Protokół Nr XI/2007 z przebiegu XI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 listopada 2007 roku

                                               P R O T O K Ó Ł   Nr XI/2007
 
                                  z przebiegu XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                     odbytej w dniu  30 listopada 2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1445.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.     p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.     p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.     p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.     p. Wojciech Górski – Radca Prawny w Urzędzie Gminy
       oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:    p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
Porządek obrad zaplanowany:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Składanie interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między-sesyjnym.
7. Podjęcie uchwały sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między-gminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmińskiego ( w tym uchylenie podjętej uchwały na X sesji Rady Gminy ).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Drzycim i Jastrzębie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Drzycim.
12. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
13. Uchwalenie podatków lokalnych na 2008 rok
a)   od nieruchomości,
b)   od środków transportowych,
c)    zajęcie stanowiska w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2008 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
15. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
 
         Otwarcia XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy i sołtysów ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ).
 
Ad. 2.
 
         W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na skład ustawowy 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radny nieobecny – p. Stefan Szałański.
 
Ad. 3.
 
         Protokół z przebiegu X sesji Rady Gminy został przez Radę przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4.
 
         Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który został przesłany radnym łącznie z zaproszeniami na sesję, poczym zapytał o ewentualne uwagi do przewidzianego porządku obrad.
Radny p. Edmund Szymczak – nie ma w porządku obrad tematu dotyczącego udziału członka Klubu Radnych w składzie Komisji Rewizyjnej. Ponadto wnioskuję o wykreślenie punktów 7 i 8 z porządku obrad.
Wniosek p. Edmunda Szymczaka w sprawie wykreślenia punktów 7 i 8 z porządku obrad został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania: 5 głosów za, 8 przeciwnych, 1 wstrzymujący się, Rada opowiedziała się za pozostawieniem tych punktów w porządku obrad.
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa przynależności członka Klubu Radnych do składu Komisji Rewizyjnej będzie omawiana w punkcie „Wolne wnioski i zapytania.” Będzie się mogła Rada wypowiedzieć, co w tym względzie postanowiła.
Radny p. Zygmunt Wycinek – podjęcie decyzji w sprawie wniosku Klubu Radnych w „ Wolnych wnioskach”?  Sprawa powinna być rozpatrzona, jako odrębny punkt na sesji. Klub widzi inne wyjście z tej sytuacji. Przy okazji zmiany w Statucie Gminy, którą planujemy na dzisiejszej sesji można przecież rozpatrzyć, jako punkt 16 obrad zmianę w Statucie Gminy odnośnie rozszerzenia członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Radca Prawny – p. Wojciech Górski – zaproponowane zmiany do Statutu Gminy na dzisiejszej sesji mogą być rozpatrywane na sesji kolejnej, uprzednio jednak przez Komisje Rady Gminy.
Radny p. Zygmunt Wycinek – tu jest pan radca niekonsekwentny, bo uchwały o wynagrodzeniu dla Wójta i dietach radnych też nie były omawiane na Komisjach, a są w porządku obrad.
Radca Prawny p. Wojciech Górski – były omawiane przed poprzednią sesją i zgodnie z Regulaminem Rady Gminy zostały odsunięte, z braku rozstrzygnięcia, do kolejnej sesji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – zwrócimy się o wyjaśnienie tego problemu do organu nadzoru.
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek   Radnego p. Zygmunta Wycinka, dotyczący wprowadzenia do porządku obrad, jako punktu „16,” tematu dotyczącego realizacji wniosku Klubu Radnych.
          W wyniku głosowania: 4 głosy za, 9 przeciwnych i 1 wstrzymujący się, Rada wniosek odrzuciła, zatem będzie rozpatrzony w sposób przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy – w „Wolnych wnioskach i zapytaniach.”
           O udzielenie głosu poprosił Wójt i zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem, aby przestawić kolejność rozpatrywania punktów 13 i 14 w porządku obrad. Uzasadnił, że uchwała w sprawie inkasa podatków powinna być rozpatrzona w pierwszej kolejności, bo znajduje ona odbicie w uchwałach o podatkach na 2008 rok, w miejscach, gdzie mowa o inkasowaniu podatków.
         Zgłoszony wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
  
         Całość porządku obrad po zmianie została przyjęta przez Radę w następującym wyniku głosowania: 11 głosów za, 3 przeciwne.
Porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Składanie interpelacji.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między-sesyjnym.
7. Podjęcie uchwały sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między-gminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmińskiego ( w tym uchylenie podjętej uchwały na X sesji Rady Gminy ).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Drzycim i Jastrzębie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Drzycim.
12. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieru-chomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
14. Uchwalenie podatków lokalnych na 2008 rok
a) od nieruchomości,
b) od środków transportowych,
c)zajęcie stanowiska w sprawie ceny kwintala żyta do podatku rolnego na 2008 rok.
15. Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.
    
Ad. 5.
 
          Została zgłoszona jedna pisemna interpelacja ( zał. nr 3 do protokołu ). Złożył ją  Radny p. Zygmunt Wycinek.
Radny p. Edmund Szymczak przytoczył odpowiedź, jaką uzyskał na złożoną interpelację na poprzedniej sesji Rady Gminy, poczym przedstawił możliwości pozyskania środków unijnych w minionym czasie bieżącego roku.
Wójt – składaliśmy wniosek na dofinansowanie budowy placu zabaw w Biechówku, ale środków nie otrzymaliśmy.
Radny p. Edmund Szymczak – w mojej odpowiedzi tego nie ma.
Wójt – pani, która przygotowała odpowiedź widocznie o tym zapomniała.
 
Ad. 6.
   
         Wójt przedstawił informację z zakresu swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
        
Ad. 7.
 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na poprzedniej sesji, w kwestii  uchwały dotyczącej wynagrodzenia dla Wójta Gminy nie nastąpiło rozstrzygnięcie, poczym odczytał dla przypomnienia projekt przedmiotowej uchwały ( zał. nr 5 do protokołu ). 
Dyskusja:
Wiceprzewodnicząca Rady – jestem przeciw jakimkolwiek podwyżkom, zarówno dla Wójta, jak i dla radnych. Planujemy jakieś inwestycje na rok przyszły i środki będą potrzebne na te i inne cele.
        Przewodniczący poszczególnych Komisji  przypomnieli opinie do projektu uchwały, wypracowane na poprzednie posiedzenie Rady.
Radny p. Jacek Gawrych – kiedy było ustalane poprzednie wynagrodzenie dla Wójta ?
Przewodniczący Rady – 1 grudnia 2006 roku, teraz już mija rok. Na podwyżkę o stopień inflacji pracownikom Urzędu Gminy, wyraża zgodę Rada Gminy w budżecie. Wójtowi musimy my w postaci uchwały. Należy wziąć pod uwagę fakt, że praca Wójta nie jest pracą łatwą.
Radny p. Edmund Szymczak – Panie Przewodniczący, mówi Pan do  siebie. Nie mamy o czym teraz mówić, bo był brak dyskusji w tej sprawie na Komisjach.
Wiceprzewodnicząca Rady – każdy myśli, jak pozyskać środki i jak je zagospodarować. Nie sposób wydać wszystkich pieniędzy na wynagrodzenia.
Radny p. Zygmunt Wycinek – uważam, że Wójt nie ma specjalnych zasług, poza obiadami w szkołach, o czym była mowa w prasie  i podwyższanie wynagrodzenia w tej sytuacji jest bezzasadne.
         Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta pod głosowanie.
         Zanim jednak przystąpiła Rada do głosowania, Radca Prawny zwrócił uwagę, że najpierw trzeba poddać pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącej Rady odnośnie odrzucenia uchwały.
         W wyniku głosowania powyższego wniosku Rada uchwałę odrzuciła ( 7 głosów za, 6 przeciwnych, 1 wstrzymujący się ).
 
Ad. 8.
 
         Przewodniczący Rady - podobnie, jak w przypadku poprzedniej uchwały, projekt ten nie został przez Radę rozstrzygnięty. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych ( załącznik nr 6 do protokołu ).
Radny p. Zygmunt Wycinek – stawiam wniosek o odrzucenie uchwały.
Radna p. Aniceta Gubańska – uważam, że radni nie powinni podwyższać diet skoro wszystkie poprzednie uchwały zostały odrzucone.
Wiceprzewodnicząca Rady – byłoby rzeczywiście nieetyczne inne stanowisko.
        Rada opowiedziała się za odrzuceniem uchwały w wyniku następującego wyniku głosowania: 10 głosów za, 1 przeciwny, 3 wstrzymujące się. 
  
Ad. 9.
 
Wójt: „Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między-gminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmińskiego  omawiany był już na poprzedniej sesji i uchwała została przez Radę uchwalona. Są jednak do jej treści uwagi organu nadzoru, bo nie musi być ona ogłaszana i w § 2 nie gmina Drzycim, tylko gmina Świecie przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją zadania. Poprawki w postaci nowej uchwały nanoszą wszystkie gminy,  które przystępują do porozumienia międzygminnego.”
         Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/59/2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmińskiego została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 7 do protokołu ).
 
Ad. 10.
 
Przewodniczący Rady: „W związku z tym, że Rada Gminy w drodze uchwały postanowiła o utworzeniu sołectwa Jastrzębie należało opracować projekty statutów sołectw, zarówno dla sołectwa Drzycim, jak i Jastrzębie z uwagi na podział sołectwa Drzycim. Projekty statutów zostały poddane konsultacjom społecznym w miejscowościach Drzycim i Jastrzębie. Uwag do przedłożonych statutów nie wniesiono.”
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/60/2007 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/151/2005 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Drzycim i Jastrzębie została podjęta przez Radę jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad. 11.
 
Przewodniczący Rady: „W związku z podjęciem przez Radę poprzedniej uchwały należy wprowadzić zmiany do Statutu Gminy, polegające na wprowadzeniu do jego treści kolejnego sołectwa. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.”
         W dyskusji nikt z obecnych nie zabrał głosu.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/61/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminy Drzycim została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12.
 
       Przewodniczący Rady: „W związku ze zmianą ustawy o  ujawnianiu informacji o dokumentach   organów bezpieczeństwa   państwa  z  lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, musimy ponownie przystąpić do procedury składania oświadczeń lustracyjnych. Z uwagi na to, że organem powołującym Sekretarza i Skarbnika Gminy jest Rada Gminy, na jej ręce powinny wpłynąć oświadczenia lustracyjne osób pełniących te funkcje w naszej gminie. Z uwagi na fakt, że oświadczenia należy przekazać do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej musi zająć się tym określona osoba. W celu usprawnienia procedury składania oświadczeń lustracyjnych Rada Gminy może skorzystać z możliwości upoważnienia Przewodni-czącego Rady do wykonania tych czynności. Propozycja dotycząca scedowania tych czynności na moją osobę, przedstawiona jest w projekcie uchwały, który Państwo otrzymaliście. Na mocy tej właśnie uchwały będę mógł wystąpić do tych osób z prośbą o złożenie oświadczeń i przekazać je do właściwego Instytutu Pamięci Narodowej.”
        Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/62/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów została przez Radę podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 10 do protokołu ).    
 
Ad. 13.
 
Wójt: „Zaproponowałem projekt uchwały w sprawie inkasa. Zmiana polega na ujednoliceniu procentowego wynagrodzenia brutto dla wszystkich inkasentów w wysokości 3%. Do tej pory procent wynagrodzenia jest różny w rożnych sołectwach. W niektórych sytuacjach wygląda to tak, że któryś z sołtysów zainkasował np. trzy wpłaty, a inny dziesięć, a otrzymali takie samo wynagrodzenie. Uważam, że nie jest to sprawiedliwe.”
Następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili wypracowane opinie:
- Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – p. Dariusz Podlejski przedstawił opinię pozytywną do projektu uchwały.
- Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Teresa Piotrowska przedstawiła opinię pozytywną.
- Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych przedstawił opinię negatywną do projektu uchwały oraz propozycję Komisji – „2,5 % wynagrodzenia brutto.”
Przewodniczący Rady rozpoczął od głosowania propozycji dalej idącej – 3%.
         W wyniku głosowania: 9 głosów za, 1 przeciwny i 4 wstrzymujące się propozycja została przez Radę przyjęta.
      Taki sam wynik głosowania uzyskała poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/63/2007 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( załącznik nr 11 do protokołu ).
       
Ad. 14 a)
 
         Przewodniczący Rady wyjaśnił, że „Wszystkie Komisje Rady Gminy odbyły spotkania, na których wypracowały  stanowiska w zakresie poszczególnych kategorii podatków. Rozpoczniemy zgodnie z porządkiem obrad, od stawek podatku od nieruchomości. Przewodniczący Komisji będą przedstawiali wypracowane stanowiska kolejno wg stawek.”
 
       Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni, 
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,60 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  0,60 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,60 złotych.
      Wszystkie Komisje były zgodne co do stawki  0,60 złotych.
      Za poddaną pod głosowanie stawką 0,60 złotych  od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,  Rada opowiedziała się w następującym wyniku głosowania: 10 głosów za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się.
 
         Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, propozycje były następujące:   
   
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 3,74 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  3,74 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 3,74 złotych.
         Za poddaną pod głosowanie stawką wyższą 3,74 złotych  od  1 m2 gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  Rad opowiedziała się jednogłośnie.
 
         Od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni,
 
1/ p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,15 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  0,15 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,15 złotych.
Radny p. Edmund Szymczak – proponuję stawkę 0,12 złotych.
         Wszystkie Komisje były zgodne co do stawki 0,15 złotych i była to jednocześnie propozycja dalej idąca, zatem była poddana, jako pierwsza pod głosowanie. W wyniku głosowania: 11 głosów za, 1 przeciwny i 2 wstrzymujące się - propozycja została przyjęta.  
       
        Od budynków mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 0,57  złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  0,57 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 0,57 złotych.
         Za poddaną pod głosowanie stawką 0,57 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych Rada opowiedziała się pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym się 
 
         Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
 
1/ p. Dariusz Podlejski  Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 16,40  złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  17,00 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 17,00 złotych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności stawkę wyższą – 17,00 złotych.
Za przyjęciem tej stawki opowiedziało się 9 radnych, 5 było przeciwnych. W związku z zaakceptowaniem powyższej stawki, druga propozycja nie była głosowana.
 
         Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, również wszystkie Komisje zaproponowały jednakową kwotę  - 8,86 złotych. Poddana pod głosowanie kwota została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
         Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, stanowisko wszystkich Komisji było jednakowe tj. kwota 3,84 złotych i poddana pod głosowanie             stawka została zaakceptowana przez Radę jednogłośnie.
 
         Od budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej  ustalenia Komisji były odmienne:
 
1/ p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – 4,99 złotych,
2/ p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  5,11 złotych,
3/ p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – 4,99 złotych.
         W wyniku głosowania, propozycja dalej idąca  tj. 5,11 złotych upadła ( 6 głosów za, 8 przeciwnych ), zatem jako obowiązująca pozostała stawka – 4,99 złotych.             
 
          2% stawka podatku od budowli oraz proponowane zwolnienia z podatku ( obowiązujące w roku 2007 ): uzyskały akceptację wszystkich Komisji na posiedzeniach, a w wyniku głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.
 
         Ostatnim głosowaniem zakończona została praca Rady nad konstrukcją uchwały. Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/64/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 12 głosów za, 2 przeciwne. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
 
 Ad. 14 b).
 
         Odnośnie propozycji stawek podatku od środków transportowych Przewodniczący Komisji przedstawili kolejno pozytywne opinie do projektu uchwały. 
        Uwag i innych propozycji nie zgłoszono.
        Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/65/2007 w sprawie stawek podatku od środków transportowych   została podjęta przez Radę  jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Ad. 14 c ).
 
         Przewodniczący Komisji przedstawili opinie pozytywnie do projektu uchwały w sprawie ceny żyta do podatku rolnego  tj. obniżenie ceny skupu kwintala żyta z kwoty 58,29 złotych, do kwoty 40,00 złotych.( opinie Komisji  nie były jednogłośnie pozytywne, wprost przeciwnie - o różnych wynikach głosowania ).
Dyskusja:
Radny p. Roman Piotrowski – poprzednie podatki podwyższyliśmy o 2 lub 3 %, a ten o 25 %. Moja propozycja to 35,00 złotych.
Radna p. Teresa Piotrowska – popieram kolegę Romka, zboże już tanieje i moim zdaniem propozycja  40,00 złotych jest za wysoka.
Radny p. Dariusz Podlejski – cena żyta do podatku przed dwoma laty była wyższa niż dzisiaj proponowana.
Radna p. Teresa Piotrowska – fundusze unijne wcale nas rolników tak nie ratują, jak jest to powszechnie mówione. My co roku dokładamy do naszego gospodarstwa.
Radny p. Zygmunt Wycinek – gospodarstwo rolne jest tym samym, co prowadzenie działalności gospodarczej. Policzyłem sobie podatek od średniego gospodarstwa. Jest to kwota 250 złotych na rok. Nie jest to znacząca różnica w rozbiciu na raty.
Radna p. Ewa Kempińska – ja dostałam aż 14,- złotych rewaloryzacji do emerytury.
Skarbnik Gminy wyjaśniła czym skutkuje obniżanie stawek maksymalnych, zarówno w podatku od nieruchomości, jak i od środków transportowych i ceny żyta.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały stanowiący jednocześnie propozycję dalej idącą. W wyniku głosowania: 8 głosów za, 3 przeciwne i 3 wstrzymujące się Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XI/66/2007 w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. Podjęta przez Radę uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
         Głos zabrał Przewodniczący Rady i wyjaśnił, że  na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska postanowiono, aby wprowadzić opłatę od posiadania psa w kwocie 5,- złotych. Pozostałe Komisje odstąpiły od wprowadzenia tej opłaty.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – „ Komisja w wyniku głosowania (5 za, 2 wstrzymujące się ) wnioskuje o wprowadzenie opłaty od posiadania psa w kwocie 5,- złotych.”
Radna p. Ewa Kempińska – w Jastrzębiu jest tyle psów, że mieszkańcy powinni płacić.
Radny p. Dariusz Podlejski – tej sprawy nie rozpatrywać na dzisiejszej sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady – uważam, że należy sprawę rozpatrzyć i więcej do podatków nie wracać.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Wiceprzewodniczącej Rady pod głosowanie, w wyniku którego Rada opowiedziała się za wprowadzeniem tematu pod obrady ( 11 głosów za, 3 przeciwne ).
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w tym przedmiocie i otworzył dyskusję.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – pomyśleliśmy o tej opłacie, bo jak czują się ci, co płacili do tej pory podatek, to są 32 osoby.
Wiceprzewodnicząca Rady -  za schroniska, a jeszcze nie chcą przyjmować i za wyłapywanie psów musimy płacić, skąd wziąć na to pieniądze?
Sołtys sołectwa Gródek – na 1000 mieszkańców Gródka nikt nie ma psa, to jest ciekawa sprawa.
Radny p. Roman Piotrowski – jestem za odstąpieniem od tematu.
Radna p. Ewa Kempińska – ja wiem kto w Jastrzębiu ma psa i opłatę można ściągnąć.
Sołtys sołectwa Dąbrówka – były już nawet wprowadzone numerki i też niczego to nie zmieniło.
         Poddany po głosowanie projekt uchwały w przedmiocie opłaty za psa ( załącznik nr 15 do protokołu ) został przez Radę odrzucony w wyniku głosowania: 6 głosów za, 8 przeciwnych.
 
Ad. 15.
 
         Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały przedstawiła p. Skarbnik – Bogusława Radzikowska.
         Uwag i zapytań nie wniesiono.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XI/67/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 16 do protokołu ).
 
Ad. 16.
 
         Wójt wyjaśnił, że na pisemną interpelację Radnego p. Zygmunta Wycinka udzieli odpowiedzi pisemnej.
 
Ad. 17.
 
Przewodniczący Rady „Na poprzedniej sesji, z uwagi na nieobecność p. Wioletty Łaszewskiej ( członka Komisji Rewizyjnej ) Rada postanowiła o przeniesieniu tematu dotyczącego uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o członka Klubu Radnych na kolejną sesję. Oddaję głos radnym, co w tym względzie postanowiono? Powstał Klub i zapis ustawowy mówi, że członkowie klubu wchodzą do składu Komisji Rewizyjnej.”
Radca Prawny – zdecydujecie państwo w drodze głosowania, co w tym względzie postanowicie. Są dwie możliwości:
1/ zmiana składu Komisji Rewizyjnej,
2/zmiana statutu , co do ilości członków Komisji Rewizyjnej. Jeżeli chodzi o zmianę Statutu, to najlepiej zrobić to przy jakiejś okazji.
Radny p. Edmund Szymczak – wnioskuje o zmiany w Statucie Gminy.
Przewodniczący Rady poddał następujący wniosek pod głosowanie: „Przystąpić do procedury zmiany w Statucie Gminy.”
Za wnioskiem opowiedziało się 4 radnych, przeciw było 9, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – błędem było nie wprowadzenie tematu na sesję. Zwrócimy się o wyjaśnienie tego problemu do Wojewody.
Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady poddał kolejną propozycję pod głosowanie „Kto jest za zmianą w składzie Komisji Rewizyjnej?”
W wyniku głosowania: 4 głosy za, 10 przeciwnych, Rada Gminy odrzuciła i tę możliwość.
Przewodniczący Rady, w nawiązaniu do poprzedniej sesji, gdzie zarzucano mu nadgorliwość w wypełnianiu swoich obowiązków przedstawił na czym polegała jego praca w minionym roku i w czym brał udział poza prowadzeniem obrad Rady Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady – my wszyscy wiemy jak p. Przewodniczący uczestniczy czynnie w reprezentowaniu Rady na zewnątrz.
Radny p. Zygmunt Wycinek – działam 10 lat w strażach pożarnych, za darmo i z przyjemnością.
Radna p. Janina Różycka – doszły mnie słuchy, że woda jest zatruta bakteriologicznie. Czy jest to prawda, czy jest to plotka?
Wójt – nie jest to plotka, ogłoszenia Sanepidu były wywieszone po terenie gminy. Pobór próbek miał miejsce w kilku punktach na terenie gminy i wszystkie były wolne od bakterii, tylko jedna – w naszej piekarni miała ich przekroczenie. Aktualnie woda jest poddawana chlorowaniu w celu likwidacji wszelkich bakterii.
Sołtys sołectwa Biechówko – co z weterynarzem?
Wójt – weterynarz w obecnym czasie musi na siebie zarabiać. Musi mieć taki teren, że będzie praca mu się opłacała. W naszym przypadku nawet mieszkaniem weterynarza nie zwabiliśmy. Daliśmy ogłoszenia w prasie i nic. Poszukujemy absolwentów w internecie.
Sołtys sołectwa Biechówko – poszukać weterynarza wspólnie z mleczarnią.
Wójt – wydaje mi się, że nic tu nie pomoże, chyba, że składka od rolników zwana „gotowością.”
Radny p. Zygmunt Wycinek – budową wodociągu Drzycim – Jastrzębie zajmowała się firma z Bydgoszczy. Czy zlecono jej wykonanie tego zadania?
Wójt – firma ta wykonywała prace jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji Wójta, jako podnajem – podwykonawca Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Sołtys sołectwa Biechówko- Rada uchwaliła tak wysoko podatek. Czy radni zdają sobie sprawę z tego, jakie będzie z tego tytułu zadłużenie, bo ludzie nie będą płacić i o ile ono wzrośnie do tego roku?
Skarbnik Gminy – jakie jest aktualne zadłużenie z tego tytułu, to radni wiedzą, bo była informacja z wykonania budżetu za I półrocze br. Jakie będzie w roku przyszłym, to nikt nie wie.
Wójt – są zadłużenia ściągalne i są też takie, gdzie nie ma z czego ściągnąć.
 
Ad. 18.
 
          W momencie wyczerpania głosów w „:Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w obradach i uznał XI sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.
Uwaga:
Opinie Komisji stanowią załączniki nr 17, 18 i 19 do protokołu.
 
                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                              Jerzy Krüger

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008)
Opublikował: Bożena Szajerka (4 stycznia 2008, 09:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1145