Protokół z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 10 czerwca 2010 roku

                                                PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2010
                               z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
 
                       sporządzony na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku.
 
                              odbytej w dniu   10 czerwca   2010 roku
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1730.
 
 
 
W sesji udział wzięło 13 radnych.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Sabina Majewska - Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy, 
4/  p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
5/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
sołtysi z terenu gminy,
oraz zaproszeni goście:
przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich
- p. Roman Stanisławski – Naczelnik Wydziału Dróg Wojewódzkich,
- p. Benedykt Kaczyński – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
p. Marek Soska – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
p. Szczepan Nowakowski – Radny Rady Powiatu,
p. Danuta Gubańska – Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.   
 
Obradom przewodniczyła:  p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Analiza stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Drzycim pod kątem bezpieczeństwa i rozbudowy. 
8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Biechowo.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
10.                      Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu. 
11.                      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu.
12.                      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/186/2002 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Drzycim na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
13.                      Sprawozdanie Komisji Doraźnej.
14.                      Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
15.                      Informacja z rozprawy sądowej z powództwa Waldemara Moczyńskiego Wójta Gminy Drzycim przeciwko Radzie Gminy w Drzycimiu o ustalenie nieważności części Uchwały Nr XXVII/158/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku.
16.                      Odpowiedzi na interpelacje.
17.                      Sprawy bieżące Rady Gminy - wolne wnioski i zapytania.
18.                      Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
 
         Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Powitała zgromadzonych radnych, zaproszonych do udziału w obradach gości: - Pana Romana Stanisławskiego – Naczelnika Wydziału Dróg Wojewódzkich, Pana Benedykta Kaczyńskiego  – Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, Pana Marka Soskę – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, Pana Szczepana Nowakowskiego  – Radnego Rady Powiatu, Panią Danutę Gubańską – Zastępcę Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Następnie zostali przywitani:  Pan Wójt, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
 
         Przewodnicząca Rady stwierdziła, że: „Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych na skład ustawowy 15 wobec tego  Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.”
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radni nieobecni:
Pani Wioletta Łaszewska,
Pan Dariusz Podlejski.
Ad. 3.
 
         Pani Przewodnicząca stwierdziła, że do protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
            Do zaplanowanego na XXXIV sesję Rady Gminy uwag nie wniesiono.
            O zabranie głosu poprosił Pan Wójt zwaracjąc się do Rady  z wnioskiem o ujęcie do porządku obrad dodatkowego tematu pn. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.”
            Porządek obrad ze zmianą został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie. Wniesiony punkt zdecydowano rozpatrzyć jako ósmy.
 
Porządek obrad po zmianie:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Analiza stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Drzycim pod kątem bezpieczeństwa i rozbudowy.
8.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Biechowo.
10.                      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek.
11.                      Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu. 
12.                      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu.
13.                      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/186/2002 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Drzycim na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
14.                      Sprawozdanie Komisji Doraźnej.
15.                      Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
16.                      Informacja z rozprawy sądowej z powództwa Waldemara Moczyńskiego Wójta Gminy Drzycim przeciwko Radzie Gminy w Drzycimiu o ustalenie nieważności części Uchwały Nr XXVII/158/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku.
17.                      Odpowiedzi na interpelacje.
18.                      Sprawy bieżące Rady Gminy - wolne wnioski i zapytania.
19.                      Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
Informacja   Wójta Gminy z wydanych  zarządzeń między sesjami  w okresie od  26 kwietnia  do 9 czerwca 2010 r. „W okresie sprawozdawczym wydałem 19 zarządzeń. Siedem zarządzeń dotyczyło zadań z zakresu gospodarki komunalnej i tak: dwa dotyczyły powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia  przetargów na sprzedaż mienia komunalnego, cztery dotyczyły ustalenia ceny komunalnych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży bezprze-targowej i jedno -  udostępnienia do dzierżawy nieruchomości komunalnej na okres do 5 lat. W drodze trzech zarządzeń powołałem komisje przetargowe do przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
1/ na „Budowę Boiska Orlik  2012”
2/ dwukrotnie na „Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalana biopaliwami w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – II etap: Przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.”
        Dwa wydane zarządzenia wynikały z procedury przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jedno z nich dotyczyło ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej, drugie – powołania obwodowych komisji wyborczych.  Kolejne dwa zarządzenia dotyczyły spraw finansowych. Jedno wprowadzenia zmian do budżetu gminy, drugie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok. Zarządzenie wydane w dniu 14 maja dotyczyło określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Natomiast zarządzeniem z dnia 24 maja udzieliłem pełnomocnictwa Kierownikowi Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
          Pozostałe zarządzenia dotyczyły następujących zagadnień:
1/ ustalenia wysokości dotacji w celu udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku w drugim naborze wniosków,
2/ wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach organizacyjnych gminy Drzycim,
3/ powołania Gminnego Biura Spisowego w Drzycimiu (  w celu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego ).”
 
„I N F O R M A C J A dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od 27 kwietnia 2010 r. do 10  czerwca 2010 roku. Inwestycje:
1/ Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna. Dobiegła końca przebudowa wyżej wymienionych ulic. Wykonawca zgłosił wykonanie róbót w dniu 28 maja 2010 r. Odbiór robót nastapi w dniu 11 czerwca 2010 r.
2/ Rozbudowa budynku użyteczności publicznej ( świetlicy remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 w Sierosławiu. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 10.05.2010 r.
3/ Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z  harmonogramem.
4/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie – Drzycim. Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót przyjętym przez Wykonawcę.
5/ Przebudowa drogi gminnej nr 03055C ( Ul. Kwiatowa) w miejscowości Gródek. W dniu 24.05.2010r. podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane  „MARBRUK” mgr. inż. Marcin Kwiatkowski,   Charzykowy ul. Długa 1. Zakres robót:
a)  Roboty budowlane obejmują przebudowę ul. Kwiatowej – drogi gminnej nr 030555 C w miejscowości Gródek Gmina Drzycim. Przewidziana do przebudowy ul. Kwiatowa - droga gminna nr 030555 C rozpoczyna się w km 0+000,00 w odległości 10,00 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim - Świecie a kończy się w km 0+440,00 w okolicy istniejącego cmentarza. Zakres robót obejmuje ponadto przebudowę ul. Podgórnej o długości 50,00 m, skrzyżowań ul. Kwiatowej z ulicami Piaskową, Wdecką, Okrężną i polegać będzie na wykonaniu na całym odcinku długości ogółem 530,00 m nowej nawierzchni jezdni, parkingu i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, prawostronnego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, ścieku odwadniającego przy krawężniku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm oraz trawników. W celu wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych wprowadza się „strefę zamieszkania” z urządzeniami wymuszającymi powolną jazdę – dwoma progami zwalniającymi. Ponadto w ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych w celu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Kwiatowej poprzez przepompownię wód deszczowych do projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej ř 0,30.
b) Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2010 r.
c) Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia to 826.166,54 zł brutto.
Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Oś. 1. Rozwój infrastruktury technicznej,  Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Wniosek na dofinansowanie powyższego został złożony w dniu 30.04.2010 r.  (granica dofinansowania to 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.)
6/ Budowa boiska „ORLIK – 2012”
 W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę  Konsorcjum MARDO – HAP reprezentowanego przez Lidera Konsorcjum P.W. MARDO Mariola Stefańska z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Wydmowej 10.
 Zakres robót :
-         budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy
-         budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do piłki siatkowej, do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej
-         ogrodzenie boisk
-         ogrodzenie  obiektu,
-         oświetlenie terenu,.
-         chodniki z kostki brukowej,
-         fundamenty pod budynek zaplecza,
-         budowa budynku sanitarno - szatniowego ( kontener )
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 09.06.2010 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.06.2010 r. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia to 1.298.270,22 zł brutto. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2010 r.
7. Rozbudowa sieci wodociągowej  w miejscowości Gacki. Wykonanie przyłącza wodociągowego zbiorczego o długości 388 mb w Gackach  do  P. Glinieckiej. Wartość robót – 16.440,16 zł brutto. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim. Roboty wykonano w okresie 01.04.2010 r. do 29.04.2010 r.
 
Remonty.
 
1. Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Jastrzębiu. Wartość robót – 6.800 zł brutto. Wykonawca – „AIRMAX” Maciej Graczyk ul. Gałczyńskiego 34   86-105 Świecie. Roboty wykonano w okresie 14.04.2010 r. do 26.04.2010 r.
2. Budowa boiska do piłki nożnej dla dzieci w Lubocheni. Wartość robót – 5.876,23 zł brutto. Wykonawca – Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 78   86-105 Świecie. Roboty wykonano w okresie 21.04.2010 r. do 29.04.2010 r.
3. Doposażenie placu zabaw w Drzycimiu. Wartość robót – 8.799,99 zł brutto. Wykonawca – „Magiczna Tęcza” Rafał Każmierczak  Papowo Toruńskie.  Roboty wykonano w okresie od 28.04.2010 r. do 29.04.2010 r. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim
4. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Werach. Wartość robót – 10.060,89 zł brutto. Remont polegający na wymianie stolarki drzwiowej, pracami malarskimi, wykonanie ścianki z regipsu, naprawa podłóg itp. Wykonawca – Zakład Remontowo – Budowlany TAD-BUD Tadeusz Borowski Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Roboty wykonano w okresie od 12.05.2010 do 20.05.2010 r. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wery.
5. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej)  w Biechówku.Wartość robót- 25.828,84 zł brutto. Wykonawca – Zakład Remontowo – Budowlany TAD-BUD Tadeusz Borowski  Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Roboty wykonano w okresie  od 14.04.2010 r. do 04.05.2010.r.
6. Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym (świetlica wiejska) w Biechówku. Wartość robót – 11.500 zł brutto. Wykonawca – F.H.U. Roplast ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie. Roboty wykonano w okresie  od 14.04.2010 r. do 10.05.2010 r. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko.
7.                Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym (świetlica wiejska)  w Dąbrówce. Wartość robót – 3.092,76 zł brutto. Wykonawca – BIOLAND II Elżbieta Lipińska – Sprengel ul. Pod Strugę 21  89-650 Czersk. Roboty wykonano w okresie  od 21.04.2010 r. do 20.05.2010 r. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka.
8. Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym (świetlica wiejska) w Gackach. Wartość robót – 4.503,26 zł brutto. Wykonawca: BIOLAND II Elżbieta Lipińska – Sprengel ul. Pod Strugę 21 89-650 Czersk. Roboty wykonano w okresie  od 21.04.2010 r. do 20.05.2010 r. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gacki.
9. Remont masą asfaltową na zimno dróg gminnych ul. Broniewskiego, Dworcowa, Boczna w Drzycimiu. Wartość robót – 1.788,02 zł brutto. Wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim. Roboty wykonano w okresie  od 04.05.2010 do 14.05.2010 r.
10. Naprawa dróg gminnych gruntowych w Drzycimiu na ulicy Szkolnej, Wodnej i Polnej. Wartość robót – 1.370,40 zł brutto. Roboty rozpoczęto dnia 04.05.2010 r.  zakończono 10.05.2010 r. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1,   86-140 Drzycim.
11. Awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ul Szkolnej w Drzycimiu.  Przy usuwaniu awarii dokonano wymiany rurociągu betonowego na rurociąg PVC fi 160 mm na  długości 98 mb. Wartość robót – 2.808,52 zł brutto. Roboty wykonano w okresie  od 10.05.201 r. do 14.05.2010 r. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim.
12. Remont toalety oraz wymiana zadaszenia nad wejściem w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce. Wartość robót – 4.224,70 zł brutto. Wykonawca – Zakład Remontowo Budowlany TAD-BUD Tadeusz Borowski Jastrzębie 42d/16, 86-140 Drzycim. Roboty wykonano w okresie od 24.05.2010 r. do 01.06.2010 r. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka.
13. Rekultywacja dróg gruntowych na terenie gminy Drzycim. Długość dróg- 44,7 km,  wartość robót – 21.465,90 zł brutto. Wykonawca – Zakład Drogowo-Mostowy sp. z o.o. ul Wojska Polskiego 78/1   86-105 Świecie. Roboty wykonano w okresie  od 19.04.2010 r. do 21.05.2010 r.
14. Wykonanie ocieplenia oczyszczalni ścieków w Drzycimiu: ocieplenie elewacji zewnętrznej  reaktora, malowanie elewacji zewnętrznej reaktora. Wartość robót. 21.000,00 zł. Wykonał zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
15. Bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe na placach skwerach i poboczach dróg gminnych: koszenie, usuwanie śmieci i piasku naniesionego przez wody po ulewnych deszczach itp.
 
Zmiany w stanie mienia komunalnego.
 
SPRZEDANO
Działka nr 55 o powierzchni 0,0400 ha położona w Gródku – Małgorzata i Janusz Wojda (działka z przeznaczeniem pod zabudowę) – wartość sprzedaży 8.095,92.
KUPIONO
 
1.     Działki: nr 73/1 o powierzchni 0,0900 ha, 
              nr 74/1 o powierzchni 0,1000 ha,  położone w Gackach,
- poprzedni właściciel: Zbigniew Górecki
- wartość nieruchomości 25.000,00 zł
- przeznaczenie: ogólnodostępne wiejskie boisko sportowe.
 
2.     Działka nr 143/2 o powierzchni 0,0108 ha położona w Gródku,
- poprzedni właściciel: Waldemar Jaskulski
- wartość nieruchomości: 2.160,00 zł
- przeznaczenie: pod budowę drogi gminnej – ul. Kwiatowa.
 
Realizacja zamówień publicznych
 
W podanym okresie zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Przebudowę drogi gminnej nr 030555 C (ul. Kwiatowa) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek. Postępowanie rozpoczęto dnia 23.04.2010 r. Otwarcie ofert nastąpiło: 10.05.2010 r. wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” mgr inż. Marcin Kwiatkowski z siedzibą w Charzykowych przy ul. Długiej 1, oferta spełniała  Warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najniższą cenę wykonania robót. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia to 826.166,54 zł brutto. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2010 r.
 
W podanym okresie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
1. Budowę boiska Orlik -2012. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”. Lokalizacja projektowanej inwestycji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 230/3 w Drzycimiu. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji. Postępowanie rozpoczęto dnia 27.04.2010 r. Otwarcie ofert nastąpiło: 20.05.2010 r. – wpłynęło 8 ofert. Wybrany wykonawca : Konsorcjum MARDO-HAP reprezentowany przez Lidera Konsorcjum P.W. MARDO Mariola Stefańska z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Wydmowej 10. Oferta spełniała Warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawierała najniższą cenę. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot zamówienia to 1.298.270,22 zł brutto. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31.10.2010 r.
2. Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w SP Drzycim – II etap: Przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Roboty budowlane obejmują II etap zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w Szkole Podstawowej Drzycim tj. przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. I etap, który został zrealizowany w roku 2009 obejmował wykonanie robót budowlanych z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, mianowicie: przebudowę istniejącej kotłowni węglowej wraz z wymianą kotła na kotłownię opalaną biopaliwami oraz przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej. Przedmiot zamówienia w niniejszej procedurze przetargowej dotyczy przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach technicznych kotłowni. Swoim zakresem obejmuje przebudowę instalacji centralnego ogrzewania od kotła do rozdzielaczy (łącznie z sekcją zaworów za rozdzielaczami). Postępowanie rozpoczęto dnia 18.05.2010 r. Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2010 r. do dnia 20.08.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 02.06.2010 r. W postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta wobec czego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie.
W podanym okresie wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w SP Drzycim – II etap: Przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  Przedmiot zamówienia jest tożsamy. Postępowanie rozpoczęto dnia 07.06.2010 r. Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2010 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 22.06.2010 r.
Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.”
 
Ad. 6.
 
          Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
          Przewodnicząca Rady – Tutaj w tym punkcie, ponieważ drogi są naszą bolączką, ale coś zaczyna się dziać na terenie naszej gminy, w związku z tym poproszę o zajęcie głosu naszym gościom zaproszonym, może najpierw poproszę przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich, może Pan Roman Stanisławski Naczelnik Wydziału Dróg Wojewódzkich zająłby głos i powiedział nam, czego możemy się spodziewać, co dotyczy dróg wojewódzkich.
Pan Roman Stanisławski Naczelnik Wydziału Dróg Wojewódzkich – Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. W pierwszej części chciałbym poprosić kolegę Pana Kaczyńskiego, który jest bliżej z tematami, które są tutaj Wam na co dzień bliskie. Ja chętnie udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania, które Państwo będą zadawać po pierwszej części takiej ogólnej kolejki.
Pan Benedykt Kaczyński – Zgodnie z naszym tematem udzielę kilku informacji dotyczących naszej drogi wojewódzkiej 239 i przekażę informacje dotyczące analiz jej stanu technicznego, a w drugiej części wydatków związanych z utrzymaniem tej drogi, a w drugiej części Pan Naczelnik Stanisławski powie o perspektywach ewentualnie rozwoju tej drogi czy przebudowy tej drogi w przyszłości. Więc droga 239 na terenie gminy Drzycim to 11 kilometrów 427 metrów i w ogólnej skali Zarządu stanowi to 0,66 % długości utrzymania wszystkich dróg wojewódzkich w Żołędowie, w Bydgoszczy przepraszam. Zgodnie z planem budowlanym corocznie, a w ubiegłym roku w sposób szczególny został dokonany przegląd techniczny tej drogi i zaraz przekażę Państwu kilka słów na temat jej stanu technicznego. Nośność nawierzchni na odcinku drogi na terenie gminy została sklasyfikowana w klasie A na długości 30 % to jest około 3,3 kilometra. Na pozostałej części jest w stanie dostatecznym. Równość nawierzchni w stanie tylko dostatecznym na całej długości, koleiny na większej niż 15 milimetrów, na terenie gminy w ogóle nie występują, pobocza na drodze, przy drodze są niedostateczne w większości są zawyżone, natomiast przy szerokości drogi 4,5 metra między miejscowościami Gródek i Krąplewice pobocze wymaga dwu- trzykrotnego równania w ciągu roku i robimy to. Oznakowanie pionowe uzupełnia się na bieżąco, przeglądy dokonywane przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wykazują większych uchybień. Oznakowanie poziome jak Państwo wiecie, co roku w miejscowości Drzycim, w samym centrum jest odnawiane. W tym roku również oznakowanie będzie odnowione. Odwodnienie drogi jest niedostateczne. Rowy w większości są niezbyt dobrze utrzymane, jest to bolączka chyba wszystkich Zarządów Dróg na terenie całego kraju. Brak po prostu od Unii środków finansowych, jakie w wielkości nakładów finansowych ponieśliśmy na utrzymanie drogi w roku ubiegłym. Otóż w miejscowości Jastrzębie w ubiegłym roku na długości około 1,1 kilometra dokonaliśmy poszerzenia, bez ułożenia warstwy ścieralnej, a jedynie poprzez powierzchniowe utrwalenie. Ta przebudowa kosztowała nas około 300 tysięcy złotych z nawierzchni czterometrowej mamy w tej chwili 1,1 kilometra, z nawierzchni sześciometrowej zniknęła bolączka wypłukiwania pobocza czy niszczenia pobocza na tym zawężonym odcinku w Jastrzębiu. Pozostałe wydatki na tą drogę to około 100 tysięcy złotych i przerób własny naszej brygady patrolowej, to około  25 tysięcy złotych a więc 125 tysięcy w takim utrzymaniu bieżącym, około 300 tysięcy poszerzenie, więc 450 tysięcy złotych wydaliśmy na drogę 239 w tej gminie w roku 2009. W tym roku planujemy wydatki w bieżącym utrzymaniu na takim samym poziomie. W tym również, jak powiedziałem wcześniej oznakowanie poziome w Drzycimiu, natomiast z większych robót planujemy wykonać powierzchniowe utrwalenie od miejscowości Jastrzębie do miejscowości Drzycim. W takich bardziej szczegółowych robotach tam, w tej robocie mieszczą się takie roboty, jak wykonanie miejscowego remontu, wykonanie nakładki na zniekształcenia,  tam gdzie trzeba, zwłaszcza to dotyczy odcinka w Jastrzębiu, gdzie deformacji na skutek rosnących drzew ulega tam nawierzchnia. Potem zrobimy na to podwójne powierzchniowe utrwalenie, wyregulujemy pobocza i pobocze zostanie wzmocnione, opaska z kruszonego betonu na szerokości pół metra z każdej strony. Na pewno Państwo wiecie, że mamy tam taki nie dość newralgiczny punkt, taką nieckę terenową, gdzie często ulewy rozmywają to, tą skarpę, tam będzie ułożono 120 metrów ścieków trójkątnych prefabrykowanych i ścieki skarpowe. Wartość jak to powiedziałem, wartość tych robót około 300 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. To są te roboty bieżące, które będzie wykonywać Rejon Dróg w Żołędowie a teraz troszkę o planach i dlaczego tak się właśnie dzieje Pan Naczelnik Stanisławski.
Przewodnicząca Rady – Dziękujemy bardzo. Prosimy.
Pan Roman Stanisławski – Dziękuję. To znaczy tak, nie chciałbym, potwierdzę tylko, że stan drogi, jaką mamy na tym odcinku jest to obraz sieci dróg wojewódzkich, jaką mamy w całym województwie, bo drogi są podzielone w hierarchii ważności. Te, które pracują bardziej i mniej, chodzi o to, co przejeżdża po drogach i jakie jest natężenie tych pojazdów na tych drogach. Powiem inaczej. Ta droga jest drogą mojego życia, bo jak zaczynałem pracę 25 lat temu to przystąpiono do poszerzenia czterometrowej jezdni na odcinku Lniano – Błądzim i do dzisiaj tej drogi jeszcze nie dokończyli z różnych przyczyn nie jest to brak chęci do tego żeby rozwiązać problem, bo on istnieje od samego początku. Problemem jest wielkość nakładów finansowych, jakimi dysponujemy dla określonych długości dróg. Po okresie zapaści, jaka panowała w latach  dziewięćdziesiątych w drogownictwie, żeśmy całkowicie odstąpili od planowanych robót modernizacyjnych. W tej chwili nieśmiałym krokiem jest próba już nie w inwestycji a raczej w remontach, poszerzenia tego do jakichś ….na pewno potrzebnych…. Plany, w ciągu ostatnich dziesięciu lat zweryfikowały potrzebę przełożenia, jak gdyby środków finansowych na ten kierunek, niemniej brak jakiegoś znaczącego przemysłu i lobby politycznego powoduje, że no po prostu jesteśmy w planach, ale pieniędzy nie mamy. I to niestety potwierdza się stanem dróg. Szerokość drogi, która jest makabrycznie nieprzystosowana do ruchu pojazdów ciężkich jest za wąska, oberwane gałęzie, które są zagrożeniem dla kierowcy każdego czy małego czy dużego. Poza tym geometria drogi. No należy myśleć o tym, że drogi były budowane 100 – 150 lat temu a geometria ich nie uległa zmianie i niewiele w nich zrobili i to jest powodem, dla którego boimy się, że skala zagrożenia poruszania się po tych drogach zawsze była problemem i tylko wstyd nam czasami, że słuchamy zarzutów, które są zasadne. Jeśli chodzi o plany modernizacyjne na miejscowość Gródek to tu są dokumentacje na odcinki, o których mówiliśmy od czterech lat, ten rok niestety z racji tego, że budżet mam jeszcze niedopięty, znaczy mam plany i mam obiecane pieniądze, ale wiem, że odnowy, które były planowane niekoniecznie zostaną dofinansowane z Urzędu, ale to, co jest, to co planujemy, to na pewno jest ten odcinek tutaj w kierunku do Gródka. Sam Gródek w kierunku elektrowni, jak to będzie zrealizowane ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć póki nie będę miał pieniędzy. Opracowana dokumentacja na odcinek od cmentarza do w zasadzie cały zakręt i ten w dół, co schodzimy w kierunku centrum no jest zakończona nie mniej jest to też w planie, który jest chwilowo zawieszony. Ja wiem z tego, co powinienem powiedzieć. Nie powinienem wam obiecać ze to na pewno będzie zrobione w tym roku. Ucichła nam sprawa całkowicie przebudowy Drzycimia w środku centrum, co było przedmiotem poprzednich pięciu lat żeśmy jak gdyby rozpoczęli dyskusje na temat sposobu rozwiązania komunikacji wokół tak zwanego rynku przed kościołem. Koncepcje, które były jak gdyby wstępnie zaopiniowane no zostały zahamowane. Nie rozmawiamy o tych tematach. W zasadzie problem Drzycimia nie istnieje w centrum, problemem jest odwodnienie, z którym sobie nie radzimy, kwestia własności kanalizacji, która odbiera wody deszczowe i z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Na tą chwilę to wszystko, ja myślę że, zadacie pytania ja będę starał się odpowiedzieć,  w miarę posiadanej wiedzy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. To znaczy mało pocieszająca ta ostatnia wiadomość, ponieważ liczyliśmy na to, że jeżeli chodzi o drogę wojewódzką w Gródku, liczyliśmy na to, że uda nam się jeszcze podczas naszej kadencji no pewne plany, że zostaną ziszczone. Proszę bardzo może pytania do Panów może któryś z Panów chciałby zadawać. Proszę bardzo Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak - … trzydzieści parę lat i tak patrzę na tą drogę, która jest to pewnie za Panów kadencji do emerytury będzie tak, że droga z Gródka do Krąplewic będzie się składała z samego pobocza a w środku będzie wątpliwa ścieżka asfaltowa. Z tego, co Panowie tak tu przedstawiają i z perspektywy, to co możemy tu o tym sądzić, bo inaczej tego nie można już mówić a kierowcy będą mieli jeden kłopot. Bezpieczeństwo to będzie ich problem a szosa będzie wyglądała jak wygląda i dlatego dziwię się również, że robicie Panowie tyle nakładów na utrzymanie pobocza. To jest syzyfowa praca dwa razy do roku i po prostu kolejny deszcz i z powrotem to wszystko po prostu, to pobocze spływa do kanału, jak gdyby na pobocze z tej góry. Pamiętam również czasy, kiedy droga była żwirowa jeszcze i był pan, który miał tylko łopatę, rower i piłę na trzonku i nigdy mu droga nie spłynęła. Panowie macie dużo sprzętu, zamiary też duże i efekty są mierne. To widać po każdej ulewie. Dlatego proponowałbym żeby Panowie zostawili sobie te pobocza i zrobili raz porządnie i byłby koniec z nakładami takimi awaryjnymi. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Pan Roman Stanisławski – Jeśli można ja chciałbym od razu odpowiedzieć.
Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę.
Pan Roman Stanisławski – Podzielam Pana opinię w temacie, że to co robimy jest niewystarczające, ale jeśli drogę mam w planie od 15 lat do modernizacji to wszystko się dzieje w zasadzie jest w planie i nie łożymy pieniędzy na utrzymanie takie, które powinno nawet być w warunkach o jakich Pan mówi bo za chwilę będziemy to rozbierać i dobry gospodarz no stara się wyczekać do tego momentu kiedy wejdzie z remontem takim z prawdziwego zdarzenia bo nie mówmy, że no czekamy na inwestycję nie na remont taki, który poszerzy mnie o pół metra jezdni i załatwi tam jakieś krzaki na poboczu. Sprawa jest poważniejsza, brakuje pieniędzy,  jak wygląda drogownictwo no nie będę nic mówił tu bo widać na drogach zresztą wszyscy jeździcie. Tam gdzie są pieniądze, tam widać efekty. Jeśli tych pieniędzy nie ma, no to niestety robimy wszystko żeby utrzymać  tą sieć na jakimś tam zadowalającym poziomie. Nie zadowalającym bo na pewno nikt nie jest zachwycony z tego, że administruję siecią dróg złych, niewydolnych, wąskich, krętych i to nie jest powód do chwały, ale w warunkach jakich nam trafi tworzyć no to nie jest kwestia, że ja tak chcę tylko ja mam takie pieniądze, jakimi mogę dysponować. Ja dostaję pieniądze, ja ich nie wygospodarowuję i nie mam wpływu na to ile tych pieniędzy mi dadzą. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja się z Panem zgadzam. Tylko po prostu to kierowcy jadąc, obojętnie kto przejeżdża czy miejscowy czy z Polski wydaje opinię o lokalnych władzach, bo Panowie są w Bydgoszczy to tam sobie planujecie w porządku, ale jadąc, ktoś przejeżdżając,  korzystając z tej drogi wydaje opinię o władzy lokalnej i Państwo tą władzę lokalną  jakoś tak jej autorytet podrywacie jak gdyby zostawiając dziury w poboczach. Uważam, że jeżeli byłoby więcej spraw to może by Państwa więcej zmobilizowało. Z Bydgoszczy to może widać inaczej, inne potrzeby a tu po prostu, że przez lata się nie remontuje to każdy przejeżdżając  wydaje opinię o władzy, o miejscowości przez którą przejeżdża. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Chciałabym zwrócić na taką jeszcze uwagę na taką sytuację, którą mamy między innymi w Gródku. Mieszkańcy zwracali uwagę na to, że z drogi wojewódzkiej, gdzie krótko przed samym kanałem mieszkają są zabudowania i z tej drogi wojewódzkiej podczas ulew silnych woda, która ścieka, ścieka bezpośrednio wlatuje na ich podwórka i uzupełnia ich szamba. Więc sytuacja tam dla nich jest naprawdę krytyczna, ponieważ  to szambo im zapełnia się w przyspieszonym tempie nie tym czym powinno. Czy  jest rozwiązana sprawa zabezpieczenia przed wodą deszczową w planach projektowych. Czy nie można by w tej chwili już tego jakoś zabezpieczyć?
Pan Roman Stanisławski – W tej chwili to bardzo doraźnie można coś zrobić, zwracam tylko uwagę, że część wody powiedzmy tej, która po opadach przedostaje się na jedną czy drugą stronę drogi, to jest tylko z połowy drogi wojewódzkiej, tam z góry wzdłuż kanału idzie droga gminna i stamtąd woda również pochodzi. Jest to przełamanie terenu i to jest nie tylko droga, nie tylko woda że tak się wyrażę z drogi wojewódzkiej, to jest również woda z drogi gminnej. Sam projekt z całą pewnością rozwiązuje te sprawy, będą tam z całą pewnością jakieś kanaliki. Woda z drogi po przebudowie nie może i nie dostanie się z całą pewnością na posesje leżące wzdłuż drogi.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Chciałam zgłosić jeszcze tylko jedną uwagę na to, że gdyby w tej chwili było zrobione prawidłowo to odprowadzenie drogi deszczowej to pewnie tego problemu nie byłoby bo ona w jakiś sposób zostałaby prawidłowo odprowadzona. Proszę Panie Wójcie.
Wójt – Tak to ja się zgadzam, że tam wody spadają z różnych stron i to są rzeczy jeszcze do tego czasu nieokiełznane ale faktycznie ten projekt, który tutaj nasza gmina przygotowała, bo o tym tutaj nie było słowa ale chciałbym przypomnieć, że ten projekt, który zakłada przebudowę, tego nazwijmy to najbardziej ważnego odcinka tej drogi, był finansowany przez nasza gminę, jest to dokumentacja, która pozwala jakby Państwu rozpocząć, zainwestować środki wojewódzkie na tym odcinku. Natomiast jeśli chodzi o drogę gminną, my ją traktujemy jak drogę gminną a w rzeczywistości właścicielem jest kto inny, także tak ku ścisłości.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Prawdę mówiąc w zwiazku z tym, że to o czym tutaj Pan Wójt wspomniał, o tym że byliśmy  niejako, współfinansowaliśmy projekt tej przebudowy odcinka drogi w Gródku liczyliśmy na to, że uda się faktycznie no wdrożyć te plany w życie. Jakie są szanse proszę nam powiedzieć, co możemy powiedzieć mieszkańcom gminy, mieszkańcom Gródka? Kiedy możemy liczyć na uruchomienie, wdrożenie w życie tego projektu?
Pan Roman Stanisławski – To znaczy tak jeśli można to proszę o głos.
Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę.
Pan Roman Stanisławski -  Temat, który żeście Państwo rozpoczęli nie bez powodu ma jak gdyby tutaj interwencję czy prośbę. Zarząd Dróg inicjował, że tak powiem potrzebę wykonania dokumentacji bo taktyka jaka była do tej chwili, to żeśmy starali się wspólnymi siłami inwestować w to, co jest dobrem wspólnym. Z reguły była znaczy taka  praktyka, że po wykonaniu dokumentacji przez najbardziej zainteresowanych, to znaczy Urzędy Gmin, które chcą inwestycji. Ja mogłem, czy w ogóle Zarząd Dróg, mógł pozwolić na dofinansowanie, na wpięcie do planu, bo to jak gdyby automatycznie związywało ręce Zarządowi Dróg do inwestycji ale ostatnie pół roku, rok, mam zmianę trzech dyrektorów i polityka drogowa w tym województwie troszeczkę się rozlazła tak powiem obrazowo i powstał program Inicjatywa Drogowa, Inicjatywa Samorządowa tak zwany DIS, który inaczej troszkę patrzy na sprawę współpracy Zarządu Drogi i Samorządu Gminnego. Określono te zasady no one są dyskusyjne i poddajemy je dosyć surowej krytyce nie mniej musimy je stosować po prostu Urząd Marszałkowski je nam nałożył jako rzecz obowiązującą w całym województwie i jest okres przejściowy gdzie te tematy, które zostały rozpoczęte tak jak Państwa, musi być dokończony na starych zasadach i inwestycja z Gródka jest w planie i nie ma prawa wypaść bo to jest zobowiązanie, tego nie wolno lekceważyć jest tylko kwestia kasy. Jeśli będą pieniądze rozpoczynamy roboty natychmiast, jeśli tych pieniędzy nie ma to możemy gadać w nieskończoność a efekt będzie taki sam. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. My co prawda też tych pieniędzy nie mieliśmy ale liczyliśmy, że wtedy kiedy wrzucimy je do tego projektu, że uda nam się. Bardzo proszę  Pan Radny Powiatowy Pan Szczepan Nowakowski.  
Radny Powiatowy p. Szczepan Nowakowski – Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Chciałbym się dosłownie w dwóch, trzech zdaniach wypowiedzieć na temat tej drogi wojewódzkiej. … że reprezentują Zarząd Dróg Wojewódzkich i miło mi tutaj słuchać wypowiedzi Pana, zwłaszcza Pana, który siedzi po mojej prawej stronie. Szanowny Panie trochę więcej umiaru. Jeśli chodzi o tą drogę wojewódzką to muszę Panu powiedzieć, że jak ja się nie mylę to chyba siedem albo osiem razy występowaliśmy w imieniu tej tutaj  gminy w temacie tej drogi i to wystąpienia były na sesjach powiatowych, pisma szły a adresował je niejednokrotnie Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Państwo żeście odpowiadali no brak środków, brak środków, brak środków i nie można mówić, że Gmina Drzycim czy radni, którzy reprezentują tą gminę nie starali się jak gdyby, aby ta droga weszła w plan przebudowy. Chciałbym tylko grzecznie prosić abyście Państwo wykazywali więcej taktu, umiaru wobec radnych gminy Drzycim. Oni też są mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego i też chcieliby po prostu aby ich zauważono. Ja wiem, że dzisiaj modne słowo lobbowanie na rzecz inwestycji to jest bardzo dobra sprawa, ale aby lobbować trzeba mieć również swoich ludzi w Sejmiku i tyle aż, tyle politycznego wystąpienia w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Co wobec tego, czy mógłby Pan, Państwo może z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Czy mogliby nam złożyć jakąś obietnicę.
Pan Benedykt Kaczyński? – Rozumiem intencje, nie rozumiem Pana zarzutów, że nie mamy umiaru, nie wiem w czym Pana uraziłem czy Państwa radnych. Powiem tylko tyle, że niestety ani Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ,jako jednostka zajmująca się już utrzymaniem i zaznaczam wyłącznie utrzymaniem dróg czyli tego stanu który mamy od inwestycji jest, w zasadzie również nie Zarząd Dróg w Bydgoszczy, a niestety Urząd Marszałkowski w Toruniu. Proszę Państwa, pieniądze na inwestycje, zresztą na utrzymanie bieżące również, ale nie ma jak gdyby takiego wpływu na Urząd Marszałkowski, natomiast inwestycje wszystkie uzgadniane są w Toruniu i niestety pewnych rzeczy zauważalnych, przez nas monitowanych, no nie zauważa się w Toruniu i tak jak Pan powiedział, pewnie lobbowanie ma tu również duży wpływ.
Przewodnicząca Rady – Co by Pan nam radził wobec tego? Co możemy zrobić żeby nasze głosy były usłyszane czy w Urzędzie Marszałkowskim, czy były bardziej odbierane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Skoro już…
Pan Benedykt Kaczyński?– Nie wiem nie mam doświadczenia w negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim, nie umiem Państwu nic poradzić.
Przewodnicząca Rady – Bo naprawdę liczyliśmy…
Pan Benedykt Kaczyński? – Tak. Sprawa jest przy braku pieniędzy, czy braku generalnym pieniędzy, niezwykle trudna i delikatna i nie wiem i nikt chyba na moim miejscu nie byłby w stanie Państwu czegokolwiek sensownego poradzić.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę w takim razie kolejnego, czy może jeszcze są jakieś pytania do Panów z Zarządu Dróg Wojewódzkich? Jeżeli nie to poproszę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Marka Soskę o przedstawienie planów dotyczących dróg powiatowych.
 
Pan Marek Soska - Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie radni. Chciałem powiedzieć w swoim wystąpieniu takie, poruszyć takie dwa elementy: bieżące utrzymanie dróg i roboty inwestycyjne. W ramach bieżącego utrzymania dróg dzisiaj kończymy remonty cząstkowe czyli popularnie mówiąc łatanie dziur na Waszym terenie. Dzisiaj też rozpoczęliśmy i do końca tego tygodnia zakończymy ten nieszczęsny przełom w Biechówku, który się tam nam zrobił i dzisiaj przedsiębiorstwo weszło na tą robotę. W ramach bieżącego utrzymania dróg też wytniemy u Państwa 15 sztuk drzew żebyście Państwo byli zorientowani co będzie dalej na drodze Drzycim – Plewno tam gdzie rosną te topole już poza poboczem, też będziemy je wycinać. Jeżeli chodzi o koszenie chwastów udało nam się zmieścić w planie tym trzymilionowym na utrzymanie dróg w całym Zarządzie. Są dwa pokosy w związku z tym z tym pierwszym pokosem tak długo czekamy żeby drugi pokos wyszedł nam w taki sposób żeby na zimę nie zostawić odrośniętych krzaków i traw. Żeby nam drogi nie były zawiewane. W związku z tym pierwszy pokos będzie wykonany do dziesiątego lipca, taki jest termin umowny. Wiem, że dzisiaj przedsiębiorstwo, które wykonuje nam roboty przyszło na Wasz teren i z kierownikiem… Panem Sękowskim będą ustalali gdzie rozpoczną, gdzie te roboty będą robili. I ostatnia taka robota z tych robót utrzymaniowych to jest malowanie poziomem gdzie jest to kilka linii stopu i kilka przejść i też do końca czerwca jest termin umowny wykonania tych robót. Jeżeli chodzi o roboty inwestycyjne bieżące to w ramach programu wspólnego realizowania przebudowy dróg bo robimy to wspólnie jako powiat i  gminy. W tym roku mamy taki program na 2009/2013 na pięć lat i w każdym roku w innej gminie coś robimy. I w tym roku 2010 u Państwa wykonujemy dwie drogi jedna to jest Drzycim – Plewno na Waszym terenie cała droga jest dziewięcio kilometrowa na waszym terenie to jest rzędu połowy cztery i pół kilometra. Robimy to za trzy i dwie dziesiąte miliona złotych Państwo jak pewnie obserwujecie roboty są w toku wykonuje to firma Skanska. Termin umowny jest 30 listopada, wykonawca gwarantuje to, że zakończy to w sierpniu położy już dywanik i zrobi roboty wykończeniowe. Drugą robotą z tego tematu to jest Stacja Kolejowa Drzycim - droga wojewódzka 239 - 900 kilometrów tej drogi tutaj waszej pod górę.
Przewodnicząca Rady – Metrów.
Pan Marek Soska – Proszę?
Przewodnicząca Rady – Metrów.
Pan Marek Soska – Tak. 900 metrów. A jak ja powiedziałem?
Przewodnicząca Rady – Kilometrów. Przydałoby się.
Pan Marek Soska – O nie. 560 mamy w sumie także nie mogło tak być. 500 tak. To jest 900 metrów. Będzie tam widzicie Państwo te drzewa, które podnosiły nawierzchnię zostały wycięte będą dalej wykarczowane, wyfrezowane zrobimy nakładkę cztero warstwową 4 i 3 centymetry, zetniemy pobocza, poprawimy odwodnienie szczególnie tam przy przejeździe kolejowym. Wartość tych robót jest 354 tysiące złotych, wykonuje to Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ze Świecia. W ramach przebudowy i budowy chodników mamy taki program na 2010/2014 to jest na 5 lat, i te roboty też wykonujemy wspólnie z Gminami i mamy zapisana drogę Drzycim – Świecie to jest odcinek od toru kolejowego w stronę Świecia około 500 metrów czy to będzie do tablicy białej czy do zabudowań to już ustalimy, jak  przyjdzie ten czas. Jest to robota przewidziana na 2012 rok. Na pewno Państwa interesuje co dalej.
Przewodnicząca Rady – Ja przepraszam bardzo bo wydaje mi się, że na 2011 chyba czytałam w rozpisce w Urzędzie Marszałkowskim czy nie 2011?
Pan Marek Soska – Może ja się pomyliłem przepisując dzisiaj z programu. Ja nie mam tego programu przy sobie ale jest to program opracowany i będzie zgodnie z tym programem. Ja zapisałem 12 jak 11 będzie to w 11 roku będzie zrobione. Ten program jest realizowany bardzo dokładnie i nie ma tam żadnych zmian w tym programie. Proszę Państwa na pewno interesuje Państwa jakaś przyszłość w ramach przebudowy dróg. Będzie taki program tworzony, bo ten program o jakim mówiłem 2009/2013 tego programowania unijnego zakończy się w związku z tym będziemy programować 2014/2020. Już w tym roku, w drugiej połowie tego roku będę odwiedzał wszystkie Gminy i będziemy już wstępnie ustalali odcinki dróg do przebudowy. Mówię w takim sensie przebudowy jak ta droga, którą teraz robimy czy ta stacja kolejowa Drzycim, droga 239 czy Drzycim – Plewno. Nie jakieś drobne zabiegi tylko właśnie takie grube będziemy po prostu ustalać. Te roboty będą też współfinansowane przez Gminę i liczymy na pomoc  w ramach no programu z Chetyny bo mówi się, że ten program będzie przedłużony w ramach pieniędzy unijnych, których rozdanie 2014-2020 też nam jakieś środki przyniesie i w ramach tych środków będziemy mogli coś realizować. Zbierzemy, także prosiłbym się zastanowić żebyśmy w tej drugiej części roku mogli się z Panem Wójtem spotkać i jak przedstawicielem Waszym zapisać sobie wstępnie naprawdę zaznaczam wstępnie bo muszę zrobić to we wszystkich 11 gminach żeby zacząć taki program tworzyć. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do Pana? Proszę bardzo.    
Radna p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – Ja mam pytanie. Bo wspomniał Pan, że dziury na terenie naszej gminy zostały już praktycznie łatanie zakończone i chciałam zapytać czy w Lubocheni tam była też  taka dosyć duża wyrwa czy została też ona usunięta? Tak może po kolei. Dziś została.
Pan Marek Soska – Proszę Państwa, tak jak mówiłem zostały nam trzy drogi Jastrzębie – Dąbrówka, Brzemiona- Drzycim i Gródek – Biechówko. Miało być to wczoraj robione ale no rano padał deszcz firma przyjechała musiała odjechać z powrotem do domu a już popołudniu no już nie zbierała się drugi raz, dzisiaj te roboty kończymy ja nie mówię, że tych dziur już żadnych nie będzie w Drzycimiu dlatego, że to jest taka permanentna praca na okrągło. Łatamy to i tak że będziemy wyczekamy to i na jesień będziemy jeszcze raz łatać ale na dzisiaj mamy wszystkie drogi przejechane i załatane.
Pani Teresa Piotrowska – Twierdzi Pan. Tutaj już Pan radny podpowiadał też odnośnie wycinki drzew, bo komisja nasza też rokrocznie objeżdża niektóre, nie wszystkie drogi w gminie no i też już chyba drugi rok z kolei monitujemy, żeby na skarpie jadąc od strony Drzycimia w kierunku Gródka to jest przed mostem.
Wójt – To jest wojewódzka.
Pani Teresa Piotrowska - Tam są, to jest wojewódzka czyli nie do Pana to dobrze. Przepraszam. Ale może wtedy.
Pan Dyrektor Marek Soska – Ale mogę wziąć to dla siebie. Mogę wziąć.
Pani Teresa Piotrowska – Właśnie, że te drogi, drogi mowie, drzewa cały czas pomimo tego, że są rozpęknięte one cały czas tam są nie usunięte. Też w ubiegłym roku zauważyliśmy jak jeździliśmy bo w tym roku po prostu już nie powielaliśmy miejsc gdzie wiedzieliśmy, że to i tak nie zostało zrobione. Jadąc od Gacek w kierunku Świecia za Gackami tam też było kilka topoli takich właśnie podeschniętych, też stoją dalej. Z tego co pamiętam, aha może jeszcze prośba to jest z tego teraz obecnego naszego przeglądu jest drzewo naprzeciwko sklepu Państwa Klimackich, które utrudnia wyjazd czy może też byłoby coś można w tej kwestii zrobić tak jak jesteśmy już przy drzewach.  
Pan Dyrektor Marek Soska – A może o drzewach.
Pani Teresa Piotrowska – A może to tak odbiegając od drzew mówił Pan, że program na lata 2014/2020 czy może Pan już coś wie, czy droga też już tak od dawna cały czas monitowana Drzycim – Sierosław czy ma szanse znaleźć się w tym planie?
Pan Dyrektor Marek Soska – To może powiem bo ja widzę, że będzie więcej pytań.
Pani Teresa Piotrowska – Dobrze bo za dużo będzie pytań.      
Pan Dyrektor Marek Soska – Proszę Państwa jeżeli chodzi o wycinkę drzew w tym roku wycinamy 350 drzew oprócz drzew wyciętych w ramach inwestycji w których było 201 drzew wyciętych w ramach inwestycji. Wycinamy na naszym terenie 350 drzew. Jak to się tworzy. Piszą instytucje, piszą gminy, piszą indywidualni użytkownicy dróg o wycinkę drzew. My to wszystko zbieramy wprowadzamy do tak zwanego projektu planu, ten projekt planu musi być zaakceptowany przez konserwatora przyrody po tej akceptacji takiej wstępnej występujemy do Wójta Gminy i Wójt daje nam nakazy na wycinkę tych drzew. Taki jest program. Jeżeli Państwo dzisiaj zgłosicie drzewo to ono w tym roku chyba, że to będzie coś awaryjnego, pojedyncza sprawa, ale w ramach na przykład tych 350 drzew tak się ten plan tworzył. Jak dzisiaj Państwo zgłosicie go to my go wstawimy na jesień tego roku do tego projektu planu przejdzie całą tą procedurę i w przyszłym roku to drzewo może zostać wycięte. Tak to się stworzyło w tym roku. Jeżeli chodzi o ten plan. Ja go pierwszy raz u Państwa sygnalizuję bo ustaliłem z zarządem powiatu, że taki plan będziemy tworzyć na lata 2014-2020 zgodnie z programowaniem unijnym i właściwie jestem na pierwszym takim spotkaniu u Państwa gdzie o tym programie mówię. Tak że o tej drodze o której Pani mówi w ramach tych naszych rozmów z Panem Wójtem, które przeprowadzimy w drugiej części roku będzie sądzę, że jedna no z wielu bo będzie zgłoszeń więcej, będziemy drogą eliminacji dochodzić do tego, jak ten program będzie stworzony.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pani Gubańska. Proszę pytania.
Radna p. Aniceta Gubańska – Znaczy ja chciałam tylko zapytać bo Pan mówi, że skończyło się już łatanie dziur na drogach. Chodzi mi o to, że nie wiem czy akurat dobrze. Chodzi mi o drogę z Krakówka do Jastrzębia. Zaraz za Krakówkiem została może przeoczona, ale dość spora, prawie na połowę drogi dziura i tak teraz Pan mówi, że by trzeba było czekać do jesieni. Naprawdę ona tam utrudnia jazdę i naprawdę może spowodować  no dość poważną kolizję jak ktoś tylko trochę szybciej będzie jechał a nie będzie po prostu wiedział, że taka dziura tam istnieje. Na samym środku.
Pan Dyrektor Marek Soska – Proszę Pani zaraz sobie to zanotuję bo to jest jakaś pojedyncza sprawa. Wiem od kierownika Obwodu, że wszystkie drogi zrobione chyba, że to po przejechaniu tego remontu ta droga dziura wystąpiła. A jak nie to może ma Pani rację, że ktoś coś przeoczył. Jak tylko wrócę do siebie to zajmę się ta sprawą żeby jak to jest taka duża dziura, tak niebezpieczna.
Radna p. Aniceta Gubańska – Zaraz jak się kończy Krakówek.
Pan Dyrektor Marek Soska – Za Krakówkiem. Dobrze. 
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Wójt.
Wójt – Ja mam takie pytanie bo mówiliśmy o zakończeniu inwestycji dotyczącej Drzycim – Plewno natomiast nie wspomnieliśmy o przypuszczalnym zakończeniu odcinka Stacja Kolejowa droga wojewódzka. Czy jest to? Bo na pewno jest.
Pan Dyrektor Marek Soska – Tak, tak. Proszę Państwa no jak widzieliście już były pierwsze roboty wykonane w postaci wycinki drzew. Mam przy sobie harmonogram, mogę rzucić okiem i powiem Państwu gdzie jest planowany. Muszę powiedzieć, że wszystkie roboty są mocno przyspieszane, przedsiębiorstwa nie mają co robić. Wasza droga jest przewidziana właściwie początek robót w lipcu i koniec w sierpniu. Tak, że w sezonie robót będzie ta robota wykonana. Na pewno w krótszym czasie bo nikt nie będzie na takiej drodze siedział dwa miesiące no ale taki jest termin umowny.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Radny Wycinek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mam dwie sprawy do Pana Dyrektora. Pierwsza to jest chyba najbardziej pilna w obecnej chwili. Mówił Pan o wykaszaniu chwastów na poboczach. Wydaje mi się, że priorytetem powinno być wykaszanie chwastów na skrzyżowaniach i ostrych zakrętach. Tutaj kłania się właśnie Krakówek z drogą gruntową gminną Drzycim - Lubodzież, Biechówko, ostry zakręt od strony Dąbrówki. Chwasty tam rosnące zaznaczają maksymalnie wysokość i te kilka, kilkanaście metrów wykosiwszy pobocze stworzyłoby to większe bezpieczeństwo dla użytkowników tych dróg. Czy to jest przewidziane przed koszeniem kompleksowym poboczy? Wykonanie tych prac.
Pan Dyrektor Marek Soska – Tak. To już wykonujemy te roboty akurat może w tym miejscu nie jest to zrobione ale też obłud w Drzycimiu swoimi ludźmi takie rzeczy wykasza. Obkaszamy znaki drogowe żeby były widoczne, obkaszamy poręcze drogowe żeby ktoś nie uderzył i skrzyżowania widoczne na skrzyżowaniu. Zaczym ten, ta cała kolumna, która wykasza drogi w ramach przetargu dojdzie do tego miejsca to my przedtem te niebezpieczne miejsca robimy sami. Ja sądzę, że lada moment to będzie zrobione.
Radny p. Zygmunt Wycinek – I następna sprawa to już jest trochę taka poważniejsza. Mam upoważnienie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej do zgłoszenia Panu dzisiaj problemów, które wynikają przy przebudowie drogi Drzycim – Plewno, problemów z wodą. Tutaj nie ma takiej sytuacji w Gródku, że gdzieś komuś szambo zaleje, ale są sprawy wiele poważniejsze, ponieważ Spółka administruje osiem przepustów na terenie gminy Drzycim, dziewiąty znajduje się na granicy gminy Drzycim i gminy Bukowiec. W trakcie wykonywania tych prac Spółka przed, na etapie projektowania oczywiście uzgodnienia wszystkie były zawarte. W tej chwili przepusty, które są przebudowywane są montowane wyżej niż były dotychczasowe, co powoduje, że dreny doprowadzające wodę bo tak to z reguły jest, że z drenów przechodzi przez przepływ i rów otwarty. Dreny doprowadzające wodę są poniżej przepustów i to znacznie. Jeden przepust jest nawet pół metra wyżej niż dren doprowadzający. W efekcie tego woda już nie wpływa do przepustów, woda zostaje w urządzeniach melioracyjnych, które będą się zamulały, przyjdzie po zimie jest niebezpieczeństwo, wiosenne roztopy i przymrozki będą rozsadzały te urządzenia. W tej chwili jest taka sytuacja, że są pozostawione tam niecki. Trzeba by znaleźć jakieś rozwiązanie, które zagwarantowałoby funkcjonalność tych urządzeń przez ileś tam lat. Odbiór robót na tej drodze nastąpi w okresie letnim nikt nie będzie widział takiej sytuacji i takiej potrzeby gdyż nie będzie wody. Woda zaistnieje po zimie i wówczas czy przy opadach większych i wówczas dopiero będzie duży problem. Wie Pan, Spółki może nie być za jakiś czas, Pan też odejdzie na emeryturę, a rolnicy będą mieli problem bo kilka, kilkanaście hektarów będą mieli zalewane wodą, dlatego ta sytuacja wymaga na pewno również porozumienia się, gdyż z tego co wiem, to inżynier ze Skanskiej kontaktował się, jakieś porozumienia były zawarte w Spółce Wodnej z tym, że nie są realizowane. Innym problemem już, takim jeszcze poważniejszym jest przepust na granicy gmin Drzycim – Bukowiec ponieważ woda, która z kilkudziesięciu hektarów dotychczas spływała pod przepustem drogowym na teren gminy Bukowiec, głównie od strony gminy Bukowiec dopływała do gminy Drzycim i odpływała rowem melioracyjnym otwartym do miejscowości Jarzębieniec ściśle w tej chwili została przez budowniczych ze Skanskiej skierowana na obszar wsi Dąbrówka poprzez wykonanie przepustu pod drogą gruntową, na gruntach własności Pana Tadeusza Piotrowskiego, on mi to osobiście zgłosił z tym, że Spółka nie administruje tego terenu, wobec czego zasugerowałem mu żeby osobiście wystąpił w tej sprawie. Wstawiono przepust, który wodę z kilkudziesięciu hektarów dotychczas płynącą, ona nie płynęła to była inna sytuacja, ona nie odpływała tam gdzie powinna, ponieważ na terenie gminy Bukowiec albo nikt nie dba o rowy albo rolnik, który tam mieszka nie został zobowiązany przez Wójta do tego żeby to urządzenie było drożne. Woda stała przy drodze może wszyscy pamiętają, którzy jechali w kierunku Plewna całą wiosnę dopóki roboty się nie zaczęły tam później motopompy wypompowywały wodę już tej firmy, która w tej chwili wykonuje prace i ta woda została skierowana nie w całości, ale praktycznie w największej części na pola rolnika do Dąbrówki. To jest naruszenie ustawy prawo wodne gdyż nie wolno zmieniać stanu wód na gruntach bez uzgodnień, samemu. Także tutaj jest problem trochę poważniejszy. Rolnik zgłasza go gdyż nie mógł wykonać nawet zabiegów agrotechnicznych wiosną, ponieważ woda do dnia dzisiejszego praktycznie w zbożu tam  u niego jest czy stoi i to zboże też przez to marnieje wiadomo, to nie jest ryż to jest zboże polskie. Także tutaj w tych sprawach nie wiem jest sugestia właśnie Spółki żeby się porozumieć, porozmawiać czy spotkać i jakieś rozwiązania jeszcze przed znaleźć jeszcze przed położeniem nawierzchni bo być może trzeba będzie nawet obniżyć te przepusty już położone i powtórnie do tych prac podejść względnie są inne różne możliwości techniczne na rozwiązanie tych problemów.
Pan Dyrektor Marek Soska – Proszę Państwa. Tak jak Pan wspomniał te przepusty, które są pod drogą na Waszym odcinku są przepustami czysto melioracyjnymi. Dla potrzeby dróg te przepusty są niepotrzebne w związku z tym proszę powiedzieć czyja to jest własność jeśli droga tego nie potrzebuje, droga ma tyle wody ze swojej powierzchni, że my ją w czapce wyniesiemy natomiast ta, która przychodzi woda melioracyjna jest strasznie duża. W związku z tym była zrobiona dokumentacja, która była uzgodniona ze Spółką i wykonawca robót jeszcze raz uzgadniał ze Spółką przebudowę tych przepustów. W związku z tym uważam, że ustawił, jeżeli chodzi o wysokość tych przepustów zgodnie z tym co uzgodnił ze Spółką albo tym co zastał na gruncie był … na tej samej wysokości postawiony. Jeżeli mówi Pan o przepuście, który jest na końcu Waszej gminy na granicy z Bukowcem. Woda, która tam się znalazła w naszych rowach, stała w czasie tej wiosny, nie była woda drogową, to była woda czysto melioracyjna. I proszę Pana ta woda  stamtąd nie odchodzi rowem otwartym zaoranym przez człowieka tylko tam jest rurociąg. Będąc w gminie Bukowiec z meliorantami rozmawialiśmy i meliorant też mówi „Panie ja 35 lat pracuję a nie wiedziałem, że tam jest rurociąg”, w związku z tym melioranci gminy Bukowiec od Jarzębieńca będą ten rurociąg czyścić. Mam tak ustalone, na razie siedzą na wysypisku śmieci ale prawdopodobnie w przyszłym tygodniu już przyjdą i będą od Jarzębieńca czyścić żeby woda z tych naszych rowów drogowych, która nie jest nasza wodą, mogła odchodzić bo ona też nam wstrzymywała prace, podmywała nam korpus ziemny, nawadniała nam korpus. W związku z tym nie można powiedzieć, że my działamy jakby wbrew melioracji. Sądzę, że mówił Pan o tych rzędnych mogę to sprawdzić ale sądzę, że wykonawca podszedł do tego bardzo, bardzo solidnie bo zgłosił się do Spółki, uzgadniał ze Spółką i mówił, że bardzo dobra współpraca była ze Spółką, tak że tu się dziwię dlaczego takie twierdzenie, że to gdzieś jest powyżej wylotu waszych urządzeń, ale to możemy sprawdzić na gruncie. Tutaj tego nie rozwiążemy przy stole to trzeba wziąć kalosze, pójść w teren i stamtąd stanąć przy każdym przepuście i powiedzieć co jest nie tak chociaż mówię rozmawiałem z wykonawcą i mówi „bardzo dobra współpraca  z meliorantami z gminy” i nagle teraz coś się dzieje dziwnego. Będziemy to sprawdzać.  
Radny p. Zygmunt Wycinek – Była dobra na etapie uzgodnień i dopóki nie zostały rozpoczęte prace, bo rozmowy były takie, że woda bez problemów będzie ze strony wykonawcy - Skanskiej przedostawała się przez te przepusty. W momencie, gdy zamontowali przepusty okazuje się, że tak nie jest dlatego mówię to tak jak również Pan potwierdza trzeba zobaczyć to w terenie i porozmawiać, pouzgadniać.
Pan Dyrektor Marek Soska – Tak. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś tam specjalnie, czy 10 centymetrów czy 20 wyżej bo przecież to nie chodzi o roboty bo to jest jedno grzebnięcie koparką prawda i ułożenie rury jest coś dziwnego jest. Trzeba to sprawdzić.     
Radny Powiatowy p. Szczepan Nowakowski – Przepraszam, że chciałbym jeszcze skorzystać  Pani Przewodnicząca jeszcze raz poprosić gości szanownych, którzy reprezentują Zarząd Dróg Wojewódzkich aby może wspólnie zastanowić się, ponieważ ma być przebudowa drogi Kwiatowej w miejscowości Gródek i chciałbym abyście Państwo wspólnie z Panem Wójtem zastanowili się, jak rozwiązać problem, bo powstanie taki problem tak zwanego niedokończenia jednej inwestycji z drugą. Planujecie Państwo w swoich planach część środków również na tej drodze wojewódzkiej tutaj na terenie tej gminy. Może by zrobić jakieś drobne małe przesunięcie i żeby nie powstał ten efekt taki niedokończenia w tej miejscowości. To jest taki mój gorący apel do Panów. I tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo. 
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Czy możemy prosić o odniesienie się do słów tutaj Pana Radnego Powiatowego?
Pan Benedykt Kaczyński  – Jeszcze w ubiegłym roku w październiku Urząd Marszałkowski potwierdzał albo nie zaprzeczał, że nie będziemy w stanie drogi w Gródku przebudowywać. Jeszcze w październiku przynajmniej raz powtórzę jeszcze nie zaprzeczano, że nie będziemy tego robić. Niestety plan, który otrzymaliśmy gdzieś chyba w połowie lutego, w planie połowy lutego tej, nie powiem, że inwestycji, tej roboty w naszym planie finansowym już nie było. Wtedy już prawdopodobnie zaznaczał się no duży wpływ zimy na kształtowanie się wydatków Urzędu Marszałkowskiego, a tym samym Zarządu Dróg co okazało się no rzeczywiście rzeczywistością, że ten wpływ był taki duży. Środki zużyte na bieżące utrzymanie dróg w Zarządzie całym przekroczyły trzykrotne wartości ze średnich zim, a pieniądze zatem niestety nie wpłynęły i prawdopodobnie to miało duży wpływ na to, że w miesiącu lutym te roboty zostały pominięte w planie Urzędu Marszałkowskiego.  
Radna p.Teresa Piotrowska – Ja jeszcze mam do Pana pytanie. To też nie jest sprawa świeża. Chodzi też o drogę w Lubocheni, gdzie piach z pól podczas ulewnych deszczy spływa prosto na szosę i w zasadzie nie raz też tamtąd jechałam po takich ulewnych deszczach i praktycznie ta droga ten piach w ogóle na tej drodze bardzo utrudnia poruszanie się tam kierowcom. Czy coś już w ogóle, bo mówię jak wspomniałam to nie jest nowa sprawa to już też była monitowana kilka razy. Czy coś w tej  dziedzinie jakieś już kroki zostały poczynione?
Pan Dyrektor Marek Soska -  Proszę Państwa tam jest taki układ, że droga idzie karbowo w stosunku do pól. I tam pewnie, że nie ma rzeczy, których nie można wykonać, ale jakby tam chciał zrobić coś porządnie to trzeba by tam budować jakieś roboty typu autostradowego, co robi olbrzymie pieniądze. Będziemy tylko to sprzątać, nie ma innej rady, jest trochę rowu wykopanego, on się zamula wychodzi  na to, że jak większe opady, to musimy sprzątać i tam nic więcej nie wybudujemy innego urządzenia bo to by było za drogie nie adekwatne do sytuacji. Trzeba by było ponieść nakłady. Proszę Państwa teraz jak jeszcze jestem przy głosie mogę tak?
Przewodnicząca Rady – Tak. Bardzo proszę.
Pan Dyrektor Marek Soska - Ja chciałbym zadać pytanie Państwu a szczególnie Pani Sołtys, która do mnie wystąpiła o zatokę autobusową nie wiem, a to Pani o właśnie. Proszę Państwa przy projektowaniu drogi Drzycim – Plewno zaprojektowane są zatoki parami na przystankach autobusowych i w Drzycimiu ostatnia para zatok nie powstaje, tylko powstaje jedna zatoka. Okazuje się, że nie ma tam miejsca, nie ma tam gruntu. Trzeba poprowadzić cały proces wykupu gruntu i dopiero wtedy projektant mógł to zgodnie z prawem projektować taką zatokę. No ale tak się nie stało i jest zaprojektowana jedna zatoka. Nie ma problemu finansowego umiemy sobie dać z tym radę w ramach tych pieniędzy, które tam mamy na tą drogę, tą zatokę możemy wybudować. Pani wystąpiła z taką propozycją, żeby na, bo to ten grunt jest Pani rozumiem bo tak jest w piśmie napisane, żeby na tym gruncie tą zatokę wybudować. Powiem dalej, że my potem po wybudowaniu tak trochę niezgodnie ze sztuką no ale no tak się dzieję taki jest akurat wykonawca i tak byśmy to robili, przyszedłby geodeta wymierzył to wszystko i by po prostu od Pani areału odliczył tak żeby to było i nawet tam Powiat za to płaci jakieś tam pieniądze, tak że byśmy to wszystko załatwili. Tylko chodzi o tą formalną zgodę bo wykonawca do mnie przyszedł, że już by chciał się zabierać za tą robotę, a tam jakieś kontrowersje są że mąż mówił, że się nie zgadza i nie chce dać tego gruntu i chciałbym jednoznacznej deklaracji, że tak mi przedstawił ten wykonawca ja tam nie byłem przy tej rozmowie. Czy możemy tam budować czy nie? Czy jak tam wejdą maszyny, zaczną coś robić to ktoś nie wyskoczy i powie proszę Pana nie robicie na własnym gruncie i będzie miał rację? Bo to będzie takie no nieformalne i chciałbym żeby Pani się zdeklarowała.
Sołtys sołectwa Dąbrówka Wanda Wyłupska – Ja występuję z pismem na wniosek Rady Sołeckiej, nie wiedziałam czy to są grunty powiatu czy to akurat zahaczy o nasze prywatne grunty ale mój mąż poprostu czasami tak żartuje, on ich tam zaczepia i coś mówi. Nie mówił tego poważnie. Nawet jeżeli, to częściowo zahaczy tam o nasze pole więc myślę, że ta wysepka jest potrzebna, bo jeżeli nie będzie zrobiona teraz, to już nigdy w naszej miejscowości się tej wysepki autobusowej nie doczekamy. Tak, że można zacząć, mogę Panu to gwarantować.
Pan Dyrektor Marek Soska   – Proszę Państwa, biorę wszystkich na świadków, że tam maszyny się pokażą a ktoś będzie żartował, że tam przyjdzie nadzór budowlany i nam wstrzyma robotę albo jakieś inne tam będą konsekwencje, no to Państwo będziecie mnie bronić.
Przewodnicząca Rady - Wszyscy słyszeli obietnicę, była złożona publicznie.
Pan Dyrektor Marek Soska   – Będzie to wszystko zrobione. 
Przewodnicząca Rady  – Ja mam jeszcze pytanie dotyczące bezpieczeństwa drogi między Drzycimiem a Werami. Fakt, że ta droga miała kiedyś cztery i pół metra szerokości i jest tam dość spore pobocze, które nie jest utwardzone. Poza tym konary drzew tak wypychają nawierzchnię, że nie da się po prostu prawą stroną jezdni jechać tylko trzeba jechać lewą częścią jezdni i jest to strasznie niebezpieczny odcinek drogi. Co planuje się w tym względzie?
Pan Dyrektor Marek Soska-  Proszę Państwa, drzewa rosnące przy tej drodze są drzewami w alei prawem chronionym, każde ruszenie tego drzewa wymaga odpowiedniej zgody i muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś tymi alejami zarządzał konserwator przyrody. Od ubiegłego roku zmieniło się to i teraz alejami zarządza Wójt. Czyli wszystkie decyzje  w ramach wycinki gałęzi, nawet te wycinki musi Wójt prowadzić, nie my, tylko Wójt to prowadzi. Bo kiedyś też prowadził to konserwator przyrody, nam nie wolno było nawet jednej gałązki na tej alei wyciąć. W związku z tym też te prawa ale i obowiązki przeszły na gminę czyli gmina, czyli Wójt podcina też gałęzie i sprawa wycinki każdego drzewa też musi być specjalnie uzgodniona z Wójtem, bo to jest aleja prawem chroniona i ta aleja, ona dalej istnieje, ona dalej swoje prawa ma, tylko ktoś inny tym zarządza. I proszę Państwa wracając do tej konkretnej sprawy. Tam żeby tą sprawę uzdrowić to trzeba po prostu wyciąć wszystkie drzewa. A wiecie Państwo, jakie to są olbrzymie drzewa, jakie to będą potężne nakłady. Mało tego wycięcie tego drzewa też nic nie da. Trzeba go wyrwać z korzeniami z karpiną i w ramach bieżącego utrzymania nie jesteśmy sobie w stanie dać rady, bo Państwo macie świadomość, że przewrócenie takiego drzewa włącznie z karpiną powoduje wyrwanie zaraz nawierzchni i jeżeli my nie przystąpimy potem do przebudowy tej drogi tak, jak było na Drzycim – Plewno. Były takie miejsca, że przewracali drzewo i  wyrwa w jezdni powstała i te wyrwy będą teraz łatane. W ramach bieżącego utrzymania z tym sobie nie damy rady. Może tak się stanie ale to mówię może i pod dużym znakiem zapytania, ta droga znajdzie się w planie 2014-2020. Do takiej poważnej przebudowy i wtedy w ramach tego działania możemy takie coś zrobić. Tylko wtedy.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Wójt.
Wójt – Ja tak muszę odbić piłeczkę bo to teraz wszyscy powiedzą, że to ja mam załatwić te drzewa, a tak do końca nie jest oczywiście. Wyrażam zgodę.
Pan Benedykt Kaczyński – Zgodę.
Wójt – Właśnie. Ale no tak żeby było to jasne nie zmieniły się reguły czyli tak konserwator przyrody, wojewódzki konserwator przyrody ewentualnie no może wydać taką zgodę także to nie jest tak, że spoczęło to na mnie, czyli jako tu miejscowym gospodarzu, że powiat się tym już nie zajmuje ale zasady wycinki zostały te same czyli praktycznie nie jest to możliwe takie łatwe usunięcie tych drzew.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Widziałam, że tam z tyłu była jeszcze podniesiona ręka. Czy Pan Janiec w sprawie swojego sołectwa coś na temat dróg, to bardzo proszę.   
Sołtys sołectwa Jastrzębie Zenon Janiec – Chciałbym się zapytać o ten wjazd do Jastrzębia, co jest zrobiony, skrzyżowanie do wioski Jastrzębia po prawej stronie, Pan Klimacki ma ładnie wyczyszczone ten wjazd i błotko, a po lewej stronie, jak z Drzycimia się wjeżdża są drzewa pochylone i zarośnięte krzakami. Nigdy to nie było wycinane i to jest taki wjazd do wioski brudny, no po prostu jakby były jakieś tam zarośla ….  jeszcze są tam i barierki. Te barierki takie są zrobione z podkładów kolejowych, takie te szyny kolejowe są, a w prawą stronę na Lniano są niklowane. Czy jest możliwość usunięcia tam chociaż sprzątnięcia. To należy chyba do drogi powiatowej na Krakówek, w kierunku Krakówka przez Jastrzębie było zawsze czyszczone, sprzątane a to jest całe tam zarośnięte  
Przewodnicząca Rady – Prosimy o odpowiedź.
Pan Benedykt Kaczyński – Tak ma Pan rację. To jest zabieg w ramach bieżącego utrzymania do zrobienia no jak tam swego czasu Państwu Klimackim oglądaliśmy zrobiliśmy tą kratkę ściekową żeby nie do niego ta woda spływała. Oglądałem to wszystko no potrzebny jest tam pewien nakład finansowy żeby tam postawić poręcze te z prawdziwego zdarzenia i wyciąć krzaki. Nie obiecuję, że to się w tym roku stanie bo to wymaga pewnych no nie takich małych pieniędzy. Dobry jest wniosek bo zawsze jest jakieś przypomnienie prawda ale ja też to odnotowuję i też mogę to przyjąć dla siebie. Nie obiecuję że w tym roku się to stanie bo na bieżące utrzymanie dróg mamy jak w ogóle na drogi mamy duże pieniądze w stosunku do tego co było w ubiegłych latach to na bieżące utrzymanie mamy tego bardzo mało. Jest to nieproporcjonalne, bardzo nieproporcjonalne.
Sołtys sołectwa Jastrzębie - …
Pan Dyrektor Marek Soska – Jeżeli Pan tak mówi skrzyżowanie, to ja bym odbił to do kolegów bo to jest skrzyżowanie drogi wyższej klasy z niższą klasą, a droga wyższej klasy przejmuje całe skrzyżowanie także ja bym powiedział, że to jest ich sprawa no mówiąc tak, nie ale tak prawo mówi tylko nie mówi dokąd.   Ale ja wiem na tym przepuście to będzie nasza sprawa. I my to musimy zrobić.
Sołtys sołectwa Jastrzębie – W obrębie skrzyżowania.
Pan Benedykt Kaczyński – Do Krakówka wasze będzie.
Przewodnicząca Rady – Rozumiem z tego, że sprawa już jest załatwiona. Jeszcze jedno mam pytanie. Czy Zarząd Dróg Powiatowych ma jakiś wpływ jeżeli chodzi o kolej. Chodzi mi o taką sprawę. Ponieważ sama też jestem kierowcą często zatrzymując się na przejeździe kolejowym w Drzycimiu mam problem z dobrą widocznością kierując wzrok w prawa stronę jadąc ze Świecia w prawą stronę ponieważ jest takie coś jak to się nazywa prawidłowo? Odbojnica, coś takiego. I ta rzecz właśnie ogranicza widoczność. Czy Zarząd ma wpływ na to żeby to usunąć?
Pan Dyrektor Marek Soska – Sprawczego nie mamy, ale no możemy jakby wnioskować bo jest i własność kolei i sprawę duszności na przejazdach kolejowych bada kolej. Jest rozporządzenie, które mówi o tym.
Przewodnicząca Rady – Czy możemy liczyć wobec tego na zawnioskowanie do kolei o usunięcie?
Pan Dyrektor Marek Soska  – Ja sądzę, że Państwo też możecie zawnioskować to nic nie będzie w sprzeczności.
Przewodnicząca Rady – Rozumiem.
Pan Dyrektor Marek Soska – Możemy to z dwóch stron napisać takie pismo. Nie wiem na ile to się odniesie skutek z kolejarzami jest bardzo trudna sprawa. Ale można.
Przewodnicząca Rady – Czyli podziałamy z dwóch stron, to byłoby może odnieść lepszy skutek.
Pan Dyrektor Marek Soska – Można. Zaraz zapisuję sobie to i możemy wystąpić.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Kto jeszcze ma jakieś pytania, jakieś uwagi? Jeżeli nie to dziękujemy bardzo Panom za przybycie i za udzielenie nam informacji no co prawda jeszcze no cały czas liczymy na tę drogę 239 w Gródku.
Pan Benedykt Kaczyński – Już mówiłem Państwu w ubiegłym roku, że nie ja ustalam…
Przewodnicząca Rady – Liczymy w takim razie, że gdzieś tam w myślach będzie cały czas Drzycim gdzieś blisko. Dziękujemy w każdym bądź razie za przybycie, dziękujemy za uczestnictwo. Mogą Panowie z nami pozostać. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Jest to punkt wprowadzony o podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie.
Wójt – Ale są jeszcze drogi gminne.
Przewodnicząca Rady -  Aha przepraszam bardzo, ja się zagalopowałam. Panie Wójcie bardzo proszę.
Wójt – Nie ja przygotowywałem ten materiał, przygotował to Pan, który zajmuje się na terenie  tymi drogami może chociaż pokrótce powie, może się coś rzuci.
Przewodnicząca Rady – To bardzo proszę.
Pan Andrzej Erdmanis Inspektor ds. budownictwa i inwestycji – Otóż nie będę powtarzał to co już Pan Wójt mówił odnośnie tego, co było zrobione na drogach gminnych. Może dodam jeszcze, że nie każdy może wie, że całkowita długość dróg gminnych na terenie gminy Drzycim, tych podkreślam   zarejestrowanych, które są na mapach bo jeszcze jest sporo kilometrów, które biegną tylko i wyłącznie przez pola, które nie są zinwentaryzowane czyli te zinwentaryzowane te, które mają numery to mamy dokładnie 89,973 kilometra. Podejrzewam, że tych niezinwentaryzowanych jest około no nie wiem około 30 może kilometrów tak że dodam jeszcze, że jeśli chodzi o remonty, to w tym roku przewidujemy zrobić w Drzycimiu ulicę Polną. Tam jest taka dosyć mocna skarpa i jak deszcze leją, to po prostu tam wszystko wyrywa i wszystko pływa. Chcielibyśmy właśnie tam zrobić w polbruku taką pieszo- jezdnię dalej oraz bardzo ważna jest ta droga Dólsk – Mały Dólsk na odcinku około 200 metrów bo chodzi o to, że ta droga przebiega przez prywatną działkę i trzeba ją przesunąć na grunt należący do gminy. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy Pani Teresa Piotrowska proszę bardzo.
Radna p. Teresa Piotrowska – Jak już wcześniej wspomniałam spotkanie, które odbyło się 7 maja bieżącego roku dokonaliśmy między innymi przeglądu dróg i zaczęliśmy ten przegląd od drogi w Rowienicy, gdzie czekali na nas mieszkańcy Rowienicy zresztą nie po raz pierwszy tradycyjnie jesteśmy już tam rokrocznie. Byli bardzo rozgoryczeni, że pomimo tego, że cały czas składają wnioski do Urzędu Gminy nic nie robi się w kierunku aby poprawić im jakość ich drogi, to znaczy głównie narzekali na odcinek, który jest, na którym znajduje się bruk, że po prostu samochody im niszczą się, zawieszenia głównie. Dalej może jeszcze odnośnie tej Rowienicy, komisja nasza w sumie, w zasadzie długo rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że jedyne co możemy im obiecać to, że w tym roku praktycznie budżet jest na ten rok uchwalony, że w przyszłym roku spróbujemy aby ruszyć chociaż od sporządzenia projektu i może tu włącznie tam wspólnie z Panem Wójtem poszukania jakiś środków unijnych żeby to jakoś, w jakiś sposób gminę odciążyć od naprawy tej drogi. Następnym naszym punktem był Drzycim i byliśmy właśnie na ulicy Polnej, jak już tutaj wspomniał Pan, że będzie ta ulica robiona, byliśmy też na Szkolnej. Pojechaliśmy tam celowo bo już też mowa o tej drodze była na poprzedniej sesji, zobaczyć w ogóle, bo tak jak już niektórzy wspomnieli, że łatwiej jest coś ocenić gdy widzi się po prostu zobaczy się no i później po powrocie w trakcie rozmów tu właśnie z Panem Wójtem Komisja nasza wniosła wniosek o zmianę może go zaraz przeczytam żebym później nie zapomniała „Komisja po dokonanym przeglądzie dróg na terenie gminy postanowiła znieść 55 tysięcy z projektu na ulicę Szkolną w Drzycimiu  z przeznaczeniem na jej remont wykonany polbrukiem” i wniosek ten otrzymał opinię pozytywną z naszej Komisji. Byliśmy również na ulicy Osiedlowej, Kolejowej i Okrężnej. Osiedlowa i Kolejowa, wiadomo była zrobiona już w ubiegłym roku, Okrężna była akurat w trakcie naprawy czy budowy właściwie, budowy nie naprawy. Pojechaliśmy również na ulicę Miodową ponieważ wpłynęły wnioski, że cały czas się ta ulica pogłębia no ale w sumie, no tak szczerze mówiąc nie bardzo wiemy co z tym zrobić żeby jakoś zapobiec pogłębianiu tej drogi. Również w Drzycimiu wniosek od naszej Komisji był taki też, już nie po raz pierwszy żeby usunąć krawężniki naprzeciwko sklepu Państwa Klimackich ponieważ też niektórzy kierowcy parkując tam skarżą się, że utrudniają one poruszanie się tutaj. O drzewie koło Państwa Klimackich już wspomniałam prędzej. Nie byliśmy w Gackach, Lubocheni właśnie i w Gródku bo tylko tak w rozmowie wiemy już, że w Lubocheni dziura została załatana, w Gackach też stara sprawa odwodnienie bruku od Pana Kazika Piotrowskiego w kierunku Państwa Mikickich też nic nie zostało poczynione, również nic nie zostało poczynione aby odwodnić dom, jest to budynek Urzędu Gminy gdzie mieszkają Państwo Topolińscy, gdzie też w czasie deszczów praktycznie woda wdziera im się do domu. W Gródku, jak słyszeliśmy na skarpie drzewa dalej też rosną i tak mam prośbę tutaj do Pana Erdmanisa, żeby pisał i jeszcze raz pisał skoro Pan nas tutaj zapewniał, że jeżeli wpłynie wniosek to praktycznie te drzewa powinny być usunięte. Nie wiem wszystko chyba. Myślę, że chyba nic   nie pominęłam.
Pan Andrzej Erdmanis – Ja może wrócę do tej Rowienicy. Otóż sprawdzałem na mapie i ta droga to jest droga powiatowa i ona sięga nie do drogi do skrzyżowania Rowienica – Wery tylko ona idzie całym tym brukiem aż pod górę do wioski do Rowienicy. Także tam gdzie oni po prostu chcieli, że tam są największe dziury żeby to zrobić to niestety ale to my nic na to nie poradzimy. Ta droga ma długości 825 metrów i na mapie jest to zaznaczone i jest zaznaczone jak daleko ona idzie. Także droga gminna, którą żeśmy zrobili w ubiegłym roku to w zasadzie ona idzie właśnie do granicy z drogą powiatową.  A reszta to jest droga powiatowa.
Radna p. Teresa Piotrowska – A jeszcze właśnie bo tam Pan był też z nami i rozmawiał z nami Pan Krupa głównie w imieniu tych mieszkańców. Był już u Pana?
Pan Andrzej Erdmanis – U mnie był tak. Był Krupa u mnie i pokazałem mu na mapie jak wygląda. Mówię „nie idzie do skrzyżowania Wery – Rowienica” tylko pokazałem mu na mapie jak jest zaznaczone, że idzie jeszcze pod tą górę na całej tej kostce brukowej. No i głową pokiwał.  
Pani Teresa Piotrowska – Szkoda, że  … cały czas byliśmy przekonani, że to jest droga chociaż to też nie jest sprawa nowa, że to jest droga gminna bo przecież też ciągnie się już.   Tylko uświadamiano nas cały czas, że to jest droga gminna.
Pan Andrzej Erdmanis – Sprawdzałem. Patrząc na mapach jest inaczej.
Przewodnicząca Rady – Ale nic straconego, można wnioskować z pismem o naprawę tej drogi do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radna p. Teresa Piotrowska – Czy ja wiem. Dziękuję chyba, że wszystkie tu problemy, które wypłynęły w trakcie naszej wizji lokalnej jak można to tak nazwać przekazałam.
Przewodnicząca Rady – Dziękuje bardzo. Czy Pan Wójt chciałby coś dodać jeszcze na temat dróg gruntowych, gminnych?
Radna p. Teresa Piotrowska – Może coś odnośnie tej Rowienicy, co dalej?
Wójt – No trudno mi jest tak się odnieść tutaj do słów. Państwo byli widzieli i to co my mamy w planach w tegorocznym budżecie, to Pan Andrzej Erdmanis przedstawił. Bieżące remonty, te które wypadają często na przykład po burzach czy jakichś intensywnych opadach usuwamy na bieżąco, gdzie są nasze drogi  i trudno mi tu jakieś dalej idące plany snuć jeśli chodzi o ten rok. Będziemy projektować budżet na przyszły rok, wtedy możemy myśleć o jakichś  grubszych nazwijmy to inwestycjach. Na ten rok wiecie Państwo, że drogi gminne to są głównie polbruk, który za chwilę będziemy odbierać jutro,  a za chwilę będzie trzeba za nie płacić i to są nasze inwestycje jeśli chodzi o tegoroczny budżet główne. Przyszłoroczne będzie przyszłoroczne. Budżet, projekt, tam trzeba będzie ewentualnie planować dalsze remonty i nowe odcinki.
Przewodnicząca Rady – Dobrze dziękuję. Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Chciałem jeszcze może, korzystając z okazji zapytać o drogi osiedlowe w Gródku bo zostały zaplanowane pieniądze i chciałem się zapytać może tak korzystając, że mówimy o drogach. Kiedy zostanie przeprowadzony remont?
Wójt – No właśnie no bo tu w sumie Pan Andrzej nie wszystkie nasze plany tegoroczne wykazał bo faktycznie po zmianach budżetowych mamy w planach w tym roku właśnie zrobić ulice osiedlowe w Gródku właśnie i sporządzić dokumentację dotyczącą dróg osiedlowych w pobliżu gimnazjum tak te drogi bo takie były założenia do zmian w budżecie i te zmiany zostały pozytywnie przez Radę przyjęte. Także te dwie sprawy jeszcze będą po prostu w tym roku robione. Kiedy? Kiedy ulice osiedlowe w Gródku? Przewiduję rozmawiać z firmami, które będą dokonywać u nas tych  remontów drogi powiatowej jednej czy drugiej czy to będzie Skanska czy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia i z tymi firmami po prostu będę bez, nazwijmy to ogłaszania przetargu bo to będą kwoty, które nie muszą być brane do przetargu. Z nimi będę rozmawiał, ewentualnie żeby jedna czy druga firma wyceniła mi tę robotę i po prostu oni kiedy będą w trakcie nazwijmy masę asfaltową robić, żeby również w tym czasie zaplanowały sobie ten remont. To na pewno wyjdzie taniej niż szukać gdzieś po świecie firmy, która będzie specjalnie tutaj do Gródka miała przyjeżdżać i przywozić tą masę bitumiczną. Tak że taki jest plan. Jak on będzie realizowany mam nadzieję, że zgodnie z tym co sobie tutaj   zaplanowałem. Także to jest lipiec sierpień, tak powiedzmy.
Pan Edmund Szymczak – Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja jeszcze mam może do Pana taką prośbę. Żeby pisemnie odpowiedzieć mieszkańcom Rowienicy to co nam Pan teraz tu przekazał, jak sytuacja się przedstawia. Proszę skierować pismo do Pana Krupy bo on tam głównie jakby nadzoruje tą całą sprawę. Na pewno on przekaże pozostałym mieszkańcom te wiadomości, które sam otrzyma i również prosiłabym kopię tego pisma żeby przekazać Pani Bożenie do naszej teczki, naszej Komisji tak? Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Czy jeszcze na temat dróg? Proszę bardzo Pan Parczyk.
Radny p. Mirosław Parczyk – Kończymy drogi osiedlowe w Drzycimiu teraz mam takie pytanie. Czy nie dałoby się połączyć polbrukiem ulicy Dolnej z ulicą Okrężną? Tam brakuje dosłownie z 20 metrów kwadratowych? I to jest tak dziwne wrażenie niedokończonej roboty.
Wójt – Tak. No przyznam szczerze, że nie zwracałem wcześniej uwagi na ten projekt, jak on się tam praktycznie defakto kończy. Dzisiaj, jak już widzimy w rzeczywistości jak to się skończyło, to jest to takie pewne rozczarowanie jakby, ale póki nie odbierzemy robót, a tak jak powiedziałem jutro ma to nastąpić, dopóki Urząd Marszałkowski nie zaliczy nam, nie przyjmie nam tej całej inwestycji jako rozliczonej no nie możemy niczego zmieniać w tym także myślę, że tą sprawę jeżeli będzie na tyle istotna, będzie można ewentualnie w przyszłym roku zaplanować na jakiś okres. No oczywiście nie są to tak jak tutaj powiedziano, nie są to jakieś wielkie nakłady finansowe, natomiast  zakończyłoby to ze względów wizualnych i nie tylko pewnie też całą tą inwestycję. To tyle mogę tylko powiedzieć, że tak został projekt zrobiony i tak zostały drogi wykonane zgodnie z projektem po głównych odbiorach po rozliczeniu całej tej inwestycji po zwrocie pieniędzy od Marszałka będziemy mogli jak gdyby tym majątkiem już zarządzać w swój sposób.
Pani Teresa Piotrowska – To znaczy ja chciałabym … do wypowiedzi Pana Wójta bo my też byliśmy tam właśnie no i chcieliśmy w ogóle złożyć wniosek też właśnie w tej sprawie ale komisja zdecydowała, że jest to malutki odcinek i są naprawdę w gminie bardziej powiedzmy drogi, które potrzebują jakiejkolwiek naprawy więc zdecydowaliśmy, że po prostu zostawimy to na razie tak jak jest.  
Radny p. Mirosław Parczyk – Tylko z czasem ta ziemia, która tam jest strasznie się wybije od kół i potem będą takie progi zwalniające naturalne.
Przewodnicząca Rady – Proszę o odniesienie się najpierw Pana Wójta.
Wójt – Proszę Państwa bo tam no również jest w projekcie przebudowa, znaczy inaczej jest projekt na przebudowę tej drogi Szkolnej. Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji Rolnej my faktycznie rozmawialiśmy na ten temat, że takie zmiany z Komisji wyszły, ja nawet jakby nie do końca świadomie mówiłem, że zamiast użyć tych 55 tysięcy na projekt lepiej za te pieniądze utwardzić ta drogę. Sugerowałem nawet, że może lepiej właśnie pobudować częściowo polbruk bez projektu bez pozwoleń co oczywiście no nie jest do końca prawdą, nie można takich rzeczy po prostu robić bez projektu bez zezwoleń i tak dalej. No taką partyzantkę jak to mówią można by zrobić ale mogłoby to mieć krótkie nogi. A tego nie chcemy. Pieniądze, które są przeznaczone na projekt no będą pewnie musiały być przeznaczone na ten projekt żeby ta inwestycja została zrobiona. Z drugiej strony moja sugestia, żeby nie robić tam polbruku tylko na przykład za tą kwotę 55 tysięcy, które mamy w budżecie na to zrobić remont ale nie będący polbrukiem nie będący asfaltem a remontem nawierzchni na przykład takim tłuczniem jaki leży na wyładowani czyli tym melafirem na przykład tak bez zalewania go już jakąś masą bitumiczną czy czymkolwiek. Ale na to z tego co słyszę no zgody Rady pewnie nie będzie bo nie o takie utwardzenie chodzi, dlatego no wycofuję jak gdyby swoje propozycje dotyczące zmiany przeznaczenia tych pieniędzy na remont. Jeżeli one są dzisiaj w budżecie, jako pieniądze przeznaczone na projekt tak niech jest. Chyba, że są inne pomysły ale to już nie mi będzie decydować. Decyzja powiedzmy będzie dla mnie no do wykonania. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja tylko chciałam się jeszcze raz zapytać tak bo nie ukrywam, że dotarły do mnie już informacje, że jest to nie możliwe ale ja chciałam zapytać czy Pan Wójt dowiadywał się czy można tak zwaną pieszo - jezdnię, które są właśnie tak tradycyjne, czy też jest wtedy wymagany projekt?
Wójt – No jeżeli chodzi o takie faktyczne utwardzenie drogi czy betonową czy asfaltową, czy nazwiemy to pieszo- jezdnią, czy cokolwiek, wymaga to projektu, wymaga to wszelkich pozwoleń i tak dalej. Także no tej procedury jak gdyby nie przeskoczymy i w tym układzie po prostu albo idziemy na całość albo robimy takie utwardzenie, jakie nam wolno bez wielkich dokumentacji.
Przewodnicząca Rady – To może ja jeszcze wrócę do takiego braku kawałka utwardzenia o jakiej mówił Pan Parczyk. Jest podobna sytuacja tam, gdzie też Komisja przejeżdżała między ulicą Boczną czyli na osiedlu w Drzycimiu, między ulicą Boczną a ulicą Okrężną. Też jest taki kawałek niedokończonej właściwie drogi nieutwardzonej między dwoma utwardzonymi. To jest też gdzieś odcinek około 800 metrów do pomyślenia.
Radna p. Teresa Piotrowska – 800 metrów? Chyba 80 metrów?
Przewodnicząca Rady – W przybliżeniu 100 metrów w Drzycimiu na osiedlu. Do pomyślenia i ujęcie tego może w planach budżetowych na kolejny rok. Czy jeszcze jakieś sprawy dotyczące dróg gminnych? Jeżeli nie to zamykamy ten punkt i może 10 minut przerwy.
 
Przerwa w obradach
 
Ad. 8.
 
Przewodnicząca Rady – Wznawiam obrady po przerwie. Rozpoczynamy od punktu 8 wprowadzonego do dzisiejszego porządku obrad, który brzmi „Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim Przedszkola Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Poproszę o zajęcie głosu w tej sprawie Panią Rezmer.
Pani Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego – Sprawa ta wynikła na skutek pewnego zapisu, który znajduje się w umowie pomiędzy rodzicem a Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych. Jest to w paragrafie szóstym umowy. Jest takie sformułowanie, taki zapis, który brzmi w ten sposób, że korzystając chodzi o to - paragraf szósty umowy przeczytam w całości jak on brzmi: usługodawca ma możliwość korzystania z usług przedszkola dyżurującego w miesiącu sierpniu, korzystając z usług przedszkola w miesiącu wakacyjnym usługobiorca wnosi opłaty, o których mowa w paragrafie 4 ust. 1 z góry wysokości odpowiadającej zdeklarowanemu na piśmie czasowi pobytu dziecka w przedszkolu w tym przypadku paragraf 1 ust. 1 pkt. 2 umowy nie ma zastosowania. I chodzi właśnie o to zdanie. Ponieważ paragraf 1 ust. 1 pkt. 2 umowy mówi w ten sposób, że przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku, dzieciom bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem właściwego ministra. Chodzi o te 5 godzin bezpłatnej realizacji postawy programowej,  o czym była mowa. I teraz jeżeli w miesiącu sierpniu, jak jest powiedziane w umowie, że tego przepisu się nie stosuje, czyli wszyscy rodzice, którzy zechcą swoje dzieci umieścić w przedszkolu w miesiącu sierpniu płaciliby pełną kwotę za pobyt tego dziecka. Bez tych 5 wolnych godzin czyli tak jak w tej chwili jeżeli ktoś dziecko w miesiącach poza sierpniem prowadzi do przedszkola płaci za jego pobyt powyżej 5 godzin. Czyli jeżeli dziecko przebywa 8 płaci za 3 i tak dalej. Natomiast w miesiącu sierpniu gdyby zastosować ten zapis płaciłby rodzic na przykład za 8 godzin pobytu dziecka. W związku z tym, że umowa jest integralną częścią tej uchwały i nie może być samowolnie zmieniana przez nikogo w tym momencie, po prostu nie da się tego uregulować w sposób inny niż poprzez zmiany uchwały Rady Gminy. To oczywiście rodzi pewne konsekwencje tego typu, że jest długi okres wyczekiwania również na to ponieważ uchwała Rady Gminy podlega ogłoszeniu i ta jeżeli radni ją dzisiaj podejmą również będzie podlegała ogłoszeniu i nie ma żadnej pewności, że do dnia pierwszego sierpnia zostanie ona, wejdzie ona w życie, ale no miejmy nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli już będzie podjęta można też poszukiwać trochę innych metod rozwiązania tej sytuacji żeby jednak ona już weszła w życie i mogła zostać zastosowana. Proponujemy tutaj taki zapis bo w tej uchwale, którą dzisiaj Państwo otrzymali przed chwilą żeby ten załącznik pozostawić, ale jako wzór do stosowania z możliwością modyfikacji  w zależności od pewnych potrzeb, które wynikają w trakcie realizacji i na dzień dzisiejszy nawet nie jesteśmy powiedzieć co jeszcze może się wydarzyć tak i nigdy nie ma wtedy możliwości reagowania bezpośredniego tylko zawsze trzeba by było pójść na sesję i zmienić konkretny zapis w umowie. Chcielibyśmy prosić żeby umożliwić Pani Dyrektor ZPO reagowanie natychmiastowe na drodze umowy cywilnoprawnej, bo taką umową ta umowa jest i rozwiązywanie tych problemów, które się w danym momencie nasuną jakieś i w tym momencie gdyby Rada dzisiaj tą uchwałę podjęła i ta uchwała weszłaby  w życie Pani Dyrektor mogłaby z tego punktu szóstego paragrafu  umowy to zdanie po prostu wykreślić i przyjąć, że w miesiącu sierpniu również realizowana jest podstawa programowa w przedszkolu i dzieci mogą po prostu te 5 godzin mieć bezpłatne. No trzeba powiedzieć, że podstawa programowa w przedszkolu jest tak szeroka, Pani Wicedyrektor na pewno mnie tutaj poprze, że właściwie cokolwiek by się  z dziećmi nie robiło, to zawsze można znaleźć coś w podstawie programowej, co będzie adekwatne do tego zapisu. Jest naprawdę bardzo szeroka i w związku z tym jest bardzo dużo spraw na terenie Polski, gdzie ciągle są zaskarżane te uchwały o odpłatności, bo cokolwiek by tam nie napisać to właściwie się znajdzie w podstawie programowej no i to jest właśnie ten problem. Gdyby taka sytuacja dzisiaj została przez Radę uregulowana w taki sposób jak proponujemy, to Pani Dyrektor mogłaby podpisywać umowy.  I na przyszłość również byłoby to wygodniejsze w przypadku jakichś nieprzewidzianych na dzień dzisiejszy sytuacji bo życie niesie różne niespodzianki i naprawdę trudno przewidzieć wszystko, co się może wydarzyć. Jest tam zastrzeżenie, że oczywiście ta umowa musi zawierać te zapisy, które w uchwale Rady są czyli odpowiednie stawki. Nie można sobie dowolnie zmieniać na przykład ceny godzin, czy tak dalej, bo uchwała Rady o tym mówi, o zwolnieniach, o sposobie zwalniania z opłat, o różnych innych rzeczach i tego na pewno Pani Dyrektor dowolnie kształtować nie będzie mogła. Ale chodzi na przykład o takie sprawy jak ta dzisiejsza, którą tutaj przedstawiany, że będzie to z korzyścią i dla rodziców i dla dzieci pewnie też. Będzie ich trochę więcej w tym przedszkolu prawdopodobnie, bo z tego co tam wyliczono, tak na około to wychodzi, że za miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu rodzic musiałby zapłacić gdyby zastosować tą stawkę, za cały pobyt musiałby zapłacić 317 zł około plus wyżywienie tak ach w tym wyżywienie czyli nie będzie, jeżeli będzie te 5 godzin wspólnych to będzie to około 170 zł. To by było z mojej strony wszystko jeśli mogę. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Może poproszę w takim razie Panią Wicedyrektor Danutę Gubańską, może chciałaby jeszcze coś dodać czy coś wyjaśnić.  
Pani Danuta Gubańska Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Odniosę się do słów Pani Dyrektor ponieważ faktycznie rodzice przejawiają duże zainteresowanie sierpniem tylko odstrasza ich do zapisu i zawarcia umowy na sierpień ta kwota, bo nie ukrywam faktycznie ona jest spora. Czasami rodzice uzyskują jakieś czasowe zatrudnienie i stwierdzają, że im się nie opłaca po prostu pójść do pracy jeżeli większą część zarobionych pieniędzy muszą przekazać na przedszkole, na dojazd, to lepiej być w domu albo udać się do GOPS-u. Więc szczególnie nas interesuje los dzieci. Tam są specjalistycznie, dobrze wykwalifikowani nauczyciele przygotowani, wspaniale teraz wyposażone jest przedszkole. Jeszcze latem Pani Dyrektor pozyskała środki na wspaniały plac zabaw, więc warunki będą wspaniałe i te dzieci faktycznie chętnie, przyjemnie chodzą do przedszkola tylko ja mówię żeby umożliwić rodzicom zapisy ich dzieciom to prosimy o obniżenie stawki.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś znaczy się otwieram dyskusję w tej chwili odczytam treść uchwały, która jest przygotowana ( odczytanie projektu uchwały, w tym uzasadnienia: „Uchwała w obecnym kształcie w raz z umową, której treść jest integralną częścią uchwały uniemożliwia jej modyfikację i dostosowanie do potrzeb umawiających się stron. Zmiana treści każdorazowo wymagałaby zmiany załącznika do uchwały w formie uchwały Rady Gminy wraz z jej ogłoszeniem. Umowa pomiędzy rodzicem dziecka a Dyrektorem ZPO zawierana jest na gruncie prawa cywilnego jej postanowienia nie powinny wynikać wprost z uchwały Rady Gminy lecz być swobodnie kształtowane przez umawiające się strony). Proponuje się więc aby dotychczasowy załącznik do uchwały był tylko wzorem umowy którą strony będą wykorzystywać ale również modyfikować w koniecznym zakresie pod warunkiem zachowania w niej pozostałych postanowień obowiązującej uchwały Rady Gminy.” Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zająć głos? Proszę bardzo.   
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Ja tam pewne sprawy, o które ja może się zapytam jak prawnik przynajmniej z wykształcenia. Tutaj jest o takim sformułowaniu w uzasadnieniu, że umowa pomiędzy rodzicem dziecka a Dyrektorem ZPO jest zawierana na gruncie prawa cywilnego i postanowienia mogą być swobodnie kształtowane przez umawiające się strony no ale mam nadzieję, że nie na takiej zasadzie, że ktoś płaci bardzo dużą opłatę a ktoś płaci bardzo małą opłatę.
Pani Danuta Gubańska - Na dzień dzisiejszy zgodnie z postanowieniami akurat Rady Gminy kwota jest identyczna dla wszystkich dzieci, my nie sprawdzamy dochodu rodziców. Tylko wysokość opłaty uzależniona jest od ilości godzin, jakie dziecko przebywa w przedszkolu, po 5 godzinach bezpłatnych. Więc są zróżnicowane odpłatności ale to uzależnione jest jaką ilość godzin rodzic zdeklaruje w umowie bo faktycznie może maksymalnie 8 godzin zazwyczaj 6 lub 8.
Pan Jacek Gawrych – Czyli od tego jest głównie uzależniona?
Pani Danuta Gubańska – Od tego.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeżeli nie to pozwolę sobie nie czytać drugi raz treści uchwały. tylko zapytam kto z Państwa jest za podjęciem uchwały treści, która odczytałam przed chwilą? 13 osób a więc stwierdzam, że Uchwała Nr XXXIV/200/2010 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczeniaprowadzonego przez gminę Drzycim przedszkolapublicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu została przez Radę podjęta jednogłośnie ( podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4a do protokołu ).
Pani Danuta Gubańska – Ja w imieniu dzieci i rodziców mogę tylko Państwu bardzo serdecznie podziękować, że faktycznie my rozumiemy, że bardzo w takim przyspieszonym to wszystko tempie, za zrozumieniem Wójta i radnych, że w pozytywny sposób zostało to załatwione. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękujemy. Może Pani z nami pozostać do końca sesji. Zapraszamy.
 
Ad. 9.
 
           Omówienia tematu dokonała p. Joanna Sawińska – „W trakcie prac geodezyjnych, których celem było wyznaczenie drogi gruntowej prowadzącej od drogi Drzycim – Świecie do Małego Dólska i bezpłatne jej przejęcie od właściciela czyli od Nadleśnictwa Dąbrowa zgodnie z uchwałą podjętą 11 marca 2010 roku okazało się, że fragment tej drogi tj. ok. 723 m2  należy do prywatnego właściciela tj. Anny Szczepaniak. Aby nie zmienić istniejącej drogi zwrócono się do właściciela - Pani Szczepaniak o zgodę na wykup tego odcinka. Pismo zostało skierowane niezwłocznie po uzyskaniu przez geodetę powierzchni, jaka należy do Pani Szczepaniak. Odpowiedź otrzymaliśmy. Pani Szczepaniak zgadza się jedynie na zamianę gruntu, jednak w zamian wskazuje nam działkę, której gmina Drzycim nie jest właścicielem. Ze względu na to, że bezpośrednich rozmów z tą Panią nie było wezwaliśmy ją do Urzędu Gminy w celu przeprowadzenia negocjacji. W przypadku gdy Pani Szczepaniak ponownie nie wyrazi zgody, rozpoczniemy procedurę wywłaszczenia części nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny. Pani Szczepaniak taką informację w wezwaniu otrzymała. Mimo negatywnej odpowiedzi Pani Szczepaniak wywołujemy tą uchwałę, gdyż mamy nadzieję, że uda nam się podczas negocjacji z tą Panią przekonać ją do wyrażenia zgody, a więc podjętą uchwałę, będziemy mogli dalej realizować tzn. przeprowadzić podział i wykupić nieruchomość.”
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła Pani Teresa Piotrowska – Przewodnivząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIV/201/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Biechowo została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania 9 głosów „za” i  3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
 
             Omówienia tematu dokonała p. Joanna Sawińska – „Projekt uchwały dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek na obszarze według załączonej mapy. Celem utworzenia   planu jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dużą powierzchnię przeznaczonego pod miejscowy plan terenu to grunty rolne. Aby ułatwić rozbudowę na tym terenie i podział gruntów, niezbędne jest wykonanie takiego planu.”
            Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła Pani Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
             W dyskusji  głos zabrał radny p. Mirosław Parczyk pytając, gdzie znajduje się ten teren. Odpowiedzi udzielił  Pan Wójt.
             Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXXIV/202/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek opowiedziało się 11 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
            
Ad. 11.
 
            Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do 11 punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu. Poproszę Panią Rezmer o zajęcie głosu w tej sprawie.
Pani Ludwika Rezmer – Temat Państwu jest znany bo procedują nad nim Państwo od października ubiegłego roku. Myślę, że nie trzeba tutaj ze wiele mówić jest po prostu taka sytuacja, że to co dzisiaj macie Państwo projektem uchwały na poprzedniej sesji było załącznikiem do uchwały tak zwanej inwencyjnej. Ten projekt uchwały został dostarczony do wszystkich 11 gmin Powiatu Świeckiego, do Pana Wojewody oraz do Gminnej Przychodni. Wszyscy odebrali te projekty w dniu 28 kwietnia.   W związku z tym 30 dni i kończyło się 27 maja. I taki był czas na podjęcie przez wszystkie gminy uchwał opiniujących ten projekt. Otrzymaliśmy pismo informujące z Dragacza zdaje się, które informuje nas, że uchwała nie zostanie podjęta w terminie ponieważ sesja planowana jest na 30 czerwca. Otrzymaliśmy opinie z Nowego pozytywną i opinię pozytywną z gminy Pruszcz oraz oczywiście opinię Wojewody. Wszystkie te opinie są pozytywne. Najważniejsza dla nas jest opinia Wojewody, która też nie wnosi żadnych zastrzeżeń i żadnych uwag. Teraz sytuacja jest taka, że mimo iż procedura likwidacji wymaga jakby dostarczenia tym jednostkom samorządowym projektu uchwały do zaopiniowania, nie wymaga natomiast aby te opinie koniecznie zebrać. Jeżeli jednostka samorządu nie zaopiniuje tej uchwały w terminie 30 dni przyjmuje się zgodnie z artykułem 89 ustawy o samorządzie,  że ten projekt został przyjęty w brzmieniu przedłożonym i nie wnosi się do niego żadnych zastrzeżeń. Nawet jeśli zastrzeżenia byłyby wniesione to i tak gmina Drzycim nie musi ich respektować. Może oczywiście debatować, może rozpatrywać ale nie jest to wiążące dla gminy Drzycim dla Rady Gminy Drzycim. Tak, że dzisiaj uważam, że uchwała może być podjęta. Do Przychodni wysłaliśmy tą uchwałę w tym celu aby ewentualnie działające w Przychodni związki zawodowe. bo ja o tym nie wiem czy one tam działają, aby się w tej kwestii również wypowiedziały. Otrzymałam wczoraj odpowiedź, co prawda po terminie 30 dniowym no ale jest, że w Przychodni związki zawodowe nie działają, w związku z tym ich opinii nie będzie i to jest właściwie cały tryb postępowania. Został on zakończony i dzisiaj jest tylko kwestia tego rodzaju, czy Rada tą uchwałę podejmie czy nie. Jeżeli podejmie, będzie ona podlegała ogłoszeniu, jak zwykle w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i po wejściu w życie będzie mogła zostać realizowana, czyli cały dalszy tryb postępowania, powołanie likwidatora i tak dalej i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Poproszę Panią Janinę Różycką o zajęcie głosu ale może zanim najpierw jeszcze zapytam czy ponieważ Dyrektor Przychodni jest w tej chwili w pracy  i jest uchwytny pod telefonem, jeżeli będą chcieli Państwo zadawać pytania czy zadzwonić po niego? Dobrze wobec tego. Proszę Pan Szymczak.
Pan Edmund Szymczak – Mi się wydaje, że już tyle zostało powiedziane i wyjaśnione i jest opinia, z którą każdy mógł się zapoznać, że wystarczy nam, że jeżeli zagłosuje i każdy będzie miał możliwość głosowania. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pani Janina Różycka w takim razie poproszę o przedstawienie opinii komisji ds. Kultury, óświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych.
Radna p. Janina Różycka – Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Przeciwpożarowej na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2010 roku zaopiniowała pozytywnie,jednogłośnie projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia Drzycim.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zająć głos w sprawie projektu uchwały. Jeżeli nie ma, to odczytam treść                      ( odczytanie projektu uchwały i uzasadnienia:  Uzasadnienie do uchwały. Przedstawiony projekt uchwały jest następstwem Uchwały Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu. W okresie międzysesyjnym projekt został przekazany do zaopiniowana Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu, radom gmin Powiatu Świeckiego oraz przesłany został do Gminnej Przychodni w Drzycimiu z prośbą  o przekazanie go organizacjom związkowym jeżeli w zakładzie działają aby również wyraziły swoją opinię. Z prawnego punktu widzenia, opinie te nie mają charakteru wiążącego choć organ podejmujący w tej sprawie uchwałę jest zobowiązany ten element procedury bezwzględnie zachować. Uzyskane opinie zostały Radzie Gminy przedłożone wraz z niniejszym projektem uchwały. Należy nadmienić, że organy uchwałodawcze gmin mają zgodnie z artykułem 89 ustaw o samorządzie gminnym 30 dni na wyrażenie swojej opinii. Nie wyrażenie opinii we wskazanym wyżej terminie przez jednostkę samorządu terytorialnego traktowany jest tak, jak nie wniesienie sprzeciwu. Sprzeciw nie jest bezwzględnie wiążący nawet wtedy gdy jednostka samorządu terytorialnego wniesie go w ustawowym terminie jednak argumenty użyte w wyrażających opinię uchwałach mogą być wzięte pod uwagę. Przesłanki powodujące do likwidacji SPZOS Gminna Przychodnia w Drzycimiu oraz informacja o stanowisku Rady Społecznej Gminnej Przychodni, co do zamiaru przekształcenia jej w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zostały Radzie przedstawione w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy w Drzycimiu wymienionej na wstępie. Do projektu uchwały załączona jest opinia Wojewody oraz opinie Rady Gminy z Dragacza, Rady Miejskiej z Nowego oraz Rady Gminy z Pruszcza. Wszystkie te opinie są pozytywne ).” Czy pozwolicie Państwo, że nie będę już ich odczytywała. Kto z Państwa jest  za podjęciem uchwały treści, którą odczytałam? 12 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 1 głos. Stwierdzam zatem, że Uchwała  Nr XXXIV/203/2010 w sprawie  likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu została przez Radę podjęta 12 głosami                ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu ).
 
Ad.12.
 
            Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem jest punkt „12” - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu. Do Rady Gminy wpłynął wniosek podjęty przez pięcioro radnych. Przeczytam jego treść: Na podstawie § 11 pkt. 1 uchwały Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu radni Rady Gminy Drzycim składają projekt uchwały w sprawie zmiany § 56 pkt. 1 i 2 tegoż regulaminu. Podpisali się Elżbieta Babińska, Jacek Gawrych, Janina Różycka, Zygmunt Wycinek, Dariusz Podlejski. Postaram się tutaj wstępnie powiedzieć skąd taka propozycja w ogóle wyszła. Otóż  w regulaminie Rady Gminy jest zapis, który mówi o tym, że protokoły sporządza się w ciągu 10 dni. W tym czasie kiedy wyszedł wniosek z Rady Gminy o to aby protokoły były sporządzane bardzo szczegółowo, a nie tak, jak dotychczas, był zapis zawierający sentencje wypowiedzi. Jest dosyć sporo tego materiału do opracowania, w związku z czym protokoły mają nawet  nawet 70 stron. Jest to trudne do opracowania w momencie, kiedy w tych 10 dniach wypada na przykład sobota niedziela i ewentualnie jeszcze jakieś święto. Robi się w tym momencie na przykład 7 dni. Regulamin nie precyzuje również czy jest to 10 dni roboczych mówi tylko o 10 dniach,  w związku z czym radni podjęli taką inicjatywę i przygotowali projekt uchwały, który pozwolę sobie odczytać. Może odczytam projekt, ponieważ projekt omawiany był na wszystkich komisjach. Komisje wniosły do tego projektu uchwały swoje poprawki. Może wobec tego przeczytam projekt uchwały już po poprawkach, który został pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego (Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały po naniesionych poprawkach). Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Może podczas czytania regulaminu nasunęły się jeszcze jakieś uwagi dotyczące zapisu, które wymagałby może jakiejś poprawki. Temat był omawiany na każdej z komisji, w związku z czym, jeżeli nie ma chętnych osób o zajęcie głosu. Proszę bardzo.
Dyskusja:
Radny p. Jerzy Krüger – Ja nie jestem członkiem Rady w komisji. Jak tu w punkcie 1 po nowelizacji pisze się, że rejestracja obrad odbywa się na nośnikach elektronicznych i służy jako materiał do sporządzenia protokołu, a w punkcie 2 mówi się jeszcze o tym żeby go publikować, więc ten zapis jest sprzeczny z następnym zapisem, po prostu można by zrezygnować z tego zapisu, jako materiał do sporządzania protokołu, bo wiadomo jeśli się go nagrywa to zostaje on użyty w dwóch celach. Rozumiem do sporządzenia protokołu, a po drugie to do informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, więc zapisywanie zdania takiego, które pokazuje, w jakim celu się wykorzystuje zapis elektroniczny nie jest potrzebny. Czyli proponowałbym wykreślenie tego, jako materiał do sporządzenia protokołu. Służy w dwóch celach a nie tylko do sporządzania protokołu dlatego te określenia są ze sobą sprzeczne.
Przewodnicząca Rady – To znaczy sugeruje Pan żeby wykreślić słowa „jako materiał do sporządzania protokołu”?
Pan Jerzy Krüger – Rejestracja obrad odbywa się na nośnikach elektronicznych i koniec zdania.
Przewodnicząca Rady – Dobrze. Czy ktoś z Państwa jest za wnioskiem Pana Radnego Krügera? Proszę Pani Janka Różycka.
Pani Janina Różycka – Ja bym to zostawiła. Bo w sumie taka jest intencja. Przechowuje się to na nośnikach elektronicznych na określony czas a potem zostaje z tego jakby zapis papierowy. Więc to jest jakby główny cel zapisu rejestracji na nośnikach elektronicznych bo to, że się potem umieszcza zapis dźwiękowy po, w terminie 6 dni, to chodzi tylko dlatego, że szybciej nie da się papierowego zapisu, zapisu słownego umieścić. Tak, że ja bym to zostawiła.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Dalej idącym był wniosek Pana Jerzego Krügera w związku z czym kto z Państwa chciałby żeby wykreślić te słowa z punktu 1 „służy jako materiał do sporządzenia protokołu”? Jedna osoba, wobec tego kto jest przeciwny? Osiem osób jest przeciwnych, kto się wstrzymał ? Cztery osoby się wstrzymały. W związku z czym ten wniosek Pana Jurka nie przeszedł. Czy jeszcze jakieś głosy dotyczące zmian w uchwale? W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem, aha stanowisko komisj, może po kolei Pani Teresy Piotrowskiej.
Pani Teresa Piotrowska – Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie komisja nasza ( Komisja ds. Rolnictwa ) zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie,   z uwzględnieniem zmiany w § 23 ust. 4 po słowach § 18 ust. 2 dodaje się „Statutu Gminy.”
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Poproszę Panią Jankę Różycką  o przedstawienie opinii Komisji Oświaty.
Pani Janina Różycka – Komisja Oświaty, Kultury i tak dalej, zaopiniowała ten projekt pozytywnie tyle, że jakieś jeszcze drobne inne zmiany w tytule uchwały w związku ze zmianami w nowym brzmieniu, w § 1 ust. 3 dodać słowa i umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w  § 23 ust. 4 regulaminu Rady po słowach w § 18 ust. 2 dodać „Statutu Gminy” to co w Komisji Rolnej i w § 4 projektu uchwały dodać słowa „i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.”
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Poproszę Pana Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii Komisji ds.  Budżetu.
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds.  Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 7 czerwca zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Gminy pozytywnie, jednogłośnie. Moja Komisja obradowała, jako ostatnia i  uwzględniła w swojej opinii wszystkie te poprawki, które były tutaj zgłaszane wcześniej.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Treść uchwały przeczytałam Państwu z uwzględnieniem zmian, które wypłynęły z poszczególnych komisji, w związku z czym proszę o podniesienie ręki kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w regulaminie Rady Gminy? 12 osób za. Kto jest przeciwny? 1 osoba. Kto się wstrzymał? Nikt.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIV/204/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy  przy jednym głosie przeciwnym i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 13.
 
        Przewodnicząca Rady przedstawiła treść pisma wystosowanego do gminy przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, odnośnie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do samorządu gminnego. Pismo Komisarza stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
         Następnie Przewodnicząca przedstawiła treść pisma, jakie otrzymała od Wójta Gminy, w którym Wójt motywuje ustalenie stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Drzycim w 2002 roku i wnioskuje o podjęcie uchwały dotyczącej akceptacji tych okręgów z uwzględnieniem w podziale nowopowstałego sołectwa- Jastrzębie.
Sekretarz Gminy – Pani Grażyna Sośnicka – Zgodnie z pismem, które wcześniej przeczytała Pani Przewodnicząca, projekt uchwały w sprawie, którą omawiamy teraz został przesłany Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy do uzgodnienia. Otrzymał Pan Wójt odpowiedź w momencie, kiedy już w kopertach były  projekty uchwał do Państwa przesłane. Dlatego chciałabym jeszcze przed podjęciem uchwały przeczytać pismo, które otrzymał Wójt od Pana Komisarza.
( Odczytane pismo stanowi załącznik nr 9a do protokołu ) Pani Przewodnicząca ma poprawioną treść, zgodnie z zaleceniem Pana Komisarza. 
           Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały po naniesionych poprawkach.
           W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIV/206/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/186/2002 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Drzycim na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 14.  
 
          Przewodnicząca Rady – Przechodnimy do kolejnego punktu obrad, tj. pkt 14 – Sprawozdanie Komisji Doraźnej. Jest to punkt przeniesiony z poprzedniej sesji. Poproszę Pana Zygmunta Wycinka o zdanie sprawozdania.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wszyscy Państwo otrzymaliście sprawo-zdania oraz odpowiedzi, czy odniesienia się pracowników kontrolowanych do sprawozdania, tak, że nie wiem, czy jest wola, żeby przytaczać, odczytywać? Nie, nie ma takiej?  W związku z tym, że w odniesieniach do sprawozdania pracownicy do konkretnych działań kontrolnych, które są ujęte w sprawozdaniu się odnieśli, macie Państwo możliwość sprawdzenia, jak było faktycznie. Komisja odbyła jeszcze jedno posiedzenie, ostatnie, po sesji, która odbyła się 26 kwietnia w składzie dwuosobowym  ponieważ członek komisji, radny Szymczak uczestniczyć w pracy nie mógł i wniosła niejako uwagi końcowe do sprawozdania, do całej działalności na ostatnim posiedzeniu.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja przepraszam, że przerwę, ale chciałbym się wypowiedzieć na jeden temat. Przepraszam bardzo. Urząd Gminy i gminę na zewnątrz reprezentuje Pan Wójt i wszelkie odniesienia się i rozpatrywania tu, co ma pracownik do powiedzenia na temat protokołu są po prostu jak gdyby niezgodne z prawem. To szef decyduje, co z tego Urzędu wyjdzie na zewnątrz. Do każdego protokołu, jaka będzie komisja, czy ona będzie mniej poważana, czy więcej, nikt sobie nie wyobraża będąc kierownikiem zakładu, czy osobą upoważnioną  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zaniechania takiej sprawy, że nie udziela on odpowiedzi w imieniu firmy. Przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy, bez względu, jaki jest protokół, na niego odpowiada zawsze osoba upoważniona. Przychodzi Sanepid, do tego jest tylko upoważniona osoba reprezentująca firmę. Uważam, że dyskutowanie nad tym, co Państwo, którzy byli upoważnieni do udzielania informacji teraz jest zbędne. Chcemy stanowiska Kierownika Urzędu, czyli Pana Wójta. On odpowiada za całość sprawy na zewnątrz Urzędu. To, co może wyjść z Urzędu musi pracownik skonsultować z Panem Wójtem i nie może być, że pracownik się wypowiada tylko, że Pan Wójt ma taki stosunek do tej sprawy. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy Pan Wójt chciałby się odnieść do tej wypowiedzi?
Wójt – Tak, oczywiście, ja się odniosę, ale może najpierw faktycznie kwestie związane z przedstawieniem sprawozdania, czy dyskusja jakaś, czy coś w tym stylu, bo ja owszem jestem przygotowany żeby się odnieść do całości, ale najpierw bym chciał słyszeć co na to Rada?
Przewodnicząca Rady - W takim razie proszę, może Pan Wycinek odczyta sprawozdanie i wnioski końcowe  z przeprowadzonej kontroli.
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli można. Panie Wójcie, czy Pan dostał to sprawozdanie komisji?
Wójt – To znaczy nie dostałem do rąk własnych. To znaczy, że jeżeli pracowała komisja, po zakończonych pracach komisji nie poproszono mnie o to żebym się w jakikolwiek sposób odniósł do tego, ani żadną inną drogą do mnie to nie dotarło. Natomiast dopiero po tym trzecim posiedzeniu, gdzie również były już odpowiedzi moich pracowników miałem możliwość zapoznania się.
Radny p. Edmund Szymczak – Uważam, że Rada powinna dostać stanowisko Wójta w stosunku do tej sprawy na piśmie i mnie to nie obchodzi, czy pracownik dostał bombonierkę i kwiaty, czy naganę. To jest sprawa drugiej strony. Rada jest do zapoznania się, jakie stanowisko zajął kierownik urzędu, czyli Pan Wójt w stosunku do tej komisji i do uwag w tym sprawozdaniu bo inaczej to zajdziemy za daleko. Będziemy rozpatrywali szereg dokumentów ludzi, którzy nie są upoważnieni do występowania w Pańskim imieniu na zewnątrz. To jest ich przestępstwo. To oni Panu mają złożyć wyjaśnienie a Pan Radzie. Takie są zasady bo inaczej to połamiemy wszystko.
Wójt – Komisja zwróciła się do tych pracowników żeby się wypowiedzieli na ten temat po to żeby nie wiem? Jakieś wnioski końcowe wyciągnąć, czy coś w tym rodzaju. W trakcie prac komisji nie byłem w żaden sposób, ani informowany o jej pracach, ani też nie proszono o jakiekolwiek wyjaśnienia dlatego mój udział w tej komisji nie był żaden. Ja mogę się odnieść po sprecyzowaniu jakichś ostatecznych wniosków. I to, czy Państwo macie odpowiedzi moich pracowników na piśmie, czy nie, to w zasadzie jest faktycznie nieistotne. Dlatego ja rozumiem tutaj sugestie Pana radnego i uważam, że w tym sensie ma rację i tak to powinno wyglądać. Ale praca komisji była samodzielna. Ja nie miałem na nią żadnego wpływu. Była to komisja powołana przez Radę Gminy i tylko Rada Gminy ma prawo ewentualnie domagać się pracy w takim, czy innym zakresie. Dziękuję.
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli zostały popełnione błędy przy przekazywaniu sprawozdań uważam, że powinniśmy to odłożyć do rozpatrzenia, to sprawozdanie komisji i opinii Pana Wójta, do następnej sesji ze względu na to, że musimy mieć stanowisko kierownika zakładu, nie pracowników. Musi być sprawozdanie złożone na ręce Pana Wójta drogą oficjalną, a jaka będzie odpowiedź, to będzie odpowiedź kierownika zakładu, czyli Pana Wójta  wobec Rady. I tak to będzie wtedy normalnie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Procedura była taka, że osoby udzielające informacji miały potwierdzić zgodność informacji, które przekazały. Komisja stwierdziła pewne fakty. Komisja stwierdziła fakty. Osoby takie zaprzeczając tym faktom z tych, czy z innych przyczyn, możemy się domyślać, z jakich wiadomo, bały się być może jakiejś odpowiedzialności bo mogę Państwu tutaj już nie cytując sprawozdań, tylko opowiadając o tym, jak się prace komisji odbywały, mogę Państwu powiedzieć, że Pan Erdmanis zaprzeczał sam sobie ewidentnie w odpowiedzi dla komisji, której nie powinno być, jak tu kolega zwracał uwagę. Jeżeli w pełnym składzie komisji  mówi, że tych, czy tamtych dokumentów nie ma bo są u chorej Pani Skarbnik a później zaprzecza, no to słuchajcie. Później dokumenty mogą się pojawić. Chodziło o moment  dokonywania kontroli przez komisję. Faktem jest, że później, gdy Pani Sadecka uzupełniała dokumenty, uzupełniła może dokumenty, większość z tych dokumentów była kompletna ale w momencie kontroli nie była w momencie badania tych dokumentów. Czyli tutaj chodzi o to stwierdzenie faktów w tym momencie. Natomiast zasadnicze uwagi, uważam, że zasadniczy cel komisji został tutaj spełniony i  wykazane zostało, że z reguły korzysta się w realizacji poniżej 14 tys. euro z jednej oferty, z jednego wykonawcy. W większości. Czyli brakuje tej konkurencyjności. I słowa Pana Erdmanisa, że są dokonywane jakieś rozmowy telefoniczne z innymi ewentualnymi wykonawcami nigdzie nie znalazły odzwierciedlenia, nigdzie nie znalazły potwierdzenia, jeżeli chodzi o dokumenty, bo nie było żadnej odręcznej notatki nawet sporządzonej, gdzie dzwonił, do kogo, w jakim czasie, że kontrahent odpowiedział, że nie ma czasu,
że nie jest zainteresowany, czy chociażby inaczej. Nigdzie w dokumentach nie spotkaliśmy się z takim zapisem. Wobec tego, to wszystko, co zostało zapisane w pierwszym sprawozdaniu było oparte w tym momencie na dokumentach faktycznych, które zostały komisji przekazane. Później stan miał prawo ulec zmianie. Wnioski końcowe, jakie  będą, no trudno mi tutaj powiedzieć. Można by dwojako, chociaż do tej sprawy podejść. Albo wnioski jakieś dzisiaj wyartukułować, albo po tym, co mówił Pan Szymczak, odniesieniu się Pana Wójta, przygotować konkretny projekt uchwały, bo na podstawie tych sprawozdań taki projekt uchwały można przygotować, w którym wskaże się jakie prace, jakie czynności należy wykonać w zakresie udzielania zamówień publicznych do wartości 14 tys. euro.
Radny p. Edmund Szymczak – Pani Przewodnicząca składam wniosek formalny o przełożenie dyskusji nad tym punktem programu Rady do następnego po prostu rozpatrzenia na następnej Radzie ze względu na to, że nie ma odpowiedzi osoby odpowiedzialnej, po prostu kierownika zakładu pracy, czyli Pana Wójta. Sprawozdanie trzeba złożyć oficjalnie na ręce Pana Wójta i wtenczas zapoznamy się, jaki jest do tego po prostu stosunek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Sprawozdanie komisji i uwagi końcowe komisji zostały zgodnie ze Statutem Gminy przekazane we właściwych terminach, czego dopilnowałem, w terminach nakazujących komisji rewizyjnej, czy doraźnym komisjom dokonującym kontroli przedstawienie dokumentów Przewodniczącej Rady Gminy i Panu Wójtowi. Dokumenty zostały złożone w biurze podawczym Urzędu Gminy, czyli u Pani Bożeny.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Padł wniosek formalny Pana Szymczaka.Czy chciałby Pan zająć jeszcze głos?
Radny p. Edmund Szymczak – Nie. Ja mówię, czy taki mamy formalny …kierownika zakładu, czyli Pana Wójta. Bo to nas interesuje. Nie interesuje nas opinia pracowników, bo ona nie jest dla nas wiążąca.
Przewodnicząca Rady – Czy taki wniosek na dzień dzisiejszy, na tę chwilę jest może?
Wójt – Ja na dzisiaj mam oświadczenie. Jest to moje jakby stanowisko wobec wynikłych nazwijmy to spraw związanych z pracą tej komisji. Mogę to oświadczenie Państwu przytoczyć. Teraz nie mam dla każdego z Państwa egzemplarza ponieważ nie sądziłem, że jest to konieczne do tego żeby zakonczyć prace. Czyli mogę odczytać to oświadczenie.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo. Czy to Państwa zadawala?
Radny p. Edmund Szymczak – Zapoznamy się z oświadczeniem.
Wójt – Z oświadczeniem.
Radny p. Edmund Szymczak – Z oświadczeniem, a nie ze stosunkiem Pana Wójta do kontrolowanych konkretnie zleceń, spraw, jakie dokumenty, jak to przebiegało.
Wójt – Oświadczenie jest ustosunkowaniem się  mnie do nazwijmy kontroli, do wyników kontroli. Jeżeli ma to już być dla Państwa satysfakcjonujące, to mogę przeczytać. „Oświadczenie Wójta Gminy Drzycim odnośnie przedłożonego sprawozdania doraźnej Komisji Rady Gminy w Drzycimiu powołanej Uchwałą Rady Gminy nr XXXI/189/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w celu dokonania kontroli udzielania zamówień publicznych w 2009 roku, których wartość nie przekraczała wyrażonych w złotych 14.000,00 euro. Powyższe sprawozdanie zostało przedstawione mi w dniu 04.05.2010 r. Jako organ  podlegający kontroli zgodnie z pkt. 2 regulaminu Doraźnej Komisji powołanej Uchwałą nr XXXI/189/2010 z dnia 11 marca 2010 r. Rady Gminy w Drzycimiu wyznaczyłem pracownika Urzędu Gminy w Drzycimiu P. Agnieszkę Sadecką do współpracy z Komisją i okazania dokumentów podlegających zakresowi kontroli. W wyniku prowadzenia kontroli osobami uprawnionymi do składania wszelkich wyjaśnień byli również P. Józef Szeligowski oraz P. Andrzej Erdmanis, jako osoby koordynujące realizację zawieranych umów. Odnosząc się do wniosków końcowych przedstawionych przez doraźną Komisję:
1.    Po pierwsze, Komisja wysunęła propozycję, aby w celu umożliwienia dokonywania pełnej kontroli dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień na podstawie art.4 pkt 8 ustawy pzp, prowadzić jeden rejestr wszystkich zamówień realizowanych przez gminę przez pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za całość zagadnień zamówień publicznych.  Informuję, że jest prowadzony rejestr ogólny wszystkich udzielanych zamówień publicznych z podziałem na podstawę prawną dokonanego zakupu, zrealizowanej usługi czy wykonanych robót budowlanych oraz dodatkowo jest prowadzony rejestr (teczka zbiorcza) z umowami zawieranymi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w formie pisemnej wraz z ofertami lub odpowiednio kosztorysami ofertowi w zależności od rodzaju zamówienia.
2.                Po drugie Komisja wysunęła wniosek, aby kompletować pełną dokumentację zamówień publicznych, z której wynikać będzie jakie czynności poprzedziły wyłonienie wykonawcy. Podkreślam, że kompletujemy pełną dokumentację zamówień publicznych, która jest w naszym posiadaniu. Jest to niezbędne chociażby dla celów dowodowych. Ze swojej strony mogę dodać, że zostanie wzmożona kontrola czynności poprzedzających wybór oferty najkorzystniejszej.
3.     Trzecim wnioskiem wysuniętym przez Komisję było rozpatrzenie zasadności aktualizacji Zarządzenia Wójta Gminy nr 16/04 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Drzycim lub wdrożenie nowego Regulaminu zamówień publicznych określający organizację postępowania w procesie udzielania zamówień publicznych a w szczególności na dostawy, usługi i roboty budowlane. Odpowiadając na powyższe, informuję, że taka zasadność została już rozpatrzona przed działaniem Komisji. Obecnie obowiązuje już nowy, z aktualnym stanem prawnym, regulamin postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Drzycim. Reasumując powyższe wnioski końcowe przedstawione przez doraźną Komisję oraz mając na względzie ogół sprawozdania stwierdzam, że dokonana kontrola nie dopatrzyła się istotnych uchybień w przeprowadzanych procedurach prowadzących do udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp. Gmina Drzycim, jako jednostka sektora finansów publicznych, powinna wydatkować środki w sposób efektywny i racjonalny mając na uwadze zasady zawarte w art. 44 ust. 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), mianowicie wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2)  w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3)  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
            W mojej ocenie powyższe zasady zostały zachowane i co wymaga podkreślenia, osiągnęliśmy założone cele.”
 
Przewodnicząca Rady – Czy Pan radny jest usatysfakcjonowany odpowiedzią?
Radny p. Edmund Szymczak -  To znaczy, wie Pan, jeżeli te działania przyczyniły się do  poprawy uzupełnienia tej dokumentacji, którą oglądaliśmy na początku to tylko sobie wspólnie pogratulować, że zwróciliśmy uwagę na  to, co po prostu budziło zastrzeżenia. Komisja nie dyskutowała nad cenami tylko chciała podyskutować nad zasadami, na jakich to się toczy. Były po prostu oferty, jedna oferta w zadaniu i my na to zwróciliśmy uwagę. I jeżeli  Pan dziś stwierdza, że będzie to lepiej, to tylko sobie wspólnie pogratulować tego, że cel osiągnęliśmy. My nie podejrzewalismy nikogo, że jakieś pieniądze, czy po prostu bo tak jak się spotkaliśmy na początku naszej rozmowy z Pana strony zostało to zasugerowane i to po prostu tak tochę nie w tym momencie, nie powinno się wypowiadać takich słów, dlatego mówię, ja się czuję zadowolony, że byłem w tej komisji, że zwróciliśmy uwagę, jak to ma być. Jeżeli jeszcze się można podeprzeć czymś to we wczorajszej, czy dzisiejszej „Rzeczpospolitej” jest właśnie sprawa wyjaśniana tych właśnie okoliczności zamówień. Jak to ma być wykonane i mnie się wydaje, że jeżeli będzie to stosowane, jesteśmy blisko tego i jeżeli będzie to stosowane to tylko zaliczyć sobie na plus tej Rady i Pana, jako po prostu uzupełnienie dokumentacji. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. To znaczy, że regulamin się tworzy, komisja osiągnęła swoje cele, jest zadowolona i również w Urzędzie działania, które zostaną jakby podjęte, odniosą prawidłowy efekt.
Wójt – Regulamin się nie tworzy, tylko tak, jak przeczytałem już działa od przynajmniej dwóch miesięcy. No dobra, miesiąca. W każdym razie cel, jaki sobie komisja zakładała przed jej powołaniem, czy też Rada podejmując uchwałę o powołaniu tej komisji nie miała jakby takich celów przedstawionych a cel był inny czyli  tuż przed absolutorium wywołać jakieś  spore zamieszanie w kwestiach tego, czy to absolutorium będzie udzielone, czy nie będzie, czy rok 2009  będzie można uznać dla mnie, jako pozytywnie przebyty, że tak powiem, a cel, jaki został osiągnięty, być może uporządkowanie pewnych spraw, być może jakieś tam niedociągnięcia, które faktycznie być może tam były, został osiągnięty. Natomiast cieszę się, że nie było to kartą przetargową do tego, by to absolutorium, które tak było istotne, bo wiadomo każde absolutorium jest ważne, że ta komisja nie wpłynęła na wynik tego głosowania. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że nie trzeba tu się doszukiwać jakiś podtekstów i po prostu przyznać to, co Komisja znalazła. Żeby nie mijać się z celem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – O utworzenie regulaminu wnioskowałem od roku 2007. Regulaminu przedmiotowego, o którym mówimy. Wówczs otrzymałem odpowiedź, że nie ma ale warto byłoby tworzyć. W tym czasie funkcjonowało już zarządzenie od 2004 roku tylko tyle, że nie było zaktualizowane. Zaktualizowane zostało na pewno nie wcześniej niż w miesiącu maju, jeżeli o to chodzi, bo mam odpowiedź do protokołu pokontrolnego Pani Agnieszki Sadeckiej, która pisze 26 kwietnia, że regulamin jest aktualizowany. Czyli jeszcze dwa miesiące temu nie funkcjonował, przed pracą komisji nie funkcjonował, żeby pewne sprawy wyprostować. On zaczął funkcjonoiwać w miesiącu maju z tego wynikałoby – jedna rzecz. Poza tym komisja wnioski oparła na tym stanie faktycznym, jaki w trakcie badania dokumentów, z jakim się spotkała. Na jaki natknęła. Jak było chwilę później, to co mówicie, ta praca komisji mimo wszystko być może w jakiś sposób te wszystkie prace unormowała. Rejestr komisji również nie został komisji  przedstawiony tylko odręczny odpis Pani Agnieszki Sadeckiej, który jest załącznikiem do całej dokumentacji w teczce i na nim były dopisywane zadania, które nie były ujęte w rejestrze, czyli tam są dowody. W tej dokumentacji są dowody, że takie wnioski są jak najbardziej słuszne, w tym momencie były jak najbardziej słuszne przez komisję wysunięte.  Jeżeli one dzisiaj są bezprzedmiotowe to faktycznie jest to chwała dla jednej i dla drugiej strony uważam.
Przewodnicząca Rady – Chciałabym wrócić jeszcze do wniosku Pana Szymczaka. Czy Pan swój wniosek cofa?
Radny p. Edmund Szymczak – Uważam, że oświadczenie Pana Wójta w sprawie sprawozdania Doraźnej Komisji jest wystarczające i już dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze jakieś głosy dotyczące sprawozdania komisji? Jeżeli nie, to przejdę do kolejnego punktu dzisiejszego programu sesji.
 
Ad. 15.
 
            Omówienia zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2010 rok dokonała p. Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy zgodnie z uzasadnieniem zawartym w projekcie uchwały. „W między czasie pojawiły się zmiany, które należałoby dzisiaj wprowadzić. Omówię może te zmiany. Dochody budżetu gminy i wydatki budżetu gminy wzrosły o kwotę 2.300,- złotych w związku z otrzymaną dotacją, darowizną, otrzymaną przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu. I tak: dochody zamykają się kwotą 15.403.206,60 złotych a wydatki budżetu gminy w kwocie 22.324.025,60 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do tego projektu uchwały. W paragrafie pierwszym wprowadzono punkt czwarty, po deficycie budżetu w brzmieniu: § 10 limity bużetu z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 300 tysięcy  sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.700 tysiecy złotych. Ten paragraf został ominięty w projekcie uchwały, jaką Państwo otrzymaliście wcześniej. Natomiast paragraf drugi tejże uchwały też ma zmienione brzmienie po konsultacjach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W tej chwili brzmi on w ten sposób: upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW-u a wcześniej  była mowa o kredycie. Bank Gospodarstwa Krajowego  udziela właśnie pożyczek a nie kredytów. Po Komisji Budżetowej zmieniono też w treści uzasadnienia punkt pierwszy jeśli chodzi o dział szósty rozdział 616 jeśli chodzi o § 6050 – zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek i budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w miejscowości Gródek zostały połączone w jedno zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 30555C ulica Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek.” Wartość zadania po zakończonej procedurze przetargowej wynosi 900 tys. złotych. Połączenie zadań jest spowodowane połączeniem specyfiki robót, które należy wykonać jednocześnie i najlepiej przez jednego wykonawcę, który ustala harmonogram robót w taki sposób aby roboty budowlane przebudowy drogi nie kolidowały z wykonaniem robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. Wydaje się że to uzasadnienie jest bardziej czytelne od poprzedniego. I teraz, po zmianach, które wprowadzono do budżetu w związku z kwotą 2.300 złotych dodano w planie dochodów i wydatków poza omówionymi wyżej w ostatniej części uzasadnienia dopisano pkt 4 w dziale 801 rozdział 801101 § 0960 na podstawie pisemnych deklaracji Banku Spółdzielczego Osie i Fundacji Banku Zachodniego WBK SA zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300 złotych z przeznaczeniem po stronie wydatków na dofinansowanie wakacji z uśmiechem organizowanych w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Natomiast w punkcie pierwszym wpisano w dziale 10 w rozdziale 1095 w związku z korektą podliczenia zwrotu podatku akcyzowego dla rolników dokonano  przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 316 złotych.  W związku z tymi dwiema zmianami wprowadzono też zmiany w załączniku nr 1 – dochody i w załączniku nr 2 – wydatki. Tym sposobem plan dochodów zamyka się kwotą 15.403.206,60 złotych ( zwiększono o 11.281 złotych, a plan wydatków  zmniejszono o 706.124,- złote ). W podsumowaniu zwiększono o 117.405 złotych i zamyka się kwotą 22.324.025,60 złotych. W załączniku nr 3 zmian nie  było. W załączniku na dzień dzisiejszy zmian też nie wprowadzono. Tak samo załącznik nr 5 – w funduszu sołeckim też jest bez zmian. Natomiast w załączniku nr 6, po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową zmieniono rozchody  do kwoty, która była wcześniej czyli do kwoty 62.090,- złotych. Przygotowując projekt byłam przekonana, że należało odjąć to umorzenie, o którym jest mowa w uzasadnieniu do tej uchwały a RIO przyglądając się projektowi uchwały twierdzi, że te wydatki należy zostawić w kształcie, jakie były w projekcie uchwały budżetowej przedstawionej im w grudniu. Czyli ta kwota 62.090,- złotych w rozchodach w załączniku szóstym powinna zostać i została zmieniona do kwoty, która była wcześniej. Tak samo przez to umorzenie należało w załączniku nr 7 wrócić do kwoty w pozycji drugiej w kolumnie trzeciej do kwoty 38.890 złotych. Natomiast w załączniku nr 8 zmieniono kwotę na rok 2010 – pożyczki długoterminowe na kwotę 1.300 tysięcy złotych, jaka jest planowana w dochodach w pożyczkach, które ma zamiar wziąć Rada Gminy relizując budżet tegoroczny. Dopisano też zdanie o umorzeniach też w tym paragrafie 8 – takie jest zalecenie RIO. I to są wszystkie zmiany, jakie wprowadzono.”
       Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Jacek Gawrych -  Komisja ds. Budżetu i Finasów na posiedzeniu w dniu 7 czerwca dokonała analizy projektu zmian w budżecie gminy na 2010 rok i zaopiniowała je pozytywnie w następującym wyniku głosowania: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się przy czym oczywiście mówimy o projekcie zmian w budżecie tym, co dostaliśmy wtedy, bo po tych nowych poprawkach nie, tylko to, co wtedy było na tym posiedzeniu. 
Przewodnicząca Rady – Jeżeli są pytania do Pani Skarbnik, proszę o zadawanie pytań. Otwieram dyskusję.
Dyskusja:  W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXIV/206/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok z poprawkami przedstawionymi przez Panią Sabinę Majewską, została podjęta 10 głosami „za” i 3 wstrzymującymi się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
          W wyniku podjętej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie gminy na 2010 rok: „Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych: 1/ w dz. 751 rozdz. 75107 zwiększono o 6.981 zł plan dotacji celowych i wydatków z nimi związanych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:
1/ w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek” i „Budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w m. Gródek” zostały połączone w jedno zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek.” Wartość zadania po zakończonej procedurze przetargowej wynosi 900.000 zł. Połączenie zadań jest podyktowane
specyfiką robót, które należy wykonać jednocześnie i najlepiej przez jednego
wykonawcę, który ustala harmonogram robót w taki sposób, aby roboty budowlane przebudowy drogi nie kolidowały z wykonaniem robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 2/ w dz. 700 rozdz. 70095 w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, po zebraniu wiejskim sołectwa Biechówko, na wniosek sołtysa, dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami; po wymianie okien zaoszczędzone środki w wys. 1. 200 zł przeznaczono na zakup chłodziarki,  3/ w dz. 750 rozdz. 75075 wprowadzono kwotę 14.200 zł. Gmina Drzycim złożyła wniosek ” do Urzędu Marszałkowskiego o realizację działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Weekend Europejski. Wniosek po uzyskaniu pozytywnej opinii trafił na listę rankingową projektów przewidzianych do współfinansowania. Przewidywana kwota dofinansowania 11.200 zł. W rozdz. 75095 utworzono § 4780 i wprowadzono kwotę 500 zł. W roku bieżącym wprowadzono dla niektórych zatrudnionych obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obowiązkiem tym jest również objęty zatrudniony kierowca wozów strażackich.  4/ w dz. 754 rozdz. 75412 na wniosek Rady Sołeckiej w Biechówku, w celu częściowego sfinansowania zakupu materiałów potrzebnych do budowy wjazdu do remizy OSP Biechówko zwiększono o kwotę 1.500 zł § 4210.  5/w dz. 757 rozdz. 75702 zmniejszono o kwotę 33.140 zł plan wydatków na obsługę długu publicznego. W związku z planowaną mniejszą emisją obligacji, tym samym zmniejszeniem planowanego deficytu, wielkość planowanych odsetek również uległa zmniejszeniu. W rozdz. 75704 zmniejszono o kwotę 86.668 zł plan wydatków związanych z poręczeniem Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu za zobowiązania Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z siedzibą w Brąchnowie. Zgodnie z umową partnerstwa i aktem notarialnym poręczenie zakończyło się 30 kwietnia 2010 r. 6/ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zwiększono o kwotę 26.300 zł jako udział własny na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych –„Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Składając wniosek o dofinansowanie powyższego zadania zaplanowano środki własne w budżecie przedszkola. §6069 zwiększono o 26.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego (25%) zakupu 8 tablic interaktywnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; 6 dla Szkoły Podstawowej Drzycim i 2 dla Szkoły Podstawowej Sierosław. Zakup realizowany jest przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, jako zadanie inwestycyjne pn „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” w roku 2010. Łączny przewidywany koszt zakupu to kwota 104.000 zł. Gmina po podpisaniu stosownych umów na pozostałe 75% wydatków otrzyma środki finansowe z funduszy unijnych. Środki na współfinansowanie przeniesiono z innych paragrafów budżetów szkół. rozdz. 80104 § 4270 zmniejszono o kwotę 26.300 zł i przeznaczono, jako wkład własny części kosztów modyfikacji szkolnych placów zabaw w Szkole Podstawowej Drzycim, rozdz. 80113 utworzono § 4780 i wprowadzono kwotę 2.000 zł. W roku bieżącym wprowadzono dla niektórych zatrudnionych obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Obowiązkiem tym są również objęci kierowcy autobusów dowożących uczniów do szkół,  7/ w dz. 853 rozdz. 85324 zwiększono o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON. Pracownicy zatrudnieni na robotach publicznych nie posiadają orzeczeń o niepełnosprawności tak jak przewidywano.  8/ w dz. 900 rozdz. 90004 zwiększono § 6060 o kwotę 33.108 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z osprzętem do utrzymania nawierzchni boisk sportowych na terenie Gminy Drzycim.  W planie dochodów i wydatków, poza omówionymi wyżej, dokonano następujących zmian:  1/ w dz. 010 rozdz. 01095 w związku z korektą podliczenia zwrotu podatku akcyzowego dla rolników dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 316 zł,  2/ w dz. 756 rozdz. 75618 na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym, zwiększono plan dochodów o 2.000 zł,  3/ w dz. 851 rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicy środowiskowej w Biechówku 1.200 zł, 100 zł na telefon zaufania „Niebieska Linia” i 700 zł na podróże służbowe,  4/ w dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 na podstawie pisemnych deklaracji Banku Spółdzielczego Osie i Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na dofinansowanie „Wakacji z uśmiechem” organizowanych w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył kwotę 24.494.08 zł pożyczki na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla jednostki OSP Drzycim udzielonej 5 grudnia 2005 r. Kwota 14.000 zł była przewidziana do spłaty w roku 2010, pozostałe 10.494,08 zł w 2011 roku.”
          Przewodnicząca Rady – Poproszę teraz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010.
Pani Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca czynności Skarbnika Gminy – Otrzymaliście Państwo w materiałach projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010. Pocztą otrzymaliście sformułowany też w innym brzmieniu. Po posiedzeniu Komisji Budżetowej projekt zmienił kształt nazwy zadań inwestycyjnych, które były wymienione tutaj w tym projekcie uchwały zostały wyeliminowane i jest projekt bardziej ogólny. W związku z tym zmieniło się też nazewnictwo tej uchwały i uchwała w tej chwili z dnia dzisiejszego będzie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010. W paragrafie pierwszym pkt 1 - zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości do 3 mln złotych z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok po zmianach. Pozostałe punkty pozostały bez zmian tak, że źródłem spłaty kredytu długoterminowego po ukończeniu rocznego okresu karencji będą dochody z tytułu wpłat z podatków od nieruchomości oraz rolnego. Łączny okres spłaty kredytu długoterminowego wynosi 10 lat w latach 2011-2020 w czterdziestu ratach kwartalnych. Spłatę kredytu długoterminowego zabezpieczyć przez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. Udzielić upoważnienia imiennego do podpisywania dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytu długoterminowego Wójtowi Gminy i powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2010.”
Przewodnicząca Rady – Przypomnijmy może wszystkim, na co ma być zaciągnięty ten kredyt. Radni wiedzą, ale sołtysi nie wiedzą.
Pani Sabina Majewska – W załączniku nr 4 mamy wypisane inwestycje, które są w trakcie realizacji. Niektóre  inwestycje już się zakończyły ale są inwestycje, które niebawem należałoby  zapłacić. Środki mamy też zabezpieczone z innych źródeł, środki z Unii Europejskiej, środki z PROW-u, czy środki ze Starostwa Powiatowego ale w momencie zapłaty musimy dysponować pełną kwotą pieniędzy i na ten cel jest potrzebny nam właśnie kredyt. Chodzi tutaj o przebudowę dróg gminnych – ul. Osiedlowa, Kolejowa, Okrężna, która płatna będzie niebawem. Zadanie trzecie – przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Gródku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, gdzie jesteśmy już po przetargu i jest kwota wpisana w wydatkach 900 tysięcy. Tutaj jest złożony wniosek o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50 %  ale odpowiedzi jeszcze nie mamy i też te środki bez względu na to, czy ta odpowiedź będzie pozytywna, czy nie, też musimy mieć w momencie zapłaty bo jesteśmy już po przetargu. Zadanie szóste – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim-Jastrzębie. Tutaj też będą wykonane zadania już do końca października, już pieniążki będą nam potrzebne. Z różnych źródeł, jak widziecie Państwo w  załączniku nr 4, pieniądze pozyskamy ale w momencie zapłaty też te pieniądze będą musiały być u nas na koncie. Kolejnym zadaniem takim sporym, inwestycyjnym jest Orlik, gdzie też umowa została wczoraj podpisana, jak Pan Wójt powiedział wcześniej, też tutaj pieniążki będą nam potrzebne. To są z grubsza te zadania największe, które w tej chwili już są po przetargach.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze może jakieś pytania?
Pani Sabina Majewska – Jest tutaj powiedziane, że kwota kredytu do 3 mln złotych. Nie jest nigdzie powiedziane, że ten kredyt w tej wysokości będzie wzięty. Mamy nadzieję, że ten kredyt nie będzie musiał mieć tej wysokości, dlatego jest ta „furtka” do, a nie konkretnie 3 mln.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Odczytam treść uchwały ( i tu nastąpiło przedstawienie jej treści ). Poproszę o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
        Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010 w brzmieniu, jaki był przed chwilą przeczytany w wyniku głosowania 4 głosy „za” i dwa wstrzymujące się.
        Za poddaną po głosowanie Uchwałą Nr XXXIV/207/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2010 opowiedziało się 10 radnych, trzech wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 16.
 
              Przewodnicząca Rady -  Informacja z rozprawy sądowej z powództwa Waldemara Moczyńskiego Wójta Gminy Drzycim przeciwko Radzie Gminy w Drzycimiu o ustalenie nieważności części Uchwały Nr XXVII/158/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku. Chciałabym przedstawić Państwu protokoły z rozprawy sądowej ( Tu zostały odczytane protokoły z odbytych rozpraw  w dniach:  11 maja 2010 roku i 8 czerwca  2010 roku, których kopie stanowią załącznik nr 15 do protokołu ), poczym dodała, że na rozprawie w dniu 8 czerwca Sąd Rejonowy umorzył postępowanie w stosunku do Rady Gminy i oddalił także pozew przeciwko Urzędowi Gminy uzasadniając to obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych, powiedział, że w tym wypadku zastosowania nie mają przepisy Kodeksu Pracy. To tyle z rozprawy sądowej.
 
Ad. 17.
 
             Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 18.
 
            Przewodnicząca Rady zajęła głos jako pierwsza i przeczytała pismo z Nadleśnictwa Dąbrowa.
Wójt – Ja dostałem to pismo do wiadomości, tak samo jak i Rada Gminy,                    w związku z tym wiem co się dzieje, że niedługo po prostu zamiast my przejąć majątek to będziemy po prostu płacić za tą Panią ten czynsz. No to jest jakby finał tej sprawy, którą tutaj kilka miesięcy temu wałkowaliśmy, czyli to o czym mówiłem. Czyli, jeżeli nie przyjmiemy mieszkania do majątku gminnego, to będziemy musieli po prostu płacić za tą Panią i to jest właśnie efekt.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pani Janka Różycka.
Radna p. Janina Różycka - … gminnego to też ta Pani by czynszu nie płaciła i byśmy i remonty przeprowadzali i inne rzeczy tak, że to nie dlatego, że nie przejęliśmy.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pan Szymczak.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja przepraszam. Uważam, że do tematu trzeba przejść spokojnie. Nadleśnictwo jeszcze nie jedno takie pismo nam przyśle i bardzo tak trzeba popatrzeć na sprawę jak z wszystkim. Sprawa musi się zakończyć w sądzie. Pan Wójt nie ma podstaw do płacenia czynszu, na jakiej podstawie pytam. Musimy ją po prostu, mam takie sprawy z mieszkaniówką też do czynienia i najpierw musi być kilka spraw stwierdzenie, że Pani nie może płacić czynszu, że nie ma środków, później musi mieć zasądzony lokal socjalny, z którego po prostu przeważnie każda gmina się nie wywiązuje i od momentu zasądzenia lokalu socjalnego dopiero reguluje się czynsz na bieżąco a nie do tyłu. Tak mówi sąd i uważam, że no i tak Pani nie będzie płaciła a tak to byśmy mieli jeszcze do remontu dom. Przepraszam tak to by wyglądało. Pani nie będzie płaciła, nie płaci i prawdopodobnie nie będzie płacić a jeszcze dodatkowo byśmy mieli do remontu dom, bo się nigdzie nie wyprowadzi. Dziękuję bardzo to w tej sprawie. W takiej sprawie jeszcze chciałem zapytać, bo ostatnio też mówiłem, że musimy poczekać do spraw ogólnych rozstrzygnięcia w sprawie uchwał, które podejmowała Rada w sprawie Pana Wójta i teraz tu mogę powiedzieć jednoznacznie. Chciałbym zapytać Pana Wójta, co ma do powiedzenia Radzie, że nie wykonał uchwały Rady Gminy w Drzycimiu? Dziękuję bardzo bo wtedy kazałem to przesunąć a teraz to już oficjalnie. Dziękuję.
Wójt – To znaczy może sprecyzujmy. Jeśli o co chodzi i jaką uchwałę?
Radny p. Edmund Szymczak – Nie bo chodzi o to o pobory, że Pan przesunął                      w czasie.
Wójt – Tłumaczyłem dlaczego tak się stało. To nie wiem, moje tłumaczenie nie było dla Państwa widać no przekonywujące. W każdym bądź razie sytuacja, ta która miała miejsce była  spowodowana według mnie, no tymi powodami, które przedstawiałem wówczas, czyli nie do końca jasną sytuacją jeśli chodziło o funkcjonowanie tej uchwały w obrocie prawnym, w związku z czym no żeby już jakby tutaj nie przedłużać kwestii tego czy ona będzie ważna czy nie będzie po prostu no odjąłem te nazwijmy pobory dwie w styczniu jedną w lutym, tak by ten okres nazwijmy, który był wytyczony skończył się w tym czasie, no na który zakładano tą uchwałą. Natomiast czy ta uchwała no będzie nadal w obrocie prawnym obowiązywała to też nie jest jeszcze do końca jednoznaczne ponieważ sprawa ot chociażby to, co było w sądzie pracy nie jest zakończone i nie ma ostatecznego uprawomocnionego wyroku. Jest jeszcze droga apelacji i inne drogi, które nie do końca jeszcze zamykają ten temat. I to tyle. Dziękuję.
Radny p. Edmund Szymczak – Panie Wójcie nie chodzi o to, czy sąd zatwierdzi Panu te trzy, czy zabierze te trzy pobory, decyzja bo będz. Chodzi o to, że Pan nie wykonał uchwały Rady. Wie Pan to jest, to takie najbardziej wie Pan i tak po ludzku to ja Panu powiem. Wstałbym, powiedział przepraszam Panowie będziemy inaczej współpracowali. Albo Panie i Państwo przepraszam. Dziękuję bardzo.
Wójt – To znaczy moje przeprosiny tutaj niczego nie zmienią, bo stosunek tych radnych, którzy jakby no forowali to, żeby tak miało to miejsce a nie inaczej. W żaden sposób moje przeprosimy nie ugłaskają tak że fakt jest dokonany, pobór został pomniejszony, znaczy pensja moja została pomniejszona o tyle ile wnioskowała uchwała i ja to naprawdę myślę, że nie warto kopii kruszyć o to czy to było zrobione w ciągu trzech miesięcy takich czy innych wartość kary jest ta sama i to jest no jakby podstawa tego. Natomiast czy ta kara została no nałożona na mnie słusznie czy niesłusznie, to jest jakby już kwestia do oceny, którą pewnie się jeszcze sąd nie jeden może zająć.  
Pan Zygmunt Wycinek – Ja z kolei, bo teraz są wolne wnioski mam wniosek do Pana Wójta żeby lepiej odrabiał lekcje, gdy przychodzi mu stawać publicznie i zeznawać do protokołu sądowego w szczególności, ponieważ uchwałą w 2008 roku Rada Gminy nie ustaliła Panu najniższego wynagrodzenia minimalnego. Składniki wszystkie, które wchodzą w skład wynagrodzenia to jest zasadnicze 4.200 i to faktycznie jest wynagrodzenie minimalne w tym przedziale maksymalne dla Wójta Gminy do 15 tysięcy mieszkańców jest 5.900 złotych. Natomiast dodatek funkcyjny mieści się w granicach od 0 do 1900 a Panu Rada Gminy przyznała 1.500, czyli nie było to już minimalne. Z kolei dodatek specjalny mieści się w granicach od 20 do 40% łącznego wynagrodzenia, jako podstawy liczonego zasadniczego  funkcyjnego Rada Gminy przyznała 25 % czyli to też nie było minimalne także nie można było w sądzie mówić, że Rada Gminy była tak niedobra i podniosła mi wszystkie składniki do najniższych jakie obowiązują na moim stanowisku w 2008 roku. Tak do protokołu trzeba się lepiej przygotowywać.  Następnym razem, gdy się publicznie występuje bo to później jest zapisane i tak szczególnie dla sądu i społeczeństwo wówczas odbiera to tak, jak faktycznie to nie miało miejsca i mijanie się z prawdą też można by podejrzewać, że czemuś ma służyć, tylko ja zakładam, że Pan po prostu się nie przygotował.
Wójt – Jeśli wolno się odnieść.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.
Wójt – Tak fakt. Nie przygotowałem się bo nie wiedziałem z jakiej dziedziny dostanę pytanie no może by sąd zapytał z nie wiem z kosmosu coś i też mógłbym być nie przygotowany. Trudno się przygotować do pytań, gdzie nie zna się zakresu i ewentualnych pytań. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zająć głos? To ja sobie pozwolę jeszcze wspomnieć. 27 maja odbyło się szkolenie w zakresie funduszu sołeckiego zorganizowane inicjatywą oddolną przez Radę Sołecką i Sołtysa w Krakówku przy współudziale Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wskazywało wiele porad takich praktycznych dla sołtysów. Szkoda, że wszyscy nie uczestniczyli, bo było jeszcze bardzo dużo wolnych miejsc i można było sobie skorzystać z wielu naprawdę cennych uwag dotyczących zagospoda-rowania tego funduszu. Szkolenie było całkowicie bezpłatne. Rada Sołecka nie ponosiła żadnych kosztów, ponieważ Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów te koszty całkowicie wzięło na siebie, więc dobrze aby takich szkoleń było więcej i dobrze, że taka inicjatywa miała miejsce. I jeszcze jedna sprawa. Wczoraj odbyło się zebranie sołeckie w Gackach tam też inicjatywą oddolną sołtys plus nasza Pani Radna Teresa Piotrowska wyszła z inicjatywą plus Pan Roman Piotrowski z inicjatywą, z którą chcieliby się podzielić tutaj z radnymi i sołtysami. Proszę bardzo. Proszę Pani Teresa może.
Radna p. Teresa Piotrowska – Jak już Pani Przewodnicząca wspomniała również przy współudziale Pana Wójta mieliśmy wczoraj spotkanie. Właśnie Rada Sołecka i wspomniane już osoby. Chcielibyśmy zorganizować jakąś pomoc dla powodzian. Ponieważ nasza wioska jest wioską typowo rolniczą, więc tak pomyśleliśmy, że również rolnikom, którym brakuje karmy dla zwierząt po prostu w jakiś sposób pomóc. I wczoraj może tak właśnie i chciałam to jest w ogóle do sołtysów do Państwa sołtysów mój apel, jak zdecydowaliśmy dziś o tym, że powiemy, że na razie to jest nasza inicjatywa ale może inni się też do nas przyłączą. My wymyśliliśmy sobie tak na wczoraj, że pozbieramy pieniążki i po wszystkich domostwach i plus obok na tej liście żeby każdy zdeklarował przynajmniej wstępnie czy chce dać coś z płodów rolnych a to dlatego, żeby po prostu tutaj Pan Wójt wiedział jaki transport zorganizować. Tak, wiadomo jak byśmy zorganizowali, ciężko potem zdecydować, jaki tam miałby samochód jechać czy mały czy duży. To znaczy tu chodzi o zboże, czy na przykład ktoś wyrazi chęć ofiarowania zboża czy siana, ziemniaków, no praktycznie z płodów co by kto miał. No nie wiem, jak w innych sołectwach? Jak byście to widzieli ale u nas po prostu zdecydowaliśmy, że przy zbiórce pieniędzy każdy w jakiś sposób na pewno, jak zdeklaruje to podejrzewam, że później chyba to da. No i tak właśnie, co Państwo  dzisiaj o tym myślicie?
Przewodnicząca Rady – Proszę Pani Wanda Wyłupska.
Pani Wanda Wyłupska sołtys sołectwa Dąbrówka– Znaczy według mnie.
Przewodnicząca Rady – Może mikrofon? Chwileczkę. Do mikrofonu poproszę.   
Pani Wanda Wyłupska – Mówię, że na pewno rolnicy zapewnią jakąś tam pomoc a jeżeli chodzi o pieniążki to odbywała się już zbiórka darów zwołana przez opiekę społeczną i Wójta  i nasza wieś się dosyć się do tego przyłożyła a więc zbiera ksiądz, zbiera Gmina a teraz zbiera jeszcze jakieś sołectwo, więc no nie wiem jak tam Gacki się wywiązały z tej zbiórki, raczej nie z tego co mi wiadomo. Więc może teraz chcą tam jakąś rekompensatę ponieść bo też nie można ciągle prosić ludzi, którym się też nie przelewa. Więc nie wiem,  każdy chce swoje, a skąd też brać żeby potem dać.
Radna p. Teresa Piotrowska – To znaczy,  nie będę ukrywać, że Gacki w jakiś sposób tej pomocy swojej nie udzieliły, bo nie kłamiąc nie wiedziałam sama o tym. Okazuje się, że nasz sołtys, no nie ma go tutaj a szkoda, bo by sam się wytłumaczył dlaczego nie zorganizował tej zbiórki. Chcę mówić, jak mi wczoraj tłumaczył, ale   wolę, że każdy sam podejmuje i sam wytłumaczy się z tego. To znaczy tak, jak tutaj Pani Wanda mówi, że jeżeli już tą pomoc zorganizowaliście to może chociaż płody rolne.
Pani Wanda Wyłupska – Znaczy nie. Chodzi mi tutaj na pewno o płody rolne na pewno rolnicy ofiarują. Bo już były nawet takie głosy, że chętnie by oddali. 
 Radna p. Teresa Piotrowska – To znaczy i jeszcze dalej gdybyśmy chcieli z tym pojechać, to tak jak wczoraj z Panem Wójtem rozmawialiśmy do jakiejś konkretnej miejscowości a z tego względu, że właśnie bezpośrednio, że ludzie przynajmniej tak u nas jest, jakby mają bardziej zaufanie, że ta pomoc dotrze do tych co powinna. Nie chciałabym tutaj powtarzać wszystkiego, to wszystko znajdzie się w protokole co tam wczoraj mówiliśmy, ale po prostu jest większe zaufanie jakby słyszeli, że my to chcemy tutaj właśnie wspólnie z Panem Wójtem dlatego wczoraj został poproszony, żeby zawieść do jakiejś konkretnej miejscowości, nie do żadnego Caritasu, czy gdziekolwiek, tylko dosłownie do wskazanej miejscowości i tak wczoraj właściwie nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji,  gdzie to znaczy my nie chcielibyśmy zawozić tego tu nigdzie blisko bo uznaliśmy, że tu są podtopieni i pomogą jeszcze Ci, których nie dotknęła tutaj powódź. Okolice Chełmna, po prostu jest dużo w pobliżu takich, że na pewno rodzina tym ludziom pomoże. Pojechać gdzieś po prostu, gdzie całe wsie, gdzie ludzie nie raz, a już kilka razy zostali zalani i jak się słyszy na pewno w mediach słyszeliście, to do niektórych nie dotarła jeszcze żadna pomoc. Dlatego,   to jest prośba do Pana Wójta, może jakieś namiary na coś, że  później nam się to uda, po prostu do jakiejś miejscowości wysłać żeby ta pomoc naprawdę się tam  przydała.
Przewodnicząca Rady – Może poproszę numer telefonu, który kto byłby chętny żeby się skontaktować czy z Panią Teresą czy z Panem Marianem Lahuttą to może podajmy. Czy może po sesji po zakończeniu, można podejść i wziąć numer telefonu? Więc tutaj widziałam jeszcze wcześniej Pani Aniceta Gubańska czy w tej sprawie czy w innej to proszę. Proszę Pan Szymczak.
 Radny p. Edmund Szymczak – Ja poprostu tak patrząc na informacje, jakie są w sprawie urządzenia zbiórek to chciałbym żebyście sobie Państwo zapewnili to, że zrobicie jakiś komitet i będzie to zezwolenie Pana Wójta bo inaczej Urzędy, które pilnują finansów mogą zrobić problem to nie chodzi o to żeby nie zbierać, żeby to po prostu była ta zbiórka i jeżeli ona jest oficjalna to jest. Ja też prywatnie już się dołożyłem do tej, ale nie mam nic przeciwko temu żeby dołożyli drugi raz. Nieszczęście duże i nie podlega dyskusji. 
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pani Tereso.
Pani Teresa Piotrowska – Bo ja mówiłam w sprawie pieniążków ale nie dodałam, że my za zebrane pieniądze chcemy kupić środki czystości, że jak po prostu pojedziemy z tymi płodami, to każdy kto tam się zgłosi, że jeszcze no nie mamy tak jeszcze zupełnie koncepcji zakończonej.  
Radny p. Edmund Szymczak – Pani Tereso. Ja tylko mówię jedno. Na każdą kwestę trzeba mieć zezwolenie Pana Wójta. Nie ma rady, bo później urzędy, które pilnują finansów umieją sobie z tym poradzić całkowicie inaczej, dlatego ja nie dlatego, że to ma być przeszkodą, kwestię  publiczną, musi być zgoda Pana Wójta.
Radna p. Teresa Piotrowska – Znaczy wczoraj Wójt był obecny no i transport ma tutaj być w ogóle słyszę z tego co tu dochodzi.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie wiem. Lepiej napisać dwa zdania proszę o udzielenie zezwolenia na kwestę na pomoc powodzian. Podpis zgoda i ma Pani dokument, który po prostu zabezpiecza Panią i wszystkich innych.
Radna p. Teresa Piotrowska – Bo jeszcze chcę na przykład wyjaśnić to,  że my nie chcemy jechać do konkretnej miejscowości żeby się tam afiszować, że Gacki z tym, czy z tym przyjechały. Chcemy, że to jest poprostu pomoc gminy Drzycim a nie konkretnie.
Radny p. Edmund Szymczak - Ale niech się Pani nie martwi oni nie będą wybierać.
Wójt – Dobrze ja.
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Wójt.
Wójt – Proszę Państwa ta zbiórka, która tutaj została też już wywołana czyli te rzeczy, które GOPS plus inni pracownicy z Urzędu Gminy wytypowani przeze mnie się odbyła. Na stronie naszej internetowej są zdjęcia gdzie można ewentualnie zobaczyć ile tych produktów towarów było, w jakiej no wielkości Gmina Drzycim się zorganizowała i ten cały transport cały samochód ten nasz Volkswagen Transporter po dach załadowany pojechał do Bydgoszczy do Caritasu właśnie po to żeby stamtąd zbiorczym transportem pojechać na południe Polski. Mamy już dzisiaj potwierdzenie, z właśnie, Caritasu z Bydgoszczy, że odebrali od nas te dary, z których jesteśmy zadowoleni, że po prostu ta akcja została przeprowadzona i no na nas ten pierwszy etap tak nazwijmy zostałby jakoby zamknięty, natomiast w korespondencji do mnie jest również prośba kierowana przez Prezesa Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej Pana Ryszarda Kierzka i taki apel on zastosowuje w ostatnim czasie znaczy z hasłem takim, pomóżmy powodzianom. W ostatnim czasie większość regionów naszego kraju nawiedziła katastrofalna w swoich skutkach powódź i żniwo, to tysiące ewakuowanych osób, zalane i podtopione gospodarstwa rolne, domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej zakłady produkcyjne. Wielu z nas straciło dorobek swojego życia w tym dach nad głową. Przy tej tragedii Samorząd Rolniczy Województwa Kujawsko – Pomorskiego wystąpił do Pana Marszałka z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej. Jest to o czym tutaj Pan Szymczak raczył zwrócić uwagę. Zgodę taką otrzymaliśmy, co upoważnia nas do tego aby zwrócić się do Państwa z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Wyrażamy przekonanie, że znajdą się wśród nas osoby, które kierując się ludzkim odruchem solidarności przyłączą się do organizowanej przez nas zbiórki. Aby udzielić pomocy poszkodowanym należy wpłacać dowolną kwotę na specjalnie wydzielone na ten cel konto Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku wpisując w tytule przelewu pomoc dla powodzian 2010. Tu jest podany numer konta BGŻ.SA w Toruniu i dalej wszystkie zebrane środki trafią do najbardziej poszkodowanych osób w formie programu pomocy pieniężnej. Rozliczenie finansowe zebranych w całości środków zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej. Licząc na Państwa wrażliwość  i okazaną dobroć, już teraz w imieniu poszkodowanych i własnym składamy serdeczne podziękowania Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Tak więc można, jak to mówią wielotorowo pomagać, jeżeli jest wolą Państwa, Rady nazwijmy, żeby ten numer konta, w jakichś sposób rozpropagowując go na przykład wśród naszych mieszkańców, czy właśnie rolników, bo to Prezes Izby Rolnej tutaj do nas się zwraca, to ja jestem w stanie nazwijmy to powielać i ewentualnie rozplakatować po terenie gminy Drzycim ale no chciałbym mieć no również Państwa tutaj  jakieś przyzwolenie, że tak powiem.
Radny p. Edmund Szymczak – Muszę powiedzieć, że lepszy efekt będzie miał taki zryw bardziej solidarnościowy, jeżeli zrobimy to wewnątrz społeczeństwa naszej gminy.
Wójt – Czyli to o czym mówiła Pani Teresa?
Radny p. Edmund Szymczak – Tak.
Przewodnicząca Rady – Oczywiście.
Pan Edmund Szymczak – Tak. Uważam, że będzie to jakieś tam zdrowsze odczucie.
Wójt – Dlatego pytam, bo mógłbym to już sam rozkleić ale myślę, że ta nasza zbiórka będzie w jakiś sposób bardziej może odczuwalna dlatego.
Radny p. Roman Piotrowski -  Ja jeszcze chciałem tylko podkreślić, że to nie musi być tydzień, czy dwa i my musimy z tym jechać. To może być za miesiąc za dwa. Tam też krowy będą i też będzie potrzeba takiej karmy, ta kże spokojnie to nie musi być, że na hura. I to każda wieś nie tak, jak tu Pani Teresa podkreślała. Może nie tylko Gacki, bo my tylko żeśmy powiedzieli to gmina Drzycim. Tu nie ma, że my jesteśmy, czy my, czy wy. Może do tego komitetu mogą przyjść z Krakówka, z Dąbrówki, z Sierosławia. Żaden problem.
Przewodnicząca Rady – Każdy kto jest chętny może się wypowiedzieć.
Pani Wanda Wyłupska – Czy mogę jeszcze coś dodać?
Przewodnicząca Rady – Tak. Wniosek.
Pani Wanda Wyłupska – To może zorganizujemy dwie zbiórki. Jedną teraz i jedną po żniwach, bo tam będą potrzebne te środki również wówczas, bo pola mają zalane tak że nie zbiorą w tym roku nic.
Przewodnicząca Rady – Ocena godna uwagi. Jak najbardziej. Każda inicjatywa w tym... Proszę Pan Piotrowski jeszcze raz.
Radny p. Roman Piotrowski – Ja może dodam. Może sołtysi zrobią sobie spotkanie po niedzieli i może ci zainteresowani, przyjedziemy, usiądziemy i porozmawiamy. Nie tylko my. Może ktoś ma lepszy pomysł. Proszę.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że na wniosek, który padł tutaj ze strony Pana Wójta nie trzeba chyba głosować myślę, że wszyscy chyba przychylają się do tego żeby rozpropagować jak najbardziej numer konta, który tam jest podany.
Radny p. Edmund Szymczak – Ważne jest to żeby powstał, ludzie upoważnieni czyli komitet i żeby była zgoda Wójta i żeby wszyscy wiedzieli, że to się dzieje oficjalnie. A w miejscu, gdzie po prostu można składać to, przynosić rzeczy, to już jest sprawa do ustalenia. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Pani Gubańska jeszcze chciała zająć głos.
Radna p. Aniceta Gubańska – Znaczy, ja w sprawie tego szkolenia dla sołtysów. Takie  w prawdzie w luźnej rozmowie, ale miałam już obiecane, że jakby  były miejsca żeby można skorzystać i wziąć udział w tym szkoleniu. Niestety nie otrzymałam zaproszenia. 
 
Przewodnicząca Rady – Z tego co wiem, to było to 40 miejsc zarezerwowanych, bo na tyle osób Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów było przygotowane. Bardzo dużo osób nie dotarło tak że mówię, no szkoda. Chyba wszyscy nie dostali ponieważ to było przy współudziale gminy Lniano. Proszę bardzo jeszcze Pani Teresa Piotrowska.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja jeszcze chciałabym przeczytać wniosek, który wpłynął do naszej Komisji Rolnictwa. Z tego co wiem, na Komisji Pan Wójt już powiedział, że to jest jakby sprawa pozytywnie załatwiona, ale może żeby inni Państwo bo sołtysi szkoda, że już nie ma Pana sołtysa z Biechówka, bo to głównie jego dotyczy ale tu jest też przy współudziale właściwie ich środków dlatego wolałabym przeczytać żeby może wszyscy wiedzieli o co biega. „Rada Sołecka w Biechówku zwraca się z prośbą o finansowe wsparcie wykonania utwardzonego wjazdu na teren boiska przy świetlicy wiejskiej i podjazdu do remizy OSP. Koszt materiałów potrzebnych na wykonanie wjazdu wynosi około 2500 złotych. Pracę mieszkańcy wsi zobowiązują się wykonać w zakresie własnym a obsługę sprzętu specjalistycznego i wynajem jego pokryje Pan Robert Jeszke. Pragniemy nadmienić, że 1000 złotych ze swojego funduszu na to przedsięwzięcie  wyasygnował Zarząd OSP. Tak więc prosimy o finansowe wsparcie w kwocie 1500 złotych.” Dziękuję. Może jeszcze ktoś by chciał się do tego ustosunkować?
Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo Pan Wójt.
Wójt – Proszę Państwa właśnie dzisiaj w punkcie 4, ta zmiana do budżetu miała miejsce. Czyli właśnie dzisiaj przy zmianach budżetowych Państwo to przegłosowaliście, tak więc sprawa tak jak powiedziałem, znalazła swój pozytywny finał.
Radna p. Teresa Piotrowska - …
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji czy ktoś ma jeszcze jakiś problem, z którym chciałby się z nami podzielić. Proszę.
Radny p. Roman Piotrowski – Ja mam taką sprawę do Wójta bo byłem na Komisji  i zdążyłem zjechać na dół i mieszkaniec z Wer komunikował, że tam był wypadek podobno dziecko wpadło pod samochód wysiadając z autobusu szkolnego. To nie było tak? No widzi Pan. A chodzi mi jeszcze, czy szkolny autobus podjeżdżał kiedyś do sklepu czy staje na szosie, bo to jest bardzo niebezpieczne, tak samo było w Gackach. To niestety trzeba by było uczulić albo podjeżdżać pod sklep, bo to są problemy to są dzieci, im można tłumaczyć i tak oni będą robili swoje wybiegając na szosę.    
Wójt – Tak. No jeśli chodzi o młodzież naszą objętą naszymi dowozami, no wiadomo, jeżdżą Panie opiekunki, które starają się jak mogą oczywiście dbać o to żeby do żadnych tego typu zdarzeń nie dochodziło. Natomiast wiadomo dzieci są różne, bardziej żywe, mniej i  kierowcy, którzy widzą gimbus, który jest specjalnie pomalowany na jaskrawy kolor, który jest odpowiednio oznaczony, który kiedy w trakcie, kiedy dzieci wysiadają ma włączane światła awaryjne, które uniemożliwiają kierowcom przejeżdżanie obok niego, co jest w przepisach  o ruchu drogowym, nie powinno mieć miejsca takie zdarzenie. Takie zdarzenie miało miejsce, gdzie autobus zwykłych linii, nie wiem czy to był PKS czy jakiś inny zdaje się, że jakieś inne tutaj nie kursują. No nie ma tych nazwijmy świateł awaryjnych, nie jest oznakowany odpowiednio, dlatego być może kierowcy nie zwracają tak bacznej uwagi na to. Nie mniej jednak był u mnie Pan sołtys z Wer podnosił też ten problem, że właśnie w Werach takie zdarzenie miało miejsce i  w związku z czym doszliśmy do wniosku, że autobus, który przywozi dzieci do Wer nie będzie zatrzymywał się w drodze nazwijmy z Drzycimia do Wer na przystanku, tylko będzie jechał do Zalesia do Spławia w Spławiu nawraca i dopiero w drodze powrotnej dzieci będą wysiadały po prawej stronie uniemożliwiając wbiegnięcie, przejście przez jezdnię. Znacie Państwo drogę z Drzycimia do Wer i dalej jest i tak, jak już to było wcześniej wyboista i widoczność jest bardzo kiepska dlatego wolimy żeby te dzieci po prostu 10 minut dłużej nie były w domu ażeby miały zapewnione bezpieczeństwo. Wjeżdżanie do góry tego autobusu powiedzmy tam do sklepu i tak dalej, powoduje kolejne jakieś powiedziałbym niebezpieczne sytuacje, czyli cofanie w wąskich miejscach nie jest to najlepsze wyjście. Doszliśmy do wniosku z Panem sołtysem, z Panią kierownik, która też zajmuje się sprawami dowozów, że takie rozwiązanie będzie teraz najrozsądniejsze, po to by nie dochodziło do takich zdarzeń. To tyle.
 
Ad. 19.
 
              Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś problemy? Jeżeli nie to zamykam obrady XXXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Dziękuję wszystkim za przybycie i życzę szczęśliwego powrotu do domu.    
 
                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                            Elżbieta Babińska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 czerwca 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 czerwca 2010, 13:03:16)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (29 czerwca 2010, 13:17:06)
Zmieniono: usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2080