Protokół z przebiegu XXIX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 grudnia 2009 roku


PROTOKÓŁ Nr XXIX/2009
z przebiegu XXIX sesji Rady Gminy w Drzycimiu
 sporządzony na podstawie elektronicznego zapisu dźwięku

odbytej w dniu 21 grudnia 2009 roku

otwartej o godz. 13.00
zamkniętej o godz. 18.45

W sesji udział wzięło 13 radnych.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  w Urzędzie Gminy,
5/ p.  Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
6/ p. Jolanta Szczepańska - Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7/ p. Szczepan Nowakowski – Radny Rady Powiatu,
8/ p. Andrzej Żelazny – składający zażalenie na działania Wójta Gminy Drzycim,
sołtysi z terenu gminy
oraz Rada Sołecka sołectwa Krakówek.

Obradom przewodniczyła: p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim.
11. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
12. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zażalenia Państwa Róży i Andrzeja Żelaznych na działania Wójta Gminy Drzycim.
13. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
14. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
15. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
16. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXIX sesji Rady Gminy w Drzycimiu.   Powitała zgromadzonych radnych, p. Wójta, radnego Rady Powiatu, sołtysów, mieszkańców gminy i pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 12 radnych na skład ustawowy 15. Wobec powyższego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
Radni nieobecni:
1/ radna p. Wioletta Łaszewska,
2/ radny Michał Pamulak,
3/ radny Roman Piotrowski.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, natomiast lista zaproszonych do udziału w obradach gości - załącznik nr 3.
Ad. 3.

         Przewodnicząca Rady stwierdziła, że do protokołu z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty przy trzech głosach wstrzymujących się.  

Ad. 4.   
 
        Do zaplanowanego porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono.
        Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady Gminy z prośbą, aby punkt „12” obrad rozpatrzyć, jako punkt „7” z uwagi na to, że zaproszone do udziału w obradach osoby są ograniczone czasem.
        Zaproponowana zmiana została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianie:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie zażalenia Państwa Róży i Andrzeja Żelaznych na działania Wójta Gminy Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim.
12. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
13. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
14. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
15. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
16. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Ad. 5.

       Wójt zapoznał zebranych z informacją z działalności w okresie międzysesyjnym. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Uwaga: o godz. 1310 w trakcie przedstawiania informacji przez Wójta Gminy do grona radnych dołączył radny p. Roman Piotrowski.

Ad. 6.
      
       Interpelacji nie składano.    
      
Ad. 7.

       Przewodnicząca Rady przedstawiła treść zażalenia Państwa Róży i Andrzeja Żelaznych na działania Wójta Gminy skierowanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pismo Wojewody przekazujące skargę do rozpatrzenia przez Radę Gminy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady – Skarga omawiana była na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rady, wcześniej chciałabym poprosić Wójta o wyjaśnienia dotyczące tej skargi.  
       Wójt w przedmiocie sprawy przedstawił oświadczenie wyjaśniające, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady -   Zaprosiłam na dzisiejszą sesję Państwa Różę i Andrzeja Żelaznych. Jeżeli chciałby Pan dodać coś, bo żony nie ma, do całej sprawy to proszę przedstawić swój punkt widzenia.
p. Andrzej Żelazny – Mój punkt widzenia został zawarty we wszystkich wystosowanych pismach. Od Państwa radnych zależy, jak będzie ta sprawa wyjaśniona.  Nie negujemy sprawy Wójta Gminy, co do dysponowania majątkiem gminy. Poczuliśmy się zdegustowani sposobem załatwienia tej sprawy. Myślę, że można porozmawiać, można napisać pismo i myślę, że sprawa mogła być inaczej załatwiona. Zostaliśmy potraktowani z góry. W odpowiedzi zamiast jakiejś propozycji, czy innego wniosku dostaliśmy nakaz natychmiastowego wydania działki Nie dostałem żadnej informacji na piśmie, że my to robimy źle, że my użytkujemy działkę niezgodnie z prawem. Przedstawianie tego, co już przeczytała                             p. Przewodnicząca i p. Wójt mijałoby się z celem i nie miałbym zbyt wiele do powiedzenia.
Wójt – Troszeczkę wprowadza Pan obecnych w błąd. Spotkaliśmy się, w cztery osoby w moim gabinecie przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pisania. Spotkaliśmy się w celu wyjaśnienia potrzeb i dogadania się, jak byśmy mogli tę sprawę załatwić dla obu stron z korzyścią. Na pewno przypomina sobie Pan, że była mowa o tym, żeby podzielić tą działkę na pół. Już mieliśmy mapki dzieliliśmy ją na mapce i była tylko kwestia tego, żebyście Państwo chcieli się zgodzić na oddanie w nasze użytkowanie połowy a drugą połowę byście mogli w takiej samej formie wykorzystywać. Ta propozycja, jak uważałem wówczas miała Państwa aprobatę. Po zakończeniu spotkania uważałem, że na to moje pierwsze pismo, które jakby rozpoczynało całą tą dalszą jakby część odpowiecie Państwo, ż owszem zgadzamy się na oddanie połowy, bo takie były uzgodnienia naszej słownej rozmowy. Natomiast Państwo odrzucili w całości zapytanie i na to zapytanie, co dalej jakby z tą działką Państwo napisali, że jesteście zainteresowani kupnem. Nie takie były nasze uzgodnienia na tym słownym naszym spotkaniu. Jeżeli Pan w tej chwili zapomniał, że takie spotkanie miało miejsce no to jest to nie na miejscu. W tej chwili mógłbym poprosić pracownicę, która była również na tym spotkaniu i poświadczy to, co ja mówię. Nie sądzę, żeby były tutaj jakieś wątpliwości, co do tego jak brzmiało nasze spotkanie i jakie ustaliliśmy stanowiska.
Przewodnicząca Rady – Jeżeli chciałby Pan odnieść się do wypowiedzi, to bardzo proszę.
p. Andrzej Żelazny – Myśmy poprosili z żoną o rozmowę po tym piśmie żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Były rzeczywiście rozważane tam różne kwestie. Ja nie zaprzeczam temu, co p. Wójt mówi. Najpierw była mowa o tym żebyśmy w ogóle zrezygnowali z tej działki. Rozważane były różne możliwości: czy zamienić działkę, czy podzielić ją tak, czy siak, no i właściwie na tym się rozmowa skończyła w takich luźnych rozmowach. Myśmy napisali pismo, że chcemy kupić. Sądziłem, że przyjdzie odpowiedź, że proponujemy sprzedaż połowy. W odpowiedzi dostaliśmy wydać natychmiast. Nie było tego, że może byście państwo kupili pół, czy coś takiego. Ja nic o tym nie wiem. Jest mi przykro, jak p. Wójt zaczął coś takiego robić i miał taki plan to trzeba było powiedzieć. Przybiegłbym tu pewnie biegiem. Pan właściwie mówił, że to jest niemożliwe, że nie da się tego sprzedać, że to są koszty. Takie warianty były rozważane, ale, że myśmy coś takiego uzgodnili, myślę, że tutaj za daleko jest powiedziane.
Przewodnicząca Rady – Ja chciałabym zapytać Wójta, czy została sporządzona notatka ze spotkanie, które się odbyło i jakie zapadły uzgodnienia na tym spotkaniu z Państwem Żelaznymi?
Wójt – Nie wiem nawet, czy notatka została sporządzona, w każdym bądź razie spotkanie odbyło się na umówienie telefoniczne. Państwo Żelaźni przyjechali i rozmawialiśmy na ten temat. Nie sądziłem, że to będzie jakiś ciąg newralgiczny sprawy. Propozycja sprzedaży połowy tej działki, owszem ale na ogólnych warunkach – przetarg dla wszystkich, czyli wolny przetarg nieograniczony. Na to Pan Żelazny akurat nie wyrażał zgody, bo wolał, żeby to inaczej jakoś.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję za wypowiedź. Myślę, że pozwoliliśmy tutaj stronom wypowiedzieć się. Teraz oddaje głos radnym, żeby przedyskutowali ponieważ ten główny głos będzie należał do radnych.
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałem zapytać kiedy odbyło się to spotkanie p. Wójta z p. Żelaznym? Przed rozpoczęciem tych pism, czy już w trakcie?
Wójt – Po tym piśmie, które skierowałem do p. Żelaznych żeby  zajęli stanowisko, co do dalszego użytkowania. Na to pismo umówiliśmy się telefonicznie i przyjechali Państwo Żelaźni do nas.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałbym powiedzieć, że na Komisji Oświaty rozmawialiśmy o tym w dniu 17 grudnia. Była to długa dyskusja, dosyć burzliwa. Na chwile obecna nie słyszałem tu wypowiedzi Wójta aby podał podstawę prawną swojego działania. W oparciu o pismo z dnia 30 listopada 2009 roku zwracam uwagę na to, że z dniem 15 listopada minął termin dobrowolnego przekazania działki użytkowanej przez Państwa Żelaznych i Wójt w związku z powyższym wskazuje takie możliwe rozwiązanie określając to w ten sposób cytuję: „ Zmuszony będę do wystąpienia na drogę postępowania sądowego.” Zwracam uwagę na to, że forma tego pisma jest nieodpowiednia, nie jest poparta żadnymi podstawami prawnymi, nie ma w tym zakresie decyzji administracyjnej, która by rozwiązywała to użytkowanie. Obowiązujące przepisy mówią o tym, że w dalszym ciągu Państwo Żelaźni mają prawo tą działkę użytkować. Sądzę, że Wójt nie dokonał tu żadnych konsultacji prawnych, bo gdyby takowe były, byłyby również zawarte podstawy swojego działania. W związku z powyższym pytam Pana Panie Wójcie, czy występując na drogę sądową powoła się Pan na konkretne przepisy, poda Pan podstawę prawną, jaką? W jaki sposób chce Pan wyegzekwować te należności, czyli przejąć działkę użytkowaną przez Państwa Żelaznych?
Wójt – Pismo, to nie jest decyzja administracyjna i nie wymaga uprawomocnienia prawnego. Pismo to, które wystosowałem miało dotyczyć dobrowolnego zrzeczenia się części działki lub całej działki. W każdym razie zanim rozpocząłbym procedurę odzyskania na rzecz gminy, na rzecz społeczeństwa Gródka tej działki z pewnością byłbym przygotowany, aby odpowiednie dokumenty złożyć w odpowiednim miejscu, bo nie wiem, czy w sądzie, czy w jakimś innym miejscu. W każdym razie o ile doszłoby do tego a póki co jeszcze nie doszło, nie wymaga się podstaw prawnych i temu podobnych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tego co usłyszałem, że prawdopodobnie nie będzie możliwe zrealizowanie wniosku związanego z funduszem sołeckim, bowiem mieszkańcy Gródka wyrazili taką chęć, aby powstał ogródek zabaw dla dzieci właśnie na terenie, który użytkują Państwo Żelaźni i czy w związku z powyższym ma Pan tutaj możliwość wyznaczenia terenu zastępczego, na którym może zostać zrealizowany fundusz sołecki? To się wiąże ta sprawa z tym.
Wójt – Grunt, na którym można by było taki plac zabaw w Gródku urządzić pewnie by się znalazł. Dzisiaj jeszcze nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie i w którym miejscu ale myślę, że pewnie by się to udało. Tak, jak powiedziałem na jednej z Komisji mogę zagwarantować to, że sołectwo Gródek w przyszłym roku będzie mogło zrealizować fundusz sołecki z takim celem, jaki sobie założyli. Nie jest kwestią tego, czy to będzie tu, czy tam, w każdym bądź razie ta inwestycja, ten fundusz sołecki zostanie zrealizowany.
Radny p. Edmund Szymczak – Jeżeli chodzi o opinię Rady, bo mamy wydać opinię Rady do zażalenia,  uważam, że opinia Rady powinna dotyczyć tylko samego faktu rozpatrywania pism, co do ich zasadności. W pierwszym piśmie i odpowiedzi Pan Wójt aż dwa razy podkreśla, że grunt się należy zgodnie z Kartą Nauczyciela. Ta wypowiedź Pana Wójta nie koliduje z ustawą. Z drugiej strony mamy to, że władze gminy, czy Wójt, czy Prezes Zarządu Gminy wydał przyrzeczenie – proszę bardzo, macie, użytkujcie. Gdyby do tego była spisana umowa pomiędzy Państwem Żelaznymi a Wójtem Gminy Drzycim, gdzie w tym dokumencie byłoby dopisane ograniczenie odnośnie korzystania z tej działki, to byśmy zgodnie z umową powoływali się, czy takie ograniczenie było wprowadzone. Na dzień dzisiejszy mamy tylko dokumenty, które są. Stwierdzają jedną rzecz, że Państwo Żelaźni użytkują tą działkę zgodnie z ustawą. Pomijamy, czy jest użytkowana, co tam powinno być. Mamy dokument do rozpatrzenia i jest jasno napisane: p. Wójt stwierdza, że Państwu Żelaznym należy się działka z tytułu Karty Nauczyciela zgodnie z ustawą i mamy napisane, że władze gminy dały przyrzeczenie Państwu Żelaznym – macie, użytkujcie. Sposób odebrania nie należy do kompetencji Rady. Tu Rada może tylko wydać opinię do tego. Co komu ograniczyć z ustawy, to są inne instytucje. Tak, że uważam, że Rada może wydać tylko opinię, że Państwo Żelaźni użytkują działkę zgodnie z prawem na dzień dzisiejszy. Innych praw tu nie ma.
Radny p. Jacek Gawrych – Jeśli można taką uwagę, bo otrzymaliśmy tutaj na sesję cały szereg materiałów, pism dotyczących tej sprawy. Z oświadczenia Pana Wójta wynika, że jeszcze tych pism było więcej. Szkoda, że radni nie mają skserowanych tych pism. Mogliby mieć wiele lepsze podstawy do wydania swojej opinii. Szczególnie brakuje mi tu pisma z 30 września i protokołu z zebrania wiejskiego, które się odbyło 3 września i też mam pytanie może do pani sołtys, czy Państwo Żelaźni byli zaproszeni na to zebranie wiejskie 3 września?
p. sołtys sołectwa Gródek – Nie, nie byli. Wszyscy mieszkańcy mieli przyjść. Afisze wisiały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W mojej ocenie finał niejako całej tej sprawy jest również niewłaściwie rozwiązany, ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wyłączną kompetencją Rady Gminy jest określanie zasad nabycia i zbywania gruntów. Rada Gminy tylko i wyłącznie mogłaby taką decyzję ostateczną podjąć, nie Wójt. Tutaj jest znowu przekroczenie kompetencji, mówię w mojej ocenie czytając ustawę o samorządzie gminnym jednoznacznie możemy sobie uzmysłowić, iż tylko i wyłącznie Rada Gminy może grunty przejmować i w tym, przypadku należało włączyć Radę Gminy, jeżeli taki był interes lokalny. Takie były potrzeby społeczeństwa Gródka, włączyć Radę Gminy powinien p. Wójt w tę całą procedurę, w te rozmowy. Może znalazłby się jakiś negocjator, który podpowiedziałby rozwiązanie, nie aż tak drastyczne żeby zainteresowani Państwo musieli skargę do Wojewody składać.
Wójt -  Proszę Państwa, nie mówimy tutaj o przejmowaniu gruntu. Ten grunt jest nasz gminny. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek przejmowaniu. On jest w zarządzie władzy wykonawczej tu w tej gminie i póki co Rada Gminy gdyby chciała sprzedać lub nabyć to jest co innego ale ten grunt jest gminny i zarząd należy do organu wykonawczego.
Radny p. Edmund Szymczak – P. Przewodnicząca składam wniosek, aby wydać opinię o tym, że Państwo Żelaźni użytkują grunt zgodnie z prawem na dzień dzisiejszy. Takie jest stanowisko nasze uważam. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, zgodnie z przyrzeczeniem władz gminy i to jest opinia na dziś.  Sposób, czy będą sądy, czy nie będą to jest rzecz późniejsza. Na dzień dzisiejszy stwierdzamy tylko tyle, że zgodnie z ustawami Państwo Żelaźni użytkują tę działkę.
Przewodnicząca Rady – Może Pan powtórzyć wniosek.
Radny p. Edmund Szymczak – O stwierdzenie, że Państwo Żelaźni użytkują działkę w Gródku zgodnie z prawem.
Radny Rady Powiatu p. Szczepan Nowakowski – Proszę Państwa przybyłem na tą sesję i jestem zdumiony, że Państwo dyskutujecie na sesji w temacie, który powinien być załatwiony na posiedzeniu Komisji Oświaty lub jakiejś innej Komisji Infrastruktury, może macie Państwo w tej chwili połączone te Komisje. Byłem na spotkaniu sołeckim w tym dniu, gdzie była podejmowana decyzja odnośnie zagospodarowania środków funduszu sołeckiego i ja chciałbym uchylić tutaj czoła dla pani sołtys, która staraniami swoimi robiła wszystko żeby tutaj powstało coś dla dzieci w miejscowości Gródek. W dniu dzisiejszym Państwo radni dyskutujecie nad zażaleniem Państwa Żelaznych. Moim zdaniem sprawa wypadła nienajlepiej, zbyt daleko i niepotrzebnie. Można było i trzeba było się w tej kwestii porozumieć, tylko trzeba było tutaj, jak gdyby konsensusu obydwu stron. Do mnie rzeczywiście docierały sygnały, jako do radnego, że jest możliwość zawarcia porozumienia i powiem tak – jestem zdumiony, że sprawa zaszła tak daleko. Wydawanie opinii w dniu dzisiejszym przez Państwa, jako radnych odnośnie tej sprawy jest jak gdyby zamknięciem tematu i zablokowaniem działań, jeśli chodzi o radę sołecką. Państwo zamkniecie temat i co dalej się pytam. Pytam Państwa radnych, co dalej z tym tematem? Temat pozostanie jak gdyby a/akta. Apeluję o rozwagę w tej materii. Proszę o to, żeby po prostu zostawić tu furtkę dla pana Wójta i p. Żelaznych w celu takim aby doprowadzić do porozumienia a nie wylewać tutaj dziecka z kąpielą.
Przewodnicząca Rady – Chciałabym dopowiedzieć, że w myśl art. 56 Karty Nauczyciela pkt 1 mówi, że nauczyciel zatrudniony na terenie wsi ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i jego rodziny działkę gruntu szkolnego, a więc z tego punktu widzenia jest niejako bezsporna ta sprawa, że Państwo użytkują grunt, czyli otrzymali działkę zgodnie z należnym prawem. Komentarz do tego art. 56 mówi że: nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi przysługuje prawo do otrzymania działki gruntu szkolnego, że przydzielona nauczycielowi działka nie może przekraczać 0,25 ha i uprawnienie do użytkowania działki nauczyciel zachowuje po przejściu na emeryturę lub rentę. Czyli niejako artykuł Karty Nauczyciela określa prawo Państwa do użytkowania tej działki.
Radny p. Jacek Gawrych – Ja może do wypowiedzi Radnego Powiatowego i pani sołtys. Uważam, że takie jest moje zdanie i podejrzewam, że większości radnych także iż radni są absolutnie za tym żeby w Gródku był plac zabaw i doceniamy wysiłek pani sołtys i rady sołeckiej i napisanie wniosku funduszu sołeckiego. Wracając do tego, że p. Żelazny nie był na tym zebraniu sołeckim. Trzeba było się upewnić, jaki jest stan prawny tego gruntu, trzeba było się upewnić, czy on autentycznie jest wolny, bo teraz jest kłopot. Napisaliście czasochłonny, pracowity wniosek. Okazuje się, że plac zabaw wolny nie jest. Co teraz dalej? Jest kłopot.
Radny p. Dariusz Podlejski – To nie pierwsza niezgodność jeżeli chodzi o realizacje wniosku związanego z funduszami sołeckimi. Będziemy o tym rozmawiali jeszcze w momencie, kiedy będziemy omawiali budżet. Myślę, że uczestnikiem zebrania był sam p. Wójt, bądź tez pracownik Urzędu Gminy, który wiedział do kogo należy ten grunt i należało mówiąc o takiej realizacji tego właśnie wniosku wskazać miejsce odpowiednie do tego, żeby mógł powstać plac zabaw. Jeżeli nie mógł na tym gruncie powstać to należało wskazać inne miejsce. Do dzisiaj nie wiadomo, czy takie miejsce istnieje, jak przed chwilą p. Wójt powiedział. To nie jest wina mieszkańców, ani nas tutaj radnych. Przedstawiciel Urzędu Gminy realizujący wnioski funduszu sołeckiego powinien uczestniczyć w takich zebraniach i pełnę wiedzę przekazać mieszkańcom, również radom sołeckim po to, żeby te wnioski mogły być prawidłowo realizowane. Na dzisiaj mamy tylko ocenić, czy zażalenie Państwa Żelaznych jest zasadne. To należy do naszego obowiązku, obowiązku radnych. Przekazał nam to do rozpatrzenia Wojewoda i zwracam uwagę na to, żebyśmy się w tym momencie zajęli wnioskiem złożonym przez pana Szymczaka.
Przewodnicząca Rady – Czas ucieka, mamy sporo punktów, skupmy uwagę na temacie.
Radny p. Jerzy Krüger – Proszę p. Przewodniczącą, aby przeczytała ponownie, jakie tam  są prawa. Usłyszałem jedno takie zdanie, że nie powinna działka przekraczać 0,25 ha.
Przewodnicząca Rady - Tak już wyjaśniam. Nie może przekroczyć 0,25 ha dla jednej osoby. Ponieważ nauczycieli jest dwoje dlatego może to być 0,5 ha ziemi. Mamy wydać opinię. Czy może jeszcze jakiś głos w dyskusji przed wydaniem opinii? Padł wniosek p. Szymczaka dotyczący użytkowania gruntu zgodnie z prawem. Kto z Państwa jest za wydaniem takiej opinii? Kto jest za wnioskowaniem o wydanie opinii prawnej odnośnie użytkowania gruntu?
Radny p. Dariusz Podlejski – To nie tak. To nie ma być opinia prawna, to ma być nasza opinia w tym zakresie. Jeżeli wniosek p. Szymczaka dotyczył, pan Szymczak go przypomni za chwilę żeby uznać przekazanie do użytkowania tego gruntu za zasadne. W tym zakresie musimy się wypowiedzieć. Musimy oprzeć się o przepisy, które rozpatrywaliśmy. 
Przewodnicząca Rady – Zrozumiałam, że chciał pan jeszcze opinię prawną. Czyli nie, tylko opinię Rady.
Radny p. Jerzy Krüger – Ja chciałbym zadać pytanie Panu Żelaznemu. Ciągle mówimy o użytkowaniu działki i właśnie chciałbym wiedzieć jak to była forma użytkowania, skoro mieszkańcy Gródka na zebraniu widzą, że plac jest niewykorzystywany w żaden sposób i chcieliby mieszkańcy gminy wykorzystać go a widzą, że działka jest niewykorzystywana a tu ciągle mówi się o tym, że Państwo Żelaźni wykorzystują, więc chciałbym wiedzieć, jaka to była forma wykorzystywania tej działki.
p. Andrzej Żelazny – Żadna ustawa nie określa jak ona ma być wykorzystywana. Nikt nigdzie nie wyjaśnia, czy to musi być obsiane czy do hodowli. Po prostu nauczycielom się należy.
Przewodnicząca Rady – Jest napisane, że przysługuje, nie jest powiedziane, co ma się z nią robić.
Radny p. Jacek Gawrych – Bezpłatne użytkowanie nie określa, jak ma być użytkowana działka.
Przewodnicząca Rady - Kto z Państwa jest za tym, że Państwo Żelaźni użytkują działkę zgodnie z prawem?
Radny p. Jerzy Krüger – Chodzi o to, czy skarga jest zasadna, czy nie.  W tym temacie mamy się wypowiedzieć, więc mamy odpowiedzieć, czy jest zasadna skarga, czy nie jest.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja myślę, że pytanie powinno brzmieć: Czy zażalenie jest zasadne i czy Państwo Żelaźni mają prawo użytkowania tej działki?
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa uważa, że zażalenie Państwa Żelaznych można uznać za zasadne?
         Dziewięciu radnych zażalenie Państwa Żelaznych uznało za zasadne, natomiast czterech wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady – Ponieważ musimy skonstruować uchwałę poprosiłabym może p. Sekretarz o przygotowanie takiej uchwały.
p. Sekretarz – Jak ma brzmieć uzasadnienie?
Przewodnicząca Rady – Uzasadnienie na podstawie Karty Nauczyciela plus komentarz. Czy uważacie Państwo, że w uzasadnieniu możemy wpisać w ten sposób, że uzasadnienie może być oparte o treść art. 56 Karty Nauczyciela z komentarzem. Kto z Państwa jest za takim wpisaniem uzasadnienia?
        Za powyższym opowiedziało się 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Radny p. Dariusz Podlejski – p. Przewodnicząca, jestem za tym żeby zarządzić  teraz krótką przerwę a przewodniczący Komisji plus Pani przygotowali krótki projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach, która trwała 10 minut.

     Po przerwie, Przewodnicząca Rady przedstawiła skonstruowany projekt uchwały, do którego uwag nie wniesiono.
     Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/168/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 4 wstrzymujące się.  Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję p. Żelaznemu za przybycie, jeżeli chciałby Pan pozostać z nami, to bardzo proszę.

Ad. 8.

Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do kolejnego punktu obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. Poproszę o przybliżenie tematu p. Jolantę Szczepańską.
Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  p. Jolanta Szczepańska: „Mają Państwo przed sobą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. Każdy z Państwa ma przed sobą również program i tak jak wynika z ustawy o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy ma corocznie obowiązek uchwalania takiego programu, w związku z tym został on opracowany również na rok 2010. Z racji, że program przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, finansowany jest z tego samego źródła, nie są pisane dwa programy tylko powstał jeden. Nie będę omawiać po kolei poszczególnych działów programu. Powiem tylko pokrótce, że program zawiera ogólną charakterystykę gminy, informacje, nt przeciwdziałania narkomanii, zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informacje o działającym Punkcie Konsultacyjnym. Na koniec znajdują się zadania realizowane w ramach tego programu oraz preliminarz wydatków, który jest do programu dołączony. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to będę odpowiadać, bo nie ma sensu tego omawiać po kolei, każdego punktu z osobna.”
Przewodnicząca Rady – Temat był omawiany na Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpo-żarowej. Poproszę p. Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji p. Dariusz Podlejski – W dniu 17 grudnia br. na posiedzeniu naszej Komisji zaopiniowano pozytywnie projekt tej uchwały: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
Przewodnicząca Rady – Poproszę p. Jacka Gawrycha o przedstawienie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów, która również najmowała się tym tematem.
Przewodniczący Komisji p. Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie preliminarz dochodów i wydatków tego programu.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo otwieram dyskusję.             
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca Rady – Widzę, że temat był omówiony dokładnie i nie ma żadnych kontrowersji, wobec tego odczytam treść uchwały.
        Odczytana Uchwała Nr XXIX/169/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 9.

         Przewodnicząca Rady - Kolejny punkt dziewiąty – Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu. Ponownie proszę Panią Jolantę Szczepańską o zajęcie głosu.
Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Jolanta Szczepańska: „Mają Państwo przed sobą również uchwałę w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej. Jak pewnie Państwo pamiętają temat poruszany był już na poprzedniej sesji. Został on, że tak powiem odłożony do kolejnej sesji ponieważ nie było uzasadnienia w uchwale. Teraz jest uzasadnienie napisane. Świetlica, która działa obecnie – świetlica profilaktyczno-wychowawcza działa na podstawie nieobowiązujących już przepisów w związku z tym chcemy te przepisy, tzn. chcemy, aby działała na bazie aktualnych, istniejących przepisów, stąd wziął się pomysł aby utworzyć świetlicę środowiskową. Zlikwidować tą, która istnieje obecnie i powołać świetlicę środowiskową. Statut mają również Państwo przed sobą. Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem.”
       Opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej: Projekt uchwały w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w Drzycimiu ściśle wiąże się z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, a dokładnie mówiąc z preliminarzem dochodów i wydatków, ponieważ ujęty jest tutaj koszt działalności tej świetlicy. W związku z powyższym, dyskusja na ten temat była długa i owocna, dnia 17 grudnia. Wydaliśmy opinię w tej sprawie, opinia była pozytywna 5 głosów za, 2 wstrzymujące się.
       W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/170/2009 w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu została przez Radę Gminy podjęta przy trzech głosach wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.

          Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt, to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Poproszę p. Rezmer o przybliżenie tematu.
p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – Obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Państwo uchwalają, zamierzają uchwalić po raz trzeci w tym roku taki program. Corocznie taka uchwała była podejmowana. W tej chwili w kadencji tej Rady jest to trzeci raz. Ten program niewiele różni się od programu przedkładanego w roku poprzednim. Jedyne zmiany drobne nastąpiły w             § 3, w tzw. katalogu zadań, gdzie zadania te zostały jeszcze może bardziej uściślone. Program jest otwarty, pozwala na jego modyfikację w ciągu roku budżetowego w zależności od jakby zapotrzebowania organizacji pozarządowych na działalność, która wchodzi w zakres działalności gminy. Program był poddany konsultacjom społecznym w sposób dość niedługi ale wisiał i wisi na stronie internetowej gminy, jak można się spodziewać uwag i propozycji nie było. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Dziękujemy bardzo. Proszę p. Podlejskiego o przedstawienie opinii Komisji ds. ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych,  która zajmowała się tym tematem dosyć szeroko.
p. Dariusz Podlejski – W trakcie naszego posiedzenia, w czasie dyskusji nad projektem tej uchwały nie było żadnych rozbieżnych zdań. Zaopiniowano go jednogłośnie pozytywnie.
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – W projekcie tej uchwały jest § 3 ust. 1, 2 i 4. Nie ma punktu 3.
p. Rezmer – Zapomniałam o tym powiedzieć. To jest błąd pisarski, że tak powiem. Liczba porządkowa zostanie poprawiona. Pani Przewodnicząca otrzyma właściwą uchwałę do podpisania bez tej pomyłki.
         Więcej głosów w dyskusji nie było.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/171/2009 w sprawie w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została przez Radę podjęta dwunastoma głosami. Radny p. Jacek Gawrych wyłączył się z głosowania, poczym wyjaśnił: „Być może powinienem to przed głosowaniem powiedzieć. Jestem tutaj prezesem jednego klubu sportowego i członkiem zarządu innego. Tutaj są zadania z dziedziny kultury fizycznej, być może moje kluby, w których działam będą się o to ubiegać, uważam, że nie powinienem głosować w tej sprawie.”
Przewodnicząca Rady – Rozumiem stanowisko p. radnego. Dziękuję bardzo. Czyli Pana Gawrycha nie bierzemy pod uwagę podczas tego głosowania. Wyłączamy go. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę podjęta większością głosów.
        Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11.

        Przewodnicząca Rady – Kolejny punkt 11 dzisiejszej sesji to, podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim. Poproszę p. Rezmer o ponowne zajęcie głosu.
p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – W dniu 24 listopada wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Urzędu Miasta w Świeciu z informacją w zasadzie, że jeden z mieszkańców naszej gminy rozpoczął naukę w przedszkolu niepublicznym Lwiątko w Świeciu. Gmina Świecie w związku z powyższym domaga się od gminy Drzycim, z resztą zgodnie z prawem, zwrotu jakby  dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu, bo organem dotującym to przedszkole jest gmina Świecie, ale niestety gminy z których pochodzą uczniowie tego przedszkola muszą te koszty dotacji refundować. Mieliśmy tutaj trochę wątpliwości, co do tego czy zgodnie z przepisem art. 90 ustawy o systemie oświaty, który został Państwu do materiałów dołączony ( załącznik nr 11 do protokołu ), gmina Drzycim jest zobowiązana respektować przepisy uchwały Rady Miasta w Świeciu, które mówią o tym, że ta dotacja musi być już w tym roku udzielona. Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do radcy prawnego, trochę długo to trwało, ale w końcu opinie mamy. Co prawda nie jest ona jeszcze podpisana ponieważ została ona nam przekazana drogą elektroniczną i radca stwierdza, że jednak gmina powinna porozumienie zawrzeć już w tym roku i dotację przyznać w tym roku ponieważ motywuje to tym, że niektóre podmioty musiałyby czekać rok  na to żeby uzyskać dotację. Nie wiem, czy to akurat rok, dla mnie to cztery miesiące, ale nieważne. W każdym razie taka jest opinia radcy prawnego ( załącznik nr 12 do protokołu ). W związku z tym zostały tutaj rozdane projekty uchwał, których Państwo na komisjach nie mieli. Bo mieli Państwo inne. Natomiast jeżeli przyjąć tę opinie za wiążącą to należy podjąć nieco inną uchwałę i wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z mocą od 1 września roku bieżącego. Ta dotacja, jak Państwo wiedzą wynosi 370 złotych na jedno dziecko, to jest 75 % kosztów – wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli publicznych w gminie Świecie. Tutaj gmina Drzycim nie ma wyjścia. Po prostu ustawodawca nie przewidział takiej możliwości żeby np. jeżeli w gminie Drzycim w przedszkolu publicznym znalazłoby się miejsce dla takiego dziecka, to gmina nie jest zobowiązana płacić. Nawet, jeżeli nasze przedszkole byłoby puste to i tak musielibyśmy tą dotację przekazywać. Taki jest zapis prawny. Trudno powiedzieć czym się ktoś kierował, widocznie należy popierać inicjatywę prywatną i to pewnie z tego wynika. Wszystkie materiały Państwo otrzymali, jakie tylko mieliśmy. Były wątpliwości, co do jakby  czasu zamieszkania tej osoby na terenie naszej gminy. Zameldowanie nastąpiło też 24 listopada. Dochodziliśmy w związku z tym, czy ta rodzina mieszkała już na naszym terenie od 1 września. Dochodzenie mogło ograniczyć się tylko i wyłącznie do przyjęcia oświadczenia, bo innej możliwości już w listopadzie nie było, żeby stwierdzić, czy faktycznie od 1 września ktoś tutaj mieszkał. Oświadczenie przyjęliśmy jako wiążące i to by chyba rozstrzygało o tym. Tak samo jest tam potwierdzenie z przedszkola, że to dziecko uczęszcza od 1 września. Tyle, ile mogliśmy tych dokumentów zgromadzić, tyle zostało zgromadzonych. Wolą Rady jest w tej chwili podjąć uchwałę właściwą ze względu na Państwa wiedzę i chęci.
Przewodnicząca Rady – Poproszę o przedstawienie opinii p. Podlejskiego do omawianego tematu.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury p. Dariusz Podlejski – Podczas omawiania tematu na posiedzeniu naszej Komisji zostały przedstawione wątpliwości przez panią, która referowała zagadnienie. Mieliśmy tu również trudne zadanie w tym przypadku bez znajomości przepisów prawa, bez wydania takiej opinii prawnej, nie podjęliśmy się wydać jakiejkolwiek opinii. Zdecydowaliśmy, że po zasięgnięciu tej opinii, jeżeli ta opinia oczywiście spłynie, a jak widzimy spłynęła, zajmiemy stanowisko w sprawie projektu tej uchwały, rozpatrując ją na sesji.
Przewodnicząca Rady – Otwieram dyskusję nad tematem. Kto chciałby zająć głos?
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Myślę, że to, co zostało nam przedstawione przez panią referującą zagadnienie nie budzi żadnych wątpliwości. Sytuacja jest jasna, oczywista. Wydaje mi się, że opinia powinna być pozytywna. Mamy takie jedno dziecko bodajże, które powinno korzystać z dotacji. Chyba, że będzie tych dzieci więcej. Uczniowie każdej szkoły korzystają z dotacji i w tym przypadku również nie musimy na ten temat dyskutować. Uważam, że powinniśmy wydać opinię pozytywną.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby wyrazić swoją opinię? Jeżeli nie, to w takim razie poddaję uchwałę pod głosowanie.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/172/2009 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 12.

         Przewodnicząca Rady stwierdziła przejście do kolejnego punktu – „12” Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok poczym przystąpiła do odczytania Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Drzycim na 2010 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Drzycim na 2010 rok i załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu ( materiały stanowią załącznik nr 14 do protokołu ).
         Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili kolejno wypracowane opinie do projektu budżetu gminy na 2010 rok:
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska – Komisja nasza, na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2009 roku zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy na 2010 rok z poprawkami w wyniku głosowania 5 głosów za i 2 wstrzymujące się. Może tak pokrótce powiem, co to były za poprawki. Pierwsza dotyczyła aby przychylić się do  wniosku mieszkańców sołectwa Drzycim w sprawie przeniesienia środków w projekcie budżetu gminy na 2010 rok przeznaczonych na rekreację i wypoczynek w kwocie 15 tys. złotych. Powiem również, że nie złożyliśmy wniosku, ponieważ w trakcie dyskusji p. Wójt wyjaśnił nam, że jest możliwość pozyskania na ten cel funduszy unijnych i nie chcąc podjąć błędnej decyzji, bo Komisja nasza obradowała jako pierwsza, zdecydowaliśmy, że zostawimy, że po prostu Komisja Budżetu i Oświaty zajmie się dokładniej, ale zasugerowaliśmy aby się przychylić do prośby mieszkańców. Druga nasza poprawka dotyczyła, żeby fundusze w kwocie 30 tys. złotych, które są przeznaczone na projekt na drogę transportu rolniczego Sierosław- Jastrzębie przeznaczyć na drogę, na projekt  drogi powiatowej Sierosław – Drzycim. Po prostu rozważaliśmy, że jak Powiat zobaczy, że coś już robimy może szybciej przychyli się i może zacznie jakby tą drogę naprawiać. Otrzymaliśmy odpowiedź od pana Wójta, że nie ma takiej możliwości ale tak, jak znowu po Komisji już się okazało, że na projekt drogi wojewódzkiej było dofinansowanie z naszej strony. Tak, że w sumie dowiedziałam się o tym po Komisji i nie wiem właśnie. To były te nasze główne dwie poprawki, które zasugerowaliśmy. Po ich rozważeniu zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu i Finansów odbyła swoje posiedzenie w dniu 15 grudnia 2009 roku. Przebieg obrad na tej Komisji oraz czas, jaki poświęciliśmy na to zagadnienie, Komisja zakończyła swoje obrady około godz. 1815 wskazuje jednoznacznie, iż jedno posiedzenie Komisji Budżetowej  na projekt budżetu to jest stanowczo za mało. Projekt budżetu ruszyliśmy tak trochę po łebkach na dobrą sprawę, ale wszyscy byli już na tyle zmęczeni, że o tej godzinie 18-tej zakończyliśmy obrady i Komisja pozostawiła projekt budżetu gminy bez wyrażenia opinii, gdyż nikt z członków Komisji nie był za projektem budżetu, nikt nie był przeciwny. Głosowanie skończyło się rzadko spotykanym wynikiem – 7 osób wstrzymało się od głosu. Być może to było spowodowane tym, że projekt budżetu zdążyliśmy tak na dobrą sprawę zacząć, nie rozpatrzyliśmy go gruntownie. Ponadto Komisja wypracowała trzy wnioski w sprawie naniesienia zmian do projektu budżetu na 2010 rok.         
1/ Wniosek mieszkańców sołectwa Drzycim w sprawie przeniesienia środków w projekcie budżetu gminy na 2010 rok, przeznaczonych na rekreację i wypoczynek w kwocie 15.000 złotych na rzecz poprawy stanu chodników w miejscowości Drzycim. Komisja zaopiniowała pozytywnie ten wniosek w następującym wyniku głosowania: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się.
2/ Druga propozycja - z załącznika nr 4 do projektu budżetu gminy na 2010 rok                  ( Plan finansowy inwestycji  ) wykreślić:
- przebudowę drogi transportu rolniczego Jastrzębie-Sierosław,
- przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wery.
Łączny koszt nakładów na te zadania w kwocie 55 tys. złotych przeznaczyć na wykonanie projektu ul. Szkolnej w Drzycimiu. Środki, które pozostałyby z tej kwoty po wykonaniu projektu przeznaczyć na rzecz poprawy stanu chodników w miejscowości Drzycim.  Wniosek poparło 5 radnych, przy jednym głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
3/ Wniosek trzeci - w dziale 750, rozdział 75075 ( załącznik nr 2 , str. 2 ) Promocja jednostek samorządu terytorialnego zdjąć kwotę 30.000,- złotych w celu zmniejszenia deficytu budżetowego. Wniosek poparło 5 radnych, przy jednym głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski – Na posiedzeniu naszej Komisji również wywiązała się burzliwa dyskusjia, która trwała długo. Komisja obradowała w godzinach 14-ta do 1815. Podobnie, ponad 4 godziny. Mówiliśmy o różnych sprawach, ale najwięcej o projekcie budżetu. Trzeba zaznaczyć, że projekt budżetu z autopoprawkami do projektu budżetu zakłada deficyt ponad 8 mln złotych. Można wnioskować z tej dyskusji, że budżet jest bardzo rozbudowany, zakłada realizację zadań nie będących priorytetem ani tez oczekiwaniem mieszkańców gminy. Można to poprzeć tym chociażby wnioskiem, który został złożony przez sołectwo Drzycim, ale o tym za chwilę. Trzeba powiedzieć też, że deficyt sięga ponad 55 % całości budżetu. Przeanalizowano plany prognozowanej kwoty spłaty długu oraz spłaty zobowiązań, który załączony jest do autopoprawek. Można powiedzieć śmiało, że w latach 2011-2012-2013, kiedy do spłaty będzie około 2 mln złotych łącznego zadłużenia, gminy nie będzie stać na to żeby realizować inne zadania. Realizować mamy na bazie tego budżetu zadania, które nie są priorytetem. Jak wspomnieliśmy  tutaj, wiele kontrowersji budzi projekt drogi Jastrzębie-Sierosław, gdzie mieszkańcy rzeczywiście oczekują innego działania chociażby związanego z przebudową drogi Sierosław-Drzycim.
Przewodnicząca Rady – Panie radny, ja bym poprosiła o opinię Komisji, a wtedy rozwiniemy dyskusję.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wypracowaliśmy na naszej Komisji następujące wnioski:
W przypadku braku otrzymania środków zewnętrznych, realizować rozbudowę remizy w Sierosławiu w ramach środków z budżetu gminy etapowo, w kolejnych latach ( jednogłośnie – 6 głosów za ).
Wniosek mieszkańców sołectwa Drzycim w sprawie przeniesienia środków w projekcie budżetu gminy na 2010 rok, przeznaczonych na rekreację i wypoczynek w kwocie 15.000 złotych na rzecz poprawy stanu chodników w miejscowości Drzycim Komisja zaopiniowała pozytywnie w następującym  głosowaniu: 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.
W załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2010 rok, który  przedstawia Plan finansowy inwestycji na 2010 rok wykreślić z pozycji nr 2 przebudowę drogi transportu rolniczego Jastrzębie-Sierosław i środki w kwocie 30.000 złotych przeznaczyć na wykonanie projektu ul. Szkolnej w Drzycimiu ( 4 głosy za, 2 przeciwne ).
W  tym samym załączniku  do projektu budżetu gminy, przedstawiającym Plan finansowy inwestycji na 2010 rok, wykreślić z pozycji nr 3 przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wery i środki  zaplanowane  na ten cel w kwocie 25.000 złotych przeznaczyć na wykonanie projektu ul. Szkolnej w Drzycimiu ( 4 głosy za, 2 przeciwne ). Z zaznaczeniem, że w przypadku, kiedy ten projekt będzie tańszy, pozostałe środki przeznaczyć na poprawę stanu chodników w Drzycimiu.
W dziale 750 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zdjąć 30.000,- złotych w celu zmniejszenia deficytu budżetowego (4 głosy za, 1 przeciwny i 1 wstrzymujący się ).
Głosowaliśmy nad projektem uchwały bez poprawek. Głosowanie przebiegało w ten sposób, że projekt ten otrzymał 2 głosy za, 2 głosy przeciwne i 2 wstrzymujące się.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Pani Przewodnicząca, wskazałbym tu jeszcze jedno zadanie dla Pani. Otóż są autopoprawki, które należałoby wszystkim radnym i zebranym przedstawić przed rozpoczęciem dyskusji.
Przewodnicząca Rady – Poproszę p. Skarbnik o przedstawienie autopoprawek.
p. Skarbnik wyjaśniła kwestię błędu drukarskiego autopoprawkach, przypomniała, że wykaz autopoprawek był przedstawiany na posiedzeniach Komisji  i zapytała, czy jest sens je omawiać.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja może w uzupełnieniu do tego, co powiedziałem chciałbym wskazać, że po autopoprawkach deficyt budżetowy się zwiększa do 8 mln złotych.
p. Skarbnik – Chwileczkę, przecież wszyscy dostali projekt uchwały po autopoprawkach. Na każdej Komisji był ten projekt uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ale opinia RIO dotyczyła projektu przed autopoprawkami. Ci, którzy nie mają akurat projektu uchwały myślą, że jest deficyt zaplanowany 7,300  mln.
p. Skarbnik – Wszyscy muszą mieć, bo na wszystkich Komisjach autopoprawki były, była uchwała po zmianie z wytłuszczeniem zmienionych kwot i wszędzie mówiłam, przedstawiałam autopoprawki i mówiłam, że deficyt zwiększył się o 811,5 tysiąca.
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak, rzeczywiście każdy z nas dostał te autopoprawki do projektu budżetu i była taka możliwość zapoznania się z tymi autopoprawkami w związku z powyższym kontynuując dyskusję na temat budżetu chciałbym dokończyć moją wypowiedź, jeżeli można.
p. Skarbnik – Wszyscy dostali na Komisjach projekt uchwały budżetowej z załącznikami, które się zmieniły w zadaniach inwestycyjnych, w rozliczeniu przychodów i rozchodów w wykazie dotacji podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i prognozie kwoty długu. Wszyscy wszystko na Komisjach dostali.
Radny p. Jacek Gawrych – Może w kwestii takiej porządkowej aby zgodnie z regulaminem Rady Gminy Pani Przewodnicząca pilnowała tego, aby nie przerywać wypowiedzi radnych. Radny się wypowiada, a tu
Przewodnicząca Rady – Przypominam art. 24 mówi o tym  że jeżeli ktoś chce zająć głos należy go zamanifestować podniesieniem ręki w górę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Cenna uwaga p. radnego Jacka Gawrycha z tego względu, że nie pozwolono mi dokończyć wypowiedzi właśnie. Chodzi mi o to, że budżetem nie są tylko zainteresowani sami radni, którzy pracowali nad nim w Komisjach i będą dzisiaj nad nim debatowali i go uchwalali, ale wielu, wielu mieszkańców, bo budżet dotyczy spraw żywotnych mieszkańców naszej gminy a nie tylko samych radnych. Dlatego wszyscy ci, którzy są dzisiaj tutaj zebrani plus wszyscy ci, którzy będą później czytali protokół z sesji dzisiejszej muszą mieć świadomość, jak się odbywało projektowanie tego budżetu. Był wpierw projekt przesłany do RIO, RIO wydało opinię, później były autopoprawki, czyli w zasadzie opinia RIO była do innego projektu niż dzisiaj będziemy tutaj omawiali. I to należało bezwzględnie wskazać.
Radny op. Dariusz Podlejski – Jest to uwaga, która oczywiście jest godna przypomnienia ale ja twierdzę mimo wszystko,  że mając tutaj autopoprawki przed sobą możemy kontynuować dyskusję na temat budżetu i nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, chciałbym powiedzieć, że na posiedzeniu naszej Komisji bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym, jak możemy realizować ten budżet, w jaki sposób ma on zostać skonstruowany, jakie poprawki może wnieść tutaj Rada do tego projektu budżetu i po to, żeby można było spokojnie realizować go w latach następnych. Poza tymi wnioskami, które przedstawiłem, o które będę wnioskował za chwilę do tego, żeby załączyć je, jako wnioski z Komisji do przegłosowania chciałbym powiedzieć, że mówiliśmy również o takiej, padła taka propozycja, dotycząca   zadania zrealizowanego, związanego z  budową wielozadaniowych boisk szkolnych, które kontynuowane są od 2004 roku, na które przeznaczono łączną kwotę na nakłady finansowe 2.851 tys. Dotychczasowe nakłady poniesione na realizację tego zadania to są koszty 417 tys. złotych. W przyszłym roku zaprojektowano kwotę ponad 800 tys. złotych z uwzględnieniem dotacji. Dotacja, która będzie w wysokości 200 tys. złotych. W kolejnym następnym roku 2011 kwota 985 tys. złotych również z wliczoną dotacją  na ten cel. Radny Szymczak zauważył tutaj słusznie, że można byłoby zastanowić się nad tym, czy nie dokonać przeprojektowania tego zadania, tego projektu obecnego, kosztem rezygnacji nawet z tej dotacji i zakończyć to zadanie w roku przyszłym kwotą zaplanowaną ponad ośmiuset tysięcy złotych. Nie mamy takich potrzeb aby tworzyć tutaj zaplecze dla drużyny trzecioligowej. Nigdy też takiej drużyny nie mieliśmy. Nasze potrzeby są skromne, możliwości również a etap budowy jest jeszcze daleki do jej finalizacji. Zakładając, że przeprojektowanie pozwoli nam zaoszczędzić dużo pieniążków, możemy przeznaczyć te pieniądze na realizację innych zadań. Nie ma w tym zakresie żadnego wniosku z mojej strony na razie ale skłaniam się do tego żeby wnioskować o to by zajęli się tym odpowiedni ludzie, fachowcy z tej dziedziny, którzy rozpatrzą możliwość przeprojektowania i wskazania kwoty, która ewentualnie zostanie zaoszczędzona w wyniku takiego działania. Patrząc jeszcze raz na ten budżet muszę powiedzieć, że nasuwają się kolejne uwagi, które podpowiadał tu radny Gawrych w trakcie przerwy. Chodzi o zadania dotyczące finansowania działalności sportowej, gdzie zwiększają się koszty z 14 tys. złotych na 25 tys. złotych tu też nie znajdujemy wyjaśnienia, dlaczego reprezentowanie nas na zawodach międzynarodowych, w jaki sposób, przez kogo, kogo chcemy finansować w ten sposób, jakie jest uzasadnienie takiego planowania i tych wszystkich pozostałych wniosków, które mówiłem wcześniej rodzi taką niepewność u mnie. Nie mam zdania, nie mam przekonania, które pozwoliłoby mi uznać ten budżet za możliwy do realizacji. W związku z powyższym wnoszę o to, żeby przegłosować dzisiaj budżet z wnioskami proponowanymi przez moją Komisję.
Radny p. Jacek Gawrych – Może ja na taki temat, skoro został poruszony – dział kultura fizyczna i sport, chciałem zauważyć taką sprawę, że na dotacje gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych tzw. sport niekwalifikowany w zeszłym roku została wydana kwota ok. 9.600 złotych. Na przyszły rok jest zaplanowana kwota 12.000 złotych. Właściwie na ten rok była też zaplanowana kwota 12.000 złotych ale po prostu nie została wykorzystana bo kluby zgłosiły zapotrzebowanie na 9.600 złotych i może mam tu taką uwagę, gdy kluby będą zgłaszać wnioski o dotacje prosiłbym o zwrócenie działaczom niektórych klubów uwagi, że w myśl przepisów prawa o stowarzyszeniach członkowie zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności. To jest uwaga do klubu sportowego MAXUS. Prosiłbym o przypomnienie i zwrócenie na to uwagi, iż członkowie zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia.
Radna p. Teresa Piotrowska- Ja jeszcze raz chciałabym do p. Wójta zadać to samo pytanie, które na Komisji zadałam, czy właśnie można pieniądze, które są przeznaczone na projekt tej drogi transportu rolniczego Sierosław –Jastrzębie, przeznaczyć na drogę Sierosław - Drzycim. Na Komisji otrzymaliśmy odpowiedź, że nie można. Chciałabym jeszcze raz usłyszeć, czy można, czy nie można w związku z wątpliwościami, które dotarły.
Wójt – Zgodnie z prawem może to być tylko i wyłącznie w porozumieniu z Powiatem, czyli z zarządcą drogi powiatowej. Jeżeli będzie uchwała Rady Gminy Drzycim i uchwała Rady Powiatu takie dofinansowanie może mieć miejsce. Inny przypadek nie ma możliwości realizacji.
Radny p. Edmund Szymczak – Wracając do tego tematu chciałem się zapytać, na ostatniej sesji był tez taki temat gorący drogi z Sierosławia do Jastrzębia i drogi z Drzycimia do Sierosławia i prosiliśmy żeby poczynić rozeznania w tym temacie, czy Powiat będzie coś robił przy tej drodze, jakie są możliwości i żeby po prostu porozmawiać na ten temat i wyjaśnić na dzisiejszej sesji. Jest to zapisane w protokole.
Wójt – Nie rozmawiałem dokładnie na temat tej drogi, z tym że znając budżet Powiatu wiem, że przez, no na pewno w 2010 nie przewidują żadnych inwestycji związanych z drogą Drzycim-Sierosław. Możemy rozpocząć jakieś rozmowy, kiedy faktycznie będzie wola Rady, żeby przeznaczyć jakieś pieniądze na ewentualne sfinansowanie projektu, czy coś w tym rodzaju. Tak więc sprawa jest otwarta, ale w 2010 nic się tam nie będzie działo. Droga Drzycim-Plewno jest tutaj priorytetem i z tego, co wiem będzie realizowana.
Radny p. Dariusz Podlejski – No właśnie usłyszeliśmy to, że priorytetem jest droga Drzycim-Plewno. Mamy tu obecnego na sali radnego powiatowego, który bardzo mocno działa w tej sprawie. Reprezentuje nas skutecznie, wiemy o tym. Niechby może się wypowiedział na temat możliwości współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg i realizacji takiego zadania, które wiązałoby się z przebudową drogi Drzycim-Sierosław. Ponieważ też padła tutaj taka odpowiedź na poprzedniej sesji, że to zadanie mogłoby być realizowane nie wcześniej, jak za 5 lat. No to chyba duży znak zapytania, ponieważ bez podjęcia stosownej dyskusji nie możemy się wypowiedzieć kiedy może ona być realizowana.
Radny Rady Powiatu p. Szczepan Nowakowski – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo radni, ja powiem tak. Jest taka możliwość, natomiast nie w tym budżecie. Oczywiście możecie wnioskować tutaj o wykonanie mapek wspólne, bo możemy koszta ponosić, natomiast to na pewno nie może się odbyć w roku nadchodzącym ponieważ już Rada Powiatu przegłosowała budżet na rok 2010 w dniu 16 grudnia i w związku z tym możemy ewentualnie wnosić jakieś autopoprawki itd. Ale na dzień dzisiejszy tak, jak tu radny już zauważył priorytetem jest budowa tej drogi do Plewna. Ja będąc gościem jednej z sesji powiedziałem, w sposób jednoznaczny określiłem się, że będę jak gdyby tu wnioskował żeby ta droga dalej była przebudowana, bo to ma być docelowo do Brzemion tutaj ta droga przebudowana. Tak też wnioskowałem na posiedzeniu Komisji Finansowej, czy też Rewizyjnej w której  skład wchodzę. Ja powiem tak, apeluję o umiar, apeluję o rozsądek ponieważ budżet Rady Gminy jest bardzo mocno napięty a też nie chciałbym abyście Państwo po drodze tracili środki niepotrzebnie. Wnioskuję, aby podejść do tego tematu w roku następnym. Mapki można, jak najbardziej wykonać, to jest Państwa decyzja. Jeżeli są na to środki to jak najbardziej. To będzie tu, jako wspólny koszt i tak wspólnym kosztem jest przebudowa tej drogi Plewno-Drzycim. Ma być przebudowana wspólnie z gminą Bukowiec.  Bukowiec, jak Państwo wiecie dostał w tej chwili wsparcie, my po prostu skorzystamy tutaj z innego wsparcia wspólnie z Powiatem. I dobrze, że będziemy wspólnie tą drogę budowali z Powiatem, przynajmniej będzie coś zrobione. Nie będziemy tu na 100% tak zadowoleni, ona nie będzie taka, jak byśmy sobie życzyli ale będzie przebudowana  w sposób taki do użytku. W tej chwili, jak Państwo sami wiecie tą drogą, jak się jedzie no trzeba po prostu uważać. Zwłaszcza, jak się jedzie tutaj od nas ze strony Drzycimia w kierunku Bydgoszczy. To tyle, natomiast to co powiedziałem jestem całym sercem za tym, żeby po prostu tą drogę dalej przebudowywać bo to jest priorytetem u nas w Radzie Powiatu. Rrogi, drogi i jeszcze raz drogi. Tak też Państwo myślicie o drogach. Róbmy wszystko po kolei i z głową.
Radna p. Teresa Piotrowska – Może jeszcze raz ja. Do Pana radnego powiatowego mam pytanie, tak, jak Pan mówił, że dobrze się zastanowić, czy jest na przykład taki sens wniosku Komisji. Pieniądze, które miały być przeznaczone na projekt w kwocie 30 tys. złotych mają być zdjęte. Czy jest jakiś sens już przeznaczyć pieniądze na projekt właśnie tej drogi Sierosław-Drzycim, Czy po prostu jak Pan wspomniał odłożyć to do przyszłego roku, czy to już będzie coś na plus rzutowało, że w tym roku byśmy przygotowali ten projekt.
Radny Rady Powiatu – Pani Przewodnicząca. Ja może niejasno się wypowiadam, ale nie chciałbym być źle zrozumiany tutaj. To co powiedziałem, że jestem całym sercem za przebudową tej drogi aż do Brzemion, natomiast ona zapewne nie wejdzie w przyszłym roku w etap budowy. Szanowni Państwo radni, wydaje mi się, że jeżeli nam się uda zrobić tą drogę z Plewna do Drzycimia to naprawdę będzie już dla nas wielkim sukcesem. Nie chciałbym nic więcej dodawać ani ujmować. Myślę, że zaczekajmy. Zaczekajmy Szanowni Państwo radni, róbmy to naprawdę w sposób profesjonalny. Myślę, że ten 2011 to byłbym takim optymistą gdybyśmy dojechali, 2012 gdybyśmy dojechali do tych Brzemion.
Radna p. Teresa Piotrowska – Ja chciałam krótko. Czy jest sens robić projekt, czy nie ma sensu w tym roku? Tylko jedno zdanie, nic więcej.
Radny Rady Powiatu – Proszę Państwa, czy naprawdę nie macie innej możliwości, żeby wykonać gdzieś kawałek chodnika w gminie, czy też po prostu. Wydaje mi się, że wypowiadam się w sposób jednoznaczny, bo to będą środki, które będą sobie tam leżały, mapki będą leżały i co z tego gminie przyjdzie?
Radny p. Mirosław Parczyk – Po wysłuchaniu opinii radnego Rady Powiatu mimo wszystko skłoniłbym się do sformułowania takiego wniosku aby przenieść te 30 tys. złotych z projektu drogi Jastrzębie-Sierosław i 25 tys. z projektu budowy drogi w Werach na poczet przygotowania projektu i dokumentacji drogi powiatowej Sierosław-Drzycim.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na bazie wypowiedzi p. Przewodniczącej Komisji Rolnej chciałbym powiedzieć, że to Wójt wskazał brak możliwości realizacji takiego projektu, takiego wniosku, ale słysząc wypowiedzi tutaj radnego powiatowego oraz to, że możliwe jest zaistnienie partnerstwa w zakresie rozbudowy tej drogi, niekoniecznie w roku 2011, czy 2012, to należałoby się przymierzyć do takiego działania w przyszłości, ponieważ jest to potrzeba, którą widzą mieszkańcy, bardzo ważna dla tutejszej gminy, dla naszych mieszkańców i może rzeczywiście, kiedy zainwestujemy te pieniądze, które będą gdzieś tam w czasie odłożone, to zamiast tego wniosku, który złożył Pan Parczyk należałoby zastanowić się nad tym, czy nie zrobić rozpoznania w zakresie możliwości tworzenia takiego partnerstwa i na jakich zasadach i te wnioski, które zostałyby uzyskane w wyniku działania pracowników Urzędu Gminy przedstawić nam na jednej z najbliższych sesji. Jeżeli będą takie możliwości, to w przyszłym roku byśmy zastanowili się nad tym, jakie mamy możliwości współdziałania, zainwestowania, czy w projekt, czy od razu w koszty tego partnerstwa. Jeżeli tak jest, to chciałbym złożyć inny drugi wniosek aby zobligować tutaj pracowników Urzędu Gminy do działania w zakresie rozpoznania możliwości przebudowy drogi i partnerstwa z Powiatowym Zarządem Dróg.
p. Skarbnik – Jeśli mogę, to odniosłabym się do wypowiedzi radnego Podlejskiego. Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina i Powiat Świecki, który jest władny z nami  współpracować w zakresie remontu drogi, która jest drogą powiatową a leży na naszym terenie nie można tu mówić o żadnym partnerstwie publicznoprawnym. Jeżeli chodzi o jednostki samorządu, to jest tu tylko dotowanie i głównym wykonawcą projektu i zadania jest właściciel drogi, jeśli chodzi o drogi. Właścicielem drogi Drzycim-Plewno jest Powiat i tak samo tej drogi Drzycim – Sierosław. My mamy prawo dotować remont tej drogi, modernizację. Możemy dotować, czyli wspomóc finansowo właściciela drogi, czyli Powiat. Będzie takie porozumienie na współfinansowanie podpisane, ale oni muszą mieć tą drogę w swoim budżecie i oni muszą mieć ją w planach żeby realizować tą modernizację czy remont. Pan Nowakowski radny powiatowy mówił, na przyszły rok nie jest ta droga ujęta. My nie możemy tego projektu robić, bo to jest droga powiatowa i właściciel może stawiać warunki jaka ona ma być. My możemy dotować jak najbardziej, ale najpierw Powiat musi mieć chęci ją remontować. My możemy im dołożyć pieniądze z naszego budżetu, bo ona biegnie po terenie naszej gminy.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja bym chciała się odnieść do wydatkowania sporej ilości pieniędzy na projekty. Może faktycznie, jak Pan mówił wstrzymać się. W zasadzie my nie jesteśmy władni takich projektów robić, tylko dofinansowywać coś, co jest już zaprojektowane, jeżeli chodzi o drogi powiatowe a może te pieniądze zainwestować w coś, co w gminie już jest. Można to rozpatrzyć. Mogą to być chodniki w Drzycimiu, ale miałabym taką propozycję, aby pomyśleć nad sprawą dachu w świetlicy w Biechówku. Wprawdzie nigdzie ona tu nie była wspominana dlatego, że wyszła w zasadzie w ostatniej chwili. Sądziłam, że skoro dach był robiony trzy lata temu, był zrobiony porządnie. Niestety. Nie był zrobiony porządnie. Naprawa tego, z tego, co ja się orientuję będzie kosztowała ok. 25 tys.                            i wydaje mi się, że powinniśmy ratować najpierw to, co mamy, żeby nie stała nam na terenie naszej gminy za jakiś czas następna ruina. Zacznie dach pękać, zacznie  się wszystko walić. Może, jakby przejrzał umowy, ktoś ten dach robił. Jest rękojmia na buty, jest jakaś gwarancja na telewizor. Z tego, co ja wiem , jak się robi takie inwestycje powinna być gwarancja na wykonanie takiej inwestycji, jak dach. Zakład, który to zrobił po prostu powinien w ramach gwarancji to zrobić. Jeżeli w takiej umowie nie było tej gwarancji to niestety wydaje mi się, że gmina powinna właśnie w budżecie przewidzieć pieniądze i ratować to, co jest. Nie dać zniszczyć mienia, które posiadamy, bo będzie nas to kosztowało o wiele, wiele więcej. Tak było w Biechówku zostawione centralne ogrzewanie, nikt nie pomyślał, żeby grzać tam. Popękało wszystko, jest piękna sala bez ogrzewania. Co kawałek trzeba tam dochodzić, dbać, bo pękają rury. Non stop są jakieś problemy. Koszty utrzymania, potem remonty tego są coraz, coraz większe. Może przemyśleć to i zamiast robić projekty ratować to, co jest tym bardziej, że my w zasadzie takich projektów robić nie możemy. Możemy dofinansować, jak już projekt będzie gotowy.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Słuszna uwaga.
Radny p. Dariusz Podlejski – Popieram to zdanie trzeba by się skupić na działaniu najbardziej potrzebnym. Myślę, że to wiążę się z wykorzystaniem funduszy sołeckich. Wiemy, że są pewne rzeczy do wyprostowania. To też są związane sprawy z budżetem. Teraz chciałbym poprosić o przerwę ponieważ dyskutujemy dosyć długo i słyszę tutaj głosy z boku, że taka przerwa by się przydała.
Przewodnicząca Rady – Dobrze, tylko p. Skarbnik ma jeszcze coś do powiedzenia w sprawie budżetu.
p. Skarbnik – Tak, ja tylko jeszcze dwa słowa. Pani Gubańska mówiła, że my nie możemy, my możemy finansować projekt, bo jest on również kosztem inwestycyjnym tylko, że my nie możemy bezpośrednio zlecać tego realizować. Jeżeli droga będzie miała kosztować milion i projekt 50 tysięcy, to my w ten milion 50 tysięcy możemy partycypować w kosztach. Tylko, że my nie jesteśmy właścicielem, my nie wiemy, jak ta droga ma wyglądać wg standardów. Nie wiem, czy pamiętacie, jak p. Soska tu mówił na ten temat, szerokość drogi 6,5 , jak odwodnienia mają wyglądać, jakie warstwy, warstwa wierzchnia. Oni musza ustalać warunki. Oni ogłoszą przetarg, oni wybiorą wykonawcę. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest również kosztem remontu, czy inwestycji. Tylko tyle mówię, że my nie mamy uprawnień aby zlecać wykonanie tego projektu. Możemy współfinansować wykonanie remontu, modernizacji i ulepszenia tej drogi ale nie możemy tego zlecać.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja przyjmuję takie tłumaczenie do wiadomości i rozumiem wszystko, ale na razie nie ma chyba, co tych pieniędzy zamrażać, bo Powiat nie planuje nic tam robić.
Radny Rady Powiatu – Szanowni Państwo radni. Przepraszam, że już trzeci raz się wyrywam do głosu. Chciałbym ostudzić tutaj dyskusję Państwa w tej materii i powiem tak. Krótko już teraz. Państwo, jako Rada Gminy możecie wszystko. Możecie przegłosować, że projekt ten będzie w przyszłym roku, tylko pytam, czy jest taka potrzeba. Jeśli jest taka potrzeba jak najbardziej możecie Państwo to przegłosować. Tylko jest jedno „ale”. Trzeba po prostu tym tematem się zająć w sposób poważny, w sposób profesjonalny bo drogi buduje się w tej chwili w określonych parametrach i chcąc wykonać projekt to trzeba usiąść wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych, doprowadzić do konsensusu, kiedy w jakim terminie i wówczas jeżeli Państwo będziecie mieli pewność, że to ewentualnie wejdzie w roku 2011 – 2012 no to można się pochylić nad tym tematem.

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach.
Radny p. Edmund Szymczak – Chciałbym wrócić to tematu, który jest zasadniczą sprawą czyli projektu budżetu gminy na 2010 rok. Są wymieniane tu projekty, różne rzeczy, które chcielibyśmy zrobić ale patrzę na budżet i jeżeli w 2010 roku mamy spłacić 49 % rocznego dochodu budżetu to należy się zastanowić, jak po prostu ten Urząd ma żyć. Żeby po prostu z tych pieniędzy, które są, bo budżet jest bogaty w zadania, jeżeli one zostaną wszystkie poddane do realizacji to ogółem kwota zadłużenia, spłaty przypadające na 2010 rok jest 49 %, czyli ok. 4 mln złotych. W 2011 jest aż ponad 50 % dochodu budżetu gminy do spłacenia. W 2012  38% dochodu budżetu gminy i należy się zastanowić czy my możemy jeszcze coś wprowadzać, czy tylko powiedzieć na czym będziemy oszczędzali. Każdy z nas ma własny portfel, własne doświadczenia i wie, że jeżeli się zapożyczy na 50 % dochodu, to wie, z jakimi trudnościami życia codziennego się spotka. Budżet gminy i funkcjonowanie Urzędu całej gminy to nic innego, jak nasze portfele. Tu się nic nie zmienia, to jest ta sama sprawa i uważam, że powinniśmy bardzo ostrożnie podejść. Ja nie chciałbym być takim, który chce skreślać któreś zadania, bo one zostały jak gdyby przewidziane w tym zadłużeniu, jakie tutaj się po prostu proponuje. Ale, żeby jeszcze dodawać zadań i wchodzić w jakieś układy z Powiatem to sobie trzeba przeczytać stopień zadłużenia i powiedzieć do 2012 roku mamy spokój sami z sobą. Radni, którzy przyjdą po nas powiedzą tak: uchwaliliśmy budżet, absolutorium, podatki i to jest wszystko. Tych zadań w stosunku na 10 % jeżeli do 60 % mógłby się zadłużyć a nie wiem czy któryś, czy ten Pan Wójt, czy następny podejmie taką decyzję żeby wykorzystać te 10 % do 60 % to tych pieniędzy jest tylko 160 tysięcy plus codzienne funkcjonowanie gminy. Załatwianie wszystkich potrzeb, sprzątania, utrzymania szkół, realizowania tych koniecznych zadań, oświetleń i tych różnych rzeczy. Żeby nie było, że zaczniemy sobie już wyłączać, albo powiemy, że niestety tych rzeczy już nie będziemy mogli zrobić. Dlatego uważam, że to, co tu koledzy radni - przewodniczący Komisji proponowali żeby te drobne zmiany zrobić to są jak gdyby zmiany wychodzące naprzeciw oczekiwaniom ludzi. Każdy posłuchał, porozmawiał, popatrzył co inni mówią, to tylko nie to ma być robione, chodzi o chodniki, o takie normalne rzeczy i żeby to życie przy tym zadłużeniu było jak najskromniejsze, żeby to spłacić. Mam pytanie jeszcze do Pana Wójta, bo to muszę zadać. Panie Wójcie, chciałbym, żeby Pan powiedział, czy Urząd Gminy, jako gmina cała, Urząd odpowiedzialny za życie całej gminy jest w stanie po prostu, jeżeli te zadania zostaną zrealizowane, będą realizowane i takie zadłużenie, jest w stanie funkcjonować normalnie?
Wójt – Pani Skarbnik tutaj wcześniej chciała się ustosunkować do tego, co mówił pan radny w sprawach finansowych. Może najpierw jej oddam głos, żeby była jasność, co do tego.
p. Skarbnik – W każdym razie p. Szymczak mówił o procentach. 50 % zadłużenia, spłat. Z tego, co ja tu widzę z przedstawionych radnym materiałów 50 % tj. prognozowana kwota długu, a spłaty są w załączniku nr 16 i wcale nie będziemy tyle milionów spłacać i tu przewiduje się w 2010 niecały milion do spłaty. W 2011 1,6 mln.  W 2012 mamy 2,200 do spłaty. To są procenty 11, 13, 14,7 ; a te procenty o których Pan mówił – 50 % tj. prognozowana kwota zadłużenia na koniec roku. To nie są spłaty. My nie będziemy w 2010 roku 50 % budżetu spłacać.
Radny p. Edmund Szymczak – Przepraszam, że się źle wyraziłem. Przepraszam, że to źle określiłem ale sprawa dobierania kredytów na inne zadania jest już ograniczona tylko do 10 %.
p. Skarbnik – Nie. Zadłużenie na koniec roku nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów łącznie z odsetkami, a kwoty spłaty rat kredytów w danym roku łącznie z odsetkami nie mogą przekroczyć łącznie 15 % planowanych dochodów. Pan takimi kwotami operował, że się przestraszyłam sama. Największa spłata jest w roku 2012.
Radny p. Edmund Szymczak – Dziękuję i przepraszam, trochę się zagalopowałem. Sam fakt, że gmina się zadłuży do momentu 50 % mówi jasno, że już więcej do tego nie dobierzecie. Na 2010 i 2011 rok nie będzie dużej możliwości skorzystania z kredytu.
Wójt – Pytanie brzmi, czy gmina będzie funkcjonowała na normalnych warunkach za 2, za 5 lat?
Radny p. Edmund Szymczak – Omawiamy budżet na 2010 rok i konkretnie do 2012 roku. Konkretnie.
Wójt – Tak. Mogę Panu powiedzieć, że będzie funkcjonowała normalnie, będą istniały szkoły, będziemy remontować drogi itd. Nasza gmina, jak Państwo z pewnością wiecie jest w zasadzie nie zadłużona. Jest to wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o nasz powiat. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą Pani Przewodnicząca niedawno czytała jasno i wyraźnie określa nam możliwości zadłużenia i to, że to zadłużenie będziemy w stanie spłacać. To jest proszę Państwa nie moja opinia, bo mnie możecie nie wierzyć to jest opinia fachowców, którzy siedzą w tym od lat. Od lat analizują różnego rodzaju budżety,  nie takie, jak nasz. Miasta też są analizowane. Zadłużenie różnych miast i innych jednostek samorządowych sięga równie wielkie pieniądze i na pewno ten planowany dług, który mamy zamiar zaciągnąć nie musi być taki wysoki. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że inwestycja jakaś za 5 mln np. kanalizacja może po przetargu okazać  się, że to będą 3 mln. Taki przykład mamy prosto z Osia. Proszę zapytać kogoś,  kto  orientuje się trochę o budżet Osia, na ile mieli kosztorys a za ile udało się wykonać. Ja nie mówię, że w naszym przypadku będą to 2 mln oszczędności, nie wiem, ale na pewno jakieś oszczędności z tych wszystkich planowanych, proszę Państwa, to są planowane pieniądze. Na ten rok planowaliśmy 5 mln deficytu. Jaki jest deficyt rzeczywisty? Okaże się już wkrótce. Z tych pięciu może będzie milion. Jeżeli dzisiaj nie wykorzystamy przyszłorocznych dotacji, przyszłorocznych pieniędzy, które, jeszcze tyle pieniędzy nie było z Urzędu Marszałkowskiego i z innych programów, jeżeli my nie przystąpimy z własnym udziałem do tych rzeczy to po prostu przespaliśmy swój czas. Jeżeli dzisiaj mając możliwości zaciągnięcia zobowiązań nie zaciągniemy ich to proszę Państwa w przyszłym roku nic nie zrobimy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Panie Wójcie nie przekonuje mnie pańska wypowiedź ponieważ jest poparta tylko i wyłącznie pańskim spojrzeniem na te sprawy. Oczekiwania mieszkańców zgoła są odmienne. One są skierowane ku temu, żeby robić zgodnie z ich oczekiwaniami, a my jesteśmy głosem tych mieszkańców. My jako radni chcemy przedstawić to, czego oni oczekują. W tym budżecie było kilka takich rzeczy, które nie były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, w związku z powyższym rozmawiamy na temat projektu budżetu, wnosimy poprawki i chcemy żeby one były zawarte w tym budżecie i realizowane w trakcie kolejnego roku.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nawiązując niejako do wypowiedzi radnego Szymczaka chciałbym wyrazić również swój niepokój przy takim dużym deficycie, którego jeszcze nie miała nasza gmina. Jak dobrze pamiętacie wszyscy państwo przed trzema laty Pan Wójt przystępował z nadwyżką budżetową po poprzedniej Radzie, po poprzednim Wójcie, bez długów przejął gminę. Dwa lata co prawda nie było nic inwestowane ale też nazbierała się nadwyżka, z której można było w tym roku wykonać ileś tam zadań. I teraz charakter tego budżetu zaczyna przypominać bardzo kampanię, bo tu jest bardzo dużo schowanych inwestycji, które mają działania i pozorne i populistyczne niektóre. Ja uważam osobiście, że jeżeli Pan Wójt mówi, że chce korzystać ze środków zewnętrznych, to powinien więcej zadań wpisać do planu, bo jest wpisane – tylko inwestycja w zakresie kanalizacji Jastrzębie-Drzycim i budowa ulic osiedlowych w Drzycimiu plus boisko w Drzycimiu za 200 tysięcy. Tyle mamy skorzystać ze środków zewnętrznych? Niektóre już są zagwarantowane? A środki na budowę kanalizacji są wielce prawdopodobne. Według mnie jest jeszcze zadanie inwestycyjne w zakresie budowy ulicy Kwiatowej w Gródku, gdzie też można byłoby starać się o środki zewnętrzne, gdzie trzeba byłoby szukać tak samo przy budowie boiska, względnie boisko zakończyć jeszcze w roku bieżącym na tych zasadach, o jakich mówił radny Podlejski. Czyli zrezygnować z tych 200 tysięcy dotacji, za własne środki w przyszłym roku dokończyć zadanie w ten sposób żeby nie rozbudowywać całego zaplecza kompleksu budynków, tylko wykonać płytę podstawową, zaplecze podstawowe, czyli sanitariaty i te niezbędne szatnie właśnie, jakiś plac parkingowy i nie inwestować więcej w to boisko, bo mieszkańcy będą przy następnych wyborach wytykali to jako brzemię tej Rady i tych radnych, którzy nie potrafili sobie poradzić z zakończeniem zdania a zostawili następcom pole ryżowe, bo tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Są tutaj możliwości tego rodzaju, z resztą o co później będę wnioskował, że zadanie typu Orlik można te 200 tysięcy zdjąć żeby w inwestycji budowy boiska nie było tych 200 tysięcy  środków zewnętrznych. Ale to może w późniejszej dyskusji.
Przewodnicząca Rady – Czy w dalszym ciągu dyskusji chcieliby Państwo, jakieś pomysły, jakieś zmiany nanieść? Nie tylko do inwestycji ale  może do innych tutaj proponowanych czynności w budżecie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Pani Przewodnicząca, nie widać już głosów, które chciałyby wziąć udział w dyskusji i ma Pani przed sobą złożone wnioski, które wypłynęły na naszej Komisji. Proponuję, żeby po kolei przegłosować je i nad każdym wnioskiem kilka  zdań jeszcze wymienić.
Przewodnicząca rady – Czy jeszcze tutaj jakieś wnioski z sali, oprócz tego, że padły wnioski z Komisji? Nie widzę. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja proponowałbym po wnioskach z Komisji, pytać się jeszcze radnych. Być może jakieś następne będą się nasuwały, może ktoś będzie zgłaszał.
Poddany pod głosowanie pierwszy wniosek Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w brzmieniu:  „W przypadku braku otrzymania środków zewnętrznych, realizować rozbudowę remizy w Sierosławiu w ramach środków z budżetu gminy etapowo, w kolejnych latach” został przez Radę przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.
 
 Drugi wniosek Komisji: „Wniosek mieszkańców sołectwa Drzycim w sprawie przeniesienia środków w projekcie budżetu gminy na 2010 rok, przeznaczonych na rekreację i wypoczynek w kwocie 15.000 złotych na rzecz poprawy stanu chodników w miejscowości Drzycim”  Rada Gminy przyjęła przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Trzeci wniosek Komisji: „W załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2010 rok, który przedstawia Plan finansowy inwestycji na 2010 rok wykreślić z pozycji nr 2 przebudowę drogi transportu rolniczego Jastrzębie-Sierosław i środki w kwocie 30.000 złotych przeznaczyć na wykonanie projektu ul. Szkolnej w Drzycimiu” został przez Radę przyjęty w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 3 głosy przeciwne i 1 wstrzymujący się. 
Czwarty wniosek Komisji: „W  tym samym załączniku – nr 4  do projektu budżetu gminy, przedstawiającym Plan finansowy inwestycji na 2010 rok, wykreślić z pozycji nr 3 przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wery i środki  zaplanowane  na ten cel w kwocie 25.000 złotych przeznaczyć na wykonanie projektu ul. Szkolnej w Drzycimiu” został przez Radę przyjęty w następującym wyniku  głosowania: 9 głosów za, 3 głosy przeciwne i 1 wstrzymujący się.
Piąty wniosek Komisji: „W dziale 750 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zdjąć 30.000,- złotych w celu zmniejszenia deficytu budżetowego”  został przez Radę Gminy przyjęty w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 2 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące się.

Przewodnicząca Rady – Wszystkie wnioski Komisji zostały przez Radę przyjęte, jako poprawki do budżetu gminy. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos.

Radny p. Zygmunt Wycinek – Proponuję wprowadzić zmianę w paragrafie określającym możliwość zaciągania kredytów bieżących przez Pana Wójta. Tu jest kwota określona 500 tys. złotych. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego proponuję zapisać w kwocie 300 tys. złotych. Już mówię, czym to uzasadniam. W roku bieżącym ta kwota wynosiła 250 tys. złotych i wydaje mi się, że 300 tys. starczy, tym bardziej, że to jest rok ostatni. Być może Pan Wójt będzie dalej, ale ostrożność tutaj wskazuje żeby przypadkiem nie zostawiać następcy spłaty 500 tys. w listopadzie 2010 roku.
        Poddany pod głosowanie wniosek radnego p. Zygmunta Wycinka uzyskał aprobatę Rady Gminy w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 1 przeciwny, 3 wstrzymujące się.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja bym miała prośbę żeby w przyszłorocznym budżecie były jednak uwzględnione fundusze na remont dachu w Biechówku. To nie są takie małe fundusze żeby one potem w ciągu roku gdzieś się skądś znalazły. Żeby jednak teraz je poszukać żeby był zabezpieczony remont dachu w świetlicy w Biechówku.
Radny p. Dariusz Podlejski – W przerwie rozmawiałem z sołtysem Małego Dólska, który prowadzi zakład budowlany. Wiem, że złożył kosztorys. Chciałbym zapytać, jaki jest koszt tego zadania. Jak jest to możliwe do realizacji.
Sołtys p. Wiesław Michalczyk – Ja nie pamiętam, ja go złożyłem ale nie pamiętam. Styropapa to jest 63 tysiące i drugi wariant, sama papa 25.952 złote.  W dzisiejszej dobie tego czasu i tego dachu podejrzewam, że wyszłoby  63.630,- złotych , ale to jest styropapa. To są dwie opcje.
Radny p. Jacek Gawrych – Ja tu z p. Gubańską próbuję ustalić z jakiego działu, czy paragrafu trzeba by było przesunąć tę kwotę. Ja myślę, że do sprawy można by  wrócić po rozstrzygnięciu przetargów odnośnie boiska lub Orlika, bo tu są podane kwoty przy boisku 875 tys. przy Orliku 1.700 tys. Są to takie kwoty, które jak już Pan Wójt mówił, że takie będą podane sumy wyjściowe a w wyniku przetargów te sumy spadną. W związku z tym może z tego, co tu się zaoszczędzi z tego spadku to wtedy dopiero przesunąć na ten dach.
Wójt – Nie możemy zabrać z jakiegoś zadania wartości kosztorysowej, bo nie będziemy mogli ogłosić przetargu.
Radny p. Jacek Gawrych – Proponowałem po przetargu.
Wójt – Po przetargu tak. Na dzisiaj nie możemy tu zmniejszać niczego.
Radny p. Dariusz Podlejski – W piątym wniosku z mojej Komisji zmniejszyliśmy deficyt o kwotę 30 tysięcy złotych, taki był wniosek. Jest to kwota, którą można byłoby zabezpieczyć na wykonanie tego zadania. W pierwszym kosztorysie słyszeliśmy, że ma ono kosztować ok. 25.952 złotych, no nie wiemy jeszcze kto to zadanie będzie realizował ale skoro jest taki wstępny koszt myślę, że ta kwota gwarantowałaby to n i oczywiście potem w umowie zawrzeć to, że wykonawca zapewnia też gwarancję. Nie tak, jak na chwilę obecną, że wykonano, nie wiadomo kto na bazie jakiej umowy. Jak to wygląda wiemy. Ta inwestycja jest pilna i trzeba, kiedy tylko warunki na to pozwolą rozpocząć to zadanie ponieważ jest to mienie, z którego korzysta wielu mieszkańców a które niestety do tej pory zostało zaniedbane.
Przewodnicząca Rady – Czy uważają Państwo, że można te pieniądze przeznaczyć, te 30 tys. złotych przeznaczonych na zmniejszenie deficytu budżetowego i przeznaczyć na remont dachu na budynku świetlicy w Biechówku?
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałbym się p. Michalczyka spytać, czy ta tańsza wersja będzie wystarczająca, czy to będzie takie coś, że starczy tylko na chwilę.
p. Wiesław Michalczyk – To na pewno by starczyło w jakimś tam momencie i by zabezpieczyło, z tym, że nie wiemy jak ten dach wygląda. Myśmy byli tam u góry na tym dachu ale on jako tako nie był remontowany on był trochę konserwowany i tu jest trochę taka różnica. Nie można mieć też do wykonawcy jakiś tam pretensji, że tego nie zrobił tak jak miał, bo pewnie miał określoną jakąś kwotę i tak zrobił, jak tylko mógł a w momencie, gdy jest ten dach w takim stanie to ja bym proponował tą  styropapę. Wszyscy wiemy, że jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Radna p. Aniceta Gubańska – Mam propozycję żeby tą kwotę zagwarantować a jeżeli pojawią się jakieś inne pieniądze w wyniku korzystniejszych przetargów to dofinansować i zrobić tą styropapę. Czy jest taka możliwość?
Przewodnicząca Rady – Czy potraktować ten wniosek, jako wniosek formalny?
Radna p. Aniceta Gubańska – Tak.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa w takim razie jest za przyjęciem wniosku pani Gubańskiej?
Wójt – Te 30 tysięcy, które zostały przeznaczone na zmniejszenie deficytu, poprawka została przegłosowana i należałoby zacząć od początku. Tamto głosowanie uznać za nieważne i dopiero rozpocząć kolejne. Mamy wolne jak gdyby 30 tysięcy i podejmujemy następny temat.
Radny p. Dariusz Podlejski – To jest słuszna uwaga, trzeba by było rzeczywiście przegłosować to, że zmieniamy wniosek piąty i przeznaczamy tą kwotę nie na zmniejszenie deficytu tylko na zabezpieczenie kwoty potrzebnej do remontu dachu.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest zetem za zmianą wniosku poprzedniego, czyli uchylenie zmniejszenia deficytu budżetowego i przeznaczenie go na zabezpieczenie remontu dachu w Biechówku na świetlicy w kwocie 30 tysięcy złotych?
        Wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jest taka potrzeba dyskutowania nad tym budżetem i jeszcze raz chcę powrócić do tego, o czym mówiłem wcześniej, co podniósł w swojej wypowiedzi pan radny Wycinek. Chodzi o zespół boisk wielozadaniowych. Nie chodzi o Orlika, chodzi o to zadanie, które jest niedokończone i rozważenie możliwości zakończenia tego działania w tym roku z kwoty przeznaczonej na ten cel. Wiemy, że to wymaga tego by zrezygnować z dotacji, o którą rzeczywiście tak trudno było się starać. Starali się tu pracownicy, Wójt się starał, no fajnie, że ona wpłynęła ale jak widzimy jest niewystarczająca do pełnej realizacji tego zadania.                   I będziemy dalej to zadanie przenosić w czasie na kolejne lata na 2011 i jeszcze pewnie 2012 bo jeszcze pewnie nie zakończymy tego a pozwoli to nam ograniczyć w przyszłości wydatków i będziemy mogli zająć się realizacją innych również ważnych i pilnych zadań. W związku z powyższym chciałbym żeby tutaj wypowiedzieli się radni w tym temacie, bo jeżeli będzie poparcie dla mojego tutaj zdania, mojego stanowiska, to złożę wniosek odpowiedni żeby to zadanie zrealizować zupełnie inaczej.
Radny p. Jacek Gawrych – Ja może w ten sposób chciałbym się wypowiedzieć. Inwestycja ta jest no dosyć dużą kwotą pieniędzy zabezpieczona na ten rok 875 tys. Mamy otrzymać dofinansowanie 200 tys. złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wójt – My już ją mamy.
Radny p. Jacek Gawrych – W każdym razie kwota jest. Dobrze. Rozumiem tutaj pewne obawy pana radnego, że kwota, która jest zaplanowana na dokończenie całego kompleksu jest dużą kwotą ale podzieliłbym zdanie pana Wójta i pracowników Urzędu iż skoro dofinansowanie jest ciężko dostać i wymaga to wielkiego wysiłku, no jakoś tak głupio zrezygnować z tego co nam wpychają do kieszeni. Szkoda to stracić.  Wiem, że całość jest duża, ale uważałbym, że akurat w tej sprawie potrzebna jest większa refleksja. Powinniśmy być może mieć plan, nie być może, na pewno, plan tego obiektu i zapoznać się z tym szczegółowo. Tak od razu tutaj się decydować przy takiej sprawie, to troszkę tak jest ciężko, zwłaszcza że tak jak słyszymy otrzymaliśmy dofinansowanie, te 200 tysięcy złotych. Są tutaj osoby, jak Pani Piotrowska, która siedzi przede mną wie, że coś otrzymać na działalność z zewnątrz to jest ciężka sprawa.
Wójt – Proszę Państwa, no bywamy sławni na terenie Powiatu, niedługo pewnie na terenie całego województwa. Takiej sytuacji, jaką ja tutaj słyszę, takiej paranoi to prawdę powiedziawszy to chyba nikt w całym województwie nie zrobiłby, gdybyśmy faktycznie oddali, nie chcieli korzystać z przydzielonych już pieniędzy. Proszę Państwa, kiedyś ta Rada zadecydowała – budujemy. Zadecydowała w wieloletnim planie inwestycyjnym jak ta budowa ma być, kiedy ma być, że to ma być w roku 2009, 10 i dalej, bo nie stać nas na to żeby wszystko od razu zbudować. Teraz, kiedy mamy już zagwarantowane pieniądze to my chcemy je oddać? To jest Proszę Państwa – nie powiem.
Radny p. Dariusz Podlejski - To nie jest tak, że mu chcemy je oddać. My chcemy zakończyć zadanie i jeżeli nie ma takiej możliwości wykorzystania tych środków w zadaniu skróconym, zmniejszonym o wykonanie pewnego etapu, no to jest to zrozumiałe. Jeżeli umowa zawiera, to że jest możliwe wykorzystanie tych środków tylko podczas realizacji całości umowy no to nie ma o czym dyskutować.
Radny p. Jacek Gawrych – Do uwagi p. Wójta – po co dyskutujemy? Uważam, że każdy temat dotyczący spraw gminy jeśli jest wola dyskusji, należy przedyskutować bo tylko w wyniku dyskusji można wszystko, wszystkim wyjaśnić. Każdy ma wtedy lepszy, bardziej większy pogląd na daną sprawę a jakie będą wnioski, no nie ukrywam, że tutaj no jest uważam też troszkę taki pomysł Pana Podlejskiego, nie jestem tak do końca przekonany ale każdy może mieć różne zdanie na ten temat i od tego jest dyskusja żeby dyskutować. Też nie uważam, że też musi być decyzja dzisiaj podjęta. Może być tak, jak ja tu sugeruję np. na następnych Komisjach gdybyśmy otrzymali plany budowy, więcej materiałów bo na razie mamy tylko ile jest zaplanowane w budżecie na przyszły rok i na lata następne a to jest troszkę mała informacja.
Wójt – Zaplanowane to, co jest wiemy ile będzie kosztowało, natomiast znowu powtarzam, po przetargu może okazać się że te sprawy są o wiele tańsze w wykonaniu. Jeżeli te 200 tysięcy w roku 2010 o 2011 mamy zagwarantowane no to możemy zaplanować jakby ile za pieniądze te pozyskane i pieniądze nasze, które są naszym udziałem, zrobimy. Czy będziemy to przekładać jeszcze na następnych 5 lat, czy uda nam się to zrobić w te dwa lata, ale to będzie już zależało od naszego wkładu. Od tego, jak duży np. przetarg ogłosimy na wykonanie jakiego zadania. Jeżeli będziemy chcieli w jednym roku zakończyć wszystko z udziałem 200 tysięcy od Marszałka to musimy przygotować dużo większą kwotę, ale jeżeli będziemy chcieli znowu jakimś etapem posunąć się do przodu, w tej chwili murawa jest dokończona. To, że nie ma trawy, no akurat śnieg, jest zima. Gotowa jest murawa proszę Państwa, ona na wiosnę będzie już pięknie zielona. To nie jest żadne pole ryżowe jak raczył nas opisać jakiś dziennikarz, który przyjechał i zrobił kałużę, która nie ma się jak do tego, co jest tam zrobione. Znowu wpuszcza w maliny naszych mieszkańców itd. Na dzisiaj jest murawa gotowa, na wiosnę będzie zielona, latem pierwsi piłkarze mogą zacząć grać w piłkę.
 Przewodnicząca Rady – Na Komisjach była mowa o tym, żeby te inwestycje zakończyć jak najszybciej, żeby zrobić najpotrzebniejsze rzeczy, żeby wreszcie powiedziano w naszej gminie że zakończył się jakiś etap dużych inwestycji. Mam nadzieję, że się zakończy. Oby zakończył się pomyślnie, oby jak najszybciej i w związku z tym były nawet tam propozycje żeby postawić najpotrzebniejsze rzeczy czyli budynek socjalny, który spełniałby warunki dla piłkarzy, dla pomieszczeń magazynowych. Wiem, że dosyć szeroko był ten temat omawiany na Komisji Rolnej. Padały tam sugestie żeby jak najszybciej doprowadzić do zakończenia budowania tego boiska.
Radny p. Edmund Szymczak -  Uważam, że na dzień dzisiejszy decyzja byłaby za szybka – skreślanie tego zadania z planu. Jest zbyt dużo niewiadomych o finansach żebyśmy tu po prostu mówili, że nie. Mówimy, że tak. Rozmawiamy o wszelkich wątpliwościach, które chcemy sobie nawzajem wyjaśnić. Uważam, że używanie ostrych słów rodzi tylko agresję a nie zaprasza do dyskusji. Ja ze swej strony apelowałbym o to żeby to zadanie zostawić. Jest zbyt dużo niewiadomych o przetargach przede wszystkim i może się okazać, że skreślimy zadanie, na które mieliśmy pieniądze. Skreślimy zadanie na początku roku nie dotykając nic. W ciągu roku jak gdyby okaże się to, co tutaj mówimy o tej ostrożności wydawania pieniędzy i różnych kwot. Pan Wójt weźmie pod uwagę żeby po prostu po rozstrzygnięciu paru przetargów widzieć czym my dysponujemy. Rok szybko leci i to nie wiadomo, czas wykonywania jest zbyt krótki ale uważam, że gdyby każdy z nas ze strony Rady czy p. Wójta przy pewnych zadaniach będzie wymagał ostrożności. Tego zadania nie skreślajmy, zostawmy tak jak jest i nakłady takie jakie są na dzień dzisiejszy w planie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wysłuchałem tutaj głosów w dyskusji. Myślę, że nie ma o czym tutaj więcej dyskutować. Chciałbym zakończyć tą dyskusję. Nie składam żadnego wniosku ale jeszcze raz zaznaczę, że dyskusja jest potrzebna, jest konstruktywna, wyjaśniamy sobie wiele rzeczy jeżeli rodzą wątpliwości. 
Radny p. Jacek Gawrych – Ja z kolei chciałbym złożyć wniosek aby na Komisje, które będą przed następną sesją dostarczono nam plany budowy boiska sportowego, zwłaszcza podejrzewam radny Podlejski chciałby na swoją Komisję Oświatową. Nie wiem, jak Pani Piotrowska?  Żeby rozwiać właśnie wątpliwości, bo tak jak mówię tylko w wyniku dyskusji, dostarczenia jak największej ilości informacji, materiałów można sobie wyrobić pogląd, taki pełny, na daną sprawę.
Przewodnicząca Rady – Oczywiście, bardzo słuszna uwaga i wniosek na pewno zanotowany już.
Radna p. Teresa Piotrowska – Chciałam tylko krótko dodać, tak jak tu koledzy wspomnieli, że dyskusja jest bardzo potrzebna, o czym mogliśmy się przekonać na naszej ostatniej Komisji Rolnej, gdzie zadawałam szereg pytań. Okazało się, że Pan Wójt wyjaśnił nam dużo spraw i okazało się, że są w gminie różne wiadomości, które okazały się nieprawdziwe i właśnie po to jest ta dyskusja żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości.
Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze jakieś poprawki, głosy w dyskusji dotyczące budżetu? Nie widzę, w takim razie wypada nam przegłosować budżet na 2010 rok                 z poprawkami.
       Uchwała Nr XXIX/173/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok została przez Rade Gminy podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radny p. Jacek Gawrych poprosił o odnotowanie w protokole, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą jego głos był wstrzymujący się.

Ad. 13.

       Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do 13 punktu – Stanowisko Rady w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do Rady Gminy wpłynął odpis wyroku w sprawie zaskarżonej Uchwały Rady Gminy z 2008 roku. Odpis tego wyroku ( załącznik nr 17 do protokołu )  Państwo mają i zapoznali się chyba.
       Następnie p. Przewodnicząca odczytała opinię prawną ( załącznik nr 18 do protokołu ) dotyczącą oceny czy istnieją podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Rady – Zanim otworzę dyskusję, może p. Rezmer chciałaby coś dodać odnośnie wniesienia skargi kasacyjnej.
p. Rezmer – Państwo zapewne pamiętają, bo było to przedmiotem obrad jednej z dużo wcześniejszych sesji. Rada Gminy uchyliła tą uchwałę zakwestionowaną w skardze Prokuratora, podjęła nową uchwałę, została ogłoszona i jest w tej chwili stosowana w przedszkolu. Na skutek dostarczenia do Prokuratury odpowiedzi na skargę oraz tej nowej podjętej przez Radę uchwały Prokurator skargę wycofał z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Pozwolę sobie przeczytać treść tego pisma, bo Państwo tego akurat nie mają. „W związku z podjęciem przez Rade Gminy Drzycim nowej uchwały z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu, uwzględniającą  postulaty zawarte w skardze Prokuratora Rejonowego Świeciu z dnia 9 czerwca 2009 roku na poprzednią uchwałę Rady Gminy Drzycim regulującą tożsamą materię na podstawie art. 68 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym, cofam skargę złożoną na uchwałę Rady Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie odpłatności za  przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.”  Wydawać by się mogło, że sąd powinien postępowanie umorzyć w tym momencie. Nie mniej jednak okazało się, że sąd doszedł do odmiennych wniosków i postanowił mimo wszystko rozpatrzyć sprawę i uznał wycofanie skargi za niedopuszczalne. W efekcie tego właśnie jest ten wyrok sądu, który Państwo mają przed sobą. Dzisiaj jest do podjęcia decyzja przez Radę czy będzie zgłaszała skargę kasacyjną, do czego ma prawo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyroku, czy też tej skargi zgłaszać nie będzie. To, co p. Przewodnicząca przed chwilą przeczytała jest to opinia naszego Radcy Prawnego co do zasadności wnoszenia skargi kasacyjnej. Termin upływa jutro.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – W tym zakresie nie było opinii, tylko nadmieniliśmy ten temat, rozmawialiśmy o tym fakcie. Czym skutkuje wniesienie skargi kasacyjnej? Otóż nie ma to żadnego większego wpływu na to, co mogą akurat mieszkańcy, którzy mogą samoistnie wnieść skargę do sądu jeżeli czuja się w jakiś sposób poszkodowani. Nasze zadanie zostało wykonane i każdorazowo sąd uzna, że nie mają tu podstaw.
         W otwartej dyskusji w omawianym temacie nikt nie zabrał głosu.
          Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następujące zapytanie: „Kto z radnych jest za złożeniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego?”
           Za złożeniem przedmiotowej skargi nie opowiedział się żaden członek Rady Gminy, 10 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.
           Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada nie będzie wnosiła skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ad. 14.
 
         Przewodnicząca Rady stwierdziła przejście do kolejnego punktu obrad– Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok poczym udzieliła głosu Pani Skarbnik Gminy.
p. Skarbnik Gminy – Przedstawiony Państwu projekt uchwały Rady Gminy w zasadzie jest konsekwencją podjętej wcześniej przez Radę uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia między gminą Świecie a gminą Drzycim. Przygotowałam wcześniej ten projekt uchwały ponieważ nie znałam wcześniej decyzji Rady, czy przystępujemy do tego, czy wyrazi Rada zgodę na zawarcie porozumienia a było prawdopodobne, że jeszcze w tym roku mamy ponieść koszty pobytu dziecka z naszej gminy w tym przedszkolu niepublicznym i musimy mieć na to środki. Ponieważ to będzie dotacja dla gminy Świecie więc do takich zmian uprawniona jest tylko Rada i przygotowałam taki właśnie projekt uchwały. Żeby ta uchwal nie była zbyt skromna i uboga, przeanalizowałam dochody pozwoliłam sobie na wprowadzenie paru zmian kosmetycznych jeśli chodzi o plan dochodów. Korekta dochodów przedstawia się następująco: Korekty planu dochodów dokonano, ponieważ wpływy są większe lub mniejsze niż planowano. Zmieniono plan dochodów z następujących tytułów: 1/ w rozdz. 01010 zmniejszono o 1 100 zł. plan dochodów z opłat za podłączenie do sieci wodociągowej, 2/ w rozdz. 75023 zwiększono plan wpływów z: a/ opłaty za materiały przetargowe / Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia / o 60   zł.,  b/ odsetek od środków na rachunku bankowym o 500 zł.  c/ zwrotu kosztów dojazdu na konferencję i dojazdu do punku napraw gwarancyjnych autobusu o 240 zł. 3/ w rozdz. 75601 zmniejszono plan  wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,  opłacanego w formie karty podatkowej o 700 zł., 4/ w rozdz. 75615 zmniejszono plan wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 1 500 zł., 5/ w rozdz. 75616 zmniejszono plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 10 000 zł. 6/ w rozdz. 75618 zwiększono  plan wpływów z opłaty skarbowej o 2 500 zł., 7/ w rozdz. 75621 zmniejszono plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 520 zł. i od osób prawnych o 4 000 zł., 8/ w rozdz. 80101 zwiększono plan wpływów z tytułu sprzedaży na złom zlikwidowanego pieca CO w Szkole Podstawowej w Drzycimiu o 400 zł., 9/ w rozdz. 80110 zwiększono plan wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Gródku o kwotę 2 800 zł  10/ w rozdz. 80113 zwiększono plan wpływów z tytułu przewozu osób o 10 000 zł.,  11/ w rozdz. 85212 zwiększono plan wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 5 000 zł.,  12/ w rozdz. 90001 zmniejszono o kwotę 1 200 z. plan wpływów z opłat za podłączenie do  sieci kanalizacji sanitarnej . Plan wydatków zwiększono o 1 480 zł. Jest to dotacja celowa  dla Gminy Świecie  na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
        Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2009 rok przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIX/174/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie.  Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 i 16.

        Przewodnicząca Rady Gminy – Przechodzimy do kolejnego punktu obrad - Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok. Chciałabym prosić Państwa, ponieważ takie padły propozycje z mojej strony na Komisjach o zgłaszanie punktów na poszczególne kwartały roku 2010. Co chcieliby Państwo ażeby Rada Gminy w 2010 roku w planie pracy swoim ujęła?
       Następnie p. Przewodnicząca przedstawiła swoje propozycje tematów na poszczególne kwartały 2010 roku poczym zwróciła się do Rady z prośbą o zgłaszanie kolejnych propozycji.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy musimy ten plan zatwierdzić dzisiaj?
Przewodnicząca Rady – Tak. Powinien być zatwierdzony dzisiaj.
Radny p. Jacek Gawrych – I chciałaby pani, żeby jeszcze ktoś propozycje dołożył?
Przewodnicząca Rady – Tak.
Radny p. Jacek Gawrych – Po tylu godzinach obrad ciężko już się pracuje, ciężko coś wymyślić.
Przewodnicząca Rady – Które sprawy uważają Państwo na tyle ważne żeby się nimi zająć? Na pewno jest ich sporo. Ja rozumiem, że godzina jest późna po takich ważnych decyzjach, które trzeba było podjąć, należałoby jednak to dokonać.
Radny p. Jacek Gawrych – Szkoły są?
Przewodnicząca Rady – Nie ma szkół. Analiza problemów szkół była w tym roku.
Radny p. Jacek Gawrych – Ale co roku coś tam jest, to jest taki szeroki temat, że można.
Przewodnicząca Rady – W którym kwartale?
Radny p. Jacek Gawrych – Najlepiej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja myślę, że trzeba to zrobić w II kwartale ponieważ przygotowuje się w okresie wakacyjnym plany pracy szkół i dlatego też, jeżeli będziemy mieli jakieś uwagi do przekazania, to należałoby to zrobić a potem możemy się jeszcze na Komisji mojej zapoznać. Taki mam też tu w planie moim punkt jak wygląda przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
Przewodnicząca Rady – Proponowałby Pan nazwać ten punkt „Analiza problemów szkół na terenie gminy.”
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak. Proponowałbym zaprosić dyrektorów, którzy przedstawią nam te problemy.
Radny p. Jacek Gawrych – O ile pamiętam na Komisji Oświatowej cos wspominaliśmy o tym aby przeanalizować działalność świetlicy, biblioteki? Dobrze pamiętam?
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak. W I kwartale w swoim planie ujęliśmy  spotkanie z Kierownikiem Świetlicy Gminnej w Drzycimiu aby przedstawił nam plan pracy i również Biblioteka Publiczna żeby przedstawiła nam swój plan pracy. Mają jakieś środki, które oczywiście będą wydatkowali na przestrzeni całego roku, chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja bym miała propozycję ująć przy tym jeszcze te świetlice środowiskowe, bo wiem, że jak dyskutowaliśmy nie było takiego rozgraniczenia. Okazało się, że funkcjonują trzy świetlice i nie wszyscy wiedzieli jaki jest zakres ich działalności. Szkolna, to wiadomo w ciągu działania szkoły, ale jakby była ta środowiskowa, to też by wyjaśniła, jaki jest zakres jej działania.
Przewodnicząca Rady – Czy bym mogła wiedzieć jak brzmiał punkt ujęty w planie pracy Komisji Oświatowej?
Radny p. Dariusz Podlejski – Przedstawienie planu pracy Świetlicy Gminnej w Drzycimiu oraz Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.
Przewodnicząca Rady – Wpiszę „Analiza działalności Biblioteki Gminnej oraz Świetlicy Gminnej. Rozpoznanie problemów tych placówek.
Radny p. Dariusz Podlejski – Może jeszcze jakaś argumentacja, ponieważ jeżeli będą do realizacji zadania, w których będziemy mogli pomóc to jak najbardziej można się zaangażować do takiego działania. Chociaż przykład taki podobny temu tj. zawsze zapraszamy przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy organizują jubileuszowe obchody i też zapoznajemy się z tym jak oni chcą to realizować, czy mają jakieś problemy, czy nie i za co. Podobnie chcemy się przyjrzeć temu.
Radny p. Jacek Gawrych – W zasadzie powinniśmy najpierw zapoznać się z planami pracy Komisji, wówczas moglibyśmy łatwiej wrzucić tu do planu pracy Rady propozycje na cały rok.
Przewodnicząca Rady – Kto jest za wnioskiem p. Gawrycha?
        Radni opowiedzieli się jednogłośnie za propozycją radnego Gawrycha.
Przewodnicząca Rady – Wobec tego połączymy te dwa punkty i poproszę w takim razie o przedstawienie planów poszczególnych Komisji.
Jako pierwsza plan przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Następnie plan przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. Plan Komisji Rewizyjnej, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego, przedstawiła radna  p. Teresa Piotrowska. Ostatni z planów przedstawił p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. W trakcie prezentacji planu wyjaśnił: „Zanim przedstawię plan pracy Komisji,  z tego co tutaj słyszałem p. Przewodnicząca planuje aby w planie pracy Rady znalazły się punkty dotyczące realizacji funduszu sołeckiego. Jest to zagadnienie dotyczące budżetu. Jako członek Komisji Budżetowej chciałbym ująć również, zanim będziemy rozpatrywać to na sesji w planie pracy Komisji Budżetowej, to będzie II kwartał, to będzie realizacja I półrocza i w IV podsumowanie.”
Przewodnicząca Rady – Nadal oczekuję propozycji do planu pracy Rady.
Radny p. Stefan Szałański – w II kwartale mamy analizę stanu dróg pod kątem bezpieczeństwa. Moglibyśmy zaprosić panów dyrektorów. Mogłoby to być też spotkanie z naszą Policją.
Przewodnicząca Rady – Może dodać – Analiza bezpieczeństwa i rozbudowy? Tutaj dopisałam jeszcze jeden punkt, ponieważ jest w planie Komisji Rewizyjnej kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Pozwoliłam tu sobie dopisać – Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu z rozeznaniem możliwości i problemów na III kwartał.
       Przedstawiony Radzie plan pracy na 2010 rok z uwzględnieniem wprowadzonych propozycji został przez nią przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Plany pracy Komisji przegłosujemy oddzielnie.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa – Chciałam tylko powiedzieć w ramach wyjaśnienia, że każdy punkt, to nie jest jedno spotkanie. Z reguły sobie łączymy np. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji z materiałami na sesje, które się odbywają. Żeby każdy wiedział, że nie ma tyle spotkań ile jest punktów.
Przewodnicząca Rady – Oczywiście wiadomo. Kto z Państwa jest za przyjęciem planu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska?
Przewodnicząca Rady – Wszyscy, dziękuję.
Radny p. Jacek Gawrych – Prosiłbym o doprecyzowanie tych punktów o funduszach sołeckich. Chodzi o propozycje radnego Podlejskiego.
Radny p. Dariusz Podlejski – W II kwartale mieliśmy się zająć realizacją funduszy sołeckich.
Przewodnicząca Rady – Analiza wniosków rad sołeckich w I półroczu.
Radny p. Jacek Gawrych – Dobrze i wtedy drugi raz?
Radny p. Dariusz Podlejski – To podsumowanie będzie się wiązało
Przewodnicząca Rady – To znaczy ja w końcówce ujęłam „ Analiza wniosków rad sołeckich celem ujęcia ich w budżecie gminy na 2011 rok.” 
Radny p. Dariusz Podlejski – W ten sposób? Ja bym tutaj dodał realizacje całościową, czyli sprawozdanie z realizacji wniosków funduszy sołeckich.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że sprawozdanie z wykonania budżetu z 2010 musiałoby być już w styczniu kolejnego roku, czyli za 2010 musiałoby się odbyć w 2011 ponieważ rok budżetowy skończy się 31 grudnia. Nie wiem? To jest moje zdanie. Państwo rozumieją to.
Radny p. Dariusz Podlejski – Myślę, że ma Pani rację. Jest to słuszna uwaga. Byśmy się tylko zajęli w IV kwartale
Przewodnicząca Rady – Planowaniem na kolejny rok.
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak. Wnioski na 2011 rok.
Radny p. Jacek Gawrych – Niech to ktoś ujmie dokładnie.
Przewodnicząca Rady – Analiza wniosków rad sołeckich, celem ujęcia ich do budżetu gminy na 2011 rok. Pani Skarbnik chciała zająć głos.
p. Skarbnik Gminy – Tyle, co moja wiedza sięga, to rady sołeckie składają wnioski do Wójta, Wójt je przyjmuje albo odrzuca. Jak odrzuca, to rada sołecka zwraca się do Rady Gminy o przyjęcie tego zadania, które Wójt odrzucił i wtedy Rada decyduje, czy wniosek przyjąć do projektu budżetu. Nie bardzo wiem, gdzie tu jest miejsce dla radnych żeby w IV kwartale analizować wnioski rad sołeckich. Rada Gminy będzie opiniować projekt budżetu i tam są zawarte zadania, przedsięwzięcia zgłoszone przez rady sołeckie. Albo ja coś pominęłam w swej wiedzy, ale to trochę inaczej wygląda.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nauczeni doświadczeniem tegorocznym, skłaniam się ku temu, żeby jednak  zapoznawać się, jako radni z tą realizacją wniosków, z tym jak one będą wyglądać na następny rok. Realizacja ich jest fatalna na chwilę obecną. Popełnionych jest tyle błędów, że nie wiemy, czy niektóre z nich będą w ogóle realizowane, ale to temat do wolnych głosów i wniosków.
Radna p. Aniceta Gubańska – Może wtedy nie uwzględniać opiniowania tylko zapoznanie się, bez opinii, bo to nie nasze zadanie.
Przewodnicząca Rady – W planie pracy Rady nie ma opiniowania. Jest tylko analiza wniosków. Czyli nie wydajemy opinii tylko zapoznajemy się z wnioskami, co rady sołeckie planują zrobić. Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji ds. Budżetu?
     Plan pracy Komisji ds. Budżetu i Finansów na 2010 rok został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady – Kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji ds. Oświaty?
          Plan pracy Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2010 rok został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej?
        Również ten plan Rada Gminy zaakceptowała jednogłośnie.
Zatwierdzone plany pracy Komisji Rady Gminy stanowią odpowiednio załączniki             nr 21, 22, 23 i 24 do niniejszego protokołu.

Radny p. Dariusz Podlejski – Prosiłbym o kolejną przerwę.
Przewodnicząca Rady- Bardzo proszę 5 minut przerwy.

Przerwa w obradach.

Ad. 17.

Przewodnicząca Rady – Kolejnym punktem jest punkt 17 – Odpowiedzi na interpelacje. Interpelacji w dniu dzisiejszym nie było, jednak jestem winna Radzie odpowiedź na interpelację, która padła na poprzedniej sesji. Była to interpelacja pana radnego Wycinka złożona 26 listopada, gdzie prosił o przedstawienie opinii prawnej na zadaną interpelację. Odczytana Radzie opinia stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Czy Pan Wycinek jest zadowolony z tej odpowiedzi?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tu chyba nie chodzi o zadowolenie, ale o to, czy rozwiała moje wątpliwości. Interpelację skierowałem powołując się na art. 24e pkt 1 natomiast odpowiedzi otrzymałem na podstawie art. 24 a i b ustawy. To są różne zapisy ustawy o samorządzie gminnym traktujące łączenie funkcji radnego z wykonywaniem pracy. Tak,  że w zasadzie otrzymałem odpowiedź nie na temat. Ta opinia jest nie na wskazany przeze mnie przepis prawny. Na dzień dzisiejszy wątpliwości w tym aspekcie rozwiane nie zostały.
Przewodnicząca Rady – Czy chciałby Pan uzyskać odpowiedź dotyczącą tylko art. 24e?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Zastanowię się, czy dalej drążyć temat, ponieważ nie spotkałem się nigdzie w orzecznictwie na razie z konkretnymi przykładami ponieważ jest bardzo dużo tego rodzaju spraw w całym kraju dostępnych również w Internecie odnośnie tego punktu, na który ja się powoływałem jeżeli chodzi o ten w moim pojęciu konflikt prawny. Z tym, że jest wiele opracowań prawnych łącznie z opracowaniami Najwyższej Izby Kontroli odczytywanej w Sejmie, gdzie właśnie wskazują ten punkt ale jest to tylko jako zalecenie a nie przepis prawny. Dlatego na dzień dzisiejszy, moje wątpliwości do końca nie zostały rozwiane. Sam będę szukał, czy jest to możliwe, czy tutaj jeszcze inny konflikt oprócz tego moralnego może zachodzić.
 
Ad. 18.

Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do 18 punktu – Wolne wnioski i zapytania.

Radny p. Jacek Gawrych – Zacznę może od takiego wniosku. Na dzisiejszym posiedzeniu uchwaliliśmy budżet na 2010 rok. Znaczną pozycję w budżecie zajmuje budowa boiska o nazwie Orlik i może taki wniosek do Pana Wójta. Przy przetargach w naszej gminie zazwyczaj można zauważyć, iż głównym kryterium jest cena. Nie neguję tego gdyż to jest bardzo ważne. Pozwala zaoszczędzić znaczne środki, kiedy wybieramy ofertę najniższą cenowo, ale chciałbym zwrócić na taki fakt uwagę, bo troszkę śledzę sprawy budowy Orlików nie tylko w naszym rejonie, ale w ogóle tą sprawą się interesuję. W naszym kraju doszło do wybudowania szeregu Orlików bardzo niskiej jakości. Po prostu zostały wybrane w wielu gminach oferty bardzo niskie cenowo i firmy zainstalowały bardzo złej jakości trawę chińską tzw. Tak przynajmniej w publikacjach prasowych to się nazywa, gdzie doszło do alergii przy kontakcie z ta trawą, do poparzeń. Żeby już, jak będziemy wybierać oferenta, żeby nie tylko zwracać uwagę na najniższą cenę, ale zainstalowany został produkt no najbardziej dobrej jakości, który nie spowoduje żadnych komplikacji zdrowotnych u młodzieży, zwłaszcza, że głównymi użytkownikami będą bardzo młodzi ludzie. To taki mój wniosek żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość wykonania.
Przewodnicząca Rady – Czy Pan Wójt mógłby odnieść się do tej wypowiedzi?
Wójt – Ja mam się odnieść? Bo może nie trzeba.
Radny p. Jack Gawrych – To jest taki postulat, bo wiem, że w Grudziądzu wykonano takie szkodliwe boisko z taką nawierzchnią i wynikły bardzo duże komplikacje. Dlatego chciałbym może taki postulat, żeby jedynym warunkiem i kryterium nie była cena.
Przewodnicząca Rady – Może zapewnienie?
Radny p. Jacek Gawrych – tak. Zapewnienie, że to będzie zdrowe, że nie zaszkodzi to dzieciom.
Wójt – W trakcie jakby odwiedzania tych naszych w pobliżu obiektów zaczerpnę informacji, co do różnych nawierzchni, jakości. Razem z pracownikami gminy będziemy mieli jakieś pojęcie na czym ta zabawa polega i wtedy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możemy w jakiś sposób sobie zagwarantować jakość tegoż boiska. Wtedy wiadomo, że cena będzie adekwatna do tego czego my żądamy. Może się okazać, że to nie będzie najtańszy Orlik, jeżeli wola będzie taka,  żeby był jakościowo najlepszy to być może taką właśnie opcję trzeba będzie wybrać. W trakcie prac prosiłbym o jakiś bliższy kontakt z pracownikami, którzy będą przygotowywać to.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – 8 grudnia otrzymałem od Pana Wójta odpowiedź, gdzie pisze, gdzie twierdzi, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał zgłoszenia o zaginięciu szlaki. Nie mogę się zgodzić na to, bo ja to zgłosiłem do Pana Szeligowskiego i dalej nie wiem, co się dzieje?  Następna sprawa do 20 miało być światło założone. Zainstalowane jest, ale nie świeci się. Następna sprawa. Chodzi o tą drogę . Trzeba się poważnie zastanowić nad tą drogą Krakówek do ulicy Miodowej. Trzeba będzie ok. 50 cm podnieść gruzem albo czymś tą drogę. W tej chwili jest to koryto. Trzecia sprawa. Chodzi o tablice ogłoszeniowe. Rada sołecka ustaliła, że potrzebne są trzy tablice u nas. Jedna na remizie, świetlicy i dwa na końcach wioski. Teraz dostałem od rady sołeckiej takie pismo. „W imieniu Rady sołeckiej zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup sztucznych ogni w kwocie 500 złotych. Wymieniona kwota  została przydzielona przez Urząd Gminy na działalność świetlicy wiejskiej w Krakówku. W dniu 31.12. organizowane jest przy świetlicy wiejskiej w Krakówku powitanie nowego roku w połączeniu z ogniskiem i pokazem sztucznych ogni.”  To by było wszystko.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Chciałbym się odnieść tutaj, bo słyszałem jak żeście obradowali o budżecie i o kwotach 875 tys. w tym ma być 200 tysięcy dotacji na boisko. Jest to przewspaniały cel,  ale ja mam mieszane uczucia. Żeście zaplanowali 875 tys. Skąd to wyszło? Trudno mi powiedzieć. Być może to jest tylko zaplanowane. To jest jedno pytanie.  Drugie pytanie – tu Pan radny Jacek mówił o tych Orlikach. Moja gorąca prośba, bo trochę tych Orlików się widziało i trochę się ich robiło i się wie o tym, że ta trawa potrafi być tak nieprzyjazna dla dzieciaków, że naprawdę wychodzą nawet z uszkodzeniami skóry. To nie tylko poparzenia. To jest właśnie ta chińska trawa. Mówi się o zabawkach chińskich, mówi się o tych trawnikach chińskich, o różnych wykładzinach ale proszę zwrócić na to uwagę bo jest to prawda.
Przewodnicząca Rady – Poproszę Pana Wójta o udzielenie odpowiedzi Panu Michalczykowi.
Wójt – Jeśli chodzi o to boisko, które jak już mówiłem na wiosnę się zazieleni. Kolejny etap prac dotyczy tego budynku i to, że zaplanowaliśmy taką a nie inną kwotę wynika z kolejnego etapu kosztorysowego i to jest do wglądu. Dzisiaj jest budżet zaklepany. W odpowiednim momencie przystąpimy do ogłaszania przetargów i wtedy każdy, kto będzie zainteresowany tą pracą będzie miał możliwość zapoznania się z zakresem pracy, ewentualnie kosztorysem tzn. przedmiarem robót. Druga sprawa, to tak, jak już powiedziałem będzie trzeba skorzystać z doświadczenia, jakie tutaj wszyscy w najbliższej okolicy mają i nie zrobić tych samych błędów. Żeby coś za 50 tys. taniej zrobić a może nam nasze dzieci skaleczyć. Tak, że uważam że jest to istotna sprawa. Powiem Państwu szczerze, że była propozycja żebyśmy w pierwszym rzucie dali się na tego Orlika i tak, jak tam Bukowiec np. i przyznam szczerze przemknęła mi myśl tego typu: Oj, powoli niech najpierw budują gdzieś tutaj obok. My podejdziemy, spokojnie. To posunięcie spowodowało możliwość oceny tego co jest zrobione na innych obiektach.
Przewodnicząca Rady – Poproszę jeszcze o udzielenie odpowiedzi p. Maliskiemu.
Wójt – Pytań było wiele, ale o jedno chyba najbardziej chodzi i o te sztuczne ognie.
Radny p. Edmund Szymczak – I 3 tablice ogłoszeniowe.
Wójt – Trzy tablice ogłoszeniowe? Tu aż się spojrzeliśmy po sobie. Wy trzy aż chcecie.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – Tak postanowiła rada sołecka.              
Wójt –Nie neguję woli rady sołeckiej, ale myślę, że to trochę przesada. A tak gdyby najbardziej poważnie tę kwestię fajerwerków, no dzisiaj właśnie przyszła do mnie Pani członek rady sołeckiej Pani Zofia Kołtonowska i podała mi to pismo i mówi, że chciałaby od razu wiedzieć, bo chce jechać na zakupy. Jest to takie instrumentalne traktowanie jakby przychodzi do sklepu i mówi proszę mi podać za 500 złotych fajerwerków. Ja tez wydaję swoje jakieś prywatne pieniądze na fajerwerki i myślę, że jak kupie za te 50-60 złotych tych fajerwerków to mam się czym pochwalić, że tak powiem wśród sąsiadów, bo nie chodzę na zabawy i te 50—60 złotych raz do roku zawsze sobie pozwolę w powietrze puścić. Natomiast fajerwerków za 500 złotych, to myślę żebyśmy tu wszystkie sołectwa obdarzyli, żeby każdy mógł sobie niezły pokaz urządzić. Ja to może tutaj trochę humorystycznie do tego podchodzę, ale fakt jest faktem, że w Krakówku przeważnie jest tak, że Rada sołecka, czy też pomysły rodzą się przed wigilią. W ubiegłym roku była podobna sytuacja. Też jakieś pieniądze zostały przeznaczone. Nie wiem do końca, jak to zostało tam rozliczone ale podejrzewam, że nie do końca jest tak, jakby miało być.  Natomiast szlaka, ktoś ukradł szlakę i nie ma żadnej informacji, Pan Szajerka szlaki nie ukradł, mówmy to głośno. Jeżeli leży szlaka niepotrzebna, a tak w danym momencie gdzieś jest potrzebna na dziury do załatania no to trzeba po prostu zalatać. Kwestia lamp.
Wszystkie lampy zostały zamontowane natomiast Enea, czyli tu energetyka świecka musi załączyć liczniki i to jest powód,  dla którego dzisiaj ta lampa nie świeci. Zgłosiliśmy potrzebę założenia tych liczników i mam nadzieję, że to w krótkim czasie się stanie.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – Panie Wójcie nie jestem zadowolony z tej odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady – Kto chce zająć głos proszę podnieść rękę. Zachowajmy porządek.
Inspektor ds. Obsługi Rady – Szlaka zgromadzona na ulicy Miodowej została wywieziona do Gródka i do Gacek na łatanie dziur ( fakt ten potwierdzili obecni na sesji sołtysi ).
p. Maria Majewska zwracając się do sołtysa sołectwa Krakówek stwierdziła, że sołtys dostał odpowiedź, gdzie została przewieziona szlaka.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – Niech mi Pani tutaj nie wciska głupizny.
Wójt – Nie zostało wskazane, gdzie została ta szlaka zużyta, ale to jest jakby druga kwestia. To, że nie ma tej szlaki, to jest fakt. Nie została jednak ukradziona i przyjmijmy taką wersję.
Sołtys sołectwa Krakówek – A oświetlenie?
Wójt - W budżecie na 2010 rok nie ma przewidzianej modernizacji oświetlenia wzdłuż ulicy w Krakówku.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  Jestem również mieszkańcem Krakówka. W tej chwili są dwie tablice ogłoszeń w fatalnym stanie i nie wiem gdzie miała być ta trzecia zlokalizowana. Prawdopodobnie jest taka potrzeba społeczna. Dziwię się tylko, że o tych potrzebach nie wie p. sołtys tylko wiedzą inni mieszkańcy, czy rada sołecka. Podobnie, jak z oświetleniem czy chociażby z tymi fajerwerkami. Z tego, co wiem to sołectwo Krakówek nie wykorzystało przydzielonych środków w wysokości 700 złotych. Pozostało im 500 złotych, o czym nie mówił p. sołtys tutaj i prawdopodobnie na jakiś cel rekreacyjny chcieli to przeznaczyć, być może na zorganizowanie sylwestra dla mieszkańców. Czy w Drzycimiu będzie w tym roku organizowany sylwester? Takie przy okazji mam pytanie.
Wójt - Każdy uważam organizuje sobie sylwestra, jak mu się podoba. Nie zamierzam nikomu organizować zabawy sylwestrowej ze środków finansowych gminy. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak, chodziło mi o to, czy ze środków publicznych w Drzycimiu będzie organizowany.
Wójt – Nie, nie będzie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W każdym bądź razie rada sołecka chciałaby te 500 złotych wykorzystać i tutaj myślę, że warto pomóc jeżeli jakiś cel znaleźliby szlachetny dla mieszkańców, czy nawet wykorzystując te pieniądze dla dzieci, których jest niemało w Krakówku.
Wójt – Wniosek wpłynął i tak, jak powiedziałem dzisiaj wpłynął i dzisiaj za 2 minuty miała być odpowiedź. Ale to już pomijamy. Chodzi o to, że zakup takich fajerwerków nie wpisuje mi się w żaden z paragrafów ani punktów budżetu naszej gminy. Jeżeli mówimy o tym, że sołectwo Krakówek miało zagwarantowane 500 złotych, nie wiem na czym polegały te gwarancje. W każdym razie kwota 500 złotych mogłaby być przeznaczona na zorganizowanie zabawy typu sportowego, czyli zakup nagród, ewentualny poczęstunek tych uczestników zawodów sportowych. Są organizowane w sołectwach różnego rodzaju imprezy pod takim kątem, no bo tak do końca nie wiem z jakiego działu, że tak powiem były te pieniądze zagwarantowane i kto gwarantował je.
Przewodnicząca Rady – Pozwolę sobie tutaj dodać. Z tego co pamiętam to Krakówek bardzo dobrze wygospodarował pieniądze przyznane, te 3,5 tysiąca złotych które były przeznaczone na okna i drzwi i czy to z tych pieniędzy nie zostało im te 500 złotych?
Sołtys sołectwa Krakówek wyjaśnił, że z tych środków nic nie pozostało, bo wydatkowana została kwota ponad 3.400 złotych i pozostało ok. 90 złotych oszczędności.
Sołtys sołectwa Biechówko – jako Przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów gminy Drzycim mam dwa pytania. Jedno pytanie wiąże się z tym, czy sołtysi w przyszłym roku za roznoszenie nakazów podatkowych otrzymają wynagrodzenie?  Drugie pytanie jest takie – Dlaczego sołtysi zostali pominięci podczas wyjazdu do Tlenia, nie otrzymali diet a radni otrzymali. Jaka była motywacja, aby radni otrzymali?
Wójt – Odpowiem na pytanie nr 1.  Na wniosek sołtysów o finansowanie roznoszenia nakazów płatniczych mogę powiedzieć, że został pomyślnie rozpatrzony. Sołtysi będą dostawać 1,5 złotego za jeden nakaz. Do tej pory nie dostawali ani złotówki. Tak więc myślę, że to jest to spora różnica na korzyść. Natomiast pytanie nr 2 jest w zasadzie proste i wiąże się tylko i wyłącznie z przepisami. Może p. Bożena będzie chciała to dokładnie powiedzieć.
p. Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady – Sołtysi otrzymują diety miesięczne, bo takie mieli uchwalone i otrzymują diety za udział w sesjach. Natomiast radni, ich obowiązuje inna uchwała. Otrzymują diety za udział w Komisjach, za udział w sesji i również za udział w szkoleniu. Czy wyjechaliby gdzieś na zewnątrz, czy szkolenie odbywałoby się tutaj, takie wynagrodzenie im przysługuje. Wszystkim jednakowe, po 150 złotych.
Radny p. Roman Piotrowski – Ja chciałbym powiedzieć, że zaczęła się zima. Chyba każdy widział i czuł. Czy jak w poprzednich latach będą kupki z piaskiem do posypania chodników, szczególnie przy sklepach, gdzieś pod górkę. Czy będzie takie coś rozwożone? A jeśli już będzie rozwożone, to ja sądzę, że nie powinna być to osoba, która nie zna terenu. Powinien mówić o tym sołtys albo ludzie, którzy mieszkają przy takich drogach.
Wójt – Kupki z piaskiem już są, w Drzycimiu już je widziałem. Kolejne będą systematycznie rozwożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Sądzę, że kierowca plus obsługa miejscowa, będą wiedzieli gdzie potrzeba tego wymaga.
Przewodnicząca Rady – Kto chciałby jeszcze zabrać głos?
Wójt – Ja. Swego czasu otrzymałem od p. Przewodniczącej pismo, które zostało nazwanie zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Pewnie Państwo kojarzą, że chodzi tutaj o podpis obecnego tutaj sołtysa sołectwa Krakówek i cała sprawa z tym związana, według niektórych radnych, według niektórych osób spoza Rady również miała na tyle poważną jak gdyby kategorię, że powinna zostać skierowana do Prokuratury. Ja przyznam szczerze, że w trakcie tego dochodzenia, rozeznania sprawy miałem nieco inne zdanie i uważałem, że nie jest to sprawa dla Prokuratury. Było tak, że p. Elżbieta Babińska napisała do mnie w końcu w ten sposób: „ Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 44 pkt 1 Statutu Gminy Drzycim zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego poświadczenia nieprawdy w korespondencji kierowanej do sołtysa wsi Karkówek oraz wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Uzasadnienie: W dniu 28.10.2009 roku Komisja Rewizyjna zakończyła czynności kontrolne w sprawie skargi  Pana Włodzimierza Trzosa skierowanej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Po zapoznaniu się z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu tejże Komisji oraz w zawiązaniu do pisma Pana Trzosa z dnia 6.10.2009 roku sugerującego popełnienie przestępstwa, a także w oparciu o podstawy prawne wymienione wyżej, zwracam się do Pana Wójta o złożenie zawiadomienia do Prokuratury, ponieważ czyn ten może nosić znamiona przestępstwa z Rozdziału XXXIV „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów” Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Ponadto sprawa dotyczy pracownika Urzędu Gminy. Uważam, że wyjaśnienie tej sprawy leży w gestii Wójta i przyczyni się do wyjaśnienia powstałych ewentualnie nieprawidłowości. Do pisma załączam: sprawozdanie z dokonanej kontroli nr 8/2009 Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikami, pismo p. Trzosa i wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.” Chciałbym Państwa poinformować o jakby zakończeniu tejże sprawy. Otóż dnia 30 listopada – Wójt Gminy Drzycim – Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 listopada 2009 roku postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie poświadczenia nieprawdy przez sołtysa wsi Krakówek w dniu 5 października 2009 roku tj. o czy  z art. 18 § 2 kk w związku z art. 271 § 1 kk – na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku w czynie znamion czynu zabronionego. To jest jakby koniec tej sprawy. Nie chciałem jakby powodować rozdrapywania tej sprawy, czułem, że tak to zostanie tutaj skwitowane. Dlatego skierowanie takie urzędowe przez p. Przewodniczącą zmusiło mnie do tego, żeby ta sprawę dać do Prokuratury. Jakby nie patrzeć Prokuratura w dość szybki sprawny sposób odpowiedziała i myślę, że wszyscy są zadowoleni.
Przewodnicząca Rady – Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, rozwiały nam się wszelkie wątpliwości. Pismo to wystosowałam ze względu na to żebym ja miała czyste sumienie. Natomiast cieszę się, że Pan Wójt wystosował to pismo do Prokuratury żeby również mieć czyste sumienie ponieważ odpowiedź, która dotarła z Prokuratury rozwiewa nasze wszelkie wątpliwości. Bardzo się cieszę, że takowa odpowiedź dotarła i sprawa się zakończyła.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że w takim  przypadku kiedy zgłasza się sprawę gdzie jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, prawnym obowiązkiem jest  wyjaśnienie tej kwestii przez organ odpowiedni do tego. Tym organem była Prokuratura a obowiązek wynikał z art. 308 § 2 kk. Wracając jeszcze do sprawy sołtysów chciałbym zapytać. Rozmawialiśmy na Komisji Budżetowej o ile dobrze pamiętam o sprawie związanej z wnioskiem sołtysów i nie uzyskaliśmy tam żadnej informacji dodatkowej, jaki jest postęp w tej sprawie. Chodzi mi o to, że nie wiem dokładnie skąd wzięła się kwota, o której Wójt mówi te 1,50 za każdy nakaz. Tutaj było inne zdanie radnych. Nikt nie zapytał nas o to. Chodziło o to, że  uważam osobiście, że należało tą sprawę rozwiązać inaczej w sposób ryczałtowy chociażby za dostarczanie nakazów. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie skąd pochodzą pieniądze?
Wójt – Pieniądze pochodzą z budżetu gminy.
Radny p. Dariusz Podlejski – To nie jest odpowiedź.
Wójt – No skąd pochodzą pieniądze? Pieniądze pochodzą z budżetu gminy w dziale administracja. Czy ta odpowiedź satysfakcjonuje?
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie. To nie jest Panie Wójcie odpowiedź na poziomie.
Wójt – Pytanie, uważam tez było nie na poziomie. Z własnej kieszeni nie będę finansował sołtysów.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na Komisji Budżetowej, ja nie chcę teraz tutaj wymieniać zdań, bo to niepotrzebne zupełnie, już wtedy rozmawialiśmy na ten temat i nie uzyskaliśmy informacji, jak będzie ta sprawa załatwiona. Na chwilę obecną dowiadujemy się, że właśnie w taki sposób. Pytaliśmy o to czy została zwiększona kwota, jeżeli chodzi o płatności diet dla sołtysów, Pan Wycinek jeszcze pomagał obliczyć i wychodziło na to, że nie została ona zwiększona  więc nic się nie zmienia jeżeli chodzi o płatności. Czy ona pochodzi właśnie z tego działu, który reguluje płatności diet?
Wójt -  Pani Skarbnik być może za jakiś czas znajdzie dokładne dane na ten  temat. Diety radnych i sołtys ów pochodzą z działu administracja i tam zauważono wzrost wydatków, nie wiem na której  Komisji w każdym razie wiem, że odpowiadałem, że były pytania na ten temat, także uważam, że sprawa nie była przez radnych aż tak bardzo szczegółowo rozpatrywana skoro nie padło prosto, konkretne pytanie takie, jak dzisiaj zadał pan sołtys. Czy i ile?
Przewodnicząca Rady – Pani Skarbnik szuka żeby nam dać odpowiedź a w między czasie może są jeszcze wnioski?
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałbym dokończyć moją wypowiedź. Nie wiedząc o kwocie nie mogliśmy wypowiedzieć się w tej sprawie, czy słusznie postąpił Wójt, czy inaczej postąpiliby radni. Nie wiem. Moje zdanie jest takie, że chyba nie zadowoli tak do końca sołtysów ta kwota a jeżeli tak to niech się oni wypowiadają.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tu niestety można mieć odczucie, że pewne sprawy się ukrywa przed radnymi bo  oni dowiadują się ostatni. To tak, jak z mężem zdradzanym. To tak niedobrze bo w rodzinie tak nie powinno być. Będąc przy głosie chciałbym odczytać list mieszkanki Drzycimia, która widać nie obce są jej sprawy i po ostatnich artykułach w Gazecie Pomorskiej na przełomie miesiąca listopada i grudnia, czy też przy końcu listopada, napisała do mnie list z tym, że prosiła abym nie udostępniał nazwiska, jako osoba znana w Drzycimiu, nie chciałaby aby jej dane były do powszechnej widomości udostępnione.
Przewodnicząca Rady – Mamy usłyszeć treść.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Treść bez danych osobowych. Jedno albo drugie, takie było jej życzenie. To nie jest anonim. Ja wiem, kto to jest. Jej stanowisko, jej głos, to byłby pewien sygnał. Jako osoba powszechnie znana w Drzycimiu, ta Pani nie życzyła sobie aby środowisko jej najbliższe z kolei nie komentowało, przykrości jej  nie sprawiało.
Przewodnicząca Rady – Czy to są fakty, które mogą być przydatne dla pracy Rady?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jest to opinia mieszkanki największej wsi, Drzycimia która krytycznie postrzega pewne sprawy na tle artykułów w Gazecie Pomorskiej. Tylko i wyłącznie w Gazecie Pomorskiej i odniosła się do tych artykułów. Czytając prasę wyrobiła sobie jakieś określone zdanie mając kontakty z mieszkańcami.
Wójt – Ja poproszę o głos.
Przewodnicząca Rady – Proszę Panie Wójcie, ale i tak decyzja będzie należała do Rady.
Wójt – Dobrze. Tylko chciałbym tutaj dać kontrę. Możemy czytać tu różne odczucia, różnych ludzi pod wpływem artykułów. Ja jeszcze się nie spotkałem z artykułem, w którym zostałaby napisana prawda, którą ja mówiłem. Prawda i wszystkie aspekty z mojej strony. Zawsze redaktor ma prawo do zmian w redagowaniu czegokolwiek. Ostatni artykuł np. w Czasie Świecia. Też będzie sprostowanie w Czasie Świecia i Pan Wycinek, który udzielał jakby informacji dla dziennikarza no chyba się tam nieco zagalopował jeśli chodzi o różnego rodzaju sprawy. Polecam lekturę Czasu Świecia przyszłego. Wzrosła im czytelność na naszej gminie bo mają o czym pisać. W każdym bądź razie jest tam sprostowanie, co do którego nie ma wątpliwości jeśli chodzi o kwestię tego przetargu, który niby zlekceważyłem, czy też w jakiś sposób przekręt to miał być bo taka sugestia też tam była. Jeszcze raz powiem tylko o przeczytanie. Natomiast czytanie czyichś opinii na sesji Rady Gminy?
Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, ja uważam, że każdy głos społeczeństwa  powinien być przez Radę usłyszany. Odnieść się potem może każdy osobiście. Nie mogą mieć wszyscy jednakowego zdania bo to byłoby źle. Uważam, że należy wysłuchać opinii wszystkich, bez względu na to, czy osoba się ujawnia czy nie. Kto z Państwa jest za wysłuchaniem tej opinii?
       Dziesięciu członków Rady opowiedziało się za wysłuchaniem opinii.
Radny p. Zygmunt Wycinek – mam przyzwolenie na czytanie. „Jestem zbulwersowana wypowiedzią p. Wójta w ostatnim artykule Gazety Pomorskiej na temat szkoły w Sierosławiu. Chyba większość mieszkańców gminy reaguje tak samo, jak ja. Wypowiedź świadczy o nieznajomości zasad zarządzania oświatą w gminie. Wójt zachowuje się, jak Św. Mikołaj albo instytucja charytatywna wydająca bezmyślnie nasze pieniądze, co bowiem kosztuje drożej bo w edukację należy inwestować. Głosowałam na Pana i na innych radnych z Drzycimia i dlatego proszę abyście na sesji lub w innych formach działalności Rady zapoznali się i przeanalizowali, czy uczeń w szkole w Sierosławiu kosztuje o 4,5 tys. więcej niż w Drzycimiu  uwzględniając wszystkie koszty, budynek, nauczycieli, dowozy, obsługę, dożywianie. Dlaczego gmina utrzymuje dzieci z Lniana, których jest 1/3. Rozmawiam z ludźmi z Sierosława, pytają dlaczego nasze dzieci uczą się w klasach łączonych 5-7 dzieci w klasie?  Nie wiedzą co to sala gimnastyczna. Brak rywalizacji w ramach nauki lub mała liczba dzieci w klasie. Jako radni chyba macie obowiązek aby zastanowić się nad problemem tejże szkoły. Jak wynika ze słów Wójta  będziecie utrzymywać szkołę nawet dla 5 dzieci wydając 100 tysięcy złotych. Te bezmyślnie tracone fundusze można przeznaczyć na dofinansowanie oświaty w gminie. Teraz jest najlepszy czas na zmiany i przemyślenia w tej sprawie. Całkowita dyskwalifikacja Wójta to jego wypowiedź w Gazecie Pomorskiej z dnia 26 listopada w sprawie spotkania z posłem partii rządzącej, gdzie było trzech uczestników. Świadczy to, jak interesują Wójta sprawy gminy, kraju i funduszy unijnych. Zwróćcie uwagę na drogi, szczególnie z Drzycimia do Sierosławia i Przysierska. Za namową wielu ludzi piszę do pana, gdyż uważają, że pan, jako aktywny radny, sprawy te poruszy na sesji. Dziękuję dzisiaj Radzie, że pozwoliła mi odczytać – mieszkanka Drzycimia.”
Radny p. Mirosław Parczyk – Proszę Pana rok jest długi, ma 12 miesięcy. Dziwnym trafem, dokładnie rok temu na tej samej sesji może różnica kilku dni kalendarzowych był list podobnego typu, podobnej treści, gdzie praktycznie w każdym wyrazie było po kilka błędów. Moim zdaniem jest to jakaś krecia robota pewnej grupy ludzi.
Radny p. Zygmunt Wycinek- Taka grupa ludzi jest, którzy te sprawę uważają za priorytet dla siebie i te informacje nie są wyssane z palca. Mamy tutaj zestawienie kosztów w przeliczeniu na jedno dziecko, to o co prosiliśmy na Komisji ds. Budżetu, ponoszonej w Szkole Podstawowej w Sierosławiu i w ZPO w Drzycimiu i widzimy, że jest to różnica jeżeli chodzi o jednego ucznia na jeden miesiąc 950 złotych w Sierosławiu, w Drzycimiu 550,-. O 400 złotych utrzymanie jednego dziecka w Sierosławiu jest droższe. Daje to suma sumarum 200 tysięcy złotych rocznie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Dysponując tymi danymi, przedstawił je kolega radny Wycinek, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że są oddziały łączone w Sierosławiu. W Drzycimiu tych oddziałów nie ma. Nie wiemy jaki jest, jeżeli chodzi o efekt nauczania. Będą wyniki testów. To nie jest problem na chwilę obecną do rozwiązania. Myślę, że nie będziemy tu zastanawiać się nad tym. Koszty rzeczywiście są większe.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja się odniosę tutaj do tych kosztów. Chciałam poruszyć tutaj taką sprawę. Była taka fala zamykania szkół. Na przykładzie Biechówka. Jest zamknięta szkoła. Nie wiem, czy akurat gmina ma z tego wymierne korzyści. Został budynek, który przecież nie będzie rozebrany. Tak samo w Sierosławiu. W razie czego budynek zostanie. Trzeba będzie go utrzymać. Ile w tej chwili kosztuje gminę utrzymanie budynku, który ciągle jest remontowany, ciągle coś tam jest robione i w zasadzie on nie może służyć dalej do niczego, bo brakuje mu ogrzewania, bo brakuje mu czegoś. Koszty utrzymania w razie zamknięcia szkoły w Sierosławiu też będą takie. Przecież nikt tego budynku nie rozbierze. Trzeba będzie coś z nim zrobić. To nie jest tak, że koszt jest 950 złotych, bo koszty utrzymania budynku i tak gminie zostaną. Pewnie, że jest trochę większy koszt utrzymania dziecka w malej szkole, a jeżeli chodzi o opinię rodziców to by trzeba było przyjść na zebranie do Sierosławia, jak jest zebranie rodziców i spytać się rodziców, czy oni są zadowoleni, czy nie. Tam z reguły są wszyscy i chętnie się wypowiedzą. Jeżeli chodzi o te koszty to proszę wkalkulować, że utrzymanie budynku zostanie i to nie tak, że gmina zamknie szkołę i pozbędzie się budynku. Kłopotu się nie pozbędzie, bo budynek zostanie.
Radny p. Dariusz Podlejski- Wnioskuję o to, żeby przerwać tą dyskusję, poprzestać na odczytaniu tego głosu. To nie jest temat do dyskusji na tą sesję.
Przewodnicząca Rady – Wszyscy mieli możliwość zapoznania się z treścią a dyskusja może być przełożona na inny czas w odpowiednim terminie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym się odnieść do artykułu z Czasu Świecia, bo też akurat tu p. Wójt, odnośnie mojej wypowiedzi. Otóż interpelacja pojawiła się w protokole. Tak, jak sobie życzyłem była zapisana, odnośnie budowy stadionu. Redaktorzy też czytają nasze protokoły z sesji i się okazuje i w odpowiedzi na interpelację nie było mojego komentarza tylko wysłałem odpowiedź na interpelację którą otrzymałem. Przefaksowałem pani redaktor. Ona na tej podstawie sporządziła artykuł. Tak to wyglądało. Jak jakieś fakty poprzekręcała, to wiadomo, jak wszyscy redaktorzy.
Wójt – To jest właśnie to, o czym ja mówię. Nie można na podstawie jakiegoś  artykułu robić czarną owcą czy kimś takim.
Radny p. Edmund Szymczak – każdy, kto udziela wywiadu musi się liczyć z tym, że redaktor napisze pod swoje oczekiwania.
Wójt – Dlatego trzeba mieć swoją gazetę, żeby móc powiedzieć, to co się chce.
Radny p. Edmund Szymczak – taka sama była opinia, jak Pan udzielał wypowiedzi o naszych dietach. O podwyżkach.
Wójt – Skąd Pan wie, co ja powiedziałem?
Radny p. Edmund Szymczak – Ja czytałem w gazecie.
Wójt – I co ja powiedziałem?
Przewodnicząca Rady – Spokojnie, Panowie, bez emocji. Pani Skarbnik znalazła informacje dla nas.
p. Skarbnik – po pierwsze diety dla sołtysów te miesięczne, zaplanowany jest wzrost ze 150,- do 200,- złotych.  Jeżeli chodzi o kwoty 1,50 złotego za roznoszenie nakazów płatniczych to jest w tej kwocie 26.400  złotych, która była uchwalona. Wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych – środki te są zaplanowane w kosztach administracyjnych, wynagrodzenia bezosobowe czyli tzw. umowy-zlecenia. Skąd wynikła ta kwota?  Zrobiliśmy rozeznanie po gminach ościennych i są gminy, które w ogóle nie płacą sołtysom za roznoszenie nakazów a są gminy, które właśnie płacą 1,5 złotego. Taka na początek kwota została przyjęta za jeden nakaz.
Przewodnicząca Rady – Czy takie rzeczy mogą się robić bez uchwały Rady Gminy?
p. Skarbnik – Umowa – zlecenie tak. Same zwiększenie diet, to musi być uchwała Rady.
Przewodnicząca Rady – Rozumiem, że to jest na razie plan?
p. Skarbnik – Jak najbardziej. To są planowane środki w budżecie już uchwalonym.
Przewodnicząca Rady -  Ponieważ sołtysi otrzymali odpowiedź przed chwilą, że jest zwyżka, czyli oni już czują że jest zaplanowane dla nich w budżecie gminy. Natomiast radni nic wiedzą, że podjęli taką uchwałę.
p. Skarbnik – To się odbywa za pośrednictwem Rady, to nie znaczy, że dzisiaj budżet jest uchwalony i już  sołtysi otrzymają wyższe diety.
Radny p. Dariusz Podlejski –Bardo przykro mi, że nie wiem o tym nic, dopiero dowiaduję się na dzisiejszej sesji. Był to taki temat, o którym należało z nami rozmawiać. Koszt jednego nakazu, gdyby Urząd Gminy wysyłał pocztą za doręczeniem z potwierdzeniem odbioru wynosiłby ponad 5 złotych, 5,50 . Uważam, że 1,50 zł to jest mało mimo wszystko dla sołtysów i jeżeli będziemy mieli na ten temat rozmawiać to będę za tym, żeby im to jeszcze zwiększyć. Nie wiem, czy wtedy wystarczy ta kwota w budżecie. 
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Wtedy, kiedy żeście ustalali to radnych nie było, byli sołtysi. A tak humorystycznie do tego podchodząc życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia i słodyczy Pan sołtys z Małego Dólska życzy.
Przewodnicząca Rady - Bardzo dziękujemy. Myślę, że tym miłym akcentem będziemy zbliżać się do końca. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji?

Ad. 19.

Przewodnicząca Rady – Wobec tego zamykam obrady XXIX sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Przed zakończeniem, przed rozejściem się, chciałabym przy okazji   zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia, wiele radości w spędzaniu świąt w rodzinnym gronie, a na nadchodzący Nowy Rok spełnienia wszelkich marzeń, pragnień i oczekiwań oraz optymizmu i wiary w lepsze jutro. Do tych życzeń dołącza się również Pan Gajewski, który prosił żeby wszystkim złożyć życzenia na zbliżające się święta ponieważ z powodu pełnienia obowiązków służbowych nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję. Dziękuję wszystkim.

Przewodnicząca Rady

 Elżbieta Babińska

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (11 stycznia 2010)
Opublikował: Bożena Szajerka (11 stycznia 2010, 13:13:12)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (11 stycznia 2010, 13:39:36)
Zmieniono: Wpisanie treści protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1359