Protokół Nr XXVIII/2009 z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 listopada 2009 roku

                                                 PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2009
                                z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                       odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1705.
 
 
W sesji udział wzięli wszyscy radni.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  w Urzędzie Gminy,
5/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
6/ p. Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
7/ p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
8/ p. Jolanta Szczepańska - Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
 
Porządek obrad:
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołów z przebiegu XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Składanie interpelacji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Gródku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie gminy Drzycim oraz pobierania z tego tytułu opłat.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały o przekształceniu SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu.
14. Stanowisko Rady Gminy w sprawie podatków na 2010 rok.
15. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
 
Przewodnicząca Rady – Dzień Dobry Państwu. Otwieram obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu. Serdecznie witam zgromadzonych radnych, witam p. Wójta, witam sołtysów. Witam pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
 
Przewodnicząca Rady - Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15. Wobec powyższego Rada może obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Nieobecna – radna p. Wioletta Łaszewska. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
 
Ad. 3.
 
         Przewodnicząca Rady - Stwierdzam, że do protokołów z przebiegu XXVI i XXVII uwag nie wniesiono. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XXVI sesji?  
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Skorzystałem z nagrania z poprzedniej sesji z dnia 22 października i porównałem z protokołem. Protokół nie zawiera wszystkich wypowiedzi  przez co omijane są sprawy istotnej wagi. Często używa się stwierdzeń zła rejestracja wypowiedzi lub tekst jest wykropkowany. Stwierdzam, że zapis jest czytelny i wyraźny. Odtworzyłem go na własnym komputerze i byłem w stanie stwierdzić, że wszystko jest czytelne. Gdybyście Państwo mieli możliwość to proszę  również to zrobić i sprawdzić, czy polega to na fakcie, to co w tej chwili mówię.  Dla przykładu powiem, że podczas sesji 22 października poruszałem kwestię funduszy sołeckich pozwoliłem sobie też na małą krytykę odnoszącą się do zainteresowania ze strony Urzędu Gminy sprawami funduszu sołeckiego. Wybór sołtysa wsi Mały Dólsk się odbył oraz przeprowadzenie zebrań sołeckich we wsiach Mały Dólsk i Wery, gdzie dzięki zainteresowaniu p. Przewodniczącej i radnych możliwe było zwołanie zebrania w celu wykorzystania tego funduszu sołeckiego. Tego zapisu nie ma w tym protokole. Drugi przykład podczas sesji nadzwyczajnej 9 października mówiłem o złej organizacji pracy w Urzędzie Gminy. 9 listopada przepraszam.  Powołałem się na rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia  1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie. Podałem dziennik urzędowy, który zawiera to rozporządzenie. Powiedziałem wtedy, że to rozporządzenie jest wiążące dla urzędów wszystkich szczebli administracji. Tego zapisu również nie ma w protokole.  Protokół z 9 listopada nie zawiera wszystkich wypowiedzi, które przytoczył p. Wójt, p. Przewodnicząca i również ja. Wystarczyłoby wejść w końcówkę tego nagrania i  stwierdzimy, że brakuje tam dosyć istotnych zdań. Drodzy Państwo nie będę wysuwał wniosków odnośnie powyższego, bo nie mieliście Państwo możliwości prześledzić tego nagrania i sprawdzić z protokołem. Jeżeli będziecie mieli Państwo możliwość proszę to zrobić. Nie będę wnosił o nie przyjęcie tych protokołów, ale chciałbym, żeby moja wypowiedź szczegółowo była zapisana w protokole tej sesji, która właśnie się odbywa. Dodam do tego również, że jest duże zainteresowanie mieszkańców gminy tym, co się dzieje na sesjach, jak pracujemy. Jest ponad 60 logowań w celu wejścia i zapoznania się z protokołem . Jeszcze raz zwracam się z prośbą, aby moja wypowiedź w sposób pełny była zawarta w protokole obecnej sesji. Dziękuję.
 
Przewodnicząca Rady – W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za uzupełnieniem wniosków p. Podlejskiego, które zostały zawarte do protokołu z dzisiejszej sesji, a wniesione zostały do protokołów z poprzednich dwóch sesji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie składałem wniosku, aby uzupełnić protokoły, tylko aby ująć moją dzisiejszą wypowiedź w protokole.
 
Przewodnicząca Rady:
1/ Kto jest za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Gminy? 8 głosów za, 1 przeciwny, 6 wstrzymujących się.
2/ Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy? 6 głosów za, 4 przeciwne i 4 wstrzymujące się.
        Stwierdzam, że protokół z XXVI i XXVII sesji został przyjęty większością głosów.  
 
Uwaga: W czasie wypowiedzi radnego p. D. Podlejskiego do grona radnych dołączy-ła, nieobecna od początku obrad, p. Wioletta Łaszewska.
Ad. 4.
 
        Przedstawiony przez Przewodniczącą Rady porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5.
 
       Wójt Gminy przedstawił informację z zakresu swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 22 października do 25 listopada 2009 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
 
        O udzielenie głosu poprosił radny p. Zygmunt Wycinek poczym przedstawił dwie pisemne interpelacje i poprosił o ich zamieszczenie w protokole oraz udzielenie na nie pisemnych odpowiedzi:
 
1/ Interpelacja wystosowana do p. Przewodniczącej Rady Gminy: „Zwracam się do Pani Przewodniczącej z wnioskiem o uzyskanie opinii prawnej w kwestii wykonywania przez radnego pracy w charakterze głównego księgowego w instytucjach kultury (Świetlica Gminna, Biblioteka Publiczna) podlegających wójtowi, w całości finansowanych z budżetu gminy i przedstawienie tej opinii Radzie Gminy. Moim zdaniem wątpliwości w świetle art. 24 e pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym budzić może fakt podjęcia dodatkowego zatrudnienia wynagradzanego ze środków budżetowych, które notabene radny sam zatwierdza w trakcie uchwalania budżetu rocznego. Uważam, że występuje tu ścisły związek przyczynowo-skutkowy, prowadzący do podejrzeń o wykorzystywanie społecznej funkcji radnego do osiągania dodatkowych przychodów finansowych ze środków publicznych. Sytuacja taka nie jest aprobowana przez społeczeństwo i w efekcie prowadzić może do krytycznej oceny całej rady gminy, gdyż trudno doszukać się w niej argumentów na poparcie tezy, że radni kierują się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, a nie własnym partykularnym interesem. Być może w przedstawionej sprawie nie ma kolizji prawnej, lecz na pewno są wątpliwości co do etycznej strony zagadnienia. Zasadniczym przesłaniem radnych jest bowiem reprezentowanie w radzie gminy społeczności lokalnych i dążenie do zaspokajania potrzeb tych społeczności a nie swoich własnych. Proszę Panią Przewodniczącą o dołożenie wszelkich starań, by przedstawiony problem niezwłocznie wyjaśnić.” Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
2/ Interpelacja wystosowana do p. Wójta Gminy: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – wykonanie wierzchniej warstwy płyty głównej boiska wraz z systemem nawadniania” Komisja przetargowa w składzie: panie: - Maria Majewska i Agnieszka Sadecka oraz pan Andrzej Erdmanis w toku prowadzonych czynności wyboru najkorzystniejszej oferty odrzuciła m.in. najtańszą ofertę o wartości 300.455,95 zł złożoną przez Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” mgr inż. Henryk Chojnacki i jako wykonawcę przedmiotowego zadania wskazała PHU KIC-TRANS za cenę 351.241,56 zł. Efektem tego był protest złożony przez firmę składającą najniższą ofertę, który także został odrzucony. Oferent ten w dalszym ciągu dochodził swoich praw i złożył odwołanie na postępowanie Gminy Drzycim do Krajowej Izby Odwoławczej. Dnia 30 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła w przedmiotowej sprawie na korzyść Zakładu Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata” i nakazała ponowne rozpatrzenie ofert przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z wyborem najkorzystniejszej oferty odwołującego się. W tej sprawie tylko i wyłącznie upór oferenta a dzisiaj wykonawcy omawianych robót spowodował, że budżet gminy nie został uszczuplony o 50 tysięcy zł. Uszczuplony wskutek braku profesjonalizmu lub kompetencji osób decydujących o rozstrzygnięciu przetargu. Bo jak inaczej można nazwać trwanie przy wykonawcy, który proponuje zrealizować zadanie aż o 50 tys. zł drożej? Jest to w moim odczuciu i dziwne i głęboko zastanawiające. Gdzież jest dbałość o oszczędne wydatkowanie środków publicznych? Konsekwencje, które Gmina poniosła w związku z tą sprawą to koszty postępowania w wysokości 4.574,00 zł wpłacone na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych i kilkumiesięczne opóźnienie robót. W efekcie całego postępowania zostały niezasadnie zmarnowane i pieniądze publiczne i czas pracowników Urzędu Gminy. Dlatego zadaję następujące pytania:
- Co Pan Wójt zrobił, by nie dopuścić w przyszłości do tego rodzaju działań i narażania Gminy na zbędne koszty?
- Jak Pan Wójt ocenia jakość pracy Wydziału kierowanego przez Panią Marię Majewską w kontekście późniejszych uchybień będących przedmiotem debaty na XXVII sesji nadzwyczajnej?
- Czy planowane są jakieś zmiany personalne w tym Wydziale?”
Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
3/ Radny p. Dariusz Podlejski – 22 października złożyłem wniosek, który dotyczył ustalenia właściciela drogi, która jest drogą dojazdową do miejscowości Mały Dólsk, oraz poczynienie kroków, jeżeli nie jest to droga gminna, co pozwoli na realizację wniosku funduszu sołeckiego. Pytam na chwilę obecną, jaki jest stan realizacji mojego wniosku. Czy poczyniono jakieś kroki w celu ustalenia właściciela drogi?  Proszę o udzielenie odpowiedzi.
 
Ad. 7.
 
         Projekt uchwały omówiła p. Joanna Sawińska Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym: „Projekt uchwały dotyczy działki położonej w Gródku na ulicy Podgórnej. Do tej pory działka przeznaczona była do dzierżawy. Dotychczasowy dzierżawca złożył pisemną rezygnację z dalszego korzystania z tej działki. W między czasie do Urzędu wpłynął wniosek na wykup tej działki więc postanowiono udostępnić ją do sprzedaży przetargowej.”
          Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVIII/159/2009 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Gródku została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.     
 
Ad. 8.
 
           Kolejny temat omówiła również p. Joanna Sawińska Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym.  „Najpierw chciałabym wnieść sprostowanie, bo na posiedzeniu Komisji zauważono błąd w §6 ust. 2 projektu uchwały. Przeczytam, jak on powinien brzmieć: „ Zawarcie umowy na korzystanie z mienia komunalnego w celu umieszczenia reklamy lub ogłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem zgody, o której mowa w §5 uchwały.” W ostatnim czasie mieliśmy zapytania o możliwość wywieszania, wystawiania reklamy na terenie naszej gminy a dokładnie na gruntach należących do gminy. W związku z tym, że brak było podstaw do zawarcia umowy postanowiono ustalić zasady i opłaty za umieszczanie reklam na naszych nieruchomościach.”
            Pozytywną opinię do projektu uchwały, z uwzględnieniem poprawki, którą odczytała p. Sawińska, przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
 
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – „To znaczy mam dwie uwagi. Tutaj w § 7 ust. 2 Wójt Gminy Drzycim może z ważnych powodów odmówić rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.” Takie określenie z ważnych powodów jest mało konkretne i prosiłbym o podanie powodów. Kiedy Wójt może odmówić? Tutaj jeszcze taka uwaga, która nasunęła się również osobom, które nie są radnymi, ale mają zamiar kandydować w wyborach i się obawiają  iż  w okresie wyborczym takiej zgody nie będą otrzymywać? Dlatego też proponowałbym dodać paragraf 12: „Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą ogłoszeń związanych z wyborami do samorządu gminy Drzycim.”
 
Przewodnicząca Rady - Czy pan Wójt może wyjaśnić, jakie to mogą być ważne powody, które budzą wątpliwości?
 
Wójt – „Przyznam szczerze, że może aż tak wnikliwie nie analizowałem tego pod względem słów i co one tak w ostateczności oznaczają, ale jeżeli ktoś zauważa, że istnieje właśnie możliwość manipulowania, czy decydowania, jaka reklama ma być, czy nie to mogę powiedzieć tak. Myślę, że takim ważnym powodem np. mogłoby być, mielibyśmy kawałek gruntu, na którym ktoś chciałby postawić reklamę niedaleko kościoła i by chciał np. nagie jakieś ciało powiedzmy postawić i wtedy ewentualnie ja widząc, że sprzeczność obyczajowa jest, czy jakaś inna, z tych jakby właśnie względów mógłbym zakazać coś takiego. Myślę, że to jest jakby sens tego. Przyznam szczerze, że jest to niejako kopia, ale wzór takiej uchwały, który funkcjonuje w innych aglomeracjach, miastach itd. Jeśli ktoś się obawia faktycznie, że byłaby to niedobra sytuacją, że ja miałbym takie prawo, no obojętnie – organ, czyli wójt no to można wykreślić, ale nie będzie tego jakby, tej możliwości ograniczenia tego co ma się ukazać w jakim miejscu. Taki przykład powiedziałem może nie bardzo ale chyba o to tu chodzi. Wolą Państwa jest treść uchwały. Nie będę się upierał przy żadnym z tych zapisów, czy o tym, o którym p. radny Gawrych stwierdził, że nie dotyczy. To też jest jakby rzecz nierealna ponieważ ja jako wójt nie jestem w stanie pilnować wszystkich ścian, nazwijmy to ścian obiektów na terenie gminy Drzycim a kampania wyborcza jakakolwiek kieruje się w zasadzie swoimi prawami i w trakcie kampanii wyborczej po prostu zrywanie plakatów jest karalne. Umieszczanie już tak nie. Wolą Państwa jest treść uchwały.”
Przewodnicząca Rady – Co zatem Państwo radzą, jeżeli chodzi o ten podpunkt drugi w § 7 ?
Radny p. Dariusz Podlejski - Chciałbym dodać do wypowiedzi Wójta, że Ordynacja wyborcza reguluje sposób nanoszenia reklam i usuwania. To, co my tutaj mamy przed sobą, ten projekt uchwały jest aktem pomocniczym do wykonania tego akurat, o czym wspomniał Wójt. Czyli jakby popieram stanowisko radnego p. Jacka Gawrycha w kwestii naniesienia punktu dotyczącego zamieszczania reklam w trakcie wyborów do rady gminy.  
 
Przewodnicząca Rady – Mogę prosić jeszcze p. Jacka Gawrycha o uszczegółowienie
Radny p. Jacek Gawrych – „Dodać § 12, a istniejący 12, jako 13, i następny, jako 14 i powinien brzmieć następująco: Przepisy niniejszej uchwały nie mają zastosowania do ogłoszeń związanych z wyborami do samorządu gminy Drzycim.”
 
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś z Państwa chciałby dodać coś jeszcze?
 
            Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady przeczytała treść uchwały po zmianach poczym poddała ją pod głosowanie. W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/160/2009 w sprawie ustalania zasad i opłat za umieszczanie reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie Gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 13 głosów za, 1 głos przeciwny i 1 wstrzymujący się. Podjęta przez Radę uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
       Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do punktu 9 „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje boisko – Orlik 2012.” Poproszę p. Marię Majewską o przedstawienie tematu.
 
p. Maria Majewska  Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego  w Urzędzie Gminy: „Jak już Państwo wiecie gmina Drzycim planuje w 2010 roku przystąpić do realizacji tej inwestycji. Założeniem do projektu jest warunek, który ma być odzwierciedleniem w uchwale, z kolei uchwała ma stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie tego zadania do wysokości 1/3 jego wartości.”
 
     Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Teresie Piotrowskiej, która w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła do projektu uchwały opinię pozytywną.
 
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałbym prosić o uściślenie danych odnośnie środków finansowych. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji wynoszą 1.300 tys. złotych, natomiast w planie inwestycji związanych z inwestycjami w 2010 roku, który otrzymaliśmy z projektem budżetu jest kwota 1.072 tys. złotych. Jest tu trochę rozbieżności. Która kwota jest właściwa?
 
Wójt –  Mówimy o zmianie do budżetu z ostatniej Komisji ds. Budżetu?  W tym roku przez cały czas funkcjonowała kwota 1.300 tys. złotych. Planując budżet na 2010 założyliśmy, że 1.300 znając, jakby realia wykonania tychże Orlików w najbliższej tutaj okolicy, ta kwota nie musi być aż taka wysoka. Stąd w projekcie budżetu na 2010 jest zaplanowana niższa kwota. Jak już rozpocząłem tę rozmowę powiem tylko tak, że w związku z tym, że projekt typowy musimy dostosować do warunków obecnych, warunków, na jakich będziemy budować. Kosztorys inwestorski jest też w innej cenie. Będę to mówił w trakcie dyskusji na temat budżetu, bo na dzisiaj jakby nie mam dokumentów, bo coś powiem, a potem może być złotówka w tę lub w tę. Chciałbym wrócić jakby do tematu pieniędzy na Orlika w przyszłym roku w trakcie posiedzeń Komisji dotyczących projektu budżetu na rok 2010. Póki co mówiłem o uchwale, która jest potrzebna do tego żeby złożyć dokumenty, które umożliwią nam w przyszłym roku realizację tego. W tej uchwale, którą Państwo macie przegłosować nie mówi się tu o żadnych pieniądzach, tak że kwestie finansowe jakby zostawmy na później.
Radny p. Dariusz Podlejski – ….
Wójt – Poproszę głośniej.
Radny p. Dariusz Podlejski - … Są rozbieżności, o których mówił p. Gawrych i p. Wójt. Cały czas nie mamy jeszcze wglądu do projektu i kosztorysu inwestycji. Chciałbym wrócić jeszcze raz do tej uchwały. Jeszcze raz po zapoznaniu się projektem i kosztorysem. Projekt może być w jakiś sposób ograniczony w stosunku do projektu pierwotnego, przedstawionego nam dużo wcześniej Radzie do zapoznania. W związku z powyższym składam wniosek o odłożenie tego projektu uchwały do następnej sesji Rady Gminy.  
 
Wójt – Proszę Państwa, o tym, że gmina ma wybudować boisko Orlik 2012 Rada Gminy  zadecydowała już dawno temu. Dzisiejsze jakby sprawy są powiązane z całą inwestycją. Dzisiejsza uchwała, którą  proszę o podjęcie dotyczy tylko tego, czy gmina chce otrzymać dotacje, jakby przystępując, że tez zapewnia jakby ten swój udział. I to, czy będzie kosztowało to powiedzmy 100, 200, czy 300 tysięcy więcej to państwo będą mogli zdecydować, czy realizujemy to, czy nie.  Dzisiaj uchwała ta jest potrzebna do kalendarza spraw związanych z procedurami. Jeżeli dzisiaj jakby tego nie uchwalimy no to automatycznie rezygnujemy z boiska. Do 25 jest ostateczny termin złożenia wniosku, żeby dostać dotację w przyszłym roku. Jeżeli dzisiaj ta uchwała nie zostanie podjęta,  tak automatycznie w przyszłym roku nie będzie Orlika.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Nie mamy pełnych informacji jak wygląda realizacja tego projektu. Nikt z radnych nie wie do kiedy składa się poszczególne dokumenty. Czy ktoś z Państwa wiedział o tym terminie ? Ja nie.
 
Wójt – Ale w czym to przeszkadza? Jeżeli podejmujemy się budowy, to nie obchodzi Państwa jakby terminarz. Fakt, że przystosowanie projektu typowego do naszych warunków było pracochłonne, czasochłonne i dzisiaj mamy jakby dopiero gotowy projekt. Dzisiaj przystępujemy do dalszego etapu czyli złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli Urząd Marszałkowski do jutra nie otrzyma tego dokumentu tak automatycznie nie ujmuje nas w planie przyszłorocznym i jesteśmy pozbawieni możliwości uzyskania 666 tys. złotych. Konsekwencją dzisiejszego nieprzyjęcia tej uchwały będzie odrzucenie z budżetu gminy takiej formy kredytu.
 
Radny p.  Edmund Szymczak – Czy jest już projekt  i kosztorys?
 
p. Maria Majewska –Nie mam tutaj kosztorysu, ale mam wniosek i mogę podać całą sumę z groszami tj. 1.670 tys. złotych na przyszły rok. Środki z budżetu na przyszły rok 1062, - środki z Urzędu Marszałkowskiego 333,- i dotacja z budżetu państwa 333,- tysiące. To są koszty, które wylicza się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Jaki będzie właściwy koszt dowiemy się dopiero po przetargu. Od tego będzie zależał udział z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa, ponieważ te 333 tys. to są do 1 miliona. Jeżeli jest kwota do miliona wówczas jest po 1/3. Na dzisiaj, jakie to będą koszty nie wiemy. My musimy opierać się na kosztach, które przewiduje kosztorys inwestorski, który jest już gotowy.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Koszt budowy tego boiska to 1670 tys. złotych. Tyle zakłada projekt realizacji kompleksowego boiska, a mówiliśmy na Komisji, która miała miejsce ostatnio, że nie będziemy korzystać z całościowego projektu, ponieważ nie jest to nam potrzebne, bo mamy zaplecze własne, którym dysponuje Szkoła Podstawowa w Drzycimiu i moim zdaniem te koszty 1670 tys. nie są adekwatne do naszych potrzeb i wiąże się to z przedstawieniem przez pana Wójta przerobionego projektu. Wtedy, w tym przypadku patrząc na ten projekt uchwały myślimy, że  rzeczywiście mieścimy się w kwocie 1 mln złotych. Nasz koszt własny jest dużo mniejszy. Na chwilę obecną ponosić będziemy koszty ponad milion złotych. Czy ten projekt zakłada w końcu zakłada kompleksowy, całościowy,  pierwotny, taki, jaki przedstawiany jest do boiska Orlik 2012, czy jest on zmodyfikowany?
Wójt – Projekt, który w tej chwili jest dostosowywany do naszych warunków wykazuje nam wyższe koszty budowy. Wyższe koszty budowy związane są tylko i wyłącznie z pracami ziemnymi. Prace ziemne, Państwo wiecie, że kupiliśmy teren, który nie był płaską patelnią tylko mimo wszystko niewielki, ale miał zagłębienia, które trzeba zniwelować. Podobną sytuację mieliśmy z boiskiem tym trawiastym nazwijmy to, z tym, że różnica jakby w kosztach z doprowadzeniem tego a tamtego jest nieporównywalnie niższa. Zależało nam na tym, aby boisko było przy szkole. To był jakby główny mój cel umiejscowienia właśnie blisko szkoły. Próbowaliśmy wykupić teren płaski od rolników, którzy znajdują się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Rolnicy nie wyrazili zainteresowania sprzedażą tej ziemi nawet po cenach jakby tam no wyższych niż działki budowlane. Mają takie prawo. Natomiast na dzisiaj wiemy, że ten kosztorys, który jest sporządzony przez projektanta, który podpisując się pod tym bierze odpowiedzialność. Wiemy, że te koszty będą już dużo niższe, z tego powodu, że otrzymaliśmy np. mnóstwo ziemi, która jest potrzebna do wyrównania tego terenu, nieodpłatnie. Koszty związane jakby z przywiezieniem ziemi, zakupem, niwelacją  byłyby właśnie już w tym projekcie, bo są w tym projekcie zawarte. Z drugiej strony wiecie Państwo, że dzisiaj rynek kształtuje inwestor, nie wykonawca. Wykonawca zjeżdża z ceny maksymalnie, jak tylko może. Np. nasze drogi trzy z polbruku:  Kwiatowa, Okrężna, Kolejowa za połowę ceny były realizacje robione. Projektant musi trzymać się określonych tabel, które się nazywają KNR-y i tego musi się trzymać. On wie, że stawki tam są zawyżone, bo KNR nie jest na bieżąco aktualizowany. Stawki są zawyżone, a on musi mieć podstawę do obliczeń. Ja mogę mieć tylko wiele przekonania do tego że cena inwestorska przynajmniej o te 300 – 400 tys. złotych będzie niższa. To są moje przypuszczenia. Dzisiaj mówimy o inwestorskim kosztorysie, który opiewa na taką kwotę, jaką powiedziała p. Majewska. To tytułem wytłumaczenia.
 
Radny p. Edmund Szymczak – Co wchodzi w skład wyposażenia?
 
p. Maria Majewska – Zakres to roboty ziemne, instalacje elektryczne, mur oporowy, który musi być wykonany ze względu na różnicę wysokości, odwodnienie terenu, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, chodniki, utwardzenie terenu pod trybuny, trybuny sportowe, ogrodzenie terenu. Bez zaplecza, zaplecze ma udostępnić szkoła. Do tego ma być wykonany chodnik 19,7 m – połączenie. Odległość od zaplecza socjalnego nie może być większa niż 50 m.
 
Przewodnicząca Rady – Widzę, że pojawiły się wątpliwości.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Pojawiły się wątpliwości, bo jak nam Wójt wyjaśnił termin jest zawity, dzisiaj mamy 26 listopada. Żałuję, że nie mieliśmy okazji podyskutować, wyjaśnić wątpliwości, ale przy okazji wycofuję swój wniosek, proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze są jakieś głosy?
Radny p. Jacek Gawrych – Ja bym zaproponował 5 minut przerwy.
     W wyniku głosowania 9 osób opowiedziało się za przerwą w obradach.
 
Przerwa w obradach.
 
Radny p. Edmund Szymczak – Czy moglibyśmy zobaczyć pismo, które jakby przymusza nas do terminu?
Wójt – Tak. Pani Mario, proszę udać się po to pismo.
p. Maria Majewska – Termin 27 listopada, to termin wynegocjowany, w piśmie mówi się o terminie 25 listopada. W związku z tym, że gmina ma sesję 26, wyrażono zgodę na dostarczenie uchwały w dniu jutrzejszym. 
Radny p. Edmund Szymczak odczytał pismo przyniesione przez p. Majewską                       ( załącznik nr 8 do protokołu )  poczym dodał: „Czyli przymus jest, żeby było jasne.”
Wójt – Czy są dobre pieczątki?
Radny p. Edmund Szymczak – Przepraszam, bez komentarza.
 
Wójt – Bo to była taka przytyczka, jakbym ja coś zmyślał. Bo, jeżeli pan sprawdza moje słowa jakby, zakłada pan, że ja nie mówię prawdy na sesji.
Radny p. Edmund Szymczak – Panie Wójcie, mówimy o dużych pieniądzach i ma być to przegłosowane. Dlatego, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, może się Pan czuć urażony, ale wszystkie rozbieżności zostały pokazane. 
 
Przewodnicząca Rady – Myślę, że dyskusja, która się odbyła była bardzo potrzebna. Szkoda, że jest tak niewiele czasu żeby to omówić szerzej. Trzeba zająć stanowisko, bo rzeczywiście termin jest wiążący. W związku z tym, jeżeli nikt więcej nie wyraża chęci wyrażenia swojej opinii to odczytam treść uchwały i przystąpimy do głosowania.
 
Radny p. Jacek Gawrych – Ja zapytam p. Michalczyka, czy mógłby pan powtórzyć to, co mówił pan w przerwie, bo ja się na tych przepisach nie znam.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Właściwie, to nasz drogi, kochany Wójt popełnił błąd, ma prawo się pomylić KNR jest to czasookres pracy, którą się wykonuje w danym zadaniu. Generalnie warunki dyktuje inwestor, a wykonawca z całym szacunkiem skłania się ku temu i obniża ceny. Wcale nie jest do końca powiedziane, że ta cena najniższa jest najlepsza. Czasami trzeba wybierać firmę z doświadczeniem. Czasami warto wydać 50 tys. więcej i mieć zrobione dobrze.
 
Przewodnicząca Rady – Dziękuję, czasami w większym gronie można się więcej ciekawych rzeczy dowiedzieć. Czy jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć?
         Z uwagi na fakt, że więcej głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały i poddała pod głosowanie.
         Uchwała Nr XXVIII/161/2009 w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Moje Boisko-Orlik 2012” została podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 10.
 
        Omówienia projektu uchwały dokonała p. Elżbieta Riesop Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu: „ Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy, są odpłatne i organizowane w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi mogą być również przyznawane osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie jest w stanie tej opieki sprawować tj. małżonek, wstępni i zstępni. Pomoc polega na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak opieka higieniczna ( osobista, porządek w mieszkaniu ), pomoc w zakupie artykułów żywnościowych i niezbędnego ubrania oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W związku z zaistniałą koniecznością zorganizowania powyższych usług niezbędne jest podjęcie  omawianej uchwały, gdzie ustalony jest koszt 1 godziny świadczonych  usług i zasady ich przyznawania.”
        Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawili do projektu uchwały opinie pozytywne.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVIII/162/2009 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
          p. Jolanta Szczepańska - Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „Wszyscy Państwo zapewne wiecie, że na terenie naszej gminy działa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, która ma siedzibę w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Działają też na naszym terenie filie tej świetlicy, które mieszczą się w Biechówku i w Dólsku. Od niedawna zaczęto prowadzić zajęcia w Gródku. W związku z tym, że świetlica działa na bazie starych przepisów, które już dawno utraciły moc, zaszła konieczność uaktualnienia tych przepisów stąd pojawiła się propozycja w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu”
       Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Komisja obradowała 23 listopada. Projekt uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu uzyskała 4 głosy za i 2 przeciwne. Wywiązała się dyskusja i było wiele niejasności, ale będziemy je omawiać w czasie dyskusji.
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Przedstawiono nam projekt uchwały, który jest niekompletny zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Rady. Brakuje tutaj tego uzasadnienia. Warto by było napisać, co było przyczyną utworzenia świetlicy środowiskowej, czy działalność tej świetlicy profilaktyczno-wychowawczej ma być zakończona  i w jaki sposób.  To wszystko powinno wynikać z uzasadnienia, którego   nie ma.
Wójt – Projekt uchwały wyszedł od Wójta i jestem zobowiązany wytłumaczyć się z przyczyny, powiedzmy uzasadnienia. Na dzisiaj nie umiem odpowiedzieć, w każdym razie, jeżeli jest taka potrzeba, trzeba będzie coś takiego umieścić, a zgodnie z tym, co pan Przewodniczący raczył zauważyć ma być coś takiego.
p. Jolanta Szczepańska – Tak, jak powiedziałam na początku, podstawą jest zmiana przepisów. Przepisy, na podstawie których funkcjonuje Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza są już nieaktualne.
Wójt  - Zgoda, ale co do uzasadnienia jest to podstawowy zarzut?  Czyli powinno być, a nie ma  go. Czyli do Państwa roli będzie to, czy odrzucamy to całościowo jakby i spróbujemy ponownie podejść do tematu lub w ogóle nie będziemy tego robili, bo to nie jest jakby obowiązkowe. Nikt nam tego z góry nie narzuca. My chcieliśmy to po prostu uporządkować w sensie formalnym nawet statut itd. Jeżeli z przyczyny braku uzasadnienia mamy jakby tutaj nie podjąć tej uchwały, no trudno. Przyznaję się jakby do tego błędu. Dziękuję.
Radny p. Dariusz Podlejski –  Żeby całościowo  rozpatrzyć uchwałę potrzeba byłaby taka, aby uzupełnić o uzasadnienie, które przytoczy nam potrzebę zmiany regulacji prawnej. Jeszcze raz chcielibyśmy przyjrzeć się na Komisji, jakie ma to umocowania prawne i proponuję zatwierdzenie tego projektu na kolejną sesję.
Radny p. Edmund Szymczak – Zanim przegłosujemy wniosek p. Podlejskiego chciałbym parę słów wyjaśnić. Na pierwszej stronie macie Państwo tekst jednolity ustawy o wychowaniu w trzeźwości – Dz. U. Nr 70, który opisuje przeciwdziałanie alkoholizmowi, jest to działanie własne gminy. Natomiast w statucie jest odwołanie się do Dziennika Ustaw Nr 201 z 2007 roku, który nakłada obowiązek powołania wszelkich grup, świetlic opieki nad dziećmi i innej pomocy i to jest jakby obraz tej ustawy, że mamy obowiązek taką świetlicę powołać. Jest ona najtańszym wariantem opieki nad dziećmi sprawowanym przez specjalistów, ze względu na wykształcenie. Jeżeli odłożymy tą uchwałę, to w uzasadnieniu musimy podkreślić, że likwidujemy świetlicę profilaktyczno-wychowawczą a powołujemy świetlicę środowiskową. Wtedy mamy wszystko jasne, wyczyszczone. Już nie trzeba do niczego wracać, że mamy nowe, a coś stare pozostało.
Przewodnicząca Rady – W takim razie muszę poddać pod głosowanie uzupełnienie uchwały o uzasadnienie oraz o zapis o likwidacji dotychczasowej świetlicy. Kto z Państwa jest za przełożeniem podjęcia tej uchwały na kolejnej sesji?
     W wyniku głosowania: 9 głosów za, 3 przeciwne i 3 głosy wstrzymujące się projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 11 do protokołu, został odrzucony do uzupełnienia i rozpatrzenia na kolejnej sesji.
 
Ad. 12.
 
          Temat przedstawiła p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy: „Bieżący i następny punkt porządku obrad ma na celu uporządkowanie statutu Gminnej Przychodni w Drzycimiu, dostosowanie go do istniejącego stanu rzeczy i zgłoszenie zaistniałych zmian w organie rejestrowym, co ma również związek z ewentualną, planowaną w przyszłości likwidacją SP ZOZ, o której była mowa na jednej z poprzednich sesji. Jednak, gdyby nawet do niej nie doszło, należy te zmiany, które w działalności Przychodni miały miejsce uporządkować. Statut Gminnej Przychodni w Drzycimiu został przyjęty – zatwierdzony Uchwałą Nr V/44/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 kwietnia 1999 r. Zgodnie z § 13 tego statutu do zadań Rady Społecznej Przychodni, która jest organem inicjującym i opiniodawczym gminy oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni, należy m.in. uchwalenie statutu zakładu i jego zmian. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej zmiany statutu uchwalane przez Radę Społeczną Przychodni podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy. W okresie istnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Drzycimiu Rada Społeczna Przychodni podjęła kilka uchwał zmieniających statut, z których dwie uchwały dotyczą zmian niezwiązanych z działalnością medyczną ZOZ-u i podlegają zatwierdzeniu w trybie art. 39 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a uchwała Rady Gminy o zatwierdzeniu tych zmian w statucie jest aktem o charakterze wewnętrznym. Statut tworzony był w czasie kiedy jeszcze funkcjonował Zarząd Gminy a Przewodniczącym Rady Społecznej był Przewodniczący Zarządu Gminy, to było w statucie sformułowane. Po zlikwidowaniu w samorządach gmin organu zwanego zarządem i przekazaniu kompetencji Wójtowi dokonano zmiany w statucie przychodni. Druga zmiana jest również zmianą porządkującą, ponieważ poprzednio nie został określony tryb postępowania w okresie między kadencjami Rady Społecznej. To są te dwie zmiany, które powodują zmianę statutu i nie zmieniają zakresu świadczeń medycznych. Akty zatwierdzające te zmiany nie są aktami prawa miejscowego. Na ten temat byłoby wszystko.”
 
      Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
     W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVIII/163/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Przychodni w Drzycimiu została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Projekt tej uchwały też nie jest kompletny. Brak uzasadnienia. Chociaż uzasadnienie jest znane i oczywiste powinno być umieszczone.
Przewodnicząca Rady – Czy wnioskuje Pan o uzupełnienie uchwały o uzasadnienie?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie. Uchwała została przegłosowana.
Przewodnicząca Rady – Zwracam uwagę, aby każda przygotowana uchwała zawierała uzasadnienie.
 
Ad. 13.
 
          Kolejny temat przedstawiła również p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego: „Zgodnie z pierwotnie zatwierdzonym statutem gminnej przychodni w strukturze organizacyjnej istnieje komórka działalności podstawowej pod nazwą poradnia stomatologiczna. Poradnia ta od dawna nie prowadzi działalności medycznej. Statut zmieniony został uchwałą Rady Społecznej z dnia 24 września 2002 r. kiedy to poradnię tę wykreślono ze statutu. Natomiast uchwałami z dnia 25.10.2005 r. i z dnia 23.12.2008 r. rozszerzono działalność medyczną Gminnej Przychodni o zespół opieki paliatywnej oraz gabinet medycyny szkolnej. Jednakże likwidacja poradni stomatologicznej jest ograniczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych a pozostałe zmiany ich rozszerzeniem i w związku z tym jest formą przekształcenia zakładu, dlatego podlega zasadom określonym w art. 36 i 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przez wiele lat toczył się spór w orzecznictwie dotyczący rozumienia pojęcia „przekształcenia”. Czy chodzi wyłącznie o przekształcenie w sensie prawnym, czyli np. podział lub połączenie z innym podmiotem albo zmianę formy prawnej, czy też dodatkowo o zmniejszenie lub zwiększenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ZOZ. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (II OSK 1894/07) stwierdza: „Jeżeli w myśl art. 43 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych jest formą przekształcenia zakładu, to za taką formę należy uznać także takie przekształcenie, które będzie wiązać się z rozszerzeniem rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Żeby zatem zatwierdzić wymienione zmiany w statucie Gminnej Przychodni należy najpierw przeprowadzić proces przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W utrwalonym już orzecznictwie przyjmuje się, że uchwała organu samorządu terytorialnego dotycząca przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej jest aktem prawa miejscowego, ponieważ, jak wywodzi Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do wyroku „Istnienie publicznego zakładu opieki zdrowotnej o określonym w akcie założycielskim zakresie świadczeń zdrowotnych rodzi dla podmiotów, którym świadczenia zdrowotne są udzielane, publiczne prawa podmiotowe”. Dalej Sąd stwierdza: „Uchwała o zatwierdzeniu zmian w statucie podjęta bez wcześniej podjętej uchwały o przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej narusza zatem prawo.” Tutaj jest zupełnie inny tryb postępowania przy ograniczaniu świadczeń zdrowotnych co miało miejsce przy likwidacji poradni i  poprzez zwiększanie zakresu świadczeń udzielanych przez   wprowadzony gabinet medycyny szkolnej. To są działania z zakresu przekształcenia i trzeba je przeprowadzić, żeby ewentualnie zatwierdzić zmiany w statucie przychodni. To są uchwały stanowiące akt prawa miejscowego, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i dopiero wtedy po wejściu ich w życie można zatwierdzić, z tego tak wynika, na Komisji mówiłam, że nie jestem tego pewna, w 100 % dalej nie jestem tego pewna, ale zatwierdza się zmiany w statucie dopiero po przekształceniu. Oczywiście Państwo doskonale wiedzą, że ta poradnia stomatologiczna nie działa od 10 lat, ale bez przeprowadzenia tego w sposób prawidłowy nie da się tych zmian zatwierdzić. Nie jestem specjalistą od przekształceń, ale z tego co czytam i rozumiem tak to właśnie jest. Jeśli chodzi o likwidację świadczeń medycznych to jest tryb jeszcze dłuższy, wymagający zasięgnięcia opinii Wojewody i organów gmin, dla których ludności ta przychodnia usługi świadczy. Wiadomo, że nie tylko leczą się tu mieszkańcy naszej gminy  ale również innych gmin. Może nie w takiej ilości ale korzystają z tych świadczeń. Projekt ten będzie podlegał zaopiniowaniu w ciągu 30 dni. Opinie nie są wiążące. Projekt uchwały, który jest załącznikiem do omawianej dzisiaj  uchwały wróci ponownie na sesje w celu uchwalenia. Uchwała ta będzie podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawskjo-Pomorskiego i wejdzie w życie 14 dni od dnia jej publikacji. W projekcie uchwały należy wskazać kto będzie realizował opiekę nad pacjentami. Pisze się o likwidacji, która już miała miejsce. Do kontraktowania widać nic nie było konieczne. Gdyby doszło do likwidacji, o której była mowa na sesji w październiku statut musi być uzupełniony. Naprawianie pewnych rzeczy jest dosyć ryzykowne i trudne. ”
 
      Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił opinię do omówionego projektu uchwały: 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.
 
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Czy radca prawny zaopiniował tę uchwałę?
p. Rezmer – Nie, bo wtedy, kiedy projekt pisałam go nie było. Nie jestem w stanie za nim biegać. W tej chwili jest chory dość często, ma w związku z tym różne wyjazdy, więc muszę to zrobić sama, tak jak to rozumiem. Czasami muszę się obejść bez.
    
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVIII/164/2009 w sprawie projektu uchwały o przekształceniu SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 głos przeciwny i 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Przerwa w obradach.
  
Ad. 14.
 
Przewodnicząca Rady – Proszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w sprawie podatku od nieruchomości:
Pani Teresa Piotrowska Komisja ds. Rolnictwa – Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie stawki podatku wyszczególnione tłustym drukiem.
Pan Dariusz Podlejski – Komisja ds. Kultury – Nasza Komisja wnosi o jedną zmianę tj. § 1 pkt 2 litera „e” – grunty pozostałe, wnieśliśmy, aby kwota ta wynosiła 5,05 złotego. Przegłosowaliśmy tej projekt uchwały 5 głosów za, 1 wstrzymujący się.  
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu – Nasza Komisja zajęła podobne stanowisko, jak Komisja ds. Kultury. Jedyna zmiana to stawka 5,05 złotego w tym samym punkcie.  
     Po przedstawieniu opinii Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, poczym poddawane były kolejno pod głosowanie poszczególne stawki podatku od nieruchomości.
 
Przewodnicząca Rady – Stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – proponowana 0,67 zł od 1 m2 powierzchni, czy są inne propozycje?
Radny Jacek Gawrych wniósł propozycję pozostawienia stawki dotychczasowej, obowiązującej w roku bieżącym – 0,65 złotego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę wyższą tj, 0,67 zł. Za tą propozycją opowiedziało się 11 radnych, 2 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji propozycja radnego Jacka Gawrycha nie była poddana pod głosowanie.
 
Przewodnicząca Rady – Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 m2 powierzchni. Kto z Państwa ma inne propozycje?
       Wobec braku innych propozycji, pod głosowanie została poddana stawka 4,04 zł. Za tą propozycją opowiedzieli się radni jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady – Od gruntów pozostałych 0,16 zł od 1 m2 powierzchni. Kto ma jakieś inne propozycje?
Radny p. Jacek Gawrych – Pozostawienie stawki dotychczasowej 0,15 złotych.
        Pod głosowanie poddana została stawka 0,16 złotych, za którą opowiedziało się 14 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady – W punkcie drugim od budynków mieszkalnych 0,61 zł. Czy ktoś z Państwa ma inne propozycje?
Radny p. Jacek Gawrych – Pozostawić 0,59 złotych.
       Pod głosowanie poddana została stawka 0,61 złotych, za którą opowiedziało się 10 radnych, 2 było przeciwnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
 
Przewodnicząca Rady – Podpunkt „b” od budynków związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka 17,60 złotych. Kto ma inne propozycje?
Radny p. Jacek Gawrych – Także uważam, że powinna pozostać na dotychczasowym poziomie 17,00 złotych ze względu na to, jak początkowo mówiłem kryzys jeszcze nie minął.
Przewodnicząca Rady – Jeszcze jest jeden głos, tam z tyłu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tak samo, za tą stawką.
      Poddana pod głosowania stawka proponowana przez Wójta tj. 17,60 zł uzyskała 9 głosów aprobujących, 3 były przeciwne i trzy wstrzymujące się.
 
Przewodnicząca Rady – Podpunkt „c” od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka proponowana 9,57 zł.
       Innych propozycji nie zgłoszono.
       Stawka 9,57 zł została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady – Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – stawka proponowana 4,16 zł. Kto z państwa ma inne propozycje?
       Innych propozycji nie zgłoszono.
       Stawka  4,16 zł została przyjęta przez Radę  przy jednym głosie przeciwnym.
 
Przewodnicząca Rady – Od budynków pozostałych stawka proponowana przez p. Wójta 5,23 złotych i stawka 5,05 złotych jest jednocześnie stawką proponowaną przez Komisje. Kto jest za przyjęciem stawki proponowanej 5,23 zł ?
         Za powyższą stawka opowiedziało się 4 radnych, 11 było przeciwnych.
Przewodnicząca Rady – Kto jest za przyjęciem stawki 5,05 zł ?
         Za propozycją zgłoszoną przez dwie Komisje Rady opowiedziało się 11 radnych, 3 głosy były przeciwne i 1 wstrzymujący się.
 
Przewodnicząca Rady – Od budowli 2 % wartości. Czy są inne propozycje?  
         Innych propozycji nie zgłoszono.
         Za tą stawką procentową opowiedziała się Rada jednogłośnie.
Po przeprowadzonych głosowaniach nad poszczególnymi stawkami p. Przewodnicząca odczytała kolejno, które stawki uzyskały odpowiednią ilość głosów i zostały przez Radę zaakceptowane.
 
Radny p. Jacek Gawrych – Mam jeszcze pytanie natury prawnej. Czy uchwały związane z podatkami nie muszą posiadać uzasadnienia? § 14 ust. 2 Regulaminu Gminy – „Projekt uchwały powinien być przedstawiony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy podać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.”
Wójt – czy słowo powinien jest obligatoryjne? Musi mieć?  Nie sądzę. Podatki, każda gmina, duża, mała w całej Polsce uchwała z powodu tego, żeby mieć na jakiej podstawie ściągać od społeczeństwa te podatki. To jest, jakby uważam uzasadnieniem. Nie mniej jednak, jak takie uzasadnienie ma być, to proszę ewentualnie o możliwość wniesienia korekty, czy poprawki do tejże uchwały, która właśnie w jednym zdaniu może określić cel tej uchwały. O ile jest taka potrzeba mogę na bieżąco to zdanie ( wypowiedź nie dokończona ).
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za wniesieniem tego jednego zdania uzasadniającego podjęcie uchwały?
Radny p. Edmund Szymczak – Wydaje mi się, że one same się uzasadniają. Uważam, że jest wszystko dobrze.
Wójt – Też tak mi się wydaje.
Przewodnicząca Rady – Skoro Minister Finansów podaje stawki maksymalne, to jest jakaś wykładnia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały ze stawkami, które przed chwilą ustaliliśmy?
        W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVIII/165/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została podjęta przy dwóch głosach przeciwnych. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Stawiam wniosek o odnotowanie, jak głosowałem. Nie wiem, jak kolega radny Gawrych?
Radny p. Jacek Gawrych  - Tak.
Przewodnicząca Rady – Poproszę zatem o zaprotokołowanie, że pan radny Wycinek i p. radny Gawrych byli przeciwni w podjęciu uchwały takiej treści, która była przegłosowana.
 
Przewodnicząca Rady – Drugi punkt tego tematu, to stawki podatku od środków transportowych. Poproszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.
 
Pani Teresa Piotrowska Komisja ds. Rolnictwa – Nasza Komisja zaopiniowała pozytywnie stawki podatku z 3,5 % wzrostem. 
Pan Dariusz Podlejski – Komisja ds. Kultury – Zaopiniowaliśmy jednogłośnie zaproponowany projekt uchwały.
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu – Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się.
Wójt – Pewnie Jacek Gawrych?
Radny p. Jacek Gawrych – Nie.
Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, jest strasznie dużo liczb. Czy mogę czuć się zwolniona z odczytania uchwały?
Wójt – Nie, trzeba przeczytać. Nie będzie ważna.
        Na podstawie głosów, które padły z sali ( przeciwne do odczytania treści uchwały ) Przewodnicząca zapytała obecnych kto jest za podjęciem uchwały z zaproponowanymi stawkami na 2010 rok? Może jeszcze przedtem, czy może są propozycje dotyczące zmian? Komisje omawiały, a być może komuś zrodziły się jakieś pomysły? Nie widzę. Jeszcze raz w takim razie poddaje pod głosowanie.
         W wyniku powyższego głosowania Uchwała Nr XXVIII/166/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do radnego Wycinka, czy odnotować w protokole, jak głosował.
Radny p. Zygmunt Wycinek – p. Przewodnicząca zwracam uwagę żeby Pani zachowała zasady prowadzenia obrad.
Radny p. Jacek Gawrych – Mam podobne zdanie do radnego Wycinka. Niektóre osoby pozwalają sobie na głupkowate komentarze w stosunku do głosowań radnych. Każdy radny może głosować zgodnie ze swoim własnym sumieniem i nie jest poddany żadnym naciskom. Wypraszam sobie jakiekolwiek głupkowate komentarze pod moim adresem.
Przewodnicząca Rady – Uczulam wszystkich, zachowujemy pełną powagę.
 
 
Podatek rolny ( Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 16 do protokołu )
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczących Komisji, jakie wypracowali stanowisko w tym względzie?
 
Pani Teresa Piotrowska Komisja ds. Rolnictwa – Komisja nasza, na posiedzeniu w dniu 19 listopada przyjęła kwotę zaproponowaną przez Prezesa GUS – 34,10 zł i co z tym się wiąże, że odstąpiła od złożenia wniosku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. Tak dla przypomnienia powiem, że jeżeli dotychczas obowiązywała kwota 40 zł jest to za 1 dt. Trzeba tą kwotę wziąć x 2,5  i wyjdzie stawka za hektar. Dotychczas wynosiła ona 100 złotych, teraz będzie wynosiła 85,25 zł  czyli będzie niższa o 14,25 złotych. 
Pan Dariusz Podlejski – Komisja ds. Kultury  odstąpiła od złożenia wniosku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w wyniku głosowania 4 głosy za, 2 wstrzymujące się.   
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu odstąpiła od złożenia wniosku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w wyniku głosowania 5 głosów za, 2 przeciwne.
 
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa ma propozycje do tej uchwały?
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Ja tutaj otrzymałem wykaz, jak ten podatek rolny kształtował się w ostatnich latach: w 2009 roku wynosił 40 złotych,  w 2008 -  40 złotych, w 2007 - 30 złotych. W roku 2006 wynosił on 27,88 złotych. Czyli stawka, która jest proponowana obecnie nie jest aż tak specjalnie niska.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Na Komisji ds. Budżetu podnosiłem też kwestię ceny  żyta aktualnie obowiązującą  i braku perspektyw wzrostu tych cen, co jest w tym uważam istotne w określeniu wysokości tego podatku. Możemy tu mówić o z roku na rok obniżającej się dochodowości gospodarstw rolnych. Nasza gmina jest specyficzna, większość gospodarstw do 20 hektarów, które w tej chwili produkują, czy zboże, czy żywiec, czy mleko. Większość z tych gospodarstw musi każdą złotówkę liczyć żeby ją wydać, korzysta z kredytów bankowych – nawozowy, suszowy. Jeden kredyt spłaca drugim. Sytuacja nie jest tak wesoła, jak się komuś wydaje. Ceny żyta obowiązujące, jeszcze tę sprawę pogarszają. Uważam, że cena 30 złotych byłaby maksymalną, jaką możemy zafundować na przyszły rok do obliczenia podatku rolnego.
Radny p. Jacek Gawrych – W całości popieram argumentację radnego Wycinka i na podstawie danych, które przedstawiłem wnoszę aby Rada uchwaliła stawkę, która obowiązywała na początku kadencji.
Przewodnicząca Rady – Czy są inne propozycje?
Wójt – Uważam, że stawka, którą zaproponował Główny Urząd Statystyczny jest wyliczona na jakiejś podstawie realnej. Obniżanie tej stawki 34,10 zł powoduje nie dość, że uszczuplanie powiedzmy w tej nie ściągniętej ilości dochodów podatku ale jednocześnie obniżając z poziomu tego 34,10. My dokładamy do tego, czyli nie uzyskujemy takiej kwoty dofinansowania, bo stać nas na to żeby obniżać tenże podatek. Jedyny specyficzny podatek, który jest powiązany jakby i każda obniżka jego powiedzmy powoduje dalszy brak wpływów subwencji ogólnej. Decyzja o obniżeniu jest z dwóch miar niekorzystna dla budżetu gminy.
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałem przypomnieć, że w zeszłym roku obniżyliśmy stawkę z 55,80 zł na 40 złotych.
Wójt – Tak i to był podwójny koszt. O bardzo duże kwoty swoje dochody obniżyliśmy. Ale, jeżeli mamy coś budować, to pewnie mamy mniej wpływów mieć i to jest pewnie ta zasada.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ponieważ nie jest to skomplikowana rzecz wyliczyć o ile przy stawce 30 złotych w tej chwili od ceny, którą proponuję, obniżyłyby się wpływy gminy w przyszłym roku z tytułu podatku rolnego, nie jest to rzecz tak naprawdę bardzo trudna, aby podać informację od jakiej powierzchni te podatki u nas rolnicy wpłacają. Chciałbym dowieźć, jakie skutki będą tego obniżenia. Czy to będzie aż tak szokująca kwota po pierwsze, a po drugie interesuje mnie jeszcze sprawa ile p. Wójt umorzył – na jaką wartość umorzył w tym roku bieżącym podatków rolnych. Te dwie kwoty dałyby nam jakiś obraz.
Wójt – Jeśli chodzi o umarzanie powiedzmy są to promile, że tak powiem jeśli chodzi o kwoty. Natomiast dziwię się bardzo, że ta kwestia nie została ruszona na komisjach, gdzie jest czas, miejsce, gdzie jest możliwość ściągnięcia szybko dokumentów. Była p. Zielińska, miała różnego rodzaju wyliczenia. Tam jest potrzeba dyskutowania na ten temat. Dzisiaj, kiedy jakby ten czas na szczegółowe rozpatrywanie ile mogłoby być, a ile utracimy jest troszeczkę jakby nie na miejscu, chociaż nie stoi nic na przeszkodzie żebyśmy te wszystkie dokumenty w tej chwili przynieśli i rozpoczęli na nowo Komisje w składzie piętnastoosobowym. Nie ma problemu. A jeśli chodzi o to umorzenie to jest tez kwestia do zebrania wszystkich danych z dziewięciu miesięcy.
Radny p. Edmund Szymczak – Stawiam wniosek o zakończenie dyskusji i przegłosowanie uchwał.
Przewodnicząca Rady – Jeżeli Państwo życzą sobie konkretnych danych, to myślę, że możemy poprosić o przygotowanie takich materiałów.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałbym powiedzieć, że każdy przychodząc na dzisiejszą sesję po komisjach, które zajmowały się tą sprawą ma wyrobiony pogląd co do tego jak będzie głosował. Proponowane tutaj stawki obniżające to jest przekonanie  radnych, którzy zgłosili swoje wnioski. Jestem za tym, aby zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania.
       Więcej głosów w dyskusji nie było.
 
        Przeciw obniżeniu średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS  w Komunikacie z dnia 19 października 2009 roku w kwocie 34,10 zł za dt opowiedziało się 9 radnych, 5 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Podatek leśny ( Komunikat Prezesa GUS stanowi załącznik nr 17 do protokołu )
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczących Komisji, jakie wypracowali stanowisko w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego. 
Pani Teresa Piotrowska Komisja ds. Rolnictwa –   W wyniku głosowania Komisja odstąpiła od złożenia wniosku w sprawie obniżenia   średniej ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego w kwocie ogłoszonej przez Prezesa GUS 152,53 zł.
 
Pan Dariusz Podlejski – Komisja ds. Kultury - W wyniku głosowania 4 osoby opowiedziały się za kwotą 152,53 złote, 2 wstrzymały się od głosu. 
 
Pan Jacek Gawrych – Komisja ds. Budżetu odstąpiła od złożenia wniosku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego.
      Innych propozycji nie zgłoszono.
 
      W wyniku głosowania: 13 głosów za, 2 wstrzymujących się, Rada Gminy opowiedziała się przeciw obniżeniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej Przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2009 roku w kwocie 152,53 złote.
 
Ad. 15.
 
         Omówienia zaproponowanych zmian w budżecie gminy, w formie projektu uchwały, dokonała p. Skarbnik Gminy: „Projekt uchwały przedstawiony na posiedzeniu dzisiejszej Rady przewiduje następujące zmiany w budżecie gminy na  rok 2009. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu: ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna,” jak Wójt wspomniał wcześniej wprowadzono do budżetu w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne po stronie dochodów i wydatków dotację rozwojową w kwocie 165.229,79 złotych na realizację tego projektu. Przebudowa na Kolejowej i Osiedlowej jest zakończona. Po przedstawieniu faktury za dokonane roboty wystąpiliśmy o płatność częściową żeby nam zaliczkowali tą dotację zgodnie z umową ,żeby zapłacić wykonawcy, żeby to wprowadzić po stronie dochodów i wydatków na realizację tego projektu. W załączniku nr 2 do projektu na § 605 z końcówką „0” czyli środki własne. W tej chwili, kiedy otrzymaliśmy dotację wprowadzamy ją na § 605 z końcówką „8” żeby wykazać środki z Unii Europejskiej Funduszy Spójnościowych. Dokonano również przeniesienia planu wydatków środków własnych w kwocie 375.000 złotych z paragrafu 6050 do paragrafu 6059,  który mówi, że z tej „8” i „9” są całe środki na finansowanie tego zadania. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne i zabezpieczenie Ochrony Przeciwpożarowej zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.000 złotych a przeznaczono to na zakup motopompy, na zakup sprzętu pożarniczego – motopompy M16/8 dla jednostki OSP Gródek. Jest to nowoczesna motopompa, będzie finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, częściowo jeszcze przez jednostkę Gródek i udział Gminy – 12000,- złotych. Ze względu na zły stan techniczny urządzenia, które jednostka posiada należy dokonać zakupu nowej nowoczesnej motopompy, która zostanie zamontowana na pojeździe pożarniczym i w znacznym stopniu wpłynie na skuteczność przeprowadzonych akcji gaśniczo-ratowniczych jako  udział własny dokonano w celu zabezpieczenia środków. Przeniesień planu wydatków w dziale Oświata i Wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza 801 i 854 tj. dokładnie w stołówce i świetlicy w szkole w Drzycimiu, gdzie zabrakło środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaoszczędzone środki na płacach w szkole, bo jest to największa szkoła na terenie gminy i w tej chwili można ocenić, że tam pieniędzy starczy, przeniesiono je w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w stołówce i świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Dobrze, że Pani Dyrektor znalazła te pieniądze u siebie i nie musieliśmy się martwić skąd je wziąć w budżecie.”  
 
     Opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów stwierdził, że zaproponowane zmiany Komisja przyjęła w następującym wyniku głosowania: 3 głosy za, 4 wstrzymujące się.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Na naszej Komisji rozmawialiśmy na temat taki, że poprzedni projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu nie zwierał załączników.   Zgodnie z § 17 Regulaminu Rady Gminy powinniśmy omawiać wszystkie projekty zmian w budżecie gminy.
Przewodnicząca Rady – Rzeczywiście, w związku z tym pojawiły się wątpliwości.
Skarbnik Gminy – Pan Podlejski poruszył większą część na Komisji Budżetowej, ale jeszcze padło takie coś, że załączniki były napisane za małą czcionką. Dzisiaj postarałam się, aby były bardziej czytelne.
Radny p. Edmund Szymczak – Załącznik nr 3 – Plan finansowy inwestycji w pozycji nr 2 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wery. Czy jest zawarta umowa na projekt?
Wójt – To znaczy jest zaplanowana kwota na projekt 25 tys. złotych. To się zgadza. To jest droga w miejscowości Wery, a dokładniej jak ktoś Wery zna, wjeżdżając  do Wer, po prawej stronie sklep, w lewo się skręca są bloki, czyli ta ulica, która bezpośrednio będzie dolegała do tych bloków no i w prawo skręcając jedziemy w stronę dawnego PGR. Tam częściowo jest bruk i ten bruk ma być pokryty nawierzchnią nazwijmy to gładką.
Radny p. Mirosław Parczyk – Do momentu asfaltu.
Wójt – Do asfaltu, który już tam istnieje w dalszym kierunku na Sierosławek.
Radny p. Edmund Szymczak – Pkt 3. Przebudowa drogi transportu rolniczego Jastrzębie – Sierosław. Czy jest umowa zawarta na projekt?
Wójt – Rozmawiamy na temat uchwały, tej zmiany, ale teraz wchodzimy jakby w drugą fazę. Ja rozumiem, że są to ciekawe sprawy i warto rozmawiać, ale jakby ta uchwała nie dotyczy jakby tego o co Pan pyta. Jeśli wolno mi tak wskazać? Mogę rozmawiać na ten temat do rana, ale zakończmy jakby treść uchwały. Próbuję wytłumaczyć. Treść uchwały mówi o zmianach, a to nie są zmiany. To są rzeczy, które istnieją w naszym budżecie już. One są już zatwierdzone wcześniej kiedyś na poprzednich sesjach.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Uważam, że obowiązkiem każdego radnego jest  wiedzieć, jakie zmiany zachodzą, co uchwalane było wcześniej, tylko, że wcześniej nie było informacji. Dlaczego wcześniej nie było informacji o zmianie w załącznikach innych niż załączniku nr 1 i 2 do projektu budżetu uchwały dochody i wydatki bieżące nie ma w uzasadnieniu. Dlaczego ich nie ma, nie są one wskazane, nie są one wyszczególnione, nie są one omówione. Dokumenty nie są dostarczane na Komisję jak przed ostatnią sesją. Teraz mieliśmy na Komisji Budżetu. To jest dosyć obszerny materiał. Czcionka faktycznie nie była zbyt duża. Może ktoś ma lepszy wzrok, teraz już jest dobrze, ale chodzi o to, abyśmy mieli pełną informację.  My nie jesteśmy złem koniecznym dla Urzędu i dla p. Wójta? My jesteśmy organem, który bierze pełną odpowiedzialność, który uchwala. Tak, że kompetencje w którymś momencie komuś się zaczynają mieszać. Jeżeli radny zadaje pytanie, proszę mu odpowiedzieć, a nie ( odpowiedź niedokończona).
Wójt – Ja jestem w stanie odpowiadać na te wszystkie pytania związane z tym załącznikiem. Nie ma najmniejszego problemu, ale kwestia tej uchwały nie dotyczy tych rubryk, o które pytał radny p. Szymczak w tym punkcie. Rozumiem, że mogą to być rzeczy, które warto przedyskutować, wytłumaczyć, ja się nie bronię przed tym. Jeszcze raz powtarzam dotyczy to tego, co jest zmianą w uchwale.
Przewodnicząca Rady – Może te pytania rodzą się dlatego, że nie było tych załączników na poprzedniej sesji.
Radny p. Dariusz Podlejski – To właśnie chciałem powiedzieć. Z racji tego, że nie mieliśmy pełnej informacji dzisiaj rodzą się wątpliwości i pytania. Na Komisji Budżetowej pytaliśmy Pana, Panie Wójcie czy są już poczynione kroki w zakresie przygotowania projektów na Komisji Pan powiedział, że tak, a na chwilę obecną jeszcze trwają rozmowy. Dlatego też próbujemy w tej chwili wyjaśnić, czy czasami przyjęliśmy coś, co można cofnąć. Jeśli tak, to będziemy to robić. Wyjaśnijmy sobie to właśnie teraz na sesji.
Wójt – Nie. Te wiadomości, te informacje odnośnie kwot, jakie są przeznaczone na te zadania, o których mowa, czyli na projekt jednej drogi, drugiej i te inne rzeczy były w uzasadnieniu jasno i wyraźnie, że przeznacza się kwotę taką i taką na takie i takie zadanie. I to było napisane. Tabel być może nie było, ale kwoty jasno określone i sprecyzowane na co.
Radny p. Dariusz Podlejski – Gdybyśmy wiedzieli czego dotyczą, ale nie wiedzieliśmy jednej rzeczy, jaki koszt będzie tych inwestycji. To jest bardzo istotne, bo wtedy moje przekonanie byłoby już inne, jak również radnych, którzy głosowali za przyjęciem tego projektu uchwały. Gdybym wiedział, że w perspektywie czasu, że droga, która będzie, przebudowa drogi asfaltowej Jastrzębie-Sierosław w 2010 roku ma kosztować nas 1030 tys. złotych a w perspektywie do 2011 roku 3 mln złotych to przepraszam bardzo.
Radny p. Mirosław Parczyk – Chciałem dodać, że koszt 1030 tys. złotych to jest koszt całości inwestycji.
Wójt – Tak. To nie jest powiedziane, że jest to inwestycja na 2010 rok. Nie jest to nigdzie napisane.
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa w sprawie Planu finansowego inwestycji na 2009 rok chciałby zabrać głos?
Radny p. Dariusz Podlejski – Mam przez sobą projekt budżetu na 2010 rok. Jest tu plan finansowy, jest tu załącznik. Jeżeli Pan, panie radny nie widział tego załącznika, który przewiduje budowę drogi Sierosław- Jastrzębie w latach 2009-2011 za 3.030 tys. złotych?  Dziękuję.
Przewodnicząca Rady – Czyli wynika to z planu na 2010 rok.
Wójt – Nie, no wyjaśnijmy to.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czyli Panie Wójcie to jest koszt, który obciąży budżet gminy, czy z dotacjami?
Wójt – To jest całościowy koszt, ale przypuszczalny koszt. Na sesji poprzedniej była przegłosowana zgoda na finansowanie projektu na te drogi, o których mówimy. I to zostało przegłosowane przez Radę, że zgadza się na wydatkowanie. Jeszcze argumentacja p. radnego Szymczaka, tak na Komisji poparł – Tak to jest dobrze, że będziemy mieli coś, bo w razie pokazania się możliwości pozyskiwania środków, to mamy cos gotowego do realizacji. I tak po prostu wszystkie gminy robią. Ja nie wiem, czy w 2011, 2012, 2013 czy 2015 ta droga faktycznie pójdzie do realizacji, ale w końcu być może przyjdzie taki czas, że będzie na to. Będą na to pieniądze i będą na to możliwości. I kwestia dzisiaj jakby rozstrzygania tego czy będziemy to robili dzisiaj, czy nie, to jest jakby rzecz, która minęła. Zostało to uchwalone.
Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja rozumiem w tym momencie, że będziemy opiniować nakłady na 2009 rok.
Wójt – Tak.
Radny p. Dariusz Podlejski – Aby zakończyć tę polemikę chciałbym wypowiedzieć się jeszcze raz w tej sprawie wiedząc o tym całokształcie kosztorysu… Wydatkujemy kwotę 3.030 tys. złotych, która nie musiała być wydatkowana na tą drogę, a mogła być wydatkowana na coś innego.
Radny p. Edmund Szymczak- Ja mówiłem panu Wójtowi na Komisji, że koszt miliona złotych już budzi sensację. Nie dostaliśmy dokumentów planu budżetu. Zobaczyliśmy, że tam jest 3 miliomy. Mówiłem wcześniej, aby wykreślić wszystkie punkty, skoro nie ma potrzeby ich realizacji. Nie robić nic, co zbędne. I taki punkt, jak 2, 3, 4,  5 – to już częściowo zaczęliśmy robić
Wójt – Czyli te wszystkie projekty proponuje Pan wycofać?
Radny p. Edmund Szymczak – Wycofać i rozpatrzyć po budżecie.
Wójt – Jeżeli w tym roku nie zrobimy, jakby projektu, który jest zlecony na przebudowę świetlicy w Krakówku, to w przyszłym roku pieniądze z funduszu sołeckiego nie będą mogły być wydawane, bo nie będzie projektu.
Radny p. Edmund Szymczak – Dlatego pytamy Pana, bo Pan jest władny tutaj, co jest konieczne.
Wójt – No wszystko trzeba koniecznie. Jeżeli tak zaproponowałem, to widzę w tym potrzebę. Krakówek musi być na pewno, droga w Werach musi być koniecznie, droga Jastrzębie-Sierosław też musi być konieczna.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie, na to mamy czas ze względu na to, że przy budżecie to rozpatrzymy. Nie mówimy, że nie.
Wójt – W budżecie na 2010 rok, który poszedł już do Regionalnej Izby Obrachunkowej, który Państwo już też również macie nie jest zawarta realizacja tego projektu dotyczącego drogi jednej, czy drugiej. Zakłada się, że będzie gotowy projekt, bo stworzenie projektu  na drogę, która ma 3 kilometry, nie trwa, że my dzisiaj zlecimy i za miesiąc mamy gotowy. To trwa około pół roku często.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jeżeli poprę stanowisko tutaj radnego Szymczaka, to w takiej kwestii żeby nie zajmować się tym tematem w tym roku. Wydatkowaniem kwot na projekty drogi w Werach, Jastrzębiu. Tylko w tych dwóch przypadkach i zająć się tym tematem w 2010 roku, a pieniądze, które z tego tytułu będą zaoszczędzone wykorzystać w innym celu.
Wójt – Ja jeszcze raz chciałbym wrócić do tego, że debatujemy nad uchwałą Rady dotycząca zmian w budżecie, bo to tego dotyczy. Zmiany dotyczące załącznika, to jest jakby zupełnie, zupełnie inna uchwała musi być – zmieniająca uchwałę budżetową. Musi być przygotowana nowa uchwała, zmieniająca to, o czym tutaj Panowie radni raczą podnosić. Dlatego jeszcze raz wnoszę o skupienie się nad treścią zmian w tej uchwale, przegłosowania za lub przeciw a później możemy ewentualnie debatować nad zmianami kolejnymi, ale trzeba będzie przygotować kolejną zmianę odnośnie tego, o czym mówią tutaj panowie. Tak, że dla porządku, o to mi chodzi.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja może przeczytam załącznik nr 3 do uchwały i możemy przegłosować uchwałę z zatrzymaniem realizacji punktu 2 i 3.
Wójt – p. Skarbnik może coś wyjaśni.
p. Skarbnik Gminy – Jest to oczywiście załącznik do budżetu całego, uchwalonego w styczniu 2009 roku, z tym, że jest w treści uchwały zmiana w wydatkach inwestycyjnych zwiększenie i  zmniejszenie, ponieważ w załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki w § 6050, a zwiększa się w § 6059. Dotyczy to również załącznika nr 3, jest możliwość zrobienia zmniejszenia i zwiększenia z poz. 2 i 3, ale tu jest tyle wiedzy, że tu nie ma możliwości, tyle, co ja wiem, nikt takich rzeczy nie robi. W tych dwóch załącznikach wprowadza się zmiany określone polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach, a załącznikom takim, jak plan finansowy, czy przychody, czy rozchody, czy zadłużenie, czy planowane spłaty rat kredytów, po prostu nadaje się takim załącznikom nową treść. Czyli nie pisze się , że wpływy z pożyczek zmniejszono, tylko na dzień dzisiejszy pisze się w uchwale: otrzymuje brzmienie §, który mówi, że będzie miał taki i taki deficyt i będzie finansowany z takich i takich źródeł. Jeśli chodzi o ten załącznik nr 3, o którym się tu mówi, że nie ma uzasadnienia, no ja bym powiedziała, że jest uzasadnienie, bo w załączniku nr 3 są wydatki inwestycyjne, o których mówi się w uzasadnieniu do uchwały, ale jeżeli jest taka potrzeba, to będę bardziej czytelnie pisała, oczywiście nie ma problemu. Będę to inaczej opisywać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przepraszam, że nie było tego załącznika na Komisji, a na sesji był. To się już więcej nie powtórzy.
Przewodnicząca Rady – bardzo prosimy.
Radny p. Edmund Szymczak – Wszystko się wzięło z braku dokumentu. Ja nie chcę nikogo oskarżać, ani nic. Gdyby był dokument, to taka sama dyskusja byłaby na Komisji.
p. Skarbnik Gminy – Trochę się nie zgadzam. Na Komisji była również uchwała Rady, w uzasadnieniu był opis i było tam napisane o tych drogach. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby ktoś po prostu spytał czy wiadomo, jakie koszty są tego zadania. Uzasadnienie było dosyć szerokie i nie czuje się sama winna. Fakt, że nie napisałam o koszcie drogi na dzień dzisiejszy milion złotych. Ale nikt nie zadał takiego pytania.
Radny p. Mirosław Parczyk – W temacie tych milionów. Prosiłbym o wyjaśnienie czy koszt szacunkowy tej drogi Sierosław-Jastrzębie jest milion złotych, czy 3 miliony?
Wójt – Zlecenie na wykonanie projektu będzie dotyczyło naszej potrzeby, jak my tą drogę widzimy. W jakim sensie ma być naprawiona, czy utwardzona itd. Są różne technologie utwardzania dróg. W zależności od tego, jak ewentualnie zaplanujemy swój dalekosiężny plan finansowy, będziemy mogli przystąpić do jakby uszczegółowienia tego, jak zrobić tę drogę. Czy kilometr za 1,5 mln, czy kilometr za 500 tysięcy. I to jest jakby jeden z warunków tego, co zamierzamy robić. Oczywiście staramy się, żeby za jak najmniej pieniędzy zrobić jak najlepszej jakości drogę. Dzisiaj słyszy się o materiałach typu kruszony gruz, który  dzisiaj stanowi jakby alternatywę dla drogich kruszyw sprowadzanych gdzieś z daleka. I być może właśnie w takiej technologii będziemy chcieli no jakby budować tę drogę, a co za tym idzie na dzisiaj jakby nie jestem w stanie określić dokładnie tych kosztów. Jeżeli planujemy kwotę 3 mln, być może ona jest wygórowana za bardzo, zbyt duża, tak? Na dzisiaj jakby istnieje możliwość wykonania nazwijmy to podstawowej technologii z kruszywem itd. W takiej cenie. Natomiast, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy tyle, żeby 3 mln wydać, to będziemy mogli jakby zastępczą technologię zrobić i może to kosztować o połowę mniej lub jeszcze inną kwotę. Dlatego projekt, to jest projekt. Kwestia, jakby wykonania projektu tez ma różne warianty. Może to być zrobiona droga w jednym roku do połowy, czy tez etapowo. Są różne możliwości. Na dzisiaj nie umiem powiedzieć, czy to będzie milion, czy trzy, czy może jeszcze więcej wyjdzie z projektu inwestorskiego. Ale już kwestia wykonania jakby będzie uzależniona od tego, czy stać nas na to, czy nie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałbym zauważyć, że ostatnio ukazał się artykuł w Gazecie Pomorskiej, gdzie mieszkańcy Sierosławia wypowiadają się na temat drogi Sierosław-Drzycim. Jest to pewnie poważna kwota, aby droga była naprawiona. Należałoby się zastanowić, jak partycypować w kosztach odbudowy tej drogi na odcinku Sierosław –Drzycim z Zarządem Dróg Powiatowych. W tym kierunku bym się raczej skłaniał, abyśmy wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi Sierosław.
 
Przewodnicząca Rady – Podzielam zdanie p. Podlejskiego. Rzeczywiście droga jest okropna i mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w sprawie tej drogi. Temat drogi Drzycim-Sierosław przejawia się tu niejednokrotnie. Pan Kohlmeyer też wspominał o tej drodze. Jest to bardzo dobre spostrzeżenie. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos odnośnie planów finansowych? Co Państwo zatem uważają, jeżeli chodzi o ten załącznik nr 3?
Radny p. Dariusz Podlejski – Ja cały czas upieram się przy tym, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd poprzez nie dostarczenie dokumentów… Nie ma tego wystąpienia o projekt. Trzeba wstrzymać tą decyzję.
Przewodnicząca Rady – Panie Wójcie, czy projekty są? Czy zostały złożone wnioski o projekty?
Wójt zwrócił się do p. Marii Majewskiej, aby przedstawiła, jak wyglądają sprawy techniczne.
p. Maria Majewska – Tak, jak składałam w informacji prowadzone są rozmowy z projektantami. To nie jest tak, że projektant przychodzi robi. Najpierw musi się rozeznać z tematem, jakie działki wchodzą w skład, jakie będzie musiał poczynić starania, żeby ta drogę powiedzmy do uzyskania pozwolenia na budowę doprowadzić. Nie ma na dzisiaj umów.
Wójt – Nawet z Krakówkiem?
p. Maria Majewska – Nie ma z nikim. Są rozmowy, bo z Krakówkiem musimy nabyć mapy wysokościowe i to trwa. Już złożone są wnioski, bo chcemy je pozyskać. Pozyskamy w najbliższych dniach z geodezji, ale to trochę trwa. Projektant w ciemno do żadnej pracy nie przystąpi tym bardziej, że jest to maleńka działka a życzenia są spore. Żeby to zmieścić i ewentualnie określi projektant wstępnie, jakie są tam możliwości a potem zadecydujemy, czy robimy ten projekt czy nie. W każdym razie na dzisiaj nie są podpisane umowy.
Przewodnicząca Rady – Skoro umów nie ma, w takim razie, czy Państwo chcieliby przełożyć omówienie tematu na kolejne spotkanie Komisji Budżetowej, czy celem omówienia przez wszystkie Komisje?
Radny p. Edmund Szymczak – Do następnej sesji ustalimy na Komisjach, uzgodnimy z p. Wójtem aby poczynił rozeznania w sprawie drogi Sierosław - Drzycim.
Wójt – Czyli zamiast drogi gruntowej Sierosław –Jastrzębie zainwestować w drogę powiatową. Czyli tak, jak z drogą Drzycim-Plewno.
Radny p. Edmund Szymczak – Tak, żeby rozważyć taką propozycję i na następnych Komisjach możemy sobie porozmawiać.
Wójt – No dobrze. Ja jestem gotowy na rozmowy.
p. Elżbieta Chróścińska sołtys sołectwa Sierosław – Ja uważam, że nie jest to możliwe. W powiecie powiedzieli mi, że w ciągu najbliższych 5 lat nie ma mowy aby robili tą drogę. Może kiedyś się doczekamy. Nie wiem, może wszyscy są uczuleni na Sierosław? Tak można z tego wywnioskować.
Przewodnicząca Rady – Czy jeszcze ktoś w sprawie zmian w budżecie?
          Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady poddała Uchwałę Nr XXVIII/166/2009 z poprawkami, o których mówiła p. Skarbnik pod głosowanie. Przedmiotowa uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 5 głosów za, 1 przeciwny i 9 wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Załącznik nr 3 poddajemy pod głosowanie na Komisji ds. Budżetu.
 
Ad. 16.
 
Odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego p. Dariusza Podlejskiego udzielił Wójt – „W dniu 21 października 2009 zostało skierowane pismo do Nadleśnictwa Dąbrowa ul. Leśna 25. Przeczytam treść: Urząd Gminy w Drzycimiu zwraca się z zapytaniem czy na mapach ewidencji gruntów, którymi Państwo dysponujecie na działce nr 3335/2 o powierzchni 5,94 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biechowo należącej do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Dąbrowa, przy granicy z działką 163/1 należącej do osoby prywatnej znajduje się droga, jeśli tak to o jakiej powierzchni i szerokości. Podpisałem ja. Do tego załącza się mapę gruntów. Jak Państwu powiedziałem data 21 października, dzisiaj mamy 26 listopada. 30 dni minęło. Będę zmuszony napisać do Wojewody skargę.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Podpowiem Wójtowi, że lepiej monitować. Dziękuję za zainteresowanie. Cieszę się, że sprawa jest pilotowana, Jest to ważne w celu realizacji funduszu sołeckiego.
 
 
 
 
Ad. 17.
 
Przewodnicząca Rady – Jako pierwsza zapytam, ponieważ na poprzedniej sesji padło zapytanie dotyczące kosztów szkolenia w Tleniu. Chciałabym znać, jakie były koszty.
Wójt – Dobrze, że to pytanie zostało zadane przed sesją i mogłem się przygotować. Szkolenie w Tleniu dotyczące funduszu sołeckiego zorganizowane dla w zasadzie wszystkich tu Państwa miało na celu, wiele jakby celów w sobie. Przede wszystkim, żeby zapoznać Państwa a czymś nowym dla nas wszystkich, nie tylko dla Państwa radnych, dla Państwa sołtysów, jako tych, którzy mają za chwile przygotować projekty wydawania tychże pieniędzy. Znaliśmy już na tym szkoleniu kwoty, dokładne, co do ilości pieniędzy przypadających na dane sołectwo i była to okazja właśnie żeby w gronie tak reprezentatywnym naszej gminy przedyskutować niektóre rzeczy po to żeby mając jakby wiedzę na temat właśnie kwot, tego co, jakie sołectwo chciałoby robić była okazja żeby swobodnie porozmawiać. Oprócz tego zaprosiliśmy Pana Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, który to no w sposób myślę dość czytelny, dość jasny przedstawił Państwu wszystkie zagadnienia związane z funduszem sołeckim znanym nam na tamtą chwilę. Szkolenie to, jak powiedziałem odbyło się poza gminą Drzycim, chcąc jakby Państwa zachęcić do tego, żeby również traktować to szkolenie jako odskocznie od takiej naszej tu drzycimskiej rzeczywistości. Szkolenie kosztowało nas, czyli firmę która zatrudniła Pana szefa  RIO – 900 złotych. Posiłek, który Państwo spożyli na miejscu kosztował nas 944 złote. Transport czyli autobus, który zawiózł Państwa na miejsce i odwiózł również na miejsce kosztował 180 złotych. Diety Państwa radnych wyniosły 1650 złotych, które ewentualnie spożytkowaliście na cele związane z sobą, ze szkoleniem. Łączna kwota tj. 3.674 złote.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo wystosowane przez sołectwo Krakówek, które wpłynęło do niej po wystosowaniu odpowiedzi na pismo poprzedzające. Kopia pisma stanowi załącznik nr 19 do protokołu. „ Czuję się w obowiązku przeczytać to pismo, ponieważ pierwsze pismo, które do mnie dotarło dotyczyło przedstawienia Radzie pod głosowanie odrzuconego przez Wójta wniosku Rady Sołeckiej w sprawie funduszu sołeckiego. Jednak wniosek sołectwa Krakówek nie został odrzucony ponieważ sołectwo nie otrzymało od p. Wójta negatywnej odpowiedzi. W związku z tym ustawa mówi o tym, że jeżeli p. Wójt nie odrzucił w ciągu 7 dni sołectwo nie otrzymało od p. Wójta negatywnej odpowiedzi. W związku z tym stanowi o tym, że jeżeli p. Wójt nie odrzucił w ciągu 7 dni wniosku sołeckiego zatem został ten wniosek przez Wójta przyjęty, a więc jednocześnie nie był poddany pod głosowanie Radzie. Natomiast niepotrzebny był obieg dokumentów i zrobiło się niepotrzebne zamieszanie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W tym momencie muszę z przykrością stwierdzić, że szkolenie w Tleniu nie przyniosło, oczekiwanych efektów ponieważ z tak krótką ustawą nie zapoznały się osoby, które … nie mogły sobie poradzić …
Radny p. Dariusz Podlejski – W związku z tym, że mamy tutaj sygnały informujęce, że coś złego jest z tymi funduszami sołeckimi, proponuję przyjrzeć się na Komisjach jakie są wnioski, co one zakładają i chciałbym żeby przygotowano nam materiały w tej sprawie byśmy mogli zapoznać się z kosztami, które będziemy musieli ponieść … w jaki sposób możemy pomóc.  
p. Skarbnik Gminy – Chciałam tylko powiedzieć, że w projekcie budżetu w załączniku nr 14.  Jest on bardzo szczegółowy i dokładny napisane, jakie sołectwo, jakie przedsięwzięcie chce zrealizować.
Radny p. Dariusz Podlejski – Oczywiście, że zapoznałem się z załącznikiem, o którym pani mówi, ale pomimo tego wnioski składane przez sołectwa są jeszcze bardziej szczegółowe i chcemy porównać patrząc na to co się z tym dzieje i chcemy mieć pewność, że będą prawidłowo realizowane.
Przewodnicząca Rady – Poprosimy zatem o przygotowanie tych wniosków na Komisję przed kolejną sesją przed uchwalaniem budżetu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mam pytanie do p. Kempińskiej. Czy pani pełni dyżury w ramach działalności w GCI tzw. Wioski Internetowej w Jastrzębiu.  
Radna p. Ewa Kempińska – Pracuję w soboty – 4 godziny od 8-mej do 12-tej. Ewelina ma od poniedziałku do piątku wykorzystany limit etatu i w sobotę już nie miałby kto siedzieć.  Firma Opoland życzyła sobie, aby zajęcia odbywały się  w soboty, a my z Eweliną jesteśmy osobami przeszkolonymi.
Radny p. Jacek Gawrych – Odnośnie szkolenia w Tleniu. Zauważyłem, że część sołtysów była zbulwersowana, że radni otrzymali diety Z czyjej inicjatywy odbyło się szkolenie w Tleniu? Czy to radni dopraszali się, żeby otrzymać diety? Czy Pan Wójt zorganizował z własnej inicjatywy?
Wójt – Ta potrzeba wynikła z potrzeby krótko mówiąc i skoro jest coś nowego, coś co sprawia nam wszystkim jakieś niejasności i nieścisłości w rozmowach kuluarowych z sołtysami z radnymi niektórymi była sugestia żeby zorganizować takie szkolenie. Wyszedłem naprzeciw tym prośbom, takie szkolenie się odbyło. Większość z Państwa, sądzę że dość pozytywnie odebrało to szkolenie. Większość z Państwa jakby była zadowolona z tej wycieczki, którą można tak nazwać, która była połączona ze szkoleniem. Chyba, że ziemniaki były komuś za słone? Ale w każdym razie uważam, że sens tego szkolenia został osiągnięty.
Radny p. Jacek Gawrych – W moim pytaniu chodziło o to, kto był inicjatorem tego szkolenia?
Wójt – Po nazwiskach?
Radny p. Jacek Gawrych – Nie. Czy to radni?
Wójt – Powiedziałem przed chwilą, że rozmawiałem z sołtysami, dla których wiele rzeczy było niejasnych. Ja nie będę mówił po nazwisku, że ten ktoś nie wiedział, że ten ktoś. Powiedziałem, że zorganizuję szkolenie żeby wszyscy mieli możliwość zapytania osób, które jakby będą nas rozliczały z tego funduszu sołeckiego później w trakcie realizacji. I osoba szefa RIO Kujawsko-Pomorskiego była jakby potrzebna po to, żeby wszelkiego rodzaju niejasności wyjaśnić. Jeżeli Państwo uważacie, że to szkolenie było zupełnie niepotrzebne?
Radny p. Dariusz Podlejski – Uważam, że było potrzebne, ale  pomniejszone koszty poprzez zorganizowanie na naszym terenie. Mogliśmy wykorzystać do przeszkolenia rad sołeckich sołtysów tu na miejscu. Ponadto radni nie musieliby jeździć do sołectwa Wery i Mały Dólsk organizować zebrań w celu wykorzystania przyznanej na sołectwo kwoty funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca Rady -  Czy państwo sołtysi mają jakieś pytania?
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Mam prośbę do Pana aby nie wysyłał pisma do Wojewody, bo będziemy czekać na odpowiedź do nieskończoności.
Wójt – Odpowiadając, jakby zna Pan zasadę, jaką kierowała się Dyrekcja Dąbrowy.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Ja bym proponował troszeczkę się wstrzymać bo oni mają długi ogon. Z drugiej strony dobrze Pan zrobił, że wysłał tę Radę poza własny teren, bo teraz jest taka moda, że się nie szkoli na własnym terenie. Trzeba jechać na obcy teren. To jest tak na marginesie. Teraz tak, odnośnie podwyższenia tych podatków, to musi być uzasadnienie. Ja nie jestem prawnikiem ale musi być uzasadnienie. Na co my podnosimy ten podatek, dlaczego chcemy podnieść ten podatek i nie ma takiej opcji, że mamy gdzieś tam zapisane, że należy podnieść ten podatek. Ja uważam, że powinno być uzasadnienie. Teraz odnośnie świetlic, ja nie wiem, czy ja dobrze to zrozumiałem. Czy my chcemy te świetlice likwidować?
Wójt – Przekształcić.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – I bardzo dobrze, bo na razie te świetlice, jak ja to oceniam, a na podstawie tu mojego kolegi z Biechówka oceniam, to prawie można tam zorganizować, albo wybudować basen kąpielowy, bo jak jest troszeczkę deszczu to wannę trzeba podkładać itd. I mam taką propozycję może. Może by się coś takiego przyjęło, jakby to się dało przebudować na basen to może byłoby bardzo dobrze nie? A wiem, że wyszedłby z tego ładny basen. To jest jedna sprawa. I teraz tak, jest dużo tych świetlic, w mojej głowie rodzi się taka propozycja, społeczeństwo się może nie starzeje, ale robi się sztywne takie i kobiety dzisiaj na pewno tego nie mówią ale chciałyby skorzystać z jakiegoś fitness, z jakiegoś ćwiczenia gdzieś iść, spotykać się a nie oglądać te serialowe filmy jak Moda na sukces itd. Ale myślę, że można by zorganizować i wręcz dofinansować taką świetlicę żeby była powiedzmy jakaś bieżnia żeby się poruszać. Nie wszyscy to znaczy, jak ja pracuję i gdzieś tam idę i robię to ja się ruszam. Myślę, że dobrze byłoby w tych świetlicach zorganizować coś takiego. Niekoniecznie np. wesela, imprezy jakieś. Owszem też mogą być ale coś takiego można by zrobić. Jest to na czasie, jest to modne, jest to naprawdę potrzebne. W mieście już z tego kobiety korzystają. Nie tylko kobiety ale i faceci ale na wsi jest to jakby mało znane. Jeżeli chodzi o świetlice, to byłoby tyle.
Przewodnicząca Rady – Pomysł jest świetny, tylko, że te świetlice wówczas muszą mieć zaplecze socjalne. Wiadomo, muszą być jakieś prysznice.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Opowiadam już od razu, że to niewielkim kosztem można zrobić.
Wójt – Jeśli wolno się tutaj odnieść. Szanowny Panie sołtysie, to o czym był projekt uchwały, który jakby odszedł na bok i nie jest uchwalony z powodu no wiadomo czego, on nie stanowi postawy do czegoś takiego o czym Pan mówi. To są świetlice, które mają się opiekować dziećmi z rodzin patologicznych za pieniądze z opłat za sprzedaż alkoholu. To są świetlice środowiskowe. Radni pewnie znają temat jak to się mówi. Pan, jako osoba nowa w tym gronie nie jest jakby do końca zorientowana. W Biechówku ta świetlica, działająca 2 godziny jest tylko filia i ona tam działa albo nie działa raz albo dwa razy w tygodniu. Zajmują się tam takimi zabawami planszowymi, czy jakimś komputerem. W Dólsku jest też filia tej świetlicy i też zajmuje się Pani głównie dziećmi. Były te zajęcia w szkole w Drzycimiu. Są to zajęcia, jak to się mówi pedagogów z dziećmi z rodzin zagrożonych. To jest główny cel. Natomiast Świetlica Gminna, to jest jakby zupełnie inna para kaloszy. To jest świetlica, która jest jednostką kultury, która w zakresie swojej działalności mogłaby mieć to, o czym Pan mówi, czyli zajęcia fitness, zajęcia plastyczne dla dorosłych, jakiś zespół muzyczny, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Ale to musiałoby być w ramach tej Świetlicy Gminnej, gdzie jest dyrektor, który zatrudnia tam na ¼ etatu kogoś w Gródku i to jest koniec.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Ja doskonale wiem, o czym ja mówiłem. Ja mówiłem właśnie o tych rodzinach patologicznych i o tych alkoholach, gdzie np. „ Stary idzie i chleje a dzieciaki truchleją.” Właśnie o tym mówię. Dlaczego nie powołać, bo ja nie mam takiej świetlicy w Małym Dólsku, a u niego jest taka świetlica (Biechówko). Obiekt jest duży i tam mogłoby być coś takiego. Dlaczego przy okazji nie zrobić fitness czy coś jeszcze innego, żeby ci rodzice też przyszli do tego.
Wójt – Rozumiem, poszerzyć zakres. Tylko pieniądze są zawsze jakąś barierą. Dzisiaj mamy określoną kwotę z tytułu tych opłat. Jest to dokładnie planowana kwota na przyszły rok – 68 tys. złotych. Z czego większość Komisja, która zajmuje się tym dysponuje, kierują ludzi … Pani Przewodnicząca Rady jest jednocześnie Przewodniczącą  tejże Komisji tak, że Ona najlepiej wie, jak i na co przeznaczane są te pieniądze. Gdyby pan ewentualnie zechciał zapytać.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Panie Wójcie. Pan mówi, że tam działa ta świetlica. On ( chodziło o sołtysa sołectwa Biechówko ) powinien to mówić nie ja, ja tam byłem, jak padał deszcz. Lał deszcz i tam są dzieci.
Sołtys Sołectwa Biechówko – Dzieci są obok. A dzisiaj już nie pada.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy ja mogę przerwać tą dyskusję? Otóż Pani Przewodnicząca ma artykuły z gazet wycięte, które dotyczą rozbudowy świetlic wiejskich za środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego. To są duże kwoty, była taka możliwość i skorzystano z tego.
Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, jak Pan zaczął mówić o tych świetlicach wyciągnęłam artykuły: Miejscowości powiatu świeckiego i chełmińskiego wykorzystały środki w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” a także np. gmina Świekatowo uzyskała środki również na remont remizy strażackiej. To były pieniądze od 400 do 600 tys. złotych. Takie można było pieniądze wyciągnąć. Takie pieniądze można by było wykorzystać również na naszym terenie, gdyby w porę był przygotowany  ( wypowiedź nieskończona )
Wójt – To ja powiem tak. Niech nikt nie mówi, że te pieniądze zostały przez nas przegapione, bo to jest obelga. Te pieniądze leżą już praktycznie na naszym koncie, 400 tys., które mam wtopione w stadion, który nam tutaj rośnie od lat. I na to były przeznaczone pieniądze proszę Państwa. To jest inwestycja, która chłonie mnóstwo pieniędzy. Została rozpoczęta i trzeba ją dokończyć
Przewodnicząca Rady – Miło słyszeć, że nasza gmina pozyskuje środki z zewnątrz a nie tylko rządzi swoimi.
p. Maria Majewska – Można było złożyć jeden wniosek na jedno zadanie i nasza gmina złożyła taki wniosek i otrzymała dofinansowanie w kwocie, którą otrzymali inni ponieważ te 400 tys. to była kwota, która gwarantowała dodatkowe punkty, żeby się na to dofinansowanie załapać. Gmina Drzycim otrzymała te pieniądze.
Przewodnicząca Rady – Miło nam słyszeć. Będziemy dalej mówić osobom zainteresowanym, że gmina wykorzystała fundusze z zewnątrz.
Radny p. Dariusz Podlejski – Należy tu zwrócić honory, podziękować za takie działanie.  
p. Maria Majewska – Ale muszą być projekty.
Radna p. Janina Różycka – Wydaje mi się, że w tej chwili pani powiedziała coś bardzo istotnego. Co musi być żeby złożyć wniosek?
p. Maria Majewska – Proszę Państwa, żeby otrzymać jakiekolwiek dofinansowanie trzeba być przygotowanym do tego, bo Marszałek ogłasza konkurs i to jest krótki czas, bo jest to przeważnie 60 dni. W tym terminie to już nie ma czasu na myślenie,  czy tu będziemy robili, czy tu? To się nie da, bo zrobienie projektu trwa sporo czasu. Musimy mieć jakieś zaplecze. Gotowe projekty z kosztorysami inwestorskimi i w momencie, kiedy następuje ogłoszenie, jutro też jedziemy z wnioskiem, na kanalizację też złożyliśmy. Ale jak nie mamy projektu, to nie zdążymy w momencie, kiedy konkurs jest ogłaszany. Trzeba się teraz do tego przygotowywać, nie ma innej siły. Trzeba przygotowywać projekty, kosztorysy i w momencie, kiedy Marszałek ogłasza konkurs na te unijne pieniążki ( zdanie nie dokończone ). Tak odbywało się to z naszym boiskiem, z naszymi drogami. Dostaliśmy dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego na ulice: Kolejową, Osiedlową i Okrężną. Tak, jak p. Skarbnik mówiła już otrzymaliśmy zaliczkę, a w momencie, kiedy skończymy w 2010 roku będziemy rozliczać pozostałą kwotę.
Radny p. Jacek Gawrych – Ja właśnie o tym pozyskiwaniu środków. Mam artykuł z Gazety Pomorskiej z poniedziałku – 23 listopada, gdzie jest informacja …..                        ( informacja w gazecie dotyczyła rankingu gmin )
Wójt - My zajmujemy aż 120. A ta gmina, która się nazywa Osie, której tak wszyscy zazdrościmy jest ostatnia. O czymś to świadczy, bogata gmina i na końcu. To tak trochę pół żartem, pół serio w każdym razie różnego rodzaju konkursy są ogłaszane w różnym okresie. Jeżeli ktoś złożył projekt na schetynówkę i w odpowiednim momencie otrzymał to dofinansowanie no to automatycznie, jeżeli droga powiedzmy tam jest kilometrowa, czy jak, milion powiedzmy dostanie dofinansowania i tak automatycznie idzie 40-50 oczek w górę. Bardzo dobrze, że Bukowiec zajmuje takie sobie miejsce, ale te rankingi, jakby nie przedstawiają dla nas samorządowców żadnej wiedzy. To jest informacja dla ludzi, którzy jakby czytają to z niepełną wiedzą. Sami Państwo widzicie, jak wygląda to Świekatowo np. mała, wielka gmina, która ma niewielu mieszkańców. Ma ponad tylko 3 tysiące mieszkańców i oni też pozyskują pieniądze. Ale dlaczego? Bo mają niskie dochody własne. Są promowani przez Urząd Marszałkowski, przez Wojewodę bo są biedni to trzeba im dać. Fundusz wsparcia na tym polega. Niektóre gminy dostają dwukrotnie tj. 150, 200, 300 tys. złotych na różnego rodzaju rzeczy, na które my nie dostaniemy bo nas stać żeby samemu zrobić. Chodnik, jeden, czy drugi, czy wybudować drogi. A on i wykazując własne dochody nie mają tego. Ja tutaj stwierdziłem, że prasa kłamie, ale często te informacje nie są niczym podszyte. Rankingi są dla prasy. Rzeczywistość jest, no nieco inna.
Radna p. Teresa Piotrowska – Nie chciałabym nikogo bronić, ale do tego co piszą musimy podchodzić ostrożnie. Na temat funduszu unijnego mogłabym opowiadać tutaj do rana, o przeciwnościach w pozyskiwaniu tych funduszy. Naprawdę droga nie jest łatwa i … tam się nikt nie liczy z terminami. Może nie powinnam tego mówić, ale taka jest prawda. Pozyskać jakiekolwiek pieniądze, to niestety trzeba się najeździć. Podsumowując to wszytko chciałabym tylko dodać, że zaufajmy Panu Wójtowi i Pani Kierownik, żeby miała, jak to się mówi, cały czas rękę na pulsie.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos?
p. Wojciech Kruczyński Sołtys Sołectwa Biechówko – Świetlica w Biechówku nie służy tylko jednej miejscowości. Do tej miejscowości należy jeszcze Biechowo, Lubocheń. Świetlica w Dólsku jest mała, w Małym Dólsku nie ma wcale świetlicy. Jest cały szereg miejscowości a nie robi się u nas praktycznie nic. Woda leci od września. Próbuję, był dach załatany. Z pewnych względów nie idzie bo nie ma pieniędzy, a tu się słyszy, że dysponujemy pieniążkami na jakieś projekty, które mogą być zrealizowane a wcale nie muszą być zrealizowane, które mogą być zrealizowane za 5 lat. Proszę Państwa, żyjemy teraz i powinniśmy ratować to, co mamy. Bo jest tak. Tam leci woda. Zaczął spadać tynk. Koszty remontu będą rosły. Nie wiem, na co mu czekamy? Ja już Wójtowi mówiłem kilkanaście razy i to wszystko.
Wójt – Zostałem chyba wywołany do tablicy. Panie sołtysie kilkanaście razy to jest dla mnie powyżej 15.
p. Wojciech Kruczyński Sołtys Sołectwa Biechówko – Panie Wójcie 5 razy do roku.
Wójt – I zawsze w sprawie dachu?
p. Wojciech Kruczyński – Nie, chodzi ogólnie o świetlicę.
Wójt -  Pan powiedział, że w tej sprawie Pan był u mnie 15 razy co najmniej
p. Wojciech Kruczyński – Powiedziałem o świetlicę.
Wójt – sam Pan przed chwilą powiedział, że nie można tego zrobić z jakichś tam względów. A Pan wie dokładnie,  z jakich względów nie można tego zrobić.  Proszę powiedzieć, z jakich względów nie można tego zrobić.
p. Wojciech Kruczyński – Raz były względy pogodowe, raz względy finansowe.
Wójt – O finansach, co mówiliśmy o finansach? Okna wymieniliśmy, pięć okien wymieniliśmy u Pana w świetlicy. Zamiast tych okien trzeba było powiedzieć: Nie wymieniajcie tych okien – wymieńcie dach. To tytułem riposty.
p. Wiesław Michalczyk sołtys sołectwa Mały Dólsk – Ale Panie Wójcie tak nie można.
p. Wojciech Kruczyński – Leciało i oknami i dachem. Teraz wszędzie leci. Pan był świetlicy, pan widział. Leci w kuchni, leci wszędzie. Kończy się rok, a w budżecie, nie chodzi o to, że tylko ten fundusz sołecki będzie, co będzie  przeznaczony ale wspomóc tą świetlicę, ratować tą świetlicę w Biechówku. To jest moja prośba.
p. Wiesław Michalczyk – Muszę tego człowieka bronić, bo z całym szacunkiem dla tej firmy, która wymieniała te okna, to albo bym ich pozabijał albo bym nie przyjął. Proszę Pana wymienia Pan nowe okna, zostawia pan takie parapety, które do niczego się nie nadają, bo są do niczego niepotrzebne, przynajmniej jemu. Niech by zostały te stare okna. On się nie musi znać na tym, jak widzi, że mu leci, to woła teraz, że mu leci. Jak było słońce i 30 stopni, to czy Pan myśli, że on była tam na dachu? Po co, przecież to jest gminny budynek.
Wójt – Tak ale firma była na dachu i łatała ten dach. Panie sołtysie, byli? Łatali?
p. Wojciech Kruczyński – Byli, załatali, ale leci dalej.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja w sprawie tej samej świetlicy. Trzeba ratować to, co jest. To nie są duże koszty finansowe. Ja to już kilkakrotnie powtarzałam, żeby wyczyścić rynny. W rynnach leży kupę liści. Rynny pewnie byłyby dobre, gdyby te liście były wyczyszczone. Można powiedzieć, że możecie zrobić sobie sami, ale na duży dom nikt nie wejdzie sam. Stanie się coś, zleci ktoś. Jak przychodzi jakaś firma, faktycznie było robione i wszyscy sądzili, że jak będzie zrobione to będzie w porządku, ale nie jest w porządku. Po prostu powinien ktoś przyjść, kto się na tym zna. Ja sama się cieszyłam, że będzie ładnie i nie będzie leciało. Po tym remoncie leci dalej. Powinien przyjść ktoś, kto się na tym zna i odebrać to.
Wójt – Zgadzam się z zarzutami, że praca została wykonana ale efektu nie ma. Niech mi nikt nie zarzuca, że nie zleciłem pracy, że ja siedziałem, Pan był u mnie 15 razy i żadnego efektu tego nie było, bo z tym się nie zgadzam.
Radna p. Aniceta Gubańska – czy ta firma nie ma obowiązku, jak spaćkała robotę i zrobiła byle co, poprawić tego ?
Wójt – Nie, bo kwestia była taka. Zlecamy osmołowanie, posmarowanie nazwijmy, uszczelnienie dachu, a że pęknięcia są w murze, czy gdzieś z boku tego na stropie nie można stwierdzić wizualnie z góry. Ja się na tym nie znam. Nie będę się podpisywał pod tym gdzie leży przyczyna, ale faktycznie, jeżeli leci nadal a było zrobione, to trzeba być może rozebrać cały dach albo połowę i wtedy zrobić nowy dach.
p. Wojciech Kruczyński – Dowiadywałem się, że prace na dachu systemem termozgrzewalnym do położenia papy nie trzeba specjalnych warunków pogodowych.
Wójt – Dobrze, ale położenie papy nic nie dało.
p. Wojciech Kruczyński – tam nie kładliśmy papy. To było tylko silikonowanie i uszczelnianie. Ci, co weszli nie wiedzieli, gdzie to zrobić.
Wójt – No więc właśnie, gdzie jest przyczyna, gdzie tkwi przyczyna?
p. Wojciech Kruczyński – To trzeba fachowców, bo mróz Panu zwali tynk. Ma Pan budowlańca, niech Pan się spyta, czy dach namoknięty, jeżeli przyjdą przymrozki, co on z tym dachem zrobi?
p. Wiesław Michalczyk – Panie Wójcie muszę go znów bronić, bo za chwilę powiem, że mu ten dach sam zrobię.
Wójt – A ja Panu zapłacę za to. Nie ma problemu. Już ma Pan zlecenie. Zrobić tak, żeby nie ciekło.
p. Wiesław Michalczyk – Jak pada deszcz tego się nie robi, ale to, co ja u niego tam widziałem na tej świetlicy, to ten, co wlazł na ten dach, to był albo idiota, albo nie było kontroli i nikt mu tego nie odebrał. Jeżeli ja coś robię i daję jakąś tam gwarancję i schodzę z tej roboty, to przyjeżdża fachowiec i mówi: Stary przepraszam ciebie bardzo, ale musisz tu poprawić, tam poprawić, bo to nie będzie działało i już jest ok. jak ja tam wszedłem, to przeżegnałem się lewą ręką, mówię Boże kochany, to nie leciało w jednym miejscu ale w 5, 6, nie wiem. I to nie leciało, że gdzieś tam przeciekło. To leciało, że wannę trzeba było podstawić. I okna wymieniacie, co to ma za sens.
Wójt – Ja nie wiedziałem o tak drastycznej sytuacji, jak ma miejsce w tej chwili,  dlatego ja jestem tutaj, jakby tez zaskoczony ta sytuacja, bo nie rozmawialiśmy, że jest tak źle.
p. Wojciech Kruczyński – jest coraz gorzej.
Wójt – Dobrze, taka kwestia. Powiedzmy, że jest tak jak jest, czyli jest tragicznie. Proszę firmę, która przyjeżdża i ocenia i szacuje mi. Daję jakiś tam przedmiar robót, co musi zrobić, bo ja muszę z nimi podpisać umowę. I teraz Panu, jako komuś, kto jest mi w stanie wycenić tą pracę, wycenia ją i mówi, że ten dach będzie kosztował, no dużo nie, jakiś 60 tysięcy. Wymiana. Ale ja muszę wiedzieć, ile muszę zapewnić w budżecie, czy mnie stać na ten remont, czy nie. Smołowanie, czy jakieś lepienie, czy coś, jest to rzecz zachowawcza, która powinna w jakiś sposób, póki nie ma większych nakładów, większej potrzeby nakładów zabezpieczyć. Ale na dzisiaj, jak ja słyszę, że wszędzie leci, to znaczy, że praktycznie cały betonowy dach jest do wymiany.
p. Wiesław Michalczyk – Tak dokładnie. Przede wszystkim stara papa. Kiedyś się kładło takim lepikiem. Dzisiaj tego się już nie robi i teraz, jak ktoś przyszedł i przykleił papę termozgrzewalną na ten lepik, podgrzał, tamto spalił, to przylepił i tak dalej cieknie i tak. Trzeba to zerwać, zakonserwować i położyć papę termozgrzewalną.
Wójt – Czy tu jest tylko kwestia tej warstwy izolacyjnej papy? Czy betonu?
p. Wiesław Michalczyk – Beton jeszcze jest do uzyskania, ale jak przyjdzie ze 20 stopni mrozu, to ja nie wiem, co z tym betonem będzie. W zasadzie to jest niepogoda na to, żeby to kłaść, ale można no nie wiem. Ja bym musiał wejść na ten dach i wtedy mógłbym Panu powiedzieć, co z tym trzeba zrobić.
Wójt – Pani Kierownik poprosimy, aby nam Pan zrobił projekt wyceny, czy to jeszcze w tym roku zrobimy, czy coś w tym rodzaju. Proszę o oficjalne zlecenie.
Przewodnicząca Rady – Nasuwa się wniosek, że jeżeli firmy robią jakieś remonty to powinny brać odpowiedzialność za to, co wykonują i dawać gwarancje na swoje roboty.
Radny p. Zygmunt Wycinek – p. Przewodnicząca, jest pracownik w Urzędzie Gminy do spraw budownictwa, którego obowiązkiem, bo za to bierze pieniądze, jest dokonać tej kontroli. Zlecić przy przygotowaniu dokumentacji technicznej, chyba ma jakieś pojęcie ten pan. Pamiętam, że w tym roku kilka uchybień popełnił, dwa na pewno – formalne, jeżeli chodzi o dokumenty, ale widzimy u niego strona techniczna u niego też nie jest rewelacyjna, to co z głosów tu do mnie dociera. Tak, że trzeba się zastanowić, czy ten pan wypełnia swoje obowiązki, czy nie.
 
Ad. 18.
 
Dziękuję wszystkim za przybycie, zamykam obrady XXVIII sesji Rady Gminy.
 
                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                  Elżbieta Babińska
 
 
 
Opinie Komisji stanowią załączniki
Nr 20, 21 i 22 do protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (9 grudnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (9 grudnia 2009, 10:32:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190