Protokół Nr XVIII/2008 z przebiegu sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej 12 grudnia 2008 r.

 
                                      PROTOKÓŁ Nr XVIII/2008
          z przebiegu XVIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                           odbytej w dniu 12 grudnia  2008 roku
 
otwartej o godz. 1400
zamkniętej o godz. 1438.
 
                   W sesji udział wzięli wszyscy radni.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczył  p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy
oraz p. Elżbieta Chróścińska – Sołtys sołectwa Sierosław.
 
 
Obradom przewodniczyła: p.  Elżbieta Babińska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Składanie Interpelacji.
5.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a)      wybór Komisji Skrutacyjnej,
b)      zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
c)      przedstawienie regulaminu głosowania,
d)      rozdanie kart do głosowania,
e)      akt głosowania, składanie głosów w urnie,
f)       przedstawienie wyników głosowania,
g)       odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
6.      Odpowiedzi na interpelacje.
7.      Wolne wnioski i zapytania.
8.      Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy powitała zgromadzoną Radę oraz Wójta Gminy. Wyjaśniła, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek ¼ składu Rady Gminy w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Ad. 2.
       Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 3.
 
       Przedstawiony porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
       Interpelacji nie złożono.
 
Ad. 5.
 
a)                 Pani Wiceprzewodnicząca Rady wyjaśniła, że wybory Przewodniczącego Rady Gminy odbywają się w trybie tajnym, stąd też zachodzi konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej.
Radny p. Jerzy Krϋger – do składu Komisji Skrutacyjnej nie mogą wejść osoby, które będą kandydowały na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny p. Jacek Gawrych zgłosił kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach:
           1/ p. Edmund Szymczak
           2/ p. Michał Pamulak
           3/ p. Wioletta Łaszewska
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
           Skład Komisji Rada zaakceptowała jednogłośnie.
           Radny p. Edmund Szymczak został wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 
b)                 Przewodnicząca obrad zwróciła się do Rady z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Zostały zgłoszone cztery kandydatury:
           1/ p. Elżbieta Babińska
           2/ p. Jacek Gawrych
           3/ p. Dariusz Podlejski
           4/ p. Mirosław Parczyk.
Pani Elżbieta Babińska, p. Dariusz Podlejski i p. Mirosław Parczyk wyrazili zgodę na kandydowanie. Pan Jacek Gawrych zgody nie wyraził.
 
c)                  W trakcie  przygotowywania kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Regulamin głosowania ( załącznik nr 2 ) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Regulamin został przyjęty większością głosów.
 
d)                 Komisja Skrutacyjna rozdała  karty do głosowania.
 
e)                 Zgodnie z regulaminem głosowania, radni po dokonaniu wyboru na karcie do głosowania składali głosy w urnie, kolejno wg listy obecności.
 
f)                   Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół sporządzony w oparciu o ustalone wyniki głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,  Rada Gminy dokonała wyboru radnej p. Elżbiety Babińskiej.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, natomiast karty z tajnego głosowania załącznik nr 4.
 
g)                 Przewodnicząca obrad, zarazem właśnie wybrana Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały stwierdzającej ten wybór. Uchwała Nr XVIII/117/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Drzycimiu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 6.
      Interpelacji w „4” punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 7.
      W „wolnych wnioskach” nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. 8.
 
        Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za udział w obradach i uznała XVIII – nadzwyczajną sesję Rady Gminy za zamkniętą. 
 
                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                                                                                                                                   Elżbieta Babińska
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (17 grudnia 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (17 grudnia 2008, 15:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371