Protokół nr XX/2009 z przebiegu XX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 7 stycznia 2009 roku


 
 
 
 
                                             PROTOKÓŁ Nr XX/2009
                              z przebiegu XX sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                  odbytej w dniu 7 stycznia 2009 roku
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1530.
 
                   W sesji udział wzięli wszyscy radni.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
p. Tadeusz Gajewski – radny Rady Powiatu,
p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
p. Joanna Sawińska - Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym.
oraz sołtysi z terenu gminy.
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołów z przebiegu XVII, XVIII i XIX sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
8.     Uzupełnienie składów Komisji Rady Gminy.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie regulacji diet dla radnych.
10.   Przedstawienie informacji z działalności Komisji Rady Gminy za 2008 rok.
11.   Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok.
12.   Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
 13.  Odpowiedzi na interpelacje.
 14.  Wolne wnioski i zapytania.
 15.  Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
       Otwarcia XX sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonała Przewodnicząca Rady p.  Elżbieta Babińska. Powitała serdecznie radnych, zaproszonych gości, radnego Rady Powiatu, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Korzystając z okazji, że jest to pierwsza sesja w nowym roku, złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
       Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
       
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności p. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
       Przewodnicząca Rady  poinformowała, że do protokołów z przebiegu XVII, XVIII i XIX sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddała kolejno  protokoły pod głosowanie:
        1/ protokół z przebiegu XVII sesji Rady Gminy  z dnia 3 grudnia 2008 roku został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się,    
        2/  protokół z przebiegu XVIII sesji Rady Gminy  z dnia 12 grudnia 2008 roku został przez Radę przyjęty  jednogłośnie,
        3/ protokół z przebiegu XIX sesji Rady Gminy  z dnia 22 grudnia 2008 roku został przez Radę przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4.
 
        O udzielenie głosu poprosił p. Wójt i zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o rozpatrzenie dodatkowego tematu, jako siódmego punktu obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.” Dodał, że Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska opiniowała ten temat na posiedzeniu w roku ubiegłym.
Radny p. Zygmunt Wycinek – wnioskuję o przełożenie debaty na ten temat do kolejnej sesji. Uważam, że nie powinniśmy tego teraz uchwalać, dopiero po uchwaleniu budżetu gminy na 2009 rok. Wydatek ten nie jest uwzględniony w budżecie gminy na 2009 rok. Nie wiemy jakie zmiany będą wprowadzone do projektu budżetu, zatem nie powinniśmy rozpatrywać teraz tego tematu. Najpierw proponowałbym zająć się projektem budżetu, potem wydatkami, które ten budżet będą obciążały. Jest to wniosek formalny.
Głosowanie za odrzuceniem tematu z porządku obrad ( 6 głosów za, 8 przeciwnych, 1 wstrzymujący się ) nie odniosło skutku.
         Porządek obrad, ze zmianą Rada przyjęła w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 5 przeciwnych, 1 wstrzymujący się.
Porządek obrad po zmianie:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie protokołów z przebiegu XVII, XVIII i XIX sesji Rady Gminy.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.      Składanie interpelacji.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9.      Uzupełnienie składów Komisji Rady Gminy.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie regulacji diet dla radnych.
11.   Przedstawienie informacji z działalności Komisji Rady Gminy za 2008 rok.
12.   Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok.
13.   Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
 14.  Odpowiedzi na interpelacje.
 15.  Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5. 
        Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Obejmowała ona okres od 3 grudnia 2008 roku  do 6 stycznia  br. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
        Radny p. Edmund Szymczak – Jakie drogi będą remontowane w 2009 roku? Ogólnie o wszystkich drogach.
 
Ad. 7.
       Omówienia tematu dokonał Wójt: „ Boisko – ORLIK 2012, to trudny temat, bo wyjątkowo w naszej gminie nie znajduje poparcia. Mimo to chciałbym, abyśmy jeszcze raz przedyskutowali sprawę i zajęli jakieś jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2008 powstały 32 zespoły boisk. W całym kraju do końca roku otwarto 330 kompleksów. W roku 2008 Zarząd Województwa wydał na ten cel 17 mln złotych, jako swój udział.” Podczas prezentacji ( pokaz oddanych do użytku boisk ), jaką przedstawiono obecnym, Wójt przedstawił opis programu  „Orlik 2012,” jego założenia, propozycje boisk, wstępny kosztorys ( koszty kwalifikowane i niekwalifikowane ) i źródła finansowania. Na mapkach, które wszyscy radni otrzymali zaznaczony został teren do wykupu działki pod przedmiotowy kompleks.
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Czy w projekcie jest droga lub chodnik?
Wójt – nie jest potrzebny chodnik, aby dojść na boisko.
Radna p. Aniceta Gubańska – o ile zmniejszą się koszty, jeżeli boisko będzie usytuowane przy szkole?
Wójt – Nie wiem, na dzisiaj, jakby trudno to powiedzieć, ale jest to jakby ¼ wartości całego przedsięwzięcia. Może nie aż tyle. Jednak zaplecza takie, czy inne kontenerowe są wyposażeniem takiego kompleksu.
Radna Ewa Kempińska – Czy nasza szkoła zapewnia warunki sanitarne dla tych boisk?
Wójt – Tak. Warunki zapewnia zaplecze socjalne przy małej sali gimnastycznej. Są szatnie i prysznice.
Radny p. Jacek Gawrych –  Założeniem tych boisk jest to, że są to boiska treningowe. Nie są one do jakiś specjalnych rozgrywek, gdzie trzeba zapewnić super warunki. Głównie, mają tu dzieci przyjść, pograć sobie i rozejść się do domu.
Radny p. Dariusz Podlejski – Mamy wyrysowany kształt działki. Czy jest wystarczająca na te potrzeby? Czy może myśląc perspektywicznie przydałaby się większa powierzchnia. Działka dziwnie wygląda.
Wójt – Ta  powierzchnia wystarczy na to, co chcemy zrealizować. Póki co chciałbym Państwa przekonać do realizacji tego zadania. Napotykam na trudności. Kłopot jest z pozyskaniem  gruntu. Póki co chciałbym uzyskać grunt pod ORLIKA.
Radny p. Dariusz Podlejski – Co właściciel zrobi z resztą gruntu?
Wójt – To nie jest nasz problem. Może podzieli na działki budowlane?
Radna p. Aniceta Gubańska – W budowie może okazać się, że zaplecze sanitarne jest niewystarczające i gdzie wówczas postawimy budynek sanitarny?
Wójt – Możemy postawić swoje warunki. Wartość zaplecza to 1/3 wartości całości. Jeżeli Ministerstwo i Urząd Marszałkowski nie wyrażą zgody na dofinansowanie, to niestety nas nie stać na całość. Lokalizacja przy szkole jest istotna po to, aby dzieci szkolne mogły z niego korzystać nawet na lekcjach wychowania fizycznego. Boisko będzie funkcjonowało popołudniami i wieczorami również. Będzie tam osoba odpowiedzialna za to, co się tam dzieje, ale oprócz tego będzie można je wykorzystywać w czasie lekcji normalnych. To jest istota tego umiejscowienia.
Radny p. Zygmunt Wycinek – założony deficyt to 5 mln złotych. W zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok jest budowa boiska, które zostało rozpoczęte. Do tego jeszcze 55 tys. złotych na zakup gruntu pod kolejne boisko. Cena gruntu – wygórowana licząc cenę za hektar. Czy ktoś się nad tym zastanawiał, czy nie można by usytuować ORLIKA przy istniejącym boisku, gdzie będzie zaplecze sanitarne. Jest to zaledwie 30 arów do tej wielkości, którą już mamy. Może byłaby o tę wielkość powiększona lub wykorzystana w wielkości, którą już mamy. Czy ktoś się nad tym zastanawiał, aby obniżyć koszty przeznaczane na sport. Przy okazji byłyby środki zewnętrze pozyskane do tego obiektu sportowego. Czy nie warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. My nie jesteśmy od wydawania pieniędzy tak sobie. Jesteśmy od tego, aby myśleć, jak oszczędzać i sensownie wydawać pieniądze. Jestem za ORLIKIEM jak najbardziej, tylko, żeby pomyśleć, jak to zrobić, aby wydatki związane z budową tego boiska były jak najmniejsze. Można się zastanowić nad połączeniem tych dwóch inwestycji.
Radna p. Teresa Piotrowska- Nie udało się wynegocjować niższej kwoty? W wielu miejscowościach nie ma boisk. Czy ktoś, kto zechce sprzedać grunt pod boisko też dostanie 15 złotych za m2 ? W Gackach też nie ma boiska.
Wójt – Nie chodzi o to żeby zbudować boisko gdzieś w szczerym polu piękny pomnik. Ten pomnik ma żyć. To ma być coś co funkcjonuje, działa i rozwija nasze dzieci. To jest istota tego pomysłu. Tu chodzi o grunt na cele infrastruktury. Sama Pani widzi, jak ciężko pozyskać ziemię. Działki budowlane na terenie Drzycimia tyle kosztują. Metr takiego gruntu pod infrastrukturę tak samo traktujemy. Możemy wybudować w Gackach ORLIKA, tylko kto                 z niego będzie korzystał? Zrozumieć trzeba, że dla ORLIKA istotną rzeczą jest umiejscowienie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Na ile jest wyceniony m2 gruntu pod działalność gospodarczą? Z mojej orientacji 11,55 złotych i jest to grunt o znaczeniu gospodarczym. Ten grunt jest o przeznaczeniu rolnym. Jest za wysoka cena.
Wójt – Czego to dowodzi?
Radny p. Zygmunt Wycinek – Grunty pod działalność produkcyjną są niższe niż grunt rolny, który mamy kupić. Nie można go traktować, jako grunt przemysłowy w mojej ocenie.
Wójt – nie mówmy o gruncie rolnym, tylko o gruncie pod infrastrukturę. Czy jest inna propozycja, skoro nie chcemy kupować gruntu przy szkole? Kupić ziemię po 3 złote za m2 i tam budować będziemy ORLIKA.
Radny p. Dariusz Podlejski – Działka koło cmentarza.
Wójt – to też jest działka rolna.
Sołtys sołectwa Drzycim – jest źle położona, z górki.
Wójt – to byłby taki drugi problem, jak z tym boiskiem.
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy ta cena, tutaj podana jest ostateczna. Cena ta już nie podlega negocjacji?
Wójt – To jest cena brutto za m 2.   Ja tej ceny nie potrafię już obniżyć.
Przewodnicząca Rady – Może można by wrócić do tematu na kolejnej sesji i zaprosić                     p. Janiaka? Może udało by się wynegocjować inną kwotę?
Wójt – Takich rzeczy się nie robi. Są rzeczy biznesowe. On powiedział, że poniżej 15 złotych nie schodzi. Jeżeli będzie się tego trzymał, to ja nie widzę innej możliwości jej obniżenia.
Przewodnicząca Rady – Widzę, że większość byłaby za budową ORLIKA, tylko wszystkich paraliżuje cena.
Wójt - Porównajmy cenę gruntu z wartością całej inwestycji. Jest to kwota niewielka. Przy inwestycji 1,3-1,6 mln złotych,  55 tysięcy za grunt to jest niewielki ułamek. Grunt jest drogi, jest w cenie. Jeżeli chcemy budować przy szkole, to jest to jedyna alternatywa. Jeżeli ktoś ma inny pomysł, to proszę. Ja twierdzę, że tam powinniśmy budować.
Radny p. Jacek Gawrych – Jeżeli chodzi o koszty, to ja byłem w drugi dzień świąt  w Śliwicach na ORLIKU. 100 tys. złotych uzyskali od Powiatu.  Myślę, że nasz Powiat też by coś dorzucił i mielibyśmy na zakup tej ziemi.
Wójt – W naszym Powiecie ORLIK jeszcze nie powstał. Pierwszy będzie Bukowiec. Jak Bukowiec załapie się na finansowanie od Starostwa, to z pewnością będzie to kontynuacją dla innych gmin. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć, czy uzyskamy coś, czy nie.
Radny Rady Powiatu p. Tadeusz Gajewski – Jest wola Starostwa w tym zakresie. Bierze się pod uwagę dofinansowanie takich inicjatyw.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja wracam do tematu, aby jednak rozpatrzyć możliwość zbudowania tego boiska przy już istniejącym. Dowiezienie dzieci nie stanowiłoby problemu. Jest autobus. Utrzymanie dwóch boisk jednocześnie? Od wiosny do jesieni boiska wymagają  jakiejś obsługi. Jestem za tym, aby wybudować ORLIKA przy boisku, które jest.
Wójt – Osoba zatrudniona na ORLIKU, to nie będzie osoba, która lata z miotłą. To ma być instruktor, który zajmuje się wychowaniem i sportem dzieci. Nie sprzątaniem.
Wójt – Czy jest Pan za projektem? Jest Pan za projektem, ale jednak nie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – rozpatrzyć moją propozycję. Ci Państwo ( Chylewscy )  za te pieniądze nam tej działki nie sprzedadzą. Nie ma obawy. Nikt nie kupi od nich za 15 złotych za m2. Nikt nie kupi od nich za takie pieniądze w tej chwili tej działki. Działka będzie na nas czekała, jakby co, a byłaby to oszczędność dla gminy niewątpliwa i to spora. Teraz widać, jakby rozrzutność była cechą naszą szczególną.
Wójt – Ten aspekt już przeanalizowałem i wiem, że koszty dowozu dzieci z lekcji na lekcję są duże.
Radny p. Michał Pamulak – Dzieci z osiedla tak daleko nie pójdą. Nie będzie ORLIK wykorzystany tak daleko za wsią. Zrobiliśmy błąd budując boisko za wsią. Ktoś się pospieszył, bo były wybory, czy jakaś inna przyczyna. Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem będzie lokalizacja ORLIKA przy szkole.
Wójt – grunty w centrum Warszawy są bardzo drogie, ale już na obrzeżach dużo mniejsze. Tak, że jest to istota umiejscowienia. Ktoś, kto ma grunty w centrum Warszawy jest milionerem.
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XX/119/2009 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości opowiedziało się 8 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Podjęta przez Radę uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 5.
        Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy odbywają się w trybie tajnym, stąd też zachodzi konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:        
           1/ p. Edmund Szymczak
           2/ p. Michał Pamulak
           3/ p. Mirosław Parczyk.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
           Skład Komisji Rada zaakceptowała jednogłośnie.
           Radny p. Edmund Szymczak został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Rady z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Została zgłoszona  jedna kandydatura w osobie radnego p. Jacka Gawrycha.
           Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i oświadczył, że nie będzie brał udziału w głosowaniu.
W trakcie przygotowywania kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (załącznik nr 5).  Do przedstawionego regulaminu głosowania uwag nie wniesiono.
 
Po przygotowaniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna  dokonała ich rozdania.
Zgodnie z przyjętym przez Radę regulaminem głosowania, radni po dokonaniu wyboru na karcie do głosowania składali głosy w urnie, kolejno wg listy obecności.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół sporządzony w oparciu o ustalone wyniki głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania, zgłoszony na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy kandydat, uzyskał wymaganą ilość głosów.    
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, natomiast karty z tajnego głosowania załącznik nr 7.
Wybrany przez Radę w głosowaniu Wiceprzewodniczący – p. Jacek Gawrych podziękował za okazane mu zaufanie.
            Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała treść uchwały stwierdzającej ten wybór. Uchwała Nr  XX/120/2009 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
         Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w związku z wyborem Przewodniczącego Rady Gminy powstały dwa wolne miejsca w dwóch Komisjach Rady Gminy:
- w Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
- w Komisji ds. Budżetu o Finansów,  poczym zapytała p. Jerzego Krügera w której Komisji chciałby pracować.
Radny p. Jerzy Krüger oświadczył, że nie wyraża chęci pracy w żadnej  Komisji.
Przewodnicząca Rady zapytała też osoby, które pracują aktualnie w jednej Komisji, czy chciałyby wejść w skład drugiej:
- p. Janinę Różycką,
- p. Stefana Szałańskiego,
- p. Edmunda Szymczaka,
- p. Zygmunta Wycinka.
      Radny p. Edmund Szymczak złożył pisemny akces do pracy w Komisji ds. Budżetu i Finansów.
      Za włączeniem do składu Komisji ds. Budżetu i Finansów  radnego p. Edmunda Szymczaka głosowało 11 radnych, 4 było przeciwnych.
      Zgodę na pracę w Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyraziła p. Janina Różycka.
      Za uzupełnieniem wym. wyżej Komisji o radną p. Janinę Różycką opowiedziała się Rada jednogłośnie.
       Przedstawiona przez Przewodniczącą Rady Gminy Uchwała Nr XX/121/2009 w sprawie dokonania zmian w składach Komisji Rady Gminy została podjęta przez Radę jednogłośnie (załącznik nr 9 do protokołu).
 
Ad. 10.
 
          Przewodnicząca Rady  wyjaśniła, że temat regulacji diet radnych był przedmiotem posiedzeń Komisji Rady Gminy. Jako pierwszemu, udzieliła głosu p. Jackowi Gawrychowi – Przewodniczącemu Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          Pan Jacek Gawrych: „Ustalenia w sprawie diet zapadły zanim zostałem Wiceprzewodniczącym. W głosowaniu nad moją dietą będę przeciwny.” stwierdził, że Komisja wystąpiła z propozycją uchwały w sprawie regulacji diet radnych, gdyż odbyła się jako pierwsza: Wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 1.200,-  złotych;  wysokość diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 600,- złotych;  wysokość diety miesięcznej dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy   w kwocie 400,- złotych; wysokość diety miesięcznej dla pozostałych radnych w kwocie 300,- złotych. Nieobecność radnego na sesji bądź komisji Rady Gminy spowoduje potrącenie każdorazowo 20% diet określonych dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady i radnych.  Dodał, że propozycja została zaakceptowana przez 4 członków Komisji, dwóch wstrzymało się od głosu.
           Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski – „Komisja zaakceptowała propozycję regulacji diet dla radnych, wniesioną przez Komisję ds. Budżetu i Finansów (4 głosy za, 2 przeciwne). Argumenty: diety nie były regulowane przez 5 lat. Wzorujemy się  na innych gminach, gdzie odchodzi się od diet za posiedzenia. Dieta powinna być ryczałtowa. Stanowisko Komisji wskazuje na to, że tak być powinno.”
          Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska p. Teresa Piotrowska – „Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych, przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Finansów został przez Komisję odrzucony ( 1 głos za, 3 przeciwne ). Zaakceptowana została propozycja zgłoszona przez radnego Stefana Szałańskiego ( 3 głosy za, 1 przeciwny ). Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali. Propozycja dotyczy diet za udział w posiedzeniu.”
Dyskusja:
Przewodnicząca Rady – Otwieram dyskusję i pragnę, aby decyzje w tym względzie były przemyślane.
Radny p. Jacek Gawrych - Na 2008 rok była zaplanowana na diety kwota większa od zaplanowanej na 2009 rok.
Wójt – Tak rzeczywiście było z tego względu, że budżet na diety był zaplanowany pod propozycje diet wyższych, planowanych pod koniec 2007 roku. Diety dla radnych nie zostały podwyższone, tylko dla sołtysów, stąd kwota ogólna na diety była w minionym roku wyższa. Na 2009 rok jesienią nie planowano wzrostu diet, dlatego środki zostały zaplanowane na podstawie diet aktualnych.
Przewodnicząca Rady – Podwyższenie diety Przewodniczącego Rady z 900,- złotych do 1200,- złotych to jest duża kwota.
Radna p. Ewa Kempińska – Zastanawiam się nad tym dlaczego przewidziana jest dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady. Nigdy dotąd takiej diety nie było. Przez minione dwa lata Wiceprzewodnicząca nie musiała zastępować Przewodniczącego. To za duże pieniądze 600,- złotych.
Radna p. Janina Różycka – To może weźmiemy pod uwagę propozycję Komisji Rolnej, gdzie te propozycje są mniejsze.
Radny p. Dariusz Podlejski – Jeżeli zwiększymy liczbę posiedzeń to te koszty mogą znacznie przewyższyć propozycję Komisji ds. Rolnictwa. Jeżeli będzie więcej posiedzeń, również Komisji ds. Budżetu, to koszty przewyższą nawet propozycję diet ryczałtowych.
Radny p. Stefan Szałański -  Znowu  zaczną nas opisywać, że Rada sobie podwyższyła diety. Już ostatnio było tyle tego opisywania. Znowu będzie, że w gminie Drzycim  podnieśli sobie diety i o ile. Zróbmy to może, ale mniej boleśnie.
Radna p. Janina Różycka – Jak możemy z góry zakładać, że zwiększymy ilość posiedzeń. Jak można z góry coś takiego przewidzieć.
Przewodnicząca Rady – Potrzeba wymusza posiedzenie. Ilość punktów w planach pracy nie świadczy o tym, że ilość posiedzeń się zwiększyła. Jest tyle samo, co w zeszłym roku.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że w związku z wyborem Przewodniczącego Komisji na Wiceprzewodniczącego Rady zachodzi konieczność zamieszczenia w treści uchwały następującej klauzuli: „W przypadku zbiegu prawa do dwóch diet, zarówno miesięcznych, jak i za posiedzenie, świadczeniobiorcy przysługuje dieta wyższa.” Dodała, że zostało to uzgodnione z radcą prawnym i zapis ten będzie musiał znaleźć się w treści uchwały.
          Więcej głosów w dyskusji nie było.
          Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję diet ryczałtowych. W wyniku głosowania propozycja ta została odrzucona: 10 głosów przeciwnych, 5 wstrzymujących się.
          Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XX/122/2009 w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji Rady Gminy i radnych opowiedziało się 10 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
   Przewodnicząca Rady udzieliła głosu poszczególnym Przewodniczącym Komisji:
       1/ p. Dariuszowi Podlejskiemu, który przedstawił informację ustną z działalności Komisji ds. Kultury ,Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w 2008 roku.  Omówił ilość i tematykę odbytych posiedzeń, wymienił osoby które, Komisja w ciągu roku gościła na swych posiedzeniach. Podkreślił brak posiedzeń w okresie wakacyjnym i brak posiedzeń wyjazdowych,
       2/ p. Teresie Piotrowskiej. Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła obecnym informacje stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu,
       3/ p. Jackowi Gawrychowi, który podkreślił, że plan Komisji ds. Budżetu i Finansów jest corocznie monotematyczny, w związku z czym Komisja zajmuje się tematami, które muszą  być rozpatrzone obligatoryjnie i oceną proponowanych zmian w budżecie gminy,
       4/ p. Michałowi Pamulakowi. W jego zastępstwie ( z powodu choroby ) informację                   z działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 roku przedstawiła radna p. Teresa Piotrowska. Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
       Przewodnicząca Rady podziękowała Przewodniczącym Komisji za przedstawienie informacji.
 
Ad. 12.
 
        Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że plany pracy wszystkich Komisji Rady Gminy zostały radnym przedłożone. Zapytała o ewentualne uwagi. Uwag nie wniesiono.
        Plany pracy wszystkich Komisji Rady Gminy, poddawane kolejno ocenie,  zostały przez Radę zaakceptowane jednogłośnie. Stanowią załączniki  nr 13, 14, 15 i 16 do protokołu.
 
Ad. 13.
 
           Przewodnicząca Rady poinformowała, że opracowała roczny plan pracy Rady, który wszyscy otrzymali i poprosiła o zgłaszanie propozycji i uwag.
          Zostały wniesione dwie propozycje:
1/ II kwartał – sport i kultura,
2/ IV kwartał – uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
Rady p. Zygmunt Wycinek podsumował wypowiedzi w sprawie konstrukcji budżetu na 2010 rok poczym dodał, że radni mogą zgłaszać propozycje do budżetu do 15 października. 
      Plan pracy Rady Gminy na 2009 rok, z wniesionymi zmianami został przez Radę przyjęty do realizacji jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14.
          Wójt wyjaśnił, że na interpelację złożoną przez radnego p. Edmunda Szymczaka, udzieli odpowiedzi pisemnej.
 
Ad. 15.
 
          Przewodnicząca Rady przedstawiła obecnym pisemną rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady, a następnie odczytała list, który otrzymała pocztą w dniu dzisiejszym na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. W związku z tym, że list nie został podpisany Rada Gminy uznała, że jest to anonim i nie należy go rozpatrywać.
         List taki otrzymał również Radny p. Zygmunt Wycinek.
Radna p. Aniceta Gubańska – Ja w tej sprawie. Uważam, że należy potratować to jako anonim.  Nie ma podpisów z imienia i nazwiska. Z tego, co się orientuję większość rodziców jest za tym aby szkoła istniała.
Radny p. Mirosław Parczyk – Dziwne, że akurat w tym momencie ten list się pojawił.
Radna p. Janina Różycka – osobiście podejrzewam, że to wcale nie rodzice.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że Komisja w planie na rok bieżący ma zaplanowany wyjazd w celu zapoznania się z ekologicznym ogrzewaniem. Uzgodniono, że najlepiej będzie wyjazd ten sfinalizować przed uchwaleniem budżetu gminy na 2009 rok. Uzgodniono termin wyjazdu do Świekatowa i Gołuszyc, na dzień 15 stycznia – godz. 13-ta. Zasugerowano, aby udział w nim wzięła również pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz chętni radni. Zgłoszenia przyjmowane będą do 13 stycznia w Urzędzie Gminy.
Wójt podkreślił, że wyjazd byłby wskazany, aby przekonać radnych do słuszności sprawy.
Radny Rady Powiatu p. Tadeusz Gajewski dokonał sprostowania do swojej wypowiedzi        ( wypowiedź miała miejsce po zamknięciu sesji w dniu 3 grudnia 2008 roku,  po odwołaniu Przewodniczącego Rady Gminy ).
Radny p. Roman Piotrowski – Ja chciałbym zapytać odnośnie autobusu na 19 miejsc. W gazecie przeczytałem, że myśmy dali pieniądze, a gro środków przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po rozmowie z rodzicami zorientowałem się, że około 22 dzieci jeździ do Świecia na terapię zajęciową. Czy ten autobus mógłby być wykorzystany, aby te dzieci dowozić.
      Wójt wytłumaczył, jaką drogą pozyskaliśmy z PFRON-u pojazd ( w zamian za platformę przychodową do Gminnej Przychodni ) i wyjaśnił, że pojazd jest dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Podkreślił, że w do tej pory dojazd dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Świecia jest całkowicie finansowany ze środków budżetu gminy, gdyż pokrywany jest koszt biletów miesięcznych. W efekcie dyskusji ustalono, że odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy w celu rozsądnego rozpatrzenia tematu.
Radna p. Teresa Piotrowska poruszyła temat dotyczący środków z programu „Uczeń na wsi.” Wyjaśniła, że dotarły do niej głosy niezadowolenia. Rodzice dzieci niepełnosprawnych skarżą się, że w ubiegłym roku dostawali więcej środków na doposażenie ucznia, w tym roku mniej. Co jest powodem?
Wójt – W pierwszym roku funkcjonowania tego programu gmina Drzycim, była jedną z niewielu gmin, które do programu przystąpiły. Nasza gmina podjęła się ogromnego trudu rozdysponowania tych środków z PEFRON-u. W innych gminach były kwoty niewielkie dla nielicznych uczniów. My poszliśmy na całość. Wszystkie osoby, które miały orzeczony stopień niepełnosprawności, a kwalifikowały się do programu z uwagi na dochodowość w rodzinie, zostały tą pomocą objęte. Pomoc była duża, niekiedy nawet 1200,- złotych na jedno dziecko w zależności od typu szkoły, wieku. To były pieniądze na tzw. doposażenie ucznia. Bardzo dobrze ta cała procedura funkcjonowała. Mieszkańcy chętnie przychodzili, składali wnioski.  Z rozliczaniem, jak zwykle były kłopoty, ale było, minęło i nie będziemy już do tego wracać. Są już ludzie bardziej świadomi co do kierunków wydawania tychże pieniędzy, bo nie mogą one być przeznaczone na wszystko, co ktoś by chciał. Do czego zmierzam. Wiadomości się rozeszły, że w gminie Drzycim prawie wszyscy uzyskali pomoc finansową z tego tytułu i jest skutek. Kwota środków z programu przeznaczona dla województwa przypuszczam, że jest ta sama co w roku ubiegłym, ale zapotrzebowanie gmin w porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie wzrosło. W związku z tym, że jest większe zapotrzebowanie na środki, uległy zmniejszeniu kwoty, które można na ten cel wykorzystać. Ja cieszę się, że mamy chociaż to, co mamy. Rodzice tych dzieci są z pewnością mniej zadowoleni, bo ja się pod tym podpisuję i myślą, że to ja komuś coś zabieram. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po prostu zmniejszył kwotę ogólną finansowania.
Przewodnicząca Rady – Na jednym z posiedzeń Komisji wyszła sprawa, że radni chcieliby, aby sołtysi informowali ich o spotkaniach rad sołeckich, ze względu na to, że jest mniejszy kontakt z mieszkańcami. Sołtysi o pewnych sprawach wiedzą, to nie dociera do radnego i nie można podjąć dyskusji. Byłoby dobrze, aby o tym sołtysi pamiętali. Taka jest prośba radnych do sołtysów.
Radny p. Zygmunt Wycinek – chciałbym złożyć wniosek, aby na posiedzenie Komisji ds. Budżetu w dniu 12 stycznia przygotować informację kto składał wnioski do budżetu, na co i na jaką kwotę. Które zostały uwzględnione w budżecie, które nie zostały uwzględnione. Takie pytanie w trakcie posiedzenia byłoby zaskoczeniem, dlatego mówię o tym teraz, bo jest kilka dni czasu. Wnioskodawcy pytają się o to, a nie dostali żadnej odpowiedzi.
 
Ad. 16.
 
           Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodnicząca Rady Gminy uznała XX sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.
 
                                                                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                                                                                        Elżbieta Babińska
 
 
Opinie Komisji Rady Gminy stanowią załączniki nr 18, 19 i 20 do niniejszego protokołu.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (27 stycznia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (27 stycznia 2009, 11:38:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029