Protokół Nr XVI/2008 z przebiegu XVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 września 2008 r.

 
 
 
 
 
 
                                            PROTOKÓŁ Nr XVI/2008
                           z przebiegu XVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                               odbytej w dniu  24 września 2008 roku
 
     otwartej o godz. 1305
     zamkniętej o godz. 1730
 
                   W sesji udział wzięło 14 radnych, na skład ustawowy Rady – 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1.   p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2.   p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.   p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.   p. Mieczysław Lewandowski -  Kierownik Posterunku Policji w Drzycimiu
5.   p. Paweł Puchowski - Komendant Gminny OSP
6.   p. Iwona Różycka - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu
7.   p. Danuta Raczkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu
8.   p. Robert Janiak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku
9.   p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
10. p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy,
11. p. Joanna Sawińska – Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym.
12.  P. Józef Szeligowski – Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
13.  P. Ewa Jarzemska-Nowak – Przedstawiciel ZNP
 
Obradom przewodniczył: p. Jerzy Krϋger – Przewodniczący Rady Gminy.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XV sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Składanie interpelacji.
7.   Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Drzycim.
8.   Analiza problemów i potrzeb szkół na terenie gminy.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę     i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami gminy Drzycim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Drzycim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.           
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu ( dz. nr 191/11 ).
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu ( dz. nr 191/12 ).
16.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży  nieruchomości komunalnych   w formie bezprzetargowej.
18.  Stanowisko Rady w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem pod boisko sportowe „Orlik 2012.”
19.  Stanowisko Rady w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej w Sierosławiu.
20.  Analiza wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2008 r.
21.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
22.  Odpowiedzi na interpelacje.
23.  Wolne wnioski i zapytania.
24.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
      Otwarcia XVI sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krϋger. Powitał serdecznie radnych, zaproszonych gości, przedstawicieli Izby Rolniczej, Wójta Gminy, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości do udziału w obradach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
      Przewodniczący poinformował również zebranych, że na skutek rezygnacji p. Leszka Graczkowskiego z funkcji sołtysa, 16 lipca br. odbyły się w sołectwie Gródek kolejne wybory, w wyniku których sołtysem została wybrana p. Mieczysława Fedyk.
 
Ad. 2.
       W oparciu o listę obecności p. Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, na skład ustawowy – 15.
Radni nieobecni:
1/ p.  Aniceta Gubańska,
2/ p.  Wioletta Łaszewska.
 
Ad. 3.
 
Uwaga: o godz. 1305 do składu Rady dołączyła radna p. Wioletta Łaszewska przepraszając za spóźnienie.
       Przewodniczący Rady stwierdził, że do protokołu z przebiegu XV sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono i poddał protokół pod głosowanie.               
        W wyniku głosowania, Rada Gminy protokół przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 4.
        Przewodniczący Rady przedstawił przewidziany porządek obrad XVI sesji, poczym zapytał o uwagi.
Z wnioskiem o ujęcie do porządku obrad dwóch tematów zwrócił się Wójt Gminy:  jako punkt 20. „Stanowisko Rady w sprawie zwiększenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,” i jako 23. „Stanowisko Rady w sprawie finansowania parafii na terenie gminy.”
Wójt wyjaśnił, że tematy zostały omówione na posiedzeniach Komisji Rady.
Wnioski o wprowadzenie dodatkowych tematów, oraz porządek obrad po zmianach,  zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
 
Porządek obrad po zmianach:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XV sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Składanie interpelacji.
7.   Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Drzycim.
8.   Analiza problemów i potrzeb szkół na terenie gminy.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę        i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Drzycim.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gminy Drzycim.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Drzycim.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.   
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu ( dz. nr 191/11 ).
15.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w Drzycimiu ( dz. nr 191/12 ).
16.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży  nieruchomości komunalnych   w formie bezprzetargowej.
18.  Stanowisko Rady w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem pod boisko sportowe „Orlik 2012.”
19.  Stanowisko Rady w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej w Sierosławiu.
20.  Stanowisko Rady w sprawie zwiększenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  
21.  Analiza wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2008 r.
22.  Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
23.  Stanowisko Rady w sprawie finansowania parafii na terenie gminy.
24.  Odpowiedzi na interpelacje.
25.  Wolne wnioski i zapytania.
26.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
       Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 6.
1/ Radny  p. Edmund Szymczak: „Czy będzie remont ulic na osiedlu w Gródku ?”
2/ Radny p. Jacek Gawrych: „Dodatki wiejskie, kto je otrzymuje i dlaczego nie otrzymują ich nauczyciele języków obcych ?”          
Ad. 7.
 
Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Mieczysławowi Lewandowskiemu – Kierownikowi Posterunku Policji Lokalnej w Drzycimiu, który przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa w rejonie działania Posterunku Policji za okres I półrocza br. oraz porównanie do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Kierownik Posterunku Policji dodał, że policjanci prowadzą również działalność profilaktyczną w formie pogadanek w zakładach pracy pod kątem wykroczeń,  w szkołach pod kątem profilaktyki przeciwalkoholowej, kontrole dzikich plaż i sklepów.
Następnie głos zabrał Komendant Gminny OSP – p. Paweł Puchowski. Informacja, którą przedstawił stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Po wypowiedziach gości Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Dariuszowi Podlejskiemu – Przewodniczącemu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, który poinformował, że tematyka przedstawiona na sesji była przedmiotem ostatniego posiedzenia Komisji. Zwrócił uwagę na fakt, że wejdzie w życie przepis o szkoleniach członków jednostek OSP pod kątem kierowania ruchem drogowym w przypadku zdarzeń na drogach.
Dyskusja:
Komendant Gminny OSP – szkolenia, o których wspomniał pan radny organizowane są i prowadzone przez ośrodki szkoleniowe OSP w Toruniu. Do tej pory szkolona była Państwowa Straż Pożarna, ten przepis rozszerza szkolenia o jednostki OSP. Kurs taki trwa 18 godzin – do tygodnia, i na taką okoliczność strażacy muszą swój czas poświęcić.
Radna p. Elżbieta Babińska – mam pytanie do Komendanta. Czy teren gminy Drzycim jest wolny od narkomanii?
Kierownik Posterunku Policji Lokalnej w Drzycimiu – w Gródku były zatrzymane osoby, które posiadały narkotyki – zostały znalezione przy nich. Nie były to duże ilości.  Były to osoby z terenu typowego blokowiska. Wiadomo ten teren stwarza nawet warunki do występowania takiego zjawiska. Poza tymi zdarzeniami nie odnotowaliśmy żadnych innych.
Radny p. Jacek Gawrych – w jaki sposób Posterunek Policji pracuje w soboty i niedziele?
Kierownik Posterunku Policji – opracowujemy grafik miesiąc wcześniej do 25 dnia miesiąca uwzględniając w nim patrole na zgłoszonych wcześniej imprezach przez organizatorów. Uzupełniamy swoje służby wymianami z Osiem i Komendą Powiatową Policji. Głównie stawiamy na zabezpieczenie zgłoszonych imprez. Za późno zgłoszone imprezy wprowadzają chaos i musimy wówczas zmieniać grafik. Bardzo przydatne okazały się dodatkowe służby płatne.
Przewodniczący Rady – spotkałem się z opinią jednego z mieszkańców Gródka, że policjanci, którzy przyjeżdżają na mecz piłki nożnej przy szkole, owszem są, ale są że tak powiem mało aktywni. Wśród kibiców są osoby, które popijają piwo i inne trunki i w gruncie rzeczy są osobami pobudzonymi do tego stopnia, że ubliżają sędziemu, wykrzykują słowa, które nie powinny padać. Na mecze przychodzą również rodzice z dziećmi i  w takim zgromadzeniu ogólnym należałoby się jakoś zachować. Mimo to, że ktoś się tak zachowuje, a nie inaczej, policjanci słyszą to i stoją sobie z boku i jakby nie reagują na to nieprawidłowe zachowanie. Drugi temat, nie dalej jak wczoraj panie, które zajmują się dziećmi z przedszkola wyprowadzają te maluchy na spacer pod drogach osiedlowych tam, gdzie mieszkam i prawdę mówiąc widziałem, że te panie są bardzo przestraszone, bo po tym osiedlu jeżdżą samochodami i motocyklami zbyt szybko. Prosiłbym o kilkakrotne odwiedzanie tego osiedla tak żeby rozeszła się informacja, że trochę pilnują. To dla bezpieczeństwa tych dzieci.
Kierownik Posterunku Policji – nie mieliśmy informacji, że odbywają się tam jakieś zajęcia po południu.
Wójt – przedszkola rozpoczynają pracę od 14-tej do 18- tej  - powiedzmy 3,5 godziny.
Kierownik Posterunku Policji – jeżeli służby zadziałają, to dobrze byłoby, aby echo tych działań poszło dalej. Może to jakiś skutek odniesie. Mamy na wyposażeniu radar drogowy do pomiaru prędkości. Odpowiadając na uwagę Przewodniczącego Rady stwierdzam, że policjanci powinni zareagować, bo używanie słów wulgarnych jest wykroczeniem objętym Kodeksem Wykroczeń.
Przewodniczący Rady – zatem skoro jest już ta Policja, to niech się przechadza i stwarza atmosferę porządku.
Kierownik Posterunku Policji – z tym przechadzaniem to jest różnie, sobie cos zaplanujemy i zostają nagle wezwani do jakiegoś zdarzenia, nic nie można w takich sytuacjach obiecywać i przewidzieć.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący rady podziękował Kierownikowi Posterunku Policji w Drzycimiu i Komendantowi Gminnemu OSP za udział w obradach.
 
Ad. 8.
Jako pierwszej, Przewodniczący udzielił głosu p. Iwonie Różyckiej Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. „Poproszono mnie, abym przedstawiła problemy i potrzeby szkoły. Wszystkim wiadomo, że w skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole. Przedstawię teraz w punktach potrzeby szkoły i przedszkola. Pierwsza pilna potrzeba, to wymiana kotłowni w szkole podstawowej. Kolejne to: wymiana drzwi w stołówce, w jadalni i drzwi wyjściowe z holu. Niezbędne jest też malowanie holu i sal lekcyjnych, założenie umywalek w salach lekcyjnych. W przedszkolu, szczególnie w tej części starej przedszkola malowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Potrzebna jest systematyczna wymiana mebli. Mam na myśli krzesła i ławki szkolne. Konieczna jest wymiana schodów wejściowych do szkoły.”
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu p. Danuta Raczkowska – „Jeżeli chodzi o problemy w naszej szkole, to tak, jak w innych szkołach problemem jest ubywająca z roku na rok ilość uczniów. Od wielu lat sprawa szkoły w Sierosławiu była poruszana na sesjach. Mamy XXI wiek, a szkoła w Sierosławiu pod tym względem jest daleko z tyłu. Przystąpiliśmy do wymiany okien tych najbardziej zniszczonych. Udało nam się wymienić okna z jednej strony szkoły, zostały jeszcze do wymiany pozostałe. Oprócz tego szkoła ma z Funduszu Europejskiego nowoczesną pracownię komputerową, a jeżeli chodzi o wyposażenie w pomoce dydaktyczne, to rzeczywiście tych pomocy jest bardzo mało. Czasami pozostaje tylko kreda i tablica i jeszcze inwencja nauczyciela. Rzeczywiście przydało by się zaopatrzenie w te pomoce dydaktyczne, jak i w niektórych klasach wymiana ławek, krzesełek, mebli. Jest to jedyna szkoła na terenie gminy, która ma jeszcze drewniane podłogi. Na bieżąco jest tylko malowanie szkoły i nic więcej nie robimy. Jeżeli chodzi o toalety, to na ścianach są jeszcze lamperie. Nie dziwię się, że gmina nie zwiększa tych funduszy tak bardzo, bo było by dobrze gdyby liczba dzieci rosła a tak niestety nie jest. Najbardziej palącym problemem było by dokończenie wymiany okien i drzwi.”
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – p. Robert Janiak – „Drodzy Państwo, chciałbym podziękować za zaproszenie. Rzadko jest okazja, aby dyrektor szkoły mógł się zaprezentować. Chciałbym pokrótce powiedzieć co zostało w ostatnim czasie w szkole zrobione. Jest to zasługa Państwa tzn. Rady, jest to zasługa Wójta, bo fundusze, które Państwo przeznaczacie na funkcjonowanie szkół powodują, że szkoły mogą się rozwijać i rozwijają się w sposób dynamiczny. Powstała w gimnazjum pracownia komputerowa XXII wieku można powiedzieć. Została w części uzyskana ze środków unijnych tj. 10 komputerów plus serwer, natomiast 14 komputerów zostało zakupionych z budżetu gimnazjum. Stanowi to łącznie 24 stanowiska, jest to ewenement w skali województwa, a nawet można powiedzieć, że kraju. Przy jednym komputerze zasiada jeden uczeń. Nie ma takiej sytuacji, że siedzi po dwóch uczniów, komputery są najnowszej generacji, wyposażone w najnowsze systemy operacyjne. Jest to sukces i szkoły i gminy. Oficjalne otwarcie pracowni przewidziane jest na 15 października. W szkole wymieniono posadzki, na ścianach położone są gładzie, piękne kolory. Myślę, że to zachęca uczniów do przychodzenia do szkoły. Wymieniono oświetlenie żarowe na oświetlenie jarzeniowe. Jest ono zdrowsze i przyjemniejsze. Natomiast, co w szkole jeszcze trzeba zrobić? Trzeba koniecznie dokonać zbiorczego uziemienia szkoły, bo szkoła nie dysponuje takim zabezpieczeniem, a szkoła musi dysponować takim zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. W szkole tego nie ma i nigdy nie było. Szkoła w Gródku nie jest szkołą dużą. Boryka się ona z brakiem pomieszczeń, które jeszcze nie są zbyt duże. Nie mamy pomieszczenia na sprzęt sportowy. Stoi on w szatniach i w pomieszczeniach, gdzie znajdują się prysznice. Sprzęt jest ciągle wynoszony i wnoszony. Po pierwsze sprzęt w takiej sytuacji się psuje, a po drugie nie zawsze jest komu go przynieść i wynieść. Jest jedno pomieszczenie w Gródku – stara kotłownia, które można zaadaptować na magazyn sprzętu sportowego. Pomieszczenie jest dobrze usytuowane, wystarczy wybić drzwi. Zależy nam też na tym, aby nasza młodzież uczyła się rzeczy praktycznych. Musimy wrócić do tego, co było kiedyś,  do tzw. zajęć praktycznych. Podobno kiedyś, dwadzieścia lat temu taka pracownia w Gródku  była. Dzisiaj niestety jej nie ma. Jest potrzebą stworzenie tej pracowni. Jest też potrzeba stworzenia pracowni przedmiotowych. Głównie fizyczno-chemicznej. Uczniowie powinni mieć dostęp do pomocy, powinni samodzielnie wykonywać wiele  prac. Ostanie pilne potrzeby, to termorenowacja budynku i remont sali gimnastycznej. Od 30 lat utrzymuje się temperatura na sali w granicach 12o. Nauczyciel ma 3 dresy, dzieci po 4 dresy aby z sali skorzystać. Stolarka jest w złym stanie, w zasadzie potrzebny jest remont kapitalny. Mamy nadzieję, że przy okazji termorenowacji budynku będzie możliwe poprawić stan techniczny sali gimnastycznej aby tam wymienić stolarkę. Chodzi o to, żeby dzieci mogły normalnie na sali funkcjonować. Zimą nie jesteśmy w stanie na sali funkcjonować.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski wyjaśnił, że temat przedstawiony teraz przez dyrektorów szkół został omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 16 września br. przez p. Sabinę Majewską – Inspektora ds. Oświaty w Urzędzie Gminy. Przeprosił również dyrektorów, że nie zostali wówczas na spotkanie zaproszeni, ale uznał, że są w tym okresie bardzo zajęci, bo to początek roku szkolnego, dlatego zostali zaproszeni dopiero na sesję. „Chciałbym dodać, że pojawiła się  na gorąco sprawa konieczności podziału klas piątych w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Rodzice wystosowali pismo w tej sprawie.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – ta sprawa jest skierowana do Wójta.
Wójt – do mnie pismo nie wpłynęło.
Radny p. Jacek Gawrych – jak wyglądamy w szkołach z językami obcymi. Ile ich mamy i jakie?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – obowiązuje w gimnazjum w siatce godzin jeden język obowiązkowy. Klasy trzecie mają obowiązkowy niemiecki,  nadobowiązkowy angielski. Klasy pierwsze i drugie mają obowiązkowy angielski, nadobowiązkowy niemiecki. Uzgodniliśmy, aby wszystkie dzieci w gminie uczyły się jednego języka podstawowego i drugiego nadobowiązkowego. Jesteśmy zatem przygotowani na wejście w życie obowiązku kontynuowania nauki dwóch języków obowiązkowo.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – wiodącym językiem jest u nas niemiecki, od roku ubiegłego angielski. Klasy piąte i szóste mają obowiązkowy niemiecki, klasa czwarta ma dwa języki: obowiązkowy angielski i niemiecki dodatkowo.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – angielski jest w szkole wiodący – są to klasy I-III. W klasach IV-VI wiodącym językiem jest niemiecki, dodatkowym angielski.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski – wracając do sprawy podziału klas, uważam że jest ten podział konieczny, bo w tej chwili jest za bardzo liczna grupa. Myślę, że należało by pokusić się o ten podział.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – w klasach piątych jest 28 i 29 dzieci. Z klasy tej, w której jest 29 dzieci jedno dziecko nie uczestniczy w lekcjach językowych, bo ma nauczanie indywidualne. Nauka języka obowiązkowego dobywa się przy podziale na grupy. Natomiast język dodatkowy, jakim jest angielski jest finansowany ze środków organu prowadzącego i nie jest nauczany z podziałem na grupy. Jak Wójt znajdzie środki na ten cel, to możemy problem rozwiązać. Tak też powiedziałam rodzicom, aby wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy bo problem rozbija się niestety o pieniądze.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy będzie gimnastyka korekcyjna w gimnazjum?
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – gimnastyka korekcyjna jest poza siatką godzin, na którą jest subwencja szkolna. Za godziny gimnastyki korekcyjnej ktoś musi zapłacić, czyli gmina. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że 40 % uczniów, to uczniowie z wadami postawy. Takich uczniów w gimnazjum jest 91. Najtrudniejszy problem tkwi w tym – kiedy te zajęcia realizować? Podziałów na grupy jest dosyć na zajęciach obowiązkowych: jest podział na wychowaniu fizycznym, na informatyce, na językach. Jedynie po lekcjach, kiedy wszyscy uczniowie mają do nich dostęp. Jest jednak problem z dojazdem i odwozem dzieci z tych zajęć.  Pozwoliłem sobie zapytać  rodziców w formie ankiety: Czy Państwo dowiozą i odwiozą dziecko  po gimnastyce korekcyjnej?” Krótko mówiąc- Czy rodzice chcieli by dowozić dziecko na zajęcia gimnastyki korekcyjnej? Na 91 uczniów – tak odpowiedziało aż 6. Gdyby gimnastyka miała być trzeba podzielić tych uczniów na minimum 4 grupy. Ponadto każde dziecko ma inną wadę i te zajęcia powinny odbywać się nawet indywidualnie, w związku z tym te grupy powinny być rzeczywiście małe. Wstępnie sobie obliczyłem, że jakby wszystkie dzieci objęte były tymi zajęciami, to jest to koszt dodatkowy z budżetu gminy ok. 20-30 tys. złotych. W ramach godzin wychowania fizycznego czwarta godzina mogłaby być przeznaczona na te zajęcia. W naszej szkole, nauczyciele, którzy maja kwalifikacje realizują pewne zadania gimnastyki korekcyjnej. Nie wiadomo, czy dzieci w wieku 14-15 lat jeszcze nadają się do korekcji wad postawy. Czy może bardziej potrzebna jest ta gimnastyka w klasach I, II i III?
Radna p. Elżbieta Babińska – jak to wygląda w szkole w Drzycimiu?
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – w związku z tym, że jest dużo zaleceń odnośnie wad postawy, czwarta godzina wychowania fizycznego jest przeznaczona na gimnastykę korekcyjną. Tam, gdzie jest potrzeba, zachęcam nauczycieli, aby kółka plastyczne zastępowali gimnastyką korekcyjną, a kółka zainteresowań prowadzili społecznie.
Wójt – korzystając z tego, że jest obecna na sali p. Dyrektor chciałbym aby wyjaśniła sprawę dodatków wiejskich i dodatków za naukę języków obcych, bo nie ma dzisiaj w pracy p. Sabiny Majewskiej. Była by to odpowiedź na interpelację p. Gawrycha.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – nie wiem dlaczego akurat ja, jako najmłodsza spośród mojego koleżeństwa, ale postaram się. Dodatek wiejski wynika z Karty Nauczyciela. Każdy nauczyciel, który mieszka na wsi otrzymuje tzw. dodatek wiejski. Nauczyciele z miasta nie mają takiego dodatku. Jest to 10% pensji zasadniczej. Druga sprawa – w wielu gminach od lat,  nauczyciele języków obcych nie mają żadnych dodatków, w naszej gminie był stosowany, aby pozyskać tych nauczycieli. Kilka lat temu sięgał on 50 % zasadniczej pensji. Potem ten dodatek trochę malał do 30%. Na spotkaniu, które odbyło się w minionym roku doszliśmy do wniosku, że wystarcza nam językowców i dodatek został zlikwidowany. Jest mi przykro z tego powodu, bo wiadomo, nauczyciele dokształcają się i ten dodatek mógłby być. Wiadomo jednak, że wszędzie szuka się oszczędności.
Wójt – musimy sobie wyjaśnić jedno, aby już do tej interpelacji nie wracać. Co innego jest dodatek wiejski, co innego dodatek dla nauczycieli języków obcych. Kiedyś ten dodatek był zachętą i ludzie z Bydgoszczy przyjeżdżali uczyć języków w naszych szkołach. Dzisiaj rynek nauczycieli jest już nasycony i gminy nie stosują już preferencji.
Radny p. Michał Pamulak – w gminie Osie tak.
Wójt – być może, ale nie jest to dodatek wiejski. Zdziwiłem, się że ktoś go nie otrzymuje. Jeżeli chodzi o dodatek dla nauczycieli języków obcych są to dla nas koszty dodatkowe, których nie musimy już ponosić.
Radna p. Elżbieta Babińska – chciałabym zapytać, bo być może źle zrozumiałam. Czy chodzi o to, że nauczyciele wszyscy u nas otrzymują dodatek wiejski?
Wójt – tak
Radna p. Elżbieta Babińska – tylko nie otrzymują nauczyciele języków obcych
Wójt – też otrzymują dodatek wiejski, nie otrzymują dodatku dla nauczycieli języków obcych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – językowców, których pozyskaliśmy, koszty nauki, podnoszenia kwalifikacji, to wszystko ponosiła gmina, czyli właściwie, był i dodatek i koszty czesnego i dojazdów – wszystko było pokrywane z budżetu gminy. Była to decyzja, że ma być coś, za coś. Teraz ma być to zrównane.
 
Ad. 9.
 
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy: „Co roku Rad uchwala regulamin wynagradzania nauczycieli.  O słuszności uchwalania tego regulaminu co roku nie wiem, czy jest sens dyskutować. Jest, jak jest. Co roku ze związkami zawodowymi nauczycieli szkół analizujemy regulamin dotychczas obowiązujący i wszelkiego rodzaju uwagi dotyczące czegoś, co należało by zmienić lub poprawić. W regulaminie wynagradzania nauczycieli, w stosunku do 2008 roku nie zaszły żadne zmiany. Zmieni się jednak pula środków przeznaczona na dodatki motywacyjne. W 2008 roku była to kwota wynikająca z przemnożenia ilości etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach przez 3,5% płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim. Na rok 2009 uzgodniono ze związkami zawodowymi zwyżkę o 0,5 % czyli wzrost do 4%. W skali roku daje to kwotę  wzrostu  funduszu płac o 7.854 złote. Jest to kwota, która dodatkowo zostanie przekazana do budżetu szkół na rzecz nauczycieli, na rzecz dodatku motywacyjnego.”
         Pozytywna opinię do regulaminu przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Dariusz Podlejski.
Radny p. Jacek Gawrych – chciałbym usłyszeć od przedstawicielki związków zawodowych o skomentowanie regulaminu.
Ewa Jarzemska-Nowak przedstawiciel ZNP – co roku uczestniczę w negocjacjach na temat regulaminu. Z satysfakcją biorę udział w tych spotkaniach. Są sprawy, kiedy się coś komuś nie podoba, ale to raczej sprawy indywidualne. Co roku udaje nam się coś wynegocjować na plus. Nawet, jeżeli jest to niewielka kwota, to też się z tego cieszymy. To, co możemy zmieniać to jest pula na dodatek motywacyjny. Podnosimy o 0,5 % to jest tyle samo co w roku poprzednim, ale właśnie dlatego trzeba to zwiększać aby nie traciło na wartości. Dodatki motywacyjne nie przysługują za pracę na lekcjach tylko za wszelkie prace społeczne. W dodatkach za wychowawstwo została wprowadzona innowacja, że większy dodatek przysługuje nauczycielowi w klasie liczniejszej, mniejszy w mniej licznej. Nie może przecież obowiązywać ten sam dodatek w klasie, gdzie jest siedmiu uczniów i np. 30 uczniów, gdzie trzeba najpierw przez pół lekcji walczyć o dyscyplinę. Może w przyszłym roku uda się zmienić dodatek za wychowawstwo, bo z wychowawstwem wiąże się teraz taka biurokracja, że są to stosy papierów, którym trzeba podołać. Pierwszy rok nie mam wychowawstwa i bardzo się z tego cieszę. Dopiero teraz zrozumiałam, jakie to jest obciążenie. Jest to wielka różnica mieć wychowawstwo, czy nie mieć. Jest to tak niewyobrażalna praca, coraz bardziej odpowiedzialna. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. Czasy  się zmieniają, młodzież się zmienia, czasami trudno sobie z tym wszystkim poradzić. Myślę, że te dwa elementy będą się zmieniały. Za zgodą organu prowadzącego będziemy starali się podnosić te dwa dodatki. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z regulaminu, zawsze jest szybko podpisany. Jest wiele gmin, gdzie jeszcze w kwietniu i maju następnego roku uzgadniają regulaminy. W tym roku jesteśmy pierwszą, albo drugą gminą w  województwie, która ma taki regulamin podpisany. Odbywa się to zawsze na pierwszym spotkaniu, nie musimy się spotykać wiele razy, jak to jest w innych gminach. Myślę, że będzie tak w przyszłości.
         Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał Uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pod głosowanie. Uchwała Nr XVI/98/2008 została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ad. 10.
 
         Wprowadzenia w temat dokonał Wójt Gminy informując, że Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. „Jeżeli chodzi o szczegóły jest na sali Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i odpowie na Państwa pytania.”
p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przedstawiła opinie pozytywna do przedmiotowego projektu uchwały.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – jeżeli chodzi o stawki, to możemy dyskutować, ale w roku ubiegłym nie były podwyższane, a w tym roku o ok. 20 %. To jest duży wzrost. Lepiej co roku podnosić. Nie będą te podwyżki wtedy tak drastyczne. Druga sprawa to koszty. Wiemy, że prócz badań jakości wody, jest to obowiązek dostawcy wody, że musi prowadzić badania własne, na swój koszt.
Wójt – może jakieś pytanie?­ 
Radny p. Edmund Szymczak – uzasadnienie podwyżek
Wójt – uzasadnienie jest takie: wzrost kosztów; energia paliwo. O szczegółach najlepiej powie Kierownik Zakładu.
p. Zbigniew Szajerka Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: „Jeżeli chodzi o ten układ, jaki jest, że nie podnosiliśmy taryf rok temu wynika z tego, że w roku poprzednim nie było takich czynników, które powodowałyby zwiększenie cen. Wzrost cen nastąpił ogólnie, jeżeli chodzi o energię elektryczną, paliwa, opłaty środowiskowe i koszty pracy. One wzrosły w roku poprzednim i w tym i dopiero to warunkowało po obliczeniu wszystkich dochodów i wydatków związanych z wodą do podniesienia cen. Praktycznie nowe taryfy będą obowiązywały od roku 2009 od nowego okresu obliczeniowego, który nastąpi w styczniu kolejnego roku. Myślałem też perspektywicznie o roku 2009 i 2010. Podwyżka? Czy ona jest drastyczna? Obliczyłem, że jest to średnia podwyżka na użytkownika  domowego budżetu o 4,80 złotych. Zwyżka 20 %, to jest prawda, ale porównując ją do wszystkich elementów, które się na nią złożyły to nie jest ona wysoka. Przez 2 lata cena energii wzrosła o 23 %, cena paliw 29 %, opłaty środowiskowe 16%, koszty pracy 19%.  W zasadzie zwyżka gwarantuje nam zrekompensowanie naszej działalności. Na koniec chciałbym podziękować  Radzie i Wójtowi za przychylny stosunek do spraw związanych z wodą. Chodzi mi głównie o wodociąg niedawno otwarty do Jastrzębia i nową studnię, którą też tej Radzie zawdzięczamy.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – jaki jest procent strat wody w stosunku do normalnej produkcji i co zakład czyni w celu zapobieżenia tym stratom?
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – ubytki, od czasu, jak jestem spadły o jakieś 70 %. Są pobory nielegalne, ale w bardzo małym stopniu. Zostały zabezpieczone hydranty, ludzie też zmienili trochę stosunek do tego zagadnienia. Nie jest już tak źle. Straty wody sięgają 18% z czego połowa jest wykorzystana przy płukaniu sieci. Tuchola ma średnie straty sięgające 46%.
      Więcej głosów w dyskusji nie było.
      Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/99/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Radna Elżbieta Babińska – zanim odejdą dyrektorzy chciałabym zapytać, czy w Gródku sprawa gimnastyki korekcyjnej będzie jakoś poprowadzona?
Wójt – to nie może być decyzja pod ścianą.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku – mówiłem już państwu, że rodzice nie są zainteresowani gimnastyką korekcyjną. Niektóre dzieci wstają o godzinie 6-tej,  o 7-mej wsiadają do autobusu, i jadą objeżdżają, mają wycieczkę, w szkole są  o 740 i się uczą. Lekcje kończą się dwa dni w tygodniu o 1510. Autobus jest 1520, 1530. W domu są o godzinie 1630. Dojdą do domu jest godz. 17-ta. Ja się teraz państwa pytam, jak to fizycznie zrobić, aby te dzieci znalazły się na gimnastyce korekcyjnej. Druga wersja, to jakby miały zostać po szkole?
Już w szkole spędzają 9, czy 10 godzin i jeszcze miałyby pozostać. Jest to bardzo uciążliwe. Ja zrobię wszystko, żeby umożliwić dzieciom zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest przeznaczenie czwartej godziny wychowania fizycznego na te zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Po części jest to już zrobione. Nauczyciel wychowania fizycznego, który ma kwalifikacje takie zajęcia prowadzi.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – to może jeszcze ja, bo Sierosław tak zawsze z boku. W klasach 0-I i II i III mamy jedna godzinę gimnastyki korekcyjnej. Dla dzieci z klas IV, V i VI jest to czwarta godzina wychowania fizycznego.
Uwaga: Przerwa w obradach do godz. 15-tej.
 
Ad. 11.
         
           Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Józefowi Szeligowskiemu Podinspektorowi ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, który wyjaśnił że: „Plan gospodarki odpadami stanowi aktualizację planu uchwalonego przez Radę Gminy w 2004 roku i stanowi realizację celów założonych w polityce ekologicznej państwa. Zawiera  aktualne kierunki działań w zakresie  gospodarki odpadami na obszarze gminy zmierzające do ograniczenia powstawania odpadów, prawidłowego postępowania z nimi oraz zmniejszenia negatywnego oddziały-wania na środowisko.”
          Pozytywną opinię do projektu planu przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska.
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/100/2008 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 12.
 
          Ponownie głos zabrał p. Józef Szeligowski Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska i wyjaśnił: „Program ochrony Środowiska dla gminy Drzycim  jest aktualizacją programu uchwalonego przez Radę Gminy w 2004 roku. Stanowi on realizację celów założonych w polityce ekologicznej państwa, w tym aktualny stan środowiska, edukacji ekologicznej oraz stan problemów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy w aspekcie ochrony środowiska.”
          Głos zabrała Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska i przedstawiła pozytywną opinię do projektu  programu.
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/101/2008 w sprawie przyjęcia  programu  ochrony środowiska dla gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 13.
 
         Omówienia projektu uchwały dokonała p. Joanna Sawińska Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym. Wyjaśniła, że:  „Spółka „RAW” z siedzibą w Fletnowie złożyła wniosek w sprawie wykupu dróg należących do gminy Drzycim a znajdujących się w centrum gruntów Spółki. Drogi są aktualnie zaorane, bo nie są wykorzystywane przez Spółkę jako drogi dojazdowe do jej pól, tylko stanowią część uprawną. Nie stanowią też dróg dojazdowych do innych właścicieli gruntów. W tej sytuacji zbycie dróg Spółce jest zasadne. Sprzedaż tych dróg odbyłaby się bezprzetargowo.”
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – „Chciałam dodać, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie, gdyż stwierdziła, że drogi są zaorane i nie są potrzebne mieszkańcom.”
Przewodniczący Rady – wszyscy na posiedzeniu Komisji mieli możliwość popatrzenia na mapki, więc nie ma obaw, że jest to jakaś droga, którą mieszkańcy używają.
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – ja tylko z ciekawości chciałbym zapytać, co to jest ta Spółka „RAW”?
Joanna Sawińska Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym – właścicielem jest Holender, siedziba spółki znajduje się w Fletnowie ( pod Grudziądzem ). Ma on również fermę drobiu i sprzedaż jaj.
p. Wojciech Kruczyński sołtys sołectwa Biechówko – jestem zainteresowany tą sprawą ponieważ rozmawiałem z p. Wójtem w sprawie śmieciowiska w Lubocheni. Ziemia pod tym śmieciowiskiem należała też prawdopodobnie do Spółki „RAW.” Oni nie chcieli przekazać tego gruntu na rzecz gminy, na którym by było utworzone boisko dla mieszkańców wsi Lubocheń. Teraz my mamy się zgodzić na sprzedaż tych gruntów. Czy nie lepiej wynegocjować teren pod boisko?
Wójt – tak, oni się zgadzają, tylko, że nie możemy robić tego w formie zamiany, tylko w formie sprzedaży. My sprzedajemy im, a oni nam pod boisko. Od tego wszystko się zaczęło, bo my chcieliśmy od nich właśnie ten grunt, to oni powiedzieli wiecie co, my mamy też takie grunty, które chcielibyśmy nabyć od was. Stąd zrodził się pomysł zbycia dróg i wykup gruntu pod boisko za podobne pieniądze, czyli wycenę rzeczoznawcy. Oni jeszcze nie są gotowi, aby udostępnić do sprzedania, ale to się dzieje. Mamy umowę dżentelmeńską.
        Więcej głosów w dyskusji nie było.
       Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XVI/102/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.
Podjęta przez Radę Gminy uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 14.
 
         Projekt uchwały omówiła p. Joanna Sawińska Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym: „Jest to działka na terenie zabudowy mieszkaniowej, można tam postawić nawet jakiś domek. Nieruchomość ta znajduje się na ul. Szkolnej, a konkretnie przylega do działki, na której znajduje się stara szkoła. Sprzedaż tej działki mogła by odbyć się w drodze przetargu.”
W imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pozytywną opinię do uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji.
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/103/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży  nieruchomości komunalnej w Drzycimiu ( dz. nr 191/11 ) została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15.
 
         Projekt uchwały został omówiony przez p.  Joannę Sawińską Referenta ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym: „Kolejny projekt uchwały dotyczy działki rolnej o powierzchni 7.722 m2, położonej w Drzycimiu, również przy ul. Szkolnej. Z jednej strony graniczy ona z działką parafialną tj. nowy cmentarz, z drugiej strony z gruntami rolnymi  osób prywatnych. Działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu.”
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – „Ja chciałabym dodać, że na posiedzeniu Komisji projekt uchwały zaopiniowaliśmy pozytywnie, jednak było tu sporo dyskusji, bo każdy miał sobie temat przemyśleć. Jest to duży obszar, może go lepiej wydzierżawić.”
Radna p. Janina Różycka – czy to jest dawna szkolna ziemia?
Przewodniczący Rady – co to znaczy szkolna ziemia?
Radna p. Janina Różycka – kiedyś przy szkołach nauczyciele dzierżawili działki na ogródki.
Wójt – tak, to jest ta ziemia. Jest ugorowana, brak umów dzierżawy na ten grunt.
Radny p. Dariusz Podlejski – jak ona jest ujęta w planie?
p. Joanna Sawińska Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym - jako działka rolna.
Radna p. Elżbieta Babińska – udostępnić do sprzedaży jako działkę budowlaną. Przy dokonywaniu podziału wydzielić drogę dojazdową. Przez to mogło by  być to bardziej zyskowne.
Radny p. Roman Piotrowski – wyszła sprawa „Orlika” i trzeba kupić ziemię. To jest działka rolna i byłaby pod „Orlika” za darmo.
Wójt -  to jest działka rolna, graniczy z cmentarzem. Nie wiem, czy lokalizacja osiedla przy cmentarzu jest dobra lokalizacją? Działka znajduje się w centrum pól uprawnych, wokół są pola uprawne, położona jest na wzgórzu. Nie jest to teren atrakcyjny dla budowy zwartej, mieszkaniowej. Powiedzmy, że 6 działek budowlanych dałoby się tam wygospodarować. Wykonanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego też byłoby wydatkiem, a nie mieli byśmy pewności, czy sprzedamy te działki. Do tej pory są wolne działki na osiedlu w Drzycimiu. Póki co nie ma jeszcze chętnych. Tak, że czy dzisiaj podejmiemy decyzję, czy przeznaczymy ją pod budownictwo mieszkaniowe i będziemy czekali następne 10 lat aż je sprzedamy, nie wiem. Może nie. Może w przyszłym roku sprzedamy wszystkie, ale tej pewności nie mamy. Myślę, że budownictwo jednorodzinne powinno u nas skupiać się w innym miejscu. Jeżeli mówimy o osiedlu mieszkaniowym ono skupia się w jednym miejscu i powoli się już kończy, ale tereny między dolną wioską, a górną – po lewej stronie jadąc w kierunku szkoły, te ewentualnie tereny, one są aktualnie w rękach prywatnych, mogłyby nadać się na ewentualne działki. Gdybyśmy podjęli decyzję o stworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, myślę, że tam w te właśnie miejsca. Wysuwanie tzw. języków tu właśnie w stronę Jastrzębia? Nie wiem, czy było by to zaczynkiem jakiegoś nowo powstającego osiedla. Czy ktoś chciałby mieszkać na osiedlu, gdzie są dwa domy, czy trzy? Tam drogi nie byłyby szybko utwardzone, dla trzech domów wiadomo uzbrojenie terenu itd. Nie ma głodu działek budowlanych w Drzycimiu i nie musimy na siłę dzielić działek.
Radny p. Dariusz Podlejski – myślę, że nie śpieszmy się ze sprzedażą. Może koniunktura się poprawi, może jakiś inwestor się znajdzie.
Radna p. Janina Różycka – obstawała bym za wydzierżawieniem tej działki.
Przewodniczący Rady – mamy podjąć decyzję, czy sprzedajemy, czy nie. Są głosy za i  przeciwko, nie ma potrzeby rozmyślania co z tym zrobić. Jeżeli przegłosujemy, że nie sprzedajemy będziemy myśleli potem co z tym zrobić. Podejmujemy decyzję, czy sprzedajemy, czy nie. 
             Za poddaną pod głosowanie uchwałą w sprawie udostępnienia do sprzedaży działki rolnej nr 191/12,  położonej w Drzycimiu nie opowiedział się nikt z radnych, 9 osób było przeciwnych, 5 wstrzymało się odgłosu. W wyniku głosowania projekt uchwały stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu został przez Radę odrzucony.
 
Ad. 16.
 
         Pani Joanna Sawińska Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym wyjaśniła: „Dokonano podziału działki nr 7/49 położonej w Jastrzębiu w wyniku czego powstała działka nr 7/52  o powierzchni 0,7933 ha. Gmina chce przystąpić do nabycia tej działki od Agencji w formie nieodpłatnej i włączyć ją do zasobów mienia komunalnego. Aktualnie teren ten jest użytkowany przez mieszkańców Jastrzębia, jako boisko sportowe. W związku z tym, że w miejscowości Jastrzębie nie ma obiektu sportowego,  przejęcie działki jest uzasadnione.”
        Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska i przedstawiła pozytywną opinię do projektu przedstawionej uchwały.
        W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/104/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 17.
 
               Projekt uchwały omówiła p. Joanna Sawińska Referent ds. planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem komunalnym: „Państwo Krystyna Leśniak, Marek Leśniak i Bogumiła Gwizdała złożyli wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Biechowie wraz z budynkiem gospodarczym i przynależnym do posesji gruntem.  W związku z tym, że budynek jest w złym stanie technicznym i wymagałby nakładów finansowych ze strony gminy, postanowiono o udostępnieniu nieruchomości do sprzedaży w formie bezprzetargowej jego długoletnim najemcom.”
         Głos zabrała Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska i przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XVI/105/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych w formie bezprzetargowej została podjęta przez Radę jednogłośnie.  Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 18.
 
           Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi, który przybliżył temat następująco: „Zamierzamy przystąpić do programu ogólnokrajowego „Orlik 2012.” Ministerstwo Sportu wraz z Marszałkiem Województwa oraz udziałem gminy mają zamiar wybudować wiele na terenie całego kraju, praktycznie w każdej gminie boisko typu sztuczna nawierzchnia, czyli  sztuczna trawa. Do tego byłoby boisko do siatkówki i koszykówki wraz za zapleczem socjalnym. Przewidziano, że koszt tego przedsięwzięcia na każdą gminę będzie wynosił 1mln złotych, z czego w równych udziałach te trzy podmioty finansowałyby to przedsięwzięcie. Póki co na terenie całego kraju powstało już kilkadziesiąt takich obiektów i okazuje się, że te wyliczenia dotyczą przede wszystkim cen netto i koszt dla gminy jest nieco większy. Dzisiaj nie zagłębiamy się w szczegóły, natomiast złożyliśmy swój akces, jako gmina, która ma chęć wybudować boisko w 2010 roku. Jest to zaznaczone w projektach w Ministerstwie oraz u Marszałka. My, planując budżet na 2010 rok, o ile przystąpimy do tego zadania, będziemy musieli zaplanować swoją część udziału. Umiejscowienie takiego boiska na terenie gminy Drzycim wiąże się z terenem., który powinien posiadać minimum 3 tys. m2.  Jest to taki znormalizowany projekt, który właśnie przewiduje boisko do piłki nożnej niepełnowymiarowe. Cel tych boisk jest taki, żeby były one czynne od rana do wieczora, bo przewiduje się tam również zainstalowanie oświetlenia oraz opiekuna tego obiektu od rana do wieczora. Młodzież, która miałaby tam zajęcia miałaby opiekę instruktora – opiekuna tego obiektu. Idea, która przyświeca Rządowi, który wpadł na ten pomysł i chce realizować to zadanie przy pomocy dwóch pozostałych udziałowców jest pomysłem nazwijmy szczytnym. My chcąc przystąpić do tego musimy mieć zagwarantowane jakieś umiejscowienie. Nie mamy takiego terenu, jeżeli chodzi o teren naszej gminy. Chcemy, żeby to boisko powstało w Drzycimiu przy Szkole Podstawowej, w niedalekiej odległości od szkoły, żeby można było wykorzystywać je w trakcie zajęć w szkole. Taki jest zamysł, żeby pozyskać ziemię w najbliższym otoczeniu szkoły. Podjąłem już wstępne rozmowy na temat takiego terenu, który graniczy z działką szkoły i właściciele tej działki wstępnie wyrazili zgodę, że mogą wyzbyć się działki na rzecz szkoły,  dla dobra gminy, dla dobra sportu, dla dobra   dzieci. Nie jest to rzecz przesądzona, że to musi być właśnie ten teren. Może to być ziemia w każdym innym miejscu, ale cel, żeby było boisko w pobliżu szkoły musi być spełniony. Może być to spacer dziesięciominutowy. Dłużej to się nie opłaca, żeby przejść z młodzieżą w trakcie godzin szkolnych. Proszę Radę, aby przychylnie ustosunkowała się do zakupu tej ziemi, z tym że nie chciałbym już wskazywać potencjonalnego kawałka tej ziemi, bo być może poprzez pertraktacje można będzie uzyskać cenę nie tak wysoką. Jeżeli Państwo dzisiaj ustalicie, że nie podchodzimy do tego tematu, nie szukamy ziemi, nie chcemy mieć tego boiska, nie chcemy dostać ponad 600 tys. zewnętrznych środków, to składamy broń i nie wchodzimy w to. Inny teren, no to proszę wskazać inny teren, który byłby równie przydatny pod taką inwestycję. Pytanie zatem jest takie: Czy Państwo wyrażają zgodę na pozyskanie takiego terenu, czy wchodzimy w ten program?”
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska wyjaśniła, że stanowisko Komisji nie było jednoznaczne:   „Były  3 głosy za, i 3 wstrzymujące się. Głosy w dyskusji były różne, głównym argumentem było, żeby  dokończyć jedną inwestycję,  jaką jest budowa stadionu i dopiero rozpoczynać kolejne.”  
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – mamy to planować na 2010 rok. Czy ten Orlik będzie miał własne zaplecze, czy wykorzystamy zaplecze szkoły?
Wójt – no właśnie, jeżeli boisko byłoby blisko szkoły, to możemy zrezygnować z tych pomieszczeń sanitarno, nazwijmy szatniowych. Wtedy możemy korzystać z budynku szkoły, która znajduje się 50 m od boiska. Oszczędzamy wtedy na tej budowie powiedzmy 1/3 całego zadania.
Radny p. Jacek Gawrych – chciałbym właśnie wiedzieć, czy ten milion to samo boisko, czy z zapleczem?
Wójt – to jest za komplet, z tym że z dzisiejszych informacji wiemy, że takie boiska zamykają się w kwocie 1,5- 1,6 mln złotych brutto. Są to kompletne boiska z oświetleniem, z ogrodzeniem na wysokości 4-5 m, z wykonanymi utwardzeniami typu polbruk. Kompletne boiska w takich kwotach się mieszczą.
Przewodniczący Rady – prosiłbym Wójta, aby przedstawił problem dokończenia boiska, bo pojawił się tutaj ten problem. Może ta informacja dotrze do radnych i wiedza dotrze do radnych w celu podjęcia właściwej decyzji.
Wójt – to boisko „Orlik 2012” nie nadaje się do żadnych ligowych rozgrywek, tego typu rozgrywki nie mogą się tam odbywać. To ma być boisko typowo rekreacyjne, treningowe, szkoleniowe w celu rozwijania kultury fizycznej dla szerokiej rzeszy. Zawody żadnej rangi nie będą się tam odbywały. Natomiast boisko, które tutaj budujemy, to boisko spełnia wszelkie plany. Będzie można tam rozgrywać mecze ligowe  m.in. piłki nożnej. Tam jest bieżnia. Boisko do siatkówki i koszykówki również, sporych rozmiarów zaplecza socjalne wraz z pomieszczeniami klubowymi nazwijmy. Sam budynek jest w kosztorysie sporym kosztem, którego dzisiaj nie musimy budować, ale w projekcie jest. Dzisiaj mówiliśmy już o ogłoszonym przetargu na wykonanie murawy. Na 15 maja 2009 r. ma być  przygotowana tak murawa, jak to z projektu wynika. W tym roku rozpoczną się prace nad nawożeniem tych warstw odsączających. Nie mamy możliwości, jak do tej pory, pozyskania żadnych zewnętrznych środków na budowę tego boiska. Cały czas finansujemy jego budowę ze środków własnych. Wartość całego przedsięwzięcia na dzisiaj jest ok. 4 mln  złotych, gdzie na początku, kiedy powstał projekt kwota kosztorysowa była 1,6 mln złotych. Wzrost cen materiałów budowlanych, pracy itd. sami Państwo wiedzą, że idzie w zastraszającym tempie. Nie mamy się na co oglądać tylko robić z pieniędzy własnych. Państwo przeznaczyli w tym roku 300 tys. na prace związane z tym stadionem i tyle zamierzamy przeznaczyć po to żeby realizować budżet. W przyszłym roku będziemy kolejne pieniądze, to już od Państwa będzie zależało, jakie to będą pieniądze, będziemy gwarantować w kolejnym budżecie. Budowa rozciąga się w czasie, ale chcąc realizować inne przedsięwzięcia, nie tylko stadion, tak to musi wyglądać. Myślę, że jeżeli będzie już murowa o odpowiedniej jakości, postawienie budynków tymczasowych, chociaż żeby umożliwić rozgrywki ligowe, nie będzie wielkim problemem. W perspektywie, w kolejnych latach trzeba będzie zaplanować budowę tego pawilonu, czy tego pomieszczenia, które jest tam zaplanowane, ale żeby móc na swoim boisku o odpowiednich parametrach i jakości rozgrywać mecze A Klasy, czy Juniora Młodszego, no to musimy dziś podjąć decyzje o tych pracach, które będą robione. Natomiast Orlik jest to zupełnie inna bajka.
Przewodniczący Rady -  tak w Polsce bywa, cokolwiek się rozpoczyna, rozpoczyna się  dużo wcześniej i te wszystkie prace, które są potrzebne, aby sfinalizować zadanie to wymagają czasu. Pewnie nasza kadencja się skończy a Orlik 2012 powstanie, ale tą decyzję musimy podjąć. Póki co nie uchwałą, a stanowiskiem Rady.
Przewodniczący Rady zadał pytanie: „Czy Rada postanawia o rozpoczęciu procedury w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem pod boisko sportowe ORLIK 2012 ?”  
Za rozpoczęciem przedmiotowej procedury  opowiedziało się 8 radnych, przeciw było 6.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada opowiedziała się za wszczęciem procedury w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem pod boisko sportowe „Orlik 2012.”
 
Ad. 19.
 
           Wójt; „ Wpłynął do mnie wniosek mieszkańca Sierosławia, w zasadzie mieszkańca, który zajmuje lokal gminny w Szkole Podstawowej w Sierosławiu z zamiarem wykupienia swojego mieszkania. Motywuje to tym, że jest emerytowanym nauczycielem i chcąc inwestować w standard tego mieszkania, chciałby podwyższyć ten standard, chciałby wymienić okna, podłogi jakieś zrobić itd. Nie chciałby inwestować do końca w coś, co nie jest jego. Wiadomo, można się z takim stanowiskiem zgodzić. Póki co , jego wniosek jest jedyny jeśli chodzi o mieszkańców szkoły w Sierosławiu, bo część tej szkoły jest przeznaczona na mieszkania dla nauczycieli. Mieszkania należą się nauczycielom do końca życia, czyli pan, który złożył ten wniosek ma prawo tam mieszkać dopóki będzie chciał. Czy wola Rady jest taka, żeby wyzbyć się jednego mieszkania w szkole, która jest czynna? Czy taka wola Rady jest? Trudno powiedzieć. Ja nie mam prawa decydować jednoosobowo, dlatego proszę, żeby Rada ta kwestię rozpatrzyła.
          Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; „ Temat był szeroko omawiany, zaopiniowaliśmy negatywnie: 2 głosy przeciwne, 4 wstrzymujące się. Każdy miał sobie jeszcze temat do sesji przemyśleć. Była prośba, żeby zorientować się, czy pozostałe dwie rodziny, które zamieszkują szkołę, też są zainteresowane kupnem.
Wójt – na razie nie mam takiej informacji.
Przewodniczący Rady -  prosiłem, żeby nie pytać, póki nie ma decyzji z naszej strony. Okaże się, że na sesji zdecydujemy, że nie sprzedajemy.
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – szkoła w końcu ulegnie likwidacji, nauczycieli tam nie będzie brakować. Nie wiem, czy sprzedać, czy nie. Z jednej strony sprzedać, bo dlaczego człowiek nie ma kupić, jak tam mieszkał, stać go na to aby  polepszyć sobie warunki mieszkania, a w cudze inwestować?
Przewodniczący Rady – to jest trudna decyzja, po sprzedaniu ten pan powie to jest moja własność, proszę mi nie wchodzić na mój teren.
Radny p. Mirosław Parczyk – mogę dodać, że pan Kufel mieszka tam ponad 40 lat i nadal zamierza tam mieszkać.
Radny p. Edmund Szymczak – sprzedawano już tyle mieszkań zakładowych,  jestem za tym aby  dać człowiekowi za pracę, który tyle lat mieszkał,  pracował.  
Radna p. Ewa Kempińska – dopóki funkcjonuje tam szkoła nie jest to dobry pomysł.
Radny p. Stefan Szałański-  jakby wszystkie trzy rodziny zdecydowały, że każdy kupuje swoje mieszkanie – nie ma problemu, ale teraz to moje, to gminne. Wchodzimy w konflikt.
Radny p. Mirosław Parczyk – ja jestem za sprzedażą, klatki schodowe bywają wspólne w takich przypadkach. U góry mieszka p. Beister i w grę wchodzi wspólna klatka schodowa.
Sołtys sołectwa Sierosław - dopóki będzie tam szkoła, nie powinny być mieszkania sprzedawane.
Wójt – ja jeszcze dopowiem, że tam jest wspólne ogrzewanie. To też jest jakiś problem na dzisiaj. Ktoś powie, że było spalonych 5 ton węgla, a ktoś powie, że nie, że tylko 3.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący  Rady poddał pytanie pod głosowanie:
„Czy Rada postanawia udostępnić do sprzedaży lokal mieszkalny znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ?” Za udostępnieniem do sprzedaży nieruchomości komunalnej w Sierosławiu głosowało 6 radnych, 8 było przeciwnych.
Przewodniczący Rady – w wyniku głosowania Rada postanowiła nie sprzedawać lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
 
Ad. 20.
 
      Temat omówiła p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy: „Temat jest wynikiem wniosku do Wójta Gminy firmy EKOTANK Spółka z o. o. z siedzibą w Osiu, która jest właścicielem stacji benzynowej przy ul. Bydgoskiej w Drzycimiu. Spółka ta ubiegała się o sprzedaż napojów alkoholowych, ma pozytywne opinie Sanepidu ma wszystkie pozytywne dokumenty. Otrzymała, jak na razie pozwolenie na sprzedaż piwa. Spółka jednak chciałaby sprzedawać  napoje  powyżej 18 % zawartości alkoholu, które są limitowane.  W związku z tym, że jedynym uprawnionym organem do ustalania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych jest Rada Gminy. Chcielibyśmy poznać stanowisko Rady, co do zasadności zwiększania tych punktów. Powiem może, że na terenie gminy funkcjonuje 18 punktów sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – tzw. na wynos. Wszystkie te punkty są wykorzystane, a Spółka EKOTANK ma ochotę na sprzedaż alkoholu na wynos. Jeżeli Rada opowie się za tym, żeby zwiększać, na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w tym względzie.”
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej poinformował, że stanowisko Komisji było negatywne: 1 głos za zwiększeniem limitu, 3 głosy przeciwne i 2 wstrzymujące się.
Radna p. Elżbieta Babińska – uważam, że z uwagi na bezpieczeństwo, zdrowie i tzw.  kuszenie powinniśmy odmówić.
Wójt – ja tu nie powinienem się wypowiadać, ale uważam, że wszelkiego rodzaju koncesje i zakazy w wykonywania działalności gospodarczych są wg mnie niewłaściwe. Powinno to być regulowane przez rynek, poprzez zapotrzebowanie, popyt, podaż. Mamy, tak jak mamy. Są to ograniczenia, nad którymi możemy tutaj panować. Wolą Rady będzie, czy tak, czy nie. Uważam, że powinniśmy zezwalać na działalność gospodarczą w jak najmniej ograniczonej formie. I takie jest moje zdanie, jeśli wolno dorzucić.
Przewodniczący Rady – to jest akurat wyjątek, mamy koszty związane z ta grupą społeczną, która po pewnym okresie nadużywania alkoholu nie radzi sobie społecznie i wtedy my wszyscy, mieszkańcy gminy musimy włączyć się w ich życie, żeby dopomóc i musimy o tym zdecydować, czy powiększamy, czy nie.
Radny p. Edmund Szymczak – sprzedaż alkoholu a spożycie, to dwie różne rzeczy. Pije każdy sam, bez względu, czy ma to pod ręką, czy nie. Skoro uważamy, że spożycie alkoholu jest przyczyną nieszczęść, to załóżmy prohibicję.
Radna p. Elżbieta Babińska – problem był i istnieje. Kiedy obniża się już nawet wiek spożywania alkoholu, pije coraz to młodsze pokolenie, z tego względu uważam, że jest tak dużo tych punktów w naszej gminie, że ten jeden akurat nie zrobi żadnej różnicy.
Radny p. Edmund Szymczak –  każdy pije sam
Radna p. Elżbieta Babińska – pan ma tę świadomość, alkoholicy tej świadomości nie mają.
Na pytanie Przewodniczącego Rady: „Czy Rada jest za zwiększeniem limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych?”  był jeden głos pozytywny, 10 przeciwnych i 3 wstrzymujące się.
        Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że stanowisko Rady w sprawie  zwiększenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na wynos jest negatywne.
 
Ad. 21.
 
           Wprowadzając w temat, p. Skarbnik wyjaśniła, że wszyscy radni otrzymali materiały ( załącznik nr 16 do protokołu ) i z pewnością zaznajomili się z nimi, zatem dodała, że odpowie na pytania, jeżeli jest coś niezrozumiałe.
          Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił do sprawozdania opinię pozytywną ( 5 głosów za, 2 wstrzymujące się ).
Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska – w dziale 756 jest duża kwota ponad 45 tys. złotych zaległości podatkowe. Jakie są skutki umorzenia na tak wysoką kwotę. Komu i w jakiej kwocie i dlaczego dokonano umorzenia.
Wójt – tak, jak mówiliśmy na Komisji ds. Budżetu dotyczy to spraw zaległych. Dotyczy to gospodarstwa rolnego w Werach, które dzierżawili ojciec i synowie Suchomscy.  Z Agencją Nieruchomości Rolnych mieli podpisaną długoletnią umowę dzierżawy. Składki za dzierżawę mieli opłacać do Agencji, natomiast należny podatek od nieruchomości do gminy. Nie robili ani jednego, ani drugiego. Długi w stosunku do gminy rosły i na tamte czasy, a było to około 7 lat temu, jako radny nie interesowałem się  dokładnie, ale wiem, że już wówczas były problemy ze ściąganiem podatku od tego gospodarstwa. Podobna sytuacja była z gospodarstwem w Jastrzębiu dzierżawionym przez pana Stolarczyka. Nie płacił podatku do gminy i należności narastały. Co roku, należności które nie były ściągane, wchodziły do budżetu, jako zaległość nam należna, czyli po stronie dochodów. Wykazywaliśmy to jako dochód, z czego i p. Skarbnik i ja wiedzieliśmy, że tych pieniędzy nie zobaczymy, bo komornik, który przejął w naszym imieniu egzekwowanie tych długów nie był w stanie ściągnąć ich w żaden sposób. Korespondencja z Urzędem Skarbowym, który jest władny egzekucji tego typu należności wykazywała brak możliwości zwrotu tego podatku. Po tych kilku latach podjęliśmy z p. Skarbnik starania, żeby zakończyć sprawę, skoro jest to dług nieściągalny. Podobną sugestię podjął Naczelnik Urzędu Skarbowego, bo nie ma sensu, aby jego komornicy 5,6 razy do roku jeździli, koszty tego ponosili, a nie ma perspektyw, aby jakiekolwiek pieniądze z tego dłużnika odzyskać. Udało nam się uzyskać pewnego rodzaju ulgę w opłacie za czynności komornicze, bo czynności jakie komornicy dokonywali, no my powinniśmy za to zapłacić, skoro od dłużnika nie można było ściągnąć. Nie zapłaciliśmy za całość prac komorniczych, Urząd Skarbowy połowę zobowiązania nam umorzył. Mimo, że nie ściągnęli, my powinniśmy im zapłacić za wykonanie ich czynności. Czas, który minął był rzeczywiście potrzebny, aby stwierdzić, że faktycznie dłużnik nie jest w stanie się wywiązać ze swoich zobowiązań. Na mnie akurat przypadło, że posprzątałem. Te pieniądze nie są już naszą należnością – nie są naszym długiem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – bezpieczeństwo publiczne, o tym nikt nie wspomniał. Nie odbyły się dwa treningi zarządzania kryzysowego. Czy bezpieczeństwo publiczne w zakresie szerszego pojęcia niż tylko policja, straże pożarne, nie funkcjonuje u nas. Czy gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych konsekwencji?
p. Skarbnik – nie my te treningi organizujemy. Powiat nie zorganizował, to nie było.
Radny p. Jacek Gawrych – ja, jak zwykle chciałem zapytać o te sprawy sportowe.  Gmina Drzycim przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega.” Kto był ogólnopolskim organizatorem?
p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy – Gazeta Wyborcza, Radio RMFFM i jeszcze ktoś.
Radny p. Jacek Gawrych – czy ogólnopolscy organizatorzy dali coś na imprezę?
Wójt – nie, oni tylko promowali akcję medialnie. Nagłaśniali poprzez telewizję, gazetę i radio. W całym powiecie świeckim tylko gmina Drzycim usłyszała te wołania i podjęliśmy ten trud. Myślę, że to kiedyś będzie procentowało.
Radny p. Jacek Gawrych – to znaczy, że my ponieśliśmy koszty, a oni mają zysk z reklamy.
Wójt – my mamy zysk z tego, że nasze dzieci uczestniczyły w bieganiu, miały możliwość wykazania się, że w przyszłym roku będzie lepiej biegał. Przez rok będzie trenował. Jeżeli działacz sportowy nie rozumie idei sportu ?
Radny p. Dariusz Podlejski – jakie były koszty organizacji Diabelskiego Krosu w Gródku? Czy imprezy w kosztach były porównywalne? Czy w przyszłości możnaby połączyć te dwie imprezy? Trzeba rozważyć , aby przeznaczyć środki na imprezę lokalną.
Wójt – nie było w tym roku tego biegu. Organizatorzy się wypalili.
Radny p. Dariusz Podlejski  - rozmawiałem z p. Nowakiem, który był długoletnim organizatorem biegu.
Wójt – chciałbym, odpowiedzieć na to pytanie, bo tak wyszło, że my nie daliśmy pieniędzy, dlatego Kros nie został zorganizowany. Jest to, nieprawda. W tym roku w budżecie, gimnazjum w Gródku miało taką samą kwotę, jak w ubiegłym roku na organizację tego biegu. Tam nauczyciele, którzy uczestniczyli w organizacji tego biegu pobierali też jakieś kwoty, ale to nie związane bezpośrednio z biegiem, tylko jakieś nadgodziny. Też za darmo nie pracowali w tę sobotę, bo zawsze odbywało się to w sobotę. Zabrakło inicjatywy oddolnej. Może były inne jakieś powody, że nie chcieli podjąć tej walki, może jakieś zniechęcenie. Ale brak środków na imprezę nie może być powodem tego, że się nie odbyła.
Radny p. Jacek Gawrych – byłoby dobrze w przyszłym roku połączyć te imprezy razem.
Wójt – jestem za. Impreza jest znana. Ja nie pamiętałem kiedy to się odbywa, bo zawsze inicjatywa była oddolna, panie wójcie trzeba to, to, czy tamto.  Rok wstecz byłem na tym Krosie, wręczałem nagrody i to spore nagrody. Ludzie z całego województwa Kujawsko-Pomorskiego biegają, może nawet spoza. Wiem, że jeden czarnoskóry biega. Dlaczego w tym roku zabrakło tej inicjatywy?
Przewodniczący Rady – zamykam dyskusje w tym temacie, dokonaliśmy podsumowania wykonania budżetu za OI półrocze. W tym temacie nie ma głosowania, przechodzimy do tematu kolejnego.
Uwaga: przerwa w obradach – 5 minut.
Ad. 22.
 
Temat przedstawiła p. Skarbnik Gminy – zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały               w sprawie zmian w budżecie: „Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków  dokonano w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów oraz koniecznością wprowadzenia korekty planów wynikłych w trakcie realizacji.
Dochody pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 183 596,02 zł. , z tego :
1)     na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 14 653 zł. po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie, “
2)   na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury wprowadzono do budżetu gminy dotację w kwocie 2 296 zł. dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu i 2 276 zł. dla Gimnazjum Publicznego w Gródku przeznaczoną po stronie wydatków na realizację programu rozwoju chórów szkolnych “Śpiewająca Polska “,
3)  wprowadzono darowiznę w kwocie 1 950 zł. otrzymaną przez Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu przeznaczoną na dofinansowanie kosztów transportu oraz zakup biletów wstępu dla 39 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu uczestniczących w wyjeździe wakacyjnym,
4)   wprowadzono darowiznę w kwocie 833 zł., przeznaczoną po stronie wydatków na zakup akcesoriów komputerowych w Publicznym Gimnazjum w Gródku,
5)   na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wprowadzono do budżetu środki w kwocie 133 682,75 zł. po stronie wydatków przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdu - autobusu 10-cio i więcej miejscowego, przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy
6)   na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu prowadzono do budżetu dotację w kwocie 27 905,27 zł. po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie Projektu systemowego “Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim,”
Po analizie wykonania budżetu za I półrocze zwiększono plan dochodów własnych  o kwotę 80 050 zł. z następujących tytułów:
a/ opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej 1050 zł. i kanalizacyjnej 790 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 20 000 zł.,
c/ zwrot niewykorzystanej  dotacji na wykonanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej przez stowarzyszenia w 2007r. – 10 zł.
d/ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek za zwłokę 700 zł.
e/ wpływy z podatku rolnego i odsetek za zwłokę od osób prawnych – 17 500 zł.
f/ udziału gmin w podatku dochodowym od osób  prawnych 5 000 zł.,
g/ wpłat z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 5 000 zł.,
h/ odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu 30 000 zł.
Po stronie wydatków przeznaczono je na realizację następujących wydatków :
a/ dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 3 000 zł.,
b/ koszty  przygotowania do sprzedaży i zakupu nieruchomości gminnych 12 100 zł.
c/ dofinansowanie projektu “Przedszkola na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”- 6 000 zł. / przystosowanie pomieszczeń w Biechówku /,
d/ zakup produktów do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej  30 000 zł.,
e/ realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 5 000 zł.
f/ koszty realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej /m.in. udział reprezentacji gminy w XIII Igrzyskach Olimpijskich “Pekin 2008 “ i akcji “Cała Polska biega “/ – 8900 zł.,
g/ koszty oczyszczania stawu w miejscowości Sierosław 5 000 zł.,
h/ budowę wielozadaniowych boisk sportowych / zwiększono zakres robót / 9 050 zł.
i/ badania profilaktyczne w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc 1000 zł. / wzrost ceny za badanie /
Dokonano również przeniesień w planie wydatków budżetowych na łączną kwotę 247 581,84 zł.  a  dotyczą one następujących zadań:
1/ zmniejszono o kwotę 30 000 zł. plan wydatków na Budowę sieci wodociągowej            w miejscowości Drzycim – Jastrzębie, zadanie to zostało zakończone a nadwyżkę środków przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gródek 20 000 zł. i 10 000 zł na   budowę parkingu dla Przedszkola w Drzycimiu,
2/ wydatki w kwocie 10 347 zł planowane, jako udział własny, na wyposażenie placu zabaw w Jastrzębiu, przeniesiono do dz. 010 oraz w związku z uzyskanie dotacji zmniejszono o kwotę 14.653 zł, którą przeznaczono na budowę boisk sportowych  w Drzycimiu / zwiększenie zakresu robót/,
3/ przeniesiono między paragrafami kwotę 1080 zł. i przeznaczono ją na wykonanie prac remontowych przy zadaszeniu i wejściu do kotłowni w Szkole  Podstawowej w Sierosławiu,
4/ w związku z odstąpieniem od realizacji turystycznego zagospodarowania  rzeki Wdy /100 000  zł./ i likwidacji barier architektonicznych w Gminnej  Przychodni  /65 000 zł. /środki planowane na te zadania przeznaczono, z powodu awarii jednego  z kotłów CO,  na  przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 165000,- złotych.
5/ kwotę 3273,74 zł. przeniesiono na udział własny w realizacji projektu Dajmy    Szansę,
      6/ z uwagi na brak chętnych do złożenia oferty na dotację przeznaczoną na  realizację zadań gminy w zakresie narkomanii dokonano przeniesienia na kwotę 3 000 zł. między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań bezpośrednio              z budżetu gminy,
7/ ponieważ nie będzie realizowany Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania       Odpadów dla powiatu świeckiego i chełmińskiego, środki planowane na udział      finansowy gminy w kwocie 20 228 zł. przeznaczono na budowę  wielozadaniowych boisk sportowych 15 228 zł. i budowę parkingu dla Przedszkola w Drzycimiu 5 000 zł.
W planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami na kwotę 6 000 zł. W związku z znacznym wzrostem kosztów wyłapywania bezpańskich psów zwiększono plan wydatków na to zadanie a odstąpiono od termomodernizacji budynku  komunalnego w Dąbrówce oraz świetlicy gminnej w Drzycimiu.”
            Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych przedstawił opinię pozytywną ( 5 głosów za, 2 wstrzymujące się ) i dodał, że na Komisji członkowie dostali inne materiały, zatem opinia jest do materiałów, jakie otrzymali na posiedzeniu.
p. Skarbnik – na posiedzenie nie zdążyłam w uzasadnieniu dopisać zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska, ale zostały omówione. Natomiast nową sprawą jest wydatek na badania profilaktyczne w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc 1000 zł. / wzrost ceny za badanie /, które odbędą się w Drzycimiu 5 października.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – chciałbym wiedzieć coś więcej na temat kotłowni w Drzycimiu, co ma być modernizowane?
Wójt - na Komisji ds. Budżetu mieliśmy szeroką motywację p. Dyrektor, która wykazywała zyski, że będzie to nowoczesnego typu kotłownia, ogrzewana na biopaliwa, z samoczynnym podajnikiem, który ograniczy obsługę do praktycznie jednego etatu. W tej chwili jeden z palaczy odszedł na emeryturę. Na zasadzie umowy p. Dyrektor zatrudniała jeszcze drugą osobę na ½ etatu -  palacza. W tej sytuacji, że będzie to kotłownia na biopaliwa, prawie że automatyczne spalanie tego – zyskujemy. Nie mówię o kosztach związanych z paliwem. Tona węgla dzisiaj to jest ponad 600 złotych, natomiast biopaliwa są ciągle tańsze i ich produkcja itd. będzie coraz bardziej się rozwijała. Jest to proekologiczne i pewnie czy prędzej, czy później wielu z nas się do tego przekona. Ja może przeczytam uzasadnienie, a w ogóle piec po prostu wysiadł i wszystko się od tego zaczęło. Nie jest to tak, że nie mamy co z pieniędzmi robić. Treść uzasadnienia p. Dyrektor: „Podczas wakacyjnej kontroli, dotyczącej sprawności i eksploatacji kotłów okazało się, że jeden z nich wieloletni jest wyeksploatowany, zakamieniały, zamulony i kompletnie nie nadaje się do użytku. Natomiast drugi, przy temperaturach poniżej 0o  nie zabezpieczy właściwych warunków czynnika grzewczego bo nie ogrzeje wszystkich pomieszczeń szkoły. W związku z powyższym uzyskałam informacje na temat różnych kotłowni i najbardziej odpowiadałaby kotłowania ekologiczna opalana biopaliwami np. brykietami z trocin, słomy, zboża, trociny suche. Przebudowa kotłowni miałowej na kotłownię ekologiczną opalaną biopaliwami spowoduje znaczne obniżenie i wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ( rocznie wydobywa się z naszej kotłowni 180 kg dwutlenku węgla, 0,72 kg dwutlenku siarki – informacja udokumentowana,  aktualnymi badaniami wykonanymi dla szkoły.  Oszczędności dla gminy w związku z opłatami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za zanieczyszczanie środowiska spalinami, - Pan Szymczak wie, co to jest, to są opłaty środowiskowe. - Wytworzenie właściwych parametrów czynnika grzewczego, co zabezpieczy ogrzewanie pomieszczeń budynku oraz zapewni ciepłą wodę dla kuchni szkolnej, w której aktualnie bojler ogrzewany jest energią elektryczną ( mniejsze opłaty za energię ),  znaczne zmniejszenie kosztów wytworzenia ciepła. Roczne zużycie miału ok. 90 ton, a po modernizacji 66 ton. Zastosowana automatyka regulująca pracę kotła jako bezobsługowej, bez konieczności uzupełniania paliwa w podajniku – raz na kilka dni. Nie będzie zatrudniony dodatkowy palacz w sezonie, jak dotychczas, wraz z odejściem na emeryturę konserwatora, który był zatrudniony na ½ etatu nie zatrudnię nowego pracownika, a obowiązki zostaną powierzone obecnemu pracownikowi. W związku z tym w danym roku duże oszczędności finansowe dla gminy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze 1 i ½ etatu. Niewielka ilość popiołu uzyskana podczas spalania biopaliw może być wykorzystywana do celów rolniczych i ogrodniczych. Zleciłam wykonanie kosztorysu inwestycji. Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu wyniesie – 165.000,- złotych. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – listopad 2008, zakończenia XII 2008. Ponadto istnieje możliwość współfinansowania tego zadania przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do 75 %. W późniejszym terminie można ubiegać się o umorzenie zaciągniętej pożyczki do 40 %.” Takie jest umotywowanie tejże inwestycji.
Radny p. Edmund Szymczak -   każdy chwali to, co chce zrobić. Gdybyśmy znali założenia ekonomiczne, co ile kosztuje nie byłoby problemu, to byśmy mogli podyskutować. Wszyscy wiedzą, że najtańszy jest węgiel. Biopaliwa będą tak samo drogie, jak oleje.
Wójt – możemy inwestować w to, co już w tej chwili mamy, to co już znamy, czyli kolejny kocioł miałowy. Tylko, czy to coś zmieni. Dzisiaj mamy przykłady, byłem osobiście w Pruszczu. Widziałem kotłownię nowego typu z podajnikami, też na biopaliwo. Tam można się przekonać, jaki ten dym idzie z komina, co to jest to biopaliwo, odpady praktycznie, bo to nie jest kopalina, która trzeba wykopać, przywieźć itd. Ona zawsze będzie miała koszty. Trociny, powiedzmy słoma, nie powinienem tego mówić, ale również zboże. Tona owsa, która jest równie energetyczna jak tona węgla też będzie możliwa do spalania w tym piecu. Nie jest to jakimś celem, żeby owsem palić,  może to być wierzba energetyczna, mogą to być zrębki, które dzisiaj nasi pracownicy interwencyjni wkładają do tych maszyn – rębaków, wkładają na przyczepy i ktoś to spala. My, jak będziemy chcieli w tym uczestniczyć, to powiemy, proszę dla nas taką przyczepę dostarczyć i jest to coraz tańsze paliwo. Jest to przyszłość, na temat węgla wszystko już zostało powiedziane i wiemy, czego możemy się spodziewać, a to jest coś nowego, w co powinniśmy zainwestować.
Radna p. Teresa Piotrowska – wspomniał pan, że można otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu pożyczkę.
Wójt – tak tylko, że procedura pozyskania tej pożyczki jest długotrwała. W tej chwili można powiedzieć, że te pieniądze, które przerzuciliśmy, bo te pieniądze nie  są zewnętrzne tylko  zabezpieczone w naszym budżecie. Możemy je szybko wykorzystać uruchamiając tą awarię, bo to jest awaria bo nie było to planowane i myślę, że w tej chwili nie powinniśmy się zajmować pozyskiwaniem pożyczek. Pożyczka też kosztuje. Mimo to, że jest to jakiś preferencyjny kredyt , to i tak obsługa każdego kredytu kosztuje. Po trzyletnim spłacaniu tych wszystkich rat, odsetki od tego itd. zjedzą nam to co moglibyśmy uzyskać po trzech latach tego kredytu. Dlatego powinniśmy w tym układzie, myśleć o kredycie z Ochrony Środowiska na termomodernizację Gimnazjum w Gródku. Tam ta kwota będzie dużo wyższa. I tam, ten kredyt, który weźmiemy będzie opłacało się wziąć żeby po 3 – 4 latach móc umarzać.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy szacunkowo oceniono ile zyskałoby się na takim piecu?
Wójt – dzisiaj mówimy, że kosztorys jest na 165 tys. Dla mnie ta kwota jest zbyt duża uważam, to znaczy z kosztorysu wynikająca. Wiem, że  po przetargach rzeczy się różne dzieją. Wiem, że niekiedy tanio po przetargu wychodzi inwestycja. Jest konkurencja na rynku. Ktoś chce zrobić pracę, dużo można w ten sposób uzyskać. My musimy jednak zabezpieczyć pieniądze, które są w kosztorysie. Jeżeli po przetargu będzie kwota wyższa niż 165 tys. to wchodzimy w to albo nie.
Radna p. Elżbieta Babińska – teraz mowa o piecu, ale myślę o późniejszej eksploatacji, czy ona naprawdę będzie tańsza?
Wójt – no 1,5 etatu to już jest rocznie, jeden etat to już jest ponad 30 tys. Czyli mamy 20 tys. oszczędności w samym etacie, bo tam jest 1,5 etatu. Natomiast jeśli chodzi o to, czym będziemy palili, no też nie jeździmy do kopalni po to, tylko mamy to tu na miejscu. To są w dużej mierze odpady poprodukcyjne, słoma która nie wszędzie jest wykorzystywana do celów rolniczych. Nią się również pali. Konkretne zyski z tego tytułu - można usiąść i przeliczać, bo są takie przeliczenia. W Pruszczu,  dokładnie wiedzą ile zużywali pieniędzy w sezonie grzewczym porównywalnym, wszystko do przodu, mają porównywalne zyski. Nie chcę tutaj szczegółowo mówić, w tej chwili opalają już trzeci rok. Oni już w tej chwili będą mieli umarzane te kredyty, czyli część tej pożyczki. Efekt końcowy, gdzie te piece zostały zainstalowane, był zawsze dodatni. Nie zdarzyło się, żeby było odwrotnie, że ta inwestycja przyniosła zwiększenie kosztów ogrzewania.
Radna p. Janina Różycka – szkoda, że nie mamy jakiejś symulacji finansowej. Ile do tej pory kosztował węgiel na opalanie szkoły.
Wójt - taka symulacja jest zrobiona. Nie mamy jej tutaj dzisiaj. Z pewnością jesteśmy ją w stanie stworzyć, bo wymaga różnych danych
Radna p. Janina Różycka – szkoda, bo wiedzielibyśmy ile węgiel kosztował, ile te paliwa będą kosztowały.
Wójt - ja mogę powiedzieć z całą pewnością, że będą oszczędności. Ja nie mówię o kwocie za ten piec, za inwestycję i nie wiem w jakim czasie ona się zwróci, bo sam piec nie jest taki drogi. Przebudowa kotłowni związana z bezobsługową eksploatacją tego piec jest droga. Kotłownia w szkole jest w piwnicy i żeby móc to biopaliwo w różnej formie, w różnej postaci bezpośrednio wrzucać do tych nasypowych koszy i dalej przeprowadzane ślimacznicami na palenisko to wymaga tych nakładów.
Radna p. Janina Różycka – nie bardzo możemy mieć zdanie na ten temat
Radny p. Zygmunt  Wycinek – mam w tej sprawie również sporo wątpliwości, nie mamy ekspertyzy technicznej. Kosztorys nic nam nie daje jest zrobiony na czyjeś zamówienia, tak jak ktoś będzie chciał. Ekspertyza techniczna byłaby bardziej wymierna. Przy całej tej sytuacji słyszę, że wychodzi bezobsługowa kotłownia. Nie może być bezobsługowa. Kodeks Pracy mówi wyraźnie nadzór 24 godziny. Co, Pani Dyrektor będzie obsługiwała? W sezonie nawet 2 osoby. Następna sprawa – składowanie biopaliw. Następna sprawa – cena. Gwarancja niskich cen tych biopaliw. Tego też nam nikt nie zagwarantuje. To będą tylko założenia na papierze. Najbardziej oczekiwałem tutaj głosu Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Miałby zabrać głos jeżeli chodzi o wydatki w dziale Oświata i Wychowanie.  Jak wiecie mamy 1,5 mln deficytu założone w budżecie na 2008 rok. Subwencja 3,5 mln wydatki na oświatę 5 mln. Jest tutaj możliwość wprowadzenia oszczędności i te oszczędności mamy zakładając, że w miejsce ekologicznego pieca zakupić piec z a 20 tys. a temat rozpatrzyć dokładnie. Jeżeli fachowiec pracujący w tej branży ponad 20 lat ma wątpliwości, to my możemy mieć też wątpliwości. Jestem gotów zgłosić poprawkę w tym podpunkcie dokładnie, aby zmniejszyć kwotę na piec, a sprawę odłożyć w czasie, co by pozwoliło nam na głębsze rozpatrzenie w temacie. To jest moja opinia. Zakup nowego pieca rozwiązuje sprawę od razu. Sprawa oszczędności, są urządzenia, które regulują emisję ciepła z grzejników. Pomyślmy ile toby kosztowało. Jest jeszcze kwestia składowania tych biopaliw. Przecież tam nie ma miejsca przy szkole w zasadzie. Już nie mówię o dostawcach, których by trzeba mieć zagwarantowanych. Temat jest godny uwagi, ale rozeznanie błędne. Składam poprawkę do niniejszej uchwały: zmniejszenie deficytu budżetowego, gdybyśmy nie wydatkowali 165 tys. tylko … 
Przewodniczący Rady -nie mamy danych  o ile możemy zmniejszać.
Radny p. Edmund Szymczak – 20 tys. na piec
Wójt – czy p. Szymczak widział te piece we szkole?
Radny p. Edmund Szymczak – ja go montowałem, byłem przy montażu tych kotłów, które stoją w szkole.
 Wójt – odkładamy zatem sprawę. Nie wiemy do kiedy? Ale zbliża się zima i co dalej ?
Radny p. Edmund Szymczak – kupujemy piec, piec tej samej mocy i jest zabezpieczone ciepło. Nie jestem przeciwko biopaliwom, ale przeciwko tłumaczeniu, że będzie mniej obsługi to już od razu mówię, że nie bo Kodeks Pracy nie pozwala.
Radny p. Mirosław Parczyk – w B&K w Gródku znajduje się taki piec. Praktycznie jest urządzenie bezobsługowe. Dzieje się jednak tak często, że w nocy tam coś się zacina, podajnik stanie i rano jest zimno. Różne rzeczy się z nim dzieją.
Wójt – Kodeks Pracy tu nie ma nic do tego.
Radny p. Edmund Szymczak – jest obsługa. Pracownicy chodzą na nocki i doglądają.
Wójt – ja przedstawiłem zamysł i propozycję zmian budżetowych. Umotywowałem to jak najlepiej potrafiłem. Decyzja, czy robimy półśrodek, czy łatamy dziurę bo tak to można nazwać, być może będzie potrzeba wymiany z punktu widzenia ekologii. Przechodzimy na ekologiczne paliwa, bo już się słyszy, że  energia elektryczna ma być w 20-30 % ze źródeł odnawialnych. W tym kierunku to idzie. Robimy teraz coś co istnieje od 40 lat, to jest stanie w miejscu, a nie parcie do przodu.
Radna p. Janina Różycka – ja, chciałam jeszcze do tego, co mówił p. Parczyk, teoretycznie bezobsługowe, a faktycznie powinien być nadzór i to jeszcze fachowiec, bo to nie jest taki piec zwykły, jak węglowy.
Radny p. Zygmunt Wycinek - składam poprawkę do niniejszej uchwały: zmniejszenie deficytu budżetowego o  140  tys.  a 25 tys. na piec, aby w tej chwili sprawę rozwiązać. Może w innych szkołach też będzie taka potrzeba. Słuchajcie Państwo, mówicie, że biopaliwa będą tańsze. Ja mam wątpliwości, za dwa lata będą droższe.
Przewodniczący Rady – trzeba ustalić kwotę na piec, tak, żeby nie zabrakło. Zostawmy to wszystko tak, jak jest, a na końcu naszej uchwały wprowadzić jakiś wniosek, czy zastrzeżenie, że nie chcemy jakiegoś tam ogrzewania ekologicznego i zobowiązujemy Wójta do wymiany pieca.
Radny p. Zygmunt Wycinek – uważam, że postępowanie jest właściwe. Zgłaszam poprawkę o zmniejszenie deficytu i 25 tys. na piec. Jak będzie za mało, to przeniesiemy jeszcze 5 tys.
P. Skarbnik –  ja nie znam się na piecach ani opalanych biopaliwami, ani opalanych węglem , ani miałem, ani innym źródłem. Trudno mi tutaj mówić o kwocie za ten piec, bo się na tym nie znam. Jeśli chodzi o kwotę,  na pewno nie wchodzą w  rachubę  takie uwagi pana Przewodniczącego, że pod warunkiem, a nie warunkiem. Niech ktoś przynajmniej spróbuje przybliżyć tę kwotę.
Wójt – na jakiej podstawie wiemy, że 20 tys.? Jeżeli jest to 20, to dajmy 5 tys. na montaż i wystarczy. Ale, jeżeli jest to 20, ja tego nie wiem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – słuchajcie, czy ktoś będzie się kłócił na sesji, żeby dać jeszcze szkole 2, czy 3 tys. bo zabrakło?
Wójt – jeżeli ogłosimy przetarg będziemy mieć może taniej, a może się okazać, że nikt nam za 25 tys. z montażem nie zrobi tego i co?
Radny p. Zygmunt Wycinek – mam autopoprawkę 30 tys. złotych.
Przewodniczący Rady – tak bo mniejsze mogą być, ale to jest wiązanie rąk. Jest to ryzykowne w moim odczuciu.
p. Skarbnik – było 165 tys. Co z resztą?
Radny p. Zygmunt Wycinek – zmniejszamy deficyt.
p. Skarbnik – ja pytam, żeby było jasne.
Przewodniczący Rady – kto z Państwa jest za wniesieniem poprawki, aby 30 tys. przeznaczyć na piec w szkole?
           Za przeznaczeniem kwoty 30 tys. złotych na zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Drzycimiu opowiedziało się 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady – pozostaje nam różnica, czy są jakieś propozycje?
Wójt – ja mam propozycję. Przeznaczymy to na zadanie, które zostało ogłoszone w przetargu i jest to wielozadaniowe boisko sportowe. Rozszerzymy zakres prac.
Radny p. Dariusz Podlejski – ja proponowałbym dać coś na samochód dla Gminnej Przychodni. Czy jest to możliwe? Jeżeli nie jest możliwe, wycofuję.
p. Skarbnik – nie jest to możliwe.
Radny p. Dariusz Podlejski – a były przeznaczone środki na windę do Ośrodka Zdrowia?
p. Skarbnik – na windę były przeznaczone środki z PFRON- u.
Wójt – tak, to miało być sfinansowane z PFRON- u, a my tylko zabezpieczaliśmy środki w swoim budżecie, tylko po to, aby dostać całkowite dofinansowanie. Moja propozycja jest, jaka jest. Proszę ją ewentualnie przeanalizować.
p. Skarbnik – przepisy się bardzo szybko u nas zmieniają,  wczoraj nie patrzyłam, bo nie wiedziałam, że będzie taka sytuacja,  ale nie bardzo.
Wójt – można z powrotem z boiska dać na samochód.
Przewodniczący Rady – kto jest za wnioskiem pana Wójta?
          Wniosek o przeznaczeniu 135 tys. złotych na rozszerzenie prac związanych z inwestycją wielozadaniowe boiska sportowe w Drzycimiu przegłosowali wszyscy radni.
Radna p. Elżbieta Babińska – ja chciałabym wrócić do bezpańskich psów, bo tu była tak duża kwota – 6 tys. złotych za wyłapywanie. Mam propozycję, aby wszyscy przemyśleli, aby w przyszłości pomyśleć o opłatach za psy.
          Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XVI/106/2008 zmieniającą Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok z wniesionymi poprawkami:
„w związku z odstąpieniem od realizacji turystycznego zagospodarowania  rzeki Wdy /100 000  zł./ i likwidacji barier architektonicznych w Gminnej  Przychodni  /65 000 zł. /środki planowane na te zadania przeznaczono, z powodu awarii jednego  z kotłów CO, na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 30000zł. i budowę wielozadaniowych boisk sportowych – 135.000 zł.”  Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ad. 23.
 
Przewodniczący Rady – stanowisko Rady w sprawie finansowania parafii na terenie gminy – jest to temat dosyć długo  nam się ciągnący na forum sesji. Wniosek o przeniesienie  środków z remontu drogi Kwiatowej na budowę chodnika przed kostnicą wystosował p. radny Szymczak, wszyscy pamiętamy, zrodziły się  wątpliwości, mimo to, że mieliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, radca prawny tak samo skomentował, że można, skoro Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma zastrzeżeń. Mimo to prośba była taka, aby ponownie wystąpić z wnioskiem, czy takie działania są zgodne z prawem. Pytanie zostało bardzo konkretnie sformułowane, odesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wróciło pismo, z którego wszyscy mogą sobie pod indywidualnym kontem skomentować ( załącznik nr 18 do protokołu ). Można powiedzieć, że można i można powiedzieć, że nie można. Zależy kto jaki fragment z tego pisma wyczyta. W związku z tym został nam do rozpatrzenia wniosek radnego Szymczaka i zajęcie stanowiska, czy my jako Rada Gminy Drzycim będziemy się angażować w dofinansowywanie potrzeb parafii należących do naszej gminy, czy też nie. Wiadomo, że mamy umowę z firmami, które wywożą nieczystości z okolic cmentarzy, niekoniecznie z samego cmentarza ale i spoza. Czy te rzeczy będziemy w stanie, jakby dalej opłacać. Jaka jest wola Rady w tym temacie.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Jacek Gawrych:
1/ Stanowisko Komisji dot. odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej na zapytanie radnego p. Edmunda Szymczaka  w sprawie finansowania wydatków parafii jest następujące:
„Odnosząc się do zapytania radnego Edmunda Szymczaka  po uzyskaniu opinii w tej kwestii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, oraz powołując się na obowiązujące przepisy, Gmina Drzycim nie może partycypować  w kosztach tego zadania, gdyż utrzymanie cmentarzy wyznaniowych należy do związków wyznaniowych.
2/ Wniosek Komisji  – wystosowany jednogłośnie:
„W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Komisja wnioskuje, aby z dniem 1 stycznia kolejnego roku budżetowego zaprzestać finansowania parafii na terenie gminy.”
Dyskusja:
Przewodniczący Rady – może od siebie zacznę, bo jest takie powiedzenie „ Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.” Czy nie warto by było pozostać przy tym co już mieliśmy, a ewentualnie coś postanowić na przyszłość.
Wójt – musimy tutaj omówić dwie kwestie. Pierwsza, którą p. Szymczak wywołał, czyli kwestia utwardzenia placu przy kostnicy. Jeżeli przyjmiemy, że nie powinniśmy tego robić – stanowisko powiedzmy Komisji Finansów, jest jakie jest, nie chcemy tego finansować, wycofujemy się jakby z dalszego finansowania ogrodzenia, tego, tamtego, ale, czy faktycznie będziemy aż tak daleko szli ze swoją interpretacją tej odpowiedzi z RIO, aby zaprzestać tego co dzisiaj dobrze funkcjonuje uważam. Koszt dla gminy oczywiście to jest, ale myślę, że zadowolenie społeczne z terenu całej naszej gminy jest dla was radnych i dla mnie Wójta też bardzo istotną rzeczą. Jeżeli dzisiaj Państwo podejmiecie decyzję o tym, że zaprzestajemy również wywożenia tych nieczystości na koszt gminy, myślę, że jest to decyzja Rady, ale, czy do końca zgodna z tym dla kogo jesteśmy tu powołani. Czy to jest zgodne z tym, co społeczeństwo oczekuje od nas, jako radnych. Od Państwa, jako radnych, ode mnie, jako Wójta?
Radna p. Elżbieta Babińska – chciałabym sprostować, bo p. Przewodniczący powiedział, że można różnie interpretować, według mnie, ta odpowiedź jest bardzo ściśle sformułowana i zacytuję, że „utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych”. Natomiast w dalszej części jest mowa o tym, że gmina może zawrzeć porozumienie z kościelną osobą prawną – parafią o wykonaniu usług chowania zmarłych i dokonywać z tego tytułu wydatków. Myślę, że to jest tak bardzo ściśle sformułowane i po prostu jednoznacznie.
Radny p. Edmund Szymczak – na dzień dzisiejszy, już nie chodzi o to, czy będzie ten plac utwardzany, czy nie popieram stanowisko Komisji Budżetowej. Zacytuję, co ja wywnioskowałem z tego pisma: „ art. 176 ustawy o finansach publicznych reguluje sposób w jaki może być to zrealizowane – jako dotacja celowa, z tym, że Rada Gminy musiała by w drodze uchwały ustalić tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Uważam, że skoro taki regulamin zrobimy, to przyznaję Wójtowi rację, że trzeba współpracować. Wszystko musi być jasne. Regulamin uchwalony i pan Wójt daje dotację.
Przewodniczący Rady – czyli, że można, tylko trzeba spełnić pewne warunki.
Radny p. Edmund Szymczak – chodzi o to, aby Rada była chroniona prawem w formie uchwały powołując się na ten artykuł. Przy każdej ocenie budżetu przez RIO ten punkt będzie zrealizowany i niepodważalny.
Wójt – poprzednio dotowaliśmy w tej samej formie i nie było uwag, tak, że widać było też dobrze.
Radny p. Edmund  Szymczak – panie Wójcie w tej chwili mamy to na piśmie. Chcemy to realizować.
Wójt – wątpliwość się rodzi, jeżeli chodzi o dotowanie parafii. Parafia, to jest kto? Rada Parafialna?  Kto rozliczy ta dotację? Na co ja dać? Zadaję pytanie, na które my z panią Skarbnik nie znamy odpowiedzi. Zastanawialiśmy się nad ty, właśnie nad ta treścią, że dotację dajemy. Pani Skarbnik mówi komu ja mam dać tą dotację? Kto dla mnie jest osobą, która wykona w moim imieniu jakieś moje zadanie.
p. Skarbnik – zaraz się nasuwa następne pytanie, bo dotacje to trzeba określić: wielkość dotacji, tak, jak z tym piecem. Z tego , co tutaj mamy wynika, że ponieważ nie mamy cmentarza komunalnego możemy zlecić parafii usługi chowania zmarłych. Więc ja się pytam ile mamy ateistów na terenie gminy, jak skalkulować koszt tego pochówku na cmentarzu tego ateisty, którego my powinniśmy pochować na cmentarzu komunalnym? Ja nie mam  pojęcia.
Radny p. Edmund Szymczak – p. Skarbnik, nie mówmy o ateistach, mówmy o ludziach wierzących , którzy nie mają środków na to aby ich pochować.
Wójt – my nie o tym mówimy.
p. Skarbnik – chodzi o to, że cmentarz komunalny jest dla tych, którzy nie należą do związku wyznaniowego i powinni być pochowani na komunalnym, a ksiądz na cmentarzu parafialnym ma prawo odmówić ich pochówku.
Radny p. Edmund Szymczak – niema prawa.
p. Skarbnik – ma prawo.
Radny p. Edmund Szymczak - skupmy się nad tym, czy jesteśmy w stanie opracować regulamin?
p. Skarbnik ale  czego ma ten regulamin dotyczyć. Gmina ma Obowiązek prowadzić cmentarz komunalny, a utrzymanie cmentarzy wyznaniowych należy do parafii. Jeśli my nie mamy cmentarza komunalnego, to my możemy zlecić chowanie tych ludzi, których my powinniśmy pochować na cmentarzu komunalnym – proboszczowi. Tylko jak to skalkulować ile tych ludzi niewierzących jest chowanych na cmentarzu parafialnym.
Radny p. Edmund Szymczak – to już pomijamy, to zrobi zakład pogrzebowy bez księdza. To nie jest sprawa trudna do ustalenia.
p. Skarbnik – nie chodzi o pochówek, chodzi o miejsce na cmentarzu.
Wójt – chodzi o miejsce i kwiaty z tego grobu, gdzie je sprzątnąć?
Radny p. Zygmunt Wycinek – chciałbym powstrzymać wszystkich państwa.  To o czym mówimy, to są już niuanse i szczegóły. Nam chodzi o kwestię zasadniczą. Czy aktualne prawo zezwala na finansowanie parafii, czy nie. Jeżeli stwierdzamy, że nie zezwala, to są dalej idące czynności. Słyszymy, że wszyscy nie są przeciw sprawie, przeciw finansowaniu tylko jesteśmy za zgodnym z prawem finansowaniem, postępowaniem w tej sprawi. Nikt nie jest przeciw jakiejś parafii. Jesteśmy przeciw naruszaniu prawa, które za chwilę może RIO zarzucić po wykonaniu budżetu nam, bo myśmy te sprawę do RIO skierowali, a oni sprawdzą jak muśmy to realizowali. Wniosek Komisji powinien być w budżecie na 2009 rok tak ujęty, jak Komisja wnioskuje.
Przewodniczący Rady – opinia Komisji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – przepraszam, było stanowisko i wniosek Komisji.
Radna p. Teresa Piotrowska – czy byłaby taka możliwość, aby Rada wyraziła zgodę, bo najwięcej problemów stwarza wywóz śmieci z cmentarza, jak byśmy przeznaczyli określoną kwotę dotacji komuś kto podpisałby umowę, kto wywozi te śmieci?  Ta dotacja nie poszłaby do kościoła.
p. Skarbnik – ale my mamy umowę z firmą, która wywozi śmieci.
Radna p. Teresa Piotrowska – no ale jest problem, czy my możemy.
Uwaga: obrady opuścił radny p. Dariusz Podlejski.
p. Skarbnik wyjaśniła, że wywóz śmieci z cmentarzy, za zgodą Rady, znajduje swoje odbicie w budżecie gminy i dotąd pracownicy RIO nie umieli powiedzieć, czy jest to, dobrze, czy źle. Ja to dalej rozumiem, że można zlecić chowanie zmarłych.
Radny p. Edmund Szymczak – ale p. Skarbnik chowanie nie jest istotne, nie mówmy o tym, że mieliśmy wątpliwości dostaliśmy odpowiedź i możemy udzielić dotacji mając regulamin.
p. Skarbnik – tak , ale na zadania własne gminy,
Radny p. Edmund Szymczak – jeśli chodzi o ten polbruk, będzie regulamin będzie wszystko jasne. Będzie regulamin, następna sesja i zobaczymy.
Wójt – będziemy się przymierzać do budżetu i wtedy powinna być jakaś konkretna inicjatywa
Radny p. Edmund Szymczak – będzie regulamin, to tylko klepnąć i sprawa załatwiona.
Przewodniczący Rady – tak to jest z wszystkimi nowościami, a to jest nowością, i wiele osób ma różne stanowiska. Na temat nowości najlepiej wypowiadać się ogólnie, albo w ogóle się nie wypowiadać. Jest to działanie w dobrej wierze, w imieniu naszych wyborców. Wszystkie uchwały idą do rejestru do Wojewody, gdzie je oceniają i jeśli jest źle, to przychodzi uchwała zwrotna. Póki co, żadne uchwały nie wróciły.
Radny np. Edmund Szymczak – przegłosujmy wniosek Komisji Budżetowej i jednocześnie Pan Wójt jest przychylny tej sprawie i jest prawnik, niech opracują regulamin.
Wójt – żeby już nie przedłużać, te dwie panie: p. Skarbnik i p. Sekretarz szukały w Internecie, czy w innych gminach tego typu rzeczy się robi? Nie ma. Żadna gmina, póki co nie przekazuje dotacji. Dlaczego. Jest to skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o rozliczanie tego, o wnioskowanie, na co. Na co ksiądz proboszcz napisze? Ze co będzie robił?  Tak, jak Korona pragnie dostać dofinansowanie na swoją działalność. W ten sam sposób proboszcz musi się rozliczyć z tych pieniędzy, czy to będzie 5 tys. czy 10, czy 100. Taka sama biurokracja, czyli księgowy. To są jednostki, które chcą uzyskać dotację, muszą się wykazać tym, że parafia to wiadomo, ale kolejnymi dokumentami. Ja mówię o dotacji dla księdza na wywóz śmieci.
Radny p. Zygmunt Wycinek – składam wniosek formalny o przegłosowanie wniosku Komisji ds., Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Rady – kto jest za tym aby zakończyć dyskusję?
Rada jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem dyskusji.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ponownie przedstawił wniosek Komisji: „W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Komisja wnioskuje, aby z dniem 1 stycznia kolejnego roku budżetowego zaprzestać finansowania parafii na terenie gminy.”
Przewodniczący Rady – to jest sformułowanie bardzo ogólne, to jest wniosek Komisji, możemy go odrzucić i postawić inny wniosek za chwilę, żebyśmy wiedzieli, co robimy.
          W wyniku głosowania 5 radnych opowiedziało się za wnioskiem, 2 było przeciwnych, 6 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie brał udział radny p. Dariusz Podlejski, gdyż opuścił obrady.
Przewodniczący Rady – nie ma tematu i nie ma o czym rozmawiać. Temat został przesądzony.
Radny p. Zygmunt Wycinek jeżeli temat nie jest zamknięty można uzupełnić o zapis w tym punkcie, bo większość była za tym aby opracować regulamin finansowania parafii.
Wójt – już nie można. Przeszedł ten wiosek.
 
Ad. 24.
 
Przewodniczący Rady – mieliśmy dwie interpelacje, pierwsza dotyczyła dodatków dla nauczycieli i jest wystarczająca. Druga dotyczyła remontu dróg na osiedlu  w Gródku.
Wójt – remont dróg będzie.
Radny p. Edmund Szymczak – ale kiedy?
Wójt - nie wiem kiedy. Budżet na 2009 nie wiem jaki będzie. Mamy zaplanowane inwestycje, przebudowa ulicy Kwiatowej, która pochłonie sporo pieniędzy przymierzamy się do współfinansowania przebudowy centrum Drzycimia, wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich.   Jeżeli my wykażemy dobrą wolę, a dobra wola, to trochę pieniędzy, będziemy chcieli partycypować w kosztach projektu, to oni podpiszą z nami umowę, że podejmą się prac remontowych odcinka drogi powyżej kanału, poprzez dwa Gródki, czyli przez las. Jak daleko ten projekt będzie sięgał, nie chciałbym dzisiaj  wyrokować, ale do zakrętu tego ostrego to chyba on wyjdzie. Byliśmy  tydzień temu z Panią Kierownik Infrastruktury w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i wstępnie w ten sposób rozmawialiśmy. My przygotujemy umowę, jeśli chodzi o to i w tym układzie po prostu pieniądze, jakie będziemy chcieli przeznaczać na remonty dróg będą utopione w tą inwestycję, która uważam, że jest priorytetowa dla Gródka, dla gminy wręcz. Nie ma co opowiadać, bo jest to najgorszy odcinek drogi o tak dużym natężeniu ruchu. Będę dążył do tego, o czym mówię, żeby dokonało się. Jeżeli my będziemy swoje złotówki w to inwestować, nie pozwolimy, żeby to oddalało się w czasie. Oni na to się zgadzają, bo tak robią inne gminy. Nie ja wymyśliłem partycypowanie w kosztach, ale już dawniej inne gminy. Uczestniczyło Jeżewo w projekcie, w budowie chodników. Ja myślę, że jedynym wyjściem na przyspieszenie tej inwestycji będzie czas, będzie pora, będę państwa prosił, aby w budżecie zagwarantować pieniądze na to właśnie przedsięwzięcie.
Radny p. Edmund Szymczak – panie Wójcie, na osiedlu sprawa jest pilna. Zechce się pan przejechać. To nie są duże pieniądze.
Wójt – jeżdżę tam dosyć często, drogi są dziurawe, ale są utwardzone. Nie ma tyle dróg utwardzonych, co na osiedlu w Gródku.
Radny p. Edmund Szymczak – dlatego z taką chęcią je pan przejął.
Wójt – ja przejąłem?  To był ostatni ruch mojego poprzednika.
Radny p. Edmund Szymczak – władza jest ciągle ta sama.
Wójt – oczywiście.
Radny p. Edmund Szymczak – uważam, że znajdą się pieniądze i będą drogi naprawione.
Wójt – nie chcę dawać obietnic bez pokrycia.
Przewodniczący Rady – czy odpowiedź jest wyczerpująca?
Radny p. Edmund Szymczak – wyczerpująca, ale niezadawalająca.
 
Ad. 25.
 
Radny p. Jacek Gawrych – w związku z tym, że tak długo dzisiaj siedzimy, składam wniosek, aby w przyszłym roku nie było tak dużej przerwy między sesjami, żeby w sierpniu, czy na początku wakacji zrobić sesję, bo w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy w stanie sensownie odpowiadać. Każdy jest zmęczony.
Przewodniczący Rady – regulamin mówi, że sesja ma się zmieścić w 6 godzinach. Mamy jeszcze jedną godzinę. Sesja Rady może odbywać się raz w kwartale, czyli 4 razy w roku. Przepraszam, że tyle się nazbierało, ale to jest samo życie.
Wójt to nie ilość świadczy o tym. Są punkty, nad którymi godzina prawie zeszła.
Przewodniczący Rady – ja staram się  jak najszybciej, ale każdy z państwa ma prawo się wypowiedzieć.
Radny p. Zygmunt Wycinek – miałbym prośbę do Przewodniczącego, aby w miarę możliwości brał udział w sesjach radca prawny. Są różne kwestie, kiedy są wątpliwości. Nie wiemy, czy dobrze postępujemy. Te stanowiska, czy wnioski mogą być wyjaśniane na bieżąco, a jeżeli nawet, to przeniesione na kolejne posiedzenie.
Przewodniczący Rady – pozostaje jeszcze problem zapłaty.
Radny p. Zygmunt Wycinek – no to nie na każdą sesję. Tematyka trudniejsza, w miarę możliwości, nie na każdą sesję mówiłem.
Przewodniczący Rady – przydałby się na Komisjach.
Radny p. Zygmunt Wycinek – na Komisjach raczej nie.
Przewodniczący Rady – wszystkie projekty uchwał muszą być zaopiniowane przez radcę prawnego, on wtedy podpowiada, czy musimy to zmienić, czy nie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w miarę możliwości i w miarę złożoności problematyki, która będzie poruszana. Druga sprawa – Komisja ds. Budżetu odbyła się przedwczoraj, też  powinna być wcześniej.
Inspektor ds. Obsługi Rady – robiłam to wcześniej, był wniosek, aby odbywała się  przed sesją, po wszystkich posiedzeniach Komisji. Teraz jest znowu niedobrze.
Przewodniczący Rady – Komisja była przedwczoraj, a jeszcze są zmiany, tak, że ten czas powinien być krótki.
Radny p. Zygmunt Wycinek – i to nic nie daje, otrzymaliśmy materiały na Komisję, chwilę przed jej rozpoczęciem , nawet po rozpoczęciu, dzisiaj podnosimy kolejną zmianę, ponieważ te materiały, są inne. Nie mamy możliwości skonsultować się. Przecież kto ma pojęcie o piecach centralnego ogrzewania itd.
Przewodniczący Rady – o terminach Komisji decyduje jej przewodniczący, i jaka tematyka ma na nich być.
Radna p. Elżbieta Babińska – ja chciałabym prosić, ponieważ jest sporo mieszkańców naszej gminy, którzy  korzystają z Internetu, chcieliby poczytać informacje z  posiedzeń Rady Gminy. Proszę, żeby te informacje były opublikowane w ustawowym terminie w czasie sporządzania protokołu – do 10-ciu dni od czasu posiedzenia Rady. W ciągu 10-ciu dni podpisuję.
Wójt – one są do wglądu w Urzędzie zawsze w tym terminie.
Radna p. Elżbieta Babińska – mówię o osobach, które nie korzystają z przyjścia do Urzędu, natomiast chciałyby zajrzeć do Internetu. Do mnie docierają głosy, więc ja interweniuję w tej sprawie.
Radny p. Mirosław Parczyk – jak wygląda sprawa instalacji nowych punktów świetlnych w Sierosławiu?
Wójt – składaliśmy wniosek do Enei. Do marca, czy kwietnia nawet Enea nie wiedziała na jakim majątku ona działa. Wnioski o punkty świetlne wymagają określenia warunków zabudowy, warunków przyłącza. Tych warunków nie miał kto robić. Zajmuje się tym p. Szeligowski. Załatwiamy to również z panią sołtys. Dokumenty są w Enei. Nie wiemy czemu tak opornie to idzie.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że na koniec roku szkolnego został zaproszony do szkół, gdzie reprezentował Radę Gminy i wręczył stypendia, które otrzymali zdolni uczniowie. Ku zdziwieniu nauczycieli te stypendia spowodowały, że poziom nauczania wzrósł. Drugie spotkanie poświęcone reprezentacji Rady Gminy poświęcone było odsłonięciu figury Matki Bożej nad zalewem w Gródku.
Przewodniczący Rady -  i jeszcze mam jedną informację Pan Wójt wyraził ochotę i rozpoczyna studia licencjackie w Wyższej Szkole informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy na Wydziale Administracji o specjalności Administracja i Ochrona Środowiska. W związku z tym, że zechciał i chce poszerzać swoją wiedzę ku pożytkowi całej gminy to się stanie wyraziłem zgodę jako zwierzchnik Wójta, no bo taką od Państwa dostałem….   wyraziłem zgodę, zawarłem umowę na pokrycie kosztów czesnego w wysokości 50 % w roku budżetowym 2009 i w latach kolejnych pod warunkiem kontynuowania tej nauki. Gratuluję i życzę w imieniu wszystkich, aby nauka – nie poszła w las – dokończył Wójt.
Radna p. Elżbieta Babińska – chciałabym podziękować organizatorom za przygotowanie tegorocznych dożynek.
 
Ad. 26.
 
           W momencie wyczerpania porządku obrad p. Przewodniczący podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął XVI sesję Rady Gminy.
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                       Jerzy Krϋger
 
Uwagi:
1/ opinie Komisji stanowią załączniki nr 19, 20 i 21 do niniejszego protokołu,
2/ protokół został sporządzony w oparciu o zapis Video.

metryczka


Wytworzył: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka (7 października 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 października 2008, 14:52:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164