Protokół Nr XXV/2009 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy odbytej w dnia 31 sierpnia 2009 roku

                                                 PROTOKÓŁ Nr XXV/2009
                               z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                        odbytej w dniu 31  sierpnia 2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1700.
 
     W sesji udział  wzięło 13 radnych, na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4  p. Marek Soska – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
5/ p. Szczepan Nowakowski - Radny Rady Powiatu
6/ p. Tadeusz Schenk – Sekretarz w Nadleśnictwie Dąbrowa,
7/ p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,
8/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego                w Urzędzie Gminy,
9/ p. Joanna Sawińska – Referent ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
10/ p. Jolanta Szczepańska – podpinspektor w Urzędzie Gminy
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy.  
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.

7. Omówienie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim i głównych problemów komunikacyjnych.
8. Analiza problemów i potrzeb szkół na terenie gminy.
9. Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej             o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprze-targowej nieruchomości komunalnych, położonych w Drzycimiu.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej, położonych w Jastrzębiu.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia            w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.
16.  Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
17.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

18.Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.  
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
 
       Otwarcia XXV sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała zgromadzonych radnych, Radnego Rady Powiatu – p. Szczepana Nowakowskiego, Wójta Gminy, sołtysów, zaproszonych do udziału w obradach gości – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg p. Marka Soskę i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości – załącznik nr 3.
         Pani Przewodnicząca  stwierdziła: „Zabrakło nam dzisiaj w gronie sołtysów zmarłego  18 sierpnia br.  pana Bronisława Czechowskiego sołtysa sołectwa Mały Dólsk.” Dodała również, że jest to dzień poprzedzający 70 rocznicę wybychu II wojny światowej. Pamięć  o poległych w obronie  Ojczyzny i zmarłym sołtysie uczczona została przez obecnych minutą ciszy.
 
Ad. 2.
 
         W oparciu o kolejną listę obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych na skład ustawowy 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecni: radna p. Aniceta Gubańska, radna p. Wioletta Łaszewska.
 
Ad. 3.
 
        Przewodnicząca Rady poinformowała, że do protokołu z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała jego przyjęcie pod głosowanie. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty  jednogłośnie.
 
 
Ad. 4.
 
        Przewodnicząca Rady  przedstawiła zaplanowany porządek obrad XXV sesji. Uwag nie wniesiono. Poddany pod głosowanie, został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 5. 
 
         Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od 29 czerwca do 30 sierpnia br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
1/ Radny p. Dariusz Podlejski – Po wczorajszym zebraniu w Biechówku, chciałbym się dowiedzieć, czy będzie działało przedszkole w Biechówku. Czy jest dokonany remont tego pomieszczenia, a jak nie, to czy w budżecie znajdą się środki na jego remont?
2/ Radny p. Jacek Gawrych – Pozostają środki na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy. Jakie zostały poczynione wydatki z Urzędu Gminy i na co? Podejrzewam, że zajmie to trochę czasu, proszę o odpowiedź pisemną.
 
Ad. 7.
 
       Przewodnicząca Rady udzieliła głosu zaproszonemu do udziału w obradach Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg podkreślając, że spodziewamy się samych dobrych wiadomości w zakresie remontów dróg powiatowych.  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Marek Soska  -  „Proszę Państwa, swoją wypowiedź zamknę w dwóch okresach. Omówię rok bieżący i od 2010 roku i dalej. W 2009 roku na utrzymanie dróg i mostów na terenie całego powiatu  mieliśmy  14,5 mln złotych. Z tego wydajemy na remonty 10,6 mln złotych i 3,9 mln na bieżące utrzymanie dróg. W pierwszej kwocie gmina Drzycim nie uczestniczy w roku bieżącym. Uczestniczy natomiast w remontach bieżących. Wydajemy ok. 7 tys. złotych na bieżące utrzymanie 1 km drogi. W gminie Drzycim jest 52 km dróg powiatowych. Na 2009 rok planowana kwota na letnie i zimowe utrzymanie tych dróg to 368 tys. złotych. W ramach tej kowoty dokonujemy łatania dziur, koszenia chwastów, wycinki drzew, naprawy znaków, odwodnienia dróg i likwidacji gołoledzi. W  roku 2010 i późniejszych, mamy kilka programów wdrożonych w Starostwie. W ramach tych programów Państwo też uczestniczycie. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach tego programu wykonaliśmy już w roku bieżącym jedną robotę w gminie Świecie za 2 mln złotych. W ramach tego programu planujemy również przebudowę drogi Drzycim – Plewno – Dolny Młyn. Długość drogi – 9 km. Połowa tej drogi  - 4,5 km leży w gminie Drzycim i połowa w gminie Bukowiec. Mamy przygotowaną dokumentację techniczną i mamy pozwolenie na budowę. Do końca września do Urzędu Marszałkowskiego zrobimy projekt o pozyskanie środków na tą drogę. Kosztorys inwestorski wynosi 14 mln złotych. Jeżeli uzyskamy te środki, to pójdziemy pełnym zakresem, jeżeli nie uzyskamy, to już będzie pytanie do Zarządu, jak z tym zadaniem dalej postępować. Drugi program, jest to program obligacyjny. Działanie tego programu polega na tym, że Starostwo w okresie 5 lat (2008-2013) wypuszcza obligacje na remonty dróg – co roku 2 mln złotych. Do tych obligacji Starostwo dołoży jeszcze 6 mln złotych, razem będzie ich 16. Gminy uczestniczące w tym programie dokładają 8 mln złotych. Razem mamy program na 5 lat za 24 mln złotych. Państwo w roku 2010 w tym programioe uczestniczycie. Zakładamy  w ramach tego programu przebudowę drogi, która się nazywa stacja kolejowa Drzycim – droga wojewódzka nr 239 tj. od centrum Drzycimia do toru kolejowego. Jest to odcinek długości 980 m za 335 tys. złotych. Mamy też przygotowany program przebudowy chodników w latach 2010-2014. Zasadą uczestniczenia w tym programie jest ze strony gminy opłacenie dokumentacji technicznej  i zapłacenie za robotę w wysokości 50 %. Pozostałe 50 % wartości robót dokłada Starostwo. W okresie 5 lat chcemy wybudować 11 chodników w tym dwa chodniki w roku, a w ostatnim roku trzy. Każdy chodnik będzie długości ok. 500 mb. Koszt takiego chodnika szacujemy na ok. 70 tys. złotych w zależności od szerokości i sposobu utrudnienia. Państwo jesteście przewidziani na rok 2012 od skrzyżowania, o którym mówiłem w stronę Świecia. Na zakończenie jeszcze dopowiem, że wspólnie z p. Klimackim, przy jego udziale finansowym wykonaliśmy 255 mb chodnika w Jastrzębiu. Na koniec tego tygodnia zostaną prace zakończone.”
Radna p. Janina Różycka – Ten chodnik będzie od przejazdu kolejowego w kierunku Świecia?
p. Dyrektor M. Soska – Tak. Każda gmina proponuje chodnik ok. 500 m. Może on mieć 600 m lub 400.
Radny p. Mirosław Parczyk – Czy jest planowany remont pobocza drogi Drzycim-Sierosław?
p. Dyrektor M. Soska – Wójt zgłaszał różne potrzeby, ale ze względów finansowych ta droga nie weszła do programu. Tylko w ramach bieżącego utrzymania - równanie pobocza w miarę potrzeb równiarką. Nawierzchnia jest tam bardzo dobra. Tak będzie do czasu, dopóki nie uzyskamy ekstra środków na drogi.
Przewodnicząca Rady – Mamy w programnie sesji punkt 15 pn. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.” Korzystając z Pana obecności, chciałabym, aby przybliżył nam Pan ten temat.”
 
        Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przeniesieniem punktu „15” jako „8.”
 
Porządek obrad po wprowadzonej zmianie:
 
8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świeciu na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej.
9.   Analiza problemów i potrzeb szkół na terenie gminy.
10.  Rozpatrzenie skargi złożonej na Wójta Gminy.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej             o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprze-targowej nieruchomości komunalnych, położonych w Drzycimiu.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej, położonych w Jastrzębiu.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia            w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
16.  Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
17.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.  


Ad. 8.
 
        Wprowadzenia do tematu dokonał p. Wójt: „ Dostali Państwo projekt uchwały i na komisji już mówiliśmy to, o czym Pan Dyrektor wspomniał – przebudowa dróg lokalnych na zasadzie partnerstwa. W związku z tym planujemy w przyszłorocznym budżecie ujęcie kwoty, która wynika ze szczegółowych obliczeń pomiędzy Starostwo, gminę Drzycim i gminę Bukowiec. Z tych podziałów wynikają te rzeczy, które w projekcie uchwały są zapisane. W uzasadnieniu jest wyszczególnione, co i jak.”
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy  p. Maria Majewska – Chcemy skorzystać z narodowego programu budowy dróg lokalnych. Jednym                 z punktów oceny wniosku jest zawarcie partnerstwa. Aby partnerstwo, wymagane przez program, mogło zaistnieć potrzebna jest wola Rady o przystąpieniu do udzielenia pomocy finansowej. W czerwcu br. odbyło się spotkanie wójtów, gdzie ustalono kwoty dofinansowań. Nasza gmina ma dofinansować zadanie w kwocie 1.550.000,- złotych.                      W ramach porozumienia Starostwo przekaże nam środki w kwocie 250 tys. złotych na budowę ulicy Kwiatowej w Gródku oraz 919 tys. złotych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim- Jastrzębie. W całym rozliczeniu pozostałoby 381 tys. złotych, co będzie stanowiło nasz koszt rzeczywisty poniesiony na budowę drogi Drzycim-Plewno.”
Radny Rady Powiatu – p. Szczepan Nowakowski – apeluję do Państwa o podjęcie tej uchwały. Wspólnie możemy zrobić więcej. Jeżeli te dwie gminy skupią się wokół tej budowy mamy szansę uzyskać jej przebudowę w takim stopniu, jakiego byśmy sobie życzyli. Staram się na bieżąco pytać „Co w tej sprawie nowego” obecnego tu Dyrektora i śledzić na bieżąco postępy.
       Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finasów – p. Jacek Gawrych przedstawił pozytywną opinię do projektu przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady – Czy jeżeli podejmiemy dzisiaj tę uchwałę możemy liczyć na realizację tego zadania?
Dyrektor p. Marek Soska – Ta gmina jest na pierwszym miejscu.
Radny Rady Powiatu – Podjęcie tej uchwały przez Radę jest wiążące dla powiatu. My jako radni powiatu taką uchwałę podejmiemy na najbliższej sesji Rady Powiatu.  Chciałbym, aby przebudowa tej drogi pociągnęła się później aż do Brzemion.
          Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały Nr XXV/145/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej i poddała ją pod głosowanie. W wyniku głosowania wymieniona wyżej uchwała została podjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu ). 
       
Przerwa w obradach.
 
Ad. 9.
 
        Przewodnicząca Rady stwierdziła: „Tym tematem zajmowała się  Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia br. Dyrektorzy szkół obecni na tym posiedzeniu poprosili o zwolnienie ich z obecności na sesji, z uwagi na fakt, że jutro rozpoczyna się kolejny rok szkolny i mają nawał pracy. Temat został na posiedzeniu Komisji szeroko omówiony. Ja przeczytam informacje pozostawione przez dyrektorów do wiadomości radnych.”
        Przeczytane informacje stanowią załączniki: nr 6 ( informacja p. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu )  i 7  ( informacja p. Dyrektor Szkoły Podstawowej                   w Sierosławiu ) do protokołu.  
        Po odczytaniu informacji o przygotowaniu szkół na terenie gminy do kolejnego roku szkolnego, Przewodnicząca stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji był również obecny Dyrektor Gimnazjum, poczym udzieliła głosu Wójtowi, aby przedstawił, czego dotyczyły problemy w gimnazjum.
Wójt – To nie są problemy. Są to sprawy, które trzeba na bieżąco realizować. Dyrektor zwrócił się  z  wnioskiem, aby środki w kwocie 50 tys. złotych, które pozostały z przetargu na termomodernizację budynku gimnazjum przeznaczyć na chodnik przed szkołą z polbruku  i przebudowę starej kotłowni na pomieszczenie stanowiące magazyn sprzętu sportowego. Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariuszowi Podlejskiemu, który dopowiedział, że: „Dyrektor Gimnazjum zapewnił, że prace, które trwają będą do jutra zakończone i w niczym nie przeszkodzą, aby rozpocząć kolejny rok szkolny. Jeżeli chodzi o problemy dydaktyczne, pani Różycka wspomniała o braku możliwości rozbicia uczniów danego rocznika na trzy oddziały z uwagi na zbyt małą liczbę dzieci. Były też sygnały o odbywających się zajęciach w klasach łączonych w szkole                       w Sierosławiu z uwagi na małą ilość uczniów. Koszty utrzymania tej szkoły są stosunkowo duże. Dobrze byłoby połączyć klasy starsze do Drzycimia. Społeczność jednak jest temu przeciwna, czemu się nie dziwię, bo rodzice dzieci z Biechówka do dzisiaj żałują likwidacji szkoły w Biechówku.”
 
            Więcej pytań do tematu nie było.
Ad. 10.
 
          Przewodnicząca Rady przedstawiła treść pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego                 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ( które wpłynęło 6 sierpnia 2009 roku ) w sprawie przekazania, zgodnie z właściwością, skargi Pana Włodzimierza Trzosa na bezczynność Wójta Gminy. Następnie przedstawiła treść skargi Pana Włodzimierza Trzosa wystosowanej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pismo Wojewody oraz skarga p. Włodzimierza Trzosa i załączone do niej pisma stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu – komplet materiałów. „Podjęłam odpowiednie kroki, aby na tej sesji można było rozpatrzyć zasadność skargi i podjąć uchwałę dotyczącą tej skargi. W związku z tym, 27 sierpnia zebrała się Komisja Rewizyjna na mój wniosek, aby rozpatrzyć zasadność wniosków zawartych w skardze, abyśmy mogli tu na dzisiejszej sesji podjąć uchwałę dotyczącą zasadności tej właśnie skargi.”
       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Michał Pamulak przedstawił sprawozdanie       z dokonanej kontroli w przedmiocie skargi. Sprawozdanie Komisji, uznające skargę za zasadną, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Dyskusja:
Radny p. Dariusz Podlejski – Jaka jest procedura rozpatrywania takiej skargi? Warto przypomnieć. Słyszeliśmy, że skarga jest zasadna i z uzasadnienia wynika, że terminy odpowiedzi nie zostały zachowane. Były sprawdzane pisma z lat 2007-2009, czy pozostali pracownicy też zostali ukarani?
Przewodnicząca Rady – Jeżeli byłaby to jedna osoba, no to ta osoba została ukarana. Ale, jeżeli były  inne osoby, które gdzieś tam w przeszłości zawiniły,  też powinny być ukarane.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy Komisja Rewizyjna zainteresowała się tym, czy inne osoby były ukarane?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Nie, tym się nie zajmowaliśmy. Ukarany został pan Erdmanis.
Radny p. Dariusz Podlejski - Czy Pan Wójt zajął się innymi pracownikami?
Wójt – Skarga dotyczyła tego jednego przypadku i ten przypadek był przedmiotem całego dochodzenia. Zostało wyjaśnione, jeżeli chodzi o ten jednen przypadek. Natomiast przypadki, które zostały wykryte przez Komisję Rewizyjną wymagają dodatkowego, mojego dochodzenia, żeby stwierdzić stan faktyczny, czy to było rażące zaniedbanie pracowniczych obowiązków. Jeżeli chodzi o ten przypadek, o którym Wojewoda pisze, to opóźnienie wynikało z jakichś  określonych przyczyn. Natomiast nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to bezczynność wójta, ponieważ na pismo, które pan Trzos raczył do nas przysłać i pyta o wymianę stolarki okiennej, nastąpiło działanie. Nie zostało gdzieś pod szufladę włożone, tylko zostało rozpoczęte działanie. Tak więc nie możemy tu mówić o zaniedbaniu  czy bezczynności. Pracownik pojechał na miejsce i brał wymiary. Nie wim, czy to jest moja bezczynność? Fakt, faktem pismo nie zostało wysłane do czego się przyznaję. Jako Wójt, który nadzoruję tę pracę, wypada mi w tym gronie powiedzieć przepraszam za postępowanie moich pracowników. Na pewno ta sytuacja nie będzie miała miejsca w przyszłości.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  W 2008 roku na sesji pytałem o wnioski do budżetu, na które nie ma odpowiedzi. Ci pracownicy nie czuli odpowiedzialności, że od nich wymaga się odpowiedzialności. Rozumiem, że jeżeli wniosek został ujęty do budżetu i zostanie w kolejnym roku załatwiony. Ale jeżeli nie został, to ten ktoś nie wie, czy zostanie zrealizowany, czy będą środki. Ci pracownicy czuli, że mają przyzwolenie, a wręcz, że nikt nie rozlicza ich z tego.
Wójt – To pytanie rozszerza się do szerokiego tematu. Mogę powiedzieć, że jeżeli jest   w naszym społeczeństwie grupa np. 50 osób i są to osoby zaangażowane w dobro naszej gminy i składają wnioski różne do budżetu, może to być zwykły obywatel, może to być sołtys, może to być przewodniczący rady sołeckiej, może to być każdy. Jeżeli każdego życzenie będziemy mogli spełniać, no to ja bym tak chciał. Państwo jednak wiecie, że nie jest to możliwe, żeby spełnić wszystkie pomysły, wszystkie życzenia, które poniekąd są słuszne ale czy jesteśmy w stanie to finansowo podźwignąć ? Natomiast, jeśli chodzi o odpowiedzi ? Fakt jest taki, że nie praktykowało się tego i powtórzę to, bo byłem też przez dwie kadencje radnym  i wiem, że niekiedy mówiło się, czy też składało się inne pisemne prośby nie zawsze można było w budżecie zawrzeć tak szczegółowo te wnioski, dlatego często bywało tak, że jeśli się zaoszczędziło coś i można było zrobić z pieniędzy, które nie były tak szczegółowo przeznaczone w budżecie. Dlatego to, że nie odpowiada się konkretnie, jest pewnego rodzaju elastycznym podejściem do budżetu. Nie można zaplanować aż tak szczegółowo przy budżecie stanowiącym 12,13, czy 14 mln złotych każdej dziury w płocie, każdej dziury w drodze itd. Jeżeli ja odpowiem komuś,  to ktoś odpowie, że jest to na piśmie ujęte i musisz to zrobić, ale urodzi się rzecz taka, którą w wyjatkowym trybie trzeba robić bo np. zalewa kogoś, bo np. zarwał się most i te pieniądze przechodzą jakby bez tłumaczenia, że to jest robione, a dlaczego to nie. Dlatego odpowiedzi na wnioski dotyczące budżetu to jest jakby zupełnie inna para kaloszy. Powiem, może nieładnie, ale te pieniądze, o których pisze pan Trzos były zagwarantowane w budżecie i miały pewność co do tego, że zostaną użyte  w kwocie 3,5 tys. na inwestycję, o której była od 1 stycznia mowa na temat wykorzystania tejże świetlicy do celów społeczności Krakówek. Dlatego nie powinien mieć żadnych obaw, co do tego jak zostanie to załatwione. Dlatego wydaje mi się, że ta skarga nie jest aż tak istotna ponieważ sprawa toczyła się. Zleciłem pobranie wymiarów okien i przystąpienie do realizacji. Jeszcze chciałbym powiedzieć dzisiaj coś takiego, że sołectwo Krakówek zrezygnowało całkowicie z tej inwestycji. Dostałem pismo, w którym informują mnie, że rezygnują całkowicie z tejże inwestycji. To jest jawny przykład tego, że nie zależy im na oknach i na wymianie drzwi.
Przewodnicząca Rady – Mogę zobaczyć to pismo?
Radny p. Edmund Szymczak – Wracamy do sprawy. Panie Wójcie trzeba najpierw zapytać – kto tu rządzi? Poza tym budynek jest gminny i to pan p. Wójcie decyduje kiedy będzie to zrobione.
Wójt – Niestety nie wolno mi o tym decydować. Kiedy zrobię, jaką firmą? Póki co, nie wolno mi. Stąd te pisma.   
Przewodnicząca Rady przeczytała obecnym dwa pisma: 1/ wystosowane z Urzędu Gminy do sołtysa Krakówka,  2/ Wystosowane przez sołtysa do Urzędu Gminy, poczym dodała, że mieszkańcy nie zrozumieli treści wystosowanego do nich pisma.
Wójt – Nie chciałem tej sprawy poruszać, ale zostałem wywołany do tablicy.
Przewodnicząca Rady – Sprawa miała miejsce i należy się do niej odnieść, zarówno jeżeli chodzi o to pismo i wcześniejsze. Wracając do sprawy jest chyba osoba odpowiedzialna za pisma. Za proces pism wpływających, wypływających. Czy w Urzędzie jest może jakaś taka procedura dotycząca pism, które wpływają, rejestruje się je i są odsyłane do poszczególnych komórek.
Wójt – Jest instrukcja kancelaryjna na terenie całej RP i my się do niej stosujemy.
Przewodnicząca Rady – Czyli jest coś takiego w gminie.
          Następnie, wobec braku głosów w ramach tematu, Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Powinniśmy rozpocząć dyskusję nad projektem uchwały. Ile było pism rozpatrywanych przez Komisję?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Nie więcej, jak 15. Skarga dotyczyła tylko jednego pisma i trzymaliśmy się meritum sprawy, zatem nie opisywaliśmy ich tak dokładnie.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie zgadzam się  z tym. Zarzuty były dwa.
Przewodnicząca Rady – Czy uważacie Państwo, że Komisja musi zająć się tą sprawa ponownie? Zrobić weryfikację pism z wyszczególnieniem: jakie pismo, kiedy wpłynęło, czego dotyczyło, kto się tym pismem zajął?
Radny p. Jacek Gawrych – Czy musimy dochować terminu, który jest wymagany przez Wojewodę?
Przewodnicząca Rady – Dla mnie jest termin wiążący – do 5 września. Odpowiedź może być tylko uchwałą.
Radny p. Jacek Gawrych – Myślę, że należy wysłać uchwałę taką jak jest, a jak stwierdzą, że się nie podoba, jeszcze raz będziemy rozpatrywać.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przysługuje zażalenie i możemy się liczyć z zażaleniem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pani Przewodnicząca tu jest wyraźnie napisane, że pan Trzos zwraca się z zażaleniem. Akurat konkretna sprawa – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a na dole jest „nadmieniam jednocześnie” – chodzi tu o pisma, które miały miejsce w przeszłości, czyli interesuje go ta sprawa pierwsza. My przecież stwierdzilismy, że były takie pisma.
           Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała Uchwałę Nr XXV/146/2009 w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta  Gminy. W wyniku głosowania : 9 głosów za, 0 przeciwnych, 4 wstrzymujące się, uchwała została przez Radę podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
          Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Jolancie Szczepańskiej – podpinspektorowi  w Urzędzie Gminy, która naświetliła temat: „Podstawą ubiegania się o stypendium szkolne jest przede wszystkim złożenie wniosku, najważniejsze jest kryterium dochodowe tj. 351 złotych/osobę. Stypendium udzielamy na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Skąd wzięła się ta zmiana w formie uchwały?  Chcielibyśmy  uszczegółowić katalog przedmiotów, rzeczy, które mogą być zakupione w ramach stypendium szkolnego, ponieważ ludzie kupują różne rzeczy i nie stosują się do przedstawionych przez nas wytycznych. W związku z tym pojawiła się konieczność zmiany regulaminu. Stypendium szkolne wypłacaliśmy w kwocie 52 złote na jednego ucznia miesięcznie na podstawie otrzymanych rachunków i faktur. W pierwszym półroczu wypłaciliśmy stypendia szkolne na kwotę 38 tys. złotych. Tą pomocą objęliśmy 155 uczniów z 75 rodzin. Dotację na ten cel otrzymaliśmy w kwocie 36.585 złotych.”
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
        Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr XXV/147/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim, która  została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 przeciwny, 0 wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny p. Jerzy Krüger – Chociaż jest po głosowaniu, uzasadnię, dlaczego byłem przeciwny. Nie mogę się pogodzić z zapisem, że co roku przysługuje jedno biurko, krzesło i lampka. Nie jest  to przedmiot, który zakupujemy co roku.
p. Jolanta Szczepańska wyjaśniła że chodziło o to aby zawęzić możliwości wydatkowania tych pieniędzy. Rodzice, którzy mają jedno dziecko kupują 12 par butów w ciągu roku. Są też rodziny wielodzietne i rodzice w ten sposób chcą kupić coś dziecku, któremu nie przysługuje stypendium.
 
Ad. 12.
 
          Joanna Sawińska - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania  mieniem komunalnym dokonała wprowadzenia w temat informując, że  temat był omówiony przez Radę na poprzedniej sesji ze skutkiem negatywnym ( wniosek Nadleśnictwa Dąbrowa stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) i w celu dokładnego wyjaśnienia tematu został zaproszony do udziału w obradach pan Tadeusz Schenk – Sekretarz Nadleśnictwa Dąbrowa.
Tadeusz Schenk – Chciałbym Państwa przekonać o słuszności przejęcia przedmiotowego budynku. Nadleśnictwo sprzedało w minionym okresie 107 lokali przy 95 % zniżce, bo ustawa na to pozwalała. Lokale zbywaliśmy byłym pracownikom. Z powodu trudnych sytuacji finansowych niektórych lokatorów nie zostały sprzedane lokale, które nam pozostały. Stan dwurodzinnego budynku w Bedlenkach, który ma być przedmiotem nieodpłatnego zbycia jest dobry. Był remontowany w latach 1993-1998. Został wymieniony komin, piec, był wykonany remont pomieszczeń, dach, rury spustowe i instalacja elektryczna za 25 tys. złotych. Budynek ma swoją wartość. Ostatnia wycena budynku, z 2005 roku to 10 tys. złotych. Na dzisiaj należy liczyć ok. 50 tys. złotych. Sąsiad p. Minikowskiej chce sprzedać wykupione mieszkanie już za kwotę wyższą od tej, za którą nabył. Celem Lasów Państwowych nie jest utrzymywanie majątku nieproduktywnego.
      Pozytywną opinię do projektu uchwały w tym względzie przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  ( 4 głosy za, 2 wstrzymujące się ).
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Zbywania nieruchomości znalazły oddźwięk w sądzie, poczym odczytała orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ( załącznik nr 13 do proto-kołu ). Mamy tu przypadek zbycia budynku, którym w przyszłości trzeba będzie się zająć.
Radny p. Edmund Szymczak – Uzasadnienie do projektu uchwały jest błędne w stosunku do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To uzasadnienie jest wbrew temu, co pani przeczytała.
Przewodnicząca Rady – Komisja, która zajmowała się tematem wówczas nie znała treści orzeczenia Trybynału konstytucyjnego, bo później to wpłynęło.
Radny p. Edmund Szymczak – Nabywamy rzecz, do której nie mamy żadnych obowiązków. My musimy zdecydować na zasadzie dobrowolności, czy to przyjmujemy, czy nie. W następnym punkcie obrad będziemy decydowali o zbyciu lokalu, bo nie chcemy go remontować. Musimy się  zdecydować. Nie mamy jednak obowiązku przejmowania. My nic z tego mieć nie będziemy.
p. Tadeusz Schenk – Chciałbym jeszcze wyjaśnić, że zadłużenie z tytułu czynszu p. Minikowskiej wynosi 1.755,- złotych. Czynsz miesięczny wynosi 44 złote. Do wymiany  w przyszłości będzie dach, bo jest eternitowy. Z czasem jednak budynek może przynieść zysk.
Przewodnicząca Rady – W następnym punkcie posiedzenia będziemy decydowali o sprzedaży, bo nie chcemy remontować lokalu, proszę o rozwagę.
Wójt –  To, co p. Przewodnicząca raczyła przytoczyć nie dotyczy naszej sytuacji. Nadleśnictwo nam proponuje, nie wywiera na nas presji. Sprawa ta nas nie dotyczy. My przejmujemy, bądź nie, zgodnie z wolą Rady – za darmo. W przyszłości lokal możemy sprzedać. Teraz inwestować w niego nie musimy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałbym zauważyć, że ten projekt uchwały nie może być głosowany. Zawiera złe normy prawne w uzasadnieniu. Uzasadnienie jest niezgodne z obecnym stanem prawnym. Stawiam wniosek o jego odrzucenie.
        Przewodnicząca Rady poddała wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały pod głosowanie. Za odrzuceniem projektu uchwały opowiedziało się 9 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu. Projekt odrzucony przez Radę Gminy stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radny p. Jerzy Krüger – Uważam, że należy postanowić, czy Rada zgadza się na przejęcie, czy nie.
Radny p. Edmund Szymczak – Dyskusja już była, był wniosek, uchwała jest odrzucona.
Wójt – Treść uchwały jest dobra. W uzasadnieniu możemy nanieść poprawki. Uzasadnienie można poprawić, bo ono jest dla jasności sprawy.
Przewodnicząca Rady – Uważam, że temat jest zamknięty. Uchwała jest odrzucona.
Radny Rady Powiatu – Zostawiliście Państwo insytucję bez odpowiedzi. Powinniście zająć jakieś stanowisko w tej sprawie. Trudne sprawy też należy rozwiązywać. Co innego jest podjęcie uchwały, co innego zajęcie stanowiska.
Przewodnicząca Rady – Czy możemy kontynuować program sesji? Myślę, że można do sprawy wrócić.  Ogłaszam przerwę.
 
Przerwa w obradach.
Ad. 13.
 
         Joanna Sawińska - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania  mieniem komunalnym przedstawiła kolejny temat wyjaśniając, że projekt uchwały został  skonstruowany na skutek wniosku mieszkańca Drzycimia, który zwrócił się z prośbą o  umożliwienie mu wykupu lokalu komunalnego, wynajmowanego przez niego.
         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – w § 1 projektu uchwały mówi się o mieszkaniach, a nie o mieszkaniu.
p. Joanna Sawińska – Tak, jest to zgodne z naszym zamysłem, bo uchwała ma skutkować na przyszłość. W tym budynku wykupione jest jedno mieszkanie, pozostałe jeszcze nie. Nie będziemy zatem każdorazowo podejmować uchwały, jak któryś z lokatorów zdecyduje się na wykup wynajmowanego mieszkania.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXV/148/2009 w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnych położonych w Drzycimiu została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Ad. 14.
 
          Kolejny temat przedstawiła również p. Joanna Sawińska - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym. Przedstwiła treść wniosku Państwa Elżbiety i Janusza Klimackich, którzy zwrócili się z prośbą dotyczącą nabycia  trzech działek stanowiących własność gminy a położonych na terenie ich przedsiębiorstwa ( wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu ).  Wyjaśniła, że  na  dwóch działkach znajdują się nieużywane studnie głębinowe, z kolei na trzeciej była hydrofornia i urządzenia rozdzielcze. Wnioskodawcy uzasadniają potrzebę nabycia działek z uwagi na konieczność zwiększenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. Pani Sawińska wyjaśniła, że gmina może wyrazić  zgodę na nieodpłatne przekazanie jedynie  dwóch działek, na których znajdują się studnie. „Trzecia działka jest nam potrzebna, bo Zakład Gospodarki Komunalnej musi mieć do niej dojście.”
        Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały prtzedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Teresa Piotrowska.
        Przewodnicząca Rady przedstawiła treść wystosowanego do niej pisma przez Państwa Klimackich w sprawie trzeciej działki, która nie jest przedmiotem zbycia przez gminę, w którym podkreślają o zapewnieniu służebności gruntowej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
       Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa poprosiła, aby udzielić głosu obecnemu na sesji Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Kierownik ZGK wyjaśnił, że na terenie tej spornej działki znajdują się krany pobiercze, skąd Sanepid pobiera próbki wody. Pod ziemią przebiegają nowe urządzenia rozdzielcze. „W razie awarii będziemy zmuszeni chodzić po ich terenie. Aktualnie wchodzimy na ten teren bez przeszkód, bo jest to działka gminna i jest do niej droga dojazdowa, która jest na dzień dzisiejszy niczyja, a może się znaleleźć również w gestii p. Klimackich.” 
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa – Czyja to jest droga?
p. Joanna Sawińska – Jest to droga Skarbu Państwa, prowadzimy postępowanie, aby tę drogę przejąć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy ta droga stanowi jedyny dostęp do tej działki?
Kierownik ZGK – Tak.
Radny p. Edmund Szymczak – Wniosek jeszcze raz rozpatrzyć, a ewentualne użyczenie, o którym piszą p. Klimaccy –  wyłącznie bezpłatne.
Przewodnicząca Rady – Pismo, które otrzymałam kieruję do Komisji.
Przewodnicząca Komisji – Tylko, żeby nie było rozpatrzone po terminie. Wprowadzimy  temat na kolejną sesję i okaże się, że jest po terminie.
Wójt – Do kogo jest adresowane to pismo?
Przewodnicząca Rady – Do mnie. Wpłynęło 28 sierpnia.
Wójt – I tak ja będę musiał się tym zająć. ( Pismo po zakończeniu sesji zostało zarejestrowane w sekretariacie, poczym zostało przekazane, zgodnie z właściwością na ręce Wójta ).
         Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Uchwałę Nr XXV/149/2009 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej położonych w Jastrzębiu, w wyniku którego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ad. 15.
 
          Wójt – „Wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wzrost taryf podyktowany jest oczywiście wzrostem kosztów wytwarzania wody, wzrostem kosztów energii elektrycznej. Propozycje taryf, które mają Państwo przed sobą mogą budzić wątpliwości, emocje, czy coś w tym rodzaju. Na posiedzeniu Komisji p. Kierownik Szajerka dokładnie przedstawiał to, co leży u podstaw tej zmiany. Treść uchwały jest Państwu znana, uzasadnienie też. Jeżeli chodzi o pytania, odpowie na nie obecny na sesji p. Kierownik.
Duskusja:
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska       p. Teresa Piotrowska zgłosiła uwagę, że w uzasadnieniu wniosku jest błąd, poczym odczytała „ Taryfy dotychczasowe obowiązywały przez okres dwóch lat.”
Wójt – Błąd jest do poprawienia, bardzo dobrze, że został wyłapany, zostanie poprawiony, ale ta pomyłka nie ma wpływu na wyliczenia. Projekt uchwały jest właściwy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ktoś pisząc ten wniosek popełnił błąd. Może wyliczenia są sprzed dwóch lat?
Kierownik ZGK – Pomyłka w druku nastąpiła z mojej winy.  Rzeczywiście w roku uniegłym występowałem o wzrost taryf po okresie dwuletnim, tym razem tak nie jest, wyliczenia są  właściwe, dotyczą jednego roku i jako zakład mamy prawo występować z uzasadnionym wnioskiem co roku.
Radny p. Edmund Szymczak – Ja nie wiem, czy Państwo macie taryfy z ubiegłego roku? Przedstawię tabelę, żeby zobrazować bez komentarza, jak to wygląda: wynagrodzenia wzrost o 37%, materiały wzrost 40 %, energia elektryczna o 71%, usługi obce – 40 %, opłaty za ochronę środowiska w tym samym zakresie, pozostałe koszty o 33 % i koszty pośrednie 19 %. Mówię to dlatego, żeby zobrazować, jaka jest sprawa. Rada również udziela dotacji zakładowi w zakresie zabezpieczenia wody. Ja rozumiem, że jest to obowiązkiem gminy.
Wójt – Zdarzyło się w tym roku na wyjątkową awarię.
Radny p. Edmund Szymczak – W tabeli w oczyszczalni ścieków na wynagrodzenia wzrost 86%, energia elektryczna 46 %, opłaty na ochronę środowiska 20%.  Dlatego to odczytuję, żeby zobrazować, że woda wzrosła ostatnio o 21 %, a w tym roku będzie taryfa o 29 %. Skoro „dwa lata mamy tą samą taryfę,” bo nie było podwyżek, a dajemy prezent podatnikom w postaci takiej podwyżki, a dotujemy jeszcze działalność z budżetu, to musimy ten problem poważnie omówić. Na pewno Rada ma obowiązek zatwierdzić taryfy, bo inaczej to podlega zaskarżeniu. We wniosku jest błąd i psuje sprawę na samym początku. Tu nie ma czasu na poprawki. To się czyta i jest tak, albo nie. Składam zatem wniosek formalny do Pani Przewodniczącej o oddalenie wniosku w celu sprostowania błędu, który jest zawarty w uzasadnieniu. Po drugie nie załączono dokumentu stwierdzającego weryfikację wniosku, której dokonuje Wójt. Taryfy muszą być zatwierdzone, woda musi być. Chcemy, jednak żeby wszystkie koszty zostały sprawdzone. Organem właścicielskim jest Wójt i brakuje opinii Wójta do wniosku zakładu. Wójt może tam wysłać pracowników i uważam, że przez dwa dni są w stanie  stwierdzić, jak te pieniądze się tam rozpływają, co się z nimi dzieje, żebyśmy my mieli zadowolenie z tego, że sprawdziliśmy wszystkie rzeczy, żeby tą stawkę zatwierdzić. Muszą być dokumenty sprawdzone i muszą być uzasadnione.
Wójt – Mam propozycję, może komisja nadzwyczajna, specjalna z Rady się ukonstytuuje i będzie ewentualnie władna sprawdzić. Komisja Rewizyjna może się tym zająć. Jest od tego Komisja Rewizyjna.
Radny p. Edmund Szymczak – Panie Wójcie, to jest pana zadanie. Tak pisze w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Pan wysyła komisję, aby stwierdziła zasadność kosztów.
Radny p. Jerzy Krüger – Nie podoba mi się zapis z uzasadnienia do uchwały „ oraz nieregularnych i nieterminowych  wpłat należności  od usługobiorców co wpływa na cenę wody i ścieków.” Każdy, kto przeczyta taki tekst powie, jeśli ktoś nie płaci terminowo to podnosi się cenę i ja muszę zapłacić drożej, bo ktoś w ogóle nie płaci.
Radny p. Edmund Szymczak – Ten zapis jest zgodny z ustawą, nieściągalność jest też podstawą do podwyżki i to przedsiębiorstwo musi przewidzieć.
Radny p. Jerzy Krüger – Nie chciałbym, aby to było w uchwale. Wygląda to tak, że podnosimy ceny z tego powodu, że ktoś nie chce zapłacić. Ten zapis nie spowoduje tego, że będą regularnie płacić. Przeciwnie – zjawisko się nasili.
Radny p. Edmund Szymczak – Zabezpieczenie mienia gminy i dostawa wody jest obowiązkowa, tu nie ma odchylenia.
Przewodnicząca Rady – W związku z tym, że padł wniosek formalny, czy mogę pana prosić o sformułowanie tego wniosku jeszcze raz?
Radny p. Edmund Szymczak – „Chodzi o zwrócenie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w celu uzupełnienia. Po pierwsze w celu usunięcia błędu w uzasadnieniu dotyczącym nie dwa lata, a rok. Po drugie wniosku Wójta Gminy, czy taryfy są zgodne z przepisami i plan modernizacji i rozwoju sieci został opracowany zgodnie z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów pod względem ich ponoszenia.”
Przewodnicząca Rady – Kto z Państwa jest za oddaleniem uchwały w związku z uzupełnieniem jej o proponowane wnioski pana Szymczaka?
Radny p. Jacek Gawrych – Kto uzupełnia?
Radny p. Edmund Szymczak – Według kompetencji. Wnioskodawca i właściciel.
Przewodnicząca Rady – Kto jest za oddaleniem uchwały z powodu uzupełnienia o treści, które zostały zgłoszone?
Radna p. Teresa Piotrowska – Co będzie dalej z tą uchwałą, jeżeli dzisiaj odrzucimy?
Radny p. Edmund Szymczak – Rada Gminy ma 45 dni na uchwalenie taryf od momentu wpłynięcia wniosku.  Taryfa musi być ogłoszona 14 dni przed jej wprowadzeniem. Mamy czas do 30 września, Rada może podjąć uchwałę 30 października i taryfy zdążą wejść w życie. Czasu jest dużo.
         Za oddaleniem uchwały opowiedziało się 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, przeciwnych głosów nie było.
 
Ad. 16.
 
           Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Jackowi Gawrychowi, aby przedstawił opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów wypracowaną na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
          Opinia Komisji  została przedstawiona ( 4 głosy za, 3 wstrzymujące się ).
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że skoro nie ma żadnych pytań i uwag wszyscy są zadowoleni z działań podjętych przez Wójta.          
Radny p. Dariusz Podlejski – Cieszymy się, że mogliśmy się z tym materiałem zapoznać.
 
Ad. 17.
 
          Wprowadzenia w temat dokonał Wójt, podkreślił, że proponowane zmiany zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy otrzymali materiały dotyczące proponowanych zmian w budżecie gminy, zatem szkoda czasu aby je ponownie przedstawiać poczym otworzyła dyskusję.
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych przedstawił pozytywną opinię do zapropopnowanych zmian w budżecie.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXV/150/2009 w sprawie zmian w budżecie została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
          W wyniku podjętej uchwały dokonano następujących zmian w budżecie gminy na 2009 rok: „Zmniejszono o kwotę 40.000 zł. plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy za I półrocze 2009 r. wyniosły tylko 9,9 % kwoty planowanej. W związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów, zwiększono ich plan z następujących tytułów:
   1/ wpływy za przewóz osób o 7 000  zł., przeznaczono je na koszty przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniających obowiązek szkolny poza gminą Drzycim  tj. w Bydgoszczy i w Warlubiu, zabezpieczenie środków na zatrudnienie na zastępstwo w razie choroby pracownika – opiekuna uczniów w czasie dowozu oraz dokonanie obligatoryjnego  odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  .
   2/ wpływy ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika sądowego o 3 000 zł., po stronie wydatków przeznaczono je na zakup druków i materiałów biurowych, opłacenie prowizji bankowych, opłaty za telefon oraz opłacenie licencji na program komputerowy i zakup akcesoriów komputerowych.
            Na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko- Pomorskim wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 67 200 zł. przeznaczoną po stronie wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dólsk. Środki własne zabezpieczone na realizację tej inwestycji w kwocie 67 200 zł. przeznaczono na przebudowę dróg gminnych w m. Drzycim. W wyniku przetargu koszt wykonania całego zadania uległ zmniejszeniu i jest możliwe skrócenie wykonania całego zadania do dwóch lat i dwóch etapów. Zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku o kwotę 146 000 zł. i Budowa  wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu o 70 000 zł. Koszty tych zadań uległy zmniejszeniu w wyniku przetargów nieograniczonych. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:
1)      przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu - 62 230 zł., planuje się w tym roku przebudowę ul. Kolejowej i Osiedlowej,
2)      wykonanie projektu budowlanego odwodnienia skrzyżowania ulic Podgórnej, Kościelnej i Kwiatowej z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w Gródku -  kwotę 13 000 zł. Do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia skrzyżowania wyżej wymienionych ulic, niezbędne jest wykonanie odwodnienia ulicy Kwiatowej, co zwiększa koszty zadania do 38 000 zł.,
3)      remonty dróg gminnych - 18 770 zł.,
4)      remont  chodnika  i  placu   przed    Gimnazjum  Publicznym w Gródku /ok. 110 m2  / -15 000 zł.,
5)      remont starej kotłowni w Gimnazjum Publicznym w Gródku / II etap/ która zostanie przeznaczona na magazyn sprzętu sportowego - 35 000 zł.,
6)      wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Broniewskiego w Drzycimiu - 5 000 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 150 m jest niezbędna w celu uporządkowania odprowadzania ścieków komunalnych z 3 posesji do gminnej oczyszczalni ścieków,
7)      wykonanie punktów oświetleniowych w m. Sierosław, Bedlenki i Krakówek -12 000 zł., zaplanowane w budżecie środki stanowiły kwotę szacunkową podaną przez projektanta. Po dostarczeniu przez firmę kosztorysu  inwestorskiego koszty wykonania tych punktów oświetleniowych uległy zwiększeniu do 42 000 zł.,
8)      Budowa boiska „ORLIK – 2012 „ - 15 000 zł., kwota ta jest niezbędna do pokrycia kosztów wykonania przystosowania projektu budowlanego oraz kosztów około inwestycyjnych związanych z tym zadaniem np. zakup map dla celów projektowych,
9)      kwoty 40 000 zł. nie rozdysponowano po stronie wydatków ponieważ jednocześnie o kwotę 40 000 zł. zmniejszono plan dochodów.
            Dokonano przeniesienia między działami planowanych w kwocie 23 000 zł. wydatków na budowę placu zabaw w Drzycimiu. Gmina ubiegała się o dotację, której nie otrzymała i środki własne przeniesiono z dz. 010  do dz. 900 , który jest właściwy do klasyfikowania tego rodzaju wydatków. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 na kwotę 1000 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu osób  nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień. Zwiększenie planu jest konieczne ze względu na wzrost opłaty za pobyt i większą liczbę niż planowano osób wywożonych. W planie wydatków na funkcjonowanie przedszkola w Drzycimiu dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10 000 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych /nie wyremontowano jednej sali/ a zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w tym na zakup miału węglowego/. W związku ze znacznym zwiększeniem kosztów wyłapywania i utrzymania bezdomnych psów dokonano przeniesienia planu wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 6 800 zł. O kwotę 1 800 zł. zmniejszono plan wydatków na edukację i popularyzację ochrony środowiska oraz o kwotę 5 000 zł. plan wydatków na termomodernizację /wymianę stolarki okiennej/ w budynku komunalnym w Drzycimiu a zwiększono o kwotę 6 800 zł. plan wydatków na koszty wyłapywania i utrzymania bezpańskich psów.”
       
 
Ad. 18.
 
Odpowiedzi na interpelację radnego p. Dariusza Podlejskiego dokonał p Wójt: „Na terenie gminy Drzycim działają cztery przedszkola z Programu „ Edukacyjne Drogi Polek i Polaków.” Są one finansowane ze środków Unii Europejskiej. Nam udało się pozyskać, jako jednym z pierwszych możliwość udziału w tym projekcie. W roku ubiegłym w województwie było tych  fundacji mało. W tej chwili funkcjonuje ich ok. 20, czy 30. Nasz projekt obejmuje największą liczbę dzieci. Pieniądze na działalność tychże przedszkoli kierowane są bezpośrednio z Urzędu Marszałkowskiego do fundacji. Fundacja zatrudnia pracowników i wyposaża lokal. My, jako współpartner w programie jesteśmy zobowiązani do przygotowania pomieszczeń i spełnienia wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych. Kiedy zaczynaliśmy ten projekt były 4 miejscowości, gdzie powstały te przedszkola: Drzycim, Gródek, Biechówko i Sierosław. Biechówko od początku budziło niepokój. Tam występuje problem ogrzewania. Upłynęło jednak sporo czasu do pełnej wiedzy „Jakim wymogom powinno pomieszczenie odpowiadać.” Piec kaflowy, który się tam znajduje ogrzewał jedno pomieszczenie takie, jak ta sala. Przebywało tam 8-9 dzieci. Koszty adaptacji pomieszczenia, aby spełnić wymagane wymogi sięgały 25 tys. złotych. W przypadku instalacji pieca centralnego ogrzewania cały remont mógłby wynieść 50 tys. złotych. W wyniku braku możliwości właściwego ogrzania tego pomieszczenia przedszkole zostało przeniesione do Gródka. Funkcjonuje dowóz tych dzieci do gimnazjum. Warunki w Gródku są rzeczywiście dobre. Przed południem spotyka się grupa dzieci z Biechówka, po południu  grupa dzieci z Gródka. Większość rodziców wypowiada się pozytywnie. Nie otrzymałem sygnałów, że są niezadowoleni. Oczywiście chcieliby, aby ono funkcjonowało na miejscu. Przez to, że dowozimy dzieci do Gródka, zabieramy troje dzieci z Lubocheni. Do Biechówka dzieci te nie byłyby dowiezione przez rodziców. Dzieci, które mają zapewnioną opiekę w Gródku są zadowolone. Rodzice pogodzili się z tym i myślę, że dalej będzie w tym kierunku zgoda.  Ja postąpiłem, uważam słusznie, jeżeli chodzi o oszczędności. Jeżeli są sygnały niezadowolenia, prosiłbym o potwierdzenie pisemne tej sytuacji. Wtedy będę miał problem, czy całkowicie nie zlikwidować tego przedszkola w Biechówku, ponieważ nie będzie nas stać, żeby zrobić jedno pomieszczenie, ogrzewać je przez całą zimę, bo nie można ogrzać pomieszczenia na 3,5 godziny, a potem przez całą dobę jest zimno. Koszty przystosowania pomieszczenia w Biechówku byłyby ogromne w stosunku do kosztów, jakie ponosimy aktualnie na funkcjonowanie tego przedszkola w Gródku w ramach dowozu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie mogę nie skomentować tego, co powiedził Wójt. Bo prawie ostatnie zdanie, to jakby groźba dla rodziców. Funcjonowanie takiego przedszkola dzięki tej fundacji jest w pewnym stopniu luksusem. Za 2-3 lata będzie tych dzieci 20 i wówczas zrównoważą się koszty remontu, który byłby dokonany i dowozu.
Wójt – W przerwie dowiadywałem się ile dzieci jest w Biechówku, w Biechowie, które ewentualnie korzystałyby z przedszkola i liczba 20 wydaje się bardzo wygórowana, bo te dzieci już się urodziły i mamy dane, czy one tam będą, czy nie.
Przewodnicząca Rady – Tam funkcjonowała świetlica środowiskowa, czy będzie dalej funkcjonowała ?
Wójt – Świetlica znowu funkcjonuje, tak jak dawniej funkcjonowała, tylko, że świetlica nie potrzebuje takich wymagań, jakich oczekuje się w stosunku do malutkich dzieci. Warunki, jakie tam są nie są  dobre dla malutkich dzieci. Nie wiem, jak długo będzie trwał ten projekt przedszkoli, ale na pewno nie w nieskończoność. Jeżeli będzie wola Unii Europejskiej, żeby to nadal funkcjonowało, to może tak będzie. Nie mówmy zatem, że będzie to trwało tam wiecznie.
Przewodnicząca Rady – Czy ten program nie wymaga, aby te przedszkola funkcjonowały  w czterech placówkach?
Wójt – Cztery przedszkola funkcjonują, w Drzycimiu – w godzinach popołudniowych,   w Gródku do południa i po południu oraz w Sierosławiu. Dla dzieci dowożonych do Gródka jest to z pożytkiem, że jeżdżą do Gródka. Mają tam odpowiednie warunki, mają tam przede wszystkim ciepło. Zabawki, które były w Biechówku zostały przeniesione do Gródka. Mają dzieci dużo nowych zabawek, same plusy i jeszcze uczestniczą w tym dzieci z Lubocheni.
Sołtys sołectwa Biechówko p. Wojciech Kruczyński – Czy nie można pomyśleć o ogrzaniu pozostałych pomieszczeń w Biechówku przez okres zimowy, ponieważ te pomieszczenia będą się degradowały. Przy niedogrzanych pomieszczeniach siadają tynki, wchodzi wilgoć. Są koszty renowacji, tynkowania, malowania, odnowy. Okna też niszczeją.
Wójt – Wie pan, że będą wymienione okna w tej nowej części. Będziecie mieli fundusz sołecki, będziecie mogli pomyśleć w co zainwestować w tej nowej części. Tam będzie się życie toczyło, tam będzie się spotykać młodzież, starsi, kto będzie chciał. W to będziemy inwestować, a nie w przedszkole, które dzisiaj jest.  50 tys. złotych to ja wolę dać w tę nową część na ogrzewanie, na jakieś podłogi, na remonty. Jak mam dać takie srodki na pomieszczenie, gdzie 8, 9 , tam nawet 7 dzieciaczków przychodziło na te 3,5 godziny, to ja przepraszam.
Radny p. Dariusz Podlejski – Bardzo się cieszymy z podpowiedzi pana Wójta. Pomyślimy o tym.
Wójt – Przenieść to przedszkole do godnych pomieszczeń to jest 1 dzień.
Radna p. Janina Różycka – Mam prośbę do wszystkich, ponieważ nasza biblioteka ma obowiązek gromadzenia wszelkich druków na temat gminy i okolic, chciałabym zaapelować do wszystkich tu obecnych, gdybyście Państwo wiedzieli, że ktoś pisze pracę na temat gminy, aby przyniósł egzemplarz do biblioteki.
Radny p. Jerzy Krüger – Byłem przeszkolony, jako przewodniczący, na tym szkoleniu zwracano uwagę, aby przewodnicząca, czy przewodniczący zachowywał porządek obrad. Nazywa się to procedurą sesyjną. Wiem, że wszystko, co Państwo mówicie jest ważne i trzeba odpowiedzieć, ale porządek musi być. Jest regulamin i zgodnie z regulaminem jeśli jest odpowiedź na interpelację, interpelacja została przedstawiona wcześniej, odpowiedź została udzielona, obowiązkiem przewodniczącej jest zapytać, czy jest pan zadowolony z odpowiedzi. Jeśli pada odpowiedź, że tak -  przechodzimy do kolejnego punktu obrad.
Przewodnicząca Rady – Ponieważ z interpelacji zrobiła się dyskusja przechodzimy do kolejnego punktu.
Wójt – Pytanie nie padło, czy radny jest z odpowiedzi zadowolony.
Przewodnicząca Rady – Czy jest pan radny zadowolony z odpowiedzi?
Radny p. Dariusz Podlejski – Tak, jestem zadowolony.
 
Ad. 19.
 
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałbym powrócić do pisma p. Trzosa i do tematu, że mieszkańcy zrezygnowali z realizacji tego zadania. Sadzę, że decyzja jest spowodowana tym, że nie były ze strony Urzędu Gminy właściwie rozeznane koszty zadania.
Sołtys sołectwa Krakówek – Rezygnujemy z propozycji Wójta, bo chcemy mieć większe okna i mniejsze drzwi.      
Wójt – Zmiana wielkości okien wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli waszą wolą jest powiększenie tych okien musimy poruszyć całą procedurę pozwolenia na budowę. Jeżeli Wasza wola jest dzisiaj taka, a my znajdziemy dodatkowe pieniądze, to możemy przystąpić do tego tematu. Nasza propozycja polegala na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 3,5 tys. złotych. W takim zakresie mogliśmy to zrobić miesiąc temu. Cały czas są od Was jakieś nieścisłości. Sprawa nie dotyczy wymiany, tylko bicia piany.
Radny p. Dariusz Podlejski – Chciałem zauważyć, że odbyło się zebranie wiejskie, Wójt był zaproszony ale nie przybył. Może byłaby już sprawa rozwiązana. Jeżeli w Urzędzie Gminy nie przywiązuje się wagi do rozwiązywania problemów, ma prawo powiedzieć ktoś, że widzi to inaczej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nawiązując do zebrania, był na zebraniu wniosek aby ten budynek rozbudować. Ci, którzy tam byli wiedzą, że jest bardzo mały. Zbierze się 15 osób i jest ciasno. Projekt wstępny zakłada rozbudowę do 30 m2. Koszt rozbudowy w rozłożeniu na 3 lata sięgałby kwoty 45 tys. złotych. Na pierwszy rok Rada Sołecka postawiła sobie ambitne zadanie 7,5 tys. złotych z funduszu sołeckiego i 7,5 tys. złotych ze środków własnych i pozyskanych od sponsorów – chodzi tu o robociznę, czy w ramach materiałów, czy usług. Mieszkańcy chcieliby mieć gwarancję, że gmina zajmie się sprawą pozwolenia na budowę. Czy będzie dobra wola Wójta w tym zakresie, czy wyrazi zgodę na rozbudowę tego budynku tym systemem, bo jest to budynek komunalny. Jest to zadanie dla pana sołtysa dla pana budowlańca.
Wójt – Czy jest projekt budowlany? To bardzo długo trwa. Przećwiczyliśmy to na Sierosławiu. Tam jest kwestia rozbudowy, chodzi o toalety. Projekt był robiony  cztery  miesiące. Fakt, że był okres urlopowy, ale moim zdaniem to za długo. Dalej,  pozwolenie na budowę. Nie wiem, czy jest sens, w Waszym wniosku możecie to ująć, a w przyszłym roku rozpoczniemy procedurę rozpoczęcia inwestycji, czyli projekt i tak dalej. Nie muszę tłumaczyć, z czym wiąże się budowa budynku, w tym pozwolenia wodnoprawne. Problem w tym, czy Rada Gminy  w swoim budżecie będzie popierała rozbudowę budynku w Krakówku. Będą się mogli Państwo wypowiedzieć w trakcie uchwalania budżetu. Fundusz sołecki, to jedno i każde sołectwo będzie się starało dosyć szczegółowo opracować swoje zamierzenia i w Waszzej propozycji wejdzie już, czy ma być Krakówek rozbudowany, czy nie. Ja mogę proponować, że przystępujemy do rozbudowy. W budżecie ujmiemy, że to pójdzie z Waszych funduszy sołeckich.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mógłby też wpłynąć wniosek o wyasygnowanie dodatkowych środków z budżetu gminy w 2010 roku.
Wójt – W przyszłorocznym budżecie na fundusz sołecki jest zaplanowane ok. 150 tys. złotych. W tym roku, połowa tej kwoty nie jest zaplanowana na wydatki dla sołectw. Jak zwiększymy jeszcze raz tyle, to czy jeszcze dodatkowo?  Czy któreś z sołectw będzie bardziej uprzywilejowane i dostanie jeszcze dodatkowe środki na swoje potrzeby, które zaplanuje? Państwo macie zaplanować budżet na swoje potrzeby w granicach przewidzianych na każde sołectwo. I tak musicie zaplanować, aby całe przedsięwzięcie zostało dokonane. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Na Krakówek przypada 7.400,- złotych . Nie wiem na ile to wystarczy.
Sołtys sołectwa Krakówek – W pierwszym roku pustaki, w drugim roku budowa stropu i dach, w trzecim roku dokończymy.
Wójt – Nie wiem, czy taka forma jest na dzisiaj akceptowana. Pustaki będą gdzieś tam stały.
Sołtys sołectwa Krakówek – Będą schowane.
Wójt – Widzicie, musi być jakiś magazyn, to są rzeczy nowe dla nas wszystkich.
Sołtys sołectwa Krakówek – jak ze światłem?
Wójt – Lampy uliczne będą. W Krakówku 2, w Bedlenkach 2 i w Sierosławiu 1.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie skończyliśmy mojego wątku.
Wójt – Nie wiem, jak to będzie. Nie potrafię nawet odpowiedzieć, jakie będą założenia do budżetu przyszłorocznego. Przegłosowaliście Państwo drogie wydatki infrastrukturalne. Nie chciałbym teraz deklarować. Wola Państwa jest, żeby inwestować w drogi.
Przewodnicząca Rady – Myślę że będzie problem, bo sołectwo nie może występować o pozwolenie na budowę.
Wójt – Nie może, nie ma osobowości prawnej i nie jest właścicielem obiektu. Sołectwo nie będzie stroną, jeżeli chodzi o załatwianie jakichkolwiek formalności, czy jakichkolwiek zakupów. Jeżeli z sołectwa wpłynie wniosek, że chcą rozbudowę, to ja go biorę i robię to co chcą. W pierwszym roku dokumenty za pieniadze sołectwa, bo projekt kosztuje, pozwolenia też. Jak to długo w czasie potrwa, tego nie wiem.
Radny p. Mirosław Parczyk – Jak wygląda sprawa przystanków? Kiedy będzie odnowiony w Sierosławiu?
Wójt – Też będzie, są zaplanowane. Firma złożyła ofertę na remont 5, czy 6 przystanków na terenie gminy. Przystanek w Sierosławiu jest też brany pod uwagę.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jaka firma?
Wójt – Nie umiem teraz odpowiedzieć.
Sołtys sołectwa Dąbrówka – Czy dbanie o tereny zielone można ująć w wydatkach na fundusz sołecki? Jeżeli zlecimy to jakiejś firmie, czy będzie można jej zapłacić?
Wójt – Tak możecie to ująć. Dzisiaj zrodził się pomysł taki na gorąco. Sołtys wsi Jastrzębie rzucił hasło „A gdybyśmy kupili kosiarkę?” Gdybyśmy przyjęli jakąś wspólną stawkę paliwową, można chyba podejść do tego w ten sposób. Nie mam pewności, co do tego kto może obsługiwać ten sprzęt. W ogródku u siebie można, ale jeżeli wychodzi się na drogi publiczne rodzi się problem. Pomysł jest dobry, ale czy jest możliwy do realizacji? Jest jeszcze kwestia sprawdzenia różnych przepisów.
Przewodnicząca Rady – Ktoś powinien z Urzędu uczestniczyć w zebraniach na wsiach, aby to wszystko wytłumaczył. Zrobić zakładkę na stronie internetowej o funduszu sołeckim, zamieścić tam ustawę o funduszu sołeckim, przykładowy projekt wniosku, zadania własne gminy i strategię rozwoju gminy.
Wójt – To możemy zrobić. Strategia już jest. My nic więcej na ten temat od Państwa nie wiemy. Byliście Państwo na szkoleniu. Nic więcej nikt z nas się nie dowiedział. W tym roku niech się rodzą pomysły. Takie jest założenie tej ustawy – inicjatywa oddolna.
 
Ad. 20.
 
       Przewodnicząca Rady podziękowała zgromadzonym za udział w obradach, poczym uznała XXV sesję Rady Gminy za zamkniętą. 
 
                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                           Elżbieta Babińska
 
 
Opinie Komisji stanowią załączniki nr  22, 23 i 24 do niniejszego protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 września 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 września 2009, 10:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1042