Protokół z przebiegu X sesji Rdy Gminy w Drzycimiu

P R O T O K Ó Ł Nr X/2004
 

z przebiegu X sesji Rady Gminy w Drzycimiu

odbytej w dniu 19 lutego 2004 roku

otwartej o godz. 13-tej,

zamkniętej o godz. 1610. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych/15 - skład ustawowy

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby :

1.   Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.   Grażyna Sośnicka - Sekretarz Gminy,

3.   Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

4.   Sabina Majewska – inspektor ds. kultury, oświaty i sportu,

oraz sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Obradom przewodniczył : mgr Andrzej Żelazny - Przewodniczący Rady Gminy

Protokolant obrad : inspektor ds. obsługi Rady  - Bożena Szajerka.

Porządek obrad :

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Składanie interpelacji.

6.   Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

7.   Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu z dniem 31 sierpnia 2009 roku, poprzez wygaszanie.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych regulujących wysokość dodatku mieszkaniowego.

11.   Uchwalenie budżetu gminy na 2004 rok.

12.   Wysłuchanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2003 i zatwierdzenie opracowanego przez nią planu pracy na 2004 rok.

13.    Przedłożenie planów pracy przez pozostałe Komisje Rady Gminy.

14.     Ustalenie planu pracy na 2004 rok.

15.     Odpowiedzi na interpelacje.

16.     Wolne wnioski i zapytania.

17.      Zamknięcie obrad.

Ad.1.

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia X sesji Rady, powitał zgromadzoną Radę, zaproszonych do udziału w obradach sołtysów ( lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu ), Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz zgromadzonych mieszkańców gminy Drzycim.

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności radnych p. Przewodniczący stwierdził, że w sesji udział bierze 14 radnych na skład ustawowy Rady – 15. Radny nieobecny - p. Jacek Gawrych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że do protokołu z obrad poprzedniej IX sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Za poddanym pod głosowanie jego przyjęciem opowiedziało się 13 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4.

Na zapytanie Przewodniczącego Rady o uwagi do porządku obrad sesji, Radny - p. Zygmunt Wycinek poprosił o udzielenie głosu. Zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem, aby rozszerzyć tematycznie 13 punkt obrad o „ wysłuchanie sprawozdań   z działalności Komisji Rady.”

Poddany pod głosowanie wniosek Rada podjęła przy jednym głosie wstrzymującym. 

Ad. 5.

Interpelacji nie składano.  

Ad. 6.

         Zgodnie z porządkiem obrad p. Wójt zapoznał obecnych  z przebiegiem swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.

         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że do tematu, do którego przeszliśmy otrzymali dwa projekty uchwał. „ Jeden otrzymali Państwo łącznie z zaproszeniami na sesję. Projekt ten był opracowany na wniosek Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ( zał. nr 4 do protokołu ). Projekt ten został  przedłożony radcy prawnemu do akceptacji. Wniósł on do niego poprawki, które nie zmieniły merytorycznej jego strony tylko formę zapisu. Z uwagi na fakt, że nie chcemy wchodzić w konflikt z organem nadzoru przedmiotem obrad będzie projekt zatwierdzony przez radcę. Otrzymał go każdy z Państwa przed rozpoczęciem obrad. Jest on oznaczony czerwoną, rzymską cyfrą II.” ( projekt zaakceptowany przez radcę prawnego stanowi załącznik nr 5 do protokołu ) 

         Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – panu Tadeuszowi Gajewskiemu, który dokonał wprowadzenia w temat : „ Na posiedzeniu Komisji, które odbyło się 5 lutego br. Komisja zobowiązała Wójta Gminy do skonstruowania projektu uchwały, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Miał mieć on sens właśnie taki, jaki Państwo otrzymaliście. Komisja sugerowała się symulacją ilości dzieci w poszczególnych oddziałach funkcjonującej szkoły w Sierosławiu oraz wypisem z ewidencji ludności o ilości urodzeń dzieci w poszczególnych latach. Interesowaliśmy się też ilością dzieci uczących się w tej szkole spoza terenu naszej gminy. Sugerowaliśmy się też faktem, że w klasach wychodzących jest dzieci trochę więcej niż w oddziałach niższych. Stąd decyzja Komisji o likwidacji szkoły poprzez wygaszanie, chociaż Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzycimiu jest w stanie przyjąć tę ilość dzieci do szkoły w Drzycimiu.”

Przewodniczący Rady podziękował p. Gajewskiemu za omówienie projektu uchwały poczym wyjaśnił procedurę zabierania głosu na sesjach Rady przez obecnych na nich mieszkańców gminy. Dodał, że sprawa dotyczy przede wszystkim sołectwa Sierosław i udzielił w pierwszej kolejności głosu p. Sołtys – Elżbiecie Chóścińskiej.

Pani Sołtys przedstawiła treść pisma wystosowanego przez Radę Sołecką do Przewodniczącego Rady w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji szkoły.

Pismo przekazane na ręce Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyskusja : 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek – „ W imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów wnioskuję o odrzucenie projektu uchwały, który przedłożyła Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Decyzję tą Komisja podjęła na posiedzeniu w dniu 17 lutego br. Wnioskuję też w imieniu Komisji o zamknięcie szkoły od 1 września 2004 roku. Po szczegółowej i wnikliwej analizie wszystkich uwarunkowań, nie tylko tych związanych z tą wsią, ale i z całą gminą, Komisja stwierdziła, że należy zachować racjonalność wydatkowania środków budżetowych nie tylko w tym roku ale i w latach następnych. Poprzez likwidację szkoły w formie wygaszania, nie osiągniemy spodziewanych oszczędności.”

Radny – p. Michał Gwizdała – zamiar likwidacji szkoły przewija się od kilku lat. Apeluję gorąco do Rady aby od zamiaru likwidacji szkoły odstąpić.

Przewodniczący Rady   ponownie  wyjaśnił, że Regulamin Rady ogranicza   w dyskusji  głosy   mieszkańców gminy, ale w drodze wyjątku pozwoli zabrać głos jednej lub dwom osobom.

Radny – p. Waldemar Moczyński - zwracam się z prośbą  o przychylenie się do prośby radnego Gwizdały. Nie wiemy co nas czeka w nowej rzeczywistości w Unii Europejskiej. Szkoła łączy społeczeństwo całej wsi, niech ta wieź nie zamiera. Zamknęliśmy szkołę w Biechówku i budynek niszczeje. Nie powielajmy tych samych błędów, które już popełniliśmy.

Ks. Proboszcz parafii Sierosław – J. Benkowski - Kochani. Apeluję do sumienia Waszego. Chodzi o dobro dziecka. W Łążku jest podobna szkoła i jakoś funkcjonuje a tu chce się zamykać. Liczba dzieci będzie raz większa, raz mniejsza. Proszę, jako proboszcz tej parafii, aby szkoła nadal istniała.

Ks. Proboszcz parafii Drzycim – J. Trybull - dziwię się p. Wycinkowi i p. Żelaznemu. Dzieci zostają wyłączone z rodziny. Wśród radnych panuje duch postkomunistyczny. Wyjął mi z ust pan Moczyński – poczekajmy, bo nie wiemy, co nas czeka. Dziwię się takiej uchwale Rady.

Radna – p. Wanda Wyłupska – list Rady Sołeckiej nie przekonuje mnie. Mówi się tu o dobru dziecka, ale nikt chyba o tym nie pomyślał. Czy lepsza jest Państwa zdaniem nauka w klasach łączonych ? Dzieci wstają wcześnie, bo lekcje w Sierosławiu rozpoczynają się wcześniej niż w innych szkołach. Nie ma w tej szkole sali gimnastycznej.

Ks. J. Benkowski – 13, 14 dzieci w klasie utrzymuje się od trzynastu lat, jak jestem w Sierosławiu proboszczem. W szkole są klasy łączone. Tak się klas nie łączy. Przyjechał Kurator i klasy zostały połączone.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski - mieszkańcom innych wsi też jest przykro. Dzieci do szkół dojeżdżają z całej gminy. Za duży jest koszt utrzymania tej szkoły. Jeśli będziemy utrzymywać tylko szkoły, to nie zrobimy już nic.

Radna – p. Teresa Ulatowska – dobrze, że Państwo jesteście. Możemy sobie wyjaśnić wiele spraw, o których Państwo nie wiecie. Myślę, że proponowana zmiana byłaby dla dobra Waszych dzieci. Miałyby one dostęp do wszystkiego. Większość budżetu gminy pochłania niestety oświata. Nasze działania nie mają na celu pognębienia wsi. Chcemy Wam pomóc. Radni się boją przekazać prawdę, sołtysi też, bo ich okrzyczycie. Uwierzcie, że dzieci w Drzycimiu mają większy dostęp do wszystkiego, czego  w szkole w Sierosławiu nie ma.

Radny – p. Tadeusz Gajewski – problem likwidacji szkoły nie jest mi obcy. Rozumiem go dobrze. W Jastrzębiu po jednej  z reorganizacji też zlikwidowano szkołę 1-3. Przez jakiś czas jest we wsi pustka. Dzieci w Jastrzębiu jest więcej niż w Sierosławiu. Zadałem sobie trud i policzyłem. Mogę jednak stwierdzić, że dojeżdżają, jak inne i żadna krzywda im się    z tego powodu nie dzieje. Szkoła jest placówką integrującą społeczeństwo, ale macie Państwo organizacje, które mogą społeczeństwo jednoczyć. Rozumiem, że z trudem, ale będziecie musieli się z tym pogodzić.

Sołtys – p. Elżbieta Chróścińska – teraz zamkniecie szkołę, a za rok co zamkniecie ? W życiu nam tej szkoły już nie otworzycie.

Radny – p. Edmund Szymczak – byłem świadkiem likwidacji Szkoły Podstawowej w Gródku. Przyznaje z obserwacji, że większy problem mieli rodzice niż dzieci. Mamy jeździły  z dziećmi do szkoły, żeby nic im się nie stało. Na trzeci dzień dzieci nie chciały już jeździć z matkami. Czy będzie ta Rada, czy inna, czy będzie ten Wójt, czy też inny, żadna sytuacja nie zmieni problemu szkoły w Sierosławiu. W Drzycimiu są inne warunki nauczania. Uważam, że w pewnym momencie musimy ten problem rozwiązać. Każdy będzie szukał oszczędności. Przychylam się do tego, co powiedział p. Wycinek. Jestem też członkiem tej Komisji.

Ks. J. Trybull – uszedł w dyskusji problem wychowania. Problem ekonomiczny nie może przesłaniać problemu wychowawczego.

Radna – p. Wadna Wyłupska – szkoła w Drzycimiu będzie tak samo wychowywała dzieci, jak szkoła w Sierosławiu, a wychowanie moim zadaniem odbywa się w domu.

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski – w którymś roku, nie pamiętam, w którym będzie w całej gminie tylko 24 dzieci z jednego rocznika. Kiedyś na pewno ulegnie przeniesieniu przedszkole do szkoły, bo nie będzie dzieci z uwagi na zmniejszającą się stale   liczbę urodzeń.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Przewodniczący Rady, w związku ze zgłoszonym wnioskiem Komisji ds. Budżetu i Finansów, przystąpił do jego głosowania. Zapytał : „ Kto jest za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Sierosławiu poprzez wygaszanie ?”

Za jego odrzuceniem głosowało trzynastu radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

         Z uwagi na odrzucony projekt Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Zygmuntowi Wycinkowi, aby przedstawił brzmienie uchwały, o jaką wnioskowała Komisja ds. Budżetu.

         Przewodniczący Komisji przedstawił następującą treść :

„ Uchwała Nr .... Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej  w Sierosławiu.” Pominął podstawę prawną, poczym kontynuował : „ Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1 Zamierza się zlikwidować, z dniem 31 sierpnia 2004 roku Szkołę Podstawową w Sierosławiu. , § 2 skreślić, § 2 w brzmieniu :  Uczniowie likwidowanej szkoły będą kontynuowali naukę w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu., § 3  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim., § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2004 roku.”

         Przedstawioną treść uchwały Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 10 radnych, 4 było przeciwnych. Uchwała Nr X/73/2004 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, przedstawiona  jako wniosek Komisji ds. Budżetu i Finansów została przez Radę Gminy podjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad.8.

          O przedstawienie opinii Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprosił   p. Przewodniczący Rady  Przewodniczącego Komisji p. Tadeusza Gajewskiego. 

         Radny p. Tadeusz Gajewski stwierdził, że  na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. Komisja   zaopiniowała  pozytywnie projekt Programu.

 Dyskusja : 

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt i stwierdził, że Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok jest kontynuacją zadań prowadzonych w latach ubiegłych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poczym dodał, że chętnie odpowie na pytania, bo Program opiniowany był tylko przez jedną Komisję Rady, która merytorycznie zajmuje się problemami w nim zawartymi. 

Radny – p. Tadeusz Gajewski – na posiedzeniu Komisji omówiliśmy Program przy udziale Pani Krystyny Świerczyńskiej – Koordynatora Programu. Chciałbym jednak uczulić pozostałych członków Rady, nie należących do Komisji ds. Kultury, Oświaty i Zdrowia, że spożycie alkoholu wzrasta. Dowodem tego są wyniki przeprowadzonej w gimnazjum ankiety. Podkreślić trzeba, że nawet nie jest tak źle z paleniem papierosów. Mamy nawet sygnały dotyczące obecności narkotyków na terenie naszej gminy. Problem jest może niewielki, ale są przypadki, że uczniowie próbowali. 

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

Poddana pod głosowanie Uchwała Nr X/74/2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została przez Radę Gminy  podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

         Ogólnego omówienia tematu dokonał p. Wójt, który wyjaśnił, że „ Wnioskodawcą projektu uchwały jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Zespół, zgodnie z uchwałą Rady Gminy działa od 1 września 2003 r. Obejmuje swoim działaniem dwie placówki : przedszkole i szkołę podstawową. Intencją Dyrektora Zespołu było ujednolicenie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w tych jednostkach, bo pomimo tego, że pracują na równorzędnych stanowiskach wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedszkolu różnią się od wynagrodzeń osób zatrudnionych w szkole podstawowej. Propozycja uchwały w tym konkretnym przypadku musi zakładać wartości, które mieszczą się   w budżecie Zespołu, ponadto muszą być zaopiniowane przez związki zawodowe.”

         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów –  p. Zygmunt Wycinek – zajmowaliśmy się tym projektem na dwóch posiedzeniach Komisji. Na ostatnim, z udziałem dyrektorów szkół, projekt omówionej uchwały Komisja zaopiniowała negatywnie

Dyskusja : 

Radny – p. Hygeniusz Wójcik – czy inni dyrektorzy też wnioskowali o wzrost tych wynagrodzeń ?

Wójt – nie, pozostali czekają na uchwalenie budżetu gminy.

Przewodniczący Rady – skoro projekt uchwały uzyskał negatywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów, kto   z Państwa Radnych jest za jego odrzuceniem ?

W wyniku głosowania Rada trzynastoma głosami opowiedziała się za odrzuceniem projektu, jedna osoba była przeciwna. Omawiany i jednocześnie odrzucony przez Radę projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 

Ad. 10.

         Głos zabrał p. Wójt : „ Projekt kolejnej uchwały wynika   z oszczędności, które chcemy poczynić jako gmina. Od 2004 roku nie otrzymujemy dotacji na wypłatę zasiłków mieszkaniowych. Zadanie to stało się w 100 % naszym zadaniem. Musimy zatem z budżetu gminy pokryć całą wysokość przyznanych dodatków. Wpływu na przyznanie dodatku nie mamy. Jego przyznanie a także  wysokość wynika                       z przepisów ustawy.” 

         Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – p. Tadeusz Gajewski – projekt omówionej przez Wójta uchwały został przez naszą Komisję przeanalizowany z udziałem p. inspektor Ludwiki Rezmer. Rezultatem tej analizy była opinia pozytywna.

Dyskusja :

Radny – p. Edmund Szymczak – w drodze tego projektu jesteśmy zmuszeni niestety zabrać znowu tym, którzy już niewiele mają, a ponoszą duże wydatki na utrzymanie mieszkań.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr X/75/2004 opowiedziało się dwunastu radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

        Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią opinii do projektu budżetu gminy Drzycim na 2004 rok, wypracowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Bydgoszczy. Opinia ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

         Następnie, opinie do projektu budżetu na 2004 rok, przedstawili kolejno poszczególni przewodniczący Komisji Rady:

1/ Pan Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną. 

2/ Pan Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił opinię pozytywną.

3/ Pan Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawił również opinię pozytywną. 

Dyskusja :

Wójt - „ Projekt budżetu opiniowały wszystkie Komisje Rady Gminy i zaopiniowały go pozytywnie. Ja zadowolony z niego nie jestem. Martwi mnie deficyt w kwocie 250 tys. złotych, gdyż nie udało nam się z panią Skarbnik budżetu zrównoważyć. Generalnie, w projekcie zawarte zostały wydatki obligatoryjne oraz środki zabezpieczone na zaplanowane inwestycje tzw. udział środków własnych. Jak nam uda się ten budżet zrealizować będzie zależało od tego, jak będziemy w tym roku pracować. Ja skłaniałbym się do zmniejszania deficytu. Z Komisją ds. Budżetu i Finansów będziemy zastanawiali się, jak realizować budżet pomyślnie.” 

Radny – p. Tadeusz Kaszubowski – analizowałem projekt budżetu i szukałem oszczędności. Uważam, że 60 tys. złotych na utrzymanie wysypiska to za dużo i za sprzątanie ulic i placów również.

Radny – p. Waldemar Moczyński – budżet na Radę Gminy  w roku bieżącym jest trochę wyższy niż w roku ubiegłym. Nie wydaje mi się, że aż taka kwota jest potrzebna na funkcjonowanie Rady. Czy zakładano na bieżący rok wzrost   diet ?

Wójt wyjaśnił, że zgodnie z wydanym przez niego zarządzeniem określającym założenia do projektu budżetu na rok bieżący wydatki na Radę mogły być większe tylko o 2 %. Dodał, że  w projekcie wydatków w tym dziale, opracowanym przez osobę zajmującą się obsługą Rady Gminy nie zakładano też wzrostu diet, poczym przedstawił szczegółowy plan wydatków na Radę Gminy, stanowiący część składową do projektu budżetu.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek – w roku ubiegłym, kiedy występowałem z projektem uchwały dotyczącym wzrostu diet nie pomyliłem się w swoich wyliczeniach. Wiem nawet, że w wydatkach na Radę w roku ubiegłym były oszczędności.

Wójt – tak, były oszczędności. Zaoszczędziliśmy na dietach, bo nie było w miesiącu grudniu żadnych posiedzeń. Zaoszczędzone tą drogą środki, po dokonaniu przeniesień między paragrafami, bo takie uprawnienia posiadam, zakupiony został na obsługę Rady komputer.

         Więcej głosów w dyskusji nie było. 

         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr X/76/2004   w sprawie budżetu gminy na 2004 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie. Stanowi ona, łącznie z materiałem opisowym, załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. 12. 

         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Teresie Piotrowskiej – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, aby przedstawiła roczny plan pracy Komisji i sprawozdanie   z działalności Komisji za rok ubiegły.

         Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych zarówno z opracowanym planem pracy na rok bieżący, jak   i z treścią sprawozdania za rok ubiegły. Materiały przez nią przedstawione stanowią załączniki 13 i 14 do protokołu.

         Do planu pracy Komisji Rewizyjnej uwag nie wniesiono.

         Poddany pod głosowanie został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 13. 

         Roczne plany pracy, przedstawione przez pozostałych przewodniczących Komisji, stanowiące załączniki nr 15, 16 i 17 do protokołu, zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie.

         Poszerzony temat ( w punkcie „ Przyjęcie porządku   obrad ” ) o przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok ubiegły, został wypełniony złożeniem takich sprawozdań przez poszczególnych przewodniczących Komisji. Dwa sprawozdania stanowią załączniki nr 18 i 19 do protokołu . Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska złożył sprawozdanie ustne.

 Ad. 14. 

         Roczny plan pracy Rady Gminy przedstawił   p. Przewodniczący Rady. Uwag do jego treści nie wniesiono. Został przyjęty przez Radę do realizacji jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. 15. 

         Interpelacji w punkcie 5 obrad nie składano. 

Ad. 16. 

Radny – p. Michał Gwizdała – chciałbym, aby przetarg na równanie dróg gminnych odbył się w tym roku wcześniej. Spółka Komunalna mogłaby podać do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy godziny otwarcia wysypiska śmieci. 

Sołtys sołectwa Biechówko – p. Tadeusz Staniak – jak zamykano szkołę w Biechówko, to radni z Sierosławia opowiadali się za tym faktem bez zastanowienia. Dzisiaj na kolanach przychodzą, aby im szkoły nie zamykać.

Radny – p. Michał Gwizdała – ja księży na sesję nie zapraszałem, przyszli sami. Poza tym ja w poprzedniej kadencji radnym nie byłem.

Wójt – sprawy rozliczeniowe ze Spółką Komunalną, to temat poruszony przez radnego Kaszubowskiego w punkcie dotyczącym uchwalania budżetu. Proponuję aby zebrała się Komisja ds. Budżetu i Finansów. Będzie sposobność aby te sprawy przedyskutować z udziałem Prezesa Spółki.

Radny p. Zygmunt Wycinek – to jest dobre rozwiązanie, najlepiej na kolejnej sesji dokonać analizy działalności Spółki.

Wójt – najpierw zobaczymy co Prezes przedstawi na posiedzeniu Komisji, dopiero potem zdecydujecie Państwo co dalej.

Radny – p. Hygeniusz Wójcik – czy za wywóz śmieci   z cmentarzy pobierana jest opłata na wysypisku ?

Wójt – nie wiem, czy Prezes Spółki pobiera opłatę, trzeba zapytać jego. Kiedyś, jak istniał jeszcze Zarząd Gminy, została podjęta przez niego uchwała zwalniająca parafie na terenie gminy z tej opłaty. Na dzień dzisiejszy jednak, uchwała nie obowiązuje.

Radna p. Wanda Wyłupska – słyszałam, że świetlica w Gródku w baraku, która mogłaby służyć mieszkańcom tej wsi ma być do dyspozycji strażaków. Druga uwaga, to dotarły do mnie skargi, że boisko przy gimnazjum w Gródku jest popołudniami zamknięte.

Wójt – co do świetlicy wyjaśnień udzieli pani p. Radny Szymczak, a co do boiska to wyjaśnię, że odpowiedzialna za ten obiekt jest p. Dyrektor gimnazjum. Skoro tylko popuści trochę w tym zakresie zaraz dzieją się na boisku   cuda. Dzieciaki dewastują wszystko, została urwana niedawno rura odprowadzająca z dachu deszczówkę.

Radna – p. Teresa Ulatowska – jeżeli chodzi o Towarzystwo Rozwoju Gminy, to muszę podkreślić, że współpraca  z p. Dyrektor gimnazjum układa nam się wspaniale. Zawsze mamy udostępniony obiekt, ale musi ktoś odpowiedzialny niestety nadzorować teren.

Ad. 17.

          Z chwilą wyczerpania głosów w „ Wolnych głosach i wnioskach „ p. Przewodniczący Rady podziękował obecnym zarówno, radnym jak i sołtysom za udział w obradach i uznał X sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.

 Uwaga :

Stanowiska Komisji Rady Gminy do materiałów na X  sesję  Rady stanowią załączniki nr 21, 22 i 23 do niniejszego protokołu.

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                        mgr Andrzej Żelazny


 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka - inspektor ds. obsługi Rady (4 marca 2004)
Opublikował: Bożena Szajerka (4 marca 2004, 12:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2102