Protokół Nr XV/2008 z przebiegu XV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 3 czerwca 2008 roku

 
 
 
Protokół niniejszy został sporządzony w oparciu o zapis Video i przyjęty przez Radę jednogłośnie na XVI sesji Rady  - w dniu 24 września 2008 r.
 
 
                                                PROTOKÓŁ Nr XV/2008
                               z przebiegu XV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                      odbytej w dniu 3 czerwca 2008 roku
 
otwartej o godz. 1305
zamkniętej o godz. 1605
 
       W sesji udział wzięło 14 radnych, na skład ustawowy Rady – 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1.     p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.     p. Sławomir Zawadzki – Kierownik Świetlicy Gminnej w Drzycimiu,
5.     p. Zbigniew Szajerka – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,
6.     p. Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Drzycimiu,
7.     p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy,
8.     p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego  w Urzędzie Gminy,
9.     p. Joanna Sawińska – Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego.
 
Obradom przewodniczył: p. Jerzy Krϋger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XIV sesji Rady Gminy.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.  Składanie interpelacji.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Świetlica Gminna w Drzycimiu.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Drzycim.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości komunalnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na budowę przepompowni.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2008-2013.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.
17.  tanowisko Rady Gminy w sprawie odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
20.Odpowiedzi na interpelacje.
21.Wolne wnioski i zapytania.
22.Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
 
      Otwarcia XV sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał Przewodniczący  Rady  p. Jerzy Krϋger. Powitał serdecznie radnych, Wójta Gminy, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 2.
 
       W oparciu o listę obecności p. Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, na skład ustawowy – 15.
Radni nieobecni:
1/ p. Wioletta Łaszewska
2/ p. Michał Pamulak.
 
Ad. 3.
 
       Przewodniczący Rady – „Protokół z poprzedniej XIV sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w biurze nr 2 Urzędu Gminy oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. W dniu 30 maja br. Zostały wniesione na piśmie uwagi do protokołu przez radnego p. Zygmunta Wycinka. Uwagi zostały uwzględnione i stanowią załącznik do protokołu z poprzedniej sesji. Czy życzy sobie radny Wycinek, aby odczytać uwagi?”
Radny p. Zygmunt Wycinek – uwagi są istotne w kontekstach, trzeba by je zestawić z wypowiedziami protokołu. W tej sytuacji nie ma sensu, może tylko meritum całego wniosku.
Przewodniczący Rady – Odczytam końcówkę zatem: „Zaznaczam, że nie jest intencją moją udowadnianie broń Boże świadomych w tym zakresie działań, lecz zwracam jedynie uwagę, że to właśnie Przewodniczący Rady winien dołożyć wszelkich starań, by protokół z sesji był odzwierciedleniem sensu wypowiedzianych słów i treści zasadniczych – poczym dodał: „Chodzi tu o zapisy słowne, które w jednym przypadku były nieco zmienione, w innym przypadku nie do końca ominięte.”
Następnie Przewodniczący odczytał dalszą treść wniosku p. Wycinka: „W sytuacji, gdy nie podejmie Pan kroków zmierzających do trwałego zapisywania na nośniku fonetycznym przebiegu obrad sesji, a także posiedzeń Stałych Komisji Rady, będę zmuszony o wystąpienie po raz kolejny do  Państwa Radnych, by sami na takie rozwiązanie się zdecydowali. Doceniając Pana oddanie prawdzie proponuję rozważyć mój wniosek w kwestii zakupu urządzenia nagrywającego obrady i jednocześnie proszę o skorygowanie treści protokołu o wskazane powyżej pominięte wypowiedzi.”
Po odczytaniu wniosku Przewodniczący Rady dodał: „Wniosek został uwzględniony, został załączony do protokołu. Każdy ma prawo i obowiązek zapoznać się z tą korektą wniesioną przez radnego. Dodam, że mamy kamerę i od dnia dzisiejszego będziemy nagrywali przebieg sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?”
         W wyniku głosowania, Rada Gminy protokół przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4.
 
        Porządek obrad XV sesji został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie.
 
Uwaga: o godz. 1315 do składu Rady dołączyła radna p. Wioletta Łaszewska przepraszając za spóźnienie.
 
Ad. 5.
 
       Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 6.
 
Radny  p. Edmund Szymczak:
1/ Chciałbym zapytać o odpowiedź w sprawie utwardzenia placu przed kostnicą w Gródku. Pismo w tej sprawie było skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
2/ Sprawa wyrównania nawierzchni przy przystankach PKS.
3/ Załatanie dziury koło sklepu państwa Umlauf.
            
Ad. 7.
 
      Wprowadzenia w temat dokonała p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy: „Właściwie w tej sprawie powinna wypowiedzieć się pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  w Drzycimiu, ale okazało się w ostatniej chwili, że nie może dotrzeć, więc proszę wybaczyć, jeżeli nie będę znać szczegółów.”
Przewodniczący Rady – Pani Dyrektor uczestniczyła w pracach Komisji i tam udzieliła wyczerpujących wyjaśnień.
Ludwika Rezmer: „Nieodpłatnie przedszkole świadczy usługi w ramach podstawy programowej i obejmuje to 5 godzin dziennie. Nasze przedszkole działa dłużej – od siódmej do szesnastej, w związku z tym przekracza jakby ten zakres pięciogodzinny i zakres programowy. Poza tym dzieci otrzymują w przedszkolu posiłki w zależności od ilości godzin pobytu i wg tego, jakie rodzice sobie posiłki życzą, żeby dziecko tam zjadało. W tej uchwale, jak Państwo czytają ujęte zostały dzieci trzy, cztero i pięcioletnie, ponieważ dzieci sześcioletnie to już w zasadzie obejmuje obowiązek przygotowania przedszkolnego i ich obiad znalazł się w uchwale uprzednio podjętej przez Radę Gminy w sprawie  zasad korzystania ze stołówki szkolnej. W związku z tym, w zależności od godzin pobytu i ilości spożywanych posiłków stawka została zróżnicowana. Największa jest w tej chwili 80,- złotych i w porównaniu z przedszkolami miejskimi jest to niewielka stawka i chodzi tu o to, aby odpłatność rekompensowała pracę włożoną w przygotowanie tych posiłków. Oczywiście rodzice płacą jeszcze tzw. wsad do kotła, czyli za produkty zużywane do przygotowania tych posiłków. Opłata stała jest związana z ilością tych posiłków, które się przygotowuje i związana jest z pracą osób, które zajmują się przygotowaniem tych posiłków no i jeszcze za zajęcia dodatkowe typu logopedia, gimnastyka korekcyjna, zespoły korekcyjno-kompensacyjne. W zasadzie jest jeszcze jeden zapis, że jeżeli dziecko z jakiś względów nie przebywa w przedszkolu miesiąc i dłużej niż miesiąc, po prostu opłaty się nie pobiera. Uchwała miałaby wejść w życia 1 sierpnia 2008 r. czyli od następnego roku dla dzieci przedszkolnych. W lipcu jest miesiąc przerwy, w którym przedszkole nie pracuje. W tym czasie dokonuje się remontów, uzupełnień wyposażenia, malowanie, sprzątanie itd. Od 1 sierpnia ta uchwała miałaby zacząć obowiązywać. Myślę, że więcej szczegółów przekazała p. Dyrektor na posiedzeniu Komisji.”
           Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/85/2008 w sprawie odpłatności za przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 4 do protokołu).
 
Ad. 8.
 
Kierownik Świetlicy Gminnej w Drzycimiu p. Sławomir Zawadzki: „To nie jest mój wymysł. Jest to przepis wynikający z ustawy i zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to sprawa podobna do omawianej przez Radę na poprzedniej sesji, dotyczącej biblioteki i Świetlica Gminna ma być też jednostką odrębną. Przygotowałem w tej kwestii przy pomocy p. Rezmer projekt uchwały i statut. Było to już omówione na Komisji.”
         Opinię pozytywną ( 4 głosy za, 2 wstrzymujące się ) do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych: „Jakie to będą relacje pomiędzy instytucją kultury, świetlicami wiejskimi?”
Kierownik Świetlicy Gminnej: „Wydaje mi się, że wszystko pozostanie bez większych zmian. Nie powiem, że chcę się tego teraz pozbyć. Będę wspierał organizacje swoją działalnością, jak będzie na to stać budżet świetlicy. Nie będzie większych cięć i zmian i nie będę tylko funkcjonował w świetlicy.
            Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/86/2008 w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Świetlica Gminna w Drzycimiu została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 5 ).
Ad. 9.
 
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego p. Maria Majewska – „Jak już Państwo wiecie, bo spotykaliśmy się na tzw. konsultacjach. Opracowywanie strategii odbywało się przy udziale grupy konsultacyjnej i państwo radni i sołtysi również byli członkami tej grupy konsultacyjnej. W tej chwili strategia jest już opracowana i składa się z diagnozy stanu rozwoju gminy, raportu wyników ankiet, bo takie również były wśród mieszkańców rozpowszechnione, wróciło bardzo dużo  ankiet z propozycjami rozwoju gminy, oraz wizja rozwoju gminy. Jest to zasadnicza część strategii rozwoju, która wyznacza kierunki rozwoju na przestrzeni lat. Strategia jest niezbędnym dokumentem w tej chwili, jak dla każdej gminy, bo bez strategii nie możemy aplikować o środki pozabudżetowe, zwłaszcza o środki unijne. Jest to dokument, który jest udostępniony do czytania powszechnie. Myślę, że nie będę całej wizji czytała, jest to bardzo gruby dokument. Będzie on dostępny na stronie internetowej. W każdej fazie  opracowywania był  dostępny.”
        Pozytywną opinię do  omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Dyskusja:
Radna p. Elżbieta Babińska – myślę, że każdy z radnych jest zorientowany co to jest strategia.
Radny p. Jacek Gawrych –  chciałbym zapytać co ile lat się strategię opracowuje, na ile lat taki dokument obowiązuje?
p. Maria Majewska – można przyjąć, że taki dokument obowiązuje 10, czy 5 lat, tego nie wyznacza ustawodawca, każda gmina decyduje o tym sama, ale można też przyjąć na nie określony czas do momentu, kiedy nasze kierunki rozwoju nie będą realne i nie będą się wpisywały w kierunki, jakie przyjmuje województwo, czy powiat. W momencie, kiedy nasza strategia nie będzie aktualna na tyle, że kierunki rozwoju będą się zmieniały, będziemy przystępowali do zmiany. Nie ma określenia czasowego, bo ten często narzuca niepotrzebną zmianę i wydawanie pieniędzy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać  gdzie ten załącznik się znajduje, bo Pani się wypowiadała odnośnie niniejszej uchwały i mamy dzisiaj podejmować uchwałę w sprawie strategii rozwoju gminy Drzycim, uchwalę naprawdę konieczną, ale powinniśmy zapoznać się z treścią tegoż dokumentu by móc zdecydować ………
p. Maria Majewska – ja już na komisjach mówiłam, że Strategia jest dostępna, można ją drogą elektroniczną otrzymać, również w wersji papierowej. Od czasu, jak rozpoczęły się komisje była dostępna dla radnych i w tej chwili jest również dostępna. Jest to dokument zawierający ok. 150 stron, dlatego nie jest do czytania powiedzmy na sesji.”
Przewodniczący Rady – uczestniczyłem w spotkaniach, rozmawiałem z panem, który przygotowywał nam strategię rozwoju gminy i ten czas poświęcony na zapoznanie się z tematem był dosyć długim czasem i faktycznie ktoś kto  uczestniczył  miał możliwość zapoznania się z całym procesem tworzenia tej strategii. Pani Maria powiedziała, że dokument zawiera 150 stron opisu, trudno żeby każda osoba miała, bo 150 x 15 to 2.250 kartek należałoby  produkować. Podejrzewam, że nie każdy znalazłby czas aby 150 stron w ciągu okresu od zaproszenia na sesję do sesji przeanalizować. Kto chciał, mógł dogłębnie zapoznać się z tematem. Myślę , że uwaga kolegi jest cenna i trafiona, ale sesja jako taka nie jest tym czasem, aby usiąść i strona po stronie analizować strategię, która jest przygotowana przez fachowców, którzy w naszym imieniu wykonali pracę, nie za darmo ale fachowo opracowali tę strategię. Za to jesteśmy im wdzięczni, a naszą rolą jest podjęcie uchwały.
Radny p. Zygmunt Wycinek podziękował za wyjaśnienia.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/87/2008 w sprawie Strategii rozwoju gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 2 wstrzymujące się   ( podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu ).
 
Ad. 10.
  
          Projekt uchwały omówiła  p. Joanna Sawińska – Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego wyjaśniając, że  w trakcie dokonywania wyceny przez biegłego okazało się, że udostępnione do sprzedaży budynki Państwu Starzeckim znajdują się na odrębnych działkach, w tym budynek mieszkalny na działce komunalnej, a budynek gospodarczy na działce Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodała, że   w tej sytuacji przedmiotem sprzedaży może być tylko budynek mieszkalny i uchwała podjęta w kwietniu musi być przez Radę anulowana.
          Pozytywną opinię do  omówionego projektu uchwały przedstawiła                 p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/88/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w formie bezprzetargowej została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 7 do protokołu ).
Sołtys sołectwa Wery -  Jurek, czy mogę  głos zabrać?
Przewodniczący Rady – proszę bardzo.
Sołtys sołectwa Wery -   to nie należy do Agencji, tu macie błąd. To należy do Kazika Gacy. Jak może należeć do Agencji, jak Kazik Gaca wykupił tą ziemię.
Wójt – istotne jest, że nie należy do gminy.
Przewodniczący Rady – myślę, że dane w Urzędzie Gminy są aktualne.
Wójt – z tego, co wiemy, to grunt ten nie jest własnością gminy i to jest istota tej uchwały. My sprzedajemy w tej chwili to, co należy do nas. Jeżeli chodzi o własność innych gruntów, to my wiemy, że jest to Agencji, a jeżeli jest już sprzedane, to Agencja nie poinformowała instytucji, które muszą wiedzieć  o tym, no to my nie mamy stanu prawnego obecnego. Czy p. Joanna chciałaby coś na ten temat powiedzieć?
p. Joanna Sawińska – ja mam program, wg którego jako właściciel figuruje Agencja.
Radny p. Zygmunt Wycinek zwrócił uwagę sołtysowi sołectwa Wery, że sesja nie jest spotkaniem towarzyskim  i do Przewodniczącego Rady należy zwracać się z szacunkiem.
    
Ad. 11.
 
         Głos zabrała ponownie p. Joanna Sawińska Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego. Omówiła projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy część nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem na budowę przepompowni. Wyjaśniła, że w wyniku działań geodezyjnych na obszarze planowanej budowy przepompowni kolektora ciekowego uległy zmianom numery działek określone w uchwałach podjętych w tym zakresie w roku ubiegłym. W związku z tym wywołany został ten projekt uchwały, już z właściwymi numerami i wielkościami.
           Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
             Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/89/2008 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz gminy część nieruchomości rolnej, stanowiącej własność prywatną z przeznaczeniem na budowę przepompowni została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 8 do protokołu ).
            
Ad. 12.
 
         Kolejny projekt omówiła również p. Joanna Sawińska Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego wyjaśniając, że procedura wywołania tej uchwały była podobna do poprzedniej, bo nastąpiła również na skutek podziału gruntu po planowaną budowę przepompowni, z tą różnicą, że na cele infrastruktury nabywamy działkę, jako gmina  - nieodpłatnie.
          Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XV/92/2008 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na budowę przepompowni Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie – pozytywnie ( załącznik nr 9 do protokołu ). 
 
Ad. 13.
 
         Czwarty projekt uchwały, z zakresu gospodarki komunalnej omówiła także p. Joanna Sawińska Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego wyjaśniając, że przedmiotem sprzedaży jest działka, na której powierzchnię składają się w zasadzie trzy małe działki, które zostaną wystawione do przetargu jako całość.
           Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
            Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/91/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej została podjęta przez Rade Gminy jednogłośnie – pozytywnie ( załącznik nr 10 do uchwały ).
 
Uwaga : Przerwa w obradach trwająca 15 minut.    
    
Ad. 14.
 
        Omówienia tematu dokonała p. Elżbieta Riesop – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu: „Pomoc społeczna realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy: opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i jej realizacja, wypłacanie zasiłków celowych i okresowych, udzielanie schronienia, usług opiekuńczych, zapewnienie posiłku, ubrania, praca socjalna, prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych i wychowawczych wsparcia dziennego lub chronionego, tworzenie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, dożywianie dzieci w szkołach, sprawianie pogrzebów – w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domów pomocy społecznej, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie również w wersji elektronicznej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę to przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej opracowanie gminnej strategii jest sprawą niezbędną w pracy Ośrodka, jak również tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Strategia została opracowana na lata 2008-2013 i składa się z trzech części: wstępnej, części diagnostycznej,  w której zawarta jest charakterystyka gminy, demografia, marginalizacja i wykluczenie  w perspektywie ośrodka pomocy społecznej, kwestia dziecka, osób bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawności, przestępczości, identyfikacja największych problemów społecznych na terenie gminy i zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych. W strategii znajduje się również część programowa. Część wstępna zawiera informacje dotyczące zasad konstruowania dokumentu. Przedstawione są w niej aspekty prawne, będące podstawą działania samorządu lokalnego oraz zasady i wartości, na których opiera się polityka społeczna. Zawiera ona również analizę dokumentów opracowanych na poziomie gminy. Strategia ma służyć do podejmowania działań w zakresie poprawy warunków zaspokajania potrzeb przez różne kategorie osób i rodzin. Opracowanie takiej strategii jest obowiązkiem naszego Ośrodka, bowiem tak, jak do tej pory GOPS był tylko płatnikiem świadczeń pieniężnych, a obecnie ma dążyć do usamodzielnienia osób i rodzin. Należy takie osoby motywować do samodzielnej egzystencji poprzez szukanie pracy, przekwalifikowania, szkolenia, kursy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Najważniejszą sprawą jest to, że opracowanie strategii daje możliwość pozyskania środków z EFS. Obecnie nasz Ośrodek jest w trakcie starania się  o wymienione środki z przeznaczeniem na zapobieganie bezrobociu ( kursy, szkolenia, i przekwalifikowania w zawodzie ). Mają one służyć zapobieganiu marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu mieszkańców naszej gminy.”
             Opinię pozytywną ( 4 głosy za, 2 wstrzymujące się ) do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw  Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Dodał, że otrzymał materiał od p. Kierownik i po przejrzeniu zmienił zdanie, na pozytywne.
Dyskusja:
Radna p. Janina Różycka – ja byłam jedną z osób wstrzymujących się, jednak po przeczytaniu dokumentu nie mam uwag.
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XV/92/2008 w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drzycim na lata 2008 -2013 opowiedziała się Rada Gminy pozytywnie - jednogłośnie ( podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu ).
Ad. 15.
 
Przewodniczący Rady -  „W zasadzie p. Elżbieta omawiając poprzedni temat omówiła i ten, zatem poproszę p. Dariusza Podlejskiego o przedstawienie opinii do Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.”       
           Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił  pozytywną opinię Komisji ( 3 głosy za, 3 wstrzymujące się).
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/93/2008 w sprawie Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną została przez Radę Gminy podjęta jednogłośnie – pozytywnie ( uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu ).
 
Ad. 16.
 
         Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu przedstawił Kierownik Zakładu – p. Zbigniew Szajerka. Wyjaśnił, że  w porównaniu z aktualnie obowiązującą uchwałą w zakresie parametrów wynagradzania zmianie ulegnie wysokość najniższego wynagrodzenia, natomiast wartość punktu pozostanie na poziomie dotychczasowym.
           Pozytywną opinię ( jednogłośną ) do omówionego projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
           Poddana pod głosowanie Uchwała  Nr XV/94/2008  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu została przez Radę podjęta jednogłośnie  ( załącznik nr 13 do protokołu ).
 
Ad. 17.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że temat odpłatności  za korzystanie z urządzeń komunalnych była omawiana na posiedzeniach dwóch Komisji Rady. „ Dawno już podjęta uchwała w tym zakresie zobowiązywała mnie do pobierania opłat za przyłączenie się do sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Sprawa ta, jakby wybuchła, czy też wypłynęła na szersze forum z tego powodu, że opłata znacząco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. Mieszkańcy, którzy w tym roku się przyłączali powinni płacić 80-100% więcej niż poprzednio. Przyjrzeliśmy się dokładnie przepisom regulującym te sprawy i okazuje się, że uchwała, która została podjęta w 1997 roku, dzisiaj, jakby nie do końca jest zasadna, żeby ją stosować. W związku z tym rozmawialiśmy na Komisjach, co do problemu, jaki stwarza nadal egzekwowanie tej uchwały dla mnie, bo mieszkańcy po prostu poprzez radnych i przez inne możliwe sposoby chcą wpływać na to, żeby tej opłaty w takiej wysokości nie płacić. W związku z tym proponuję uchylić tą uchwałę i przejść do innego rozwiązania w kwestii  odpłatności za przyłączanie się do wodociągu. Może źle się wyraziłem. Chodzi o wykonanie przyłącza, za które mieszkańcy powinni płacić. W innych gminach stosuje się takie rzeczy, będę przedstawiał Państwu na bieżąco, co ewentualnie w tej sprawie zamierzam uczynić. Na dzisiaj proszę tylko o uchylenie tej uchwały, nie jest ona adekwatna do tego, co jest zgodne z prawem i innymi przepisami.”
           Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska wyjaśniła, że Komisja, na posiedzeniu w dniu 29 maja br. postanowiła ( przy jednym głosie wstrzymującym się ) o wniesieniu wniosku o uchylenie przedmiotowej uchwały.
          Identyczne stanowisko, w dniu 30 maja br. zajęła Komisja ds. Budżetu                  i Finansów. Przedstawił je jej Przewodniczący p. Jacek Gawrych.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – co będzie dalej, bo nastąpi próżnia?
Wójt: „To jest dobre określenie – próżnia, bo faktycznie nie ma na dzisiaj żadnego  innego przepisu normującego opłaty. Na dzisiaj nie pobieram żadnych opłat, z tym, że umowy, które na dzisiaj są ewentualnie podpisywane, bo takie ewentualnie są, będą miały klauzulę, która warunkuje jakby późniejsze, no nie wiem. Rozpatrzymy w innych gminach, jak to jest, jak to się dzieje. Czy to zakład komunalny będzie robił? To już będzie kwestia ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Drzycim. Tam będą szczegóły odnośnie tego.”
Radny p. Edmund Szymczak  - ja czytałem regulamin dostarczania wody i do niego nie mam pretensji, ludzie zgłaszali uwagi, co do pobierania opłat, z tym się zgadzamy. Mogą być opłaty, ale nie w tej formie.
Wójt:  No, nie w tej formie. Chcę właśnie, żeby była inna forma, ale jaka dzisiaj nie wiem.
Radny p. Edmund Szymczak: „Czy my podejmiemy uchwałę i możemy działać wstecz?”
Wójt: „Prawo nie działa wstecz, taka zasada jest.”
Radny p. Edmund Szymczak: „Ci ludzie, którzy od teraz, od dzisiejszego dnia, uchwała nie ma podstaw i nie można podpisywać umowy.”
Wójt: „Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i nie ma nic, jest próżnia. Opłaty z tego tytułu wpływały na konto gminy.”
Radny p. Edmund Szymczak: „Co jest woda i oczyszczalnia, to wiemy, trzeba ustalić, co to jest odbiór”
Sekretarz Gminy – Grażyna Sośnicka: „W dawniejszych czasach były komitety powoływane w sprawach zakładania wodociągów i my mieszkańcy gminy wpłacaliśmy określone kwoty na budowę tego wodociągu, to był jakby nasz wkład społeczny, mieszkańców, którzy podłączali się do wodociągu, jak była ta cieć budowana. Dotyczyło to Gródka, Drzycimia, w tym czasie, jak były te wodociągi budowane. Według tamtych przepisów, to był udział społeczny w budowę sieci. W 1997 roku, już jak te komitety przestały działać, bo te zadania, które przed nimi były zostały zrealizowane, nagle powstała luka, co z tymi nowymi osobami? Na tamten czas wymyślono, że te pieniądze, które są wpłacane za przyłączenie się, to są tylko jako wkład społeczny – partycypacja w kosztach budowy następnych nitek kanalizacji i wodociągów. Potem te przepisy się zmieniły, Wójt zawierał umowy cywilno-prawne z tymi osobami, które się przyłączają. One piszą do nas wniosek o przyłącze i tak na własny koszt to przyłącze do sieci wykonują,  na  które p. Szajerka – tzn. Zakład Gospodarki Komunalnej stawia warunki przyłączenia się do sieci. Te pieniądze były, jakby wkład tych osób w budowę następnej części sieci kanalizacyjnej, czy wodociągowej. Na dzień dzisiejszy, jak Wójt tu mówi, to nie ma formy prawnej. Jak regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków był opracowywany nadzór nam zakwestionował właśnie formę odpłatności. Dlatego nie ma tego w regulaminie, bo nie mogło być. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nie ma możliwości  obciążania osób innymi opłatami, oprócz tego, że na własny koszt muszą wykonać przyłącze. Inne gminy, jak Wójt już mówił pobierają opłaty, nie wiem, jak one to robią. Na dzień dzisiejszy, ani radca prawny, ani nikt bezpośrednio nie mógł nam nic powiedzieć. Nie ma podstawy w ustawie o samorządzie gminnym, która obligowałaby do ustalenia takiej opłaty. Chodzi nam o to, aby ta sprawiedliwość społeczna, to jest moje takie zdanie, że ci, którzy się już  podłączyli płacili, a nowi istnieje obawa, że oni nie będą  opłacali. Trochę tych środków wpływało do budżetu gminy. Nawet była prowadzona egzekucja komornicza na podziwie tych umów cywilno-prawnych. Zdarzało się, że ludzie nie płacili, ale Wójt zawsze szedł im na rękę i poprzedni i obecny, tym, że rozkładał na raty, że nie musiała być to opłata jednorazowa. Fakt, że przedtem była to kwota ok. tysiąca złotych, teraz żyto tak podrożało, to ogłoszone przez Prezesa GUS, że ta stawka mocno wzrosła. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak to się rozstrzygnie. Inne gminy biorą, znaczy Jeżewo bierze, tylko w innej formie podobno wykonują przyłącze i niezależnie od długości przyłącza biorą stałą opłatę. Nie wiadomo, jak to dalej będzie, a pozwoliłam sobie zabrać głos, aby wyjaśnić, jak doszło do tego, że ta odpłatność jest. Jak aktualną sytuację rozwiązać nie mamy pomysłu.”
Radna p. Elżbieta Babińska  - czy nie możemy ustalić jakiejś odpłatności?
Wójt – nie możemy nic w formie uchwały.     
Radny p. Edmund Szymczak – ja przećwiczyłem to niedawno na własnej skórze w gminie Osie. Są warunki techniczne odbioru. Kwota jest tam 360,- złotych. Jeżeli chcę, żeby mi gmina robiła, to podpisuję już umowę z kierownikiem zakładu komunalnego na wykonanie przyłącza. W gminie Jeżewo, bez względu na długość przyłącza jest kwota 1000,- złotych na wszystkie czynności i nikogo nie dopuszcza się do sieci. Uważam, że racja.
Wójt – ale to jest monopol i to jest też nieprawnie. Jest wiele aspektów. Ćwiczyliśmy już różne rzeczy. Ja bym też tak chciał. Nawet pomniejszyć kwotę, niech jest 500,-  ale to musi być prawnie pobierane.
Przewodniczący Rady: „Proszę  Państwa,  pytań na pewno  będzie więcej w tym temacie, bo znajdą się takie osoby, które zawarły umowy i zapłaciły po czasie, kiedy weszła ta ustawa, która zabraniała pobierania takich opłat, a Wójt, ten, czy poprzedni był zobowiązany na mocy uchwały pobierać te opłaty. Póki co, dzisiaj mamy uchylić uchwalę, żeby było jasne, że uchwała jest niezgodna z prawem i musimy ten krok wykonać.”
             Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/95/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/156/97 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia października 1997 r. w sprawie zasad  odpłatności za korzystanie z urządzeń komunalnych została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się  ( załącznik nr 14 do protokołu ).
Radny p. Zygmunt Wycinek zgłosił uwagę, aby dopisać w treści uzasadnienia do uchwały, że interpelacja p. Szymczaka była złożona w imieniu Klubu Radnych.
Przewodniczący Rady – szkoda, że wniosek nie został złożony jeszcze przed głosowaniem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – do sensu i meritum uchwały nic nie wnoszę, to jest tylko techniczna poprawka ( poprawka została uwzględniona ).
                            
Ad. 18.
 
Sekretarz Gminy: „Tak, jak corocznie Rada Ministrów w miesiącu kwietniu zmieniła rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin. Zmiany coroczne dotyczą tabeli wynagrodzeń. Tak samo, jak poprzednio w tym roku tabele zostały zmienione i nawet więcej aniżeli w latach poprzednich. W związku z tym, że tabele i widełki w tabelach zmieniono zaistniała konieczność przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagrodzenia Wójta ponieważ obecne wynagrodzenie Wójta nie mieści się w widełkach określonych przez Radę Ministrów. W poprzednim roku nie było zmieniane, w związku z tym, że Państwo radni takiej woli nie wyraziliście, a ponadto jeszcze mieścił się w tej tabeli, która była dotychczas. Obecnie najniższe wynagrodzenie, które powinien otrzymać Wójt wynosi 4.200,- złotych. Dotychczas było to 3.700,- złotych. Teraz jest 4.200, - najniższe w tabeli maksymalne 5.900,-. Proponuje się kwotę najniższą, która jest w tabeli.  Drugim składnikiem wynagrodzenia jest dodatek funkcyjny, proponuje się najniższy 1500,- złotych jakie określa rozporządzenie, dotychczas było 1.100,- złotych.  Dodatek specjalny też jest składnikiem wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem i wynosi on od 20 do 40 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W naszym przypadku wynosi to 25 %. Jest to kwota 1.425 złotych  i tak, jak wszyscy pracownicy samorządowi wysługa lat – 20 % od wynagrodzenia zasadniczego. Taka jest propozycja z tym, że wynagrodzenie, które powinno być ustalone obowiązywać ma od stycznia 2008 r.”
           Opinie do omówionego projektu uchwały przedstawili kolejno następujący Przewodniczący Komisji:
1/ P. Dariusz Podlejski ( pozytywna  – jednogłośnie ) – opinia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
2/ P. Teresa Piotrowska ( pozytywna – jednogłośnie ) opinia Komisji ds. Rolnictwa. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
3/ P./ Jacek Gawrych – ( pozytywna  5 głosów za, 1 wstrzymujący się ) opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów.
          Uwag i innych propozycji wynagrodzenia w otwartej dyskusji nie wniesiono.
          Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/96/2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 15 do protokołu ).
            
Ad. 19.
 
           W imieniu Wójta, zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2008 rok przedstawiła p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy. Omówiła je zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, który wszyscy radni otrzymali i tekst na bieżąco śledzili.
          Opinię pozytywną do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na 2008 rok przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów ( głosów za, 1 wstrzymujący się ).
Dyskusja:
Radny p. Jacek Gawrych – wprowadzono do budżetu w kwocie 575 złotych zwrot dotacji  niewykorzystanej przez stowarzyszenie. Jakie to stowarzyszenie?
Skarbnik Gminy – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Gminne Drzycim.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XV/97/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok została przez rade podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się ( załącznik nr 16 do protokołu ).
 
Ad. 20.
 
 Odpowiedzi na interpelacje złożone przez radnego p. Edmunda Szymczaka udzielił Wójt: „Jeśli chodzi o odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat znany Państwu z pewnością, chodzi o ten plac przy kościele, nie mamy jednoznacznej pisemnej odpowiedzi. Mamy to co mamy, wiadomości tylko telefoniczne, które nie mogą nas usankcjonować co do zasadności naszego postępowania. Kolejna sprawa – wyrównanie dziur na przystanku PKS. Na teren Gródka, nasza załoga, że tak powiem Zakład Usług Komunalnych, który zobowiązał się do napraw dróg takich, no nie tyle gruntowych, jak właśnie tego typu jak gdzieś załatać dziurę itd. Będą to robić na bieżąco, już tam częściowo, wiem, że są zrobione rzeczy. Wczoraj powiedzmy jeszcze kończyli porządkowanie tego cmentarza w Jastrzębiu. Ludzi mamy mniej niż  mieliśmy mieć, na ile liczyliśmy, tak, że te prace nie idą taką pełną parą, jak byśmy chcieli.
Dziura przy sklepie p. Umlauf, to jest też można powiedzieć sprawa dróg wojewódzkich, które planują remont,  fakt że nie wiemy do końca, jak on będzie do końca w czasie się planował. Wtedy, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich podejmie, jakby działania projektowe już jakieś jak ostatecznie rozwiązać ten problem, to na pewno będziemy musieli się też do tego przyłożyć. Na dzisiaj bym nie chciał topić pieniędzy bez porozumienia powiedzmy z Zarządem Dróg, bo to takie jest połowiczne, taka robota. Na bieżące powiedzmy łatanie tych dziur no to będzie się działo. Tak, jak przy przystanku, tak i tam będziemy te dziury uzupełniać jakimś tłuczniem, szlaką, czy czymś w tym rodzaju.”
Przewodniczący Rady – czy odpowiedź jest wystarczająca.
Radny p. Edmund Szymczak jeśli chodzi o tę dziurę przy sklepie, to nie bardzo, bo jak pada deszcz to woda stoi. Naprawdę jest przykra sprawa
Wójt – pisaliśmy w tej sprawie do zarządu Dróg Wojewódzkich i na piśmie dali mi, jakie mają zamierzenia co do remontu tej drogi, póki co widzimy, że jest połatana na odcinku, w zasadzie na całym odcinku, ale to jest tylko po to, aby te ostre krawędzie załagodzić. Jest to takie bieżące utrzymanie, nie naprawa jakaś konkretna.
Radny p. Edmund Szymczak – jeżeli chodzi o pierwszą sprawę to już się szykuje odpowiedź pisemna.
Wójt – „My pismo wysłaliśmy  i na pismo trzeba odpowiedzieć. Myślę, że RIO w jakimś terminie zobowiąże się odpowiedzieć.”
Radny p. Edmund Szymczak – pismo jest wysłane?
Wójt – tak.
 
Ad. 21.
 
Na wstępie „Wolnych wniosków” Przewodniczący poinformował zebranych, że uczestniczył w Święcie Strażackim w Sierosławiu i w imieniu własnym i Rady złożył strażakom życzenia. Dodał, że wspomina o tym, że nie jest tylko przewodniczącym, lecz czasami reprezentantem Rady.
Radna p. Aniceta Gubańska – na szkole w Drzycimiu jest stawiany maszt, czy on wiąże się z Internetem?
Wójt – to będzie to stacja przekaźnikowa ERY, czyli ci, którzy mają telefony w ERZE z pewnością na terenie naszej gminy powinni mieć dobry zasięg. Nie mówię o Gródku i gdzieś w wąwozie. Drzycim, jako taki będzie objęty swoim zasięgiem w bardzo dobrej jakości.
Radny p. Edmund Szymczak – remont dróg na osiedlu.
Wójt – na osiedlu w Gródku i kiedy będzie?
Radny p. Edmund Szymczak – tak.
Wójt – „Mamy tam drogi gminne na terenie osiedla, a dookoła ta droga cała jest gminna. Przejęła ją niedawno gmina i teraz będzie miała problem. Ale takie problemy, to jest normalna rzecz. No będziemy remontować wiadomo na bieżąco. W tej chwili zajmujemy się sprawami gruntowymi bardziej, bo takie były potrzeby, natomiast jeżeli chodzi o utwardzanie jakieś dziur, ostatnio tam jechałem, po lewej stronie ta droga wzdłuż kanału, można powiedzieć faktycznie, że tam jest dziura na dziurze i to jest taka betonowa droga.”
Radny p. Edmund Szymczak – to był asfalt z podkładem.
Wójt – na remont tej drogi akurat w tegorocznym budżecie nie mamy zaplanowanych pieniędzy, bo tam już trzeba poważne środki podjąć. To nie jest tylko załatanie dwóch dziur masą jakąś bitumiczną, czy czymś w tym rodzaju. Nie chciałbym obiecywać, że w tym roku będzie to zrobione. Zobaczymy, jaki będzie efekt  tych poczynań obecnych, które robimy, będą pieniądze, będziemy patrzeć, gdzie jeszcze możemy coś, z tego co mamy zrobić.
Radny p. Edmund Szymczak – powiem tak: Co wybory, to jest inna Polska, ogólnie,  było zaczęte, zostało robione i to miało kosztować w granicach 50 tys.
Wójt – ja nie znam tego kosztorysu.
Radny p. Edmund Szymczak – przyszły wybory, zrobiono ten odcinek najgorszy i zaczęła się inna Polska, tak że życzmy sobie powodzenia.
Sołtys sołectwa Krakówek – chciałbym się dowiedzieć, jak jest sprawa koszenia poboczy?
Wójt – koszenia poboczy dróg gminnych rozumiem? Drogi gminne kosimy na tyle ile mamy sił.
Sołtys sołectwa Krakówek – Wójcie to nie jest droga gminna, to jest droga powiatowa.
Wójt – na ten temat rozmawialiśmy, pismo poszło. Pan Szeligowski napisał zaraz, od ręki. Rano był wypadek i po południu pismo poszło do dróg powiatowych, że jest zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane nie wykoszeniem poboczy. Ja za powiat nie mogę wszystkiego robić, bo wiecie Państwo doskonale, że i tak robimy to. Nie jest tak, że nie.
Sołtys sołectwa Krakówek – w Krakówku mieszkamy, jak w buszu, dojdzie do drugiego wypadku.
Wójt – to jest Pana opinia taka, nie chcę się do niej odnosić.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w informacji Pana Wójta między sesjami usłyszeliśmy, że były wykonywane roboty budowlane i są kolejne i jak słyszymy o wykonawcy spoza terenu gminy. Firm budowlanych jest kilkanaście na terenie gminy. Nie wiem, czy informacje otrzymały o wykonywaniu remontu, załóżmy  wykonywaniu remontu  odnośnie  tego mieszkania  w  ośrodka zdrowia? Priorytety, to są chyba firmy miejscowe, które tu płacą podatki i zatrudniają mieszkańców tej gminy i utrzymują rodziny i to powinno być ważniejsze dla włodarza gminy. Rozpoznawszy rynek, i to co kiedyś mówiłem na jednej  z poprzednich sesji, rynek potencjalnych wykonawców mógłby wybrać miejscowego i tańszego, co miałoby miejsce np. przy równaniu dróg. Tam była różnica ca.4 tys. złotych. Gdyby firma miejscowa wykonywała, byłaby jakaś oszczędność dla gminy. Poza tym inwestor może firmę ścigać, jeżeli chodzi  o wykonywanie poprawek, czy jakiś prac w ramach gwarancji, co jest w umowie określone. Pytanie jest następujące: „ Czy wobec tego przy remoncie tego mieszkania w ośrodku zdrowia  Pan Wójt od więcej, niż od tej jednej firmy ze Świecia miał informacje, za ile by te prace wykonały?”
Wójt – remont mieszkania w ośrodku zdrowia, to jest dość sprawa pilna. Pilna dla tych, którzy tam chcą mieszkać. Z chwilą podjęcia decyzji o tym, że oni chcą tam mieszkać, wiadomo, że zależy im na czasie. W Dólsku był remont świetlicy wiejskiej. Wykonywała to firma z Dólska – pan Orchowski. Po wstępnych uzgodnieniach, mówimy, że będziemy mieli takie prace gdyby ewentualnie chciał może startować, że tak powiem. Chodziło o szybkie zadziałanie. Wykonanie pracy w Dólsku przez tą firmę, było bardzo pozytywnie ocenione,          w związku z czym, poleciłem jakby, zleciłem, żeby ta firma dalej to  prowadziła. Firma, po tygodniu zwłoki, okazało się , że nie mają mocy przerobowych, odmówiła nam. Zostaliśmy na lodzie. Dlatego podjęliśmy szybką decyzję wysłania pięciu firmom wstępnego kosztorysu na remont tego mieszkania, które według naszych szacunków, po uzgodnieniach z potencjalnymi mieszkańcami, wynosiłby ok. 20 tys. złotych. W związku z tym oczekiwaliśmy, że firmy, które odpowiedzą na nasze zaproszenie, będą oscylowały w tych granicach. Okazało się, że jedna firma, z tych pięciu, którzy się zarejestrowali na terenie gminy Drzycim odpowiedziała na naszą ofertę z kosztorysem na 34 tys. zł. W związku z czym, nie mamy takich pieniędzy na ten remont, trzeba było szukać innych. Znalazła się firma ze Świecia, która zgodnie z tym kosztorysem podjęła się wykonania tego remontu. Dokumenty na to wszystko są, nawet tutaj pewnie do wglądu.”
p. Maria Majewska – myśmy zakres prac przedstawili wszystkim, szacunkowe takie dane wyliczyliśmy na 21 tys. ale myśmy tego nie pisali oferentom.  Na nasze zapytania odpowiedziały: Zakład Instalacyjno-Budowlany – Maciej Leszczyński Drzycim, Zakład Budowlany, Usługowo-Handlowy Adam Pora Drzycim, Zakład Usług Ogólnobudowlanych Wiesław Michalczyk Mały Dólsk, Zakład Budowlany Tadeusz Borowski Jastrzębie i jeszcze wysłaliśmy do  takiego zakładu Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz ………. Gruczno. Na nasze zapytania odpowiedział p. Leszczyński kosztorysem 34.648, 92 zł. i firma ze Świecia na 20.020,- złotych, to ta firma, która jest wykonawcą tego zadania.
Radny p. Zygmunt Wycinek – te firmy, które otrzymały zapytania, to firmy prywatne, czy firma o większych możliwościach, firma powiedzmy, w której ja pracuję nie otrzymała takiego zapytania. Otrzymały firmy z zewnątrz, prócz nich ta Świeciu , firma, która płaci najwięcej tutaj podatku z tych wszystkich firm. Jak to w tej chwili mam odebrać? Jako dyskryminację wobec osoby, która jest nie lubiana, bo nią kieruje?   
Wójt -  firma reprezentowana przez pana radnego
Radny p. Zygmunt Wycinek – jestem tylko pracownikiem
Wójt – no ale pan w tej chwili też ją reprezentuje, bo pyta o interes swojej firmy, tak, że to jest reprezentowanie jaj interesów w Radzie Gminy. W każdym razie firma pracowała w ubiegłym roku na terenie Urzędu Gminy, robiła remont i ten remont tak do końca nie zrobiła dobrze. Po kilku, można powiedzieć ponagleniach, żeby dokończyła remont którego faktycznie nie dokonała, jest na to dowód w postaci nie wymienionej klepki właśnie akurat w moim gabinecie, który no uważam, że tam akurat powinno być wszystko porządnie zrobione. Jeżeli Państwo radni chcą, możemy przejść na dół, zobaczyć jak firma reprezentowana przez pana Wycinka dokonała remontu w Urzędzie Gminy. Dlatego, nie to, że kogoś  nie lubię, tylko po prostu uważam, że podejście do swojej pracy to było jakieś takie lekceważące.
Przewodniczący Rady – Spółdzielnia Usług Wielobranżowych wykonała wiele prac na rzecz gminy i wtedy inne podmioty mogły się czuć poszkodowane czy pokrzywdzone, że tylko ta firma, a nie ona czy inne firmy mają możliwość prowadzenia prac na rzecz gminy. Myślę, że te uwagi z punktu widzenia firmy na pewno słuszne, ale z punktu widzenia ogółu to wydaje się, że wszystko jest w porządku.
Radny p. Zygmunt Wycinek – chciałbym sprostować wypowiedź Pana Przewodniczącego, że nie tylko ta firma wykonywała prace na terenie gminy. Można sprawdzić dokumentację z poprzednich lat. Wykonywały firmy z Osia, ze Świecia, z Jastrzębia i było mniej firm budowlanych niż w chwili obecnej.
Radna p. Janina Różycka – czy w związku z usamodzielnieniem się Świetlicy, będzie miała ona swój budżet, na tyle że remonty będzie wykonywała ze swojego budżetu, czy to nadal będzie należało do budżetu gminy? Czy ta sprawa jest wiadoma?
Wójt – remonty bieżące tak, tzn. szyba wybije się, czy drzwi będą uszkodzone, to pokrywa z własnych. Natomiast remonty grubsze, takie jak inwestycyjne, które wchodzą, jakby w ten przedział, będą musiały być planowane w budżecie gminy.
Radny p. Edmund Szymczak – chciałbym nawiązać do poprzedniej sprawy, sprawa powiadomienia i wyboru wykonawcy, to są dwie różne rzeczy. Grzecznościowo wykonawcę z terenu gminy wypadało powiadomić. Nie wybiorę pana, bo mi pan  poprzednio źle zrobił na przykład, ale powiadamiać  z terenu gminy należy.
Przewodniczący Rady – przypomnę zapis w regulaminie, że nad zapytaniami  i wnioskami Rada nie debatuje. Widzę, że pytania rozwijają się w debatę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – zwracam uwagę, że nad wnioskami można dyskutować, a nad zapytaniami nie. Tak jest w regulaminie.
Radny p. Jacek Gawrych – jak to będzie wyglądało z finansowaniem, z zakupami rzeczowymi dla świetlic wiejskich po przekształceniu świetlicy w instytucję kultury?  Wiem, że sołtys z Gródka złożył wniosek o zakup stołu do tenisa. Sołtys z Gacek taką samą inicjatywę podjął. Nie wiadomo, czy to kierować teraz do Wójta, czy do pana Zawadzkiego? Jaka będzie możliwość realizacji?
Wójt – świetlica ta, która powstała dzisiaj jak instytucja kultury ma swój odrębny budżet i ona musi się rozliczać z tych przeznaczonych dla siebie pieniędzy. Natomiast świetlic, których nie powinniśmy nazywać świetlice  to są różnego rodzaju pomieszczenia różnym stanie one są, ale słowo świetlica jest jakby zarezerwowane dla tej drzycimskiej. Natomiast te inne miejsca, gdzie sołtysi, gdzie rady sołeckie i inni społecznicy wykonują jakieś tam swoje czynności, są jakby bezpośrednio finansowane z budżetu gminy poprzez komórkę zwaną kultura, sport itd. To nie są jakieś duże kwoty. To jest 200, 300 złotych na jakiś Dzień Dziecka i te pieniądze muszą być rozliczane przez ludzi, którzy mają do tego upoważnienie. Nie można zlecać wydawania pieniędzy ludziom którzy nie biorą za to odpowiedzialności do końca. Te pieniądze, które my wydajemy tutaj w ramach tych właśnie zadań, nie tyle zadań, co właśnie takich akcji organizowanych jednorazowo, czy kilkakrotnie mamy nad tym pełną kontrolę finansową. To jest w budżecie gminy bezpośrednio ujęte.
Przewodniczący Rady - § 66 pkt 3 Regulaminu Rady- nad zapytaniem i odpowiedzią Rada nie debatuje.
Radny p. Zygmunt Wycinek – potwierdzam, nad wolnym wnioskiem może. Może mieć ktoś swój wniosek.
Radny p. Jacek Gawrych – nie chodzi mi o finansowanie festynu, czy Dnia Dziecka, tylko o finansowanie tzw. zakupów rzeczowych. Chodzi mi o stoły tenisowe.
Wójt – zakupów rzeczowych jako takich nie powinniśmy robić. Zdarza się, że gdzieś jest przekazany stół do tenisa. Jest siatka do siatkówki, to są rzeczy powiedzmy niezbyt kosztowne, ale ważne dla tych świetlic i te wnioski powinny wpływać bezpośrednio do nas. My je w jakiś prawnie uregulowany sposób realizujemy.
Radny p. Mirosław Parczyk – prosiłbym o przypomnienie w zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie tego naszego pobocza Drzycim- Sierosław.
Wójt – byłem ostatnio właśnie na zebraniu wszystkich wójtów z terenu powiatu świeckiego z Zarządem Dróg i plan jest taki, że w ciągu najbliższych, no to jest program na 5 lat, powiedzmy w ciągu tych 5 lat Starostwo zamierza wyemitować obligacje na kwotę 15 mln zł. na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Tak to się nazywa. Oni też nie mają funduszy swoich i nie mają takich wpływów jak by chcieli  i forma obligacji w jakiś sposób umożliwiłaby bieżące utrzymanie dróg. Tak to się nazywa. Tu chodzi o to, że w tym bieżącym utrzymaniu dróg na pewno nie będzie budowy nowych odcinków dróg, tak jak my oczekujemy, żeby  to miało być w kierunku Plewna. Natomiast w tym bieżącym utrzymaniu dróg ja zgłosiłem propozycję, drogę Drzycim – Sierosław, jako drogę, którą należy poszerzyć, w sposób no nazwijmy,  Jeżeli Państwo jedziecie do Osia tam jest poszerzony fragment drogi i to było nie jako inwestycja taka gruba, tylko właśnie takie poszerzenie pobocza plus miejscowe wierzchniowe utwardzenie drogi. Ewentualnie tam w ciągu tych 5 lat może, plan jest, ktoś tam będzie to realizował i jeżeli gminy dołożą do tego kolejne 5 mln  ze swoich budżetów, to wtedy będziemy realizować tam , gdzie my wskażemy, że tam trzeba robić. Ale to jest plan pięcioletni, wszystko można tylko trzeba chcieć mocno.
Radny p. Mirosław Parczyk – póki co, największe dziury w poboczu.
Wójt – dobrze.
Radny p. Jacek Gawrych – widzę tu nowe urządzenie, mogę wiedzieć ile to kosztowało?
Wójt – w sumie ze statywem 2 tysiące.
Radny p. Jacek Gawrych – kiedy ten wniosek wpłynął w tej sprawie?
Wójt – przed sesją, w piątek.
Przewodniczący Rady – wniosek był złożony wcześniej, Rada zdecydowała, że zostawmy to, jak do tej pory funkcjonowało, ale żeby się wniosek nie powtarzał, a powtórzył się 30 maja. Zdarzy się, że ktoś zapisując użyje innego określenia i już jest niedokładnie. Trudno żądać, żeby pani, która robi protokół była kimś w rodzaju sądowej osoby, która rejestruje słowo po słowie, więc decyzja jest taka, że jest sprzęt, zgodnie z sugestią, czy wnioskiem. Szkodzić nam to nie będzie. Mamy regulamin, który zobowiązuje nas, że jeśli takie urządzenia mamy jesteśmy zobowiązani do trzymania tego zapisu do chwili przyjęcia przez Radę protokołu z poprzedniej sesji. Protokół zostanie przyjęty,  nie ma obowiązku archiwizować nagrania.
Radny p. Dariusz Podlejski – czy skoro jest taki zapis, czy jest potrzeba pisania protokołu?
Przewodniczący Rady – tak, zapis taki musi być, to jest obowiązek.
 
Ad. 22.   
     
           Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach, życzył udanych urlopów i wyjazdów letnich, poczym uznał XV sesję Rady za zamkniętą.
Uwagi :
1/ opinie Komisji stanowią załączniki nr 17, 18 i 19 do niniejszego protokołu.
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                       Jerzy Krüger
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (25 września 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (25 września 2008, 11:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1341