Protokół z przebiegu XI sesji Rady Gminy

P R O T O K Ó Ł  Nr XI/2004

 

z przebiegu XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 28 lutego 2004 roku

 

otwartej o godz. 10-tej,

zamkniętej o godz. 1315.

 

W sesji uczestniczyli wszyscy radni : 15/15.

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

 

1.    Józef Gawrych – Wójt Gminy

2.    Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy

3.    Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy

4.    Sabina Majewska – inspektor ds. kultury, oświaty i sportu

5.    Aleksander Michalski – radca prawny

    Sołtysi z terenu gminy

    Mieszkańcy  gminy.

Obradom przewodniczył : Przewodniczący Rady Gminy -  mgr Andrzej Żelazny.

 

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady – Bożena Szajerka.

 

 PORZĄDEK  OBRAD  : 

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Składanie interpelacji.

5. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.    

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7.  Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

Ad. 1.

 

         Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia XI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Powitał zgromadzoną Radę, sołtysów ( lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu ), Wójta, pracowników Urzędu Gminy i przybyłych na sesję mieszkańców gminy.

         Następnie udzielił głosu radcy prawnemu – p. Aleksandrowi Michalskiemu aby wyjaśnił powód zwołania  nadzwyczajnej sesji.

 

Radca prawny – „ 19 lutego br.  podczas poprzedniej sesji Rady Gminy, jednym z tematów było wyrażenie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. W trakcie dyskusji  przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów  wystąpił o dokonanie istotnych zmian w odniesieniu do projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły poprzez wygaszanie. Głosowano wówczas za odrzuceniem tego projektu. Następnie przegłosowano projekt uchwały Komisji ds. Budżetu i Finansów, zgłoszony przez jej przewodniczącego a dotyczył on natychmiastowej likwidacji szkoły – z dniem 31 sierpnia 2004 roku. Głosowaniem tym zakończono na sesji temat likwidacji szkoły. Po sesji, przedstawiciele wsi : radny, członkowie Rady Sołeckiej i rodzice dzieci z Sierosławia zgłosili uwagi co do prawidłowości przeprowadzonych na sesji głosowań. Zdaniem tych osób, Rada na  poprzedniej sesji nie podjęła uchwały o likwidacji szkoły, a jedynie przyjęła wniosek Komisji w tej kwestii. Zapoznałem się z materiałem filmowym z przebiegu obrad i stwierdzam, że wola Rady została wyrażona jednoznacznie. Nie uważam, że popełniliśmy błąd proceduralny, ale z ostrożności i oczywiście na wypadek ustalenia, że istotnie doszło do uchybień formalnoprawnych podczas podejmowania Uchwały Nr X/73/2004 w dniu 19 lutego br. należało wprowadzić ponownie  temat likwidacji szkoły w Sierosławiu pod obrady Rady Gminy i powtórzyć głosowanie uchwały aby już wykluczyć wszelkie wątpliwości. O zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie, wystąpiła grupa radnych. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie.”

 

Ad. 2.

 

         W oparciu o listę obecności, p. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

 

Ad. 3.

 

         Porządek  obrad XI – nadzwyczajnej sesji został przez Radę   przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

 

         Interpelacji nie składano.

 

Ad. 5.

 

         Przewodniczący Rady podziękował radcy prawnemu za wyjaśnienia, jakich udzielił zebranym w pierwszym punkcie obrad i  oddał głos p. Zygmuntowi Wycinkowi – przewodniczącemu Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji, mając przed sobą  treść podjętej na poprzedniej sesji uchwały, wyjaśnił że przed ponownym jej podjęciem chciałby wnieść do jej treści autopoprawkę. „ W § 4 jej treść brzmi następująco : Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2004 roku. Zdaniem Komisji treść miałaby być następująca : ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Propozycja ta, zaakceptowana  uprzednio przez radcę prawnego, została omówiona i zaopiniowana pozytywnie na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

         Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i przedstawił pozytywną opinię ( wypracowaną przez większość członków Komisji  5/2 ) do przedstawionego uprzednio projektu uchwały.

Dyskusja :

Zanim rozpoczęła się dyskusja Wójt omówił treść rozdanych radnym materiałów :

-         szkolnictwo w gminie z rozpisaniem ilości dzieci we wszystkich funkcjonujących szkołach ( załącznik nr 4 do protokołu ),

-         skutki finansowe likwidacji szkoły w Sierosławiu ( załącznik  nr 5 ),

-         warianty likwidacji szkoły oraz koszty funkcjonowania szkoły przy zachowaniu oddziałów 0-3 bez  łączeń i z łączeniami ( załącznik nr 6 ).

Następnie stwierdził : „ Na zebraniu w Sierosławiu  odczułem niezadowolenie rodziców i mieszkańców. Słusznie protestują. Nie ukrywam, że spodziewałem się trudności w przekonaniu mieszkańców do pogodzenia się możliwością likwidacji szkoły. Zarzucano mi, że problem rozpatrujemy poprzez pryzmat całej gminy, ale jak inaczej patrzeć, kiedy wymaga się od nas racjonalnego gospodarowania środkami w budżecie gminy. Są to decyzje  trudne i różne aspekty należy brać pod uwagę. Uchwała podjęta przez Radę na poprzedniej sesji, póki nikt nam jej nie uchylił jest ważna i jest dopiero pierwszym krokiem         w realizacji całego procesu zamykania szkoły. Kolejny krok to opinia Kuratora Oświaty.  Do momentu ewentualnej likwidacji szkoły pozostaje nam całe pół roku. Ja, jako Wójt nie jestem we wszystkim osobą decyzyjną. Wójt jest organem wykonawczym. To Rada Gminy jest organem uchwałodawczym. Zaproponowałem na zebraniu aby wytypować osoby do dyskusji na sesji Rady.

Sołtys wsi – p. Elżbieta Chróścińska – straciliśmy zaufanie do Rady. Jesteśmy niezadowoleni z zachowania radnych na poprzedniej sesji. Co zrobicie, jak pójdziemy do innej gminy np. do Lniana ? Podatku też nie będziecie  mieli. Szkoła nie jest taka zła skoro dzieci studiują. Nie można powiedzieć, że źle się uczą. Każdy powinien jakoś gospodarzyć, aby pieniądze skądś znaleźć.

Radny p. Jacek Gawrych – w jakim procencie subwencja pokrywa koszty funkcjonowania  szkoły ?

Wójt – w budżecie gminy na 2004 rok zabezpieczyliśmy 350 tys. złotych na funkcjonowanie szkoły, w tym 290 tys. złotych to subwencja. Biorąc pod uwagę subwencję, to nie jest tak źle. Co tak naprawdę leży u podstaw likwidacji szkoły ? Skąd miałyby oszczędności pochodzić ?  Na te pytania będziemy sobie odpowiadać,  mamy sporo czasu do września.

Radny p. Tadeusz Gajewski  - stawiam wniosek aby udzielić głosu rodzicom.

        Wniosek   został  przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Jako pierwszy zabrał głos p. Zenon Górnowicz mieszkaniec Sierosławia -  uczestniczyłem w zebraniu, które odbyło się w czwartek. Wójt zapytał się wtedy mieszkańców jaki interes ma radny spoza Sierosławia   w tym,  aby szkoła w  naszej wsi  istniała. Uważam inaczej. Interes powinni mieć wszyscy radni  niezależnie od miejsca zamieszkania. Wszyscy jesteście naszymi przedstawicielami. Taka decyzja, która miała miejsce na poprzedniej sesji, nie integruje gminy, skłócimy społeczeństwo. W końcu będzie tak, że stracimy subwencję na rzecz Lniana. Powinniście wyjść poza podziały. Decyzje powinny nas łączyć.

p. Hanna Sucharska – wystąpiła jako rodzic. Stwierdziła , że do tego wystąpienia została  zobligowana przez  rodziców i mieszkańców Sierosławia. W swej wypowiedzi podkreśliła, że dzięki nagraniu przebiegu obrad mieszkańcy mogli przyjrzeć się decyzji Rady, która jej zdaniem była trudna i zarazem niepopularna. Przypomniała, że złożone ślubowanie do czegoś radnych zobowiązuje i radny powinien dbać o dobro całej gminy. Zgłosiła uwagi co do przebiegu obrad ( zlekceważenie obecności rodziców przez Radę,  brak merytorycznej dyskusji, obecni na sali rodzice odnieśli wrażenie, że projekt podjętej później uchwały  był zaskoczeniem również dla części              radnych ). Podkreśliła, że funkcjonowanie szkoły w Sierosławiu oparto kilka lat wcześniej na uczniach spoza obwodu                        ( Brzemiona, Zalesie )  a „teraz zwyczajnie  od danego rodzicom słowa się odchodzi.”

p. Mirosław Kohlmeyer – „ Będąc u Pani Kurator poprosiliśmy o danie nam czasu nim wyda opinię. Wytknęliśmy Wam błąd i dzięki temu spotkaliście się Państwo dzisiaj aby błąd naprawić. Gdyby nie my, nie byłoby takiej możliwości  i  jeszcze nie odstąpiliście od swojego  postanowienia.”

Radny – p. Jacek Gawrych – czy nie trzeba będzie kupić  nowego autobusu ? Jak będzie wyglądał dowóz ?

Wójt – koszt wyniesie ok. 500 złotych miesięcznie. Kwota ta stanowi zakup paliwa. Będzie dodatkowy kurs rano i drugi po południu.

Radny – p. Michał Gwizdała – wypowiadam się kolejny raz, bo już chyba od 10 lat  toczy się dyskusja odnośnie tej szkoły. Stawiam wniosek o oddalenie zamiaru jej likwidacji.

Radca prawny – trzeba  Państwu wyjaśnić ponownie, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły jeszcze jej nie zamyka.

Radny – p. Waldemar Moczyński – dlaczego spotkaliśmy się dzisiaj, a nie np. w marcu ?

Radca prawny – wyjaśniłem to na początku sesji, ale dodam, że Rada musi do końca lutego danego roku podjąć uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły, jeżeli tego nie zrobi w określonym czasie to decyzja taka może odnieść się do następnego dopiero roku szkolnego.

Radny – p. Waldemar Moczyński -  mieszkańcy wykazali błąd w podjęciu uchwały i  jeszcze będą mieli zamkniętą szkołę.

Radny – p. Jacek Gawrych – szukacie oszczędności ? Poszukajcie ich w samej Radzie. Koszt dzisiejszej sesji to już pewnie 5 tys. złotych.

Przewodniczący Rady – w minionej kadencji też odbyliśmy jedną nadzwyczajną sesję Rady.  Nie jest to więc pierwszy przypadek. Ponadto w budżecie na Radę zaplanowano środki na 8 sesji, a plan pracy przewiduje ich 6.

Radny – p. Jacek Gawrych – czy radni dzisiaj też dostaną   diety za to, że podjęli fatalną uchwałę ?

Radca prawny – uchwała jest dobra, można mieć jedynie zastrzeżenia co  do    formy  jej podjęcia.

p. Mirosław Kohlmeyer – wyszło teraz tak :  nie dość, że rodzice wykazali błąd w podjęciu uchwały to teraz zostaną ukarani ponownym jej podjęciem. My jednak prosimy, aby podjąć uchwałę o treści dającej możliwości funkcjonowania tej szkole.

Wójt – „Z punktu widzenia formalnego uchwała podjęta 19 lutego jest ważna. Na dzień dzisiejszy nikt jej nam nie uchylił. Ważne jest też zebranie z rodzicami, które odbyło się w czwartek. Dzisiejsze spotkanie można traktować, jako możliwość zgłoszenia uwag i propozycji z Państwa strony. Klamka jeszcze w tej sprawie nie zapadła, musimy poczekać jeszcze na opinię Pani Kurator. Środki na utrzymanie szkoły są zabezpieczone w budżecie gminy  na rok bieżący. Nie znaczy to jednak, że nie musimy oszczędzać.  Trzeba będzie zrezygnować z zaplanowanego zadania w gimnazjum. Planowaliśmy powiększyć stołówkę. Nie zrobimy tego jednak, bo dostaliśmy pismo informujące nas o zmniejszeniu nam subwencji o 54 tys. złotych. W szkole w Sierosławiu nie robiliśmy żadnych oszczędności. Tam też, jak w każdej innej szkole są komputery, obce języki, zajęcia pozalekcyjne i dożywianie. Pieniądze są ważne ale nie są najważniejsze i każdy też ma swoje argumenty za i przeciw. Musimy zatem rozmawiać i w spokoju problem rozwiązać. Zarzucaliście Państwo, że radni nie dyskutowali na sesji i zrobiliśmy coś cichaczem. Radni nie dyskutowali, bo radni dyskutują na posiedzeniach Komisji merytorycznie związanych z tematem. Cichaczem też nic nie robimy. Kolej rzeczy jest taka, że najpierw uchwała, jako podstawa do kolejnych działań, potem informacja w terenie czyli  spotkanie z rodzicami, spotkanie z radą sołecką, opinia Kuratora Oświaty. W tej konkretnej sytuacji wszystko mamy już za sobą oprócz opinii Pani Kurator. Nie można więc mówić, że to co robimy to bez Państwa udziału. Pamiętam jedno z zebrań  w Sierosłwiu, kiedy to p. Kuffel był jeszcze dyrektorem. Rodzice stwierdzili wówczas, że szkoła ma być jeszcze jakieś dwa lata, potem może być już zamknięta. Było to co prawda dawno i wszyscy już zapomnieli co wówczas mówili ale nadszedł czas  wrócić do tematu.”

P. Zenon Górnowicz – proszę, aby każdy z radnych kolejno przedstawił się i wypowiedział się na temat szkoły w Sierosławiu.

Radca prawny – radny zgodnie z przepisami może zabrać głos, nie można jednak go do tego zmusić. Tego robić nie wolno.

Radna – p. Teresa Ulatowska – nie muszę zabrać głosu, ale chcę. Na poprzedniej sesji nie zabieraliśmy głosu bo zgadzaliśmy się z głosem jednego radnego. Chcę powiedzieć jednak coś innego. Czuję się obrażona. Mówicie Państwo, że lekceważymy sprawy. Obrażani są radni po nazwisku. Jeżeli ktoś z nas pełni funkcję przewodniczącego Komisji, to musi jej wolę przedstawić. W nagrodę za to jest potem obrażany. Jeżeli chodzi o diety, to przyznaję, że wezmę dietę skoro mi przysługuje. Jestem osobą bezrobotną, dużo jednak pracuję społecznie i pieniądze są mi potrzebne na różnego rodzaju wyjazdy i do załatwiania różnych spraw. Sponsoruję też często drobne nagrody czy słodycze dla dzieci biorących udział w konkursachobrażany.  .

 

Radny – p. Waldemar Moczyński – Wójt w swoich długich wypowiedziach zatarł już całkiem wątek dyskusji. Chciałbym wiedzieć na czyj wniosek została zwołana dzisiejsza sesja ? Czy można poznać nazwiska ?

Przewodniczący Rady przedstawił treść wniosku i nazwiska radnych, którzy wystąpili o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski – my jesteśmy mieszkańcami całej gminy i tak samo radnymi całej gminy. Weźmy pod uwagę dzieci z całej gminy również. Prawie wszystkie dojeżdżają. Musimy podjąć decyzję zgodną z sumieniem. Dowóz dzieci z Brzemion do też koszt.

Radny - p. Michał Gwizdała – pierwszy projekt przewidywał wygaszanie. Został przez Radę odrzucony. Drugi zakładał likwidację szkoły od 1 września bieżącego roku. Dyskutujemy teraz nad nim formalnie, czy nieformalnie ?  Czy jest może inne wyjście w tej sytuacji ? Może znajdziemy wspólnie trzecią możliwość dla przetrwania tej szkoły.

Wójt – porozmawiajmy o dzieciach. Problem szkoły był i będzie. Sam osobiście namawiałem do wygaszania. Dalibyśmy tym samym rodzicom możliwość wyboru. Posyłaliby dzieci do Lniana lub do Drzycimia. Projekt ten wydawał mi się słuszny. Wystąpienie p. Sołtys było jednak przeciwne nawet wygaszaniu. Nie powiedzieliście Państwo co chcecie i jak widzicie ten problem inaczej, a podcinacie sobie gałąź, na której siedzicie. Szkoły, z oddziałami I- III, to w zasadzie nie ma z czego zrobić. Liczniejsze są starsze klasy. Jaka będzie wola Rady, to będę ją realizował bo takie jest moje zadanie. Demokracja jest jednym ze złych systemów, ale na dzień dzisiejszy nic innego nie wymyślono.

Radny – p. Edmund Szymczak – pamiętam, kiedy to zamykano szkołę podstawową w Gródku. Na zebraniu, gdzie Wójt informował o jej zamknięciu, dyskusja była ostra. Rodzice zostali jednak przekonani. Pod koniec zebrania pytania dotyczyły szczegółów związanych z dowozem uczniów do szkoły w Drzycimiu. Radni uchwalając budżet, szukali rozwiązania skąd brać pieniądze, albo gdzie zaoszczędzić,  aby móc coś innego w tej gminie zrobić poza podstawowymi zadaniami. Wy chcecie to możecie dopisywać się do innej gminy. W Gródku jednak nie mówiliśmy, że pójdziemy do Jeżewa.

Radny – p. Tadeusz Gajewski – cieszę się, że byłem na zebraniu w Sierosławiu. Usłyszałem tam wiele argumentów przemawiających za tym aby szkoła istniała. Musimy rozmawiać, jaki wariant byłby najbardziej słuszny w tej sytuacji.

Sołtys – p. Elżbieta Chróścińska – pozostawić stan obecny na rok lub 2. Może się coś zmieni przez ten czas i tak będzie trzeba budynek ogrzewać.

p. Mirosław Kohlmeyer – gdyby nie my sesji by dzisiaj nie było. Chcemy rozmawiać i opracować wspólną strategię działania w tym kierunku.

Radny – p. Mirosław Chyłla – wnioskuję o odrzucenie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady – wniosek radnego Chyłły wiąże się z ponownym jego skierowaniem do merytorycznej Komisji Rady.

Radny – p. Mirosław Chyłła – w takim razie wycofuję wniosek.

Radny – p. Hygeniusz Wójcik – jestem za tym, co mówił p. Szymczak. Niewiele pozostanie dzieci w Sierosławiu, jak odejdą dzieci z Brzemion do Lniana. Dzieciaki z Małego Dólska mają jeszcze dalej do szkoły. W następnych latach uczniów będzie mniej a koszty będą wzrastały.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski  - czy Sierosław zastanawiał się nad utrzymaniem szkoły niepublicznej ?

Sołtys  p Chróścińska – trzeba się nad tym zastanowić a  pół roku to za mało czasu żeby się na tym poznać.

         W związku z tym, że więcej głosów w dyskusji nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Michała Gwizdały o oddalenie zamiaru likwidacji szkoły.  Za wnioskiem głosowało 5 radnych, 10 było przeciwnych.

         W odwrotnym wyniku tzn. 10 głosów za, 5 przeciwnych została podjęta przez Radę Uchwała Nr XII/77/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 6.

 

         Interpelacji  w 4 punkcie obrad nie składano.

 

Ad. 7.

        

         Wójt – skoro uchwała została przez Radę podjęta jest ona początkiem dyskusji w temacie likwidacji szkoły w Sierosławiu.  Wybierzcie Państwo spośród rodziców komitet do rozmów. Chętnych będzie dosyć, bo na zebraniu było ponad 100 osób, więcej niż dzieci w szkole. Podwójnie chyba rodzice nie przyszli.

Czasu na zastanowienie jest dużo. Myślcie Państwo, który wariant funkcjonowania czy też likwidacji  szkoły wybrać.

p. Mirosław Kohlmeyer – proszę żeby przegłosować aby wybraną grupę rodziców  traktować, jak radnych. Co to za rozmowy, jak rodzice mogą składać tylko wnioski a jeszcze będzie ich mniej niż członków stałej Komisji.

Radny – p. Tadeusz Gajewski – pragnę zapewnić, że w Komisji ds. Kultury i Oświaty wypracujemy stanowisko wspólne.

p. Mirosław Kohlmeyer – co to za stanowisko, jak są jeszcze inne komisje.

Wójt – nie ma gwarancji, że stanowisko to zostanie przez Radę przyjęte. Ja  mogę przekonywać publicznie, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu. Nie mogę jednak przekonywać pojedynczo radnych.

p. Mirosław Kohlmeyer – nie czekajmy z rozmowami do następnego spotkania Rady czy też na opinie Kuratora. Niech któryś radny zgłosi wniosek o powołanie specjalnej komisji do rozmów.

Radny – p. Tadeusz Gajewski  - nie ma takiej potrzeby aby powoływać nadkomisję.

 

Ad. 8.

 

         Porządek obrad XI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu został wyczerpany zatem Przewodniczący Rady pozwolił sobie na zamknięcie obrad dziękując wszystkim obecnym za czynny w nich udział.

 

Uwaga :

Dopisek na życzenie radnego p. Michała Gwizdały :

W punkcie 5 obrad, Radny M. Gwizdała, w głosowaniu

nad Uchwałą Nr XI/77/2004, był przeciwny.

 

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                      mgr Andrzej Żelazny

metryczka


Wytworzył: inspektor ds. obsługi Rady Bożena Szajerka (26 marca 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (26 marca 2004, 10:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1813