Protokół z przebiegu XII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2008 roku


 
 
 
 
                                              P R O T O K Ó Ł   Nr XII/2008
 
                                     z przebiegu XII sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                            odbytej w dniu 25 stycznia 2008 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1645.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.       p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.       p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.       p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.       p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,
5.       p. Iwona Różycka – Dyrektor Zespoły Placówek Oświatowych w Drzycimiu,
       sołtysi z terenu gminy
oraz mieszkańcy gminy: Sławomir Moczyński, Marian Mindak, Włodzimierz Trzos, Zofia Kołtonowska, Agnieszka Zamczała, Piotr Redzimski.
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie protokołu z przebiegu XI sesji Rady Gminy.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Składanie interpelacji.
6.   nformacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Drzycim.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Drzycimiu.
13. Stanowisko Rady Gminy w sprawie przynależności członka Klubu Radnych do składu Komisji Rewizyjnej.
14. Złożenie informacji na temat działalności stałych Komisji Rady Gminy w 2007 roku, przez ich Przewodniczących. 
15. Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady Gminy.
16. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Gminy.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia XII sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) oraz pracowników Urzędu Gminy. Szczególnie serdecznie powitał i jednocześnie przedstawił obecnym, sołtysa nowego sołectwa Jastrzębie – Pana Zenona Jańca, wybranego na zebraniu mieszkańców, które odbyło się 10 stycznia br. 
Ad. 2.
        W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, na skład ustawowy 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 3.
         Protokół z przebiegu XI sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad. 4.
         Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad XII sesji, poczym zapytał o uwagi.
Głos zabrał radny p. Zygmunt Wycinek zwracając się z wnioskiem o przestawienie kolejności punktów „5” i „6” aby w pierwszej kolejności została przedstawiona informacja Wójta. Za wnioskiem opowiedziało się 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. W związku z wynikiem głosowania, wniosek został przez Radę przyjęty i  kolejnym punktem przebiegu obrad stała się „Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.”
Ad. 5.
          Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od dnia 30 listopada  ub. roku do dnia 24 stycznia 2008 roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 6.
Interpelacji nie składano.            
Ad. 7. 
         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Iwonie Różyckiej – Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu, która omówiła projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Drzycim, poczym dodała: „Cena obiadu na dzień dzisiejszy wynosi 1,80 zł. osoby pozostałe np. nauczyciele płacą za obiad o 55% cenę wyższą.”
         Radny p. Dariusz Podlejski przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały.
         Radny p. Zygmunt Wycinek – na dożywianie w budżecie gminy jest kwota 302 tys. złotych. Pozostałe osoby, poza uczniami mają wyższą odpłatność. Co to za osoby?
         Dyrektor ZPO – „Przewidujemy obiady dla osób samotnych, jak wyniknie taka potrzeba. Mogą to być osoby zgłoszone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odnośnie korzystania z obiadów przez nauczycieli, czy też pracowników szkół, to sprawa wygląda tak, że odczekujemy ok. trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i dopiero wówczas, kiedy znamy już zapotrzebowanie na nie, w tym zgłoszenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, i  pod warunkiem, że moce przerobowe na to pozwalają, udostępniamy możliwość korzystania z obiadów tym osobom. Wydajemy aktualnie 413 obiadów, jest to maksymalna ilość, jaką możemy wytworzyć na dzień dzisiejszy. Obiad przygotowuje kucharka i trzy pomoce. Dzięki zakupionym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej termosom możemy przewozić gotowe obiady do gimnazjum, do Szkoły Podstawowej w Sierosławiu i do przedszkola.”
Radna p. Janina Różycka – regulamin korzystania ze stołówki pochwalam. Ważne jest, że przewiduje on możliwość korzystania z posiłku przez inne osoby.
         Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał Uchwałę Nr XII/68/2008 w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Drzycim pod głosowanie, w wyniku którego została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 4 do protokołu ).
Ad. 8.
         Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt informując, że stał się inicjatorem projektu uchwały, aby wyjść na przeciw  młodym osobom, czy też nowym podmiotom otwierającym działalność gospodarczą na terenie gminy.
         W szczegółach projekt uchwały omówiła p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy. Wyjaśniła, że: „Od 1 stycznia br. obwiązuje nowa klasyfikacja PKD, w związku z czym od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku każdy przedsiębiorca będzie musiał dokonać aktualizacji wpisu w rejestrze zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Aby uniknąć sytuacji, która miała już miejsce kilka lat temu przy zmianie PKD postanowiliśmy odejść od opłat z tego tytułu.”
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – kogo ta uchwała dotyczy?
p. Ludwika Rezmer – będzie  dotyczyła wszystkich, którzy aktualnie prowadzą działalność gospodarczą, bo muszą dokonać zmiany wpisu i pozostałych, którzy działalność chcą otworzyć.
Radna p. Elżbieta Babińska – uważam, że projekt godny jest poparcia. Młodzi ludzie skorzystają z tego, a najbardziej oni boją się wszelkich opłat.
Radny p. Dariusz Podlejski – uważam, że nie jest to dobry pomysł. Są to jednak jakieś środki, które zasilają budżet, a opłaty są niewielkie.
Radna p. Elżbieta Babińska – na zachodzie takie ulgi są preferowane. Spójrzmy, jak młodzież nam ucieka na zachód.
Radny p. Dariusz Podlejski – wyjeżdżają, aby zarobić i wracają, aby otworzyć coś prywatnego.
Radna p. Janina Różycka – patrząc na projekt uchwały, uważam, że jest zachęcający, a 4 tysiące dla budżetu gminy, to kwota niewielka.
Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/69/2008 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej została przez Radę podjęta w następującym wyniku głosowania: 11 głosów za, 2 głosy przeciwne, 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 9.
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach dwóch Komisji, stąd też proszę o przedstawienie opinii w tym przedmiocie.”
Pozytywne opinie do programu  przedstawili:
- p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów, w zakresie wydatków przewidzianych w programie na 2008 rok.
p. Ludwika Rezmer wyjaśniła, że w treści programu należy nanieść poprawkę, bo od 1 stycznia br. na terenie naszej gminy funkcjonuje 11 sołectw, a nie 10.
         Zapytań i uwag do projektu programu nie wniesiono.
    Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/70/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok została przez Radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad. 10.
   Treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu  współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego omówiła p. Ludwika Rezmer. Wyjaśniła, że:  „Program w odróżnieniu od lat poprzednich, zwiera pozafinansową możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi, tj. korzystanie z kserokopiarki do kopiowania materiałów, udostępnianie pomieszczeń gminnych w celu spotkań organizacji, korzystanie z naszej strony internetowej w celu zamieszczania informacji i ogłoszeń. Będziemy również informowali o możliwości pozyskania środków zewnętrznych.”
         Następnie p. Dariusz Podlejski  - przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił, do Programu  opinię pozytywną.  
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy działa na terenie gminy podmiot pożytku publicznego?
p. Ludwika Rezmer – nie. Ustawa o wolontariacie dopuszcza możliwość finansowania takich podmiotów, jak OSP, TPD.
Radny p. Zygmunt Wycinek – uzyskanie takiego statusu, to duży koszt.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/71/2008 w sprawie przyjęcia na rok 2008 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została podjęta przez Radę Gminy przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad. 11.
          Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Zapoznał obecnych z treścią Uchwały Nr 15/P/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2007 roku  w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Drzycim ( uchwała  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu ). Następnie przedstawił treść Uchwały Nr 15/Dp/2007 składu Orzekającego Nr  2  z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu oraz załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu Gminy Drzycim na 2008 rok ( załącznik nr 9 do protokołu ).
         Przewodniczący Rady udzielił kolejno głosu poszczególnym przewodniczącym Komisji Rady, którzy przedstawili pozytywne opinie do projektu budżetu oraz autopoprawek, wniesionych przez Wójta.
Głos zabrali kolejno:
- p. Teresa Piotrowska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
- p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,  
- p. Jacek Gawrych Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów, przedstawiając jednocześnie treść dwóch wniosków, wypracowanych przez Komisję:
       1. Zwiększyć w budżecie gminy na 2008 rok środki na finansowanie Posterunku Policji w Drzycimiu z kwoty 3.000,- złotych do kwoty 5.000,- złotych, zmniejszając rezerwę budżetową o 2.000,- złotych przeznaczając  1.000 złotych na zakup paliwa i 1.000 złotych na dodatkowe służby płatne.
2. Uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2008 rok środki na utwardzenie nawierzchni przed kostnicą w Gródku w kwocie 15.000,- złotych przeznaczyć na naprawę ulicy Kwiatowej w Gródku.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – zwracam się z wnioskiem aby wystąpić do organu nadzoru o opinię w sprawie finansowania wydatków na parafie. Kolejna sprawa, to chciałbym, aby Wójt  przedstawił plany remontu dróg, szczegółowe - co i za ile?  Chciałbym też, aby Komisja ds. Budżetu i Finansów odbywała swoje spotkanie, jako ostatnie przed każdą sesją, bo tym razem było inaczej. Proszę też, aby uwzględnić w budżecie na 2008 rok utwardzenie placu przed kostnicą w Gródku.
Przewodniczący Rady – odczytałem opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie było w niej uwag do finansowania parafii.
Radna p. Elżbieta Babińska – nie jest to teren komunalny, uważam  że należy utwardzić nawierzchnię ulicy Kwiatowej w Gródku.
Radny p. Edmund Szymczak – 15 tys. złotych to za mało na utwardzenie tej ulicy. Za te środki nic się na tej ulicy nie zrobi lepiej uwzględnić potrzeby parafii Gródek.
Radna p. Elżbieta Babińska – może można tańszym kosztem, pozyskać jakiś tani budulec i utwardzić tę nawierzchnię.
Radny p. Edmund Szymczak – jak już wspomniałem na drogę nie starczy, a utwardzenie nawierzchni przed kostnicą pozostanie na stałe. Gdyby chodziło o zakup samochodu dla parafii, byłbym przeciwny, ale w tej sytuacji jestem za.
Przewodniczący Rady – opinie do budżetu były pozytywne, zatem skupmy się nad jednym tematem.
Radny p. Zygmunt Wycinek – to nie można wnosić poprawek?  Moim zdaniem mamy do tego prawo.
Przewodniczący Rady – możemy dyskutować, co możemy zmienić, ale dobrze byłoby w terminie późniejszym, a teraz zająć się skonstruowanym projektem budżetu.
Skarbnik Gminy - bez zgody Wójta Rada nie może wnosić poprawek.
Radny p. Zygmunt Wycinek – ustawodawca przewidział pewne możliwości ingerencji. Wnioski Komisji ds. Budżetu i Finansów są właściwe, wskazują źródła pokrycia i są zasadne. Wnioski muszą być rozpatrzone.
Przewodniczący Rady – wnioski zgłoszone przez Komisję zostaną  rozpatrzone.
Radny p. Zygmunt Wycinek – uszczegółowić wydatki na Kulturę i Dziedzictwo Narodowe. Chciałbym wiedzieć, jakie środki, na jakie cele, jakie zadania kulturalne?
Wójt – nie ma podziału na konkretne świetlice wiejskie. Są to przede wszystkim środki na bieżące utrzymanie budynków, na ich funkcjonowanie, w tym węgiel, energia, szczotka itp. Środki te zostaną wykorzystane w świetlicach, gdzie są najbardziej potrzebne. Pewne wydatki możemy ponosić nawet kosztem innych świetlic. Muszę wyjaśnić, że wnioski złożone, to 100 % potrzeb z Państwa strony, a ich realizacja to zaledwie 30-40 %.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w związku z tym należy odpowiedzieć na wnioski sołtysów odnośnie świetlic.
          Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie wnioski Komisji ds. Budżetu i Finansów:
1/ „Zwiększyć w budżecie gminy na 2008 rok środki na finansowanie Posterunku Policji w Drzycimiu z kwoty 3.000,- złotych do kwoty 5.000,- złotych, zmniejszając rezerwę budżetową o 2.000,- złotych, przeznaczając 1.000 złotych na zakup paliwa i 1.000 złotych na dodatkowe służby płatne.”
         Za wnioskiem opowiedziało się 12 radnych, przeciw 1 i 2 wstrzymało się od głosu.
2/ „Uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2008 rok środki na utwardzenie nawierzchni przed kostnicą w Gródku w kwocie 15.000,- złotych przeznaczyć na naprawę ulicy Kwiatowej w Gródku.”
         Za wnioskiem opowiedziało się 6 radnych, 5 było przeciwnych, 4 wstrzymało się od głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XII/72/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, z uwzględnieniem autopoprawek Wójta ( zał. nr 10 ) i wniosków Komisji ds. Budżetu i Finansów została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 10 głosów za, 5 wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad. 12.
         Przewodniczący Rady udzielił głosu p. Sekretarz Gminy, która wyjaśniła temat: „Dotychczasowy zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – p. Grzonka odeszła na emeryturę. Przed spodziewanym jej odejściem został ogłoszony nabór na jej stanowisko. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgłoszonych ofert, odbyły się rozmowy z potencjalnymi kandydatami, w wyniku których wybrana została p. Katarzyna Wróbel. Aby jednak spełnić wymogi art. 6 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, wybranego w drodze naboru  kandydata na wspomniane stanowisko, powołać musi Rada Gminy. Stąd projekt uchwały wywołany na dzisiejszą sesję.”
         Zapytań i uwag nie wniesiono.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr XII/73/2008 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego opowiedziało się 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.


Ad. 13.
         Głos zabrał Przewodniczący Rady: „Na posiedzeniach Komisji Rady, które odbyły się przed sesją, mieliśmy zająć się realizacją opinii wydanej przez radcę prawnego w sprawie przynależności członka Klubu do składu Komisji Rewizyjnej. Zostaliśmy jednak poinformowani o wstąpieniu radnej Teresy Piotrowskiej i tym samym członka Komisji Rewizyjnej, do Klubu Radnych. Zdaniem Przewodniczącego Klubu oraz jego członków, akces p. Piotrowskiej w pełni ich zadawala, sądzić zatem należy, że problem przestał istnieć i na tym temat przynależności członka Klubu do składu Komisji Rewizyjnej można zamknąć. Czy Przewodniczący Klubu chciałby jeszcze coś dodać, czy  wyjaśnić?”
Radny p. Edmund Szymczak – zwróciliśmy się z prośbą do radcy prawnego o opinię w sprawie przynależności członka Klubu do składu Komisji Rewizyjnej. Opinia jest jednoznaczna, przysługuje nam prawo wprowadzenia naszego członka do Komisji Rewizyjnej i Rada powinna zająć stanowisko pozytywne. Rzeczywiście pani Piotrowska wstąpiła do Klubu i w tej sytuacji jesteśmy zadowoleni, bo sprawa rozwiązała się sama.
         Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Klubu o pismo stwierdzające przynależność p. Piotrowskiej do Klubu. 


Ad. 14.         
         Przewodniczący Rady – „Zgodnie z rocznym planem pracy Rady Gminy, na dzisiejszej sesji mamy zostać zapoznani z przebiegiem działalności Komisji Rady w minionym roku. Jako pierwszemu udzielam głosu p. Dariuszowi Podlejskiemu – przewodniczącemu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.”
p. Dariusz Podlejski – niedawno, na sesji wrześniowej składałem informację z działalności Komisji od początku kadencji. Uważam, że minęło za mało czasu od tamtej pory i będę się powtarzał. Wnioskuję o złożenie informacji uzupełniającej.
         Wniosek radnego p. Dariusza Podlejskiego został przez Radę przyjęty w następującym wyniku głosowania: 13 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej uzupełniając informację wyjaśnił, że „Komisja odbyła jeszcze dwa posiedzenia, na których postanowiła ogłosić konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, na bazie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych klas I-VI. Konkurs został przeprowadzony, wyniki – ustalone, a w dniu 6 grudnia ub. roku zostały wręczone nagrody dla uczestników konkursu. Ostatnie posiedzenie poświęcone było zajęciu stanowiska w sprawie podatków lokalnych na 2008 rok. Łącznie, w minionym roku odbyło się 6 posiedzeń, na których staraliśmy się omówić zagadnienia założone w rocznym planie pracy.”
Głos zabrała p. Teresa Piotrowska – przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i przedstawiła informację, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Jako kolejny, głos zajął p. Jacek Gawrych informując, że: „Komisja ds. Budżetu i Finansów odbyła w minionym roku 7 posiedzeń, na których przede wszystkim opiniowała proponowane zmiany do budżetu gminy i inne merytorycznie przypisane Komisji materiały. Szczegóły zawarte są w protokołach z odbytych posiedzeń. Zainteresowani mają do nich prawo wglądu.”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Michał Pamulak przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
               Uwag do przedstawionych informacji nie wniesiono.


Ad. 15.
         Opracowane, przez Komisje Rady Gminy, roczne plany pracy zostały  przedłożone Radzie Gminy do akceptacji.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rada przyjęła jednogłośnie ( załącznik nr 15 do protokołu ).
Plany pracy pozostałych Komisji Rady Gminy tj. Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,  Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Budżetu i Finansów zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie. Plany te stanowią odpowiednio załączniki nr  16, 17 i 18 do protokołu ).


Ad. 16.
         Roczny plan pracy Rady Gminy został przez Radę przyjęty do realizacji jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 19 do protokołu.    


Ad. 17.         
         Interpelacji w 6 punkcie obrad nie złożono.


Ad. 18.
Głos zabrał p. Przewodniczący Rady przypominając radnym o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych i majątkowych.
Radny p. Zygmunt Wycinek – umknęło w dyskusji zgłoszenie wniosku pana Szymczaka do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wójt – nie wiem, czy jest potrzeba występowania do RIO. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że  w opinii wydanej przez Izbę nie ma uwag do finansowania parafii. W treści projektu mamy jeszcze współfinansowanie ogrodzenia wokół cmentarza w Dólsku i  lampę przy cmentarzu w Sierosławiu. Przez cały miniony rok i aktualnie finansujemy usuwanie śmieci z wszystkich cmentarzy na terenie gminy. Tego zadania też nikt nie zarzucił.
Sołtys p. Bronisław Maliski – nie był Wójt na zebraniu w Krakówku. Zgłaszaliśmy kolejny już raz oświetlenie we wsi.
Wójt – byłem z wizytą u laryngologa, o 1820 wszedłem dopiero do gabinetu. Czy moja obecność była aż tak niezbędna? Sądzę, że wypracowaliście jakieś wnioski i zostaną mi przedstawione. Uczestnictwo w spotkaniach rad sołeckich, które się często zbierają jest uciążliwe.
Sołtys p. Bronisław Maliski- ale oświetlenie uliczne w naszej wsi jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa dzieci.
Wójt – dzisiaj odbyłem spotkanie z osobami, które do tej pory były decyzyjne, a od nowego roku zostały im te uprawnienia odebrane w wyniku podziały firmy. Wnioski o oświetlenie złożyliśmy. Komisje w terenie stwierdziły, że gmina musi ponieść całkowite koszty instalacji lamp. Jeżeli się okaże, że jednak mogą sfinansować te wydatki, to będziemy płacili tylko za energię i utrzymanie bieżące.
Radny p. Roman Piotrowski – lustro w Gackach.
Wójt – sprawa drugiego lustra utkwiła w Starostwie Powiatowym, ale uznano jego zasadność.
Sołtys p. Wojciech Kruczyński – wałęsające się psy utrudniają dojście dzieciom do przystanku. Czy ta sprawa będzie  załatwiona? Czy zgłaszać do odebrania przez łapacza?
Wójt – innej możliwości niema.
Przewodniczący Rady – odnośnie finansowania parafii przedstawię opinię naszego radcy na kolejnej sesji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – domagam się odpowiedzi dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do budżetu na 2008 rok.
Wójt – udzielę odpowiedzi i mogę się nie wywiązać, i co wtedy?
Radny p. Zygmunt Wycinek – są odpowiedzi ścisłe i nieścisłe, pozytywne i negatywne. Na budynku Urzędu Gminy jest antena, co to za antena i z czyich środków?
Wójt – właścicielem anteny jest Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna. Daje ona mieszkańcom możliwość dostępu do Internetu. Przygotowania do jej instalacji trwały cały rok. Sieć nadajników skierowana jest na Świecie, a dalej drogą radiową. W marcu ma być już sygnał. Kolejny etap, to rozsyłanie sygnału do odbiorców. Forma przekazania sygnału odbiorcom nie będzie sprawą Urzędu Gminy. Zajmie się tym z pewnością przedstawiciel właściciela. Nie znam cen oferowanych odbiorcom. Jakość Internetu powinna być lepsza od tej, którą obecnie mamy. Nas to nic nie kosztowało. Będziemy jednak korzystać z tego Internetu, a właściciel nie będzie nam płacił za udostępnienie pomieszczenia, gdzie stoi urządzenie główne.
Radny p. Zygmunt Wycinek -  czy zasadne było zwolnienie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych?
Wójt – wójt nie może być bratem kierownika jednostki organizacyjnej. Jest to bezsprzeczne.  W postępowaniu zarzucono, że można było to przeprowadzić w trybie spokojniejszym. Sąd orzekł wypłatę trzymiesięcznego dodatku funkcyjnego 1.900,- złotych za miesiąc, co daje łączną kwotę brutto 5.700,- złotych. Kwota została wypłacona.
Radna p. Elżbieta Babińska – myślę, że należy poważnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drodze Drzycim-Jastrzębie. Droga jest wąska, a  do tego jeszcze gęsto rosnące drzewa.
Wójt – na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich wydam decyzję o wycince drzew, bo jest planowane poszerzenie drogi z jednej strony.
Sołtys p. Zenon Janiec – czy w naszej świetlicy coś się planuje?
Wójt – tak, przewidziana jest posadzka w kuchni i bojler.
Radny p. Stefan Szałański – czy jest uwzględnione poszerzenie mostu na trasie Krąplewice - Gródek?
Wójt – droga ma być realizowana etapami, dojdą do mostu – zobaczymy. Z pewnością będzie musiał spełniać określone wymogi.
Sołtys Wanda Wyłuska – czy będzie szlaka na drogi?
Wójt – 325 ton szlaki już zakupiono i jeszcze wozimy. Dysponentami szlaki powinni być sołtysi. Wszelkie uwagi i potrzeby radni niech zgłaszają do sołtysów.     

Ad. 19.            
            Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim  zgromadzonym za udział w obradach i uznał XII sesję Rady Gminy    w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
 
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                         Jerzy Krüger
 
Uwaga: opinie Komisji Rady dotyczące rozpatrywanych na sesji tematów stanowią załączniki nr 20, 21 i 22 do protokołu.
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady (5 lutego 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (5 lutego 2008, 09:31:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1281