Protokół Nr XXII/2009 z przebiegu XXII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 marca 2009 r.

                                           PROTOKÓŁ Nr XXII/2009
                        z przebiegu XXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                odbytej w dniu  23 marca 2009 roku
 
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1530.
 
W sesji udział  wzięli wszyscy radni, na składu ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4/ p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
5/ p. Joanna Sawińska - Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym,
6/ p. Sabina Majewska – Inspektor ds. oświaty i płac,
7/ p. Józef Szeligowski – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie protokołu z przebiegu XXI sesji Rady Gminy.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.      Składanie interpelacji.
7.      Informacja Wójta z przeprowadzonych zebrań wiejskich z uwzględnieniem zgłoszeń najpilniejszych potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości – drogi, stanowiącej własność gminy Drzycim na rzecz Starostwa Powiatowego w Świeciu w formie darowizny.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Drzycim, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
13.  Stanowisko Rady w sprawie podjęcia działań w zakresie wspierania  podmiotów gospodarczych na terenie gminy w sytuacji zagrożenia bezrobociem.
14.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
15.  Odpowiedzi na interpelacje.
16.  Wolne wnioski i zapytania.
17.  Zamknięcie obrad.
 
Przebieg obrad:
 
Ad. 1.
       Otwarcia XXII sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała serdecznie radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. 
       Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.        
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności p. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15. Spóźniony radny p. Roman Piotrowski uczestniczył w sesji od trzeciego punktu obrad. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 3.
       Przewodnicząca Rady  poinformowała, że do protokołu z przebiegu XXI sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała jego przyjęcie pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. 
Ad. 4.
         Porządek obrad przewidziany na XXII sesję Rady Gminy został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5. 
        Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od 28 stycznia  do 22 marca br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
        
Radny p. Zygmunt Wycinek – Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Drzycimiu. Wnioski mieszkańców dotyczyły poprawy estetyki wsi Drzycim. Zgłaszano konieczność naprawy słupków i łańcuszków przy chodnikach, naprawę oświetlenia przy ul. Dworcowej – zapalają się, gasną w nocy i o świcie, wykonanie zejścia przy parkingu na uliczkę równoległą  do  ulicy Dworcowej, bo to które jest, to jest za bardzo pochyłe.
Radny p. Edmund Szymczak – Chodnik między Gródkami wymaga uporządkowania. Są tam śmieci nagromadzone i piasek.
Ad. 7.
       Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  Wójtowi, który przedstawił informację z przebiegu zebrań wiejskich: „W okresie od 23 stycznia 2009 r. do 26 lutego 2009 r. odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Drzycim. Celem tych spotkań były sprawozdania rad sołeckich z działalności w roku 2008. Przy tej okazji zapraszano mnie bym przedstawił stan gminy oraz plany na przyszłość. Głównym problemem okazały się drogi, na których stan skarżyli się mieszkańcy prawie każdego sołectwa. W miarę naszych możliwości, drogi które były zgłaszane do naprawy są zaplanowane do remontu. Na niektóre dowieźliśmy już szlakę. Równanie dróg zaplanowaliśmy na początku kwietnia. Kolejny problem, to brak wiat dla dzieci czekających na autobus szkolny. Wiata została wykonana w Bedlenkach i w Krakówku. W Gackach zadaszenie. Przy okazji należy wspomnieć o tablicach ogłoszeń, które są w trakcie realizacji i umieszczone będą w Gackach, Jastrzębiu i w Sierosławiu. Słup energetyczny stojący przy Ośrodku Zdrowia stwarzał niedogodność przy parkowaniu samochodów. Niejednokrotnie uderzano w niego samochodem. Po moich kilkukrotnych staraniach usunięcia go, w końcu nadarzył się sprzyjający moment by go zlikwidować. Koszt tego przedsięwzięcia został całkowicie przeniesiony na energetykę. Mieszkańcy gminy zgłaszali również brak oświetlenia przy Ośrodku Zdrowia. Lampa została naprawiona. Braki w oświetleniu ulicznym zgłaszali mieszkańcy ulic: Osiedlowej, i Szkolnej w Drzycimiu. Proszono również o umieszczenie tablic z nazwami ulic w Drzycimiu. Firma odpowiedzialna za stan dróg w okresie zimowym nie zawsze spełniała oczekiwania mieszkańców odnośnie właściwego posypywania dróg i chodników. Wiemy, że procedury, jakie dyktują nam przepisy dotyczące zamówień publicznych, a dokładnie przeprowadzanie przetargów, wymuszają na nas wybranie jak najtańszej firmy, takiej która przedstawi nam ofertę zgodną z zawartymi w ogłoszeniu wymogami. Dużą uwagę poświęcono budynkom komunalnym, czyli tzw. świetlicom wiejskim. Mieszkańcy proszą o poprawę sanitariatów, wyposażenia kuchennego, ogrzewania, umeblowania oraz o inne remonty i przeróbki. Sukcesywnie, w miarę zaplanowanych środków wykonanie prac remontowych oraz zakup potrzebnego wyposażenia – dokonamy częściowo w tym roku. Problem stanowią śmieci. W pojemnikach przeznaczonych na odpady do segregowania często znajdują się inne przedmioty np. popiół, ubrania itp. Dużo śmieci wywożonych jest do lasów lub na skraje pól uprawnych, a my z racji spoczywającego na nas obowiązku musimy likwidować takie dzikie wysypiska. W Biechówku, Gródku i Gackach proszono o stworzenie placów zabaw dla dzieci. Poruszane tematy, to także budowa chodników np. w Gródku od szkoły w stronę drogi powiatowej lub w Biechówku przy przystanku. Poruszono problem kanalizacji w Drzycimiu. Rozważano możliwość powiększenia parkingu w Drzycimiu między sklepem p. Sowińskiego, a kościołem. Domagano się remontu przystanków autobusowych w Drzycimiu. Wnioskowano o poprawę usług internetowych w Biechówku. Większość pilnych spraw wykonano w trybie natychmiastowym. Kolejne sprawy będą realizowane w miarę posiadanych środków i możliwości, część z nich jest zlecona. Wnioski od mieszkańców będą cały czas analizowane i ewentualnie w ciągu bieżącego roku wykonywane. Pewne prace wymagają odłożenia na przyszły rok. To jest ogólna informacja. Na każdym ze spotkań zanotowaliśmy szczegółowe potrzeby każdego sołectwa.”
Załącznik nr 4 do protokołu zawiera wnioski poszczególnych sołectw.
Radny p. Zygmunt Wycinek – W moim odczuciu i wielu mieszkańców, zebrania nie były poświęcone zgłaszaniu potrzeb i postulatów mieszkańców. Zebrania poświęcone były realizacji zadań w gminie. Mieszkańcy zainteresowani są tym, co dotyczy ich bezpośrednio, swoim środowiskiem. Można było wyraźnie odczuć brak środków na sołectwa, nie ma sprawiedliwego podziału środków budżetowych. Zarzucali to mieszkańcy Drzycimia, gdzie jest najliczniejsza wieś. W prezentacji były przedstawione zadania, które należy wykonać, aby nie być posądzonym o zaniedbania w zakresie niewłaściwego gospodarowania mieniem komunalnym, typu naprawa dachów co jest obowiązkiem, a nie chwalić się nimi w prezentacji. Krakówek zwołał sam zebranie. Zebrania służą temu, aby mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby. Składający ofertę na odśnieżanie dróg, oprócz ceny powinien dysponować sprzętem, albo oświadczeniem od właściciela sprzętu o jego udostępnieniu, aby nie narażać się na opinie, jakie miały miejsce w okresie zimowym. Tak to dzisiaj wygląda na większości przetargów. Odnośnie zebrań, to powinny odbywać się one co roku, bo służą one kontaktom radnych z mieszkańcami. Mogą radni w ten sposób poznać problemy mieszkańców i zajmować się nimi na bieżąco. Intencja zebrań jest właściwa, tylko powinny one mieć później swój efekt. Deklaracji padło sporo i mieszkańcy będą oczekiwali ich spełnienia.
Przewodnicząca Rady – W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł, który mówi, że w 2009 roku, do końca czerwca rady gmin mają możliwość podjąć uchwały o funduszach sołeckich.
Wójt – Chciałbym odnieść się do krytyki, jaką tutaj usłyszałem. Pomysł z prezentacją jest istotny, jest o tyle dobry, że dotyczy całej gminy. Mieszkańcy przynajmniej wiedzą na co idą pieniądze w całej gminie  i mają świadomość, że pieniądze nie są marnotrawione. Prasa pisze wyrywkowo i nie o wszystkich rzeczach, a taka informacja jest potrzebna wszystkim. Krytyka spowodowana jest wiadomo jakim  powodem, ale do tego już nie będę się odnosił.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Taki był mój odbiór i nie tylko mój, bo też wielu mieszkańców. Przekazuję opinię tych, z którymi mam kontakt. To nie jest tylko moje zdanie. Reprezentuję, jakieś środowisko, jakąś społeczność i przekazuję to, jak oni odbierają. Prosiłbym nie traktować tego jednostkowo.
Wójt – Społeczeństwo powinno być w maksymalny sposób informowane o tym, co się dzieje na terenie jego gminy. Uważam, że krytyka jest bezpodstawna.
Radny p. Jerzy Krϋger – Uważam, że należy trzymać się porządku obrad.  W porządku obrad nie mamy dyskusji nad informacją. Dyskusja jest nad projektami uchwał. Informacja została przedstawiona. Możemy podyskutować w punkcie „16”. Prosiłbym tego przestrzegać.
Ad. 8.
         Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu p. Sabinie Majewskiej – inspektorowi ds. oświaty i płac, która przedstawiła powody, dla których Rada Gminy uchwala regulamin ponownie oraz przedstawiła zasadnicze zmiany, które musiały znaleźć się w projekcie,  podyktowane przepisami Karty Nauczyciela (tzn. zapisy kwotowe zostały określone ułamkowo). Podkreśliła, że zasadniczą zmianą jest to, że Rada nie będzie musiała uchwalać regulaminu corocznie, chyba że na wniosek nauczycieli lub związków zawodowych.
           Pan Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, do omówionego projektu uchwały, przedstawił opinię pozytywną. Dodał, że Komisja opiniowała regulamin po akceptacji związków zawodowych, ale przed opinią radcy prawnego.
Pani Sabina Majewska wyjaśniła, że: „W treści projektu uchwały znajdowały się zapisy z ustawy. Te właśnie zapisy radca wykreślił, gdyż nie można powielać w uchwałach zapisów ustawowych.”
       Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/126/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Wymieniona uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 9. 
         Temat omówiła p. Joanna Sawińska - Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym. Wyjaśniła, że projekt uchwały powstał na skutek  wniosku wystosowanego przez Starostwo Powiatowe w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/3 o powierzchni 1,2696 ha zajętej pod drogę powiatową Jastrzębie – Dąbrówka. Za zgodą Rady Gminy w Drzycimiu, wyrażoną w formie uchwały, zostanie uregulowany stan prawny przedmiotowej nieruchomości, poczym nastąpi jej przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Świeciu. Dodała, że w trakcie komunalizacji mienia, które miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych droga ta została pominięta, a już wówczas powinna być przekazana Powiatowemu Zarządowi Dróg.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mamy mapki do tematu i chciałbym wyjaśnić, która to jest droga z tych dwóch zaznaczonych.
p. Joanna Sawińska – Całość działki została podzielona na trzy części. Jest to widać na mapie. Chodzi tu o drogę zaznaczoną kolorem zielonym, która w ewidencji figuruje, jako nasza droga gminna.
Radny p. Dariusz Podlejski – droga, o której mówimy jest drogą wojewódzką. Nie można przekazać drogi, która nie jest nasza. Myślę, że jest to pomyłka.
p. Joanna Sawińska – Chodzi tu o drogę do przejazdu kolejowego, a nie tę drugą.
Wójt – Z pisma wystosowanego przez Starostwo Powiatowe wynika, że chodzi o drogę od skrzyżowania do torowiska.
       W celu wyjaśnienia nieścisłości w zakresie omawianego tematu, Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę  w obradach.
       Po przerwie temat wyjaśniła p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: „Droga zaznaczona kolorem zielonym i różowym na mapie, po podziale otrzymała następujące numery działek 6/1, 6/2 i 6/3. Nas interesuje działka 6/3, w określonych w projekcie uchwały granicach jest to działka gminna. Właśnie ta działka, gdy będzie taka wola Rady, będzie przedmiotem przekazania Starostwu Powiatowemu. W myśl oznaczenia działki nie jest to droga wojewódzka.”
Wójt - Krótko mówiąc pozbywamy się pieczy nad gruntem stanowiącym drogę powiatową.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie mamy już żadnych wątpliwości, co było niejasne zostało wyjaśnione.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXII/127/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę o numerze ewidencyjnym działki 6/3 i powierzchni 1,2696 ha, będącej własnością Gminy Drzycim na rzecz Starostwa Powiatowego głosowało 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 10.
         Temat przedstawiła p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego: „Plan odnowy dla miejscowości Drzycim na lata 2009-2016” jest niezbędnym elementem do materiałów potrzebnych do ubiegania się ośrodki unijne. Plan był przedstawiony mieszkańcom sołectwa i przyjęty uchwałą  na Zebraniu Wiejskim sołectwa Drzycim. Jest jednak ustawowy obowiązek, aby został uchwalony przez Radę Gminy. Plan nie zamyka nam żadnych możliwości. W tej chwili będzie stanowił załącznik do wniosku o ubieganie się o środki unijne z Programu „Odnowa Wsi” – na budowę wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.
         Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/128/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Drzycim została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 11.
          Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu p. Zygmuntowi Wycinkowi, który przedstawił sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji powołanej na XXI sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2009 roku w celu opracowania Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: „Komisja doraźna Rady Gminy w składzie:
Zygmunt Wycinek – przewodniczący
Jacek Gawrych – członek
Mirosław Parczyk – członek
na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2009 roku sporządziła sprawozdanie z pracy powierzonej decyzją Rady Gminy w Drzycimiu, podjętą w trakcie XXI sesji. Członkowie Komisji na swoich posiedzeniach, odbytych w przedmiotowej sprawie zapoznali się z aktualnymi przepisami prawa, dotyczącymi meritum rozważanej problematyki. Opierając się na przepisach art. 176 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, zachowując wszystkie wymogi formalne zredagowano projekt uchwały, który jest równoważny Regulaminowi, do sporządzenia którego Komisję powołano. Projekt ten uwzględnia procedurę realizacji, w przywołanej na wstępie kwestii przyznawania dotacji począwszy od składania wniosków, poprzez ich uwarunkowania i tryb usuwania uchybień z zaznaczeniem wiążących terminów aż do zawierania umów finalizujących pierwszy etap postępowania. Ustalone zostały także zasady kontroli i rozliczania przekazanych środków. Projekt uchwały przewiduje, iż rozliczenie dotacji może nastąpić również w formie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków, co pozwoli podmiotom nie prowadzącym pełnej ewidencji rachunkowej na korzystanie z pomocy samorządu bez ponoszenia kosztów obsługi  księgowej. Zakłada się, że udział własny występującego o dotację podmiotu nie będzie niższy niż 20 % przewidywanych kosztów realizowanego zadania. Aby uchwała mogła mieć zastosowanie w bieżącym roku budżetowym proponuje się wdrożenie przepisów przejściowych, które nie dotyczą terminów nakreślonych dla procesu pozyskiwania dotacji zbieżnych z projektowaniem budżetu gminy. Uważamy iż taka konstrukcja zgodna jest pod względem formalnoprawnym z zasadą  Lex retro non agit  i wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom społecznym w gminie. W toku prowadzonych czynności Komisja stwierdziła, że do chwili obecnej funkcjonuje Uchwała Nr X/78/2000 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 lutego 2000 roku, która istotę przyznawania dotacji scedowuje na nie istniejące już organy samorządu gminnego tj. Zarząd Gminy. Z tego powodu przygotowane przez Komisję rozwiązanie stanowić będzie podstawę do uchylenia uchwały nie spełniającej obowiązujących norm prawnych. Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie  podkreślające potrzebę wprowadzenia w życie skonstruowanego aktu prawa miejscowego. Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania radcy prawnemu.”
         Po przedstawieniu sprawozdania radny p. Zygmunt Wycinek zaproponował uzupełnienie § 3 ust. 2 projektu uchwały o następujące terminy: 15 czerwca i 22 czerwca.
Uwag i zapytań do przedmiotowego tematu nie wniesiono.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/129/2009 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Drzycim, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przez Radę podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   
Ad. 12.
        Temat omówiła p. Grażyna Sośnicka Sekretarz Gminy. Wyjaśniła, że uchwała w sprawie obwodów głosowania, chociaż nic się w obwodach nie zmienia, musiała zostać na nowo skonstruowana z uwagi na podział sołectwa Drzycim i utworzenie nowego sołectwa Jastrzębie, które do tej pory wchodziło w skład obwodu nr 1 w Drzycimiu. Zmiana zatem polega na tym, że w granicach obwodu wyszczególnione jest jedno sołectwo więcej – Jastrzębie.
        Temat został zrozumiany, uwag i zapytań nie wniesiono.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXII/130/2009 w sprawie zmiany w podziale gminy Drzycim na stałe obwody głosowania została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 13.
           Przewodnicząca Rady: „ W związku z tym, że w mediach zaczyna się coraz częściej mówić o sytuacji kryzysowej, kryzys rozprzestrzenia się nie tylko na Zachodzie, ale zaczyna się mówić o tym u nas w kraju. Dochodzi do tego, że rozwiązują się zakłady pracy, firmy zaczynają zwalniać pracowników, banki czują zagrożoną pozycję. Podjęliśmy więc tematykę zagrożenia bezrobociem. Tematyka, którą zajmowały się Komisje Rady została zauważona przez nasz Klub Radnych. Chciałabym, aby poszczególni przewodniczący Komisji przedstawili stanowisko, czy udało się wypracować jakieś posunięcia, czy wyciągnąć jakieś konkretne wnioski dotyczące tej sytuacji.”
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pani Teresa Piotrowska – Nie podjęliśmy żadnych działań, stwierdziliśmy, że w najgorszej sytuacji są kobiety wiejskie i małe gospodarstwa rolne. Rolnicy są po czterdziestym roku życia i trudno pomóc w takiej sytuacji. Na spotkaniu naszym była też pani Bagińska, która przedstawiła nam program w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, do którego po kolejnych spotkaniach nikt z naszej gminy nie przystąpił.  Temat zostawiliśmy w zasadzie nie zamknięty.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej pan Dariusz Podlejski wyjaśnił, że Komisja nie zajęła żadnego stanowiska z uwagi na brak sygnałów, że jest  pilna potrzeba zajęcia się tematem.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów pan Jacek Gawrych wyjaśnił, że Komisja w zasadzie zajmowała tematem najkrócej, bo poprzednie Komisje nie zajęły żadnego stanowiska.
Przewodnicząca Rady – Sytuacja w naszej gminie, dotycząca tworzenia podmiotów gospodarczych i ich rozwiązywania jest stale na jednakowym poziomie, jednakże  w razie zaistnienia zagrożenia, jesteśmy w stanie wrócić do tematu.
Radny p. Edmund Szymczak – Komisje nie zajęły żadnego stanowiska, to prawda. Sytuację, dotyczącą zakładania własnych przedsiębiorstw w naszej gminie wyjaśniliśmy sobie. Wójt szczegółowo  omówił możliwość samozatrudnienia, z czego nikt nie skorzystał. Myślę, że dobrze byłoby wywiesić na tablicach ogłoszeń telefon kontaktowy do pracownika zajmującego się tymi sprawami.
Wójt – Pracownicy są przygotowani mogą pomów w tej sprawie w każdej chwili w godzinach pracy Urzędu.
Ad. 14.
           Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2009 rok przedstawiła p. Skarbnik: „Po stronie dochodów proponuje się zmniejszenie planu subwencji ogólnej, w części oświatowej o kwotę 25.720 zł. oraz zwiększenie planowanych wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 25.720 zł. Zmiany te muszą być dokonane na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok, rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po stronie wydatków proponuje się przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 60.000 zł. Zaproponowano zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. wydatków bieżących  w Szkole Podstawowej, stołówce szkolnej i Przedszkolu w Drzycimiu i zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu.” Po wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego wartość robót do wykonania w I etapie jest wyższa niż pierwotnie szacunkowo planowano. Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum wsi Gródek. Po wykonaniu, w końcu grudnia 2008 roku, projektu budowlanego na modernizację ul. Kwiatowej w Gródku okazało się, że teren który zostaje do zagospodarowania jest nieduży i należałoby przystąpić do jego zagospodarowania sposobem gospodarczym, po wykonaniu modernizacji ul. Kwiatowej oraz po dokonaniu planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej na tym odcinku. Środki finansowe planowane na realizację tego zadania w kwocie 30.000 zł. proponuje się przeznaczyć na finansowanie zadania pn. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Wzrost kosztów realizacji tego zadania jest następstwem dokonania zmian w projekcie technicznym inwestycji. Zwiększono wielkość płyty boiska, sposób nawadniania płyty i zachodzi konieczność budowy muru oporowego przy skarpie w okolicy budynku zaplecza. Dokonano również zmian w załącznikach dotyczących planu finansowego inwestycji na 2009 rok i limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, polegających na uaktualnieniu kwot łącznych nakładów finansowych i dotychczasowych nakładach poniesionych na finansowanie zadań. W załączniku nr 13 „Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne” skorygowano pomyłkowe zapisy w wierszu 2, kolumna 3 jest 88.800  a winno być 88.000 oraz w wierszu 4, kolumna 3 jest 739.737  a winno być 738.937. W części opisowej do budżetu gminy na 2009 rok na str. 5 w dz.756 pkt 13 pomyłkowo wpisano „wpływy z opłaty administracyjnej – 1000 zł.” a winno być „wpływy pobierane na podstawie innych ustaw – 1000 zł.” Na str. 13 w treści „Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Drzycimiu” zaplanowano w kwocie 18.533 zł.” winno być 18.738 ZŁ.
Radny p. Jacek Gawrych – Zmniejszenie o 30.000,-  w Szkole w Drzycimiu, to duża kwota. Co pod tym pojęciem rozumieć?
p. Skarbnik – W załączniku nr 2 do projektu uchwały wydatki te są wyszczególnione.      
       Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów (3 głosy za, 4 wstrzymujące się).
       W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XXII/131/2009 zmieniającą Uchwałę Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu  z dnia  28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu    gminy na 2009 rok opowiedziało się 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 15.        
         Na złożone interpelacje odpowiedzi udzielił p. Wójt: „Mamy zamiar odświeżyć wizerunek wsi Drzycim, ale musi być już wiosna. Na razie mamy tylko wiosnę kalendarzową. Na schody przy Ośrodku Zdrowia mam koncepcję, ale trzeba poczekać na lepszą pogodę. Będziemy malować, odświeżać te wszystkie rzeczy, o których pan radny Wycinek mówił, ale pogoda musi się ustabilizować. Problem stwarzają mrugające lampy. Po naprawie świecą pół godziny i potem znowu nie świecą, a nie wykazują tego uszkodzenia.
Sołtys sołectwa Drzycim- są naprawiane, ale na krótko i znowu się nie palą. Chyba nie są dokładnie naprawiane.
p. Józef Szeligowski – podinspektor w Urzędzie Gminy wyjaśnił, że wszelkie zgłoszenia o awariach lamp są zgłaszane i naprawa jest dokonywana najczęściej z częstotliwością co dwa tygodnie. Ostatnio została pominięta jedna lampa.
Wójt – Chodnik w Gródku będzie zrobiony przy pomocy pracowników zatrudnionych na pracach publicznych.
Ad. 16.   
          Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Rady przedstawiając treść pisma, które            w dniu 24 lutego br. zostało wystosowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dotyczyło ono skorygowania błędów w Uchwale Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia br.  Kopia pisma stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  p. Teresa Piotrowska poinformowała obecnych, że  Komisja, na swoim ostatnim posiedzeniu zapoznała się z tematem dotyczącym ewentualnego wprowadzenia opłat adiacenckich w miejsce opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych uchylonych przez Radę na XV sesji.
p. Maria Majewska – Kierownik referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego wyjaśniła obecnym co to jest opłata adiacencka, kiedy można ją wprowadzić, kogo będzie dotyczyła oraz opinie na temat jej funkcjonowania.
Radny p. Dariusz Podlejski – Złożyć wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o uporządkowanie poboczy na drogach Jastrzębie – Biechówko.
Przewodnicząca Rady – I może jeszcze Gacki – Świecie.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska       p. Teresa Piotrowska poinformowała również, że  gościem ostatniego posiedzenia Komisji był przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych w Świeciu, który zapoznał członków Komisji z ofertą w zakresie świadczonych usług, w tym wywozu śmieci i odpadów segregowanych.
Przewodnicząca Rady – Wyegzekwować, aby wszyscy posiadali kosze.
Radna p. Ewa Kempińska – Dwa pojemniki na segregowane odpady w Jastrzębiu, to za mało. Powinien być jeszcze jeden na plastik. Najlepiej zmienić lokalizację tych pojemników na osiedle.
Wójt – Nie wiadomo, czy nie upadnie segregacja odpadów. Z odzysku nie ma na dzień dzisiejszy żadnego pożytku, tylko koszty.
Przewodnicząca Rady – Czy nie można by uzgodnić z ZUK w Świeciu terminu odbioru śmieci wielkogabarytowych?
Sołtys sołectwa Krakówek – Oświetlenie w Krakówku? Kiedy wymiana okien i drzwi?
Wójt – Lampy w tym roku. Część zakresu prac po reorganizacji Enei przejęła firma w Poznaniu, ale mamy kontakt i będzie to zrobione. Odnośnie okien i drzwi nikt ze mną nie rozmawiał. Pieniądze są zapewnione, w tym roku będzie to zrealizowane.
Sołtys sołectwa Dąbrówka – Przysłuchuję się dyskusji i widzę, że jest „Wolna amerykanka.” Ja o okna piszę przez 10 lat i potrafię czekać w kolejce, a niektórzy muszą mieć od razu.
Sołtys sołectwa Biechówko – Wnioskuję o sprawiedliwy podział środków na przyszły rok. Chodnika w Biechówku się nie robi. Przystanki zaśmiecone.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk – Na naszej drodze jest straszne błoto.
Wójt – wiadomo, jak wyglądają drogi gminne po zimie. Będziemy równać drogi, jak co roku, na tyle ile starczy środków. Póki co nie mam innego wyjścia i sposobu, na likwidację tego problemu.
Radny p. Jacek Gawrych – W informacji słyszeliśmy, że został zakończony I etap budowy wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Co przewiduje się w II etapie?
Wójt – II etap przewidziany jest na jesień 2009. Przetarg odbędzie się w kwietniu.
Radny p. Jacek Gawrych – Jak wygląda skład personalny komisji przetargowej?
Wójt – Komisja składa się z etatowych pracowników Urzędu Gminy, odpowiedzialnych za uczestniczenie w tej komisji.
Radny p. Jacek Gawrych – Jakie to osoby, z imienia i nazwiska? Ile tych osób?
Wójt – Trzy osoby i w zależności od przetargu: p. Kierownik Majewska, p. Szeligowski, budowlaniec, p. Sadecka od zamówień publicznych i inni.  Skład zależy od rodzaju przetargu.
Radny p. Jacek Gawrych – Po co tyle osób, jak wybiera się najtańszą ofertę? Z powodzeniem zrobiłoby to dziecko z podstawówki.
W odpowiedzi na tego rodzaju zarzut Wójt wyjaśnił trudną procedurę przygotowania i przebiegu przetargu.
Radny p. Edmund Szymczak – Od sołtysów musi wyjść inicjatywa o utworzeniu funduszy sołeckich.
Ad. 17.
          Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodnicząca Rady Gminy uznała XXII sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.
 
                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                   Elżbieta Babińska 
 
Opinie Komisji Rady Gminy stanowią załączniki nr  12, 13 i 14  do niniejszego protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 kwietnia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 kwietnia 2009, 08:06:03)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (23 kwietnia 2009, 08:28:43)
Zmieniono: usunięcie będu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1290