Protokół Nr XIV/2008 z przebiegu XIV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 kwietnia 2008 r.

 
 
 
 
 
 
 
                                      P R O T O K Ó Ł   Nr XIV/2008
 
                           z przebiegu XIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                 odbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1630.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1. p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3. p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4. p. Izabela Grzegorz – Kierownik Biblioteki Gminnej w Drzycimiu
oraz sołtysi z terenu gminy
 
Obradom przewodniczył: p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a) wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok,
b) wysłuchanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)  przedstawienie opinii do sprawozdania przez Przewodniczących pozostałych Komisji Rady,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.  Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
       Otwarcia XIV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady  p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ). 
 
Ad. 2.
    W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy 15. O godz. 1310 skład Rady został uzupełniony do ustawowego o spóźnioną radną p. Wiolettę Łaszewską. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
    Protokół z przebiegu XIII sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
         Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad XIV sesji, poczym zapytał o uwagi.
Porządek obrad XIV sesji został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 5.
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonanych zadań w okresie między sesjami tj. od dnia 3 marca do 18 kwietnia 2008 roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad. 6.
     Interpelację, w imieniu Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Gospodarcze,” złożył Przewodniczący Klubu – radny p. Edmund Szymczak. Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.         
          
  Ad. 7.
         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady Gminy informując, że 31 marca br. wpłynął na jego ręce wniosek Komisji Rewizyjnej ( z dnia 29 marca 2008 r. ) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Kontynuując wyjaśnił, że przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym został przesłany w tymże dniu do  Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w celu wydania stosownej opinii odnośnie jego zasadności.  
 
ad.a)  
        Po wstępnych wyjaśnieniach, zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy została zapoznana z treścią niezbędnych w tym przedmiocie  materiałów.
        Opinię Komisji Rewizyjnej ( wraz ze sporządzonym przez nią sprawozdaniem z dokonanej analizy realizacji budżetu gminy za rok ubiegły ) przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  p. Michał Pamulak, poczym przedstawił również wniosek wystosowany do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium               ( materiały stanowią załącznik nr 5 do protokołu ).
 
ad.b)    
        Uchwały (Nr 11/S/2008 i Nr 11/Kr/2008 z dnia 11 kwietnia br.)  Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zawierające pozytywne opinie w kwestii realizacji budżetu, jak i zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  ( załączniki nr 6 i 7 do protokołu ) przedstawił zgromadzonym Przewodniczący Rady Gminy.
 
ad.c)    
        Przewodniczący udzielił kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym pozostałych Komisji Rady Gminy, aby w ich imieniu przedstawili zgłoszone uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu );
Przewodniczący Komisji: - ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpo-żarowej; ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska oraz ds. Budżetu i Finansów nie wnieśli żadnych uwag, wręcz przeciwnie wyrazili opinie pozytywne ( opinie w załącznikach nr 14, 15 i 16 do niniejszego protokołu ).
 
ad. d ) 
         W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji, jako pierwszy głos zabrał radny p. Zygmunt Wycinek: „ Chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie zdanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, że sprawozdanie jest prawidłowe pod względem finansowym. Zgadzam się z tym. Nie zostały jednak wykonane zadania inwestycyjne. Niskie jest też wykonanie wydatków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zarząd Gminny OSP śledził wykonawstwo budżetu i w listopadzie ubiegłego roku przedysku-towaliśmy ten problem wspólnie z Wójtem. Otrzymaliśmy 6,5 tys. złotych. Środki zostały przeznaczone na sprzęt dla jednostki OSP Sierosław. Mogliśmy jednak wykorzystać jeszcze kolejne 6,5 tys. złotych. Środki te jednak nie zostały udostępnione nam do wydania. Ponadto wydatki inwestycyjne były planowane z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nie jak jest napisane, że ze środków unijnych, których nie udało się pozyskać. Wydatki na oświatę - czy ktoś zastanawiał się nad tym ile aż musimy wydać, żeby utrzymać oświatę?”
Radny p. Jacek Gawrych – w dziale sportowym, środki też nie zostały wykorzystane.
Wójt – przypominam sobie dokładnie spotkanie ze Skarbnikiem i Komendantem OSP. Uważam, że nie należy wydawać pieniędzy dlatego tylko, żeby wydać, bo są. Nie zostały wykorzystane i przeszły w nadwyżkę budżetową. Wydatki muszą być ponoszone na rzeczy najpilniejsze. 
Przewodniczący Rady – brałem udział w posiedzeniach poszcze-gólnych Komisji Rady, nie uczestniczyłem tylko w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniach były tylko dwa głosy wstrzymujące się. Na Komisjach właśnie trzeba dyskutować, wypowiedzieć się  i nie przenosić na sesję kolejnych uwag.
Radny p. Roman Piotrowski – uważam, że nie muszę tak samo głosować, jak na Komisji. Ktoś zwróci moją uwagę na jakiś temat, podsunie mi pomysł i mogę zawsze zmienić zdanie.
          
ad. e ) 
          Przewodniczący Rady przypomniał obowiązujące zasady głosowania w przedmiocie udzielania absolutorium, poczym przedstawił uchwałę w tej kwestii i poddał ją pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania, Uchwała Nr XIV/80/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drzycim, została podjęta przez Radę Gminy w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 1 przeciwny 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Na wniosek radnego p. Zygmunta Wycinka odnotowuje się w niniejszym protokole, że głosował On przeciw udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.
 
Ad. 8.
            Projekt uchwały omówiła p. Izabela Grzegorz – Kierownik Biblioteki w Drzycimiu. Podkreśliła w swojej wypowiedzi istotny problem zawarty w § 19 Statutu, który całkowicie wyklucza Urząd Gminy z obsługi finansowej. Koniecznością jest, aby obsługę księgowo-finansową, Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła we własnym zakresie. Takie też – nowe brzmienie uzyskał § 19 przedstawionego radnym statutu, mającej powstać instytucji kultury.
      Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – p. Dariusz Podlejski.
Radna p. Janina Różycka – jak było do tej pory z obsługą finansową?
Kierownik Biblioteki – do tej pory, jak już wspomniałam, obsługę finansową biblioteki zapewniał Urząd Gminy.      
Radna p. Elżbieta Babińska – jak będzie wyglądało pozyskiwanie środków zewnętrznych dla biblioteki?
Kierownik Biblioteki – jako instytucja kultury, będziemy mogli pozyskiwać środki z Ministerstwa Kultury.
           Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XIV/81/2008 w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna opowiedziała się Rada jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ad. 9.
          Omówienia projektów uchwał dokonał Wójt Gminy. Przypomniał, że: „Mienie komunalne w Biechówku, to budynek po byłej świetlicy, który miał być przeznaczony na mieszkania socjalne. Z uwagi na  wyrażone  niezadowolenie mieszkańców Biechówka, plan adaptacji budynku na ten cel  nie doszedł do skutku. W chwili obecnej proponuję jego sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego. Budynek może być wykorzystany pod działalność gospodarczą, jak i na cele mieszkaniowe. Kolejna propozycja dotyczy sprzedaży siedliska z budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i gruntem w Sierosławku. Długoletnimi jego najemcami są Państwo Katarzyna i Wiesław Starzeccy. Budynki, zarówno mieszkalny, jak i gospodarczy wymagają remontu i Państwo Starzeccy chcieliby dokonać remontu, ale już w swojej własności. Stąd też projekt uchwały skonstruowany w oparciu o ich wniosek w sprawie kupna. W tym przypadku sprzedaż nastąpi w formie bezprzetargowej.  
         Pozytywną opinię, do omówionych projektów uchwał, przedstawiła p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Radny p. Dariusz Podlejski – czy jest wycena tego majątku?
Wójt – Biechówko jest wycenione na ok. 62 tys. złotych, natomiast wycena Sierosławka jest zlecona biegłemu.
Sołtys sołectwa Wery – jak to będzie wyceniane, jak Starzeccy stale coś remontowali.
Wójt – rzeczoznawca weźmie pod uwagę przeprowadzone remonty i odliczy je w trakcie wyceny.
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XIV/82/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w Biechówku głosowało 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu (załącznik nr 11 do protokołu ).
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIV/83/2008 w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnej w formie bezprzetargowej w Sierosławku została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 12 do protokołu ).
 
Ad. 10.
 
          Zaproponowane przez Wójta Gminy zmiany w budżecie na 2008 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, omówiła  p. Skarbnik: „Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano zmian planu dotacji celowych. Zwiększono o kwotę 59 120 zł. plan dotacji celowych, po stronie wydatków przeznaczonych na:
1)       składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 000 zł.,
2)       dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9000 zł.
3)       wypłatę wynagrodzeń pracownikom Gminnego Ośrodka Pomcy Społecznej 4444 zł.
4)       dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 44 676 zł.
       Zmniejszono o kwotę  75 900 zł. plan dotacji celowych, po     stronie wydatków przeznaczonych na :
1)       dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 15200 zł.
2)       realizację świadczeń rodzinnych – 49700 zł.
3)       wypłatę zasiłków stałych – 9 000 zł. i okresowych – 2 000 zł. z pomocy społecznej.
      Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonano zmian w wysokości dotacji :
1)    zmniejszono o kwotę 90 zł. plan dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2)    wprowadzono do planu dotację w kwocie 100 zł. przeznaczoną na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu i do Senatu RP, które odbyły się jesienią 2007 roku.
     Zwiększono plan subwencji ogólnej - część oświatowa o kwotę 178 394 zł. Po stronie wydatków przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych na terenie gminy. Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 64518 zł.   z następujących tytułów :
1)    dochodów za eksploatację Wioski Internetowej w Jastrzębiu -2 408 zł., po stronie wydatków przeznaczono ją na konieczne remonty pomieszczeń,
2)    darowizny pieniężnej 700 zł. przeznaczonej po stronie wydatków na zakup wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierosławiu,
3)    wpływów z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Gródku -  410 zł., przeznaczono je na zakup tonerów do drukarek w tej placówce,
4)    wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych 61 000 zł., po stronie wydatków przeznaczono na remont mieszkania komunalnego ( dla lekarza weterynarii ) 21000 zł. i 40.000 zł. na wypłatę z tytułu poręczenia i gwaracji na realizację programu “Przedszkole na wsi.”
     Dokonano przeniesienia planu dochodów na kwotę 10000 zł. Planowane wpływy ze sprzedaży gruntów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeniesiono do dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ponieważ wpływy te mają pochodzić ze sprzedaży działek budowlanych a nie z gruntów rolnych.
Przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonano na łączną kwotę 42811 zł. w celu realizacji następujących zadań:
a/ przystąpienie do Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc – badanie radiologiczne dla ok. 100 osób – 3000 zł.
b/ przewóz osób na badania profilaktyczne – 1000 zł.
c/ opłacenie badań lekarskich nowego kierowcy mechanika pojazdów OSP i odpis na fundusz socjalny 444 zł.
d/ zwiększone koszty budowy parkingu przy Przedszkolu w Drzycimiu – 35 000 zł. ( zwiększenie powierzchni i liczby stanowisk w stosunku do planu ).
e/ nadwyżkę środków na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu w kwocie 1367 zł. przeznaczono na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń pracowników,
f/ wykonanie projektu systemowego służącego do aplikowania o środki finansowe z Programu Operacyjnego “Kapitał ludzki” z przeznaczeniem dla osób korzystających z pomocy społecznej – 2000 zł., zmniejszono natomiast plan wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, ponieważ, na dzień dzisiejszy nie ma zapotrzebowania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 25000 zł. Przeznaczono je na wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Jastrzębie. W ramach projektu planuje się wyposażyć plac zabaw w urządzenia wybrane pod kątem wzrostu sprawności ruchowej dzieci, które zachęcać będą do aktywnego spędzania wolnego czasu. Gmina będzie się ubiegać o środki na realizację tego zadania w Urzędzie Marszałkowskim, jednak warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie środków własnych na etapie realizacji zadania. Dokonano zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 12 737 zł. Zmian dokonano w celu dostosowania planu do rodzaju wydatków przewidzianych do wykonania w br., bez zmiany zadań. Dokonano również zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2011. Dotyczą one planowanej modernizacji dróg osiedlowych w miejscowości Drzycim; ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna.  Drogi te ujęto w jedno zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu,”  realizowane etapami w latach 2009-2011. Takie ujęcie stwarza większe możliwości na dofinansowanie realizacji tych zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wprowadzono do uchwały upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 160000 zł. Jest to związane z planowaną realizacją programu  „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci” z okresu programowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013.”
          Opinię pozytywną do przedstawionych zmian przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Jacek Gawrych.
Radny p. Dariusz Podlejski – słyszałem, że z rezerwy budżetowej proponuje się przeznaczyć 25 tys. złotych na plac zabaw w Jastrzębiu. Przypominam sobie, że na Komisji była mowa o placu zabaw w Drzycimiu.
Wójt – w Drzycimiu jest plac zabaw przy przedszkolu i latem będzie czynny, poprawimy jego wyposażenie i odnowimy elewację na budynku przedszkola. Konkursy na place zabaw ogłaszane są co roku. Drzycim może być w przyszłym roku.
Radna p. Elżbieta Babińska – podobno dofinansowywane są place zabaw w gminach do 5 tys. mieszkańców.
Wójt – w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.
Radna p. Aniceta Gubańska – czy w Biechówku w przyszłości będzie plac zabaw?
Wójt – w Biechówku była za mała działka pod to zadanie.
Radna p. Aniceta Gubańska – przy szkole w Biechówku był sprzęt z placu zabaw, ale gdzieś wywędrował.
Sekretarz Gminy – sprzęt był przeniesiony do Dólska, bo stał bezużytecznie zarośnięty trawą. Rada Sołecka go odnowiła, plac zabaw w Dólsku ogrodziła i służy już dzieciom w Dólsku 3 lata.
Radna p. Elżbieta Babińska – kiedy będzie można uzyskać te pieniądze?
Wójt – jak dzisiaj uchwalimy, że dajemy środki na Jastrzębie, to pozostałe miejscowości będą ujęte w kolejnych latach. Drzycim na dzień dzisiejszy odpada, bo nie można występować o plac zabaw przy przedszkolu.
Radna p. Ewa Kempińska – niech zostanie ten plac w Jastrzębiu, aż 60 dzieci korzysta teraz z Internetu. Nie mamy boiska, nie mamy świetlicy.
Radny p. Jacek Gawrych – w tej sytuacji, z uwagi na to Jastrzębie, opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów jest nieaktualna.
Wójt – zmiana jest moją winą. Nastąpiła ona dzisiaj rano.
Radny p. Jacek Gawrych – 1/ Jak wyglądają pisma o dotacjach?  2/ Dlaczego zwiększyły się koszty parkingu przy przedszkolu?
Skarbnik Gminy – pisma o przyznanych dotacjach otrzymujemy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Finansów i Budżetu.
Wójt – parking ma służyć zarówno dla przedszkola, jak i dla Przychodni. Projektanci zwrócili uwagę na ten fakt. Stwierdzili, że jak już robić, to większy. Możemy zrobić mini parking za mini pieniądze, ale większy z pewnością będzie lepszy.
Radny p. Jacek Gawrych – wyjaśnienia są lakoniczne.
Wójt – w szczegółach nie mogę nic powiedzieć, bo nie mamy jeszcze szczegółowego projektu, a wstępny kosztorys tego zadania nie był szczegółowy.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy place zabaw są możliwe do zrealizowania w tym roku?
Wójt – tak.
Radna p. Elżbieta Babińska – w takim razie składam wniosek o plac zabaw w Drzycimiu.
Skarbnik Gminy – dobrowolność w tym względzie nie wchodzi w rachubę. Jeżeli miałby powstać plac zabaw w Drzycimiu, to jedynie w parku i sfinansowany ze środków własnych, przeznaczonych na kulturę fizyczną.
Radna p. Elżbieta Babińska – wycofuję wniosek, który złożyłam.
Wójt – wniosek o dofinansowanie  placu zabaw ma być złożony do 31 maja. Po tym terminie stracimy możliwość aplikacji. Jest taki warunek, że plac zabaw musi być dostępny przez cały dzień dla mieszkańców. Przy przedszkolu w Drzycimiu nie jest to możliwe, bo do  godz. 15-tej trwają tam zajęcia z dziećmi przedszkolnymi. Musi być to miejsce ogólnie dostępne.
Radny p. Jacek Gawrych – odłożyć wniosek do Komisji ds. Budżetu i Finansów.
        Za powyższym wnioskiem opowiedział się 1 radny, 10 było przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosu.
       W związku z tym, że wniosek upadł Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w wersji przedstawionej przez panią Skarbnik.
       Uchwała Nr XIV/84/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 11 głosów za, 4 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
       Wójt – na złożoną przez radnego Szymczaka pisemną interpelację odpowiem pisemnie. Chodzi tutaj o opłaty za podłączenie posesji do sieci wodociągowej. Wyjaśnimy tę sytuację, bo jest jedna sprawa sporna. Inni wnioskodawcy do tej pory płacili i nie mieli żadnych uwag. W okolicznych gminach pobierane są też takie opłaty. W naszej gminie funkcjonuje ta odpłatność od kilkunastu lat. 
Radny p. Dariusz Podlejski – niech Komisja Rolna zajmie się tematem opłat.
Przewodniczący Rady – do mnie również zwrócili się ci państwo, którzy nie mogą się pogodzić z obowiązkiem opłaty. Wyjaśniłem, że opłaty pobierane są na podstawie odrębnej, wcześniej podjętej przez Radę Gminy uchwały, a nie w oparciu o regulamin dostarczania wody.
 
Ad. 12.
 
     Wójt – chciałbym Radzie podziękować za udzielenie absolutorium. Był to pierwszy rok mojej pracy i nie był on najgorszy. Dziękuję za współpracę w minionym roku.
Sołtys sołectwa Krakówek – jak wygląda na dziś sprawa oświetlenia w Krakówku?
Wójt – w miniony czwartek p. Szeligowski z przedstawicielem Enei byli w terenie i uzgodniono wstępnie plan instalacji lamp. 22 kwietnia br. będą złożone w Enei  wnioski. Gmina musi wystąpić o warunki zabudowy. Enea określi nam koszt i techniczne możliwości instalacji lamp. W Krakówku przewidziane są dwie lampy nowej generacji, które będą oświetlały centrum Krakówka.
Sołtys sołectwa Krakówek – jak wygląda sprawa dróg?
Wójt – cały czas była pogoda niesprzyjająca, od jutra jednak planujemy rozpoczęcie równania dróg. Zaczynamy od okolic Sierosławia.
Przewodniczący Rady poinformował radnego Edmunda Szymczaka,  że jego wniosek ( w sprawie sfinansowania utwardzenia terenu przed kostnicą w Gródku ), złożony na poprzedniej sesji Rady Gminy, przeniesiony w wyniku głosowania do Komisji ds. Budżetu i Finansów, został przez nią odrzucony z uwagi na konieczność wyjaśnienia nieścisłości odnośnie finansowania zadań parafii przez gminę.
Radny p. Edmund Szymczak – proponuję wystąpić o ponowną opinię prawną w sprawie wyjaśnienia możliwości finansowania przez gminę zadań parafii.
Radna p. Elżbieta Babińska – ja przedzwoniłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i rozmawiałam na ten temat  z p. Górzyńskim, który był zdania, że nie możemy, jako gmina sfinansować tego zadania. Powinniśmy mieć cmentarz komunalny.
Wójt – cmentarza komunalnego nie mamy i do tej pory nie zakwestionowano nam takich wydatków, jak ogrodzenie cmentarza i  wywóz śmieci z cmentarzy. Uważam, że kwestia Gródka jest wolą Rady i jest to moim zdaniem jedna z form działania w zakresie gospodarki komunalnej.
Radny p. Edmund Szymczak – na przystankach w Gródku jest okropnie. Ludzie znoszą tam popiół i sypią go w istniejące dziury. Przy sklepie p. Umlauf stoją wiecznie kałuże.
Wójt – jest realna perspektywa remontu tej drogi.
Radny p. Edmund Szymczak – domówić się z Zarządem Dróg Wojewódzkich, aby drogę naprawić.
Radny p. Stefan Szałański – odcinek tej drogi koło Umlaufów jest rzeczywiście okropny. Ten fragment stwarza zagrożenie wypadkowe. Chociaż podsypać czymś doraźnie.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy na ulicy Osiedlowej w Drzycimiu będą lampy?
Wójt – może w przyszłym roku. W tym roku, z pewnością nie.
Sołtys sołectwa Sierosław – poprawić pobocze drogi Sierosław- Drzycim. W gminie Lniano już się coś robi.
Wójt – Zarząd Dróg Powiatowych ma zająć się tą drogą. Po planowanym remoncie powinno być dobrze.
Sołtys sołectwa Jastrzębie – wyremontować przystanek PKS w Jastrzębiu, jest dziurawy dach.
Wójt – będziemy takie naprawy robili przy pomocy robót publicznych.
Radna p. Elżbieta Babińska – ile będzie lamp w Sierosławiu?
Wójt – w Sierosławiu będzie 5 lamp.
Sołtys sołectwa Gródek – dowiedziałem się, że w tym roku nie będzie robiona droga wojewódzka. Chciałbym jednak zapytać, czy zakończony jest przetarg na wycinkę drzew przy tej drodze?
Wójt – to nie nasza droga i nie mam pojęcia, czy przetarg na wycinkę rosnących przy niej drzew jest rozstrzygnięty.
Radny p. Zygmunt Wycinek – odpowiem, bo wiem, że przetarg jest zakończony. Od jutra, firma w której pracuję wchodzi na drogę i będzie dokonywała wycinki.
Sołtys sołectwa Gródek – co z plażą w Gródku?
Wójt – wyjaśniałem sprawę na poprzedniej sesji,  sprzedaż tego terenu nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
Radny p. Roman Piotrowski – kupno działki, to jedno, a jej zagospodarowanie, to druga, bardziej kosztowna sprawa.
Sołtys sołectwa Dąbrówka – kiedy będzie miała miejsce wymiana okien w świetlicy w Dąbrówce?
Wójt – dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, ale dopasujemy się do terminów wynajmu świetlicy.
Radny – p. Zygmunt Wycinek – 1/Nie ma odpowiedzi na wnioski Rady Sołeckiej do budżetu na 2008 rok, nie ma odpowiedzi na wniosek w sprawie sanitariatów i remontu świetlicy. Remont dachu byłby potrzebny, bo przecieka. Była wykonana tylko naprawa awaryjna.
2/ Czy składano wniosek o kredyt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ?  3/ Jaka jest oferta wykonawcy, który zajmie się równaniem dróg na terenie gminy, bo nasza firma nic nie wiedziała o tym zadaniu.
Wójt – nie było zwyczajem odpowiadanie na wnioski do budżetu. Wniosków jest dużo. Podpiszę się, że zrobię dach, to muszę się z tego wywiązać. Jeżeli go zrobię bez deklaracji pisemnej tym lepiej. Sołectwo Krakówek jest wyjątkowym sołectwem, jeżeli chodzi o składanie pism. Jest to pewnego rodzaju walka z Wójtem. Często jest dla mnie trudnością sprecyzowanie konkretu. Chcę współdziałać z sołtysami i radnymi. Musimy między sobą współpracować, a nie kłócić się. Rada Sołecka w Krakówku występuje z pismem, aby im wyremontować świetlicę.  Do Jastrzębia mają tylko 2 km. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w Jastrzębiu, dobrze wyposażonej w komputery. Nie stać nas na budowę świetlic co 2 km. Dla dzieci można organizować różne imprezy na bazie tego co jest. Jest świetlica i teren przy świetlicy. Czy mam zacząć inwestować w Krakówek kosztem innych świetlic i miejscowości. Odnośnie równania dróg – to zadanie wykona Zakład Drogowo-Mostowy ze Świecia. Ja osobiście i mieszkańcy byliśmy zadowoleni z ich usług i zawarliśmy już umowę na to zadanie. W tym roku nie czekałem na ofertę Spółdzielni Usług Wielobranżowych i podjąłem decyzję o współpracy z tym wykonawcą. W umowie sprecyzowaliśmy zakres prac.
Radny p. Zygmunt Wycinek – nie ma się co obrażać, że ktoś się o coś pyta, że ktoś o coś wnioskuje. Mieszkańcy Krakówka nie będą z pewnością chodzili do Jastrzębia na komputery.     
       Następnie Wójt udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Zygmunta Wycinka, złożone na poprzedniej sesji: „Jakie wnioski wystosowano i na jakie zadania poczyniono starania o środki zewnętrzne?”  Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Radna p. Aniceta Gubańska – kiedy będzie zrobiony chodnik w Biechówku?
Wójt – przy pomocy pracowników zatrudnionych przez nas na robotach publicznych. Nie wiemy dlaczego, ale Powiatowy Urząd Pracy opóźnia w tym roku rozpoczęcie tych robót. Będą moce przerobowe, będzie się robić.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk - z naszą drogą trzeba coś zrobić. Najlepiej nawieźć jakiegoś tłucznia.
Wójt – będziemy drogę równać. Asfaltu tam nie położymy. Bez odwodnień nie można zrobić dobrze żadnej drogi. Drzycim-Krakówek, ta droga jest też okropna, dziury na pół metra głębokie i stoi w nich woda. Na ulice będziemy się starali o środki w przyszłym roku i na drogi dojazdowe do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Radny p. Jacek Gawrych – czy „Kros” służy promocji gminy?
Wójt – służy jak najbardziej.
Radny p. Dariusz Podlejski – jest to bardzo fajna impreza, tylko jest problem z zamknięciem drogi wojewódzkiej.
 
  Ad. 13.
 
    Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim  zgromadzonym za udział w obradach i uznał XIV sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.   
 
 
           
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                     Jerzy Krüger
 
Uwaga: opinie Komisji Rady dotyczące rozpatrywanych na sesji tematów stanowią załączniki nr 14, 15 i 16 do protokołu.
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 maja 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 maja 2008, 10:52:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1241