Protokół Nr IX/2007 z przebiegu IX sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 27 września 2007 r.

                                 P R O T O K Ó Ł   Nr IX/2007
 
                   z przebiegu IX sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                      odbytej w dniu 27 września 2007 roku
 
otwartej o godz. 13-tej,
zamkniętej o godz. 1530.
 
W sesji udział wzięło 15 radnych, na ustawowy skład Rady – 15.
 
Spoza Rady, w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1.                       p. Waldemar Moczyński - Wójt Gminy,
2.                       p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3.                       p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,
4.                       p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego,
      oraz sołtysi z terenu gminy.
 
Obradom przewodniczył:  p. Jerzy Krüger – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokolant obrad: inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
 
 Porządek obrad:
 
1.                Otwarcie sesji.  
2.                Stwierdzenie quorum.
3.                Przyjęcie protokołu z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.
4.                Przyjęcie porządku obrad.
5.                Składanie interpelacji.
6.                Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.                Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2008-2011.
8.                Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
9.                Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu,
b)   w sprawie przekształcenia samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala  Miejskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
10.     Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.     
11.     Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
12.     Analiza prac Komisji Rady Gminy.
13.     Odpowiedzi na interpelacje.
14.     Wolne wnioski i zapytania.
15.     Zamknięcie obrad.
 
Ad. 1.
         Otwarcia IX sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady p. Jerzy Krüger. Powitał zgromadzoną Radę, Radnego Edmunda Szymczaka wybranego w wyborach uzupełniających  w dniu 23 września br., Wójta Gminy, sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), oraz pracowników Urzędu Gminy.
         Następnie, zwracając się do Rady stwierdził: „Aby umożliwić nowo wybranemu radnemu udział w głosowaniu i tym samym rozpoczęcie pracy w Radzie, powinniśmy przyjąć od               p. Edmunda  Szymczaka ślubowanie.”
        Propozycja została przez Radę zaakceptowana jednogłośnie.
         Przewodniczący poprosił obecnych o powstanie, poczym odczytał rotę ślubowania, a Pan Edmund Szymczak potwierdził ją słowem ‘ślubuję”.
 Ad. 2.    
         W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, na skład ustawowy 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Ad. 3. 
         Protokół z przebiegu VIII sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę  przy jednym głosie wstrzymującym się. 
Ad. 4. 
          Głos zabrał Przewodniczący Rady i zaproponował wprowadzenie kolejnego tematu do porządku obrad pod poz. 13 pod nazwą: „Powołanie radnego do Komisji.”
           Rada Gminy propozycję tę przyjęła jednogłośnie.
           O udzielenie głosu poprosił Wójt, poczym wyjaśnił, że proponuje wprowadzenie dodatkowego tematu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oferty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”
           Kolejna propozycja została przez Radę przyjęta jednogłośnie. 
Porządek obrad po zmianach: 
1.                Otwarcie sesji. 
2.                Stwierdzenie quorum.
3.                Przyjęcie protokołu z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.
4.                Przyjęcie porządku obrad.
5.                Składanie interpelacji.
6.                Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.                Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2008-2011.
8.                Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.
9.                Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)                 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu,
b)                w sprawie przekształcenia samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala  Miejskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
10.                 Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.     
11.           Wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
12.                 Analiza prac Komisji Rady Gminy.
13.           Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
14.                 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oferty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15.                 Odpowiedzi na interpelacje.
16.                 Wolne wnioski i zapytania.
17.                 Zamknięcie obrad. 
Ad. 5.  
         Interpelację na piśmie złożył  radny p. Zygmunt Wycinek. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.  
Ad. 6. 
         Wójt przedstawił informację z realizacji wykonywanych zadań w okresie między sesjami tj. od 27 czerwca do dnia  26  września bieżącego roku. Przedstawiona Radzie Gminy informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. 7.
 
         Głos zabrał Przewodniczący Rady: „ Zgodnie z art. 163 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Prawdopodobnie w miesiącu październiku sesji nie będzie dlatego temat został wywołany już dzisiaj. Procedura zgłaszania kandydatów na ławników została zakończona 30 czerwca br. Zgodnie z wymogami ustawy powołany został przez Radę Gminy Zespół, który zapoznał się ze zgłoszeniami, a jego przewodniczący zapozna nas teraz z opinią o kandydatach.
         Radny p. Dariusz Podlejski: „Posiedzenie odbyło się z udziałem wszystkich członków zespołu i Kierownika Posterunku Policji w Drzycimiu. Zgodnie z art. 162 § 4 ustawy o ustroju sądów powszechnych członkowie zespołu zasięgnęli od Kierownika Posterunku Policji niezbędnych informacji i opinii o zgłoszonych kandydatkach na ławników. Do 30 czerwca br. zostały przyjęte 4 zgłoszenia. Podmiotem zgłaszającym w dwóch przypadkach byli mieszkańcy gminy,  w pozostałych dwóch, Prezes Sądu Rejonowego w Świeciu, który zgłosił do reelekcji dwie osoby pełniące w obecnej kadencji funkcje ławnika  w sądzie:
1/ Panią Annę Gajewską zam. w Jastrzębiu  - lat 52
2/ Panią Wandę Wyłupską  zam. w Dąbrówce  - lat 39.
Mieszkańcy gminy zgłosili następujące osoby:
1/ Panią Annę Wiśniewską  zam. w Lubocheni  - lat 32,
2/ Panią Elżbietę Sowińską zam. w Drzycimiu  - lat 48.
Minister Sprawiedliwości, rozporządzeniem z dnia 15 marca 2006 roku określił tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników i wzór karty zgłoszenia. Wymagane rozporządzeniem karty czterech zgłoszeń wypełnione są przez kandydatki prawidłowo. Do kart zgłoszeń, we wszystkich przypadkach załączone są wszystkie wymagane dokumenty tzn.:
1) 3 aktualne fotografie,
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatce postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Zespół ocenił zgłoszenia, jako kompletne, a dokonana na posiedzeniu ich analiza pozwoliła na wydanie pozytywnych ocen w stosunku do   wszystkich kandydatek.” 
         Przewodniczący Rady podziękował radnemu Dariuszowi Podlejskiemu, poczym kontynuował: „Dnia 17 maja br. Wpłynęło na moje ręce pismo wystosowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w którym określił liczbę 4 łwników potrzebną Sądowi Rejonowemu w Świeciu na kolejną kadencję. Wszyscy z pewnością zdążyli się zorientować, że na zapotrzebowanie 4 ławników mamy tylko 4 zgłoszenia, spośród których mamy dokonać wyboru 4 ławników w głosowaniu tajnym. Zainteresowanie kandydowaniem na ławnika było większe. Jednakże po zapoznaniu się zainteresowanych z nowymi wymogami oraz koniecznością pokrycia niemałych kosztów ze środków własnych, kompletne zgłoszenia złożyły tylko 4 osoby. W tej sytuacji pozostaje nam powołać Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru ławników.”

Radny Michał Pamulak zaproponował, aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszli członkowie Zespołu, który wypracował opinie o kandydatach.
Członkowie Zespołu wyrazili zgodę, a Rada Gminy propozycję zaakceptowała jednogłośnie.
Na czas głosowania i obliczenia jego wyników, nastąpiła przerwa w obradach.
         Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z obliczenia wyników głosowania. Ławnikami zostały wybrane:
1/ Pani Anna Gajewska 
2/ Pani Wanda Wyłupska  
3/ Pani Anna Wiśniewska  
4/ Pani Elżbieta Sowińska.  
         W oparciu o odczytany protokół ( załącznik nr 5 z kartami, które wzięły udział w głosowaniu ) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść Uchwały Nr IX/47/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2008-2011, która została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Ad. 8.
        Głos zabrał Wójt wyjaśniając, że 4 września br. wpłynął na jego ręce wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Drzycimiu ( załącznik nr 7 do protokołu ) w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wnioskodawca uzasadnił kontynuację dotychczasowych stawek planowanym wzrostem sprzedaży usług zarówno w zakresie zaopatrzenia w wodę, jak i odprowadzania ścieków w kolejnym roku onrachunkowym.
         Opinię pozytywną do przedstawionego wniosku oraz projektu uchwały przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
         Uwag do wniosku oraz projektu uchwały nie wniesiono.
        Za poddaną pod głosowanie Uchwałą Nr IX/48/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy opowiedziała się Rada Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 Ad. 9. 
       Temat przedstawiła p. Ludwika Rezmer Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy. Wyjaśniła, że zarówno Starostwo Powiatowe w Świeciu, jak i Zastępca Prezydenta Bydgoszczy zwrócili się do rad gmin w tym i do naszej Rady, aby wyrazić opinie co do planowanych zamierzeń odnośnie, w jednym przypadku likwidacji, w drugim z kolei przekształcenia ( polegającego również na likwidacji niektórych komórek działalności  ) w szpitalach.
         Sporządzone na tę okoliczność projekty uchwał radni otrzymali i nie wnieśli uwag. Przesłano również radnym wszystkie materiały dotyczące tematu ( zał. nr 9 i 10 do protokołu ).
         W związku z brakiem uwag Przewodniczący kolejno poddał pod głosowanie:
1/ Uchwałę Nr IX/49/2007 w sprawie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 11 do protokołu ),
2/ Uchwałę Nr IX/50/2007 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekli Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej. Została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się ( załącznik nr 12 do protokołu ).       
Ad. 10.
          Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku otrzymali wszyscy radni i mieli też czas na zapoznanie się z jej treścią. Uznała, że w przypadku niejasności, wątpliwości i uwag postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
         Pytań i uwag nie wniesiono.
         Pozytywną opinię do informacji przedstawił w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów jej Przewodniczący p. Jacek Gawrych. Przedłożona Radzie informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Ad. 11.
 
W imieniu Wójta Gminy, proponowane zmiany w budżecie omówiła p. Bogusława Radzikowska -  Skarbnik Gminy:
„Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz-kiego w Bydgoszczy w sprawie  zwiększenia planu  dotacji celowych wprowadzono do budżetu po stronie dochodów  dotację celową w kwocie 5.838 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / II transza / - 1.419 zł. oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – 4.419 zł. Na podstawie pisma  Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów I transzę dotacji celowej w wysokości 1.332 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na  organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. Na podstawie umowy darowizny wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 100 zł., po stronie wydatków przeznaczoną na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych do realizacji programu “Działaj lokalnie” w celu budowania teatru marionetek “ Bajka” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Po przeanalizowaniu realizacji dochodów własnych za 8 m-cy 2007 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów;
1)    wprowadzono do planu wpływy z rozliczenia dotacji  przekazanych w 2006 roku:
a/ do Starostwa Powiatowego w Świeciu na wykonanie chodnika przy drodze  powiatowej w miejscowości Sierosław – 87 zł.,
b/ do Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej – 328 zł.
2)    zmniejszono o kwotę 2.100 zł. planowane wpływy z odpłatności /wraz z odsetkami/ za wykonanie zastępcze udrożnienia rurociągu melioracyjnego w miejscowości Biechowo, zostały one częściowo umorzone a pozostała należność rozłożona na raty,
3)    zwiększono planowane wpływy z opłat za podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej o 4. 500 zł., sieci kanalizacyjnej o 1 000 zł. /zawarto nowe umowy/, partycypacji w kosztach budowy kanalizacji/ zaległe uzyskane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego/ o 100 zł. i odsetek za zwłokę o 62 zł.,
4)    zmniejszono o kwotę 100 zł. planowane wpływy z tytułu poboru wody w latach ubiegłych, należności te skierowano do przymusowego ściągnięcia przez komornika, ale egzekucja jest nieskuteczna,
5)    zwiększono planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów o 239 zł. i sprzedaży działek budowlanych o 37.000 zł. /sprzedano więcej niż planowano i uzyskano wyższą niż planowano cenę sprzedaży w przetargu/,
6)    wprowadzono do planu dochody uzyskane z tytułu wywozu szamba – 100 zł., sprzedaży złomu – 755 zł., drewna – 149 zł. i odsetek za zwłokę – 100 zł.,
7)    zwiększono, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowano, plan dochodów z tytułu prowizji od opłat za wydawanie dowodów osobistych o 600 zł., wpływów z czynszu najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy o kwotę 1.640 zł. , a zmniejszono o kwotę 450 zł. planowane wpływy ze sprzedaży Specyfikacji Instotnych Warunków Zamówienia /uzyskano niższe wpływy niż planowano/,
8)    wprowadzono do planu dochodów wpływy w wysokości 1.200 zł. uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, ściągnięte w postępowaniu komorniczym,
9)    zmniejszono planowane wpływy z karty podatkowej o kwotę 600 zł., z podatku od czynności cywilnoprawnych o 500 zł. i z opłaty skarbowej o 15.000 zł.,
10)          zwiększono planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat o 1.700 zł., z opłaty targowej o 450 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych o 10.000 zł.
Łącznie plan dochodów własnych  zwiększono o kwotę 41.260 zł. 
Dokonano również zmian w planie wydatków.
1)                  zmniejszono plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki o 33.000 zł.
2)                  zmniejszono plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 1.165 000 zł. / budowę planuje się rozpocząć w II kwartale 2008 roku/,
3)                  zmniejszono plan wydatków na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Biechówku o 25.000 zł. /gmina nie uzyskała grantu z Samorządu Województwa i zadanie to nie będzie realizowane/,
4)                  zmniejszono o kwotę 5.000 zł. plan wydatków na wynagrodzenia osób na robotach publicznych /koniec zatrudnienia, a refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wpływa prawidłowo/,
5)                  zwiększono o kwotę 35.000 zł. plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych,
6)                  zwiększono plan wydatków na zwiększone koszty udostępnienia do sprzedaży, dzierżawy i nabycia składników mienia komunalnego o kwotę  2.400 zł.
7)                  przyznano kwotę 11.346 zł. na wydatki związane z zatrudnienim nowych pracowników na robotach publicznych,
8)                  przyznano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 5.000 zł. na  dofinansowanie przebudowy  przepustu drogowego w Drzycimiu,
9)                  przyznano dotację dla Gminnej Przychodni w Drzycimiu w kwocie 28.000 zł. na wykonanie niezbędnych prac remontowych zgodnie z zaleceniami SANEPID-u,
10)             zwiększono o kwotę 9 000 zł. plan wydatków na koszty utrzymania i funkcjonowania świetlic wiejskich,
11)             zwiększono o kwotę 3.000 zł. plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez gminę.
Łącznie plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.134 254 zł.
Dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1175. 514 zł. tj. o kwotę zwiększenia dochodów 41.260 zł. i kwotę zmniejszenia wydatków 1 134.254 zł.  Dokonano również przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.730  zł. Zmiany te dotyczą:
sfinansowania wyższych niż planowano składek na ubezpieczenie mienia w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 700 zł. i   w Przedszkolu w Drzycimiu 290 zł. ,
b) sfinansowania zadań w zakresie kultury fizycznej, realizowanych przez gminę – 740 zł.
Dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Funuszu Ochrony Środowiska. Zwiększono przychody o kwotę 3.635 zł. zwiększono  plan stanu funduszu obrotowego na początek roku o 7.318 zł., dokonano przeniesienia planu wydatków na kwotę 7.047 zł. i zwiększono o kwotę 18.000 zł plan wydatków                       z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych w celu termomodernizacji. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa do ogrzewania pomieszczeń, zmniejszy emisję spalin i zanieczyszczenie powietrza. Dokonano również zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W związku z przedłu-żającymi się  pracami nad przygotowaniem realizacji niektórych inwetycji, nie będą one realizowane w tym roku. Wprowadzono również nowe zadanie pn. Turystyczne zagospodarowanie szlaku rzeki Wdy. Jest to zadanie kilku gmin powiatu świeckiego. Projekt ten został zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinanwoanie. Ponieważ komisja weryfikacyjna oczekuje zapewnienia środków finansowych w WPI poszczególnych gmin, wprowadzono go do planu z terminem realizacji na lata 2008 – 2013.
         Pozytywną opinię do zaproponowanych zmian w budżecie przedstawił p. Jacek Gawrych – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i  Finansów.
         Uwag i zapytań nie wniesiono.
         Przewodniczący Rady poddał projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok -  Nr IX/51/2007 pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie ( załącznik nr 14 do protokołu).
 Ad. 12.  
         Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochony Przeciwpożarowej  - Dariusz Podlejski. Przedstawił jaką problematyką Komisja zajmowała się przez niespełna rok i co planuje się do zrealizowania. Podobnie               p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, przedstawiła tematykę odbytych  posiedzeń i wypracowane wnioski, w tym szczególny - o pozyskanie weterynarza na teren gminy. Pan Jacek Gawrych poinformowal zebranych, że Komisja ds. Budżetu i Finansów zajmowała się przede wszystkim jej merytoryczną tematyką, w tym zmianami w budżecie i jego ralizacją. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Michał Pamulak złożył informację, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                
Ad. 13.         
         Przewodniczący Rady przypomniał, że członkom Rady wiadomo, że obecnie w składach Komisji jest tylko jedno wolne miejsce. W związku z tym faktem zapytał: „Czy pan Edmund Szymczak wyraża zgodę na wejście w skład Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publiczne-go i Ochrony Przeciwpożarowej?”
         Radny p. Edmund Szymczak wyraził zgodę.
         W związku z powyższym, Przewodniczący Rady poddał   Uchwałę Nr IX/52/2007 w sprawie uzupełnienia składu Komisji pod głosowanie. Uchwała została przez Radę Gminy podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i  stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Ad. 14. 
         Temat zreferowała p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy.  Wyjaśniła, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał do Urzędu Gminy ofertę programu pod nazwą „Uczeń na wsi.” Program ten zakłada pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Wiadomość o programie została przesłana rodzicom dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy i zainteresowanie skorzystania z programu było  znaczne. W związku z tym, że kończy się okres zbierania kompletnych wniosków należy podjąć uchwałę traktującą przystąpienie gminy do realizacji programu.
Radna p. Janina Różycka – uważam, że rzeczywiście warto z programu skorzystać.
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie przyjęcia oferty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Ad. 15. 
         Wójt –  zgodnie z prośbą, odpowiedź na interpelację p. Zygmunta Wycinka przygotuję na piśmie.
 Ad. 16. 
p. Wojciech Kruczyński  sołtys sołectwa Biechówko – w jakim terminie szanowna Rada zajmie się sprawą diet dla sołtysów?
Przewodniczący Rady – brałem udział w posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Finansów i według wstępnych ustaleń mogę powiedzieć, że cokolwiek zostanie ustalone i następnie uchwalone przez Radę, będzie obowiązywać dopiero od nowego roku.
Radna p. Janina Różycka – kiedy będzie robiona ulica Kolejowa w Drzycimiu?  Droga jest straszna, czasami lepiej z domu nie wychodzić.
Wójt – jeżeli będziemy coś robić, to z własnych pieniędzy. W projekcie budżetu ustalimy jakie zadania i jakie możemy realizować plany w roku przyszłym.
Radny p. Zygmunt Wycinek – nie głosowałem za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji, bo uważam, że powinien być zakupiony dyktafon. Czasem pominięcie jednego wyrazu zmienia kontekst wypowiedzi. Oczekuję odpowiedzi na dwa wnioski z ostatniej sesji.
Wójt – udzielę odpowiedzi.
Przewodniczący Rady – nie wiem, czy jest potrzeba zakupu dyktafonu. Do tej pory żadnych uwag do protokołu nie wnoszono. Chyba, że p. Bożena chciałaby mieć to urządzenie do pomocy.
Głos zabrała również p. Katarzyna Wróbel podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i przedstawiła zebranym informację, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Ad. 17.                             
          Po wyczerpaniu głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach” Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w obradach i uznał IX sesję Rady Gminy w Drzycimiu za zamkniętą.  
 
                                                             Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                       Jerzy Krüger
 
 
Opinie Komisji stanowią
załączniki nr 19 i 20 do protokołu.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (30 listopada 2007)
Opublikował: Bożena Szajerka (30 listopada 2007, 08:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303