Protokół Nr XXIII/2009 z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 roku


 
  
                                               PROTOKÓŁ Nr XXIII/2009
                              z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                    odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1643.
 
                   W sesji udział  wzięło 14  radnych, na składu ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4/ p. Kierownik Biblioteki Publicznej – Izabela Grzegorz
5/ p. Dyrektor Świetlicy Gminnej – Sławomir Zawadzki      
6/ p. Prezes UKS WDA – Marek Nowak
 7/ p. Prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego Czarna Podkowa – Hubert Lemańczyk
 8/ p. Prezes Międzyszkolnego UKS MAXUS – Bożena  Konarska
 9/ p. Prezes Międzyszkolnego Ludowego UKS OLIMPIA  Jacek Gawrych
10/ p. Tadeusz Gajewski Radny Rady Powiatu
 oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie protokołu z przebiegu XXII sesji Rady Gminy.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.      Składanie interpelacji.
7.      Kultura i sport na terenie gminy, kierunki rozwoju i główne problemy ( z udziałem zaproszonych gości ).
8.      Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a)      wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok,
b)      wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)      przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady,
d)      dyskusja,
e)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9.      Odpowiedzi na interpelacje.
10.  Wolne wnioski i zapytania.
11.  Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
       Otwarcia XXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała zgromadzonych radnych, Radnego Rady Powiatu, Wójta Gminy, sołtysów, zaproszonych do udziału w obradach gości i pracowników Urzędu Gminy. 
       Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
       Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
        
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15. Radny nieobecny - p. Roman Piotrowski. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
       Przewodnicząca Rady  poinformowała, że do protokołu z przebiegu XXII sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała jego przyjęcie pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty  jednogłośnie.
 
Ad. 4.
          Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Wójtowi, który zwrócił się do Rady z prośbą o wprowadzenie dodatkowego punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę o nr ewidencyjnym działki 6/3 i powierzchni 1,2696 ha, będącej własnością Gminy Drzycim na rzecz Powiatu Świeckiego.”
          Rada propozycję Wójta Gminy przyjęła jednogłośnie.
          Porządek obrad w całości, łącznie z wprowadzoną zmianą, został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek obrad po zmianach:
 
1.        Otwarcie sesji.
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Przyjęcie protokołu z przebiegu XXII sesji Rady Gminy.
4.        Przyjęcie porządku obrad.
5.        Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.        Składanie interpelacji.
7.        Kultura i sport na terenie gminy, kierunki rozwoju i główne problemy ( z udziałem zaproszonych gości ).
8.        Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a)   wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok,
b)    wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku ubiegłym i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)    przedstawienie opinii do sprawozdania przez pozostałe Komisje Rady,
d)    dyskusja,
e)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę o nr ewidencyjnym działki 6/3 i powierzchni 1,2696 ha, będącej własnością Gminy Drzycim na rzecz Powiatu Świeckiego.
10.    Odpowiedzi na interpelacje.
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 5. 
        Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od  23 marca do 29 kwietnia br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
        Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – p. Izabela Grzegorz: „Historia biblioteki w Drzycimiu liczy prawie 60 lat. Biblioteka zmieniała niejednokrotnie swoją siedzibę. Mieściła się początkowo w domach prywatnych, później w budynku starej szkoły, od wielu lat i obecnie znajduje się w budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej. Biblioteka szczyci się dorobkiem, na który złożyła się praca wielu bibliotekarzy. 21 marca 2008 roku, na mocy uchwały Rady Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna stała się gminną instytucją kultury. Swoją działalność rozpoczęła z dniem 1 lipca 2008 roku. Księgozbiór naszej placówki, na koniec 2008 roku wyniósł 24.386 woluminów. Na tak bogaty księgozbiór składa się literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularno-naukowa ze wszystkich dziedzin wiedzy, literatura regionalna oraz prenumerata czasopism. Do biblioteki, w roku ubiegłym udało nam się zakupić 566 książek. Staramy się na bieżąco gromadzić te książki, które cieszą się największym zainteresowaniem czytelników. Systematycznie, w miarę posiadanych środków, uzupełnia się księgozbiór, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podstawowym sposobem gromadzenia zbiorów są prowadzone planowo zakupy oraz prenumerata. Na zakup książek przeznaczono kwotę ponad 11 tys. złotych. Część środków pochodziła z dotacji z budżetu gminy a część z dotacji, którą w  minionym roku biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dotacja z Ministerstwa była przeznaczona wyłącznie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.018,- złotych. Biblioteka rocznie obsługuje ok. tysiąca użytkowników, a roku ubiegłym odwiedziło nas 3.739 czytelników. Biblioteka rozwija również usługi informacyjne o charakterze lokalnym eksponując ulotki, foldery i informatory. Udziela informacji w oparciu o systematycznie modyfikowany księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek, chociaż zawsze mogą liczyć na  pomoc bibliotekarza. Organizujemy różnego rodzaju spotkania z ciekawymi osobami ( Robert Rafka ), konkursy, w tym konkursy stałe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Starmy się mieć dla uczestników upominek, słodycze. W marcu, wspólnie z p. sołtys Barbarą Kruczyńską zorganizowaliśmy warsztaty rękodzielnicze pn. „Sianoploty.” W ramach warsztatów panie uczestniczące w pokazie nauczyły się wykonywania ozdób wielkanocnych z siana, gałązek i bukszpanu. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Wzięło w nim udział 16 pań i każda z nich wyszła ze spotkania z nowym doświadczeniem. Trzeci już raz w naszej bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. W maju, kiedy przypada „Tydzień bibliotek” zapraszamy nauczycieli i uczniów klas najmłodszych i zerowych z przedszkola na prezentacje, w czasie których przedstawiamy naszą siedzibę i zasady korzystania z biblioteki. Obecnie w bibliotece zatrudnione są 4 osoby. Na pełnym etacie 3 osoby i główna księgowa na 0,25 etatu. W Bibliotece działa również od 1 grudnia 2004 r. Gminne Centrum Informacji założone w ramach programu aktywizacji absolwentów „Pierwsza Praca.” GCI zapewnia mieszkańcom gminy dostęp do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności przybliżenia szerokiego zakresu usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym. Odbiorcami projektu są głównie absolwenci i osoby bezrobotne poszukujące pracy a także rolnicy, pracodawcy, niepełnosprawni i pozostali mieszkańcy gminy. GCI wyposażone jest w 5 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu. W ramach działalności Centrum, organizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia. W marcu ubiegłego roku rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia utworzone w ramach projektu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich.” Centrum ma siedzibę w Jastrzębiu. Z dniem 1 września 2008 r. Gmina przekazała prowadzenie Centrum Gminnej Bibliotece Publicznej. Chciałabym podziękować władzom gminy za okazaną nam przychylność, co gwarantuje nam dalszy rozwój i współpracę.
Dyrektor Świetlicy Gminnej p. Sławomir Zawadzki – „Od  września 2008 r. Świetlica Gminna w Drzycimiu jest gminną instytucją kultury. Jednostka działa prężnie na miarę możliwości. Staram się dotrzeć do różnych kręgów społeczności lokalnej, poprzez ogłoszenia wywieszane w przeznaczonych do tego miejscach oraz biuletyn informacyjny ,,Nasza Gazetka”. Imprezy organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, skupiają w świetlicy pewną grupę mieszkańców naszej gminy. Najpopularniejsze działania skierowane do dorosłej części społeczeństwa to: spotkania prozdrowotne, co dwa miesiące, pod hasłem ,,Nasze zdrowie w naszych rękach”, organizowane są spotkania z lekarzem w celu zwiększenia świadomości zdrowotnej odbiorców, mówiliśmy już o chorobach serca i ich następstwach, oraz o chorobach układu kostnego i metodach ich zapobiegania, wieczorek literacki Pani Heleny Szarmach, która przedstawiła licznie zgromadzonej publiczności swoją twórczość,  
i spotkania okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień  Matki, spotkania opłatkowe. Działalność świetlicy w szczególności skupiona jest na organizowaniu czasu   wolnego dzieciom i młodzieży. Do najbardziej atrakcyjnych i lubianych ofert proponowanych przez placówkę należą konkursy i turnieje: plastyczne, muzyczne ( śpiewania na żywo, z playbacku i tańca ), sportowe ( szachy, warcaby i tenis stołowy ), spotkania okolicznościowe: wielkanocne, opłatkowe, Dzień Dziecka, mikołajkowe, walentynkowe, święto pieczonego ziemniaka, dzień chłopaka, powitanie i pożegnanie lata, andrzejkowe oraz dyskoteki, bale karnawałowe, sekrety przyjaźni, zajęcia wakacyjne ( latem i zimą ), impreza dla dzieci niepełnosprawnych. Tradycyjnie, w ostatnią sobotę lipca, odbyła się największa, organizowana przez świetlicę impreza - festyn rekreacyjno sportowy, który tym razem został rozłożony na dwa dni, a w bieżącym roku prawdopodobnie na trzy.  W styczniu w świetlicy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki zaangażowaniu strażaków, Koła Nowoczesna Pani, innych organizacji oraz wolontariuszy udało się zebrać 3.691zł. W świetlicy odbywają się cyklicznie - w każdą środę konkursy i zabawy dla dzieci, w czwartki - zajęcia plastyczne, a w piątki kółko teatralne. Działa Kabaret Paradox, który swoimi występami uświetnia imprezy okolicznościowe. Świetlica współpracuje z klubami seniorów, związkiem emerytów rencistów i inwalidów, kołem Nowoczesna Pani, jednostkami OSP, szkołami, zakładami pracy działającymi na terenie gminy oraz innymi organizacjami. Problemem, z którym od kilku lat boryka się świetlica są potrzeby remontowe dotyczące wymiany pokrycia dachowego i elewacji budynku. W tym roku planowana jest wymiana okien. Mam nadzieję, że w latach następnych uda nam się zadbać o ten budynek. Myślę, że jest to opłacalna inwestycja, bo młodzież, która chodzi do świetlicy nie niszczy przystanków autobusowych i nie chodzi po ulicach.”
Prezes LZS KORONA p. Cezary Ryczewski nie przybył na posiedzenie Rady. Informacja nie została złożona.
Prezes UKS WDA p. Marek Nowak – Działalność swoją opieramy głównie o środki z budżetu gminy oraz o dotację z Ministerstwa Tozwoju Sportu i Turystyki. W ubiegłym roku nie odbyła się jedna z głównych imprez, tj. Kros Gródecki. W tym roku Kros odbędzie się. W ubiegłym roku młodzież brała udział w turniejach piłki siatkowej drużyn mieszanych, w turnieju piłki halowej chłopców, w turnieju tenisa stołowego. Członkowie Klubu pobierali naukę brydża sportowego i szachów. Staramy się, we współpracy z Warlubiem, o pozyskanie środków zewnętrznych. Problemem jest ogrzewanie na sali gimnastycznej w Gródku. Zajęcia nie mogą odbywać się tam normalnie. Jest za zimno.
Prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego Czarna Podkowa p. Hubert Lemańczyk – Działamy 1,5 roku. Przed formalnym zarejestrowaniem Klubu, jeźdźcy uczestniczyli w wielu imprezach i zawodach jeździeckich. W maju 2007 r. odbył się rajd konny do Huty Kalnej na „Dni Konia,” gdzie przybyło kilkadziesiąt koni w tym konie z naszego Klubu. Dziesięciu jeźdżców oraz członkowie Klubu wzięli udział w zawodach jeździeckich w Nowem zdobywając I, III i V miejsce. W sierpniu tegoż roku na „X Jeździeckich Mistrzostwach Polski Amatorów w skokach przez przeszkody” w Toruniu,” trzy reprezentantki Klubu dostały się do finału zdobywając III, VI i XIV miejsce. W tym samym miesiącu, podczas „Regionalnych zawodów w Skokach przez Przeszkody” w Kozłowie, reprezentantka Klubu zdobyła II miejsce w klasie L. W październiku Klub uczestniczył w pogoni za lisem w stadninie HUZAR w Nowem oraz w KJ Joker w Działowie. W listopadzie został zorganizowany  „Hubertus,” na który przybyło 36 koni, a lisa w kategorii młodzików zdobyła reprezentantka Klubu – Natalia Wnęk. Działalność w roku 2008 rozpoczęliśmy 9 lutego. Zostały zorganizowane „Dni Otwarte” w Klubie, gdzie każdy mógł pod okiem instruktora spróbować swoich sił w jeździe konnej. Oprócz tego można było skorzystać z przejażdżki bryczką, ogniska i zapoznać się z działalnością sekcji sportowej. Były wystawione wcześniej zdobyte puchary, a członkowie Klubu pokazywali swoje umiejętności jeździeckie. W związku z tym, że frekwencja dopisała, impreza będzie powtarzana cyklicznie. 30 czerwca w Jarużynie, para ( Wnęk i klacz Kapella ) zdobyła 30,5 pkt otrzymując ocenę dobrą, kończąc zawody na XVI miejscu. W rozegranych w sierpniu Jeździeckich Mistrzostwach Polski Amatorów, zawodniczka Klubu zdobyła III miejsce wśród seniorów. Pozostałe zawodniczki uplasowały się na VIII i XIV miejscu. 24 sierpnia w Kozłowie, w konkurencji „Pony” Klaudyna Jodda na Karinie zajęła I miejsce, Jowita Jodda na Sancie II miejsce i na Karinie IV miejsce, a Natalia Wnęk na Karinie V miejsce. W klasie „LL” Klaudyna Jodda uplasowała się na I miejscu, a Izabela Lemańczyk-Dąbek na Parysie na V miejscu. W zorganizowanych w Żołędowie – 21 września regionalnych skokach przez przeszkody w klasie „LL” Natalia Wnęk na Karinie zajęła VIII miejsce, Małgorzata Krawczyk na Polluksie X miejsce, a Aleksandra Lubińska na klaczy Paleta była XI. W konkurencji „L” Jowita Jodda na Sanacie, Aleksandra Lubińska na Palecie i Natalia Wnęk na Karinie zajęły I miejsca. Nagrodę i puchar wylosowała Jowita Jodda. 3 listopada, jak co roku, Klub zorganizował Bieg św. Huberta, w którym udział wzięło 39 jeźdźców. W Święto Niepodległości przedstawiciele sekcji ułańskiej uświetnili swoją obecnością imprezę zorganizowaną przez Urząd Marszałkowski w Bydgoszczy z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Wieczorem razem z końmi wzięli udział w przedstawieniu patriotycznym w Ośrodku Klutury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Popis śpiewu ułanów został przyjęty przez publiczność gromkimi brawami. W roku bieżącym na halowych regionalnych zawodach w skokach przez przeszkody Natalia Wnęk na Kapelli zajęła I miejsce w klasie „LL” a jej koleżanka klubowa Jowita Jodda na Sancie II miejsce. 28 kwietnia br. sekcja harcerska pod dowództwem instruktora Izabeli Lemańczyk – Dąbek wykonała pokaz musztry dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Gródku, które gościło kilkanaście delegacji ze szkół gimnazjalnych powiatu świeckiego. Poza tym wszystkim narzekamy na brak środków. 
Prezes Międzyszkolnego UKS MAXUS  p. Bożena Konarska – „Dziękuję za zaproszenie. Nasz Klub dopiero rozpoczął działalność, został założony w listopadzie 2008 roku. Zrzesza on dzieci i młodzież z terenu gminy Drzycim. Założeniem Klubu jest jak największe zainteresowanie dzieci działalnością sportową oraz czynnym spędzaniem czasu wolnego. Zajmujemy się organizacją imprez sportowych na terenie gminy, imprez międzyszkolnych oraz pozyskiwaniem środków na sprzęt sportowy. Wystąpiliśmy w tym roku o dotację z budżetu gminy i otrzymaliśmy kwotę 8.870,- złotych. Największe problemy mamy z dowozwm dzieci na zawody. Dziewczęta zajmują, III i IV miejsca, a problem dowozu występuje. Pomagają nam bardzo rodzice uczniów. Problem dopiero będzie, jak dziewczęta dostaną się do ogólnopolskich zawodów w Warszawie.” Pani Prezes przedstawiła również plan pracy Klubu na 2009 rok.
Prezes Międzyszkolnego Ludowego IKS OLIMPIA p. Jacek Gawrych – Aktualnie załatwiamy sprawy organizacyjne. O dotację z budżetu gmin y nie wystepowaliśmy, bo nie dysponujemy jeszcze niezbędnymi dokumentami. Działalność z pewnością rozpoczniemy dopiero w 2010 roku.
Przewodnicząca Rady – Kros Gródecki ma się odbyć 9 maja?
P. Marek Nowak – Tak, łącznie z imprezą „ Cała Polska biega.”
P. Bożena Konarska – Będą mniejsze koszt dowozu i rozwozu dzieci na te imprezy.
Przewodnicząca Rady – Czy imprezy odbywają się w tym samym czasie?
P. Marek Nowak – Raczej nakładają się czasowo. W Drzycimiu w biegu bierze udział podstawówka i inne chętne osoby, a w Gródku gimnazjum i chętni.
Przewodnicząca Rady – Może p. Jacek Gawrych powie nam cos o Klubie LZS KORONA?
Radny p. Jacek Gawrych – Ja nie jestem tam już Prezesem. Prezes nie jest obecny bo pracuje. Nie chciałbym wchodzić w kompetencje p. Prezesa.
Radny Rady Powiatu p. Tadeusz Gajewski przedstawił obecnym informację nt. seskcji siatkówki seniorów działającej w gminie Drzycim. „Siatkówka nie jest sportem kwalifikowanym i nie jest finansowana z dotacji. Istniejemy 29 lat. Członkowie nie chcą jeździć na żadne zawody. Dla weteranów najważniejszą sprawą jest, aby pograć rekreacyjnie. Nawet LZS ma problem wygrać z weteranami. Mam takie zapewnienie, że od jesieni będzie nam trochę łatwiej. Mamy jeszcze drużynę młodzieżową. ”
Przewodnicząca Rady – Czyli weterani nie zrzeszyli się?
p. Tadeusz Gajewski – Nie, bo musieli byśmy zrobić to aż w Bydgoszczy. Poza tym nie zależy im na tym. To jest dużo formalności. Panowie powiedzieli, że im wystarczy, że sobie pograją.  Na wyjazdy w okolicy zrzucamy się i jakoś sobie radzimy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy p. Zawadzki organizuje imprezy w świetlicach środowiskowych? p. Sławomir Zawadzki – Większość imprez wynika z rocznego kalendarza. Często nakładają się na siebie takie, jak Dzień Dziecka, Dzień Babci, Dziadka, Matki. Mikołajki i podobne. Nie uchylam się od pomocy. Staram się udostępnić sprzęt. Często też daję słodycze.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Czyli rozumię, że współpracuje pan z działaczmi środowiskowymi?
p. Sławomir Zawadzki – Oczywiście.
Przewodnicząca Rady – Jak z zapleczem socjalnym w świetlicy?
p. Sławomir Zawadzki – Na zebraniu wiejskim w Drzycimiu wypłynął wniosek, aby je zozbudować. Postaram się przygotować dokumentację odnośnie rozbudowy toalet.
Radna p. Janina Różycka – Brak szatni odrębnej i za mała kuchnia.
p. Sławomir Zawadzki – Pełne wyposażenie świetlicy uniemożliwi korzystanie z niej. Będzie więcej wypożyczeń świetlicy i codzienne jej funkcjonowanie dla dzieci i młodzieży zostanie całkiem wykluczone. Ta świetlica ma służyć przede wszystkim działalności kulturalnej.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że ten temat jest do omówienia przez Komisję ds. Kultury.
Radny p. Dariusz Podlejski – Każde działanie klubów jest promocją gminy. Wyjazd na kolejne Igrzyska Wojewódzkie też będzie promocją.
Radny p. Jacek Gawrych – Kolejne będą w Tucholi i w Cekcynie. Będzie i bliżej i taniej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ochotnicze Straże Pożarne mają w swojej działalności statutowej zapis o krzewieniu kultury fizycznej i sportu. Organizujemy turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej i plażowej oraz strzelanie z wiatrówki. Imprezy musimy sami finansować i przy tym fundować nagrody i napoje jakieś. Myślę, że pani Skarbnik spojrzy w tym roku inaczej na ten problem.
p. Skarbnik – Kwestionowałam wydatki na sport z ochrony przeciwpożarowej, bo tak nie wolno. Możecie przecież skorzystać z dotacji, kiedy ogłaszane są konkursy.
p. Bożena Konarska – Czy można inaczej podzielić środki na kulturę fizyczną i sport kwalifikowany? Uważam, że za dużo jest środków na sport kwalifikowany ok. 60 tys. złotych, a za mało na kulturę fizyczną. Jest dosyc dużo tych klubów i tez prężnie działamy, a mamy do podziału 12 tysięcy. Czy jest jakaś szansa na to, aby pieniadze inaczej były podzielone, czy jest to jakaś odgórna zasada?
Wójt – Projekt budżetu przygotowuje Wójt, a Rada Gminy go zatwierdza. Na sesji w styczniu, kiedy to uchwalaliśmy budżet były różnego rodzaju zmiany wprowadzane w zakresie również tego działu. Rada Gminy jest władna, żeby zmienić ten układ. Do tego jest potrzebna wola działaczy sportowych. Gminna Rada Sportu, to ciało doradcze. Jesienią zbierze się Rada Sportu, która określi ten podział, a na sesji Rada Gminy zatwierdzi ten podział lub nie.
Radny p. Jacek Gawrych – Na sport kwalifikowany Rada uchwaliła 62 tys. złotych i na taką kwotę wpłynęły wnioski, natomiast na sport niekwalifikowany Rada uchwaliła 12 tys. złotych, a wniosków wpłynęło na 9.700,- złotych. I tak kwota nie została wykorzystana. Spokojnie można było te 2.300,- przeznaczyć na sport kwalifikowany.
Radny p. Dariusz Podlejski – Komisja Budżetowa może określić, jakie są rzeczywiste potrzeby w tym zakresie.
Wójt – Na skutek termomodernizacji gimnazjum, powinna się sytuacja na sali gimnastycznej poprawić.
p. Michał Gwizdała mieszkaniec wsi Sierosław – Gmina powinna się cieszyć, że są jeszcze osoby, które chcą się sportem i kulturą zajmować.
 
Ad. 8.
         Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniając, że 30 marca br. wpłynął na jej ręce  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując dodała: ,,Przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym przesłałam w dniu 31 marca 2009 roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu uzyskania stosownej opinii odnośnie jego zasadności. Taką opinię otrzymałam i pozwolę sobie na jej przedstawienie w odpowiedniej kolejności.”
 
ad.a)  
          Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy została zapoznana z treścią niezbędnych w tym przedmiocie  materiałów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
           Opinię Komisji Rewizyjnej wraz ze sporządzonym przez nią sprawozdaniem z dokonanej analizy realizacji budżetu gminy za rok ubiegły  przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.  Michał Pamulak -  zał. nr 6  do protokołu, poczym odczytał treść wniosku Komisji wystosowanego do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium  ( zał. nr 7 do protokołu ),
 
ad.b)    
           Uchwały ( Nr 13/S/2009 i Nr 13/Kr/2009 z dnia 20 kwietnia br. ) Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierające pozytywne opinie w kwestii realizacji budżetu za miniony rok, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy            ( załączniki  nr 8 i 9 do protokołu ) przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy,
 
ad.c)    
           Przewodnicząca udzieliła kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy, aby przedstawili opinie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.  
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił opinię pozytywną: 4 głosy za, 1 przeciwny, i 2 wstrzymujace się,
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów  przedstawił opinię pozytywną: 3 głosy za, 4 wstrzymujące się,
oraz Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony  Środowiska przedstawła opinię pozytywną ( jednogłośnie za ).
        Opinie Komisji  -  w załącznikach  nr   10, 11 i 12 do niniejszego protokołu.
 
ad. d ) 
           W otwartej przez Przewodniczącą Rady dyskusji  głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jacek Gawrych – Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wykonane na niskim poziomie. W sprawozdaniu jest uzasadnienie, że niskie wykonanie spowodował fakt rezygnacji nauczycieli z niektórych deklarowanych form dokształcania oraz nie odbycia się części kursów z powodu niskiej frekwencji. Z tego, co wiem, z rozmów z nauczycielami, to chętni byli.
Wójt – Te informacje, że nie ma chętnych, dostajemy od dyrektorów. Dyrektorzy są dysponentami tych środków, mają je w swoich budżetach. Do mnie nie dochodzą słuchy, że nauczyciele chcą się kształcić, a nie ma na to środków.     
Skarbnik Gminy – Z opisówek dostarczonych przez dyrektorów szkół wynika, że pieniądze były zabezpieczone  na kursy, które w rezultacie nie odbyły się z uwagi na zbyt małą ilość chętnych.   
p. Marek Nowak Prezes UKS WDA ( nauczyciel wychowania fizycznego  w gimnazjum w Gródku ) – W ubiegłym roku pytałem, czy są środki na kurs kajakarstwa.
p. Skarbnik – Dyrektor placówki decyduje o tym, czy jest mu potrzebny instruktror kajakarstwa. Tu chodzi o dokształcanie zawodowe. Na zajęciach wf w gimnazjum nie będzie można wykorzystać wiedzy instruktora kajakarstwa, stąd może taka decyzja.
p. Marek Nowak Prezes UKS WDA ( nauczyciel wychowania fizycznego  w gimnazjum w Gródku ) – Nie wiem, czy się pani orientuje, ale nauczyciele wf kończą nawet kursy narciarstwa.
p. Skarbnik – Dyrektor uznaje celowość dokształacania.
Radny p. Michał Pamulak – Najpierw musi być instruktor kajakarstwa, aby zajęcia prowadzić.
p. Skarbnik – Tak, tylko, że potem należy zakupić kajaki.
Radny p. Dariusz Podlejski – Należałoby zapytać dyrektora gimnazjum, co o tym sądzi.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że Komisja ds. Kultury może zająć się tym tematem.
p. Skarbnik – Celowość danego dokształacania, jak już wcześniej wspomniałam określa dyrektor. Dyrektor też musi zgodznie z przepisami nie przekroczyć sumy kosztów dokształcania nauczyciela.
p. Marek Nowak Prezes UKS WDA ( nauczyciel wychowania fizycznego  w gimnazjum w Gródku ) – Ten kurs kosztuje zaledwie 1.000,- złotych.
p. Skarbnik – Kurs kosztuje 1.000,- złotych, ale jeszcze potem należy do tego dodać zakup kajaków, bo gdzieś trzeba będzie te zajęcia prowadzić.
Radny p. Dariusz Podlejski – Takie działanie, jak tu słyszymy, to rzucanie kłód pod nogi. Komisja zajmie się tym tematem.
Radny p. Edmund Szymczak – Oceniając budżet, mógł być bardziej zrealizowany na rzecz potrzeb ludności. Potrzeby były, a środki zostały. Chodzi o to, że są pokazane oszczędności. Wnioski z Krakówka i Dąbrówki nie zostały zrealizowane i inne, które dotykają bezpośrednio nas, ludzi. Zamiast wydać pieniądze w tamtym roku na granicy powiedzmy 7-8%, środki zostały. Moje stanowisko jest takie, że nie jestem zadowolony z takiego wykonania budżetu. Życie pokazuje, że nie umieliśmy wykorzytać uchwalonych pieniędzy. Niepotrzebne były nerwy, pisanie interpelacji. Można było usiąść, porozmawiać, wysłuchać nas i zadecydować  inaczej. Nie dziwię  się, że wszyscy wydali opinię pozytywną, bo liczby się zgadzają. Nie mam co do tego wątpliwości. Mam wątpliwości do tego, że budżet mógł być lepiej  wykorzystany.
Radny p. Dariusz Podlejski – Pojawiały się zamysły, padały propozycje i jako źródło finansowania wskazywano rezerwę budżetową, bo nie było skąd zabrać. Propozycja Komisji ds. Budżetu jest taka, żeby we wrześniu  przyjrzeć się wykonaniu tegorocznego budżetu w poszczególnych działach i jaka jest szansa, aby go wykorzystać prawidłowo.
Wiceprzewodniczący Rady p. Jacek Gawrych – Jeżeli stwierdzimy, gdzieś wykonanie w 30-40 % i postanowimy o przeznaczeniu środków na remonty np. dróg, to i tak gmina zrobi co chce i na koniec roku pozostaniemy z takim samym niskim wykonaniem. Pomysł jest dobry, ale sceptyczny do wykonania.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Dyskutujemy nad wykonaniem budżetu. Wykonanie budżetu, to jest jedna sprawa, ocenę należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: finansowe wykonanie i całokształt działalności. Jest wiele różnych działów, które powinny być oceniane przed takim głosowaniem. Powinienem Państwu przybliżyć, czy też przypomnieć  pewne kwestie, które miały miejsce  w roku ubiegłym. Dlaczego nie wykorzystano budżetu? Może rozpocznę od tego momentu. Nie wiem, czy nastawienie p. Wójta było takie a nie inne do pewnych środowisk. Dla jednych było lepsze dla innych gorsze. Można podejrzewać, że to skutkowało niewykorzystaniem środków w pewnych działach. Druga kwestia to jest sprawa tej niekorzystnej dla budżetu gminy umowy na dokształcanie Wójta, która niestety swoje następstwa przeniosła aż na rok następny, która jak wiemy miała obciążać budżet sporymi pieniędzmi w przeciągu dwóch kolejnych lat. Następstwem tego była też zmiana Przewodniczącego, który niefortunnie tę umowę podpisał, ponieważ tak radca prawny podpowiedział. Tak postąpił, jak mu doradzono. Później p. Agnieszka Romanowicz, w miesiącu styczniu w Gazecie Pomorskiej umieściła artykuł – wywiad z p. Wójtem, który twierdzi, że inne były przyczyny zmian personalnych w Radzie Gminy. W wywiadzie Wójt ocenia organ, którego nie jest członkiem. Wójt działa poprzez wybór bezpośredni. W następstwie tego artykułu jest kolejna wzmianka 23 lutego w Gazecie Pomorskiej na pierwszej stronie: „ Na początku tego roku diety podnieśli sobie radni z gminy Drzycim. Żeby przeforsować podwyżki zmienili nawet Przewodniczącego Rady. Teraz Przewodniczący Rady dostaje 1000,- złotych, Przewodniczący Komisji 200,- złotych za każde posiedzenie, Radny będący członkiem Komisji 150, - złotych za posiedzenie. Skutki podwyżek to 11.000,- rocznie dla budżetu gminy.” Tak nas opisano w Gazecie Pomorskiej, którą to co któryś mieszkaniec naszej gminy czyta i to do dnia dzisiejszego nam wytykają, co nie jest prawdą. Żadne sprostowanie w gazecie się nie znalazło. Po pierwszym artykule Wójt stwierdził, że dziennikarze przekręcili treść. Uważam, że Wójt powinien swoje wypowiedzi dla prasy autoryzować. I to jest właśnie ta druga płaszczyzna. Można to odebrać, jako agresję, atak na Radę. Jeśli wprowadzamy jakieś zmiany, to niech one nie będą miały miejsca w gazetach. Rada nie zasłużyła sobie na taką krytyczną ocenę.
Radna p. Ewa Kempińska – Cały szum zaczął się od czego? Wszyscy wiedzą o co chodzi.
Wiceprzewodniczący Rady p. Jacek Gawrych – Ja nie wiem o co chodzi.
Przewodnicząca Rady – Proszę o kolejne głosy w dyskusji, wracamy do meritum sprawy. Mamy zaopiniować  pracę Wójta po przebytym roku.
Wójt – To nie jest czas na polemikę. Pewne rzeczy wynikają tu z politycznej rywalizacji. To nie są rzeczy merytoryczne. Absolutorium polega na prawidłowości wykonania budżetu. Tak to jest ujęte w przepisach. Nie mówi się o tym, kto komu w prasie naubliżał. Dlatego polityka, jaką pan radny Wycinek próbuje uprawiać przed tym dzisiejszym głosowaniem, jest po prostu nie na miejscu. Myślę, że Państwo Radni, jako osoby samodzielne będą w stanie samodzielnie ocenić pracę moją za ubiegły rok.
Wiceprzewodniczący Rady p. Jacek Gawrych – Co roku pieniądze w budżecie zaplanowane na kulturę fizyczną są niewykorzystane. We wrześniu były jeszcze dołożone. Można było już wtedy przewidzieć, że środki nie zostaną wykorzystane. Osoby, które chcą organizować imprezy środków nie otrzymują.
Wójt – Brakowało środków na wyjazd do Jabłonowa i na imprezę Cała Polska biega, dlatego we wrześniu pieniędzy dołożono. Przerzucono środki, aby mogły odbyć się do końca roku imprezy zaplanowane, ale wszystkie imprezy się nie odbyły. Przykład Krakówka: zakupiono nagrody za 300,- złotych, a imprezy do dziś nie było. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest chęć wydawania pieniędzy, a nie ma chęci organizacji  imprez.
Wiceprzewodniczący Rady p. Jacek Gawrych – Imprezy, o których mówił Wójt odbyły się w czerwcu i starczyło pieniędzy.
Wójt – Wówczas pieniędzy starczyło, ale mając w perspektywie imprezy, które się jeszcze nie odbyły, a były zaplanowane, pieniędzy należało dołożyć, czyli uzupełnić stan pierwotny.         
Przewodnicząca Rady – Jesteśmy bogatsi o cały rok doświadczeń i pan Wójt jest bogatszy o cały rok doświadczeń, i mając na uwadze podział środków i to, że nie zostały wykorzystane, padła propozycja. W III kwartale należy przeanalizować środki, które jeszcze pozostaną, aby do takich sytuacji nie dochodziło.
Wiceprzewodniczący Rady p. Jacek Gawrych – Jakie wysokie jest pojedyncze stypendium motywacyjne dla ucznia?
p. Skarbnik – Stypendia są różnej wysokości, bo w każdej szkole jest odrębny regulamin ich przyznawania. Stypendia są w wysokościach: od 90,-  do 128,- złotych. Wypłacane są za I półrocze w styczniu, za II półrocze w czerwcu.
Radny p. Edmund Szymczak – Wniosek na przyszłość jest taki, że nauczymy się z sobą rozmawiać. Dotychczas nie rozmawialiśmy. Jest potrzeba kontaktu z ludźmi. Była propozycja, aby po Komisjach z p. Wójtem rozmawiać, bez kamer bez służbowej atmosfery. Poprawi to z pewnością wzajemne relacje. Sprawowanie władzy nie jest łatwe, ale jest potrzeba wysłuchania drugiej strony, która chce mówić.
Przewodnicząca Rady – Myślę, że jest troszeczkę racji w tym, co pan powiedział. Wychodzą nieraz takie sprawy, o których oficjalnie się nie mówi, a są równie ważne, jak inne. Trudno czasem rozmawiać przy włączonej kamerze i pani, która protokołuje. Myślę, że ten dialog będzie jak najbardziej ważny.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nasza praca powinna przynieść wymierne efekty.
 
ad. e ) 
          Przewodnicząca Rady przypomniała obowiązujące zasady głosowania w przedmiocie udzielania absolutorium, poczym przedstawiła uchwałę w tej kwestii i poddała ją pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania Uchwała Nr XXIII/132/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim została podjęta przez Radę Gminy w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 2 przeciwne i 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
          Po  podjęciu przez Radę uchwały,  Przewodnicząca Rady Gminy  złożyła Wójtowi Gminy  gratulacje.  
 
Ad. 9.
         Wprowadzony do porządku obrad temat omówił Wójt wyjaśniając, że uchwała została przez Radę Gminy podjęta w miesiącu marcu, ale z błędem. W uchwale z dnia 23 marca nieprawidłowo została określona strona, na rzecz której ma zostać darowana droga stanowiąca własność gminy. Stronę tę określono jako Starostwo Powiatowe, a powinno być Powiat Świecki.
          Zapytań do tematu nie było.
          Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXIII/133/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę o nr ewidencyjnym działki 6/3 i powierzchni 1,2696 ha, będącej własnością Gminy Drzycim na rzecz Powiatu Świeckiego opowiedziała się Rada jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10.
         
        Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie złożono.
 
Ad. 11.
 
Radny p. Jacek Gawrych – p. Lemańczyk składał wniosek na 12.000,- złotych a dostał tylko 9.700,- złotych. Dlaczego nie dostał więcej, skoro środki były.
Wójt wyjaśnił, że p. Lemańczyk złożył wniosek na określone zadanie: przewóz czterech osób i koni. Klub Jeździecki podszedł zbyt elitarnie do sprawy. Pan Lemańczyk w swoim wniosku uwzględnił jeden wyjazd na zwowody dla czterech osób i okreslił koszt tego wyjazdu. Pieniądze z budżetu są dla ogółu społeczeństwa, a te zawody są daleko i przewóz dosyć kosztuje, a w tym przypadku zachodzi zbyt ograniczone zaangażowanie ludzi. Sądzę, że środków by uzyskał więcej na imprezę o innym kształcie. Uzasadnienie do przyznanej dotacji było wyczerpujące.
Przewodnicząca Rady – Może ktoś ponownie rozpatrzyłby wniosek?
Wójt – Na środki ogłoszony był konkurs. Klub Jeździecki otrzymał 1500,- złotych. Musiałaby być inna forma zaangażowania środków. Możemy do tematu wrócić, ale na Komisji, kiedy będę miał wgląd do dokumentów. Wówczas możemy sobie szczegółowo wyjaśnić tę sprawę.
Radny p. Dariusz Podlejski – To są zawody rangi krajowej i dlatego jadą tylko 4 najlepsze osoby.
Radny p. Jacek Gawrych – Co roku jeden pojedynczy zawodnik Dawid Klaybor dostaje na wczasy więcej, bo  1500,- złotych. Kiedy potrzebowaliśmy go, aby reprezentował gminę w Igrzyskach Wiejskich, trener, p. Szewczuk zabronił mu startować.
Przewodnicząca Rady – W zwiazku z pożarem w Kamieniu Pomorskim chciałabym zapytać, czy były w ostatnim czasie prowadzone kontrole w budynkach komunalnych ?
Wójt – Kontroli z ramienia innych instytucji nie było. Lokali socjalnych nie mamy. Zarzadcą naszych mieszkań komunalnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, który zna stan budynków. Zagrożenia pożarowego nie ma. Bezpieczeństwo, a zachowanie prywatności. Tu jest problem. Ogólny stan jest dobry, a nie będziemy nikomu sprawdzać gniazdek i włączników itp. urządzeń, bo może nas lokator zwyczajnie nie wpuścić do mieszkania. Nie dotarły do mnie sygnały zagrożeń. Jest aktualnie susza i wszystko może się zdarzyć. Czy to będzie w budynku komunalnym, czy w innym na prywatnej posesji, możliwożć zaistnienia pożaru jest wszędzie taka sama.
p. Michał Gwizdała mieszkaniec wsi Sierosław – Chodzi mi o drogę powiatową Drzycim-Sierosław. Niebezpieczne pobocze. Droga wymaga naprawy. Jest jeden przystanek PKS we wsi i chyba nie był malowany 3 lata. Czy byłaby możliwość odnowy tej wiaty? Trecia sprawa, to susza. Myślę, że władze gminy mogłyby wystąpić do wyższych instancji i zaputać, co w tym zakresie zamierza się zrobić. Kredyt dla rolnika na odtworzenie produkcji rolnej, to jest bezsens, bo susza powtarza się co roku.
Radny p. Mirosław Parczyk – Spraw przystanku autobusowego w Sierosławiu była poruszana na jednym z posiedzeń Komisji i otrzymałem od Wójta zapewnienie, że zostanie odmalowany i w innych miejscowościach również.
Radny p. Stefan Szałański – Czy będą wykaszane odrosty przy drzewach, bo już pogorszyła się widoczność na drogach. Najgorzej jest na zakrętach i krzyżówkach.
Wójt – W tej chwili wycinanie odbywa się na drodze Dąbrówka-Krakówek. Sukcesywnie, przez cały czas, kiedy będą pracownicy na robotach publicznych zatrudnieni, te prace będziemy kontynuować. Droga powiatowa Drzycim-Sierosław jest corocznie wyrównana na poboczu, dalszych planów, odnośnie jej poszerzenia, czy utwardzenia nie znam. Przystanki, za około 10-15 dni pojawią się nowe siły do pracy i utworzymy grupę, która będzie od przystanku do przystanku jeździła i odnawiała. Chodzi tu o odświeżenie istniejących wiat.
Radna p. Teresa Piotrowska przedstawiła obecnym, jak wyglądają procedura i koszty ubezpieczenia plonów na wypadek suszy. 
 
Ad. 12.
       Przewodnicząca Rady podziękowała zgromadzonym za udział w obradach i uznała XXIII sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
                                                                 Przewodnicząca  Rady Gminy

                                                                         Elżbieta Babińska
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (12 czerwca 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (12 czerwca 2009, 14:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129