 100 złotych, ty mi dajesz 100 złotych i wpłacamy na konto, które nie jest sołeckie. To jest moje i twoje.
Radna p. Ewa Kempińska – Chodzi o to, że po co iść do banku prosić się i szukać firm. Jeżeli Pani sołtys ma rachunki bankowe od jednego przypuśćmy do teraz w każdej chwili możemy ja poprosić żeby przywiozła tutaj na Komisję przynajmniej Budżetu. Usiąść i zobaczyć. Przecież pod tymi wyciągami będzie: kto wpłacił, ile wpłacił i automatycznie Pani sołtys ma podłożone na co wydała te pieniądze. Jeżeli pobierała z konta pieniądze to musi mieć rozliczenie na co. I po co tu angażować bank i nie wiadomo kogo jeszcze. Skoro faktycznie możemy sprawdzić czy te pieniądze… no bo to nic nie da przecież, już się stało i nic nie zrobimy. Sprawdzić możemy normalnie i nie musimy robić z tego afery.
Radny p. Edmund Szymczak -  Ja się dziwię, że Pani jako księgowa tak stawia sprawę. Ja jestem daleki od oceniania, ale tak nie można postawić sprawy. Czyli na dzisiejszej sesji mamy powiedzieć sołtysom – wszystkim, że mają sobie założyć konto i mają brać pieniądze
Radna p. Ewa Kempińska – Nie o to mi chodziło.
Radny p. Edmund Szymczak – A jeżeli przykrość zostanie z osób kontrolujących powiedzmy fiskusa to my mówimy „W porządku stało się.” Chodzi o to żeby ten problem załatwić poprzez komisję, pokazać jakie są możliwości, do ilu tysięcy trzeba to po prostu napisać w statucie żeby załatwić temat całościowo. Wiem, że Pani sołtys działała w dobrej wierze i na wszystko ma swoje rozliczenie ale chodzi o to, że przyjdą osoby z zewnątrz i nie będą pytały ile cukierków było tylko ile pieniędzy bo dojdą z przelewów i rozliczeń innych firm. O to chodzi żeby zrobić zmianę statutów, czy powiedzieć, że to ma być w świetlicy z rozrachunku wewnętrznego ale żeby to było po prostu formalnie i nikt się nie bał brać od sponsora pieniędzy. Wie, że to jest, będzie usprawiedliwione i wie, że to jest zgodne z przepisami. Mnie o nic więcej nie chodzi.
Przewodniczący obrad -  Udzielam poz kolejnością głosu Panu Wójtowi.
Wójt -  W takim razie z tej sesji powinien wypłynąć wniosek o zmianę w statutach albo o uregulowanie, czy zasięgnięcie opinii prawnej dotyczącej możliwości prowadzenia przez sołectwa czy gromady, czy jakiekolwiek inne podmioty, bo to może być np. pięciu ludzi, którzy będą chcieli grać w piłkę nożną gdzieś tam i oni będą chcieli prowadzić swój rachunek gdzie będą robili np. zrzutki na …. czy na coś. Czy takie coś będzie podlegało też takiej opinii? To, o czym mówimy dzisiaj to jest właśnie taka forma, ludzie dobrowolnie przeprowadzili taki rachunek żeby mieć pełną jawność co do wielkości tych wpływów i wypływów itd. Tak więc nie wniosek na badanie sołectwa pod względem finansowym tylko wniosek z Rady w celu wywołania prawnych możliwości takiego gromadzenia pieniędzy na rachunku bankowym. Do tego powinniśmy zmierzać a nie do kontroli, kontroli, kontroli.
Przewodniczący obrad – Pierwszy był Pan Wycinek. Potem udzielę głosu Pani Wyłupskiej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja jestem zaskoczony dyskusją przy takiej nieznajomości zagadnień. Jeżeli czegoś nie rozumiem, o czymś nie wiem to staram się jak najmniej powiedzieć żeby to nie wypadło tak, że to ignorant mówi. W tym układzie tutaj, ja bardzo poważną sprawę przedstawiłem i ona wypłynęła ob. Komisji Budżetu a Pan Wójt,  niektórzy wchodzą już w zakres pracy komisji. Ona ma sprawdzić. Nie może sprawdzić rachunku bankowego ponieważ tajemnica bankowa na to nie pozwala i tutaj każdy z Was powinien o tym wiedzieć, że do banku pójdzie to nie dostanie informacji o drugim rachunku tak, że nie ma o czym dyskutować wcale. Ale może sprawdzić dokumentację, która jest u sołtysa czy w Radzie Sołeckiej i tutaj to już nie ulega wątpliwości. To są uprawnienia komisji jakiejkolwiek, czy Rewizyjnej, czy doraźnej. Natomiast jeżeli chodzi o, bo to w ramach nadzoru nad sołectwami i tutaj w ten sposób trzeba to postrzegać, natomiast jeżeli chodzi o legalne funkcjonowanie środków pieniężnych w obrocie  rynkowym, że tak powiem, no to można przecież działać. Można działać poprzez legalne organizacje na wsi. KGW jest legalną organizacją.
Radna p. Teresa Piotrowska – Musi być zarejestrowane. Może podlegać pod Świecie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy jakieś możliwości są. Są OSP. które są zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Bydgoszczy, posiadają rachunki bankowe, bo taki jest wymóg żeby posiadały rachunki bankowe i wszystkie pieniądze, które z zewnątrz muszą przez ten rachunek przechodzić. Rozliczają się corocznie z Urzędem Skarbowym – nikt im nie zarzuci. Ze składek muszą się rozliczać do Urzędu Skarbowego i zeznanie do Sądu Rejestrowego, To jest cała procedura, to nie jest tak tylko sobie obracać pieniędzmi, jak się komuś wydaje. Tutaj jest bardzo wiele przepisów, które wręcz …… Ja tutaj dołączę się do tych głosów, które były o tym, że Pani sołtys być może złotówki nie wzięła i też tak uważam. Ja jej wierzę, że poświęciła czas dla wsi, dla sołectwa. Tylko tu nie chodzi o to, bo jeżeli dokumenty wszystkie wskazują u Pani sołtys, że wszystko gra, żadna komisja nie będzie mogła mieć żadnych uwag niż to, że to nie powinno tam funkcjonować i wskazać jakieś z kolei drogi działania na przyszłość. Słuchajcie, a teraz dalej Wam powiem. A po co są fundusze sołeckie? Wiecie dlaczego one są utworzone?  Po to żeby sołectwo mogło robić, co chce z tymi pieniędzmi. Mieszkańcy dysponują tymi pieniędzmi, ale rozlicza je Urząd Gminy i tutaj tak to wygląda. Mogą przeznaczyć na dożynki i na imprezę, jaką chcą, ale mogę wam, byliście na szkoleniu, trzeba sobie skorzystać z tych materiałów. Możecie sobie święto ziemniaka tutaj zrobić, co chcecie, święto kłosa. Wszystko. Było szkolenie z Krajowej Rady Sołtysów i zaproszenie mieli wszyscy radni, sołtysi.
Sołtys sołectwa Wery p. Alojzy Belt – Kto dostał zaproszenie? Ja nie dostałem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja nie zapraszałem.
Sołtys sołectwa Wery p. Alojzy Belt – Dajcie spokój sołtysi. Żadnych pieniędzy. Niech Rada rządzi. Żadnych festynów nie róbcie, nic. Po co? Mają nas za głupich. Drogi sobie robią, wszystko sobie robią a nas sołtysów za głupich mają. Taka jest prawda. Dość tego. …... żeby Drzycim stale opisywali w gazetach. Gmina nasza. Ludzie, co się robi? Zrezygnować z tego sołectwa i będzie koniec. Niech Pan Wycinek lata i sam rządzi. Bo widzę, że ….. jeden tu rządzi. Taka jest prawda. Jak Pani sołtys sobie załatwiała żeby coś było na wioskach to robiła dużo, aż za dużo. To jeszcze ją trzeba dopier…… Wykończą cię i koniec.
Przewodniczący obrad – Dyskusja robi się coraz bardziej gorąca.
Zarządzam 10 minut przerwy.
Radny p. Mirosław Parczyk - Panie Przewodniczący ….

Przerwa w obradach.

Przewodniczący obrad – Poproszę wszystkich Państwa o zajęcie miejsc kontynuujemy obrady po przerwie w punkcie, który omawialiśmy przed przerwą. Dyskusja zrobiła się tuszkę gorąca. Nie wiem, jak tu dalej poprowadzić dyskusję w tym temacie. Wolałbym uniknąć tutaj jakichś emocji żeby dyskusja była na temat. No zobaczymy. Liczę na Państwa odpowiedzialność w wypowiedziach no i w temperaturze wypowiedzi.
Radny p. Edmund Szymczak – Panie Przewodniczący ze względu na to że sesja trwa i może się nie skończyć dzisiejszego dnia i żeby to wszystko zamknąć w całości proponuję zaproszonym gościom i sołtysom udzielić głosu w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” a teraz drugi wniosek żeby przegłosować, że Komisja Rewizyjna zajmie się tym problemem.
Przewodniczący obrad – Może ja jednak tutaj, zrozumiałem jakie są Pana wnioski ale odnośnie pierwszego wniosku mimo wszystko chciałbym zgodnie z regulaminem udzielić głosu Pani sołtys Chróścińskiej, która w przerwie do mnie mówiła że chciałaby zabrać głos. No mimo wszystko dyskusja trwa już bardzo długo a Pani sołtys Chróścińska, której nazwisko i osoba wielokrotnie padało w dyskusji nie wypowiedziała się jeszcze w tej sprawie. Wypadałoby dać się jej wypowiedzieć.
Sołtys sołectwa Sierosław p. Elżbieta Chróścińska – Sobie troszeczkę napisałam, co chcę powiedzieć i myślę, że konto to było na wniosek Rady Sołeckiej przede wszystkim. Chcieliśmy być bardzo w porządku i na pewno nie chcieliśmy zagrozić gminie, narazić na szkody. Myślę, że powinni wszyscy brać przykład z Sierosławia żeby tak pracowali, jak my, żeby po prostu mieć zyski i żeby coś z tego zrobić. Niestety, a konto jako Rada Sołecka. W banku nam powiedzieli, że każdy może założyć konto i nie ma sprzeciwu, że ktoś nie może. My się rozliczamy między sobą. Między Radą Sołecką, ewentualnie całą wioską. Jeżeli ktoś sobie by życzył i przyjdzie skontrolować, jak najbardziej. Mamy rachunki, mamy wszystko. Ja nie widzę problemu a już nie powiem ile było w czynie społecznym zrobione żeby to wszystko zrobić tak, jak jest zrobione. Życzę każdemu radnemu, nawet Panu Wycinkowi, że przez 16 lat był radnym i nic nie zdziałał w swojej miejscowości. Nie wiem dlaczego? Teraz by chciał wszystko zrobić.  Ale myślę, że powinien też coś zrobić dla swojej wioski a nie, że przeszkadza wszystkim. Niestety, że są to pieniądze przelane ze szczerego serca, te pieniądze, co Pan nam wpłacił te 200 złotych ale żeśmy się bardzo pomylili. Te pieniądze, co Pan nam wpłacił to tylko była taka po prostu według mnie była to zemsta żeby nam dokuczyć. Inni sponsorzy nie mieli żadnych takich problemów żeby nam po prostu przeszkadzać. …. Bardzo żeśmy się zawiedli. Jeżeli nie chciał Pan wpłacać, to nie musiał Pan. Nie ma takiego obowiązku żeby nam ktoś pieniądze z przymusu dawał. Ja myślę, że przez te 16 lat jakby Pan tak działał, jak my to by wybudował Pan swoją remizę w Krakówku przy takim tym … a nie żeby wszystko robić  naprzeciw. Ja widzę, co tu się dzieje w tej Radzie, że każdy się boi. Ja nie wiem, czemu Pana wszyscy słuchają? W ogóle jeszcze paru radnych takich jest, ale tak nie powinno być. Zapomniał Pan, jak był Pan cicho, jak był Pan Gawrych? Jeżeli chodzi o sprawdzenie moich rachunków może być w każdej chwili tylko nie dziś, nie jutro, do niedzieli, bo mnie nie ma. Zaraz po tej rozmowie wyjeżdżam. Jeszcze bym miała taką prośbę, jeżeli będziecie nas sprawdzać, sprawdźcie wszystkie sołectwa. Każdy robi festyny, każdy ma chyba jakieś protokoły, co z tych pieniędzy zrobił. Tak, że jeżeli chcecie, ja nie mam sprzeciwu, może mnie każdy sprawdzać, mamy wszystko w porządku. Ja mam jeszcze pytanie, bo słyszałam, że Krakówek złożył wniosek, że za późno dostał informację o funduszu sołeckim. Ja jestem ciekawa, czy innym sołtysom też to przeszkadza. Ja myślę, że chyba nie, jeżeli spóźni się taki wniosek o funduszu sołeckim 2,3, 4 dni. Ma każdy na to czas przez dwa miesiące i chyba idzie się do tego dostosować żeby zdążyć i chyba wszyscy zdążą … Myślę, że to powinno być trochę inaczej. Ja myślę, że Pan Wycinek to tylko kłody pod nogi stawia wszystkim. Ja nie wiem, że w ogóle radni się zgadzają na takie coś. … ręce do góry podnoszą, ja tego nie rozumiem. Był Pan tyle lat radnym nie było takiej sytuacji w ogóle. No niestety nie może mi Pan przeszkodzić. Jak ja skończę może mi Pan przeszkadzać. Myślę, że na tych sesjach to jest chore. To jest choroba wasza.  Tak, że niestety nam, nie wiem, czy sołtysom, ja myślę za siebie, ja myślę, że to jest, tego się nie chce słuchać tego, co wy tu robicie przez te cztery lata. To powinien się trochę człowiek zastanowić. Myślę, że trzeba trochę zaufania do ludzi. Jeszcze powiem jedno.  Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Tak, że nie myślcie, że się nie spotkacie z kimś kto byłby jakimś przeciwnikiem. Zawsze wspólnie można … zdziałać. Wiem to sama po sobie. Żebym sama działała w Sierosławiu byśmy nie mieli nic ale, że działamy całą wioską, idzie zdziałać bardzo dużo. Myślę, że to Nie miał Pan może takiego zaszczytu żeby coś zrobić ale …. można zrobić. Tylko jedność buduje.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Pan radny Szymczak złożył wnioski przed wystąpieniem Pani Chróścińskiej, obradujemy już tyle godzin, że jestem już trochę zmęczony i Pan mi przypomni jeszcze raz, co to było?
Radny p. Edmund Szymczak – Pierwszy wniosek żeby zaproszeni goście i sołtysi zabierali głos w programie obrad Rady „Wolne wnioski i zapytania.” Drugi wniosek jest taki, żeby zakończyć już dyskusję, bo widzimy do czego zmierzamy żeby po prostu Komisja Rewizyjna zajęła się tym problemem i nic więcej. Dziękuję. Problemem pieniędzy, wtenczas Rada będzie miała możliwość jak gdyby zajęcia stanowiska, w jaki sposób problem rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – Pierwszy wniosek  - zaproszeni goście i sołtysi mają się wypowiadać w „Wolnych wnioskach i zapytaniach.” W zasadzie to jest zgodne z regulaminem chociaż jest § 23 ust. 2 regulaminu, że Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń. Może udzielić głosu poza kolejnością w uzasadnionych przypadkach. Ja np. uważam, że tutaj Pani sołtys nie jest radną ale był uzasadniony przypadek aby głos zabrała. Teraz drugi wniosek aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.
Radny p. Michał Pamulak – Ja, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w tej chwili nie mam takiej wiedzy, czy Komisja Rewizyjna może się zająć kontrolą sołectwa Krakówek, Sierosław przepraszam, sołectwa Sierosław więc prosiłbym może o jakąś informację z Bydgoszczy, czy my możemy taką kontrolę przeprowadzić jako Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący obrad – Informację prawną rozumiem?
Radny p. Michał Pamulak – Tak - czy my, jako Komisja Rewizyjna możemy kontrolować w tym zakresie sołectwo Sierosław.
Przewodniczący obrad – To jest wniosek do Wójta?
Radny p. Michał Pamulak – Może być do Wójta, do Przewodni-czącego Rady. Nie wiem, do kogo.
Przewodniczący obrad – Ma w kompetencji, ale może to być kwestionowane.
Radny p. Michał Pamulak – Do Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad – Który jest nieobecny. Dobrze.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja już króciutko. Rozumiem rozgoryczenie Pani sołtys i nie jestem 16 lat radnym tylko 11,5 dokładnie. Jakieś dokonania też tam mam, mniejsza z tym. Nie będziemy tutaj polemizowali na ten temat. Chodzi mi o to, co zgłosił Pan Pamulak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uważam, takie uprawnienia Komisja Rewizyjna posiada.  Wynika to z aktów prawnych, które w sumie są dla nas ustalone i tutaj n ie ma potrzeby pytania się o te sprawy w Bydgoszczy. Mało tego, ja w intencji swojej przy komisji myślałem, że sprawa ta będzie załatwiona na gremium na poziomie Rady Gminy, że nie będzie żadnych innych instytucji, które będą miały możliwość dociekania, czy interweniowania, czy wnikania w te sprawy. Obawiam się, że takie wystąpienie mogłoby komuś tam już dać do myślenia a byłoby to tylko potwierdzeniem tego, że nie znamy się na obowiązujących przepisach niestety. Wolałbym żeby nie występować z taką sprawą chyba, że Pan Przewodniczący uzna i radni za zasadne.
Przewodniczący obrad – Ja też uważam, że tutaj w gminie jest zatrudniony znakomity radca prawny, który wprawdzie rzadko bywa na sesjach, ale gdyby dostał może ten temat do zajęcia to byłoby może uzasadnienie do pobieranych przez niego pieniędzy, ponieważ z tego, co zauważyłem nie wszystkie projekty uchwał są zaopiniowane, to może, jak będzie …..
Wójt – Pan Przewodniczący jest prawnikiem
Przewodniczący obrad – Ale nie radcą prawnym. Boże broń. Adwokatem na bardzo niskim poziomie. Pan radca prawny zatrudniony przez Gminę jest znakomitym prawnikiem, o wiele lepszym ode mnie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji w tej sprawie?
Radny p. Mirosław Parczyk – W sprawie tego projektu uchwały, który dostaliśmy dzisiaj na sesji, chciałbym skorygować swój wniosek formalny. A więc składam formalny wniosek o odrzucenie w całości projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. kontroli gospodarki finansowej Rady Sołeckiej w sołectwie Sierosław wypracowanej na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 17 sierpnia 2010 roku.
Przewodniczący obrad – W związku z tym, że jest to wniosek formalny wreszcie przystąpilibyśmy w końcu tutaj do jakiegoś głosowania po bardzo długiej dyskusji w tej sprawie. Czyli rozumiem, że ten wniosek głosujemy, jako pierwszy. To jest wniosek formalny o odrzucenie w całości projektu uchwały. Kto z obecnych Państwa radnych jest za wnioskiem formalnym Pana Parczyka o odrzucenie w całości projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. kontroli gospodarki finansowej Rady Sołeckiej w sołectwie Sierosław? 7, kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Czyli 7 głosów jest za odrzuceniem, wreszcie możemy przejść do następnego punktu.
        Odrzucony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radny p. Edmund Szymczak – Panie Przewodniczący, ja składałem wniosek żeby się tym zajęła Komisja Rewizyjna. Pan czytał o komisji doraźnej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – I to był wniosek wcześniejszy, a tamten późniejszy.
Przewodniczący obrad – Tak, jak już wspomniałem ja nie jestem znakomitym prawnikiem i mogę się mylić, co robić najpierw, co później. Funkcję przewodniczącego pełnię pierwszy raz w zastępstwie dlatego mogę robić pewne małe błędy ale uważam, że skoro… Nie wiem, co mam powiedzieć. Wniosek formalny był  przegłosowany
Wójt – Projekt uchwały jest dotyczący komisji doraźnej, ten był przegłosowany. Nie ma projektu uchwały dotyczącego Komisji Rewizyjnej. Jest wniosek Pana radnego.
Przewodniczący obrad – Może prosiłbym o zgłaszanie się do wypowiedzi bo teraz się robi też taka dyskusja. Kto, jakie opinie ma na ten temat? Chyba, że ktoś chce króciutką przerwę w tej sprawie żeby to skonsultować. Po co ma to iść do Internetu?
Wójt – Czy był składany wniosek w celu powołania Komisji Rewizyjnej do zbadanie tego o czym tu było?
Radny p. Edmund Szymczak – Był.
Wójt – Kiedy on został złożony?
Radny p. Edmund Szymczak – Przed wystąpieniem Pani sołtys.
Przewodniczący obrad – Potem drugi ran dla przypomnienia po wystąpieniu Pani sołtys abym sobie zapisał.
Wójt – No to należy to tez przegłosować.
Przewodniczący obrad – I może wtedy już załatwimy ostatecznie sprawę. Kto z obecnych na posiedzeniu radnych jest za wnioskiem Pana radnego Szymczaka aby sprawą dokonania kontroli gospodarki finansowej Rady Sołeckiej w sołectwie Sierosław zajęła się Komisja Rewizyjna? 3 osoby. Kto jest przeciw? 6 i kto się wstrzymał? 3 osoby. Czyli jak to wychodzi, że nie ma się zająć tak? Teraz rozumiem, że przechodzimy do następnego punktu.

Ad. 10.

Przewodniczący obrad – Punkt następny – Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – „Niniejsza uchwała podejmowana jest na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego brzmienie pozwolę sobie zacytować „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.” Do aktów tych należą m.in. projekty strategii rozwoju gminy oraz projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, takie jak np.
- program rozwiązywania problemów alkoholowych,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- programy i plany związane z pomocą społeczną, edukacją i inne tego typu, jeżeli będą w przyszłości podejmowane.
Projekt uchwały przedstawiamy Radzie Gminy w dniu dzisiejszym, ponieważ pierwszym projektem uchwały, który będzie podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi przed jego uchwaleniem będzie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. Aby zachować termin ustawowy należy go uchwalić do 30 listopada bieżącego roku. By móc wypełnić obowiązek poddania projektu programu uprzednim konsultacjom, niezbędna jest, dzisiaj Państwu przedłożona uchwała. Proponujemy aby konsultacje przeprowadzać bezpośrednio ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, ponieważ ich liczba na terenie gminy umożliwia dotarcie z projektami uchwał do wszystkich i wszystkim pozwala na temat każdego projektu się wypowiedzieć. Tworzenie rad działalności pożytku publicznego na terenie gmin i powiatów jest fakultatywne, nie jest obowiązkowe i należy do organu wykonawczego jednostki, po uprzednim uchwaleniu przez organ stanowiący trybu powoływania członków tych rad, organizacji i trybu ich działania biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności, sposób zgłaszania kandydatur i potrzebę zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania.”

Przewodniczący obrad – Dobrze. Udzielam głosu Panu Dariuszowi Podlejskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Radny p. Dariusz Podlejski – Obradowaliśmy w tej sprawie 17 sierpnia na posiedzeniu naszej Komisji. Rzeczywiście było trochę pytań związanych z działalnością rad pożytku publicznego. Nie do końca zostało to wyjaśnione, nie wszyscy pewnie zrozumieli intencję tego projektu uchwały i rozłożyły się w głosowaniu głosy w ten sposób, że 3 były za tym projektem uchwały, 3 wstrzymujące się.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji w tej sprawie? Jakieś pytania, wątpliwości? Bo jeśli nie, to trzeba będzie przyspieszyć troszkę obrady, bo jest późniejsza godzina, ale ja nikogo nie poganiam. Pytam czy ktoś ma jakieś pytania w tej sprawie. Dobrze. Jeśli nie widzę, nie słyszę to w związku z tym przystępujemy do głosowania. Każdy ma przed sobą projekt tej uchwały w związku z tym będę się czuł zwolniony z jej przeczytania. Kto z obecnych na sali Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego? 9. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby.  Dobrze.
          Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVI/210/2010 w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 11.

Przewodniczący obrad – Przechodzimy do następnego punktu - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu. Udzielam głosu Pani Joannie Sawińskiej.

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym p. Joanna Sawińska – Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek na wykup działki 566 położonej w Drzycimiu. W załączniku jest tam mapa, żeby było wiadomo o jaką działkę chodzi. W przypadku uchwalenia, zaakceptowania omawianej uchwały działka zostanie przed sprzedażą podzielona przez geodetę na 2 części i sprzedana w przetargu ograniczonym na właścicieli działek sąsiednich w celu ich poszerzenia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – Udzielam głosu Pani Teresie Piotrowskiej w celu zapoznania z opinią komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Radna p. Teresa Piotrowska – Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Pan radny Szymczak.

Dyskusja:

Radny p. Edmund Szymczak - Mam pytanie. Bo działka graniczy z dwoma właścicielami z 4 właściwie z wieloma. Czy każdemu zostaną szanse czy po prostu będzie przedstawione udział w przetargu?
Wójt – Tak.
Radny p. Edmund Szymczak – Tak? Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Dobrze. To wtedy przystępujemy do głosowania w tej sprawie. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu. No w treści uchwały, która jest przed nami. Może ona jest króciutka, to teraz przeczytam.
    §1. Wyrazi
 zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość komunalną oznaczoną numerem działki 566 o powierzchni 0,0436 ha położoną w Drzycimiu przedstawioną na mapie stanowiącej załącznik, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą BY1S/00035733/4.
   §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała służy jako podstawa do zawarcia aktu notarialnego.
   §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy.
Uzasadnienie. Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wykup nieruchomości położonej w Drzycimiu należącej do Gminy Drzycim ze względu na wielkość i kształt działka może być przeznaczona wyłącznie na poszerzenie działek sąsiednich. W związku z powyższym postanowiono ograniczyć przetarg do właścicieli działek sąsiadujących z działką przeznaczoną na sprzedaż. Kto z Państwa jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż tej nieruchomości określonej w uchwale? Czy ja tu wszystkich widzę? Chyba z tego co widzę wszyscy za. Dobrze.
          Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVI/211/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 12.
Przewodniczący obrad – Punkt następny podjęcie  - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu. Udzielam głosu Pani Joannie Sawińskiej.

Pani Joanna Sawińska – Na wniosek Rady Gminy, czyli Państwa zlecono wycenę dotyczącą budynku komunalnego położonego przy ul. Dworcowej 18 tak zwanego domu lekarza. Mam w posiadaniu za sobą dwie wyceny dotyczące jedna wycena dotycząca remontu budynku druga wycena w celu określenia wartości nieruchomości z przeznaczeniem na sprzedaż. Tak więc wartość remontu to 137627,92 zł brutto natomiast wartość nieruchomości to 136700 + podatek VAT. Z VAT wychodzi 166774 zł. Dziękuję.

Przewodniczący obrad - Dobrze. Udzielam głosu Pani Teresie Piotrowskiej w celu  zapoznania z opinią Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Radna p. Teresa Piotrowska – Komisja po zapoznaniu się z wyceną remontu i wyceną wartości budynku, o którym mowa zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na jego sprzedaż przy 3 głosach przeciwnych                                i 3 wstrzymujących się. Jeżeli jeszcze mogę dodać poprosiliśmy na tej komisji Pana Wójta, żeby poinformował, właściwie się skontaktował z zainteresowanymi, czy po prostu nie będą tylko te wydatki, żeby naprawić jeżeli znajdą się w budżecie pieniądze a resztą remontu jakby zajął się sam i z tego co wiem to później na następnej chyba Budżetowej tą sprawą, Pani weterynarz była i ta sprawa dalej chyba była. Może coś Pan powie w tej sprawie co? Dziękuję.
Przewodniczący Obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Dariusz Podlejski.

Dyskusja:

Radny p. Dariusz Podlejski – Jako członek Komisji Budżetowej mogę powiedzieć, że dyskutowaliśmy nad tym tematem i rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że tego budynku nie należy sprzedawać. Jest on w zainteresowaniu Pani, Pana weterynarza, którzy świadczą usługi na rzecz naszej ludności i no chcieliby, żeby ten budynek im wynająć do użytkowania. Problem jest tego typu, że należy tam dokonać remontu dachu gminnego remontu. Próbowaliśmy znaleźć środki w zmianach budżetowych i udało się wygospodarować kwotę około 40 tysięcy złotych dokładnie 40 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont tego dachu a deklaracja padła też taka, że Pani we własnym zakresie wstawi tam piec centralnego ogrzewania, jak również podłogi zrobią, tak że ten budynek będzie mógł być użytkowany możliwie szybko po remoncie tego dachu. Takie były ustalenia na Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad – Budżetowej.
Pan Dariusz Podlejski – Budżetowej przepraszam.
Przewodniczący obrad – No widzę, że już wszyscy są trochę zmęczeni no ale takie rzeczy się zdarzają przejęzyczenia. Ja chciałem zamykać zamiast przychodni Gminną Spółdzielnię dlatego każdy może jakiś błąd popełnić. Chciałbym przypomnieć, że Rada już zajmowała się tą sprawą może nie sprzedaży ale wnioskami Pani weterynarz na sesji 20 kwietnia w protokole mamy zapisane iż Rada przyjęła jednogłośnie następujące wnioski do realizacji przez Wójta:
1. Budynek przy ulicy Dworcowej 18 w Drzycimiu przeznaczyć do remontu w zakresie koniecznym przede wszystkim chodzi w pierwszej kolejności o remont dachu.
2. Zlecić szacunek remontu przy ul. Dworcowej 18  zgodnie z potrzebami zawartymi we wniosku ze wskazaniem najpilniejszych prac remontowych jak i również zlecić wycenę obecnego stanu wymienionej nieruchomości.
To było na sesji 4 miesiące temu. Z tego co ja orientuję się to tutaj może troszkę wykroczono poza zakres, bo z tego co rozumiem to szacunek remontu miał dotyczyć najbardziej pilnych spraw a tutaj w zasadzie wyceniono remont taki generalny całego budynku no troszkę może za dużo. Dobrze. Czy ktoś z Państwa obecnych chciałby się jeszcze wypowiedzieć w tej sprawie? Proszę bardzo.
Wójt – Ja chciałbym żeby tutaj Pan Dariusz Podlejski skoro zaczął mówić na temat tego, że  wygospodarowała Komisja Budżetowa środki na ten remont i zamierza jakby tutaj w tym kierunku remontu zmierzać, żeby powiedział ewentualnie z jakich paragrafów zostały przeniesione te środki. Z tego co pamiętam propozycja była taka żeby no w tym roku zimy nie było ponieważ pieniądze, które tam były przeznaczone 26 tysięcy na odśnieżanie mają być na dach. To jest jedna kupka i druga kupka to jest inwestycja pod nazwą dróg osiedlowych w Gródku, na którą projekt jest zlecony natomiast pieniądze, które tam jeszcze były miały już rozpocząć jakby pierwszy etap tej inwestycji przynajmniej jedną stronę może jeszcze w tym roku udałoby się zrobić i pewnie tej inwestycji też również nie rozpoczniemy. Także jeżeli mówimy o znalezieniu środków należy powiedzieć skąd zabraliśmy i komu dajemy i w jakim celu.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Wprawdzie do wypowiedzi został poproszony Pan Dariusz Podlejski ale ja może dodam odnośnie tego projektu dróg w Gródku. Jest ich tam kilka z głowy ich już tutaj nie pamiętam. Troszkę mi się dziwne wydaje, że zlecony został projekt zanim Rada Gminy uchwaliła na to pieniądze dopiero dzisiaj mamy uchwalić na to pieniądze a jutro już słyszę poszło jakieś zlecenie. Dobrze teraz do wypowiedzi poproszę Pana Dariusza Podlejskiego.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jak już tutaj Pan Wójt powiedział skąd te pieniądze pochodzą jeżeli chodzi o paragrafy dotyczące budżetu ta osoba, która doskonale może nam to przypomnieć Pani Majewska no nie wiem może Wójt się modli o to żeby zimy nie było ja twierdzę, że zima będzie jaka będzie to będzie i mówiliśmy również o środkach z zabezpieczania akcji zimowej, że te środki no widać, że się znajdą no a takie docinanie Panie Wójcie jest nie ma miejscu. Myślę, że tutaj wszyscy wtórują temu, żeby można pomóc osobom, które chcą prowadzić działalność weterynaryjną w pierwszej kolejności dach jak tu przytoczył Pan Przewodniczący wcześniej rozmawialiśmy o fakcie zrobienia kosztorysu 4 miesiące temu części najbardziej pilnej potrzebnej a tu robi się kosztorys na cały budynek próbuje się w tym kosztorysie wytłumaczyć osobom, że należy zerwać istniejące tam już instalacje podłogi zerwać od nowa właściwie wszystko zrobić kafelki, które są świeżo położone niedawno położone, które są możliwe do użytkowania jakieś wylewki betonowe no gdyby tak zerknąć w ten kosztorys to nie będąc tutaj jakimś rzeczoznawcą ani jakąś osobą, która wymaga budowania można stwierdzić, że ktoś to zrobił na wyrost i tu być może nawet specjalnie, po to żeby ten budynek jednak przeznaczyć do sprzedaży a nie oddać w użytkowanie weterynarzom. To jest moja odpowiedź ja już nie chcę zajmować w tym temacie zdania i proszę Pana Przewodniczącego aby przegłosować ten projekt uchwały.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Padła wprawdzie taka prośba no ale trzeba dać się każdemu wypowiedzieć. Czy ktoś z Państwa chce się jeszcze wypowiedzieć w tej sprawie? No w związku z tym już nie widzę nie słyszę. Przystępujemy do głosowania w tej sprawie. Kto z Państwa Radnych jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu? Dobrze muszę się rozejrzeć. 1 osoba. Kto jest przeciw? 10 chyba tak. I kto się wstrzymał? 1 osoba dobrze. W związku z tym stwierdzam iż Rada Gminy no odrzuciła tę uchwałę. Zdecydowaną większością głosów.
            Odrzucona przez Radę Gminy uchwała ( tj. projekt ) stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 13.

Przewodniczący obrad – Co my tu teraz mamy następne? Dobrze. Następny punkt programu - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego Ustawą z dnia 23 marca 2009 roku. Udzielam głosu Pani Marii Majewskiej.

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego               p. Maria Majewska – Tak jak już Pan Przewodniczący wspomniał plan odnowy miejscowości dla Drzycimia był sporządzony w marcu 2009 roku i w tym planie no osoby, które powiedzmy pracowały nad tym planem no akurat to zadanie rozbudowa funduszy na to zadanie jakby się nie nasunęła a robi się możliwość zgłoszenia wniosku o dofinansowanie programu z obszarów wiejskich właśnie tego zadania. Dlatego jest propozycja, żeby wprowadzić to zadanie do planu odnowy miejscowości w 4 punkcie planowane do realizacji zadanie inwestycyjne przedsięwzięcia aktualizujące społeczność lokalną od 2010 roku do 2016 roku. Mają Państwo wszyscy projekt uchwały i treść tego zadania, które miałby być wprowadzone z tym, że ja bardzo proszę, żeby Państwo sobie małą zmianę nanieśli jest termin realizacji, potem jest następna pozycja wartość zadanie 222 500 i jest podział środki własne Ast i tam powinna być kwota 222 500 a środki unijne programu rozwoju obszaru jest ich 100 000 tysięcy. Dlaczego? No powiem szczerze ja się tam troszkę zagalopowałam zrobiłam 75 % rozliczenia. Ale jak wszyscy wiemy z resztą nie pierwszy raz o tym mówimy w budżecie również jest pozyskanie środków 100 000 tysięcy tylko taką kwotę możemy pozyskać ponieważ Drzycim w swoim okresie aplikowania w celu określenia budowania może pozyskać 500 tysięcy ale 400 tysięcy już mamy zagwarantowane na budowę boisk sportowych więc zostało 100 tysięcy i o taką kwotę będziemy wnioskować. Takie przesunięcie. Wartość zadania się nie zmienia 222 500 zł.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Udzielam głosu Pani Teresie Piotrowskiej w celu zapoznania z opinią Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Radna p. Teresa Piotrowska – Projekt uchwały, który przedstawiła nam przed chwilą Pani Kierownik Majewska zaopiniowaliśmy pozytywnie jednogłośnie już z poprawką, bo już była przedstawiona na naszej komisji. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie, jeśli ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Dobrze.

Dyskusja:

Przewodniczący obrad - Bo rozumiem, nie znam się tak na sprawach związanych z planami odnowy miejscowości dlatego zadam takie pytanie bo to tak można po zatwierdzeniu jednego planu dorzucić tak? To nie ma problemu z czymś takim?
Pani Maria Majewska – Modernizować.
Przewodniczący obrad - Modernizować taki plan tak? No dobrze to ja nie mam więcej Pytań. Czy ktoś z Państwa Radnych? Nie widzę nie słyszę. Kto jest za z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do planu odnowy miejscowości Drzycim uchwalonego uchwałą z dnia 23 marca no w treści, którą
macie Państwo przed sobą jest troszkę dłuższy to nie będę całego czytał. Kto jest za? Chyba wszyscy. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę czyli wszyscy za. Dobrze.
           Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVI/112/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu odnowy miejscowosci Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr XXII/128/2009 z dnia 23 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 14.

          Sprawozdanie z realizacji funduszy sołeckich w I półroczu 2010 roku przedstawił Pan Wójt.

1.  Sołectwo Biechówko Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej, wykonawca – F.H.U. ROPLAST ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie, wartość robót – 11.500 zł. Zakup chłodziarki za 4.392 zł.
Budżet – 16.364.-  wydano 15.892 zł pozostało 472 zł.


2.  Sołectwo Dąbrówka  Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej, wykonawca – PUH Bioland II Elżbieta Lipińska – Sprengel 89-650 Czersk ul. Pod Strugę 21, wartość robót – 3.092,76 zł. Remont toalety oraz wymiana zadaszenia nad wejściem w świetlicy wiejskiej, wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany TAD-BUD  Tadeusz Borowski Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Wartość robót – 4.224,70 zł.
Budżet – 7.500.-  wydano 7.317,46 zł  pozostało 182,54 zł.

3. Sołectwo Dólsk - Budżet 10.949,00 wydano 0.
    
4.  Sołectwo Drzycim  Zagospodarowanie kwietników, wykonawca – Firma MARIA-ogrody ul. Sienkiewicza 17, 86-150 Osie, wartość robót – 1.000 zł.
Doposażenie placu zabaw, wykonawca – „Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice. Wartość robót – 7.799,99 zł.
Remont nawierzchni dróg gruntowych po okresie zimowym, wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim. Wartość robót – 600 zł.
Budżet – 23.780.- wydano 9.399,99 zł. Pozostało 14.380,01 zł.

5. Sołectwo Gacki  Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Gackach. Wykonawca – PUH Bioland II Czersk. Wartość robót – 4.503,26 zł.
Budżet – 11.307,41 zł. Wydano 4.503,26 zł. Pozostało 6.804,15 zł.

6.  Sołectwo Gródek - Wykonanie placu zabaw, wykonawca – „Magiczna Tęcza” Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie, wartość robót – 11.980 zł. Budżet – 23.855,30 zł. Wydano 11.980 zł. Pozostało 11.875,30 zł.

7.  Sołectwo Jastrzębie  Remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej, wykonawca – Zakład Remontowo-Budowlany TAD-BUD Tadeusz Borowski, Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Wartość robót – 7.111,51 zł. – 3.294,51 = 3.817 zł.
Remont krawężnika oraz ogrodzenia przy placu zabaw. Wykonawca – „AIRMAX” Maciej Graczyk ul. Gałczyńskiego 34, 86-105 Świecie, wartość robót – 6.800 zł. Zakup 40 szt. krzeseł, dostawca – Wutkowscy Sp. z o.o. ul. Czerska 9, 89-530 Śliwice. Wartość – 3.172 zł.
Budżet – 16.317 zł. wykonano 100%

8.   Sołectwo Mały Dólsk  Budżet – 5.629,85 zł. wydano 0 zł.

9.  Sołectwo Krakówek  Zakup materiałów w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców, wartość robót – 379,28 zł.
Budżet – 7.466,71 wydano 379,28 zł. Pozostało 7.087,43 zł.
    
10. Sołectwo Sierosław  Zakup żużla – 2.700 zł. 
Budżet – 16.245,46 zł wydano 2.700 zł. pozostało 13.545,46 zł.

11.  Sołectwo Wery Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wykonawca – TAD-BUD Tadeusz Borowski Jastrzębie 42d/16,  86-140 Drzycim.
Wartość robót – 10.060,89 zł. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy, wykonawca – PHU „BIOLAND II” Czersk. Wartość robót – 3.240,56 zł.
Budżet – 13.454,39 zł. wydano 13.301,45 zł. pozostało 152,94 zł.
     
Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 15.

Przewodniczący obrad – Następnym punktem programu jest  - Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Udzielam głosu Pani Joannie Riesop.

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej p. Joanna Riesop – projekt  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jest określany na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1951 z późniejszymi zmianami. Art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw z 2009 roku nr 157 pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Na podstawie tych przepisów uchwalany projekt uchwały budżetowej z dodatkowym nowym elementem, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa, o której mówi art. 226 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa dla każdego roku objętego prognozą określa między innymi dochody, wydatki, wydatki z budżetu w rozbiciu na wydatki majątkowe i bieżące zarówno wydatki rozbijane są na wydatki i dochody bieżące. Obejmuje także ona wynik budżetu z przeznaczeniem nadwyżki na określone zadania lub określa sposób sfinansowania tych deficytów. Aby podjąć pracę nad projektem budżetu Wójt Gminy w terminie do 30 sierpnia poprzedzającego rok budżetowy wydaje zarządzenie o założeniach do projektu budżetu, które wynikają z polityki społecznej i gospodarczej gminy, następnie do 5 września Wójt wydaje kolejne zarządzenie dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i kierowników referatów w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu, którzy muszą do 30 września złożyć swoje materiały do Wójta Gminy oraz radni gminy i przedstawiciele sołectw mogą składać do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu gminy w terminie do 30 września. Gotowy projekt uchwały budżetowej wraz z wieloletnią prognozą finansową przyjmuje Wójt w formie zarządzenia do 15 listopada i przekłada ją Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Komisje Rady Gminy obradują i analizują projekt budżetu przedstawiając Wójtowi w terminie do 30 listopada swoją opinię. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Gminy oraz z opinią Regionalnej Izy Obrachunkowej przekłada swoje stanowisko na sesji budżetowej. Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – Dobrze. W celu uzyskania opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów udzielam głosu Pani Ewie Kempińskiej. Jako Wiceprzewodniczącej Komisji. Chyba, że nie mam przed sobą właściwych materiałów to prosimy poszukać wtedy. 

Radna p. Ewa Kempińska – Komisja ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu 17 sierpnia dokonała analizy materiałów na XXXVI sesję Rady Gminy z czego zaopiniowała pozytywnie następujący projekt w sprawie określenia zakresu i formy informacji przebiegu wykonania to nie. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zaopiniowała pozytywnie. 

Przewodniczący obrad – Najważniejsze, że zaopiniowała pozytywnie. A i tak teraz będzie głosować nad tym cała Rada. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś  z Państwa radnych chce się wypowiedzieć?  Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Aha widzę, że jednak Pan Dariusz Podlejski.

Dyskusja:

Radny p. Dariusz Podlejski – Jako członek Komisji Budżetowej pamiętam, że rozmawialiśmy nad terminem przedstawienia projektu uchwały budżetowej i z racji zbliżających się wyborów i zakończenia pracy Rady Gminy, którego termin jest wyznaczony na 12 listopada mówiliśmy, że należy ten projekt przygotować wcześniej po to, żeby Komisje mogły zaopiniować go. To tylko w celu przypomnienia.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Ale w tym roku to będzie taka sytuacja wyjątkowa uchwała dotyczy trybu prac nad projektem uchwały budżetowej także w następnych latach kiedy wyborów nie będzie i będzie można pracować normalnym trybem.
Radny p. Dariusz Podlejski – To znaczy padła deklaracja, że będzie jednak wcześniej przygotowany ten projekt.
Przewodniczący obrad – W tym roku. Panie Wójcie, jak Pan chce coś powiedzieć to proszę tylko bez takich głupkowatych w swoim stylu docinek. Zarządzam 5 minut przerwy w celu uspokojenia nerwów. 

Przerwa w obradach.

Przewodniczący obrad – Wznawiam obrady Rady Gminy po przerwie. Przed przerwą mieliśmy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Wszyscy obecni.

        Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVI/213/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 16.
 
Przewodniczący obrad – Następny punkt programu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drzycim za I półrocze. Udzielam głosu Pani Majewskiej.

Pani Sabina Majewska – „Dostaliście Państwo projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze w materiałach przed dzisiejszą sesją z tym, że przed Komisją Budżetową jeszcze wprowadzono nieznaczne zmiany jednak bardzo istotne dla tej informacji. W roku 2011 będzie potrzeba złożenia też informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w związku z tym, w tej uchwale od informacji umieszczono również te zapisy. Mówi o tym § 4 - sporządza się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich i § 5 z zapisem § 4 znajdują zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu informacji za I półrocze 2011 roku.”
Przewodniczący obrad – Dobrze. Wysłuchajmy opinii Wiceprzewodniczącej Komisji ds.   Budżetu i Finansów Pani Ewy Kempińskiej.
Policjantka Julia Zielińska - Dzień dobry. Czy Wójt wzywał Policję?
Wójt – Tak wzywałem.
Policjantka Julia Zielińska – Czy możemy poprosić na moment?
Wójt – Tak. Proszę bardzo.
Przewodniczący obrad – Proponuję przerwę, gdyż nie ma wszystkich tu obecnych podczas obrad.  Może Państwo radni chcą wysłuchać.
Pani Ewa Kempińska – Słuchajcie Panowie. Przepraszam. Mogę czytać?
Przewodniczący obrad – Bo czas biegnie, a my sobie siedzimy.
Pani Ewa Kempińska – Komisja ds. Budżetu i Finansów dnia 19 sierpnia, projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze,  zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę, nie słyszę. Kto z Państwa jest za członków Rady za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacjo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze? Chyba dobrze widzę. Wszyscy obecni. Dobrze.
           Uchwała Nr XXXVI/214/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za I półrocze, podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie, stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 17.

Przewodniczący obrad - Następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie Gminy Drzycim”. Udzielam głosu Pani Sabinie Majewskiej.

Pani Sabina Majewska – Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej Gminy były zapisy artykułu 10 ustawy o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania tego wydatku, dodatkowo konieczne jest podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki Samorządu Terytorialnego o czym stanowią zapisy artykułu 216 punkt  5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczy to zarówno uchwały o dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa jak i inwestycji przebudowy drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie Gminy Drzycim. Dziękuję.

Policjantka Julia Zielińska – Mogę poprosić Pana Jacka Gawrych?
Przewodniczący obrad – No wie Pani w tej chwili.
Pani Julia Zielińska – Ale Wójt wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad – To nie jest tak. Ja tu jestem przewodniczącym obrad
Pani Julia Zielińska - Ja poproszę Pana. Przepraszam Państwa, ale jest taka sprawa, w której przydałoby się żeby Państwo wyrazili zgodę. Na chwilkę. Dosłownie dwie minuty.
Przewodniczący obrad – Podstawę prawną poprosiłbym.
Pani Julia Zielińska – Proszę wyjdziemy i porozmawiamy Panie Gawrych.
Przewodniczący obrad  – No, ale jaka jest podstawa prawna?
Pani Julia Zielińska – Pan Wójt wezwał Policję, bo został uderzony przez Pana.
Przewodniczący obrad – No to nie ja, lecz z kolei mogę zgłosić wniosek o jakieś pomówienie …
Pani Julia Zielińska – Uderzył Pan Wójta, dlatego możemy wyjść porozmawiać?
Przewodniczący obrad – No nie chcę tutaj robić zamieszania.
Pani Julia Zielińska – No właśnie.
Przewodniczący obrad – No zgodzę się.
Pani Julia Zielińska – To tylko kwestia porozmawiania.
Przewodniczący obrad – No to wtedy znowu niestety kolejna przerwa.

Przerwa w obradach.

Przewodniczący obrad – Wznawiamy obrady. Punkt - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie Gminy Drzycim”. Udzielam głosu Pani Ewie Kempińskiej w celu przedstawienia opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Pani Ewa Kempińska – Komisja ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu 19 sierpnia projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie Gminy Drzycim” zaopiniowała 6 głosów za i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Kto chciałby się wypowiedzieć? Pan Radny Wycinek.

Dyskusja:

Radny p. Zygmunt Wycinek – W trakcie posiadania Komisji ds.  Budżetu, mam do Pani Skarbnik pytanie o wielkość udziału poszczególnych gmin poszczególnych podmiotów, które realizują to zadanie? Na dzisiejszą sesję Pani Skarbnik miała przygotować informację poproszę bardzo.
Pani Sabina Majewska – Cała inwestycja miała kosztować 4 miliony 426 tysięcy złotych z tego Drzycim 941 tysięcy, to jest 21,26%, Bukowiec 1milion 400, to jest 31,63% i Świecie 2 miliony 85 tysięcy to jest 47,11% z tym, że to są dane, jakie gminy podjęły w uchwały dofinansowując to zadanie Powiatowi czyli Bukowiec i Drzycim te kwoty są pewne i ostateczne, natomiast Świecie po przetargu ma kwotę pewnie niższą tak jak i my mamy niższe kwoty po przetargowe na każde z inwestycji z tym, że nie mogłam się dodzwonić. Jak Państwo wiecie, Powiat przeprowadza się do koszarowca i w tej chwili telefony, które są nam znane są nieosiągalne, ale to dotyczy tylko i wyłącznie tego tygodnia. Tak, że to jest kwota, która była przed ogłoszeniem przetargu i udział wszystkich trzech gmin zainteresowanych tą inwestycją.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Bardzo dziękuję.
Przewodniczący obrad – Czy ktoś jeszcze? Dobrze, to poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie Gminy Drzycim”? Wszyscy obecni. Dobrze.
           Uchwała Nr XXXVI/215/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drzycim – Plewno na terenie Gminy Drzycim,” podjęta jednogłośnie, stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 18.

Przewodniczący obrad – Następny punkt - „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej Drzycim stacja kolejowa”. Udzielam głosu Pani Sabinie Majewskiej.
Pani Sabina Majewska – Dziękuję bardzo już opowiedziałam na temat tej uchwały i uzasadnienie jest zupełnie takie samo.
Przewodniczący obrad – Dobrze, ale tak mamy napisane w porządku obrad, że mam Pani udzielić głosu, dlatego udzielam.
Pani Sabina Majewska – Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – I teraz Pani Ewa Kempińska. Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Pani Ewa Kempińska – Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej nr 1298C Drzycim stacja kolejowa droga nr 239” -  6 głosów za 1 wstrzymujący się.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Kto chciałby się wypowiedzieć? 
 
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mam pytanie do Pana Wójta. Czy po zakończeniu realizacji tych obydwu zadań przy końcowym odbiorze robót będzie Pan brał udział, jako jedna ze stron, która  finansowała o to zadanie?
Wójt – Jeżeli Pani Starosta, jako główny inwestor poprosi mnie do udziału w tym uroczystym otwarciu, być może wstęgę będziemy przecinać, to chętnie skorzystam z tej okazji ale na dzisiaj nie jestem w stanie ustalić osób, które będą uczestniczyły                    w jakimkolwiek otwieraniu, czy prze….  tejże inwestycji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja może nie miałem akurat tak bardzo na myśli uroczystości z pompą tylko odbiór końcowy robót czyli tam, gdzie są wszystkie podmioty nie wiem czy mogą wnosić jakieś uwagi co do wykonawstwa tych robót, jakieś co do ubytków. Swoje spostrzeżenia i to wówczas jest odnowione wszystko tak się dzieje, że te uwagi to są poprawki, które później są wskazywane jeszcze dla wykonawców.
Wójt – Nie jesteśmy my inwestorem, nie my podpisywaliśmy umowę, nie my jesteśmy jakby upoważnieni do raz - odbioru,     dwa - ewentualnie wnoszenie. Oczywiście będziemy wnosili uwagi te, które będziemy widzieli ale nie będziemy stroną w żaden sposób w sprawie. Nie jest to w umowie partnerskiej jeśli chodzi o dofinansowanie  zawarty taki artykuł, który mógłby dawać nam prawo wnoszenia jakichkolwiek uwag co do wykonania. Natomiast jeśli są jakieś uwagi to mieszkańcy zgłaszają do mnie czy w jakiś inny sposób, z całą pewnością je przekażę do właściwych urzędników Starostwa, którzy są od tego, by to zadanie było zgodne ze sztuką i oni odpowiadają za to czyli Zarząd Dróg Powiatowych będzie głównym odbiorcą   i w razie czego oni odpowiadają za to, w jakim stanie przyjęli daną inwestycję.

Przewodniczący obrad – Czy ktoś jeszcze? Nie widzę, nie słyszę. W związku z czym przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej Drzycim stacja kolejowa”? Wszyscy obecni. Dobrze.
               
           Uchwała Nr XXXVI/216/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi powiatowej Drzycim stacja kolejowa”, podjęta przez Radę jednogłośnie, stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 19.

Przewodniczący obrad – Następny punkt programu -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Udzielam głosu Pani Sabinie Majewskiej.

Pani Sabina Majewska – Mają Państwo przed sobą materiały uchwały o zmianie budżetu gminy na rok 2010. Dochód budżetu gminy pozyskany wynosić będzie 15 603 941,53 zł natomiast wydatki będą w wysokości 22 524 760,93 zł. Wszystkie zmiany zostały omówione już w uzasadnieniu z wyjątkiem zmiany, która jest zaproponowana przez Komisję  ds.  Budżetu na posiedzeniu, które miało miejsce dwa dni wcześniej. Komisja Budżetu proponuje żeby pieniążki zaproponowane w wysokości 26 tys w dziale 600 na drogi na odśnieżanie były przeznaczone na przyszły remont budynku komunalnego, który został odrzucony na dzisiejszej sesji projekt sprzedaży tego budynku. Na to, na ten remont budynku przeznaczyć łącznie 40 tysięcy 26 zdjąć z odśnieżania, które było zaplanowane w zmianach tego budżetu i 14 tysięcy z drogi w Gródku, która została, która ta inwestycja została w tej chwili w uchwale budżetowej poszerzona o kwotę 248 tysięcy. Czy mam wszystkie zmiany omawiać, które są w uzasadnieniu Panie Przewodniczący? Komisja Budżetu została zapoznana dokładnie.
Przewodniczący obrad – Komisja Budżetu tak, ale 7 osób było na tej Komisji. No nie wiem właśnie, bo trochę czasu już nas też ograniczyło. Zostali członkowie Rady, którzy nie wiedzą,  jakie są zmiany budżetowe chcą aby Pani Majewska czytała uzasadnienie czy nie? Wynik uznany zgodnie. Dobrze. Czyli Panią Majewską zwalniamy  z wypowiedzi w tej sprawie. Udzielam głosu Pani Ewie Kempińskiej w sprawie udzielenia opinii Komisji  ds. Budżetu i Finansów.

Pani Ewa Kempińska - Komisja  ds. Budżetu i Finansów na posiedzeniu 17 sierpnia  do zaproponowanych zmian w budżecie 2010 rok wniosła następujące uwagi: zdjąć z  zimowego utrzymania dróg 26 tysięcy złotych i 14 tysięcy złotych ze środków zaproponowanych na projekt remontu drogi w Gródku co stanowi łączną kwotę 40 tysięcy złotych i przeznaczyć ją na remont  budynku przy ulicy Dworcowej 18 Drzycim - 6 głosów za 1 wstrzymujący się. 
Przewodniczący obrad – Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytania?

Dyskusja:

Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałem się odnieść do pieniędzy, które zostały przeznaczone na remont budynku. Jeżeli chodzi o projekt  na zadanie ulicy w Gródku. kwota była zdeklarowana w wysokości 240 tysięcy złotych, z tej kwoty 14 tysięcy przeznaczono na  remont i 26 na kwestię zimowego utrzymania dróg. Ja myślę, że się na te ulice w Gródku …i tak jak Wójt mówił, że nie wykonamy żadnego zadania, już ja się z tym nie zgodzę, pozostała kwota, która jest niewykorzystana być może zostanie na jakąś ulicę, która w tym roku może zostać zrobiona. Dziękuję.
Wójt - W kwestii formalnej.
Przewodniczący obrad –  Proszę bardzo.
Wójt – W kwestii formalnej należałoby zauważyć, że projekt został już dawno zagwarantowany przez Radę Gminy i ten projekt tak jak już mówiłem zadania, które się wykonuje, już trwa procedura przetargowa na uaktualnienie wykonawcy. Tak, że nie chodzi o projekt ale to zadanie jakby zostało poszerzone o projekt ich wykonania. Tak, że projekt za chwilę będzie zlecany do wykonania, natomiast zależało nam żeby jeszcze w tym roku dało się może przed śniegami jeszcze zrobić chociaż jedną z tych ulic ale wątpię, że się uda.
Przewodniczący obrad – Dobrze czy ktoś jeszcze jakieś pytanie? To może ja. Na Komisji Budżetowej pytałem Panią Skarbnik o zwiększenie działu 80113 w związku z większą planowaną ilością wyjazdów wycieczkowych na mecze piłki nożnej zwiększoną tu  … w paragrafy o łączną kwotę przeszło 20 tysięcy złotych. Po Komisji Budżetowej przejrzałem no swoje rachunki, notatki z meczów, wyjazdów w swoich klubach piłkarskich gdzie wyszło mi, że w pierwszym półroczu tego roku zorganizowaliśmy wyjazdów na 6 spotkań a jesienią zeszłego roku na 11 spotkań no to wychodzi na to, że…. tych meczów piłki nożnej się zmniejszył zarabianych u was.
Pani Sabina Majewska – Planując budżet brałam pod uwagę jak i zeszłoroczne i w tym roku dochody już są przekroczone w skali półrocza zeszłego roku. Należało zwiększyć jak już Panu mówiłam na Komisji Budżetu są to dochody nie tylko z wyjazdów na mecze piłki nożnej to są też wyjazdy wycieczkowe szkół to są wyjazdy też z pielgrzymkami czy też na pogrzeby. Ale akurat piłka nożna i wyjazdy szkolne są największym zadaniem, które generuje tutaj te dochody, dlatego pozwoliłam sobie wymienić je w uzasadnieniu.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Dziękuję. Ja nie mogłem spać, że no sprawdziłem sobie w domu i wyszło mi, że  w tym roku, w tym półroczu zamawialiśmy mniej wyjazdów z gminy no ale takie wyjaśnienie uważam za wystarczające. Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania w sprawie zmian w budżecie? Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja tutaj może uprzedzę pewne fakty Przewodniczący otrzymał pismo od Rady Sołeckiej w Krakówku w tej chwili tak bardzo chciałbym tutaj wnieść swoje uwagi do załącznika nr 4 projektu uchwały budżetowej w pozycji, gdzie się mówi o rozbudowie budynku komunalnego w miejscowości Krakówek ponieważ jest on w posiadaniu umowy na plan zagospodarowania przestrzennego tegoż terenu  opiewa na 10 tysięcy to uważam, że te informacje powinny zostać naniesione w aktualnych danych budżetowych. Zdjęto na sesji kwietniowej kwotę 25 tysięcy została kwota 15 tysięcy, która znowu nie wróciła do realizacji tego zadania w roku ubiegłym w grudniu zaginęło 10 tysięcy na inwestycje odnalezione w marcu tego roku na Komisji Budżetowej i proponowałbym tu w tej chwili naprawdę odrobić dobrze te lekcje budżetowe i z tym fantem coś zrobić. Nie wiem co Pani Sabina Majewska na to mi odpowie.
Pani Sabina Majewska – Pozwolę sobie zacytować część odpowiedzi jaką udzieliłam Panu Przewodniczącemu Jackowi Gawrychowi na wniosek czy prośbę, którą dostał od Pana Trzosa. Po tej zmianie w załączniku nr 4 plan finansowy na rok 2010 w rubryce łączne nakłady finansowe na program w okresie realizacji widnieje kwota 36 920 złotych czyli łączna kwota nakładów planowanych do realizacji w roku 2010 przed wprowadzoną zmianą czyli minus 25 tysięcy, które poszły na planowanie przestrzenne. Natomiast w rubryce nakłady planowane na rok 2010 kwota 11 920 złotych dotyczy to działu tylko 700 rozdział 795 i w nawiasie napisałam gdyby załącznik nr 4 o zmianie w planie wydatków tej inwestycji rozszerzono o dział 710 rozdział 710 04 widniałaby w rubryce nakłady planowane na rok 2010 kwota 36 920 złotych a jako, że załącznik nr 4 obejmuje tylko dział 700 dlatego jest wpisana ta kwota 11 920. Dziękuję.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wobec tego uważam, że należało w zmianach w budżecie w opisówce o tym napisać aby było to wszystko czytelne bo umowa podpisana została na plan zagospodarowania przestrzennego w czerwcu dzisiaj mamy sierpień czyli dwa miesiące praktycznie był czas żeby o tym radnych poinformować.
Pani Sabina Majewska – Radni zostali o tym poinformowani, że wejdę Panu w słowo zmieniając właśnie budżet. A jako, że załącznik nr 4 obejmuje tylko dział 700 dlatego ta kwota nie jest wpisana w nakłady roku bieżącego. Jeżeli dzisiaj radni zdecydują o tym żeby ten załącznik również poszerzyć o wydatki z działu 710 nie widzę problemu żeby to uzupełnić.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – No tutaj jestem zgodny z Panią Skarbnik i uważam, że można by rozszerzyć ten zapis, aby była świadomość, że te pieniądze są zapewnione i nie znikną jak 10 tysięcy z grudnia ubiegłego roku.
Przewodniczący obrad – Jeszcze Pani Skarbnik chce coś dodać?
Pani Sabina Majewska – Proszę przegłosować jeszcze raz.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Na razie nie widzę. Może jeszcze przed głosowaniem poinformuję, że na Komisję Budżetową  dotarło do mnie pismo od Pana Włodzimierza Trzosa Przewodniczącego Rady Sołeckiej  w Krakówku no dotyczące tej sprawy, o której tutaj w skrócie można powiedzieć powiedział Pan Wycinek ja nie wiem czy całe to czytać myślę, że no może niekoniecznie. Pani Sabina Majewska została poproszona na Komisji Budżetowej, no trzeba było dokładniej rozpoznać sprawę aby do sesji udzieliła tutaj jakiejś bardziej poprawnej odpowiedzi pisemnej.  Chciałbym spytać Pana Trzosa, czy mam przeczytać te dwie strony czy chce Pan to otrzymać?  Czy to wystarczy?
Pan Włodzimierz Trzos – Mam już kopię ( zał. nr 20 ) ale chciałbym to zatrzymać.
Przewodniczący obrad – No ale kopię już Pan ma tak? Dobrze czyli ja, jest tego tu troszkę sporo myślę, że wystarczy jeśli zostanie to dołączone do akt i nie muszę tego całego chyba tutaj czytać. Czy jeszcze Pan radny Wycinek.
Radny p.  Zygmunt Wycinek – Nie wiem, być może ktoś zwróciłby na to uwagę członków Komisji Budżetowej chciałbym przypomnieć, że Komisja Budżetowa wnioskuje również   o to aby  w paragraf 8050 wprowadzono zadanie o wartości 55 tysięcy złotych przy budowach drogi nr 1220 600 Drzycim – Rowienica i dokumentacja budowlana dopisać, że pieniądze mają być wydatkowane po uzgodnieniu realizacji zadania z Powiatem Starostwem zgodnie z Powiatowym Zarządem Dróg ponieważ droga ta jest drogą powiatową na długości 825 metrów przypomnę w 170 drogą gminną.
Wójt – To nie jest precyzyjne sformułowanie, jak ma brzmieć zapewnienie?  Czy to ma być pisemna umowa, czy wstępna umowa czy przedwstępna? Uzgodnienia to ja mogę zrobić dzisiaj z kim z nazwijmy to ze Skarbnikiem, czy, bo nie rozumiem tego dokładnie. Proszę sprecyzować. Czyli co mam zrobić żeby móc uruchomić środki na projekt? 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chcemy przygotować projekt dla praktycznie nie swojej drogi. Jest to droga powiatowa w 4/5 i w 1/5 drogą gminną. My będziemy partycypowali w koszta przygotowania projektu również na pewno będziemy później  ….. to zadanie jeżeli w ogóle Powiat stwierdzi, że taka potrzeba dla nich istnieje tak bo mają wiele  ……., jak słyszeliśmy na sesji kiedy był Pan Dyrektor Soska i mają inne priorytety. Chodzi mi o to żeby tak, jak na Komisji Budżetu Pan Wójt nie pamięta, żeśmy mówili, że uzgodnienia ustne dla nas nie są istotne bo one nie są wiążące, ma być nawet notatka żeby z jednej strony przedstawiciel Gminy Drzycim Pan Wójt opisał a z drugiej strony ktoś tam kto jest w Powiecie czy Zarządzie Powiatowym Dróg do tego upoważniony.
Wójt – Tak więc proszę o sprecyzowanie. Od kogo mam dostać zapewnienie na piśmie, że ta droga zostanie uwzględniona w projekcie nazwijmy po zrobieniu przez nas projektu zostanie uwzględniona do wykonania. Od kogo mam otrzymać takie zapewnienie?
Radny p. Zygmunt Wycinek – To nie ma być zapewnienie ale ma być porozumienie zawarte przez dwie strony.
Wójt – Z kim?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Z Powiatowym Zarządem Dróg.
Wójt – Powiatowy Zarząd Dróg jest tylko dawcą budżetu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – To ze Starostwem.
Wójt – No dlatego pytam. Z kim dokładnie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Po co Pan pyta, jak doskonale Pan wie. 
Wójt – Nie ja. Mi chodzi o to żeby sprecyzować Waszą wolę. Ja wykonuję Waszą wolę, Rady. I proszę sprecyzować w takim razie, że  gwarantujecie przystąpienie do sporządzenia projektu tej drogi w Rowienicy od uzgodnień ze Starostą czy z Radą czy z Zarządem czy z kim?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Z zarządcą drogi. Prosta sprawa.
Wójt – Zarządca nie jest, nie będzie wykonawcą tego. Zarządca nie będzie wykonawcą tego.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zarządca z Panem Wójtem nie podpisze wcześniej porozumienia jeżeli nie będzie miał od osób, którym podlega, takiej zgody.
Wójt – Proszę sprecyzować, a ja spróbuję wykonać Państwa uchwałę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dobrze.
Przewodniczący obrad – Zgłasza się Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja chciałbym przypomnieć, że rozwinęliśmy rozmowę na ten temat i Pan Wójt wiedział, że dokonano wstępnych uzgodnień uchwały ustalającej ten projekt właśnie w kwestii tego, że Powiatowy Zarząd Dróg podejmie się budowy czy naprawy tej drogi w momencie kiedy my zagwarantujemy środki na projekt przebudowy i teraz pytanie do Pana Wójta z kim Pan rozmawiał w tej sprawie, że ma pan takie uzgodnienia i zapyta członków komisji, którzy potwierdzą moje słowa.
Wójt – Rozmowę ze … ze skarbnikiem na przykład Powiatu on może się jak gdyby do tego nie odnosić, bo on nie ma upoważnienia przez Zarząd do podejmowania jednoosobowego decydowania takich rzeczy. On może jakby domyślać się, że jest taka opcja ale jego słowo nie może stanowić dla mnie żadnego zapewnienia. Dlatego to czy ja z nim rozmawiałem czy nie, nie ma żadnego znaczenia, żadnej jakby tutaj wagi. Na dzisiaj nie mamy żadnych konkretnych uzgodnień jeśli chodzi o wykonanie tej drogi.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja upieram się tak jak na Komisji Budżetu mówiliśmy żeby właściciel tej drogi czyli … w jego imieniu występuje Zarząd Powiatu jeżeli chodzi o coś szczegółowo a tu nie chodzi o to Zarząd Powiatu on będzie decydował czy to zadanie będzie zrealizowane czy podlegający mu Powiatowy Zarząd Dróg będzie mógł dofinansowywać to zadanie więc to jest organ jak najbardziej właściwy do tego żeby w tej kwestii się wypowiedzieć jeżeli Zarząd Powiatu stwierdzi, że działający w jego imieniu czy niejako na jego polecenie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg może wydać taką zgodę może tak jakoś zapewnienie wydać na pewno takie działanie nastąpi. Więc możemy zapisać, że Zarząd Powiatu i to będzie zrozumiale dla wszystkich, kto z drugiej strony będzie porozumienie z Gminą Drzycim zawierał.
Wójt – I o takie załatwienie sprawy mi chodziło. Czyli konkretnie wskazać podmiot, z którym mam zawrzeć takie uzgodnienia. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Proszę Pan radny Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przypomnę może dlaczego akurat takie właśnie ustalenia, które przedstawia tutaj radny Wycinek ponieważ ta droga 825 metrów należy do Starostwa 125 metrów powiedzmy należy do gminy, w związku z czym przygotowujemy projekt na całą tą drogę musieliśmy mieć zapewnienie, że w miarę możliwości Starostwo pozwoli na realizowanie tego zadania, że nie będzie to odłożone w krzaczki, dlatego też to przypominał radny Wycinek i prosimy o głosowanie. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Więc tak będą wniesione jeszcze poprawki Komisji Budżetowej w związku z czym. Dobrze. Podczas obrad Komisji Budżetowej wniesione zostały poprawki do zmian w budżecie, które widzą Państwo przed sobą. Komisja Budżetowa postanowiła przeznaczyć 40 tysięcy złotych na remont dachu znaczy się może inaczej na remont budynku przy ulicy Dworcowej 18 o ile pamiętam na Komisji Budżetowej mieliśmy napisane na co tam konkretnie miał być za remont prawda na remont dachu tak? Dobrze. I na ten cel miały być właśnie przeznaczone 40 tysięcy złotych i zmniejszona kwota o 14 tysięcy wykonanie projektu budowlanego na ulic w Gródku Miodowej, Wrzosowej, Świerkowej i Szkolnej z 234 na 220 tysięcy oraz wzięta kwota 26 tysięcy z § 4300, która była początkowo przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg. W związku z czym chciałbym poddać pod głosowanie tutaj zaproponowane zmiany w budżecie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawionych poprawek budżetowych wraz z poprawkami Komisji Budżetowej nie wiem czy robię to prawidłowo bo dopiero pierwszy raz wykonuje funkcję przewodniczącego w zastępstwie. Dobrze Pani Sekretarz mnie tu poprawia jako, że też ma upoważnienie a ja wykonuję tą funkcję pierwszy raz w zastępstwie. Dobrze, kto jest z Państwa za przyjęciem poprawek wniesionych przez Komisję Budżetową to znaczy jeszcze raz powtórzę 40 tysięcy złotych przeznaczyć na remont dachu przy ulicy Dworcowej 18 a zmniejszyć kwotę z wykonania projektu budowlanego z ulic w Gródku Miodowej, Wrzosowej, Świerkowej i Szkolnej z 234 na 220 oraz wziąć na ten cel z dodatkowych 40 tysięcy kwotę 26 tysięcy z zimowego utrzymania dróg. 9 dobrze przeliczyłem? 9 za. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Czyli się zgadza w rachunkach czy coś nie bardzo? Czyli jeszcze raz to samo głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawek Komisji Budżetowej? 10. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Dobrze.  I teraz głosujemy całość tak Pani Sekretarz? Dobrze. kto jest wtedy za przyjęciem poprawek budżetowych, uchwały budżetowej w treści, którą macie Państwo przed sobą wraz z uchwalonymi przez nas poprawkami Komisji Budżetowej. I to jest 10. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Dobrze. Mamy ten punkt poza sobą. No ja myślę, że przerw już chyba nie będziemy żadnych robić bo czas goni.
              W drodze podjętej uprzednio Uchwały Nr XXXVI/217/2010 ( zał. nr 21 )  wprowadzono następujące zmiany w budżecie:  „Upoważniając Wójta Gminy do zaciągania pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 do kwoty maksymalnej 1.777.711 zł przyjmuje się, że Wójt Gminy wykonując uchwałę, każdorazowo, w momencie ubiegania się o pożyczkę, tym samym o opinię RIO, określi limit pożyczki zarządzeniem. Na podstawie pism Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych: w dz. 852 rozdz. 85216 zwiększono o kwotę 24.607 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków stałych. W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian: 1/w dz. 010 rozdz. 01095 zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 100.000 zł. Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych będą mniejsze niż planowano. 2/ w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 150.000 zł. W bieżącym roku sprzedano hydrofornię i dwie studnie planowane do sprzedaży w roku ubiegłym. Ponadto nie planowano sprzedaży mieszkania w budynku komunalnym w miejscowości Biechówko. 3/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono dochody: a) o kwotę 9.659,06 zł – odszkodowanie wypłacone przez PZU za szkody w budynku Szkoły Podstawowej w Sierosławiu spowodowane topniejącym śniegiem, b) o kwotę 3.280 zł dochody z najmu sal lekcyjnych w budynkach szkół na zajęcia pozalekcyjne rozdz. 80113 zwiększono dochody z wynajmu autobusów o kwotę 5.000 zł. ; 4/ w dz. 853 rozdz. 85395 zwiększono dochody o kwotę 42.762,17 zł. Jest to dotacja celowa na realizację projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność  w gminie Drzycim”, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 5 lipca 2010 r. W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian: 1/ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne o wartości 55.000 zł „Przebudowa drogi nr 1226 C Drzycim – Rówienica – dokumentacja budowlana.” Zwiększono wartość zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna” – wykonanie projektu budowlanego o pierwszy etap jego realizacji w kwocie 220.000 zł 2/ w dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 wprowadzono nowe zadanie – remont budynku komunalnego w miejscowości Drzycim, ul. Dworcowa 18 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000 zł „Remont i modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu”. SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu w chwili obecnej jest w trakcie likwidacji, jej następcą prawnym w zakresie p.o. z. będzie NZOZ „Przychodnia Rodzinna” w Drzycimiu utworzony przez Spółkę Cywilną Elżbieta Wenerska, Henryk Doliwka. W związku, z czym przychodnia nie ma możliwości inwestowania. Gmina, jako właściciel budynku i zobowiązana do zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej  dla mieszkańców, realizuje zadanie inwestycyjne. 2/ w dz. 710 rozdz. 71035 w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami; z zakupu usług środki w wys. 150 zł przeznaczono na zakup materiałów, 3/ w dz. 754 rozdz. 75412 w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.400 zł celem zabezpieczenia środków na comiesięczne wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP Drzycim (umowa zlecenie w miejsce ryczałtu), zwiększono o kwotę 3.000 zł § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu darów dla powodzian, 4/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan zakupu usług remontowych o kwotę odszkodowania dla SP Sierosław rozdz. 80113 w związku z większą niż planowano ilością wyjazdów wycieczkowych i na mecze piłki nożnej zwiększono § 4010 o kwotę 5.000 zł, § 4110 o kwotę 1.000 zł, § 4210 o kwotę 10.280 zł i § 4270 o kwotę 5.000 zł 5/ w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zmniejszono o kwotę 8.719,73 zł,  6/dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 zwiększono o kwotę 8.719,73 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu na realizację projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 5 lipca 2010 r. 7/ w dz. 926 rozdz. 926601 po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmieniono nazwę zadania budowa boiska z „ORLIK -2012” na „Moje boisko ORLIK -2012”. Zmniejszono też wielkość planowanych nakładów z budżetu gminy o kwotę 481.000 zł.”
Ad. 20.

           Przewodniczący obrad – Następny punkt programu mam tutaj punkt bodajże 20 - Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy. Teraz tak - Do Pani Elżbiety Babińskiej Przewodniczącej Rady Gminy w Drzycimiu – „Podczas XXXI sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 11 marca 2010 r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2011. Uchwała została podjęta przez Radę jednogłośnie. Zgodnie z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim cytat ”Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta w terminie od do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków, o których mowa w ust.1 ustawy” koniec cytatu. Do dnia dzisiejszego to jest dnia 2 sierpnia 2010 sołtys sołectwa Krakówek nie został w żaden sposób poinformowany o wysokości przypadających na sołectwo Krakówek środków w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok. W związku z powyższym na zasadzie art. 221 pkt.3 KPA  składam skargę na działalność Wójta Gminy Drzycim polegającej na nieprzestrzeganiu ustawy o funduszu sołeckim oraz nie wykonaniu uchwały dla Rady Gminy Drzycim w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Podpisani są sołtys wsi Krakówek Bronisław Maliski i Przewodniczący Rady Sołeckiej w Krakówku Włodzimierz Trzos.”  Do tego są załączone następne pisma. Pismo Pana Włodzimierza Trzosa Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krakówku „Zwracam się z prośbą o podanie środków dla sołectwa Krakówek w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim informacja taka powinna być przekazana sołtysom w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy. Podpisane Przewodniczący Rady Sołeckiej w Krakówku Włodzimierz Trzos.” Tu są daty, że pismo wpłynęło do Urzędu Gminy dnia 6 sierpnia 2010. Dobrze. Nie wiem kto teraz z Państwa zajmuje głos w tej sprawie? ( Przedstawione dokumenty stanowią załącznik nr 22 do niniejszego protokołu )

Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – Mi się wydaje, że powinniśmy upoważnić Komisję Rewizyjną do zbadania zasadności. Zgłaszam wniosek aby upoważnić Komisję Rewizyjną do zbadania zasadności tej skargi.
Przewodniczący obrad – Taki wniosek wynika też, jest też zasadny. W  § 30 Statutu Gminy, który właśnie przewiduje taką czynność, że do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności wymienione kilka punktów jeden z nich-  badanie skargi na działalność Wójta. Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałem wspomnieć, że Pani Teresa Piotrowska złożyła interpelację o ile dobrze sobie przypominam w sprawie takiej czym jest nie dotrzymanie terminu, przez które sołectwo ponosi konsekwencje w postaci nie otrzymania dofinansowania w części, którą finansuje ministerstwo. To też będzie bardzo istotna sprawa. Na dzień dzisiejszy nie wiemy czy będą poniesione konsekwencje czy nie. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że informacja gminna powinna być przekazana sołtysom do dnia 31 lipca. W tym przypadku jeżeli 31 lipiec przypada w sobotę to do 30 należało przekazać tą informację, z tego co się dobrze orientuję.
Przewodniczący obrad – Ale momencik najpierw jedna osoba mówi.
Radny p. Dariusz Podlejski – O ile się orientuję to chyba trzeciego lub czwartego dopiero ta informacja została przekazana sołtysom.
Przewodniczący obrad – Dobrze tutaj słyszałem, może jakieś głosy. No wydawało mi się, że stąd słyszałem głosy. Może Pan Wójt.
Wójt – To znaczy jeśli chodzi o te terminy, to jeżeli przypada termin na 31 przypada w sobotę, to ostatni dzień, którym jest, jest następny po, jako pierwszy wolny w tygodniu, czyli to poniedziałek byłby to akurat.
Przewodniczący obrad – Dobrze, czy ktoś chce się zastosować do tej wypowiedzi? Pan radny Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – To jest sytuacja kontrowersji, która powinna się zająć Komisja Rewizyjna i zostawmy to w tym momencie do rozstrzygnięcia Komisji Rewizyjnej.
Wójt – No takie jest prawo. A akurat tak się składa, że zajmuję się tym z własnej woli no i wiem, że takie terminy po prostu są obowiązujące w polskim prawie.
Przewodniczący obrad – Pan Dariusz Podlejski. Proszę.
Radny p. Dariusz Podlejski – Do przekroczenia terminu będą jednak … proszę o rozpatrzenie wniosku.
Przewodniczący obrad – Dobrze.
Wójt – W tej kwestii nie Pan decyduje.     
Przewodniczący obrad – Dobrze proponowałbym zakończyć dyskusję, która podejrzewam do niczego nie doprowadzi, bo ani jedna ani druga osoba nie przekona drugiej. I myślę, że w prawdzie Pani Piotrowska składając interpelację, no ale niestety odpowiedzi na interpelacje są dopiero w następnym punkcie w związku z tym. Aha pisemną to jeszcze inaczej. Dlatego myślę, że tutaj już zasadny będzie wniosek Pana Szymczaka i sprawę powinna badać Komisja Rewizyjna co zresztą wynika jednoznacznie z przepisów Statutu Gminy i w związku z tym, czy ktoś chce się jeszcze wypowiedzieć  w tej sprawie? Proszę bardzo.
Wójt – Proszę Państwa no praca wraca jakby znowu tutaj w nasze obrady polityka i to jest jeden z takich przykładów. Natomiast jeśli chodzi o powołanie Komisji Rewizyjnej, czy zlecenie Komisji Rewizyjnej takiego badania tej sprawy uważam, że no jest niezasadne ponieważ nie ma żadnych argumentów żeby cokolwiek wyjaśniać jest wszystko jasne, pracownik spóźnił się z odpowiedzią z tego tytułu dostał już nazwijmy wypowiedzenie z pracy został ukarany, tak więc fakt zaistniały. Bezpośrednio pracownik   zawinił, został ukarany i nie wiem czy można ciężej już ukarać pracownika pewnie nie. Chyba, że finansowo to jest może cięższa kara. Natomiast jeśli chodzi o fakt, jakie są nikt ich nie neguje. To miało miejsce i wstyd mi jest, że po prostu wcześniej nie podjąłem decyzji o  wyeliminowaniu pracownika,   niestety nie nadawał się na to stanowisko. Tak więc nazwijmy to 2 dni opóźnienia, które nadawca pisma tego do Rady, no musiał czekać nazwijmy to wiedzą ile będzie mógł wydawać, powiedzmy za rok,  spowodowało dla tego człowieka dosyć nazwijmy to poważne perturbacje życiowe, jak to się mówi. No ale polityka jest taka, jaka jest, a wióry lecą czyli tak on jest jedną z tych  osób, które doznały nazwijmy to kary, nie wiem czy adekwatnej do przewinienia, ale kary na pewno dla niego dotkliwej. Jeżeli Państwo w dalszym tutaj etapie mają zamiar mnie karać to myślę, że cała Rada nazwijmy ma taką możliwość bo to i tak gdyby zaszła potrzeba ukarania mnie, konsekwencji braku nadzoru, czy czegoś takiego, to i tak cała Rada będzie w ten sposób się wypowiadała tak, że czy rola Komisji Rewizyjnej w jakiś sposób zmieni obraz tej sytuacji jaka ma miejsce. Nie, nie zmieni. W niczym nie zmieni faktów, natomiast zmieni jedno. Komisja będzie musiała obradować. Są to koszty, następna sesja nadzwyczajna, są to kolejne koszty, bo jeżeli Komisja zwoła się i wyciągnie z tej swojej pracy jakiekolwiek wnioski będzie musiała je przedstawić po to, żeby w ciągu 30 dni  załatwić sprawę.  W związku z tym na pewno będzie sesja nadzwyczajna. Nie wiem czy sprawa, która ma miejsce tutaj dzisiaj jest na tyle ważna żeby zwoływać sesję nadzwyczajną. Jeżeli w porządku obrad dzisiejszym jest punkt mówiący o rozpatrzeniu skargi to ta skarga powinna być rozpatrzona tutaj. Myślę, że każdy z Państwa ma możliwość wypowiedzenia się, bo fakty są jasne i oczywiste jeżeli nie ja mogę wyjaśnić, jeszcze jakiś wniosek. To jest moje zdanie. Ja w żaden sposób nie użyłem tutaj słów obrony, bo nie chcę w ten sposób tutaj wpływać na Państwa decyzję, ale jednak proszę o rozwagę jeśli chodzi o eskalację tak powiem niewielkiego problemu. Eskalacja, która będzie prowadziła do być może znowu, do jakiś odwiedzin telewizyjnych i tak dalej co mi naprawdę nie jest potrzebne. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć jeszcze w tej sprawie? Pan radny Wycinek proszę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pan Wójt przyznał się tutaj do tego, że znowu brak nadzoru spowodował kolejne uchybienie, które w sumie może skutkować o czym jeszcze na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy o co pytała Pni radna Piotrowska - brakiem pozyskania refundacji z budżetu państwa ponieważ uchwała nasza jest tylko i wyłącznie aktem, który nakazuje wykonać ustawę o funduszu sołeckim. Ustawa jako taka ma postępowanie i podejrzewam, że być może Ci, którzy mają przekazać z jednego budżetu państwa pieniądze niżej będą ściśle analizowali wszystkie założenia ustawy czy były wykonane i tu tak czysto hipotetycznie teoretycznie nie wiem, jak może być naprawdę ale znając sumienność naszych urzędników myślę, że defakto może być realizowane. Także konsekwencje mogą być większe niż nam się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o działania Komisji Rewizyjnej myślę, że takie posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest no w zasadzie tylko w tej sprawie byłoby potwierdzeniem zasadności tejże skargi. Tak, ponieważ taka jest procedura, to wynika z zapisu Statutu Gminy §30, jak dobrze pamiętam - skargi na działalność Wójta są badane przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Czy ktoś jeszcze?
Wójt – Poproszę o głos.
Przewodniczący obrad – Proszę bardzo. 
Wójt – Mogę tutaj w tej chwili powiedzieć, że żadnych skutków jeśli chodzi o no zaniedbanie tego terminu gmina nie poniesie.  Żadnych skutków finansowych, jeśli chodzi o refundację. To nie jest przekroczenie jakichś finansów publicznych czy czegoś takiego. Jest to zwykłe nazwijmy uchybienie proceduralne, które nie ma żadnych skutków odnośnie refundacji, bo tutaj cały czas się na to jakby powołuję. Natomiast, tak jak powiedziałem, zlecenie pracy Komisji Rewizyjnej skutkuje sesją nadzwyczajną w tej sprawie. I nie wiem, czy faktycznie jest powód być może tą sprawę, jeśli Państwo nie chcą dzisiaj tutaj ostatecznie zakończyć można przełożyć, jakby po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi funduszu sołeckiego i jego ewentualnymi, no czy taka sytuacja może nam zagrozić. Możemy się dowiedzieć, ale z całą pewnością nie jest to powód, żeby Komisja Rewizyjna musiała się tą sprawą jakoś specyficznie  zajmować a następnie sesję nadzwyczajną zwoływać. Do 6 września w tym przypadku musiałaby być zwołana sesja nadzwyczajna. Oczywiście ja rozumiem, że Państwo nie mają nic przeciwko temu żeby uczestniczyć, ale nie wiem czy jest to tak dobrze widziane przez społeczeństwo.
Przewodniczący obrad – Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Znaczy, ja chciałam się tutaj ustosunkować. Może przegłosujemy tą uchwałę prosiłam tutaj w interpelacjach mimo, prosiłabym jeszcze o odpowiedź pisemną. Ale już usłyszeliśmy zapewnienie Pana Wójta, że nie wpłynie to na dofinansowanie, ale jeżeli można, to chciałabym zapytać Państwa Sołtysów czy na przykład to, że dostali te powiadomienia później, utrudni to w jakiś sposób po prostu pracę ich? Jeżeli można.
Sołtysi – Nie.
Radna p. Teresa Piotrowska - To znaczy, że to jest wszystkich opinia tak?
Wójt – Niech każdy wstanie i powie.
Sołtysi – Tak.
Radna p. Teresa Piotrowska – Dobrze. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – Proszę Pan Dariusz Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski - … i nie wiem to będzie zależało od naszej decyzji. czy zostanie powołana ta Komisja czy nie i jest wniosek więc musimy ją przegłosować. … Dziękuję.
Przewodniczący obrad –Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym temacie? W związku z tym, że nie widzę, nie słyszę, Pani Przewodnicząca Rady Gminy, jako upoważniona do przedstawienia wyniku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej w charakterze prawnym zostawiła tutaj właśnie taki projekt, który tutaj mam przed sobą i który brzmi w sposób następujący: Uchwała Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 sierpnia 2010 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w charakterze doraźnym. Na podstawie art.18A ust.4 ustawy z dnia 8 maja 1990 o samorządzie Gminnym oraz  §31 pkt.4 §41 ust.4 statutu Gminy Drzycim uchwala się co następuje:
    §1 Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Drzycimiu przeprowadzenie kontroli w przedmiocie zbadania skargi Pana Włodzimierza Trzosa Przewodniczącego Rady Sołeckiej sołectwa Krakówek, która wpłynęła do Rady Gminy dnia 6 sierpnia 2010 na działalność Wójta Gminy w zakresie nie przestrzegania przepisów o funduszu sołeckim.
   §2 Kontrola, o której mowa w punkcie 1 powinna być przeprowadzona do dnia … - tak, że gdyby ta uchwała miała przejść powinniśmy określić w zasadzie do termin i zanim będziemy głosować to jeszcze no chciałbym usłyszeć jakieś propozycje odnośnie terminu - A sprawozdanie z jej wyniku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złoży na sesji Rady Gminy w Drzycimiu.
  §3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Drzycimiu  i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
  §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I teraz tak chciałem się zapytać Pani Sekretarz, czy są jakieś terminy, do którego miałoby to być dnia?
Sekretarz Pani Grażyna Sośnicka – Skarga wpłynęła 6 sierpnia, więc do 30 września powinna być odbyć się sesja. Więc Komisja musi wcześniej skończyć swoją pracę żeby przedstawić na tej sesji sprawozdanie ze swojej działalności. Dziś jest 19.
Przewodniczący obrad – Jakaś propozycja z sali? Pan Szymczak.

Radny p. Edmund Szymczak – Zgłaszałem wniosek, więc pozwolę sobie powiedzieć, że najlepszą tak przepraszam porą, jest data do końca miesiąca i skoro, że to przypada w sobotę chyba to do 3 września. Od 30 sierpnia 30 dni będzie sesja mi nie chodzi o to żeby tu karać, tylko żeby po prostu zadowolić wnoszącego skargę. Na Komisji będziemy różne rzeczy tworzyli i po prostu nie wyjdziemy z sali i uważam, że od 30 sierpnia i do 30 września odbędzie się Komisja.
Przewodniczący obrad – Jeszcze ktoś? Proszę.
Wójt – Ja widzę, że to jednak nieunikniona jest sytuacja, że będzie powołana ta Komisja, ale chciałbym tu powiedzieć jeszcze coś takiego, że skarga Pana Trzosa dotyczy jakby dwóch aktów prawa, czyli mówi się tu o ustawie o funduszu sołeckim oraz o uchwale Rady Gminy. I tu od razu Państwo nie wiedzą, na czym polega ustawa i czym się to różni.
Otóż fakt, że termin jest w ustawie i ten termin został nazwijmy naruszony, natomiast skarga dotyczy również tego, że została uchwała nie wykonana przez Wójta a z tym akurat nie mogę się zgodzić bo jest tu napisane: w związku z powyższym na zasadzie artykułu składam skargę na działalność Wójta Gminy polegającej na nieprzestrzeganiu ustawy o funduszu sołeckim z tym się zgadzam oraz nie wykonaniu uchwały nr XXXI/186/2010 Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Otóż uchwała Rady Gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego nie ma żadnych terminów, które ewentualnie przez to zostały no zaniechane czy przekroczone. Tak więc od razu jakby tutaj w treści skargi no trzeba przed podjęciem decyzji Państwu jakby powiedzieć, że ta skarga jest zasadna ale tylko w połowie.
Przewodniczący obrad – Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dlatego przy tych wątpliwościach, których teraz Rada nie jest w stanie rozstrzygnąć powinna na spokojnie sprawę zbadać Komisja Rewizyjna i jeżeli jest tak w istocie, jak mówił Pan Wójt takie powinno być, taki wniosek mógł być Komisji Rewizyjnej, jeżeli Komisja będzie uważała inaczej to zapisze inaczej. Właśnie dlatego, że wątpliwości powstały nie powinniśmy nad tym teraz debatować bo to zajmie zbyt dużo czasu.
Wójt – Dobrze. To może jeszcze ja. To w takim razie ja chciałbym prosić o ostatnie słowo, bo poprzednio mi nie dano a teraz może wypada chociaż zapytać co mam na swoją obronę lub co ewentualnie wpłynęło na to, że nastąpiła taka sytuacja bo czyli Państwo podejmą decyzję o powołaniu takiej Komisji to jest jakby już sprawa przesądzona i nieodwołalna, czyli w koszty i sesja w najbliższym czasie, co będzie  …. oczywiście ….konsekwencjami, tak więc czy mogę ewentualnie prosić Państwa radnych aby mieć możliwość wypowiedzenia się? 
Przewodniczący obrad – Oczywiście..
Wójt – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa sami wiecie, w czym jest rzecz.  Pan Trzos, jako człowiek bardzo nazwijmy ambitny chce wykazać to, że jestem nieudolnym człowiekiem, który nie radzi sobie z rządzeniem Gminą i z Urzędem. No i dzisiaj właśnie triumfuje i bardzo dobrze demokracja wygrywa. Ale czy faktycznie o to chodzi? Czy o to chodzi żeby kłaść kłody w tym momencie, kiedy tyle się dzieje, kiedy w całej gminie wszystko rozkwita, że tak powiem dzieje się naprawdę wiele i to, że takie błahostki jakby powodują takie sytuacje, jakie mają miejsce dzisiaj to jest dziwna rzecz ale prawdziwa w mieszkamy w demokratycznym państwie dlatego myślę, że Państwo radni, jako osoby wybrane przez mieszkańców no muszą podjąć decyzję, która będzie w zgodzie z ich sumieniem własnym oraz wolą ich wyborców z tym, że nie wiem czy poparliby to żeby w ten sposób mnie szykanować, czy też uprzykrzać pracę, czy też komplikować. To, że zwolniłem człowieka, to nie jest rzecz jakaś chwalebna, ale w tym wypadku była to konieczność. Natomiast to, że będę miał brak tego człowieka przez jakiś czas na pewno będzie powodowało kolejne  perturbacje do wielu spraw różnych. To jest odpowiedzialna funkcja, tam nie może być ktoś przypadkowy. Fakt, było to moje najsłabsze ogniwo i pękło. Dlatego jeżeli mamy do końca tej kadencji stworzyć coś jeszcze to proszę o zaniechanie eskalacji tak błahej sprawy. Dziękuję bardzo.
Pani Grażyna Sośnicka – Czy ja jeszcze mogę?
Przewodniczący obrad – Proszę bardzo.
Pani Grażyna Sośnicka – Ja może zdradzę też, że dużo znaczy dużo zdarzyło się ostatnio kilka uwag dotyczących pracy Urzędu nie tak bezpośrednio i też chciałabym może informacyjnie przedstawić Państwu, że od 31 sierpnia ubiegłego roku, w ubiegłym roku od 31 sierpnia było 7 sesji, w tym roku - dzisiejsza jest też 7. Pracownicy Urzędu przygotowują materiały na sesję, przygotowują informacje, projekty uchwał zdarzają się błędy w tych projektach, bo po prostu część pracowników po prostu nie ma kiedy iść na urlop. Jesteśmy też zmęczeni. Pani Skarbnik jest chora, nie jest to zależne od niej. Też mamy problemy z zastępstwem, Pani Majewska robi swoje i też robi pracę pani Skarbnik. Teraz wprowadzają nową koleżankę do pracy, tak samo jak Wójt wcześniej mówił z pracownikiem na stanowisku do spraw inwestycji i budownictwa też był problem, bo był nabór  prowadzony 3 razy. Pierwszy  raz była dziewczyna, która raz, że warunki nie odpowiadały jej finansowe, dwa też młodzież nie garnie się do administracji, bo tu pieniądze są marne. Potem były dwa razy  nabory robione. Kryteria, które były przy naborze, naprawdę byłby zaniżane. Nie było wymagane wyższe wykształcenie, co teraz się preferuje w administracji. Po prostu brzydko mówiąc powiem, że skazani byliśmy na Pana Erdmanisa, po prostu jedyny się zgłosił i miał jako takie doświadczenie w administracji, bo pracował kiedyś w Urzędzie Miasta w Świeciu i dlatego też zdecydowaliśmy się na niego, bo lepszy on jako fachowiec i mężczyzna, który zna się na sprawach inwestycyjnych aniżeli tu kobieta. Teraz w tym momencie, no będziemy się starać żeby kogoś pozyskać ale wszelkie kontrole, które mamy przez okres ostatniego roku nie tylko związane z funkcjonowaniem Państwa radnych bądź Komisji Rewizyjnych bądź doraźnych, ale również mamy inne kontrole. Niedługo czeka nas kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest planowana z początkiem roku w związku z tym, że Pani Skarbnik jest chora ona została przesunięta. W międzyczasie mieliśmy kontrole z ZUS-u też pracownicy byli wyłączeni z pracy bieżącej, bo musieli przygotować materiały z trzech lat działalności. To dotyczy i płac i świadczeń rodzinnych i tak nie można mówić, bo wiele takich opinii jest, że my po prostu nic tu nie robimy, jesteśmy nieprofesjonalni, jesteśmy nieodpowiedni, nieudacznicy i nic nie robimy, a właśnie tak nie jest, a czasami jest nam przykro bo opinia też wyrażana między innymi też przez Państwa radnych jest o taka, że no bierzemy pieniądze odczuwamy tak, że mamy takie odczucie, że za nic. I dlatego przed podjęciem decyzji proszę jeszcze raz tą skargę można by jeszcze dziś rozpatrzyć  i żeby ta sesja następna nie była, bo protokół sesji Państwo wiecie, jak teraz się sporządza i też mnóstwo czasu to zajmuje. Tu już mamy, do pomocy wzięliśmy stażystkę, która też jest młodą dziewczyną, ale stara się nam pomóc, ale naprawdę jest tu coraz trudniej. No to jak już wcześniej mówiłam o urlopach. Wiele osób z nas ma po prostu zaległe, co też jest niezgodne z prawem i gdyby była kontrola inspekcji pracy to poniesie konsekwencje znów właśnie Wójt i ja. Nie zawsze Wójt jest winny za ten nadzór, bo też jesteśmy my, jestem ja i Skarbnik są kierownicy referatów, ale nie jesteśmy w stanie czasami wszystkiego opanować. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Może tym razem ja zabiorę głos. Chciałbym się odnieść do stwierdzenia, że radni wyrażacie opinię o pracownikach Urzędu Gminy to ja jako Wiceprzewodniczący Rady mogę stwierdzić, że ja się o pracownikach Rady Gminy źle nie wyrażałem. W zasadzie źle mówiłem o jednej pracownicy, która już w zasadzie tutaj nie pracuje, ale o pozostałych pracownikach Urzędu Gminy nigdy się nie wyrażałem w sposób negatywny. Do tej kwestii tak na uboczu. Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak –  Decyzja o wymiarze kary dla pracownika nie zależała od Rady. Jest samodzielna decyzja Pana Wójta, bo on jest odpowiedzialny w tej chwili. Mogę mieć inne zdanie, że takie rozwiązanie jest potrzebne dla ludzi, a to nie jest temat do dyskusji. Nie było takiego stanowiska, nie przyczyniła się decyzja Rady jeżeli po prostu Państwo radni uważacie, że na ten temat mówimy dzisiaj, bo wcale nie zależy na konsekwencjach ani na niczym, to jestem w stanie wniosek wycofać i rozmawiać. Tylko rzecz polega żeby sobie wyjaśnić to, porozmawiać, czy po prostu te konsekwencje, które się stały, są wystarczające i po prostu idziemy dalej.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Już troszkę rozmawiamy dyskutujemy nad tą sprawą. Tutaj wniosek w tej sprawie złożył Przewodniczący Rady Sołeckiej w Krakówku Pan Włodzimierz Trzos. Czy Pan chciałby coś powiedzieć jeszcze do tej sprawy, bo już chciałbym powoli zmierzać do końca dyskusji. Czy w wolnych wnioskach może? To w wolnych wnioskach tak? Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć, czy już powoli przystępujemy do głosowania? Tutaj wcześniej Pana propozycja o ustaleniu daty iż ta kontrola miałaby być przeprowadzona do dnia 30 sierpnia, czy są jeszcze jakieś inne kontrpropozycje? Nie widzę nie słyszę w związku z tym przegłosujemy projekt uchwały z tą datą, którą proponuje Pan Szymczak, czyli przeczytam treść tego drugiego paragrafu, bo początek już czytałem:
    §2 Kontrola, o której mowa w punkcie 1 powinna być przeprowadzona do dnia 30 sierpnia a sprawozdanie z jej wyniku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złoży na sesji Rady Gminy w Drzycimiu.
    §3  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Drzycimiu i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        Kto jest za przyjęciem uchwały o tej treści? 3 osoby. Kto jest przeciw? 6. Kto się wstrzymał? Też 3 osoby. Czyli rozumiem uchwała została odrzucona tak. Dobrze.
            Odrzucona uchwała ( projekt ) stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Radny p.Edmund Szymczak – Panie Przewodniczący, w którym punkcie jeszcze? Bo obrady jeszcze nie zostały zakończone. Bo skoro nie podjęliśmy uchwały o tym żeby zajęła się sprawą Komisja Rewizyjna to chyba Rada powinna się tą sprawą zająć. Czy już wyczerpały się wszystkie głosy w dyskusji i może Pan zakończyć dyskusję,  do czego zmierzał Pan?
Przewodniczący obrad – No zmierzam, nie da się ukryć, bo trochę czas goni, ale z drugiej strony chciałbym jeszcze zgodnie z przepisami wszystkich tutaj regulaminów, statutów i innych aktów prawnych i powiem szczerze, że nie wiem co mam powiedzieć przyznaję się uczciwie. Dlatego Pan radny Wycinek chciałby tutaj jeszcze coś powiedzieć tak.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wobec tego, że został odrzucony projekt mojej uchwały w kontroli, czy badaniu sprawy Komisji Rewizyjnej sprawa powinna być rozstrzygnięta teraz. Nierozstrzygnięcie tej sprawy będzie do dnia, jak w przypadku odrzucenia sprawy rachunku bankowego sołectwa Sierosław, będzie niezałatwieniem sprawy. Będzie odrzuceniem skargi, to może skutkować od wnioskodawcy złożeniem skargi wyżej do wyższego organu także nawet do Pani Minister.
Pani Grażyna Sośnicka – Ja nie mówiłam, że nie powinna być podjęta ta uchwała w sprawie uznania oraz uzasadnienia tej skargi, a uchwała i tak musi być podjęta w tej sprawie. No absolutnie nie mówiłam nic przeciwko podejmowaniu uchwały.
Przewodniczący obrad – Dobrze Pan radny Wycinek chce coś jeszcze, czy Pan Radny Podlejski.
Radny p. Zygmunt Wycinek – O tym być może się źle wyraziłem, ale w ten sposób właśnie myślałem rozumiemy się doskonale.
Przewodniczący obrad – Dobrze Pan Dariusz Podlejski.
Radny p.Dariusz Podlejski  - Patrząc na zegarek, przede mną jest kwadrans to już szósta godzina obrad i w przypadku, kiedy mamy tutaj stworzyć uchwałę nie starczy nam czasu żeby dyskutować, a jeszcze poddać ją głosowaniu. A mamy jeszcze 4 punkty.
Przewodniczący obrad – Pan radny Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Skoro nie przeszedł wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję Rewizyjną, to składam wniosek żeby sprawę przełożyć do rozpatrzenia na następnej sesji i zapoznaniu się opinii Komisji.
Przewodniczący Obrad – Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Będzie to zobowiązywało Radę do  odbycia sesji i tak 30 września, na te 30 dni od daty wpłynięcia skargi. Czyli, to żadnego rozwiązania w tym momencie nie daje.
Przewodniczący obrad – Czy Pan Szymczak podtrzymuje swój wniosek czy nie? Panie radny Szymczak czy podtrzymuje Pan swój wniosek?
Pani Grażyna Sośnicka – Czy mogę Panie Przewodniczący?
Przewodniczący obrad – Tak.
Pani Grażyna Sośnicka – Nie wiem jak Państwo uważacie, ale moje zdanie jest takie żeby dziś rozstrzygnąć tą sprawę, bo nie wiem jakie macie, co macie na myśli w tej uchwale, bo uznano skargę bądź zasadną bądź niezasadną. Niezasadną otrzymają z tego jakieś konsekwencje byłych winnych czy upomnienia, czy wskazania, to musiałby być w tej uchwale. Więc taka uchwała, to nie wiem czy wszystkie komisje się mają zbierać, no broń Boże bo Państwo macie swoją wolę, ja nie mogę narzucać, ale myślę, że to nie było by problemu dzisiaj ją podjąć.
Radny p. Edmund Szymczak – Dobrze wycofuję wniosek.
Przewodniczący obrad – Dobrze wycofuje Pan wniosek. Jakieś propozycje żebyśmy już zmieścili się zarówno w 6 godzinach jak i Pan radny Wycinek.
Radny p.Zygmunt Wycinek – By podjąć uchwałę niestety nie zrobimy tego tak od razu. Musimy chyba zawnioskować o zarządzenie przerwy nic się nie stanie by móc zredagować jakiś tekst, no ale to nie jest tak. I taki wniosek składam.
Przewodniczący obrad – 10 minut przerwy.
Wójt – Przepraszam. Mogę jeszcze?
Przewodniczący obrad – Proszę.
Wójt – Może nie powinienem się już odzywać w swojej sprawie jakby, ale powiedzmy w punkcie jest tak napisane, że mamy rozpatrzeć skargę na działalność Wójta Gminy, tutaj, no jakby uchwała powinna dotyczyć, tak jak Pani Sekretarz powiedziała zasadna lub niezasadna i to jak gdyby powinno być głównym tematem, albo taka zasadna w części to, co ja tutaj podnosiłem, że ona dotyczy tylko ustawy a nie uchwały, ale czy ona ma dalej wchodzić w dalsze konsekwencje? Dzisiaj możemy przyjąć jedno                         a nazwijmy to na kolejnej sesji to już nie będzie musiała być w żaden sposób szybko zwoływana czy nadzwyczajna, czy coś w tym rodzaju. Można podjąć jakby temat od nowa, czyli jeżeli uznaliśmy, że to jest zasadna no to należy na przykład być konsekwentnym nazwijmy i dalej jakieś ruchy w tej sprawie wykonać. Z dzisiejszej sesji może wyjść prosta uchwała dotycząca zajęcia stanowiska wobec skargi. Zasadna lub nie. Taka jest moja odpowiedź.
Przewodniczący obrad – Dobrze, to w zasadzie zarządzam przerwę. 

Przerwa w obradach

Przewodniczący obrad - Wznawiam obrady po przerwie. Przerwa była zarządzona żeby stworzyć jakiś projekt uchwały. Może przeczytam Państwu projekt uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 sierpnia 2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Na postawie, podstawa prawna ta sama co poprzednio:
 §1 Uznaje się za zasadną skargę Pana Włodzimierza Trzosa Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Krakówku która wpłynęła do Gminy w dniu 6 sierpnia 2010 na działalność Wójta w części dotyczącej nieprzestrzegania zapisów do ustawy o funduszu sołeckim.
 §2 Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania skarżącego.
 §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uzasadnienie: Pan Włodzimierz Trzos wniósł skargę do Przewodniczącej Rady Gminy w Drzycimiu w dniu 6 sierpnia 2010 w sprawie nie przestrzegania przez Wójta Gminy ustawy o funduszu sołeckim. Ponieważ sołectwa nie zostały poinformowane o wysokości środków przeznaczonych na 2011 rok w terminie. Informację otrzymały 4 sierpnia 2010 dlatego też skarga jest zasadna. Natomiast wniesiony zarzut dotyczący nie wykonania Uchwały Nr XXXI/186/2010 z dnia 11 marca 2010 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku 2011 jest niezasadny ponieważ w budżecie gminy na 2011 rok kwoty z funduszu sołeckiego zostaną wyodrębnione. Każdy z Państwa otrzymał jeden egzemplarz tego projektu czy ktoś chce jakieś wnieść uwagi? Pan radny Wycinek.

Pan Zygmunt Wycinek – Do tego projektu brakuje chociażby jednego zdania do rozwiązania umowy Wójta z pracownikami. Skarga, uznanie skargi części zasadnej a brakuje jako konsekwencji, które Rada … . z tym, że ja w dalszym ciągu uważam zacytuję tu jeszcze raz, jeszcze raz wszystkim Państwu radnym powiem, że jeżeli tak postąpicie, jak postąpicie, to ja uważam, że podobnie jak na dzisiejszych obradach złamiecie prawo.  § 30 Statutu w ust.1 jest napisane -  do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności w punkcie 4 badanie skarg na działalność Wójta więc nie jest to przedmiotem obrad Rady, nie może być, ponieważ Rada sprawozdania                   z komisji jej podległych rozpatruje w określonej sprawie, więc jeżeli sprawa badania skarg na działalność Wójta na razie jest podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej czyli podstawowym, jednym z głównych zadań i komisje składają sprawozdanie ze swojej działalności Radzie i Rada wówczas podejmuje konkretne wnioski wówczas podejmuje w uchwale tym bardziej, że są wątpliwości co do zasadności skargi jak widzę w samej treści tego projektu tej uchwały. Więc ja się nie zgadzam z tym by w dniu dzisiejszym w ten sposób postępować. Może to zostać zarzucone nam i będziemy jako radni znowu wyglądali, że nie  przestrzegamy prawa.
Wójt – Pan radny Wycinek tutaj jest kierownikiem domatorem ale jest tak, że to Rada decyduje o pracy swoich sobie podległych organów, jakim jest również komisja jedna druga trzecia i to wola Rady, wyrażona poprzez głosowanie przejściowe decyduje o tym, co komisja ma robić i to jest jakby koniec wykładnika. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Udzielam głosu Panu radnemu Wycinkowi ale prosiłbym Państwa już o nie używanie jakichś tam drażliwych tematów czy jakichś tam innych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Króciutko. Ja widzę, że Pan Wójt jest ponad Radą. Widocznie źle czytałem ustawę o samorządzie gminnym bo doczytałem się, że to Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym a Wójt organem wykonawczym. Wójt tutaj poprzez wpływanie na radnych stara się wykazać, że jest w istocie inaczej. Radni zdecydują najlepiej sami, też tak uważam. Przecież każdy jest odpowiedzialny i podejmie taką decyzję, jaką uważa za słuszną. Ja swoją opinię wyraziłem. Dziękuję.  
Przewodniczący obrad – Proszę bardzo Panie Wójcie.
Wójt – Dobrze, ja już też nie będę polemizował z tym. Tylko nie chciałbym żeby Pan Przewodniczący Pan radny Wycinek mówił, że to on ma rację. Ja twierdzę, że ja mam rację inni mogą twierdzić, że oni mają rację, natomiast prawo jest jedno i to, że Rada Gminy kieruje pracami wszelkich komisji to jest rzecz oczywista i nie ma wyższej władzy nad zlecaniem pracy komisjom niż uchwała, niż wola Rady Gminy. Nikt inny poza Radą Gminy takich zleceń komisji nie może dawać. Nikt inny nawet Przewodniczący, co wówczas, kiedy była moja sprawa, został no zbagatelizowany.
Przewodniczący obrad – Dobrze, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Ja byłem tutaj na dole. Zgadzam się z Panią … jednego słowa brakuje w tytule bo mamy tylko rozpatrzenie skargi na działalność Wójta napisaliśmy w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta no myślę, że to jedno słowo dodam można to jeszcze przy głosowaniu tutaj dodać ale może tak już to jest taki drobiazg mało istotny. Czy właśnie są propozycje jakieś żeby zmienić tą, ten projekt? Czy już ma taki zostać? Czy tylko uzasadnienie jakieś? Wnioski czy już powoli bierzemy się za głosowanie? Ja muszę dać fakt, że sesja trwa długo bo już prawie 6 godzin ale no niestety każdemu muszę dać się wypowiedzieć aby nie było zarzutów, że ktoś nie został dopuszczony do głosu. Możliwe, że powinienem prowadzić to bardziej sprawnie no ale jest demokracja każdy ma prawo się wypowiedzieć dlatego ja zawsze parę razy pytam czy ktoś chce coś powiedzieć no żeby każdy mógł się właśnie jak najwięcej wypowiedzieć. Dobrze, w związku z tym iż nie widzę, nie słyszę żadnych dalszych wniosków, to ja może tylko jedynie ten swój aby w tytule było w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i wtedy przeczytam w zasadzie już jest przeczytany. No tak w §1 to też jest tylko dodanie jednej litery to już Panie przy przepisywaniu zauważą. Dobrze. Kto jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 sierpnia 2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta w tekście, który macie Państwo przed sobą? 7. Kto jest przeciw? 3 osoby. Kto się wstrzymał? 2 osoby. W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
           Podjęta przez Radę Gminy Uchwała Nr XXXVI/218/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy  stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 21.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Punkt następny -  Odpowiedzi na interpelacje.

Wójt – Większość interpelacji była pisemna, w związku z czym odpowiedź będzie również pisemna. Natomiast jedna, która została złożona ustnie na tę interpelację odpowiadam, że rozmawiałem z nadzorem Wojewody w zasadzie przy Wojewodzie i Pani kierownik, z którą rozmawiałem stwierdziła, że oni już, no można powiedzieć, że są przy końcówce nazwijmy to wydania jakiejś opinii na ten temat, czy też dalszego losu tejże  sprawy ale w tej chwili Wojewoda jest na urlopie i niestety to Wojewoda ostatecznie zdecyduje o tym, czyli poprzez swój podpis po prostu zadecyduje o tym, co w tej sprawie będzie dalej.  Tak więc, to jeszcze uzupełnialiśmy materiały dodatkowe, tak że mają więcej wiedzy na ten temat. Myślę, że to im pomoże żeby podjąć właściwe stanowisko.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Pan radny Podlejski.
Radny p. Dariusz Podlejski – Być może … ja chciałbym żeby jeszcze ustnie wypowiedział się Pan Wójt w kwestii pozostałych interpelacji. To było na początku do tego bym prosił o pisemne moje interpelacje na piśmie ponieważ … . Dziękuję.
Wójt – Proszę Państwa żeby odpowiedzieć na interpelacje zawierające treść nazwijmy to arkusza A4 gdzie jest 8 konkretnych pytań, na które nie mogę tak  z kapelusza strzelić bo za chwilę ktoś mi zarzuci, że kłamałem, a jest to wielce prawdopodobne. Ja muszę spokojnie przeczytać i odnieść się do tego, tak więc interpelacja złożona na piśmie jest prawie przynajmniej jak interpelacja, na którą odpowiedzieć należy również na piśmie. Mogę odpowiedzieć na nie wiem pojedyncze pytania, które ewentualnie tutaj są ale nie chciałbym odpowiadać na 4 interpelacje, które no nie wiem, czy do rana moglibyśmy tutaj zdążyć pewnie. Gdybym się miał odnieść do wszystkich tych punktów i punkcików. Natomiast takie tutaj nazwijmy kwiatki słowne to widzę, że znam skądś, no jakby charakter tekstu nazwijmy to, bo to nie pisma, no jest to pewnie sekretarz Krakówka Pan Trzos autorem tego podejrzewam, tak że odpowiem Panu Trzosowi i przy okazji Panu Podlejskiemu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Pan Podlejski najpierw.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przepraszam bo się uśmiałem w tym momencie. I właściwie, no jeżeli Pan nie udzieli odpowiedzi w tej chwili na te zapytania, moje zapytania podkreślam, to proszę mi odpowiedzieć na piśmie. Termin odpowiedzi jest znany. Dziękuję.
Wójt – Tak właśnie zrobię.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy mam obowiązek udzielić głosu także osobom nie będącym radnymi,  tu Pan radny nie radny Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Krakówek chciał zabrać głos.  Proszę, tylko nie wiem gdzie jest mikrofon.
Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Krakówek                          p. Włodzimierz Trzos – Panie Przewodniczący byłem wywołany tutaj nie wiem dlaczego ja, bo nic nie pisałem a Pan Wójt tutaj punktuje nieprawdziwe informacje nie po raz pierwszy. Nie życzę sobie takich uwag, że ja coś zrobiłem o ile się nie mylę a już trochę się na tym znam, to interpelację podpisał Pan Podlejski a nie Pan Trzos. Jeśli Pan Wójt nie potrafi czytać no to należy się nauczyć. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Dobrze. Przypominam, że zgodnie z regulaminem Rady Gminy i być może Statutem ale tego w tej chwili już nie jestem pewien, interpelacje rzeczywiście składają tylko radni. Pozostałe osoby nie mają prawa do składania interpelacji, w związku z tym należy przyjąć iż zgodnie ze stanem faktycznym autorem interpelacji jest Pan Dariusz Podlejski i proponuję już nie robić z tego zamieszania bo zbliża się  szósta godzina obrad i podejrzewam, że zdecydowana większość z obecnych na sali już ma serdecznie dosyć naszego posiedzenia i chciałaby iść do domu a niestety musimy jeszcze chwilę tutaj pociągnąć, przynajmniej do zamknięcia obrad. Dobrze. Mam nadzieję, że w kwestii odpowiedzi na interpelacje już jest wszystko za nami.

Ad. 22.

Przewodniczący obrad – Przechodzimy do punktu 22 dzisiejszego posiedzenia sprawy bieżące Rady Gminy. I mam tutaj dwa pisma, tylko jedno pismo. Pismo, które wystosował Wojewoda Kujawsko Pomorski. Wszyscy dostali tak? Czyli zwalniacie mnie Państwo od obowiązku przeczytania tego pisma. Dobrze. Czyli nie widzę tu więcej materiałów, które ja bym przeczytał.

Ad. 23.

Przewodniczący obrad - A przed nami ostatni punkt w porządku obrad - Wolne wnioski i zapytania. Czy  ktoś coś ma jakąś sprawę w wolnych wnioskach do zapytania? Pan radny Szymczak.

Radny p. Edmund Szymczak – Została w budżecie gminy ustalona kwota na remont dróg osiedlowych w Gródku. Prace miały ruszyć na początku sierpnia czy remont będzie kontynuowany?
Wójt – Rzeczywiście kwota tam była z 50 tysięcy zmniejszyła się do 43, bodajże tak jakoś było 43. Ta kwota na pewno jest w budżecie uwzględniona jako remont dróg na osiedlu w Gródku natomiast nie ma chętnych żeby to robić po prostu tak powiem no powiem szczerze, że tak jest po prostu. Firma typu Skanska, firma typu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów czy też inne nazwijmy poważne przedsiębiorstwa, które zajmują się kładzeniem asfaltu nie chcą podejmować się tego zadania tak małej na tak małe pieniądze bo my chcielibyśmy żeby wszystkie drogi na osiedlu w Gródku wszystkie no chociaż zdecydowana większość nazwijmy została pokryta cienką warstwą asfaltu natomiast firmy, które nazwijmy, których proponowaliśmy zajęciem do skosztorysowania tego mówią, że no na takie pieniądze nazwijmy to nawet nie warto zajmować się kosztorysowaniem skosztorysowaniem tego czy też później ewentualnie  i wykonawstwem tego bo oni jeżeli robiliby to, to robiliby to hurtownie czyli zrobiliby 100 metrów drogi za 50 tysięcy na przykład. Gdzie my nam zależy jak to pokryć no przynajmniej mówię na 80% tych dróg osiedlowych. A dlaczego tak? Bo no technologia musiałaby polegać na tym, żeby wykopać stare krawężniki wstawić nowe zagęścić grunt i tak dalej. Studzienki, które tam są podwodne popodnosić. Koszty jakby tutaj remontu tej drogi nie w takim nazwijmy fachowym wydaniu no wystarczy wykonanie niewielki fragmencik po prostu nie chcą się za to zabierać. Te pieniądze cały czas są być może przyjdzie jesień i jakby prace nazwijmy te główne inwestycje tych przedsiębiorstw zakończą się wtedy zaczną jakby patrzeć żeby jeszcze coś tam do zimy dorobić. Być może wtedy mniejsza jakaś firma nie mowie tam koniecznie żeby to była jakaś wielka typu Skanska, która i tak dla nas pracuje, z którym kierownikiem robót inżynierem robót rozmawiałem wielokrotnie o tym zadaniu żeby to zrobił. On tak przyznam szczerze, że się uśmiechał trochę bo był tam na miejscu widział i mówi no Panie z takimi pieniążkami to szkoda nawet mojego czasu żebym ja tam jechał oglądać no dlatego jest tak jak jest. Ja myślę, że do końca roku uda nam się mimo wszystko te 43 tysiące, które są na ten remont przeznaczyć. W jakiej to będzie technologii  nazwijmy w jaki sposób podejrzewam, że i technologie wymyślimy taką żeby mieszkańcy byli zadowoleni. To tyle co mogę na dzisiaj powiedzieć. No budowlańca za chwilę nie będę miał, przyjdzie nowy może będzie miał jakieś inne spojrzenie na to, może załatwi firmę, która przyjedzie i zrobi nam to wszystko. To tyle wystarczy mojej odpowiedzi.
Przewodniczący obrad – Pan radny Pamulak.
Wójt – Znaczy się przepraszam.
Radny p. Edmund Szymczak – Starczy, ale ……………  starań żeby to rozpocząć.
Wójt – Ja już tu powiedziałem. Robimy w tej chwili mnóstwo różnych inwestycji i naprawdę, no jest co robić. Pilnujemy i problemy wychodzą i tak dalej. Ale tą sprawę mamy również cały czas na talerzu. W tej chwili przedsiębiorstwo tutaj Budowy Dróg               i Mostów robi ten odcinek asfaltu do nas. Być może oni też mają zlecenie na to żeby to robić. Że mają to zrobić po prostu dla nich no tyle ile mamy, nie więcej. No ile nam zrobicie nazwijmy za taką kwotę jaką my mamy maksymalnie, no bo nie możemy ogłosić jakby przetargu skoro nie mamy dokumentacji jakiejś tam, czy nie mamy kosztorysów takich wykonawczych. Nie możemy, ale rozeznanie rynku tak tu tyle tu tyle, tu tyle, no to tak możemy ewentualnie podjąć pracę.
Przewodniczący obrad – Proszę zgłasza się Pan radny Pamulak.
Radny p. Michał Pamulak – Pan Wójt w punkcie 5 czyli składając informację  z działalności w okresie międzysesyjnym informował o firmach czy też osobach, które nie płaciły, nie płacą podatku od prowadzenia działalności gospodarczej. Chciałbym usłyszeć coś więcej informacji na ten temat.
Wójt – To znaczy, nie wiem czy dobrze rozumiem. Chodzi o tą nazwijmy treść dotyczącą tego, że ujawniony został podmiot, który od 1990 roku do jest w tej chwili 20 lat nie płaci podatku od nieruchomości  od prowadzenia działalności gospodarczej. No jest taki podmiot, który przez ten cały czas, o którym mówię nie składał deklaracji dotyczących właśnie tych metrów zajmowanych, jak Państwo wiecie są to kwoty no niemałe, bo to jest co roku uchwalana stawka podatku, czyli tak około 17 zł bodajże 15, 17 różnie to bywało. No i cóż zobowiązanie podatkowe, które na dzisiaj mogę nazwijmy wystawić do zapłaty, to jest tylko do czasu czyli 5 lat wstecz to kwota 7 tysięcy chyba z odsetkami. Natomiast całe nazwijmy to 15 lat temu komuś po prostu no ten ktoś nie zapłaci bo prawo jakby zezwala na to żeby to się jakby przedawniło. Ale myślę, że dobra wola podatnika i poczucie się do winy spowoduje, że cała należność, która jest nam przynależna zostanie wpłacona. No nie chcę póki co mówić tutaj kto to jest i tak dalej, tak więc być może Państwo się jakoś dowiedzą wkrótce, czy coś w tym rodzaju. No ja liczę na, jak to mówią, dobre relacje, żeby ten podatnik po prostu zreflektował się i zapłacił całą należną kwotę. Czy to wystarczy może bym tak zapytał?
Radny p. Michał Pamulak – No. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Pan radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W dniu 28 kwietnia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej został ukazał się wykaz miejsc na terenie Gminy Drzycim na bezpłatne wieszanie uchwał oraz plakatów komitetów wyborczych. Wyznaczone są miejsca na bezpłatne wieszanie uchwał oraz plakatów komitetów wyborczych na tablicach ogłoszeń niżej podanych miejscowości 1. Drzycim przy Gminnej Przychodni, na dole przy sklepie GS 2. Gródek ul. Laskowicka przy sklepie GS i ul. Słoneczna 3. Biechówko przy sklepie GS 4. Sierosław przy sklepie GS. I to jest wszystko i teraz moje pytanie brzmi czego to dotyczy i jaki jest związek tego wykazu z uchwałą Rady Gminy w Drzycimiu z 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalania zasad i opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drzycim udaliśmy punkt podczas uchwalania gdzie niniejszym dotyczą ogłoszeń wyborczych komitetów wyborczych do samorządu Gminy Drzycim i tutaj się pojawia ni z tego ni z owego bo to tak się ukazało samo także nie widać czy to jest jakiś załącznik czy to wynika z tej uchwały czy to jest jakieś zarządzenie to jest ta strona i tutaj naprawdę czegokolwiek trudno się domyśleć. Jest ograniczona ilość tych miejsc, na których można umieszczać bezpłatne ogłoszenia wyborcze i plakaty wyborcze. Czy to by znaczyło, że w tych miejscach będą one odpłatne?
Pani Grażyna Sośnicka – Może ja wam powiem. Przy każdych wyborach tak samo przy ostatnich prezydenckich przy wyborze prezydenta jest zapis, który zobowiązuje Wójta Gminy do wyznaczenia bezpłatnych miejsc na terenie Gminy dla powieszania obwieszczeń na czas komitetów wyborczych. To o czym Pan Radny Wycinek mówi dotyczy wyborów prezydenckich i nie jest tam określona, że to musi być   w każdej wsi czy w iluś tam wsiach po prostu te miejsca wyznaczone są jako nieodpłatne. Tych tablic na terenie Gminy mamy w każdym sołectwie co prawda ale całych nie możemy udostępniać na wybory we wszystkim. Znaczy możemy we wszystkich miejscowościach ale akurat tutaj jest taki obowiązek i dlatego są, znaczy były w tych wyborach te 4 miejsca w związku z tym tablic ogłoszeń przy wyborach prezydenckich nie ma za dużo my musimy też mieć miejsce na obwieszczenia te nasze sprawy Urzędowe. Więc jak teraz będą wybory samorządowe to znów obliguje ordynacja wyborcza do wyborów samorządowych z wyznaczeniem i zaraz po ogłoszeniu wyborów Wójt musi ogłosić miejsca do plakatowania. Widziałam w interpelacji Pana Radnego też  i tu Pana więc teraz to już jest sygnał, że tych miejsc trzeba wyznaczyć więcej. U nas mówił Pan Radny Wycinek o uchwale, która była podjęta dotycząca tych miejsc odpłatnego jak gdyby wieszania. Znaczy akurat wyborcze sprawy tu są inny przepis reguluje i teraz też będą ogłoszone wybory samorządowe i na pewno te ujmiemy wszystkie te miejsca, które są nasza na terenach naszej wsi naszej Gminy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Rozumiem, że ten wykaz miejsc będzie zgodny z uchwałą, którą Rada Gminy podjęła beż żadnych konfliktów. Dziękuję.
Pani Grażyna Sośnicka – Tak, tak.
Przewodniczący obrad – Jeszcze Pan tak?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak. W dniu dzisiejszym ukazały się na stronie BIP Gminy Drzycim obwieszczenia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego na teren położony w miejscowości Gródek. Uchwałę Rada Gminy podjęła o tym w czerwcu na sesji czerwcowej w roku bieżącym, natomiast uchwałę o sporządzeniu takiego planu dla Krakówka Rada Gminy podjęła w kwietniu umowa jest już zawarta i w związku z tym obwieszczenie takie powinno się kiedy ukazać czy nie powinno wcześniej czy jeszcze jest na to czas?
Wójt – Proszę o odpowiedź Panią Kierownik.
Kierownik Referatu Infrastruktury I Rozwoju Gospodarczego p. Maria Majewska – Proszę Państwa dzisiaj sołtysi prawdopodobnie otrzymali obwieszczenia, co się też ukaże na stronie. Jest harmonogram prac przy podpisywaniu umowy i jeden urbanista jest nadzór operatywny drugi mniej operatywny. Natomiast urbanista, który robi nam Krakówek dopiero dostarczył dokumenty jak się nie mylę dzisiaj rano. Ale zmieścił się w swoim harmonogramie prac. Także lada moment lada dzień a może już wisi również to obwieszczenie. Pan ten, który podpisał umowę na Gródek no po prostu zrobił to szybciej choć też miał ten termin 2 miesięcy bo to są terminy, które ustalają urbaniści i zresztą jak byście Państwo poczytali różne inne umowy one się w zasadzie powielają oni się znają wiedzą ile czasu potrzeba na jakie czynności i tak to się odbywa. W każdym bądź razie jest to termin nie zawarty w umowie mieści się w tym harmonogramie no umowy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wypada mi tylko ubolewać w tym momencie, że … ta budowa odnośnie Krakówka kończy się w przyszłym roku aż. … . Dobrze. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – Czy ktoś jeszcze? Każdy może złożyć wniosek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ale termin sesji minął 10 minut temu.
Przewodniczący obrad – To znaczy tak przeczytam jak jest w §4 Rady Gminy. Posiedzenie sesji nie powinno trwać dłużej niż 6 godzin też prawda ale warunek jest taki po tym czasie każdy Radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia                          i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin dlatego abym przerwał posiedzenie musiałby ktoś złożyć wniosek konkretny. Pan Dariusz Podlejski tak?
Pan Dariusz Podlejski – Czyli ja składam wniosek żeby zakończyć sesję.
Przewodniczący obrad – Zakończyć? Nie przerywać, tylko zakończyć tak? Kończy się sesję w momencie kiedy się wyczerpie cały program a jeśli będą dalsze wnioski i zapytania, to Pana wniosek jest niezasadny ponieważ może Pan może złożyć wniosek jedynie nie o zakończenie posiedzenia tylko o przerwanie posiedzenia. Jeżeli nie ma wniosku o przerwanie posiedzenia to niestety muszę kontynuować, chociaż sam bym go chętnie podał.
Pan Zygmunt Wycinek – No mam jeszcze jedną sprawę, która mnie tu nurtuje. Na jakim planie jest w tej chwili budowany projekt przebudowy ul. Szkolnej w Drzycimiu?
Wójt – Pani Kierownik chce odpowiedzieć czy ja mam?
Pani Maria Majewska – Może jak Pan Wójt chce.
Wójt – Będzie wznowiony przetarg na projekt razem z ulicą do Rowienicy czyli tutaj Drzycim – Rowienica. Tak podaliśmy tak. Czyli żeby to porostu w jednym przetargu ogłosić czyli będziemy ogłaszać przetarg drogi Drzycim – Rowienica i będzie również przetarg na ul. Szkolną.
Pan Zygmunt Wycinek – Dobrze. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy Pan Wójt złożył apelację w dniu niekorzystnego wyroku sądu rejonowego w Świeciu wydziału spraw tego od pracy tak jak to zapowiadał prze wyborami kampanii prezydenckiej?
Wójt – No, co ja mówiłem przed wyborami to pewnie cała Polska wie. Ale ja nie pamiętam, co ja mówiłem.

Radny p. Zygmunt Wycinek – No, że złoży Pan apelację a pieniądze, które Pan uzyska przekaże Pan dla powodzian.
Wójt – Tak. To znaczy wiem, że w sądzie pracy jakby droga moja się skończyła, natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny nadal jest dla mnie otworem. I tak na tyle skończę.

Ad. 24.

Przewodniczący obrad – Dobrze. Czy ktoś jeszcze? O kończymy obrady tak. Ale muszę się jeszcze upewnić czy wszystkie osoby, które chciały się wypowiedzieć w wolnych wnioskach i zapytaniach, już nie ma chętnych tak? Dobrze. Skorzystam z okazji i zamknę posiedzenie.

                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                          Jacek Gawrych

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (8 września 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (8 września 2010, 13:31:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1627