Protokół Nr XIX/2008 z przebiegu XIX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 22 grudnia 2008 roku


                                            PROTOKÓŁ Nr XIX/2008
                 z przebiegu XIX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                 odbytej w dniu 22  grudnia  2008 roku
 
otwartej o godz. 1400
zamkniętej o godz. 1428.
 
                   W sesji udział  wzięło 13 radnych. 
 
Spoza Rady w sesji uczestniczył  p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Składanie Interpelacji.
5.      Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
6.      Odpowiedzi na interpelacje.
7.      Wolne wnioski i zapytania.
8.      Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powitała zgromadzoną Radę oraz Wójta Gminy. Wyjaśniła, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy w celu dokonania  zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
Ad. 2.
       Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych.
Nieobecne: 1/ Radna p. Aniceta Gubańska,
                2/ Radna p. Wioletta Łaszewska.
 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 3.
       Przedstawiony porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
       Interpelacji nie złożono.
 
Ad. 5.
      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawiła p. Skarbnik – Bogusława Radzikowska: „ Zmiany w planie dochodów na kwotę 4.517,44 złote i wydatków na kwotę 4.517,51 złotych należy dokonać w ramach środków z dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu Systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” w roku 2008, zgodnie z aneksem do umowy zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a gminą Drzycim w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu. Brak wprowadzenia tej zmiany może skutkować zwrotem dotacji.”
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – kiedy przyszedł aneks?
p. Skarbnik – w ubiegłym tygodniu ( w czwartek ).
Wójt – program komputerowy rozlicza środki co do grosza.
Radny p. Dariusz Podlejski – jest konieczność, jest sprawa zrozumiała.
Przewodnicząca Rady – z czego wynika ta zmiana?
p. Skarbnik – zmiana wyszła z ich strony, nie wiemy z jakiego powodu.
       W związku z tym, że więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedmiotową uchwałę. Uchwała Nr XIX/118/2008 zmieniająca Uchwałę XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
     
Ad. 6.
      Interpelacji w „4” punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 7.
      W „wolnych wnioskach” głos, jako pierwszy zabrał Radny p. Jacek Gawrych i zapytał  kiedy otrzymamy autobus z PFRON - u, ten na 19 miejsc?
Wójt – już go mamy, i jeździ od wczoraj.
Radny p. Edmund Szymczak – utwardzić przystanek autobusowy w Gródku przy moście.
Wójt – to nie jest nasza droga, pas drogowy nie należy do nas.
Radny p. Edmund Szymczak - ludzie zgłaszają uwagi, bo nie wiedzą które drogi są czyje.
Przewodnicząca Rady – są też straszne dziury przy drodze na osiedle w Gródku. W sezonie letnim takie głębokie nie były.
Radny p. Edmund Szymczak – na tej ulicy jest 5 dziur, a na osiedlu? Trzeba przyjechać i zobaczyć.
Radny p. Jacek Gawrych – autobusy szkolne do Gródka są przepełnione.
Wójt – do mnie skargi nie docieraj. Można w autobusie postać i nic się młodzieży nie stanie. Po feriach będą kolejne zmiany planów lekcji i znowu będą zmiany w dowozach.
Radny p. Michał Pamulak – czy jest rozwiązanie na ogrzewanie świetlicy w Dólsku?
Wójt – jest nagrzewnica na gaz.
 
Ad. 8.
 
        Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za udział w obradach, złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne, poczym uznała XIX – nadzwyczajną sesję Rady Gminy za zamkniętą. 
 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Elżbieta Babińska
                                                                                                                                                                                                                                  

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (13 stycznia 2009)
Opublikował: Bożena Szajerka (13 stycznia 2009, 09:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091