Protokół Nr XXVII/2009 z przebiegu XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 9 listopada 2009 roku

 

 
                                          PROTOKÓŁ Nr XXVII/2009
                       z przebiegu XXVII - nadzwyczjnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                               odbytej w dniu 9 listopada  2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1304
zamkniętej o godz. 1515.
 
     W sesji udział wzięło 14 radnych na składu ustawowy Rady – 15.  
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Wojciech Górski – Radca Prawny
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
  
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Składanie Interpelacji.
5.      Rozpatrzenie skargi.
6.      Odpowiedzi na interpelacje.
7.      Wolne wnioski i zapytania.
8.      Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
 
      Otwarcia XXVII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała p. Przewodnicząca Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Radcę Prawnego i pracowników Urzędu Gminy.
 
Ad. 2.
      W oparciu o listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy 15. Radna nieobecna – p. Aniceta Gubańska.
 
Ad. 3.
     Porządek XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4.  
        Interpelacji nie składano.
 
Ad. 5.
 
        Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady informując, że skarga  p. Włodzimierza Trzosa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła 13 października br. poczym odczytała zarówno treść skargi, jak i pisma Wojewody (załącznik nr 2 do protokołu – komplet dokumentów ). Następnie wyjaśniła, że musiała zebrać się Komisja Rewizyjna aby zbadać dwie sprawy: zasadność skargi oraz realizację Uchwały Nr XXV/146/2009 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2009 roku w zakresie terminowości odpowiedzi na pisma wpływające do Urzędu Gminy. „Komisja Rewizyjna dokonała stosownej kontroli, poproszę p. Pamulaka aby przedstawił wyniki.”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Michał Pamulak – „Komisja Rewizyjna zebrała się 26 października a później 28 października. 26 października pracowaliśmy do 16-tej. Pierwszego dnia zajęliśmy się pismami, czyli, czy odpowiedzi na pisma wysyłane do Urzędu Gminy po naszej poprzedniej uchwale z dnia 31 sierpnia, są odpisywane w terminie. Stwierdziliśmy, że odpowiedzi z różnych referatów są wysyłane w terminie tylko z jednym wyjątkiem u pana Erdmanisa na dwa pisma: jedno z sołectwa Biechówko i drugie z sołectwa Krakówek. Tu nie został zachowany termin odpowiedzi. W pozostałych działach pracownicy wywiązują się tak, jak należy. 28 października spotkaliśmy się ponownie i zajęliśmy się tylko tym pismem z Krakówka odnośnie tego, że sołtys na posiedzeniu Komisji Budżetowej oświadczył iż zaistniało przekroczenie terminu i oświadczył, że 5 października był u niego p. Erdmanis  i prosił, aby podpisał odbiór z dniem 30 września. W tym dniu zajęliśmy się tylko tym pismem i oświadczeniami p. Erdmanisa i p. sołtysa. Sołtys oświadczył, że podpisał 5 października pismo z dniem 30 września. Pan Erdmanis złożył swoje oświadczenie na piśmie. Przyznał się faktycznie, że poprosił sołtysa o to. Sprawdzając pisma, na piśmie jest rzeczywiście data 30 września. Patrząc na datę wpływu i datę odpowiedzi to termin jest zachowany. Z oświadczeń sołtysa i p. Erdmanisa wynika, że nie było w terminie. Tu zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Tutaj trzeba było też się zastanowić o złożeniu, czy też nie złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O tym została poinformowana pani Przewodnicząca.”
Przewodnicząca Rady – Nie wiem, czy wszyscy zdążyli się zapoznać ze sprawozdaniem z kontroli?
W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na jego prośbę, głos zabrała p. Teresa Piotrowska – członek Komisji Rewizyjnej i przedstawiła w pierwszej kolejności sprawozdanie nr 7/2009 z dnia 26 października 2009 roku ( załącznik nr 3 do protokołu ). W trakcie czytania sprawozdania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał istotnych poprawek na stronie nr 9 od drugiego myślnika:
- pismo od Ośrodka Pomocy Społecznej – Tuchola- dotarło 14.09.2009, odp. 15.10.2009 – winno być: odp. 15.10. 2009.
- pismo od Wójta Gminy Lubiewo – data wpływu 12. 10. 2009, odp. 15.09.2009 – winno być: odp. 15.10.2009.
Wnioski z kontroli: „Komisja Rewizyjna stwierdza iż w dziale budownictwo, drogi i planowanie przestrzenne, gdzie pracownikiem jest p. A. Erdmanis wzmożenie nadzoru nie przyniosło rezultatu. W związku z czym Komisja wnioskuje o wzmożenie nadzoru nad w/w, jak też pociągnięcie Go do odpowiedzialności.”
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Na stronie 6 sprawozdania jest mowa o pismach MLUKS Olimpia i LZS Korona, gdzie nie upłynął termin udzielenia odpowiedzi. Kluby dostały odpowiedź  w przepisowym czasie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy pisma były sprawdzane z dziennikiem korespondencji?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pisma zostały nam przedłożone przez osoby, które były kontrolowane, na które trzeba było dać odpowiedź. W dzienniku wpisywane są pisma różne pisma, w tym faktury, pisma na które nie trzeba dawać odpowiedzi. Nie mieliśmy tego dziennika. Nie bylibyśmy w stanie sprawdzić wszystkich pism, które są tam odnotowane. Zaufaliśmy pracownikom, że przygotują wszystkie pisma, na które trzeba udzielić odpowiedzi.
Przewodnicząca Rady – Komisja mogła powołać radnych do pomocy.
Radca Prawny – Nie wiem dlaczego Komisja Rewizyjna podjęła kontrolę. Co innego jest zwołanie posiedzenia, co innego przeprowadzić kontrolę. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwał Rady. Przewodniczący nie jest organem stanowiącym. Organem stanowiącym jest Rada.
Przewodnicząca Rady – Są zapisy, że na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisja Rewizyjna może się zbierać.
Radca Prawny – Co innego się zbierać, co innego podejmować czynności kontrolne. Co innego jest podejmowanie czynności kontrolnych, co innego odbycie posiedzenia.
Radny p. Jacek Gawrych – …. ( zła rejestracja wypowiedzi )
Radca Prawny – Panu, jako człowiekowi z wykształceniem prawniczym nie są obce dwa te pojęcia? Odbyć posiedzenie, a przeprowadzić czynności kontrolne. Posiedzenie może być na temat planu pracy Komisji Rewizyjnej, może być na temat kierunków, ale nie może być na przeprowadzenie czynności kontrolnych.
Przewodnicząca Rady – Komisja Rewizyjna z samego założenia jest do kontroli. Jeżeli zwołuje się komisję, to już w kontekście jest kontrola.
Radca Prawny – To musi być z tekstu, a nie z kontekstu.
Radny p. Dariusz Podlejski – ( zła rejestracja wypowiedzi ) Jak długo ten Statut funkcjonuje?
Przewodnicząca Rady – od 2003 roku.
Wójt – Treść Statutu stanowi, że Przewodniczący ma prawo zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej, ale nie w celu przeprowadzenia kontroli. To już nie jest powiedziane. Zwołać , to znaczy zwołać, a kontrolę musi zlecić tylko i wyłącznie Rada Gminy poprzez uchwałę. To jest jednoznaczne i bez dyskusji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Skąd ten zapis?
Wójt – Z ustawy o samorządzie.
Przewodnicząca Rady – Jeżeli mogę się odnieść do tego co Pan mówi. Jest Regulamin Rady Gminy w Drzycimiu, który też obowiązuje, § 75 - Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady koordynujący prace komisji mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania. I tutaj Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Radzie Gminy. Ja sobie tego nie wymyśliłam.
Radca Prawny – Ma pani rację, Komisja składa sprawozdanie, ale z czego? Nie z kontroli. W jakim celu jest kontrola? Kto zleca kontrolę?
Radny p. Dariusz Podlejski – Kontrolę zlecił Wojewoda.
Radca Prawny – Nie. Złożył skargę.
Przewodnicząca Rady – W Regulaminie Rady jest § 72 ust. 2  - W razie uzasadnionej potrzeby komisja może być zwołana poza planem pracy po uprzednim uzgodnieniu z Prze-wodniczącym Rady bądź na jego wniosek. Więc na mój wniosek została zwołana Komisja Rewizyjna, żeby złożyć sprawozdanie z wykonania uchwały.
Wójt - Komisja Rewizyjna ma prawo tylko i wyłącznie działać na podstawie zleconej przez Radę Gminy uchwały i tu nie można zlecić kontroli przez Przewodniczącego Rady Gminy. Taka forma przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną nie ma podstaw prawnych.
Przewodnicząca Rady – W takim razie i tak obowiązuje § 75 Regulaminu Rady Gminy.
Radca Prawny – Pani Przewodnicząca proszę dokładnie przeczytać postanowienie: „Zwołać posiedzenie” nie zlecić kontrolę. Jeżeli byłaby uchwała Rady Gminy o przeprowadzenie kontroli w zakresie skargi przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, to Pani uprawnieniem a zarazem obowiązkiem byłoby zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w celu wykonania tej uchwały Rady Gminy. Tutaj było odwrotnie. Najpierw było zlecenie wykonania kontroli.
Przewodnicząca Rady – Ja nie zlecałam kontroli.  Ja zwracałam się do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. To jest zasadnicza różnica.
Wójt – Skąd Komisja Rewizyjna miała wiedzieć co ma zrobić?
Przewodnicząca Rady – Zwracałam się: cytat z pisma „o zwołanie posiedzenia w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym skargi. W załączeniu przesyłam kserokopię pisma.”
Radca Prawny – To na tej podstawie Komisja Rewizyjna dokonała kontroli?
Wójt – To znaczy, że Komisja Rewizyjna samodzielnie postanowiła?
Radny p. Edmund Szymczak – Uważam, że dalsza dyskusja nic nie da. Każdy swoje i w zaparte. Rada podejmie dziś stosowną uchwałę a pan w imieniu Wójta zaskarży uchwałę do Wojewody. Bo nie znajdziemy wyjścia. Wtedy będziemy wiedzieli do czego zmierzamy. Dziś tego nie ustalimy, czy Przewodniczący ma prawo, czy nie. Pani Przewodnicząca zwołała sesję, Rady. Pan Panie Radco, Panie Wójcie mieliście dostęp do dokumentów i mogliście to kwestionować dużo szybciej, a nie dziś. My mówimy prosto. Dzisiaj obradujemy, podejmujemy uchwałę. Reszta należy do organu nadzoru.
Radca Prawny – Przyznaje Panu rację, że dyskusja dzisiaj, to nie to miejsce, nie to forum i nie ten czas. Co do tego, że mogliśmy się wypowiedzieć. Co do zwołania sesji nadzwyczajnej ani Pan Wójt, ani ja obsługujący ze strony prawnej nie mamy kompetencji aby zakwestionować zasadność zwołania sesji.
Radny p. Edmund Szymczak – Pan Wójt panu płaci będzie pan siedział po tamtej stronie. Stawiam wniosek aby zakończyć dyskusję. Rada obraduje, podejmuje uchwałę.
Przewodnicząca Rady – Zeszliśmy trochę z torów, czy jeszcze w sprawie tego pierwszego sprawozdania ktoś chciałby wnieść jakiś głos do dyskusji?
          W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnej p. Teresie Piotrowskiej, która zapoznała zebranych z treścią sprawozdania Komisji Rewizyjnej Nr 8/2009 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie oceny zasadności skargi p. Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy ( załącznik nr  4 do protokołu łącznie  z oświadczeniem p. Andrzeja Erdmanisa ).
Wnioski: „Czy skarga jest zasadna Komisja przedstawia do oceny Radzie Gminy w Drzycimiu, jak również rozpatrzenie czy w zaistniałej sytuacji można stwierdzić o popełnieniu przestępstwa ( wyjaśnienie daty odbioru pisma ).”
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – Komisje Rady Gminy, przed poprzednią sesją ( Komisja ds. Kultury i Komisja ds. Budżetu ) omawiały tę sprawę i wniosek był taki, że upoważniły panią Przewodniczącą do zwołania, ze względu na termin, Komisji Rewizyjnej. Zleciliśmy, aby każdy radny otrzymał kserokopię pisma. Ustaliliśmy, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chce zobaczyć wszystkie pisma i na tym się sprawa skończyła. Takie są fakty.
Wójt – Faktem jest też, że Przewodniczący nie ma prawa do samodzielnego zwoływania    i zlecania… Nie wracamy do tematu. Czy w protokole z posiedzeń Komisji jest wyraźne uprawomocnienie do tejże zwołania?
Radny p. Edmund Szymczak -  Ja jeszcze nie czytałem protokołu z tamtej Komisji.
Wójt – Podejrzewam, że nie było głosowania czy czegoś w tym rodzaju.
Przewodnicząca Rady – Pamiętam, że padł wniosek formalny o zwołanie Komisji.
Radny p. Edmund Szymczak – Ze względu na brak czasu było to na tych Komisjach dyskutowane. Komisja Budżetu uzupełniła skład Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i dyskutowaliśmy.
Przewodnicząca Rady – Wracamy do sedna. W jednej skardze urodziły się dwa problemy. Mamy udzielić odpowiedzi, czy realizowana jest uchwała z dnia 31 sierpnia i wyszła niejako druga sprawa odpowiedzi na pismo. W związku z tym uważam, że jest nieprawidłowość, na którą zareagowałam w taki sposób, że poprzednio do mnie wpłynęło pismo od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej informujące o tym, że taka sytuacja miała miejsce, obaj panowie złożyli oświadczenia, z których wynika, że sytuacja faktycznie miała miejsce. Ja zwróciłam się do Pana Wójta z pismem 4 listopada informującym o takiej sytuacji. Tu pani Przewodnicząca przytoczyła treść pisma zawiadamiającego o popełnieniu przestępstwa dotyczącego poświadczenia nieprawdy w korespondencji kierowanej do sołtysa sołectwa Krakówek.  Kopia pisma stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie p. Przewodnicząca przytoczyła treść przepisów, na które powołała się wystosowując pismo do Wójta Gminy poczym zwróciła się do Wójta z zapytaniem, czy podjął jakieś kroki po otrzymaniu tego pisma.
Wójt – Póki co, sprawa jest w toku. Rozpatrujemy kwestię czy jest to uzasadniona sprawa, aby kierować ją do Policji, czy Prokuratury.
Przewodnicząca Rady – Nie do nas będzie należało orzekanie w tej sprawie, czy to jest wina, czy nie, czy jest przestępstwo. Zajmą się tym odpowiednie organy.
Wójt – W piśmie kierowanym do mnie jest mowa o tym, że trzeba wyjaśnić. Sprawa wyjaśniona jest. Co można dalej i więcej wyjaśniać? Każdy przyznał się do zawinionej sytuacji i ja wyciągnąłem konsekwencje wobec swojego pracownika. W stosunku do sołtysa nie mogłem wyciągnąć konsekwencji, bo nie jest moim pracownikiem. Nie mam kompetencji, aby sołtysa karać za poświadczenie nieprawdy i uważam, że nawet nie powinienem sugerować ukarania pana sołtysa. Natomiast p. Erdmanis został ukarany już naganą. Pan Erdmanis prosił p. sołtysa, pan sołtys uległ prośbie, a nie groźbie, co mogłoby być traktowane jako czyn przestępczy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jest to czyn noszący znamiona czynu zabronionego, należy zatem sprawę przekazać do Prokuratury aby wyjaśnić. Czy on zostanie uznany winnym nie wiemy. Do nas należy powiadomić, wyjaśnić czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa w tym właśnie zakresie. Nawiązując do oświadczenia pana Erdmanisa, to chyba 5 października przez pomyłkę wszedł do któregoś domu.
Radny p. Jerzy Krϋger – Dla mnie niepokojące zjawisko jest to, że Przewodnicząca Rady nie korzysta z usług radcy prawnego. Wszystkie sprawy, które przetaczają się przez nasz stół muszą być zaopiniowane. Taka sytuacja być nie może. Mamy radcę prawnego, z usług którego korzystamy. W tej sytuacji widzę, że Pani Przewodnicząca wcześniej nie konsultuje spraw i zaczynam się obawiać, że my jako cała Rada w tym momencie narazimy się na pewną śmieszność na podstawie „bo nam się wydaje.” W wielu sprawach nie jest tak, że nam się wydaje. Trzeba mieć podstawę prawną, opinię prawnika i trzeba być do tego przygotowanym. Tak samo przeraziła mnie wypowiedź pana Szymczaka, który powiedział, że radca prawny działa tak, bo płaci mu Wójt Gminy. Dla mnie jest to przerażające. Tak być nie może, że ktoś działa, bo ktoś mu płaci.
Radny p. Jacek Gawrych – 28 października byliśmy z panią Przewodniczącą w Urzędzie Wojewódzkim, rozmawialiśmy z radcami z Wydziału Kontroli i Nadzoru i spędziliśmy tam 3-4 godziny. Od nich uzyskaliśmy wszechstronne informacje.
Wójt – Na piśmie coś jest?
Przewodnicząca Rady – Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że nie korzystam z usług radcy prawnego. Korzystam z usług radcy przy Starostwie i przy Urzędzie Wojewódzkim.
Wójt – Czyli te wszystkie sprawy, które toczą się od pewnego czasu, czyli to powoływanie Komisji, sesji itd. to wszystko jest skonsultowane na podstawie porozumienia, zaleceń wręcz, radców?
Przewodnicząca Rady – Opinii.
Wójt – Czy na te opinie mamy jakiś dokument?  Czy jest to forma rozmowy? Bo nikt nie chce się podpisać pod tym, pod działalnością Przewodniczącej. Nasz radca, który działa dla nas pod każdą decyzją, która zapada na sesji jest w stanie się podpisać, że jest to zgodne z prawem. Natomiast działania pani Przewodniczącej nie są w żaden sposób udokumentowane opinią jakiegokolwiek radcy, który ma uprawnienia do tego, żeby dobrze doradzać zgodnie z prawem. Wizyty tu i tam osób tutaj będących nie mogą stanowić dla nas prawa. Prawo stanowią przepisy, dokumenty itd. Rozmowa sama sobie nie może być dokumentem na to, że postępuję prawidłowo.
Radny p. Jacek Gawrych – To jest dla nas opinia.
Przewodnicząca Rady – Uchwała, którą prześlemy do Wojewody przejdzie przez ręce radcy prawnego przy Wojewodzie. Myślę, że jak uchwała dotrze tam ponownie, to przypuszczam, że są tam osoby, które potrafią nam udzielić wskazówek i rad dobrych, jak nasz radca by udzielił.
Radny p. Dariusz Podlejski – Zebraliśmy się tu po to, aby ocenić Wójta a nie Przewodniczącą.
Radny p. Edmund Szymczak – Dla mnie nie będzie żadną ujmą, jak uchwała nie będzie dobra. Jeżeli organ nadzoru uzna, że uchwała jest nieważna. W Sejmie jest Trybunał, też się odwołują, nic się nie dzieje. Jest w Polsce prawo, jest organ odwoławczy. Spokojnie podejdźmy do tematu, zebrała się Komisja Rewizyjna, dała fakty, jest dokument ważny, bo skoro zebrała się Komisja, to jest ważny. Pani Przewodnicząca zwołała sesję, obradujemy, tylko co do uchwał możemy mieć wątpliwości. Nic więcej. Ja nie chęcę zarzucać, czy pan radca się zna, czy p. Przewodnicząca popełniła błędy? Podejmijmy uchwałę, od której każdemu przysługuje odwołanie.
Radny p. Jerzy Krϋger – Jakie są koszty w tej chwili, jakie gmina ponosi na te wszystkie skargi? Źródło tego wszystkiego bierze się z tego, że sołectwa zaczynają działać na podstawie naszych uchwał. Robią swoje przedsięwzięcia ii chcą robić zadania, które sobie ustalają, w miarę najtaniej. Jeśli nastąpiły jakieś iskrzenia niedomówienia, są skargi. Komisja Rewizyjna  zebrała się dwa, czy trzy razy. Chciałbym, aby to głośno zostało powiedziane, jakie są koszty przeznaczone na zażalenie, na skargę? Zostaliśmy wszyscy wciągnięci w ten proces decydowania, kto ma rację, kto nie. Za tym idą koszty. Chciałbym aby było to w protokole zapisane jakie są koszty.
Inspektor ds. Obsługi Rady – Koszty dzisiejszej sesji to 2.300, - złotych i dwa razy po 350,- złotych – Komisja Rewizyjna.
Radna p. Teresa Piotrowska – Tak, bo nie było pani Łaszewskiej.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że nie byłoby tej sprawy, nie trzeba było się tu zbierać gdyby nie wynikła sprawa skargi do Wojewody. Nie ponosilibyśmy dodatkowych kosztów.
Wójt – Jeżeli chodzi o tryb zwołania tej dzisiejszej sesji uważam, że niepotrzebnie jest to zwoływane nadzwyczajne zebranie Rady Gminy, ponieważ żadnych terminów  Wojewoda nie wyznaczył na zakończenie sprawy tej skargi. Owszem, w ciągu 30 dni od chwili uzyskania informacji przez p. Przewodniczącą, że jest taka potrzeba zbadania sprawy, no to w ciągu 30 dni należy się nią zająć. Ale nie jest nigdzie powiedziane, że wciągu 30 dni ma być sprawa zakończona. Ma być odpowiedź co do losu tejże skargi, natomiast nikt nie jest w stanie przewidzieć jakiego długiego okresu czasu będzie wymagało przeprowadzenie całego  postępowania. Żadna sprawa nigdy nie jest określona jak długo może być rozpatrywana. Myślę, że ta sesja jest nadwyrężeniem budżetu zupełnie niepotrzebnym.
Przewodnicząca Rady – Chciałabym odnieść się do artykułu, na który powołuje się Wojewoda. Art. 237 mówi, że skargę należy rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Dla mnie taki zapis jest wiążący.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dyskusja jest dosyć szeroka,  różne argumenty są podnoszone. Pan Krϋger zdaje się być obrońcą budżetu i moralności społecznej, a zapomniał, że w ubiegłym roku został odwołany dlatego, że sam nie umiał tego zachowywać. Następna sprawa, nie byłoby sprawy, gdyby obywatel nie miał prawa złożyć skargi, jak się okazuje zasadnej. Nie byłoby kosztów, Komisji Rewizyjnej, sesji. Sesja nadzwyczajna, zgodnie z tym pismem musiała odbyć się do 13 listopada. Też nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia ponieważ miała miesiąc, aby tę sprawę załatwić od 13 października. Nie my, nie Rada jest sprawcą i przyczyną tego zamieszania, tych wszystkich kwestii, bo jak się okazuje z protokołu Komisji Rewizyjnej nieporadność, nieodpowiedzialność scedowana jest na pracownika jednego i brak nadzoru, a my jako Rada musimy to rozstrzygnąć i my musimy podjąć w tej kwestii uchwałę.
Radny p. Jacek Gawrych – Koszty były z tego, że była skarga. Każdy obywatel ma prawo do skargi nie tylko na Wójta, ale do innych urzędów, gdzie są sprawy źle załatwiane Okazało się, że skarga jest zasadna to ponosimy koszty. Czy musiała być sesja nadzwyczajna, czy nie?  Troszkę debatujemy, teraz będą podatki, być może będą też inne ważne sprawy i znowu musimy mieć sesję, może trochę byłoby długo. Koszt dzisiejszej sesji, podejrzewam jest mniejszy od szkolenia w Tleniu na temat funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca Rady – Ja może zapytam jaki był koszt szkolenia w Tleniu?
Wójt – Nie pamiętam.
Radny p. Dariusz Podlejski – Słyszeliśmy, że wszystkich pracowników Urzędu Gminy obowiązuje przestrzeganie różnego rodzaju rozporządzeń, przepisów. Jest takie rozporządzenie … ( zła rejestracja wypowiedzi ). Jeżeli  by patrzeć na to, jak pracuje Urząd, co się tutaj dzieje, źle jest zorganizowana praca w Urzędzie Gminy. Należałoby przypatrzeć się temu, jak pismo wpływa, kto się nim zajmuje i kto nadzoruje tę pracę. Gdyby było tylko to przestrzegane nie byłoby takich pomyłek, jaka miała miejsce. Na pismo, które skierował p. Trzos do Urzędu Gminy, to p. Trzos powinien otrzymać odpowiedź.
Przewodnicząca Rady – Jestem tego samego zdania. Dla mnie to jest zrozumiałe, że tak być powinno. Ja wysyłam pismo do jakiejś instytucji, a odpowiedź otrzymuje mój ojciec. Osoba, która wystosowała pismo powinna otrzymać odpowiedź. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, że obowiązuje jakaś hierarchia w pełnieniu funkcji, to osoba, która wystosowała pismo powinna otrzymać odpowiedź chociaż do wiadomości. Myślę, że sprawa ta też by inaczej wyglądała, gdyby p. Trzos otrzymał pismo chociaż do wiadomości.
Radny p. Jacek Gawrych – Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu …. udzielili też takiej wypowiedzi. ( zła rejestracja wypowiedzi ).
Przewodnicząca Rady – Co na to nasz Radca Prawny? Co Pan sądzi o tym, że na pismo które wystosował p. Trzos,  powinien  p. Trzos uzyskać odpowiedź.
Radca Prawny – Nie będę dyskutował wobec faktów. Komisja stwierdziła, jeżeli mnie pamięć nie myli dwa uchybienia w stosunku do dwóch zdarzeń. Ja nie mam żadnych możliwości ani chęci dyskutować z faktami.
Przewodnicząca Rady – Komisja Rewizyjna ustaliła pewne wnioski po swoim posiedzeniu natomiast opinia radcy prawnego jest zupełnie inną sprawą. Chodzi mi o pana opinię dotyczącą wystosowania odpowiedzi przez Wójta na pismo Przewodniczącego Rady Sołeckiej, a odpowiedź otrzymał sołtys.
Radca Prawny – Oczywiście, że odpowiedź powinna być udzielona adresatowi tego pisma. To jest fakt, ja z faktem nie mogę polemizować w żaden sposób. Komisja wykonała ważną dużą pracę, stwierdziła dwa uchybienia. To jest oczywiste. Decyzje w zakresie odpowiedzialności przez pana Wójta zostały podjęte i wnioski wyciągnięte, a Państwo macie prawo podjąć taką a nie inną decyzję. Fakty są faktami. Wnioski z faktów każdy może wyciągać jakie chce. Państwo jesteście Radą, Rada ma prawo podejmować decyzje. Ocena zgodności? Ja, tak na marginesie, wydałem opinię co do trybu postępowania pani Przewodniczącej. Nie wiem, czy Państwo zostali z nią zapoznani. Zostało stwierdzone, że p. Erdmanis prosił pana sołtysa, pan sołtys uległ prośbie. Proszę zwrócić uwagę - prośbie, nie groźbie, nie szantażowi – inny ciężar gatunkowy, to jest stwierdzone. Teraz, czy to podlega ocenie karnej, czy nie karnej?  To już nie ja ani Państwo nie będziemy tego oceniali. Co do skargi możecie Państwo rozstrzygać.
Radny p. Jerzy Krϋger – Cokolwiek robiłem, jako Przewodniczący było zawsze uzgadniane z radcą prawnym i pracownikami. Nie można mi zarzucić, że ja czegoś nie umiałem. Tak się wydaje tym, którzy wnioskowali, aby mnie odwołać ze stanowiska. Zawsze działałem zgodnie z literą prawa. Jako Przewodniczący musiałem bazować na fachowej opinii.
Przewodnicząca Rady – Chciałam powiedzieć, że dokładnie robię to samo - też korzystam z porad prawników.
 
Przerwa w obradach.
 
Przewodnicząca Rady – Przed sesją dzisiaj grupa radnych wystąpiła z pismem: „Radni Rady Gminy w Drzycimiu na podstawie § 11 pkt 1 Uchwały Nr VI/49/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Gminy w Drzycimiu składają projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Drzycim.” Ten projekt uchwały każdy otrzymał przed rozpoczynającą się sesją, chciałabym go odczytać, potem rozpoczniemy dyskusję.
        Nastąpiło odczytanie złożonego projektu uchwały ( załącznik nr 6 do protokołu ).
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Pod uzasadnieniem do uchwały musi być podpis Przewodniczącej Rady Gminy.
Radna p. Teresa Piotrowska – W uzasadnieniu pkt 2: Komisja wysłuchała ustnych wyjaśnień, zamiast „przesłuchała pracownika.”
         Ustalono, aby wpisać: „wysłuchała wyjaśnień.”
Przewodnicząca Rady – Chciałam powiedzieć, że zakradł się błąd dotyczący § 5.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja zredaguję tą treść:  „ Za stwierdzone uchybienia Rada Gminy w Drzycimiu postanawia pomniejszyć miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Drzycim o 50 %  dodatku funkcyjnego przez okres trzech miesięcy począwszy od 1 grudnia 2009 r.”
Wójt – Na pytanie, kto jest autorem projektu uchwały pewnie nie uzyskam odpowiedzi?
Przewodnicząca Rady udostępniła Wójtowi do wglądu pismo przewodnie z podpisami radnych.
Wójt – Czyli te osoby, które tutaj się podpisały? Jeżeli Państwo przegłosują tę uchwałę, tej treści ja będę musiał się do niej odnieść na piśmie. Poczekam na ostateczną treść.
Radny p. Jerzy Krϋger – Chciałbym znać nazwiska tych podpisanych osób.
Przewodnicząca Rady odczytała złożone podpisy: Elżbieta Babińska, Jacek Gawrych, Teresa Piotrowska, Edmund Szymczak, Zygmunt Wycinek, Dariusz Podlejski, Janina Różycka i Roman Piotrowski  poczym dodała, że czeka na propozycje odnośnie treści uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ponieważ każda grupa podejmująca inicjatywę uchwałodawczą ma prawo zasięgać opinii radcy prawnego, prosiłbym pana Radcę aby ustosunkował się do tego projektu.
Radca Prawny – Trudno mi się odnieść do istoty i meritum. Muszę jednak stwierdzić, że  zasady wynagradzania Wójta reguluje Uchwała Rady Gminy  Nr XV/96/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku. Są podstawy prawne, które regulują zasady wynagradzania. W mojej ocenie, tak na dzisiaj, § 5 jest niezgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad wynagradzania. Druga uwaga: § 1 - ze względu na treść ustaleń Komisji Rewizyjnej powinno się wskazać bardzo konkretne przypadki, które by uzasadniały postawienie zarzutu nie odpowiadania na pismo. Sugerujecie wszystkie pisma od 31 sierpnia do 28 października wpływające do Urzędu Gminy, jakby sugeruje się, że na wszystkie nieprawidłowo jest udzielona odpowiedź, a Komisja nie stwierdziła takowego uchybienia, w § 2 nie trzeba ponownie wprowadzać podstawy prawnej, podstawę prawną można wykreślić, przyjmuje się ją w główce uchwały. To byłyby uwagi na gorąco bez konfrontowania z przepisami.
        Po uzgodnieniu podstawy prawnej w projekcie uchwały Przewodnicząca Rady zapytała radcę jak powinien brzmieć § 2?
Radca Prawny – „Zobowiązuje się Wójta Gminy do udzielania odpowiedzi na pisma właściwym adresatom tych pism.” Jest to wola Państwa, czy tak uchwalicie.
Przewodnicząca Rady – Odnośnie § 5. Uchwała podejmowana z datą późniejszą jest niejako uchwałą nadrzędną.
Radca Prawny – Nie rozumiem pytania. Ja odniosłem się do § 5. Stwierdziłem, że jest uchwała Rady Gminy dotycząca wynagrodzenia Wójta na podstawie przepisów określających zasady wynagradzania. Nie mogę się do tego odnieść w sposób szczegółowy.
Radny p. Jerzy Krϋger – Na liście jest 8 osób? Czyli większość. Nie wiem, czy uda mi się Radę przekonać, ale dla mnie osobiście, uchwalę tworzy się na kolanie i słyszę z każdej strony, że są błędy. Trzeba sięgnąć do odpowiednich przepisów i wtedy można dopiero zaopiniować.  Nie można od ręki z rękawa sypnąć przepisami. Uważam, że jest to nawet niestosowne. Składam formalny wniosek o odrzucenie projektu uchwały i rozpatrzenie jej w trybie urzędowym.
Radny p. Dariusz Podlejski - Nie można powiedzieć, że jesteśmy nieprzygotowani. Mam przed sobą inny projekt uchwały, który z pewnością zająłby nam więcej czasu. Kto jest autorem tego projektu?
Inspektor ds. Obsługi Rady – Jest to projekt przygotowany wg sugestii pani Przewodniczącej, gdzie nie zmienia się główka uchwały podjętej w dniu 31 sierpnia i dalsza jej część, a uzasadnienie miało być skonstruowane na sesji.
Wójt – Może p. Przewodnicząca wypowie się w tej kwestii.
Przewodnicząca Rady – To znaczy były takie założenia, że Rada Gminy będzie na sesji tworzyła uchwałę, ale ponieważ grupa radnych wcześniej zgłosiła się do mnie w celu ustalenia projektu takiej uchwały i projekt, który powstał przedstawiam dzisiaj radnym. Kto jest autorem drugiego  projektu?
Sekretarz Gminy – Ten projekt uchwały jest z ostatniej sesji, tylko są skasowane te uzasadnienia, które były poprzednio. Tu nie jest autor, to jest projekt, jak p. Przewodnicząca prosiła.
Przewodnicząca Rady – Padł wniosek formalny p. Krügera o odrzucenie projektu uchwały, tego, który przeczytałam ( zgłoszonego przez grupę radnych ).
          W wyniku głosowania: 4 głosy za, 8 przeciwnych i 2 wstrzymujących się projekt uchwały nie został odrzucony.
Radny p. Edmund Szymczak – § 2 w brzmieniu bez podstawy prawnej.
Radny p. Mirosław Parczyk – Odnośnie tego § 5 o zabraniu premii p. Wójtowi, nie wiem,  czy możemy taki paragraf zamieścić, jeżeli w uchwale o wynagrodzeniu Wójta Gminy nie określiliśmy metod karania Wójta.
Radca Prawny –  Uchwała o wynagrodzeniu Wójta jest aktualna. Są przepisy, które określają zasady wynagradzania. Ja po zapoznaniu się z postanowieniem pierwotnym stwierdzam, że jest to niezgodne z zasadami wynagradzania pracowników samorządowych, w tym również Wójta. Uzasadnię to odpowiednio na piśmie, ale muszę sięgnąć do przepisów. Proszę nie oczekiwać, że ja będę zawsze polegał na swojej pamięci. Pamięć jest zawodna. Pod  swoimi opiniami ja się podpiszę.
Radny p. Jacek Gawrych – Prosiłbym pamiętać, aby Przewodnicząca podpisała się pod uzasadnieniem.
Przewodnicząca Rady przypomniała obecnym, jakie zostały wniesione uwagi do projektu uchwały: 1/w podstawie prawnej -  art. 18 ust. 1 – (bez pkt 8) ustawy o samorządzie gminnym ), 2/  § 2 „Zobowiązuje się Wójta Gminy do udzielania odpowiedzi na pisma właściwym adresatom tych pism” (bez podstawy prawnej), 3/  § 5 „Za stwierdzone uchybienia Rada Gminy w Drzycimiu postanawia pomniejszyć miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Drzycim o 50 % dodatku funkcyjnego przez okres trzech miesięcy począwszy od dnia 1 grudnia 2009 roku” 4/ w uzasadnieniu pkt 2: „Komisja wysłuchała wyjaśnień” zamiast „przesłuchała pracownika.”
Radna p. Janina Różycka – W projekcie uchwały w § 2 jest mowa o adresatach pism, powinno być „ nadawcom tych pism.”
Przewodnicząca Rady – Słusznie.
Radna p. Janina Różycka – Adresatem jest Urząd.
Radca Prawny – Szanowna p. radna. Przepraszam, zapis jest dobry, nadawcą w tym przypadku będzie p. Wójt. Forma adresata jest jak najbardziej właściwa. Adresatem jest osoba, do której pismo ma być skierowane.
Radny p. Jerzy Krϋger – W § 1 pkt 2 jest napisane o braku wzmożenia nadzoru nad pracownikami Urzędu Gminy. Nad pracownikami podkreślam. To jest liczba mnoga. Z kontroli wiemy, że jeden pracownik nie wywiązał się ze swoich obowiązków, a tu mamy w liczbie mnogiej włączając w to pozostałych pracowników. Jest tu wiele innych uwag, dlatego ja pod tą uchwałą się nie piszę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy ja mogę wyjaśnić dlaczego jest liczba mnoga. Jest pracownik i jakiś kierownik, który pełni nad nim nadzór. W tym momencie jest dwóch pracowników. Jest pracownik, który czegoś tam nie zrobił, nad nim brygadzista i prezes, jako szef firmy odpowiada za jednego i za drugiego. Nadzór musi wzmóc jeden nad drugim. W mojej ocenie jest to właściwe.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVII/158/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, ze zmianami odczytanymi przez p. Przewodniczącą, została podjęta przez Radę w następującym wyniku głosowania: 8 głosów za, 3 przeciwne i 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
      
Ad. 6.
 
       Interpelacji w „4” punkcie obrad nie złożono.
 
Ad. 7.
 
        Pani Przewodnicząca odczytała ostateczne pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  i Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych   i pracowników samorządowych ( bez uwag ).
Radny p. Dariusz Podlejski – Ukarany został p. Erdmanis?
Wójt – Pan Erdmanis karą nagany, pani Kierownik Referatu – Majewska, karą upomnienia.
 
Pani Przewodnicząca Rady zapytała, czy chciałby ktoś  zabrać głos na  temat pisma p. Włodzimierza Trzosa ( pismo z dnia 20 października br. ), które wręczyła wszystkim radnym przed poprzednią sesją Rady Gminy.  
Radny p. Edmund Szymczak – Przyjąć do wiadomości i na tym sprawa powinna się zakończyć. Krótko mówiąc, nieraz warto małą sprawę zrobić za 2-3 tys. złotych dla środowiska.
Przewodnicząca Rady – Chciałabym wspomnieć o kosztach. Wydali 3,5 tys. złotych i zrobili wszystko.  Pierwotnie same drzwi miały kosztować 2.800,- złotych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na poprzedniej sesji pytałem panie Wójcie, czy były jeszcze inne pisma z Krakówka. Wprowadził pan, panie Wójcie Radę w błąd. Okazuje się, że był pan w dyspozycji jeszcze dwóch pism, które wpłynęły do Urzędu po 26 sierpnia.
 
Ad. 8.
 
         Zamknięcia XXVII sesji Rady Gminy dokonała p. Przewodnicząca dziękując wszystkim obecnym za przybycie.
 
                                                                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                                                                                          Elżbieta Babińska

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (18 listopada 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (18 listopada 2009, 17:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092