Protokół Nr X/2007 z przebiegu X sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 30 października 2007 r.

                                             P R O T O K Ó Ł   Nr X/2007
 
                                 z przebiegu X sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                  odbytej w dniu  30 października 2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1630.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.       p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.       p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.       p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.        p. Sabina Majewska – isnspektor ds. Oświaty      
oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:  p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
 Porządek obrad zaplanowany:
 
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu IX sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
10.                      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych.
11.                      Podjęcie uchwały w sprawie  diet dla sołtysów.
12.                      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Gminy Powiatu Świeckiego” i udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.
13.                      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmińskiego.
14.                      Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
15.                      Odpowiedzi na interpelacje.
16.                      Wolne wnioski i zapytania.
17.                      Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1. 
         Otwarcia X sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał Przewodniczący Rady – p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę Gminy, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. 
Ad. 2.        
         W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy 15.
Radna nieobecna – p. Wioletta Łaszewska.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 Ad. 3. 
         Protokół z przebiegu IX sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę  jednogłośnie. 
Ad. 4. 
         Z radnych nikt nie wniósł uwag do porządku obrad. Głos zabrał jednak Przewodniczący Rady i zwrócił się do Rady  z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu 15 w brzmieniu: „Przedłożenie Radzie informacji o utworzeniu Klubu radnych i zajęcia stanowiska przez Radę Gminy w sprawie wniosku Przewodniczącego Klubu, dotyczącego wejścia członka Klubu do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.”
         Rada Gminy zarówno wniosek, jak i porządek obrad po zmianie przyjęła jednogłośnie.
 
Porządek obrad po zmianie:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z przebiegu IX sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Składanie interpelacji.
6.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
10.                Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla radnych.
11.                Podjęcie uchwały w sprawie  diet dla sołtysów.
12.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Gminy Powiatu Świeckiego” i udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.
13.                Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmińskiego.
14.                Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
15.                Przedłożenie Radzie informacji o utworzeniu Klubu radnych i zajęcia stanowiska przez Radę Gminy w sprawie wniosku Przewodniczącego Klubu dotyczącego wejścia członka Klubu do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
16.                Odpowiedzi na interpelacje.
17.                Wolne wnioski i zapytania.
18.                Zamknięcie obrad.
 Ad. 5.  
Interpelację złożył  radny p. Edmund Szymczak:
 „Ile wniosków złożyła gmina o pozyskanie środków unijnych i jakich spraw dotyczyły?” 
Ad. 6. 
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od  27  września do dnia 29 października bieżącego roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Ad. 7.  
         Radni zdecydowali, aby zostały omówione tylko zmiany zaproponowane w regulaminie wynagradzania nauczycieli, zatem p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty  przedstawiła kolejno trzy zmiany zaproponowane przez związki zawodowe nauczycieli:
„§ 6 ust. 2 pkt 6  - zmiana dotyczy zwiększenia dodatku dla nauczycieli liczniejszych klas,
§ 7 ust. 1 pkt 2  - rozszerzono zakresy dodatkoów, zmiana dotyczy zwiększenia dodatku w nauczaniu indywidualnym dzieci z upośledzeniem głębokim i autyzmem,
§ 11 ust. 4 – zmiana dotyczy terminu składania wniosków o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora szkoły – do 25 września.”
         Opinię pozytywną do regulaminu przedstawił p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
         Uwag i zapytań nie wniesiono. 
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr X/54/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. 8.
         Wprowadzenia do tematu dokonał p. Dariusz Podlejski – Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej: „Komisja doszła do wniosku, aby zająć się kompleksowo wszystkimi propozycjami zmian, w tym wzrostem wynagrodzenia Wójta. Projekt, który Komisja wypracowała ( załącznik nr 5 do protokołu ) został zaopiniowany na posiedzeniach pozostałych Komisji i przesłany radnym na dzisiejszą sesję. Jest to propozycja na poziomie średnim. Dodatek funkcyjny co prawda jest prawie maksymalny, ale dodatek specjalny może sięgać 40%, a jest propozycja tylko  25% na poziomnie obecnym.” 
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – p. Teresa Piotrowska przedstawiła opinię negatywną: „Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Komisji ds. Kultury w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Komisja zaproponowała wzrost wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 4.000,- złotych, ale dodatek funkcyjny, zdaniem Komisji,  powinien pozostać na poziomie dotychczasowym – 1.100,- złotych.”
         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Jacek Gawrych poinformował zebranych, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy w wyniku 3 za, 1 przeciwny, 3 wstrzymujące się.”
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – wnioskuję o odrzucenie uchwały w całości. Nie minął jeszcze rok, a wyborcy nas ocenią, że już sięgamy po kasę. Nie można rzecz jasna pracować za darmo, ale takiej sytuacji nie ma. Niech minie rok.
Radny p. Dariusz Podlejski – proponowane wynagrodzenie ma obowiązywać od nowego roku.
Radna p. Ewa Kempińska – musi być zaplanowany budżet, stąd zajmujemy się tym tematem na dwa miesiące wcześniej.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Rada może dokonywać zmian w budżecie w ciągu roku. Sieć kanalizacyjna założona w budżecie na 2007 rok nie jest realizowana. Nie jest to zatem sytuacja sprzyjająca do proponowanych zmian. Kwestia zmian może być ewentualnie po roku.
Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta Babińska – budżet jest ruchomy. Momim zdaniem temat trzeba odłożyć.
Przewodniczący Rady - 1 grudnia 2006 r. ustaliliśmy, że do wynagrodzenia Wójta wrócimy po roku. Minął rok, dlatego do tematu wracamy.
         Za poddanym pod głosowanie wnioskiem w sprawie odrzucenia projektu uchwały w całości głosowało 7 radnych, 7 było przeciwnych.
Przewodniczący Rady – w związku z powyższym mam prawo zdecydować o odczytaniu projektu uchwały i poddać go pod głosowanie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – wnioskuję o dyskusję w temacie. Zgodnie z § 46 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy.
Radny p. Dariusz Podlejski – proponuję przejść do rozpatrzenia projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady p. Elżbieta Babińska – skoro projekt uchwały budzi tyle kontrowersji uważam, że należy go przenieść na kolejne posiedzenie.
Radny p. Dariusz Podlejski – rozpatrujemy sprawę od nowa. Pozostaję przy moim wniosku.
Radna p. Aniceta Gubańska – odkładanie problemu nie rozwiąze sprawy.
Radny p. Edmund Szymczak – poczekać do 1 stycznia.
Radny p. Zygmunt Wycinek – ponawiam wniosek o odrzucenie projektu uchwały.
         Poddany wyżej wym. wniosek pod kolejne głosowanie uzyskał identyczny wynik w głosowaniu: 7 za, 7 przeciwnych.
Przewodniczący Rady poddał ponownie projekt uchwały pod głosowanie.
         Sekretarz Gminy – Panie Przewodniczący, zgodnie z § 46 Regulaminu Rady należy głosowanie wniosku powtórzyć po uprzednim wznowieniu dyskusji nad projektem uchwały. Dopiero, gdy nie nastąpi rozstrzygnięcie, temat należy przenieć na kolejne posiedzenie. Rozstrzygnięcia w temacie nadal nie ma.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał wniosek o odrzucenie uchwały trzeci raz pod głosowanie, które również nie przyniosło rozstrzygnięcia ( 7 za, 7 przeciwnych ). W związku z powyższym, temat dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy został oddalony do kolejnego posiedzenia Rady Gminy.
 Ad. 9. 
         Projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy  ( załącznik nr 6 do protokołu ) został omówiony przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony  Przeciwpożarowej – p. Dariusza Podlejskiego łącznie z uzasadnieniem podkreślającym szerokie zaanagażowanie Przewodniczącego Rady w sprawy mieszkańców gminy, udział w różnych spotkaniach, udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska poinformowała zebranych o negatywnym zaopiniowaniu projektu uchwały, jednocześnie przedstawiła propozycję wysokości diety w kwocie 1000,- złotych.
          Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił opinię pozytywną do projektu uchwały uzyskaną w wyniku głosowania 4 głosy za, 3 wstrzymujące się.
Dyskusja:
Radny p. Zygmunt Wycinek – art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie określa zadania Przewodniczącego Rady Gminy: „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizo-wanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.” Uważam, że dieta, czyli jej wysokość jest adykwatna do obowiązków Przewodniczącego. To, że p. Przewodniczący angażuje się we wiele innych spraw i bierze udział w spotkaniach to tylko i wyłącznie jego wybór. Za te pieniądze znalazłaby się godna osoba, aby tę funkcję objęła.
Radny p. Dariusz Podlejski – wiemy wszyscy, jak wygląda praca naszego Przewodniczącego i jak się we wszystko angażuje, zatem podtrzymuję stanowisko Komisji.
Radny p. Zygmunt Wycinek – wnioskuję o odrzucenie projektu uchwały.
         Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego projekt został odrzucony. Wynik głosowania: 7 głosów za, 6 przeciwnych, 1 wstrzymujący się. 
Ad. 10. 
         Projekt uchwały omówił p. Dariusz Podlejski Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przecipożarowej.
         Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska – p. Teresa Piotrowska przedstawiła opinię negatywną do przedstawionego projektu uchwały, proponując jednocześnie dwie kwoty odpowiednio:
- dla radnych – 200,- złotych,
- dla przewodniczących Komisji i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 250,- złotych.
         Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów  p. Jacek Gawrych przedstawił do projektu uchwały również opinię negatywną. W imieniu Komisji zaproponował następujące kwoty:
- 150,- złotych dla radnych,
- 200,- dla przewodniczących Komisji i Wiceprzewodniczącego Rady oraz 100,- złotych za każdorazowy udział radnego w posiedzeniu zarówno Komisji, jak i Rady.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – wnioskuję o odrzucenie projektu uchwały. Wrócimy do sprawy, jak uchwalimy budżet.
Wiceprzewodnicząca Rady p. Elżbieta Babińska – podzielam opinię p. Szymczaka.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowisdka – mam również takie zdanie. Mogliśmy przecież złożyć wniosek o pozostawienie aktualnych diet.
Radny p. Jacek Gawrych – nie podzielam opinii p. Babińskiej. Odrzuciliśmy poprzednie projekty, odrzućmy i ten.
Radna p. Janina Różycka – musimy spojrzeć na problem realnie. Dieta nie  może być naszym dochodem.
Radny p. Edmund Szymczak – uważam, że dieta nie powinna być miesięczna, powinna być za posiedzenie. Jestem, obecny – odbieram dietę. Nie ma mnie na posiedzeniu – diety nie dostaję. Jest to najlepsze rozwiązanie.
Radny p. Dariusz Podlejski – inne gminy odchodzą od diet za posiedzenie.
Radna p. Ewa Kempińska – system diet miesięcznych jest  sprawiedliwy. Jedni są w dwóch komisjach inni w jednej. Wiadomo, że w lepszej sytuacji są ci, którzy są w dwóch komisjach.
Radna p. Janina Różycka – praca w Komisji jest wyborem radnego. Dokonałam, takiego wyboru i jestem tylko w jednej.
Radna  p. Aniceta Gubańska – w miesięcznej diecie radny weźmie pieniądze, a na posiedzenia nie będzie chodził.
Przewodniczący Rady Gminy – dziwi mnie ta dyskusja. Na posiedzeniach poszczególnych Komisji zapadły jakieś ustalenia, teraz okazuje się, że każdy ma inne zdanie.
Radna p. Teresa Piotrowska – przyznaję, że dopiero w domu głębiej temat przemyślałam.
Radny p. Roman Piotrowski – zamknąć dyskusję i poddać pod głosowanie wniosek p. Szymczaka o odrzucenie projektu uchwały.
         W dwukrotnym głosowaniu  ( 7 głosów za i 7 przeciwnych ) Rada tematu nie rozstrzygnęła.  W rezultacie takiego wyniku głosowania temat zostanie rozpatrzony ponownie na kolejnej sesji. 
Ad. 11. 
         Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady wyjaśniając: „Propozycja wypłynęła z Komisji ds. Budżetu i Finansów baq wniosek sołtysów. Zaakceptowana została przez Komisję ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, ale odmienne zdanie miała Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska i Komisja ds. Budżetu i Finansów po kolejnym  posiedzeniu.” 
Opinie negatywne przedstawili kolejno: p. Teresa Piotrowska i p. Jacek Gawrych, zgłaszając jednocześnie identyczne propozycje: 100,- złotych dieta miesięczna i 60,- złotych dieta za udział sołtysa w sesji Rady Gminy.
Dyskusja:
Radny p. Edmund Szymczak – popieram propozycje, takie jak w projekcie uchwały.
Radna p. Janina Różycka – ja również. Prowizje są coraz mniejsze, bo coraz mniej mieszkańców uiszcza podatek u sołtysa. Sołtysi to potwierdzą.
Radna p. Teresa Piotrowska – z podatkiem rzeczywiście jest to prawda, uważam, że sołtysi powinni otrzymać te diety. Jest to pewnego rodzaju zachęta.
Radny p. Roman Piotrowski – uważam, że powinniśmy projekt uchwały poprzeć.
Sołtys Alojzy Belt – mam 12,- złotych za podatek. Za co mam kupić paliwo?
Przewodniczący Rady – nie należy głosu podnosić, wszyscy słyszymy.
Wiceprzewodnicząca Rady – decyzje sołtysów odnośnie ich wyboru były dobrowolne.
         Poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów uzyskał 7 głosów za, 4 przeciwne i 3 wstrzymujące się. Podjęta Uchwała Nr X/55/2007 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Ad. 12.
Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt: “Koordynatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie naszego powiatu jest “Inkubator Przedsiębiorczości”. Inkubator Przedsiębiorczości wspólnie z mieszkańcami gmin: Świecie, Nowe, Drzycim, Warlubie, Dragacz, Bukowiec i Jeżewo tworzy LGD, która decydować będzie o podziale środków unijnych w zakresie: rozwoju agroturystyki i turystyki, tworzenia i rozwoju małych firm, rozwoju wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, odnowy wsi (np. budowa obiektów sportowych, kulturalnych, odnowa zabytków), promocji produktów lokalnych edukacji (kursy, szkolenia, rozwój zainteresowań i umiejętności), rozwóju kultury, rozwoju organizacji pozarządowych (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne) i inne. Dzięki LGD mieszkańcy gmin, objętych jej działaniem, mogą mieć realny wpływ na to jak zostaną spożytkowane unijne pieniądze przeznaczone na rozwój terenów tych gmin. Stąd dzisiejszy projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Drzycim do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Gminy Powiatu Świeckiego”                      i udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czy inne osoby będą reprezentowały gminę w spotkaniu założycielskim?
Wójt - tak, jeszcze dwie osoby.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr X/56/2007 w sprawie   przystąpienia Gminy Drzycim do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Gminy Powiatu Świeckiego” i udzielenia pełnomocnictwa do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu została podjęta przez Radę jednogłośnie ( załącznik nr 9 do protokołu ). 
Ad. 13. 
         Omówienia projektu uchwały dokonał Wójt informując, że „Nasze wysypisko odpadów komunalnych ma  funkcjonować do 2009 roku. Ze wzgleędu na wymogi unijne ma powstać Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Osnowie i w Sulnówku. Dofinansowanie budowy ma odbyć się ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Infrastruktura i  Środowisko.” Porozumienie, które mamy zawrzeć umożliwi kompleksową i wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi.”
Radna p. Janina Różycka – jakie to będzie wysypisko?
Wójt – odzysk, recykling odpadów, tworzenie biomasy. Pozostałe gminne wysypiska będą musiały być zamknięte z uwagi na nie spełnienie wymogów unijnych. Azbest aktualnie przyjmowany jest w gminie Pruszcz.
         Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr X/57/ 2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów powiatów świeckiego i chełmiń-skiego opowiedziała się cała Rada. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. 14.  
         Proponowane zmiany w budżecie na 2007 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały omówiła p. Skarbnik – Bogusława Radzikowska: “Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie  zwiększenia planu  dotacji celowych wprowadzono do budżetu po stronie dochodów  dotację celową  w kwocie 12 800 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 6 400 zł.  i w Publicznym Gimnazjum w Gródku- 6 400 zł. W celu realizacji powyższego zadania w Szkole Podstawowej w Drzycimiu dokonano również przeniesienia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na sumę 1 435 zł. Na podstawie umowy o współpracy zawartej z Powszechnym Zakładem  Ubezpieczeń SA wprowadzono do budżetu po stronie dochodów prowizję w kwocie 1 160 zł. otrzymaną przez Publiczne Gimnazjum w Gródku za ubezpieczenie dzieci i po stronie wydatków przeznaczono ją na zakup dwóch monitorów.    Na podstawie umowy wprowadzono do budżetu środki w kwocie 1 154 zł otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, o stronie wydatków przeznaczone na koszty realizacji programu “ Śpiewająca Polska “ tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby prowadzącej zajęcia z chórem w Zespole Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Drzycimiu.”
         Opinię pozytywną do projektu uchwały przedstawił p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i  Finansów.
         Uwag i zapytań nie wniesiono.
         Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Uchwała Nr X/58/2007  została przez Radę podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 11 do protokołu).
Ad. 15.  
Głos zabrał Przewodniczący Rady: „24 października br. wpłynęło na moje ręce pismo informujące o powstaniu Klubu radnych pod nazwą „Forum Samorządowe i Gospodarcze.”  W skład Klubu wchodzą następujący radni:
1/ p. Edmund Szymczak, jako przewodniczący
2/ p. Zygmunt Wycinek – sekretarz Klubu
oraz pozostali członkowie:
    p. Roman Piotrowski
    p. Janina Różycka.
Klub powstał w oparciu o zasady określone w Rozdziale VI Statutu Gminy. Zgodnie z zapisami tego Rozdziału Klub przedstawił Regulamin uchwalony przez członków Klubu. 26 października Przewodniczący Klubu wystosował kolejne pismo, w którym wnioskuje, aby na dzisiejszej sesji Rada Gminy dopełniła obowiązku wynikającego z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Przytoczę treść tego artykułu: W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19, ust. 1. ( wyjątek stanowi przewodniczący i wiceprze-wodniczący Rady ). Wyjaśnię jeszcze, że zgodnie ze Statutem Gminy w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby. Trzyosobowy skład aktualnie mamy i ma wejść w skład Komisji Rewizyjnej przedstawiciel Klubu w osobie p. Zygmunta Wycinka. W związku z otrzymanym pismem, złożyłem wyjaśnienia do tematu i pozostawiam decyzję w tym względzie Radzie Gminy. W nawiązaniu do pisma Klubu z dnia 26 października chciałbym publicznie oświadczyć, już bez odpowiedzi pisemnej, że  zgodnie z treścią § 57 Statutu Gminy wyrażam zgodę na odbywanie spotkań Klubu, organizowanych przed każdą sesją Rady Gminy, w pomieszczeniu Urzędu Gminy – pokój nr 1 na parterze.  Wracając do wniosku Klubu przytoczę komentarze prawne odnośnie powoływania Komisji Rewizyjnej  ( komplet materiałów dotyczący utworzenia Klubu i komentarz prawny - zał. nr 12 ). Klub stawia nas w sytuacji niezręcznej. Nie chcę Radzie niczego sugerować, a zatem, czy zmieniamy skład Komisji ?”
Radny p. Michał Pamulak – nie ma dzisiaj Pani Łaszewskiej i nie byłoby dobrze widziane, aby tego typu wniosek rozpatrywać pod nieobecność członka naszej Komisji. Proponuję odłożyć temat do kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady – uważam, że jest to słuszne stanowisko na tę chwilę, tym bardziej, że przez miniony rok nie było żadnych uwag do pracy Komisji Rewizyjnej.
Radny p. Dariusz Podlejski – Klub ma swój regulamin. Jakie są założenia Klubu? Czy ten wniosek jest jednym z założeń klubu?
Radny p. Edmund Szymczak – zamierzamy pracować na rzecz rozwoju gminy. Możemy zrzeszać innych radnych. Nie mamy zamiaru przeszkadzać w pracach Rady, wręcz przeciwnie – działalność nasza ma na celu działanie na rzecz rozwoju gminy. Nie ograniczamy swobody radnych. Będziemy wspomagać działalność Rady.
Radny p. Dariusz Podlejski – zastanówmy się, czy jest możliwość udziału radnego Wycinka w pracach Komisji Rewizyjnej?  Uważam, że zmiana nie jest nam potrzebna.
Radny p. Zygmunt Wycinek – czego się boicie?
Radny p. Michał Pamulak – niczego się nie boimy, nie mamy się czego bać.
Radna p. Janina Różycka – Klub dopiero powstał, a pan sugeruje, że mamy złe intencje, że będziemy robić pod górkę.
Wiceprzewodnicząca Rady – nie można zakładać z góry, że Klub ma złe intencje.
Przewodniczący Rady -  głosowanie radnych – członków Klubu na Komisjach było dziwne, bo wstrzymywali się od głosu.
Radny p. Zygmunt Wycinek – mamy prawo spotykać się i  mamy prawo mieć odmienne zdanie.
Wiceprzewodnicząca Rady – przemyśleliśmy w domu tematy i też mamy odmienne zdanie, a nie jesteśmy członkami Klubu.
Radny p. Jacek Gawrych – wczoraj wzięliśmy 900,- złotych i nic z  ustaleń nie wyszło.
Radny p. Zygmunt Wycinek – odnośnie udziału członka  Klubu w Komisji Rewizyjnej to opinie prawne są różne.
Radny p. Dariusz Podlejski – wykorzystujecie luki prawne.
Radny p. Roman Piotrowski – odłożyć temat do kolejnej sesji.
Radny p. Edmund Szymczak – jestem za tym, aby sprawę odłożyć do kolejnej sesji. W sytuacji, gdzie brak zainteresowanych osób nie można tematu rozpatrywać.
         Za poddanym pod głosowanie wnioskiem w sprawie odłożenia tematu do kolejnej sesji Rada opowiedziała się jednogłośnie – pozytywnie.               
Ad. 16.                   
         Wójt poinformował, że na interpelację p. Edmunda Szymczaka udzieli odpowiedzi pisemnej.
Radny Edmund Szymczak wyraził zgodę.
Wójt – skoro jestem już przy głosie chciałbym odczytać pisemną odpowiedź na interpelację p. Zygmunta Wycinka, którą złożył na poprzedniej sesji. Na Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Wycinek przytoczył tylko fragmenty stawiające mnie w złej sytuacji ( przeczytana odpowiedź stanowi załącznik nr 13 do protokołu ).
Radny p. Zygmunt Wycinek – świadomie nie poruszałem tego tematu. Dla mnie odpowiedź jest jasna. Pan Szeligowski stwierdził, że dramatyzujemy. Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego był zdania odmiennego. Stwierdził, że rzeczywiście grozi to katastrofą ekologiczną, skoro nastąpi zanieczyszczenie i skażenie strugi. Rozmawiałem w czwartek z  p. Klimackim. Rzeczywiście zamyka oczyszczalnię z dniem 1 stycznia 2008 r. Jest to zmartwienie dla mieszkańcvów Jastrzębia. Czy mieszkańcy tej wsi nie zasługują na pomoc ze strony Wójta?  Kolektor ściekowy jest wyjściem z sytuacji, ale on nie zadziała od dnia 1 stycznia. Gminna Spółka Wodna będzie musiała zgłosić ten problem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla mnie sprawa jest zamknięta.
Wójt – straszenie radnych kataklizmem jest politykowaniem. Nie chciałbym aby sprawa stała się przedmiotem targu.
Przewodniczący Rady – zostaliśmy wybrani, jako przedstawiciele mieszkańców po to, aby wszystkim mieszkańcom pomagać. Zrzuty ścieków są problemem mieszkańców, którzy je wytwarzają. Mamy 60 dni na rozwiązanie problemu na etapie doraźnym. Będziemy działali wspólnie aby z końcem roku problem zniknął.
Radny p. Zygmunt Wycinek – cieszę się, że Przewodniczący Rady widzi potrzebę rozwiązania problemu.
Radna p. Aniceta Gubańska – w jakim terminie przewidziane jest zakończenie kanalizacji z Jastrzębia do Drzycimia?
Wójt – jest szansa, że budowa ruszy na wiosnę.       
Ad. 17. 
         Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady przedstawiając zgromadzonym informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników Urzędu Gminy w Drzycimiu zajmujących kierownicze stanowiska oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych                  ( informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu ).     
Radna p. Aniceta Gubańska – swego czasu funkcjonowało coś takiego, jak „małe przedszkola na wsi.” Czy jest w gminie osoba, która zorientowałaby się, jak można pozyskać środki na ten cel? Dotyczyło to dzieci 3-5 lat. Mogłyby być takie przedszkola w Biechówku i w Jastrzębiu. W województwie Kujawsko-Pomorskim powstało 65 takich przedszkoli.
Wójt – zorientujemy się.
Radna p. Janina Różycka – czyją własnością jest park?
Wójt – jest naszą własnością.
Radny p. Zygmunt Wycinek – w Sierosławiu jest wykonany chodnik. Mieliśmy okazję po nim się przejść na dożynkach. Kto był jego wykonawcą? Czy były prowadzone negocjacje, kto opracował kosztorys? Jaki był koszt wykonania tego zadania?
Radny p. Roman Piotrowski – co z drugim lustrem w Gackach? Druga sprawa dotyczy ronda w Drzycimiu – co dzieje się z tą sprawą?
Wójt – jeżeli chodzi o lustro, to był p. Sękowski i sołtys z Gacek i uzgadniali sprawę. Uważam, że będzie to załatwione. Odnośnie ronda, to temat jest w planach wojewódzkich. Jest w tych planach modernizacja drogi wojewódzkiej – w tym ronda. Jest to jednak plan długofalowy. Naszą wolą jest aby to zrobić, ale nie za nasze pieniądze.
Wojciech Kruczyński sołtys sołectwa Biechówko – w imieniu własnym i pozostałych sołtysów chciałbym podziękować za uchwalenie diet dla sołtysów.
Sołtys sołectwa Wery  Alojzy Belt – droga z Wer do Sierosławka była poszerzana, trzeba naprawić pobocze. Na tej drodze jest mostek, który nie ma zabezpieczenia. Trzeba postawić jakieś barierki.
Wójt – wyślę pracownika i stwierdzi, czy jest taka potrzeba. 
Ad. 18.
            Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach  i zapytaniach” Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w obradach i uznał X sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
                                                           Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       Jerzy Krüger
 
 
Opinie Komisji stanowią
załączniki nr 15, 16 i 17 do protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 listopada 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 listopada 2007, 08:22:10)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (30 listopada 2007, 09:00:33)
Zmieniono: usunięcie błędów literowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2235