Protokół Nr XXIV/2009 z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku


 
 
 
 
 
 
 
                                            PROTOKÓŁ Nr XXIV/2009
                             z przebiegu XXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                  odbytej w dniu  29 czerwca 2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1750.
 
     W sesji udział  wzięło 15 radnych, na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4/ p. Wojciech Górski – Radca Prawny Urzędu Gminy
5/ p. Szczepan Nowakowski - Radny Rady Powiatu
6/ p. Benedykt Kaczyński – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
7/ p. Małgorzata Ruszkowska – księgowa Gminnej Przychodni w Drzycimiu
8/ p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Omówienie stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Drzycim i głównych problemów komunikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
11.  Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia opinii do projektu uchwały dotyczącego  opinii do projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.                    
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
14. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
15.Zatwierdzenie sprawozdań finansowych następujących  jednostek:
a) Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
b) Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
c) Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
16. Sprawozdanie Wójta Gminy  z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim.
17.Opinia Rady Gminy do projektu herbu i insygniów gminy Drzycim.
18. Odpowiedzi na interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
 
       Otwarcia XXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała zgromadzonych radnych, Radnego Rady Powiatu, Wójta Gminy, sołtysów, zaproszonych do udziału w obradach gości i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
        
Ad. 2.
 
       W oparciu o kolejną listę obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych na skład ustawowy 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
 
       Przewodnicząca Rady poinformowała, że do protokołu z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała jego przyjęcie pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty  jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
        Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Wójtowi, który zwrócił się do Rady z prośbą o wprowadzenie dodatkowego punktu pn. „Stanowisko Rady w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XV/85/2008 w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.” Kolejna prośba dotyczyła przeniesienia punktu „15” w miejsce punktu „9” z uwagi na obecność na sesji p. księgowej  Gminnej  Przychodni w Drzycimiu, która ma się w tym temacie wypowiedzieć, a jest ograniczona czasem.  Propozycje zgłoszone przez Wójta Gminy Rada przyjęła jdnogłośnie. 
          Porządek obrad w całości, łącznie z wprowadzonymi zmianami, został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek obrad po zmianach:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Omówienie stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Drzycim i głównych problemów komunikacyjnych.
8. Stanowisko Rady w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w  Świeciu na Uchwałę Nr XV/85/2008 w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
9. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych następujących  jednostek:
a) Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
b) Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
c) Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Nadleśnictwa Dąbrowa.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
13.   Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia opinii do projektu uchwały dotyczącego  opinii do projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.                    
14.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Toruniu.
16.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
17.  Sprawozdanie Wójta Gminy  z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim.
18.  Opinia Rady Gminy do projektu herbu i insygniów gminy Drzycim.
19.  Odpowiedzi na interpelacje.
20.  Wolne wnioski i zapytania.
21.  Zamknięcie obrad.
  
Ad. 5.   
        Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od 30 kwietnia do 28 czerwca br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6. 
        Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7. 
        Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, aby przedstawił plany odnośnie bieżących remontów i dalszych planów w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej przebiegającej przez naszą gminę.
p. Benedykt Kaczyński Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich – „Dyrektor nie mógł być dzisiaj obecny, gdyż jest na konwencie starostów powiatów. Zarząd Dróg Wojewódzkich został powołany uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 1999 roku. Jesteśmy finansowani przez samorząd województwa. Nasze zadania to zarządzanie drogami wojewódzkimi, co obejmuje finansowanie, planowanie, realizację tych planów ( działania zapobiegawcze i inweswtycyjne ) oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg. Zasięgiem swojego działania obejmujemy 1729 km dróg wojewódzkich. W gminie Drzycim jest 11,427 km drogi wojewódzkiej, co stanowi 0,6 % całej sieci naszych dróg. Stan techniczny dróg wojewódzkich, na podstawie badań przedstawia się następująco: mamy 12 % dróg w stanie złym, 45 % w stanie ostrzegawczym i 43 % w stanie dobrym – zadawalającym. Staramy się robić wszystko, co możliwe dla poprawy stanu tej drogi. Poszerzamy ją na długości 1 km do szerokości 6 m, wykonujemy ścieki skarpowe. Wartość tych robót to 336 tys. złotych. 31 sierpnia planowane jest zakończenie robót. W 2009 roku wydaliśmy już 25 tys. złotych na tę drogę. Obszar ten patroluje brygada trzyosobowa i wyłapuje wszystkie mankamenty. Znaki drogowe są przekręcane i muszą być ponownie ustawiane ( 44 interwencje ). Wymieniono 10 uszkodzonych znaków. Dwukrotnie czyszczono pas drogowy – myliśmy bariery i znaki drogowe. Wycięto też krzewy z poboczy. Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej kosztuje nas 1.700 złotych za kilometr. Odnośnie planów: Gmina Drzycim zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Myśmy zlecili odcinek do Kraplewic i wzdłuż cmentarza w Drzycimiu ( ok. 250-280 m ). Planujemy tam chodnik na skarpie, bo nie jest to miejsce bezpieczne. W przyszłym roku ma nastąpić realizacja tych  zadań przy założeniu, że będą dobrze przebiegały prace projektowe.”
Przewodnicząca Rady – Kiedy ruszą prace wykonawcze w Gródku?
p. B. Kaczyński – W roku przyszłym, tak jak już wcześniej powiedziałem. Wszystko zależy od decyzji Sejmiku.
p. Szczepan Nowakowski  Radny Rady Powiatu – Myśmy na temat tej drogi rozmawiali na Komisji w powiecie. Jest znak zapytania. Jest to inwestycja zawieszona w próżni. Gmina też się zaangażowała. Myślę, że wspólnymi siłami można więcej optymizmu skierować na to zadanie. Na dzień dzisiejszy nie mamy jednak pewności.
p. B. Kaczyński – Nie daje to zapewnienia. Nasze zamierzenia i nasze chęci muszą się spotkać z aprobatą Sejmiku. Ja nie mogę powiedzieć, że to będzie zrealizowane. Nie jest to zależne od mojej osoby. Wójt nie może realizować zadania bez państwa aprobaty, tak samo my nie możemy o niczym decydować bez decyzji Sejmiku. Możemy tylko przekonywać i nic poza tym.
p. S. Nowakowski – Pozostało nam podjąć starania, aby lobbować to zadanie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – To, co pan powiedział jest słuszne, bo tylko w Sejmiku można coś osiągnąć. Zarząd Wojewódki wykonuje to, co tam akceptują. Jak wygląda sprawa przebudowy centum Drzycimia? Mamy to w planie odnowy miejscowości Drzycim. Poza tym patrząc na udział procentowy drogi wojewódzkiej w całości dróg to nakłady na jej utrzymanie są stosunkowo duże w porównaniu do gmin ościennych.
p. B. Kaczyński – Nie analizowałem tego, gdzie są większe nakłady. Chcę wykonywać zadanie w taki sposób, jakiego wymaga droga. Musimy oceniać drogi na całym obszarze. Co do centum: skrzyżowanie dróg – powiatowych i wojewódzkiej. Plan zyskał aprobatę drogowców i władz powiatowych i województwa. Potem nastąpiły wybory. Drogowcy nie zmienili zdania. Zmieniło się coś w Drzycimiu. Takie zadania odbywają się z inicjatywy władz lokalnych i gdzie są deklaracje finansowe. Tam, gdzie takich decyzji nie ma ?  Cóż ? O pieniądzach decydują takie osoby, jak Wy. Takie jest życie. Tam, gdzie są skargi, tam też jest poprawa. Starostwo Powiatowe nie wycofuje się z żadnych ustaleń w tym zakresie. Chcecie takiej przebudowy, stać Was na taką przebudowę ?  To przyjmiemy.
p. S. Nowakowski – Koncepcja jest bardzo droga. Nie stać gminy na wykupienie tej posiadłości w centrum. Jeżeli mamy na to środki, to owszem. Odejdźmy od tematu i zajmijmy się drogą wojewódzką.
Wójt – Wstępna koncepcja, co do centrum mówiła nawet o jakichś pieniądzach. Kiedy ja doszedłem do władzy ta koncepcja już umarła. Uznałem, że ważniejsza jest naprawa drogi od Krąplewic do mostu. Myślimy dalej o kolejnym etapie – od mostu do Drzycimia. Jeżeli drogi będą w dobrym stanie, przyjdzie kolej na przebudowę centrum, jeżeli będą pieniądze. Przewodnicząca Rady – Od granicy z gminą Lniano w kierunku Jastrzębia jest droga poszerzana. Czy ta  przebudowa będzie kontynuowana do Drzycimia?
p. B. Kaczyński – Droga ma niewielkie obciążenie ruchu. O przebudowie decyduje się tam, gdzie jest ruch pięciokrotnie większy. Ruch jest badany co 5 lat. Nawierzchnia od Jastrzębia będzie sfrezowana i będzie podwójne utrwalenie nawierzchni. Na razie bez poszerzania. W 2010 roku zrobimy drogę od Gródka do Krąplewic i potem będziemy starali się robić dalej.
Przewodnicząca Rady – Czy możemy liczyć na pana wsparcie na szczeblu województwa?
p. B. Kaczyński – Do tej potrzeby nie musimy być przekonywani – ja i mój dyrektor.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Równanie dróg gruntowych – jak to technicznie się robi?
p. B. Kaczyński – Musi być nadany profil, aby umożliwić spadki wody deszczowej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Kto to robi ?
p. B. Kaczyński – To robi wykonawca.
Radny p. Michał Pamulak – Spadki są przewidziane przepisami ?
p. B. Kaczyński – Oczywiście. Robota ma być zrobiona zgodnie ze sztuką.
Radny Rady Powiatu p. S. Nowakowski -  Wycinka 13 drzew, podobno ich koszt to 5 tys. złotych.
p. B. Kaczyński – Drzewo, które stoi w pasie drogowym zarządzającego jest własnością w tym przypadku Marszałka Województwa. Nadleśnictwa wykonują dla nas wyceny tych drzew. Pieniądze ze sprzedaży tegoż drewna trafiają do kasy Marszałka Województwa.
Przewodnicząca Rady podziękowała gościowi za udział w obradach, poczym stwierdziła, że pozostały Radzie do omówienia jeszcze drogi powiatowe.
         Ze względu na fakt, że temat nie był omówiony z uwagi na to, że nie przybył na sesję przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg, Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za jego przesunięciem do kolejnej sesji.
 
O relację z przeglądu dróg gminnych Przewodnicząca Rady poprosiła p. Teresę Piotrowską – Przewodniczącą Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska: „Powiem krótko, objechaliśmy drogi na terenie gminy, mamy kilka spostrzeżeń: drzewa do wycięcia na skarpie w Gródku, w czasie ulewnych deszczy piach z pól p. Kurtysa spływa na drogi, w Gackach potrzebne jest odwodnienie bruku koło p. Topolińskich, droga do p. Perlik ma być robiona, bo jest w stanie krytycznym, w Jastrzębiu są dziury na przystanku ( już zostało to zrobione ), uschnięte drzewa przy drodze do Świecia do wycięcia i droga powiatowa Sierosław - Drzycim, oraz wojewódzka do Plewna.
 
Wójt – Droga powiatowa do remontu przewidziana jest na 2010 rok. Na dzień dzisiejszy koszt tego zadania to 14 mln złotych. Gmina Drzycim i gmina Bukowiec ma partycypować w kosztach remontu tej drogi.
Radny Rady Powiatu p. S. Nowakowski – Mam kosztorys tej drogi, pozostało pozyskać środki. W 2012 roku powinna być zakończona budowa. Państwa środki muszą dotrzeć do powiatu.
Przewodnicząca Rady – Odrosty przy drzewach stanowią zagrożenie bezpieczeństwa.
Wójt – Chyba państwo widzicie naszych pracowników na robotach publicznych, którzy pracują przy różnych drogach.
Przewodnicząca Rady – Czy można wycinać krzewy tylko na zakrętach? Prosiłabym, aby mieć to na uwadze.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy Komisja dokonywała przeglądu dróg gruntowych?
Radna p. Teresa Piotrowska – Tak, w Gackach. Nie jest możliwością objechać wszystkie drogi.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Będę teraz kontrolował jakość profilowania dróg gruntowych. Wykonawca tylko głaszcze nawierzchnię  bez fachowego profilowania.
Przewodnicząca Rady – Temat dróg gruntowych odsyłam do kolejnej Komisji Rolnej Rady Gminy.
 
Ad. 8.
        Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Ludwice Rezmer – Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy: „10 czerwca br. wpłynęła skarga na Uchwałę Nr XV/85/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Prokurator zarzucił, że uchwała nie precyzuje za co ustalono odpłatność i to, że nie została ogłoszona. Skargi muszą być przekazywane do sądów administracyjnych. Organem uchwałodawczym jest Rada i to Rada musi przekazać odpowiedź na skargę do Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.”
 
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  p. Dariusz Podlejski – „Próbowaliśmy na swój sposób rozpatrzyć temat. Z uwagi na brak wyjaśnień ze strony prokuratora i radcy nie zajęliśmy żadnego stanowiska. Samo przygotowanie projektu uchwały uważam za pochopne. Są wątpliwości co do tego, że spotkamy się w sądzie i będziemy bronić swoich racji. Mogą też nastąpić wątpliwości ze strony rodziców.       
Przewodnicząca Rady – Czy zwrócono się do Prokuratury o wyjaśnienie zarzutów skargi?
Radca Prawny - Nie ma zwyczaju konsultowania stanowisk pomiędzy organami władzy. Istota skargi – uchwała powinna precyzować, które zadania wykraczające poza minimum ( tj. 5 godz. programowych ) są płatne. Uchwała objęta skargą jest nadal obowiązująca do czasu rozstrzygnięcia przez sąd. Uchwały takie w zasadzie uchyla się. Jeżeli chodzi o ogłaszanie, to wg ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych ta uchwała nosi cechy prawa miejscowego.  Czyli będą rozpatrywane dwie sprawy: merytoryczna i dotycząca publikacji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja była zdania, że sprawę powinna również rozpatrzyć Komisja ds. Budżetu. Do projektu uchwały był dołączony projekt umowy, który też należałoby dopracować. Stąd nie ma opinii Komisji ds. Kultury i Oświaty.
Radny p. Jacek Gawrych – Dyskusja nad tematem trwała ponad godzinę. Nie doszliśmy do konkretnych wniosków. Komisja zaproponowała procentowe wielkości w § 5 ust. 2 – 40%, natomiast w ust. 4 – 30 %.
Przewodnicząca Rady – Czy treść odpowiedzi na skargę jest właściwa państwa zdaniem, czy są jakieś uwagi?
Radca Prawny – Rozwiązanie, które się tutaj przedstawia jest bardzo sensownym rozwiązaniem. Działań Rady, objętych skargą nie można uznać za działania bezprawne, czy też na szkodę. Odbyło się to w ramach prawa obowiązującego. Nadzór Wojewody nie uchylił uchwały, ani tej, ani w okolicznych gminach. Nie zgłosił też sprzeciwu odnośnie obowiązku jej ogłaszania. Nie ma podstaw zatem, aby uznać, że działanie Rady było bezprawne.  Proponuję, abyście państwo pozytywnie zaopiniowali te materiały.
Przewodnicząca Rady -  Zakładając pomyślne rozwiązanie tej sprawy, co dalej ?
Radca Prawny – Wojewódzki Sąd Administracyjny podejmie właściwą decyzję o umorzeniu sprawy, bo postępowanie będzie bezprzedmiotowe. W mojej ocenie i kolegów, którzy obsługują inne gminy jest to rozwiązanie słuszne.
Przewodnicząca Rady – Zakładając niepomyślne rozwiązanie sprawy?
Radca Prawny – Czyli odrzucacie państwo proponowane rowiązanie sprawy. Należałoby wskazać okoliczności zaprzeczające stwierdzeniom prokuratora.
Radny Jacek Gawrych  – Co, jeśli Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci skargę ? Która z uchwał obowiązuje?
Radca Prawny – Obowiązuje nadal poprzednia uchwała do czasu wejścia w życie uchwały, która ma być dzisiaj uchwalona. Państwo podejmując proponowane uchwały uznajecie skargę, a w następstwie tego działania dalsza procedura przed sądem jest bezprzedmiotowa,
Radny p. Edmund Szymczak – Już tyle zostało powiedziane, że trzeba uznać to za słuszne. To jest prosta droga załatwienia sprawy, taka, jaką proponujemy. Czy ta uchwała ma błędy, to określi Nadzór Wojewody, albo sąd aż do skutku.
     Pani Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy wyjaśniła wszystkim obecnym, w jaki sposób oblicza się miesięczną odpłatność ( § 3 ust. 2 projektu uchwały ) za świadczenia określone w ust. 1 w punktach od 1 do 6 projektu uchwały.
Radny p. Dariusz Podlejski – Problem był od 10 czerwca. Materiały dotarły za późno na Komisję. Waga problemu jest duża, a Komisja nie miała czasu zapoznać się z tematem. Chciałbym aby materiały docierały do nas wcześniej.
 
         Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kolejno uchwały:
1)      Uchwałę Nr XXIV/134/2009 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu,  Rada Gminy podjęła przy 3 głosach wstrzymujących się.
2)      Uchwałę Nr XXIV/135/2009 w sprawie  przekazania do Wojewódezkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę  Nr XV/85/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu, wraz z odpowiedzią na skargę Rada podjęła w głosowaniu jak wyżej.
Podjęte uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do protokołu, natomiast skarga stanowi załącznik nr 4.
 
Ad. 9.  
       Jako pierwsza głos zabrała p. Małgorzata Ruszkowska księgowa Gminnej Przychodni              w Drzycimiu omawiając sprawozdanie dotyczące działalności finansowej Przychodni za miniony rok. Podkreśliła, że w roku 2008 umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia były kilkakrotnie aneksowane, wpływy oszczędzane, nie było też podwyżek płac, aby zakupić w roku bieżącym samochód służbowy dla potrzeb Przychodni.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Sprawozdanie nie zawiera informacji ile zatrudnionych jest pracowników w Gminnej Przychodni.
p. Ruszkowska – 8 etatów, oraz umowy cywilnoprawne.
      Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Ewie Kempińskiej – księgowej zarówno Gminnej Biblioteki Publicznej, łącznie z Centrum Kształacenia w Jastrzębiu, jak i Świetlicy Gminnej, która wyjaśniła, że biblioteka stała się instytucją kultury z dniem 1 lipca ubiegłego roku i sprawozdanie obejmuje półroczną działalność instytucji zamykającą rok wynikiem dodatnim. Będąc przy głosie p. Kempińska omówiła również sprawozdanie kolejnej instutucji kultury, jaką jest Świetlica Gminna w Drzycimiu działająca od 1 września 2008 roku. Sprawozdanie, które przedstawiła obejmuje zaledwie czteromiesięczną działalność świetlicy, zamykającą rok 2008 również wynikiem dodatnim.
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – Miałbym uwagę, mieliśmy dzisiaj omówienie stanu dróg powiatowych – nie ma nikogo z powiatu. Do tematu o odpłatności za przedszkole nie ma  p. Dyrektor. W tym temacie są panie księgowe i nie ma nikogo więcej. To taka uwaga.    
Radna p. Ewa Kempińska – Na poprzedniej sesji byli obecni kierownicy instytucji kultury. Dyrektor Przychodni był na Komisji ds. Kultury.
       Przewodnicząca Rady poddała kolejno pod głosowanie uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych:
- Sprawozdanie finansowe za 2008 rok Gminnej Przychodni w Drzycimiu, Rada Gminy zatwierdziła jednogłośnie Uchwałą Nr XXIV/136/2009. Podjęta uchwała, łącznie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz opisówką stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
- Sprawozdanie finansowe za 2008 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, Rada Gminy zatwierdziła przy dwóch głosach wstrzymujących się Uchwałą Nr XXIV/137/2009.   Podjęta uchwała, łącznie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz opisówką stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
- Sprawozdanie finansowe Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, Rada Gminy zatwierdziła przy 4 głosach wstrzymujących się Uchwałą Nr XXIV/138/2009. Podjęta uchwała łącznie  z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz opisówką stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Przerwa w obradach.
 
Ad. 10. 
        Omówienia projektu uchwały (załącznik nr 10 do protokołu) dokonał Wójt: „Wolą naszą jest, aby powiększyć majątek lokalowy, a wolą Nadleśnictwa jest pozbycie się majątku nieproduktywnego. Stąd projekt uchwały w sprawie wykupu budynku – na wniosek Nadleśnictwa Dąbrowa. W budynku jeden z lokali jest już wykupiony, drugi nie.”
        Opinię pozytywną do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – Czy przekazujący załączył dokumenty wymagane ustawą?
Wójt – Tak. Księgi wieczyste są czyste. Pozostałe dokumenty będą wymagane przed dokonaniem zapisu. Posiadamy jeszcze operat szacunkowy. Skoro wola Rady będzie taka żeby przejąć, będziemy wymagali dokumentacji pozostałej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jaki jest interes publiczny w tym przedsięwzięciu, żeby tę substancję mieszkaniową przejmować? Co gmina tym osiągnie, jeszcze z lokatorem, który nie chciał wykupić mieszkania od Nadleśnictwa?
Wójt – Właściciel pozbywa się majątku, który nie przynosi dochodu. Gmina z kolei daje schronienie rodzinie, która go potrzebuje. Nadleśnictwo wyrzuci lokatora na bruk i skąd weźmiemy lokal dla tych państwa? Mam nawet świadomość, że ta pani być może nie będzie w stanie płacić czynszu, chociaż te czynsze nie są wysokie w naszych budynkach komunalnych.
Radna p. Teresa Piotrowska – Nie możemy zapewnić, że budynek nie będzie wymagał remontu. Obejrzeliśmy ten budynek od zewnątrz i możemy powiedzieć, że nie jest w złym stanie.
Wójt – Nadleśnictwo remontowało budynek 3 lata temu. W środku ściany są wymalowane, jest czysto i schludnie.    
Radny p. Zygmunt Wycinek – W uzasadnieniu nie jest napisane, że ta pani może być eksmitowana.
Radny p. Edmund Szymczak – Raz mieszkanie sprzedajemy, raz kupujemy, a to jest obciążenie siłą rzeczy. Lasy nie są postawione w stan upadłości. Nie straszmy, że oni ją   z mieszknia wyrzucą, bo nie wyrzucą. Na temat sprzedaży rozmawia się z właścicielem, a nie z lokatorem. Gmina nie jest przygotowana na to. Gmina powinna zarządzać, a nie obsługiwać.
Wójt – Będzie to forma zarządu. Nie przewidujemy tam żadnych nakładów finansowych.
Radny p. Edmund Szymczak – Tak będzie do pierwszego artykułu w gazecie.
Wójt – Mamy dużo gorsze mieszkania w swoich zasobach. Ta pani może kupi mieszkanie za    5 lat na naszych warunkach. Jest to kwestia czasu i możemy też liczyć na dochód dla gminy.   
Radny p. Jacek Gawrych – Z drugiej strony, po co miałaby wykupywać mieszkanie, jak ma zagwarantowane, że może tam mieszkać. Nie ma w tym interesu.
Wójt – Ma, bo ma dzieci, które dorastają.
Przewodnicząca Rady – Na dzień dzisiejszy rodzina nie jest eksmitowana?
Wójt – Na dzień dzisiejszy nie.
Radna p. Teresa Piotrowska – Co z tym mieszkaniem, jak podejmiemy dzisiaj decyzję negatywną?
Wójt – Nie wiem. Może Nadleśnictwo sprzeda mieszkanie na wolnym rynku?
Radny p. Edmund Szymczak – Przerabialiśmy PGR, przerabialiśmy Gródek. Każdy chce się tego balastu pozbyć w możliwie lekki sposób.
Przewodnicząca Rady – Czy sugeruje pan aby odwlec decyzję i postawić ultimatum o wykupie mieszkającym tam osobom.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie można tego tak rozpatrywać. My nie możemy niczego narzucać. Nie jesteśmy właścicielami.
Radna p. Teresa Piotrowska - Może odłożyć decyzję w tej sprawie?
Wójt – To nie jest rozwiązanie. Albo to bierzemy, albo oni robią coś innego w tej sprawie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Gdyby ci ludzie mieli decyzję sądu, byliby w lepszej sytuacji. Ich status społeczny się zmienia. 
Radny p. Stefan Szałański – W tej sytuacji nie ma mowy o eksmisji.
Radny p. Edmund Szymczak – To nie jest tak,  że lokator wyląduje na bruku. Nie stać gminy, aby dać mu lokal socjalny, to gmina płaci jego czynsz.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Składam wniosek o nie rozpatrywanie tej sprawy na dzisiejszym posiedzeniu. Nie mamy wszystkich informacji.
Wójt – Jakich informacji?
Radny p. Edmund Szymczak – Nawet Komisja nie widziała tych dokumentów, które są niezbędne.
Radna p. Teresa Piotrowska – Zasugerowaliśmy się tym, że ci ludzie zostaną bez dachu nad głową.
        Za wnioskiem złożonym przez radnego p. Zygmunta Wycinka opowiedziało się 6 radnych, 5 było przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosu.
Wójt – To nie jest rozwiązanie. Potrzebuję decyzji – „tak” lub „nie.”
 
Ad. 11. 
         Kolejny projekt uchwały omówił również Wójt: „ W Lubocheni jest działka, która nadaje się pod boisko. Spółka „RAW” skłonna jest przekazać nam tę działkę nieodpłatnie.”
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały.
        Zapytań i uwag nie wniesiono.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIV/139/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 12. 
       Temat omówiła p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy: „Projekt uchwały dotyczy zmian w preliminarzu wydatków na 2009 rok w punkcie drugim, gdzie są zaplanowane środki na „Dofinansowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych prowadzonych dla uczniów z terenu gminy”  brak jest umów na wynagrodzenia dla nauczycieli, stąd proponowana zmiana pierwotnego podziału, uchwalonego w styczniu br. Proponuje się podział uprzednio uchwalonej kwoty 5.000,- złotych następująco: 1.300,- wynagrodzenia dla nauczycieli, 700,- złotych na zakup materiałów ( tj. zakup  np. piłek ) oraz 3.000,- na zakup usług pozostałych tj. np. na wyjazd z dziećmi na basen lub inny wyjazd sportowo-rekreacyjny.  Każdy, kto chciałby taki wyjazd zorganizować, nawet klub sportowy może się o te pieniądze ubiegać.”
          Opinie pozytywne do omówionego projektu uchwały przedstawili:
p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finasów.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – Z tych środków mógłby być sfinansowany wyjazd do Solca z dziećmi z sołectwa?
p. Rezmer – Tak, tylko, że jest to wyjazd drogi i pewnie starczy tych środków na taki jeden wyjazd, tak jak do Chojnic na basen.
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIV/140/2009 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 została podjęta przez Radę Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13. 
         Projekt uchwały omówiła p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy:  „Procedury przy zmianach organizacyjnych Zakładów Opieki Zdrowotnej muszą być konsultowane. W tym przypadku Prezydent Miasta Bydgoszczy zwrócił się o taką opinię. Jeżeli opinia nie zostanie przekazana w ciągu 30 dni też się nic nie stanie i miasto nie bierze tego faktu pod uwagę.”
        Pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski.
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIV/141/2009 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały dotyczącego  opinii do projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej została przez Radę podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
                   
Ad. 14. 
         Wprowadzenia do tematu  dokonała p. Skarbnik stwierdzając, że projekt uchwały jest następstwem zainteresowania funduszem sołtysów z terenu naszej gminy Dodała, że wola Rady też była taka, aby ten fundusz utworzyć. „Projekt uchwały w tym względzie opracowany został na postawie ustawy o funduszu sołeckim, która weszła w życie w roku bieżącym. Obowiązkiem Rady jest podjęcie przedmiotowej uchwały do końca czerwca br. Z funduszu sołeckiego będą realizowane zadania zgłoszone przez sołtysów, przyjęte przez mieszkańców do realizacji na zebraniu wiejskim do 30 września. Wójt do 31 lipca przekaże wszystkim sołtysom informację o wysokości środków przypadających na sołectwo. Mam tu trochę obaw, bo niezbędna do naliczenia wysokości funduszu  kwota bazowa ( ustalana przez Prezesa GUS ) będzie dopiero podana do wiadomości do 31 sierpnia br.”
        Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Co dalej, po podjęciu tej uchwały?
p. Skarbnik – Do 31 lipca br. musimy odbyć spotkanie z sołtysami.
Przewodnicząca Rady – Organizując szkolenie włączyć należy całe Rady Sołeckie.
p. Wanda Wyłupska  sołtys sołectwa Dąbrówka – U nas jest już szereg wątpliwości. Boją się, że będą musieli rozliczać się z Urzędem Skarbowym.
p. Skarbnik – We wniosku należy podać zadanie, w miarę realne koszty zadania i rola Rady Sołeckiej kończy się na złożeniu wniosku. Sołectwa nie dostną tych pieniędzy, sołectwa nie będą realizowały tych zadań. Po uchwaleniu budżetu Wójt będzie te wnioski realizował.
p. Zenon Janiec sołtys sołectwa Jastrzębie – Składając wniosek będziemy musieli kogoś znaleźć, aby zrobił nam kosztorys.
p. Skarbnik – Ktoś, kto się na tym trochę zna, będzie musiał oszacować te koszty. Jest określony wzór wniosku, którego ja nie wymyśliłam.
Przewodnicząca Rady – Aby rozwiać szereg wątpliwości należy zorganizować szkolenie w tym zakresie.
Sołtys p. Zenon Janiec – Fundusz ma być na polepszenie życia mieszkańców, a nie koniecznie na drogę.
p. Skarbnik – Środki mają być przeznaczone na przesięwzięcie, a przedsięwzięcie ma stanowić jedną całość.
Radny p. Michał Pamulak – Czy inne dodatkowe inwestycje będą po wsiach realizowane? Czy tylko z funduszu na sołectwo?
Wójt – W takiej gminie, jak nasza kwota funduszy, to ok. 100 tys. Za 10 tys.  na sołectwo drogi w Dólsku np. nie zbuduje się, bo budowalibyśmy przez parę lat. Chodzi o to, żeby  sołtys miał wiedzę w jakich środkach się obraca, realizując jedną rzecz, czy dwie i na tym koniec. Sołectwo niczego z tego funduszu nie wybuduje.
Sołtys sołectwa Wery Alojzy Belt – To już było za Szwolgina. Tylko kupa bałaganu. Wtedy pieniądze były na koncie w banku i trzeba było wydać do końca roku. Zastanówcie się, co            z tym będzie.
Radna p. Janina Różycka – Czy będzie można doliczyć pracę wykonaną przez mieszkańców?
Wójt – Przypuszczam, że tak.
Radna p. Teresa Piotrowska – Czy po roku będzie można z tego zrezygnować?
Wójt – Tak.
Radny p. Jacek Gawrych – Ostrzegam przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXIV/142/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Rada opowiedziała się 14 głosami, 1 radny wstrzymał się od głosu. Podjęta przez Radę uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Przerwa w obradach.
 
Ad. 15.
         Temat omówiła p. Skarbnik Gminy wyjaśniając: „Pożyczka przeznaczona jest na termomodernizację budynku gimnazjum w Gródku. Pożyczka zgodnie z zapisem w projekcie uchwały ma zostać spłacona w dwudziestu ratach kwartalnych. Jako źródło jej spłaty wskazaliśmy wpływy z podatku od nieruchomości. Po podjęciu przez Radę przedmiotowej uchwały będziemy ubiegać się o uruchomienie pożyczki. Chcielibyśmy, aby prace przebiegały i zakończyły się jeszcze w czasie wakacji. Po roku karencji rozpoczniemy spłatę pożyczki. Jest to pożyczka na warunkach preferencyjnych tj. 7%. Mogę jeszcze dodać, że po spłaceniu przez gminę  70% należnej kwoty możemy ubiegać się o umorzenie pozostałej kwoty.”
Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
           W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.    
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIV/143/2009 w sprawie zaciągnięcia   i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku” została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 16. 
         Zaproponowane zmiany do budżetu gminy na 2009 rok przedstawił p. Wójt – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian przedstawił p. Jacek Gawrych  Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów łącznie z wnioskami:
1.„W ramach kwoty 15.000,- złotych, przeznaczonej na remont przystanku w Biechówku wykonać również remont przystanku w Biechowie.”
2.„Środki niewykorzystane ( na kulturę fizyczną i sport ) po konkursie ofert w kwocie 2.330,- złotych przeznaczyć na rozpisanie kolejnego konkursu na sport kwalifikowany.”
Dyskusja:
Radna p. Aniceta Gubańska – Jeżeli będzie zrobiony porządny remont w Biechówku, to za resztę można zrobić przystanek w Biechowie. Wychowawczo powinna ten przystanek odmalować młodzież.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jest tylko jedna oferta na wykonanie tego zadania. Poszukajmy innego wykonawcę.
Wójt - Mamy już wstępny kosztorys na wykonanie prac w Biechówku. Jeżeli nie znajdziemy firmy, która nam wykona te dwa zadania, to skąd pieniądze? Trudno jest mi przewidzieć realizację tego zadania.
Radny p. Jacek Gawrych – Myślę, że jeżeli pieniędzy zabraknie to możemy dołożyć.
Radny p. Edmund Szymczak – Zróbmy w Biechówku, a jak pieniędzy nie starczy, to dołożymy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Szukajmy wykonawcy, który zrobi dwie rzeczy za 15 tys. złotych. Uważam, że kosztorys, który jest,  jest zrobiony na wyrost.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Jeszcze nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby kosztorys inwestorski, ten wstępny, wiązał ręce. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wykona te dwa zadania za zaplanowaną kwotę. W naszej gminie mamy kilkanaście firm, które by to zrobiły.
         Za pierwszym wnioskiem Komisji głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od głosu, zatem został przyjęty do realizacji.
 
Radny p. Jacek Gawrych wyjaśnił skąd wzięła się kwota 2.330,- złotych, którą Komisja postanowiła przeznaczyć na sport kwalifikowany ze wskazaniem konkretnym do wykorzystania po konkursie -  dla grupy młodzików MLUKS  OLIMPIA, którego on jest Prezesem.” „…Wystąpiłem tutaj z wnioskiem, ze wskazaniem liczby uczniów. Prowadzone są zajęcia z instruktorem – p. Damianem Szmelter. Frekwencja na zajęciach jest zdecydowanie wyższa niż w grupach starszych. Kwota jest niewielka, inne kluby mają większe kwoty przyznane na działalność. „Korona” 59 tys. złotych, UKS „Maxus” 8.600,- złotych i to jest  pierwszy rok ich działalności, zatem kwota 2.330, - jest kwotą zdecydowanie mniejszą.
Wójt – Propozycja zawarta w projekcie uchwały jest propozycją, którą chcieliśmy rzeczywiście przeprowadzić. Mając na uwadze, że Klub „WDA” nie złożył wniosku, postanowiliśmy pieniądze przeznaczyć na pokrycie kosztów na imprezę „Kros Gródecki,” który został częściowo zrealizowany przez UKS „Wda”. Prezes Klubu „Wda” stwierdził, że zajmie się organizacją „Krosu” bez zajmowania się fakturami i rozliczeniem. Nasi pracownicy zajęli się organizacją imprezy i te pieniądze miały być przeniesione na pokrycie wydatków  z imprezą związanych.  Kolejny aspekt - to radny, który jako Prezes stara się o pieniądze dla swojego Klubu. Nie wiem, czy to jest dopuszczalne, czy nie jest dopuszczalne, w każdym razie tak jest. Jako członek Zarządu Klubu „Korona,”który się od szeregu lat tym zajmuje, od tego roku, jakby zrobił odłam i stworzył swój własny Klub, a funkcjonowanie drużyn w „Koronie”?  Ze zgłoszonych trzech funkcjonuje jedna, która spadła z A klasy do B. Nie ma praktycznie żadnej drużyny żeby zagrać w rozgrywkach zgłaszanych na jesień. Rozmawiałem wczoraj  z p. Prezesem Ryczewskim, który stwierdził że zgłosi B klasę i zgłosi najwyżej jedną drużynę młodzieżową. Widzę, że umowa pomiędzy Gminą a stowarzyszeniem „Korona” będzie nie do końca zrealizowana. To się wiąże z tym, że dotacja, która została przydzielona na cały rok będzie musiała być zredukowana. Zrobimy korektę do tego. Pieniądze, które miał Klub dostać w drugiej transzy będą okrojone o kwotę, jaka nie będzie wykorzystana przy dalszym funkcjonowaniu, w ogranioczonych rozmiarach „Korony”. W związku z tym zostaną pieniądze na sport kwalifikowany. Zdejmiemy środki z LZS KORONA i przeznaczymy je na drugi klub. Taka jest moja propozycja. Takie jest logiczne rozwiązanie, po to, żeby nie zabierać komuś czegoś. Sport kwalifikowany miał określoną kwotę i niech ona jest. Ani złotówki nie zabieramy, ale niech ona jest wykorzystana tam, gdzie trzeba, bo dzisiaj „Korona” nie ma drużyn młodzieżowych.
Radny p. Dariusz Podlejski – Skoro drużyna spadła z A klasy do B klasy, to w przyszłym roku będzie musiała zredukować wydatki i będzie miała niższą dotację,  ale  dlaczego nie mamy finansować młodzieżówki.
Radny p. Jacek Gawrych -  Pan Ryczewski nie miał upoważnienia Zarządu do składania tego rodzaju oświadczeń.  
Wójt – 2.330,- złotych nie jest wielką kwotą. Ograniczając działalność KORONY, kwota na OLIMPIĘ byłaby wyższa.
Radny p. Jacek Gawrych – Troszkę jesteśmy zaskoczeni wypowiedziami p. Ryczewskiego. Będziemy musieli zapytać p. Ryczewskiego, kto go upoważnił do składania tego rodzaju wypowiedzi. Podtrzymuję wniosek Komisji.
           Drugi wniosek Komisji został poddany pod głosowanie ( 8 głosów za, 1 przeciwny, 6 wstrzymujących się ), w wyniku którego został przez Radę przyjęty.
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXIV/144/2009  w sprawie zaproponowanych zmian w budżecie, łącznie z poprawkami została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 17.
         Głos zabrał Wójt i stwierdził, że czytanie sprawozdania nie miałoby sensu, bo wszyscy radni otrzymali materiały  poczym zapytał o ewentualne pytania.
Przewodnicząca Rady – Czy będzie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych ?
Wójt – Zorganizujemy coś takiego.
          Więcej zapytań do tematu nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ad. 18. 
      Temat herbu i flagi gminy omówiła p. Grażyna Sośnicka Sekretarz Gminy przedstawiając opis do każdej propozycji, króre zostały rozdane radnym do wglądu.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Jaki jest koszt opracowania tych projektów?
p. Sekretarz- 5 tys. złotych.
Przewodnicząca Rady – Z  jakiego budżetu szły te pieniądze?
p. Sekretarz – Z budżetu administracji.
Radny p. Dariusz Podlejski – W dobie kryzysu takie wydatki? Czy to jest obligatoryjne zadanie?
Potrzebę posiadania herbu uzasadniła p. Sekretarz.
Przewodnicząca Rady – Może to posłużyć w promowaniu gminy.
Radny p. Jacek Gawrych – Wydaje mi się, że warto posiadać herb.
Radna p. Janina Różycka – W propozycjach nie ma tam nic takiego, co bym wiązała         z Drzycimiem.
Przewodnicząca Rady – Do kiedy mieszkańcy mają czas wypowiadać się na ten temat?
Wójt – Sprawa jest otwarta, propozycje są przedstawione na naszej stronie internetowej, sprawa jest nadal aktualna.
 
Ad. 19. 
        Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie złożono.
 
Ad. 20. 
Przewodnicząca Rady – Czy będzie zrealizowany wniosek Rady Sołeckiej w Krakówku?
Wójt – Ten remont będzie zrealizowany.
Przewodnicząca Rady – Czy na pismo Przewodniczący Rady Sołeckiej w Karkówku dostanie dodpowiedź? Nie chcę być gołosłowna.
Wójt – Tak,  będzie odpowiedź. Dzisiaj nie potrafię jeszcze powiedzieć kiedy będzie remont.
Radny p. Jacek Gawrych – Czy Prezes Ryczewski złożył te deklaracje Wójtowi na piśmie?
Wójt – Nie. To była wypowiedź ustna.
Radny p. Edmund Szymczak – Wykosić pobocze przy chodniku z Gródka do Gródka. Pozostała do naprawy wpadajaca krata na osiedlu w Gródku.
Wójt – Ja widziałem tą kratę. Ostatnio nawet przez nią jeździłem i nie stwierdziłem zagrożenia.
Radny p. Edmund Szymczak – Krata upada. Ja nalegam, żeby to było zrobione. Trzeba ją podbudować.
Radna p. Aniceta Gubańska – Wykosić pobocze w kierunku Urzędu Gminy.
Wójt – Z całą pewnością jest to pas drogi powiatowej. My jako gmina kosimy co możemy, bo powiat nie przyjedzie nam tego wykosić. Pieniądze przeznaczone na drogi gminne częściowo przeznaczamy na tego rodzaju zabiegi przy drogach nie naszych. Oni tylko dwa razy w roku wykaszają pobocza. Może drugi raz obkoszą we wrześniu i na tym koniec. Nie wiem, jak by wyglądało, gdybyśmy sami nie kosili. Pani Skarbnik stale na mnie krzyczy, że kosimy nie przy naszych drogach.
Radny p. Dariusz Podlejski – Doszły mnie słuchy, że pobierane są dodatkowe opłaty za świetlicę w Jastrzębiu. Czy to prawda?
Sołtys sołectwa Jastrzębie – To jest nieprawda.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Kto położył w Werach papę termozgrzewalną?
Wójt – Zakład Komunalny.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ile kilometrów dróg równano?
Wójt – 39,23 km.
Radny p.  Zygmunt Wycinek – Kiedy zostaną zainstalowane punkty świetlne w Krakówku?
Wójt – Nie umiem konkretnie odpowiedzieć. Nie znam daty. Enea projekt ma. Czekamy na wykonanie zadania.
Radny p. Mirosław Parczyk – A w Sierosławiu?
Wójt – Tak samo, to jest to samo zadanie. Ponaglę, aby przyspieszyli.
Radny p. Zygmunt Wycinek - Pracownika odpowiedzialnego za drogi w Urzędzie Gminy przeszkolić pod kątem profilowania dróg.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk - Na poboczach porobić rynienki spustowe i wykosić pobocza.
Wójt –  Przy drogach powiatowych pracują dwie kobiety i dwóch mężczyzn nie są w stanie zrobić wszystkiego.
Przewodnicząca Rady – Zamienić kobiety na mężczyzn.
Wójt – Te kobiety zrobią więcej niż mężczyźni.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na stronie internetowej czytamy, że chodnik w Gródku dokończyła firma p. Baranowicza za kwotę 18 tys. złotych. Jest to stosunkowo wysoka cena. Czy dokończenia chodnika w Gródku nie można było powierzyć Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu? Zakład wykonywał tę pracę w ubiegłym roku taniej. Zakład miałby być może pieniądze, które dzisiaj przerzuciliśmy dla niego na inwestycje. Co ze śmieciami  z cmentarzy? Nam p. Skarbnik udzieliła wyjaśnień, ale myślę, że dobrze byłoby aby radni też  byli poinformowani. W tygodniku „Wspólnota” ukazał się ranking gmin. Gmina Jeżewo wydaje na jednego mieszkańca 180 złotych, gmina Drzycim 280 złotych. Są to wydatki na Urzędy Gmin, bo  w tym nie ma inwestycji. Z czego bierze się taka duża różnica?
Wójt – Pamiętamy, jak długo był ten chodnik w ubiegłym roku budowany. Jeden człowiek z Zakładu i pozostali z robót publicznych. Koszt rzeczywiście mógł być niższy. Tam pracował jeden człowiek i koniec, pozostali, którzy jemu pomagali byli finansowani z Urzędu Pracy. Długo im to schodziło, wydajność była kiepska. Niejednkrotnie dzwoniono do mnie z uwagami, że taki mały kawałek chodnika, tak długo robicie. Tłumaczyłem wówczas, że trzeba ludziom dać zatrudnienie. Było wiadomo, że trzeba będzie w tym roku chodnik dokończyć. Stwierdziłem, że lepiej będzie zlecić to firmie, która jest do tego przygotowana   w 100%, która dosłownie w ciągu 4 dni zrobiła to, co inni robili miesiąc. Ktoś, kto to obserwował był pełen podziwu, że tak szybko. Uważam, że krótkie załatwienie sprawy potaniło całe przedsięwzięcie. Jeżeli chodzi o śmieci z cmentarzy, to wywołuję p. Skarbnik niech wyjaśni.
p. Skarbnik – Wszyscy pamiętają, że było wystosowane pismo do RIO i w odpowiedzi domyśliliśmy się, że nie wolno nam finansować tego zadania. Poszło kolejne pismo do RIO łącznie z zapytaniem o pulbruk przy kostnicy w Gródku. Nie było znów jasnej dopowiedzi. Zadzwoniłam do RIO, gdzie mi powiedziano, że parafia nie może dostać żadnej dotacji na to zadanie. Pan, który opiniuje nasze uchwały polecił, abym znowu wystąpiła z pismem uzasadniając, że wyjaśnienie, które otrzymałam nie jest jednoznaczne. Odpowiedź, którą otrzymałam była dla mnie satysfakcjonująca. Sposób, w jaki finansujemy z budżetu odbiór śmieci z cmentarzy jest dobuszczalny i możemy to kontynuować. Na temat polbruku przed kostnicą nie mam żadnej odpowiedzi.  Mamy zatem odpowiedź, że możemy zlecać służbom wyspacjalizowanym do wywozu śmieci, uprzątanie śmieci z cmentarzy.
Radny p. Dariusz Podlejski – Co ze śmieciami z cmentarzy, które są przejęte w administrowanie przez inne osoby?
p. Skarbnik – O tej sprawie dowiedziałam się w piątek na Komisji. Jeszcze nawet nie zdążyłam z pracownikami na ten temat porozmawiać.
Wójt – Skoro jest rzeczywiście administratorem, nie będzie w żaden sposób korzystał z naszych środków, a z pewnością administruje w celu  zysków. Takich przedsiębiorstw nie możemy finansować. Jest to informacja świeża. Zobaczymy. Odnośnie rankingu gmin. Powiem tak:  Warlubie 208, Dragacz – 217, Bukowiec – 227, Pruszcz – 243, Osie – 262, Drzycim – 280, Lniano – 289, Świekatowo – 300. Im mniejsza gmina i mniej mieszkańców  tym większe wydatki. Skąd to się bierze, nie umiem dokładnie odpowiedzieć. Są tu z pewnością brane po uwagę jakiegoś rodzaju przeliczniki. Czy jest to dla nas jakąś ujmą?  Wydatki ograniczamy do niezbędnego minimum.
 
Ad. 21. 
       Przewodnicząca Rady podziękowała zgromadzonym za udział w obradach, życzyła wszystkim obecnym udanych urlopów poczym uznała XXIV sesję Rady Gminy za zamkniętą. 
 
                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                            Elżbieta Babińska
 
 
Opinie Komisji stanowią załączniki nr 18, 19 i 20 do niniejszego protokołu.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (24 lipca 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (24 lipca 2009, 09:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444