Protokół Nr XXI/2009 z przebiegu XXI sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 28 stycznia 2009 roku

                                           PROTOKÓŁ Nr XXI/2009
                             z przebiegu XXI sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                    odbytej w dniu 28 stycznia 2009 roku
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1530.
 
                   W sesji udział wzięło 14 radnych, na składu ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1/ p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2/ p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3/ p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4/ p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
oraz sołtysi z terenu gminy.
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
  
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XX sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Drzycim.
10.  Odpowiedzi na interpelacje.
11.  Wolne wnioski i zapytania.
12.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
       Otwarcia XXI sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała serdecznie radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. 
       Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
      
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności p. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecna – radna p. Aniceta Gubańska.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
       Przewodnicząca Rady  poinformowała, że do protokołu z przebiegu XX sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała jego przyjęcie pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie.
        
Ad. 4.
         Porządek obrad przewidziany na XXI sesję Rady Gminy został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5. 
        Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od 7 stycznia do 27 stycznia br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
       Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
 
       Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Przewodniczącym Komisji Rady Gminy:
Pan Dariusz Podlejski przedstawił do projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok pozytywną opinię Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej wypracowaną na posiedzeniu w dniu 16 stycznia br. ( 5 głosów za, 1 przeciwny ).
Pan Jacek Gawrych przedstawił pozytywną opinię ( 4 głosy za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się ) do preliminarza dochodów i wydatków projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok wypracowaną na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów w dniu 12 stycznia 2009 roku.
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – W preliminarzu wydatków jest kwota 11 tys. złotych na wynagrodzenia dla nauczycieli i jeszcze 5 tys. na wynagrodzenia. Jakie zajęcia są prowadzone i za jakie kwoty?
p. Jolanta Szczepańska Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: „Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Drzycimiu.  Są tam prowadzone zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne. Nasza Świetlica ma filie w Gródku oraz w Biechówku. Od września ubiegłego roku w Biechówku świetlica nie działa bo są tam prowadzone zajęcia dla dzieci przedszkolnych. W Gródku z kolei prowadzone są w ramach świetlicy i zajęć pozalekcyjnych tylko zajęcia sportowe. Zajęcia prowadzą nauczyciele na podstawie umów-zleceń. Stawki są godzinowe. 15 złotych brutto za zajęcia plastyczne i sportowe w ramach świetlicy i 30,- złotych brutto za zajęcia sportowe pozalekcyjne .”
Radny p. Jacek Gawrych - Dlaczego taka różnica w stawkach godzinowych?
p. Jolanta Szczepańska - Na zajęcia w świetlicach chodzą dzieci z rodzin patologicznych, natomiast na zajęcia sportowe pozalekcyjne mogą chodzić wszystkie chętne dzieci.  
Radny p. Jacek Gawrych - Czy mogę zapytać kto korzysta z tych zleceń?
p. Jolanta Szczepańska - W Drzycimiu: p. Katarzyna Rytlewska, p. Jarosław Gapiński,        p. Jadwiga Moczyńska, p. Małgorzata Sitkiewicz i p. Bożena Konarska. Natomiast w Gródku   p. Robert Janiak, p. Mirosława Zubkowska, p. Marek Nowak  i p. Damian Szmelter.
Radny p. Jacek Gawrych - Przenieść kwotę 5.000,- złotych do działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, aby wszyscy otrzymywali równą stawkę godzinową, jak chcą pracować z dziećmi.
Radny p. Dariusz Podlejski - W tej sytuacji można uzyskać większą ilość godzin. Co ze świetlicą w Dólsku?  Czy już zgłosił się ktoś, kto chciałby tam prowadzić zajęcia z dziećmi?
Przewodnicząca Rady – Nie wiadomo, czy zgodzą się ci państwo na zmianę stawek godzinowych. Nie wiadomo, czy to tak można.
Radny p. Jacek Gawrych - Zdążyłem się zorientować, że stawki godzinowe wynikają z jakichś przepisów nauczycielskich.
Radny p. Dariusz Podlejski zaproponował, aby stawkę godzinową ujednolicić.  Będzie to jego zdaniem z korzyścią dla Dólska.
Przewodnicząca Rady – Mam pytanie do sołtysa, czy można tam prowadzić takie zajęcia?
Sołtys sołectwa Dólsk p. Adam Czerwiński – Zajęcia mogą się odbywać. Ogrzewanie w świetlicy jest.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy w świetlicy musi pracować nauczyciel oraz czy w tej dyskusji pani Skarbnik, czy Wójt chcieliby coś dodać.
Wójt – W świetlicy musi pracować osoba z wykształceniem pedagogicznym. Nauczycieli możemy zapytać, czy zgodzą się pracować za 15 złotych.
p. Jolanta Szczepańska – p. Poćwiardowska zrezygnowała z pracy w świetlicy w Biechówku.
Radny p. Jacek Gawrych – Przerzucając pieniądze z zajęć sportowych do Świetlicy będzie ich tam wówczas więcej. Jeżeli będzie mniej chętnych nauczycieli do tej pracy, to będą mieli wyższe stawki godzinowe.
Radny p. Dariusz Podlejski – Wypośrodkować i dać 20,- złotych brutto za godzinę w celu wznowienia działalności świetlicy w Biechówku i rozpoczęcia zajęć w Dólsku.
Radna p. Janina Różycka – Czy to są zajęcia pozalekcyjne?
p. Jolanta Szczepańska – Tak to są wyłącznie zajęcia pozalekcyjne, sportowe.
Radny p. Jacek Gawrych – Zajęcia pozalekcyjne mogłaby szkoła dofinansować, albo można też pracować za darmo, jak my z p. Pamulakiem.
Radna p. Janina Różycka – Nie wymagajmy od nich tego, żeby pracowali za darmo. To jest ich praca zawodowa. 
Przewodnicząca Rady – Należy sprecyzować wnioski. Jeżeli przeniesiemy środki z zajęć sportowych do działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej nie będzie zajęć sportowych.
Radna p. Janina Różycka – Na zajęcia w świetlicy profilaktycznej chodzi ograniczona ilość dzieci. W zajęciach sportowych z kolei uczestniczą dzieci, które chcą tam przychodzić.
Radny p. Dariusz Podlejski – Ustalić stawkę godzinową za zajęcia sportowe i zajęcia w świetlicy w równej kwocie 20,- złotych za godzinę.
Radna p. Ewa Kempińska – Prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych jest trudne, a jeszcze chcecie obniżyć stawkę godzinową.
Radny p. Jacek Gawrych – W tym rzecz, że te zajęcia w świetlicy  właśnie są mniej płatne niż zajęcia sportowe pozalekcyjne.
Radny p. Edmund Szymczak – Poddać pod głosowanie wniosek o ustaleniu stawki godzinowej 20,- złotych za jedne i drugie zajęcia.
Radna p. Janina Różycka – Ile jest godzin zajęć?
p. Jolanta Szczepańska – W świetlicy w Drzycimiu 6 godzin w tygodniu, w Gródku 4 godziny. Zajęcia sportowe w Drzycimiu czterech nauczycieli po 1 godzinie, w Gródku dwóch nauczycieli po 2 godziny.
       Uchwała Nr XXI/123/2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, łącznie z poprawką  ( kwota stawki godzinowej 20,- złotych ) została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 8.
       Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady Gminy zapoznając obecnych  z treścią uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opiniujących pozytywnie zarówno projekt budżetu gminy na 2009 rok, jak i możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu. Uchwały stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Jacek Gawrych przedstawił do projektu budżetu opinię pozytywną ( 2 głosy za, 4 wstrzymujące się ).
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski przedstawił do projektu  budżetu  opinię pozytywną  ( 2 głosy za, 4 wstrzymujące się ).
Pani Teresa Piotrowska, w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła pozytywną opinię do projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz następujące wnioski do uwzględnienia w niniejszym budżecie:
Z Działu 750 „Rady Gmin” przenieść kwotę zaplanowaną na wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów ( tj. 19.800,- złotych ) do Działu „Administracja Publiczna” – Rozdział  „Pozostała działalność.”
W Dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” z zaplanowanej kwoty 74.000,- złotych na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej, przeznaczyć kwotę 12.000,- złotych na sport niekwalifikowany i pozostałe 62.000,- złotych na sport kwalifikowany.
W Dziale „Rady Gmin” wzrost wydatków wynikających ze wzrostu diet radnych ( tj. 11.000,- złotych ) pokryć z wydatków zaplanowanych na koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych.
Następnie głos zabrał Wójt przedstawiając swoje autopoprawki do budżetu na 2009 rok. Wykaz autopoprawek stanowi załącznik nr 7 do protokołu ( większa dotacja na zimowe utrzymanie dróg; dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej w Gródku – partycypacja w kosztach tj. sfinansowanie projektu zakładającego remont i odwodnienie drogi w pobliżu kościoła, łącznie wjazdy do ośmiu dróg gminnych i stąd przeniesienie z dróg wojewódzkich do działu dróg gminnych; w dziale 710  zaplanowałem 12 tysięcy na wywóz śmieci z cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Drzycim, gdyż wywozem śmieci mogą się zajmować firmy, które uzyskały koncesje na wywóz nieczystości, pomoc cmentarzom z naszej strony w tej formie wydaje się być słuszną i prosiłbym aby tę poprawkę zaakceptować- przeniesienie środków z rezerwy celowej na zatrudnienie pracowników na robotach publicznych; następna sprawa to dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Świeciu pojazdem nabytym przy wsparciu finansowym z PFRON-u, sprawa była omawiana na wszystkich Komisjach, dowóz będzie funkcjonował od 1 lutego br., potrzebne środki 9 tys. złotych, to tylko różnica pomiędzy kosztem zakupu biletów, który do tej pory finansowaliśmy a rzeczywistym kosztem, jaki będziemy teraz ponosili. Wójt wyjaśnił pomysł wprowadzenia dodatkowego paragrafu w treści uchwały budżetowej umożliwiającego dokonanie lokaty terminowej wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym. Wójt dodał również, że ze względu na uchwalanie budżetu w terminie późniejszym, bo wstępnie miał być uchwalony w grudniu, musi ulec zmianie zapis, który znajduje się w projekcie, dotyczący wejścia w życie i obowiązywania niniejszej uchwały ).
Dyskusja:  
Radna p. Teresa Piotrowska – Wrócę jeszcze do odrzuconego przez naszą Komisję wniosku   w sprawie remontu dróg na osiedlu w Gródku. Wniosek został przez Komisję odrzucony, bo Wójt obiecał, że drogi nie zostaną z dziurami.   
Wójt – Za te pieniądze, za 18 tysięcy, efekt skromny i połowiczny praktycznie żaden, na remont tylu ulic na osiedlu. W planie mamy drogę w Rówienicy i w Gackach. Mieszkańcy walczą o te drogi od kilku lat. Komisja, z uwagi na te argumenty  wycofała się z przeniesienia tych środków na drogi na osiedlu w Gródku, bo na ich remont środków jest na za mało. Komisja nie ustaliła też, jaka droga ma być robiona. Zatem w Gródku nie będzie to remont ulic,  tylko bieżąca naprawa, żeby nie stało się gorzej niż jest.
Przewodnicząca Rady – Co przewiduje się w tym roku na drodze do Rówienicy?
Wójt – Droga do Rowienicy nie jest ostatecznie naprawiona tak, jak być powinna i jak życzyliby sobie mieszkańcy. Mamy zamiar ją zrobić w porozumieniu z panem Kurtysem, który jest posiadaczem większości gruntów w Rowienicy. Udostępni nam bezpłatnie gruz znajdujący się w Rowienicy po budynkach popegeerowskich. On ten gruz ma zamiar rozkruszyć kruszarką i udostępnić, jako budulec do drogi. Droga w okresie jesiennym i w czasie roztopów jest  nieprzejezdna, bo nie jest utwardzona. Tu jest największy problem tej drogi, jeśli chodzi o jej stan. Takie prace możemy wykonać przy jego udziale materiałowym. Byłaby ta droga zrobiona na tyle zadawalająco, żeby nie było skarg.
Przewodnicząca Rady – Czy zostały podjęte jakieś umowy pisemne?
Wójt – Jest umowa ustna. Kruszarka do gruzu już jest w Rowienicy, bo przedtem była w jego gospodarstwie w Budyniu. Jeżeli nie będziemy mieli swoich pieniędzy na ten cel zagwarantowanych w budżecie, to on zrobi gruz i gruz będzie leżał i nie będziemy mogli tego jakby dokończyć.
Przewodnicząca Rady – Czy będą pieniądze na bieżące łatanie dróg?
Wójt – Zależy co? Będziemy łatać.
Radny p. Edmund Szymczak – Nie chcę mówić o drogach cały rok. Od 1,5 roku jestem w Radzie i mówię o drogach. Chcę, żeby drogi były zalepione, bo zatruwają życie mieszkańcom. Chcę, żeby łatanie dziur było zapisane i zrobione w miarę, w jak najlepszy sposób.
Wójt – O drogach gminnych mówimy od kilkudziesięciu lat. Drogi, o których pan mówi są od 1,5 roku drogami gminnymi. Inne drogi zawsze były drogami gminnymi. Tam jest duże skupisko mieszkańców z całą pewnością. Wszyscy mają samochody nawet dwa lub więcej i te samochody się tam niszczą.  Możemy łatać dziury tak, jak te które łataliśmy przed świętami.
Radny p. Edmund Szymczak -  Żeby uniknąć tragedii składam wniosek o załatanie tych dziur.
Wójt – musimy określić jakąś kwotę.
Radny p. Edmund Szymczak –  Nie chciałbym nikomu zbierać pieniędzy. Remont cząstkowy nawierzchni dróg na osiedlu, może za 10 tys. złotych.
Wójt – Myślę, że możemy zapisać. Muszę przeanalizować, zobaczyć, przejrzeć wszystkie wnioski, bo będę musiał z czegoś zdjąć. Wszystkiego nie da się zrobić.
Przewodnicząca Rady – Czy jest możliwość pozyskania środków  z zewnątrz na remont, na budowę dróg?
Wójt – Jeżeli chodzi o pieniądze unijne jest to rozmowa co najmniej na ½ godziny. Chodzi o to, że wnioski składa się na rok, czy dwa przed. Jeżeli przystąpimy do propozycji wystąpienia o środki unijne, jeżeli chodzi o drogi w Gródku to jest… 
Przewodnicząca Rady – Przepraszam, że wejdę w słowo, ale mamy większość takich dróg,  które wymagają remontu, albo nowej nawierzchni. Te wnioski mogłyby być przygotowane i leżeć gdzieś tam, żeby w odpowiednim momencie można je składać i pozyskać pieniądze.
Wójt - Mamy w tej chwili złożony wniosek na drogi osiedlowe w Drzycimiu. Wniosek był składany 4 lata temu. Składał go już poprzedni Wójt. Te drogi do tej pory nie są ruszone, jeżeli chodzi o środku unijne. Teraz siedem miesięcy trwało uaktualnienie, dostosowanie wniosku do nowych wymogów unijnych. Początkowo była mowa o tym, że do końca roku otrzymamy informację, kto otrzyma dofinansowanie do tych dróg. Pod koniec roku dostaliśmy informację, co dzieje się z wnioskiem. Marszałek Województwa poinformował, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec kwietnia, czyli pod koniec kwietnia dowiemy się kto dostał dofinansowanie. To SA opóźnienia, nie wiem, czy Państwo śledzą na bieżąco informacje, co dzieje się ze środkami unijnymi i jakie jest ich wykorzystanie. Z tych głośnych pieniędzy unijnych, o których mówi się około dwóch lat, tylko 0,38 % w skali kraju dopiero zostało uruchomione. O czym więc tu mówić, jeżeli chodzi o drogi. Najpierw zostały uruchomione pieniądze na tzw. projekty miękkie. Drogi, chodniki, stadiony i inne rzeczy trwałe są daleko w polu. Po wielkich monitach, dotyczących opóźnienia w realizacji wniosków na drogi, Marszałek przyspieszył rozstrzygnięcie konkursu o jeden miesiąc. Z końcem marca, jest szansa dowiedzieć się czy otrzymamy pieniądze na te drogi, czy też nie. Szansę mamy ponieważ wszystkie etapy oceny merytorycznej przeszliśmy pozytywnie. Mamy nadzieję, że dofinansowanie otrzymamy. W budżecie przewidziane są środki na budowę ulicy Kolejowej. Jeżeli okaże się, że dofinansowania nie dostaniemy, to będziemy robili z tych pieniędzy, które mamy zabezpieczone w budżecie. Za te pieniądze postaramy się zrobić chociaż fragment jednej tych ulic. Tak wygląda pozyskiwanie  środków zewnętrznych, jeżeli chodzi o drogi gminne.
Radna p. Teresa Piotrowska – A program „Odnowa i Rozwój Wsi”? Ma być uruchomiony w lutym, czy gmina ma przygotowany jakiś wniosek w tym programie?
Wójt – Tak. Mamy przygotowany wniosek odnośnie naszego stadionu. Stadion buduje się długo, ale jest w tym przyczyna, bo liczymy cały czas na dofinansowanie zewnętrzne. Poprzedni Wójt składał wniosek i też nie został pozytywnie rozpatrzony. Podobna sytuacja, jak z drogami. Znowu musieliśmy zmieniać plany. Gwarancji jednak nie mamy, że pozyskamy  środki. Planujemy też z własnych środków jakiś kolejny etap tej budowy pociągnąć. Prędzej czy później, coś co się zaczęło trzeba dokończyć. To tyle, jeśli chodzi o unijne pieniądze, o których słychać, a nie widać.
Przewodnicząca Rady – Dz. 710 cmentarze komunalne. Temat był w ubiegłym roku przez Radę omawiany na sesji wrześniowej. Rada odrzuciła możliwość finansowania odpadów komunalnych z cmentarzy.  Jak pan Wójt widzi finansowanie wywozu śmieci w tym roku , jak zadanie własne?
Wójt – Nie nazywałbym tego zadaniem własnym. Interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej jest, jaka jest. Ich opinia jest sprzeczna z tym, co robiliśmy w roku ubiegłym. Nikt nie kwestionował tego w budżecie ubiegłorocznym. Weźmy na siebie, jako podatnicy obowiązek uprzątania śmietników z cmentarzy. Jest to jakiś ukłon dla tych, którzy tam spoczywają, aby te warunki były godne dla tego miejsca.
Przewodnicząca Rady – Gmina może to realizować, ale jako dotację celową, z tym, że trzeba ustalić tryb przyznawania dotacji.
Radny p. Dariusz Podlejski – Nie stało się tak, jak chcieliśmy. Miały być opracowane zasady. Jest to niezgodne z przepisami. Rada Miasta Świecie też nie rozpatrzyła takiego wniosku pozytywnie.
Wójt – w Świeciu jest cmentarz komunalny.
Radny p. Edmund Szymczak – Jestem za przyjęciem tej poprawki w budżecie, ale z uwagi na opinię RIO należy powołać komisję do opracowania regulaminu. Wszystkiego parafie nie udźwigną, dlatego uważam, że należy powołać komisję, aby taki regulamin opracowała.
Radny p. Dariusz Podlejski – Tej poprawki Wójta nie możemy przyjąć.
Radny p. Edmund Szymczak – Regulamin zamknie dyskusję na kolejne lata i nie będziemy decydować ile, i jaka parafia ma dostać. Zrobimy to formalnie. Pieniądze w budżecie są. Świadczy to o tym, że myślimy o sprawie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Kredyty w projekcie budżetu, na jakie zadania są przewidziane? Czy może dla zbilansowania budżetu? Budowa kolektora – czy jakieś działania podjęto w celu pozyskania środków unijnych? Składam do projektu budżetu wniosek formalny:  „W Dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w wydatkach ująć remont budynku komunalnego w Krakówku 3.500,- złotych przeznaczyć na wymianę stolarki okiennej w trybie pilnym.”
Wójt – Przez cały czas liczymy na środki zewnętrzne z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  wsparcie budowy kolektora. Nie wiemy w jakim stopniu otrzymamy wsparcie, dlatego taka duża kwota w budżecie na tę inwestycję. Będziemy w ostateczności budowali etapami ze środków własnych. Stoimy teraz w próżni. Kredyt – deficyt, takie było założenie. Nie wiemy jeszcze co nam przyniesie kryzys. Nie jestem ekonomistą, nawet specjaliści nie wypowiadają się na ten temat, bo też nie wiedzą co nas czeka.
Radny p. Zygmunt Wycinek - …..
Radny p. Jacek Gawrych – Wytknęli nam w odczytanej opinii, że  projekt budżetu został przekazany po terminie. Kiedy dokładnie?
Przewodnicząca Rady – 28 listopada.
Przerwa w obradach.
        Przewodnicząca Rady poddała pod głosownie kolejno wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone podczas dyskusji, rozpoczynając od wniosków zgłoszonych przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
1/ Z Działu 750 „Rady Gmin” przenieść kwotę zaplanowaną na wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów ( tj. 19.800,- złotych ) do Działu „Administracja Publiczna” – Rozdział „Pozostała działalność.” Za wnioskiem opowiedziało się 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
2/ W Dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” z zaplanowanej kwoty 74.000,- złotych na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej, przeznaczyć kwotę 12.000,- złotych na sport niekwalifikowany i pozostałe 62.000,- złotych na sport kwalifikowany. Za wnioskiem opowiedziało się 13 radnych, 1 był przeciwny.
3/ W Dziale „Rady Gmin” wzrost wydatków wynikających ze wzrostu diet radnych ( tj. 11.000,- złotych ) pokryć z wydatków zaplanowanych na koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.
4/ Ująć do budżetu gminy na 2009 rok remont dróg osiedlowych w Gródku w kwocie 10 tys. złotych. Rada przyjęła wniosek z aprobatą ( 11 głosów za, 3 wstrzymujące się ).
5/  Powołać Komisję, która opracuje regulamin dotyczący trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia w celu wykonania zadania dotyczącego wywozu odpadów z cmentarzy. Ten wniosek został przez Radę przyjęty do realizacji jednogłośnie.
6/ Wniosek złożony przez radnego p. Zygmunta Wycinka w sprawie ujęcia do budżetu gminy na 2009 rok zadania polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w  budynku komunalnym w Krakówku za kwotę 3.500,- złotych został zaakceptowany 12 głosami, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
7/ Autopoprawki wniesione przez Wójta Gminy zostały przez Radę przyjęte przy dwóch głosach wstrzymujących się.
       Uchwała Nr XXI/123/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, z uwzględnieniem zgłoszonych ( wym. wyżej ) wniosków, została przez Radę podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.
      Temat przedstawiła p. Sekretarz Grażyna Sośnicka: „Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości  po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:
1/ nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2/ stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3/ wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy,
4/ rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
    Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Na podstawie pisma Wojewody z 24 grudnia 2008 roku, przyznanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójtów należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, co znalazło potwierdzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego: Aby uzyskać nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wójt gminy musi spełnić określone przepisami prawa przesłanki, a ich zaistnienie musi zbadać rada gminy, która decyduje o przyznaniu zarówno  nagrody jubileuszowej, jak  idodatkowego wynagrodzenia rocznego, w wysokości ustalonej w oparciu o obowiązujące przepisy.”
       Opinię pozytywną w powyższej kwestii przedstawił p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów. Dodał, że przyznanie „trzynastki” wynika z przepisów wyższego rzędu.
 
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXI/125/2009 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Drzycim została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
        Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 11.
         Radny p. Jacek Gawrych – Powołać dzisiaj komisję, która opracuje regulamin przyznawania dotacji dla parafii.
         W wyniku głosowania ( 13 głosów za, 1 wstrzymujący się ) Rada opowiedziała się za powołaniem komisji w składzie trzech radnych. W  skład komisji weszli: p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący oraz członkowie:  p. Mirosław Parczyk i p. Jacek Gawrych.
Radny p. Dariusz Podlejski – 23 stycznia było zebranie w Krakówku. Czy wpłynęły wnioski z zebrania? Czy ktoś zajmował się już zgłoszonymi na zebraniu wnioskami? Chodziło o oświetlenie, o przestawienie przystanku PKS w inne miejsce i o rozbudowę świetlicy.
Wójt – Wnioski z zebrania nie wpłynęły. …. Myślę, że pieniędzy dzisiaj uchwalonych wystarczy na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Za te pieniądze nie zbudujemy z pewnością sanitariatów, czy też ogrzewania, czy czegoś w tym rodzaju. To co jest zaplanowane w budżecie, do końca roku zostanie zrobione.
Radny p. Dariusz Podlejski – Przydałby się wiatrołap dla dzieci oczekujących na autobus. Tym bardziej, że będzie rozebrana wiata PKS. Byłem w Enei. Panuje tam duży bałagan organizacyjny. W tej sytuacji można jeszcze zmienić lokalizację oświetlenia w Krakówku. Skoro nie ma jeszcze planów, to można przenieść punkty świetlne.
Sołtys sołectwa Krakówek p. Bronisław Maliski – Te punkty mają zostać, a następne na kolejne lata.
Przewodnicząca Rady – Czy gmina pomoże p. Pecce rozebrać przystanek PKS? Tam jest pokrycie azbestowe.
Wójt – On w tym momencie jest właścicielem obiektu. Kiedy kupował, wiedział, co kupuje. Jest zobligowany do tego, żeby nie wyrzucać azbestu byle gdzie, tylko zgodnie z przepisami, do miejsca, które są przeznaczone do utylizacji azbestu. Nie zostawimy dzieci z Krakówka bez wiaty, bez ochrony od deszczu i wiatru. Zajmiemy się tym i dzieci wiaty pozbawione nie będą. Z kolei na cudzym terenie nie chciałbym partycypować w kosztach rozbiórki, za nasze społeczne pieniądze. Byśmy się dogadali, ale muszą dwie strony chcieć.
Radny p. Dariusz Podlejski – On chce ogrodzić swój teren.
Wójt – Mógłby ogrodzić w ten sposób, żeby pominąć te 4 m2.
Przewodnicząca Rady przekazała do rozpatrzenia przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska sprawę odpłatności za przyłączanie posesji do wodociągu  i sieci kanalizacyjnej.
Sołtys sołectwa Dąbrówka p. Wanda Wyłupska – Czy będą wymieniane okna w świetlicy w Dąbrówce?
Wójt – Tak.
Sołtys sołectwa Jastrzębie p. Zenon Janiec -  Co będzie robione u nas?
Wójt – Radni są od tego, aby  śledzić co zostało w budżecie gminy ujęte.
Sołtys sołectwa Dąbrówka – Zamiast płacić za śmieci sfinansować usunięcie drzew z cmentarza. Zobligować księży, aby dokonali wycinki drzew na cmentarzach. Sprawa ta powraca przez wiele lat. Z drzew też są śmieci na cmentarzach.  
Wójt – Rada Gminy do Rady Parafialnej zwróciłaby się z taką prośbą. Tu jest władza i tam też jest jakaś władza. Może tego typu sugestia?
Sołtys sołectwa Biechówko p. Wojciech Kruczyński – Na co zostały wydane pieniądze ze sprzedaży świetlicy w Biechówku?
Wójt wyjaśnił, że środki ze sprzedaży mienia komunalnego wpływają na konto dochodów gminy i są wydawane na różne potrzeby, w tym również na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Bronisław Czechowski zapytał, czy jest jeszcze czynne gminne wysypisko śmieci.
Wójt wyjaśnił, że jest czynne, ale na dzień dzisiejszy każdy właściciel posesji zobowiązany jest do podpisania umowy z podmiotem, który cyklicznie odbiera śmieci z danej posesji.
Radna p. Teresa Piotrowska dodała, że gościem ostatniego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa był przedstawiciel „Wiązaru” – firmy, która zajmuje się oczyszczaniem koszy na śmieci   poczym przedstawiła, jaką ofertą ( konkurencyjną do ZUK Świecie ) dysponują.
 
Ad. 12.
   
          Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodnicząca Rady Gminy uznała XXI sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.
 
                                                             Przewodnicząca  Rady Gminy    

                                                                      Elżbieta Babińska                       
 
 
Opinie Komisji Rady Gminy stanowią załączniki nr  10, 11 i 12  do niniejszego protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (17 marca 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (17 marca 2009, 08:56:46)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (17 marca 2009, 09:04:32)
Zmieniono: Usunięcie błędu w numeracji protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1588