Protokół Nr XVII/2008 z przebiegu sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 3 grudnia 2008 r.

                                                   PROTOKÓŁ Nr XVII/2008
                                 z przebiegu XVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                      odbytej w dniu  3 grudnia  2008 roku
 
otwartej o godz. 1300
zamkniętej o godz. 1605
 
                   W sesji udział wzięli wszyscy radni.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
p. Tadeusz Gajewski – radny Rady Powiatu,
p. Henryk Doliwka – Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
p. Danuta Nowacka – lekarz stomatolog w Gminnej Przychodni w Drzycimiu,
p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
p. Wojciech Górski – Radca Prawny
oraz sołtysi z terenu gminy.
Obradom przewodniczył: p. Jerzy Krϋger – Przewodniczący Rady Gminy.
W 14 punkcie tematyki sesji obrady prowadziła p. Elżbieta Babińska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.                                        
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XVI sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Analiza usług, potrzeb i problemów służby zdrowia w Gminie Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2009 rok programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP gminy Drzycim.
11. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
a) od nieruchomości
b) od środków transportowych,
c) ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
d) opłaty od posiadania psów.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
  13.  Odpowiedzi na interpelacje.
  14.  Wolne wnioski i zapytania.
  15.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
      Otwarcia XVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krϋger. Powitał serdecznie radnych, zaproszonych gości, radnego Rady Powiatu, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości do udziału w obradach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
       
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności p. Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy – 15.
Radna nieobecna - p.  Wioletta Łaszewska.
      Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
 
       Przewodniczący Rady stwierdził, że do protokołu z przebiegu XVI sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddał protokół pod głosowanie.               
        W wyniku głosowania protokół został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4.
        Przewodniczący Rady: „Porządek obrad otrzymaliście Państwo drogą pocztową, potem wpłynął wniosek Klubu Radnych w sprawie zajęcia się tematem odwołania radnego Jerzego Krügera ze stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy. Intencją i zamiarem Klubu Radnych było, żeby ten temat rozpatrzyć oddzielnie. Jako Przewodniczący zdecydowałem, że nie jest to taka najważniejsza sprawa, żeby musiała być rozpatrywana oddzielnie, poza tym czas, który jest liczony od złożenia wniosku pokrywałby się z czasem zwołanej już wcześniej sesji, zdecydowałem, że dołączę do porządku obrad dzisiejszej sesji punkt „Odwołanie Jerzego Krügera ze stanowiska Przewodniczącego.” Mam takie uprawnienia, jako Przewodniczący, żeby organizować pracę Rady, podczas kiedy radni się nie spotykają i w danej sprawie nie decydują. Jednak, czy tak ma być zdecyduje w tej chwili Rada.”
Uwaga: o godz. 1310 do składu Rady dołączyła radna p. Wioletta Łaszewska.  
Przewodniczący Rady – kontynuował – „Spotkałem się z Klubem Radnych chwilę przed rozpoczęciem po to, żeby Klub Radnych zajął stanowisko czy wyraża zgodę na to, żeby to co proponują znalazło się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Były trochę podzielone zdania. Potem miałem opinię Radcy Prawnego, że propozycja, którą przedstawili jest nie do końca w porządku z punktu widzenia wykonania. W mojej propozycji jest punkt 16   „Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy” - wybór Komisji Skrutacyjnej, przedstawienie regulaminu głosowania, głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy z pełnionej funkcji, przedstawienie wyników głosowania. W sposób formalny pytam, czy Klub Radnych  zgadza się na to, aby ten punkt umieścić w porządku obrad jako „16”? Przewodniczącego Klubu proszę o odpowiedź.”
Radny p. Edmund Szymczak – „Myśmy nie złamali prawa, działaliśmy zgodnie z ustawą o samorządzie i wypadałoby, żeby ta sesja zgodnie z programem, który podaliśmy była jako pierwsza:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Składanie interpelacji.
5.      Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy:
a)      wybór Komisji Skrutacyjnej,
b)      przedstawienie regulaminu głosowania,
c)      głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy z pełnionej funkcji,
d)      przedstawienie wyników głosowania 
i to by było zgodnie z ustawą.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – zajmę głos, bo Pan Przewodniczący zwraca się do Przewodniczącego Klubu. Pierwszy wniosek wpłynął od Klubu, ale Pan Przewodniczący odmówił  zwołania takiej sesji, dlatego nie może Pan żądać opinii Klubu tylko ¼  liczby radnych ustawowego składu Rady, bo taka ilość radnych wniosek złożyła i tak należy tę sprawę traktować. Wniosek wpłynął na ręce Pana Przewodniczącego 25 listopada. Nie wiem, czy mam cytować Państwu ustawę o samorządzie gminnym, co wówczas Pan Przewodniczący powinien zrobić. Nie każdy będzie miał okazję przeczytać już cytuję art. 20 ust. 3   „Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący zobowiązany jest, nie może, nie powinien, zobowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.” Licząc od 25 listopada, 26 jest pierwszym dniem zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ostateczny termin przypadł wczoraj. Czyli nie odbyła się ta sesja, na której miał być rozpatrywany tylko jeden punkt w formule sesji nadzwyczajnej, której nie obowiązuje żaden termin zwołania licząc nawet pięciodniowy zgodnie z ustawą. Można tutaj zastosować bardzo krótki termin, aby powiadomić radnych o takiej sesji. Pieniądze, na razie pomińmy, to jest inna kwestia. Uważam, że tutaj zostało naruszone obowiązujące prawo, gdyż mówi się o obowiązku zwołania sesji, a nie o możliwości. Właściwe byłoby to, o czym mówił pan Szymczak, aby tę sesję w pierwszej kolejności przeprowadzić, a sesję XVII zaplanowaną na dzisiaj – w następnej kolejności. Taki jest mój wniosek formalny.
Przewodniczący Rady – żeby było wszystko jasne, wniosek uważa się za formalnie złożony. Następnie Przewodniczący wyjaśnił, że pierwszy wniosek, złożony przez Klub Radnych                     w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji nie spełniał wymogów formalnych, dopiero kolejny je spełniał i dopiero od tego czasu płynie czas, czyli obowiązek Przewodniczącego do rozpatrzenia wniosku.
Radca Prawny wyjaśnił: „Ustawa, rzeczywiście w art. 20 ust. 3 stanowi tak, jak pan radny zacytował. Jest to jednak kompetencja Przewodniczącego i zarazem jego obowiązek.  Jeżeli Przewodniczący uznał inaczej, to jest to jakby odrębny temat. Ustawa mówi o takim obowiązku i nic więcej. Czy grozi coś za to i nie wypowiada się o złamaniu prawa w takim zakresie. Tak, jak pan  tutaj podjął, że od 26 należałoby liczyć termin siedmiodniowy. Przewodniczący w swojej kompetencji uznał to co zrobił, a ustawodawca nic nie mówi co należy zrobić. Jest luka prawna. Ustawa nie mówi, że z mocy prawa Przewodniczący powinien być pozbawiony funkcji, bo jeżeli nie wykonuje jakiegoś obowiązku, tak to powinno być bez poddawania rozstrzygnięciu przez Radę. Gdybyśmy tak literalnie czytali przepis art. 20 ust. 3 tak powinno być. Jeżeli wciągu siedmiu dni nie robi tego powinien tracić funkcję. Nie ma takiej możliwości prawnej. Jest natomiast problem  ewentualnego łączenia, czy poszerzania wniosku ¼ radnych aby zwołać taką sesję. Jeżeli wnioskodawca, czyli ta ¼ Rady wyrazi zgodę , no to taki wniosek o poszerzenie porządku obrad wynikający z wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej może być respektowany. Jeżeli natomiast takiej zgody nie ma to w mojej ocenie winna być wyznaczona w najbliższym czasie, jaki jest możliwy. Nie wiem jutro czy po jutrze, ale powinno być to osobnym punktem, nie powinno być to łączone. Wniosek ¼ radnych nie powinien być łączony z wnioskiem dotyczącym porządku obrad. Tak to w mojej ocenie powinno wyglądać  w tym momencie. Jeżeli wnioskodawcy nie wyrażają zgody na poszerzenie swojego wniosku o tematy związane z porządkiem obrad zwyczajnej sesji zwołanej na dzisiejszy dzień, no to pozostaje tylko i wyłącznie w kwestii Przewodniczącego wyznaczenie terminu do odbycia sesji nadzwyczajnej. Jest to wyłącznie gestia Przewodniczącego. Kto inny nie ma tutaj jakby prawa, realizacja tego uprawnienia leży po stronie Przewodniczącego. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na poszerzenie swojego wniosku o tematy dzisiejszej sesji zwyczajnej, to taki wniosek musi być uszanowany, bo to jest Państwa wola. Przewodniczący Rady musi to uszanować i wyznaczyć posiedzenie sesji nadzwyczajnej z konsekwencjami.”
Przewodniczący Rady ponownie zwrócił się z zapytaniem do wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnej, czy wyrażają zgodę na poszerzenie porządku obrad i wprowadzenie punktu 16 „Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy.”
Radny p. Edmund Szymczak – żeby się nie męczyć odpowiadamy: albo jest w punkcie ósmym, albo jest sesja nadzwyczajna.
Przewodniczący Rady – czyli tematem tym na tej sesji się nie zajmujemy.
Radny p. Edmund Szymczak – jeżeli radni wyrażą zgodę
Radca Prawny – przepraszam, radni nic nie mogą w tym zakresie. Państwo jesteście autorami tego wniosku. Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgodny na poszerzenie swojego programu o program dzisiejszej sesji, no to to nie może być zrealizowane.
Radny p. Edmund Szymczak – jest to problem, który powstał z opieszałości. Byłoby zgodnie z ustawą, tematu by nie było. Byśmy sobie siedzieli, byśmy sobie rozmawiali, byłoby całkiem spokojnie. Po to jest ustawa, ktoś ją tam napisał i nie wiedział, że do takich rzeczy dojdzie. Ustawodawca nie przewidział, że Przewodniczący będzie opieszały.
Radca Prawny – może nie opieszały,  ustawodawca nie przewidział wszystkich sytuacji, które życie będzie niosło.
Radny p. Edmund Szymczak – jest ustawa, my się jej trzymamy, ktoś ją napisał, powiedział, że wniosek składa ¼ Rady i oczekujemy spełnienia.
Przewodniczący Rady przeprosił zaproszonych do udziału w obradach gości, że trwa spór w porządku obrad i poprosił o uzbrojenie się w cierpliwość.
Radny p. Jacek Gawrych zaproponował przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady stwierdził, że trzeba sprawę porządku obrad zrealizować do końca, bo to Rada decyduje o dalszym postępowaniu.
Radny p. Zygmunt Wycinek wyjaśnił, że jeżeli zgłasza ktoś temat do porządku obrad Pan nie porządkuje, że tym razem na końcu pana punkt będzie rozpatrywany. Tak, jak wniosłem, że ten punkt chciałbym, aby był rozpatrzony w punkcie ósmym, to cała Rada wyraża wolę czy uzna tego radnego wniosek, czy nie.
Przewodniczący Rady – tak to się zgadza i tak jest to zapisane w regulaminie i ja tego przestrzegam.
Radny p. Zygmunt Wycinek – dlatego nasz wniosek jest taki, żeby włączyć w punkcie ósmym tematy, które powinny być na sesji nadzwyczajnej, a później w kolejności następne i to jest wniosek.
Radca Prawny – jeżeli tak Państwo zdecydujecie, że taka będzie kolej rzeczy, to proszę pamiętać o konsekwencji. Jeżeli dojdzie do skutecznego odwołania Przewodniczącego no to trzeba zamknąć obrady tej sesji, bo nie ma osoby, która jest upoważniona do prowadzenia obrad sesji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – jest Wiceprzewodniczący.
Radca Prawny – nie proszę Pana, w razie nieobecności, dyby dzisiaj p. Przewodniczący nie przyszedł. Jeżeli wnioskodawcy nie wyrażają zgody na poszerzenie porządku obrad o swój wniosek po części merytorycznej, no to Przewodniczący Rady nie ma prawa nie uszanować tego wniosku i musi zwołać nadzwyczajną sesję. Innej kolei rzeczy tutaj nie ma.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy byłoby naruszeniem prawa odbycie w pierwszej kolejności sesji nadzwyczajnej i Przewodniczący Rady nie zostałby odwołany, czy mógłby dalej prowadzić obrady?
Radca Prawny – wniosek był sformułowany o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. Taki był zapis. Pan Przewodniczący kierując się swoimi jakimiś motywami stwierdził, że ze względu na zwołanie sesji na dzisiaj chciałby włączyć ten punkt do porządku obrad. Państwo jesteście autorami, jeżeli Państwo wyrażacie zgodę to, wszystko jest         w porządku. Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na wprowadzenie tego, to Przewodniczący musi Państwa wolę respektować w ten sposób, że musi zwołać nadzwyczajną sesję w celu przeprowadzenia tego głosowania.
Radny p. Edmund Szymczak – żeby już skończyć temat – w 16 punkcie obrad proponujemy nasz wniosek.
Wójt: „Proszę o wykreślenie z porządku obrad punktu dziewiątego. Proszę o przesunięcie na następną sesję projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki o powierzchni około 0,35 ha z przeznaczeniem pod zespół boisk „Orlik 2012” z powodu konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim w zakresie zmiany rozmieszczenia poszczególnych boisk oraz budynku zaplecza w stosunku do typowego projektu proponowanego przez Ministerstwo. W celu uniknięcia robót ziemnych związanych z niwelacją terenu, działka którą gmina zamierza kupić będzie miała inny kształt niż działka w projekcie typowym, a co za tym idzie ulegną zmianie rozmieszczenia poszczególnych obiektów na tej działce. Kolejny punkt – dziesiąty, który miał być dzisiaj wprowadzony  – „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do prac związanych z wykupem nieruchomości,” był już omówiony na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Właścicielem gruntu – drogi jest osoba fizyczna, która wyraziła chęć sprzedaży tej drogi aby umożliwić dojazd innym mieszkańcom, którzy korzystają           z tej drogi. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że ten pan wycofał się z tego i nie zamierza sprzedać tej drogi gminie. Jakie będą konsekwencje tego dalsze nie umiem dzisiaj przewidzieć. Tego punktu póki co nie będzie.  Ma być natomiast punkt pn. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do przystąpienia do prac zmierzających do zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Gródek.” Chciałbym, żebyśmy w tej materii też zajęli się tym tematem i kolejna sprawa, to wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok. Jak zwykle na każdej sesji mamy małe zmiany. Państwo mają już te projekty przed sobą tak, że będzie łatwiej się z tym zapoznać. To są te dwa punkty, które chciałbym wprowadzić.”
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po zmianach.
Porządek obrad po zmianach:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie quorum.
3.      Przyjęcie protokołu z przebiegu XVI sesji Rady Gminy.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.      Składanie interpelacji.
7.      Analiza usług, potrzeb i problemów służby zdrowia w Gminie Drzycim.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2009 rok programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną dla jednostek OSP gminy Drzycim.
10.  Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:
a)    od nieruchomości
b)    od środków transportowych,
c)    ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego,
d)    opłaty od posiadania psów.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do przystąpienia do prac zmierzających do zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Gródek.”
13.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
14.  Przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy:
a)wybór Komisji Skrutacyjnej,
b)przedstawienie regulaminu głosowania,
c)głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy z pełnionej funkcji,
d)przedstawienie wyników głosowania.
15.  Odpowiedzi na interpelacje.
16.  Wolne wnioski i zapytania.
 17.  Zamknięcie obrad.
 
       Przewodniczący Rady, dla pewności zapytał wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnej, czy umieszczenie przedmiotowego zagadnienia w 14 punkcie obrad, po zmianach jest akceptowane.
Radny p. Edmund Szymczak wyraził zgodę.
Poddany pod głosowanie porządek obrad po zmianach został przez Radę przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5.
        Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od                     24 września do 2 grudnia 2008 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
       Interpelacji nie złożono.
 
Ad. 7.
Przewodniczący Rady: „Przechodzimy do punktu kolejnego „Analiza usług, potrzeb i problemów służby zdrowia w Gminie Drzycim.” Udzielam głosu Dyrektorowi Gminnej Przychodni   w Drzycimiu.
Dyrektor Gminnej Przychodni w Drzycimiu – p. Henryk Doliwka wyjaśnił, że Przychodnia funkcjonuje jako publiczny zakład opieki zdrowotnej, a umowa tegoroczna z Narodowym Funduszem Zdrowia jest aneksowana, czyli obowiązują zasady finansowania, jak w roku ubiegłym. Problemy, to finansowanie Przychodni. Bazę Przychodni finansuje samorząd, natomiast stronę merytoryczną tzn. świadczenia zdrowotne - Narodowy Fundusz Zdrowia. Zasadniczym problemem, który podkreślił jest transport – wysłużony samochód służbowy.  Przyznał, że Przychodnia jest aktualnie po remontach, ale oczekuje elewacji budynku. Kolejny etap, to komputeryzacja Przychodni, co skróciłoby czas oczekiwania pacjentów w poczekalni. Zakresu świadczonych usług Przychodnia rozszerzyć już nie może. Wnioski o dofinansowanie prosił Dyrektor traktować pozytywnie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Danucie Nowackiej ( stomatolog ), która głosu nie zabrała, stwierdzając, że poczeka na pytania.
Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska ( pielęgniarka w Gminnej Przychodni w Drzycimiu ) dodała, że funkcjonuje na terenie naszej gminy indywidualna praktyka pielęgniarska dotycząca opieki nad chorym w domu, opieki paliatywnej.
Radny p. Jacek Gawrych – chciałbym zapytać, jaki byłby koszt tego skomputeryzowania?
Dyrektor Przychodni – stworzyć sieć i skomputeryzować wszystkie stanowiska to jest symulacja na dzień dzisiejszy wirtualna.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy p. Dyrektor przewiduje podwyżki dla pielęgniarek?
Dyrektor Przychodni – myślę, że póki co wynagrodzenia naszego personelu nie odbiegają od wynagrodzeń w innych placówkach.
Radna p. Teresa Piotrowska – czym jest opieka w starym szpitalu po godzinach?
Dyrektor Przychodni wyjaśnił, że jest to opieka nocna i świąteczna, kiedy Przychodnie są nieczynne. Czym innym jest ratownictwo, czyli pogotowie, bo to jest całkiem inny problem.   O tym, czy wysłać do chorego pogotowie decyduje dyspozytorka. Wszelkie stany nagłe, zagrożenia życia muszą być przez pogotowie nadal realizowane. Pacjenci z czasem też nauczą się z jakim stanem, gdzie się zgłosić.
Więcej pytań nie było, zatem Przewodniczący Rady podziękował serdecznie gościom za przybycie.
 
Ad. 8.
 
         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Ludwice Rezmer Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy: „Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w formie pozafinansowej oraz finansowej polegającej na wspieraniu bądź powierzaniu realizacji zadań publicznych w sferze określonej w ustawie organizacjom prowadzącym działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w którym oprócz wcześniej wymienionych organizacji mogą uczestniczyć spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Ustawa o działalności pożytku publicznego nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z poprzednio wymienionymi organizacjami. Od kilku lat Rada Gminy corocznie program uchwala, w związku z tym, że obowiązuje on jedynie w ciągu jednego roku, uchwałę taką Rada podejmuje każdego roku ponownie. Program współpracy na 2009 rok zawarty w projekcie uchwały bardzo niewiele różni się od uchwalonego przez Radę na rok bieżący, niewielkie zmiany nastąpiły w § 3, w którym nieco rozszerzono katalog zadań możliwych do zlecenia organizacjom. Katalog zawarty w projekcie uchwały przyjęto na podstawie rodzajów działalności prowadzonych przez organizacje lub ich oddziały mające siedzibę na terenie gminy, o których nam wiadomo.”
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony  Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski przedstawił opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały.
        W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/107/2008 w sprawie przyjęcia na 2009 rok programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ad. 9.
 
        Projekt uchwały przedstawił Wójt, podkreślając, że „Uchwała, którą radni otrzymali nie zawiera jednego wyrazu „lub gminę” w tytule. Chodzi o finansowanie w drodze ekwiwalentu szkoleń i akcji ratowniczych organizowanych zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i gminę.
        Opinie pozytywne do omówionego projektu uchwały przedstawili kolejno: p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
       W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XVII/108/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczej i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla jednostek OSP gminy Drzycim opowiedzieli się wszyscy radni pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 10.
 
a)      Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt informując, że stawki podatku zaproponowane          w projektach uchwał zostały podniesione o procent inflacji.
          Następnie poszczególni przewodniczący Komisji przedstawili kolejno wypracowane propozycje stawek podatku od nieruchomości.
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 

1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,65 złotych.
2/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,65 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej          i Ochrony Środowiska -  0,65 złotych.
       Wobec tego, że wszystkie propozycje były równe Przewodniczący poddał stawkę 0,65 zł. pod głosowanie.  Stawka została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:
   
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 3,90 złotych.
2/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 3,90 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  3,90 złotych.
        Wszystkie propozycje dotyczyły jednej stawki – 3,90 złotych zatem Przewodniczący  Rady poddał tę propozycję pod głosowanie. Stawka została zaakceptowana jednogłośnie.
 
Od gruntów pozostałych:
 
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,15 złotych,
2/ p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,16 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – 0,15 złotych.
       Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności stawkę wyższą – 0,16 złotych. W wyniku głosowania ( 3 głosy za, 10 przeciwnych i 2 wstrzymujące się ) propozycja upadła. Wobec powyższego Rada przyjęła stawkę  0,15 złotych.
 
Od budynków lub ich części
Od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
 
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,59 złotych,
2/ p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,59 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej               i Ochrony Środowiska – 0,59 złotych.
      Stawka 0,59 złotych, wypracowana na posiedzeniach Komisji została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej
 
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 17,00 złotych,
2/ p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 17,50 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                  i Ochrony Środowiska –  17,00 złotych.
        Poddana pod głosowanie stawka wyższa – 17,50 złotych nie uzyskała aprobaty Rady ( 3 głosy za, 9 przeciwnych, 3 wstrzymujące się ), tym samym pozostała stawka 17,00 złotych.
 
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej
 
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 9,24 złotych,
2/ p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 9,24 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                i Ochrony Środowiska –  9,24 złotych.
    Równej wielkości stawka została przyjęta przez Radę jednogłośnie.
  
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów –  4,01 złotych,
2/ p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej –  4,01 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                i Ochrony Środowiska –   4,01 złotych.
     Równa stawka – 0,41 złotych wypracowana przez wszystkie Komisje uzyskała również jednogłośną akceptację Rady.
 
Od budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej
1/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów –  5,05 złotych,
2/ p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 5,05 złotych,
3/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                i Ochrony Środowiska –  5,05 złotych.
       Za zgłoszoną propozycją – 5,05 złotych Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Od budowli 2% oraz proponowane w projekcie uchwały zwolnienia zaakceptowały wszystkie Komisje Rady.
        Przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Uchwała Nr XVII/109/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie            ( załącznik nr 7 do protokołu ).
 
b) Omówienia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dokonał Wójt.
     Wszystkie Komisje Rady Gminy przedstawiły pozytywne opinie do omówionego projektu uchwały.
     Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/ 110/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 8 do niniejszego protokołu ).
 
c)     Projekt uchwały w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego omówił Wójt. Wyjaśnił, że zaproponowana w projekcie uchwały zwyżka – o 1 złotówkę wynika      z procentu inflacji.
          W opinii wszystkich Komisji Rady obniżka ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS powinna być  większa  tzn. do kwoty 40,00 złotych.
          Za taką też propozycją w formie Uchwały Nr XVII/111/2008 w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok Rada opowiedziała się jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
e)                 Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt informując, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów powstał na wniosek radnych, którzy stwierdzili, że taka opłata powinna obowiązywać. Przyznał, że sporo w tym racji, bo koszty wyłapywania wałęsających się psów rosną i coraz więcej płacimy za ich przetrzymywanie w schronisku. …”Projekt uchwały jest. Czy będzie realizowany, zależy od Państwa. Wypłynęły z Komisji poprawki – z wszystkich równe, ale nie mogą być uwzględnione. Z punktu widzenia prawnego nie powinniśmy rezygnować z proponowanego przez nas zapisu w projekcie uchwały.”
Radny p. Dariusz Podlejski poprosił o wyjaśnienie dlaczego zasugerowany zmiany nie mogą być uwzględnione.
Wójt – jest na to przepis wyższej rangi i nie możemy zwolnień powielać go w uchwale.
Radca Prawny – Jeżeli macie Państwo taki wniosek, to trzeba go poddać pod głosowanie, Komisja ma prawo zgłosić wniosek.
Wójt – jak wniosek uzyska większość w Radzie?
Radca Prawny – taka jest konsekwencja, że będzie niezgodnie z prawem.
Radny p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony  Przeciwpożarowej przytoczył proponowane zmiany w projekcie uchwały ( w opinii Komisji, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu ).
p. Teresa Piotrowska  Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej                       i Ochrony Środowiska przytoczyła takie same propozycje zmian.
p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – proszę odczytać to, co mamy uchwalić.
Przewodniczący Rady przedstawił pierwotny projekt uchwały w tym przedmiocie przedstawiony przez Wójta.
 
Dyskusja:
Radny p. Roman Piotrowski – odrzucić ten projekt, bo jest on dla ludzi uczciwych. To jest nierealne.
Radna p. Elżbieta Babińska – myślę, że jest sporo uczciwych ludzi. Chociaż część tych poborów pokryłaby koszty utrzymania wyłapanych psów.
Radna p. Teresa Piotrowska – niech sołtysi się wypowiedzą.
Sołtys p. Wanda Wyłupska – gospodarze podawali tylko dwa psy wolne od opłaty, za które ustawowo nie płacą.
Radny p. Jacek Gawrych – zajmujemy się tym co roku. Nie wiem, co mamy z tym zrobić.                 W gminie Jeżewo zrezygnowali z tej opłaty.
Radna p. Elżbieta Babińska – ile kosztuje utrzymanie psa na dobę?
p. Skarbnik – 16 złotych.
Radna p. Ewa Kempińska – myślę, że warto opłatę wprowadzić. Chociaż jakieś koszty się zwrócą.
      Za wnioskiem radnego Piotrowskiego w sprawie odrzucenia projektu uchwały głosowało czterech radnych, przeciw ośmiu, trzech wstrzymało się od głosu.
      W związku z tym, że wniosek upadł, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XVII/112/ 2008 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru. Głosowało ośmiu radnych, czterech było przeciwnych, trzech wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
        Omówienia projektu uchwały dokonał Wójt: „Formularze podatkowe to inaczej deklaracje podatkowe. Przypominają z wyglądu pity. Nie są jednak skomplikowane. Wszyscy na Komisjach zapoznali się z nimi. Będą obowiązywały od nowego roku.”
         Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
         Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/113/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych została podjęta przez Radę jednogłośnie (załącznik nr 11 do protokołu).
 
Ad. 12.
 
Wójt: „Szerzej omówiłem sprawę na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. W każdym razie chodzi tu o najgorszy odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok., 1.500 mb. Projekt przebudowy drogi gmina miałaby finansować         w kwocie 150.000,- złotych. Ponadto Gmina ma mieć też udział finansowy w realizacji tej inwestycji w 2010 roku. Uważam, że powinniśmy przekazać pieniądze z budżetu, aby było to zrobione. Przewidywany koszt budowy 4-5 mln złotych. W paragrafie trzecim jest o tym mowa o   udziale procentowym - do wysokości wartości kosztorysowej zadania, to jest to, o czym mówiłem. Jest to sprawa związana z chodnikami, wjazdami. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie to wykonywał, ale przy chodnikach i wjazdach na posesje Zarząd chciałby, abyśmy w tych sprawach uczestniczyli. Dlatego jest to ujęte procentowo, a nie kwotowo. Oni nie wiedzą jaki byłby koszt całej inwestycji i nasz w tym udział.”
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa p. Teresa Piotrowska przedstawiła opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały.
      W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/114/2008 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy do przystąpienia do prac zmierzających do zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w miejscowości Gródek” została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 13 ).
 
Ad. 13.
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 rok przedstawiła p. Skarbnik Gminy: „Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.030 złotych dokonano w związku z uzyskaniem przez Publiczne Gimnazjum w Gródku wpływów z tytułu prowizji otrzymanej z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń – z ubezpieczenia dzieci i nauczycieli. Po stronie wydatków przeznaczono te środki na zakup książek do szkolnej biblioteki. Przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano na kwotę 1.200 złotych w związku z tym, że zwiększa się liczba osób nadużywających alkohol  a tym samym rośnie liczba osób umieszczanych w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu i zaplanowane na ten cel wydatki były za małe. Dokonano również zmian w planie finansowym inwestycji  w zakresie zadań finansowych w Dziale 010, rozdział 01010 § 6050. To jest nowa zmiana, która nie była omawiana na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów. Zmniejszono o kwotę 5.700,- złotych środki planowane na realizację zadania „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Gródek” a zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej Drzycim-Jastrzębie.” Brak środków na ten cel wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót tj. dwóch komór wodomierzy w Jastrzębiu, w celu ominięcia przepływu wody przez hydrofornię w Jastrzębiu, która nie zostanie dopuszczona przez Sanepid do dalszej eksploatacji.”
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych stwierdził, że zmiany przedstawione na posiedzeniu zostały zaopiniowane  przez Komisje pozytywnie.
         W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVII/115/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.  Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Ad. 14.
 
Przewodniczący Rady: „Dokonam wprowadzenia do tematu, ponieważ na ostatniej sesji   w punkcie „Wolne wnioski i zapytania” przedstawiłem Państwu informację dotyczącą podpisania umowy przeze mnie, podpisania umowy z Wójtem o dokształcanie o dofinansowanie tego zadania.  Oczywiście na sesji żadnych głosów nie było, zostało to  przyjęte milczeniem. Po sesji Klub się uaktywnił, zaczął przysyłać mi pisma. Najpierw z zapytaniem dlaczego taj się stało. Odpowiedzi zostały również pisemne udzielone. Potem nie wystarczyło tych wyjaśnień. Nie będę rozwijał w całości zdarzeń, dojdę do sedna, czyli Klub Radnych, jako grupa radnych w ilości pięciu osób przedstawił wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji, na której, miałaby być podjęta uchwała w sprawie odwołania mojej osoby ze stanowiska Przewodniczącego rady Gminy. Byłem na dwóch Komisjach i tym, którzy uczestniczyli w tych Komisjach wyjaśniałem stanowisko, jak to wygląda. Nie byłem na ostatniej – Komisji Rolnej, bo nie mogłem być, w związku z tym chciałbym powrócić do tego wyjaśnienia i poinformować tych, którzy nie byli zostali poinformowani, jak również Państwo siedzący na końcu sali, sołtysi, osoby związane z naszą społecznością. Może ta wypowiedź znajdzie odzwierciedlenie w protokole muszę kilka wyjaśnień Państwu przedstawić. Przewodniczący Rady, jako osoba z radnych ma takie same kompetencje, jak każdy z radnych, czyli jeden głos w głosowaniu nad przyjęciem uchwały oraz w innych czynnościach, które są podejmowane przez Radę. Przewodniczący Rady ma uprawnienia do zwołania sesji Rady, do ustalenia porządku obrad danej sesji. To są zadania Przewodniczącego. Ponadto Przewodniczący nie ma żadnych kompetencji decyzyjnych. Rada Gminy swego czasu upoważniła, nie ta Rada Gminy, ale poprzednia, uchwała jest prawomocna, upoważniła Przewodniczącego Rady Gminy do wypełniania obowiązków z zakresu prawa pracy. Jak tu pogodzić te dwa stwierdzenia, że Przewodniczący Rady nie ma uprawnień decyzyjnych, a jednocześnie podpisuje coś, co niektórzy radni nazywają decyzją. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że podpisy pod czymś co dzieje się po stronie władzy wykonawczej, czyli załóżmy, że Wójt podejmuje decyzję pójścia na urlop. Przewodniczący Rady nie ma możliwości powiedzenia nie – pan na urlop nie pójdzie. Nie ma możliwości, ani uprawnień, żeby nakazać Wójtowi pójść na urlop, a jednak mimo wszystko podpisuje się pod wnioskiem Wójta   o udzielenie urlopu. Czym zatem jest podpis Przewodniczącego na dokumentach, które podpisuje z zakresu prawa pracy. Byłem na szkoleniu i tu jest opinia radców prawnych. Na tym szkoleniu właśnie podkreślili, że rola Przewodniczącego polega na tym, że przyjmuje swoim podpisem bieg wydarzeń, czyli potwierdza swoim podpisem decyzje, które zostały podjęte przez Wójta. Nie chcąc dopuścić do tego, żeby Rada, jako najwyższa władza uchwałodawcza i tu podkreślam uchwałodawcza włączyła się w proces decydowania po stronie władzy wykonawczej, a tu należy, bardzo to podkreślam, należy rozdzielić kompetencje władzy wykonawczej i władzy uchwałodawczej. Jako Przewodniczący mogłem dopuścić do tego, że włączę, czy wciągnę radnych do procesu decydowania o wykonaniu budżetu, a to wykonanie budżetu jest w kompetencji Wójta i tylko jego, ponieważ to Wójt odpowiada za wykonanie budżetu i wszelkie ingerencje Rady, w decyzje Wójta byłyby pomieszaniem kompetencji i rozmyciem odpowiedzialności za decyzje, które Wójt podejmuje. Dodam też, że z funduszy na dokształcanie korzystają też inne osoby i nie może być tak, że Przewodniczący zajmuje stanowisko negatywne, jeśli Wójt decyduje się na korzystanie ze środków na dokształcanie chociażby do własnej osoby. Byłby to wynik jakiejś dyskryminacji jednej osoby względem innych i tak dalej. W związku z tym, że w zasadzie mój podpis jest formą potwierdzenia przyjęcia do wiadomości czynności, które zostały podjęte uznałem za stosowne, żeby te informacje zostały przekazane Państwu radnym na najbliższej sesji. Te informacje przekazałem. Został spełniony, że tak powiem obowiązek jawności działania Urzędu, jawności działania samorządu i z mojej strony nie ma podstaw do składania mi jakichkolwiek zarzutów. Ja po prostu zrobiłem to, co nakazują obowiązki radnego, co jest wynikające  z zasad postępowania administracyjnego i jakie jest prawo. W związku z tym, że  w zasadzie nie mam nic więcej do powiedzenia Państwo musicie we własnym sumieniu ocenić stan rzeczy. Nie wiem do czego zmierzają osoby, które złożyły wniosek. Maja takie prawo, prawo zostało uszanowane. Punkt odnośnie odwołania mojej osoby ze stanowiska Przewodniczącego został wprowadzony, jedynie dodam, że w tym punkcie odbieram sobie prawo głosowania, ponieważ mógłby ktoś mi zarzucić, że jest to mój interes prawny. Przekażę dalsze prowadzenie Zastępcy Przewodniczącego pani Elżbiecie Babińskiej.
Radca Prawny – „Motywy wniosku o odwołanie kogoś z funkcji, SA motywami, które nie muszą być upubliczniane. Jest to wola radnych, wnioskodawców. Jakie powody złożenia takiego wniosku są jakby tajemnicą tych, którzy taki wniosek składają. Nie mnie tutaj, jakby wnikać w motywację, czy oceniać tym bardziej tego wniosku. Od strony formalnej, wniosek taki aby był skuteczny musi uzyskać większość bezwzględną ustawowego składu Rady Gminy w Drzycimiu. Gdy ustawowy skład jest 15, znaczy, że za wnioskiem o odwołanie musi być 8 głosów za i jakby   tutaj jest stałe zagadnienie związane z procedowaniem w tym zakresie. I oczywiście głosowanie tajne, bo jest zasada, że we wszystkich sprawach osobowych, czy personalnych głosowanie jest tajne. Głosowanie musi być przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną, którą Państwo będziecie powoływać ze swego grona. Myślę, że stanowisko Pana Przewodniczącego, aby się wyłączyć z tej procedury jest najbardziej zasadne, właściwe.”
 
a)                  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Elżbieta Babińska zwróciła się do Rady z prośbą  o zgłoszenie trzech kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.
Radny p. Jacek Gawrych – były trzy komitety wyborcze i niech będzie po jednej osobie  z każdego komitetu.
        Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: 
1/ p. Michała Pamulaka,
2/ p. Edmunda Szymczaka
3/ p. Mirosława Parczyka.
         Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
         Ustalony skład Komisji Skrutacyjnej Rada zaakceptowała jednogłośnie.
b)             Komisja Skrutacyjna wybrała spośród siebie Przewodniczącego w osobie p. Edmunda Szymczaka, który zapoznał zebranych z regulaminem głosowania (załącznik nr 15 do protokołu).
 
c)      Zgodnie z regulaminem głosowania radni dokonali aktu głosowania  poczym wyczytywani kolejno wg listy obecności wrzucali głosy do urny.
 
d)      Po ustaleniu wyników głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił treść protokołu stwierdzającego odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy z pełnionej funkcji. Protokół stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu, natomiast karty z głosowania załącznik nr  17.
         Radny p. Jerzy Krϋger – „Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy oddali głosy na moją osobę w tym głosowaniu. Odchodząc z pełnienia funkcji dziękuję całej administracji gminy, pani Bożenie, pani Sekretarz, wszystkim urzędnikom, którzy przygotowywali materiały dla mnie, jako przewodniczącego, opinie, pisma. Ja z mojej strony bardzo dziękuje. Komuś , kto zajmie moje miejsce życzę dużo, dużo zdrowia i sił do pełnienia tej funkcji.”
e)             Wobec powyższego Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść uchwały stwierdzającej odwołanie radnego p. Jerzego Krügera z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ad. 15.
         Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.
 
Ad. 16.
        Z uwagi na odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy,  Wiceprzewodnicząca złożyła na jego ręce podziękowania za dwuletnią współpracę i zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy.
 
                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                      Jerzy Krüger
 
Uwagi: 1/ Opinie Komisji Rady stanowią załączniki nr 19, 20  i 21 do niniejszego protokołu.
             2/ protokół niniejszy został sporządzony w oparciu o zapis Video

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (12 grudnia 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (17 grudnia 2008, 15:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055