Protokół z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 października 2009 roku

 
                                              PROTOKÓŁ Nr XXVI/2009
                               z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                   odbytej w dniu  22 października 2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1615.
 
     W sesji udział  wzięli wszyscy radni.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4  p.  Henryk Doliwka – Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
5/ p.  Elżbieta Wernerska – Lekarz w Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
7/ p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,
8/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego                w Urzędzie Gminy,
9/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
10/ p. Józef Szeligowski – Podinspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
11/ p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty i Płac.  
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
 
Porządek obrad:
 

1. Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z przebiegu  XXV sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Składanie interpelacji.

7.      Analiza usług, potrzeb i problemów placówki ochrony zdrowia w gminie Drzycim.
8.   Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych.”
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2010-2012. 
14.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008-2009.
15.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

16.Odpowiedzi na interpelacje.
17.Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.  
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
 
       Otwarcia XXVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała zgromadzonych radnych, Wójta Gminy, sołtysów, zaproszonych do udziału w obradach gości i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
   Pani Przewodnicząca stwierdziła: „Pragnę wszystkich tu obecnych poinformować, że                 8 października br. w sołectwie Mały Dólsk odbyły się wybory sołtysa.  Przedstawiam Państwu p. Wiesława Michalczyka, Życzę Panu powodzenia w pracy. Pan Michalczyk będzie pełnił funkcję sołtysa w Małym Dólsku do końca obecnej kadencji, chyba, że będzie wola mieszkańców taka, że  będzie to trwało dłużej.”
 
Ad. 2.
 
         W oparciu o kolejną listę obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy  14 radnych na skład ustawowy 15 osób. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna – radna p. Wioletta Łaszewska.
 
Ad. 3.
 
        Przewodnicząca Rady poinformowała, że do protokołu z przebiegu XXV sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała jego przyjęcie pod głosowanie. Protokół w wyniku głosowania został przez Radę przyjęty  jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
        Przewodnicząca Rady  przedstawiła zaplanowany porządek obrad XXVI sesji.
        O udzielenie głosu poprosił Wójt poczym zwrócił się do Rady z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego tematu pn. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.”
        Poddany pod głosowanie wniosek Wójta Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Cały porządek obrad, łącznie ze zmianą, został przyjęty również jednogłośnie.
 
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie:
 

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z przebiegu  XXV sesji Rady Gminy.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Składanie interpelacji.

7. Analiza usług, potrzeb i problemów placówki ochrony zdrowia w gminie Drzycim.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe  zaopatrzenie w wodę   i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2010-2012. 
15.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008-2009.
16.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

17.Odpowiedzi na interpelacje.
18.Wolne wnioski i zapytania.
19.Zamknięcie obrad.     
Ad. 5. 
 
         Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od  31 sierpnia do 21 października br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu.
 
Uwaga: o godz. 1315 na sesję przybyła radna p. Wioletta Łaszewska.
Stan Rady Gminy – wszyscy radni obecni.
  
Ad. 6.
 
Radny p. Jacek Gawrych zapytał dlaczego uczennice naszych szkół ( Otto i Klaybor ) reprezentują Świecie na zawodach sportowych.
 
Ad. 7.
 
       Temat przedstawił p. Henryk Doliwka – Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu: „Dążymy do usamodzielnienia swojej działalności. Mamy zatem pytanie zasadnicze do Rady, czy nasza działalność mogłaby być prowadzona na bazie istniejącej przychodni? Szukanie innej bazy, czy lokalu wiąże się z przesunięciem w czasie naszej decyzji i szukaniem odpowiedniego lokalu. Nasza decyzja wiąże się przede wszystkim z podjęciem przez Radę decyzji o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej i utworzeniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Abyśmy z panią doktor Wenerską mogli działać musielibyśmy mieć chociaż nieoficjalną zgodę na wynajem pomieszczeń i użytkowanie sprzętu na zasadzie czynszu.  Mając takie nieoficjalne zapewnienie Rady nastąpiłaby likwidacja obecnego zakładu i utworzenie niepublicznego zoz. Jakie byłyby korzyści dla pacjentów? Zakres świadczonych usług pozostałby ten sam, być może, że by się powiększył, ale jakość z pewnością by się poprawiła. Gmina nie odpowiadałaby za długi, nie wykonywałaby koniecznych remontów. Argumenty za: baza jest, nie byłoby odpowiedzialności gminy za wynik finansowy zakładu, kłopotów kadrowych też by nie było.”
p. Elżbieta Wenerska – Moim zdaniem pacjenci nie straciliby. Staralibyśmy się diagnozować pacjentów jak najlepiej. Pan doktor ma duże doświadczenie, pracuje tutaj już 12 lat. Ja jestem nieznana. Pracuję tutaj dopiero od pół roku.
p. Henryk Doliwka – Do tej pory przekształcenia odbywały się z uwagi na zadłużenia zakładów. U nas tej sytuacji nie ma. Występuje tu brak tej sytuacji dla Rady aby umożliwić nam prywatyzację. Proces ten jednak jest w przyszłości nieunikniony i lepiej postrzegany przez środowisko. W związku z tym chcemy znać opinię radnych w tej sprawie.
p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Wniosek nie wymagał opinii, ale zdecydowaliśmy o zaopiniowaniu: 3 głosy za, 4 wstrzymujące się.
p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – Nasza Komisja zaopiniowała temat podobnie: 3 głosy za, 4 wstrzymujące się.
p. Henryk Doliwka – Jakie zatem są obawy, jakie są wątpliwości?
p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Wątpliwości dotyczyły majątku gminy i remontów. Są też obawy, że któryś z lekarzy odejdzie.
p. Henryk Doliwka – Lekarz jest współwłaścicielem i pracuje dla siebie i raczej odejście jest wykluczone. 2012 rok jest rokiem, w którym ostatecznie trzeba dostosować placówkę do potrzeb osób niepełnosprawnych. My proponujemy dostosowanie przychodni do tych potrzeb w zamian np. za zwolnienie z czynszu przez jakiś okres. Musimy też przebudować wnętrze i drzwi. Chcielibyśmy część tych środków zainwestować. Jest też kwestia docieplenia całego budynku, bo koszty ogrzewania są duże.
Radna p. Teresa Piotrowska – Co myślą o tym sami pracownicy?
p. Henryk Doliwka – Pracowników poinformowaliśmy o naszych planach. Personel nie zmieniłby się. Zmieniłaby się natomiast organizacja pracy, sposób zatrudnienia. Personel osiągałby zarobki nie mniejsze niż teraz.
Radna p. Teresa Piotrowska – To znaczy, że o swoje miejsce pracy pracownicy nie muszą się obawiać.
p. Henryk Doliwka – Tak, jak już wcześniej powiedziałem. Finansowo też nie stracą. Nikt jednak nie może dać gwarancji wieloletniego zatrudnienia, bo czasy się zmieniają.
Radny p. Jacek Gawrych –  Na posiedzeniu Komisji Budżetowej p. doktor  wspomniał, że księgowość przejmie biuro rachunkowe i tam z położną coś jeszcze.
p. Henryk Doliwka - Księgowość przejmie biuro rachunkowe, położna zdeklarowała, że znajdzie sobie inną pracę. Na tę ilość mieszkańców gminy możemy mieć tylko ½ etatu położnej.
Przewodnicząca Rady – Czy przewidujecie Państwo zatrudnienie jeden raz w miesiącu specjalisty?
p. Henryk Doliwka – To są mikroskopijne kontrakty i Narodowy Fundusz Zdrowia chyba się na to nie zgodzi. Teoretycznie tak. Praktycznie jest to mało wykonalne. Łatwiej nam załatwić aby specjalista przyjechał prywatnie.
p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Jak będzie przebiegała praca pomiędzy likwidacją, a utworzeniem zakładu niepublicznego?
p. Henryk Doliwka – O tym rozmawialiśmy już w Wydziale Zdrowia. Jest to proces dwutorowy i nie ma problemu aby przejść z jednego na drugi. W Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie uchwały Rady Gminy przenosi się kontrakty z miesiąca na miesiąc. Cały proces może potrwać do pół roku.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jakie są minusy tego przekształcenia?
p. Henryk Doliwka – Gmina będzie pozbawiona nadzoru nad skargami, które są skargami medycznymi. Wówczas można je składać w Narodowym Funduszu Zdrowia i w Izbie Lekarskiej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Rada Przychodni ma wpływ na pracę przychodni i dyrektora poprzez premię. Musimy mieć argumenty aby zwykłemu mieszkańcowi gminy to objaśnić               i przekonać.
p. Henryk Doliwka – Niezależnie od Państwa decyzji i tak będziemy dążyć do prywatyzacji. To nie zmieni naszych planów, a gmina będzie musiała pozyskać lekarzy do przychodni. Scenariusze mogą być różne.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Skoro Rada zdecyduje się na taki krok, będzie częściowo odpowiedzialna za skutki. Umowa dzierżawy powinna być tak zredagowana aby jakość  świadczonych usług była rzeczywiście dobra. Wiadomo, że tworzenie spółki ma na celu tworzenie dla siebie zysku.
p. Henryk Doliwka – Nam też zależy na tym aby ludzie od nas nie uciekali. Zależy nam na zadowoleniu pacjentów.
Radna p. Ewa Kempińska – Znamy naszego Dyrektora Przychodni i uważam, że możemy mu zaufać.
Radny p. Jerzy Krüger – Apeluję do wszystkich radnych aby wykazali się odwagą. Ci młodzi ludzie muszą wiedzieć na czym stopę postawić. Wstrzymywanie się od głosu jest to unik.                W takich sytuacjach, jak ta należy się wypowiedzieć, albo „tak,” albo „nie.” Obawy krążą wokół tego, że trzeba będzie zapłacić, co wynika tylko z niewiedzy. Pan doktor Doliwka rozpoczął budowę własnego domu, to z pewnością nam nie ucieknie z tego miejsca. Chwała takim ludziom, którzy chcą inwestować własne pieniądze i własne zdolności i własne życie dla tego środowiska. Ja popieram ten wniosek.
p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Ustosunkuję się do wypowiedzi radnego. Głos wstrzymujący to sygnał wątpliwości i niejasności.
p. Henryk Doliwka – Obawiamy się tego, że dojdzie do uchwalania i radni zagłosują za „nie.” Zależy nam na tym aby radni wyraźnie wypowiedzieli się na ten temat.
Wójt – Stanowisko Rady Społecznej Gminnej Przychodni, w formie uchwały, było pozytywne. Do formy przekształcenia, na takich zasadach, jak p. doktor mówi nikt nie wniósł uwag. Wzięto również pod uwagę wykorzystanie budynku Gminnej Przychodni.   
Radny p. Jerzy Krüger – Socjalizm się skończył. Zmiany są wszędzie.
Sołtys sołectwa Wery p. Alojzy Belt – Chodzi o dentystkę. Jak ona obsługuje? Jechać do Lniana, inne warunki. W Lnianie jest w porządku, a u nas? Tam nawet można bez bólu. U nas nie. Jak by była prywatna, to chyba się będzie lepiej starała o pacjentów niż teraz.
Przewodnicząca Rady – Pani  doktor jest już na prawach prywatnych. Ma podpisaną umowę       z Narodowym Funduszem.  
Radny p. Edmund Szymczak – Nie da się zatrzymać czasu w tym względzie. Podobnie było ze szpitalem. Nie da się z pewnością wykluczyć pewnych rzeczy, ale szpital funkcjonuje i spełnia swoje zadanie.
Radna p. Janina Różycka – Niezależnie, jaki to jest zakład, publiczny, czy niepubliczny. Najważniejsi są ludzie, jacy tam pracują.
Przewodnicząca Rady – Mamy dzisiaj wydać opinię, po to aby nasi lekarze wiedzieli co dalej robić. Jakich mamy lekarzy? Myślę, że każdy miał możliwość skorzystania z porady.  Nasi lekarze cieszą się dobrą opinią w środowisku. Myślę, że nikt nigdy nie czuł się zawiedziony otrzymując poradę lekarską, otrzymując skierowania na badania laboratoryjne, czy inne diagnostyczne.
        W wyniku głosowania 12 radnych opowiedziało się za prywatyzacją gminnej przychodni, 3  wstrzymało się od głosu.
         
Ad. 8.
 
        Omówienia projektu uchwały dokonała p.  Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty i Płac. Wyjaśniła, że: „Zgodnie z projektem trwającym od listopada 2009  do czerwca 2010 roku odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne dla 260 uczniów ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Będą to zajęcia komputerowe, językowe ( język angielski ) i wyrównawcze. W gimnazjum zajęcia tylko z przedmiotów ścisłych. Gmina otrzymała 100 tys. złotych na realizację tego programu w okresie 7 miesięcy. W tej chwili kończy się rekrutacja uczniów na zajęcia. Zbierane są również zgody rodziców na udział dzieci w tych zajęciach. Zajęcia szkolne przedłużą się w tygodniu o 2 godziny. O 4 godziny dla uczniów najzdolniejszych  (12 uczniów)  z języka angielskiego. Jeszcze trwają ustalenia odnośnie planu tych zajęć w ciągu tygodnia.”
        p. Dariusz Podlejski przedstawił pozytywną opinię Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. ( 6 głosów za, 1  przeciwny ).
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych - 22 grupy mają odbyć zajęcia w ciągu jednego tygodnia?
p. Sabina Majewska – Tak. 22 grupy, tj. 260 uczniów we wszystkich szkołach na terenie gminy. Są to dwie godziny w tygodniu więcej. Dla uczniów zdolnych z grypy językowej – 4 godziny.   
Radny p. Jacek Gawrych – Chciałbym zapytać, jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał nauczyciel za prowadzenie tych zajęć?
p. Sabina Majewska – 55 złotych brutto za jedną godzinę pracy
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/151/2009 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” głosowało 14 radnych, 1 głos był przeciwny. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
          Joanna Sawińska - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania  mieniem komunalnym dokonała wprowadzenia w temat przypominając, że temat był omawiany przez Radę na poprzednich dwóch sesjach ze skutkiem negatywnym. „Zarzucono nam, że uzasadnienie do uchwały jest niezgodne z obecnym stanem prawnym.  Aktualna treść uzasadnienia została skonsultowana z radcą prawnym i zapis jest poprawny.”
          Pani Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła do projektu uchwały opinię negatywną (dwa głosy za, 3 przeciwne, 2 wstrzymujące się ).
 
Dyskusja:
Radny p. Jerzy Krüger- Podchodzimy do tematu trzeci raz. Powinniśmy zagłosować za przejęciem tego budynku. Bezpłatne przejęcie lokalu jest rozsądnym rozwiązaniem. To się nie zdarza, żeby dostać budynek za darmo. Trochę w życiu nabudowałem i wiem, ze nie jest to proste i ma to jakąś wartość. Przejmiemy budynek i ludzie będą mogli dalej bezstresowo mieszkać. Jeżeli będzie potrzeba to forma pomocy będzie musiała być zawsze udzielona.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przejęcie tego budynku nie może być kartą przetargową jeżeli chodzi o ustalenie własności gruntów pod drogami w Małym Dólsku.
 
          W efekcie przeprowadzonego głosowania, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa ( załącznik nr 5 do protokołu ) nie została przez Radę  podjęta. Wynik głosowania: 4 głosy za, 11 przeciwnych.
 
Ad. 10.
 
           Pani Joanna Sawińska - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania  mieniem komunalnym wyjaśniła, że: „Projekt uchwały dotyczy trzeciej działki w Jastrzębiu, o którą występował uprzednio p. Klimacki. Na poprzedniej sesji Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działek, na których znajdują się studnie. Na trzeciej działce znajduje się budynek po dawnej hydroforni, który ani gminie, ani Zakładowi Gospodarki Komunalnej nie będzie do niczego potrzebny. Stwierdziliśmy, że możemy działkę sprzedać pod warunkiem ustanowienia służebności gruntowej, aby zapewnić Zakładowi Gospodarki Komunalnej  dostęp do urządzeń wodociągowych znajdujących się na tej działce. Działka zostanie sprzedana w drodze przetargu.”
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Zastrzegła, że należy w uzasadnieniu podkreślić  bezpłatną  służebność gruntową.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Proponuję tu użyć słowa „nieodpłatną” służebność.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/152/2009 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej, z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi, została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Przerwa w obradach.
       
Ad. 11.
 
           Kolejny projekt przedstawiła również pani Joanna Sawińska - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym. Wyjaśniła, że:  „Z dniem 2 lipca br. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Skarbu  z dnia 14 października 1999 roku, w oparciu o które wyliczana była cena wywoławcza do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących własność gminy. Projekt uchwały określa nowy sposób naliczania tych właśnie cen. Konieczne jest ustalenie nowych wskaźników, na podstawie których wyliczana będzie cena wywoławcza przy przetargu na nieruchomości. Projektowany wzrost sięga  15%.”
          W imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej I Ochrony Środowiska opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska.
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/153/2009 w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12.
 
         Temat wprowadzony pod obrady omówiła również pani Joanna Sawińska: „Rada Gminy w 2003 roku na mocy Uchwały Nr IX/67/2003 zdecydowała o przejęciu działki o powierzchni 0,2853 ha w Gródku z Agencji Nieruchomości Rolnych. Działka miała stanowić drogę dojazdową. Agencja uznała za niestosowne przeznaczenie tak dużej działki pod drogę i wspomniana uchwała do dzisiaj nie została zrealizowana. Na dzień dzisiejszy Agencja  dokona przekazania przedmiotowego gruntu pod warunkiem określenia jego całkowitego zagospodarowania. Położenie działki jest bardzo korzystne i można ją przeznaczyć w części na plac zabaw dla dzieci, boisko”         
         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska             ( projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji w dniu 19 października br. ).
          Głosów w dyskusji nie było.
          Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/154/2009, zmieniającą uchwałę w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
 
Ad. 13.
 
         W temat wprowadziła zebranych p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury      i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy: „Wniosek ( załącznik nr 9 ), który pan Kierownik przedstawił traktujemy jako pierwszy wniosek, gdyż w ciągu  45 dni Rada powinna przyjąć uchwałę określająca taryfy bądź podjąć uchwałę o ich odrzuceniu. W związku z tym, że traktujemy wniosek jako pierwszy są zmiany w projekcie uchwały. Pan Szeligowski opracował ten projekt uchwały i przedstawi go państwu. Musimy trzymać się terminów, 45 dni na realizację wniosku i 70 dni na wejście taryf w życie.”
            Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Dodała również, że temat wzbudził wiele emocji, ale wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione poczym poprosiła Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej aby jeszcze raz przybliżył wszystkim jak drastycznie rosły ceny energii.
p. Zbigniew Szajerka Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: „Na Komisji szczegółowo wyjaśniłem wszelkie wątpliwości. Starałem się też odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zostały mi zadane. Komisja przyjęła wyjaśnienia do wiadomości i oceniła to jednoznacznie poprawnie. Posiedzenie Komisji trwało dwie godziny i nie chciałbym się powtarzać i wchodzić na sesji w szczegóły. Jeżeli są pytania, odpowiem.
Przewodnicząca Rady – Może przybliżyłby pa, jak drastycznie rosły ceny energii elektrycznej?
p. Zbigniew Szajerka – Mam fakturę ze stycznia i np. maja. Prąd płacimy co miesiąc, a nie jak wszyscy indywidualni odbiorcy co drugi miesiąc. Stawka za 1 MVG od 26 stycznia wzrosła o 37,7 %. Wzrosła stawka za opłatę stałą o 6 % oraz opłata dystrybucyjna o 5%. Zatem w styczniu zapłaciliśmy 4.699 złotych, a w miesiącu maju 10.198,67 złotych. W innych miesiącach jest np. 9.800,- złotych, 9.600,-. Takie są faktury i takie są niestety fakty.
Radny p. Dariusz Podlejski – W komplecie materiałów brakuje bilansu.
p. Zbigniew Szajerka – Wyjaśnię to. Inne dokumenty wpływają do Wójta, który weryfikuje wniosek. Wójt jest decydującym, czy takie stawki mogą wejść w życie, bo on sprawdza zasadność wniosku.  Natomiast jeżeli chodzi o to, co otrzymuje Rada, to zgodnie z ustawą otrzymuje wniosek i tabele od A do H. Tak zwany rachunek zysków i strat, czyli bilans ma 20 stron. Nie widzę problemu aby się z nim zapoznać. Jest on do wglądu w zakładzie w każdym czasie. Jest też do wglądu u Skarbnika Gminy i u Wójta z kompletem dokumentów do wniosku.  Każdy ma prawo go zobaczyć, ja nie widzę problemu.
Radny p. Edmund Szymczak – Mam tylko pytanie do Wójta- „Czy stwierdza pan, że stawki taryf są zasadne, czy koszty są zasadne?
Wójt – Chce pan poznać moje zdanie, jako organu nadzoru?
Radny p. Edmund Szymczak – Tak.
Wójt – Z wyliczenia przedstawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej wynika jasno, chcąc dostarczać wodę w tej ilości i jakości i mając perspektywicznie plany na remonty bieżące i inne, które są wymagane, ta stawka za wodę wydaje się być realna. Możemy nie podwyższać tej stawki, ale zabraknie pieniędzy na remonty bieżące lub wymianę czegoś, co w danym momencie się zepsuje. Nic wiecznie nie trwa. Przepalają się silniki i pompy itd. Są to rzeczy, które trzeba odtwarzać. Jeżeli chodzi o zarobki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, to na Komisji też była o nich mowa. Nie są jakieś wygórowane. W mieście przy innych pracach można więcej zarobić niż tutaj, ale taka jest to specyfika. Tak więc ja pozytywnie zaakceptowałem wniosek, który do mnie wpłynął i przedstawiłem go państwu. Macie państwo prawo się z moim zdaniem nie zgodzić. Możemy działać bez zysku, ale nie możemy dokładać z innych rzeczy na wodę.
Radny p. Edmund Szymczak – Wiemy, jaka jest procedura, o tym decyduje organ nadzoru, czy taryfy wejdą w życie. Pański głos uważam za wiążący w tym względzie. My możemy się przychylić do tego lub nie.
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/155/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opowiedziało się 9 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 14.
 
          p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy poinformowała obecnych, że temat przedstawi Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdyż jest najbardziej zorientowany w temacie.  W Urzędzie wniosek został przeanalizowany.
Kierownik ZGK – Zgodnie z ustawą o powszechnym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zakład jest zobowiązany do sporządzenia planu gospodarczego o swoich zamierzeniach, które musimy zrealizować na terenie gminy, aby utrzymać jakość wody i zapewnić w miarę stabilne jej dostawy. Pierwsza tabela zawiera przedsięwzięcia remontowo – modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, druga tabela przedstawia przedsięwzięcia wpływające na podwyższenie poziomu usług w zakresie dostarczania wody finansowanych ze środków z budżetu gminy lub innych zewnętrznych, pozyskanych z innych źródeł. Państwo z pewnością przeanalizowaliście projekt planu, może coś jest niepotrzebne, może coś brakuje, może trzeba do niego ująć państwa zdaniem? Może są jakieś sygnały od wyborców, że cos w tym zakresie powinno być uczynione więcej? Jeżeli są jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć.
           Pozytywną opinię do omówionego planu przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Powinna obowiązywać wymiana urządzeń pomiarowych – legalizacja, aby zmniejszyć ubytki wody.
Kierownik ZGK – Zgodnie z regulaminem dostarczania wody, przyjętym przez poprzednią Radę Gminy w naszej gminie za urządzenia pomiarowe odpowiada właściciel obiektu. Nieważne, czy to będzie firma, czy właściciel indywidualny. Kontrolujemy na bieżąco wskazania wodomierzy poprzez kolejne etapowe zużycia wody.  Wodomierz naszym zdaniem  wadliwy, jest przez nas obserwowany przez okres do kolejnego odczytu. Wówczas możemy na podstawie poprzednich odczytów zlecić wymianę wodomierza. Jeżeli wodomierz się zatrzyma, obliczamy średnie zużycie wody na podstawie trzech poprzednich odczytów i na tej podstawie obciążamy właściciela wodomierza. Znam firmę produkującą dobre wodomierze zabezpieczone przed możliwościami jakichkolwiek manipulacji. Trwałość tych urządzeń jest też wysoka. Po kilka sztuk sprowadzam, cena nie jest wysoka, bo na poziomie cen wodomierzy w Piastomarze i u p. Sowińskiego.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w załącznik nr 2 w punkcie 6 tabeli mamy wykonanie kanalizacji mamy na 2012 rok. Jak dobrze pamiętam w budżecie tegorocznym ta inwestycja została wykreślona i przeniesiona do realizacji w roku 2010.
Kierownik ZGK – Kwotę tę otrzymałem z  Urzędu Gminy. Ja tej kwoty nie znałem, bo zakład nie będzie wykonywał tej inwestycji. Czas realizacji tej inwestycji nie jest dokładnie znany z tego, co mi wiadomo. Chyba, że jest określony?
p. Maria Majewska Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy – Jest określony. Tu nastąpiło nieporozumienie. Przyznam, że nie zauważyłam tego. Nastąpiło tu jakieś niedomówienie między nami. Jest to zadanie planowane na 2010 rok. Wszystkie przymiarki brane są pod uwagę na przyszły rok. Wniosek jest jeszcze rozpatrywany, nie wiemy, czy dostaniemy te środki, ale realizacja jest na przyszły rok planowana.
Radny p. Edmund Szymczak zasygnalizował, że w załączniku nr 1 na 2010 rok jest przewidziane 80.700,- złotych na wydatki remontowo-modernizacyjne ze sprzedaży wody, poczym zapytał z czego będzie to realizowane skoro brakuje środków.
Kierownik ZGK – Mam nadzieję, że uzyskamy oszczędności na pewnych elementach. Być może będzie to energia elektryczna, być może płace. Zakładam to, bo są różne sprawy zmienne.  W poz. 1 załącznika nr 1 do planu jest zakładana wymiana agregatów pompowych w stacji uzdatniania wody w Drzycimiu. Agregaty pracują ok. 2 lat. Agregat taki może równie dobrze pracować 3 lata, czy 3,5 roku. Nie jestem tego w stanie stwierdzić, jak on długo będzie pracował, ale moim obowiązkiem jest zaplanować jego wymianę, bo taka ewentualność może nastąpić. Stąd znajdują się te elementy w planie. Z drugiej strony muszę mieć  trochę nadziei w tym, że nie wszystkie te elementy wyskoczą jednocześnie i pieniądze zostaną zużyte całkowicie. W ciągu roku bywają oszczędności wynikające z różnych elementów, jak już wspomniałem mam nadzieję oszczędzić na energii i na płacach. Z resztą jakoś sobie poradzimy.
Radny p. Edmund Szymczak - Może powiem trochę na temat kosztów zawartych w taryfie. One zaczynają się jakby lekko chwiać. W sumie musimy sobie zdawać sprawę, że brakuje czterdzieści parę tysięcy złotych. Mamy zatwierdzić w planie deficyt nie znając środków jego pokrycia. Można powiedzieć, że z czegoś tam uczkniemy, ale tyle ile wydam, tyle muszę mieć.
Kierownik ZGK – Kwoty, które przyjmujemy na poszczególne elementy, przyjmujemy jako kwoty maksymalne.  Na skutek konkurencji rynkowej wybieram dobrego ale również taniego wykonawcę. Musimy walczyć o jak najniższe koszty działalności naszego zakładu.
Radny p. Edmund Szymczak – Podwyżkę wody ludzie różnie ocenią. Podwyżka wymaga poważnego podejścia do sprawy. Państwo sołtysi przysłuchują się nam i będą w społeczeństwie o nas mówić. Musimy dobrze się przyjrzeć tej sprawie. Podwyżka w jednym roku 21 %, w drugim 29 % wymaga dużej dyskusji. Musimy omówić wszystko, co możliwe.
Przewodnicząca Rady – Czy są inne przyczyny prócz podwyżki prądu, że ceny wzrosną?
Kierownik ZGK – Wynika to również ze starzejącej się sieci wodociągowej i koniecznych do wykonania napraw i remontów. W bieżącym roku musiałem położyć dachy na budynkach hydroforni w Gródku i w Drzycimiu, bo nie mogę pozwolić na to, żeby dach przeciekał i budynek był zaniedbany. Będą z pewnością porównania z innymi gminami. Gmina Osie jest gminą bogatą. Zakład potrzebuje samochód, gmina im kupuje samochód. Remont   w hydroforni wykonała brygada. My natomiast robimy wszystko własnymi siłami po najniższych kosztach. Jeżeli gmina będzie bogata, to i stosunek do tego będzie inny. W ustawie jest napisane, że gmina może dotować do każdej taryfowej grupy odbiorców, ale moim zdaniem naszej gminy na to nie stać. W naszej gminie nie ma firm i nie ma też dużych podatników. Woda ma płynąć dobra. Wymaga tego Sanepid i inspekcje ochrony środowiska. Jak temu sprostać bez nakładów. Odnośnie jakości wody wymogi są ogromne. My wszystko to robimy. W bieżącym roku pierwszy raz przyszedłem prosić o pieniądze. Rada wówczas przyznała zakładowi 15 tys. dotacji, bo sytuację miałem krytyczną. Poza tym nie przychodzę po pieniądze bo staramy się pokrywać wszystkie wydatki we własnym zakresie, własnymi siłami.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXVI/156/2009 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Drzycim na lata 2010-2012 została przez Radę podjęta przy 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 15.
 
        Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008-2009 przedstawiła p. Sabina Majewska Inspektor ds. Oświaty i Płac w Urzędzie Gminy ( załącznik nr 12 do protokołu ).
 
Ad. 16.
 
         Zaproponowane zmiany do budżetu gminy na 2009 rok omówiła p. Skarbnik Gminy.
         Opinię pozytywną do zaproponowanych zmian przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
         W otwartej przez Przewodniczącą Rady dyskusji, nikt nie zabrał głosu.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXVI/157/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
         Na mocy wymienionej wyżej uchwały Rada Gminy wprowadziła następujące zmiany:
„Na podstawie pism wystosowanych przez Wydział Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano zmian w planach dotacji celowych: zwiększono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zadanie zlecone), o kwotę 215 448 zł., zwiększono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zadanie własne), o kwotę 19 656 zł. zwiększono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone), o kwotę 546 zł., zmniejszono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  (zadanie własne), o kwotę 546 zł. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Bydgoszczy wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 110 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 roku. Wprowadzono po stronie dochodów odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę w samochodzie pożarniczym w kwocie 2 438 zł. , po stronie wydatków przeznaczono ją na naprawę uszkodzonego pojazdu. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 2 000 zł. uzyskaną z tytułu zatrzymania wadium złożonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, po stronie wydatków kwotę tę przeznaczono na zadanie “Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu“. W trakcie realizacji etapu zadania “Wykonanie wierzchniej warstwy płyty głównej boiska wraz z systemem nawodnienia” wynikły dodatkowe prace związane z przebudową przyłącza wodociągowego oraz przyłącza zasilania elektrycznego. Prac tych nie można było przewidzieć, wynikły one w trakcie prac montażowych systemu nawadniania. Po bieżącej analizie wykonania wydatków budżetowych dokonano korekty planu wydatków na realizację następujących zadań: zmniejszono o kwotę łączną 14 000 zł. wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w rozdz. 60016 i 70095, w związku z zakończeniem zatrudnienia przez jedną grupę pracowników i zwrotem (na bieżąco) przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów poniesionych przez urząd na wynagrodzenia, zmniejszono o kwotę 6 000 zł. planowane wydatki na pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Planowano, że komornik ściągnie więcej zaległości a gmina zapłaci większe koszty egzekucji, zmniejszono o kwotę 44 000 zł. środki własne zabezpieczone na wypłatę stypendiów szkolnych do czasu otrzymania dotacji na dofinansowanie tego zadania. Zmniejszono o kwotę 10 000 zł. plan wydatków na energię elektryczną do oświetlenia ulic ze względu na niskie wykonanie wydatków, zmniejszono o kwotę 24 000 zł. plan wydatków na „Rozbudowę budynku Remizy OSP w Sierosławiu“ ze względu na to, że przedłużył się okres wykonania projektu a okres jesienno-zimowy nie sprzyja robotom budowlanym, zaplanowano kwotę 13 000 zł. na remont chodnika w Gródku na ul. Wędkarskiej ( ok. 78,6 m2 ), zaplanowano kwotę 10 000 zł. na wykonanie projektu budowlanego „Rozbudowy budynku komunalnego w miejscowości Krakówek. Wykonanie projektu oraz pozostałej dokumentacji wynikającej z prawa budowlanego stanowi pierwszy etap niezbędny do przystąpienia do rozbudowy zaproponowanej przez sołectwo ze środków funduszu sołeckiego w 2010 r. Zaplanowano kwotę 30 000 zł. na wykonanie projektu budowlanego na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolniczego nr 030511C Jastrzębie-Sierosław”. Przebudowa drogi spowoduje poprawę warunków transportu żywca do zakładów mięsnych w Jastrzębiu oraz skróci czas dojazdu mieszkańcom wsi Sierosław do drogi powiatowej w kierunku Świecia. Przebudowa planowana jest przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zaplanowano kwotę 25 000 zł. na wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030508C oraz na dz. nr 33 w miejscowości Wery”. Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gruntowej w okolicy zabudowanej budynkami wielorodzinnymi, na odcinku planowana jest budowa pieszo-jezdni z kostki polbruk, oraz przebudowa odcinka drogi z kamienia brukowego - położenie masy asfaltowej, połączenie odcinków z masy asfaltowej od strony wsi Wery w kierunku wsi Sierosławek. Po przeanalizowaniu i skonsultowaniu zakresu robót związanych z wykonaniem punktów oświetleniowych                           w miejscowościach: Sierosław, Krakówek i Bedlenki planowane w kwocie 42 000 zł. na tę inwestycję przeniesiono do wydatków rzeczowych (paragraf 4300) oraz zwiększono plan wydatków na realizację zaplanowanego zakresu robót (poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego) o kwotę 20 000 zł. Dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 48 000 zł. planowanej na wykonanie dwóch etapów remontu starej kotłowni                       w Gimnazjum Publicznym w Gródku. Ponieważ pomieszczenia te adaptowane są na magazyn sprzętu sportowego. Charakter robót kwalifikuje te wydatki do wydatków inwestycyjnych. Dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne na kwotę 3 400 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach (większa ilość wyjazdów do akcji). Przeniesiono plan wydatków między paragrafami w rozdz. 80101  na kwotę 8 200 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup opału (wzrost cen) i na prenumeratę czasopism dydaktycznych na 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sierosławiu. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 80104 Przedszkola dokonano na kwotę 3 000 zł.               w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną w punkcie przedszkolnym w Biechówku i koszty przewozu dzieci do Gródka. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół dokonano w kwocie 1 zł.  w celu zabezpieczenia środków na koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla kierowców. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85212 na kwotę 1 577 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.”
 
Przerwa w obradach.
 
Ad. 17.
 
Wójt - Interpelacja została złożona, nie mniej jednak musiałbym rozmawiać z zainteresowanymi osobami. Z panem Szewczukiem, który jest organizatorem zajęć tych pozalekcyjnych, który prowadzi zajęcia lekkoatletyczne z dziećmi, między innymi z dziećmi, które uczęszczają do naszych szkół. „Biegi oskie,” to są zawody otwarte i każdy może tam występować nawet pod różnym szyldem. Jak ktoś występuje pod szyldem klubu, to występuje pod tym właśnie szyldem. Szkoła,  gimnazjum z Gródka wystawiłoby swoją  reprezentację, to wówczas osoby zrzeszone w klubie reprezentują gimnazjum. Gimnazjum nie wystawiło swojej drużyny. Nauczyciele wychowania fizycznego słabo współpracują i nie wystawili nikogo do tych biegów, natomiast uczennica gimnazjum trenuje z panem Szewczukiem i występowała pod egidą klubu. Myślę, że więcej informacji na ten temat udzieliłby p. Szewczuk.
 
Ad. 18.
 
         Przewodnicząca Rady zapoznała obecnych z informacją, która otrzymała z Urzędu Skarbowego na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych ( załącznik nr 14 do protokołu ). Następnie przedstawiła treść skargi p. Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy,  poczym dodała, że podjęła kroki w tym względzie i 26 października odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady zapytała Wójta o wniosek sołectwa Krakówek w sprawie funduszu sołeckiego na 2010 rok, który podobno został odrzucony, bo takie otrzymała pismo z sołectwa Krakówek poczym dodała: Mam pismo z Urzędu Gminy, które zostało wystosowane w tej sprawie, gdzie stwierdza się przyjęcie wniosku ( odczytanie treści pisma ).
Wójt – Wniosek nie został odrzucony, wniosek został przyjęty do realizacji.
Przewodnicząca Rady – Wpłynęło do mnie pismo dotyczące wyjaśnienia sytuacji, która miała miejsce w Krakówku. Rozdałem je wszystkim radnym i chciałabym, aby wszyscy radni zapoznali się z nim i sprawę przedyskutujemy na kolejnym posiedzeniu Rady Gminy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy na poprzedniej sesji pan Wójt przedstawił nam wszystkie pisma Rady Sołeckiej Krakówka?
Wójt -  Nie przypominam sobie, abym jakiekolwiek pisma przedstawiał na poprzedniej sesji. Nie rozumiem pytania. Nie było takiego punktu, abym musiał przygotować wszystkie pisma z Krakówka, czy korespondencji całej z Krakówka. Nie przypominam sobie czegoś takiego.      
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że chodzi o pismo, w którym to Krakówek rezygnuje całkowicie z remontu, mówił o nim p. Wójt na poprzedniej sesji.
Wójt – Wszystkie nieścisłości zostały wyjaśnione na zorganizowanym spotkaniu w dniu 22 września br.
Radny p. Jerzy Krüger – Otrzymałem pismo, które jeszcze nie wpłynęło do Urzędu Gminy, brak pieczatki wpływu. Otrzymujemy je na 5 minut przed sesją i mamy je uwzględnić w porządku obrad. Wnioskodawca wnosi uwagi …
Radny p. Edmund Szymczak -  Po co pan się tym zajmuje?
Radny p. Jerzy Krüger – p. Przewodnicząca udzieliła mi głosu.
Radny p. Edmund Szymczak – Przewodnicząca powiedziała, że dała to pismo, ale pójdzie i zarejestruje.
Radny p. Jerzy Krüger – p. Przewodnicząca składam protest. Nie udzieliła pani głosu radnemu Szymczakowi, pomimo tego przerywa mi i dyskutuje. Nie będę już zajmował głosu.
Przewodnicząca Rady – Dokument jest obszerny (załącznik nr 15 do protokołu), przedyskutujemy to na spokojnie na kolejnej sesji. Czy chcecie państwo rozpatrywać to pismo teraz, czy na kolejnej sesji?
Radny p. Edmund Szymczak – Niech wniosek formalny rozstrzygnie tę sprawę.
            11 radnych opowiedziało się za rozpatrywaniem sprawy na kolejnej sesji, 3 wstrzymało się od głosu (nieobecny radny p. Roman Piotrowski).
Przewodnicząca Rady – Otrzymałam pismo odnośnie planów do budżetu na przyszły rok.                Z pismem zwrócili się mieszkańcy Lubocheni.  Po odczytaniu pismo zostało przekazane na ręce Wójta.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – Miałem przydzielone na Dzień Dziecka 700 złotych. Zostało 500 złotych. Czy możemy to przenieść na dach? Przenieść to do innego działu ? Otrzymaliśmy od sponsora dwa komputery, co mamy zrobić? Kolejna sprawa – oświetlenie. I jeszcze jedna sprawa – wymiana okien. Drzwi są zrobione, a reszta cisza. Czy jest możliwość abym otrzymał tablicę ogłoszeń.
Wójt – Z wydatków na sport nie można wydać pieniędzy na dach. Trzeba by zrobić wniosek, napisać o tej propozycji. Oświetlenie będzie w listopadzie, przyjeżdża firma i instaluje.  Okna?  Okna też będą zrobione.
Radny p. Dariusz Podlejski – Na zebraniu sołeckim w sprawie funduszu sołeckiego w Małym Dólsku powziąłem informację, że droga dojazdowa w Małym Dólsku jest własnością Lasów Państwowych i w związku z tym nie będzie możliwy do realizacji wniosek sołecki.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Czas rozeznać, gdzie my jesteśmy, bo chcemy mieć utwardzoną drogę. Nie mówię o asfalcie, ale droga jest ujeżdżana kładami i jej stan przez to jest coraz gorszy. Mały Dólsk robi się miejscowością wypoczynkową, stąd nasze starania, abyśmy my i ludzie tam przyjeżdżający jechali po dobrej drodze. Teraz mamy drogę, jaką mamy, bo lepsza droga nie pozwala na ujeżdżanie kładami. Nie dość, że rozjeżdżają drogę, to jest potwory hałas. Odcinek 300 m można byłoby zrobić. Mamy 5 tys. złotych funduszu sołeckiego. Jest najwyższy czas, aby pomyśleć o tym odcinku drogi. Całej nie jesteśmy w stanie zrobić. Wspomaga mnie w tych działaniach p. Podlejski. Tam jeżdżą też autobusy szkolne. Na zakręcie lustro powiesić. Aż się prosi żeby tam ograniczenie zrobić. Dzieciaki wysiadają z autobusu, a na to jedzie 9 – 10 kładów. Prędzej, czy później dojdzie do wypadku. Mamy niż demograficzny i na wsi zostają sami starsi ludzie. Mnie stać, żeby zapłacić za wodę, ale w dobie kryzysu można zrezygnować z remontów na pół roku, na rok. 
Radny p. Dariusz Podlejski – Składam wniosek o ustalenie właścicieli drogi.
Sołtys sołectwa Wery – Każdy dba o swoją wioskę. Nikt nie przyjechał z Was na sołectwo Wery zobaczyć, jak my mieszkamy. Gdzie macie Sierosławek, czy Wery? Wery, Sierosławek, Spławie i Rowienica nie ma radnego. U nas nie ma radnego z naszego okręgu. Wybrali radnych w Sierosławiu, od nas nikogo. Sołtys się nie liczy. Przyjedźcie zobaczyć. Pobocze nie zebrane. Woda leci asfaltem. Każdy potrzebuje tylko na swoją wioskę.
Przewodnicząca Rady – Jest możliwość wykorzystania funduszu sołeckiego. Można robić coś sukcesywnie co roku.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Ale ma pan świetlicę. Ja nie mam, udostępniam dom prywatny.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że radni nie znają problemów Wer, czy Sierosłwka. Pan był zobowiązany, aby mobilizować Radę Sołecką.
Radny p. Jacek Gawrych – 22 grupy z tego programu być może będą miały zajęcia w sobotę? Byłbym za tym, aby zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, bo w soboty, to mamy zajęcia sportowe z klubem Olimpia i ta młodzież będzie mogła uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.
Wójt – Jeszcze nie mamy harmonogramu tych zajęć. Nauczyciele też pewno woleliby mieć soboty wolne. Trzeba sprawdzić, co to są za osoby.
Radny p. Jerzy Krϋger – Kiedy Pani Przewodnicząca zajmie się respektowaniem regulaminu Rady Gminy. Nie mogą powtarzać się sytuacje, która miała miejsce przed chwilą.
Przewodnicząca Rady – Wszyscy radni znają regulamin, a takie sytuacje wynikają z impulsywności osób.
 
Ad. 19.
 
 
        Przewodnicząca Rady podziękowała zgromadzonym za udział w obradach, poczym uznała XXVI sesję Rady Gminy za zamkniętą. 
 
 
 
 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                 Elżbieta Babińska
 
 
Opinie Komisji stanowią załączniki nr 16 i 17 do niniejszego protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 listopada 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 listopada 2009, 08:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239