Protokół Nr XIII/2008 z przebiegu XIII sesji odbytej w dniu 3 marca 2008 r.

 
 
 
 
 
 
                                       P R O T O K Ó Ł   Nr XIII/2008
 
                          z przebiegu XIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                 odbytej w dniu 3 marca 2008 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1615.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.     p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,
       oraz sołtysi z terenu gminy
 
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad:
       
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XII  sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Składanie interpelacji. 
7.    Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:
9.    Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Publicznego Gimnazjum w Gródku i Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,
10.    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie gminy Drzycim.
12.    Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
13.    Odpowiedzi na interpelacje.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
  Otwarcia XIII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
Ad. 2.
 
        W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, na skład ustawowy 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Ad. 3.
 
         Protokół z przebiegu XII sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad. 4.
 
         Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad XII sesji, poczym zapytał o uwagi.
Głos zabrał radny p. Jacek Gawrych  zwracając się z wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad punktu 11 pod nazwą „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.”
Radny p. Edmund Szymczak zwrócił się z prośbą, aby na sesji zająć się przeniesieniem środków przeznaczonych w budżecie gminy na utwardzenie ul. Kwiatowej w Gródku – na utwardzenie placu przed kostnicą w Gródku.
Zgłoszone wnioski Rada przyjęła w formie głosowania ( 14 za, 1 przeciwny ).
Wniosek p. Gawrycha zostanie rozpatrzony, jako punkt 11, natomiast wniosek złożony przez radnego p. Edmunda Szymczaka  - w punkcie 10 – Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 r.
 
Porządek obrad po zmianach:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu XII  sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.    Składanie interpelacji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:
a)    Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Publicznego Gimnazjum w Gródku i Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,
b)   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie gminy Drzycim.
10.    Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2008 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.
12.    Odpowiedzi na interpelacje.
13.    Wolne wnioski i zapytania.
14.    Zamknięcie obrad.
 
Ad. 5.
 
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od dnia  25 stycznia do 29 lutego 2008 roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
  
Ad. 6.
        
        Interpelacji nie składano.
          
Ad. 7.
  
   Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniając temat: „Rada Gminy, w dniu 30 listopada ub. roku na mocy Uchwały Nr XI/62/2007, upoważniła mnie do odbioru oświadczeń lustracyjnych od  p. Skarbnik i p. Sekretarz i przekazania ich do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Do złożenia oświadczeń lustracyjnych wezwałem panie pismem w dniu 5 grudnia ub. roku. Oświadczenia lustracyjne wpłynęły na moje ręce 19 lutego br. i 20 lutego zostały przekazane do Biura Lustracyjnego IPN. Powierzone obowiązki wypełniłem, stąd projekt uchwały o ich wykonaniu. Wszyscy państwo posiadacie treść uchwały, zatem zapytam, czy są jakieś uwagi do jej treści.”
   Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
   Uchwała Nr XIII/74/2008 w sprawie poinformowania Rady Gminy przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
  
Ad. 8.
 
        Temat omówiła p. Ludwika Rezmer - Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego.
        Opinię pozytywną do projektów uchwał przedstawił p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
    Uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, Publicznego Gimnazjum w Gródku i Szkoły Podstawowej w Sierosławiu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Drzycimiu zostały podjęte przez Radę jednogłośnie. Podjęte uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
 
Ad. 9.
   
        Kolejny temat omówiła również p. Ludwika Rezmer -  Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego. Wyjaśniła obecnym, że: „Zmiana w finansowaniu sportu kwalifikowanego wynika z wprowadzonego zapisu do ustawy o sporcie kwalifikowanym. Aby móc finansować tego rodzaju sport, jaki reprezentuje Klub Korona, musiała być wywołana tego typu uchwała. W opiniowanym projekcie przez Komisję ds. Kultury była zamieszczona forma „konkurs ofert.”  Po konsultacji z radcą prawnym, co miało miejsce dopiero w piątek, forma zmieniała się na „nabór wniosków” o przyznanie dotacji, a samo jej przyznanie odbywa się w oparciu o opinię Gminnej Rady Sportu. W nowym projekcie uchwały uwzględnione zostały też sugestie Komisji. Trzeba jeszcze, przy okazji zmian w budżecie gminy, na dzisiejszej sesji określić kwotę, jaka miałaby być przeznaczona na finansowanie tego sportu.”
Radna p. Elżbieta Babińska – nie zdążyłam zapoznać się z tematem. Dlaczego tak późno otrzymaliśmy projekt?
p. Ludwika Rezmer – wspominałam, że zgodnie z wytycznymi Komisji projekt miał być przedstawiony radcy prawnemu, a radca był dopiero w piątek i zaakceptował formę, którą państwo otrzymaliście. Projekt był sporządzony dzisiaj.
        Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach, która miała pozwolić na zapoznanie się z treścią projektu uchwały.
Po przerwie, jako pierwszy głos zabrał p. Dariusz Podlejski i przedstawił pozytywną opinię Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej dodając, że sugestie zmian w treści projektu uchwały rzeczywiście zostały zastosowane. Jakie są koszty utrzymania drużyny?
Radny p. Jacek Gawrych – Prezes Klubu LZS Korona – jest to kwota na cały rok nieprzewidywalna. 28 tys. mieliśmy w minionym roku. W czerwcu awansowaliśmy do klasy A, zwiększyła się ilość wyjazdów, zwiększyły się też trasy wyjazdów na mecze. Rozgrywki w klasie B odbywają się w okolicy i koszty są mniejsze. Koszt szacunkowy na 2008 rok, to 40-45 tys. złotych.
Radny p. Roman Piotrowski – czy Zarząd Klubu szukał gdzie indziej pieniędzy?
Radny p. Jacek Gawrych – tak, ale odzew jest znikomy. W roku ubiegłym pozyskaliśmy 3-4 tys. złotych.
         Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XIII/77/2008 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie gminy Drzycim została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu .
         
Ad. 10.
 
          Proponowane przez Wójta Gminy zmiany w budżecie na 2008 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały omówiła p. Skarbnik.
          Opinię pozytywną do przedstawionych zmian odczytał Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Jacek Gawrych.
Radny p. Edmund Szymczak ponowił swój wniosek złożony w 4 punkcie obrad:
„Przenieść środki przeznaczone w budżecie gminy na remont ul. Kwiatowej – na utwardzenie placu przy kostnicy w Gródku.”
          Przewodniczący Rady, zgodnie ze złożoną na poprzedniej sesji obietnicą, odczytał pozytywną opinię radcy prawnego w sprawie finansowania wydatków parafii ( załącznik nr 8 do protokołu ).
Radna p. Elżbieta Babińska – opinia dotyczy spraw, które były. Nie wyklucza to wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach, które będą miały miejsce.
Przewodniczący Rady – odnośnie wniosku radnego Szymczaka dodam, że o tym wydatku postanowiono na zebraniu w Gródku.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Rada Gminy na poprzedniej sesji głosowała na skutek propozycji sołtysa z Gródka.
Radny p. Edmund Szymczak – na zebraniu mieszkańcy postanowili o utwardzeniu placu przed kostnicą.
Radny p. Dariusz Podlejski – myślę, że sokoro mamy ulicę Kwiatową w Gródku w planie remontów na 2009 rok, to jest to obietnica, że i tak będzie ta ulica zrobiona, możemy spokojnie środki, o których mowa przeznaczyć na utwardzenie terenu przed kostnicą.
Skarbnik Gminy – w 2008 roku będzie wykonany projekt, a w 2009 – budowa.
Radna p. Elżbieta Babińska – proponuję przeznaczyć 15 tys. złotych na projekt.
Skarbnik Gminy – na projekt pieniądze są – w kwocie 30 tys. złotych.
Sołtys sołectwa Gródek – na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów występowałem jako mieszkaniec gminy, a nie jako sołtys. Osobiście jestem przeciwny finansowaniu wydatków parafii. Po zebraniu, które się w Gródku odbyło, mogę powiedzieć, że ustalono jako pilniejszą potrzebę utwardzenie placu przed kostnicą.
Skarbnik Gminy – tych pieniędzy nie można już cofnąć. Są zaproponowane na wykonanie projektu budowy ulicy Kwiatowej w kwocie 30 tys. złotych.
Przewodniczący Rady – w tej sytuacji, kto z państwa jest za odrzuceniem wniosku?
          Wynik głosowania był następujący: 1 za, 5 wstrzymujących się, 9 przeciwnych.
Przewodniczący Rady – skoro Rada wniosku nie odrzuciła zostanie on skierowany ponownie do rozpatrzenia przez Komisję ds. Budżetu i Finansów. Kto z państwa jest za przeniesieniem wniosku do Komisji?
          Za przeniesieniem wniosku do Komisji głosowało 11 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 3 głosy były przeciwne.
Przewodniczący Rady – wniosek zostanie rozpatrzony ponownie przez Komisję ds. Budżetu i Finansów. Pozostała nam druga sprawa dotycząca podziału środków na finansowanie sportu.
Skarbnik Gminy – do tej pory z dotacji korzystały Klub Korona i UKS przy Publicznym Gimnazjum w Gródku.
Radny p. Dariusz Podlejski – nie tylko kluby mogą korzystać z dotacji, są jeszcze inni.
Skarbnik Gminy – jak trzeba będzie zwiększyć tę kwotę, trzeba będzie znaleźć również źródło finansowania.
Radny p. Jacek Gawrych – kwota, którą chciałby uzyskać Klub ma być przeznaczona dla piłkarzy, tenisistów i siatkarzy.
Radny p. Dariusz Podlejski – klub jeździecki też chciałby wystąpić o dotację.
Radny p. Michał Pamulak – tych środków jest za mało.
Skarbnik Gminy – gmina tylko dofinansowuje działalność, a nie finansuje.
Radny p. Dariusz Podlejski – rozmawiajmy dalej, bo kwota do podziału jest nie do przyjęcia. Należy te kwotę zwiększyć, a przecież jeszcze jest rezerwa budżetowa.
Wójt – rezerwa jest na nieprzewidziane wydatki, źle się stało, że była już częściowo rozdysponowana na policję. Propozycja podziału środków na sport jest następująca: 45 tys. Klub Korona i 5 tys. UKS. W poprzednich latach była kwota 32 tys. z czego 28 tys. miał Klub Korona i 4 tys. UKS. W roku bieżącym jest 50 tys. i okazuje się, że za mało.
      Za podziałem kwoty 50 tys. złotych:
45 tys. złotych dla Klubu Korona
i 5 tys. dla UKS przy Publicznym Gimnazjum w Gródku
opowiedziało się 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.
       Uchwała Nr XIII/78/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok została podjęta w następującym wyniku głosowania: 11 głosów za, 4 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
         Zanim przejdziemy do tematu chciałbym prosić, aby wszystkie inicjatywy uchwałodawcze trafiały najpierw do mnie. W tej chwili przymykam na to oko,  ale na przyszłość wszystko, co jest poza planami pracy Rady i Komisji proszę zgłaszać do mnie.
Następnie Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił opinię Komisji: „Komisja zaopiniowała pozytywnie ( większością głosów ) projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej, który został opracowany przez Klub Radnych, z jedną zmianą, co do wysokości opłaty. Klub zaproponował opłatę w kwocie 10,- złotych, natomiast Komisja 15,- złotych, jak w projekcie uchwały.”
Przewodniczący Rady – w tej sytuacji trzeba zapoznać wszystkich obecnych ze sprawą od początku. Udzielam głosu Przewodniczącemu Klubu Radnych.
Radny p. Edmund Szymczak przedstawił uzasadnienie, które zawierał projekt uchwały.
Sołtys sołectwa Drzycim p. Barbara Kruczyńska – popieram tą inicjatywę. Sama dwukrotnie występowałam z takim wnioskiem. Wszyscy, którzy do nas przyjeżdżają handlować, skarżą się na wysokość opłaty. W okolicy podobno nie są tak wysokie opłaty, jak u nas.
Radny p. Zygmunt Wycinek – musimy pamiętać o tym, że pełnimy służebną rolę w stosunku do mieszkańców. Skoro jest taka potrzeba musimy zająć się tematem. Skoro mieszkańcy chcą handlu, a wysoka opłata targowa uniemożliwia ten  handel, to dlaczego nie przyjść mieszkańcom z pomocą.
Przewodniczący Rady – czy były jakieś wnioski, czy może zbierane podpisy?
Radny p. Zygmunt Wycinek – wnioski były ustne, szczególnie od starszych mieszkańców.
Radny p. Stefan Szałański – zmniejszenie tej stawki może wpłynąć na wzrost dochodów z tego tytułu.
Wójt – ostatnio były te opłaty niższe, a chętnych do targowania też nie było.
Przewodniczący Rady możemy zrobić stawkę zerową i tak rynek zdecyduje o podaży i popycie.
Sołtys sołectwa Gródek – uważam, że należałoby zainwestować w taki plac targowy.
Wójt – w niepewny interes gmina nie będzie inwestować.
Za poddanym pod głosowanie projektem uchwały ze stawką opłaty 15,- złotych opowiedziało się 4 radnych, 10 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wobec tego, że propozycja upadła Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały Klubu Radnych ze stawką 10,- złotych. Poddana pod głosowania Uchwała Nr XIII/79/2008 w sprawie wysokości opłaty targowej została podjęta w następującym wyniku głosowania: 9 głosów za, 3 przeciwne i 3 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr10 do niniejszego protokołu.
       
Ad. 12.
 
         Interpelacji w 6 punkcie obrad nie złożono.
          
Ad. 13.
 
Radna p. Teresa Piotrowska – jaki jest zakres działalności opiekunek na dowozach?
Wójt – przeprowadzenie dzieci przez jezdnię wiąże się z wyjściem opiekunki z autobusu. Odbiór dziecka powinien zapewnić rodzic. Wychodzenie opiekunki z autobusu wiązałoby się jednocześnie z opuszczeniem dzieci w autobusie i upływającym czasem, a kierowca autobusu musi też trzymać się planu, bo na kolejnym przystanku też czekają dzieci, albo rodzice na ich odbiór. O ile się orientuję, w Gackach zmieniono nawet miejsce zbiórki dzieci do autobusu szkolnego. 
Sołtys sołectwa Krakówek - p. Bronisław Maliski – na poprzedniej sesji zgłaszałem konieczność oświetlenia w Krakówku.
Wójt – skierowaliśmy pismo do Zakładu Energetycznego. Przedstawiciel Zakładu przeanalizował w terenie miejsca zgłoszeń tych potrzeb.
Sołtys B. Maliski – potrzeba 6 lamp przez całą wieś.
Wójt – w 10 tys. złotych nie zmieści się ten wydatek. Jeżeli będziemy mieli zgodę Zakładu Energetycznego, że jest możliwość poprowadzenia linii, będziemy znali koszty i zakres tych prac, to może w przyszłym roku byśmy podeszli do tego zadania.
Sołtys B. Maliski – coś Wójcie trzeba robić, bo będzie wiosna, lato i znowu zima i zupełnie ciemno. Do tego jeszcze duży ruch na drodze. Samochody jeżdżą do Jastrzębia i do Lniana tą drogą. U nas jest za duża odległość między lampami. Do trzeciej lampy jest 0.5 km.
Radny p. Zygmunt Wycinek – załatwione przez naszego sołtysa ograniczenie prędkości przez wieś przyniosło tyle, że wszyscy jeżdżą szybciej. Czy są opracowane wnioski o pozyskanie środków unijnych?
Wójt – uchwalony dzisiaj wieloletni plan inwestycyjny jest podstawą występowania o środki unijne przez kolejne lata. Nic jednak nie mówi się o tym, jak i skąd je pozyskiwać. Nie ma nawet wniosków na poszczególne działania. W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych z programu „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość,” powstała w Jastrzębiu, na bazie pomieszczenia użytkowanego poprzednio przez OSP, tzw. kawiarenka internetowa. Kolejnym dokonaniem jest montaż platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych w Gminnej Przychodni. Po wykonaniu tego zadania możemy ubiegać się o  refundację środków do wysokości 70 % z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – prosiłbym o szczegółową informację w tym temacie na kolejną sesję:  W jakiej fazie, jakie wnioski i na jakie zadania poczyniono starania o środki zewnętrzne. 
Przewodniczący Rady – wpłynęło na moje ręce pismo wystosowane przez Radę Sołecką w Krakówku do radnego Zygmunta Wycinka odnośnie uzyskania kolejnych wyjaśnień dotyczących nie uczestniczenia Wójta Gminy w zebraniu wiejskim. Wójt na poprzedniej sesji wytłumaczył swoją nieobecność. Mogę jedynie dodać, że wystosuję pisemną, wyjaśniającą odpowiedź do adresata pisma radnego p. Wycinka.  
        Następnie Przewodniczący Rady omówił przebieg spotkania Przewodniczących Rad Gmin Powiatu Świeckiego, które odbyło się 29 lutego br. w Świeciu. Przedstawił również swoje obawy, co do spotkania, które z pewnością wg kolejności trzeba będzie również w naszej gminie zorganizować. Uznał, że trzeba będzie coś gościom pokazać, bo promowanie osiągnięć w gminach miało miejsce w poprzednich spotkaniach, a nasza gmina nie ma takich osiągnięć, którymi mogłaby się pochwalić.
Radny p. Roman Piotrowski – kiedy będzie naprawione pobocze drogi Drzycim-Plewno.
Wójt – w tym roku nie, ale plan powiatowy zakłada remont tej drogi  w roku przyszłym.
Wójt poinformował zebranych, że Sopocki Klub Tenisowy, aktualny właściciel plaży w Gródku, wystąpił do gminy z pismem, które zawiera wyraźną sugestię sprzedaży tego terenu. Nie jest jednak podana cena, ale z pisma wynika, że potencjalny nabywca musiałby przedłożyć korzystną ofertę. Pozostaje nam śledzić przebieg  zbywania gruntu.
Radna p. Elżbieta Babińska – czy sprawa parkingu przy  Przychodni jest aktualna?
Wójt – tak jest aktualna, na ten rok, ale nie przy Przychodni tylko przy Przedszkolu. To usytuowanie powinno rozładować tłok pojazdów przy Przychodni.
 
Ad. 14.       
            Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim  zgromadzonym za udział w obradach i uznał XIII sesję Rady Gminy  w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                         Jerzy Krüger
 
Uwaga: opinie Komisji Rady dotyczące rozpatrywanych na sesji tematów stanowią załączniki nr 11 i 12 do protokołu.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (28 marca 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (28 marca 2008, 11:59:13)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (28 marca 2008, 13:43:54)
Zmieniono: usunięcie błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388